Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Thanh - Huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên với công tác tham gia xây dựng Đảng

Lý do chọn chuyên đề: Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu là ngơười sáng lập, rèn luyện, lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hơn 79 năm qua. Những bơước trươởng thành về chính trị, tơư tơưởng và tổ chức của Đoàn đều xuất phát từ nhân tố cơ bản, quyết định là đơường lối, chính sách, sự định hơướng đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đều đơược tiến hành dưới ánh sáng tươ tơưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, ngọn hải đăng mãi mãi chiếu rọi con đơường tiến lên của Cách mạng Việt Nam. Trong cươơng lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng cộng sản Việt Nam, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”. Đảng lấy Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tươ tươởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tươ tơưởng kim chỉ nam cho mọi hành động, mục tiêu của Đảng là xây dựng một đất nơước Việt Nam dân giàu, nơước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nhìn lại chặng đơường hơn 78 năm cống hiến và trươởng thành chúng ta khẳng định đơường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Đảng luôn vân dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nơước ta, đơa con thuyền Cách mạng nươớc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, thươờng xuyên không ngừng củng cố và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng ta trong sạch về chính trị tơư tươởng, vững mạnh về tổ chức để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Nhất là trong giai đoạn hiện nay việc đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là một vấn đề cấp bách để đáp ứng nhu cầu chính trị lẫn kinh tế trong thời kỳ đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI tháng 12 năm 1986, Đảng tự nhận thấy còn thiếu sút tồn tại ảnh hươởng đến uy tín của Đảng để không ngừng củng cố tổ chức Đảng vững mạnh phù hợp với hoàn cảnh của đất nươớc. Từ sau Đại hội VII Đảng ta coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng có ý nghĩa sống còn với sự nghiệp cách mạng của nơước ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Phát huy sức mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nươớc với mục tiêu là xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nươớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bơước tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tơưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nươớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng thươờng xuyên bổ sung lực lơượng Đảng viên trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ. Vì vậy việc tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng phải đơược coi là một nhiệm vụ cao cả. Đây là môi trơường để Đoàn viên phấn đấu rèn luyện và trơưởng thành trong sự nghiệp đổi mới và kiến thiết nơước nhà theo định hơướng xã hội chủ nghĩa. Hội nhập kinh tế quốc tế, đất nơước đang đứng trươớc rất nhiều những thuận lợi và khó khăn để chúng ta lựa chọn và giải quyết, khắc phục. Kinh tế thị trường đã tác động vào tất cả mọi góc độ của xã hội, và đặc biệt là thanh niên, thiếu niên họ đang đứng trơước rất nhiều sự lựa chọn khác nhau, và hàng rào ngăn cản để họ nhận ra đâu là “Lý tơưởng sống”, của mình rất mỏng. Đồng tiền đang làm cho thế hệ trẻ có cách nghĩ nông cạn . bên cạnh đó bối cảnh thế giới diễn ra rất phức tạp sau sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, điều đó ảnh hơưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng Việt Nam. Các thế lực thù địch thươờng xuyên chống phá thành quả cách mạng của nươớc ta với âm mơưu “Diễn biến hoà bình”. Vì vậy, việc Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng là một việc làm cần thiết để đơa những Đoàn viên có đủ phẩm chất năng lực vào hàng ngũ của Đảng cũng nhươ giáo dục, trang bị cho Đoàn viên thanh niên lý tơưởng sống và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ ngày thành lập cho đến nay, tổ chức đoàn có vai trò trách nhiệm to lớn là “Cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và nhi đồng thành những chiến sỹ trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Qua đó tôi muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công tác xây dựng Đảng, việc xây dựng Đảng chính là bổ xung đội ngũ Đảng viên trẻ, đó là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và cần thiết của từng đơn vị, từng địa phươơng, từng cơ sở, vì vậy tôi quyết định chọn chuyên đề “Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Thanh-huyện Kim Động-tỉnh Hưng Yên với công tác tham gia xây dựng Đảng” qua đó giúp công tác và phong trào thanh niên ở xã Đồng Thanh nhìn nhận đơược một số vấn đề liên quan đến xây dựng Đảng trong đoàn thanh niên và đây cũng là chuyên đề tốt nghiệp chơương trình trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam. Mục lục Lời cảm ơn 3 Mở đầu . 5 1. Lý do chọn chuyên đề 5 2. Mục đích của chuyên đề 7 3. Nhiệm vụ của chuyên đề 7 4. Phạm vi của chuyên đề 7 5. Đối tơượng nghiên cứu . 8 6. Khách thể nghiên cứu 8 7. Phươơng pháp nghiên cứu 8 Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn Chơương 1. Cơ sở lý luận . 9 1. Hệ thống khái niệm 9 1.1 Khái niệm Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh . 9 1.2.khái niệm Đảng . 9 1.3 Khái niệm Đảng Cộng sản Việt Nam 1.4 công tác xây dựng Đảng 9 2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng Cộng sản, vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng 10 2.1 Quan điểm của Mác - ănghen . 10 2.2 Quan điểm của LêNin 11 3 Tơư tươởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 13 3.1 Tươ tơưởng Hồ Chí Minh . 13 3.2 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 16 Chơương 2. Cơ sở thực tiễn . 20 2.1 Yêu cầu khách quan của xây dựng Đảng vững mạnh 20 2.2 Mặt mạnh và mặt yếu hiện nay trong công tác xây dựng Đảng . 20 2.3 Sự đòi hỏi cấp thiết của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nhằm củng cố và phát triển tổ chức Đảng 22 Phần thứ hai. Thực trạng của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với công tác tham gia xây dựng Đảng trên địa bàn xã Đồng Thanh-huỵện Kim Động-tỉnh Hưng Yên Chơương 1. Đặc điển tình hình xã Đồng Thanh-huyện Kim Động-tỉnh Hưng Yên 24 1.1 Đặc điểm chung . 24 1.2 Tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội . 25 1.3 Tình hình thanh niên của xã Đồng Thanh . 26 1.4 Công tác thanh niên trên địa xã Đồng Thanh-huyện Kim Động . 26 1.5 Tình hình xây dựng Đảng trong những năm qua . 27 Chơương 2. Cụng tỏc Đoàn thanh niờn cộng sản Hồ Chớ Minh tham gia xõy dựng Đảng . 32 2.1 Công tác giáo dục chính trị tơư tươởng văn hoá 32 2.2 Các phong trào hành động cách mạng . 37 2.3 Công tác bồi dơưỡng giới thiệu Đoàn viên ơưu tú học cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng 42 2.4 Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên . 44 Chơương3. Nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm . 47 3.1 Đánh giá chung 47 3.2 Những kết quả đạt đươợc . 47 3.3 Những tồn tại hạn chế, cụ thể 50 3.4 Bài học kinh nghiệm 51 Phần Thứ Ba. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lơượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xã Đồng Thanh trong thời gian tới. 54 1. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lươợng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xã Đồng Thanh 54 2. Đề xuất, kiến nghị . 56 Kết luận 58 Danh mục tài liệu tham khảo 60

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Thanh - Huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xö lý nghiªm nh÷ng tæ chøc §¶ng, c¸n bé §¶ng viªn cã sai ph¹m. C«ng t¸c kiÓm tra §¶ng ®· g¾n liÒn víi c«ng t¸c chèng tham nhòng, quan liªu, l·ng phÝ. Qua viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng §¶ng viªn, c¬ së §¶ng, ph©n lo¹i tæ chøc c¬ së §¶ng, c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, §¶ng viªn, c«ng t¸c kiÓm tra §¶ng nªu trªn, cho thÊy r»ng: c«ng t¸c x©y dùng §¶ng trªn ®Þa bµn x· §ång Thanh th­êng xuyªn ®­îc quan t©m, kh¼ng ®Þnh vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng trong c«ng cuéc CNH - H§H ®Êt n­íc. Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ®oµn tncs hå chÝ minh c¸c c¬ quan x· §ång thanh víi c«ng t¸c tham gia x©y dùng ®¶ng 2.1 C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng v¨n ho¸. X¸c ®Þnh ®©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña tæ chøc §oµn trong nh÷ng n¨m qua qu¸n triÖt c¸c chØ thÞ. NghÞ quyÕt cña §¶ng bé x· §ång Thanh-huyÖn Kim §éng, §oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· §ång Thanh ®· b¸m s¸t yªu cÇu nhiÖm vô chÝnh trÞ cña x·, ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc n¾m b¾t diÔn biÕn t­ t­ëng cña §oµn viªn thanh niªn tõ ®ã ®Ò ra néi dung tuyªn truyÒn ®­îc ®«ng ®¶o ®oµn viªn thanh niªn h­ëng øng tiÕp thu. §oµn thanh niªn cña x· §ång Thanh ®· chñ ®éng phèi hîp víi phßng v¨n ho¸ x©y dùng kÕ ho¹ch, biªn so¹n tµi liÖu tuyªn truyÒn, tæ chøc cho ®oµn viªn thanh niªn häc tËp c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, truyÒn t¶i th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Õn ®oµn viªn thanh niªn gãp phÇn n©ng cao nhËn thøc chÝnh trÞ, ®¹o ®øc v¨n ho¸ x· héi vµ trÝ tuÖ cho tuæi trÎ x· §ång Thanh, t¹o niÒm tin cho ®oµn thanh niªn víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµ c«ng cuéc ®æi míi cña x· §ång Thanh. Tõ n¨m 2006 - 6/2009, §oµn thanh niªn x· §ång Thanh ®· tæ chøc nhiÒu m« h×nh ho¹t ®éng nh»m tuyªn truyÒn s©u réng chÝnh tri t­ t­ëng cho ®oµn viªn thanh niªn, c¸c ho¹t ®éng diÔn ra mµ §oµn thanh niªn x· ®· ®¹t ®­îc, kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn, 34 n¨m ngµy gi¶i phãng miÒn nam thèng nhÊt ®Êt n­íc, kû niÖm 79 n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. C¸c c¬ së ®oµn Liªn ®éi tr­êng häc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng héi diÔn v¨n nghÖ, thi ®Êu TDTT, héi tr¹i truyÒn thèng, c¸c cuéc thi t×m hiÓu th«ng qua h×nh thøc s©n khÊu ho¸... Ph¸t huy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong thêi gian qua, c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi x· §ång Thanh tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vµ ph¸t triÓn gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, t¹o tiÒn ®Ò quan träng trong viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi n¨m “To¶ s¸ng truyÒn thèng 78 n¨m cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh” cña §oµn thanh niªn x· §ång Thanh. §oµn TN x· §ång Thanh ®· tæ chøc thµnh c«ng c¸c ®ît ho¹t ®éng tËp trung lín trong toµn §oµn: Tù hµo Thanh niªn ViÖt Nam vµ rùc s¸ng löa truyÒn thèng - “§©u cÇn thanh niªn cã - ViÖc g× khã cã thanh niªn”, g¾n víi c¸c ngµy lÔ kû niÖm lín cña tuæi trÎ, thu hót ®«ng ®¶o §VTN tham gia h­ëng øng. §iÓn h×nh lµ c¸c ®ît ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng mõng §¶ng, mõng Xu©n, 100% c¸c c¬ së §oµn c¨ng treo cê, b¨ng z«n, tæ chøc c¸c buæi ph¸t thanh tuyªn truyÒn, sinh ho¹t chÝnh trÞ, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò vÒ chÝnh trÞ truyÒn thèng cña §¶ng, cña x· vµ ®Êt n­íc... C¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn ®­îc triÓn khai g¾n víi viÖc häc tËp vµ qu¸n triÖt NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp; tæ chøc gÆp mÆt ®oµn viªn trÎ, ®oµn viªn ­u tó, to¹ ®µm víi chñ ®Ò “Tuæi trÎ tiÕn b­íc díi cê §¶ng”, diÔn ®µn “§¶ng víi thanh niªn - Thanh niªn víi §¶ng”; ho¹t ®éng “VÒ nguån”, vÖ sinh m«i tr­êng, tham gia gi÷ g×n ANTT, ATGT, c¸c ho¹t ®éng x· héi tõ thiÖn, th¨m vµ tÆng quµ c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, mÑ ViÖt Nam anh hïng, gia ®×nh vµ trÎ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®­îc c¸c c¬ së §oµn - Héi - §éi quan t©m, trao tÆng quµ gi¸ trÞ gi¸ hµng chôc triÖu ®ång. víi nhiÒu ho¹t ®éng s¸ng t¹o, thiÕt thùc hiÖu qu¶ thu hót ®«ng ®¶o HSSV tham gia nh­: tæ chøc “To¹ ®µm sèng ®Ñp - sèng cã Ých trong häc sinh - sinh viªn”; thi häc sinh, sinh viªn thanh lÞch vµ trao gi¶i cuéc thi viÕt c¶m nhËn vÒ nhËt ký thêi chiÕn; th¨m vµ tÆng quµ häc sinh t¹i c¸c tr­êng, ch­¬ng tr×nh ca nh¹c “TiÕp søc t­¬ng lai ViÖt” g©y quü cho HS - SV nghÌo vît khã, Ho¹t ®éng kû niÖm 78 n¨m ngµy thµnh lËp ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh - Th¸ng thanh niªn n¨m 2009 ®­îc triÓn khai s©u réng víi chñ ®Ò “Tuæi trÎ hµnh ®éng v× an sinh x· héi” víi nhiÒu néi dung phong phó, viÖc lµm thiÕt thùc, hiÖu qña ®­îc c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®¸nh gi¸ cao, thu hót ®«ng ®¶o §VTN vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n tham gia nh­: mÝt tinh kû niÖm, sinh ho¹t chÝnh trÞ, thi t×m hiÓu, giao l­u, ho¹t ®éng VHVN - TDTT, ®oµn xe cæ ®éng tuyªn truyÒn,.... §oµn x· ®· tæ chøc “Ngµy héi VHVN - TDTT, gÆp mÆt c¸c c¸n bé §oµn c¸c thÕ hÖ”; Cuéc thi t×m hiÓu “78 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh” vµ “78 n¨m vinh quang §oµn TNCS Hå ChÝ Minh” thu ®­îc gÇn 100.000 bµi thi; LÔ mit tinh kû niÖn 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµnTNCS Hå ChÝ Minh vµ trao gi¶i th­ëng cuéc thi t×m hiÓu “78 n¨m lÞch sö vÎ vang cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh " §­îc c¸c c¬ së §oµn tÝch cùc h­ëng øng víi nhiÒu néi dung vµ h×nh thøc phong phó nh­: ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng v¨n kiÖn §H §¶ng, triÓn khai häc tËp qu¸n triÖt NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp vµ x©y ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §oµn nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp vµ x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña §oµn nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp ®· ®Ò ra; tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng tuyÒn truyÒn, VHVN - TDTT; vËn ®éng c¸c gia ®×nh, truêng häc trªn ®Þa bµn x· §ång Thanh treo cê Tæ quèc, vÖ sinh m«i tr­êng; 5 ®iÓm v¨n nghÖ ngoµi trêi víi chñ ®Ò “Bµi ca d©ng §¶ng”; Tæng kÕt ®ît thi ®ua chµo mõng §¹i héi §¶ng toµn huyÖn lÇn thø X vµ tiÕn tíi §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø XI, §oµn x· §ång Thanh ®­îc ®¸nh gi¸ lµ 1 trong 10 ®¬n vÞ xuÊt s¾c nhÊt cña huyÖn Kim §éng vµ ®­îc UBND huyÖn tÆng b»ng khen. Kû niÖm 34 n¨m ngµy Gi¶i phãng MiÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc (30/04/1975 - 30/04/2009), c¸c c¬ së §oµn ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ ý nghÜa lÞch sö cña chiÕn th¾ng MiÒn Nam thèng nhÊt ®Êt n­íc, viÕng nghÜa trang, c¸c ho¹t ®éng x· héi tõ thiÖn... Kû niÖm 119 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh (19/5/1890 - 19/5/2009), c¸c cÊp bé §oµn tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®iÓn h×nh nh­: tæ chøc LÔ b¸o c«ng, häc tËp qu¸n triÖt t­ t­ëng Hå ChÝ Minh xem phim, nghe nãi chuyÖn th©n thÕ, sù nghiÖp cña Ng­êi, tham gia LÔ MÝt tinh kû niÖm 119 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh do huyÖn Kim §éng tæ chøc; chØ ®¹o c¸c c¬ së tæ chøc ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ “Giai ®iÖu trΔ chµo mõng kû niÖm 119 n¨m ngµy sinh Chñ tÞch Hå ChÝ Minh do x· tæ chøc; c¸c c¬ së ®· tæ chøc ®ªm v¨n nghÖ ngoµi trêi víi chñ ®Ò “Hå ChÝ Minh ®Ñp nhÊt tªn ng­êi” ®· thu hót ®«ng ®¶o §VTN vµ nh©n d©n tham gia. Ho¹t ®éng kû niÖm 68 n¨m ngµy thµnh lËp §éi ThiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh (15/5/1941 - 15/5/2009): §oµn x· - Héi ®ång §éi x· §ång Thanh tæ chøc Héi thi Gi¸o viªn - Tæng phô tr¸ch giái cÊp x· ; Héi tr¹i víi chñ ®Ò “68 mïa hoa - §éi ta lín lªn cïng ®Êt n­íc” vµ LÔ mÝt tinh, trao huy hiÖu Phô tr¸ch giái, gi¶i th­ëng Kim §ång vµ khen th­ëng ®éi viªn tiªu biÓu nh©n kû niÖm 68 n¨m ngµy thµnh lËp §éi TNTP Hå ChÝ Minh. H§§ cÊp x· ®· triÓn khai tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng nh­: Héi thi Gi¸o viªn - Tæng phô tr¸ch giái cÊp c¬ së; “VÎ ®Ñp §éi viªn”, “Nghi thøc §éi”, trao quµ cho häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, häc sinh v­ît khã häc tèt, phèi hîp vµ tham gia phôc vô c¸c ho¹t ®éng do H§§ huyÖn Kim §éng tæ chøc trªn ®Þa bµn tØnh H­ng Yªn. ChiÕn dÞch "Th¸ng Thanh niªn 2009" ®­îc triÓn khai tíi 100% c¬ së §oµn trong x· §ång Thanh. §oµn x· §ång Thanh tæ chøc LÔ ph¸t ®éng ra qu©n ChiÕn dÞch Th¸ng Thanh niªn 2009 t¹i th«n VÜnh §ång víi sù tham gia cña gÇn 1.000 §VTN, víi chñ ®Ò “Tuæi trÎ hµnh ®éng v× an sinh x· héi” víi ph­¬ng ch©m chØ ®¹o “s¸ng t¹o - hiÖu qu¶- tiÕt kiÖm - an toµn”; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ t¹i ®Þa ph­¬ng, ph¸t triÓn tæ chøc §oµn, Héi, §oµn tham gia x©y dùng §¶ng; Ngay sau LÔ ph¸t ®éng c¸c c¬ së §oµn ®· tæ chøc c¸c ho¹t ®éng h­ëng øng nh­: tæng vÖ sinh m«i tr­êng t¹i th«n VÜnh §ång; th¨m tÆng quµ c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, tæ chøc vui ch¬i cho c¸c em thiÕu nhi t¹i c¸c th«n cã hoµn c¶nh khã kh¨n... NÐt míi cña ChiÕn dÞch Th¸ng Thanh niªn 2009 lµ ho¹t ®éng t×nh nguyÖn t¹i chç víi sù phèi hîp cña c¸c nhãm liªn kÕt gi÷a §VTN n«ng th«n - §VTN khèi trêng häc - §VTN khèi lùc lîng vò trang - §VTN khèi CNVC. C«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt trong thanh niªn: C¸c c¬ së §oµn ®· t¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ý thøc ph¸p luËt; c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt, chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n­íc: LuËt Thanh Niªn, LuËt NghÜa vô qu©n sù, LuËt Phßng ch¸y, Phßng chèng Ma tuý, LuËt h«n nh©n gia ®×nh..., qua ®ã ®· gãp phÇn n©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc trong §VTN vµ tÝch cùc tham gia ®Êu tranh chèng “DiÔn biÕn hoµ b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch. C«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc, lèi sèng, nÕp sèng v¨n ho¸ cho §VTN th«ng qua diÔn ®µn “Tuæi trÎ x· §ång Thanh V¨n minh - Thanh lÞch - HiÖn ®¹i”, tham gia h­ëng øng cuéc vËn ®éng “sèng ®Ñp”; ®¨ng ký x©y dùng Chi ®oµn, côm d©n c­ v¨n ho¸ vµ v¨n minh c«ng së; tham gia tuyªn truyÒn gi¸o dôc vÒ d©n sè, søc khoÎ, m«i tr­êng; sinh ho¹t c¸c CLB D©n sè - ph¸t triÓn, ph¸p luËt, phßng chèng tÖ n¹n x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng... c¸c ho¹t ®éng VHVN – TDTT ®­îc tæ chøc s«i næi, réng r·i trong toµn §oµn ®· thu hót hµng ngh×n l­ît §VTN tham gia, qua ®ã ®· n©ng cao tinh thÇn rÌn luyÖn thÓ chÊt, sinh ho¹t v¨n ho¸ lµnh m¹nh cho §VTN. C«ng t¸c n¾m b¾t t­ t­ëng, t×nh h×nh d­ luËn vµ ®Þnh h­íng d­ luËn cho thanh niªn: c¸c cÊp bé §oµn quan t©m, n¾m b¾t kÞp thêi vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé tuyªn truyÒn viªn; x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò, tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn víi néi dung phong phó vµ hÊp dÉn; trang bÞ, båi d­ìng kiÕn thøc kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c cho ®éi ngò c¸n bé §oµn phô tr¸ch c«ng t¸c t­ t­ëng – v¨n ho¸. Ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi th¨m dß d­ luËn trong thanh niªn tiÕp tôc ®­îc duy tr×, cñng cè th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tËp trung, c¸c cuéc giao ban ®Þnh kú nh»m n¾m b¾t t×nh h×nh t­ t­ëng vµ d­ luËn x· héi trong §oµn viªn thanh niªn, ®Æc biÖt t×nh h×nh d­ luËn cña thanh niªn ®èi víi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc... C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ T­  t­ëng v¨n ho¸ ®­îc c¸c c¬ së §oµn – Héi - §éi tËp trung chØ ®¹o, chó träng ®Çu t­ theo h­íng ®æi míi vÒ ph­¬ng thøc vµ néi dung ho¹t ®éng, s¸ng t¹o trong triÓn khai thùc hiÖn ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t­ t­ëng, nhËn thøc, lý t­ëng, ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng vµ b¶n lÝnh chÝnh trÞ cho §VTN, t¹o c¬ héi cho tuæi trÎ thÓ hiÖn, kh¼ng ®Þnh m×nh vµ ®ãng gãp cho phong trµo chung. 2.2 C¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng. Phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng kh«ng ph¶i lµ nh÷ng h×nh thøc bét ph¸t nhÊt thêi t¸ch rêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Êu tranh cña quÇn chóng mµ ph¶i n¾m v÷ng khoa häc. Ph¸t ®éng quÇn chóng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ hµng ngµy. Phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña §oµn lµ lÊy ®­êng lèi cña §¶ng nh÷ng chñ tr­¬ng gi¶i ph¸p cña Nhµ n­íc lµm linh hån sù sèng cho c¸c phong trµo hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña §oµn thanh niªn. Tr¶i qua c¸c thêi kú lÞch sö cña ®Êt n­íc cã nh÷ng phong trµo xung phong tßng qu©n giÕt giÆc 1950 – 1954, phong trµo nµy ®· cïng víi d©n téc lµm nªn chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ gi¶i phãng miÒn b¾c vµ ®a ra miÒn nam tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, lµm hËu ph­¬ng v÷ng ch¾c cho miÒn nam. MiÒn b¾c gi¶i phãng ®ßi hái mäi tÇng líp trong x· héi ra søc x©y dùng ®Êt n­íc sau chiÕn tranh vµ §oµn thanh niªn ph¸t ®éng phong trµo thanh niªn xung phong t×nh nguyÖn vwît møc kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt. MiÒn b¾c ch­a hÕt tiÕng bom th× Mü l¹i g©y chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn b¾c vµ phong trµo 3 s½n sµng ra ®êi s½n sµng chiÕn ®Êu dòng c¶m, s½n sµng nhËp ngò, s½n sµng ra ®êi s½n sµng chiÕn ®Êu dòng c¶m, s½n sµng nhËp ngò, s½n sµng ®i bÊt cø ®©u lµm bÊt cø g× khi tæ quèc cÇn ®Õn. Phong trµo ®· gãp phÇn ®¸nh th¾ng 2 lÇn chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña Mü ë miÒn b¾c råi phong trµo 5 xung cña thanh niªn miÒn Nam ba xung kÝch lµm chñ tËp thÓ, phong trµo thanh niªn lËp nghiÖp vµ tuæi trÎ gi÷ n­íc vµ phong trµo thi ®ua x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Ngµy nay d­íi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt th«ng tin hiÖn ®¹i, thanh niªn ViÖt Nam nãi chung vµ thanh niªn thµnh÷· §ång Thanh nãi riªng kh«ng ngõng thi ®ua häc tËp tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ. * Phong trµo thi ®ua häc tËp, ®i ®Çu x©y dùng x· héi häc tËp vµ tiÕn qu©n vµo khoa häc c«ng nghÖ: 100% c¸c c¬ së §oµn khèi tr­êng häc ®· thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c §oµn, Héi vµ phong trµo thanh niªn häc sinh sinh viªn n¨m häc 2008 – 2009 víi chñ ®Ò “Häc sinh, sinh viªn viÕt tiÕp truyÒn thèng cña §oµn, thi ®ua häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt, tiÕn b­íc d­íi cê §¶ng” vµ “Nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¬ së Héi”; t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî häc tËp, gióp ®ì häc sinh, sinh viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n; ph¸t ®éng kú thi “Nghiªm tóc – chÊt l­îng” vµ triÓn khai viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ thi ®¶m b¶o c«ng b»ng trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®µo t¹o; ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc, duy tr× c¸c CLB chuyªn ngµnh, tæ chøc c¸c cuéc thi, héi th¶o, to¹ ®µm vÒ ph­¬ng ph¸p häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc, c¸c m«n khoa häc víi nhiÒu h×nh thøc vµ néi dung phong phó nh­: to¹ ®µm “ý t­ëng s¸ng t¹o ph¸t triÓn” cña c¸c tr­êng; phong trµo “S¸ng t¹o trΔ ®­îc c¸c cÊp bé §oµn tiÕp tôc ®Èy m¹nh vµ tæ chøc cã hiÖu qu¶. Ph¸t ®éng Héi th¶o kü thuËt s¸ng t¹o tuæi trÎ ngµnh Y tÕ khu vùc x· §ång Thanh lÇn thø XII; thi ®ua nghiªn cøu øng dông s¸ng t¹o c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi,...§oµn x· tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c dù ¸n, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña tØnh H­ng Yªn giao trong n¨m 2008 gåm: dù ¸n X©y dùng hÖ thèng th«ng tin phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn, thanh niªn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi trªn ®Þa bµn x· §ång Thanh; dù ¸n x©y dùng Trung t©m gi¸o dôc lao ®éng. Toµn §oµn ®· ®¨ng ký ®¶m nhËn vµ thùc hiÖn trªn 27 ®Ò tµi, gi¶i ph¸p, s¸ng kiÕn khoa häc kü thuËt. * Thi ®ua lËp nghiÖp, lao ®éng s¸ng t¹o, gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng vµ n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ trong ®iÒu kiÖn míi. - Trong n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: §oµn x· ®· tæ chøc LÔ ph¸t ®éng, triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo: “Thanh niªn n«ng th«n thi ®ua thùc hiÖn 4 néi dung míi n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh” vµ phèi hîp víi Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi huyÖn ®· ®¨ng ký vay vèn cho hé nghÌo h¬n 5 tû; gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 100 §VTN. §oµn x· §ång Thanh ®· tæ chøc “LÔ ph¸t ®éng TÕt trång c©y – Xu©n kû söu 2009”, triÓn khai phong trµo “4 míi” trong §VTN t¹i Th«n Bïi x¸-x· §ång Thanh. T¹i lÔ ph¸t ®éng, §VTN ®· trång ®­îc h¬n 200 c©y xanh c¸c lo¹i; c¸c c¬ së §oµn ®· trång vµ ®¶m nhËn ch¨m sãc hµng tr¨m c©y xanh. - Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý trËt tù an ninh: Ho¹t ®éng ra qu©n gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng, vÖ sinh m«i tr­êng ®­îc c¸c cÊp bé §oµn tËp trung chØ ®¹o cã hiÖu qu¶. C¸c c¬ së §oµn tiÕp tôc ®¶m nhËn c¸c tuyÕn ®­êng v¨n minh, th­êng xuyªn ®«n ®èc c¸c ®éi TNTN ra qu©n vÖ sinh m«i tr­êng, thu gom r¸c th¶i, , nh¾c nhë c¸c hé kinh doanh kh«ng lÊn chiÕm vØa hÌ lßng ®­êng, gi÷ g×n c¶nh quan xanh – s¹ch - ®Ñp, phèi hîp víi C«ng an huyÖn huy ®éng 50 TNTN tham gia gi÷ g×n trËt tù an toµn giao th«ng t¹i trªn c¸c chèt giao th«ng träng ®iÓm cña x· tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù x· héi; c¸c ho¹t ®éng t¹i c¸c c«ng tr­êng thanh niªn; th­êng xuyªn giao ban c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, ®¶m nhËn vµ gióp ®ì c¸c ®èi t­îng sau khi cai nghiÖn, phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong c«ng t¸c ®Êu tranh, phßng chèng téi ph¹m,... Ban Th­êng vô ®· triÓn khai ch­¬ng tr×nh “3 tËp trung, 3 t×nh nguyÖn” trong thanh niªn giai ®o¹n 2008-2009. - Trong huíng nghiÖp d¹y nghÒ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm: C¸c c¬ së §oµn vµ Trung t©m DÞch vô viÖc lµm thanh niªn ë ®Þa bµn ®· chñ ®éng trong viÖc khai th¸c nguån, t­ vÊn giíi thiÖu viÖc lµm, tÝch cùc phèi hîp tuyÓn sinh ®µo t¹o më c¸c líp liªn kÕt t¹i Trung t©m, tæ chøc ®¨ng ký t­ vÊn häc nghÒ, h­íng dÉn t×m viÖc lµm cho 506 ng­êi, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 220 ng­êi, tæ chøc ®µo t¹o cho 169 ng­êi. * T×nh nguyÖn v× cuéc sèng céng ®ång, xung kÝch thùc hiÖn nhiÖm vô vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: C¸c cÊp bé §oµn – Héi ®· tÝch cùc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o tõ thiÖn, “§Òn ¬n ®¸p nghÜa”, “Uèng n­íc nhí nguån” víi c¸c ho¹t ®éng kh¸m bÖnh ph¸t thuèc miÔn phÝ, x©y nhµ t×nh nghÜa, “Hµnh tr×nh vÒ ®Þa chØ ®á” th¨m hái tÆng quµ, gióp ®ì c¸c gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, gia ®×nh chÝnh s¸ch, MÑ ViÖt Nam anh hïng, c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, cùu TNXP cã hoµn c¶nh khã kh¨n, tu söa nghÜa trang liÖt sü; tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña x· héi, b¶o vÖ m«i tr­êng, tæ chøc quyªn gãp ñng hé ®ång bµo bÞ b·o lôt, ®iÓn h×nh lµ c¸c ®¬n vÞ: th«n Thanh SÇm ®¶m nhËn hç trî, gióp ®ì 11 trÎ em khã kh¨n víi sè tiÒn 300.000®/th¸ng; th«n Th¸i Hßa x©y dùng nhµ t×nh nghÜa víi tæng trÞ gi¸ 10.000.000®, c¸c c¬ së §oµn tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn cuéc vËn ®éng hiÕn m¸u nh©n ®¹o, cuéc vËn ®éng “NghÜa t×nh biªn giíi h¶i ®¶o” tiÕp tôc ®­îc ®Èy m¹nh. C¸c ho¹t ®éng khuyªn gãp ñng hé ®­îc diÔn ra s«i næi nh­ ñng hé s¸ch vë, quÇn ¸o, dông cô häc tËp, x©y nhµ t×nh nghÜa, C¸c c¬ së §oµn – Héi ®· ®¨ng ký ®¶m nhËn nhiÒu c«ng tr×nh, phÇn viÖc thanh niªn g¾n víi nhiÖm vô chÝnh trÞ, chuyªn m«n cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ; tham gia x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng x· héi tõ thiÖn, vÖ sinh m«i tr­êng,... toµn §oµn ®· ®¶m nhËn thùc hiÖn 36 c«ng tr×nh phÇn viÖc thanh niªn t×nh nguyÖn c¸c cÊp trÞ gi¸ hµng tr¨m triÖu ®ång. * Xung kÝch b¶o vÖ tæ quèc, ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi: Cïng víi c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ, §oµn thanh niªn c¸c ®¬n vÞ ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ LuËt NghÜa vô qu©n sù, t¹o khÝ thÕ s«i næi tr­íc ngµy giao qu©n b»ng nhiÒu ho¹t ®éng cã ý nghÜa thiÕt thùc nh­: Tæ chøc kÕt n¹p §oµn cho c¸c thanh niªn chóng tuyÓn ®· cã nhiÒu ®ãng gãp tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng, tæ chøc giao l­u, gÆp mÆt tÆng quµ t©n binh. TÝch cùc tham gia diÔn tËp d©n qu©n tù vÖ; thµnh lËp c¸c ®éi thanh niªn xung kÝch,... §VTN lùc l­îng vò trang lu«n tÝch cùc häc tËp, rÌn luyÖn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô chuyªn m«n vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng víi nhiÒu h×nh thøc mang tÝnh ®Æc thï. Xung kÝch trong c«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng téi ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi. §oµn TN x· tiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ NghÞ quyÕt liªn tÞch gi÷a §oµn thanh niªn vµ C«ng An x· vÒ “Ng¨n ngõa, phßng chèng t«i ph¹m vµ tÖ n¹n x· héi trong thanh thiÕu nhi”. C¸c phong trµo “X©y dùng lùc l­îng CAND v× n­íc quªn th©n, v× d©n phôc vô”, “Giµnh 3 ®Ønh cao quyÕt th¾ng” vµ cuéc vËn ®éng “Thanh niªn qu©n ®éi mÉu mùc x©y dùng chÝnh quy” cña khèi TN lùc l­îng vò trang tiÕp tôc ®­îc ®Èy m¹nh vµ duy tr× thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th«ng qua c¸c ®ît thi ®ua nh­: “X¸c minh, ®iÒu tra nhanh c¸c vô träng ¸n”, “TuÇn tra, kiÓm so¸t, chèng ®ua xe vµ cæ vò ®ua xe tr¸i phÐp” cña §oµn TN C«ng an; phong trµo thi ®ua, “TiÕp löa truyÒn thèng – Thi ®ua 3 nhÊt lËp c«ng, quyÕt th¾ng” . 2.3 C«ng t¸c båi d­ìng giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó häc c¶m t×nh §¶ng vµ giíi thiÖu kÕt n¹p §¶ng. C«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn lµ c«ng viÖc chñ yÕu cña tæ chøc §¶ng c¸c cÊp. Song trong thêi kú c¸ch m¹ng hiÖn nay ®Ó kÕt n¹p ®­îc thanh niªn vµo §¶ng kh«ng chØ lµ c«ng viÖc cña §¶ng mµ lµ c«ng viÖc cña nhiÒu ngµnh, nhiÒu cÊp, nhiÒu tæ chøc trong x· héi trong ®ã §oµn thanh niªn lµ tæ chøc quan träng nhÊt. §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam kh¼ng ®Þnh “§oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh lµ ®éi ngò tin cËy cña §¶ng, th­êng xuyªn bæ xung lùc l­îng trÎ cho §¶ng, kÕ tôc sù nghiÖp c¸ch m¹ng vÎ vang cña §¶ng vµ cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Lµ lùc l­îng nßng cèt ph¸t triÓn thanh niªn, lµ tr­êng häc x· hé chñ nghÜa vµ ®¹i diÖn quyÒn lîi cña thanh niªn”. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ to lín cña §oµn thanh niªn, trong c«ng t¸c t¹o nguån bæ xung lùc l­îng trÎ cho §¶ng. §oµn thanh niªn x· §ång Thanh chó träng ®Õn c«ng t¸c lùa chän båi d­ìng giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó cho §¶ng. Ban chÊp hµnh §oµn x· ®· chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn x©y dùng néi dung duy tr× ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn b»ng nhiÒu néi dung, h×nh thøc phong phó th«ng qua hai phong trµo lín “Thanh niªn lËp nghiÖp vµ tuæi trÎ gi÷ n­íc” ph¸t triÓn thµnh phong trµo “Thi ®ua t×nh nguyÖn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc”, vµ nay lµ phong trµo “ 5 xung kÝch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ b¶o vÖ tæ quèc” vµ “ 4 ®ång hµnh víi thanh niªn lËp th©n, lËp nghiÖp” do §¹i héi §oµn toµn quèc lÇn thø IX ph¸t ®éng n©ng cao tr×nh ®é tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, lèi sèng gãp phÇn b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi, n©ng cao ý thøc tæ chøc kû luËt, chÊp hµnh ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Chi ®oµn lùa chän båi d­ìng §oµn viªn tÝch cùc trong lao ®éng s¶n xuÊt, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng lµnh m¹nh vµ lý lÞch râ rµng, cã nguyÖn väng phÊn ®Êu, rÌn luyÖn ®øng trong hµng ngò cña §¶ng. Trong ba n¨m qua 283 §oµn viªn ­u tó ®­îc cö ®i häc líp båi d­ìng t×m hiÓu vÒ §¶ng, vµ 115 ®ång chÝ ®­îc kÕt n¹p vµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. §Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung ­¬ng §¶ng, §¶ng bé vµ nh©n d©n x· §ång Thanh –huyÖn Kim §éng lu«n lµm tèt c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn, sè l­îng thµnh viªn ®­îc häc líp båi d­ìng t×m hiÓu vÒ §¶ng vµ kÕt n¹p §¶ng cho thÊy n¨m qua cao h¬n n¨m tr­íc ®iÒu nµy chøng minh ®­îc c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng ®· cã sù quan t©m cña §¶ng uû, quan t©m ®Õn ®oµn viªn thanh niªn v÷ng b­íc ®i theo. Ph©n lo¹i c¬ së ®oµn (TÝnh ®Õn ngµy 31/5/2009, tæng hîp tõ 24 b¸o c¸o cña c¬ së §oµn) XÕp lo¹i (%) SuÊt s¾c Kh¸ Trung b×nh YÕu 2007 28 50 6 2 2008 30 54 4 1 6/2009 35 56 2 0 Tãm l¹i: ViÖc gi¸o dôc thanh niªn, båi d­ìng ®oµn viªn ­u tó ®­îc giíi thiÖu cho §¶ng xem xÐt kÕt n¹p §¶ng lµ tr¸ch nhiÖm cña §oµn nãi chung, cña mçi ®oµn viªn thanh niªn nãi riªng, ®ång thêi ®©y còng lµ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña tæ chøc §¶ng bëi §oµn lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng. §¶ng muèn kh«ng ngõng lín m¹nh th× th­êng xuyªn ph¶i ch¨m lo båi d­ìng §oµn viªn thanh thiÕu niªn. §oµn muèn tin t­ëng giao tr¸ch nhiÖm cho m×nh th× §oµn ph¶i x©y dùng §¶ng. NhËn thøc ®­îc ý nghÜa thùc hiÖn vai trß nhiÖm vô cña m×nh trong viÖc tham gia x©y dùng §¶ng. §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh x· §ång Thanh ®· cã nh÷ng nç lùc phÊn ®Êu, tù chØnh ®èn ®Ó ph¸t huy t¸c dông trong tuæi trÎ, tham gia gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi theo chøc n¨ng cña m×nh gi÷ v÷ng vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng tæ chøc thùc sù lµ ®éi dù bÞ tin cËy cña §¶ng. Víi sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng, sù quan t©m gióp ®÷ cña chÝnh quyÒn sù nç lùc cña ®éi ngò c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn x· §ång Thanh t«i tin t­ëng c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng ë §ång Thanh ngµy cµng lín m¹nh vµ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng trong thêi gian tíi, cuéc vËn ®éng x©y dùng chØnh ®èn §¶ng sÏ ®em l¹i nhiÒu th¾ng lîi vµ kÕt qu¶ to lín. 2.4 C«ng t¸c x©y dùng §oµn, tham gia x©y dùng §¶ng, më réng mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn. §oµn x· ®· chØ ®¹o, h­íng dÉn c¬ së lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý ®oµn viªn, theo NghÞ quyÕt Héi nghÞ thø 3 cña BCHTW §oµn vÒ “c«ng t¸c c¸n bé trong thêi k× míi” vµ h­íng dÉn “Ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn ®oµn viªn trong thêi kú míi” cña Ban Th­êng vô §oµn x·, chÊt l­îng §V ®­îc n©ng lªn c¶ vÒ nhËn thøc vµ hµnh ®éng. §oµn x· ®· chØ ®¹o, h­íng dÉn c¸c c¬ së vÒ c«ng t¸c kÕt n¹p ®oµn viªn 78 n¨m §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. C«ng t¸c ph¸t triÓn §V míi ®­îc chó träng h¬n vÒ chÊt l­îng, quy tr×nh kÕt n¹p vµ ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn §V víi nhiÒu néi dung, h×nh thøc phong phó nh­: tËp huÊn, båi d­ìng ®èi t­îng TN ­u tó, to¹ ®µm, héi th¶o... C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh ®· cã b­íc ®æi míi vÒ néi dung vµ h×nh thøc, tõ c«ng t¸c chØ ®¹o ®Õn c¸c mÆt c«ng t¸c tæ chøc cña §oµn. TiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 07 cña BCH T¦ §oµn vÒ “Cñng cè n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¬ së §oµn, träng t©m lµ tæ chøc c¬ së §oµn, träng t©m lµ cñng cè x©y dùng §oµn ë ®Þa bµn d©n c­”. C«ng t¸c chi §oµn vµ ®oµn c¬ së tiÕp tôc ®­îc quan t©m. LÞch sinh ho¹t chi ®oµn ®­îc c¸c c¬ së §oµn triÓn khai vµ thùc hiÖn kh¸ nghiªm tóc, cã ®æi míi vÒ néi dung vµ h×nh thøc sinh ho¹t. C«ng t¸c cñng cè c¬ së §oµn yÕu kÐm ®­îc c¸c cÊp Bé §oµn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. TiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “§oµn viªn thanh niªn phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam”. Giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng xem xÐt kÕt n¹p líp “§¶ng viªn líp Hå ChÝ Minh”. X· ®· tæ chøc héi nghÞ häc tËp NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé lÇn thø IX cho c¸n bé ®oµn chñ chèt cña x·. C¸c c¬ së §oµn ®· tÝch cùc tham m­u víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch liªn quan vÒ c«ng t¸c thanh niªn; tæng kÕt viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt TW 7 kho¸ X vÒ “ T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”; Ban th­êng vô ®· b¸o c¸o, xin ý kÝn Th­êng trùc §¶ng Uû vÒ hµnh ®éng th¸ng thanh niªn 2009 vµ c¸c c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN n¨m 2009, tham m­u víi §¶ng uû x· §ång Thanh vÒ NghÞ quyÕt c«ng t¸c Thanh niªn trong thêi kú míi. §oµn thanh niªn x· ®· tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng, x©y dùng chÝnh quyÒn nh©n d©n. TiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “§oµn viªn thanh niªn phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam”, chó träng giíi thiÖu §oµn viªn ­u tó cho §¶ng xem xÐt, båi d­ìng, kÕt n¹p “ Líp §¶ng viªn Hå ChÝ Minh”; ®· kÕt n¹p ®­îc 258 §V; giíi thiÖu 150 §oµn viªn ­u tó cho §¶ng, trong ®ã cã 58 §/c vinh dù ®­îc ®øng trong hµng ngò cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. C«ng t¸c phôc vô §¹i héi §¶ng c¸c cÊp ®­îc c¸c cÊp bé §oµn, Héi, §éi x¸c ®Þnh nh÷ng néi dung quan träng, phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ. C¸c cÊp bé §oµn tËp trung vµo viÖc tuyªn truyÒn vÒ lÞch sö cña §¶ng, ý nghÜa, tÇm quan träng, môc tiªu, nhiÖm vô cña §¹i héi §¶ng; th¶o luËn, ®ãng gãp c¸c ý kiÕn vµo dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi cña §¶ng th«ng qua ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng vÒ nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi cña ®Þa ph­¬ng, ®¬n vÞ; ®¨ng ký phô tr¸ch c«ng t¸c tuyªn truyÒn t¹i c¸c khu vùc diÔn ra §¹i héi, phèi hîp víi lùc l­îng d©n phßng, C«ng an tæ chøc tuÇn tra b¶o vÖ TTXH trªn ®Þa bµn d©n c­ vµ c¸c khu vùc §¹i héi. §©y lµ ho¹t ®éng cã ý nghÜa tuyªn truyÒn s©u s¾c ®èi víi §VTN, ph¸t huy tinh thÇn xung kÝch t×nh nguyÖn, tÝnh chñ ®éng tÝch cùc cña mçi §VTN trong viÖc tham gia x©y dùng §¶ng trong thêi kú ®æi míi. §oµn TN c¸c cÊp chñ ®éng tham m­u cÊp uû vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ vµ giíi thiÖu nh©n sù cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®èi víi §¹i héi §¶ng bé tõ x· ®Õn th«n. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña tØnh §oµn, cña huyÖn uû huyÖn §oµn ®· tæ chøc triÓn khai NghÞ quyÕt TW 7 kho¸ X vÒ “ T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc”;, Ban Th­êng vô §oµn x· ®· h­íng dÉn vµ chØ ®¹o c¬ së tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt TW 7 kho¸ X, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt TW 7 vµ s¬ kÕt c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. N¨m Tæng sè kÕt n¹p Lµ ®oµn viªn PhÇn tr¨m §èi t­îng kh¸c PhÇn tr¨m 2007 55 40 75 15 25 2008 74 65 77.2 9 12.8 6/2009 105 85 76 20 24 NhËn xÐt: Tû lÖ ®¶ng viªn míi kÕt n¹p lµ ®oµn viªn cao h¬n so víi c¸c ®èi t­îng kh¸c. Nguyªn nh©n: - Do cã sù quan t©m cña c¸c cÊp bé §oµn trong x· ®Õn c«ng t¸c ch¨m lo, gi¸o dôc vµ båi d­ìng ®¶ng viªn míi cho §¶ng. -H×nh thøc gi¸o dôc nhËn thøc vÒ §¶ng cho ®oµn viªn ®­îc chó träng ®æi míi. C«ng t¸c thu hót tËp hîp, ®éng viªn khuyÕn khÝch ®oµn viªn tham gia x©y dùng §¶ng ®­îc triÓn khai cã hiÖu qu¶. Ch­¬ng 3: Nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ bµi häc kinh nghiÖm 3.1 §¸nh gi¸ chung. C«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vµ cã b­íc ph¸t triÓn míi. C¸c nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c ®­îc triÓn khai, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. C«ng t¸c t­ t­ëng v¨n ho¸ ®­îc quan t©m ®Çu t­ vÒ néi dung vµ ph­¬ng thøc theo h­íng thiÕt thùc hiÖu qu¶ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c gi¸o dôc cña §oµn, chÊt l­îng chÝnh trÞ cña §VTN. C«ng t¸c gi¸o dôc truyÒn thèng g¾n víi kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín ®­îc tæ chøc thùc hiÖn s¸ng t¹o, néi dung phong phó ®a d¹ng, hÊp dÉn. Phong trµo Thi ®ua t×nh nguyÖn ®­îc tËp trung chØ ®¹o theo h­íng t×nh nguyÖn t¹i chç, phôc vô trùc tiÕp nhiÖm vô chuyªn m«n, g¾n kÕt, liªn kÕt c¸c khèi ®èi t­îng ®· ph¸t huy ®­îc vai trß xung kÝch, t×nh nguyÖn, s¸ng t¹o cña tuæi trÎ trong viÖc gãp phÇn tham gia ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi, gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng, ®¶m b¶o trËt tù an toµn x· héi tÝch cùc tham gia thùc hiÖn 3 ®Ò ¸n vÒ C¶i c¸ch hµnh chÝnh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng x· héi. C«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §oµn – Héi - §éi ®­îc ®Çu t­ cã chiÒu s©u c¶ vÒ chÊt vµ l­îng, viÖc giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng xÐt kÕt n¹p vµ mÆt trËn ®oµn kÕt tËp hîp thanh niªn ®­îc më réng, tÝch cùc tham gia x©y dùng §¶ng vµ chÝnh quyÒn nh©n d©n; C«ng t¸c ch¨m sãc, gi¸o dôc thiÕu niªn nhi ®ång vµ x©y dùng §éi TNTP Hå ChÝ Minh ®­îc quan t©m. Trong chØ ®¹o thÓ hiÖn sù ®æi míi, s¸ng t¹o, ®Ò cao tÝnh thiÕt thùc – hiÖu qu¶, tÝch cùc tham m­u cho c¸c cÊp uû §¶ng l·nh ®¹o c«ng t¸c thanh niªn, chñ ®éng phèi hîp víi c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn, ban, ngµnh, ®oµn thÓ vµ c¸c lùc l­îng x· héi ®Ó ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh niªn. 3.2 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc . §­îc sù quan t©m l·nh ®¹o s©u s¾c cña cÊp uû §¶ng vµ chØ ®¹o cña Ban th­êng vô §oµn x·. Ban th­êng vô, Ban chÊp hµnh §oµn x· lu«n c¶i tiÕn c«ng t¸c tham m­u chØ ®¹o tæ chøc ho¹t ®éng theo quy chÕ, kÕ ho¹ch cô thÓ hµng tuÇn, hµng th¸ng, hµng quý b¸m s¸t vµo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong n¨m vµ nhiÖm vô chÝnh trÞ kinh tÕ, x· héi, an ninh quèc phßng cña §¶ng bé ®Þa ph­¬ng ®Ò ra. Chñ ®éng tham m­u ®Ò xuÊt cÊp uû §¶ng thùc hiÖn tèt c«ng t¸c c«ng cuéc vËn ®éng vµ chØnh ®æi míi chØnh ®èn §¶ng theo tinh thÇn NghÞ quyÕt TW 3 (Kho¸ VII) NghÞ quyÕt TW 6 kho¸ VIII (lÇn 2) ®· gãp phÇn n©ng cao vai trß l·nh ®¹o vµ uy tÝn cña tæ chøc §¶ng c¸c cÊp. Th­êng xuyªn ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng truyÒn gi¸o dôc trong ®oµn viªn thanh niªn vµ chñ nghÜa M¸c – LªNin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, tuyªn truyÒn vÎ vang cña §¶ng, vÒ B¸c Hå vÒ c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt n­íc. Bªn c¹nh ®ã Ban chÊp hµnh §oµn x· lu«n tæ chøc c¸c phong trµo “Thanh niªn t×nh nguyÖn” do TW §oµn ph¸t ®éng vµ cßn x©y dùng kÕ ho¹ch h­íng dÉn c¸c §oµn c¬ së thùc hiÖn, n©ng cao chÊt l­îng ®oµn viªn trong nhiÖn kú ®· cã nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Ban Th­êng vô §oµn x· ®· b¸m s¸t sù chØ ®¹o cña huyÖn §oµn, sù l·nh ®¹o toµn diÖn cña huyÖn uû ®Ó tËp trung chØ ®¹o, t¨ng c­êng c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN. §· cã rÊt nhiÒu ho¹t ®éng s«i næi vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng ghi nhËn. C¸c ho¹t ®éng lín ®· nhËn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t cña huyÖn §oµn, huyÖn uû, H§ND, UBND huyÖn vµ sù ñng hé c¸c c¬ quan, b¸o trÝ cña huyÖn trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn cæ vò. Trong c«ng t¸c chØ ®¹o thÓ hiÖn tÝnh s¸ng t¹o, nh¹y bÐn vµ chñ ®éng ban hµnh c¸c ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c, x©y dùng c¸c ch­ng tr×nh hµnh ®éng, ®Ò ra c¸c néi dung, gi¶i ph¸p, b¸m s¸t víi nhiÖm vô chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi cña §oµn x· vµ phï hîp víi ®Æc thï c¸c khèi ®èi t­îng thanh niªn, ®ång thêi tranh thñ sù quan t©m chØ ®¹o t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn vµ c¸c ban ngµnh; tÝch cùc khai th¸c nguån lùc cña x· héi phôc vô cho c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN x· qua qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn ®· ph¸t huy ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Ho¹t ®éng phong trµo cã sù ®Çu t­ chiÒu s©u, h­íng vÒ c¬ së, cã sù lùa chän mòi nhän, s¸ng t¹o trong triÓn khai vµ tæ chøc thùc hiÖn, tËp chung vµo c¸c nhiÖm vô träng t©m, c¸c vÊn ®Ò bøc xóc cña x· §ång Thanh; ®· cã sù vµo cuéc tÝch cùc cña c¬ së §oµn, sù h­ëng øng cña ®«ng ®¶o lùc l­îng §VTN thu hót sù quan t©m h­ëng øng ñng hé cña d­ luËn x· héi vµ sù ®¸nh gi¸ ghi nhËn cao cña c¸c cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn. Tæ chøc §oµn c¸c cÊp ®· chñ ®éng tham m­u víi cÊp uû, chÝnh quyÒn vµ phèi hîp víi c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc x· héi ®Ó t¨ng c­êng sù chØ ®¹p, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ nguån lùc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c phong trµo. quan t©n ®Çu t­ tíi c«ng t¸c ®µo t¹o, t¹o nguån quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé §oµn c¸c cÊp, n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm tra, tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c thi ®ua khen thëng, c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn. Nguyªn nh©n: ®­îc sù quan t©m cña chØ ®¹o cña HuyÖn ñy Kim §éng. Ban th­êng vô x· §ång Thanh ®· tËp trung l·nh ®¹o, h­íng dÉn tæ chøc lu«n h­íng vÒ c¸c c¬ së träng ®iÓm, träng t©m, th­êng xuyªn tæng kÕt rót kinh nghiÖm. ThÝ ®iÓm c¸c m« h×nh ho¹t ®éng vµ nh©n réng nh÷ng m« h×nh ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ cã sù hç trî gióp ®ì cña c¬ së. NhËn thøc cña c¸c cÊp uû §¶ngvµ ®¶ng viªn vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng trong thanh niªn ®· ®­îc n©ng lªn, nhËn thøc ®­îc vai trß cña thanh niªn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña x· héi. BCH §oµn x· ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc ®æi míi néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña §oµn - Héi thu hót ®­îc ®«ng ®¶o thanh niªn tham gia, tæ chøc ®­îc nhiÒu phong trµo phï hîp, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nguyÖn väng thiÕt thùc cña ®oµn viªn thanh niªn. §Æc biÖt quan t©m ®Õn b­íc t¹o nguån vµ båi d­ìng ®èi t­îng ®¶ng Hçu hÕt §oµn c¬ së thi ®ua c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn míi lµ nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi. Do vËy tæ chøc §oµn ngµy cµng ®­îc cñnh cè vµ n©ng cao chÊt l­îng, v÷ng m¹nh c¶ vÒ tæ chøc, t­ t­ëng vµ hµnh ®éng, trªn c¬ së ®ã ®· xuÊt hiÖn nh÷ng nh©n tè tÝch cùc lµ nguÇn bæ sung lùc l­îng trÎ ®Ó §oµn giíi thiÖu cho §¶ng sem xÐt vµ båi d­ìng kÕt n¹p. 3.3 Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ cô thÓ vµ nguyªn nh©n: Mét sè c¬ së §oµn cßn lóng tóng trong viÖc chØ ®¹o, triÓn khai tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng tËp chung cña x· mét sè ®¬n vÞ cßn ch­a nghiªm tóc tham gia lµm ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ cña phong trµo. C«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ cho §VTN t¹i mét sè c¬ së ch­a ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn; néi dung h×nh thøc ch­a phong phó, hÊp dÉn. C«ng t¸c gi¸o dôc ph¸p luËt ë mét sè ®¬n vÞ triÓn khai cßn mang tÝnh h×nh thøc, hiÖu qu¶ ch­a cao, dÉn tíi t×nh tr¹ng mét bé phËn thanh niªn cßn m¬ hå, nhËn thøc chÝnh trÞ cßn ch­a cao, cßn vi ph¹m ph¸p luËt, m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. Phong trµo thi ®ua t×nh nguyÖn t¹i mét sè khu vùc ch­a ®­îc ®ång ®Òu réng kh¾p, mét sè ho¹t ®éng cßn mang tÝnh h×nh thøc, ch­a ph¸t huy ®­îc søc trÎ, sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña thanh niªn, viÖc ®¨ng ký ®¶m nhËn tham gia c«ng tr×nh phÇn viÖc thanh niªn cña mét sè c¬ së ch­a chñ ®éng vµ cßn thiÕu h¹n chÕ. ViÖc sinh ho¹t chi ®oµn ®· ®i nÒ nÕp ë mét sè khu vùc nh­ng néi dung, h×nh thøc sinh ho¹t ch­a phong phó vµ hÊp dÉn, sæ s¸ch §oµn vô ë mét sè c¬ së §oµn cßn ch­a ®Çy ®ñ;c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng ë mét sè khu vùc ch­a cao; Sù chñ ®éng tham m­u víi cÊp uû §¶ng,ChÝnh quyÒn vÒ c«ng t¸c Thanh niªn cña mét sè c¬ së cßn ch­a tÝch cùc.ViÖc x· héi ho¸ c«ng t¸c thanh niªn, huy ®éng nguån lùc phôc vô cho phong trµo mét sè c¬ së ®oµn ch­a kÞp thêi, sè liÖu ch­a ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c g©y khã kh¨n trong viÖc tæng hîp. * VÒ phÝa §oµn thanh niªn. C«ng t¸c båi d­ìng gi¸o dôc lý t­ëng nhËn thøc §¶ng ch­a s©u réng ®Õn tõng ®oµn viªn thanh niªn. Néi dung gi¸o dôc, h×nh thøc vËn ®éng cßn nghÌo nµn ch­a phï hîp víi tõng khu vùc, tõng ®èi t­îng vµ thêi gian sinh ho¹t, ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn. Trong qu¸ tr×nh båi d­ìng, giíi thiÖu ®oµn viªn ­u tó cho §¶ng mét sè cÊp bé §oµn chØ ®¹o thiÕu chÆt chÏ, ch­a thùc hiÖn ®óng quy tr×nh v× vËy chÊt l­îng ®oµn viªn ­u tó ch­a cao, cÊp uû vµ mét sè tæ chøc §oµn ch­a thùc sù chó ý båi d­ìng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®oµn viªn ­u tó rÌn luyÖn, phÊn ®Êu cho nªn cã nhiÒu ®oµn viªn ­u tó chuyÓn tõ n¨m nµy sang n¨m kh¸c vÉn ch­a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó kÕt n¹p vµo §¶ng. * VÒ phÝa cÊp uû §¶ng Do tr×nh ®é n¨ng lùc l·nh ®¹o ë mét sè cÊp uû §¶ng vµ §¶ng viªn cßn nhiÒu h¹n chÕ, ch­a lµm tèt c«ng t¸c quÇn chóng, nhiÒu c¸n bé §¶ng viªn Ýt gÇn gòi ngµi tiÕp xóc víi thanh niªn, ch­a thùc sù tÝch cùc lµm tèt c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn míi. Nguyªn nh©n: - Nguyªn nh©n kh¸ch quan: t×nh h×nh trong n­íc vµ quèc tÕ cã nhiÒu biÕn ®éng phøc t¹p, mÆt tr¸i cña c¬ chÕ thÞ tr­êng t¸c ®éng kh«ng nhá vµo t©m lý cña thanh niªn, sù tha ho¸ biÕn chÊt, n¹n quan liªu tham nhòng cña mét sè c¸n bé ®· ¶nh h­ëng vµo niÒm tin cña thanh niªn, mét sè cÊp uû §¶ng ch­a quan t©m thùc sù vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ®oµn ho¹t ®éng, c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô ®Ò ra. - Nguyªn nh©n chñ quan: c«ng t¸c c¸n bé c¬ së cña ®oµn cßn nhiÒu lóng tóng, bÞ ®éng, ®éi ngò c¸n bé ë mét sè ®¬n vÞ cßn kÐm vµ thiÕu n¨ng ®éng s¸ng t¹o, nhiÒu lóc cßn hµnh chÝnh ho¸ ch¹y theo sô vô, thiÕu s©u s¸t c¬ së, c«ng t¸c tham m­u cho cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn cßn yÕu. C«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t cña §oµn cßn ch­a th­êng xuyªn vµ ch­a nghiªm tóc... 3.4. Bµi häc kinh nghiÖm: Sù l·nh ®¹o cña cÊp uû §¶ng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng cña c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng §¶ng.cÇn cã sù quan t©m toµn diÖn cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn vµ gi÷ v÷ng ®Þnh h­íng chÝnh trÞ trong c¸c ho¹t ®éng cña §oµn lµ yÕu tè then chèt, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu, nhiÖm vô vµ ®¶m b¶o cho mäi th¾ng lîi c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi, ph¶i tu©n thñ sù l·nh ®¹o cña §¶ng, lu«n b¸m s¸t chñ tr­¬ng nghÞ quyÕt chñ true¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ vËn dông mét c¸ch linh ho¹t ®óng ®¾n, s¸ng t¹o. Ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng thanh niªn, nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®Çy ®ñ vÒ vai trß vÞ trÝ cña tæ chøc §oµn, lµ mét tæ chøc chÝnh trÞ cña thanh niªn ®Ó tõ ®ã ®oµn kÕt tËp hîp, ®éng viªn c¸c tÇng líp §VTN tham gia x©y dùng §oµn- Héi v÷ng m¹nh. G¾n ho¹t ®éng cña §oµn víi ho¹t ®éng kinh tÕ, t¹o môc tiªu ®éng lùc trong thanh niªn biÕt kh¬i dËy tinh thÇn xung kÝch, t×nh nguyÖn, yªu n­íc, cña thanh niªn sÏ t¹o ra søc m¹nh tæng hîp kÕt hîp víi ph¸t huy néi lùc sÏ thóc ®Èy phong trµo ph¸t triÓn nhanh, m¹nh. C¸n bé lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng phong trµo v× vËy c«ng t¸c c¸n bé ph¶i ®Æc biÖt coi träng. CÇn quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng, quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé, cã kÕ ho¹ch bè trÝ, s¾p xÕp lu©n chuyÓn phï hîp víi n¨ng lùc c«ng t¸c, tõng b­íc chuyÓn ho¸, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé §oµn cã phÈm chÊt, n¨ng lùc tr×nh ®é vµ ph­¬ng ph¸p vËn ®éng quÇn chóng tèt, cã t©m huyÕt nhiÖt t×nh víi c«ng t¸c §oµn - Héi - §éi quan t©m c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn ®Ó c¸n bé an t©m c«ng t¸c. TÝch cùc b¸m s¸t c¬ së ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh, ®ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c kiÓm tra, t¨ng c­êng c«ng t¸c x©y dùng quü §oµn, tranh thñ tèi ®a nguån lùc hç trî tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó chñ ®éng tæ chøc ho¹t ®éng, chó träng c«ng t¸c s¬, tæng kÕt, rót kinh nghiÖm, ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi ®Ó khuyÕn khÝch §VTN phÊn ®Êu v­¬n lªn. C¸c c¬ së §oµn ph¶i m¹nh chÊt l­îng ®oµn viªn vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña tæ chøc c¬ së §oµn ph¶i ®­îc n©ng cao kh«ng ngõng t¹o m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc t¹o nguån båi d­ìng ®èi t­îng §¶ng trong thanh niªn. Trong c«ng t¸c l·nh ®¹o §oµn tham gia x©y dùng §¶ng c¸c cÊp bé §oµn cÇn chñ ®éng ®Ò xuÊt phèi hîp víi cÊp uû §¶ng chØ ®¹o h­íng dÉn viÖc tham m­u cña §oµn cÊp d­íi vµ cïng cÊp vÒ c«ng t¸c nµy. Th­êng xuyªn chó träng c«ng t¸c x©y dùng kÞp thêi chØ ®¹o bé m¸y l·nh ®¹o c¸c cÊp §oµn lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra t¨ng c­êng tËp huÊn cho c¸n bé §oµn, Héi, §éi. C¸n bé tõ huyÖn ®Õn c¬ së ph¶i th­êng xuyªn tæ chøc ®i dù sinh ho¹t ®oµn chó träng viÖc x©y dùng c¸c m« h×nh cã chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cao. PhÇn thø ba Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®oµn tham gia x©y dùng §¶ng ë x· ®ång thanh trong thêi gian tíi 1. Mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c ®oµn tham gia x©y dùng §¶ng ë x· §ång Thanh- HuyÖn Kim §éng. Trong t×nh h×nh hiÖn nay, c«ng t¸c x©y dùng §¶ng lµ nhiÖm vô quan träng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu, ®ã lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn §¶ng, toµn qu©n, toµn d©n ta, trong ®ã tæ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh gi÷ vÞ trÝ vai trß quan träng then chèt. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy tr­íc hÕt cÇn lµm tèt c«ng t¸c sau: 1.1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng h¬n n÷a ®èi víi tæ chøc §oµn vµ c«ng t¸c thanh niªn, t¨ng c­êng gi¸o dôc n©ng cao nhËn thøc tr¸ch nhiÖm cho tõng c¸n bé §¶ng viªn, c¸c tæ chøc §¶ng vµ §¶ng viªn ph¶i thËt sù coi träng c«ng viÖc x©y dùng tæ chøc §oµn c¸c cÊp m¹nh vÒ chÝnh trÞ, t­ t­ëng vµ tæ chøc. §¶ng viªn ph¶i thùc sù tiªn phong g­¬ng mÉu n¾m ch¾c vµ hiÓu râ vÞ trÝ, chøc n¨ng nhiÖm vô cña tæ chøc §oµn thanh niªn, ®¸nh gi¸ ®óng, ®ång thêi, tin t­ëng vµ dùa h¼n vµo thanh niªn, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra chÆt chÏ mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thanh niªn nh­. LuËt thanh niªn, c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. §ång thêi ph¶i th­êng xuyªn tæng kÕt rót kinh nghiÖm qu¸ t×nh xem xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch chÊt l­îng §¶ng viªn vµ tæ chøc §¶ng. BiÓu d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc §¶ng vµ §¶ng viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô trong viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc §oµn vµ §oµn thanh niªn ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng. 1.2. X©y dùng tæ chøc §¶ng, §oµn trong s¹ch v÷ng m¹nh, t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh ®Ó gi¸o dôc ®oµn viªn. C¸c tæ chøc §¶ng vµ tæ chøc §oµn tÝch cùc tËp hîp ®oµn viªn thanh niªn ®oµn kÕt thèng nhÊt ý trÝ hµnh ®éng. T¨ng c­êng gi¸o dôc ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc th«ng qua néi dung gi¸o dôc c¬ b¶n vµ c¸c phong trµo. Qu¸n triÖt tèt NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp tíi ®oµn viªn thanh niªn b»ng nhiÒu h×nh thøc phong phó phï hîp víi tuæi trÎ. Ph¸t huy tèt ®éi ngò §¶ng viªn trÎ vÉn cßn ®é tuæi sinh ho¹t ®oµn lµm cho ®oµn viªn thanh niªn tuyÖt ®èi tin t­ëng vµo §¶ng, x¸c ®Þnh tèt ®éng c¬ phÊn ®Êu rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng­êi §¶ng viªn ­u tó cña §¶ng. 1.3. C¸c tæ chøc §oµn vµ ®oµn viªn ph¶i thùc sù coi nhiÖm vô ®ãng gãp ý kiÕn cho §¶ng viªn vµ tæ chøc §¶ng lµ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Tõ ®ã lµm cho c¸n bé §¶ng viªn vµ tæ chøc §¶ng thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh trong l·nh ®¹o, tÝch cùc ®Ò xuÊt víi c¸c cÊp uû §¶ng vÒ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c thanh niªn vµ quyÒn lîi cña thanh niªn ®Ó cho cÊp uû §¶ng cã biÖn ph¸p l·nh ®¹o, phï hîp víi t©m lý vµ nguyÖn väng cña tuæi trÎ. Tæ chøc §oµn ph¶i lu«n tù chØnh ®èn, tù ®æi míi néi dung vµ ph­¬ng thøc ho¹t ®éng ph¶i th­êng xuyªn ch¨m lo c«ng t¸c båi d­ìng ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c¬ së ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé chi ®oµn, Ban chÊp hµnh §oµn c¬ së ®Õn huyÖn §oµn cÇn lµm tèt c«ng t¸c tham m­u cho cÊp uû §¶ng trong viÖc lùa chän bè trÝ, quy ho¹ch ®éi ngò c¸n bé §oµn. 1.4. §èi víi ®oµn thanh niªn ph¶i thùc sù lµ ®éi qu©n xung kÝch ®i ®Çu trong mäi nhiÖm vô, t¹o ra ®­îc nhiÒu phong trµo lín thu hót tËp hîp ®«ng ®¶o thanh niªn tham gia tÝch cùc rÌn luyÖn, quyÕt t©m x©y dùng tæ chøc §oµn v÷ng m¹nh. 1.5. Thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng tæ chøc c¬ së §oµn lµ h¹t nh©n l·nh ®¹o c¸n bé §¶ng viªn, c«ng chøc viªn chøc trong c¬ quan, thùc hiÖn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ, l·nh ®¹o cña ®oµn thÓ, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé ®oµn viªn thanh niªn. §æi míi néi dung sinh ho¹t §¶ng nhÊt lµ sinh ho¹t chi bé, thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong sinh ho¹t §¶ng, ph¸t huy d©n chñ ®i ®«i víi t¨ng c­êng kû luËt, kû c­¬ng trong §¶ng. Chó träng kiÖn toµn båi d­ìng cÊp uû c¬ së ®¸p øng yªu cÇu l·nh ®¹o, thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®Þa ph­¬ng. TËp trung cñng cè x©y dùng c¬ së §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh, ph¶i th­êng xuyªn cã NghÞ quyÕt ®óng, s¸t víi t×nh h×nh cña huyÖn lu«n chñ ®éng cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ kiÖn toµn tæ chøc §¶ng. Lu«n cã kÕt qu¶ kiÓm tra th­êng xuyªn, kiÓm tra ®ét xuÊt, kiÓm tra ®Þnh kú ®èi víi c¸n bé §¶ng viªn. Qu¸ tr×nh l·nh ®¹o cña x· §ång Thanh còng ph¶i lu«n l¾ng nghe c¸c ý kiÕn cña quÇn chóng nh©n d©n, nh»m ph¸t hiÖn c¸c §¶ng viªn, c¸c cÊp uû viªn vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng uû ®Ó tõ ®ã cã h×nh thøc khen th­ëng vµ kû luËt kÞp thêi. C¸c §¶ng bé, chi bé cã §¶ng viªn cã biÓu hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt ®Òu xö lý mét c¸ch nghiªm minh triÖt ®Ó nh»m lµm cho §¶ng bé lu«n trong s¹ch v÷ng m¹nh. 2. Mét sè ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c §oµn tham gia x©y dùng ®¶ng ë x· §ång Thanh. 2.1. §èi víi c¸c cÊp uû §¶ng: tr­íc hÕt x¸c ®Þnh §¶ng lµ c¬ quan chÝnh trÞ cao nhÊt trùc tiÕp l·nh ®¹o tæ chøc §oµn v× thÕ §¶ng ph¶i lµ mét tæ chøc trong s¹ch v÷ng m¹nh, tæ chøc §¶ng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho §oµn viªn thanh niªn, thiÕu nhi cã s©n ch¬i, cã ®Þa ®iÓm dµnh cho sinh ho¹t. c¸c c«ng tr×nh ®Ó thanh niªn lao ®éng g©y quü, cã biÖn ph¸p n©ng cao nhËn thøc cña mäi c¸n bé §¶ng viªn cã c«ng t¸c kÕt n¹p §¶ng viªn trÎ. Cã kÕ ho¹ch biÖn ph¸p tæ chøc, ph©n c«ng c¸n bé §¶ng viªn gióp ®ì quÇn chóng ®Æc biÖt lµ ë c¸c c¬ së, ph¶i t¹o c¬ héi cho hä ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt, c¸n bé §¶ng viªn cÇn n¾m ch¾c c¸c nghÞ quyÕt, c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc, ph¶i cã ý thøc x©y dùng tæ chøc. CÇn cã nhiÒu kÕ ho¹ch, nhiÒu chÝnh s¸ch phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Êt n­íc, nhÊt lµ c¸c vïng s©u, vïng xa, tËp huÊn cho hä nhiÒu ph­¬ng ph¸p, cung cÊp cho hä nhiÒu néi dung ho¹t ®éng, th­êng xuyªn cö c¸n bé vÒ c¬ së ®Ó kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c phong trµo ho¹t ®éng, cÇn cã sù khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n hay tËp thÓ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c còng nh­ ®èi víi c¸ nh©n vi ph¹m nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña §¶ng, t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt cho c¬ së ho¹t ®éng............. Ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña trung ­¬ng, lu«n gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña c¸c thÞ §oµn ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o lªn cÊp trªn. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c phong trµo ho¹t ®éng, c¸c líp tËp huÊn, kÞp thêi giíi thiÖu cho cÊp trªn nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c ®Ó khen th­ëng kÞp thêi, th­êng xuyªn cö c¸n bé kiÓm tra gi¸m s¸t...... CÊp huyÖn, thÞ: Ph¶i nhanh chãng triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch cña tØnh §oµn vÒ c¸c ph­êng khu phè. Tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a c¸c phong trµo, ho¹t ®éng, më thªm khu vui ch¬i cho §VTN, c¸c cÊp chÝnh quyÒn cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn c¸c gia ®×nh §VTN cã hoµn c¶nh khã kh¨n, cÇn ®«n ®èc c¸c c¬ së thùc hiÖn tèt c¸c phong trµo mµ tØnh ph¸t ®éng, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c BÝ th, phã BÝ th­ ®­îc häc tËp n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cña m×nh... CÊp c¬ së: Chñ ®éng n¾m b¾t c¸c kÕ ho¹ch cña tØnh, ph¸t ®éng vµ triÓn khai kÞp thêi ®Õn c¸c chi §oµn. CÇn tæ chøc tèt c¸c buæi sinh ho¹t §oµn, vËn ®éng §VTN tham gia sinh ho¹t ®µy ®ñ nhanh chãng t×m vµ giíi thiÖu cho §¶ng nh÷ng §oµn viªn ­u tó ®i häc líp t×m hiÓu vÒ §¶ng.... 2.2. §¶ng cÇn khÈn tr­¬ng chØ ®¹o cho cÊp uû x©y dùng quy chÕ vÒ sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi §oµn thanh niªn vµ quy chÕ vÒ viÖc §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. CÇn cã NghÞ quyÕt chuyªn m«n c«ng t¸c thùc hiÖn tèt c¸c chØ thÞ 66 cña TW §¶ng, chØ thÞ 07 cña huyÖn uû vÒ c«ng t¸c thanh niªn trong t×nh h×nh míi. 2.3. §èi víi §oµn cÊp trªn cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, s©u s¸t ë c¬ së h¬n n÷a ®Ó gióp ®ì tæ chøc ho¹t ®éng phong trµo, cã chÕ ®é tËp huÊn c¸n bé chuyªn tr¸ch hîp lý h¬n, th­êng xuyªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®Ó häc hái kinh nghiÖm, cã sù h­íng dÉn cô thÓ vµ ®Çu t­ h¬n n÷a cho c¸c m« h×nh tËp hîp thanh niªn nhÊt lµ tµi liÖu vµ c¸ch tæ chøc, ph­¬ng thøc sinh ho¹t. CÇn cã h­íng dÉn vµ in Ên tµi liÖu sinh ho¹t cho c¸c m« h×nh tËp hîp cô thÓ vµ nhiÒu h¬n n÷a. 2.4. CÇn lµm tèt c«ng t¸c trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt n¨ng lùc trong §¶ng bé, mÆt kh¸c §¶ng bé ph¶i th­êng xuyªn kiÖn toµn cñng cè chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé, quy ho¹ch bè trÝ s¾p xÕp phï hîp víi n¨ng lùc së tr­êng cña hä. 2.5. Trong tõng quý tõng n¨m, §¶ng bé ph¶i lu«n cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn §¶ng viªn míi víi chØ tiªu sè l­îng cô thÓ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tiÔn cña c¸c chi bé. KÕt luËn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ §¶ng duy nhÊt l·nh ®¹o hÖ thèng chÝnh quyÒn cña n­íc ta. X©y dùng §¶ng ®ång nghÜa víi x©y dùng chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ v× §¶ng lµ ng­êi ph©n c«ng qu¶n lý trùc tiÕp nh÷ng §¶ng viªn cã ®ñ søc, ®ñ tµi ®Ó gi÷ c­¬ng vÞ l·nh ®¹o §¶ng lµ nhiÖm vô then chèt quyÕt ®Þnh mäi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §Ó l·nh ®¹o th¾ng lîi c«ng cuéc ®æi míi còng nh­ sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi b¶o vÖ Tæ quèc, §¶ng ph¶i tù ®æi míi, tù chØnh ®èn kÞp thêi kh¾c phôc cã hiÖu qu¶ c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc x· héi vµ c¸c mÆt yÕu kÐm kh«i phôc cã hiÖu qu¶ c¸c hiÖn t­îng, uy tÝn cho §¶ng trong nh©n d©n. Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ nh÷ng b­íc tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi ®Òu phô thuéc vµo líp ng­êi kÕ cËn, ®ã lµ thanh niªn mµ ng­êi phô tr¸ch thanh niªn lµ tæ chøc ®oµn. ChÝnh v× vËy mµ x©y dùng §¶ng lµ nhiÖm vô cña ®oµn thanh niªn. D­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé x· §ång Thanh- huyÖn Kim §éng, tuæi trÎ §ång Thanh víi kÕt qu¶ ®­îc cïng sù nç lùc phÊn ®Êu ®em hÕt søc m×nh, quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cña §¹i héi ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh x· §ång Thanh- huyÖn Kim §éng cïng víi §¶ng vµ nh©n d©n trong x· ph¸t huy hÕt trÝ tuÖ nç lùc ®oµn kÕt thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c môc tiªu NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng X v× sù nghiÖp “D©n giµu, n­íc m¹nh", nghÜa vô cña ®oµn thanh niªn vµ yªu cÇu ®Æt ra víi mçi tæ chøc §¶ng, ®oµn vµ mçi c¸n bé §¶ng viªn ®oµn viªn thanh niªn trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, x· héi ho¸ ®Êt n­íc. §­a ®Êt n­íc v÷ng b­íc ®i theo con ®­êng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ nghÜa céng s¶n nh­ mong ­íc cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII, lÇn thø IX, X 2. V¨n kiÖn §¹i héi toµn quèc lÇn thø VIII 3.NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø VII Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ phôc vô vËn ®éng x©y dùng vµ chØnh ®èn §¶ng. 4. X©y dùng §¶ng - Häc viÖn chÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh 2002 5. Hå ChÝ Minh vÒ x©y dùng §¶ng - NXB ChÝnh trÞ quèc gia 1986 6. Lý luËn vµ nghiÖp vô x©y dùng §oµn 7. LÞch sö §¶ng bé x· §ång Thanh- huyÖn Kim §éng 8. B¸o c¸o c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh niªn thiÕu x· §ång Thanh- huyÖn Kim §éng n¨m 2006-2009. 9. B¸o c¸o kiÓm ®iÓm c¸c mÆt c«ng t¸c 6 th¸ng ®Çu n¨m 2009 - X· §ång Thanh n¨m 2008 - 2009. 10. T¹p chÝ x©y dùng §¶ng. 11. Hái vµ ®¸p dµnh cho ®oµn viªn thanh niªn. 12. Ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi x· §ång Thanh n¨m 2006.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Thanh-huyện Kim Động-tỉnh Hưng Yên với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc