Đề tài Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Du lịch sinh thái là một trào lưu mới đang thu hút du khách các nơi trên thế giới, sống giữa một nền văn minh công nghiệp, với những tiếng ồn và khói bụi, cộng với nhịp độ sống cao, con người bỗng cảm thấy thiếu một khoảng trời xanh với bầu không khí trong lành Nắm bắt được nhu cầu đó các hãng lữ hành trên thế giới đã và đang xây dựng các chương trình du lịch sinh thái để thu hút du khách. .

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1810 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 64 COÂN ÑAÛO 5.3 Khu du lòch sinh thaùi Ñaûo Phuù Quoác. Khu naøy naèm troïn veïn ôû huyeän ñaûo Phuù Quoác. Coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch sau: • Du lòch baõi bieån coù 4 ñieåm goàm: khu du lòch baõi bieån Döông Ñoâng, baõi Tröôøng, baõi Kem, baõi Gaønh Daàu. Caùc baõi bieån ôû ñaây coù ñaëc ñieåm nöôùc trong xanh, caùt traéng mòn, baõi caùt thoai thoaûi. • Loaïi hình soâng coù 1 ñieåm goàm soâng Döông Ñoâng vôùi caûnh quan sinh thaùi nhaân vaên haáp daãn du khaùch. • Loaïi hình suoái vaø thaùc coù 2 khu: Suoái Tranh vaø suoái Ñaù Baøn. • Loaïi hình heä sinh thaùi röøng coù 1 ñieåm: Laø khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác. • Caùc taøi nguyeân vaên hoaù: Ñeàn thôø Nguyeãn Trung Tröïc, nhaø vöôøn troàng tieâu, nhaø thuøng laøm nöôùc maém, caùc hoaït ñoäng cuûa cö daân caûng caù, laøng caù beø treân bieån. Caùc ñieåm taøi nguyeân du lòch töï nhieân ôû cuïm du lòch sinh thaùi ñaûo Phuù Quoác raát thuaän lôïi cho vieäc quaûn lyù khai thaùc khu du lòch sinh thaùi, coù theå taïo ra caùc saûn phaåm coù giaù trò du lòch sinh thaùi sau ñaây: Taém naéng, taém bieån, du thuyeàn, theå thao. Ñeå khai thaùc caùc saûn phaåm treân caàn toân taïo caûnh quan baõi bieån, trang bò phöông tieän du thuyeàn, theå thao treân bieån. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 65 Moân ñi boä leo nuùi (treckking), thöôûng ngoaïn, taém suoái, caâu caù: khai thaùc ôû suoái Ñaù Baøn, suoái Tranh. Caàn ñaàu tö xaây döïng ñöôøng saù, nhaø veä sinh, nhaø nghæ daïng leàu hoaëc bungalow, Coù theå duøng ngöïa laøm phöông tieän ñi suoái. Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc, khai thaùc tieàm naêng vaø sinh caûnh cuûa khu baûo toàn thieân nhieân Phuù Quoác. SUOÁI TRANH - PHUÙ QUOÁC 6. CAÙC TUYEÁN DU LÒCH SINH THAÙI ÑIEÅN HÌNH CUÛA VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG. 6.1 Tuyeán du lòch Long An - Ñoàng Thaùp. Tuyeán naøy bao goàm caùc taøi nguyeân thuoäc caùc tænh Long An - Ñoàng Thaùp nhö: • Loaïi hình heä sinh thaùi saân chim: Saân chim Myõ An (Ñoàng Thaùp). GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 66 • Loaïi hình khu baûo toàn thieân nhieân: Khu baûo toàn thieân nhieân Traøm Chim (Ñoàng Thaùp) coù yù nghóa quoác teá vaø quoác gia. • Loaïi hình du lòch soâng nöôùc: Soâng Vaøm Coû Ñoâng, soâng Vaøm Coû Taây vaø heä thoáng keânh raïch trong vuøng ñaát ngaäp nöôùc Ñoàng Thaùp Möôøi. • Loaïi hình vaên hoùa: Baûo taøng Long An, caùc di chæ vaên hoùa Goø Thaùp, ngheà nuoâi ngöïa Ñöùc Hoøa - Long An, di tích caên cöù Xeûo Quyùt, laêng moä cuï Nguyeãn Sinh Saéc. Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc chuyeân ñeà ôû khu baûo toàn thieân nhieân ñaát ngaäp nöôùc Traøm Chim - Tam Noâng (Ñoàng Thaùp). • Du thuyeàn, thöôûng ngoaïn soâng nöôùc keát hôïp vôùi tìm hieåu cuoäc soáng ñôøi soáng thöôøng cuûa daân Ñoàng Thaùp Möôøi goàm caùc ñieåm nhö: Baûo taøng Long An, röøng traøm vaø nhaø daân ven soâng Vaøm Coû Taây thuoäc caùc huyeän Tuyeân Thaïnh, Moäc Hoùa, traïi raén Moäc Hoùa, coù theå keát hôïp tìm hieåu ngheà nuoâi ngöïa cuûa caùc ngheä nhaân Ñöùc Hoøa (Long An). Phöông tieän: Xe ñoø vaø xe maùy. • Chöông trình tham quan vuøng ñaát ngaäp nöôùc Ñoàng Thaùp Möôøi, tham gia caùc hoaït ñoäng vaøo muøa nöôùc noåi (töø thaùng 7 ñeán thaùng 12), dôõ lôïp, giaêng caâu, dôõ truùm… Ñieåm döøng chính: Tham quan khu baûo toàn thieân nhieân Traøm Chim, quan saùt chim vaø caâu caù. Phöông tieän: Ñi thuyeàn. 6.2 Tuyeán du lòch Tieàn Giang - Beán Tre. Tuyeán naøy bao goàm caùc taøi nguyeân thuoäc caùc tænh Tieàn Giang - Beán Tre: • Loaïi hình heä sinh thaùi saân chim: Saân chim Vaøm Hoà (Ba Tri) coù yù nghóa quoác teá vaø quoác gia. • Loaïi hình du lòch soâng nöôùc: Soâng Tieàn (ñoø maùy), caùc heä thoáng keânh möông noäi ñoàng (ñoø maùy). GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 67 SINH HOAÏT MIEÀN SOÂNG NÖÔÙC • Loaïi hình vaên hoùa goàm caùc ñieåm: Chuøa Vónh Traøng, chôï noåi Caùi Beø, caùc nhaø vöôøn Traùi caây, loø keïo, xöôûng ñoùng taøu, loaïi hình ca nhaïc taøi töû, laêng moä Nguyeãn Ñình Chieåu, laêng moä Phan Thanh Giaûn, laêng moä Voõ Tröôøng Toaûn, laêng moä Tröông Ñònh, khu vöïc laêng Hoaøng gia Phaïm Ñaêng Höông (thaân phuï baø Töø Duõ). • Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc chuyeân ñeà ôû saân chim Vaøm Hoà (Beán Tre). • Du thuyeàn, thöôûng ngoaïn soâng nöôùc tuyeán Caùi Môn - Beán Tre: Tham quan laøng caây kieång Caùi Môn, vöôøn döøa, loø keïo, xí nghieäp deät thaûm sô döøa, xí nghieäp saûn xuaát ñoà myõ ngheä töø goã döøa, xöôûng ñoùng taøu. Phöông tieän vaän chuyeån: Xe vaø ghe maùy. • Tham quan cuø lao Thôùi Sôn, thaêm chuøa Vónh Traøng, sau ñoù ñi ghe lôùn treân soâng Tieàn,chuyeån sang ñoø nhoû tham quan cuø lao Thôùi Sôn, thaêm khu nhaø vöôøn, traïi nuoâi ong, loø keïo, nghe ñaøn ca taøi töû. 6.3 Tuyeán du lòch Vónh Long - Traø Vinh. Bao goàm caùc loaïi hình taøi nguyeân sau: • Taøi nguyeân töï nhieân: Baõi bieån Ba Ñoäng vaãn coøn daïng hoang sô, ao Baø Om, coàn Ngheâu. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 68 CHÔÏ NOÅI PHUÏNG HIEÄP • Loaïi hình vaên hoùa: Khu nhaø vöôøn cuø lao Bình Hoøa Phöôùc, caùc chuøa Khmer vaø phum soùc Khmer: Chuøa AÂng, chuøa Samroâng Ek, chuøa Hang, Chuøa Coø, Ñeàn thôø Baùc Hoà. Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Du thuyeàn tham quan cuø lao Bình Hoøa Phöôùc, thaêm nhaø vöôøn, coù theå nguû laïi trong vöôøn, thaêm chôï traùi caây Vónh Long (ban ñeâm) - thöôøng ñöôïc noái theâm ñieåm tham quan chôï noåi Caùi Beø - Tieàn Giang. • Du thuyeàn tham quan ñeàn thôø Baùc Hoà, Coàn Ngheâu, di chuyeån baèng xe tham quan caùc phum soùc, vaø chuøa cuûa daân toäc Khmer, taém bieån taïi baõi bieån Ba Ñoäng. 6.4 Tuyeán du lòch Caàn Thô - Soùc Traêng - Baïc Lieâu - Caø Mau. Tuyeán naøy coù caùc ñieåm du lòch sinh thaùi thuoäc caùc tænh Caàn Thô - Soùc Traêng - Baïc Lieâu vaø Caø Mau bao goàm: • Loaïi hình heä sinh thaùi saân chim: Goàm saân chim Baïc Lieâu, saân chim Ñaàm Dôi (saân chim Ngoïc Hieån) vaø saân chim Caùi Nöôùc. Caùc saân chim naøy raát ña daïng veà loaøi, phong phuù veà soá löôïng, trong ñoù 2 saân chim Baïc Lieâu vaø Ñaàm Dôi coù yù nghóa du lòch quoác teá vaø quoác gia. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 69 DU LÒCH SINH THAÙI • Loaïi hình heä sinh thaùi röøng coù 2 ñieåm, ñoù laø röøng traøm Doà Dôi, röøng ngaäp maën Caø Mau, ñaây laø hai heä sinh thaùi röøng ñieån hình cho moâi tröôøng nöôùc maën vaø nöôùc lôï vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Neáu hôn möôøi naêm veà tröôùc Caø Mau noåi tieáng vôùi röøng ñöôùc Naêm Caên thì ngaøy nay khoù saùnh noåi vôùi röøng ñöôùc Caàn Giôø bôûi leõ röøng ñöôùc Naêm Caên ñaõ bò con ngöôøi taøn phaù, bieán röøng ñöôùc thaønh vuoâng toâm. • Loaïi hình ñaûo: Coù 2 ñieåm goàm Ñaù Baïc vaø Hoøn Khoai, caûnh quan cuûa hoøn Ñaù Baïc raát haáp daãn du khaùch vôùi veû hoang sô cuûa noù nhöng caàn ñöôïc ñaàu tö toân taïo. Hoøn Khoai coøn phuû ñaày röøng nguyeân sinh, coù suoái nöôùc ngoït, baõi taém, khí haäu trong laønh raát thích hôïp cho vieäc an döôõng nghæ ngôi. • Loaïi hình baõi bieån: Coù 1 ñieåm ñoù laø baõi bieån Khai Long vaãn coøn ñang daïng hoang sô caàn ñöôïc baøn tay con ngöôøi toân taïo. • Loaïi hình vaên hoùa: Ñình Bình Thuûy, chuøa Dôi, baûo taøng Khmer, chôï noåi Phuïng Hieäp, chôï noåi Phong Ñieàn. Moät trong nhöõng chôï noåi ñaëc saéc haáp daãn du khaùch quoác teá. Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc: Taäp trung khai thaùc ôû 3 heä sinh thaùi saân chim, 2 heä sinh thaùi röøng ngaäp maën, röøng traøm. ÔÛ caùc ñieåm taøi nguyeân du lòch töï nhieân naøy caàn ñöôïc ñaàu tö toân taïo, laäp nhieàu choøi quan saùt chim, coø, xaây nhaø nghæ GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 70 daïng Bungalow ôû moãi saân chim ñeå löu thôøi gian nghæ cuûa du khaùch. ÔÛ khu röøng ngaäp maën Nam Caên coù theå toân taïo laïi daïng laøng röøng doïc hai beân moät vaøi kinh ñaøo, choïn caùc nôi thuaän lôïi cho du khaùch tham quan röøng. • Xaây döïng khu du lòch an döôõng, nghæ ngôi, ôû Hoøn Khoai keát hôïp vôùi vieäc taém suoái, taém bieån. • Toå chöùc du thuyeàn vaø caùc troø chôi döôùi nöôùc ôû caùc vuøng baõi bieån Khai Long, hoøn Ñaù Baïc • Toå chöùc thöôûng ngoaïn du thuyeàn: ÔÛ ñaàm Thò Töôøng keát hôïp tìm hieåu cuoäc soáng ngö daân ven ñaàm. CHUØA DÔI – SOÙC TRAÊNG 6.5 Tuyeán du lòch Caàn Thô - Chaâu Ñoác - An Giang Tuyeán naøy coù caùc ñieåm du lòch sinh thaùi thuoäc caùc tænh Caàn Thô - Chaâu Ñoác vaø An Giang bao goàm: • Loaïi hình ñoài: Coù 1 ñieåm ñoù laø laâm vieân Nuùi Caám ôû huyeän Tri Toân - An Giang coù yù nghóa khai thaùc du lòch quoác teá vaø quoác gia. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 71 • Loaïi hình heä sinh thaùi saân chim bao goàm: Saân chim röøng traøm Traø Sö ôû huyeän Tònh Bieân - An Giang vaø vöôøn coø Baèng Laêng coù yù nghóa khai thaùc du lòch caáp vuøng vaø ñòa phöông. • Loaïi hình vaên hoùa: Ñình Bình Thuûy, laøng caù beø Chaâu Ñoác, laøng Chaêm Chaâu Giang, khu di tích ñoài Töùc Duïp, Laêng Thoaïi Ngoïc Haàu. Chuøa Taây An… Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Tham quan, giaùo duïc moâi tröôøng: Khai thaùc du lòch sinh thaùi ôû ñieåm saân chim röøng traøm Traø Sö. ÔÛ ñaây caàn ñaàu tö ñöôøng saù, phöông tieän ghe xuoàng ñi röøng, traïm quan saùt chim coø, choøi caâu caù, phöông tieän ñaùnh baét caù, lôïp, noø… • Tham quan nghæ döôõng: Khai thaùc Laâm Vieân Nuùi Caám keát hôïp ñöa du khaùch tham quan caùc coâng trình kieán truùc mang maøu saéc toân giaùo nhö chuøa Phaät Lôùn, ñieän Boø Hong, taém suoái Thanh Long, tham quan sôn vieân Koâtoâ vaø thöôûng ngoaïn thaéng caûnh Nuùi Sam. • Tham quan Khu löu nieäm Chuû tòch Toân Ñöùc Thaéng, thaêm cuø lao oâng Hoå, aên uoáng vaø nghæ ngôi taïi nhaø daân, toå chöùc tham quan trong caùc vöôøn caây aên traùi baèng xe ñaïp, ngoài xuoàng daïo chôi treân soâng nöôùc, tröïc tieáp giao löu vaên hoùa vôùi daân ñòa phöông, tìm hieåu phong tuïc taäp quaùn, sinh hoaït ñôøi thöôøng cuûa daân vuøng naøy. DU LÒCH MIEÄT VÖÔØN NAM BOÄ GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 72 6.6 Tuyeán du lòch Raïch Giaù - Haø Tieân. Tuyeán naøy coù caùc loaïi taøi nguyeân du lòch sinh thaùi sau ñaây: • Loaïi hình heä sinh thaùi saân chim: Vöôøn coø Baèng Laêng coù yù nghóa khai thaùc du lòch caáp vuøng vaø ñòa phöông. • Loaïi hình hang ñoäng Karst: Coù ñeán 3 ñieåm goàm hang Tieàn, hang Ñaù Döïng vaø Thaïch Ñoäng. Ñaây laø loaïi hình taøi nguyeân du lòch töï nhieân ñoäc ñaùo coù yù nghóa khai thaùc du lòch quoác teá vaø noäi ñòa maø ôû vuøng Trung Boä, Taây Nguyeân vaø Ñoâng Nam Boä nöôùc ta khoâng coù. • Loaïi hình vaên hoùa: Ñình Bình Thuûy, chôï noåi Phong Ñieàn. • Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc: Khai thaùc ñieåm Thaïch Ñoäng, ñaù Döïng, hoøn Phuï Töû. Keát hôïp nghieân cöùu veát tích voû soø baùm vaøo traàn hang cuûa chuøa Hang. • Thaùm hieåm, nghieân cöùu hang ñoäng: Khai thaùc hang Tieàn. ÔÛ ñaây vieäc sinh vieân caùc ngaønh ñòa chaát, ñòa lyù coù dòp thöïc haønh, nghieân cöùu moät hang Karst ñöôïc hình thaønh do soùng bieån. Nhöng ñieåm naøy caàn ñöôïc ñaàu tö xaây döïng ñöôøng, baéc caàu töø bôø bieån ñeán cöûa hang, laäp nhaø nghæ daïng bungalow. Bieån ôû quanh hang trong saïch, baõi caùt coù theå taém bieån, du thuyeàn. Ngoaøi caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi treân tuyeán naøy coøn coù theå khai thaùc loaïi hình du thuyeàn treân soâng Giang Thaønh, vuøng bieån Hoøn Choâng vaø loaïi hình taém bieån ôû Muõi Nai keát hôïp cho du khaùch tham quan quaàn theå laêng moä doøng hoï Maïc Cöûu 6.7 Tuyeán du lòch Raïch Giaù - Phuù Quoác. • Loaïi hình heä sinh thaùi saân chim: Saân chim Myõ An (Ñoàng Thaùp). • Loaïi hình khu baûo toàn thieân nhieân: Khu baûo toàn thieân nhieân Traøm Chim (Ñoàng Thaùp) coù yù nghóa quoác teá vaø quoác gia. • Loaïi hình du lòch soâng nöôùc: Soâng Vaøm Coû Ñoâng, soâng Vaøm Coû Taây vaø heä thoáng keânh raïch trong vuøng ñaát ngaäp nöôùc Ñoàng Thaùp Möôøi. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 73 • Loaïi hình vaên hoùa: Baûo taøng Long An, caùc di chæ vaên hoùa Goø Thaùp, ngheà nuoâi ngöïa Ñöùc Hoøa - Long An, di tích caên cöù Xeûo Quyùt, laêng moä cuï Nguyeãn Sinh Saéc. HOØN PHUÏ TÖÛ - HAØ TIEÂN Caùc saûn phaåm du lòch sinh thaùi goàm coù: • Tham quan, hoïc taäp, nghieân cöùu khoa hoïc chuyeân ñeà ôû khu baûo toàn thieân nhieân ñaát ngaäp nöôùc Traøm Chim - Tam Noâng (Ñoàng Thaùp). • Du thuyeàn, thöôûng ngoaïn soâng nöôùc keát hôïp vôùi tìm hieåu cuoäc soáng ñôøi soáng thöôøng cuûa daân Ñoàng Thaùp Möôøi goàm caùc ñieåm nhö: Baûo taøng Long An, röøng traøm vaø nhaø daân ven soâng Vaøm Coû Taây thuoäc caùc huyeän Tuyeân Thaïnh, Moäc Hoùa, traïi raén Moäc Hoùa, coù theå keát hôïp tìm hieåu ngheà nuoâi ngöïa cuûa caùc ngheä nhaân Ñöùc Hoøa (Long An). Phöông tieän: Xe ñoø vaø xe maùy. • Chöông trình tham quan vuøng ñaát ngaäp nöôùc Ñoàng Thaùp Möôøi, tham gia caùc hoaït ñoäng vaøo muøa nöôùc noåi (töø thaùng 7 ñeán thaùng 12), dôõ lôïp, giaêng caâu, dôõ truùm… Ñieåm döøng chính: Tham quan khu baûo toàn thieân nhieân Traøm Chim, quan saùt chim vaø caâu caù. Phöông tieän: Ñi thuyeàn. 7. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG DU LÒCH SINH THAÙI VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG: GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 74 7.1 Veà toå chöùc quaûn lyù: 7.1.1 Söï thaønh coâng cuûa du lòch sinh thaùi mieät vöôøn: Ñieåm du lòch sinh thaùi mieät vöôøn ñaàu tieân ñöôïc bieát ñeán vaø trôû thaønh tieâu bieåu cho moâ hình sinh thaùi mieät vöôøn laø khu du lòch sinh thaùi taïi cuø lao Thôùi Sôn do coâng ty du lòch Tieàn Giang vaø Beán Tre khai thaùc. Söï thaønh coâng cuûa khu du lòch naøy nhôø vaøo söï khuyeán khích tham gia coù toå chöùc cuûa coâng ñoàng ñòa phöông vaøo hoaït ñoäng du lòch. Söï phoái hôïp giöõa ngaønh du lòch , coäng ñoàng ñòa phöông vaø chính quyeàn ñòa phöông UÛy ban nhaân daân xaõ Thôùi Sôn). DU LÒCH MIEÀN SOÂNG NÖÔÙC Ngoaøi nhöõng lôïi ích kinh teá do löôïng du khaùch taêng, Ban quaûn lyù khu du lòch ñaõ thu ñöôïc nhöõng lôïi ích cuï theå nhö sau: • Do söï tham gia cuûa coäng ñoàng ñòa phöông trong vieäc baûo veä an ninh traät töï neân caùc hieän töôïng aên xin, gaây roái, maát traät töï khoâng coøn. Vieäc toå chöùc caùc ñoäi ñoø maùy vaøo toå chöùc phuïc vuï ñoùn ñöa khaùch ñi tham quan laøm maát haún hieän töôïng tranh giaønh khaùch taïi beán ñoø. • Toå chöùc vaø taïo ñieàu kieän ñeå toå baùn haøng löu nieäm naèm trong tuyeán tham quan giuùp du khaùch deã daøng tieáp caän vaø vieäc mua baùn dieãn ra trong voøng kieåm soaùt ñöôïc. Vieäc vaän ñoäng xaây döïng thaønh coâng caùc nhoùm ñôøn ca taøi töû tham gia phuïc vuï du khaùch moät phaàn laøm taêng söùc haáp daãn vôùi du khaùch, moät phaàn giuùp coäng ñoàng ñòa phöông taêng theâm thu nhaäp, duy trì vaên hoùa truyeàn thoáng cuûa daân toäc. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 75 • Vieäc thieát keá ñöa caùc nhaø vöôøn, loø keïo, traïi nuoâi ong laáy maät, ñieåm ñöa ñoùn khaùch leân xuoáng ñoø maùy caùch nhau vaø tuyeán tham quan baèng ñoø cheøo ñaõ giuùp chöông trình tham quan ña daïng veà loaïi hình vaø khoâng nhaøm chaùn (traùnh ñi veà ñöôøng cuõ) Cho tôùi nay moâ hình quaûn lyù khu du lòch cuø lao Thôùi Sôn ñaõ ñöôïc nhieàu ñòa phöông trong caû nöôùc hoïc taäp. 7.1.2 Toå chöùc vaø quy hoaïch: “ döï aùn baûo veä, phaùt trieån vaø naâng caáp khu baûo toàn thieân nhieân Traøm Chim” vaø du lòch sinh thaùi. Döï aùn do UÛy ban nhaân daân tænh Ñoàng Thaùp laøm chuû quaûn ñaàu tö, ban quaûn lyù khu baûo toàn thieân nhieân ñaát ngaäp nöôùc Traøm Chim laøm chuû ñaàu tö. Thôøi haïn cuûa döï aùn töø naêm 1999 ñeán naêm 2003. Veà noäi dung ngoaøi vieäc xaùc ñònh caùc muïc tieâu vaø phöông aùn mang tính baûo veä moâi tröôøng nhö quy hoaïch kieán truùc toång theå, phaân khu trong khu baûo toàn vaø xaùc ñònh caùc phöông aùn ñieàu tieát nöôùc, ñoát coû… vaø phöông thöùc cho pheùp coäng ñoàng ñòa phöông khai thaùc ôû trong vuøng ñeäm khu baûo toàn thieân nhieân, bieän phaùp phoøng ngöøa do di daân, döï aùn ñaõ coù nhöõng yeáu toá lieân quan ñeán du lòch sinh thaùi sau ñaây: Döï aùn xaùc ñònh: “ Xaây döïng caû Traøm Chim thaønh laøng du lòch sinh thaùi, trong ñoù gia ñình naøo cuõng coù theå laøm du lòch. Veà toå chöùc thieát keá xin trích nguyeân vaên sau: Khung caûnh cuûa khu baûo toàn caàn ñöôïc baûo veä nguyeân traïng moät khung caûnh cuûa ñaát ngaäp nöôùc.” “… vaø ñaëc bieät nhaø daân coù lieân quan ñeán khung caûnh cuûa khu baûo toàn seõ laø ñoái töôïng caàn nghieân cöùu kyõ veà kieán truùc ñeå baûo ñaûm myõ quan chung. Khu baûo toàn ñöôïc quan nieäm nhö moät baûo taøng thieân nhieân cho neân caàn gaén vôùi chöùc naêng du lòch, nghieân cöùu khoa hoïc, vì vaäy caàn coù heä thoáng bieån baùo, höôùng daãn coù tính khoa hoïc vaø thaåm myõ. Heä thoáng naøy laø moät yeáu toá quan troïng trong caùc khu baûo toàn roäng lôùn treân 1,000 ha maø theá giôùi thöôøng aùp duïng ñeå daønh cho du khaùch tham quan hieåu bieát roõ theâm veà heä sinh thaùi töï nhieân treân toaøn khu baûo toàn. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 76 Toå chöùc heä thoáng tham quan baèng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy hoaøn chænh theo quy moâ thích hôïp.” “Ñeå giôùi thieäu moät caùch ñaày ñuû nhöõng caûnh quan vaø sinh vaät töï nhieân, ngoaøi trung taâm haønh chaùnh dòch vuï seõ boá trí moät soá ñieåm tham quan treân thöïc ñòa. Moãi ñieåm tham quan nhö vaäy theå hieän nhöõng neùt ñaëc saéc cuûa moãi vuøng veà caûnh quan thöïc vaät vaø ñoäng vaät cuûa moãi vuøng.” Theo keá hoaïch khu trung taâm cuûa baûo toàn thieân nhieân seõ bao goàm caùc coâng trình sau: nhaø ñieàu haønh, nhaø dòch vuï baùn ñoà löu nieäm, nhaø nghæ chaân, phoøng tieáp thò, khu baûo taøng vaø trieån laõm, khu nghieân cöùu khoa hoïc, ñaøo taïo vaø giaùo duïc, vöôøn sinh vaät caûnh… Döï aùn cuõng xaùc ñònh caùc bieän phaùp ñeå khuyeán khích coäng ñoàng ñòa phöông tham gia baûo toàn nhö: “Giao khoaùn ñaát canh taùc ñeå xaây döïng moâ hình kinh teá hoä”, “Giaùo duïc coäng ñoàng” vaø ñaëc bieät laø “Tuyeân truyeàn giaùo duïc vaø toå chöùc du lòch”. “Giaùm saùt hieäu quaû caùc hoaït ñoäng cuûa döï aùn.” Ñaây laø moät döï aùn cho khu baûo toàn thieân nhieân hoaøn thieän treân moïi goùc ñoä cho du lòch sinh thaùi: Töø quan ñieåm thieát keá, toå chöùc trong döï aùn nhaèm phuïc vuï du khaùch cuõng nhö xaùc ñònh caùc phöông aùn hình thöùc ñeå vaän ñoäng coäng ñoàng ñòa phöông tham gia vaøo du lòch. 7.2 Veà hoaït ñoäng cuûa caùc haõng löõ haønh: Hieän nay du lòch sinh thaùi vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long coù moät soá chöông trình du lòch döïa vaøo vieäc khai thaùc tieàm naêng taøi nguyeân du lòch töï nhieân bao goàm: • Du lòch tham quan, nghieân cöùu khu baûo toàn thieân nhieân. • Du lòch soâng nöôùc tham quan mieät vöôøn. • Toå chöùc caùc haønh trình baèng xe ñaïp, xe maùy, oâ toâ caáp khu vöïc hoaëc xuyeân Vieät theå tham quan tìm hieåu caùc caûnh quan thieân nhieân, con ngöôøi treân ñaát nöôùc Vieät Nam. Nhìn chung caùc hoaït ñoäng cuûa caùc haõng löõ haønh coù nhöõng haïn cheá sau: • Ña soá caùc chöông trình tham quan ñeán caùc vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân mang tính tham quan ngoaïn caûnh hôn laø tìm hieåu veà heä sinh thaùi. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 77 • Nhìn chung löïc löôïng höôùng daãn vieân chöa ñöôïc ñaøo taïo vaø chöa coù kieán thöùc ñaày ñuû veà sinh thaùi. Vì vaäy caùc chöông trình tham quan ñeán caùc heä sinh thaùi thöôøng khoâng ñöôïc thuyeát minh ñaày ñuû, khoâng taïo ñöôïc yù thöùc veà sinh thaùi cho du khaùch. • Tröôùc chuyeán ñi, du khaùch chöa nhaän ñöôïc thoâng tin veà caùch thöùc baûo veä vaø hoøa nhaäp vôùi moâi tröôøng moät caùch ñaày ñuû vaø coù heä thoáng. Ñaây khoâng chæ laø traùch nhieäm cuûa nhöõng ngöôøi laøm ngheà höôùng daãn vieân maø coøn laø traùch nhieäm cuûa caùc haõng löõ haønh. Theá nhöng cuõng raát khoù cho caùc haõng löõ haønh khi thoâng tin veà ñaëc ñieåm cuûa heä sinh thaùi töø caùc ñôn vò quaûn lyù laõnh thoå taøi nguyeân du lòch sinh thaùi (Ban giaùm ñoác vöôøn quôùc gia, Ban quaûn lyù khu baûo toàn thieân nhieân) raát chung chung, ít oûi, thaäm chí khoâng coù. • Caùc hoaït ñoäng cuûa du khaùch chöa ñöôïc höôùng ñeán baûo veä moâi tröôøng hoaëc ñoùng goùp cho baûo toàn baèng vieäc laøm cuï theå (ngoaïi tröø nhöõng lôøi khuyeân ñöøng xaû raùc böøa baõi ñoái vôùi khaùch du lòch noäi ñòa, maø xaû raùc chæ laø moät trong raát nhieàu caùc taùc ñoäng maø du khaùch coù theå gaây ra cho moâi tröôøng thieân nhieân hoang daõ nhö tieáng oàn, ghi khaéc leân caây, haùi löôïm hoaëc beû caây non, laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc baèng vieäc taém giaët, veä sinh caù nhaân khoâng ñuùng nôi quy ñònh….) 7.3 Veà chính quyeàn vaø coäng ñoàng ñòa phöông: Moâ hình quaûn lyù khu du lòch cuø lao Thôùi Sôn (Tieàn Giang-Beán Tre) cho thaáy nhöõng ñoùng goùp nhaát ñònh cuûa chính quyeàn ñòa phöông trong vieäc tham gia quaûn lyù ñòa baøn vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho du khaùch. Nhöõng boä luaät cuûa chính phuû, nhöõng döï aùn nhaèm kieåm soaùt daân soá, döï aùn troàng röøng, döï aùn höôùng daãn caùc loaïi hình kinh teá phuø hôïp trong keá hoaïch ñònh canh, ñònh cö, chöông trình “xoùa ñoùi giaûm ngheøo” cuûa chính phuû ñaõ mang laïi nhöõng caûi thieän ñaùng keå cho caùc khu baûo toàn thieân nhieân . Tuy vaäy: nhìn chung caùc coäng ñoàng daân cö ñòa phöông ñang gaây nhöõng aùp löïc raát lôùn tôùi caùc khu baûo toàn thieân nhieân vaø vöôøn quoác gia trong khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Hieän töôïng ñang gaây söùc eùp lôùn nhaát laø söï chaët phaù oà aït caùc caùnh röøng ngaäp maën ñeå laäp ñaàm nuoâi toâm. Thaäm chí, caùc vuøng ñaát saâu hôn cuõng bò aûnh GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 78 höôûng khi xuaát hieän hieän töôïng “daãn bieån” nhaäp ñieàn nhaèm nuoâi toâm laøm thay ñoåi cheá ñoä nöôùc, laøm taêng ñoä maën aên saâu vaøo ñaát lieàn, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán vuøng ñaát ngaäp nöôùc vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Cho duø ñaõ coù luaät caám, nhöng caùc loaøi thuù hoang daõ vaãn bò saên baét vaø buoân baùn, nhöõng vuï khai thaùc goã vaø chaët phaù röøng vaãn xaûy ra. Theo caùc nhaø khoa hoïc thì “khoâng coù chöông trình baûo veä moâi tröôøng naøo coù theå thaønh coâng neáu khoâng giaûm daàn ñöôïc söùc eùp haøng ngaøy cuûa ngheøo ñoùi”. Vì vaäy neân höôùng daãn cho coäng ñoàng ñòa phöông caùc bieän phaùp khuyeán noâng, khuyeán ngö, khuyeán laâm, toå chöùc tham quan nöôùc ngoaøi ñeå môû roäng taàm nhìn, cho baø con vay voán… Ñaëc bieät theo quan ñieåm cuûa du lòch sinh thaùi, chính quyeàn ñòa phöông neân söû duïng caùc chính saùch gaén boù quyeàn lôïi vaø traùch nhieäm laâu daøi ñeå hoï yeân taâm sinh soáng döïa vaøo taøi nguyeân röøng maø khoâng phaûi phaù huûy noù. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 79 CHÖÔNG V ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH SINH THAÙI VUØNG ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG Nhìn chung, du lòch sinh thaùi treân theá giôùi cuï theå laø ôû Vieät Nam ñang trong quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån. Caùc toå chöùc hoaït ñoäng du lòch noùi chung (nhìn döôùi caû 2 goùc ñoä quaûn lyù taïi caùc khu du lòch sinh thaùi vaø ñôn vò löõ haønh) treân thöïc chaát vaãn coøn laø du lòch döïa vaøo thieân nhieân mang maøu saéc cuûa du lòch sinh thaùi, chöa chöùa ñöïng nhöõng yeáu toá hôïp thaønh ñaày ñuû cuûa loaïi hình du lòch sinh thaùi vöøa laø khaùm phaù thieân nhieân vöøa baûo veä thieân nhieân vôùi ñaày ñuû traùch nhieäm. Ñaëc bieät caùc ñôn vò löõ haønh ngoaøi vieäc ñöa du khaùch ñeán caùc khu baûo toàn ñeå tham quan thì hoï chöa heà coù moät loaïi hình hoaït ñoäng hoaëc phöông thöùc hoaït ñoäng naøo nhaèm theå hieän vai troø tích cöïc cuûa mình cho coâng taùc baûo toàn. Cuï theå laø coâng taùc giaùo duïc vaø chuaån bò cho du khaùch hoøa nhaäp vaøo moâi tröôøng töï nhieân. Coù moät soá nguyeân nhaân cô baûn haïn cheá söï phaùt trieån cuûa du lòch sinh thaùi Vieät Nam noùi chung vaø vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long noùi rieâng nhö sau: • Ñaây laø 1 loaïi hình môùi caû veà khaùi nieäm, toå chöùc, quy hoaïch, ñaàu tö vaø khai thaùc. • Chöa coù ñöôïc nhöõng ñaùnh giaù caàn thieát veà tieàm naêng du lòch sinh thaùi vaø quy hoaïch du lòch trong haàu heát caùc khu baûo toàn thieân nhieân daãn ñeán thieáu nhöõng thoâng tin caàn thieát vaø boå ích cho du khaùch veà khu du lòch sinh thaùi cuõng nhö coù theå ñoùng goùp cho noã löïc baûo toàn. • Löïc löôïng quaûn lyù caùc vöôøn quoác gia, caùc khu baûo toàn thieân nhieân coøn thieáu veà soá löôïng vaø chaát löôïng (vieäc ñaøo taïo chöa baøi baûn vaø chöa coù nhöõng kieán thöùc ñaùp öùng nhu caàu). • Ñoäi nguõ höôùng daãn vieân chuyeân nghieäp, coù kinh nghieäm, coù kieán thöùc veà töï nhieân, moâi tröôøng sinh thaùi coøn yeáu vaø thieáu. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 80 • Vieäc quaûn lyù vaø phaùt trieån du lòch sinh thaùi coøn mang tính töï phaùt, kinh doanh du lòch löõ haønh (moät hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa kinh doanh du lòch) chöa ñöôïc chuù yù. Thieáu moät “heä thoáng, coâng ngheä quaûn lyù, khai thaùc saûn phaåm” phuø hôïp vaø tieân tieán neân saûn phaåm du lòch chöa thöïc söï trôû thaønh haøng hoùa, coøn ngheøo naøn vaø chaäm ñoåi môùi. • Caùc loaïi hình du lòch sinh thaùi coøn ñôn giaûn, chöa taïo ñöôïc söùc haáp daãn ñoái vôùi du khaùch. Töø ñoù aûnh höôûng ñeán hieäu quaû kinh doanh cuûa du lòch vaø aûnh höôûng luoân ñeán nguoàn taùi ñaàu tö, baûo veä vaø phaùt trieån caùc heä sinh thaùi. • Tæ troïng chi phí cho hoaït ñoäng söû duïng dòch vuï vaø mua saém saûn phaåm ñòa phöông chieám raát nhoû trong toång chi phí tieâu xaøi cuûa du khaùch (khoâng quaù 10%) daãn ñeán vieäc thieáu söï tham gia tích cöïc cuûa Coäng ñoàng ñòa phöông vaøo hoaït ñoäng du lòch. • Hieän töôïng ñoùn nhaän löôïng du khaùch quaù taûi ôû khu du lòch sinh thaùi cho thaáy maâu thuaãn cô baûn vaãn coøn toàn taïi giöõa lôïi ích thu ñöôïc tuø du lòch vaø lôïi ích baûo toàn, maâu thuaãn giöõa lôïi ích tröôùc maét vaø khaû naêng phaùt trieån beàn vöõng. • Ñeå loaïi hình du lòch sinh thaùi vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long phaùt trieån ñuùng höôùng vaø ñoùng goùp tích cöïc trong vieäc baûo toàn. Chính phuû, Toång cuïc du lòch laø cô quan cao nhaát cuûa caáp ngaønh vaø caùc ñôn vò quaûn lyù kinh doanh du lòch caáp döôùi caàn ñònh höôùng, quan taâm vaø giaûi quyeát moät soá vaán ñeà coù lieân quan sau:  Ñònh höôùng veà cô cheá, chính saùch Nhaø nöôùc phaûi ban haønh vaø thöïc thi moät chính saùch ñoàng boä, khuyeán khích vieäc khai thaùc caùc tieàm naêng du lòch sinh thaùi, ñaëc bieät ôû caùc vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân nhaèm cho pheùp ngöôøi daân tham gia caûi thieän ñôøi soáng, xoùa ñoùi giaûm ngheøo. Taïo moâi tröôøng thuaän lôïi vôùi nhöõng cô cheá coù tính khuyeán khích ñeå moïi thaønh phaàn kinh teá coù theå ñaàu tö phaùt trieån caùc khu du lòch sinh thaùi. Ñieàu naøy ñaëc bieät coù yù nghóa bôûi vieäc thu hoài voán töø caùc döï aùn naøy thöôøng laâu vaø khaû naêng ruûi ro cao. Caàn coù moät cô cheá thoaùng hôn veà taøi chính ñeå nhöõng lôïi ích thu ñöôïc töø du lòch sinh thaùi ñöôïc khuyeán khích vaø coù theå chia seû tröïc quan ñoái vôùi toaøn theå coäng GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 81 ñoàng ñòa phöông trong caùc chöông trình taùi ñaàu tö cho ñòa baøn nhö xaây döïng tröôøng hoïc, caàu ñöôøng, xaây döïng heä thoáng cung caáp nöôùc saïch… nhaèm caûi thieän chaát löôïng cuoäc soáng cuûa coâng ñoàng ñòa phöông. Kieán nghò vôùi Trung Öông daønh rieâng cho vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long 1 nguoàn kinh phí lôùn vaø thích ñaùng ñeå ñaàu tö cho vuøng naøy taïo tieàn ñeà phaùt trieån. Ñoàng thôøi cuõng caàn coù cô cheá nhaèm ngaên ngöøa, raên ñe hieän töôïng quaù taûi vi phaïm nguyeân taéc taïi caùc khu du lòch sinh thaùi nhö caùc nöôùc vaãn thöïc hieän: Caáp giaáy pheùp, ñònh möùc giôùi haïn soá löôïng khaùch töông xöùng vôùi khaû naêng quaûn lyù, baûo veä taïi khu du lòch sinh thaùi, ñaëc bieät taïi caùc vöôøn quoác gia vaø khu baûo toàn thieân nhieân. Neáu coù hieän töôïng vi phaïm xaûy ra seõ ruùt giaáy pheùp hoaëc ñoùng cöûa khu du lòch sinh thaùi nhaèm muïc ñích baûo toàn. Caàn phaûi khaúng ñònh raèng moâi tröôøng vaø söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa coäng ñoàng ñòa phöông, baûo veä söï ña daïng cuûa sinh hoïc laø vieäc quan troïng haøng ñaàu. Trong du lòch sinh thaùi naâng cao hieåu bieát cuûa du khaùch veà moâi tröôøng töï nhieân qua ñoù taïo yù thöùc tham gia cuûa du khaùch vaøo noã löïc baûo toàn laø moät trong nhöõng nguyeân taéc chính cuûa du lòch sinh thaùi taïo ra söï khaùc bieät cô baûn cuûa du lòch sinh thaùi vôùi caùc loaïi hình du lòch töï nhieân khaùc.  Ñònh höôùng veà cô sôû haï taàng Do ñaëc ñieåm caùc vuøng du lòch sinh thaùi thöôøng naèm ôû vuøng saâu, vuøng xa vì vaäy ñieàu kieän tieáp caän coøn gaëp nhieàu khoù khaên, chính vì vaäy phaûi öu tieân phaùt trieån haï taàng hôïp lyù ñeán khu vöïc naøy khoâng chæ coù mang yù nghóa kinh teá - xaõ hoäi maø coøn coù yù nghóa ñaëc bieät ñaûm baûo cho söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa du lòch sinh thaùi. Kieán nghò Trung Öông nhanh choùng môû roäng con ñöôøng quoác loä soá 1 töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán Caø Mau (vuøng ñaát Muõi cöïc nam cuûa Toå Quoác). Thay ñoåi vaø naâng caáp heä thoáng ñöôøng boä cuõng nhö taûi troïng caùc caàu. Khoâi phuïc laïi tuyeán ñöôøng saét Saøi Goøn - Myõ Tho ñaõ coù töø tröôùc giaûi phoùng. Khoâi phuïc laïi tuyeán saân bay Traø Noùc - Caàn Thô ñeå tieáp nhaän nguoàn khaùch trung chuyeån töø saân bay quoác teá Taân Sôn Nhaát. Nhaát laø hieän nay khi thaønh phoá Caàn GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 82 Thô ñaõ ñöôïc naâng leân ñoâ thò loaïi 1 tröïc thuoäc Trung Öông thì Caàn Thô phaûi laø 1 taàm côõ nhö Ñaø Naüng coù caùc tuyeán bay ñöa ñoùn khaùch quoác teá tröïc tieáp töø Caàn Thô tôùi Baêngkok, Singapore, Hoàng Koâng…Nhanh choùng xaây döïng caàu Caàn Thô baéc qua soâng Haäu. Ñoái vôùi saân bay Phuù Quoác duy trì lòch bay ñeàu ñaën, nhanh choùng xaây döïng moät saân bay môùi (vôùi voán ñaàu tö laø 41 tæ ñoàng) ñeå tieáp nhaän maùy bay Airbus haï caùnh. Neáu ñöôïc thì thieát laäp saân bay quoác teá Phuù Quoác. Tieáp tuïc duy trì tuyeán taøu cao toác caùnh ngaàm töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñi Myõ Tho, Caàn Thô, Chaâu Ñoác (khoâng vì lyù do taøu cao toác trong quaù trình vaän haønh laøm saït lôû caùc beán soâng maø caùc nhaø nghieân cöùu cho raèng do caùc taøu xuùc caùt vaø chôû caùt laøm saït lôû). Ñaåy maïnh vieäc noái tuyeán töø An Giang, soâng Mekong vaøo Tonglesap, Bieån Hoà ñeán Aêngko…)  Ñònh höôùng veà quy hoaïch toång theå Caên cöù vaøo caùc ñònh höôùng cuûa nhaø nöôùc. Caùc cô quan ban ngaønh caáp döôùi caàn nhanh choùng taäp trung xuùc tieán vieäc nghieân cöùu vaø quy hoaïch chi tieát phaùt trieån caùc khu du lòch sinh thaùi ôû ñòa phöông, taïi caùc vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân laøm cô sôû cho caùc döï aùn ñaàu tö, ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng ôû nhöõng khu vöïc naøy. Trong quaù trình quy hoaïch chi tieát, laäp caùc döï aùn khaû thi, neáu caàn: xuùc tieán thaønh laäp Hoäi ñoàng xuùc tieán du lòch sinh thaùi nhö noäi dung trong ñònh höôùng du lòch sinh thaùi quoác gia ñaõ neâu, khuyeán khích coäng ñoàng ñòa phöông tham gia ngay töø giai ñoaïn ñaàu cuûa döï aùn phaùt trieån du lòch sinh thaùi. Ngoaøi ra vieäc hôïp taùc vôùi caùc chuyeân gia quoác teá coù nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy coù vai troø ñaëc bieät quan troïng trong vieäc ñaûm baûo cho tính khaû thi cuûa caùc döï aùn. Huyeän Coân Ñaûo ñaõ ñöôïc thöïc hieän döï aùn ADB 5712 - REG trong thôøi gian 1 naêm töø 2001 - 2002 vôùi 3 noäi dung: Khoanh vuøng bieån (phaàn baûo veä nghieâm ngaët vaø vuøng ñeäm), phaùt trieån du lòch sinh thaùi keát hôïp coäng ñoàng vaø xaây döïng naêng löïc quaûn lyù moâi tröôøng caáp huyeän ñaït ñöôïc 1 soá keát quaû ñaùng khích leä. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 83 Tieáp tuïc môû roäng vaø xaây môùi nhöõng khu Resort vaø Bungalow taïi Phuù Quoác, Hoøn Choâng, Muõi Nai, môû roäng vaø naâng caáp caùc cô sôû löu truù taïi Myõ Tho, Caàn Thô, Chaâu Ñoác, Long Xuyeân… Xaây döïng vaø môû roäng caùc nhaø haøng coù söùc chöùa lôùn coù theå phuïc vuï töø 500-1000 khaùch vôùi caùc moùn aên ñaäm chaát daân daõ ñoàng queâ Nam Boä. Xaây döïng ôû Caàn Thô moät trung taâm hoäi chôï quoác teá lôùn vôùi nhöõng trang thieát bò hieän ñaïi nhaèm laøm nôi ñaêng cai caùc hoäi nghò hoäi thaûo quoác teá nhaát laø veà noâng nghieäp. Ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi baûo veä ñöôïc caûnh quan moâi tröôøng töï nhieân, giöõ ñöôïc nhöõng neùt vaên hoùa ñaëc tröng cuûa vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long. Baûo toàn ñöôïc caùc vöôøn chim, vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân… Toång cuïc Du lòch neân cho pheùp thaønh laäp hieäp hoäi du lòch ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi trong vieäc xuùc tieán vaø quaûng baù du lòch. Xaây döïng moät hình aûnh chung veà ñoàng baèng soâng Cöûu Long. In aán nhöõng Brochure, taäp gaáp ñeå taêng cöôøng xuùc tieán vaø quaûng baù nhöõng saûn phaåm du lòch cuûa ñoàng baèng soâng Cöûu Long ôû caùc hoäi chôï quoác teá vaø trong nöôùc. Nhaát laø gaén keát vôùi caùc coâng ty du lòch lôùn taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh Xaây döïng 1 web site rieâng laø 1 coâng cuï quaûng baù höõu hieäu cuõng nhö thoâng tin tröôùc cho du khaùch caùch thöùc hoøa nhaäp vôùi moâi tröôøng thieân nhieân maø hoï seõ tôùi laø moät trong nhöõng caùch laøm hieäu quaû nhaát. Ñieåm haïn cheá cuûa nhieàu qui hoaïch hieän taïi laø coù qui hoaïch nhöng khoâng coù ñôn vò trieån khai moät caùch hieäu quaû. Caàn coù chính saùch keâu goïi ñaàu tö vaø chính tö nhaân laø löïc löôïng giuùp thöïc hieän toát yù ñoà cuûa qui hoaïch.  Ñònh höôùng veà thò tröôøng vaø saûn phaåm du lòch Chuùng ta phaûi xaùc ñònh ñöôïc thò tröôøng tieàm naêng laø Chaâu Aâu vaø Baéc Myõ, thò tröôøng mong ñôïi laø khaùch Nhaät, Haøn Quoác, Ñaøi Loan, Trung Quoác, Singapore vaø moãi moät thò tröôøng chuùng ta cuõng phaûi quan taâm ñeán cô caáu nguoàn khaùch. Ví duï nhö nguoàn khaùch chaâu Aâu, Nhaät Baûn quan taâm ñeán du lòch sinh thaùi nheï nhaøng, ngaén ngaøy nhö cuø lao Thôùi Sôn, du lòch mieät vöôøn, cuø lao soâng Tieàn, Vónh Long, GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 84 Caàn Thô… Thò tröôøng baéc Myõ, UÙc mong muoán khaùm khaù loaïi hình du lòch maïo hieåm nhö leo nuùi, laën bieån ngaém san hoâ… Vôùi thò tröôøng khaùch noäi ñòa chuùng ta neân ñaåy maïnh caùc troø chôi treân bieån, taêng cöôøng caùc loaïi hình du lòch leã hoäi nhö ñua ghe Ngo, ñua boø ôû Tri Toân (An Giang), leã hoäi OÙc Bomboc, nhöõng neùt vaên hoùa ñaëc tröng cuûa ñoàng baøo daân toäc Chaêm, Khôme… Trong xaây döïng caùc saûn phaåm du lòch neân döïa vaøo theá maïnh cuûa töøng ñòa phöông maø xaây döïng nhöõng saûn phaåm rieâng bieät coù tính ñoäc ñaùo, traùnh söï truøng laëp. Môû roäng quy moâ caùc leã hoäi cuûa vuøng naøy. Hieän nay caùc leã hoäi chæ keùo daøi coù moät ngaøy khoâng ñuû ñeå thu huùt khaùch. Vieäc phaùt trieån thò tröôøng phaûi gaén lieàn vôùi chính saùch tuyeân truyeàn tieáp thò vaø baùn haøng. Nhaát laø nhöõng vuøng coù tieàm naêng nhö caùc thaønh phoá lôùn treân caû nöôùc, website, caùc hoäi chôï, hoäi thaûo… ôû nöôùc ngoaøi.  Ñònh höôùng veà nguoàn nhaân löïc Laø moät lónh vöïc môùi neân vieäc ñaøo taïo moät caùch coù heä thoáng ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù vaø löïc löôïng lao ñoäng trong lónh vöïc naøy laø ñaëc bieät quan troïng. Chuùng ta caàn gaáp ruùt tieán haønh ñaøo taïo ñoàng boä ñoäi nguõ quaûn lyù tröïc tieáp caùc vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân veà du lòch sinh thaùi ñeå coù theå phoái hôïp vôùi caùc nhaø toå chöùc coù hieäu quaû hoaït ñoäng du lòch sinh thaùi. Caàn coù moät chöông trình ñaøo taïo ñaëc bieät ñeå ñaøo taïo caùc höôùng daãn vieân du lòch sinh thaùi, chuù troïng ñeán caùc nguoàn löïc töø ñòa phöông ñeå hoï coù theå trôû thaønh nhöõng höôùng daãn vieân ngay treân maûnh ñaát cuûa mình. Neân thaønh laäp moät tröôøng ñaøo taïo chuyeân ngaønh veà du lòch taïi Caàn Thô ñeå thöïc hieän nhieâm vuï ñaøo taïo rieâng cho vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñoäi nguõ nhaân vieân hoaït ñoäng trong ngaønh du lòch. Vì du lòch sinh thaùi ñoøi hoûi söï tham gia raát roäng raõi caùc taàng lôùp daân cö trong khu vöïc, hoï caàn ñöôïc coi laø nguoàn nhaân löïc cuûa phaùt trieån du lòch sinh thaùi. Baûn thaân ngöôøi daân vöøa coù theå laø “noäi dung” cuûa saûn phaåm du lòch sinh thaùi vöøa coù theå laø ngöôøi goùp phaàn saùng taïo noäi dung saûn phaåm môùi. Vì vaäy chính saùch phaùt trieån GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 85 nguoàn nhaân löïc caàn phaûi ñaëc bieät chuù troïng ñeán hoï beân caïnh chính saùch phaùt trieån nguoàn nhaân löïc höôùng daãn du khaùch. Tieáp thò saûn phaåm du lòch sinh thaùi vöôït qua bieân giôùi ñeå ñeán caùc nöôùc. Giaù trò cuûa du lòch sinh thaùi ñaëc bieät cao ñoái vôùi du khaùch töø caùc nöôùc khoâng coù moâi tröôøng thieân nhieân öu ñaõi. Vì vaäy vieäc lieân keát vôùi caùc cô sôû baùn saûn phaåm du lòch nöôùc ngoaøi, thieát laäp ñaïi dieän vaø phaùt trieån caùn boä laøm coâng taùc tuyeân truyeàn, baùn saûn phaåm seõ quyeát ñònh söï thaønh coâng vaø phaùt trieån cuûa ngaønh.  Ñònh höôùng veà giaùo duïc vaø xaõ hoäi Ngoaøi vieäc thöïc thi phaùp luaät, thöïc thi caùc chính saùch kinh teá vaø xaõ hoäi nhaèm xoùa ñoùi giaûm ngheøo laø ñieàu kieän caàn ñeå baûo veä moâi tröôøng, thì ñieàu kieän ñuû laø naâng cao nhaän thöùc cuûa ngöôøi daân veà moâi tröôøng thoâng qua nhöõng chöông trình giaùo duïc ñoàng boä töø caáp tieåu hoïc ñeán ñaïi hoïc. Cung caáp vaø phoå bieán nhöõng thoâng tin veà moâi tröôøng, keát hôïp tuyeân truyeàn vaø xaây döïng neáp soáng vaên hoùa môùi, daàn hình thaønh moät chuaån möïc ñaïo ñöùc trong xaõ hoäi vôùi quan ñieåm phaùt trieån haøi hoøa vaø toân troïng moâi tröôøng. Ñaëc bieät caùc chöông trình giaùo duïc ngoaøi trôøi sinh ñoäng vaø tröïc quan cho coäng ñoàng ñòa phöông taïi caùc khu baûo toàn thieân nhieân, vöôøn quoác gia caàn ñöôïc phoøng giaùo duïc caùc huyeän vaø chính quyeàn ñòa phöông quan taâm, khuyeán khích thöïc hieän. Treân cô sôû ñoù tuyeân truyeàn vaø coå ñoäng cho yù nghóa, lôïi ích kinh teá cuûa phaùt trieån du lòch sinh thaùi, töø ñoù khuyeán khích, toå chöùc vaø huaán luyeän ñeå coäng ñoàng ñòa phöông coù theå tham gia vaøo hoaït ñoäng du lòch sinh thaùi, tham gia baûo veä moâi tröôøng (töï nhieân, xaõ hoäi, taøi nguyeân vaø vaên hoùa) nhaát laø baûo toàn vaø phaùt huy vaên hoùa coå truyeàn cuûa daân toäc. In aán vaø cung caáp baûn ñoà quy hoaïch vaø phoå bieán caùc buoåi noùi chuyeän chuyeân ñeà cho ngöôøi daân hieåu. Caùc chöông trình coå ñoäng hay phoå caäp vaøo chöông trình giaùo duïc coäng ñoàng, tuyeân truyeàn treân baùo chí, ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình moät caùch thöôøng xuyeân. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 86 Taäp hôïp ñöôïc moät löïc löôïng tình nguyeân vieân laøm coâng taùc vaän ñoäng vaø giaùo duïc quaàn chuùng. Cho ñeán nay, caùc chöông trình naøy ñi saâu ñi saùt thöïc teá raát toát. Hôn nöõa noù cuõng phuø hôïp vôùi trình ñoä ngöôøi daân, deã gaàn guõi vaø coù tính thuyeát phuïc cao. CHÖÔNG VI KEÁT LUAÄN Vôùi moät toác ñoä taêng tröôûng vöôït baäc cuûa ngaønh du lòch trong thôøi gian vöøa qua ngoaøi lôïi ích tích cöïc veà kinh teá noù coøn ñem laïi tieâu cöïc ñeán nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân, cuõng nhö moâi tröôøng. Vì vaäy loaïi hình du lòch sinh thaùi xuaát hieän laø heát söùc caàn thieát. Noù môû ra moät höôùng ñi môùi cho ngaønh du lòch trong coâng taùc quaûn lyù cuõng nhö baûo toàn nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân noùi rieâng vaø taøi nguyeân du lòch noùi chung ñang bò xaâm phaïm, huûy hoaïi nghieâm troïng. Loaïi hình du lòch sinh thaùi ñaõ nhanh choùng chieám ñöôïc söï uûng hoä tích cöïc cuûa nhöõng ngöôøi quan taâm trôû thaønh hieän töôïng toaøn caàu trong thaäp kyû naøy vaø thò tröôøng khaùch du lòch sinh thaùi höùa heïn söï phaùt trieån ôû töông lai. Du lòch döïa vaøo thieân nhieân vaø coù caùc nguyeân taéc ñaëc thuø nhö ít taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán thieân nhieân, coù tính giaùo duïc moâi tröôøng, tieáp xuùc vôùi coäng ñoàng ñòa phöông nhöng khoâng taùc ñoäng ñeán tieâu cöïc maø giuùp ñôõ hoï phaùt huy baûn saéc vaên hoùa daân toäc cuøng caùc nghaønh ngheà truyeàn thoáng. Keát hôïp caû söï quan taâm ñeán thieân nhieân vaø traùch nhieäm ñeán xaõ hoäi. Ít nhaát laø moät phaàn lôïi nhuaän cuûa du lòch sinh thaùi ñöôïc duøng vaøo vieäc baûo toàn thieân nhieân vaø phaùt trieån coäng ñoàng ñòa phöông. Vì vaäy du lòch sinh thaùi coù söï khaùc bieät hoaøn toaøn vôùi caùc loaïi hình du lòch döïa vaøo thieân nhieân khaùc. Du lòch sinh thaùi laø loaïi hình khai thaùc tieàm naêng du lòch theo quan ñieåm phaùt trieån du lòch trong caân ñoái haøi hoøa caùc muïc tieâu kinh teá xaõ hoäi vaø sinh thaùi. Vì vaäy du lòch sinh thaùi laø loaïi hình tieâu bieåu cho quan ñieåm phaùt trieån du lòch beàn vöõng. GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 87 Vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long vôùi nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân phong phuù, ña phaàn coøn hoang sô, söï ña daïng veà sinh thaùi trong caùc khu baûo toàn thieân nhieân laø nhöõng tieàm naêng ñang ñôïi chôø du lòch khai thaùc vaø baûo veä. Ngoaøi ra söï ña daïng, phong phuù trong loaïi hình heä sinh thaùi noâng nghieäp vuøng soâng nöôùc vaãn ñang laø loaïi hình du lòch sinh thaùi ñaëc bieät thu huùt khaùch quoác teá vaø noäi ñòa. Ñaùnh giaù veà du lòch sinh thaùi cuûa Vieät Nam noùi chung vaø ñoàng baèng soâng Cöûu Long noùi rieâng môùi chæ laø ôû möùc sô khai caû soá löôïng vaø chaát löôïng, chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng voán coù cuõng nhö vò trí cuûa du lòch sinh thaùi trong xu theá phaùt trieån chung ôû khu vöïc vaø quoác teá. Ñi tìm moät moâ hình quaûn lyù cho du lòch sinh thaùi ôû Vieät Nam noùi chung vaø vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long noùi rieâng vaãn coøn ñang trong giai ñoaïn hình thaønh vaø thöû nghieäm tröôùc khi ñöôïc nhaân roäng ñeán caùc khu baûo toàn thieân nhieân treân caû nöôùc. Chuùng ta ñang chôø ñôïi nhöõng keát quaû khaû quan vaø nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm quyù baùu veà lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa hai khu baûo toàn thieân nhieân: Vöôøn quoác gia Coân Ñaûo vaø khu baûo toàn thieân nhieân ñaát ngaäp nöôùc Traøm Chim - Tam Noâng. Neáu chuùng ta chaáp nhaän du lòch sinh thaùi laø hoaït ñoäng tuaân theo caùc nguyeân taéc veà caân baèng sinh thaùi, kinh teá vaø xaõ hoäi, vai troø cuûa du lòch sinh thaùi laø khoâng giôùi haïn. Nhöng caùc maïo hieåm, ruûi ro maø du lòch sinh thaùi ñem laïi laø raát nhieàu neáu chuùng ta môû roäng phaïm vi cuûa noù ñeå bao haøm taát caû caùc loaïi hình lieân quan ñeán thieân nhieân. Moät caùch giaûi quyeát tình traïng naøy laø baét ñaàu töø quy moâ nhoû (chuù troïng vaøo caùc khu thieân nhieân coù heä sinh thaùi ñaëc tröng, caùc nhaø du lòch gaén boù vôùi thieân nhieân vaø nhöõng vaán ñeà troïng taâm tröôùc. Nhöõng hieåu bieát vaø kyõ naêng thu ñöôïc töø loaïi hình du lòch sinh thaùi seõ coù theå aùp duïng treân quy moâ roäng hôn cho caùc loaïi hình du lòch noùi chung. Vôùi söï quan taâm cuûa Nhaø nöôùc, cuûa Toång cuïc du lòch, caùc caáp, caùc ban ngaønh ñoaøn theå, vôùi söï ñònh höôùng ñuùng ñaén chuùng ta tin töôûng raèng chaúng bao laâu nöõa du GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 88 lòch sinh thaùi vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long vaø Vieät Nam seõ trôû thaønh moät ñieåm du lòch sinh thaùi coù chaát löôïng treân theá giôùi. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. QUI HOAÏCH TOÅNG THEÅ PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH VIEÄT NAM (1995-2010) Toång cuïc du lòch, baùo caùo toùm taét. 2. QUI HOAÏCH TOÅNG THEÅ PHAÙT TRIEÅN DU LÒCH TP. HCM (1995-2010) Sôû Du lòch TP. Hoà Chí Minh, baùo caùo toùm taét. 3. DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ “BAÛO VEÄ, PHAÙT TRIEÅN VAØ NAÂNG CAÁP KHU BAÛO TOÀN THIEÂN NHIEÂN ÑAÁT NGAÄP NÖÔÙC TRAØM CHIM”. 4. HÖÔÙNG DAÃN DU LÒCH VIEÄT NAM. Haø Noäi, 1993. 5. BÖÛU NGOÂN, DU LÒCH BA MIEÀN - ÑAÁT PHÖÔNG NAM NXB TREÛ 1999. 6. ÑOÃ QUOÁC THOÂNG - GIAÙO TRÌNH TOÅNG QUAN DU LÒCH, DU LÒCH SINH THAÙI. 7. LEÂ BAÙ THAÛO - THIEÂN NHIEÂN VIEÄT NAM NXB KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 1997. 8. NGUYEÃN COÂNG BÌNH VAØ CAÙC TAÙC GIAÛ KHAÙC - VAÊN HOÙA VAØ CÖ DAÂN ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG. 9. PHAÏM TRUNG LÖÔNG - 2000 - MOÂI TRÖÔØNG VAØ TAØI NGUYEÂN DU LÒCH VIEÄT NAM. 10. VUÕ THEÁ BÌNH - 1999 - NON NÖÔÙC VIEÄT NAM - TRUNG TAÂM COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN DU LÒCH. BAÙO: GVHD : TIEÁN SÓ NGUYEÃN ÑÖÙC TRÍ SVTH : CAO THÒ TUYEÁT LAN TIE ÀM NAÊNG & À ÊÀ ÊÀ Ê Ñ ÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIE ÅN DL SINH THAÙ I ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖ ÛU LONGÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â ÛÙ Ù Å Ù À È Â Û Trang 89 11. BAÛO TOÀN CHIM DI TRUÙ THEÁ GIÔÙI ÔÛ VIEÄT NAM - 26.12.2000 12. BAÛO VEÄ ÑOÄNG THÖÏC VAÄT QUYÙ HIEÁM ÔÛ U MINH THÖÔÏNG - LAO ÑOÄNG 6.1.2000 13. COÂN ÑAÛO - THIEÂN ÑÖÔØNG DU LÒCH XANH - TRÖÔNG HOAØNG PHÖÔNG - TAÏP CHÍ DU LÒCH - SÔÛ DU LÒCH SOÁ 108. BAÛO TOÀN TÍNH ÑA DAÏNG SINH HOÏC BIEÅN COÂN ÑAÛO - NGOÏC LUAÄN, HOAØNG ANH BAÙO SGGP NGAØY 04.02.2004 14. DU LÒCH SINH THAÙI TRONG CAÙC KHU BAÛO TOÀN THIEÂN NHIEÂN: ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC TRONG THEÁ KYÛ MÔÙI. 22.01.2000 15. DU LÒCH SINH THAÙI - MOÄT LOAÏI HÌNH HAÁP DAÃN SGGP 28.01.2003 16. TAØI NGUYEÂN ÑAÁT NGAÄP NÖÔÙC BÒ SUY GIAÛM NGHIEÂM TROÏNG - BAÙO TUOÅI TREÛ NGAØY 03.02.2004 CAÙC TAØI LIEÄU KHAÙC: 17. SÔ ÑOÀ DU LÒCH VUØNG MIEÀN TAÂY NAM BOÄ - NXB TREÛ, BAÛN ÑOÀ 2001

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long.pdf