Đề tài Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp In Xây dựng

Trong thời đại ngày nay xu hướng chung của nền kinh tế thế giới nói chung và của nước ta nói riêng là sự quốc tế hoá LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày nay xu hướng chung của nền kinh tế thế giới nói chung và của nước ta nói riêng là sự quốc tế hoá và hợp tác hoá. Nền kinh tế càng được quốc tế hoá bao nhiêu thì sự cạnh tranh giữa các quốc gia, các doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Chính vì thế các doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường đều phải tự tìm cho mình một hướng đi đó là phải tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình và mang lại lợi nhuận cao. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, cơ chế thị trường ngày mở rộng thì các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường phải tìm biện pháp tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất đồng thời cũng là mối quan tâm của toàn xã hội. Và Xí nghiệp cũng trong khó khăn chung của ngành in, các doanh nghiệp cạnh tranh nhau về thị phần, khoa học công nghệ phát triển lớn mạnh . thì vấn đề tiết kiệm chi phí hạ giá thành đối với mỗi doanh nghiệp là một vấn đề nan giải. Do vậy việc hạch toán chi phí sản xuất giúp xí nghiệp tính đúng tính đủ giá thành sản phẩm, có thể tính chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đó chính là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp dành được thắng lợi và là tiền đề nâng cao lơị nhuận của mình trong sản xuất kinh doanh. Chính vì lẽ đó mà kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một đáp án hay cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng đó của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm em đã mạnh dạn chọn đề tài "Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng". Luận văn này bao gồm các nội dung sau: Lời mở đầu Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in xây dựng. Kết luận: Qua quá trình tìm hiểu lý luận và tiếp cận thực tế để hoàn thành đề tài này mặc dù em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo - Thạc sỹ Dương Nhạc, các cô chú trong phòng kế toán cùng sự nỗ lực của bản thân nhưng do trình độ có hạn nên bài viết của em khó tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được tiếp thu và chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình hơn nữa.

doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp In Xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h«ng th­êng nguyªn vËt liÖu chÝnh ®­îc ph©n bæ cho tæ m¸y in cßn nguyªn vËt liÖu phô ph©n bæ cho tæ s¸ch. Lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng. Hµng th¸ng xÝ nghiÖp nhËn ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng víi sè l­îng vµ yªu cÇu kh¸c nhau. V× vËy víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng kh¸c nhau th× ph¶i sö dông nh÷ng lo¹i giÊy, khæ giÊy, c¸ch pha mùc... kh¸c nhau. Tuy vËy, xÝ nghiÖp in kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng bé phËn hay tõng ®¬n ®Æt hµng mµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n chung cho toµn bé xÝ nghiÖp vµ cho tÊt c¶ c¸c ®¬n ®Æt hµng trong th¸ng. 1.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp in Chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp in ®­îc chia thµnh c¸c kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Tõng kho¶n môc chi phÝ trong xÝ nghiÖp ®­îc tËp hîp nh­ sau: + Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm: o/ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh nh­ giÊy, mùc in, trong khi ®ã cã giÊy vµ mùc l¹i cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. Do vËy xÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc theo dâi riªng cho tõng lo¹i mùc vµ giÊy GiÊy (theo dâi trªn TK 152.1) Mùc (theo dâi trªn TK 152.2) o/ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phô: nh­ rÎ lau m¸y, xµ phßng, keo, chØ kh©u, d©y thÐp gai, b¨ng dÝnh, cån... ®­îc theo dâi trªn tµi kho¶n cÊp 2: 152.3. Nhãm nhiªn liÖu nh­ dÇu « ma, dÇu ho¶, axeton, dung dÞch NaOH... dïng ®Ò cung cÊp, phôc vô cho c«ng t¸c lau chïi, söa ch÷a, b¶o qu¶n m¸y mãc thiÕt bÞ. ViÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp cô cã liªn quan ®Õn nhiªn liÖu ®­îc theo dâi trªn TK cÊp 2 TK152.4. o/ Phô tïng thay thÕ: d©y ®iÖn, bãng ®iÖn. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ tiÒn l­¬ng chÝnh, l­¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn trÝch BHXH, BHYT, CPC§ theo sè tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. + Chi phÝ chung: lµ chi phÝ dïng vµo viÖc qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt chung t¹i bé phËn s¶n xuÊt bao gåm: lµ chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt, chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 1.2. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®­îc tæ chøc tËp hîp theo ®ã. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp in lµ kh©u ®Çu tiªn cña c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. T¹i xÝ nghiÖp in viÖc tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®¬n ®Æt hµng víi néi dung vµ khèi l­îng lu«n thay ®æi. Quy tr×nh c«ng nghÖ tuy ®­îc bè rÝ thµnh c¸c b­íc râ rµng nh­ng do s¶n phÈm cã ®Æc thï riªng l¹i ®­îc s¶n xuÊt qua nhiÒu c«ng ®o¹n vµ ®­îc thùc hiÖn khÐp kÝn trong tõng bé phËn, s¶n phÈm dë dang cã kh«ng ®¸ng kÓ. Do ®ã ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 1.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt XÝ nghiÖp in sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 621: chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 623: chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 154: chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang vµ mét sè TK liªn quan kh¸c 1.3.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ sö dông trùc tiÕp cho viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. XÝ nghiÖp in chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¸ch khoa häc (chñ yÕu lµ cña Bé giao) t¹p chÝ, biÓu mÉu... thuéc ngµnh in trªn quy tr×nh c«ng nghÖ in offset. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, hîp ®ång kinh tÕ mµ mçi ®¬n ®Æt hµng ®ßi hái kh¸c nhau vÒ quy c¸ch, mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm. Do vËy, vËt liÖu trong xÝ nghiÖp còng gåm rÊt nhiÒu thø lo¹i kh¸c nhau. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng xÝ nghiÖp ph¶i tù t×m nguån vµ thu mua vËt liÖu. Do vËt liÖu cña ngµnh in t­¬ng ®èi dÔ mua nªn xÝ nghiÖp th­êng dïng ®Õn ®©u mua ®Õn ®ã. XÝ nghiÖp chØ dù tr÷ mét l­îng nhÊt ®Þnh cho kú ®Çu vµ kú cuèi vµ còng chØ cho lo¹i vËt liÖu th­êng xuyªn ®­îc dïng ®Õn mµ th«i. §©y lµ mÆt tÝch cùc gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, gi¶i quyÕt nhu cÇu vÒ vèn cña xÝ nghiÖp. VËt liÖu chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ giÊy vµ mùc, ngoµi ra cßn cã c¸c vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ... ViÖc sö dông vËt liÖu ®­îc c¨n cø vµo nhu cÇu thùc tÕ s¶n xuÊt. Khi cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Æt ra, c¨n cø vµo tiªu hao nguyªn vËt liÖu cho mçi lo¹i Ên phÈm phßng vËt t­ xÐt duyÖt vµ cung cÊp ®Çy ®ñ sè l­îng vµ chñng lo¹i vËt liÖu cÇn thiÕt. §Æc biÖt do giÊy vµ mùc lµ nguyªn liÖu chÝnh dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm nªn xÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc ®Þnh møc tiªu hao cña giÊy vµ mùc cho mçi lo¹i s¶n phÈm. XÝ nghiÖp xuÊt giÊy theo ®Þnh møc tê, khæ vµ xuÊt theo sè l­îng trang in ®· ®­îc tÝnh tr­íc. §Ó ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn tiÕt kiÖm vËt liÖu trong s¶n xuÊt mµ vÉn kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm xÝ nghiÖp ®· vµ ®ang x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao cho tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu dïng trong s¶n xuÊt nh»m môc ®Ých h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm GiÊy in bao gåm nhiÒu lo¹i víi khæ giÊy kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi tõng ®¬n ®Æt hµng. GiÊy mua cã thÓ ë d¹ng nguyªn l«, nguyªn cuén hoÆc ®· ®­îc gia c«ng c¾t xÐn. XÝ nghiÖp in sö dông nhiÒu lo¹i giÊy kh¸c nhau nh­ giÊy B·i B»ng, giÊy §µi Loan, giÊy T©n Mai, giÊy Couche... Mùc in còng gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh­ mùc Trung quèc , mùc NhËt, mùc Anh.. víi c¸c mµu kh¸c nhau nh­ ®en, xanh, ®á cê... tuú theo yªu cÇu thÈm mü vµ ®ßi hái cña kh¸ch hµng ®Ó pha chÕ... VËt liÖu phô vµ nguyªn liÖu kh¸c (phô tïng thay thÕ, nhiªn liÖu...) ®Òu ®­îc mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau cã thÓ lµ trong n­íc hoÆc n­íc ngoµi. Toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp cho toµn xÝ nghiÖp. C¨n cø vµo phiÕu xin lÜnh vËt t­ phßng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh viÕt phiÕu xuÊt kho. T¹i xÝ nghiÖp nguyªn vËt liÖu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n vËt liÖu xuÊt kho trong kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp trong kú Sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu kú + Sè l­îng vËt liÖu nhËp trong kú Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng trong kú = §¬n gi¸ b×nh qu©n vËt liÖu xuÊt dïng trong kú x Sè l­îng vËt liÖu xuÊt dïng trong kú VÝ dô: TrÝch thÎ kho nhËp xuÊt giÊy sè 1 (th¸ng 2/2001) Tªn vËt liÖu: giÊy B·i B»ng 58g/m2 84 x 125 Sè l­îng (tê) Sè tiÒn (®ång) Tån ®Çu th¸ng 23.375 17.110.500 NhËp trong th¸ng 50.000 36.600.000 XuÊt trong th¸ng 36.168 => §¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cña giÊy b·i b»ng 58g/m2 84x125 = 17.110.500 + 36.600.000 = 53.710.500 = 732®/tê 23.375 + 50.000 73.375 => TrÞ gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng trong th¸ng = 732 x 36.168 = 26.474.976 (®) §Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 621 chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. TK ngµy dïng ®Ó tËp hîp toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, dïng cho s¶n xuÊt chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Tr×nh tù h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Cuèi kú, c¸c phiÕu lÜnh vËt t­ ®­îc kÕ to¸n kiÓm tra, ph©n lo¹i, tæng hîp theo tõng lo¹i vËt liÖu, tõng ®èi t­îng sö dông. Sau ®ã x¸c ®Þnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng tÝnh cho tõng ®èi t­îng sö dông. - Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n phÈm - Nguyªn vËt liÖu dïng cho nhu cÇu qu¶n lý ph©n x­ëng - Nguyªn vËt liÖu dïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp - Nguyªn vËt liÖu dïng cho c¸c nhu cÇu kh¸c Toµn bé kÕt qu¶ tæng hîp, ph©n lo¹i tÝnh to¸n nµy cuèi kú sÏ ®­îc ph¶n ¸nh vµo b¶ng ph©n bæ sè 2 “B¶ng ph©n bæ vËt liÖu - c«ng cô dông cô” §¬n vÞ: xÝnghiÖp in x©y dùng 389 §éi CÊn B¶ng ph©n bè sè 2 B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖ - c«ng cô dông cô Th¸ng 2/2001 TT Ghi cã c¸c TK TK 152 TK 153 TK 1521 TK 1522 TK 1523 TK 1524 TK 1525 Céng cã TK 152 §èi t­îng sö dông (ghi nî c¸c TK) 1 Chi phÝ NVL trùc tiÕp (TK621) 1.850.620.700 30.060.670 110.200.380 1.990.881.750 2 Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK627) 25.630.270 5.230.400 10.350.600 41.211.270 1.020.300 3 Chi phÝ b¸n hµng (TK641) 3.320.100 3.520.100 4 Chi phÝ qu¶n lý DN (TK 642) 250.000 1.850.230 2.100.230 320.600 5 Cho C«ng ty kh¸c vay 150.200.000 150.200.000 Tæng céng 2.000.820.100 30.060.670 136.080.650 10.600.730 10.350.600 2.187.913.350 1.340.900 Ngµy... th¸ng.... n¨m ............ Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) B¶ng ph©n bè sè 2 cña xÝ nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh lµ mét lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho trong kú theo gi¸ thùc tÕ tÝnh theo tõng ®èi t­îng sö dông: - GiÊy, mùc dïng cho s¶n xuÊt ®­îc tËp hîp vµo TK 621 - C¸c lo¹i nhiªn liÖu, vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt qu¶n lý ph©n x­ëng ®­îc tËp hîp trªn TK 627. - Nhiªn liÖu phôc vô cho chuyªn chë thµnh phÈm tiªu thô ®­îc tËp hîp trªn TK 641. - GiÊy vµ c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c dïng cho viÖc qu¶n lý xÝ nghiÖp ®­îc tËp hîp trªn TK 642. - Ngoµi ra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh xÝ nghiÖp cßn xuÊt vËt liÖu cho ®¬n vÞ b¹n vay th× ®­îc tËp hîp trªn TK 138. TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho theo gi¸ thùc tÕ ph¶n ¸nh trong b¶ng ph©n bæ sè 2 dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi vµo b¶ng kª sè 4 “b¶ng kª tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng” theo ®Þnh kho¶n sau. Nî TK 621: 1.990.881.750 Cã TK 152: 1.990.811.750 (Chi tiÕt cã TK 1521: 1.850.620.700 Chi tiÕt cã TK 152.2: 30.060.670 Chi tiÕt cã TK 1523: 110.200..380) Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. KÕ to¸n ghi Nî TK 154: 1.990.881.750 Cã TK 621: 1.990.881.750 1.3.2. KÕ to¸n chi chÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë xÝ nghiÖp bao gåm l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo, l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt VÒ nguyªn t¾c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tËp hîp gièng nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Tr­êng hîp kh«ng ®­îc tËp hîp th¼ng vµo c¸c ®èi t­îng th× tiÕn hµnh ph©n bæ gi¸n tiÕp,tiªu thøc ph©n bæ tïy thuéc vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ. ë xÝ nghiÖp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tÝnh cho tõng bé phËn sau ®ã tËp hîp cho toµn xÝ nghiÖp vµo cuèi th¸ng. Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu ghi kÕt qu¶ s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ngµy cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt tång hîp l¹i ®Ó cã sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng cña tõng c«ng nh©n. C¸c tæ tr­ëng tiÕn hµnh theo dâi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng nh©n trong tæ m×nh. Mçi c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng ngµy sÏ ghi tªn s¶n phÈm c«ng viÖc m×nh lµm vµo phiÕu b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Cuèi th¸ng nép phiÕu ®ã cho kÕ to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh to¸n dùa vµo sè s¶n phÈm, c«ng viÖc ng­êi ®ã lµm ®­îc x ®¬n gi¸ l­¬ng cña s¶n phÈm c«ng viÖc ®ã. T¹i xÝnghiÖp in chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tr¶ theo hai h×nh thøc: tiÒn l­¬ng thêi gian vµ tiÒn l ­¬ng s¶n phÈm. TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho 1 c«ng nh©n = TiÒn l­¬ng thêi gian + TiÒn l­¬ng s¶n phÈm + C¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã Trong ®ã: TiÒn l­¬ng thêi gian = Thêi gian lµm viÖc x Møc l­¬ng thêi gian VÝ dô: TÝnh l­¬ng chÞ Lª ThÞ Lª tæ m¸y in offset th¸ng 2/2001 nh­ sau: Thêi gian h­ëng l­¬ng lµ 170 giê víi ®¬n gi¸ l­¬ng lµ 1.800®/giê. Do ®ã l­¬ng thêi gian = 170 x 1800 = 306.000® Tæng hîp tõ phiÕu b¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt hµng ngµy, kÕ to¸n tÝnh ®­îc sè l­¬ng s¶n phÈm cña chÞ lµ 1.057.818® Tæng céng tiÒn l­¬ng th¸ng 2/2001 cña chÞ lµ: 1.057.818 + 433.245 = 1.491.063 C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l­¬ng, b¶ng thanh to¸n l­¬ng, thanh to¸n lµm ®ªm, lµm thªm giê, kÕ to¸n tËp hîp ph©n lo¹i chøng tõ theo ®èi t­îng sö dông, tÝnh to¸n sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ ®Ó ghi vµo dßng phï hîp cét ghi cã TK 334 trªn b¶ng ph©n bæ sè 1. C¨n cø vµo tû lÖ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµ sè tiÒn ph¶i tr¶ theo ®èi t­îng sö dông kÕ to¸n tÝnh ra sè tiÒn ph¶i trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®Ó ghi vµo dßng phï hîp cét ghi cã TK 338 trªn b¶ng ph©n bæ sè 1. C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ ®­îc xÝ nghiÖp trÝch nh­ sau: - BHXH: 15% x l­¬ng c¬ b¶n tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - BHYT: 2% x l­¬ng c¬ b¶n tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh - KPC§: 2% tæng hîp sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶. Cô thÓ: - KPC§ = 90.521.100 x 2% = 1.810.422 - BHXH = 15% x 87.520.600 = 13.128.090 - BHYT = 2% x 87.520.600 = 1.750.412 TÝnh t­¬ng tù ®èi víi TK 627, 641, 642, 338 ViÖc tËp hîp chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cho tõng ®èi t­îng sö dông (c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng, bé phËn b¸n hµng, bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp) ®­îc thùc hiÖn trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 “b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi” Toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng ph©n bæ sè 1, kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 “tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng dïng cho c¸c TK 154, 631, 621, 622, 627” theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 622: 107.210.024 Cã TK 334: 90.521.100 Cã TK 338: 16.688.924 TK 3382: 1.810.422 TK 3383: 13.128.090 TK 3384: 1.750.412 §¬n vÞ: XÝnghiÖp in x©y dùng B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Th¸ng 2/2001 TT Ghi cã TK §èi t­îng sö dông (ghi nî c¸c TK) TK 334 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TK 338 - ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c TK 335 chi phÝ ph¶i tr¶ Tæng céng L­¬ng cÊp bËc C¸c kho¶n kh¸c Céng KPC§ (3382) BHXH (3383) BHYT (3384) Céng cã TK 338 1 TK 622 87.520.600 3.000.500 90.521.100 1.810.422 13.128.090 1.750.412 16.688.924 107.210.024 2 TK 627 6.184.200 520.000 6.704.200 134.084 927.630 123.684 1.185.398 6.827.884 3 TK 641 3.850.000 5.920.010 9.770.010 195.400 577.500 77.000 849.900 10.619.910 4 TK 642 35.100.060 6.200.300 43.300.360 866.007 5.265.009 702.001 6.933.017 50.133.377 5 TK 338 4.052.680 4.052.680 81.053 607.902 81.053 770.008 4.822.688 6 Céng 136.707.540 15.640.810 152.348.350 3.046.967 20.506.131 2.734.150 26.287.248 178.635.598 Ngµy.... th¸ng ..... n¨m 2001 Ng­êi lËp b¶ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Cuèi kú tÝnh to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , kÕ to¸n ghi: Nî TK 154: 107.210.024 Cã TK 622: 107.210.024 1.3.3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt chung ë xÝ nghiÖp in X©y dùng: Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ chi phÝ phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt cña cña xÝ nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc tËp hîp theo yÕu tè chi phÝ trªn c¸c TK cÊp 2 cña TK627 - TK 6271 : Chi phÝ nh©n viªn - TK 6272 : Chi phÝ vËt liÖu - TK 6273 : Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt - TK 6274 : KhÊu hao TSC§ - TK 6277 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - TK 6278 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i xÝ nghiÖp in nh­ sau: 1.3.3.1 Chi phÝ nh©n viªn TK 6271 C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng lµm ®ªm, lµm thªm giê cña c¸c nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng, kÕ to¸n tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trªn b¶ng ph©n bæ sè 1. C¨n cø vµo sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 theo §K sau: Nî TK 627 : 7.889.598 (TK 6271 : 7.889.598) Cã TK 334 : 6.704.200 Cã TK 338 :1.185.3978 1.3.3.2 Chi phÝ vËt liÖu (TK 6272), chi phÝ dông cô s¶n xuÊt gåm nhiÒu lo¹i nh­ b¨ng dÝnh, mòi khoan, dÇu «ma, hå d¸n, kim, chØ, vßng bi. ViÖc tÝnh gi¸ vËt liÖu c«ng cô dông cô xuÊt dïng trong ph©n x­ëng còng theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn ®· nªu ë phÇn tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Sau ®ã, gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô cuÊt dïng trong ph©n x­ëng còng ®­îc tËp hîp vµ ph©n bæ trªn b¶ng ph©n bæ sè 2 “b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô” C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, CCDC vµ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 : 41.211.270 (Nî TK 6272 : 41.211.270 Cã TK 152 : 41.211.270 ( Cã TK 1523: 25.630.270 Cã TK 1524: 5.230.400 Cã TK 1525: 10.350.600) C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ c¸c chøng tõ liªn quan kÕ to¸n ghi chi phÝ c«ng cô ®å dïng qu¶n lý Nî TK 627 : 1.020.300 (Nî TK 6273: 1.020.300) Cã TK 153 : 1.020.300 XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ¸p dông thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ , do ®ã khi mua bÊt kú 1 lo¹i vËt liÖu hay hµng ho¸ dÞch vô nµo xÝ nghiÖp còng ®Òu ph¶i t¸ch riªng phÇn gi¸ trÞ vµ phÇn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Khi tÝnh vµo chi phÝ xÝ nghiÖp chØ tÝnh phÇn gi¸ trÞ hµng ho¸ dÞch vô mua vµo cßn thuÕ gÝa trÞ gia t¨ng sÏ ®­îc t¸ch riªng vµ ghi vµo bªn cã TK 133 (thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ). NÕu vËt liÖu c«ng cô dông cô mua ngoµi xuÊt th¼ng cho ph©n x­ëng, tõ phiÕu chi vÒ mua vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt th¼ng cho ph©n x­ëng, kÕ to¸n ghi vµo tê kª chi tiÕt TK 627. Tê kª chi tiÕt TK 627 ®­îc coi nh­ 1 lo¹i sæ chi tiÕt ph¶n ¸nh ghi nî TK 627/Cã TK 111. 1.3.3.3 Chi phÝ khÊu hao TSC§ TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu cã gi¸ trÞ sö dông lín, thêi gian sö dông dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt nh­ng vÉn gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§ bÞ hao mßn dÇn, gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÇn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm ra. ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ ®­îc tiÕn hµnh tõng th¸ng, kÕ to¸n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ vµ thêi gian sö dông cña tõng lo¹i TSC§ ®Ó tÝnh ra møc khÊu hao ph¶i trÝch cho tõng ®èi t­îng sö dông . Møc khÊu hao = NG n¨m Thêi gian sö dông Møc khÊu hao Møc khÊu hao n¨m th¸ng = 12 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh Th¸ng 2/2001 TT ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông (toµn XN) TK 627 TK 641 TK 642 NG K- hao 1 Sè KH ph­¬ng ph¸p trÝch th¸ng tr­íc 30.210.320.000 251.752.600 2 II Sè KH TSC§ t¨ng trong th¸ng 3 III Sè KH TSC§ gi¶m trong th¸ng 4 IV Sè KH ph¶i trÝch th¸ng nµy 30.210.320.000 251.752.600 240.520.600 6.320.510 4.911.940 5 Nhµ cöa vËt liÖu kiÕn tróc 4.911.940 4.911.940 6 M¸y mãc thiÕt bÞ 240.520.600 240.520.600 7 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 6.320.510 Theo c¸ch tÝnh nµy sau khi ®· tÝnh ra sè khÊu hao kÕ to¸n sÏ ghi vµo cét khÊu hao ®· tÝnh trong th¸ng ë sæ TSC§ C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kÕ sè 4 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627: 240.520.600 ( Nî TK 6274 : 240.520.600) Cã TK 241: 240.520.600 Cuèi th¸ng toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®É tËp hîp ®­îc kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ. Nî TK 154: 309.814.405 Cã TK 627: 309.814.405 1.3.3.4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: §èi víi chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nh­ tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, tiÒn ®iÖn tho¹i... ®­îc xÝ nghiÖp tr¶ ngay b»ng tiÒn mÆt hoÆc nî c¬ quan ®iÖn, n­íc nªn chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®­îcph¶n ¸nh trªn tê kª chi tiÕt chi phÝ dÞch vô mua ngoµivµ NKCT sè 5 TrÝch NKCT sè 5 th¸ng 2/2001 ta cã §K sau: Nî TK 627: 17.652.507 (Nî TK 6277; 17.652.507) Nî TK 133: 1.765.250 Cã TK 331: 19.417.757 1.3.3.5 Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn (TK 6278) Ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi nh÷ng chi phÝ nãi trªn phôc vô cho tæ chøc,qu¶n lý s¶n xuÊt chung trong ph¹m vi ph©n x­ëng bao gåm chi phÝ tiÕp kh¸ch, giao dÞch , thuª kü thuËt viªn… Tõ phiÕu chi phÝ vÒ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ph¸t sinh t¹i c¸c bé phËn kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª sè 4 theo ®Þnh kho¶n Nî TK 627: 200.000 (Nî TK 6278 : 200.000) Cã TK 111 : 200.000 Ngoµi ra trong th¸ng ë xÝ nghiÖp cßn ph¸t sinh 1 kho¶n thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ lµ 1.320.130. Sè thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ nµy ®­îc kÕt chuyÓn vµ ®­îc tÝnh vµo chi phÝ theo bót to¸n sau:. Nî TK 627 : 1.320.130 (Nî TK 6278: 1.320.130) CãTK 133 1.320.130 Cuèi th¸ng toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp ®­îc kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng chiô chi phÝ: Nî TK 154 :309.814.405 Cã TK 627 : 309.814.405 1.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn xÝ nghiÖp Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµo kho¶n môc, cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn xÝ nghiÖp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm .T¹i xÝ nghiÖp in X©y dùng ®· ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai th­êng xuyªn vµ sö dông TK154 ®Ó h¹ch to¸n. ViÖc h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn gióp cho bé phËn kÕ to¸n h¹ch to¸n ®­îc chÝnh x¸c, kÞp thêi, th­êng xuyªn sù biÕn ®éng cña chi phÝ. Tõ ®ã gióp cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thuËn tiÖn vµ chÝnh x¸c TK154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang-®­îc sö dông ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in X©y dùng Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn xÝ nghiÖp nh­ sau: - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tÝnh gi¸ thµnh Nî TK 154 :1.990.881.750 Cã TK 621. 1.990.881.750 - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ Chi phÝ nh©n c«ng Céng cã Céng cã Trùc tiÕp = TK 334 + TK 338 (dßng ®èi t­îng sö dông TK 622) Khi ®ã chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp = 90.521.100+16.688.924= = 107.210.024 Nî TK 154: 107.210.024 CãTK 622:107.210.024 Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi t­îng chÞu chi phÝ + KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Nî TK 154 : 7.889.598 Cã TK 6271: 7.889.598 + KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu Nî TK 154: 41.211.270 Cã TK 6272: 41.211.270 + KÕt chuyÓn chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Nî TK 154: 1.020.300 Cã TK 6273: 1.020.300 +KÕt chuyÓn chi phÝ khÊu hao TSC§ Nî TK 154: 240.520.600 Cã TK 6274: 240.520.600 + KÕt chuyÓn chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 154 : 17.652.507 Cã TK 6277: 17.652.507 + KÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn Nî TK154: 1.520.130 Cã TK 6278: 1.520.130 Cuèi th¸ng, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp ®­îc kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ cho c¸c dèi t­îng chÞu chi phÝ: Nî TK 154: 309.814.405 CãTK 627: 309.814.405 C¨n cø vµo sè liÖu cña c¸c b¶ng ph©n bæ sè 1, sè 2,sè 3 vµ c¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c kÕ to¸n lËp b¶ng kª sè 4 “ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng” Tõ ®ã kÕ to¸n lËp NKCT sè 7 ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng cña toµn xÝ nghiÖp B¶ng kª sè 4 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng dïng cho c¸c TK 154,631,621,627,622 Th¸ng 2/2001 TT C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî 152 153 154 214 334 338 621 622 627 NKCT sè 1 NKCT Sè 5 133 Céng chi phÝ thùc tÕ trong th¸ng 1 154 1.990.881.750 107.210.024 309.814.405 2.407.906.179 2 621 1.990.881.750 1.990.881.750 3 622 90.521.100 16.688.924 107.210.024 4 627 41.211.270 1.020.300 240.520.600 6.704.200 1.185.398 200.000 17.652.507 1.320.130 309.814.405 5 6271 6.704.200 1.185.398 7.889.598 6 6272 41.211.270 41.211.270 7 6273 1.020.300 1.020.300 8 6274 240.520.600 240.520.600 9 6277 17.652.507 17.652.507 10 6278 200.000 1.320.130 1.520.130 11 Céng 2.032.093.020 1020.300 240.520.600 97.225.300 17.874.322 1.990.881.750 107.210.024 309.814.405 200.000 17.652.507 1.320.130 4.815.812.358 KÕ to¸n ghi sæ (Ký, hä tªn ) NhËt ký chøng tõ sè 7: PhÇn 1 TËp hîp CPSXKD toµn doanh nghiÖp Ghi cã c¸c TK 142, 152, 153, 154, 214, 241, 621, 622, 627 TT C¸c TK ghi cã C¸c TK ghi nî 142 152 153 154 214 241 334 335 338 611 621 622 627 133 NKCT Tæng Céng chi phÝ Sè 1 Sè 5 1 154 1.990.881.750 107.210.024 309.814.405 2.407.906.179 2 631 3 142 4 241(3) 5 335 6 621 1.990.881.750 1.990.881.750 7 622 90.521.100 16.688.924 107.210.024 8 627 41.211.270 1.020.300 240.520.600 6.704.200 1.185.398 1320.130 2.00.000 17.652.507 309.814.405 9 641 3.520.100 9.770.010 849.900 14.140.010 10 642 2.100.230 320.600 41.300.360 6.833.017 50.554.207 11 Céng 2.037.713.350 1.340.900 240.520.600 148.295.670 25.557.239 1.990.881.750 107.210.024 309.814.405 1.320.130 200.000 17.652.507 4.880.506.575 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë ë xÝ nghiÖp in X©y dùng Còng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, s¶n phÈm lµm dë ë xÝ nghiÖp in X©y dùng lµ nh÷ng s¶n phÈm ch­a hoµn thµnh cßn ®ang n»m trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh in lµ s¶n xuÊt víi quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc, phøc t¹p, s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n gia c«ng, chÕ biÕn kÕ tiÕp nhau nªn th­êng kh«ng thÓ hoµn thµnh c¸c hîp ®ång trong mét th¸ng mµ cã thÓ kÐo dµi hîp ®ång trong nhiÒu th¸ng nªn viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë rÊt khã kh¨n. Cuèi mçi th¸ng xÝ nghiÖp tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ ®Ó xem xÐt khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. Do gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cña xÝ nghiÖp chØ ®­îc ®¸nh gi¸ chung mµ kh«ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë theo tõng kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh. Trong th¸ng 2/2001 b¶ng kiÓm kª s¶n phÈm dë dang cuèi th¸ng nh­ sau: TT Tªn kh¸ch hµng Tªn tµi liÖu KiÓm kª thùc tÕ GiÊy ruét sè l­îng in sè trang khæ s¸ch §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Tr­êng TH x©y dùng CT§T Sæ tay xö lý n­íc tËp 1 500 800 19 x 27 95 38.000.000 BB 58g/m 2 Bé X©y dùng T¹p chÝ x©y dùng 2500 88 21 x 31 120 26.400.000 T©n mai §T 90 3 ViÖn D©n téc häc T¹p chÝ d©n téc häc sè 3 1000 72 19 x 27 95 6.840.000 BB 58g/m 4 Héi d©n gian ViÖt Nam NghÒ truyÒn thèng ë Kh¸nh Hoµ 800 100 19 x 27 120 9.600.000 BB 58g/m 5 Tr­êng §HTCKT Gi¸o tr×nh tiÕng Nga giai ®o¹n 2 1000 98 15 x 21 60 5.880.000 BB 58g/m 6 Bé x©y dùng CÈm nang kinh tÕ x©y dùng 2000 950 19 x 27 110 209.000.000 BB 70g/m §T cao 7 Céng 295.720.000 3. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng 3.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh XÝ nghiÖp in x©y dùng tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo hîp ®ång víi kh¸ch hµng víi quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc, phøc t¹p. Do ®ã ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp lµ tõng trang in thµnh phÈm tiªu chuÈn (13 x 19) (trang in 1 mµu) VÝ dô: TrÝch H§ in sè 49 th¸ng 2/2001 nh­ sau. XÝ nghiÖp in x©y dùng Qu¶ng c¸o cña C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n Sè H§: 49 th¸ng 2/ 2001 Sè l­îng in: 10000 tê khæ 21 x 29,7 GiÊy Cauchª: 150 g/m2 In 4 mµu Nh­ vËy sè l­îng trang in tiªu chuÈn cña hîp ®ång nµy lµ tÝnh gi¸ thµnh lµ: 10.000 x 2,52 x 4 = 100.800 (trang in tiªu chuÈn) 3.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp in x©y dùng kú tÝnh gi¸ thµnh ®­îc x¸c ®Þnh phï hîp víi kú h¹ch to¸n v× ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt víi chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ. s¶n phÈm Ýt khi nhËp kho mµ giao th¼ng cho kh¸ch hµng sau khi s¶n xuÊt xong... V× vËy kú tÝnh gi¸ thµnh lµ vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh lµ hµng th¸ng phï hîp víi kú h¹ch to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp in, ®¶m b¶o tÝnh gi¸ thµnh mét c¸ch nhanh chãng, cung cÊp kÞp thêi th«ng tin cho l·nh ®¹o xÝ nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm XÝ nghiÖp sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c ®¬n ®Æt hµng trong th¸ng. Tæng gi¸ thµnh = Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú + Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú - Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt = Tæng gi¸ thµnh Tæng trang in tiªu chuÈn Theo ph­¬ng ph¸p nµy vÒ lý thuyÕt ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè ph©n bæ chi phÝ cho tõng lo¹i s¶n phÈm nh­ng trong thùc tÕ kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh chØ dùa vµo hÖ sè quy ®æi s¶n phÈm ®Ó quy ®æi s¶n l­îng thùc tÕ. HÖ sè quy ®æi s¶n phÈm = DiÖn tÝch Ên phÈm DiÖn tÝch trang in tiªu chuÈn cña thµnh phÈm S¶n l­îng quy ®æi s¶n phÈm = S¶n l­îng s¶n phÈm thùc tÕ x hÖ sè quy ®æi s¶n phÈm B¶ng tÝnh sè trang thµnh phÈm tiªu chuÈn tiªu thô trong th¸ng 2/2001 Khæ trang in (cm) HÖ sè quy ®æi s¶n phÈm Sè l­îng trang in thùc tÕ (trang) Sè l­îng trang in quy ®æi 16 x 24 1,55 10.000.000 15.500.000 19 x 27 2,07 9.000.000 18.630.000 18 x 25 1,82 3.000.000 5.460.000 21 x 31 2,63 525.000 1.380.750 24 x 29,7 2,52 400.000 1.008.000 …. …. …. …. 52.809.654 Chi phÝ s¶n xuÊt trong kú lµ phÇn chi phÝ ®­îc tËp hîp trªn nhËt ký chøng tõ sè 7 phÇn ghi nî TK 154. VËy trong th¸ng 2/2001 tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ: 200.000 + 2.407.906.179 – 295.720.000 = 2.112.386.179 Theo b¶ng trªn trong th¸ng 2/2001, xÝ nghiÖp in ®­îc 52.809.654 trang in tiªu chuÈn. PhÇn tr×nh bµy ë trªn cho thÊy viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi th¸ng ë xÝ nghiÖp xem xÐt khèi l­îng s¶n phÈm (c«ng viÖc) hoµn thµnh ®­îc bao nhiªu phÇn tr¨m ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë chØ ­íc l­îng tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú mµ kh«ng ®¸nh gi¸ tõng phÇn chi phÝ trong s¶n phÈm lµm dë. Do ®ã xÝ nghiÖp chØ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho tõng trang chø kh«ng tÝnh cho tõng kho¶n môc chi phÝ. Gi¸ thµnh1 trang in tiªu chuÈn = Tæng gi¸ thµnh = 2.112.386.179 = 40 Tæng trang in tiªu chuÈn 52.809.654 XÝ nghiÖp in kh«ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng s¶n phÈm cña tõng hîp ®ång mµ chØ tÝnh gi¸ thµnh b×nh qu©n cho mét trang in tiªu chuÈn ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ký kÕt hîp ®ång. Khi kh¸ch hµng ®Õn ký hîp ®ång, phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ c¨n cø vµo kÝch cì lo¹i giÊy, tÝnh chÊt bªn trong (sè trang, sè mµu, ¶nh...) mµ ®­a ra gi¸ b×nh qu©n. Gi¸ thµnh b×nh qu©n th­êng lµ gi¸ tèi thiÓu céng víi mét tû lÖ l·i ®Þnh møc ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ thu ®­îc mét phÇn lîi nhuËn nhÊt ®Þnh cho xÝ nghiÖp. Cßn viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh chØ lµ ®Ó kiÓm tra xem ®Þnh møc chi phÝ, gi¸ thµnh cña xÝ nghiÖp ®· tèi ­u ch­a vµ cã g× cÇn thay ®æi kh«ng? S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp khi s¶n xuÊt xong (khi kÕt thóc giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi cïng) ®­îc kiÓm tra tr­íc khi giao th¼ng cho kh¸ch hµng nÕu kh¸ch hµng ®Õn nhËn ngay hoÆc cã thÓ nhËp kho thµnh phÈm. ViÖc h¹ch to¸n thµnh phÈm nhËp kho xuÊt kho vµ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n néi bé cho tiÕn hµnh t¹i kho. B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 27.054.217 trang in tiªu chuÈn Kho¶n môc Dë ®Çu kú CPSX ph¸t sinh trong kú Dë cuèi kú Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 200.000 40 Chi phÝ NVL trùc tiÕp 1.990.881.750 Chi phÝ NC trùc tiÕp 107.210.024 CP s¶n xuÊt chung 309.814.405 225.720.000 Céng 2.407.906.179 2.112.386.179 Ch­¬ng 3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng I. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn Qua nghiªn cøu phÇn c¬ së lý luËn chung vµ ¸p dông lý luËn ®ã vµo thùc tr¹ng vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng ®· cho thÊy vÞ trÝ, vai trß cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ång thêi thÊy ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt - lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp gióp xÝ nghiÖp ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay cïng víi sù ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cña ngµnh in ViÖt Nam xÝ nghiÖp in ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ s¶n xuÊt còng nh­ ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo sù ®i lªn cña ngµnh in vµ ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng. XÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt, tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm b»ng h×nh thøc mua thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n­íc. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu vµ tiÕp cËn víi thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp in x©y dùng nãi riªng em xin ®­îc tr×nh bµy mét sè nhËn xÐt nh­ sau,hy väng r»ng nã sÏ ®ãng gãp nhá bÐ vµo c«ng t¸c hoµn thiÖn kÕ to¸n 1. ¦u ®iÓm - XÝ nghiÖp in ®· tæ chøc ®­îc bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ, hîp lý, c¸c phßng ban chøc n¨ng phôc vô cã hiÖu qu¶ cung cÊp kÞp thêi c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt - Phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp in ®­îc bè trÝ khoa häc hîp lý. Bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, tr×nh ®é kÕ to¸n kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao, th­êng xuyªn ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n, viÖc tæ chøc tËp trung thèng nhÊt gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n lµ c¬ së gãp phÇn ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp, tr¸nh trïng lÆp trong h¹ch to¸n, dÔ ®èi chiÕu kiÓm tra sæ s¸ch. - XÝ nghiÖp ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung vµ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ lµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña xÝ nghiÖp. - Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp thùc hiÖn ®óng chÕ ®é, sæ s¸ch kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt . Tuy míi ¸p dông kÕ to¸n gi¸ trÞ gia t¨ng nh­ng xÝ nghiÖp ®· cè g¾ng thùc hiÖn néi dung ph­¬ng ph¸p ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ phï hîp víi quy m« cña xÝ nghiÖp. - XÝ nghiÖp ¸p dông c¶ hai h×nh thøc tÝnh l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®ã lµ tiÒn l­¬ng theo thêi gian vµ tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm ®ång thêi tiÕn hµnh tÝnh to¸n l­¬ng cho tõng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt dùa trªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt s¶n phÈm, c«ng viÖc vµ thêi gian lµm viÖc cña hä ®Ó tr¶ l­¬ng lµ kh¸ chÝnh x¸c. §©y lµ mét ­u ®iÓm cña xÝ nghiÖp. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn Do ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cßn bÞ h¹n chÕ vÒ mÆt sè l­îng vµ do xÝ nghiÖp ch­a ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh cho nªn kÕ to¸n viªn ph¶i ®¶m nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. §iÒu nµy dÉn ®Õn cuèi th¸ng c«ng viÖc kÕ to¸n tæng hîp nhiÒu, ®«i khi kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn xÝ nghiÖp. - Nh×n chung c¸c TK xÝ nghiÖp sö dông lµ hîp lý ®èi víi viÖc h¹ch to¸n. Tuy nhiªn còng cã nh÷ng TK xÝ nghiÖp ch­a sö dông nh­ TK dù phßng, TK gi¸ vèn hµng b¸n. V× vËt liÖu cho ngµnh in ®Òu ph¶i mua ngoµi, mµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng nªn t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã xÝnghiÖp nªn sö dông c¸c TK dù phßng ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. - XÝ nghiÖp in tiÕn hµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng hay hîp ®ång kinh tÕ víi quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc, phøc t¹p ®ång thêi viÖc s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n râ rÖt. s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp in cã tÝnh ®éc ®¸o, nhiÒu chñng lo¹i víi sè l­îng kh¸c nhau nªn chu kú s¶n xuÊt cña mçi lo¹i s¶n phÈm lµ kh«ng gièng nhau. do ®ã viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¶ quy tr×nh c«ng nghÖ ch­a hîp lý. Bëi v× nÕu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ th× rÊt khã trong c«ng t¸c qu¶n lý, kh«ng biÕt ®­îc chi phÝ ph¸t sinh ë c¸c ®èi t­îng lµ bao nhiªu. Do vËy xÝ nghiÖp nªn c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó phï hîp víi thùc tÕ. - XÝ nghiÖp cã ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë vµo cuèi mçi th¸ng nh­ng chØ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ theo kinh nghiÖm xem s¶n phÈm lµm dì ®· hoµn thµnh lµ bao nhiªu phÇn tr¨m, xÝ nghiÖp kh«ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ s¶n phÈm lµm dë theo tõng kho¶n môc chi phÝ. ChØ ®Õn khi cuèi mçi quý xÝ nghiÖp míi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÝnh xcs s¶n phÈm lµm dë. C¸ch ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë nh­ vËy lµ ch­a chÝnh x¸c, g©y khã kh¨n trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nªn ch¨ng xÝnghiÖp cÇn c¶i c¸ch ®¸nh gi¸ s¶n phÈm míi phï hîp h¬n. VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh TÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp in ®Òu ®­îc tËp hîp trong th¸ng, ®Õn cuèi th¸ng míi tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh mét trang in tiªu chuÈn. H¬n n÷a xÝ nghiÖp kh«ng tiÕn hµnh lËp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch tr­íc khi s¶n xuÊt. Do vËy kÕ to¸n kh«ng thùc hiÖn viÖc tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi cho tõng s¶n phÈm. Trªn ®©y lµ mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp in x©y dùng nãi riªng qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ë trªn em thÊy kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng cÇn cã mét sè c¶i tiÕn ®Ó gãp phÇn phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. Tõ yªu cÇu chøc n¨ng c¬ b¶n cña kÕ to¸n ®ång thêi xuÊt ph¸t tõ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng nh­ ®· nªu ë trªn vµ ®Æc ®iÓm thùc tÕ t¹i xÝ nghiÖp. B»ng nh÷ng kiÕn høc ®· häc em xin cã mét sè ®Ò xuÊt víi mong muèn ë mét chõng mùc nµo ®ã gãp ph©nf hoµn thiÖn c«ng tcs kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. 1. ý kiÕn thø nhÊt. VÒ viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. HiÖn nay t¹i xÝ nghiÖp in ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ ë gãc ®é nµo ®ã th× viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh­ vËy lµ phï hîp nh­ng xÐt trªn b×nh diÖn vÒ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm qu¶n lý th× viÖc ®ã ch­a ph¶i lµ hîp lý. Theo em tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng theo tõng bé phËn cho tõng ®¬n ®Æt hµng ®­îc s¶n xuÊt trong th¸ng sÏ cã nhiÒu ­u ®iÓm h¬n. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh th× viÖc tËp hîp chi phÝ kh«ng chØ cÇn ®ñ mµ cßn ph¶i râ rµng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Khi ®· tËp hîp chi phÝ c¸c ®èi t­îng lµ tõng bé phËn (tæ) trong tõng bé phËn ph¶i tiÕn hµnh tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng cô thÓ. 2. ý kiÕn thø hai: VÒ H¹ch to¸n thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ . XÝ nghiÖp in kh«ng sö dông tµi kho¶n 632 “gi¸ vèn hµng b¸n” nªn khi ë xÝ nghiÖp ph¸t sinh kho¶n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh«ng ®­îc khÊu trõ xÝ nghiÖp h¹ch to¸n vÇo chi phÝ s¶n xuÊt chung.Nh­ vËy lµ kh«ng hîp lý. Nh­ vËy trong th¸ng 2/2001 xÝnghiÖp ph¸t sinh kho¶n thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ lµ 1.320.130. PhÇn nµy ph¶i ®­îc h¹ch to¸n theo bót to¸n sau: Nî TK 632: 1.320.130 Cã TK 133: 1.320.130 Chø kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ theo bót to¸n. Nî TK 627: 1.320.130 (chi tiÕt Nî TK 6278) Cã TK 133: 1.320.130 Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn 3. ý kiÕn thø ba: VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. XÝ nghiÖp nªn sö dông hÖ thèng ®¬n gi¸ ®Þnh møc vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (giÊy, mùc, vËt liÖu phô), chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung trªn c¬ së chÊt l­îng s¶n phÈm, yªu cÇu kü thuËt vµ trªn c¬ së kinh nghiÖn thùc tÕ theo mét ®Þnh møc quy ®Þnh ®Ó dïng ®¬n gi¸ ®Þnh møc nµy tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®¬n ®Æt hµng, ®ång thêi còng tÝnh gi¸ th¸nh s¶n phÈm theo tõng ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. V× ®©y lµ ho¹t ®éng in cho kh¸ch hµng, s¶n phÈm mang tÝnh chÊt ®Æc thï riªng: ®­îc ®Æt mua tr­íc khi s¶n xuÊt, s¶n phÈm chØ hoµn thµnh khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. Do vËy, cã thÓ sö dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng. ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp, theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cña mçi ®èi t­îng lµm c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ cho c¸c ®èi t­îng . XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝnghiÖp nªn: - Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nªn ¸p dông ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ theo ®¬n ®Æt hµng cña tõng kh¸ch hµng. - §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh nªn lµ tõng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh xÝ nghiÖp nªn tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh theo kho¶n môc cho tõng ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng gióp cho kÕ to¸n h¹ch to¸n chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt mµ ®ång thêi tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nhanh chãng kÞp thêi h¬n, lµm c¬ së tÝnh gi¸ cho c¸c s¶n phÈm t­¬ng tù khi tiÕn hµnh c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt tiÕp theo. - Mçi ®¬n ®Æt hµng kÕ to¸n ph¶i më mét b¶ng kª chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ trùc tiÕp ®­îc tËp hîp trùc tiÕp vµo ®¬n ®Æt hµng cßn chi phÝ s¶n xuÊt chung tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc thÝch hîp . - Mçi ®¬n ®Æt hµng kÕ to¸n ph¶i më mét b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. Hµng th¸ng c¨n cø vµo sæ chi tiÕt, b¶ng kª chi tiÕt tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®¬n ®Æt hµng ®Ó ghi vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng ®ã. Khi cã c¸c chøng tõ x¸c nhËn c¸c ®¬n ®Æt hµng ®ã ®· hoµn thµnh kÕ to¸n céng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®­îc ë b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thuéc ®¬n ®Æt hµng ®ã. VÝ dô: TrÝch hîp ®ång sè 39 th¸ng 2/2001 Tªn Ên phÈm: T¹p chÝ v¨n ho¸ d©n gian. Sè l­îng: 10.000 cuèn Khæ 19 x 27 Ruét: 64 trang, giÊy b·i b»ng 52g/m2 in 1 mµu B×a: 4 trang giÊy offset §µi Loan TËp hîp chi phÝ cho tõng ®¬n ®Æt hµng Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp tõ c¸c tê kª chi tiÕt s¶n xuÊt theo tõng ®¬n ®Æt hµng, c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt vËt t­ cho tõng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ cã sè liÖu vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tËp hîp ®­îc cho ®¬n ®Æt hµng trªn lµ: 44.000.521. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thùc tÕ ph¸t sinh cho tõng ®¬n ®Æt hµng xÝ nghiÖp ph¶i t×m ra tiªu thøc ph©n bæ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng... cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng cho tõng ®¬n ®Æt hµng. MÆt kh¸c ®Ó tÝnh chÝnh x¸c tæng chi phÝ cña mét thµnh phÈm th× c¸c yÕu tè ph¶i ®­îc tÝnh chÝnh x¸c. NÕu cã thÓ thèng kª ®­îc sè m¸y ch¹y trong th¸ng th× kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo ®ã ®Ó ph©n bæ sè chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thùc tÕ ph¶i tr¶. Tæng l­ît in thùc hiÖn trong th¸ng = Sè l­ît in trong 1 giê x Sè giê m¸y ch¹y trong ngµy x sè ngµy lµm viÖc trong th¸ng x Sè m¸y HoÆc kÕ to¸n còng cã thÓ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thùc tÕ ph¶i tr¶ theo tiªu thøc tiÒn c«ng mét trang in tiªu chuÈn c¨n cø vµo sè trang in hoµn thµnh khi ®æi ra trang in tiªu chuÈn. VÝ dô: Khi tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña H§ sè 39 th¸ng 2/2001 cã thÓ tiÕnhµnh nh­ sau: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp = Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1 trang in tiªu chuÈn x Tæng sè trang tin tiªu chuÈn cña hîp ®ång Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1 trang in tiªu chuÈn (1 mµu 13 x 19) = Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong th¸ng - 79.095.381 = 0,623® Tæng trang in tiªu chuÈn trong (th¸ng) 126.958.879 Tæng sè trang in tiªu chuÈn cña hîp ®ång = HÖ sè quy ®æi x Sè trang in thùc tÕ x Sè mµu in ë H§ sè 39 chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc tÝnh nh­ sau: HÖ sè quy ®æi = 19 x 27 = 2,07 13 x 19 Tæng sè trang in tiªu chuÈn cña hîp ®ång 39 = (64 x 1 x 37.000 x 2,07) + (4 x 4 x 2,07 x 37.000) = 4.901.760 + 1.225.440 = 6.127.200 trang VËy tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña hîp ®ång 39 lµ: 623 x 6.127.200 = 3.817.245 (®) ViÖc tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®¬n ®Æt hµng cã thÓ tiÕn hµnh ph©n bæ theo h×nh thøc tiÒn c«ng lµ: HÖ sè ph©n bæ tiÒn c«ng th¸ng 2/2001 = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung = 316.381.524 = 4 Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 79.095.381 VËy chi phÝ s¶n xuÊt chung cña H§ 39 lµ: = 4 x 3.817.245 = 15.268.980 VÝ dô 2: TrÝch H§ sè 49 th¸ng 2/2001 Tªn Ên phÈm : qu¶ng c¸o cña C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n Sè l­îng in: 500.000tê Khæ 21 x 29,7 Lo¹i giÊy couchÐ: 150g/m2 In: 4 mÇu TÝnh t­¬ng tù nh­ vÝ dô trªn. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t­ cho hîp ®ång nµy ta cã sè liÖu vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ: 89.530.750® Tæng sè trang in tiªu chuÈn cña hîp ®ång sè 49 lµ 500.000 x 4 x 2,07 = 4.140.000 trang => Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña hîp ®ång 49 = x 0,623 = 2.579.220 => Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña hîp ®ång 49 lµ 4 x 2,579.220 = 10.316.880. Chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho tõng ®¬n ®Æt hµng cã thÓ theo mÉu sau: B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt Th¸ng 2/2001 Kho¶n môc CP PX s¶n xuÊt Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung - H§ sè 39 44.000.521 3.817.245 15.268.980 - H§ sè 49 89.530.750 2.579.220 10.316.880 ......... ........... ......... ......... Cuèi th¸ng 2/2001 dùa vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tõng hîp ®ång, kÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cho tõng ®¬n ®Æt hµng vµ tÝnh gi¸ thµnh cho t¹p chÝ v¨n ho¸ d©n gian nh­ b¶ng d­íi ®©y. B¶ng tÝnh gi¸ thµnh H§ sè 39: tªn s¶n phÈm; T¹p chÝ v¨n ho¸ d©n gian Sè l­îng: 37.000 cuèn khæ 19 x 27 Kho¶n môc CP CP NVL trùc tiÕp CP nh©n c«ng trùc tiÕp CP s¶n xuÊt chung Céng H§ sè 39 44.000.521 3.817.245 15.268.980 63.086.946 Tæng gi¸ thµnh 44.000.521 3.817.245 15.268.980 63.086.946 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 7,18 0,622 2,494 10,296 => Gi¸ thµnh cña mét quyÓn t¹p chÝ = 10,296 x165,6 = 1705 ®ång. TÝnh gi¸ thµnh t­¬ng tù ®èi víi H§ sè 49 Nh­ vËy víi ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng ®¬n ®Æt hµng th× khi Ên phÈm in xong kÕ to¸n tÝnh ngay ®­îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo tõng ®¬n ®Æt hµng. Do ®ã ph­¬ng ph¸p kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n cña xÝnghiÖp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh, tËp hîp ®ñ chi phÝ trong gi¸ thµnh cña tõng s¶n phÈm. MÆt kh¸c ph­¬ng ph¸p nµy còng gióp xÝ nghiÖp thùc hiÖn s¶n xuÊt ®óng hîp ®ång, khi s¶n phÈm hoµn thµnh cã thÓ giao ngay cho kh¸ch hµng. 4. ý kiÕn thø 4: vÒ viÖc ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ th«ng tin ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn nh¶y ph¸t triÓn m¹nh mÏ toµn cÇu ho¸ vi tÝnh th× th«ng tin kÕ to¸n ®ßi hái ph¶i nhanh gän, chÝnh x¸c, yªu cÇu gi÷ bÝ mËt. T¹i xÝ nghiÖp hiÖn nay mäi c«ng viÖc thèng kª, kÕ to¸n ®Òu ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thñ c«ng trong khi ®ã do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ vÒ nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu, c¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh th­êng xuyªn liªn tôc, nªn sæ s¸ch kÕ to¸n dïng ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh nhiÒu. Mçi khi cÇn cè liÖu cña kú tr­íc, n¨m tr­íc th× viÖc t×m më sæ rÊt mÊt thêi gian, ch­a khoa häc nªn viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo kÕ to¸n ë xÝ nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Nã gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ®¶m b¶o th«ng tin nhanh chãng, ®Çy ®ñ chÝnh x¸c n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy xÝ nghiÖp nªn chó ý trong viÖc ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é tiÕp cËn tin häc vµ sö dông tin häc thµnh th¹o cho c¸n bé kÕ to¸n vµ trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i.. Trªn ®©y lµ mét sè nhËn xÐt, ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm qua thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp in x©y dùng. Em hy väng r»ng nhËn ®­îc sù quan t©m cña xÝ nghiÖp vÒ c¸c vÊn ®Ò nªu trong luËn v¨n nµy. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t th× c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trë thµnh mét trong nh÷ng chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó bá chi phÝ Ýt nhÊt nh­ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶i cao nhÊt. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã bªn c¹nh viÖc ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng doanh nghiÖp cßn ph¶i qu¶n lý tèt chi phÝ ®Ó h¹ gi¸ thµnh. Toµn bé nh÷ng néi dung tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong bµi luËn v¨n nµy ®· chøng minh ý nghÜa, vai trß ®Æc biÖt quan träng cña chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi môc ®Ých mong muèn gãp phÇn vµo viÖc cñng cè, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m ®¸p øng ®­îc ®ßi hái yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ trong bµi luËn v¨n cña m×nh em ®· m¹nh d¹n ®­a ra c¸c nhËn xÐt ®¸nh gÝa vµ nh÷ng ý kiÕn ®Ò xuÊt trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song do lÇn ®Çu tiªn tiÕp cËn víi thùc tÕ, víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cã h¹n rÊt khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó ®Ó em tiÕn bé h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2001 Môc lôc Lêi c¶m ¬n Môc lôc Lêi më ®Çu Ch­¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ë Doanh nghiÖp I. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 1.1 Chi phÝ s¶n xuÊt. 1.2 Ph©n lo¹i s¶n xuÊt. 2. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¨n cø x¸c ®Þnh 2.1 Kh¸i niÖm 2.2 C¨n cø x¸c ®Þnh ®èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 3.1 KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 3.2. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 3.3. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn Doanh nghiÖp. 4. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú 4.1. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp.... 4.2 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo s¶n l­îng hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. 4.3 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc. II. Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. 1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh. 1.2 C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¨n cø x¸c ®Þnh 3. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. 3.1 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. 3.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc. 3.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. I. §Æc ®iÓm chung cña xÝ nghiÖp in x©y dùng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp in vµ x©y dùng. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp in x©y dùng. 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp in x©y dùng. 4. Bé m¸y kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp in x©y dùng II. T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. 1.1 §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. 1.2 §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.3 Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.4 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp. 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. 3. KÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. 3.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 3.2 Kú tÝnh gi¸ thµnh 3.3 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ch­¬ng 3: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. I. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh÷ng mÆt cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn. 1. ­u ®iÓm. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn. II. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë xÝ nghiÖp in x©y dùng. KÕt luËn Lêi c¶m ¬n Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n Hµ Néi, c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n kÕ to¸n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· trang bÞ cho em nh÷ng kiÕn thøc vÒ lý luËn vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o - Th¹c sü D­¬ng Nh¹c - ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Qua ®©y em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c c« chó trong phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp in x©y dùng ®· t¹o ®iÒu kiÖn h­íng dÉn em tiÕp cËn thùc tÕ ®Ó nghiªn cøu ®Ò tµi cho luËn v¨n nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp In Xây dựng.DOC
Luận văn liên quan