Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần môi trường & công trình đô thị Sơn Tây

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập điều đó tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp trong nước. Trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn và khát vọng lợi nhuận đòi hỏi mỗi doanh nghiệp Việt Nam phải có những chiến lược cũng như giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây cũng là một tế bào của nền kinh tế. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm tồn tại và phát triển bền vững thì cần phải có những thay đổi: trong phương thức sản xuất kinh doanh, thay đổi về nguồn nhân lực, tài lực, vật lực Đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây” đã giải quyết được những vấn đề cơ bản sau: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ khai thác, sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục tiêu sinh lợi tối đa với chi phí hợp lý. Hiệu quả sử dụng vốn được đo lường bằng nhiều chỉ tiêu khác nhau. Chương 1 cũng hệ thống hóa những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp. Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây. Luận văn chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn cũng đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây thời gian tới

pdf99 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 31/07/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần môi trường & công trình đô thị Sơn Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g muộn hơn 6 tháng đầu năm 2015. Điều này sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng thị trường xuất khẩu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng. - Môi trường pháp luật Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vì vậy, pháp luật và các chính sách của nước ta thường xuyên có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế. Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động luôn phải đối mặt với các rủi ro biến động chính sách và quy định pháp luật. Mỗi sự thay đổi của chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách của các hiệp hộiđều tác động ít nhiều đến quá trình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty. Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Sơn Tây chịu sự điều chỉnh chủ yếu bởi Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán ... Trong khi các luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện, nên sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty đã thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin theo các văn bản pháp luật, các thông tư hướng dẫn, các văn bản này liên tục thay đổi yêu cầu doanh nghiệp phải nắm bắt được các nội dung của các văn bản mới để thực hiện tuân thủ nghĩa vụ Công bố thông tin đúng thời gian. - Ảnh hưởng của đặc điểm ngành Giá cả nguyên vật liệu là nhân tố tác động trực tiếp tới chi phí và lợi nhuận của Công ty, chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong hoạt động của Công ty tăng nhanh, trong khi đơn giá đặt hàng Doanh nghiệp đã ký trước Thang Long University Libraty 64 với đối tác không kịp thay đổi để phù hợp với mức giá cả trên thị trường. Do đó, điều này ảnh hưởng tới lợi nhuận của từng hợp đồng của Công ty. Mặt khác, với hoạt động cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường nhằm mục đích đảm bảo vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cảnh quan thành phố, hoạt động của Công ty chịu tác động trực tiếp của yếu tố khí hậu. Từ tháng 6 đến tháng 10 hàng năm, trên địa bàn thành phố luôn phải chịu ảnh hưởng từ những trận mưa bão tác động tới hệ thống cây xanh, gây gãy đổ, hỏng hệ thống đèn đường, lề đường. Đây là một yếu tố khách quan không thể tránh khỏi, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thứ hai; Nguyên nhân chủ quan - Quy mô vốn tăng tỷ lệ thuận với tốc độ chu chuyển vốn là điều tất yếu. Mặt khác, tình trạng thiếu vốn của công ty dẫn đến tăng chi phí làm kết quả kinh doanh giảm. - Công tác thu hồi công nợ chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện chưa nghiêm ngặt; nợ khó đòi, quá hạn vẫn phát sinh qua các năm. Công ty đã thực hiện phân loại công nợ để theo dõi và quản lý nhưng chưa có những biện pháp và giải pháp rõ ràng để giải quyết triệt để công nợ khó đòi. - Hệ thống nội quy, quy chế quản lý các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý tài chính được hành nhiều nhưng không được xem xét cập nhật theo tình hình thực tế từng giai đoạn nên việc chỉ đạo điều hành còn mang tính chủ quan. - Trình độ phân tích, dự báo thị trường của nhân viên kinh doanh còn nhiều hạn chế, còn bị động trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh. Lãnh đạo công ty chỉ dự đoán kế hoạch trong tương lai mà không chi tiết thành các kế hoạch tài chính cụ thể. 65 - Quản lý chi phí chưa hiệu quả, đặc biệt là các chi phí phát sinh khi dự trữ hàng tồn kho quá mức cần thiết. - Hình thức huy động vốn của công ty chưa đa dạng, cơ cấu nguồn vốn chỉ tập trung vào 2 nhóm: vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng (bên cạnh đó còn nguồn vốn chiếm dụng nhưng công ty cũng bị chiếm dụng vốn nhiều), công tác huy động vốn từ các nguồn khác còn yếu, đặc biệt là việc huy động từ nguồn phát hành cổ phiếu. - Mặc dù công ty đã chú ý xây dựng chiến lược kinh doanh cho năm kế hoạch nhưng chưa sát với thực tế thực hiện, công tác nghiên cứu, dự báo thị trường chưa thật sự được quan tâm, chú trọng, vì vậy không linh hoạt và bị động khi thị trường có biến động lớn theo hướng bất lợi cho hoạt động kinh doanh. - Việc sử dụng vốn lưu động của công ty còn nhiều hạn chế. Việc quản lý hàng tồn kho còn tồn tại những bất hợp lý và chưa hiệu quả dẫn đến kỳ luân chuyển vốn lưu động dài, vòng quay vốn lưu động thấp làm cho vốn bị ứ đọng. - Hoạt động kinh doanh chưa thật sự ổn định từ sau cổ phần hoá cũng là nguyên nhân làm giảm hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Thang Long University Libraty 66 Kết luận chương 2 Mặc dù trong những năm qua, Công ty chịu không ít tác động của nền kinh tế cũng như các rủi ro khác nhưng Công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có những kết quả khá khả quan. Công ty vẫn làm ăn có lãi, đạt doanh thu và lợi nhuận nhất định. Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Mặc dù hoạt động kinh doanh sau cổ phần hoá đang dần ổn định và đạt được một số kết quả trên nhưng những hạn chế về quản lý và sử dụng vốn trong công ty chưa được khắc phục nên hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian qua còn nhiều hạn chế: 67 Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY MÔI TRƯỜNG & CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SƠN TÂY 3.1.1. Những định hướng của công ty trong thời gian tới Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự báo, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh Ban lãnh đạo Công ty đề ra cho năm 2015 như sau: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng và các đội sản xuất trong công ty. Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chức năng, các đội sản xuất... đảm bảo chuẩn bị tốt nhất sẵn sàng tham gia đấu thầu các gói hàng của năm 2016 và những năm tiếp theo Tiếp tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định mới của pháp luật, định hướng phát triển SXKD của công ty. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tay nghề của công nhân. Đánh giá kết quả công việc thực hiện của từng cán bộ công nhân viên trong Công ty ngày càng nghiêm túc hơn, góp phần nâng cao hiệu quả trong Thang Long University Libraty 68 công việc. Hằng năm mức cạnh tranh của mặt hàng lương cũng như thu nhập cho từng vị trí công việc, trách nhiệm của từng người sẽ được đánh giá lại, xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. Kiểm soát chặt chẽ quy trình thanh toán, theo dõi công nợ và quy trình xuất- nhập khẩu vật tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ổn định SXKD và xây dựng chiến lược phát triển công ty, bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu tăng vốn điều lệ lên trên 20 tỷ đồng Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ, giữ vững thương hiệu, địa bàn sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh thu phấn đấu đến năm 2018 đạt trên 130 tỷ đồng. Cổ tức hàng năng không thấp hơn 02 lần mức lãi suất