Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là 1 bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng,một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập,toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước Việt Nam. Ông là người đã đưa Việt Nam đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng của HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sang tạo và phát triển chủ nghĩa Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể của VN; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Trong thực tế, Tư tưởng HCM đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng Cộng Sản Việt Nam và của dân tộc VN.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là 1 bộ phận quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hå ChÝ Minh lµ mét nhµ c¸ch m¹ng,mét trong nh÷ng ng­êi ®Æt nÒn mãng vµ l·nh ®¹o c«ng cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp,toµn vÑn l·nh thæ cho ®Êt n­íc ViÖt Nam. ¤ng lµ ng­êi ®· ®­a ViÖt Nam ®i theo con ®­êng x· héi chñ nghÜa. T­ t­ëng cña HCM lµ mét hÖ thèng quan ®iÓm toµn diÖn vµ s©u s¾c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam,tõ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ®Õn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa; lµ kÕt qu¶ cña sù vËn dông sang t¹o vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa Mac-Lªnin vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña VN; ®ång thêi lµ sù kÕt tinh tinh hoa d©n téc vµ trÝ tuÖ thêi ®¹i nh»m gi¶i phãng d©n téc, gi¶i phãng giai cÊp vµ gi¶i phãng con ng­êi. Trong thùc tÕ, T­ t­ëng HCM ®· trë thµnh mét tµi s¶n tinh thÇn quý b¸u cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam vµ cña d©n téc VN. Thêi ®¹i cña chóng ta më ®Çu b»ng C¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga 1917. Cuéc c¸ch m¹ng nµy ®· më ra con ®­êng gi¶I phãng cho c¸c d©n téc vµ c¶ loµi ng­êi, më ®Çu thêi ®¹i míi trong lÞch sö. Theo HCM søc m¹nh thêi ®¹i lµ søc m¹nh cña giai cÊp v« s¶n thÕ giíi, cña nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi. Trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ vËn dông s¸ng t¹o Chñ nghÜa Mac-Lªnin vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña VN, HCM nhËn thÊy ph¶i dùa vµo søc m¹nh d©n téc lµ chñ yÕu, ®ång thêi ph¶i khai th¸c søc m¹nh cña thêi ®¹i. Nh÷ng néi dung, nguyªn t¾c vÒ kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i lµ mét bé phËn quan träng cña T­ t­ëng HCM. §Ó cã thÓ kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i, HCM ®· chØ ra r»ng : Ph¶i ®Æt c¸ch m¹ng gi¶I phãng VN trong sù g¾n bã víi c¸ch m¹ng v« s¶n thÕ giíi Thêi ®¹i mµ HCM sèng vµ ho¹t ®éng lµ thêi ®¹i ®· chÊm døt sù tån t¹i biÖt lËp gi÷a c¸c quèc gia, më ra mèi quan hÖ quèc tÕ ngµy cµng réng lín gi÷a c¸c d©n téc. NhËn thøc ®óng sù chuyÓn biÕn cña thêi ®¹i, HCM ®· sím t×m ra con ®­êng gi¶i phãng d©n téc, theo con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n. Ng­êi kh¼ng ®Þnh : cÇn thiÕt ph¶I cã liªn minh chiÕn ®Êu chÆt chÏ gi÷a c¸c d©n téc thuéc ®Þa víi giai cÊp v« s¶n ë c¸c n­íc chÝnh quèc. HCM ®· ®Êu tranh kh«ng mÖt mái ®Ó g¾n c¸ch m¹ng VN víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. Ng­êi ®· chØ ra mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra sù suy yÕu cña d©n téc ph­¬ng §«ng ®ã lµ sù biÖt lËp. Theo Ng­êi “ c¸ch mÖnh A Nam còng lµ mét bé phËn trong c¸ch mÖnh thÕ giíi. Ai lµm c¸ch mÖnh trong thÕ giíi ®Òu lµ ®ång chÝ cña d©n A Nam c¶ ’’ . HCM ®· b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn quan ®iÓm cña Lªnin vÒ kh¶ n¨ng to lín vµ vai trß chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë thuéc ®Þa ®èi víi th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng v« s¶n : c¸ch m¹ng ë c¸c n­íc ph­¬ng T©y muèn th¾ng lîi th× nã ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi phong trµo gi¶i phãng chèng chñ nghÜa ®Õ quèc ë c¸c n­íc thuéc ®Þa. HCM kh¼ng ®Þnh, trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng VN cã sù ®ång t×nh vµ ñng hé cña phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi, tr­íc hÕt lµ cña x· héi chñ nghÜa hïng m¹nh. Ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ chñ nghÜa yªu n­íc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng Lµ nhµ yªu n­íc ch©n chÝnh, HCM ®· triÖt ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña chñ nghÜa yªu n­íc vµ tinh thÇn d©n téc. Lµ nhµ quèc tÕ chñ nghÜa trong s¸ng HCM suèt ®êi ®Êu tranh kh«ng mÖt mái ®Ó cñng cè vµ t¨ng c­êng t×nh ®oµn kÕt vµ h÷u nghÞ gi÷a VN vµ c¸c n­íc d©n téc kh¸c. LuËn ®iÓm coi chñ nghÜa ®Õ quèc lµ “ con ®Øa hai vßi ’’ ®· kh¼ng ®Þnh chñ nghÜa x· héi cã thÓ ¸p dông ë ph­¬ng §«ng, c¸ch m¹ng gi¶I phãng d©n téc ë thuéc ®Þa cã thÓ th¾ng lîi tr­íc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë chÝnh quèc …. lµ sù ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa Mac-Lªnin. §Ò cao sù gióp ®ì quèc tÕ, HCM ®ång thêi còng nhÊn m¹nh tr¸ch nhiÖm cña c¸ch m¹ng VN víi c¸ch m¹ng thÕ giíi. KÕt hîp chñ nghÜa yªu n­íc víi chñ nghÜa quèc tÕ v« s¶n ®ßi hái ph¶i ®Êu tranh chèng l¹i mäi biÓu hiÖn cña chñ nghÜa d©n téc vÞ kØ, chñ nghÜa v« sanh vµ mäi chñ nghÜa c¬ héi kh¸c. Theo HCM, tõ ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ph¶I ®i ®Õn ®¹i ®oµn kÕt quèc tÕ; ®¹i ®oµn kÕt d©n téc ®óng ®¾n lµ c¬ së cho viÖc thùc hiÖn ®oµn kÕt quèc tÕ trong s¸ng. Dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh, tranh thñ sù gióp ®ì cña c¸c n­íc XHCN, sù ñng hé cña nh©n lo¹i tiÕn bé, ®ång thêi kh«ng quªn nghÜa vô quèc tÕ cao c¶ cña m×nh HCM tÝch cùc vµ quan t©m ®Õn ph¸t huy søc m¹nh cña d©n téc, coi nguån lùc néi sinh gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh, cßn nguån lùc ngäai sinh chØ ph¸t huy ®­îc t¸c dông th«ng qua nguån lùc néi sinh. V× vËy trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng, HCM lu«n nªu cao khÈu hiÖu “ tù lùc c¸nh sinh, dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh ’’, “ muèn ng­êi ta gióp cho, th× tr­íc tiªn m×nh ph¶i tù gióp lÊy m×nh ®· ’’ . Tù gi¶i phãng lµ t­ t­ëng , quan ®iÓm lín xuyªn suèt cña t­ t­ëng HCM. Trong lêi kªu gäi göi tíi nh÷ng anh em ë c¸c n­íc thuéc ®Þa, cã ®o¹n Ng­êi viÕt : “ c«ng cuéc gi¶i phãng cña anh em chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc b»ng nç lùc cña b¶n th©n anh em ’’. HCM cho r»ng, muèn tranh thñ ®­îc søc m¹nh thêi ®¹i, ngoµi søc m¹nh cÇn thiÕt bªn trong, cßn ph¶I cã ®­êng lèi ®éc lËp tù chñ ®óng ®¾n míi tranh thñ ®­îc søc m¹nh thêi ®¹i. Nªu cao chñ nghÜa yªu n­íc kÕt hîp víi chñ nghÜa quèc tÕ, tranh thñ sù ñng hé vµ gióp ®ì cña loµi ng­êi tiÕn bé, nh©n d©n ta ®ång thêi tÝch cùc thùc hiÖn nghÜa vô quèc tÕ. HCM nhiÒu lÇn nh¾c nhë : “ ph¶i coi cuéc ®Êu tranh cña b¹n còng nh­ cuéc ®Êu tranh cña ta … Ng­êi cïng mét héi mét thuyÒn ph¶I gióp ®ì lÉn nhau ’’. Trong kh¸ng chiÕn, T­ t­ëng HCM ®· ®Þnh h­íng cho viÖc h×nh thµnh ba mÆt trËn : MÆt trËn ®¹i ®oµn kÕt d©n téc; MÆt trËn ®¹i ®oµn kÕt VN, Lµo, Campuchia; MÆt trËn nh©n d©n thÕ giíi ®oµn kÕt víi VN chèng ®Õ quèc x©m l­îc. Cã quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c, s½n sµng lµm b¹n víi tÊt c¶ mäi n­íc d©n chñ HCM lu«n lu«n ch¨m lo, vun ®¾p cho t×nh h÷u nghÞ, hîp t¸c vµ ®oµn kÕt gi÷a nh©n d©n c¸c n­íc theo tinh thÇn “ bèn ph­¬ng v« s¶n ®Òu lµ anh em ’’ nh»m t¹o nªn søc m¹nh to lín cho sù nghiÖp c¸ch m¹ng c¸c d©n téc. Nh÷ng n¨m bu«n ba t×m ®­êng cøu n­íc, HCM lµ ng­êi ®Æt c¬ së ®Çu tiªn cho t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n VN víi nh©n d©n nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. Sau khi giµnh ®éc lËp, Ng­êi tuyªn bè : “ ChÝnh s¸ch ngo¹i giao cña chÝnh phñ th× chØ cã mét ®iÒu tøc lµ th©n thiÖn víi tÊt c¶ c¸c n­íc d©n chñ trªn thÕ giíi ®Ó gi÷ g×n hoµ b×nh ’’. Thùc hiÖn quan ®iÓm ®èi ngo¹i hoµ b×nh, h÷u nghÞ, HCM ®· thÓ hiÖn lµ mét nhµ ngo¹i giao mÉu mùc, võa cøng r¾n vÒ nguyªn t¾c, võa mÒm dÎo vÒ s¸ch l­îc. HCM chñ tr­¬ng gi­¬ng cao ngän cê hoµ b×nh ®oµn kÕt quèc tÕ, ®ång thêi lu«n ph©n biÖt râ ban thï cña c¸ch m¹ng; tr©n träng mäi sù gióp ®ì hîp t¸c ch©n thµnh nh­ng còng kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng sù chia rÏ, x©m l­îc. Trong lêi kªu gäi göi tíi Liªn hîp quèc n¨m 1946 HCM nªu râ trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, VN sÏ tu©n thñ nguyªn t¾c : §èi víi Lµo vµ Miªn, Viªt Nam t«n träng nÒn ®éc lËp cña hai n­íc ®ã vµ mong muèn ®­îc hîp t¸c. §èi víi c¸c n­íc d©n chñ, ViÖt Nam s½n sµng thùc thi chÝnh s¸ch më cöa vµ hîp t¸c trªn mäi lÜnh vùc. HCM dµnh ­u tiªn cho c¸c n­íc XHCN anh em. §ång thêi Ng­êi còng hÕt søc coi träng, thiÕt lËp mèi quan hÖ h÷u nghÞ l¸ng giÒng víi c¸c n­íc trong khu vùc dï cã chÕ ®é chÝnh trÞ kh¸c nhau. Víi trÝ tuÖ thiªn tµi, víi tinh thÇn quèc tÕ trong s¸ng, víi ®øc ®é khiªm nh­êng vµ th¸I ®é thiÖn trÝ, HCM v­ît qua mäi trë ng¹i, tõ trong mèi quan hÖ chång chÐo, phøc t¹p cña thêi ®¹i ®Ó ®Ò ra ®­êng lèi c¸ch m¹ng ®óng ®¾n, ph­¬ng ph¸p øng xö s¸ng t¹o phï hîp víi tõng giai ®o¹n cña c¸ch m¹ng, ph¸t huy tèi ®a søc m¹nh thêi ®¹i vµ d©n téc ®­a c¸ch m¹ng VN ®Õn th¾ng lîi trän vÑn. ChÝnh nhê biÕt kÕt hîp gi÷a søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i mµ d©n t«c VN míi cã ®­îc ®éc lËp nh­ ngµy nay. B»ng chøng cho sù kÕt hîp nµy ta cã thÓ kÓ ®Õn C¸ch M¹ng Th¸ng 8 n¨m 1945. §Çu n¨m 1945, thÊy qu©n ®éi §øc bÞ ®¸nh b¹i hoµn toµn t¹i mÆt trËn ch©u ¢u vµ ­u thÕ cña qu©n ®éi Mü ngµy cµng lªn t¹i mÆt trËn Th¸i B×nh D­¬ng, NhËt quyÕt ®Þnh hoµn toµn khèng chÕ §«ng D­¬ng, vµ chØ sau mét ®ªm qu©n NhËt ®· thanh to¸n xong toµn bé cø ®iÓm vµ b¾t giam tÊt c¶ c¸c quan chøc ng­êi Ph¸p. trong khi ®ã, ph¶n øng tr­íc sù kiÖn NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p, ngµy 12/3/1945, Ban Th­êng vô Trung ­¬ng §¶ng Céng S¶n VN ra chØ thÞ “ NhËt – Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta ’’ nh»m ph¸t ®éng phong trµo kh¸ng NhËt cøu n­íc. T¹i ch©u ¢u, §øc thÊt b¹i vµ ®Çu hµng ngµy 7/5/1945. Vµ ngµy 6/8 Mü nÐm hai qu¶ bom nguyªn tö trªn ®¶o Hiroshma vµ Nagasaki, ngµy 14/8 NhËt tuyªn bè ®Çu hµng v« ®iÒu kiÖn, do ®ã qu©n NhËt t¹i VN dao ®éng vµ tan r·. D­íi sù cai trÞ cña NhËt, tõ 10/1944 ®Õn 5/1945, n¹n ®ãi khñng khiÕp diÔn ra lµm 2 triÖu ng­êi chÕt. §©y lµ thêi c¬ ®Ó ViÖt Minh x©y dùng lùc l­îng lín kh¾p c¶ n­íc, hä tËp hîp nh©n d©n c­íp c¸c kho thãc cña NhËt. §ång thêi, mét ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc häp trªn chiÕn khu, thµnh lËp Quèc d©n §¹i héi, tøc quèc héi l©m thêi. Khi NhËt thÊt b¹i, khëi nghÜa næ ra trªn toµn quèc, ®ã lµ C¸ch M¹ng Th¸ng T¸m. C¸ch m¹ng diÔn ra nhanh chãng víi sù tham ra cña hÇu hÕt quÇn chóng, ViÖt Minh giµnh ®­îc chÝnh quyÒn trªn c¶ n­íc trong m­êi mÊy ngµy. Ngµy 2/9/1945, t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh, Chñ tÞch HCM ®äc b¶n Tuyªn ng«n §éc lËp vµ tuyªn bè sù khai sinh cña mét n­íc míi : VN D©n chñ Céng hoµ. Víi th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945, nh©n d©n VN ®· ®Ëp tan xiÒng xÝch n« lÖ cña Ph¸p trong gÇn mét thÕ kØ, chÊm døt sù tån t¹i cña chÕ ®é qu©n chñ chuyªn chÕ gÇn mét ngh×n n¨m, lËp nªn n­íc VN D©n chñ Céng hoµ. §¶ng Céng S¶n VN tõ chç ho¹t ®éng bÝ mËt, bÊt hîp ph¸p trë thµnh mét ®¶ng cÇm quyÒn vµ ho¹t ®éng c«ng khai. §Õn giai ®o¹n 1945-1954, víi chñ tr­¬ng dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh, ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña Trung Quèc, Liªn X« vµ sù ®ång t×nh cña nh©n d©n thÕ giíi kÓ c¶ §CS vµ nh©n d©n lao ®éng Ph¸p, tõng n­íc ®i ®Õn th¾ng lîi, nhÊt lµ ë chiÕn dÞch lÞch sö §iÖn Biªn Phñ. Trong giai ®o¹n 1954-1975, §¶ng ta ®· ph¸t huy cao ®é søc m¹nh d©n téc, tranh thñ tèi ®a søc m¹nh thêi ®¹i, bao gåm søc m¹nh cña hÖ thèng XHCN, phong trµo gi¶I phãng d©n téc, phong trµo hoµ b×nh d©n chñ, søc m¹nh cña Liªn X«, Trung Quèc, khèi ®¹i ®oµn kÕt 3 n­íc §«ng D­¬ng, ®¸nh b¹i ®Õ quèc Mü, thèng nhÊt Tæ quèc. Giai ®o¹n tõ 1975 ®Õn nay, nhÊt lµ tõ 1986, §¶ng ®· ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi, t«n träng vµ hµnh ®éng theo quy luËt kh¸ch quan, tõ bá c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp, ®· ph¸t huy ®­îc tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc. §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®­a ®Êt n­íc v­ît qua khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi, chuyÓn m¹nh sang thêi k× c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸. Ng­êi ®· chØ ra r»ng : “ Muèn cøu n­íc, gi¶I phãng d©n téc, kh«ng cã con ®­ßng nµo kh¸c con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n’’. Ng­êi ®· gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vÊn ®Ò d©n téc vµ giai cÊp, quèc gia vµ quèc tÕ, kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i. Nh÷ng t­ t­ëng quan träng nµy xuÊt ph¸t tõ mét ®ßi hái thùc tiÔn bøc xóc : Ph¶I chèng chñ nghÜa thùc d©n, ph¶I g¾n liÒn c¸ch m¹ng thuéc ®Þa víi c¸ch m¹ng chÝnh quèc. Con ®­êng ®Ó gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù do, h¹nh phóc cho d©n téc lµ ®i lªn con ®­êng x· héi chñ nghÜa, ph¶i tiÕn hµnh c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa trªn mäi lÜnh vùc. §éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi lµ t­ t­ëng chñ ®¹o trong toµn bé di s¶n lý luËn HCM. T­ t­ëng HCM vÒ kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i lµ nÒn t¶ng chÝnh trÞ trong ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng ta. ThÊm nhuÇn T­ t­ëng HCM, c¸c v¨n kiÖn §¶ng trong nh÷ng n¨m ®æi míi ®Òu kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶I vËn dông s¸ng t¹o t­ t­ëng kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i do Ng­êi nªu lªn. NghÞ quyÕt §¹i héi Vll cña §¶ng 1991 kh¼ng ®Þnh : “ Trong ®iÒu kiÖn míi cµng ph¶I coi träng vËn dông bµi häc kÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i, søc m¹nh trong n­íc víi søc m¹nh quèc tÕ, yÕu tè truyÒn thèng víi yÕu tè hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa”. Trong nh÷ng n¨m ®æi míi, quan ®iÓm “ Lµm b¹n víi c¸c n­íc d©n chñ vµ kh«ng g©y thï o¸n víi mét ai” cña HCM ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc ta rÊt quan t©m vµ vËn dông s¸ng t¹o. V¨n kiÖn §¹i héi lX cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh : “ Viªt Nam s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n­íc trong céng ®ång quèc tÕ, phÊn ®Êu v× hßa b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ ph¸t triÓn”. Tr­íc nguy c¬ “ diÔn biÕn hoµ b×nh ’’, tr­íc viÖc mét sè thÕ lùc ph¶n ®éng lîi dông vai trß gióp ®ì viÖn trî, ®Æt nh©n quyÒn cao h¬n chñ quyÒn ®Ó can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé c¸c n­íc, hiÖn nay, h¬n lóc nµo hÕt chóng ta cÇn qu¸n triÖt lêi d¹y cña HCM : “ Mçi mét ng­êi ph¶I nhí r»ng cã ®éc lËp míi cã tù lËp, cã tù c­êng míi cã tù do. Ng­êi cßn chØ râ: Cè nhiªn sù gióp ®ì cña c¸c n­íc lµ quan träng nh­ng kh«ng ®­îc û l¹i, kh«ng ®­îc mong chê ng­êi kh¸c. Mét d©n téc kh«ng tù lùc c¸nh sinh mµ cø ngåi chê d©n téc kh¸c gióp ®ì th× kh«ng xøng ®¸ng ®­îc ®éc lËp.” Lêi d¹y nµy cña HCM phï hîp víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ thêi k× ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø lX kh¼ng ®Þnh : “ Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, ®¶m b¶o ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng”. Thùc tiÔn c«ng cuéc ®æi míi v× môc tiªu “ d©n giµu, n­íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ v¨n minh ’’ ë n­íc ta trong suèt thêi gian qua ®· chøng minh r»ng : T­ t­ëng HCM vÒ kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i lu«n ®­îc §¶ng ta qu¸n triÖt, vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµ ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, t¹o thÕ vµ lùc cho d©n téc ta v÷ng b­íc vµo thÕ kØ XXI. Nh­ vËy, chÝnh nhê viÖc kÕt hîp gi÷a søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i mµ HCM vµ §¶ng ®· l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc ®i ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. Trong thêi ®¹i ngµy nay, chóng ta vÉn cÇn ph¶i biÕt c¸ch kÕt hîp søc m¹nh d©n téc vµ søc m¹nh thêi ®¹i ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèi ®a nh÷ng lîi thÕ mµ m×nh cã, ®ång thêi më réng hîp t¸c trªn c¬ së ®«i bªn cïng cã lîi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là 1 bộ phận quan trọng của tư tưởng HCM.DOC