Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH sản xuất – Thương mại và dịch vụ Hoàng Mai

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế có sự hội nhập và cạnh tranh gay gắt như ngày nay, để tồn tại và phát triển, các Doanh nghiệp phải tìm được cho mình thật nhiều các nhà đầu tư và khách hàng. Tuy nhiên, đó là một vấn đề không hề đơn giản đối với doanh nhiệp. Các nhà đầu tư và khách hàng là những người bên ngoài doanh nghiệp, họ rất thận trọng khi đưa ra quyết định, muốn hợp tác họ cần phải biết được tình hình tài chính qua các năm của doanh nghiệp một cách chính xác và đáng tin cậy. Do đó, trước khi đưa ra quyết định, họ phải có được trong tay các BCTC của Doanh nghiệp mà đã được xác minh bởi một công ty kiểm toán. Với những ý nghĩa hết sức quan trọng trên của việc kiến tập kế toán, là một SV kiểm toán, em đã lựa chọn cho mình một địa điểm để nắm bắt thực tế công tác kế toán, đó là Công ty TNHH sản xuất – thương mại và dịch vụ Hoàng Mai. Mặc dù có hoạt động rất đa dạng bao gồm cả sản xuất, thương mại và dịch vụ, tuy nhiên hoạt động kinh doanh chủ yếu mà Công ty tiến hành là hoạt động thương mại. Đây là một công ty chuyên kinh doanh đồ chơi trẻ em, cung cấp trang thiết bị cho các trường mẫu giáo trên cả nước là chủ yếu. Trong quá trình kiến tập nhờ những kiến thức đã tích lũy được trong quá trình học tập cộng với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Thạc sĩ Nguyễn văn Thuận và các anh chị trong phòng tài chính - kế toán của Công ty, em đã hoàn thành công việc nghiên cứu của mình về Công ty để viết bài. Trong bài viết của mình em chia thành 3 phần chính: Phần 1: Những đặc điểm kinh tế – kĩ thuật của Công ty TNHH sản xuất – thương mại và dịch vụ Hoàng Mai. Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH sản xuất – thương mại và dịch vụ Hoàng Mai. Phần 3: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán và một số ý kiến đề xuất. Tuy nhiên do giới hạn về mặt thời gian kiến tập, là lần đầu tiên tiếp cận thực tế công ty, cũng như khả năng hạn chế của bản thân, bài viết của em không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !

docx83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1661 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH sản xuất – Thương mại và dịch vụ Hoàng Mai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cã TK 111,112,... Khi c«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh, nÕu phÇn trÝch tr­íc chi ®óng b»ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n kÕt chuyÓn Nî TK 335 Cã TK 241(3) NÕu trÝch thiÕu, tiÕp tôc trÝch phÇn thiÕu vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 335 Nî TK 627,641,642 Cã TK 241(3) NÕu trÝch thõa, phÇn trÝch thõa ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 335 Cã TK 627,641,642 2.3.4. §Æc ®iÓm kÕ to¸n mua hµng Víi ®Æc ®iÒm kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ kinh doanh th­¬ng m¹i v× thÕ khèi l­îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn chñ yÕu lµ mua ngoµi. Hµng ho¸ ®­îc C«ng ty mua chñ yÕu tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, c¸c nhµ b¸n bu«n. Hµng ho¸ ®­îc c«ng ty mua d­ãi 3 h×nh thøc chÝnh: mua trùc tiÕp, mua theo ph­¬ng thøc gëi hµng theo hîp ®ång cung cÊp vµ mua theo ph­¬ng thøc ®Æt hµng. Hµng ho¸ cña C«ng ty sau khi mua cã thÓ ®­îc l­u t¹i kho cña C«ng ty hoÆc ®­îc vËn chuyÓn trùc tiÕp cho ng­êi mua. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n tÝnh ra gi¸ thµnh thùc tÕ hµng mua Hãa ®¬n(GTGT) MÉu sè: 01 GTKT - 3LL Liªn 2(Giao kh¸ch hµng) Ngµy...th¸ng...n¨m... §¬n vÞ b¸n hµng: §Þa chØ: §iÖn tho¹i: MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: §¬n vÞ: §Þa chØ: Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n MS: STT Tªn s¶n phÈm Quy c¸ch s¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Tæng céng Sè tiÒn ghi b»ng ch÷:.............................................................................. Ng­ßi né tiÒn KÕ to¸n Ng­êi thu tiÒn (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) Gi¸ thùc tÕ Gi¸ mua Chi C¸c kho¶n chiÕt khÊu hµng hãa = hµng ho¸ + phÝ mua - th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ nhËp (Gi¸ ho¸ ®¬n) kh¸c hµng mua ®­îc h­ëng Chi phÝ mua hµng kh¸c bao gåm: chi phÝ vËn chuyÓn tõ n¬i mua vÒ C«ng ty, chi phÝ thuª kho b·i, chi phÝ b¶o qu¶n,...C¸c chi phÝ mua hµng ®­îc h¹ch to¸n riªng. Sau khi hµng ho¸ ®­îc b¸n, chi phÝ nµy sÏ ®­îc ph©n bæ vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú Cp thu mua Cp thu mua PS ®Çu kú trong kú TrÞ gi¸ mua hµng TrÞ gi¸ mua xuÊt tiªu thô hµng tån trong kú cuèi kú Chi phÝ thu TrÞ gi¸ mua hµng mua ph©n bæ xuÊt tiªu thô cho hµng b¸n ra trong kú §Ó h¹ch to¸n qu¸ tr×nh mua hµng, C«ng ty sö dông TK 151 vµ TK 156 víi hai TK chi tiÕt gåm: + TK 156(1): Gi¸ mua cña hµng ho¸ + TK 156(2): PhÝ mua hµng hãa S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh mua hµng TK 111,112,331 TK 156,157,632 TK 111,112, ... TK 133 TK 151 TK 515 Tr×nh tù h¹ch to¸n tæng hîp qu¸ tr×nh mua hµng - Tr­êng hîp mua hµng, hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ, kÕ to¸n dùa vµo thùc tÕ kiÓm nhËn hµng ho¸ vµ chøng tõ mua hµng ghi: Nî TK 156: NhËp kho Nî TK 157: Göi b¸n th¼ng Nî TK 632: B¸n trùc tiÕp Nî TK 133 Cã TK 111,112,331, ... - Tr­êng hîp hµng vÒ mµ ho¸ ®¬n ch­a vÒ, theo nguyªn t¾c qu¶n lý tµi s¶n, kÕ to¸n C«ng ty tiÐn hµnh lµm thñ tôc nhËp hµng vµ ghi sæ t¹m thêi sè hµng ®ã theo gi¸ t¹m tÝnh Nî TK 156: Gi¸ t¹m tÝnh ch­a thuÕ GTGT Cã TK 331:Gi¸ t¹m tÝnh ch­a thuÕ GTGT Khi nhËn ®­îc chøng tõ cña l« hµng, c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ cña l« hµng kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¸ t¹m tÝnh cña l« hµng ®· nhËp vµ ph¶n ¸nh sè liÖu, ngµy th¸ng cña chøng tõ nhËp mua l« hµng vµo dßng ghi t¹m tÝnh vµ dßng ghi møc ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m, ®ång thêi ghi sè thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Nî TK 133 Cã TK 111,112,331, ... - Tr­êng hîp chøng tõ mua hµng vÒ tr­íc, kÕ to¸n l­u chøng tõ vµo tËp “ Hå s¬ ch­a cã hµng”, cuèi th¸ng nÕu hµng ho¸ vÉn ch­a vÒ nhËp kho, kÕ to¸n coi ®ã lµ sè hµng mua ®ang ®i ®­êng cña C«ng ty vµ ghi sæ Nî TK 151 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331, ... Sang th¸ng sau nÕu hµng vÒ nhËp kho hoÆc ®­îc chë th¼ng ®i b¸n, kÕ to¸n ghi gi¶m sè hµng mua ®ang ®i ®­êng Nî TK 156,157,632 Cã TK 151 - Trong nhiÒu tr­êng hîp C«ng ty mua hµng vµ ®­îc h­ëng c¸c lo¹i chiÕt khÊu nh­ chiÕt khÊu th­¬ng m¹i do mua nhiÒu lÇn víi sè l­îng lín; chiÕt khÊu thanh to¸n do tr¶ tiÒn sím tr­íc thêi h¹n quy ®Þnh cña nhµ cung cÊp; hoÆc gi¶m gi¸ hµng b¸n do hµng mua kh«ng ®ñ tiªu chuÈn nh­ C«ng ty yªu cÇu. Víi chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ Gi¶m gi¸ hµng b¸n kÕ to¸n sÏ ghi gi¶m gi¸ trÞ hµng mua, cßn ®èi víi chiÕt khÊu thanh to¸n ®ã sÏ lµ kho¶n doanh thu tµi chÝnh cña C«ng ty. Nî TK 331,111,112 Cã TK 156: chiÕt khÊu TM vµ gi¶m gi¸ Cã TK 515: ChiÕt khÊu thanh to¸n Cã TK 133: Gi¶m thuÕ ®Çu vµo Trong nhiÒu tr­êng hîp khi nhËp hµng l­îng hµng thùc tÕ l¹i kh«ng trïng víi ho¸ ®¬n, cã thÓ thiÕu hoÆc thõa. Tr­êng hîp thiÕu cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n, nh­ng chñ yÕu lµ do bÞ hao hôt trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hoÆc do nhµ cung cÊp cung cÊp thiÕu. Mçi mét l« hµng nhËp sÏ cã mét tû lÖ hoa hôt ®Þnh møc do tho¶ thuËn gi÷a C«ng ty vµ nhµ cung cÊp dùa vµo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i hµng ho¸. NÕu hao hôt x¶y ra trong ®Þnh møc th× C«ng ty sÏ ph¶i chÞu vµ tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Tr­êng hîp hao hôt ngoµi ®Þnh møc, th× sÏ c¨n cø vµo nguyªn nh©n ®Ó b¾t båi th­êng. Nî TK 642: ThiÕu trong ®Þnh møc Nî TK 138(8): ThiÕu ngoµi ®Þnh møc Cã TK 331 Tr­êng hîp hµng mua thõa víi ho¸ ®¬n, C«ng ty tiÕn hµnh nhËp kho sè hµng thõa nµy vµ coi ®ã lµ mét tµi s¶n thõa cÇn xö lý. Nî TK 156: Sè hµng thõa Nî TK 133: ThuÕ GTGT sè hµng thõa Cã TK 338(1) Khi cã quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ sè hµng thõa nµy: cã thÓ tr¶ l¹i nhµ cung cÊp, hoÆc nhËp mua sè hµng thõa hoÆc coi ®ã lµ mét kho¶n thu nhËp kh¸c + NÕu mua tiÕp Nî TK 338(1) Cã TK 111,112,331, ... + NÕu xuÊt tr¶ l¹i nhµ cung cÊp Nî TK 338(1) Cã TK 156 Cã TK 133 + NÕu coi ®ã lµ mét kho¶n thu nhËp kh¸c Nî TK 338(1) Cã TK 711 H¹ch to¸n chi phÝ thu mua + TËp hîp chi phÝ thu mua hµng ho¸ trong th¸ng Nî TK 156(2) Nî TK 133 Cã TK 111,112,331,... + C¨n cø vµo l­îng hµng b¸n ra, kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ thu mua cho l­äng hµng nµy vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú, kÕ to¸n ghi Nî TK 632 Cã TK 156(2) 2.3.5. §Æc ®iÓm kÕ to¸n b¸n hµng. C«ng ty cã hai h×nh thøc b¸n hµng chñ yÕu lµ b¸n bu«n qua kho hoÆc b¸n bu«n chuyÓn th¼ng cho kh¸ch hµng cã tham gia thanh to¸n. Tr­êng hîp b¸n bu«n qua kho th­êng ¸p dông víi c¸c ®¬n ®Æt hµng nhá cã gi¸ trÞ kh«ng lín, thêi ®iÎm nhËn hµng kh«ng trïng víi thêi ®iÎm giao hµng cho kh¸ch hµng. Tr­êng hîp b¸n bu«n chuyÓn th¼ng cho kh¸ch hµng cã tham gia thanh to¸n th­êng ¸p dông víi nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín, viÖc vËn chuyÓn hµng dùa trªn hîp ®ång kinh tÕ ®· ®­îc ký kÕt gi÷a C«ng ty víi ng­êi mua tr­íc ®ã. Doanh thụ tiêu thụ hàng hoá = Đơn giá bán X Số lượng hàng hoá tiêu thụ Tr×nh tù h¹ch to¸n Chứng từ gốc -Sổ chi tiết TK 5111 -Báo cáo bán hàng chi tiết từng hàng hoá. -Nhật ký chung -Bảng kê chứng từ TK5111 -Sổ Cái TK 632 (Tổng hợp) Báo cáo bán hàng tổng hợp Báo cáo Kết quả kinh doanh Nhập số liệu vào máy Chú thích: Cập nhật hàng ngày Số liệu tổng hợp cuối quý Quan hÖ ®èi chiÕu D­íi ®©y lµ hîp ®ång kinh tÕ cho nh÷ng ®¬n ®Æt hµng lín: Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc LËp -Tù Do - H¹nh Phóc Hîp ®ång mua b¸n H«m nay, ngµy ... chóng t«i gåm: Bªn A: C«ng ty TNHH s¶n xuÊt - th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai. §Þa chØ: §iÖn tho¹i: Fax: §¹i diÖn: Chøc vô: Bªn B: C«ng ty §iÖn tho¹i: Fax: §¹i diÖn: Chøc vô: Sau khi bµn b¹c, hai bªn nhÊt trÝ cïng tháa thuËn kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y: §iÒu 1: Chñng lo¹i hµng hãa - quy c¸ch - phÈm chÊt: Bªn A ®ång ý b¸n vµ bªn B ®ång ý mua hµng hãa víi c¸c néi dung sau: STT Tªn s¶n phÈm Quy c¸ch s¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn §iÒu 2: Thanh to¸n: Thêi gian thanh to¸n: Bªn mua thanh to¸n cho bªn b¸n 100% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång sau khi kÝ hîp ®ång vµ sau khi nhËn hµng. §ång tiÒn thanh to¸n: Bªn mua thanh to¸n cho bªn b¸n b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam hoÆc USD theo tØ gi¸ cña Ng©n hµng Trung ­¬ng t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Bªn mua cã thÓ tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n cho bªn b¸n theo: Sè tµi kho¶n: Ng©n hµng: Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam chi nh¸nh nam Hµ Néi. Ng­êi h­ëng lîi: C«ng ty TNHH s¶n xuÊt - th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai. §iÒu 3: Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm giao hµng: Thêi gian giao hµng: Giao ngay sau khi kÝ hîp ®ång. §Þa ®iÓm giao hµng: T¹i trô së bªn A §iÒu 4: B¶o hµnh vµ khuyÕn m¹i: B¶o hµnh: Hµng hãa ®­îc b¶o hµnh trong vßng 6 th¸ng kÕ tõ ngµy giao hµng. §Þa ®iÓm b¶o hµnh ®­îc thùc hiÖn t¹i bªn mua. KhuyÕn m¹i: Bªn b¸n tÆng bªn mua 1 phiÕu mua hµng miÔn phÝ trÞ gi¸ 500.000 VN§. §iÒu 5: C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c: Hai bªn cam kÕt cïng nhau thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· ghi trong hîp ®ång nµy. NÕu cã khã kh¨n v­íng m¾c ph¶i gÆp nhau ®Ó cïng bµn b¹c, trªn c¬ së c¸c v¨n b¶n kÌm theo hîp ®ång nµy. Bªn nµo vi ph¹m ph¶i chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt. Trong tr­êng hîp hai bªn kh«ng cïng gi¶i quyÕt ®­îc, sÏ thèng nhÊt nhê träng tµi kinh tÕ Hµ Néi gi¶i quyÕt, bªn thua sÏ ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ gi¶i quyÕt. Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy kÝ kÕt hîp ®ång vµ ®­îc lËp thµnh 4 b¶n, mçi bªn gi÷ 2 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau. §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B TK 632 TK 157 TK 156(1) * S¬ ®å h¹ch to¸n b¸n bu«n qua kho Tr×nh tù h¹ch to¸n b¸n bu«n qua kho - Khi xuÊt kho hµng ho¸ göi ®Õn cho kh¸ch hµng, lóc nµy hµng hãa ch­a ®­îc coi lµ tiªu thô, kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n hµng göi b¸n Nî TK 157 Cã TK 156(1) Khi kh¸ch hµng nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n, khi ®ã hµng míi ®­îc coi lµ tiªu thô, kÕ to¸n ph¶n ¸nh ®ång thêi gi¸ vèn vµ doanh thu cña sè hµng Gi¸ vèn Nî TK 632 Cã TK 157 Doanh thu Nî TK 111,112,131,... Cã TK 511(1) Cã TK 3331 - Tr­êng hîp xuÊt b¸n trùc tiÕp t¹i kho, hµng hãa ®­îc coi lµ tiªu thô ngay, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn vµ doanh thu Gi¸ vèn Nî TK 632 Cã TK 156(1) Doanh thu h¹ch to¸n t­¬ng tù tr­êng hîp hµng göi b¸n. * S¬ ®å h¹ch to¸n b¸n bu«n kh«ng qua kho cã tham gia thanh to¸n: TK 111,112,331,... TK 157 TK 632 TK 133 Tr×nh tù h¹ch to¸n b¸n bu«n kh«ng qua kho cã tham gia thanh to¸n: - Khi mua hµng vËn chuyÓn th¼ng tíi cho ng­êi b¸n, hµng ®­îc coi lµ lµ göi b¸n, c¨n cø vµo chøng tõ mua hµng, kÕ to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh: Nî TK 157 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331,... Khi kh¸ch hµng nhËn ®­îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n cho l« hµng, hµng ®­îc coi lµ ®· tiªu thu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ vèn vµ doanh thu Gi¸ vèn Nî TK 632 Cã TK 157 Doanh thu Nî TK 111,112,131,... Cã TK 511(1) Cã TK 3331 - Tr­êng hîp mua hµng b¸n th¼ng giao nhËn trùc tiÕp tay ba víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng mua, hµng ®­îc coi lµ tiªu thô ngay, kÕ to¸n C«ng ty ph¶n ¸nh ngay gi¸ vèn vµ doanh thu Gi¸ vèn Nî TK 632 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331,... Doanh thu ®­îc ph¶n ¸nh t­¬ng tù tr­êng hîp hµng göi b¸n ë trªn. C¸c ®Æc ®iÓm mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n c¬ b¶n ®­îc tr×nh bµy ë trªn lµ nÒn t¶ng lý thuyÕt ®­îc ¸p dông vµo c«ng viÖc kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ do sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n nªn c«ng viÖc h¹ch to¸n ®­îc thùc hiÖn ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu.Víi TSC§, kÕ to¸n nhËp danh môc c¸c lo¹i tµi s¶n víi c¸c tham sè liªn quan ®Õn TSC§ vµo phÇn mÒm. PhÇn mÒm sÏ tù ®äng qu¶n lý c¸c TSC§ nµy vµ tÝnh ra sè khÊu hao ph¶i trÝch hµng th¸ng. Hµng th¸ng kÕ to¸n chØ cÇn lËp thªm phiÕu kÕ to¸n vÒ hao mßn ®Ó ph©n bæ khÊu hao cho c¸c bé phËn sö dông; Víi tiÒn l­¬ng, hµng th¸ng kÕ to¸n tÝnh to¸n vµ lËp phiÕu kÕ to¸n vÒ tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ. Khi tr¶ tiÒn l­¬ng cho nh©n viªn, kÕ to¸n lËp thªm phiÕu chi tiÒn mÆt; Víi qu¸ tr×nh mua hµng, mçi lÇn mua hµng kÕ to¸n lËp chøng tõ phiÕu mua hµng sö dông tµi kho¶n trung gian 331 vµo phÇn mÒm. PhÊn mÒm sÏ tù ®éng qu¶n lý c¸c hµng ho¸ nµy. NÕu tr¶ tiÒn hµng cho ng­êi b¸n, kÕ to¸n lËp thªm phiÕu chi tiÒn mÆt hoÆc lËp giÊy b¸o nî cña ng©n hµng nÕu tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng.Chi phÝ mua hµng còng ®­îc lµm t­¬ng tù nh­ mua hµng, ngo¹i trõ chi phÝ mua hµng ®­îc ph©n bæ cho hµng mua vµ c«ng viÖc nµy còng ®­îc phÇn mÒm thùc hiÖn mét c¸ch tù ®éng. Víi qu¸ tr×nh b¸n hµng, mçi lÇn b¸n hµng, kÕ to¸n lËp chøng tõ b¸n hµng víi c¸c tham sè liªn quan, sö dông tµi kho¶n 131 lµm tµi kho¶n trung gian. Khi thu ®­îc tiÒn hµng do ng­êi mua tr¶, kÕ to¸n lËp thªm phiÕu thu tiÒn mÆt hoÆc giÊy b¸o cã cña ng©n hµng nÕu ng­êi mua tr¶ b»ng tiÒn göi ng©n hµng. Gi¸ vèn hµng b¸n ra kÕ to¸n kh«ng cÇn tÝnh mµ phÇn mÒm sÏ tù ®éng tÝnh to¸n vµ ®­a ra kÕt qu¶ khi lªn b¶ng kª b¸n hµng. 2.4. KÕ to¸n b¸n hµng th¸ng 1/2007 t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt th­¬ng m¹i vµ dich vô Hoµng Mai Trong th¸ng 1/2007 C«ng ty ®· b¸n ®­îc nhiÒu l« hµng víi nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng kh¸ch nhau vµ ®­îc chia vµo 4 nhãm chÝnh gåm: nhãm thiÕt bÞ néi thÊt phßng häc vµ phßng chøc n¨ng, nhãm thiÕt bÞ ®å ch¬i ngoµi trêi, nhãm thiÕt bÞ ®å dïng ®å ch¬i trong líp vµ nhãm thiÕt bÞ tèi thiÓu trang bÞ cho c¸c nhãm líp thÝ ®iÓm theo ch­¬ng tr×nh ®æi míi. Trong giíi h¹n cña bµi viÕt, em sÏ tr×nh bµy c«ng viÖc kÕ to¸n b¸n hµng víi hµng ho¸ lµ trang bÞ ®å ch¬i mÉ gi¸o 5-6 tuæi thuéc nhãm thiÕt bÞ tèi thiÓu cho c¸c nhãm líp. Trong th¸ng 1/2007, C«ng ty ®· ký ®­îc 3 hîp ®ång cung cÊp trang bÞ líp häc mÉu gi¸o 5-6 tuæi cho 3 tr­êng mÇm non. Hîp ®ång 1: B¸n bu«n qua kho theo ph­¬ng thøc chuyÓn hµng cho kh¸ch hµng tr­êng mÇm non Minh §øc ( m· MN 30): Ngµy 10/01/2007, c¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n ®· ký kÕt víi tr­êng mÇm non Minh §øc( m· kh¸ch MN 30), phßng kinh doanh C«ng ty ®· viÕt lÖnh xuÊt hµng sè 15 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 0001575 xuÊt hµng b¸n cho tr­êng mÇm non Minh §øc Hãa ®¬n(GTGT) MÉu sè: 01 GTKT - 3LL Liªn 2(Giao kh¸ch hµng) Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH SX-TM & DV Hoµng Mai §Þa chØ: Khu X2 B¾c Linh §µm-Hoµng LiÖt-Hoµng Mai-Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.6415813 Sè tµi Kho¶n:213.1000000.5945 MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: Ph¹m v¨n Lung §¬n vÞ: Tr­êng mÇm non Minh §øc §Þa chØ: Mü Hµo-h­ng Yªn Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n sau 1 th¸ng MS: STT Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (§ång) Thµnh tiÒn 1 2 3 4 ... 13 B¶ng bÐ ngoan B¶ng ®a chøc n¨ng Bµn mÉu gi¸o 5T GhÕ mÉu gi¸o 5T ... Tñ t­ trang 15 « ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ... ChiÕc 1 1 18 36 ... 2 73.500 660.000 236.500 64.900 ... 1.650.000 73.500 660.000 4.257.000 2.336.400 ... 3.300.000 Céng tiÒn hµng: 20.436.700 ThuÕ GTGT(10%): 2.043.670 Tæng céng: 22.480.370 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷: Hai hai triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i ngh×n s¸u tr¨m bÈy m­¬i ®ång ch½n. Ng­ßi né tiÒn KÕ to¸n Ng­êi thu tiÒn (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) Hîp ®ång 2: Ngµy 15/01/2007 b¸n bu«n qua kho cho tr­êng MÇm non Hoa Hång(m· MN 35) theo phiÕu xuÊt kho sè 20 vµ ho¸ ®¬n GTGT sè 0002001. Hãa ®¬n(GTGT) MÉu sè: 01 GTKT - 3LL Liªn 2(Giao kh¸ch hµng) Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH SX-TM & DV Hoµng Mai §Þa chØ: Khu X2 B¾c Linh §µm-Hoµng LiÖt-Hoµng Mai-Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.6415813 Sè tµi Kho¶n:213.1000000.5945 MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: Lª c«ng NghÜa §¬n vÞ: Tr­êng mÇm non Hoa Hång §Þa chØ: sè 8 §­êng Thµnh-Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MS: STT Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (§ång) Thµnh tiÒn 1 2 3 4 ... 20 Tranh ®éng vËt Bóp bª bÐ trai Bóp bª bÐ g¸i Th­íc d¹y ®o ... Gi¸ ®Ó ®å ch¬i Tê Con Con ChiÕc ... ChiÕc 10 5 10 3 ... 2 12.600 81.400 81.400 42.000 ... 616.000 120.600 407.000 814.000 126.000 ... 1.232.000 Céng tiÒn hµng: 28.550.490 ThuÕ GTGT(10%): 2.855.049 Tæng céng: 31.405.539 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷: Ba mèt triÖu bèn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m ba chÝn ®ång ch½n Ng­ßi né tiÒn KÕ to¸n Ng­êi thu tiÒn (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) Hîp ®ång 3: Ngµy 25/01/2007, B¸n bu«n qua kho theo phuong thøc vËn chuyÓn hµng cho tr­êng mÇm non TT R¹ng §«ng(m· MN 44) theo phiÕu xuÊt kho sè 30, ho¸ ®¬n GTGT sè 0002212 Hãa ®¬n(GTGT) MÉu sè: 01 GTKT - 3LL Liªn 2(Giao kh¸ch hµng) Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2007 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH SX-TM & DV Hoµng Mai §Þa chØ: Khu X2 B¾c Linh §µm-Hoµng LiÖt-Hoµng Mai-Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.6415813 Sè tµi Kho¶n:213.1000000.5945 MS: Hä tªn ng­êi mua hµng: Ph¹m thÞ Yõn §¬n vÞ: Tr­êng mÇm non TT R¹ng §«ng §Þa chØ: TT R¹ng §«ng-NghÜa H­ng-Nam §Þnh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Thanh to¸n mét nöa b»ng tiÒn mÆt MS: STT Tªn s¶n phÈm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ (§ång) Thµnh tiÒn 1 2 3 4 ... 7 Bµn gi¸o viªn GhÕ gi¸o viªn Bµn mÉu gi¸o 5T GhÕ mÉu gi¸o 5T ... Gi¸ s¸ch sè 1 ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ... ChiÕc 5 10 90 180 ... 5 239.800 77.000 236.500 64.900 ... 682.000 1.199.000 770.000 21.285.000 11.682.000 ... 3.410.000 Céng tiÒn hµng: 45.510.000 ThuÕ GTGT(10%): 4.551.000 Tæng céng: 50.061.000 Sè tiÒn ghi b»ng ch÷: N¨m m­¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u mèt ngh×n ®ång ch½n Ng­ßi né tiÒn KÕ to¸n Ng­êi thu tiÒn (ký tªn) (ký tªn) (ký tªn) 2.4.1. H¹ch to¸n gi¸ vèn C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vèn TrÞ gi¸ H2 tån §K + trÞ gi¸ H2 mua trong kú Sè l­îng H2 tån §K + Sè l­îng H2 mua trong kú GVHB Sè l­îng hµng b¸n ra trong kú Mçi nghiÖp vô b¸n hµng, bé chøng tõ b¸n hµng sÏ ®­îc phßng kinh doanh göi tíi phßng kÕ to¸n, c¸n bé kÕ to¸n b¸n hµng sÏ c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT, biªn b¶n giao nhËn, phiÕu xuÊt cho,... ®Ó h¹ch to¸n gi¸ vèn. Tr×nh tù h¹ch to¸n gi¸ vèn Bảng kê Nhập, xuất, tồn Sổ chi tiết TK 632, 156 Sổ cái TK 632, 156 Nhật ký chứng từ số 8 (Ghi có TK156) Bảng kê xuất hàng nhóm theo mặt hàng Máy tính Chứng từ Báo cáo tiêu thụ hàng hóa Báo cáo tổng xuất hàng Báo cáo kết quả kinh doanh Bảng kê số 8 TK 156: hàng hoá TLB Tháng 01/2007 SD đầu kỳ: 65.252.750 STT Chứng từ Diễn giải Ghi nợ TK 156, ghi có TK 632, TK… Ghi có TK 156, ghi nợ TK 632,… Ngày CT số CT TK… TK 632 TK 1111 Cộng PS Nợ TK 632 … Cộng PS có … 15 10/01/2007 1575 Bán hàng TBL – MN 30 17.530.650 17.530.650 … 20 15/01/2007 2001 Bán hàng TBL – MN 35 26.220.450 26.220.450 ... 22 17/01/2007 2102 Mua hàng TLB – CC8 40.250.425 40.250.425 … 30 25/01/2007 2212 Bán hàng TLB – MN44 41.212.425 41.212.425 … 65 28/01/2007 2320 Hàng bán bị trả lại 5.150.200 5.150.200 … Tổng cộng --- --- --- 45.400.625 --- --- 84.963.525 Nhật ký chứng từ số 8 Tháng 01/2007 Stt TK Nợ Tên TK Nợ TK Có TK 156 TK 5111 TK 531 Cộng … … … … … … 8 632 Giá vốn hàng hoá TLB 84.963.525 … … … … … … Cộng 84.963.525 xxx xxx SỔ CHI TIẾT Tài khoản 156: Giá hàng hoá TLB tồn kho Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 65.252.750 Phát sinh trong kỳ 45.400.625 84.963.525 Dư cuối kỳ 25.689.850 Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 10/01/2007 1575 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 17.530.650 632 15/01/2007 2001 HD1 Bán hàng TLB – MN 35 26.220.450 632 17/01/2007 2102 HD2 Mua hàng TLB – CC8 40.250.425 1111 25/01/2007 2212 HD1 Bán hàng TLB – MN 44 41.212.425 632 28/01/2007 2320 PN2 Nhập hàng bán bị trả lại 5.150.200 632 Tổng phát sinh 45.400.625 4.963.525 Dư cuối kỳ 25.689.850 SỔ CHI TIẾT TK 632: GV hàng hoá TLB Từ ngày 01/01/2007 đến 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Phát sinh trong kỳ 84.963.525 5.150.200 Dư cuối kỳ Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 10/01/2007 1575 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 17.530.650 156 15/01/2007 2001 HD1 Bán hàng TLB – MN 35 26.220.450 156 25/01/2007 2212 HD1 Bán hàng TLB – MN 44 41.212.425 156 28/01/2007 2320 PN2 Hàng bán bị trả lại 5.150.200 156 Tổng phát sinh 84.963.525 5.150.200 Dư cuối kỳ Sæ c¸i TK 156: hµng ho¸ Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 1.236.535.868 Phát sinh trong kỳ 450.254.200 920.850.745 Dư cuối kỳ 765.939.323 STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có … … … … … 4 Giá vốn hang hóa TLB 79.813.325 632 … … … … … Tổng phát sinh 450.254.200 920.850.745 Dư cuối kỳ 765.939.323 SỔ CÁI Tài khoản 632: Giá vốn hàng hoá Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Phát sinh trong kỳ 920.850.745 40.015.400 Dư cuối kỳ STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có … … … … … 4 Giá hàng hoá TLB 84.963.525  5.150.200 156 ... ... ... ... ... Tổng phát sinh 920.850.745 40.015.400 2.4.2. H¹ch to¸n doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ®Çu ra C¨n cø vµo t×nh h×nh nhËp mua hµng vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty trong tõng thêi kú vµ tõng nhãm kh¸ch hµng, phßng kinh Doanh cña C«ng ty tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ b¸n cho tõng lo¹i mÆt hµng. Gi¸ b¸n = Gi¸ vèn + Chi phÝ vËn chuyÓn + % LN dù kiÕn cña C«ng ty SỔ CHI TIẾT Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng TLB Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Phát sinh trong kỳ 5.425.155 94.497.190 Dư cuối kỳ Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 10/01/2007 1575 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 20.436.700 131 15/01/2007 2001 HD1 Bán hàng TLB – MN 35 28.550.490 131 25/01/2007 2212 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 45.510.000 131 28/01/2007  2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 5.425.155 131 Tổng phát sinh 5.425.155 94.497.190 Dư cuối kỳ Sæ chi tiÕt Tài khoản 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp Từ ngày 01/11/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 8.250.300 Phát sinh trong kỳ 542.516 9.449.719 Dư cuối kỳ Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 10/01/2007 1575 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 2.043.670 131 15/01/2007 2001 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 2.855.049 131 25/01/2007 2212 HD1 Bán hàng TLB – MN 30 4.551.000 131 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 542.516 3388 … … … … … Tổng phát sinh 542.516 9.449.719 Dư cuối kỳ 17.157.503 NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 Tháng 01/2007 Stt TK Nợ Tên TK Nợ TK Có Cộng TK 156 TK 5111 … … … … … … 4 632 Giá vốn hàng hoá TLB 79.813.325 79.813.325 … … … … … … 10 131 Phải thu tiền hàng khách hàng 94.497.190 94.497.190 11 131 Phải thu tiền thuế GTGT của khách hàng 9.449.719 9.449.719 … … … … … … Cộng 79.813..325 103.946.909 x x x x x B¶ng kª b¸n hµng Th¸ng 01 n¨m 2007 Chứng từ Diễn giải Số lượng Giá vốn Tiền vốn Giá bán Doanh thu Thuế Tiền thanh toán .......... .............. ................ ................ ............... 10/01 0001575 Trường mầm non Minh Đức TLB010225- Bảng bé ngoan TLB010226- Bảng đa chức năng TLB010350- Bàn mẫu giáo 5T ..... 1 chiếc 1 chiếc 18 chiếc ...... 65.900 625.000 220.125 ...... 65.900 625.000 3.962.250 ...... 73.500 660.000 236.500 ...... 73.500 660.000 4.257.000 ....... 7350 66.000 425.700 ....... 80.850 726.000 4.682.700 ....... Cộng chứng từ 17.530.650 20.436.700 2.043.670 22.480.370 .......... .............. ................ ............... ............ 15/01 0002001 Trường mầm non Hoa Hồng TLB010450- Tranh động vật TLB010425- Búp bê bé trai TLB010426- Búp bê bé gái ....... 10 tờ 5 con 10 con ....... 10.100 78.225 78.225 ...... 101.000 391.125 782.250. ....... 12.600 81.400 81.400 ...... 120.600 407.000 814.000 ....... 12.600 40.700 81.400. ...... 133.200 447.700 895.400 ....... Cộng chứng từ 26.220.450 28.550.490 2.855.049 31.405.539 ............ ............... ................ ............. ................ 25/01 0002212 Trường mầm non TT Rạng Đông TLB010260- Bàn giáo viên TLB010261- Ghế giáo viên TLB010350- Bàn mẫu giáo 5T ..... 5 chiếc 10 chiếc 90 chiếc ...... 234.450 74.325 220.125 ..... 1.172.250 743.250 19.811.250 ...... 239.800 77.000 236.500 ...... 1.199.000 770.000 21.285.000 ..... 119.000 77.000 2.128.500 ..... 1.318.000 847.000 23.413.500 ........ Cộng chứng từ 41.212.425 45.510.000 4.551.000 50.061.000 ......... ........ .......... ....... ........ SỔ CÁI Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Phát sinh trong kỳ 50.200.452 1.250.350.525 Dư cuối kỳ STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có … … … … … 7 Phải thu tiền hàng trường mầm non Minh Đức 20.436.700 131 9 Phải thu tiền hàng trường mầm non Hoa Hồng 28.550.490 131 11 Phải thu tiền hàng trường mầm non TT Rạng Đông 45.510.000 131 19 K/C hàng bán bị trả lại 5.425.155 531 … … … … … Tổng phát sinh 50.200.452 1.250.350.525 Dư cuối kỳ SỔ CÁI Tài khoản 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 160.505.800 Phát sinh trong kỳ 5.020.045 125.035.052 Dư cuối kỳ 280.520.807 STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có … … … … 7 Phải thu tiền hàng trường mầm non Minh Đức 2.043.670 131 9 Phải thu tiền hàng trường mầm non Hoa Hồng 2.855.049 131 11 Phải thu tiền hàng trường mầm non TT Rạng Đông 4.551.000 131 19 Hàng bán bị trả lại 542.516 131 … … … … … Tổng phát sinh 5.020.045 125.035.052 Dư cuối kỳ 280.520.807 2.4.3. H¹ch to¸n c«ng nî ph¶i thu Chøng tõ ®Ó cËp nhËt c«ng nî ph¶i thu còng lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng. Khi c¸c chøng tõ nµy ®­îc cËp nhËt, phÇn mÒm kÕ to¸n sÏ tù ®éng h¹ch to¸n vµo c¸c tµi kho¶n chi tiÕt, tæng hîp ph¶i thu vµ c¸c b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. §èi víi c¸c khhîp ®ång b¸n hµng C«ng ty ®· thu ®­îc tiÒn hµng, ngoµi viÖc lËp chøng tõ ho¸ ®¬n b¸n hµng sö dông tµi kho¶n 131 lµm tµi kho¶n trung gian, kÕ to¸n ph¶i lËp phiÕu thu hoÆc giÊy b¸o cã cña Ng©n hµng S¬ ®å 2.4 :Tr×nh tù h¹ch to¸n c«ng nî ph¶i thu Chứng từ Máy tính Sổ chi tiết công nợ (TK 131- chi tiết cho từng mã khách) Nhật ký chứng từ số 10(TK 131) Sổ cái TK 131 Cty TNHH SX-TM & DV Hoµng Mai MÉu sè: 02-TT §Þa chØ: Q§: 15/2006/Q§BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng bé Tµi ChÝnh PhiÕu Thu QuyÓn sè: Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2007 Sè: 35 Nî: 111 Cã : 131 Hä tªn ng­êi thu tiÒn: TrÇn H÷u §¹t §Þa ChØ: Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ Lý do thu: Thu tiÒn b¸n hµng cho tr­êng MÇm non Hoa Hång, sè 8 ®­êng Thµnh, Hµ Néi. Sè tiÒn: 31.405.539 (ViÕt b»ng ch÷: Ba mèt triÖu bèn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m ba chÝn ®ång ch½n) Ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2007 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷: Ba mèt triÖu bèn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m ba chÝn ®ång ch½n) + Tû Gi¸ ngo¹i tÖ: + Sè tiÒn quy ®æi: Cty TNHH SX-TM & DV Hoµng Mai MÉu sè: 02-TT §Þa chØ: Q§: 15/2006/Q§BTC Ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng bé Tµi ChÝnh PhiÕu Thu QuyÓn sè: Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2007 Sè: 44 Nî: 111 Cã : 131 Hä tªn ng­êi thu tiÒn: NguyÔn ¸nh TuyÕt §Þa ChØ: Phßng kÕ ho¹ch ®Çu t­ Lý do thu: Thu tiÒn b¸n hµng cho tr­êng MÇm non TT R¹ng §«ng, NghÜa H­ng, Nam §Þnh. Sè tiÒn: 25.000.000(ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i n¨m triÖu ®ång ch½n). Ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2007 Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi lËp Ng­êi nhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷: Hai m­¬i n¨m triÖu ®ång ch½n). + Tû Gi¸ ngo¹i tÖ: + Sè tiÒn quy ®æi: SỔ CHI TIẾT Tài khoản 131: Phải thu khách hàng Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 700.210.125 62.373.210 Phát sinh trong kỳ 103.946.909 Dư cuối kỳ 741.783.824  Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 10/01/2007 1575 HD1 Bán hàng TLB – MN30 20.436.700 5111 10/01/2007 1575 HD1 Bán hàng TLB – MN30 2.043.670 3331 15/01/2007 2001 HD1 Bán hàng TLB – MN35 28.550.490  5111 15/01/2007 2001 HD1 Bán hàng TLB – MN35 2.855.049  3331 15/01/2007 0035 PT1 Thu tiền bán hàng từ kh ách hàng MN35 31.405.539 1111 25/01/2007 2212 HD1 Bán hàng TLB – MN44 45.510.000 5111 25/01/2007 2212 HD1 Bán hàng TLB – MN44 4.551.000  3331 25/01/2007 0044 PT1 Thu tiền bán hàng từ kh ách hàng MN44  25.000.000 1111 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 5.425.155 531 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 542.516 3331 … … … … … … Tổng phát sinh 103.946.909 62.373.210 Dư cuối kỳ 741.783.824 BẢNG KÊ SỐ 11 Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng Tháng 01 năm 2007 TT Tên khách Số dư nợ đầu tháng Nợ TK 131, Có TK… Có TK 131, Nợ TK… Số dư Nợ cuối tháng TK 51115 TK 33311 Tổng PS Nợ TK 531 TK 3331 TK1111 Tổng PS Có … … … … … … … … … 15 Trường mầm non Minh Đức x x x 20.436.700 2.043.670 x x x 5.425.155    542.516   x x x x x x … … … … … … … … … 24 Trường mầm non Hoa Hồng x x x 28.550.490 2.855.049  x x x  31.405.539 x x x … … … … … … … … … 37 Trường mầm non TT Rạng Đông x x x 45.510.000 4.551.000  x x x  25.000.000   x x x … … … … … … … … … Tổng cộng 94.497.190 9.449.719 103.946.909  5.425.155 542.516 56.405.539  62.373.210 741.783.824 SỔ CÁI Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng Từ ngày 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Nợ Có Dư đầu kỳ 700.210.125 Phát sinh trong kỳ 1.250.350.525 1.050.200.875 Dư cuối kỳ 900.359.775 STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có … … … … … 5 Doanh thu bán hàng TLB 94.497.190 5111 6 Thuế GTGT đầu ra phải nộp 9.449.719 542.516 3331 7 Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt 56.405.539 1111 8 Hàng bán bị trả lại 5.425.155 531 … … … … … Tổng phát sinh 1.250.350.525 1.050.200.875 Dư cuối kỳ 900.359.775 2.4.4.H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu T¹i C«ng ty th«ng th­êng c¸c kho¶n chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng b¸n Ýt xÈy ra h¬n so víi tr­êng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. §a sè hµng bµn cña C«ng ty bÞ tr¶ l¹i do m¾c ph¶i mét sè lçi kü thuËt nhá. Khi kh¸ch hµng tr¶ l¹i hµng, nh©n viªn phßng kinh doanh cña C«ng ty sÏ kiÓm nhËn vµ viÕt phiÕu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. Sau khi nhËn bé phiÕu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nµy tõ nh©n viªn phßng kinh doanh, kÕ to¸n C«ng ty sÏ nhËp d÷ liÖu vµo phÇn mÒm, sau khi d÷ liÖu ®­îc cËp nhËt phÇn mÒm sÏ tù ®éng cËp nhËt vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan C¸c tµi kho¶n sö dông bao gåm: 521: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i 531: hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n Tr×nh tù h¹ch to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Chứng từ nhập hàng trả lại Sổ chi tiết TK531, 156 632 Nhật ký chứng từ số 8 (TK531), Bảng kê số 11 (TK131) Sổ cái TK 531, 156, 632, 131 SỔ CHI TIẾT Tài khoản 531: Hàng bán bị trả lại TLB Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ  0 Phát sinh trong kỳ 5.425.155 5.425.155 Dư cuối kỳ  0 Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 5.425.155 131 28/01/2007 0025 PK1 K/chuyển hàng bán bị trả lại 5.425.155 5111 … … … … … … Tổng phát sinh 5.425.155 5.425.155 Dư cuối kỳ  0 SỔ CHI TIẾT Tài khoản 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 8.250.300 Phát sinh trong kỳ 542.516 9.449.719 Dư cuối kỳ 17.157.503 Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 542.516 531 … … … … … Tổng phát sinh 542.516 9.449.719 Dư cuối kỳ 17.157.503 SỔ CHI TIẾT Tài khoản 131: Phải thu khách hàng Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 700.210.125 Phát sinh trong kỳ 103.946.909 62.373.210 Dư cuối kỳ 741.783.824  Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 5.425.155 531 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 542.516 3331 … … … … … … Tổng phát sinh 103.946.909 62.373.210 Dư cuối kỳ 741.783.824  SỔ CHI TIẾT Tài khoản 156: H àng hoá TLB Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 65.252.750 Phát sinh trong kỳ 45.400.625 84.963.525 Dư cuối kỳ 25.689.850 Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 28/01/2007 2302 PN2 Nhập hàng bán bị trả lại 5.150.200 632 … … … … … … Tổng phát sinh 45.400.625 84.963.525 Dư cuối kỳ 25.689.850 SỔ CHI TIẾT Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán TLB Từ ngày 01/12/2005 đến ngày 31/12/2005 Nợ Có Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ 84.963.525 Dư cuối kỳ Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có … … … … … … … 28/01/2007 2302 PN2 Hàng bán bị trả lại 5.150.200 156 … … … … … … Tổng phát sinh 84.963.525 5.150.200 Dư cuối kỳ Ngoµi c¸c sæ chi tiÕt, nghiÖp vô hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i cßn ®­îc ph¶n ¸nh trªn: b¶ng kª sè 11(thÓ hiÖn toµn bé ph¸t sinh nî cña TK 531, ®èi øng víi ph¸t sinh cã cña TK 131) vµ nhËt ký chøng tõ sè 8( thÓ hiÖn toµn bé ph¸t sinh cã cña TK 531). Hai b¶ng kª chøng tõ nµy ®· ®­îc thÓ hiÖn ë phÇn h¹ch to¸n gi¸ vèn vµ doanh thu. H¹ch to¸n tæng hîp c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu SỔ CÁI Tài khoản 531: Hàng bán bị trả lại TLB Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ 50.200.452 50.200.452 Dư cuối kỳ STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có .. .... ... ... .... 10 Doanh thu bán hàng TLB 5.425.155 131 25 K/C DT hàng bán bị trả lại 5.425.155 5111 ... .... ... ... ... Tổng phát sinh 50.200.452 50.200.452 Dư cuối kỳ 0 2.4.5. H¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c chøng tõ nh­ phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña Ng©n hµng, b¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao, b¶ng kª dÞch vô mua ngoµi, b¶ng tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng,...Sau khi kÕ to¸n cËp nhËt sè liÖu cña c¸c chøng tõ nµy vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ, sæ c¸i cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. §¬n vÞ sö dông TK 641 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ TK 642 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý. Víi TK 642 C«ng ty kh«ng sö dông TK chi tiÕt, cßn víi TK 641 C«ng ty më chi tiÕt cho tõng nhãm hµng ho¸. Chứng từ Máy tính Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí, bảng kê số 5 Sổ chi phí các TK 641,642 Sổ cái TK 641,642 Nhật ký chứng từ số 8 (641,642) S¬ ®å 2.5 : Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng vµ chi qu¶n lý Doanh nghiÖp. Trong phÇn tr×nh bµy nµy, em sÏ tr×nh bµy phÇn h¹ch to¸n vÒ chi phÝ b¸n hµng cho nhãm mÆt hµng TLB, cßn víi chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ chi phÝ chung cho toµn C«ng ty ®­îc h¹ch to¸n t­¬ng tù nh­ chi phÝ b¸n hµng. C¸c sæ s¸ch, b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ ®­îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng bao gåm: + B¶ng kª chøng tõ theo kho¶n môc chi phÝ. + B¶ng kª sè 5 ghi Nî TK 641. + NhËt ký chøng tõ sè 8 ghi Cã TK 641 + Sæ chi tiÕt chi phÝ: TK 641 + Sæ c¸i TK 641 sæ chi tiÕt TK 641: Chi phÝ b¸n hµng TLB Th¸ng 01/2007 Nî Cã D­ ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú 4.530.000 0 D­ cuèi kú Chứng từ Diễn giải Phát sinh TK đối ứng Ngày CT Số CT Mã CT Nợ Có 15/01/2007 152 PK3 Chi phí vận chuyển hàng đi tiêu thụ 750.000 331 31/01/2007 224 PK15 Chi phí lương nhân viên bán hàng 3.200.000 334 31/01/2007 265 PX1 Chi ph í khuyến mại hàng bán 300.000 156 31/01/2007 352 PK3 Chi phí quảng cáo trên báo 100.000 1111 31/01/2007 850 PC1 Chi phí khấu hao 180.000 214 Tổng phát sinh 4.530.000 0 Dư cuối kỳ BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THEO KHOẢN MỤC PHÍ Tài khoản 641: Chi phí bán hàng TLB Tháng 01 năm 2007 Tài khoản đối ứng: XX - Tất cả các tài khoản Khoản mục phí: XX - Tất cả các khoản mục TT Chứng từ Diễn giải Mã phí Tên phí TK đối ứng PS Nợ PS Có Ngày CT Số CT Mã CT … … … … … … … … … … 20 15/01/2007 152 PK1 HT chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ 10202 Chi phí vận chuyển 331 750.00 … … … … … … … … … … 35 31/01/2007 224 PK4 HT chi phí lương nhân viên bán hàng 10001 Chi phí lương 334 3.200.000 … … … … … … … … … … 40 31/01/2007 265 PX1 HT chi phí khuyến mại cho trường mầm non TT Rạng Đông 17010 Chi phí khuyến mại 156 300.000 … … … … … … … … … … 45 31/01/2007 352 PK1 HT chi phí quảng cáo trên báo thương mại 17010 Chi phí quảng cáo 1111 100.000 … … … … … … … … … … 75 31/12/2007 850 PC1 HT chi phí khấu hao vào chi phí bán hàng T1 18010 Chi phí khấu hao 214 180.000 … … … … … … … … … … Tổng cộng 4.530.000 BẢNG KÊ SỐ 5 Tài khoản 641: Chi phí bán hàng TLB Tháng 01 năm 2007 TT Tài khoản ghi nợ Các TK ghi có Cộng chi phí thực tế PS TK 331 TK 334 TK 156 TK 1111 TK 214 TK … 7 TK641: Chi phí bán hàng 8 Chi phí vận chuyển 750.00 9 Chi phí lương 3.200.000 10 Chi phí khuyến mại 300.000 11 Chi phí quảng cáo 100.000 12 Chi phí khấu hao 180.000 … … … … … … … … … Cộng 4.530.000 SỔ CÁI Tài khoản 641: Chi phí bán hàng Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/01/2007 Nợ Có Dư đầu kỳ 0 Phát sinh trong kỳ 40.252.540 Dư cuối kỳ STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có … … … … … 9 Chi phí vận chuyển 750.00 331 10 Chi phí lương 3.200.000 334 11 Chi phí khuyến mại 300.000 156 12 Chi phí quảng cáo 100.000 1111 13 Chi phí khấu hao 180.000 214 ... .... .... .... ... Tổng phát sinh 40.252.540 Dư cuối kỳ 2.4.6. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh qua c«ng thøc sau: Lợi nhuận gộp về tiêu thụ hàng hoá sản phẩm Doanh thu thuần về tiêu thụ Giá vốn hàng bán = _ Doanh thu thuần về tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm Doanh thu tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm Các khoản giảm trừ doanh thu = _ Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD Lợi nhuận gộp về tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm Chi phí bán hàng & chi phí quản lý doanh nghiệp = _ Doanh thu hoạt động tài chính + Chi phí hoạt động tài chính _ Công ty TNHH sản xuất-thương mại & dịch vụ Hoàng Mai tiến hành xác định kết quả kinh doanh mçi quý mét lÇn. Vµo cuèi mçi quý kÕ to¸n tæng hîp lËp c¸c phiÕu kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn,...®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Phiếu kế toán để xác định kết quả bao gồm: Phiếu kế toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu Phiếu kế toán kết chuyển doanh thu bán hàng. Phiếu kế toán kết chuyển giá vốn hàng bán Phiếu kế toán kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp Phiếu kế toán kết chuyển lãi lỗ hoạt động kinh doanh hàng hoá sản phẩm. C«ng ty sö dông TK 911 ®Ó tæng hîp vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh Doanh. Trong bµi viÕt cña m×nh em sÏ tr×nh bµy qu¸ tr×nh lËp c¸c phiÕu kÕ to¸n kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ®èi víi mÆt hµng TLB trong th¸ng 1 n¨m 2007, gi¶ ®Þnh viÖc lËp b¸o c¸o kÕ toans cña C«ng ty lµ hµng th¸ng. PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Số: 0025 Diễn giải: Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu Tài khoản PS Nợ PS Có Tên tài khoản 5111 5.425.155 Doanh thu bán hàng 531 5.425.155 Hàng bán bị trả lại Cộng 5.425.155 5.425.155 PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Số: 0026 Diễn giải: Kết chuyển doanh thu tiêu thụ Tài khoản PS Nợ PS Có Tên tài khoản 5111 5.425.155 94.497.190 Doanh thu bán hàng TLB 911 89.072.035 Xác định kết quả kinh doanh Cộng 94.497.190 94.497.190 PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Số: 0027 Diễn giải: Kết chuyển giá vốn hàng bán Tài khoản PS Nợ PS Có Tên tài khoản 632 84.963.525 5.150.200 Giá vốn hàng bán TLB 911 79.813.325 Xác định kết quả kinh doanh Cộng 84.963.525 84.963.525 PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Số: 0028 Diễn giải: Kết chuyển CPBH & CPQLDN Tài khoản PS Nợ PS Có Tên tài khoản 641 4.530.000 Chi phí bán hàng TLB 642 2.120.000 Chi Phí QLDN phân bổ cho TLB 911 6.650.000 XĐKQ kinh doanh Cộng 6.650.000 6.650.000 PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 01 năm 2007 Số: 0029 Diễn giải: Kết chuyển Lợi nhuận để lại của mặt hàng TLB Tài khoản PS Nợ PS Có Tên tài khoản 421 2.608.710 Lợi nhuận để lại 911 2.608.710 XĐKQ kinh doanh Cộng 2.608.710 2.608.710 SỔ CÁI Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh Từ ngày 01/10/2005 đến ngày 31/12/2005 Nợ Có Dư đầu kỳ Phát sinh trong kỳ 1.202.420.823 1.202.420.823 Dư cuối kỳ STT Diễn giải Số tiền TK đối ứng Nợ Có 2 K/C doanh thu 1.200.150.073 511 3 K/C Giá vốn hàng bán 880.835.345 632 4 K/C DT hoạt động tài chính 520.750 515 5 K/C CP hoạt động tài chính 25.352.400 635 6 K/C CPBH & CPQLDN 178.850.000 641,642 7 K/C Thu nhập khác 1.750.000 711 8 K/C Chi phí khác 950.000 811 9 K/C lợi nhuận để lại 116.433.078 421 Tổng phát sinh 1.202.420.823 1.202.420.823 Dư cuối kỳ 0 PhÇn 3: mét sè nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty tnhh s¶n xuÊt-th­¬ng m¹i & dÞch vô hoµng mai 3.1. Mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt-th­¬ng m¹i & dÞch vô Hoµng Mai. 3.1.1. Nh÷ng mÆt hoµn thiÖn. Nh÷ng thµnh tùu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m võa qua cã sù ®ãng gãp to lín cña hÖ thèng kÕ to¸n. §Ó hoµn thiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh lµ ghi chÐp, ph¶n ¸nh, l­u tr÷ vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin tµi chÝnh cña C«ng ty, phßng kÕ to¸n ®· cã nh÷ng nç lùc hÕt søc to lín, ®Æc biÖt lµ x©y dùng vµ tæ chøc mét hÖ thèng kÕ to¸n phï hîp. HÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶n kinh doanh cã nh÷ng ­u ®iÓm chÝnh: Thø nhÊt, tæ chøc kÕ to¸n hîp lý, c¬ cÊu gän nhÑ, linh ho¹t. §éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô tèt, tÊt c¶ ®Òu tèt nghiÖp tõ cao ®¼ng trë lªn, n¨ng ®éng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu th«ng tin ngµy cµng cao cña c¸c ®èi t­îng sö dông. Gi÷a c¸c nh©n viªn cã sù phèi hîp chÆt chÏ, ®ång bé, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt vÒ ph¹m vi vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp. Thø hai, C«ng ty ¸p dông sæ nhËt ý chung ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Víi h×nh thøc ghi sæ nµy c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc ph©n ®Òu trong th¸ng, thuËn tiÖn cho viÖc ®èi chiÕu kiÓm tra. §ång thêi h×nh thøc nµy phï hîp víi viÖc øng dông tin häc vµo kÕ to¸n. Do vËy mÉu c¸c sæ chi tiÕt TK 632, TK 5111, TK 3331,..., b¶ng kª chøng tõ, c¸c b¸o c¸o b¸n hµng, b¸o c¸o chi phÝ,...®Òu dùa trªn mÉu mµ Bé Tµi ChÝnh quy ®Þnh nh­ng cã sù thay ®æi phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®¸p øng kÞp thêi th«ng tin cho c¸c nhµ qu¶n lý. Thø ba, ®èi víi nghiÖp vô b¸n hµng, C«ng ty sö dông c¸c chøng tõ b¾t buéc ®óng theo mÉu cña Bé Tµi ChÝnh. C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ph¸t sinh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu cã c¸c chøng tõ chøng minh, phï hîp c¶ vÒ sè l­îng vµ c¸ch thøc ghi chÐp. Bªn c¹nh ®ã qu¸ tr×nh lËp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ còng ®­îc diÔn ra mét c¸ch nhanh gän, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc cËp nhËt sè liÖu mét c¸ch nhanh chãnh kÞp thêi. Thø t­, c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Õn viÖc tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty còng phï hîp víi quy ®Þnh 1141 - TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh vµ phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña C«ng ty. Do C«ng ty sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n trong viÖc sö lýc¸c sè liÖu kÕ to¸n, c¸c hµng ho¸, kh¸ch hµng ®­îc m· ho¸ nªn c¸c tµi kho¶n phÈn ¸nh chóng kh«ng cÇn më chi tiÕt ®Õn tõng lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm, tõ ®ã gióp cho qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ®¬n gi¶n h¬n, kh«ng gÆp r¾c rèi v× ph¶i theo dâi qu¸ nhiÒu tµi kho¶n cïng lóc. Thø n¨m, C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt kho, tõ ®ã gi¸ vèn ®­îc ®¶m b¶o tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c t­¬ng ®èi. Do ®ã ®¶m b¶o kÕt qu¶ cña viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Thø s¸u, hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n cña C«ng ty còng rÊt ®a r¹ng, ngoµi hÖ thèng b¸o c¸o theo quy ®Þnh chung cña Bé tµi chÝnh phÇn mÒm kÕ to¸n cña C«ng ty cßn cho phÐp kÕt xuÊt nhiÒu b¸o c¸o kh¸c cã liªn quan vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho ban gi¸m ®èc C«ng ty ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. 3.1.2. Ngoµi nh÷ng mÆt ®­îc nªu trªn hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng ty cßn cã nh÷ng ®iÓm sau cÇn hoµn thiÖn. Thø nhÊt, viÖc tiªu thô hµng ho¸ cña C«ng ty chØ­ sö dông ph­¬ng thøc b¸n bu«n bao gåm b¸n bu«n kh«ng qua kho cã tham gia thanh to¸n vµ b¸n bu«n qua kho. ViÖc ¸p dông duy nhÊt mét ph­¬ng thøc b¸n hµng nh­ vËy ®· lµm gi¶m l­îng hµng mµ C«ng ty cã thÓ b¸n ra, tõ ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Thø hai, víi hÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. V× c¸c mÆt hµng cña C«ng ty rÊt nhiÌu nªn C«ng ty kh«ng më chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n 511, 632 vµ 156 theo tõng mÆt hµng ®Ó tr¸nh sù cång kÒnh trong hÖ thèng tµi kho¶n, mµ kÕ to¸n më sæ chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt cho tõng mÆt hµng cô thÓ ®Ó theo dâi doanh thu cña tõng mÆt hµng trrong mét th¸ng. Tuy nhiªn sæ chi tiÕt tµi kho¶n 511, tµi kho¶n 632, tµi kho¶n 911 l¹i kh«ng më chi tõng mÆt hµng mµ më cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng trong mét th¸ng, h¬n thÕ n÷a kÕt cÊu ghi chÐp trªn sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 511, 632, 911 l¹i t­¬ng ®èi gièng c¸ch ghi chÐp trªn c¸c sæ chi tiÕt ph¶n ¸nh chóng, ®iÒu nµy tÈo sù trïng lÆp trong viÖc ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp. C¸c Tµi kho¶n chi phÝ nh­ 641, 642 còng kh«ng ®­îc më chi tiÕt theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõ ®ã g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý. Thø ba, mÆc dï C«ng ty cã quy ®Þnh viÖc lËp dù phßng cho c¸c kho¶n nî ph¶i thu, hµng ho¸ vµ c¸ch thøc thùc hiÖn vµ tr×nh tù h¹ch to¸n. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, viÖc lËp dù phßng cho c¸c kho¶n nî ph¶i thu, hµng ho¸ vÉn ch­a ®­îc diÔn ra. §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng ®Õn C«ng ty nÕu c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng thùc hiÖn ®­îc do kh«ng cã c¸c kho¶n dù phßng tµi chÝnh ®Ó bï ®¾p thiÖt h¹i. Thø t­, C«ng ty kh«ng lËp b¶ng kª nhËp xuÊt tån do ®ã kh«ng theo dâi ®­îc chi tiÕt t×nh h×nh biÕn ®éng hµng ho¸ t¹i C«ng ty. Tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng qu¶n lý hµng ho¸ T¹i C«ng ty. Thø n¨m, viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu cßn h¹n chÕ. C«ng ty míi chñ yÕu ¸p dông h×nh thøc khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng mµ ch­a chó träng tíi viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu th­¬ng m¹i vµ chiÕt khÊu thanh to¸n nh»m thu hót kh¸ch hµng. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc thu hót kh¸ch hµng cßn h¹n chÕ. 3.2. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH s¶n xuÊt-th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai. Sau khi nghiªn cøu vµ xem xÐt thùc tr¹ng kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH S¶n xuÊt-th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai, em cã mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty: VÒ ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸, ngoµi ph­¬ng thøc b¸n bu«n qua kho vµ kh«ng qua kho, C«ng ty nªn ¸p dông ®a d¹ng c¸c h×nh thøc kh¸c nh­ b¸n lÎ, b¸n ký gëi ®¹i lý, nh»m t¨ng l­îng hµng tiªu thô trong th¸ng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. VÒ hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, C«ng ty nªn më chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n 156, 511, 632 theo tõng chñng l¹i mÆt hµng b¸n ra tõ ®ã më sæ chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n nµy chø kh«ng chØ më sæ chi tiÕt cho nhãm mÆt hµng. ViÖc më sæ chi tiÕt cho tõng nhãm mÆt hµng sÏ gióp ban gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng tiªu thô cña nhãm hµng vµ ®ãng gãp trong tæng doanh sè b¸n ra cña C«ng ty, tõ ®ã cã thÓ ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh thÝch hîp. C«ng ty còng nªn më chi tiÕt cho c¸c tµi kho¶n 641, 642 theo néi dung cña chi phÝ ®Ó cã thÓ theo dâi dÔ dµng vµ chÝnh x¸c h¬n. Cuèi mçi n¨m, C«ng ty nªn trÝch lËp dù phßng cho c¸c kho¶n nî ph¶i thu ®­îc x¸c ®Þnh lµ khã ®ßi vµ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh chi phÝ mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ h¬n cho ban gi¸m ®èc ®­a ra quyÕt ®Þnh. C«ng ty nªn lËp b¶ng kª nhËp xuÊt tån hµng ho¸ chi tiÕt vµ tæng hîp ®Ó cã thÓ ®Ênh gi¸ chÝnh x¸c l­îng hµng ho¸ tån kho hiÖn cã cho tõng nhãm mÆt hµng vµ l­îng hµng b¸n ra ®Ó tõ ®ã cã c¸c quyÕt ®Þnh thu mua hîp lý vµ kh¶ n¨ng më réng quy m« cña tõng nhãm mÆt hµng Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo không bắt buộc nhưng Công ty nên lập thêm Báo cáo này nhằm hộ trợ tích cực cho việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ chi tiết hơn cho các nhà quản lý để đưa ra các định hướng kinh doanh thích hợp và kịp thời. Từ đó, nâng cao hiệu quả quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể lập theo mẫu mà Bộ Tài chính ban hành theo Chuẩn mực số 24, ban hành tại Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư hướng dẫn số 105/2003/TT-BTC ngày 4/11/2003. Trên đây, là những đánh giá và những phương hướng chủ quan của bản thân em nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại văn phòng Công ty TNHH sản xuất-thương mại và dịch vụ Hoàng Mai. Em hy vọng rằng, những đánh giá và phương hướng hoàn thiện là thiết thức và ngày càng hoàn thiện hơn công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. Em rất mong nhận được sự đóng góp chân thành từ phía các cán bộ phòng Tài chính kế toán. KÕt LuËn Là một nhân tố quan trọng cấu thành nên bộ máy quản lý của Công ty, hệ thống kế toán được tổ chức và vận hành tốt sẽ giúp Công ty tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường. Đặc biệt trong xu thế hội nhập ngày nay, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vô cùng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi công tác kế toán phải có những biến đổi phù hợp, đảm bảo quản lý chặt chẽ và hiệu quả các quá trình kinh doanh, kịp thời cung cấp và phân tích các thông tin tài chính một các đầy đủ, chính xác. Với đặc trưng là một Doanh nghiệp kinh doanh thương mại Là chủ yếu, khâu hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận là khâu tiêu thụ hàng hóa, Công ty TNHH s¶n xuÊt-th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai đã rất chú trọng tới việc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa, coi đay là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của bộ phận kế toán Công ty. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH s¶n xuÊt-th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hoµng Mai, được tìm hiểu về thực tế hoạt động kế toán tại doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa. Em đã học hỏi được nhiều kiến thức hữu ích bổ sung cho nền tảng lý thuyết được trang bị ở trường. Tuy nhiên do còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như thực tế, nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của những người quan tâm để hoàn thiện hơn chuyên đề của mình. Em xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH sản xuất – thương mại và dịch vụ Hoàng Mai.docx
Luận văn liên quan