Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng Đảng

Trải qua 80 năm đấu tranh, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành Đảng Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, phấn đấu vì mục đích: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay đất nước đang trong thời kỳ đổi mới bước vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế đã và đang thu được những thành công cơ bản trên tất cả những lĩnh vực, tình hình chính trị ổn định, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao. Song cũng đặt ra muôn vàn khó khăn và thử thách. Đòi hỏi Đảng luôn phải phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị xã hội của nước ta. Trong thời điểm ngày nay khi chủ nghĩa xã hội đã không còn là hệ thống trên thế giới. Việc sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình cách mạng ở Việt Nam. Các thế lực phản động cách mạng trong và ngoài nước luôn luôn dùng mọi âm mưu thủ đoạn như: " Diễn Biến Hoà Bình " để chống phá hoạt động cách mạng của chúng ta. Bên cạnh đó, với cơ chế thị trường từ những mặt trái nó để lại đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, lối sống, suy nghĩ, hành động của một bộ phận cán bộ, Đảng viên đó là lối sống thực dụng, tệ nạn tham ô, tham nhũng, sống sa hoa hưởng lac, xa rời quần chúng, Đoàn viên thanh niên chịu tác động xấu từ bên ngoài mang tới đó là ấn phẩm đồ truỵ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, côi thường tổ chức không muốn phấn đấu vào Đảng, giảm sút ý chí phấn đấu, không có lý tưởng hoài bão. Những vấn đề đó đặt ra cho mỗi cán bộ, Đảng viên nói riêng, tổ chức Đảng nói chung muôn vàn khó khăn, thử thách, để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới bến bờ thành công. LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC VIẾT TẮT 5 MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích nghiên cứu đề tài 8 3. Nhiệm vụ của đề tài 8 4. Đối tượng nghiên cứu. 8 5. Khách thể nghiên cứu. 8 6. Phạm vi nghiên cứu khoa học. 9 7. Phương pháp nghiên cứu. 9 8. Kết cấu tiểu luận. 9 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ THANH NIÊN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 10 1.1 Hệ thống các khái niệm 10 1.1.1. Khái niệm về Đảng. 10 1.1.2.Khái niệm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 11 1.1.3 Khái niệm về xây dựng Đảng. 12 1.1.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng . 13 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản, vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng. 15 1.2.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mac – Ănghen và Lênin. 15 1.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 17 1.2.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đoàn thanh niên tham gia công tác xây dựng Đảng. 21 1.3. Tham gia xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới. 24 1.3.1. Nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời kỳ đổi mới 24 1.3.2.Thực trạng về công tác xây dựng Đảng hiện nay. 25 Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TAM QUANG - HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA (2009- 20010) 28 2.1. Một số nét về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội địa phương. 28 2.1.2. Đặc điểm của công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tam Quang - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An: 30 2.2. Thực trạng của công tác tham gia xây dựng Đảng của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Quang. 33 2.2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 33 2.2.2. Tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng để rèn luyện đoàn viên 36 2.2.3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú học cho Đảng. 39 2.2.4. Công tác tham mưu, góp ý cho đảng viờn. 40 2.2.5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 41 2.3. Những thành tựu, hạn chế, và bài học kinh nghiệm của công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn thanh niên xã tam Quang - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An 42 2.3.1. Hạn chế. 42 2.3.2. Nguyên nhân hạn chế. 43 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRề CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ TAM QUANG HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TỈNH NGHỆ AN THAM GIA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 44 3.1. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xó Tam Quang huyện Tương Dương trong thời gian tới. 44 3.1.1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 44 3.1.2. Về công tác cán bộ. 44 3.1.3. Về công tác phối kết hợp với các ban nghành đoàn thể. 45 3.2. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xó Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 46 3.2.1. Đối với các cấp uỷ Đảng: 46 3.3.2. Đối với chính quyền: 47 3.3.3. Đối với các cấp bộ Đoàn: 48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/02/2013 | Lượt xem: 1913 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang - Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lâm - Ngư nghiệp chiếm (20–21%), Công nghiệp và xây dựng (38 – 39%), các nghanh dịch vụ khác (21-42%), giảm tỷ lệ sinh bình quân 0.56% nhịp độ dân số vào năm 2010 khoảng 1.22% tạo việc làm cho khoảng 7.9 triệu lao động nâng cao tỷ lệ lao động lên 30% và cũng vào năm 2010: cơ bản xoá hộ đói giảm hộ nghèo xuống còn 10%. Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ đặc biệt là niềm tin của Đảng đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì việc tham gia thực hiện kế hoạch 5 năm 2005-2010 là cơ hội và cũng là thách thức để tổ chức Đoàn nói chung, cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên nói riêng khẳng định được mình, đó là một nhiệm vụ nặng nề và cũng rất vinh quang đối với tổ chức Đoàn thanh niên những chủ nhân tương lai của đất nước, nguyện đem hết sức mình để xây dựng Đảng và cống hiến sức trẻ cho Đảng. Tích cực tham gia hội nhập phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức tổ chức hoạt động như: trang trại thanh niên đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước... Bám sát vào mục tiêu cũng như sự chỉ đạo của các cấp bộ Đảng để tổ chức và hướng dẫn đoàn viên thực hiện, góp phần xây dựng và củng cố Đảng. 1.3.2.Thực trạng về công tác xây dựng Đảng hiện nay Từ các quan điểm của chủ nghĩa C.Mác – Lênin, Ăngghen, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng thì chúng ta thấy: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ xuất phát từ đòi hỏi khách quan của quy luật sinh tồn và phát triển của Đảng, của Đoàn, của Đội. Công tác này được thực hiện với nội dung chủ yếu là: giáo dục tuyên truyền về Đảng cho đoàn viên thanh niên, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, phê bình cán bộ Đảng viên và tổ chức Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần làm cho Đảng càng trong sạch vững mạnh. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng thể hiện dưới nhiều hình thức đó là: Tham mưu cho cấp uỷ Đảng, Chính quyền, về công tác thanh niên, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, quán triệt Nghị quyết của Đảng đến từng đoàn viên, thanh niên. Với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tóm lại: Đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam thì nhân dân Việt Nam luôn đặt niềm tin to lớn ở thanh niên, bởi thanh niên là giường cột của nước nhà, là lực lượng đông đảo có phẩm chất, năng lực, trí tuệ...Là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng Sản Việt Nam, thường xuyên học tập, góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng với mong muốn làm cho Đảng ta trong sạch vững mạnh hơn. Cương lĩnh và Điều lệ Đảng khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Những thành tựu và yếu kém trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với trách nhiệm lãnh đạo của Đảng và những ưu khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Trong thời kỡ đổi mới Đảng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cho đến hội nghị TW 6 (lần 2 khoá VIII) họp ngày 12/5/1999 đã ra nghị quyết về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng Đảng; Mở cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiến hành phê bình và tự phê bình trong toàn Đảng. Qua gần 5 năm thực hiện công cuộc đã thu được những kết quả khả quan, nhưng vẫn có những mặt chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng bên cạnh những ưu điểm, cũn một số khuyết điểm như: “công tác giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên chưa ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Một số tổ chức Đảng ở cấp chưa chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết, công tác tư tưởng lý luận còn yếu kém, bất cập, công tác cán bộ còn một số biểu hiện trì trệ, tổ chức chỉ đạo các nghị quyết của Đảng còn yếu kém. Công tác phát triển Đảng ở một số địa phương thiếu quan tâm, có nơi 10 năm liền không kết nạp được một đảng viên nào (vớ dụ như ở bản Tam Bông), số lượng và chất lượng đảng viên chênh lệch về trình độ, phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay đã và đang được quan tâm. Tuy còn nhiều hạn chế hiện nay độ tuổi trung bình của đảng viên cả nước quá cao, hiện tượng chênh lệch đảng viên trẻ và đảng viên già không bảo đảm sự kế thừa của Đảng. Nhiều cán bộ công nhân viên chức phấn đấu hơn 2/3 thời gian tham gia công tác nhưng vẫn chưa được kết nạp vào tổ chức Đảng. Nguyên nhân của những kết quả trên là do nhiều cấp uỷ Đảng từ trung ương đến địa phương chưa chỉ đạo tập trung và kiên quyết công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng chủ trương biện pháp thiếu đồng bộ, chưa chỉ đạo kết hợp phê bình, tự phê bình kiện toàn tổ chức...Do đó đã dẫn đến một số cán bộ đảng viên , thái hoá biến chất, quan liêu hách dịch, sách nhiễu, làm giảm đi niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Để cán bộ đảng viên thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân thì toàn Đảng toàn dân ta phải tăng cường công tác giáo dục, công tác tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải nghiêm túc học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình trong cấp uỷ và tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tham nhũng, quan liêu, làm cho đội ngũ đảng viên trong sạch hơn. Phải tiếp tục chú trọng và đổi mới công tác cán bộ bởi theo như Bác nói: “Cán bộ là cái gốc của công việc, cán bộ tốt, công việc tốt, cán bộ xấu công việc kém”. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, trước tiên là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp vững về chính trị và tư tưởng, gương mẫu đạo đức, lối sống, có trí tuệ, chuyên môn vững vàng , gắn bó với nhân dân. Đảng phải đánh giá sử dụng dựa trên cơ sở lấy uy tín và công việc làm thước đo chủ yếu. Phải thường xuyên xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng , giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong Đảng. Nguyên tắc hoạt động tập trung dân chủ phải là nguyên tắc trong tổ chức và trong sinh hoạt Đảng. Như vậy xây dựng và chỉnh đốn Đảng là trách nhiệm của Đảng, của Đoàn và của toàn xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn tham gia xây dựng Đảng là chức năng, trách nhiệm của Đoàn, để xứng đáng với vị trí, vai trò của mình. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải mở rộng hơn nữa mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên theo đường lối chủ trương của Đảng, của đoàn viên thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp ý kiến cho tổ chức và cán bộ Đảng viên, giới thiệu đoàn viên, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng. Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN XÃ TAM QUANG - HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG - TỈNH NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN QUA (2009- 20010) 2.1. Một số nét về vị trí địa lý, kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội địa phương. Tam Quang là một xã thuộc khu vực miền núi, nằm ở phía Tây huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An. Là xã thuần tuý sản xuất nông nghiệp, trong đó sản xuất lúa và chăn nuôi là chủ yếu. Phía Bắc giáp xã Yên Thắng; phía Nam và phía Tây giáp biên giới Việt - Lào; phía Đông giáp Huyện Con Cuông. Tổng dân số toàn xã là 4.591 người/1.090 hộ với 100% dân tộc Thái sinh sống, trong đó có tỷ lệ nam/nữ là 2.292/2.298. Số người trong độ tuổi lao động là 2.593 chiếm 45,4%. Có thể nói đây là lực lượng lao động hùng hậu cho phát triển kinh tế xã nhà. Xã có diện tích đất tự nhiên là 851,5ha, trong đó đất canh tác là 467ha chiếm 54,87%; đất vườn ở là 79,32ha chiếm 9,32%; đất chuyên dùng 232,3 ha chiếm 27,3%. Xã được quy hoạch thành 2 hộp dân cư, có 7 đơn vị thôn. Có đường Quốc lộ 7A đi qua, giao thông thông suốt, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong các cuộc kháng chiến trước đây, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương toàn xã có 98 người con là liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ Tổ quốc, có 53đ/c thương binh, 15 cán bộ lão thành cách mạng, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 200 người được hưởng Huân, Huy chương kháng chiến các loại. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện sự nghiệp đổi mới của Đảng hiện nay, Tam Quang là đơn vị luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đã đề ra, đặc biệt từ năm 2009 đến nay. * Về mục tiêu phát triển kinh tế: Mức tăng trưởng kinh tế từ 7,1% năm 2009 lên 11% thỏng 06/2010. Trong đó: Giá trị nông nghiệp chiếm 47,6%; kinh tế vườn, chăn nuôi ngành nghề, dịch vụ, xuất khẩu lao động và giá trị thu nhập khác chiếm 52,4%. Bình quân lương thực đầu người từ 830kg/người/năm năm 2009 lên 957kg/người/năm vào đầu năm 2010 Giá trị thu nhập bình quân đầu người từ 6,6 triệu đồng/người/năm năm 2009 lên 7,3 triệu đồng/người/năm đầu năm 2010. * Về xây dựng cơ sở vật chất các công trình phúc lợi xã hội: Có 30 phòng học cao tầng với tổng nguồn vốn 1.860 triệu đồng; 10km đường bê tông; trạm y tế cao tầng mới khởi công với nguồn vốn đầu tư 4 tỷ đồng; có hệ thống điện, hệ thống truyền thanh - bưu điện, công sở và một số công trình phúc lợi xã hội khác. * Về quốc phòng an ninh: Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công an, Quân sự hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng Công an 5 năm liền được công nhận là đơn vị quyết thắng. * Về Văn hoá - xã hội: Nhìn chung văn hoá xã hội xã Tam Quang đã có bước phát triển khá toàn diện về mọi mặt. Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường THCS và ngành học mầm non đạt tiên tiến cấp huyện. - Tỷ lệ phát triển dân số 0,6% năm 2009 - Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 24,1% năm 2009 Thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động lớn, đặc biệt là cuộc vận động lớn, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tớnh đến tháng 06/2010 có 643 hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá = 59% Năm 2009 có 664 hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá = 61,14% Đến thỏng 06/2010 có 795 hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá = 72% Mục tiêu đến năm 2011 có: 4/7 thôn được công nhận khu dân cư tiên tiến xuất sắc = 72,7% 3/7 thôn được công nhận làng văn hoá = 18,2% 726 hộ có công trình nước sách sử dụng = 66,6% Thực hiện tốt công tác TBXH, chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách xã hội khác, ngoài việc thực hiện tốt chế độ theo quy định của Nhà nước. Địa phương tổ chức bằng cách hoạt động cụ thể thiết thực như chủ trương xoá nhà tranh tre dột nát, ngói hoá nhà ở, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm các gia định liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việt làm, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn đổi mới. 2.1.2. Đặc điểm của công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tam Quang - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An: Tam Quang là một xã có diện tích đất khá rộng và số dân khá đông, trong đó thanh niên từ 15-30 tuổi là 870 người với 9 cơ sở đoàn; trong đó có 1 Chi đoàn trường học, thanh niên nông thôn chiếm 460đ/c; thanh niên khối trường học là 140đ/c ; thanh niên đi làm ăn xa là 320đ/c kể cả số đi xuất khẩu lao động và số đang học ở các trường ĐH, CĐ. Đã tập hợp được 363đ/c đoàn viên thanh niên, trong đó có 163đ/c là Đoàn viên, 80đ/c là Đảng viên, thanh niên là 120đ/c. Với số lượng thanh niên đông như vậy, đây là nguồn lao động dồi dào của xã. Nhìn chung, tình hình tư tưởng, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên ổn định trước diễn biến phức tạp của hình hình thực tế địa phương trong nước và quốc tế. Đại bộ phận thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, luôn có ý thức tự lực tự cường, có ý chí vươn lên lập thân lập nghiệp, có tinh thần ham học hỏi, hăng say trong lao động, học tập và sản xuất, vai trò vị thế của thanh niên trong xã hội được khẳng định. Đặc biệt thanh niên luôn nhận thức được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội. Đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới của thanh niên trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thanh niên chủ yếu là sống ở nông thôn, do vậy họ là lực lượng lao động đông đảo, năng động trong sản xuất, tích cực tiếp thu và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, mặc dù trong cơ chế quản lý kinh tế mới gặp không ít khó khăn nhưng thanh niên đã năng động sáng tạo, tìm kiếm nguồn vốn, tìm việc sản xuất mở mang ngành nghề như: chăn nuôi, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp… đã tạo được việc làm đã có nhiều thanh niên trở thành nhà sản xuất giỏi. Thanh niên khối công chức nhà nước không ngừng nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn muốn khẳng định mình trong công việc và cuộc sống, tích cực học tập, nâng cao trình độ toàn diện, có tinh thần học hỏi và cầu tiến bộ. Thanh niên là học sinh khối trường học luôn có ý thức cao trong học tập, rèn luyện để ngày mai lập nghiệp, có nhiều tấm gương vượt khó học giỏi, đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của huyện, tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thanh niên Tam Quang cũng đang đứng trước những khó khăn thách thức lớn. Đó là những tác động của các mặt trái nền kinh tế thị trường, vấn đề thiếu việc làm khá lớn. Một bộ phận thanh niên đã nhận thức đúng về mục tiêu lý tưởng của thanh niên, muốn vươn lên nhưng tự ti thiếu ý thức vươn lên khắc phục khó khăn, thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tỷ lệ vi phạm tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng tăng, nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật của một bộ phận thanh niên còn yếu. Số thanh niên đi làm ăn xa quá đông gây khó khăn cho công tác quản lý đoàn viên và tổ chức các hoạt động đoàn cơ sở... Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Về tình hình công tác thanh niên của xã, trong những năm qua được sự quan tam sâu sắc của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đoàn viên thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên xã Tam Quang đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xãTam Quang đã chứng minh được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong sự nghiệp cách mạng toàn xã. Đoàn thanh niên xã Tam Quang đã tổ chức rất nhiều phong trào hoạt động, đề ra các dự án phát triển kinh tế, góp phần giải quyết mọi thắng lợi của xã với sự nỗ lực phấn đấu của mình, Ban Thường vụ xã Tam Quang đã bám sát những định hướng của Đảng uỷ, từ đó triển khai chỉ đạo những định hướng đó xuống cơ sở Đoàn, lãnh đạo các cơ sở đoàn thực hiện nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Vì vậy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên từ xã đến cơ sở đã có bước phát triển, vượt qua nhiều thử thách, bước đầu tạo ra nhiều nhân tố mới, nội dung và hoạt động cũng không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh phong trào hoạt động của mình, Ban chấp hành Đoàn xã Tam Quang và các ban ngành tổ chức đưa ra các chính sách để hỗ trợ và khuyến khích thanh niên vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đoàn đẩy mạnh các loại hình tay nghề, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, hướng dẫn đoàn viên thanh niên lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ tay nghề. Các phong trào trên đã lôi cuốn được nhiều thanh niên và nhân dân tham gia. Do đó đã giải quyết được một số vấn đề xã hội của thanh niên trên địa bàn dân cư và quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Nghệ An về "Củng cố và nâng cao chất lượng đoàn, trọng tâm là địa bàn dân cư giai đoạn 2009 - 2010 và vận động xây dựng chi đoàn vững mạnh". Công tác đoàn đã được chú trọng, thường xuyên đổi mới các hình thức sinh hoạt chi đoàn thông qua các ngày lễ lớn trong năm như: tổ chức hội thi, hội diễn giao lưu gặp mặt, thông qua các hoạt động này nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống nếp sống, pháp luật cho đoàn viên thanh niên, từ đó phát huy được tính tiên phong gương mẫu cho đoàn viên thanh niên, từ đó phát huy được tính tiên phong gương mẫu trong mỗi đoàn viên thanh niên. Công tác nâng cao chất lượng chi đoàn đã được cấp bộ đoàn từ cơ sở đến xã hết sức chỉ đạo các cơ sở đoàn, chi đoàn hàng tháng, hàng quý đều có kế hoạch hoạt động cụ thể, thiết kế các nội dung sinh hoạt đoàn phù hợp với tâm sinh lý, hoàn cảnh điều kiện của địa phương, hàng tháng sinh hoạt định kỳ 1 lần, trong 1 quý phải tổ chức hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề, thông qua các hoạt động sinh hoạt này đã thu hút tập hợp được đông đảo thanh niên đoàn viên tham gia. Như vậy, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ xã Đoàn Tam Quang, Ban thường vụ Huyện đoànTương Dương, Ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội trong xã, sự năng động của các cấp bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Tam Quang có những chuyển biến, tiến bộ. Các hoạt động của Đoàn đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. 2.2. Thực trạng của công tác tham gia xây dựng Đảng của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Quang. 2.2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ xã Tam Quang và ban chấp hành tỉnh Nghệ An, các cấp bộ đoàn xã đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm tập trung chỉ đạo các công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phổ biến các nghị quyết, chương trình, đường lối của Đảng, pháp luật, của Nhà nước, nhắm bắt tâm tư, tư tưởng của đoàn viên thanh niên, từ đó triển khai các kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên, của từng địa phương đồng thời nâng cao nhân thức chính trị, đinh hướng lý tưởng, xác định nhiệm vụ cho đoàn viên thanh niên và các em thiếu niên. Để nâng cao lý luận cho đoàn viên thanh niên, ban chấp hành đoàn xã đã tham mưu với Đảng uỷ tổ chức cho thanh niên tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng và Nhà nước chương trình bồi dưỡng nhận thức lý luận chính trị, phát động cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu trên những sách báo thường nhật, thông tin đại chúng về tình hình đất nước, diễn biến chính trị và các mặt khác trong đời sống. Trong những năm 2009 - 2010, đoàn thanh niên xã Tam Quang được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, đã tạo ra phiều phương thức phong phú và đa dạng tổ chức các phong trào hoạt động cho đoàn thanh niên. Quán triệt sâu sắc việc học tập nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Đoàn các cấp, nhất là học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị của đoàn, ban thường vụ xã đoàn đã triển khai việc học tập này một cách thường xuyên đến các cơ sở đoàn, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho mỗi đoàn viên thanh niên. Do vậy dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng uy Tam Quang, Ban thường vụ huyện Đoàn Tương Dương, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, các tổ chức xã hội trong xã, sự năng động của các cấp bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Với những sự kiện trọng đại trên, Ban thường vụ Đoàn xã đã phối hợp với các cấp uỷ Đảng tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền giáo dục cho tất cả các đoàn viên thanh niên, các em học sinh tham gia hưởng ứng tích cực cuộc thi. Ban chấp hành đoàn xã cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị, ban ngành đoàn thể triển khai kế hoạch hoạt động cho thanh thiếu niên với nhiều hình thức hoạt động phòng phú phù hợp với lứa tuổi như: chúng em tập làm từ thiện, phong trào áo lụa tặng bà, uống nước nhớ nguồn, thăm các gia đình chính sách. Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn từ xã cơ sở cũng đã tổ chức tốt các cuộc thi cắm trại, thi nghi thức đội, chúng em là mầm non của Đảng,vẻ đẹp đội viên… được tổ chức dưới các hình thức: thi tìm hiểu mít tinh, tổ chức diễn đàn, thi sân khấu hoá, hái hoa dân chủ… Qua các hình thức trên đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và các em đội viên tham gia. Tích cực hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị do Trung ương đoàn và tỉnh đoàn phát động, ban chấp hành đoàn xã chủ động phối hợp với cựu chiến binh xã, phòng giáo dục và các ban ngành liên quan triển khai kế hoạch sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức như: tổ chức diễn đàn "tiếp bước truyền thống mãi mãi tuổi 20", học tập 2 gương sáng điển hình của Nguyễn Văn Thạc và bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Nói chuyện truyền thống với các cựu chiến binh, gặp mặt các anh hùng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, các gương sáng trong lao động, học tập phát triển kinh tế nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên những giá trị, những lý tưởng tốt đẹp của dân tộc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên cũng đã được các cơ sở Đoàn quan tâm chỉ đạo. Ban chấp hành đoàn xã đã tổ chức phối hợp Đoàn thanh niên với công an xã, phòng giáo dục triển khai tháng cao điểm phòng ngưà, tố giác thanh niên vi phạm pháp luật, giúp đoàn viên thanh niên và các em học sinh hiểu biết đầy đủ về pháp luật nhất là luật giao thông đường bộ, luật nghĩa vụ quân sự… Ban chấp hành đoàn xã đã tiếp tục chỉ đạo đàon viên tham gia phát triển kinh tế địa phương, chăm sóc cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp... Đồng thời tích cực hưởng ứng các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, các vấn đề dân số, sức khoẻ, môi trường, công tác giáo dục lối sống, nếp sống. Tham gia phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn húa khu dân cư, ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo. Đảm nhận các công trình thanh niên như: trật tự an toàn giao thông, đảm nhận nạo vét kênh mương, công tác vệ sinh môi trường. Tóm lại công tác giáo dục truyền thống và hoạt động của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Quang đã đạt được nhiều thành quả. Qua những hoạt động trên, Đoàn thanh niên xã Tam Quang đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, đã bồi dưỡng, giáo dục và phát huy tiềm năng to lớn của xã nhà trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tham gia tích cực vào công tác đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chính trị, an ninh quốc phòng trong các chương trình kế hoạch, công tác hàng tháng, hàng quý, hàng năm của các xã Đoàn. 2.2.2. Tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng để rèn luyện đoàn viên Phong trào hành động cách mạng là hình thức phát động quần chúng một cách có kế hoạch để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cụ thể hàng ngày phong trào hành động của Đoàn là lấy đường lối của Đảng, chủ trương giải pháp của nhà nước làm linh hồn sự sống cho các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thanh niên. Trải qua các kỳ lịch sử của đất nước, quân và dân ta đã có rất nhiều phong trào hành động cách mạng, làm nên chiến thắng lớn trong lịch sử. Trong đó thanh niên đã tham gia một phần không nhỏ vào các chiến thắng đó. Thanh niên Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, sau đó tiếp tục hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm đầu của thập kỷ 80, đi theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, thanh niên đã hăng hái tham gia thực hiện có kết quả chương trình học tập, rèn luyện, xây dựng con người mới CNXH, chương trình tuổi trẻ lao động, sáng tạo, tiết kiệm và giải quyết việc làm; chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện; chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Trong thời đại ngày nay, đất nước đang ngày càng hội nhập, những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin hiện đại đang du nhập vào nước ta. Vì vậy đây là điều kiện rất tốt để cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên xó Tam Quang nói riêng không ngừng thi đua học tập tiến quân vào khoa học công nghệ. Đã có rất nhiều phong trào hành động cách mạng được phát động tới tất cả đoàn viên thanh niên, các em học sinh và quần chúng nhân dân. Ban chấp hành xã Tam Quang đã phát động, triển khai phong trào "thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Và gần đây nhất là phong trào mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp và 5 xung kích trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc và đã đạt được kết quả rất cao, mỗi đoàn viên đã hăng hái tham gia thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tiếp tục đẩy mạnh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Ban Thường vụ xã Đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng như phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông mở các lớp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thực hiện phong trào 4 mới do đoàn cấp trên phát động, trong quá trình tuyên truyền và vận động đã có nhiều gương tiêu biểu đoàn viên thanh niên được tham dự lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như: đưa cây lúa có năng suất cao vào sản xuất, cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế, chăn nuôi gia súc như: trâu, bò, lợn, dê. Nhờ đó đã thu hút và tạo được việc làm cho hàng nghìn thanh niên. Công tác tuyên truyền vận động cho đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đã được cấp bộ đoàn chú trọng đưa vào chương trình hoạt động ngay từ ban đầu. Ban chấp hành đoàn xã đã phối hợp với ban an toàn giao thông tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn, các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho một số đơn vị...Phong trào thanh niên vì cuộc sống cộng đồng được cấp bộ đoàn đưa vào làm nhiệm vụ trọng tâm. Ban chấp hành Đoàn xã đăng ký với chính quyền địa phương, đảm nhận tuyến đường liên thôn có chiều dài 2km. Lấy tên là "Công trình đoàn thanh niên" chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh. Phát động cho lực lượng đoàn viên thanh niên lao động trong thời gian là 2 ngày phát quang và đào lấp. Đã có hơn 150 đoàn viên thanh niên tham gia và đạt kết quả công việc đáng kể. Ngoài ra ban chấp hành Đoàn xã luôn bám sát và chỉ đạo 9/9 chi đoàn trong đó có chi đoàn THCS thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", công tác chào mừng đại hội đại biểu của đoàn cấp trên, nhiều chi đoàn đã thực hiện tốt phong trào ngày thứ 7 tình nguyện, đảm nhận các tuyến đường trọng yếu ở thôn, nhiều chi đoàn đã tổ chức giúp đỡ các hộ gia đình chính sách. Trong trường học, để thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng của mình, đội ngũ giáo viên đã thực hiện hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác chuyên môn. với phong trào "Vì đàn em thân yêu", đội ngũ giáo viên đã làm tốt vai trò của mình, đảm bảo 98% giờ lên lớp đạt kết quả khá, giỏi, nhiều đồng chí đạt danh nhiệu giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Ban chấp hành đoàn trường còn làm tốt công tác trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, chú trọng vào việc nghiên cứu khoa học. Về phía học sinh cũng tiếp thu vào phong trào "Học vì ngày mai lập nghiệp". Năm học 2008 - 2009, ban chấp hành đoàn trường cũng đã có chương trình kế hoạch, xếp loại đánh giá cá nhân xét kết quả học tập, tham gia các hoạt động của đoàn phát động đến từng chi đoàn, đoàn viên. Cho nên hầu hết các đoàn viên thanh niên nhân thức sâu sắc về trách nhiệm của mình, ổn định tư tưởng rèn luyện phấn đấu. Nội dung xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng được ban chấp hành đoàn xã đưa vào nhiệm vụ hàng đầu. Do vậy kết quả tuyển quân đã được cấp bộ đoàn quan tâm. Kết quả là đợt I năm 2009 có: 18 đồng chí đạt chỉ tiêu, quân số theo ban chỉ huy quân sự cấp trên giao cho. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", công tác nhân đạo, từ thiện được cấp bộ đoàn đồng bộ triển khai có hiệu quả. 2.2.3. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú học cho Đảng. Thanh niên là một lực lượng to lớn trong xã hội, là đội dự bị của Đảng, là nguồn bổ sung sinh lực mới cho Đảng. Vì vậy, trong những năm qua Ban chấp hành đoàn xã luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đây là một khâu rất quan trọng trong công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. Để làm tốt công tác này, Ban chấp hành Đoàn xã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho ĐVTN. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả gắn với các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tiếp lứa truyền thống mãi mãi tuổi 20, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, Ban chấp hành Đoàn xã cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, lãnh đạo đi sâu vào các cơ sở Đoàn để phát hiện ra những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tích cực trong lao động sản xuất, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và có nguyện vọng phấn đấu rèn luyện đứng trong hàng ngũ của Đảng để xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng kết nạp. Nhờ vậy, thông qua các hoạt động cụ thể, các cơ sở đoàn đã kịp thời phát hiện những đồng chí có đủ trình độ, năng lực công tác để cho Đảng xem xét kết nạp. Trong những năm gần đây, số lượng đoàn viên của xã Tam Quang được học lớp cảm tình Đảng và kết nạp Đảng năm sau thường cao hơn năm trước. Điều này cho thấy các cấp bộ Đảng và Đoàn trong xã rất quan tâm tới công tác phát triển Đảng. Trong 9 cơ sở của toan xã đã giới thiểu được 19đ/c đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng vá đã kết nạp đươc 27đ/c, con 3đ/c không dươc kêt nạp do không tham gia học cảm tinh Đảng vì đi lao động xa. 2.2.4. Công tác tham mưu, góp ý cho đảng viờn. Đoàn thanh niên làm tốt công tác này chính là góp phần thắng lợi công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi tổ chức Đảng và từng thành viên thấy rõ chính mình, từ đó nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng. Chất lượng đội ngũ đảng viên là rất quan trọng, đội ngũ đảng viên có chất lượng là cơ sở tiền đề để xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh. Trước hết các chi bộ Đảng viên góp phần tích cực vào việc tham gia xây dựng đường lối chính sách của Đảng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ xã Tam Quang. Bên cạnh đó mỗi đoàn viên và tổ chức đoàn cơ sở luôn đóng góp ý kiến, phê bình cho mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng giúp ngày càng nâng cao phẩm chất, năng lực và uy tín cho Đảng viên và tổ chức Đảng. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên xã Tam Quang cũng luôn quan tâm, chú trọng đến việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng. Ban chấp hành đoàn xã đã phát động rộng rãi trong toàn tổ chức các buổi sinh hoạt, góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng, tham gia góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên với các nội dung về phẩm chất, năng lực, trình độ chính trị và chuyên môn của cán bộ đảng viên, góp phần làm trong sạch đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng. Ngoài ra, Đoàn thanh niên xã Tam Quang còn luôn tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở đề ra nhiều chính sách để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của thanh niên, từ đó thanh niên mới có đủ điều kiện để tham gia xây dựng Đảng tốt hơn. Ban chấp hành Đoàn xã cũng đã tham mưu với cấp uỷ Đảng chỉ đạo và yêu cầu các Đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt với các chi đoàn để tăng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong các phong trào thanh thiếu niên. Có làm như vậy mới làm mối quan hệ của Đảng với Đoàn ngày càng gắn bó mật thiết hơn. 2.2.5. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Thanh niên có vai trò rất quan trọng đối với đất nước, nhưng để đáp ứng yêu cầu của đất nước đặt ra, đòi hỏi mọi đoàn viên phải không ngừng tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Để đáp ứng những yêu cầu đó, Đoàn thanh niên xã đã đề ra Tam Quang nhiều biện pháp, phương thức nhằm xây dựng tổ chức đoànTam Quang ngày càng vững mạnh hơn. Thường xuyên tăng cường củng cố tổ chức Đoàn về chính trị, tổ chức và hành động là hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành những công dân tốt, người lao động tích cực và tạo ra sự chuyển biến mới cho phong trào coi trọng việc củng cố tổ chức từ xã đến chi đoàn, sắp xếp ổn định mô hình đoàn phù hợp với điều kiện địa phương của từng cơ sở để tranh thủ sự quan tâm của cấp uỷ Đảng. Chăm lo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, sở thích của thanh niên các chi đoàn cơ sở để thực sự làm cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Quan tâm chăm lo tập huấn nghiệp vụ nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn những kiến thức cơ bản về công tác thanh niên và trình độ chuyên môn khác trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế hoạt động xã hội, tổ chức mạng lưới sản xuất và dịch vụ. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong xã đã coi trọng công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn, tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, chất lượng đoàn viên, thường xuyên chủ động, sáng tạo các nội dung sinh hoạt như câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội. Thông qua hoạt động đó đã tập hợp được nhiều thanh niên tham gia. Củng cố, nâng cao chất lượng đoàn cơ sở đủ sức nòng cốt chính trị trong các phong trào thanh thiếu niên. Nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế hoạt động của đoàn, đảm bảo sự gắn bó của tổ chức Đoàn với người đoàn viên, giữa đoàn viên với thanh niên. Tóm lại, để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần làm tốt một số nội dung sau: - Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. - Phát huy vai trò xung kích cách mạng của Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng giao cho, có cơ chế và chính sách phát triển, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ làm cụng tỏc thanh niờn. - Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đoàn tham gia làm tốt công tác tạo nguồn giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng. - Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đoàn với phương châm "Tập trung cho cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nghị quyết cũng như chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đoàn. - Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo, văn kiện của Đảng; tổ chức góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng. 2.3. Những thành tựu, hạn chế, và bài học kinh nghiệm của công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn thanh niên xã tam Quang - huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An 2.3.1. Hạn chế Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng củaTam Quang còn có những thiếu sót và hạn chế sau: - Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có đổi mới song còn mang tính hình thức, hiệu quả giáo dục chưa cao. - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội, nhất là cơ sở, cấp chi đoàn còn nhiều khó khăn, bất cập, thiếu tính bền vững. Tỷ lệ tập hợp thanh niên, tổ chức đoàn ở cơ sở chưa đạt. Vai trò nòng cốt của đoàn trong xây dựng tổ chức Hội LHTN chưa rõ. Công tác cán bộ còn nhiều bất cập, việc đào tạo quy hoạch cán bộ chưa được quan tâm thực hiện. Đầu ra cho cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng, một số cán bộ luân chuyển nhanh nên việc kiện toàn, nâng cao tổ chức bộ máy ở các cấp còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ Đảng viên trẻ trong tổ chức Đoàn còn thấp, năng lực cán bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng được tình hình và nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất thiếu, kinh phí hoạt động còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, tập hợp đoàn kết đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn chưa cao. Nội dung sinh hoạt ở một số đơn vị còn nghèo nàn, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Công tác đoàn vụ, đoàn phí, công tác quản lý đoàn viên ở một số cơ sở đoàn còn thiếu chặt chẽ, sinh hoạt chi đoàn ở một vài nơi hiệu quả chưa cao. 2.3.2. Nguyên nhân hạn chế Hiện nay, với sự tác động của nền kinh tế thị trường đã tác động mạnh đế tư tưởng của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên xã Tam Quang nói riêng, những vấn đề bức xúc đặt ra như: việc làm, thu nhập, tiêu cực xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập hợp, đoàn kết thanh niên. Vì vậy một bộ phận thanh niên vẫn còn thờ ơ với các hoạt động chính trị - xã hội, không có nguyện vọng, chí hướng trở thành đoàn viên, Đảng viên. Một bộ phận thanh niên ham chơi, đua đòi, sa vào các tệ nạn xã hội, sống thực dụng, thiếu ý chí khắc phục khó khăn. Số lượng thanh niên rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, trình độ tay nghề kém chiếm tỷ lệ không nhỏ. Những vấn đề trên đã ảnh hưởng đến nhận thức, thái độ, hành vi đời sống của thanh niên, làm cho công tác giáo dục của đoàn trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, một vài nơi các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đến công tác Đoàn, cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của tuổi trẻ còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chi đoàn chưa có địa điểm sinh hoạt. Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRề CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ TAM QUANG HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TỈNH NGHỆ AN THAM GIA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 3.1. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xó Tam Quang huyện Tương Dương trong thời gian tới. 3.1.1. Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, trong đoàn viên thanh niên, học tập nghiên cứu nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước một cách kịp thời thiết thực và hiệu quả, cần đầu tư nghiên cứu các mô hình, nội dung, hình thức, triển khai học tập nghị quyết chính sách phù hợp với trình độ nhận thức của đối tượng thanh niên dân tộc. Tạo sự chuyển biến về nhận thức trong công tác tổ chức Đảng và đảng viên về quan điểm "Xây dựng Đoàn là một bộ phận trong xây dựng Đảng" phải thực sự coi trọng công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh về kinh tế chính trị, tư tưởng, tổ chức thường xuyên tổng kết kinh nghiệm trong quá trình xem xét phải đánh giá, phân loại được chất lượng Đảng viên, đoàn viên thanh niên phải đổi mới hỡnh thức giỏo dục chớnh trị tư tưởng cho ĐVTN. 3.1.2. Về công tác cán bộ. Chất lượng cán bộ ở xã Tam Quang vẫn chưa cao nhất là ở các cơ sở đoàn, hầu như cán bộ ở cơ sở mới chỉ từ phong trào mà lên chưa được đào tạo một cách có quy mô, hơn nữa cán bộ chuyên trách còn ít. Việc tuyển chọn cán bộ chưa được sát sao, cán bộ được phân công nghề nghiệp chưa đúng với chuyên môn của mình vì thế Ban chấp hành Trung ương và Ban thường vụ tỉnh Đoàn cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo cán bộ, mở các lớp bồi dưỡng đào tạo cho các cán bộ đoàn, nhất là cán bộ cơ sở để đảm bảo nhu cầu công tác lãnh chỉ đạo phong trào hoạt động. Tổ chức nhiều cuộc thi cho các cán bộ đoàn ở các cấp để tìm ra cán bộ giỏi từ đó có những kế hoạch bồi dưỡng họ trở thành cán bộ cốt cán phong trào. Cung cấp đầy đủ tài liệu, sách nghiệp vụ, tờ tin cho các cán bộ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận với khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động để tạo ra sự nhuần nhuyễn trong công tác tổ chức của họ. Thường xuyên làm tốt công tác luân chuyển cán bộ để tạo nên sự mới mẻ trong công việc và để tạoi cho cán bộ đoàn được tiếp xúc với nhiều môi trường làm việc để họ nhanh chóng trưởng thành. 3.1.3. Về công tác phối kết hợp với các ban nghành đoàn thể. Tổ chức Đoàn phải tạo ra được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ Đảng, tăng cường sự lãnh đạo thông qua các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, sự thống nhất của các cấp ủy Đảng đối với các cấp bộ đoàn và tổ chức Đoàn, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên đối với các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho từng cán bộ Đảng viên về tổ chức Đảng. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thì trước hết phải củng cố nâng cao chất lượng chi đoàn, đoàn cơ sở nhằm nâng cao sức chiến đấu của đoàn, tạo động lực cho các cấp bộ đoàn làm công tốt tác xây dựng Đảng. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động, các phong trào đoàn nhằm thu hút tập hợp thanh niên, cần có sự khen thưởng hợp lý để Đoàn thanh niên phát triển kinh tế tránh trường hợp thanh niên không có việc làm nên bỏ đi nơi khác làm việc. Trong quá trình phát động các phong trào thị Ban chấp hành huyện Đoàn cần có sự giám sát, kiểm tra sát sao hơn việc thực hiện các phong trào ở cơ sở. Không ngừng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh tạo môi trường lành mạnh để giáo dục động viên và thu hút thanh niên vào đoàn viên. Cần tìm ra những phương pháp phù hợp với tìn hình địa phương mình để nhằm nâng cao chất lượng các chi đoàn bởi Tam Đình là một vùng đất nghèo đang trên đà phát triển, nhưng tinh thần xây dựng quê hương của con người nơi đây rất cao, đó là một điểm mạnh của vùng đất này. - Công tác bồi dưỡng. giới thiệu đoàn viên thanh niên như: tạo ra nhiều sân chơi, tổ chức nhiều phong trào để thu hút đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức các cuột thi như cuộc thi Bí thư đoàn giỏi, mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Cần có sự giới thiệu kịp thời cho Đảng những đoàn viên ưu tú, có sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa đối với những đoàn viên đang trong quá trình phần đấu vào Đảng. Các cấp chính quyền cần có sự nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về năng lực thực sự của các đoàn viên thanh niên, để biết tận dụng, sử dụng họ vào đúng mục đích, biết đào tạo cán bộ nhưng cũng phải biết sử dụng cán bộ. 3.2.. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ở xó Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. 3.2.1. Đối với các cấp uỷ Đảng: Trước hết xác định Đảng là cơ quan chính trị cao nhất, trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn vì thể Đảng phải là một tổ chức trong sạch vững mạnh, một một đảng viên phải rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, tổ chức Đảng phải tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên phải nắm chắc các nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, phải có ý thức xây dựng tổ chức. Cấp huyện: Phải nhanh chóng triển khai các kế hoạch của tỉnh Đoàn về các phường, khu phố. Tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào, hoạt động, mở thêm các khu vui chơi cho đoàn viên thanh niên, các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến các gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cần đôn đốc các cơ sở thực hiện tốt các phong trào mà thị xã, tỉnh phát động, tạp mọi điều kiện cho bí thư, phó bí thư được học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình, sự khen thưởng kịp thời… Cấp xã: Chủ động nắm bắt các kế hoạch của tỉnh, huyện phát động và triển khai kịp thời về các chi đoàn. Cần tổ chức tốt các buổi sinh hoạt đoàn, vận động đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn đầy đủ, nhanh chóng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng… Các cấp bộ Đảng phải xây dựng được nhiều chi bộ ở các khu phố, mỗi khi có các chủ trương nghị quyết của cấp trên thì Đảng uỷ nhanh chóng triển khai về cho các chi bộ để nắm bắt kịp thời. Phải thường xuyên quan tâm đến tổ chức đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên tăng cường công tác kiểm tra trong Đảng cũng như đối với tổ chức Đoàn, trực tiếp giám sát chỉ đạo, theo dõi mọi hoạt động của Đoàn, mở các lớp tập huấn cho cán bộ đoàn, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Đảng tới cán bộ đoàn viên thanh niên. Đảng cần có những biện pháp chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong cấp uỷ đảng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên, cần chú trọng chăm lo xây dựng tổ chức đoàn và mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên trong điều kiện mới, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo đẩy mạnh phát triển Đảng viên. Phải có những biện pháp nâng cao nhận thức của mọi cán bộ Đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên trẻ. Có những kế hoạch biện pháp phân công, cán bộ đảng viên đến quần chúng đặc biệt là khu dân cư, qua đó chủ động tiến hành giáo dục, lựa chọn quần chúng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp. Cấp uỷ Đảng cần xây dựng quy chế về sự lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thanh niên và quy chế về việc đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng làm cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò vị trí của mình trong tổ chức Đảng và trong công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. 3.3.2. Đối với chính quyền: Đối với chính quyền các cấp ở cơ sở cần kịp thời hơn nữa trong việc thể chế hoá các chủ trương chính sách chỉ thị, nghị quyết của các cấp trên vào tình hình cụ thể của địa phương để từ đó có sự chỉ đạo phù hợp với các hoạt động của đoàn thanh niên có hiệu quả và chất lượng. Chính quyền các cấp cần có sự giám sát chỉ đạo đối với các cấp bộ đoàn, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho tổ chức đoàn hoạt động, tạo nguồn ngân sách cho Đoàn thông qua các chương trình hoạt động. Có các dự án cho đoàn thanh niên vay vốn làm kinh tế, tạo mọi điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức phát huy hết năng lực của mình. Xây dựng chính quyền vững mạnh với đội ngũ lãnh đạo sáng suốt có năng lực thực sự, chống tham ô tham nhũng, phát huy vai trò dân chủ trong nhân dân. 3.3.3. Đối với các cấp bộ Đoàn: Trước hết cấp bộ Đoàn luôn phải phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, UBND các cấp để thực hiện các phong trào hành động của Đoàn. Phải bàn bạc và xin ý kiến của cấp uỷ Đảng và chính quyền. Các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác, kiểm tra cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp Đoàn, đặt trọng tâm vào việc kiểm tra thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương do BCH, BTV Tỉnh Đoàn, Thị Đoàn ban hành, kiểm tra việc chấp hành điều lệ đoàn và kịp thời giải quyết, khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ hợp pháp quyền lợi của đoàn viên thanh niên. Thường xuyên mở các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức lý luận nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách ở thị đoàn và Đoàn cơ sở, cần phải cung cấp in ấn tài liệu sinh hoạt cho các mô hình để thu hút tập hợp thanh niên nhiều hơn nữa, để thu hút tập hợp thanh niên nhiều hơn nữa, để phục vụ nhu cầu của thanh niên trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN và đi sâu đi sát vào cơ sở hơn nữa để tổ chức các hoạt động phong trào, thường xuyên cử cán bộ đến cơ sở giám sát, theo dõi việc thực hiện các chỉ thị của cấp trên của cơ sở. Có chế độ tập huấn cán bộ chuyên trách hợp lý hơn, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị để học hỏi trao đổi đúc rút kinh nghiệm… và cầm tham mưu với cấp UBND huyện tạo điều kiện cho từng ĐVTN phát triển, tạo điều kiện cho họ được học tập, lao động và cống hiến sức trẻ của mình. KẾT LUẬN Sau hơn 80 năm ra đời, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện qua việc Đảng đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, những quan điểm chủ trương phát triển kinh tế - đường lối của Đảng. Đảng lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Xây dựng Đảng đồng nghĩa với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vì Đảng là người phân công quản lý trực tiếp những đảng viên có đủ sức, đủ tài để giữ công việc lãnh đạo Đảng, Đảng đã lựa chọn, bố trí, giới thiệu cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào cơ quan lãnh đạo của Nhà nuớc, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội. Để giữ vững vai trò lãnh đạo của mình, Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí đấu tranh để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Đảng công khai tự phê bình nhận khuyết điểm trước nhân dân, quyết tâm sửa chữa và sửa chữa có kết quả. Vì vậy, Đảng vẫn được nhân dân tin yêu, là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo duy nhất của dân tộc. Cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quang, tuổi trẻ Tam Quang đã phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, thực hiện thành công các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đưa đất nước ta bước theo con đường chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Với đề tài khoa học "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang - Huyện Tương Dương- Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng Đảng" nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất và những giải pháp cùng với sự phối hợp của các ban ngành địa phương nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ đảng viên, các tổ chức Đảng. Là một đoàn viên thanh niên của xã Tam Quang, khi nghiên cứu chuyên đề này bản thân em hiểu thêm được rất nhiều điều về tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn, đặc biệt là vấn đề đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. Qua đó thấy được mặt mạnh, mặt yếu của địa phương mình, thấy được thực trạng của vấn đề "Đoàn tham gia xây dựng Đảng". Bằng những kiến thức được lĩnh hội từ các thầy cô giáo, những kinh nghiệm trong cuộc sống em sẽ cố gắng không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực trình độ của mình góp một phần công sức nhỏ bé để đưa phong trào thanh niên ở địa phương ngày càng đi lên, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cùng với địa phương xây dựng đất nước ta ngày càng công bằng, văn minh, giàu đẹp. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Đại Đảng toàn quốc lần thứ IX, X. 2. Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, IX. 4. Báo Cáo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Huyện Tương Dương lần thứ 5. Báo cáo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Đình 6. Báo cáo ban chấp hành Huyện ủy tại Đại hội lần thứ 7. Các báo cáo tổng kết, báo cáo sở kết công tác Đoàn và phong trào TTN của xã Tam Đình từ năm 2007 đến nay. 8. Tham dự các buổi kiểm tra công tác Đoàn vụ của các xó trong Huyện. 9. Đọc và nghiên cứu tài liệu sách giáo khoa, vở nghi chép xây dựng Đảng. 10. Văn kiện đại hội Đảng Lần thứ X. Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN CHUYÊN ĐỀ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang- Huyện Tương Dương- Tỉnh Nghệ An với công tác tham gia xây dựng Đảng.doc
Luận văn liên quan