Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng tháp

NỘI DUNG: Đặt vấn đề - Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tỉnh Đồng tháp + Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường của tỉnh + Thực trạng phát triển kinh tế xã hội năm 2010 - Phần 2: Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của tỉnh giai đoạn 2006-2010 và tiềm năng phát triển đất đai của tỉnh + Tình hình quản lý đất đai + Tình hình sử dụng đất + Biến động đất đai của tỉnh + Đánh giá tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai kì trước + Đánh giá tiềm năng đất đai. - Phần 3: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất + Định hướng sử dụng đất dài hạn + Phương án điều chỉnh quy hoạch - Phần 4: Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 + Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ cuối + Hiệu quả và giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Kết luận và kiến nghị

doc129 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 1559 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Đồng tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ë ®« thÞ sang 4,16ha + ChuyÓn tõ ®Êt trô së c¬ quan sang 0,19ha + ChuyÓn tõ ®Êt môc ®Ých c«ng céng sang 4,11ha + ChuyÓn tõ ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa sang 0,58ha 3.2.2.2.4.8. §Êt chî Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt chî thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 190,86ha - DiÖn tÝch cuèi kú 271,67ha DiÖn tÝch t¨ng tuyÖt ®èi 80,81ha - ChuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt kh¸c: 7,50ha + ChuyÓn sang ®Êt khu c«ng nghiÖp 1,00ha + ChuyÓn sang ®Êt môc ®Ých c«ng céng 6,01ha + ChuyÓn sang ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa 0,49ha - ChuyÓn tõ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c sang 88,31ha + ChuyÓn tõ ®Êt lóa sang 44,80ha + ChuyÓn tõ ®Êt trång c©y l©u n¨m sang 22,04ha + ChuyÓn tõ ®Êt nu«i trång thñy s¶n sang 1,22ha + ChuyÓn tõ ®Êt ë n«ng th«n sang 13,76ha + ChuyÓn tõ ®Êt ë ®« thÞ sang 2,77ha + ChuyÓn tõ ®Êt môc ®Ých c«ng céng sang 3,22ha + ChuyÓn tõ ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa sang 0,50ha 3.2.2.2.4.9. §Êt cã di tÝch, danh th¾ng Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt cã di tÝchh, danh th¾ng thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 360,68ha - DiÖn tÝch cuèi kú 443,49ha DiÖn tÝch t¨ng tuyÖt ®èi 82,81ha - ChuyÓn tõ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c sang: 82,81ha + ChuyÓn tõ ®Êt lóa sang 13,00ha + ChuyÓn tõ ®Êt trång c©y l©u n¨m sang 16,61ha + ChuyÓn tõ ®Êt ë n«ng th«n sang 8,00ha + ChuyÓn tõ ®Êt ë ®« thÞ sang 0,20ha + ChuyÓn tõ ®Êt quèc phßng an ninh sang 45,00ha 3.2.2.2.4.10. §Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 26,73ha - DiÖn tÝch cuèi kú 90,04ha DiÖn tÝch t¨ng tuyÖt ®èi 63,31ha - ChuyÓn tõ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c sang: 63,31ha + ChuyÓn tõ ®Êt lóa sang 57,31ha + ChuyÓn tõ ®Êt trång c©y l©u n¨m sang 5,90ha + ChuyÓn tõ ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa sang 0,10ha 3.2.2.3. §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 198,92ha - DiÖn tÝch cuèi kú 198,59ha DiÖn tÝch gi¶m tuyÖt ®èi 0,33ha - ChuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt kh¸c 0,33ha + ChuyÓn sang ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa 0,33ha 3.2.2.4. §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 167,88ha - DiÖn tÝch cuèi kú 185,44ha DiÖn tÝch t¨ng tuyÖt ®èi 17,56ha - ChuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt kh¸c 3,55ha + ChuyÓn sang ®Êt trô së c¬ quan 0,01ha + ChuyÓn sang ®Êt khu c«ng nghiÖp 1,63ha + ChuyÓn sang ®Êt môc ®Ých c«ng céng 1,91ha - ChuyÓn tõ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c 21,11ha + ChuyÓn tõ ®Êt lóa sang 15,89ha + ChuyÓn tõ ®Êt rång c©y l©u n¨m kh¸c sang 4,40ha + ChuyÓn tõ ®Êt môc ®Ých c«ng céng sang 0,49ha + ChuyÓn tõ ®Êt t«n gi¸o tÝn ng­ìng sang 0,33ha 3.2.2.5. §Êt s«ng suèi, mÆt n­íc chuyªn dïng Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 167,88ha - DiÖn tÝch cuèi kú 26.363,73ha DiÖn tÝch gi¶m tuyÖt ®èi 1,90ha - ChuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt kh¸c 1,90ha + ChuyÓn sang ®Êt môc ®Ých c«ng céng 1,90ha 3.2.2.6. §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c Theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch trªn chu chuyÓn ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c thêi kú 2006 - 2010 nh­ sau: - DiÖn tÝch ®Çu kú 62,85ha - DiÖn tÝch cuèi kú 115,43ha DiÖn tÝch t¨ng tuyÖt ®èi 52,58ha - ChuyÓn sang c¸c lo¹i ®Êt kh¸c 4,05ha + ChuyÓn sang ®Êt môc ®Ých c«ng céng 4,05ha - ChuyÓn tõ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c sang 56,63ha + ChuyÓn tõ ®Êt lóa sang 53,57ha + ChuyÓn tõ ®Êt trång c©y l©u n¨m sang 1,86ha + ChuyÓn tõ ®Êt ë n«ng th«n sang 0,50ha + ChuyÓn tõ ®Êt ë ®« thÞ sang 0,70ha 3.2.3. §Êt ch­a sö dông - DiÖn tÝch ®Çu kú 60,43ha - DiÖn tÝch cuèi kú 60,43ha 3.3. DiÖn tÝch ®Êt ph¶i thu håi trong thêi kú 2006 - 2010. Tæng diÖn tÝch ®Êt cÇn thu håi trong thêi kú nµy lµ 9.890,70ha trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp lµ 9.364,51ha, ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ 526,19ha. Cô thÓ nh­ sau - §Êt lóa 5.909,13ha. - §Êt trång c©y l©u n¨m 3.272,75ha. - §Êt rõng s¶n xuÊt 154,82ha. - §Êt nu«i trång thñy s¶n 24,33ha. - §Êt n«ng nghiÖp kh¸c 3,48ha. - §Êt ë n«ng th«n 237,28ha. - §Êt ë ®« thÞ 176,42ha. - §Êt chuyªn dïng lµ: 24,77ha. - §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng 0,33ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c 4,05ha. 4. Lùa chän ph­¬ng ¸n qhsd ®Êt thêi kú 2006 - 2010 4.1. X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch SD§ ®Õn n¨m 2010 C¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña TØnh giai ®o¹n 2006 - 2010, nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh ®Õn n¨m 2010, c©n ®èi víi ®Æc ®iÓm vµ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai ®· ®­îc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ë phÇn trªn. Trªn quan ®iÓm: sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, hîp lý vµ mang l¹i hiÖu qu¶ cao chóng t«i ®­a ra 02 ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt cña TØnh ®Õn n¨m 2010: - Ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi tèc ®é trung b×nh (Ph­¬ng ¸n I). - Ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi víi tèc ®é cao (Ph­¬ng ¸n II). 4.1.1. Ph­¬ng ¸n I 4.1.1.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - Duy tr× nhÞp ®é t¨ng tr­ëng thÊp, tèc ®é GDP t¨ng tr­ëng trung b×nh ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 7,5%, t­¬ng øng víi GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 490 USD/ng­êi/n¨m. - Tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµnh n«ng - l©m - thñy lµ 4,53%/n¨m, ngµnh c«ng nghiÖp - x©y dùng 18,8%/n¨m, ngµnh th­¬ng m¹i - dich vô lµ 39%/n¨m. C¬ cÊu kinh tÕ: tØ träng n«ng - l©m - thñy ®¹t 40%,tØ träng c«ng nghiÖp - x©y dùng ®¹t 21%, ngµnh th­¬ng m¹i - dich vô lµ 39%. - §¶m b¶o diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cho nhu cÇu an toµn l­¬ng thùc, bªn c¹nh ®ã tiÕp tôc t¨ng s¶n l­îng l­¬ng thùc hµng hãa. - §¶m b¶o diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp cho nhu cÇu x©y dùng vµ b¶o vÖ m«i sinh. - Nguån vèn huy ®éng cho ph¸t triÓn chñ yÕu tõ néi lùc trong tØnh vµ thu hót c¸c nguån vèn do liªn doanh, liªn kÕt víi n­íc ngoµi trªn ®Þa bµn tØnh, t¨ng c­êng c¸c dù ¸n hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. 4.1.1.2. C¸c chØ tiªu sö dông ®Êt. - §Êt n«ng nghiÖp: 259.916,32ha (80% diÖn tÝch tù nhiªn). - §Êt phi n«ng nghiÖp: 63.888,83ha (20% diÖn tÝch tù nhiªn). - §Êt ch­a sö dông: 0ha. 4.1.2. Ph­¬ng ¸n II 4.1.2.1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é GDP t¨ng tr­ëng kh¸, t¨ng hµng n¨m kho¶ng 14,5% trong thêi kú 2006 - 2010, t­¬ng øng víi GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 768 USD/ng­êi/n¨m. - ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ë møc ®é nhanh, Tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµnh n«ng - l©m - thñy lµ 6,65%/n¨m. C«ng nghiÖp vµ x©y dùng chuyÓn sang ph¸t triÓn víi tèc ®é cao, kho¶ng 30%/n¨m vµ ®¹t tû träng kho¶ng 28,8% vµo n¨m 2010. T­¬ng øng khu vùc dÞch vô sÏ cã nh÷ng b­íc chuyÓn ®¸ng kÓ phï hîp qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, t¨ng hµng n¨m kho¶ng 17,5%, ®¹t tû träng kho¶ng 30,7% vµo n¨m 2010 tuy nhiªn ®ßi hái møc ®Çu t­ cao. - §¶m b¶o diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp cho nhu cÇu an toµn l­¬ng thùc, x©y dùng vµ b¶o vÖ m«i sinh. - §¶m b¶o diÖn tÝch ®Êt cho nhu cÇu c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn. - Nguån vèn cho ph¸t triÓn: kÕt hîp tõ néi lùc vµ thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn ®Þa bµn tØnh. 4.1.2.2. C¸c chØ tiªu sö dông ®Êt. - §Êt n«ng nghiÖp: 266.841,05ha (79,09% diÖn tÝch tù nhiªn). - §Êt phi n«ng nghiÖp: 70.506,01ha (20,89% diÖn tÝch tù nhiªn). - §Êt ch­a sö dông: 60,43ha (0,02% diÖn tÝch tù nhiªn). 4.2. So s¸nh c¸c ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt. So s¸nh gi÷a 02 ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 tØnh §ång Th¸p ta thÊy nh­ sau: 4.2.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr­êng cña c¸c ph­¬ng ¸n Trong hai ph­¬ng ¸n nªu trªn, th× ph­¬ng ¸n II cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cña giai ®o¹n sau n¨m 2005 ë møc ®é hîp lý, ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng n«ng - l©m - thñy. Quü ®Êt phi n«ng nghiÖp t¨ng m¹nh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®« thÞ hãa, ph¸t triÓn c«ng ngiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i - dÞch vô víi tèc ®é cao trong nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo. Ph­¬ng ¸n I ph¸t triÓn m¹nh c¶ n«ng nghiÖp - thñy s¶n, ®ång thêi ®Çu t­ m¹nh cho c¶ c«ng nghiÖp-TTCN vµ th­¬ng m¹i dÞch vô ®Ó ®¹t møc ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸. 4.2.2. Lùa chän ph­¬ng ¸n Tõ ph©n tÝch c¸c so s¸nh nªu trªn, ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ph¸t triÓn hµi hßa nÒn kinh tÕ - x· héi cña tØnh trong thêi kú 2006 - 2010, trªn quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ph¸t huy ®­îc c¸c tiÒm n¨ng hiÖn cã ®¸p øng ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng chung còng nh­ c¸c chØ tiªu chung cña TØnh. §Ò nghÞ chän ph­¬ng ¸n II lµ ph­¬ng ¸n thùc thi cho thêi kú 2006 - 2010. 4.3. B¶o vÖ m«i tr­êng, sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt ®ai trong ph­¬ng ¸n ®· ®­îc lùa chän NghÞ quyÕt sè 41/NQ/TW cña Bé chÝnh trÞ Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng ban hµnh ngµy 15/11/2004 vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc ®· nªu râ quan ®iÓm: "B¶o vÖ m«i tr­êng võa lµ môc tiªu, võa lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tõng ngµnh vµ tõng ®Þa ph­¬ng", trong ®ã nhÊn m¹nh: "..., tËp trung b¶o vÖ m«i tr­êng c¸c khu vùc träng ®iÓm, chñ ®éng phßng tr¸nh thiªn tai, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc xãi lë ven biÓn vµ däc c¸c s«ng phï hîp víi quy luËt cña tù nhiªn.". 4.3.1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng tù nhiªn cÇn quan t©m. Trªn ®Þa bµn tØnh §ång Th¸p, xÐt vÒ khÝa c¹nh sö dông ®Êt, nh÷ng hÖ qu¶ xÊu vµ c¸c tæn thÊt cña m«i tr­êng tù nhiªn d­íi ¶nh h­ëng cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cÇn ®­îc c©n nh¾c nh»m gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc trong c¸c ph­¬ng ¸n vµ biÖn ph¸p ®Ò xuÊt. §Ó cã thÓ sö dông ®Êt ®ai mét c¸ch bÒn v÷ng vµ hîp lý, c¸c biÖn ph¸p sö dông ®Êt hiÖn nay vµ t­¬ng lai ë ®Þa bµn chó ý ®Çy ®ñ c¸c vÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng: - §Êt chuyªn canh t¸c 3 vô lóa cã nh÷ng rñi ro trong s¶n xuÊt do dÔ bÞ ngËp vµo mïa lò vµ thiÕu n­íc vµo mïa kh«, ®Æc biÖt nh÷ng n¨m bÞ kh« h¹n. - Sö dông nhiÒu thuèc b¶o vÖ thùc vËt, ph©n hãa häc dÔ g©y ra nguy c¬ hñy diÖt sinh vËt tù nhiªn (thñy s¶n, c«n trïng,...), lµm kiÖt quÖ ®é ph× tù nhiªn cña ®Êt vµ lµm « nhiÔm m«i tr­êng, viÖc th©m canh lóa còng dÔ g©y ra « nhiÔm nguån n­íc mÆt ë c¸c khu vùc nu«i trång thñy s¶n do ph¶i tiªu tho¸t n­íc chøa nhiÒu chÊt th¶i hãa häc cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tõ trong vïng chuyªn canh lóa ra phÝa s«ng, r¹ch chÝnh. - Ph¸ rõng phßng hé ë khu vùc §ång Th¸p M­êi ®Ó më réng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoÆc nu«i trång thñy s¶n sÏ lµm gi¶m ®a d¹ng sinh häc, gia t¨ng tèc ®é båi l¾ng phï sa trong c¸c kinh - r¹ch … 4.3.2. Sö dông hîp lý tµi nguyªn ®Êt vµ b¶o vÖ m«i tr­êng 4.3.2.1. B¶o vÖ m«i tr­êng ®Êt - Ph¶i sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp, vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c ®óng luËt ®Êt ®ai vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt cña tØnh. ViÖc chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp. - Vïng ®Êt b·i båi ven s«ng, r¹ch khi sö dông vµo môc ®Ých nu«i trång thñy s¶n, s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô du lÞch ph¶i ®­îc phÐp cña UBND tØnh vµ ý kiÕn thÈm ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr­êng. - C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n kh«ng ®­îc ®­a vµo ®Êt c¸c hãa chÊt ®éc h¹i, dÇu mì, chÊt phãng x¹, vi trïng v­ît qu¸ nång ®é cho phÐp. ViÖc thu gom , vËn chuyÓn vµ xö lý c¸c lo¹i chÊt th¶i nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn ®óng n¬i, ®óng chç vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt theo sù h­íng dÉn cña c¬ quan chuyªn m«n. - Mäi ho¹t ®éng th¨m dß vµ khai th¸c c¸c tµi nguyªn kho¸ng s¶n trong lßng ®Êt ph¶i thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña TW vµ ®Þa ph­¬ng. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi ®µo kªnh m­¬ng, ®¾p ®Ëp, khoan giÕng n­íc, x©y dùng c«ng tr×nh g©y ra c¸c qu¸ tr×nh mÆn hãa, phÌn hãa lµm ®¶o lén c¸c hÖ canh t¸c ®· ®­îc x¸c ®Þnh. CÊm mäi h×nh thøc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh g©y t¸c ®éng trùc tiÕp lµm thay ®æi dßng ch¶y g©y s¹t lë, xãi mßn ®Êt; g©y t¸c h¹i ®Õn hÖ sinh th¸i tù nhiªn ®Êt ngËp n­íc trªn ®Þa bµn. 4.3.2.2. B¶o vÖ m«i tr­êng n­íc C¸c tæ chøc, c¬ quan c¸ nh©n khi sö dông nguån n­íc vµo c¸c môc ®Ých: sinh ho¹t, s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, giao th«ng, lµm thñy lîi, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c môc ®Ých kh¸c kh«ng ®­îc g©y « nhiÔm m«i tr­êng n­íc. Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng ®¸nh b¾t thñy s¶n nh­: ®ãng ®¸y s«ng, x©y nß, ®ã, ®¨ng, x©y dùng bÕn tµu, nhµ ë, n¬i neo ®Ëu tµu, nhãm chî trªn s«ng g©y c¶n trë dßng ch¶y, kh«ng ®¶m b¶o qu¸ tr×nh tuÇn hoµn tù nhiªn cña n­íc trong hÖ thèng s«ng ngßi trªn ®Þa bµn. CÊm mäi hµnh vi th¶i c¸c chÊt cã: dÇu mì, c¸c hãa chÊt ®éc h¹i, vi trïng g©y bÖnh, chÊt th¶i phãng x¹, x¸c thùc vËt, ph©n, n­íc tiÓu ng­êi vµ ®éng vËt xuèng s«ng ngßi, kªnh r¹ch, cèng r·nh, ao, ®×a… CÊm lµm cÇu tiªu trªn s«ng, kªnh, r¹ch, ao, ®×a ®Ó ®¶m b¶o m«i tr­êng vÖ sinh chung. N­íc th¶i hoÆc n­íc ®· sö dông trong c¸c vu«ng, ao, ®×a nu«i trång thñy s¶n, tr¹i ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm, c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, n­íc th¶i sinh ho¹t ë c¸c ®« thÞ, khu d©n c­ ®«ng ng­êi, khu du lÞch, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, ®Æc biÖt n­íc th¶i cña bÖnh viÖn, trung t©m Y tÕ, nghiªn cøu khoa häc ph¶i ®­îc xö lý ®¹t tiªu chuÈn cho phÐp míi ®­îc th¶i vµo nguån n­íc chung. H¹n chÕ tèi ®a viÖc khai th¸c n­íc ngÇm sai quy ho¹ch, sai quy tr×nh, quy ph¹m tiªu chuÈn kü thuËt do Nhµ n­íc quy ®Þnh, g©y « nhiÔm tÇng n­íc ngÇm; Lµm thay ®æi chÊt l­îng n­íc bÒ mÆt, g©y bÊt lîi cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt. Mçi lç khoan n­íc ngÇm ph¶i cã s¬ ®å b¶n vÏ gi¶i tr×nh chi tiÕt c«ng nghÖ khoan, xö lý lç khoan, ®é s©u khoan, l­u l­îng khai th¸c gëi c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ l­u tr÷ theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. 4.3.2.3. B¶o vÖ ®a d¹ng sinh häc - Nguån lîi thñy s¶n CÊm s¨n b¾t, khai th¸c ®éng, thùc vËt l¹ quý hiÕm cã nguy c¬ tuyÖt chñng thuéc danh môc Nhµ n­íc qui ®Þnh b¶o vÖ. Khi ph¸t hiÖn thÊy c¸c gièng loµi l¹ xuÊt hiÖn trong khu vùc sinh sèng vµ lµm viÖc cÇn ph¶i b¸o ngay lªn c¬ quan qu¶n lý m«i tr­êng cña ®Þa ph­¬ng. Nghiªm cÊm c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, vËn chuyÓn, kinh doanh c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n thuéc c¸c loµi ®éng vËt hoang d· quý hiÕm, s¨n b¾t tù nhiªn. KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, nhµ hµng kh¸ch s¹n g©y, nu«i ph¸t triÓn c¸c loµi ®éng vËt hoang d· ®Ó kinh doanh theo giÊy phÐp, c¸c quy ®Þnh NghÞ ®Þnh sè 18-H§BT ngµy 17/01/1992 cña Héi ®ång Bé tr­ëng vµ ChØ thÞ sè 359-TTg ngµy 29/05/1996 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. CÊm mäi hµnh vi lÊy trøng, b¾t chim non vµ sö dông c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn, dông cô s¨n b¾t c¸c lo¹i chim, cß sèng tù nhiªn trªn ®Þa bµn. Kh«ng ®­îc khai th¸c nguån lîi thñy, h¶i s¶n b»ng c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn hñy diÖt hµng lo¹t nh­ chÊt næ, xung ®iÖn, b· thuèc ®éc. Kh«ng ®¸nh b¾t, b¸n c¸c lo¹i c¸ lßng rßng (c¸ lãc míi në), t«m gièng, c¸ gièng ®Ó lµm thøc ¨n. Ph¶i tu©n thñ vµ thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña quy chÕ b¶o vÖ nguån lîi thñy s¶n vÒ ®é nhá nhÊt nh­ kÝch th­íc, m¾t l­íi cña c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn, ng­ l­íi cô ®¸nh b¾t thñy s¶n, thêi vô, tr÷ l­îng, kÝch cì c¸c lo¹i t«m - c¸ ®­îc phÐp ®¸nh b¾t, khu vùc cho phÐp khai th¸c nh¾m b¶o vÖ, phôc håi mËt ®é vµ gièng lo¹i sinh vËt, kh«ng lµm mÊt c©n b»ng sinh th¸i. C¸c ph­¬ng tiÖn ®¸nh b¾t thñy s¶n trªn s«ng, kªnh r¹ch nh­: ®ãng ®¸y, ®¨ng, ®ã, vã, ló, chµ nhÊt thiÕt ph¶i xin phÐp vµ ®­îc sù chÊp thuËn cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc chuyªn ngµnh vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng míi ®­îc thùc hiÖn. 4.3.2.4. B¶o vÖ m«i tr­êng ®« thÞ vµ khu d©n c­ tËp trung Mäi c«ng d©n ®Òu cã quyÒn ®­îc sèng trong m«i tr­êng trong s¹ch vµ ph¶i cã nghÜa vô b¶o vÖ m«i tr­êng trong lµnh, s¹ch ®Ñp ë ®« thÞ vµ n«ng th«n theo luËt b¶o vÖ m«i tr­êng. Quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn c¸c ®« thÞ vµ n«ng th«n ph¶i g¾n víi viÖc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ chØ ®­îc thùc hiÖn sau khi b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Mçi tæ chøc, mçi hé gia ®×nh ph¶i ®¨ng ký vÒ khèi l­îng, chñng lo¹i r¸c sinh ho¹t th¶i ra hµng th¸ng víi c¬ quan thu gom r¸c theo quy ®Þnh. Mçi c¬ quan, hé gia ®×nh ph¶i trang bÞ 3 lo¹i thïng r¸c ®Ó chøa 3 lo¹i r¸c th¶i t­¬ng øng: lo¹i dÔ ph©n hñy (cã nguån gèc tõ ®éng thùc vËt), lo¹i khã hoÆc kh«ng ph©n hñy (kim lo¹i, thñy tinh, sµnh sø) vµ lo¹i bäc nilon, ®å nhùa, ®å mñ. C¸c lo¹i r¸c th¶i mang hãa chÊt ®éc h¹i (chÊt phãng x¹, chÊt dÔ ch¸y, chÊt næ) chÊt th¶i g©y bÖnh ph¶i ®­îc thu gom riªng vµ xö lý theo chØ dÉn cña c¬ quan qu¶n lý m«i tr­êng. ViÖc thu gom r¸c th¶i sinh ho¹t vµ r¸c ®­êng phè ph¶i tiÕn hµnh triÖt ®Ó ë nh÷ng thêi ®iÓm thÝch hîp kh«ng kÐo dµi vµ kh«ng trïng víi giê cao ®iÓm. §Þa ®iÓm c¸c b·i r¸c trung chuyÓn ph¶i ®­îc x¸c lËp cè ®Þnh, kh«ng ®­îc gÇn tr­êng häc, bÖnh viÖn, c«ng së, c«ng viªn, n¬i an d­ìng ®iÒu trÞ, khu vui ch¬i gi¶i trÝ, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, chî, bÕn tµu, bÕn xe vµ ph¶i trang bÞ c¸c thïng ®ùng r¸c ®óng quy ®Þnh, ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a viÖc ph¸t t¸n mïi h«i thèi ra m«i tr­êng xung quanh. Nh×n chung, thùc tr¹ng vÒ vÖ sinh, m«i tr­êng trªn ®Þa bµn TØnh hiÖn cßn Ýt b·i r¸c vµ c¸c ph­¬ng tiÖn xö lý r¸c, hiÖn t¹i r¸c th¶i, n­íc th¶i sinh ho¹t ®­îc x¶ xuèng s«ng r¹ch lµ chñ yÕu; T×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng n­íc cã thÓ diÔn biÕn theo chiÒu h­íng xÊu, cÇn chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc « nhiÔm m«i tr­êng n­íc ë c¸c vïng nu«i trång thñy s¶n. Bªn c¹nh ®ã hiÖn t­îng ch«n cÊt må m¶ r¶i r¸c gÇn c¸c côm, tuyÕn d©n c­ lµm ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt, mü quan vµ m«i tr­êng sèng, cÇn ph¶i bè trÝ quü ®Êt vµ tuyªn truyÒn phæ biÕn cho ng­êi d©n ch«n cÊt, mai t¸ng vµo c¸c khu vùc tËp trung theo quy ho¹ch. ›š PhÇn IV kÕ ho¹ch Sö DôNG ®ÊT 05 n¨m (2006 – 2010) I. KÕ HO¹CH Sö DôNG ®ÊT 05 n¨m (2006 -2010). X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt nh»m tæ chøc thùc hiÖn ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt theo tõng giai ®o¹n, lµm c¬ së cho viÖc giao ®Êt, thu håi ®Êt, x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hµng n¨m vµ ®Þnh kú 5 n¨m cña tØnh. Môc ®Ých cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ ph¶i bè trÝ ®ñ quü ®Êt tháa m·n nhu cÇu sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh vµ gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña tØnh trªn c¬ së hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. C¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt: - LuËt §Êt ®ai n¨m 2003. - NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai. - Th«ng t­ sè 30/2004/TT-BTNMT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé Tµi nguyªn vµ M«I tr­êng vÒ viÖc h­íng lËp, ®iÒu chØnh vµ thÈm ®Þnh Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. - KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh §ång Th¸p thêi kú 2006 - 2010. - Ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt thêi kú 2006 - 2010. - KÕ ho¹ch sö dông ®Êt kú tr­íc 2001 - 2005. - KÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn TØnh thêi kú 2006 - 2010. 1. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ quèc phßng, AN ninh. 1.1. §Êt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch n¨m 2005: 276.205,56ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 266.841,05ha, gi¶m 9.364,51ha. Trong ®ã: 1.1.1. §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch n¨m 2005: 259.281,54ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 248.773,46ha, gi¶m 10.508,08ha. 1.1.2. §Êt l©m nghiÖp. DiÖn tÝch n¨m 2005: 14.573,81ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 14.791,71ha, t¨ng 217,90ha. 1.1.3. §Êt nu«i trång thñy s¶n. iÖn tÝch n¨m 2005: 2.097,31ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 3.026,46ha, t¨ng 929,15ha. 1.2. §Êt phi n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch n¨m 2005: 61.141,50ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 70.506,01ha, t¨ng 9.364,51ha. 1.2.1. §Êt ë. DiÖn tÝch n¨m 2005: 13.829,97ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 15.272,92ha, t¨ng 1.442,95ha. 1.2.1.1. §Êt ë n«ng th«n. DiÖn tÝch n¨m 2005: 12.437,29ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 13.161,74ha, t¨ng 724,45ha. 1.2.1.2. §Êt ë ®« thÞ. DiÖn tÝch n¨m 2005: 1.392,68ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 2.111,18ha, t¨ng 718,50ha. 1.2.2. §Êt chuyªn dïng. DiÖn tÝch n¨m 2005: 20.516,25ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 28.369,90ha, t¨ng 7.853,65ha. 1.2.2.1. §Êt trô së c¬ quan. DiÖn tÝch n¨m 2005: 266,50ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 440,21ha, t¨ng 173,71ha. 1.2.2.2. §Êt quèc phßng an ninh. DiÖn tÝch n¨m 2005: 3.853,49ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 3.904,03ha, t¨ng 50,54ha. 1.2.2.2.1. §Êt quèc phßng. DiÖn tÝch n¨m 2005: 2.992,44ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 3.017,53ha, t¨ng 25,09ha. 1.2.2.2.2. §Êt an ninh. DiÖn tÝch n¨m 2005: 861,05ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 886,50ha, t¨ng 25,45ha. 1.2.2.3. §Êt s¶n xuÊt kinh doanh phi n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch n¨m 2005: 488,80ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 2.589,64ha, t¨ng 2.011,84ha. 1.2.2.4. §Êt cã môc ®Ých c«ng céng. DiÖn tÝch n¨m 2005: 15.907,46ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 21.436,02ha, t¨ng 5.528,56ha. 1.2.2.4.1. §Êt giao th«ng. DiÖn tÝch n¨m 2005: 5.042,82ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 7.489,46ha, t¨ng 2.446,64ha. 1.2.2.4.2. §Êt thñy lîi. DiÖn tÝch n¨m 2005: 9.541,38ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 11.554,94ha, t¨ng 2.013,56ha. 1.2.2.4.3. §Êt c¬ së v¨n hãa. DiÖn tÝch n¨m 2005: 158,29ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 341,00ha, t¨ng 182,71ha. 1.2.2.4.4. §Êt c¬ së y tÕ. DiÖn tÝch n¨m 2005: 61,87ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 127,90ha, t¨ng 66,03ha. 1.2.2.4.5. §Êt c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o. DiÖn tÝch n¨m 2005: 418,69ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 695,79ha, t¨ng 277,10ha. 1.2.2.4.6. §Êt c¬ së thÓ dôc, thÓ thao. DiÖn tÝch n¨m 2005: 100,51ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 416,10ha, t¨ng 315,59ha. 1.2.2.4.7. §Êt chî. DiÖn tÝch n¨m 2005: 190,86ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 271,67ha, t¨ng 80,81ha. 1.2.2.4.8. §Êt cã di tÝch danh th¾ng. DiÖn tÝch n¨m 2005: 360,68ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 443,49ha, t¨ng 82,81ha. 1.2.2.4.9. §Êt b·i th¶i, xö lý chÊt th¶i . DiÖn tÝch n¨m 2005: 26,73ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 90,04ha, t¨ng 63,31ha. 1.2.3. §Êt t«n gi¸o tÝn ng­ìng. DiÖn tÝch n¨m 2005: 198,92ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 198,59ha, gi¶m 0,33ha. 1.2.4. §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa. DiÖn tÝch n¨m 2005: 167,88ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 185,44ha, t¨ng 17,56ha. 1.2.5. §Êt s«ng suèi vµ MNCD. DiÖn tÝch n¨m 2005: 26.365,63ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 26.363,73ha, gi¶m 1,90ha. 1.2.6. §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c. DiÖn tÝch n¨m 2005: 62,85ha. KÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010 lµ: 115,43ha, t¨ng 52,58ha. 1.3. §Êt ch­a sö dông. DiÖn tÝch n¨m 2005: 60,43ha. 2. KÕ ho¹ch chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt 05 n¨m (2006 -2010). 2.1. KÕ ho¹ch chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt thêi kú 2006 - 2010. - §Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ: 9.364,51ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 5.909,13ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 3.272,75ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 154,82ha. + §Êt NTTS lµ: 24,33ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 3,48ha. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu trong néi bé ®Êt n«ng nghiÖp lµ 9.352,15ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 8.018,35ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt l©m nghiÖp: 393,72ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 919,08ha. + §Êt rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i rõng: 21,00ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ®Êt ë chuyÓn sang ®Êt ë: 2,56ha. 2.2. KÕ ho¹ch chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt cho tõng n¨m. - §Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ: 9.364,51ha. N¨m 2006: 2.736,15ha, trong ®ã + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 1.891,91ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 767,97ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 71,50ha. + §Êt NTTS lµ: 4,77ha. N¨m 2007: 2.722,68ha, trong ®ã + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 1.785, 90ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 922,91ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 1,43ha. + §Êt NTTS lµ: 10,83ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,61ha. N¨m 2008: 1.586,79ha, trong ®ã + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 934,23ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 643,23ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 4,51ha. + §Êt NTTS lµ: 4,17ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 0,65ha. N¨m 2009: 1,116,89ha, trong ®ã + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 628,37ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 486,61ha. + §Êt NTTS lµ: 0,69ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,22ha. N¨m 2010: 1.202,00ha, trong ®ã + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 668,72ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 452,03ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 77,38ha. + §Êt NTTS lµ: 3,87ha. - ChuyÓn ®æi c¬ cÊu trong néi bé ®Êt n«ng nghiÖp lµ 9.352,15ha. N¨m 2006: 1.476,95ha, trong ®ã + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.209,25ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 246,70ha. + §Êt rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i rõng: 21,00ha. N¨m 2007: 2.267,18ha, trong ®ã + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.870,43ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt l©m nghiÖp: 193,72ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 203,03ha. N¨m 2008: 1.495,60ha, trong ®ã + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.130,00ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt l©m nghiÖp: 200,00ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 165,60ha. N¨m 2009: 2.741,60ha, trong ®ã + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 2.575,00ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 166,60ha. N¨m 2010: 1.370,82ha, trong ®ã + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.233,67ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 137,15ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ®Êt ë chuyÓn sang ®Êt ë: 2,56ha. N¨m 2006: 2,56ha. 2.3. KÕ ho¹ch chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt thêi kú 2006 - 2010 cho tõng huyÖn, thÞ x·. 2.3.1. §Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang ®Êt phi n«ng nghiÖp: 9.364,51ha. - HuyÖn T©n Hång: 702,19ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 612,50ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 89,69ha. - HuyÖn Hång Ngù: 817,26ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 654,27ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 155,44ha. + §Êt NTTS lµ: 7,55ha. - HuyÖn Tam N«ng: 482,68ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 395,74ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 73,50ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 4,50ha. + §Êt NTTS lµ: 8,94ha. - HuyÖn Thanh B×nh: 344,36ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 245,25ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 97,11ha. + §Êt NTTS lµ: 2,00ha. - HuyÖn Cao L·nh: 887,33ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 636,84ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 241,42ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 4,34ha. + §Êt NTTS lµ: 4,73ha. - HuyÖn Th¸p M­êi: 2.310,89ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 1.230,83ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 931,74ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 145,98ha. + §Êt NTTS lµ: 0,35ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,99ha. - ThÞ x· Cao L·nh: 1.213,96ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 713,15ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 500,81ha. - ThÞ x· Sa §Ðc: 670,41ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 384,55ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 285,86ha. - HuyÖn LÊp Vß: 724,66ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 454,48ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 267,93ha. + §Êt NTTS lµ: 0,76ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,49ha. - HuyÖn Lai Vung: 869,16ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 421,00ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 448,16ha. - HuyÖn Ch©u Thµnh: 341,61ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 160,52ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 181,09ha. 2.3.2. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu trong néi bé ®Êt n«ng nghiÖp lµ 9.352,15ha. - HuyÖn T©n Hång: 202,75ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 202,75ha. - HuyÖn Hång Ngù: 998,02ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 134,94ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 863,08ha. - HuyÖn Tam N«ng: 224,70ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 224,70ha. - HuyÖn Thanh B×nh: 217,52ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 217,52ha. - HuyÖn Cao L·nh: 738,08ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 699,08ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 18ha. + §Êt rõng s¶n xuÊt chuyÓn sang ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i rõng: 21,00ha. - HuyÖn Th¸p M­êi: 1.767,28ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.373,56ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt l©m nghiÖp: 393,72ha. - ThÞ x· Cao L·nh: 923,50ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 923,50ha. - ThÞ x· Sa §Ðc: 243,95ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 243,95ha. - HuyÖn LÊp Vß: 1.635,80ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.597,80ha. + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt NTTS: 38,00ha. - HuyÖn Lai Vung: 1.032,56ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.032,56ha. - HuyÖn Ch©u Thµnh: 1.367,99ha trong ®ã: + §Êt trång lóa n­íc chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m: 1.367,99ha. 2.3.3. §Êt phi n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i ®Êt ë chuyÓn sang ®Êt ë: 2,56ha. - HuyÖn Thanh B×nh: 2,46ha. - ThÞ x· Cao L·nh: 0,10ha. 3. KÕ ho¹ch thu håi ®Êt 05 n¨m (2006 -2010). 3.1. KÕ ho¹ch thu håi ®Êt thêi kú 2006 - 2010. - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 9.364,51ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 5.909,13ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 3.272,75ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 154,82ha. + §Êt NTTS lµ: 24,33ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 3,48ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 531,64ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 237,28ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 108,11ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 176,42ha. + §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng: 0,33ha. + §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 4,05ha. 3.2. KÕ ho¹ch thu håi ®Êt cho tõng n¨m. N¨m 2006 - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi 2.736,15ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 1.891,91ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 767,97ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 71,50ha. + §Êt NTTS lµ: 4,77ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi 193,85ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 110,21ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 53,20ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 30,04ha. + §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 0,40ha. N¨m 2007 - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi 2.722,68ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 1.785,90ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 922,91ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 1,43ha. + §Êt NTTS lµ: 10,83ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,61ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi 78,08ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 50,00ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 24,88ha. + §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 3,2ha. N¨m 2008 - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi 1.586,79ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 934,23ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 643,23ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 4,51ha. + §Êt NTTS lµ: 4,17ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 0,65ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi 62,91ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 46,73ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 16,13ha. + §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 0,05ha. N¨m 2009 - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi 1.116,89ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 628,37ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 486,61ha. + §Êt NTTS lµ: 0,69ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,22ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi 19,94ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 13,69ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 5,85ha. + §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 0,40ha. N¨m 2010 - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi 1.202,00ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 668,72ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 452,03ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 77,38ha. + §Êt NTTS lµ: 3,87ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi 25,66ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 16,65ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 8,05ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 0,96ha. 3.3. KÕ ho¹ch thu håi ®Êt thêi kú 2006 - 2010 cho tõng huyÖn, thÞ x·. 3.3.1. HuyÖn T©n Hång: 769,30ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 702,19ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 612,50ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 89,69ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 67,11ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 12,61ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 9,50ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 45,00ha. 3.3.2. HuyÖn Hång Ngù: 883,00ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 817,26ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 654,27ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 155,44ha. + §Êt NTTS lµ: 7,55ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 65,74ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 52,69ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 13,05ha. 3.3.3. HuyÖn Tam N«ng: 570,73ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 482,68ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 395,74ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 73,50ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 4,50ha. + §Êt NTTS lµ: 8,94ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 88,05ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 36,76ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 22,47ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 24,77ha. + §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 4,05ha. 3.3.4. HuyÖn Thanh B×nh: 346,82ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 344,36ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 245,25ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 97,11ha. + §Êt NTTS lµ: 2,00ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 2,46ha trong ®ã: + §Êt chuyªn dïng lµ: 2,46ha. 3.3.5. HuyÖn Cao L·nh: 953,69ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 887,33ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 636,84ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 241,42ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 4,34ha. + §Êt NTTS lµ: 4,73ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 66,36ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 48,16ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 8,20ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 10,00ha. 3.3.6. HuyÖn Th¸p M­êi: 2.372,64ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 2.310,89ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 1.230,83ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 931,74ha. + §Êt l©m nghiÖp lµ: 145,98ha. + §Êt NTTS lµ: 0,35ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,99ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 61,75ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 33,15ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 28,60ha. 3.3.7. ThÞ x· Cao L·nh: 1.279,60ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 1.213,96ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 713,15ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 500,81ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 65,64ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 21,74ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 31,08ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 12,82ha. 3.3.8. ThÞ x· Sa §Ðc: 751,53ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 670,41ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 384,55ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 285,86ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 81,12ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 10,72ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 21,02ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 49,38ha. 3.3.9. HuyÖn LÊp Vß: 750,11ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 724,66ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 454,48ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 267,93ha. + §Êt NTTS lµ: 0,76ha. + §Êt n«ng nghiÖp kh¸c lµ: 1,49ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 25,45ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 19,94ha. + §Êt ë ®« thÞ lµ: 2,79ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 2,39ha. + §Êt t«n gi¸o, tÝn ng­ìng lµ: 0,33ha. 3.3.10. HuyÖn Lai Vung: 871,55ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 869,16ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 421,00ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 448,16ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 2,39ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 1,39ha. + §Êt chuyªn dïng lµ: 1,00ha. 3.3.11. HuyÖn Ch©u Thµnh: 341,73ha trong ®ã: - §Êt n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 341,61ha trong ®ã: + §Êt trång c©y hµng n¨m lµ: 160,52ha. + §Êt trång c©y l©u n¨m lµ: 181,09ha. - §Êt phi n«ng nghiÖp cÇn thu håi lµ: 0,12ha trong ®ã: + §Êt ë n«ng th«n lµ: 0,12ha. 4. C¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã sö dông ®Êt trong kú kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 05 n¨m (2006 -2010) (BiÓu sè 7 kÕ ho¹ch sö dông ®Êt) II. Dù kiÕn c¸c kho¶n thu, chi liªn quan ®Õn ®Êt ®ai trong kú kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 05 n¨m (2006 -2010). 1. C¬ së ph¸p lý Dù to¸n thu chi vÒ ®Êt dùa trªn kÕt qu¶ quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ chu chuyÓn diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt thêi kú 2006 - 2010 cña tØnh §ång Th¸p vµ c¸c c¨n cø ph¸p lý sau : - LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003. - NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. - Th«ng t­ sè 114/2004/TT-BTC ngµy 26/11/2004 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt. - NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt. - NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu tiÒn sö dông ®Êt. - NghÞ ®Þnh sè 142/2005/N§-CP ngµy 14/11/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thuª ®Êt, thuª mÆt n­íc. - Th«ng t­ sè 120/2004/TT-BTC ngµy 30/12/2005 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 142/2005/N§-CP ngµy 14/11/2005 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thuª ®Êt, thuª mÆt n­íc. - QuyÕt ®Þnh sè 49/2005/Q§-UB ngµy 07/4/2005 cña UBND tØnh §ång Th¸p vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh h¹n møc ®Êt ë cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn tØnh §ång Th¸p. - QuyÕt ®Þnh sè 113/2005/Q§-UBND ngµy 26/12/2005 cña UBND tØnh §ång Th¸p vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh §ång Th¸p. 2. C¸c kho¶n chi 2.1. Chi båi th­êng ®Êt n«ng nghiÖp bÞ thu håi chuyÓn sang ®Êt ë lµ: 1.782,09ha, víi gi¸ 300 triÖu ®ång/ha: 1.782,09ha x 300triÖu ®ång = 534.627 triÖu ®ång. 2.2. Chi båi th­êng ®Êt ë n«ng th«n bÞ thu håi chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c lµ: 237,28ha , víi gi¸ 800 triÖu ®ång/ha: 237,28ha x 800 triÖu ®ång = 189.824 triÖu ®ång. 2.3. Chi t¸i ®Þnh c­: + §Êt ë ®« thÞ: 108,11ha x 4.000 triÖu ®ång = 432.440 triÖu ®ång. + §Êt ë n«ng th«n: 71,18ha x 800 triÖu ®ång = 56.944 triÖu ®ång. 2.4. Tæng chi tiÒn ®Òn bï: 1.213.835 triÖu ®ång. 3. C¸c kho¶n thu 3.1. Thu ®Êt ë t¹i ®« thÞ: Thu tõ chuyÓn môc ®Ých sö dông cho ®Êt ë t¹i ®« thÞ lµ 718,50ha , dù kiÕn thu 70%. PhÇn diÖn tÝch cßn l¹i ®Ó t¸i ®Þnh c­, víi gi¸ trung b×nh 4.000 triÖu ®ång trªn 1ha. 718,50ha x 4.000 triÖu ®ång x 70% = 2.011.800 triÖu ®ång. 3.2. Thu ®Êt ë n«ng th«n: Thu tõ chuyÓn môc ®Ých sö dông cho ®Êt ë t¹i n«ng th«n lµ 724,45ha , dù kiÕn thu 70%. PhÇn diÖn tÝch cßn l¹i ®Ó t¸i ®Þnh c­, víi gi¸ trung b×nh 800 triÖu ®ång trªn 1ha. 724,45ha x 800 triÖu ®ång x 70% = 405.692 triÖu ®ång. 3.3. Tæng thu: 2.417.492 triÖu ®ång. 4. C©n ®èi thu chi 2.417.492 triÖu ®ång - 1.213.835 triÖu ®ång = 1.203.657 triÖu ®ång. III. hiÖu qu¶ vµ GI¶I PH¸P Tæ CHøC THùC HIÖN QUY HO¹CH, KÕ HO¹CH Sö DôNG ®ÊT 05 n¨m (2006 -2010). 1. HiÖu qu¶ Dù ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt tØnh §ång Th¸p thêi kú 2006 - 2010 ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c nghiªn cøu ®¸nh gi¸ bæ sung vÒ tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi, kÕt hîp víi thùc tr¹ng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh trong cïng thêi kú quy ho¹ch sö dông ®Êt. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch cã ý nghÜa quan träng trong viÖc x¸c lËp sù æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý cña ®Êt ®ai phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. §©y sÏ lµ c¨n cø rÊt quan träng ®Ó tiÕn hµnh giao ®Êt, thu håi ®Êt, lµ c¬ së ®Ó chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng khu vùc, ®¸p øng nhu cÇu ®Êt ®ai tèi ­u nhÊt cho chiÕn l­îc c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa cña tØnh, khu vùc vµ trong c¶ n­íc. Dù ¸n nµy ®· tæng hîp toµn bé c¸c th«ng tin, tµi liÖu, sè liÖu b¶n ®å ë c¶ 3 cÊp (tØnh, huyÖn, x·), lµ c¬ së cung cÊp th«ng tin ®Ó c¸c cÊp tiÕn hµnh triÓn khai c¸c dù ¸n quy ho¹ch chi tiÕt cô thÓ trªn ®Þa bµn m×nh. Dù ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt lÇn nµy ®· tæng hîp hÇu hÕt c¸c nghiªn cøu c¬ b¶n tr­íc ®©y cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng cã liªn quan tíi ®Êt ®ai. §Æc biÖt lµ quy ho¹ch cña c¸c ngµnh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn sö dông ®Êt trªn dÞa bµn tØnh (quy ho¹ch c«ng nghiÖp, giao th«ng, x©y dùng, thñy lîi, n«ng - l©m nghiÖp, y tÕ, gi¸o dôc,...) ®· ®­îc sö dông trong ph­¬ng ¸n quy ho¹ch nµy. V× vËy, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n t­¬ng ®èi cao, s¸t víi quy ho¹ch c¸c ngµnh. Ph©n bè ®Êt ®ai ®Õn n¨m 2010: (1). §Êt n«ng nghiÖp: ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp lµ 266.841,05ha chiÕm 79,09% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. (2). §Êt phi n«ng nghiÖp: ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp lµ 70.506,01ha chiÕm 20,89% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. (3). §Êt ch­a sö dông: ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông lµ 60,43ha chiÕm 0,02% tæng diÖn tÝch tù nhiªn. (4). HiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®­îc n©ng cao: §Êt ch­a sö dông ®­îc khai th¸c triÖt ®Ó, c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®­îc c©n ®èi bè trÝ phï hîp. Dù ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai tØnh §ång Th¸p sÏ ®­îc cô thÓ hãa b»ng viÖc tiÕn hµnh quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn vµ cÊp x·. Ngoµi ra nã cßn ®­îc cô thÓ hãa b»ng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hµng n¨m. 2. Gi¶i ph¸p thùc hiÖn - ¸p dông ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, cô thÓ hãa c¸c ®iÒu kho¶n cña luËt, c¸c v¨n b¶n sau luËt cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng. - CÇn cã chÝnh s¸ch cô thÓ trong viÖc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Çu t­ vµo n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng nh­ thñy lîi, giao th«ng n«ng th«n, ®iÖn n«ng th«n, c¸c ngµnh nghÒ vµ dÞch vô kh¸c. - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng lóa g¹o nh»m chñ ®éng ®Çu ra tiªu thô s¶n phÈm. - Thùc hiÖn ®ång bé c¸c néi dung qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ë tÊt c¶ c¸c huyÖn (thÞ), x· (ph­êng, thÞ trÊn) vµ c¸c ngµnh trªn ®Þa bµn tØnh. §­a néi dung, nhiÖm vô qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch ®· ®­îc duyÖt vµo thùc tÕ. - Trªn c¬ së ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®­îc phª duyÖt: + C¸c huyÖn (thÞ), x· (ph­êng, thÞ trÊn) trong tØnh ph¶i rµ so¸t l¹i c¸c ph­¬ng ¸n quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn cÊp m×nh qu¶n lý nh»m cô thÓ hãa quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp trªn. + C¸c ngµnh lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt trªn phÇn l·nh thæ cÊp m×nh qu¶n lý. + Trªn c¬ së quy ho¹ch sö dông ®Êt, tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hµng n¨m, ®­a chØ tiªu kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµo hÖ thèng chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi ë mçi cÊp, mçi ngµnh. - X©y dùng ®ång bé chÝnh s¸ch ®Êt ®ai. CÇn nhanh chãng x©y dùng vµ cô thÓ hãa c¸c ®iÒu kho¶n cña luËt, c¸c v¨n b¶n d­íi luËt cña trung ­¬ng, theo h­íng ®¶m b¶o ®ång bé, kÞp thêi, cô thÓ hãa ®­îc v¨n b¶n cÊp trªn vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng. - Hoµn thiÖn ®Þnh møc sö dông ®Êt cho c¸c ®èi t­îng sö dông vµ x©y dùng khung gi¸ cho thuª ®Êt hîp lý theo vÞ trÝ vµ môc ®Ých sö dông nh»m khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc tham gia vµo c¸c khu c«ng nghiÖp. - CÇn cã sù quan t©m ®Õn c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy sö dông ®Êt ngµy cµng hiÖu qu¶ vµ theo ®Þnh h­íng sö dông ®Êt: + ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¶i t¹o, ph¸t triÓn kinh tÕ v­ên trong ®Êt khu d©n c­. + ChÝnh s¸ch ®Òn bï tho¶ ®¸ng kÞp thêi ®Æc biÖt trong viÖc chuyÓn ®Êt trång lóa ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c vµ viÖc di dêi d©n c­ theo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch. + ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n theo h­íng ®« thÞ hãa t¹i chç. + ChÝnh s¸ch vÒ ®Çu t­: t¨ng c­êng ®Çu t­ vèn tõ ng©n s¸ch cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n t­¬ng xøng víi vÞ trÝ vµ yªu cÇu cña sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ x©y dùng n«ng th«n míi. Ngoµi nguån ®Çu t­ cña nhµ n­íc, cÇn cã chÝnh s¸ch ®Ó thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë trong tØnh vµ tõ bªn ngoµi. + ChÝnh s¸ch vÒ tÝn dông: phÇn lín c¸c hé n«ng d©n cßn nghÌo vµ trung b×nh do vËy ngoµi c¸c hé cã kh¶ n¨ng thÕ chÊp tµi s¶n ®Ó vay cÇn gi¶i quyÕt cho c¸c hé nghÌo, hé chÝnh s¸ch vay b»ng h×nh thøc tÝn chÊp th«ng qua c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ x· héi. + ChÝnh s¸ch vÒ thÞ tr­êng tiªu thô n«ng s¶n hµng hãa vµ cung øng vËt t­ cho n«ng d©n: cÇn ®Èy m¹nh viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô n«ng s¶n, ®ång thêi ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ chÕ biÕn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng hãa ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. H×nh thµnh c¸c m¹ng l­íi l­u th«ng trao ®æi hµng hãa gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ, h×nh thµnh c¸c tô ®iÓm c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i dÞch vô ë n«ng th«n. + ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ®ång bé trong viÖc kÕt hîp giao th«ng, thñy lîi vµ bè trÝ d©n c­ theo tinh thÇn QuyÕt ®Þnh 99/TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 9/2/1996. + ChÝnh s¸ch ­u tiªn giµnh ®Êt cho nh÷ng nhu cÇu b¾t buéc hoÆc cã ý nghÜa lín trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh nh­: c¸c khu c«ng nghiÖp, nghÜa trang, nghÜa ®Þa,.... + ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ, thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó võa khuyÕn khÝch sö dông ®óng môc ®Ých, tiÕt kiÖm ®Êt vµ t¨ng c­êng ®Çu t­. + C¸c chÝnh s¸ch cho ph¸t triÓn, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong sö dông ®Êt vµ trong c«ng t¸c ®Þa chÝnh. - Ph¸t triÓn ngµnh ®Þa chÝnh ®ñ m¹nh tõ tØnh ®Õn x· ®¶m b¶o ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô cña ngµnh trong ®iÒu kiÖn míi. ›š KÕT LUËN Vµ KIÕN NGHÞ 1. KÕt luËn: T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt cña TØnh cßn nhiÒu khã kh¨n, do trong thêi gian qua qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa ph¸t triÓn m¹nh, t×nh h×nh qu¶n lý ®Êt cßn nhiÒu bÊt cËp. NÕu thùc hiÖn theo ph­¬ng ¸n ®iÒu chØnh ®· chän (ph­¬ng ¸n II), th× ®Õn n¨m 2010 ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ®Êt nu«i trång thñy s¶n cña tØnh lµ: 251.799,92ha (chiÕm 74,63% diÖn tÝch tù nhiªn); ®Êt l©m nghiÖp duy tr× cñng cè 14.791,71ha (4,38%diÖn tÝch tù nhiªn). §Êt phi n«ng nghiÖp lµ 70.506,01ha (20,89% diÖn tÝch tù nhiªn), trong ®ã ®Êt ë ®« thÞ 2.111,18ha (chiÕm 0,63% diÖn tÝch tù nhiªn); ®Êt ë n«ng th«n 13.161,74ha (chiÕm 3,9% diÖn tÝch tù nhiªn); ®Êt chuyªn dïng 28.369,90ha (chiÕm 8,4 % diÖn tÝch tù nhiªn). §Êt ch­a sö dông 60,43 ha (chiÕm 0,02% diÖn tÝch tù nhiªn). 2. KiÕn nghÞ: §Ó triÓn khai ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cÊp tØnh ®· ®­îc phª duyÖt ®¹t ®­îc tÝnh ®ång bé vµ hiÖu qu¶ cao, ®Ò nghÞ TØnh sím tiÕn hµnh rµ so¸t, ®iÒu chØnh l¹i quy ho¹ch cÊp huyÖn nh»m cô thÓ hãa h¬n c¸c ph­¬ng ¸n, chØ tiªu cña Dù ¸n nµy. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cÊp tØnh lµ quy ho¹ch mang tÝnh ®Þnh h­íng cho quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn, thÞ vµ x·, ph­êng, môc tiªu cña Dù ¸n lµ kiÓm kª, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiÒm n¨ng ®Êt ®ai cña toµn tØnh, x©y dùng ph­¬ng ¸n sö dông ®Êt hîp lý cho giai ®o¹n 5-10 n¨m sau, nh»m x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ nhu cÇu sö dông ®Êt cña mäi thµnh viªn trong x· héi, ®ång thêi cßn ®¶m b¶o ®Êt ®ai ®­îc sö dông mét c¸ch tiÕt kiÖm, khoa häc, hîp lý, hiÖu qu¶ cao vµ l©u bÒn. §©y lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, cÇn cã sù tham gia ®ãng gãp, thùc hiÖn cña tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp cã liªn quan. ›š TµI LIÖU THAM KH¶O 1. CHÝNH PHñ, 1997. B¸o c¸o quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¶ n­íc ®Õn n¨m 2010. 2. TæNG CôC §ÞA CHÝNH. B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vïng §BSCL. 3. TæNG CôC §ÞA CHÝNH, 1998. Héi nghÞ tËp huÊn c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. 4. PH©N VIÖN KH¶O S¸T Quy HO¹CH THñY LîI Nam Bé, 1997. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®Êt tØnh §ång Th¸p. 5. ph©n VIÖN KiNH TÕ Vµ Quy Ho¹ch THñY s¶n, 1998. Tæng quan ph¸t triÓn nu«i thñy s¶n tØnh ®ång Th¸p ®Õn n¨m 2010. 6. CHI CôC DI D¢N PH¸T TRIÓN VïNG KINH TÕ míI, 1999. Dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi thuéc chØ thÞ 773/ttg, khu vùc IV tØnh §ång Th¸p 1999-2005. 7. LI£N ®OµN 8 §ÞA CHÊT THñY V¨N MIÒN NAM, 1996. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng n­íc ngÇm tØnh ®ång Th¸p b»ng ph­¬ng ph¸p vËt lý. 8. LI£N ®OµN 8 §CTV MIÒN NAM, 1999. §¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc d­íi ®Êt tØnh ®ång Th¸p. 9. V¨n kiÖn §¹i héi §¹i biÓu lÇn thø VIII §¶ng bé TØnh §ång Th¸p, 2006. 10. UBND TØNH ®åNG TH¸P, 1999. Dù ¸n ®Çu t­ ph¸t triÓn vïng s¶n xuÊt lóa g¹o xuÊt khÈu 1999 - 2010 TØnh ®ång Th¸p. 11. UBND TØNH ®åNG TH¸P, 1999. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 1999. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n¨m 2000 tØnh ®ång Th¸p. 12. UBND TØNH §åNG TH¸P, 1998. B¸o c¸o quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c tØnh §ång Th¸p. 13. UBND TØNH ®åNG TH¸P, 1996. Quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ- x· héi tØnh ®ång th¸p ®Õn n¨m 2010. 14. UBND TØNH ®åNG TH¸P, 1995. Tæng quan khai th¸c sö dông ®Êt hoang hãa, b·i båi ven s«ng,... vµ mÆt n­íc vïng ®ång b»ng tØnh §ång Th¸p ( ch­¬ng tr×nh 773/TTg ) . 15. Së C¤NG NGHIÖP TØNH ®åNG Th¸P, 1999. §iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tØnh §ång Th¸p ®Õn n¨m 2010.«2 16. Së GIAO TH¤NG VËN T¶I TØNH §åNG TH¸P, 1999. Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn giao th«ng n«ng th«n khu vùc §BSCL tØnh §ång Th¸p. 17. Së GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TØNH §åNG TH¸P, 1999. Tæng kÕt n¨m häc 1998-1999 vµ triÓn khai ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 1999 - 2000. 18. Së GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TØNH §åNG TH¸P, 1999. §iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn GD - §T tØnh §ång Th¸p ®Õn n¨m 2010. 19. CôC THèNG kª §åNG TH¸P, 1999. B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh §ång Th¸p n¨m 1999. 20. CôC THèNG K£ ®åNG TH¸P,1999. B¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn tØnh §ång Th¸p thêi kú 1990-1998. 21. CôC THèNG K£ TØNH §åNG TH¸P, 1999. Niªn gi¸m Thèng kª. 22. Së KHCN&MT TØNH ®åNG TH¸P, 1999. §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng tù nhiªn, nguån lùc ph¸t triÓn vµ m«i tr­êng (bæ sung). 23. Së KHCN&MT TØNH §åNG TH¸P, 1998. ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng tØnh §ång Th¸p n¨m 1998. 24. Së KHCN&MT TØNH §åNG TH¸P,1995. §¸nh gi¸ tæng hîp tiÒm n¨ng tù nhiªn, nguån lùc ph¸t triÓn vµ m«i tr­êng. 25. Së NN&PTNT TØNH §åNG TH¸P, 2000. Quy ho¹ch n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh §ång Th¸p 2000 - 2010. 26. Së NN&PTNT TØNH §åNG TH¸P, 2000. Quy ho¹ch thñy lîi tØnh ®ång Th¸p ®Õn giai ®o¹n 2000-2010. 27. Së NN&PTNT TØNH ®åNG TH¸P,1999. B¸o c¸o kiÓm kª rõng tØnh §ång Th¸p. 28. Së NN&PTNT TØNH §åNG TH¸P, 1998. §Ò ¸n tæng quan ph¸t triÓn nu«i trång thñy s¶n tØnh §ång Th¸p ®Õn n¨m 2010. 29. Së KCN&MT TØNH ®åNG TH¸P, 1998. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng thiªn nhiªn khu b¶o tån thiªn nhiªn ®Êt ngËp n­íc Trµm Chim. 30. Së C¤NG an TØnH §åNG TH¸P, 1998. B¸o c¸o quy ho¹ch sö dông ®Êt an ninh trong lùc l­îng C«ng an §ång Th¸p. 31. Së NN&PTNT TØNH §åNG TH¸P,1997. ®Ò ¸n ph¸t triÓn n«ng - l©m - ng­ nghiÖp tØnh §ång Th¸p giai ®o¹n 2000 - 2010. 32. Së NN&PTNT TØNH ®åNG TH¸P, 1995. Quy ho¹ch ph¸t triÓn n«ng - l©m - ng­ nghiÖp tØnh §ång Th¸p giai ®o¹n 1995 - 2010. 33. Së X¢Y DùNG TØNH §åNG TH¸P,1995. Quy ho¹ch m¹ng l­íi ®« thÞ tØnh §ång Th¸p ®Õn n¨m 2010. 34. Së Y TÕ TØNH §åNG TH¸P, 1995. Quy ho¹ch ph¸t triÓn y tÕ tØnh §ång Th¸p ®Õn n¨m 2010. 35. C¤NG TY X¢Y DùNG Vµ KIÕN TRóC MIÒN NAM, 1998. Quy ho¹ch chi tiÕt khu du lÞch XÎo Quýt huyÖn Cao L·nh - tØnh §ång Th¸p.D9 36. C¤NG TY T­ VÊN - Bé X¢Y DùNG, 1997. Quy ho¹ch chung vµ quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®ît ®Çu khu c«ng nghiÖp TrÇn Quèc To¶n thÞ x· Cao L·nh - tØnh §ång Th¸p. 37. C¤NG TY X¢Y DùNG Vµ KIÕN TRóC MIÒN NAM,1999. Dù ¸n ®Çu t­ c«ng viªn Hå Khæng Tö thÞ x· Cao L·nh lØnh §ång Th¸p. 38. Hå CHÝN vµ ctv. §ång Th¸p M­êi tiÒm n¨ng khai th¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. ›š PHô LôC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm (2006-2010) tỉnh Đồng tháp.doc
Luận văn liên quan