Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ

LờI Mở ĐầU Công cuộc đổi mới nền kinh tế ở nước ta từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) đến nay đã đem lại những thành quả tốt đẹp,trong đó đổi mới và phát triển doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản,trọng tâm nhất khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. Sự ra đời của cơ chế kinh tế mới, một mặt tạo ra tiền đề tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế nhưng mặt khác cũng bộc lộ những mặt trái của kinh tế thị trường.Do chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh ,quy luật cung- cầu,quy luật giá trị ,bên cạnh những doanh nghiệp đứng vững và không ngừng phát triển thì một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp do năng lực quản lí kinh doanh kém và do nhiều lí do khác nữa đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn,dẫn đến phá sản. Nếu coi nền kinh tế là một cơ thể thống nhất ,thì mỗi doanh nghiệp sẽ là một tế bào của nền kinh tế.Vì vậy sự phát triển hay tụt hậu của các doanh nghiệp có thể làm cho nền kinh tế phát triển hay yếu kém.Do vai trò hết sức quan trọng đó nên viêc tìm ra nguyên nhân sâu xa của tình trạng thua lỗ và tìm ra những giải pháp kinh tế hợp lí cho các doanh nghiệp là rất bức thiết và nóng bỏng.Với sự cần thiết của việc tim ra giảI pháp kinh tế cho các doanh nghiệp lam ăn thua kỗ,cùng với sự cho phép của các thầy cô,nên trong bài tiểu luận nay em xin phép được trình bày đề tài “Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ”. Trong giới hạn cho phép của đề tài ,em xin phép được trình bày một cách ngắn gọn về các giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ mà em đã tiếp thu được từ quá trình học tập và thu thập tàI liệu. Trong bài tiểu luận nay, em xin phép được trình bày với kết cấu như sau: Phần I:Ly luận chung về doanh nghiệp và vấn đề thua lỗ của doanh nghiệp. PhầnII:Tình trạng thua lỗ của các doanh nghiệp Việt Nam. Phần III:GiảI pháp kinh tế cho các doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ.

doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1820 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
r­êng ®Ó cã lîi nhuËn cao nhÊt.Nãi mét c¸ch cô thÓ lµ giao cho ai,s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô nµy b»ng nguyªn vËt liÖu g× ,thiÕt bÞ dông cô nµo,c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra sao®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt,tèi ®a ho¸ lîi nhuËn mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng còng nh­ sè l­îng s¶n phÈm.Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ,n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n vµ lao ®éng qu¶n lý nh»m t¨ng l­îng chÊt x¸m trong hµng ho¸ vµ dÞch vô . QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cho ai? QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt cho ai ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh râ ai sÏ ®­îc h­ëng vµ ®­îc lîi tõ nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ®Êt n­íc. VÊn ®Ò mÊu chèt ë ®©y cÇn gi¶i quyÕt lµ nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô s¶n xuÊt ph©n phèi cho ai ®Ó võa kÝch thÝch m¹nh mÏ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ cao,võa ®¶m b¶o sù c«ng b»ng x· héi.Nãi mét c¸ch cô thÓ lµ s¶n phÈm quèc d©n thu nhËp thuÇn tuý cña doanh nghiÖp sÏ ®­îc ph©n phèi cho x· héi ,cho tËp thÓ ,cho c¸ nh©n nh­ thÕ nµo ®Ó kÝch thÝch cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu c«ng céng vµ c¸c nhu cÇu x· héi kh¸c.§Ó biÕt ®­îc s¶n xuÊt cho ai phô thuéc vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ c¸c gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt , phô thuéc vµo l­îng hµng ho¸ vµ gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô. KÕt luËn:Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi n­íc ,mçi ngµnh ,mçi ®Þa ph­¬ng vµ mçi doanh nghiÖp chÝnh lµ qu¸ tr×nh lùa chän ®Ó quyÕt ®Þnh tèi ­u ba vÊn ®Ò c¬ b¶n nãi trªn.Nh­ng viÖc lùa chän ®Ó quyÕt ®Þnh tèi ­u ba vÊn ®Ò Êy l¹i phô thuéc vµo tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi , kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn,phô thuéc vµo viÖc lùa chän hÖ thèng kinh tÕ ®Ó ph¸t triÓn ,phô thuéc vµo vai trß , tr×nh ®é vµ sù can thiÖp cña c¸c chÝnh phñ ,phô thuéc vµo chÕ ®é chÝnh trÞ – x· héi cña mçi n­íc. 1.2.VÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp ®­îc coi lµ thua lç khi tæng doanh thu cña doanh nghiÖp (TR) nhá h¬n tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (TC). Doanh nghiÖp cã thÓ lÊy nguån vèn sµn ®Ó bï ®¾p lç.Nh­ng nÕu t×nh tr¹ng thua lç kÐo dµi vµ trÇm träng h¬n th× doanh nghiÖp sÏ suy yÕu dÉn ®Õn ph¸ s¶n.Cô thÓ ta sÏ ph©n tÝch t×nh tr¹ng thua lç ,xem xÐt th¸i ®é øng xö cña doanh nghiÖp trong ng¾n h¹n vµ trong dµi h¹n. 1.2.1VÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp trong ng¾n h¹n. §å thÞ d­íi ®©y thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a doanh thu cËn biªn (MR),chi phÝ cËn biªn (MC) vµ chi phÝ b×nh qu©n(AC) CÇn chó ý mét ®iÓm quan träng trong phÇn ph©n tÝch d­íi ®©y: doanh thu cËn biªn võa b»ng gi¸ c¶ tiªu thô s¶n phÈm. Møc s¶n l­îng tèi ­u(®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn )lµm møc s¶n l­îng mµ t¹i ®ã MR=MC. Tr­êng hîp thø nhÊt:nÕu gi¸ thÞ tr­êng chÊp nhËn P1,®­êng cÇu vµ doanh thu cËn biªn lµ D1 vµ MR1.S¶n l­îng tèi ­u lµ Q1 ®¬n vÞ hµng ho¸,t­¬ng øng víi ®iÓm A n¬i gÆp nhau cña hai ®­êng MR1 vµ MC.lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Õ1=TR-TC=P1.Q1-AC.Q1=Q1(P1-AC)>0 v× P1>AC. VËy doanh ngiÖp lµm ¨n cã l·i,nªn tiÕp tôc s¶n suÊt vµ phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Tr­êng hîp thø hai:khi gi¸ c¶ gi¶m xuèng møc P2,MC vµ MR2 gÆp nhau t¹i ®iÓm B lµ ®iÓm tèi thiÓu cña AC ,t­¬ng øng møc s¶n l­îng tèi ­u Q2.Lóc Êy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp:Õ2=TR-TC=Q2.(P2-ACmin)=0 do P2=ACmin. Doanh nghiÖp hoµ vèn,nªn quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt ,t×m c¸ch h¹ thÊp chi phÝ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Èy m¹nh l­îng b¸n ra ®Ó t¨ng doanh thu,t×m kiÕm lîi nhuËn. Tr­îng hîp thø 3:nÕu gi¸ c¶ tiÕp tôc gi¶m xuèng møc P3 ,MC vµ MR3 sÏ gÆp nhau t¹i diÓm C t­¬ng øng møc s¶n l­îng tèi ­u Q3 .Do AC>P3 nªn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ <0 tøc lµ tæng doanh thu kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p tæng chi phÝ.Doanh nghiÖp bÞ lç vèn.Khi ®ã cã hai gi¶ ®Þnh: NÕu doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®ãng cöa th× doanh nghiÖp sÏ vÉn ph¶i chÞu chi phÝ cè ®Þnh(trong ng¾n h¹n).VËy phÇn lç ®óng b»ng FC. NÕu doanh nghiÖp tiÕp tôc s¶n xuÊt:Õ=TR-TC=P3.Q3-Q3.AVC-FC=Q3.(P3-AVC)-FC.Do AVC<P3<AC nªn doanh nghiÖp sÏ bï ®¾p ®­îc chi phÝ biÕn ®æi ngoµi ra cßn d«i ra mét l­îng tiÒn dïng ®Ó bï ®¾p vµo chi phÝ cè ®Þnh.VËy phÇn lç <FC. QuyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp lóc nµy lµ tiÕp tôc tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®ång thêi t×m gi¶i ph¸p ®Ó lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n. Tr­êng hîp thø 4:nÕu gi¸ c¶ gi¶m xuèng tíi møc P4,®­êng MR4 gÆp ®­êng MC t¹i J,doanh nghiÖp gi¶m møc s¶n l­îng tíi møc Q4.NÕu tiÕp tôc s¶n xuÊt th× phÇn lç sÏ lín h¬n c¶ FC v× P4<AVCmin.QuyÕt ®Þnh kh«n ngoan nhÊt cña doanh nghiÖp lµ ngõng s¶n xuÊt. Trong ng¾n h¹n: Tãm + Doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç khi P<ACmin. + Doanh nghiÖp cã nguy c¬ ph¸ s¶n khi AVCmin<P<ACmin. + Doanh nghiÖp ®ãng cöa s¶n xuÊt khi P<AVCmin. 1.2.2 VÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp trong dµi h¹n. H×nh2:C¸c ®­êng chÝ phÝ trong dµi h¹n gåm cã chi phÝ cËn biªn dµi h¹n LMC,chi phÝ b×nh qu©n dµi h¹n LAC. Víi møc gi¸ P=P1,ta cã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp:Õ=TR-TC=P.Q-LAC.Q=0.T¹i ®ã danh nghiÖp thu trong dµi h¹n võa ®ñ ®Ó bï d¾p chi phÝ trong dµi h¹n. Víi møc gi¸ P<P1:doanh nghiÖp s¶n xuÊt thua lç,tæng doanh thu trong dµi h¹n kh«ng ®ñ ®Ó bï ®¾p tæng chi phÝ trong dµi h¹n.Do ®ã t¹i møc gi¸ nµy doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thua lç vµ ph¶i ®ãng cöa. VËy trong dµi h¹n,®iÓm ®ãng cöa cña doanh nghiÖp lµ P<LACmin.Cã nghÜa lµ trong ®iÒu kiÖn dµi h¹n th× kh«ng cho phÐp doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç. 2.Nguyªn nh©n t×nh tr¹ng thua lç cña doanh nghiÖp. 2.1.Nguyªn nh©n kh¸ch quan. 2.1.1Do ¶nh h­ëng cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung bao cÊp mäi quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g×,nh­ thÕ nµo,cho ai cña doanh nghiÖp ®Òu ®­îc nhµ n­íc,cô thÓ lµ bé chñ qu¶n kÕ ho¹ch quy ®Þnh mét c¸ch chñ quan.Môc ®Ých ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ lµm sao ®¸p øng d­îc yªu cÇu mµ bé chñ qu¶n vµ uû ban kÕ ho¹ch nhµ n­íc ®· th«ng qua trong kÕ ho¹ch.NÕu bÞ thua lç do hµng ho¸ theo gi¸ kÕ hoach th× doanh nghiÖp ®­îc bï ®¾p lç b»ng c¸c kho¶n trî cÊp.Doanh nghiÖp trë nªn thô ®éng vµ û l¹i vµo nhµ n­íc. Tr¸i ng­îc hoµn toµn,doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã tÝnh tù chñ rÊt cao.Hä ®­îc tù do thiÕt kÕ s¶n phÈm,t×m kiÕm nguån cung øng vËt t­ vµ kh¸ch hµng,thuª m­ín vµ sa th¶i nh©n c«ng,quyÕt ®Þnh sö dông trang thiÕt bÞ c¬ b¶n nµo, t×m nguån tµi chÝnh vµ Ên ®Þnh gi¸ c¶.Môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp chÝnh lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong m«i tr­êng c¹nh tranh. Do ®o c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cÇn ph¶i n¨ng ®éng h¬n rÊt nhiÒu.Trong qu¸ tr×nh chuyÓn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh cã sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc,kh«ng ph¶i bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng n¾m b¾p kÞp víi xu thÕ vËn ®éng cña thÞ tr­êng,c¸c gÝam ®èc doanh nghiÖp thêi bao cÊp kh«ng cã kinh nghiÖm qu¶n lÝ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng bÞ mÊt ph­¬ng h­íng g©y nªn t×nh tr¹ng thua lç ®Æc biÖt x¶y ra lµ trong doanh nghiÖp nhµ n­íc. MÆt kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng th× gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng hµng ho¸ ®Òu do thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh.V× vËy doanh nghiÖp nµo kh«ng n¾m b¾t vµ xö lÝ kÞp thêi th«ng tin thÞ tr­êng sÏ rÊt dÔ bÞ thua lç dÉn tíi ph¸ s¶n.NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cßn ®­îc coi nh­ mét s©n ch¬i ®ång nhÊt mµ ë ®ã c¸c doanh nghiÖp ®Òu ra søc c¹nh tranh chÌn Ðp lÉn nhau v× môc tiªu lîi nhuËn.DÉn tíi nhiÒu doanh nghiÖp bÞ thua lç do kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh vµ tham gia vµo cuéc ch¬i Êy. 2.1.2.Do chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ cßn nhiÒu tån t¹i vµ bÊt cËp. NÒn kinh tÕ n­íc ta vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng d­íi sù qu¶n lÝ cña nhµ n­íc.C¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ cã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.Bëi ®ã lµ c«ng cô ®Ó chÝnh phñ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ,t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng vµ æn ®Þnh,h¹n chÕ nh÷ng nh­îc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt cø chÝnh s¸ch kinh tÕ, tµi chÝnh nµo cña chÝnh phñ ®Òu cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ vÉn cßn nh÷ng chÝnh s¸ch g©y nªn t×nh tr¹ng thua lç cña doanh nghiÖp.Cã thÓ kÓ ®Õn bÊt cËp lín nhÊt trong chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ ®ã lµ thñ tôc hµnh chÝnh r­êm rµ,c¸c kh©u xÐt duyÖt thñ tôc ®Òu chËm,t¹o nªn nhiÒu r¾c rèi cho doanh nghiÖp trong viÖc xin giÊy phÐp kinh doanh,giÊy phÐp xuÊt nhËp kh©ñ,sù thay dæi mÆt hµng kinh doanh,gia t¨ng quy m« hay chuyÓn ®Þa ®iÓm míi còng cÇn cã giÊy phÐp míi….§iÒu ®ã ®· lµm cho ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty kÐm linh ho¹t.ThËm chÝ cã thÓ lµm mÊt thêi c¬ cña doanh nghiÖp mµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt quan träng ®Ó ®i ®Õn thµnh c«ng lµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt tËn dông c¬ héi,chíp thêi c¬ kÞp thêi.Ngoµi ra nh÷ng thay ®æi ®ét xuÊt trong chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i vµ vÊn ®Ò c­ìng chÕ, c¬ chÕ nhiÒu tÇng trong vÊn ®Ò thùc hiÖn chÝnh s¸ch,sù kh«ng thèng nhÊt vµ thiÕu ®ång bé trong c¬ chÕ q¶n lÝ còng nh­ viÖc ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ(“tiÒn hËu bÊt nhÊt”)®Òu cã ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc kinh doanh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.Sù can thiÖp cña chÝnh phñ víi c¸c chÝnh s¸ch thuÕ cã thÓ lµm mét sè doanh nghiÑp bÞ thua lç.V× thuÕ lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm,gi¶m cung,lµm doanh nghiÖp b¸n ®­îc Ýt hµng ho¸ h¬n. 2.1.3.Do ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng quèc tÕ vµ m«i tr­êng trong n­íc. C¶ thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ ®Òu ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÞ tr­êng ngµy nay cã nhiÒu biÕn ®éng lín,nguyªn nh©n do chiÕn tranh,hay do khñng ho¶ng kinh tÕ t¹o nªn sî khñng ho¶ng tµi chÝnh,t¸c ®éng tíi cung,cÇu,gi¸ c¶…lµm kh«ng Ýt doanh nghiÖp bÞ thua lç. VD:khñng ho¶ng tiÒn tÖ ë Th¸i Lan t¹o nªn khñng ho¶ng tµi chÝnh lín ë khu vùc vµ ¶nh h­ëng ®Õn nhiÒu doanh nghiÖp n­íc ta.Hay sù kiÖn khñng bè ngµy 11-9-2001 ®· lµm cho thu nhËp cña ngµnh hµng kh«ng du lÞch thÕ giíi sôt gi¶m. Ngoµi ra cã thÓ kÓ ®Õn t×nh tr¹ng bu«n lËu,hµng gi¶ kÐm chÊt l­îng trµn lan trªn thÞ tr­êng cã ¶nh h­ëng rÊt nghiªm träng ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sai lÇm khi ph©n tÝch c¸c yÕu tè tù nhiªn nh­:tµi nguyªn kho¸ng s¶n,vÞ trÝ ®Þa lÝ vµ sù ph©n bè ®Þa lÝ cña vïng kinh tÕ trong n­íc cñng g©y hËu qu¶ khñng ho¶ng cho doanh nghiÖp.Sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña khoa häc c«ng nghÖ thÕ giíi lµm cho céng nghÖ hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp trë nªn l¹c hËu. Lµm mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr­êng… 2.2 .Nguyªn nh©n chñ quan cña doanh nghiÖp. Muèn ph¸t triÓn,mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt tèt ®­îc ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n:s¶n xuÊt c¸i g×,s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo,s¶n xuÊt cho ai.Tuy nhiªn kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng lµm ®­îc ®iÒu ®ã.ViÖc kh«ng t×m ®­îc lêi gi¶i tèi ­u cho ba bµi to¸n c¬ b¶n Êy lµ nguyªn nh©n chñ quan lµm cho c¸c doanh nghiÖp bÞ thua lç. *Tr­íc hÕt lµ sai lÇm trong lùa chän s¶n phÈm:khi doanh nghiÖp b­íc ®Çu x©m nhËp thÞ tr­êng cÇn ph¶i n¾m gi÷ ®­îc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn mäi thµnh tè cña thÞ tr­êng tõ ®ã ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc,chÝnh s¸ch,kÕ ho¹ch kinh doanh,lùa chän s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng.ViÖc lùa chän s¶n phÈm sai lÇm nh­ s¶n phÈm cã biÕn ®éng lín vÒ gi¶ c¶,cung lín h¬n cÇu,lçi thêi lµm cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp khã b¸n dÉn tíi t×nh tr¹ng thua lç. *Ph­¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kÐm hiÖu qu¶,trang thiÕt bÞ, tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ thÊp, nhËp nh÷ng c«ng nghÖ l¹c hËu cña thÕ giíi do thiÕu th«ng tin,kh«ng t×m ra nh÷ng ph­¬ng ¸n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt,kh¶ n¨ng c¹nh tranh kÐm lµm cho doanh nghiÖp thua lç. Do nguån nh©n lùc:l·nh ®¹o kh«ng cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lÝ, kh«ng ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo cho hîp lÝ nhÊt lùa chän nhÇm b¹n hµng ®èi t¸c.Tr×nh ®é c«ng nh©n th× yÕu kÐm,kh«ng thÓ vËn hµnh tèi ®a hiÖu qu¶ nhÊt cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt dÉn tíi n¨ng suÊt thÊp.Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ doanh thu ®Ó hoµn l¹i vèn dÉn ®Õn thua lç.VÝ dô:Mét c«ng ty l¾p r¸p «t« mµ thuª lao ®éng kh«ng qua tr­êng líp ®µo t¹o th× lao ®éng ®ã kh«ng ®ñ tr×ng ®é ®Ó cã thÓ lµm viÖc cã hiÖu qu¶ cao,n¨ng suÊt thÊp,tÊt yÕu doanh nghiÖp sÏ bÞ thua lç. *Do sai lÇm trong viÖc lùa chän thÞ tr­êng tiªu thô,n¬i cÇn nhiÒu hµng ho¸ th× kh«ng b¸n,trong khi l¹i tiªu thô ë nh÷ng n¬i s¶n phÈm b¸n ra kh«ng ®­îc ­a chuéng dÉn tíi Õ thõa.VÝ dô:Hµng xa xØ cao cÊp nh­ n­íc hoa…ph¶i tiªu thô ë c¸c thµnh phè lín ®êi s«ng d©n c­ sung tóc.NÕu doanh nghiÖp kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc vÊn ®Ò nµy sÏ tÊt yÕu thua lç. *Do doanh nghiÖp kh¸c cè t×nh b¸n gi¸ thÊp lµm gi¶m kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp,buéc doanh nghiÖp ph¶i h¹ gi¸ theo, doanh thu gi¶m,cã thÓ lµm doanh nghiÖp thua lç.Hay doanh nghiÖp chñ ®éng ch¹y theo môc tiªu kh¸c nh­ chiÕm lÜnh thÞ phÇn,lo¹i bá ®èi thñ c¹nh tranh do ®ã b¸n gi¸ thÊp chÊp nhËn thua lç trong ng¾n h¹n ®Ó lo¹i ®èi thñ c¹nh tranh. *Do ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè tù nhiªn:b·o,lôt…. PhÇn II T×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam Nh­ phÇn më bµi ®· tr×nh bµy ,do vèn kiÕn thøc còng nh­ tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ ,cho nªn em chØ xin ®­îc ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp nhµ n­íc.Vµ trong suèt ®Ò tµi nµy em chØ nªu t×nh h×nh thua lç cña doanh nghiÖp nhµ n­íc(DNNN). 1- Kh¸i qu¸t t×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay. Ngay tõ khi h×nh thµnh,kh«ng Ýt doanh nghiÖp thiÕu c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn vÒ vèn,c«ng nghÖ,trang thiÕt bÞ kÜ thuËt,vÒ c¸n bé vµ c«ng nh©n kÜ thuËt.C¬ quan chøc n¨ng,c¬ quan hµnh chÝnh bu«ng láng vai trß qu¶n lÝ nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp.ë doanh nghiÖp th× ch­a lµm râ ®­îc c¬ chÕ ®¶m b¶o quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ,xö dông tµi s¶n nhµ n­íc ch­a thËt sù chuyÓn sang kinh doanh. Quy m« doanh nghiÖp cßn nhá bÐ,hiÖu qu¶ kinh doanh ch­a cao,kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp thÊp, chi phÝ s¶n xuÊt,gi¸ thµnh cao.Sè l­îng doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç qu¸ nhiÒu.§ã lµ mét thùc tr¹ng ®¸ng quan t©m.Theo sè liÖu ®iÒu tra hiÖn nay,t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nh­ sau: Tt ChØ tiªu §¬n vÞ 2002 2003 1 Doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp -Sè l­îng doanh nghiÖp DN >71500 -Sè vèn ®Çu t­ so víi tæng møc ®Çu t­ toµn x· héi % 25,3 27 2 Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi(FDI) DN 4159 3 Doanh nghiÖp nhµ n­íc a Sè l­îng doanh nghiÖp DN 5175 4800 -Doanh nghiÖp cã l·i % 78,5 77,2 +Doanh nghiÖp trung ­¬ng % 80,7 80,4 +Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng % 75,8 75,2 -Doanh nghiÖp lç % 15,8 13,5 +Doanh nghiÖp trung ­¬ng % 11,8 10,9 +Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng % 18,8 15,2 b Vèn nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp Tû ®ång 173000 189293 +Doanh nghÞªp trung ­¬ng Tû ®ång 129750 144179 +Doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng Tû ®ång 43250 45114 c Doanh thu Tû ®ång 422004 464204 d Lîi nhuËn Tû ®ång 18860 20428 e Lç luü kÕ Tû ®ång 997 1077 f Tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn % 10,9 10,8 g Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu % 4,5 4,4 h Tæng sè nî ph¶i thu Tû ®ång 97977 96775 i Tæng sè nî ph¶i tr¶ Tû ®ång 188898 207788 k Tæng nép ng©n s¸ch Tû ®ång 78868 86754 Qua sè liÖu ®iÒu tra cho thÊy n¨m 2003 c¶ n­íc cßn gÇn 4800 doanh nghiÖp nhµ n­íc,sè kinh doanh cã l·i chiÕm 77,2%(gi¶m 8,8% so víi n¨m 2002)trong ®ã doanh nghiÖp trung ­¬ng lµ 80,4% ,doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng lµ 75,2%.Så doanh nghiÖp kinh doanh thua lç chiÕm 13,5% t­¬ng øng lµ 648 doanh nghiÖp(so víi n¨m 2002 gi¶m 170 doanh nghiÖp,nh­ng n¨m 2003 sè doanh nghiÖp nhµ n­íc l¹i gi¶m 375 doanh nghiÖp so víi n¨m 2002) trong ®ã doanh nghiÖp trung ­¬ng lµ 10,9% ,doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng lµ 15,2% .Lç lòy kÕ n¨m 2003 t¨ng 80 tØ ®ång so víi n¨m 2002(997 tû ®ång)mét con sè kh¸ lín ®èi víi ViÖt Nam.Tæng sè nî ph¶i thu 96775 tû ®ång,b»ng 51% tæng sè vèn vµ 23% tæng doanh thu,trong ®ã doanh nghiÖp trung ­¬ng lµ 70313 tû ®ång chiÕm 72,5% ,doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng 26563 tû ®ång,b»ng 27,5% sè ph¶i thu.Tæng sè nî khã ®ßi 2308tû ®ång(doanh nghiÖp trung ­¬ng 45,4% ,doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng 54,6%).Tæng sè nî ph¶i tr¶ 207789 tû ®ång,trong ®ã doanh nghiÖp trung ­¬ng 149323 tû ®ång,chiÕm 71,8% ,doanh nghiÖp ®Þa ph­¬ng 58466 tû ®ång,chiÕm 28,2%. C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶,chñ yÕu vay ng©n hµng chiÕm 76% nî ph¶i tr¶,phÇn cßn l¹i lµ chiÕm dông c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch,chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp kh¸c,vay c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ®¬n vÞ.Qua c¸c con sè trªn,phÇn nµo cho ta thÊy ®­îc t×nh tr¹ng thua lç,nî ®äng nh­ trªn lµ kh¸ nghiªm träng trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc hiÖn nay. Doanh nghiÖp nhµ n­íc thua lç lín nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ë ®Þa ph­¬ng(chiÕm 15,2% tæng sè doanh nghiÖp nhµ n­íc).Sè doanh nghiÖp lµm t¨ng nî khã ®ßi,kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî kÐo dÇi,dÖt may Nam §Þnh, n¨m 1995 lç 130 tû ®ång…Cuèi n¨m 2001 t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô ph©n bãn còng ®ang r¬i vµo t×nh tr¹ng tr× trÖ,rÊt nhiÒu doanh nghiÖp nhµ n­íc hµng ho¸ Õ thõa,thua lç.§iÓn h×nh nh­ c«ng ty ph©n bãn miÒn Nam th­¬ng hiÖu næi tiÕng mµ c«ng nî còng lªn tíi vµi tr¨m tû ®ång.Hay nh­ c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn –c¸I n«I cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ,c«ng ty ®ñ søc c¹nh tranh trong héi nhËp vµ ph¸t triÓn.Nh­ng trong giai ®o¹n tr­íc n¨m 1998 c«ng ty ®· cã thêi kú ®iªu døng vµ thua lç.T­ n¨m 1998 trë vÒ tr­íc ,c«ng ty gang thÐp Th¸I nguyªn kh«ng khac g× mét x· héi thu nhá,Bëi ®Ó ®¶m b¶o cho mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng cã gÇn 1200 c¸n bé c«ng nh©n viªn víi nhiÒu ngµnh nghÒ khac nhau.C«ng ty cã c¶ hÖ thèng tr­êng häcgomf nhµ trÎ mÉu gi¸o ,mét tr­êng PTTH l­u l­îng 1000-1200 häc sinh,mét bÖnh viÖn trªn 150 gi­êng bÖnh ,víi kho¶n kinh phÝ kho¶ng 1,5 tû ®ång/n¨m.H¬n n÷a ,m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò kü l¹c hËu nªn s¶n phÈm lµm ra kÐm søc canh tranh ,®Æc biÖt lµ sù yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é qu¶n lÝ‎ s¶n xuÊt kinh doanh ,céng víi sù yÕu kÐm tr×nh ®é c¸c c«ng nh©n trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· t¹o lªn nh÷ng nguyªn nh©n lµm c«ng ty bÞ thua lç.§Õn cuèi n¨m 1998,c«ng ty bÞ lç h¬n 24 tû ®ång,mét thùc tr¹ng ®au buåncho óai n«I ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam. T×nh h×nh ë c¸c tæng c«ng ty còng kh¸ phøc t¹p,theo sè liÖu n¨m 2000 cã 17 tæng c«ng ty lo¹i 91 vµ 76 tæng c«ng ty lo¹i 90,trong 17 tæng c«ng ty lo¹i 91 th× cã 13 tæng c«ng ty lç hoÆc hoµ vèn,hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trong tæng c¸c c«ng ty nµy ®Òu lç hoÆc hoµ vèn.Tæng c«ng ty d©u t»m t¬ n¨m 1995 lç 73,3 tû ®ång,cã tíi 16/17 doanh nghiÖp thµnh viªn bÞ thua lç;ë bé thuû s¶n,n¨m 1995 trong tæng sè 46 doanh nghiÖp th× cã tíi 14 doanh nghiÖp l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n,®Õn n¨m 2000 trong 60 doanh nghiÖp th× cã 23 doanh nghiÖp thua lç. Trong t×nh tr¹ng c¸c danh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶,thua lç nhiÒu vµ th­êng xuyªn nh­ vËy,®· cã nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn nÒn kinh tÕ,g©y khã kh¨n lín ®Õn c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta.Do vËy muèn n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng mæ xÎ tËn gèc ®Ó t×m ra nguyªn nh©n s©u xa vµ cã gi¶i ph¸p ch÷a trÞ triÖt ®Ó c¨n bÖnh” nan y” ®ã. 2- Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn thua lç. 2.1.Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan g©y ra t×nh tr¹ng thua lç trªn.Ngoµi nh÷ng nguyªn nh©n nãi chung ë phÇn I th× cßn cã mét sè nguyªn nh©n cô thÓ vµ c¬ b¶n sau: Nguyªn nh©n thuéc vÒ c¬ chÕ,chÝnh s¸ch,qu¶n lÝ: *HÖ thèng ph¸p luËt,chÝnh s¸ch c¬ chÕ ban hµnh vµ thùc hiÖn cßn mang tÝnh t×nh thÕ.C¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh chång chÐo,chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nhiÒu kh©u,c¸c kh©u thùc hiÖn cßn chËm ch­a t¸ch b¹ch qu¶n lÝ nhµ n­íc víi qu¶n lÝ doanh nghiÖp.Quy ®Þnh ph¸p luËt thiÕu chÆt chÏ,ch­a ®ång bé,chËm söa ®æi… *Do chøc n¨ng qu¶n lÝ kinh tÕ x· héi cña nhµ n­íc víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.Mét nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y nªn t×nh tr¹ng thua lç th­êng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ã lµ nhµ n­íc ®· duy tr× mét sè doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶,thËm chÝ thua lç nh»m ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh c©n ®èi nÒn kinh tÕ. *Nhµ n­íc ch­a cã chiÕn l­îc quy ho¹ch dµi h¹n ®Çy ®ñ vÒ ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ.C¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng kh«ng x¸c ®Þnh ®óng h­íng ®Çu t­,c¬ cÊu doanh nghiÖp ch­a hîp lÝ,s¶n phÈm lµm ra Õ thõa lµm doanh nghiÖp thua lç. *Vai trß ®¹i diÖn chñ së h÷u cña nhµ n­íc ch­a ®­îc quy ®Þnh cô thÓ râ rµng nªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n. *ChÝnh s¸ch ®æi míi c«ng nghÖ,ph­¬ng ph¸p ph­¬ng tiÖn trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lÝ chËm ®­îc thùc hiÖn.§iÒu ®ã g©y nªn t×nh tr¹ng tôt hËu cña doanh nghiÖp nhµ n­íc,cho nªn thua lç lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. *Ngoµi ra,tr­íc kia chóng ta ch­a nhËn thøc ®óng vai trß chñ ®¹o cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cho r»ng chñ ®¹o chñ yÕu lµ vÒ quy m« vµ tû träng ngµy cµng cao cña nã,Ýt quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh,coi nhÑ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c g©y ra khã kh¨n lín khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. Nguyªn nh©n thuéc vÒ nguån gèc h×nh thµnh cña doanh nghiÖp nhµ n­íc. Trong thêi k× bao cÊp chóng ta coi th­êng sù vËn ®éng c¸c quy luËt cña thÞ tr­êng,kh«ng thõa nhËn sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa,kh«ng cã chÝnh s¸ch thÝch ®¸ng ®Ó buéc c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh c¹nh tranh ®Ó ph¸t triÓn,g©y nªn t×nh tr¹ng û l¹i vµo nhµ n­íc.Cã mét thêi gian dµi ta tËp trung hÕt nguån lùc ®Ó x©y dùng trµn lan c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh dÉn ®Õn nhiÒu xÝ nghiÖp x©y dùng kh«ng phï hîp.MÆt kh¸c,nhiÒu doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp trong chiÕn tranh,®­îc x©y dùng trªn c¬ së kü thuËt l¹c hËu,ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. 2.2.Nguyªn nh©n chñ quan: Doanh nghiÖp nhµ n­íc thua lç kh«ng chØ do nghuyªn nh©n kh¸ch quan nªu trªn mµ cßn mét sè nguyªn nh©n chñ quan: *Nguån vèn thiÕu,c«ng nî lín,kh¶ n¨ng thanh to¸n h¹n chÕ.Vèn nhµ n­íc ®Çu t­ h¹n chÕ,vèn tù bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ Ýt do hiÖu qu¶ doanh nghiÖp thÊp kÐm hoÆc kh«ng cã.ViÖc huy ®éng vèn d­íi h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp,tÝn phiÕu hoÆc nhËn vèn gãp vèn liªn doanh rÊt h¹n hÑp.Tæng vèn cña nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp n¨m 2003 lµ 189293 tû ®ång,b×nh qu©n mét doanh nghiÖp cã 45 tû ®ång lµ kh¸ nhá.Vèn Ýt,c«ng nî l¹i nhiÒu,nî ph¶i tr¶ ë doanh nghiÖp nhµ n­íc th­êng cao nhiÒu so víi vèn. ViÖc thiÕu vèn vµ c«ng nî qu¸ lín nh­ vËy cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc kinh doanh,lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh kÐm,®©y lµ mét nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh tr¹ng thua lç. *Tiªu hao nguyªn vËt liÖu cao:nguyªn vËt liÖu thiÕu dÉn ®Õn chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo t¨ng cao(tranh mua,tranh b¸n)hoÆc phô thuéc biÕn ®éng,rñi ro thÞ tr­êng thÕ giíi(nguyªn liÖu nhËp khÈu)dÉn tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lu«n r¬i vµo thÕ bÞ ®éng.NhiÒu s¶n phÈm cã ®Þnh møc chi phÝ tiªu hao nguyªn vËt liÖu cao.§©y lµ nguyªn nh©n g©y c¶n trë kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. *Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc,thiÕt bÞ qu¸ lín:m¸y mãc,thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu c«ng suÊt huy ®éng thÊp.HiÖu qu¶ ®Çu t­ kÐm,lùa chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ l¹c hËu thÊp kÐm,®Çu t­ kh«ng ®ång bé,chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n lín hËu qu¶ lµm cho doanh nghiÖp ®i vµo ho¹t ®éng rÊt khã kh¨n,kh«ng tr¶ ®­îc nî.Chi phÝ khÊu hao tÝnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm cao do kh«ng khai th¸c hÕt c«ng suÊt tµi s¶n cè ®Þnh(nhiÒu doanh nghiÖp hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh chØ ®¹t 50-60%)hoÆc tæng vèn ®Çu t­ lín. *Chi phÝ tiÒn l­¬ng cao:chi phÝ tiÒn l­¬ng trong gi¸ thµnh nhiÒu s¶n phÈm cao nh­ng møc l­¬ng b×nh qu©n thÊp,thiÕu lao ®éng cã tay nghÒ cao,n¨ng suÊt lao ®éng thÊp.Tr×nh ®é thµnh th¹o cña ng­êi lao ®éng cßn h¹n chÕ,sè lao ®éng d«i d­ nhiÒu.Tr×nh ®é qu¶n lÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp nhµ n­íc cßn thÊp,c¸c c¸n bé chñ yÕu ®µo t¹o trong thêi k× bao cÊp.HiÖn t¹i cã kho¶ng 2/3 gi¸m ®èc doanh nghiÖp nhµ n­íc kh«ng ®äc ®­îc b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng thÓ ph©n tÝch t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp qua sè liÖu b¶ng c©n ®èi tµi chÝnh,®©y lµ nguyªn nh©n dÉn tíi t×nh tr¹ng sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶.H¬n n÷a mét h¹n chÕ kh¸c ®èi víi ®éi ngò c¸n bé qu¶n lÝ lµ suy nghÜ chiÕn l­îc kh«ng râ nÐt .So víi c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vµ doanh nghiÖp n­íc ngoai th× tÇm nh×n chiÕn l­îc cña kh¸ nhiÒu c¸n bé qu¶n lÝ trong DNNN bÞ h¹n chÕ .C¸c c¸n bé nµy tËp trung qu¸ nhiÒu thêi gian ®Ó suy nghÜ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®iÒu hµnh ,mang tÝnh ng¾n h¹n vµ tr­íc m¾t .Hä Ýt khi dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó suy nghÜ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn l­îc cña doanh nghiÖp HËu qu¶ lµ c¸c nguån lùc trong DNNN th­êng bÞ dµn tr¶i ,Ýt khi ®­îc tËp trung vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c DNNN thÊp. *Chi phÝ qu¶n lÝ t­¬ng ®èi cao so víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp(nh­ l·i vay,giao dÞch,tiÕp kh¸ch,tiÕp t©n,kh¸nh tiÕt,qu¶ng c¸o,xóc tiÕn th­¬ng m¹i…). *C¸c doanh nghiÖp hÇu hÕt ch­a quan t©m ®Õn viÖc qu¶ng c¸o,tiÕp thÞ s¶n phÈm do c«ng ty m×nh lµm ra nªn s¶n phÈm Ýt biÕt ®Õn réng r·i,ng­êi tiªu dïng cÇn mua mµ l¹i kh«ng biÕt ®Ó mua.Do ®ã g©y thiÖt h¹i lín cho doanh nghiÖp. 3_C¸c biÖn ph¸p ®· ®­îc kh¾c phôc trong thêi gian qua. Thêi gian qua,nhµ n­íc ®· ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thua lç cña doanh nghiÖp nhµ n­íc.Trong ®ã cã c¸c biÖn ph¸p ®Æc tr­ng nhÊt: 3.1.Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ néi dung quan träng trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ,c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ.Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc,thay ®æi ph­¬ng thøc qu¶n lÝ,thay ®æi trang thiÕt bÞ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt ®ång thêi ®Ó ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lÝ nh»m thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i. TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2001 toµn quèc cã 875 doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc chuyÓn ®æi së h÷u,riªng n¨m 2001 cã 255 doanh nghiÖp.C¸c doanh nghiÖp ®­îc chuyÓn ®æi së h÷u theo h×nh thøc cæ phÇn ho¸ lµ 722 doanh nghiÖp.§Õn cuèi 12/2002 c¶ n­íc cã 920 doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸.Thèng kª ngµy 20/12/2003 th× cã 360 doanh nghiÖp nhµ n­íc hoµn thµnh chuyÓn ®æi së h÷u,trong ®ã 312 doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. Trong sè doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· cæ phÇn ho¸ cã 60 doanh nghiÖp tr­íc khi cæ phÇn ho¸ kinh doanh thua lç(vÝ dô:sø B¸t Trµng,n­íc m¾m Thanh H­¬ng,chÌ B¶o Léc,du lÞch Tam §¶o,®iÖn tö Phó Thä,kh¸ch s¹n H¶i V©n Nam…)sè cßn l¹i khi l·i khi lç. C¸c doanh nghiÖp sau khi cæ phÇn ho¸ ®Òu ph¸t triÓn tèt,kh«ng chØ b¶o toµn vµ ph¸t triÓn ®­îc vèn t¨ng thu cho ng©n s¸ch mµ cßn duy tr× møc tr¶ cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng ë møc b×nh qu©n tõ 10-15% n¨m.Qua cæ phÇn ho¸ 722 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· huy ®éng ®­îc trªn 2440 tû ®ång vèn nhµn rçi ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ cñng cè doanh nghiÖp nhµ n­íc cÇn thiÕt n¾m gi÷,bao gåm:1470 tû ®ång thu tõ b¸n phÇn vèn nhµ n­íc vµ thu thªm 970 tû ®ång th«ng qua b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn cao h¬n gi¸ sµnvµ ph¸t thªm cæ phÇn thu hót vèn.C¸c c«ng ty cæ phÇn cã møc t¨ng lîi nhuËn ®¸ng kÓ so víi tr­íc khi cæ phÇn lµ:§¹i lÝ liªn hîp vËn chuyÓn 4,1 tû ®ång lªn 45,7 tû ®ång,cao su Sµi Gßn tõ 2,3 tû lªn 23 tû ®ång. Ngoµi ra c¸c danh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cßn t¨ng nguån thu ®¸ng kÓ cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. 3.2.Thµnh lËp c¸c tËp ®oµn kinh doanh. Theo quyÕt ®Þnh 91/TTg cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp c¸c tËp ®oµn kinh doanh.Sù thµnh lËp tËp ®oµn kinh doanh sÏ t¹o ra ®­îc møc ®é tËp trung vèn cao,t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cã thÓ ®æi míi c«ng nghÖ, ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt. Tr­íc ®©y c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cña ta(nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc) cã tr×nh ®é trang bÞ kÜ thuËt l¹c hËu,kh«ng ®ång bé,bÞ xuèng cÊp nghiªm träng.C¸c doanh nghiÖp th× ®Òu ë t×nh tr¹ng thiÕu vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ do vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ rÊt kÐm.VÝ dô nh­ c«ng ty dÖt may:trong ngµnh dÖt cã trªn 50% thiÕt bÞ ®· sö dông trªn 25 n¨m,m¸y dÖt khæ hÑp chiÕm 80%,thiÕt bÞ nhuém hoµn tÊt chØ cã 10% vµo lo¹i kh¸,35% ph¶i n©ng cÊp thay thÕ.Do ®ã s¶n phÈm dÖt may do ViÖt Nam lµm ra kÐm c¶ vÒ chÊt l­îng vµ h×nh thøc mÉu m·.Khi thµnh lËp tæng c«ng ty,vèn ®­îc tÝch tô tËp trung,cã ®iÒu kiÖn thay ®æi m¸y mãc kÜ thuËt nªn ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· cã nhiÒu khëi s¾c,trë thµnh mét trong nh÷ng ngµnh ®­a vÒ nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n­íc. MÆt kh¸c,cã thÓ thÊy r»ng viÖc thµnh lËp c¸c tæng c«ng ty theo m« h×nh tËp ®oµn kinh doanh ®­îc coi lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lÝ nhµ n­íc vÒ kinh tÕ. 3.3.Gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt vÊn nî vµ hµng ho¸ Õ thõa. Ngµy 3/5/1998 ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh 30CP vÒ quy ®Þnh chuyÓn lç trong kinh doanh.Theo nghÞ ®Þnh nµy c¸c doanh nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc cho khoanh nî ,chuyÓn nî sang c¸c n¨m sau,khoanh nî sè hµng tån kho,t¹m bá g¸nh nÆng nî nÇn ®Ó t×m gi¶i ph¸p kinh doanh hîp lÝ‎ ,®¹t doanh thu cao ,kiÕm lîi nhuËn ,dÇn tr¶ nî sau.§©y lµ biÖn ph¸p rÊt phï hîp víi t×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay,do hÇu hÕt c©c DNNN thua lç ®Òu chÞu g¸nh n¨ng phÇn thua lç tõ n¨m tr­íc ®Î l¹i,nh­ ë c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn ®­îc Nhµ n­íc khoanh nî ,®Çu t­ vèn cho c«ng nghÖ ®· cã nh÷ng b­íc chuyÓn lín. NgoµI ra nhµ n­íc cßn ban hµnh LuËt ph¸ s¶n(1993),LuËt th­¬ng m¹i,luËt doanh nghiÖp…nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ c¶I thiÖn m«I tr­êng kinh doanh ,c©n ®èi l¹i hÖ th«ng doanh nghiÖp.Nhµ n­íc còng liªn tôc t©ng vèn ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc.N¨m 2001 vèn cña mçi doanh nghiÖp b×nh qu©n lµ 20tû th× ®Õn cuèi n¨m 2003 mçi doanh nghiÖp vèn b×nh qu©n lµ 45 tû. Nh÷ng biÖn ph¸p nãi trªn cña Nhµ n­íc ®· phÇn nµo gi¶m ®­îc t×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp trong thêi gian qua,tuy nhiªn hiÖn nay vÉn cßn nhiÒu doanh nghiÖp thua lç ,®ßi hái c¶ Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp cïng phèi hîp ®Ó ®­a doanh nghiÖp tho¸t khái t×nh tr¹ng khã kh¨n ®ã. PhÇn III Gi¶i ph¸p kinh tÕ víi DNNN lµm ¨n thua lç 1- Gi¶i ph¸p cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. N­íc ta ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp ,tham gia vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ,nh­ :APEC,AFTA,WTO,c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng .§©y chÝnh lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh h­íng vÒ xuÊt khÈu trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ ngµy cµng më réng.Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng sÏ ®èi mÆt víi nhiÒu thö th¸ch lín:M«i tr­êng kinh doanh biÕn ®éng liªn tôc ,c¹nh tranh quèc tÕ ngµy cµng trë nªn gay g¾t,®êi sèng s¶n phÈm ngµy cµng rót ng¾n,nhu cÇu cña kh¸ch hµng thay ®æi liªn tôc… Trong ®iÒu kiÖn ®ã, nÕu c¸c doanh nghiÖp cña chóng ta kh«ng v­ît qua nh÷ng thö th¸ch c¹nh tranh tÊt yÕu sÏ gÆp nguy c¬ bÞ ®µo th¶i bëi quy luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng.§ã lµ khã kh¨n kh«ng chØ víi nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç mµ víi ngay c¶ nh÷ng doanh nghiªp lµm ¨n cã l·i hiÖn nay. VËy c¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng vµ triÓn khai mét chiÕn l­îc cô thÓ,mét hÖ thèng c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng ®ång bé trong suèt ba,bèn n¨m tíi ®Ó kh«ng chØ kh¾c phôc t×nh tr¹ng thua lç ,mµ cßn mang l¹i cho doanh nghiÖp mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng tõ sau n¨m 2005.Mét hÖ thèng 10 ch­¬ng tr×nh ®æi míi ®ång bé ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®­îc ®Ò xuÊt nh­ sau: 1.1.Ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ tæng lùc:Bao gåm c¶ ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ néi ®Þa, ch­¬ng tr×nh tiÕp thÞ quèc tÕ vµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö – tõ viÖc x©y x©y dùng th­¬ng hiÖu – hÖ thèng ph©n phèi – qu¶ng c¸o – khuyÕn m·i –gi¸ c¶ - më réng quan hÖ víi c«ng chóng….§©y lµ mét ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cã ‎ nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp,mét gi¶I ph¸p c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ”tho¸t kiÕp” gia c«ng, tho¸t khái sù lÖ thuéc vµo trung gian,xuÊt khÈu trùc tiÕp ®Õn nh÷ng thÞ tr­êng cuèi cïng. 1.2.Ch­¬ng tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ kü thuËt-c«ng nghÖ:§Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao,®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña nh÷ng thÞ tr­êng “khã tÝnh”.Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh nµy sÏ qu‎yÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng ,gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn.C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi ®©y lµ kh©u ®ét ph¸ cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng ,s½n sµng ®Çu t­ vèn lín cho m¸y mãc thiÕt bÞ ,tr¶ thï lao xøng ®¸ng cho c¸c ph¸t minh s¸ng chÕ cã gi¸ trÞ thùc tiÔn trong ®æi míi c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt vµ kinh doanh.§æi míi c«ng nghÖ th× ph¶i ®ång bé ,cã sù kiÓm tra kiÓm so¸t chÆt chÏ trong viÖc ®æi míi vµ mua c¸c d©y chuyÒn míi, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ mãc ngoÆc mua ph¶i c«ng nghÖ l¹c hËu. 1.3.Ch­¬ng tr×nh t¸i cÊu tróc- tæ chøc l¹i doanh nghiÖp-hiÖn ®¹i ho¸ qu¶n lÝ:Nh»m t¹o ra mét c¬ chÕ qu¶n lÝ míi ,c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨ng ®éng,phï hîp víi yªu cÇu c¹nh tranh quèc tÕ. 1.4.Ch­¬ng tr×nh qu¶n lÝ chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO9001 – 5S – GMP –HACCP –SSOP – SA8000…nh»m gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ v­ît qua c¸c rµo c¶n kü thuËt mét khi hµng rµo thuÕ quan ë trong n­íc lÇn l­ît b·i bá. 1.5.Ch­¬ng tr×nh øng dông c«ng nghÖ phÇn mÒm,tin häc ho¸ toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp:nh»m t¨ng c­êng c«ng cô qu¶n l‎Ý,®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng trong thêi ®¹i míi, ph¶i ®­îc triÓn khai víi tèc ®é cao. 1.6.Ch­¬ng tr×nh nghiªn cøu – ph¸t triÓn s¶n phÈm míi:h×nh thµnh mét bé phËn nghiªn cøu, thiÕt kÕ t¹o mÉu chuyªn nghiÖp vµ bé phËn chuyªn s¶n xuÊt thö nghiÖm c¸c s¶n phÈm míi nh»m n©ng cao vµ duy tr× søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.7.Ch­¬ng tr×nh gia t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh – c¹nh tranh thu hót vèn: ®Ó ®ñ nguån tµi trî cho chÝn ch­¬ng tr×nh kh¸c trong tõng thêi kú .§ång thêi n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ tµi chÝnh phï hîp theo tõng b­íc më réng quy m« doanh nghiÖp.C«ng khai ho¸ vµ minh b¹ch ho¹t ®éng tµi chÝnh ®­îc xem lµ ®iÓm xuÊt ph¸t cña chiÕn l­îc tµi chÝnh,qua ®ã ®Ó doanh nghiÖp biÕt ®­îc thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn ,cã nh­ vËy míi kh¾c phôc ®­îc mét sè nguyªn nh©n vÒ tµi chÝnh,tham nhòng,bßn rót vèn nhµ n­íc. 1.8.Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc – c¹nh tranh thu hót nh©n tµi: nh»m võa ph¸t triÓn n¨ng lùc ,kiÕn thøc ,kü n¨ng cña ®éi ngò s½n cã ,võa bæ sung thªm ng­êi giái ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ,nhiÖm vô míi cña doanh nghiÖp.Nguån nh©n lùc lu«n ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng gióp cho doanh nghiÖp t¹o dùng h×nh ¶nh vµ vÞ thÕ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng.§µo t¹o sÏ kh«ng thÓ t¸ch rêi kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp .§µo t¹o cÇn ph¶i ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng nh©n tè v« cïng quan träng ®Ó gióp doanh nghiÖp x©y dùng th­¬ng hiÖu vµ h×nh ¶nh cña m×nh trªn thÞ tr­êng. 1.9.Ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ vµ niªm yÕt thÞ tr­êng chøng kho¸n:ch­¬ng tr×nh nµy võa nh»m t¹o tiÒn ®Ò cho ch­¬ng tr×nh gia t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh – c¹nh tranh thu hót vèn ,võa lµ c¬ së ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lÝ mét c¸ch triÖt ®Ó vµ còng nh»m t¹o ra mét ®éng lùc míi trong c¸n bé ,nh©n viªn. 1.10.Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c – liªn kÕt – gia nhËp – c¸c hiÖp héi trong vµ ngoµi n­íc…§©y lµ ch­¬ng tr×nh sÏ t¹o thªm søc m¹nh cho doanh nghiÖp theo nguyªn lÝ “bu«n cã b¹n ,b¸n cã ph­êng”.Mçi doanh nghiÖp th­êng s¶n xuÊt – kinh doanh mét sè mÆt hµng ,hoÆc ®¶m b¶o nhËn mét sè kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh­:chØ s¶n xuÊt mét chi tiÕt ,bé phËn cña s¶n phÈm hoµn chØnh (vd:trong c¬ khÝ)hoÆc chØ thùc hiÖn mét vµi giai ®o¹n c«ng nghÖ (doanh nghiÖp s¶n xuÊt sîi ,v¶i cña c¸c ngµnh dÖt-may) hay lµ chØ tËp trung s¶n xuÊt s¶n phÈm cßn c¸c doanh nghiÖp kh¸c sÏ cung øng nguyªn vËt liÖu (DN®­êng,DN giÊy).§i liÒn víi tiÕn bé khoa häc –c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi ,cïng víi qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt ,c¸c doanh nghiÖp còng ph¸t triÓn theo h­íng chuyªn m«n ho¸ s¶n phÈm vµ vai trß c«ng nghÖ .Do ®ã ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c doanh nghiÖp ph¶i liªn kÕt víi nhau.Thùc tÕ sau vô c¸c doanh nghiÖp Mü kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¸n ph¸ gi¸ c¸ tra ,c¸ basa c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam míi thùc sù nhËn ra tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy. Tõng ch­¬ng tr×nh môc tiªu nªu trªn cÇn ®­îc nghiªn cøu ,lËp dù ¸n cô thÓ nh­ mét dù ¸n ®Çu t­ nghiªm tóc.§iÒu ®Æc biÖt quan träng cña chiÕn l­îc nµy chÝnh lµ sù ®æi míi ®ång bé gi÷a 10 ch­¬ng tr×nh nµy theo mét lé tr×nh phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ t¹o ra mét sù chuyÓn biÕn s©u s¾c,toµn diÖn ,gÇn nh­ mét cuéc lét x¸c toµn doanh nghiÖp. 2- Gi¶i ph¸p cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. Doanh nghiÖp nãi chung còng nh­ doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi riªng lµ nh÷ng tÕ bµo t¹o nªn mét c¬ thÓ thèng nhÊt lµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.VÊn ®Ò thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ ë c¸c DNNN lµ c¨n bÖnh trÇm kha,cã ¶nh h­ëng lín tíi nÒn kinh tÕ n­íc ta.Trong thêi gian qua ,tuy Nhµ n­íc ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch hç trî ,®Çu t­ nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng thua lç cña c¸c DNNN,…nh­ng trªn thùc tÕ c¸c chÝnh s¸ch vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ viÖc thùc hiÖn ,ch­a dång bé ,ch­a mang l¹i hiÖu qu¶ cao. Trong néi dung bµi tiÓu luËn nµy ,em xin phÐp ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n mµ Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn. 2.1.Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vèn vµ sö dông vèn hiÖu qu¶,vÊn ®Ò nî ®äng trong c¸c DNNN: ViÖc thiÕu vèn vµ sö dông vèn kh«ng hiÖu qu¶,còng nh­ c«ng nî qu¸ lín cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi viÖc kinh doanh thua lç cña c¸cDNNN.§Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy tr­íc hÕt Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng bæ sung vèn ,cÇn thùc hiÖn xo¸ bá c¬ chÕ cÊp ph¸t vèn,®ång thêi xö lÝ nî cña DNNN c¶ trong ng¾n h¹n vµ trong dµi h¹n.Trong ng¾n h¹n,víi nh÷ng kho¶n nî ®· ®­îc ban thanh to¸n nî trung ­¬ng x¸c nhËn ®­a vµo diÖn cÇn xö lÝ th× tiÕp tôc thùc hiÖn biÖn ph¸p khoanh nî,xo¸ nî.Trong dµi h¹n ,sau khi nî tån ®äng thuéc diÖn ph¶i xö lÝ ®· ®­îc gi¶i quyÕt xong, c¸c kho¶n nî phat sinh sau nµy ®­îc gi¶i quyÕt theo nguyªn t¾c tù chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm.Mét ph­¬ng ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ chÝnh phñ kh«ng cÊp ph¸t vèn mét c¸ch t¶n m¹n,mµ tËp trung vèn cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i Quèc doanh,th«ng qua ®ã doanh nghiÖp sÏ ®­îc c¸c NHTM nµy cÊp vèn víi l·i xuÊt b»ng tØ lÖ thu sö dông vèn Nhµ n­íc tr­íc ®©y céng víi chi phÝ ng©n hµng.§iÒu nµy lµm cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n sö dông vèn cã hiÖu qu¶ ,vèn Nhµ n­íc kh«ng nh÷ng ®­îc b¶o toµn mµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña DNNN còng ®­îc n©ng cao,võa ®¶m b¶o an ninh tµi chÝnh võa kh«ng lµm mÊt c¬ héi cña DNNN trong ®Çu t­.Tuy nhiªn cã mét biªn ph¸p ®­îc coi lµ kh¶ thi h¬n c¶ ,®ã lµ Nhµ n­íc thùc hiÖn viÖc ®Çu t­ vµ qu¶n lÝ vèn qua C«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh.C«ng ty ®Çu t­ tÇi chÝnh Nhµ n­íc lµ mét tæ chøc tµi chÝnh cña Nhµ n­íc cã chøc n¨ng qu¶n lÝ vèn cña Nhµ n­íc qua ph­¬ng thøc ®Çu t­ vèn vµo DNNN nh»m môc ®Ých chuyÓn tõ cÊp ph¸t vèn sang c¬ chÕ Nhµ n­íc ®Çu t­ vèn vµo c¸c DNNN,tõ ®ã x¸c lËp râ quyÒn së h÷u vÒ vèn cña Nhµ n­íc vµ quyÒn sö dông vèn cña c¸c doanh nghiÖp,t¸ch b¹ch qu¶n lÝ Nhµ n­íc víi qu¶n lÝ doanh nghiÖp.§©y lµ mét biÖn ph¸p hÕt søc thiÕt thùc,®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n nµy Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng cã quy ®Þnh vÒ quy chÕ ho¹t ®éng vµ c¬ chÕ tµi chÝnh cña m« h×nh c«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh. 2.2.Gi¶i quyÕt nh÷ng bÊt cËp trong c¸c chÝnh s¸ch:thuÕ,tµi chÝnh ,tiÒn tÖ, xuÊt nhËp khÈu: ChÝnh s¸ch thuÕ:HÖ thèng chÝnh s¸ch thuÕ cña n­íc ta cßn nhiÒu nh­îc ®iÓm,cÇn sím ®­îc hoµn thiÖn.§èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ang trong thêi k× lµm ¨n thua lç,Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch ­u tiªn gi¶m thuÕ,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ,v­ît qua t×nh tr¹ng khã kh¨n tr­íc m¾t.Nhµ n­íc cÇn sím hoµn thiÖn c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc c¸c chÝnh s¸ch thuÕ,sím ban hµnh c¸c v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn thuÕ,nhÊt lµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu ,t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho hµng ho¸ ViÖt Nam. ChÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu:Trong xu thÕ héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay,c¸c s¶n phÈm trong n­íc chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña hµng ho¸ n­íc ngoµi,do vËy Nhµ n­íc cÇn ®­a ra nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lÝ ,tr¸nh t×nh tr¹ng nhËp khÈu nhiÒu hµng ho¸ lµm cho c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trong n­íc kh«ng c¹nh tranh ®­îc.Ngoµi ra Nhµ n­íc cÇn cã sù hç trî cho c¸c doanh nghiÖp khi tham gia xuÊt nhËp khÈu t¹o lîi thÕ c¹nh tranh b­íc ®Çu cho doanh nghiÖp khi th©m nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi. 2.3.Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn vµ ®Èy m¹nh s¾p xÕp,®æi míi doanh nghiÖp nhµ n­íc. 2.3.1 C¸c gi¶i ph¸p s¾p xÕp,cæ phÇn ho¸ DNNN: 2.3.1.1.Söa ®æi tiªu chÝ,danh môc ph©n lo¹i s¾p xÕp DNNN vµ quy ®Þnh tØ lÖ vèn nhµ n­íc tham gia trong c¬ cÊu vèn ph¸t hµnh lÇn ®Çu t¹i quyÕt ®Þnh 58/2002/Q§-TTg vµ chØ thÞ 01/2003/CT-TTg theo nguyªn t¾c: *Nhµ n­íc chØ n¾m gi÷ 100% vèn ë nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trùc tiÕp trong c¸c lÜnh vùc an ninh,quèc phßng vµ mét sè doanh nghiÖp cã vÞ trÝ ®Æc biÖt trong mét sè ngµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ nh­ hÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn,trôc th«ng tin,khai th¸c quÆng cã chÊt phãng x¹,c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt ®Æc thï nhµ n­íc cÇn n¾m gi÷ 100% vèn do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.C¸c doanh nghiÖp cßn l¹i ®Òu cã thÓ thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ hoÆc ®a d¹ng ho¸ së h÷u. *ChuyÓn tõ h×nh thøc doanh nghiÖp c«ng Ých sang c¬ chÕ s¶n phÈm c«ng Ých vµ dÞch vô c«ng Ých,khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia ®Êu thÇu thùc hiÖn c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô nµy ®Ó n©ng cao ch¸t l­îng vµ gi¶m chi phÝ cho ng©n s¸ch. *Bá quy ®Þnh tØ lÖ cæ phÇn Nhµ n­íc n¾m gi÷ ®Ó t¹o c¬ chÕ linh ho¹t trong ho¹t ®éng qu¶n lÝ vµ ®Çu t­ vèn cña nhµ n­íc t¹i c¸c doanh nghiÖp vµ t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch doanh nghiÖp huy ®éng vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 2.3.1.2Söa ®æi c¬ chÕ cæ phÇn ho¸,s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp t¹i NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh 103/1999/N§-CP ,NghÞ ®Þnh 49/2002/N§-CP theo h­íng: *Më réng ®èi t­îng cæ phÇn ho¸ bao gåm c¶ c¸c tæng c«ng ty,c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín vµ c¸c n«ng l©m tr­êng quèc doanh;thu hÑp ®èi t­îng Nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phÇn.Nha` n­íc chØ c«ng bè danh môc c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cÇn n¾m gi÷ 100% cßn l¹i thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ së h÷u b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau theo lé tr×nh. *ChuyÓn c¬ chÕ giao,b¸n,kho¸n kinh doanh vµ cho thuª doanh nghiÖp sang thùc hiÖn ®Êu thÇu b¸n doanh nghiÖp (bao gåm c¶ quyÒn sö dông ®Êt)g¾n víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng vµ ®¶m b¶o m«i sinh.Më réng quyÒn mua cæ phÇn,tham gia gãp vèn cña c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn hoÆc doanh nghiÖp 100% vèn n­íc ngoµi. *§æi míi ph­¬ng thøc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp:bá c¬ chÕ ®Þnh gi¸ th«ng qua héi ®ång,thùc hiÖn ®Þnh gi¸ th«ng qua c¸c tæ chøc kÕ to¸n kiÓm to¸n,thuª t­ vÊn tµi chÝnh trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn,tÝnh c«ng khai minh b¹ch vµ n©ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi cæ phÇn ho¸. *Bæ sung gi¸ trÞ h÷u h×nh vµ v« h×nh,gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ gi¸ trÞ v­ên c©y,rõng trång vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn viÖc b¸n cæ phÇn hoÆc b¸n ®Êu gi¸. *§æi míi ph­¬ng thøc b¸n cæ phiÕu ®èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸. *§iÒu chØnh chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d­ ë c¸c doanh nghiÖp s¾p xÕp l¹i theo h­íng cã thêi h¹n ®Ó ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi vµ sù gi¸m s¸t cña nhµ n­íc;bæ sung quy ®Þnh khèng chÕ vÒ tØ lÖ lao ®éng ®­îc ¸p dông chÝnh s¸ch lao ®éng d«i d­,cïng chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ thuÕ ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp s¾p xÕp l¹i sö dông nhiÒu lao ®éng,duy tr× æn ®Þnh x· héi. *Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch thuÕ,tiÒn thuª ®Êt ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ niªm yÕt b¸n cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. *Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch kinh doanh chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n(NghÞ ®Þnh144/2003/N§-CP):gi¶m bít can thiÖp hµnh chÝnh trùc tiÕp cña Nhµ n­íc vµo thÞ tr­êng,t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng,g¾n viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu víi niªm yÕt c«ng khai trªn thÞ tr­êng.Ph¸t triÓn hÖ thèng trung gian tµi chÝnh trªn thÞ tr­êng nh­ c¸c c«ng ty chøng kho¸n,c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n,c«ng ty qu¶n lÝ quü ®Çu t­ chøng kho¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc tham gia ®Çu t­ vµo cæ phiÕu,tr¸i phiÕu doanh nghiÖp. 2.3.2.Hoµn chØnh c¸c c¬ chÕ,chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp: Ban hµnh c¬ chÕ t¨ng c­êng tÝnh tù chñ,tù chÞu tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,gi¶m bít sù can thiÖp hµnh chÝnh cña c¬ quan Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp.Ban hµnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch xo¸ bá c¸c luËt b¶o hé bÊt hîp lÝ,bao cÊp ®èi víi c¸c DNNN:khoanh nî,gi·n nî,xo¸ nî,bï lç,cÊp vèn tÝn dông ­u ®·i…ChuyÓn tõ chÝnh s¸ch hç trî trùc tiÕp sang chÝnh s¸ch hç trî gi¸n tiÕp vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp gi¶m chi phÝ ®Çu vµo,n©ng cao tÝnh c¹nh tranh,xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ xuÊt khÈu:khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn víi thÞ tr­êng vèn,thÞ tr­êng chøng kho¸n.Ban hµnh c¬ chÕ b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng xö lÝ c¸c tån t¹i vÒ nî vµ tµi s¶n tån ®äng ngay trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,g¾n víi viÖc x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp trong tr­êng hîp ®Ó t×nh tr¹ng t¸i diÔn,thiÕt lËp c¬ chÕ kØ luËt thanh to¸n ë c¸c doanh nghiÖp,®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó dÈy m¹nh viÖc xö lÝ nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua c«ng ty mua,b¸n nî,tµi s¶n tån ®äng vµ c¸c ®Þnh chÕ trung gian tµi chÝnh. 2.3.3 §æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lÝ Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp theo h­íng: Nhµ n­íc ban hµnh chÝnh s¸ch,chÕ ®é gi¸m s¸t theo c¸c chi tiªu tµi chÝnh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp,kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.T¨ng c­êng tÝnh c«ng khai minh b¹ch vÒ tµi chÝnh vµ hÖ thèng ®¸nh gi¸ rñi ro qua c¸c c«ng cô nh­ kiÓm to¸n,kÕ to¸n,t­ vÊn tµi chÝnh…theo chuÈn møc vµ tiªu chuÈn quèc tÕ víi b­íc ®i phï hîp víi thùc tÕ cña ViÖt Nam.Thèng nhÊt qu¶n lÝ vèn Nhµ n­íc ®Çu t­ vµo c¸c doanh nghiÖp theo h­íng xo¸ bá chia c¾t vÒ quyÒn së h÷u doanh nghiÖp gi÷a c¸c bé,®Þa ph­¬ng vµ tæng c«ng ty;Nhµ n­íc gi÷ vai trß lµ nhµ ®Çu t­ vèn thèng nhÊt th«ng qua mét tæ chøc ®Çu t­ vèn trung gian b»ng viÖc thµnh lËp C«ng ty ®Çu t­ tµi chÝnh Nhµ n­íc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng,b¶o toµn vµ t¨ng tr­ëng vèn Nhµ n­íc trong doanh nghiÖp. 2.4. Nhµ n­íc cÇn t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi h¬n n÷a: Trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta hiÖn nay,víi nÒn kinh tÕ më,nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cïng nhau c¹nh tranh,cïng víi nh÷ng khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh.Do vËy Nhµ n­íc cÇn t¹o m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng vµ c«ng b»ng cho c¸c doanh nghiÖp.Muèn vËy,Nhµ n­íc ph¶i hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt:t¨ng c­êng ph¸p chÕ,xö lÝ ph¶i nghiªm minh,nghiªm kh¾c c¸c tr­êng hîp vi ph¹m;nhanh chãng ban hµnh luËt c¹nh tranh,h¹n chÕ gian lËn,t¹o sù canh tranh lµnh m¹nh.Cã nh­ vËy míi h¹n chÕ ®­îc t×nh tr¹nh thua lç triÒn miªn cña c¸c DNNN.Nhanh chãng hoµn thiÖn luËt DNNN,luËt ph¸ s¶n ®­a c¸c doanh nghiÖp thua lç th­êng xuyªn,kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn vµo d¹ng ngõng ho¹t ®éng,tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn. Ngoµi ra Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng triÓn khai, thùc hiÖn luËt kÕ to¸n-kiÓm to¸n,vµ tæ chøc thùc hiÖn trong c¸c doanh nghiÖp.Thùc hiÖn chiÕn l­îc quy ho¹ch c¸c DNNN ph¶i g¾n víi t×nh tr¹ng thùc tÕ. Trªn ®©y em xin ®­îc ®Ò cËp mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n cho c¸c DNNN v­ît qua t×nh tr¹ng thua lç mµ Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn.ViÖc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh­ thÕ nµo lµ vÊn ®Ò rÊt khã.Tuy nhiªn ch¾c ch¾n r»ng khi thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nµy t×nh tr¹ng thua lç ë c¸c DNNN sÏ ®­îc gi¶m ®¸ng kÓ mang l¹i hiÖu qu¶ kh«ng nhá cho doanh nghiÖp vµ nÒn kinh tÕ n­íc ta. 3- C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn. T×nh h×nh thua lç cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ang lµ vÊn ®Ò hÕt søc nãng báng hiÖn nay.ViÖc nhanh chãng t×m ra gi¶i ph¸p kh«i phôc l¹i c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu cÊp thiÕt.Muèn thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p ®ßi hái cÇn cã mét sè ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: *Sù æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶: æn ®Þnh kinh tÕ ®Ó gi÷ cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh, æn ®Þnh chÝnh trÞ ®Ó t¹o m«i tr­êng kinh doanh thuËn lîi vµ m«i tr­êng ®Çu t­ an toµn. *CÇn t¨ng c­êng hiÖu lùc ph¸p luËt, hÖ thèng ph¸p luËt ph¶i chÆt chÏ ®ång bé, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh.Tõ ®ã thùc hiÖn tèt ®­îc c¸c gi¶i ph¸p. *YÕu tè con ng­êi lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p.V× gi¶i ph¸p cã tèt ®Õn ®©u mµ yÕu tè con ng­êi kh«ng ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô cÇn thiÕt th× khã ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong muèn. *Muèn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn cÇn mét l­îng vèn rÊt lín.Tuy nhiªn kh«ng ph¶i b¾t buéc Nhµ n­íc ph¶i cã l­îng vèn rÊt lín ®ã mµ Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã b­íc ®æi míi vÒ quan ®iÓm, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ hîp lÝ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lÝ ®iÒu hµnh vèn nhµ n­íc t¹i DNNN nh»m ph¸t huy tèt nhÊt hiÖu qu¶ sö dông vèn. KÕt luËn Tr­íc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸ thÇy c« ®· nghiªn cøu hÕt bµi tiÓu luËn nµy cña em. N­íc ta ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ,®ã lµ c¬ héi còng chÝnh lµ nh÷ng thö th¸ch to l¬n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp còng nh­ víi toan bé nÒn kinh tÕ.Trong ®iÒu kiÖn ®ã ,DNNN cµng béc lé râ vai trß chñ ®¹o cña nã trong hÖ thèng doanh nghiÖp.Vµ nÒn kinh tÕ lu«n ®Æt ra cho chóng ta rÊt nhiÒu c©u hái lín,mµ gi¶i ph¸p kinh tÕ cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç chØ lµ mét trong c¸c c©u hái ®ã. ViÖc thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p trªn kh«ng thÓ chØ thùc hiÖn trong mét sím mét chiÒu .Mµ ®ßi hái ph¶i cã sù phèi kÕt hîp gi÷a Nhµ n­íc,doanh nghiÖp,c¸c nhµ kinh tÕ,¬n n÷a lµ thêi gianvµ mét l­îng vèn kh«ng nhá. Do ®ã ,chóng ta ph¶i cïng nhau nç lùc hÕt søc m×nh ,®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp cßn lµm ¨n thua lç ,t¹o ®iÒu kiÖn cho nã ph¸t triÓn,nh»m thùc hiªn môc tiªu cao c¶ h¬n ,®ã lµ ®­a ®Êt n­íc tiÕn lªn CNXH. Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ ngµy cµng më réng ,c¸c doanh nghiÖp vµ Nh¶ n­íc cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn nhiªm vô tr­íc m¾t lµ kh¨c phôc t×nh tr¹ng thua lç vµ nhanh chãng t×m ra gi¶i phap héi nhËp hiÖu qu¶ nhÊt.kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ ®Êt n­íc trªn tr­êng quèc tÕ. TiÓu luËn ®Ðn ®©y em xin ®­îc kÕt thuc.Trong tiÓu luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ khuyÕt ®iÓm .Em mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m cña c¸c thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1.Gi¸o tr×nh kinh tÕ vi m« §¹i häc TµI chÝnh kÕ to¸n Hµ Néi. 2.Gi¸o tr×nh kinh tÕ vi m« §¹i häc KTQD 3.Gi¸o tr×nh kinh tÕ vi m« DAVID BECK 4.Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ kinh doanh §¹i häc Tµi chinh kÕ to¸n HN. 5.Thêi b¸o kinh tÕ SµI Gßn (c¸c sè n¨m 2002,2003) 6.Thêi b¸o kinh tÕ VN (c¸c sè n¨m2003). 7.T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn §¹i häc KTQD(sè79,th¸ng1/2004). 8.T¹p chÝ Nhµ qu¶n lÝ . 9.C¸c trang web: www.mof.gov.vn www.saigontimes.com.vn môc lôc Lêi më ®Çu 1 PhÇn I: Lý luËn chung 1 1.Doanh nghiÖp vµ nh÷ng vÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp 1 1.1. Doanh nghiÖp 1 1.2. VÊn ®Ò thua lç cña doanh nghiÖp 4 2. Nguyªn nh©n t×nh tr¹ng thua lç cña doanh nghiÖp 5 2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 5 2.2. Nguyªn nh©n chñ quan cña doanh nghiÖp 7 PhÇn II: T×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 9 1. Kh¸i qu¸t t×nh tr¹ng thua lç cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay 9 2. Nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn ®Õn thua lç 11 2.1. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 11 2.2. Nguyªn nh©n chñ quan 12 3. C¸c biÖn ph¸p ®· ®­îc kh¾c phôc trong thêi gian qua 13 3.1. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­íc 13 3.2. Thµnh lËp c¸c tËp ®oµn kinh doanh 14 3.3. Gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nî vµ hµng ho¸ Õ thõa 14 PhÇn III: Gi¶i ph¸p kinh tÕ víi doanh nghiÖp nhµ n­íc lµm ¨n thua lç 15 1. Gi¶i ph¸p cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc 15 2. Gi¶i ph¸p cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc 17 3. C¸c ®iÒu kiÖn thùc hiÖn 20 KÕt luËn 21 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 22

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp kinh tế cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.doc
Luận văn liên quan