Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Ngã Bảy

Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung - Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Ngã Bảy 1.2.2 Mục tiêu cụ thể

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích hiệu quả sử dụng vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Ngã Bảy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
/ fs…1% +Z G0+Q/ .'$'w®G /*s&&w@:/*s&&‚8 0 % + ƒ@ˆw& 1% +Z / …‚$‚…® G /* s&&y O G 0 N . '@ˆyw 1% +Z @ 0 % +0 / # O G8 0 $ + .+N%+ *M  % :  @ 0 % < 1 6 / 6   P 8 0   ^ 6 / 6 D 0@N% O C+%:  . .K (* . 1%5%6   @ «X%*  1 g ..† * . . %( @ mG*9+4 .*%*  1 99 6 -%^  1 $ % Z 6 $+]D1.Z !$A(8 0 % +0  .G 9 %Q % ( * . M  @ ' /* 5%$ Z ! % Z 6 + 1%* . % (  8 P 8 0 % +0 *%*  1 / )@ o1l1l1€€C4r2h[C_ 6!B`]HaYbc  G1 o1l1l11€€C4rGZžAgŸd1 .5%6F+M8_ D A A $ F < 1 0 0 +,   % Z+ +<*D@ Z* %0g8  8 5% @:5% .%0*D^O   \ 5%  *A   (* _  1 6    *Q 8 6 / 4 6*I$8+FT6 U + 6 /  +Q 8   @%D6 0.1% ^g8 R  # 8 % F-% G / 8 5%' /*@"9 <g        EH ~L &&L &?= t$”;>&’ (-T – 9 9&F/ /&m & %p¡&  & %e/ &8(‡ 9‡Eˆ,-# l Š—o˜™ # =4 g1%+Z v sšo v šsƒY o s  ! œ ! œ c:z :e³:Yx: '&@'ys 'y@ffˆ wƒ@w…ˆ w@ƒ‚‚ fy$ƒ& fs@'ˆ 'y$sy c:z „k:eYx: y@‚ƒ‚ ‚@‚&ƒ w@f‚ …'f f‚$w& ‡s@wwƒ ‡'ƒ$&w Œ 9 l1 o1s s1s s1 sx 1ll lx    ‡ R g :/* s&&w 8 R  . '&@'ys 1% +Z $ /* s&&y.'y@ffˆ1%+Z / Gs&&w.w@ƒ‚‚1%+Z / # +# fy$ƒ&®@:/*s&&‚$ 8 R  . wƒ@w…ˆ 1% +Z / 'y$sy® G /*s&&y@XQ . 6 -%^  1 *F  . R $J G/ .P 8 0 .*8 / )@ ‡ % g 0 8 R $A A 8 %  / +N%5%' /**F-% G 6* /*s&&‚@:/*s&&w$ 8 %  . y@‚ƒ‚ 1% +Z $ + /* s&&y . ‚@‚&ƒ 1% +Z / f‚$w&®G /*s&&w@:/*s&&‚$6*E w@f‚&1%+Z 6*'ƒ$&w® G /*s&&y@XQ 80+Q/ 8 0 U /*s&&‚ C # 0+Q/ 8 0 U /*s&&y$ # L+0G*F %  DQ4 89  1 0 % A(A A 8 %  /*s&&‚6*@              !" ! " . /+, . /-+ &€~€€C4rGZžAgŸd6!B`]HaYbc  Gd & %e/ 8af fEH  o1l1l11€€C4rGZžA  1 EH ~?= t$”;>&’ (-T – 9 9&F//&m & % 9u & 9&U & %e/ &†(‡ 9‡Eˆ,-#l Š —o˜™ # =4 g1%+Z v sšo v šsƒY o s  ! œ ! œ f@Z ! sƒ@f‚w s…@&‚ƒ '…@ƒƒ… f@…&' ƒ$&f f&@ƒfs '‚$ˆy ‡WI fy@'f‚ fy@…ƒw f‚@…ˆ… ‚yˆ w$'& f@&fy ‚$'y ‡X4 ff@ˆwˆ f'@&…' ss@ƒ…& f@swy f&$yf …@‚…ƒ ƒw$&‚ s@" / % f@ƒ'w f@…f‚ f@‚yƒ fˆs f&$y& ‡sy… ‡f'$ys '@:r f@wyw w@f'y ‚@&‚s s@‚ˆf fˆw$'… f@…sƒ w‚$‚& w@"r"m '@yfƒ w@'ƒs '@y'‚ ˆyy sw$'f ‡ˆ'‚ ‡f…$fs y@X:: s@fy… s@s'y ‚sw ƒ‚ '$ys ‡f@‚ff ‡ƒs$&ˆ ‚ l1 o1s s1s s1 sx 1ll lx    «Z !g  Z !$ 8 %Z .I*4@  L /* G$ G B 81 4 +^ Z ! A .I .  Z        *81 4 # *4$  L /* + 8 F-% G Z *4 N% # 8*4/ $ % ( MZ *4 # @ ‡WIg:/*s&&w$8 .fy@'f‚ 1%+Z $ /*s&&y8 .fy@…ƒw 1%+Z / w$'®G /*s&&w$ /*s&&‚.f‚@…ˆ…1%+Z / ‚$fy®G /*s&&y@X]8JF/ U 8  G0+Q # +0 ^ $*] %0. QZ .IF N% *O +0G .I ^  % +0G+0  /* 5%^ 1%5%68H + 8 0 % / .* 8 +0  ^ @ ‡X4gA A 8 +0 G *4 5% /* /  $ /* s&&w 8 . ff@ˆwˆ 1% +Z $ /* s&&y 8 . f'@&…' 1% +Z / f&$yf®G /*s&&w /*s&&‚/ ƒw$&‚®G /*s&&y@rU8†F / * *T8 U /*s&&‚ .%N*4 %P .1%U */ $*4+ .P +N% +, % 4 8 Z *4$ G.I A*O +0G*4 # A(8 *4/ @XQ %P  LF  .*/ 8 .+</ 1%5%66 -%^P J *Q81 4 +^ $ 8 +,6 -%^ )* A *Q9.I-)  *Q9*4A( 4 16 +^$0 $@@ 9%.^@ «" / % g%D6 0.1% ^8  / % F/ 6* +N%5% /*@:/*s&&w8 .f@ƒ'w 1%+Z $  /* s&&y.f@…f‚1%+Z / fˆs1%+Z # +# f&$y&®$88 0 8 0 8 0 % +0 / U /* s&&y$  /* s&&‚ 8   / % . f@‚yƒ 1% +Z $ 6* f'$ys®G /*s&&y %P .8 /*s&&‚8 0 % +0  # 8 0 .* 8  /*6*@ «:% Z 6 g"J G/ .P 8 0 8 0 % $8  % Z 6 \ / 5%' /*+]D1. /*s&&y@:/*s&&w$8 +0  .f@wyw 1%+Z $ /*s&&y / fˆw$'…®G /*s&&w$ /*s&&‚/ w‚$‚&®G /*s&&y@ . D<% 1 + *M  6 += # $A(   6 %E5% ! # L 1^ 0 ^  8 6 -%^$ < * J @        «" /*F6 *%*  1 g%' /*$8 +0 / 6*\ +N% %@:/*s&&y$8 +0  /  G /* s&&w$ 9 <g 8  /* F 6   / sw$'f®$8 *%*  1 / '$ys®$8  /*8 0  +0 / 8H + 8  /*/ )@: + /*s&&‚$8 +0 F-% G 6*G /*s&&yg8  /* F 6   6* f…$fs® 8 *%*  1 6* ƒs$&ˆ®$ %P .8 6 8 U /*G+  % Z 8 FK O0N16   @ o1l1o1 r\Yd2h[C_ `]HaYbc  G o1l1o11 r\YdGZžAgŸd :5% . %P  4 4 89 $F+Q + 4 89   1%5%61789 0 + @ )5%+= 1    :|;3:$ 5% 6 =% .,%^DS fy&®.,%^  *F +F<M %<  5% @X]4 1 %< 5% .+ +0+# =$ B O$ 0 789 0 F 1%5%6+<6 +I    @: A  % $ 5% . ^ +N  0   +Q  8 D^b   $A(1  ¦ .1 5% .% . *9 P%  @:%  -)*-£ ( !   $ 0 789 0 +I *9+4 F 1%5%6$6 0., +I b AT +0+ 5% : A D6 0.1% 5% :  :|;3: =-,:, >6$  ^U /*s&&y$ 5% F / +Q D 8 M /*s&&y    89 A  O .  J  G  .1 5%0 $  6  b ] 6 ] D^ +N%+4 5% @F +B 4 5% P  < +0 .1% /*s&&wG /*s&&y@ @        EH ~L &&L & t,-:& $”;>&’ (-T – 9 9&F/ /&m & %p¡&  & %e/ &†(‡ 9‡Eˆ,-#l Š —o˜™ # =4 g1%+Z v sšo v šsƒY o s  ! œ ! œ :Y :e³:Yx: s&‚ f@&…ƒ f@w‚f ˆ…f ‡ '‚w ''$fˆ :Y „k:eYx: f'w ƒw‚ 'ws ‚fs ‡ ‡w&w ‡ yw$f‚ Œ 9 lo 1ol 1l 1sl } }o }x    :/*s&&w$ 5% R  .s&‚ 1%+Z *‚&$y…®  B  5%  /*$ 5% %  . f'w 1% +Z  * '…$wf® B 8 5% @:%P 1 5% R  *¦! # 5% % .8 6 -%^  1  6  .G . 6 R $ 6 % .^4@ :/*s&&y$ 5% R .f@&…ƒ1%$ 5% % . ƒw‚ 1% +Z @  s&&‚$ A A  +Q    F N% %< D 0$ < 1 5%1 5%   6*s$fƒ®G /* s&&y 8 5% %  6*$  /* 5% R  . f@w‚f1%+Z $ 5% % .'ws1%+Z @         !"    ! " 0'+, 0'-+         &€~€€r\YdGZ žAgŸd6!B` ]HaYb c  Gd & %e/ 8af fEH o1l1o11 r\YdGZžA 1 %D6 0.1% ^g 5% +0G  NF/ 6*  +N% %$ +] D1 . M /* s&&y 5% +0 G 6 -%^  1 / G /*s&&w›/ # +# wws$&‚®8F +B  4 5% @mA($ < 5% /*s&&wG /*s&&yA * 4 4 -@ EH ~L &&L & t,-:& $”;>&’ (-T – 9 9&F//&m & % 9u & 9&U & %e/ &†(‡ 9‡Eˆ,-#l Š—o˜™ $78[~3 Y6 v sšo v šsƒY o s  ! œ ! œ f@Z ! fƒf ˆw‚ f@ss ‡ ‡ 'ƒw ww$sf ‡WI …f syw ysf ‡ ‡ s‚ƒ f&y$fs ‡X4 ˆ& y…s ‚…… ‡ ‡ f&ƒ fˆ$&ƒ s@" / % 'y ‚ƒ yf ‡ ‡ ‡f‚ ‡s'$ˆˆ '@:r & fˆw f…& ‡ ‡ ‚ '$s‚ w@"r"m fsf w…& s…f ‡ ‡ ‡f…… ‡w&$‚f y@X:: f' sy‚ yf ‡ ‡ ‡s&y ‡ˆ&$&ˆ ‚ lo 1ol 1l } } }o }x    ™ /*s&&w$ 5% 6 -%^  1 .'w&1%+Z +F 5%  Z !.fƒf1%+Z ›Z .I$*4 *¦.1 B 5% 6 -%^  1 @:%P  %.86 6 ¥* Z ! B += 5% /*6 U + % (  8 $. %( * . .* (*_16 :  @%+%¯ %( N% 8A +Q8 4E ^ P 1        89 ¯ %(6 -%^E D[ [ P 5%6+ + $6 U + 1 % Z +I   @  /*s&&y$ 5% 6 -%^  1 .f@ˆw'1%+Z $  /*s&&‚.f@ˆ&'1%+Z $6*w&1%+Z $# +# 6*s$fƒ® G /*s&&y@N% + < 1 9 < 5% 5% L +0 %g «Z !g:/*s&&y$ 5% +0 .ˆw‚1%+Z $  /* s&&‚ . f@ss& 1% +Z / +# ww$sf® G /* s&&y$ 8  /*s&&‚8 0 Z !/ 8H + 5% \ / )$DP  L Q.*/ F 1%5%6\ E *Q0 Q8 89 ¯ %(6 -%^ +08H + ^*J$ 6 + :  @: L 6 +FF  .*/ 5% :  @ «" / % g .+0 F 5% ^ ^ +0  6 -%^  1 $F-% G 6*U /*s&&‚@:/*s&&y$ 5%  / % . ‚ƒ 1% +Z $ + /* s&&‚ E yf 1% +Z $ # +# 6*s'$ˆˆ®@"F+5%6 0 P  < ( E 5% !  E $ 0 8= I**P  =-,$8  E $ 0 8= I*+ 1%5%6 P 0. + */ .P G /*s&&y$ % ( 8 / .P 8*+$8+F 5% / % 6*@ «:% Z  6 g:/*s&&y$ 5% % Z  6 .fˆw 1%+Z $  /*s&&‚ .f…& 1%+Z $ / +# +# '$s‚®G /*s&&y@ . *G < P % I+0+ 8 +% @X]8J  % Z 6 + < * . 1%5%6 $ U+0 H F 5% / 5% /*8/ .P J G/ .P 8 @ «" /*F6 ;X%*  1 g:/*s&&y$ 5% s+0 .ƒw‚ 1%+Z $ /*s&&‚8 Q 8 789 0 +I *9+4 $Z 0 *GI *J$+$+Z  DQ 4 89  -%P + +0D 6 +I  P 5%        +0  /*s&&‚E 'ws1%+Z $6*# +%# yw$f‚®G /*s&&y@  F*. $8F +B  .  P 5% 6 -%^  1 U+=D =-,:,>6/ ! /*s&&y@% 5% / +QD  H E S* *O<*+$ 1%5%6789 0 +0G L +0 .†  1 6 -%^  1 +, + + L 5%6+ 4 .1F-% G /  G@ %D6 0.1% 5% $ ^ 5% ( % N%+0 . .I*4$ 5% +0 / J G/ .P 8 0 @ D /*5%$*]8J.I*4+,+ .P $ % ( 8 +6 1  H E A  5% U +0 $A(:  FD1  +<F < *Q 0 + 5%  G@ o1o1/&m “&&F-,-‰?J 9;” $”;>&’ (-T – 9 9&F/  9m &u 9 e / &† (‡ 9‡ Eˆ &– 9,-#:&¢<-u&“ & < ^¬ # 1%5%6789 0 :Y:|;3: =-,:,>6$ 1 4 `08 0 $8 0 % $8 $ 5% +, 4 U P E F < ^+A A  +Q   5% `P% 4 $9 <UD 4 . ` 08 P B 0 %+Q $¦.1 5% $E 5%0 4 89 $ 10 % @ 5% `0   F <-+= +A A  +Q $ L *  + T =%+<M+FF <+ 6  4  S*  FF   1%5%6 789 %Z 0   @             EH ~:&¢<-u&“ &*# & %e/ &†(‡ 9‡Eˆ,-#l Š—o˜™ $78[~3 Y6  ƒY o s  c:z '‚@&sˆ wf@ƒsy yf@‚yˆ “:em˜:YkŒ•:e f&&@ffˆ fss@w&f fyw@…&y :zk€Yx: 'w& f@ˆw' f@ˆ&' |~:Yr˜Yk:z '‚@ƒff w…@f…' f&y@…'y |~:Yr˜"Y|m~Œ '‚@w‚y yw@ˆ…& ffy@ˆ‚ˆ c:z>Ž:Yku: '‚@fyf 'ˆ@ˆƒƒ w‚@‚…s c:zªm˜:YkŒ•:e›® '‚$&& 'w$&& ''$&& :zk€Yx:ªc:z›® &$…w w$w& '$w& m‘:ek~Œm˜:—:t:e›.  f$&s f$sƒ s$sƒ |~:Yr˜Yk:zª|~:Yr˜"Y| m~Œ›® f&&$&& …&$&& …s$&&    : A % $ ' /*5% +Q +0G6 -%^  1 :Y:|;3: =-,:,>6+,+ +5%6 65% F N% G / U @N% + < 1 5% `0%g o1o11‚ C4r3‚ !Y 6` %D6 0.1%$ ^A A %+Q 0   /  + < 1 U¦.1 *0 %+Q 8 @>A 5% %+Q +f+Z 0 A &$'‚+Z U /*s&&w$&$'w+Z U /*s&&y &$''+Z U /*s&&‚@N%  ^ %Z 0 .^G8   @:%P  68  789 0  1%5%6$ * 8    1 0  % +Q 0  ¤  8  S* ^ .,%^+%$ . %( $ +Q # +% 4 89 @       o1o11 r\Yd3‚ C4r " `P% 6 6 1%5%6 +Q 4 89   *Q ¬ 1$ `0  ^  O CF4 5% ^. 4 89 $  .  ` 0   A ^ . 4 89  ^ $  +Q   O+ N%8 6 /  % Z+ 6  @ :/* s&&w$ 5% 6 -%^  1    . &$…w®$ w$w&®U /*s&&y@¦.1 5% P B 8 / U /*s&&y.8   5%  ) #  *G@r /*s&&‚$ ¦ .1 6*-%0 E '$w&®$F+5%6P .8  +N+ L 6  L% 1%1+< 1 L 6  @ o1o1l1;z \Yh ![C_ ¦0 6 0 +%  (* *Q b ^+= $ `0 .G 0@%' /*$E 5%0 4 89 +0G6 -%^  1   F N%D +Q ) N% G 0@]D1 . /*s&&‚$¦0 .s$sƒ$/ f$&&G /*s&&y@N%  ^  /*s&&‚$  +,789 +Z 0 *A 0$ % Z + 1 ] T P +Z 0 E # +0 @+ .E 5%0 4 89 +0G Q6 -%^ P 08 C # B 0 %+Q @:   6 %*]4 +< 1%5%67 89 0 +0G  1 FP  +Q 4 89   F % @ o1o1o1& ]!Yr Y10 % 6  6 / %   \  6 / 6   @:F D 0 N *   % Z+ *Q b ^+= G+Z 0 *   J +<* +F@¦0  A F .  +Q   $  ^ ^. 4 89 $ % Z0  @Y10 %   5%' /*.% U*O@:/*s&&w$ 10 .f&&®$ /*s&&y.…&®…s®U /*s&&‚@Y10 6*.8 %%0 %  B 8 0 6 -%^  1 / $84 ^ 6 % . P *Q /* P 6  < % Z+ /**8 6 %<  /*%$ + *G % Z+@        &=+ 9s ’”9/&:/ &£9R//&¤ m 9#%&F-,- ‰?J 9;”  & %e/ &†(‡ 9‡Eˆ s1 &¥ 9& &Ny% 9&% $’ 9“ ?J 9*# 9m &u 9 «"J G <  $ %%N0 .^.G $  .G   + 0 . L Q 8 <$0 G*9+4 6 -%^  Q +A $*] 8J 8 0  6 -%^  1  *¦! .G B 8 0   1%5%67 89 0 / 5% /*   .G  6    . L  6 M C P 0. Q.^.G $ F /  5%6 .K Q@ ¦A +Q8 4E ^ P 1 89 L DQ !¯ %(6 -%^ _  % 4 4 @X] $\ 8 A +Q8 4 ^ P F 4 Q R*¬+ O.( Z #0 *]8J+,F G 8H DQ4 89 @mA($.* (*_   ^ 4 89   @ «0 G  6 .G $   6 F 6   ^ $   ^ DS 5%N 789 +^ 65%/ E +/ K  ^ .* Z# +/ K ^ 6 @ «0. Q+ 0  N% +Q \ DQ4 89   E %$8+F*¤*Q DQ4 89 65%6 .K*Q 0. .G   @ . %P  4 F /  DQ 4 89 1 ¥*+= $ *A A 789 0   @ s11:9/&:/ &£ m 9#%&F-,-‰?J 9;” s111 HGGZ hA Y\YHY 6` ! «Y1 $U  8 F %%P%8J  / *Q  % ( / @+F$ 6F 4  % 4 8 1*        P%8J +<+%6 -%^ g *O +0G 8 FN 7   @ «  %+Q B . %Z 0 4 89 P = 4 89  +< A  . 0 .G $ ( % $F  + O P% %N0 +¥ 5%A  1 F$ 1 + F  1 $ @G $ %+Q 0+ %Z 0 E N*¥ 8 ›8G8 $D $+5%K$D^+Q 6 @< 1 +*9P%+F$ 6+8 F A O %+Q 0 g « %Z 0 4 89 5%1+8 F. A 8= 9g 8= 9 $8= 9^ +%$8= 9D6+6* (F$ 8= 9N% 0@@@ « % I0 M % ›  =$ %  1 $ % -%^N $ 5%8= 97N *Q #F <I N% # J *Q 1 0   @ « % 4  <6 -%^‡ 8   8J N *]$*5% 6 N 7   $M6* 0. N *] .% $1*+ 4 <*+*$D65%6 $M.*/ 4 1%5%6P +Z 0   @ «>P  +F$ 6 - 8 "  .   $ - 8 #  4  % I  F08N 7.G $ -%P    DS .4 ( ^$ 89 .,%^ .K$ % 4   70 % 8 @"F < 89 .,%^+0G L 6 N 7.G $ 8   +< % 4 7N @ « M D= 9U  $+4 1*+< +N%1  6*$ %( .   + 8= @Z $ M *UQ 8=   $% ^    L # 1   8J N *]@ «B OG 1%$%P %N N6 ¥*8= 9   +]D1.6 ¥**G$ * +Q -, Q S*5%6 D # 1%$    A 6 0+< % I0 MB O-, Q@ «+=D UJ  $ P DQ4 89   D* +=D S* R*+ 6 % ( 8 M+FF L D1         4  +< % 4 $( +Q 8 7N   $  0+ %Z 0  ¤ 8 @ s111 HGGZ hA Y\YH]^C_ ! s1111$!BIHZ Z  ´eL   5%) %QA**  *Gg"J G -% < % N $ N  =-,:,>6\  M < $*Q  < %%N0 +<6 -%^6 -%^T/ .P @" 4 A+N% $  G =-,:,>6T % I B O4 89 $:  G + +]9U +Q $A( * +Q    GT* 4  R@r0 .   + 8=   \ .%0F  0=   P = @mA($ L 0.   1  +¥* A**  *GGD1  g ­c%P +0G L   %N 0 $ -%P 5% 18= G  g0G  %N 0 $6F% 4 $ +Q 6 -%^ 8 F 1%5%6 A:  P 8J *Q*O %+,I 8  1 ^ +^%  6 ¥*   F. # 5%+F +*O. %( # @ ­ .( B0 UM ^ +<+6*D6+Z 0 + M Q+A $I 8 F %Z 0 +<6 -%^= *J9@Y1%5%6 .^ +N5% ! +0G . Q 8 @X%0 (4 89 Q  1 6= 9$R .N G %b6 -%^ Z $( % @4 89  1 G 6+ O %% Q %0 6 -%^$ +N%1  8 + b %< 8= #^%6 -%^@ ­/  +Q %P %N $5%6 D # 1%$5%6 L 1 4 *8= 9  * . S* 0=   P = % I+  *G@ ­^   .( 8 +%6 -%^$I   . ! +0 $  N+% .K$+<* . 1%5%6 $/  6 / 6 :  @        ­" DQ4 89 .% L +Q E ,$%§ 5%A 6+ L R*R$P%%M 4  $+<  .( Z#+ 8_8 #    *.K 6* 8= G  @ ­"  P O%¯ = +<-+= + %%0 4 89 $ .*#U 1  += " .  +<+%0 J G P%% <  % @ PB O ¥*+= 8 $  8 +F E5% !   +Q ¥*+= :  $5%+=   ^D 5%A %Z 0 +<+%@mA($:   ¥*+= *Q ¯.[ L Q8% #D6 # $  +% S*  $DB% D1  D6+6*4 6 # 6 -%^$ / O+<6 <*1789 0 @M+F ^.  6 $  5%  $+6*D6 1%5%64 89 L R@ ´ 1 ++5%A +6*D6N g+6*D6N T .*6*B ^       +   $ .+Q . I+¥    1  †96 @% P +6*D6N  <  6 /  6   @ +F+M D ^ ( *Q 6 *. * + %Z 6 %0 J .1 .K6 @ ´m0  F % 6F6  ^ %b ) 6  M . Q+<F*O+Q #   ^ 4  @ ´ * A 2w ? 5%6 .K6 -%^›: G$ : $: 8  1 $:  ! ‡: Gg 6F 4 5%  $- 8 J %P  $F 4 6 J  8  1 £ 8 $ +Z  6F 4 %+,N %+0G8  1 @ ‡: g+0G 8  6 L <%DN  !¯ %( 6 -%^+<* . 1%5%6 # @ ‡: 8  1 gF 1*+ %*%P% 9.  6 8 6 -%^ ‡:  !g DQ % $ % $¯ BD ¤ 8 89 DQ !¯ %(6 -%^+ %(        . # @ „P +0G   +N%1 N0 8  1 +< % *%6 ¥* 8 +< 99 %b6 -%^@ ´  $ 8  1 8 - 1%5%6* . £*8%0 5% A:  6F ¤= DS  ^ ]^ 4 89 +%+< 8 F %Z 0 +<+% $F P* % ( +N%1 6 6   @ ´: ( ^++ %. * J $M+F-+= G +% +I +R S* ^. 4 89 $ + *O0 <%@ ´c%P +% Q6 -%^  1 $ ! .!8 F 1%5%6$ 6 J G %< 8= #^%  1 U+= # @ : P O%$8D 06 U G 1%5%68 +%$+6* D6 % Z+0 +Z + O +P%%+% <  += # ´m1 0   +< < 6 -%^  1 $ + %< G  A  O  + Q6 -%^$ +N% 1  Q6 -%^ .†  .µ+# = µ 6 -%^@m0  + Q6 -%^ %. R $+ O %% 46 -%^ ) 9 F+N%1 TM DG*U Q 1 % 8 +< < 8 $*%R* D=**F $ 89 DQ¯ %(NZ !$ / % $  NU @ ´ 5%1 0 $:  ^ $I +[ Q6 -%^ < 6 -%^  $% ^  N%6 ¥*N.# $  ¥* %P .1%  1 $+ O P%%P%8J  G -%^ ¥%¶+¥* * Z $( % $+< < 6 -%^$/  % ( 6 1 +0 @ ´XO $  $ # O 6 $.,-%^ +0GM . Q 6/ O+]+<* 1%5%66 -%^ M J $M .  $  NM Q$ S*I Q6 -%^ 789 0 F 1%5%6$6+ +I @        mN.,%^ g00 L J $ L .  F+N%1 6 -%^ %( .$ ¦%^ . %( $ A 89 *O.,%^ # L J $ L   * +N% 1 6 -%^ F / $ ¦ %^ . %( ^ @>A 5% .,%^ LJ $L.  6 # .,%^DA 5% %+Q 0 @ ´: + Q6 -%^$%b+N%1 9 <$ 5% +Z  L Q 6 -%^G B O % O ( ¯ %($P% 96 ¥*  $:  B O +F+< O G(¯ %( ]+]N  Q6 -%^ % Z 6 N DS 6 ¥* F %  @ ´:  6+B*G* *TNB O 1 9$D* +=D 6 -%^$ 1 -)*-£+< 0 = $ +N%1  Q 8 6 -%^  1 +0 < 6 -%^F 1% 5%6@ ´P A*9P%4 89  1 ‡ @" .4 89 :  . 99 <   1 ‡ *!  *. Q6 -%^@%4 89 6 G *9P% %< +B #^%0 $ $  NM += #  # A  < B < ` @ ´Š+= g0  %:  .6 -%^  1 @:  1 . 6 -%^ =%6 U N%DU P D +Q = 6\  = P% 9@(^ 4 89 +% .† ] 4$+N% +Q -^%+ 1%5%6 789 0 :  @mA($:  6-)*-£  0 +Q  1 + +0 +%$-+= # DJ+R $:  6= 4 .( 5%¯8 E B ^+<F <DJ+R -6@ P" ^ . 4 89 .% 00 E $5%+= Z   <   @3 64 $P 5%+< ^. 4 89 $-7.K  -^%$ Z +! +< E 5%0 4 89 99 < 6 -%^@"! <*$<*$P 5%-7.K= F$ R 1<*-7.K$ ` 7% <*@       ´q 89  1 ! +Q   F %  !4 89 FP $ +N%1  / %^.+Q $/  Q 6 -%^$+Z  4 O G-%  Q ( @ ´mN %Z . ­"  B ODQ*$R -  6B += $ J G *  +N%1 8 @ -%P ! - 8 QDQ +E M., + + DQP #U 1 05% 8 UM #U+N%  )5% $# *Q ¯.[ @" /*.- 8 +Q \ DQF+ +OA 1 < . %8 @ ­ : $  F  4  N +, Q ^ 8H $ U  P** +< % 4 DQ$+Z  -%P + DQ++ +< A +Q !¯ %($  1 9@ s1111$!Bg  ´ %  4  8 += # 6 -%^ ( % $ %< G  * G5%* .G S  1 8 6+Z  <** 8 789 0 + ] T # $F   1%5%6789 0 @ ´" 6+¥* %P %N $ BD  1 94 89 F.P 5% +   0 $ +N%1  ! R*DR 1 0 %P R$5%A $ 90 789 0 F 1% 5%6        &=+ 9  pN-' epN 9&† 11pN-'  L /*5%:  :|;3: = -,:,>6+, F  + <1 <  =-,$+]D1.  1  $ +  1   <  ) G  1 + F$F  -F+F6* ¨U @ W+# = 8 N 1*+0 99 4 .  1  @mG # *++< $M 8 M 9 P   +, U  ¤8L RD 8 $ 8  1 $¢I  8 +A  ] .,$P * /*.6 -%^@ ´mN %+Q 0 gm0 %+Q   / 5%' /*g /*s&&y / ss$s‚® G /*s&&w$:/*s&&‚ / s‚$y‚® G /* s&&y@N%   ^  %+Q 0   + + 1% 5%6$ % I+ .G %Z 0  ¤ 8 @mA($ L /* G   L LL L 5%6+,+ +* 6 % 0+ 6 /  % I %Z 0 +<+ O  %% +Q 8  < *A @ ´mN 789 0 g% /*5%*  +Q    .†  1 \ +*UQ $^ +N + < 1  5%8 0 6 -%^  1   / .P ' /*g /*s&&y / y&$y'®G /*s&&w$ /*s&&‚ / fff$&…®G /* s&&y@m0 4 89   +, +N%1  +Q 6 -%^ 8 \ B O +  %( .+ + 5%6* *%0 @ <+ +5%6P  .G .8+F F 4 DQ P    $*¤ +N% ^+ K O  1* *A $ QDQ+ ^4 P O* B  +<   1*       9+@: < F+ I +[ 1 A D  + < 4 5%N += # +, +N%1   .* E  1*$ †9*A 1% ^ %Z 0  N  =-, < @ 11pN 9&† 111$!B 4B «rG* F 4  DA B  6 +0 G *]  6 $ 6* <%A 6 6  -%P B += $G@ «"FD1  / ] 1   ( .(%$ F /  = P% 9 G. 6 \   F+6 -%^M 6 @ « +N%1 D 8 789 L . 0 0$+,+ 6 S*+6*D6 ^. 6 +6 -%^@ «"F 4  %%+,+0G L 8  1 DP% 6 $ ] L 8 A** = P% 9 6 *D 8 6 -%^@ «"  < 1 ¬ # E 15%  - 8 J %P .1%$ % 4 8 6 -%^ ) G %P * $( % $-FDC 8 <%6 -%^ $* *I S*+  1 F# 4 F  1 +</ 1%5%6 6 -%^  1 @ «: A +Q B U  S* 8 4$  ^ 8 U F+A +QT8_8 10  % DQ !¯ %(@ 111$!B[\Y 68hG47 « = $ ’ D : 8  F D1   ` +   6 5%  F $=   +/ K5%N 789 +^$^ 5%N 7 89 +^ D 8 +<DB% L ^  Z# 0 $  A  A 16 U +   ¥*+=   @ «E 8  9 ¤   1   + L 9 U1 +N =-7.K S*+6*D64  P**  .%( +N%1    +Q F 1%5%6@       «Y¤    ^ 4 89 \  ^ D 8 N1 89 DQ !¯ %(6 -%^@ «" `+ % 4 8 .( J %P  L .  Z * . 1% 5%6  $ S*  A   8 += # +%*Q $P .§8E  N*] !¯ %(8H + / %^ ^ @ 11l1$!B Z 1 « 0 L *05% 1G   5% L D%BF K$.( B . L  =  M+F -%P + -)*-£+<+N% `  +Q *A @ «/     =$  9  0 4 1*  $ # L ^. 99@ «  . 8 P - 8 +% )8  < +0G @ « 9 +¥* # L 1 O  89   1  !  +Q 8   @ «P 5%1 1 / U 4 89 6P #U/ U %Z 0 <* @N%  ) G  ^ . 4 89 $ 6<*+ 1%5%60 +%@ «3 0 G E % ` $+ DQ !¯ %( 6 -%^  1 S* 6 . \  ^. 6 @ « $ 8 D A A   ‡ -, Q P += D  +N  # $ 4 9 <  +Q @ «  =G:  ^ P +< DB P* DQ 4 89 N :  ]F 4 %< 89 DQ*Q DS  .K +< F < % I %Z  . + O % %  /   +Q 4 89 :  @            uF-&#p&% PQ ; g f@ :%_ =m ~ ›s&&‚@/31&? 1'2& $@?:7)(>A5/67889:; s@ @ m/ ›s&&'@B4=C$23%DEF>-G B+<<IE '@ r3  = %Y›s&&y@eA : Y 3 < $: -%^ D6 W+Q œŠ, Q$Y:Q w@ @:%_  :%1$ @ m/ ›s&&‚@B4=J):6 3%DEF>$  Y! # y@ 3er@rWPm/ N$3er@r: YG $r¤W Y1 $rYZ1%$ rWP ¥*# ›s&&w@2" Q 8 ?$C$23% DEF>$: -%^D6 0 P$3@Y"X$ 's&œ'w‚ ‚@ 3er@ r WP m/ N$ r YZ 1% ›s&&w@ 2" # ffg 4 89  1   8 R ?$3 % DEF>-: -%^ D6  0 P$3@Y"X ƒ@ W%(B O4 89 ›f……ˆ@)K<,<1'2$: -%^D6 4 = %0$Y:Q ˆ@ :  :  1 ; 3 <  m1:* ›s&&s@LMF 1'2$: -%^D6 0 P #$%  

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfPhân tích hiệu quả sử dụng vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thị xã Ngã Bảy.pdf
Luận văn liên quan