Một số giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển

lời cảm ơn Luận văn thạc sỹ với đề tài: " Một số giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển" được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Nguyễn Văn Tín – Bộ môn cấp thoát nước – Khoa kỹ thuật môi trường – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Để hoàn thành luận văn tác giả đã nhận được sự hướng dẫn rất tận tình của PGS. TS Nguyễn Văn Tín cùng sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô trong Bộ môn cấp thoát nước – Khoa Kỹ thuật môi trường, sự góp ý của các đồng nghiệp và sự ủng hộ của các bạn cùng lớp. Trong quá trình làm luận văn tác giả nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMT nông thôn. Do thời gian làm luận văn không nhiều nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô, các chuyên gia, các đồng nghiệp và tất cả những người quan tâm đến lĩnh vực này để luận văn có tính thực tiễn cao hơn nữa góp phần thực hiện thành công chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và Vệ sinh Nông thôn. Hà Nội, tháng 05 năm 2008 Tác giả Đặng Hữu Tuấn 1. Đặt vấn đề Nước là nhu cầu thiết yếu cho con người, động vật và cây cối. Không có nước cuộc sống trên trái đất không tồn tại. Từ thủa ban đầu của nền văn minh nhân loại, con người đã định cư giữa các nguồn nước, dọc theo sông suối, bên bờ hồ hoặc gần các nguồn nước ngầm tự nhiên. Song có nhiều cụm dân cư sống trong những vùng hiếm nước khiến họ phải thường xuyên tìm kiếm nước nơi xa chỗ ở và đôi khi phải dùng những nguồn nước bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của con người. Nước có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người nhưng nó phải là nguồn nước sạch. Ngược lại nếu nguồn nước đó bị ô nhiễm thì lại có tác hại rất lớn đối với sức khoẻ cộng đồng. Nguồn nước sông ngòi, ao hồ bị nhiễm chủ yếu do chất thải của con người và động vật. Việc ô nhiễm có lúc trở thành nguyên nhân truyền dịch bệnh rất nguy hiểm, có khi lan truyền gây tử vong cho nhiều người. Theo số liệu thống kê của tổ chức Y tế thế giới thì nước bẩn dùng cho sinh hoạt là nguyên nhân gây nên hơn 80% các loại bệnh tật của con người. ở nước ta việc cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường đã được khởi động từ những năm 1958 do cố Bộ trưởng Bộ y tế Phạm Ngọc Thạch khởi xướng với phong trào "Ba công trình vệ sinh: giếng nước – hố xí – nhà tắm". Từ đó đến nay vấn đề nước sạch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đúng mức thể hiện qua việc xây dựng các chương trình và kế hoạch cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn trong các giai đoạn 1985 – 1990, 1991 – 2000, 2001 – 2005. Đặc biệt trong những năm gần đây vấn đề đảm bảo cấp nước sạch được Chính phủ quan tâm một cách đặc biệt. Nghị Quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng CSVN đã đề ra: "Cải thiện việc cấp thoát nước ở đô thị, thêm nguồn nước sạch cho nông thôn"góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn là một nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp bách. Chính phủ Việt Nam cũng đã có quyết định: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một trong bảy chương trình mục tiêu quốc gia. Đây là một quyết định rất quan trọng, là bước ngoặt nhằm xã hội hoá việc giải quyết cung cấp nước sạch. Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và Vệ sinh Nông thôn đã được soạn thảo nhằm tạo ra một khuôn khổ tổng thể về mục tiêu thuộc lĩnh vực này đến năm 2020 và hướng dẫn cách thức để đạt được mục tiêu đã đề ra. Đây là một tuyên ngôn ngắn gọn về những chính sách của Nhà nước và cách tiếp cận đối với cấp nước và vệ sinh nông thôn. Vùng nông thôn nước ta chiếm khoảng 80% dân số cả nước có nhu cầu nước sạch rất cao nhưng số lượng người dân được sử dụng nước sạch còn rất hạn chế, đặc biệt là các cụm dân cư ven biển nằm rải rác khắp và gắn bó mật thiết với các vùng nông thôn. ở những khu vực nhỏ ven biển, điều kiện về nguồn nước rất hạn chế, nguồn nước ngầm và nước mặt bị nhiễm mặn, nguồn nước mưa khó thu gom nên việc đầu tư một hệ thống cấp nước đủ quy mô và tiêu chuẩn là nhu cầu chính đáng của người dân và phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Hiện nay nhiều dự án xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn do Nhà nước và quốc tế tài trợ như chương trìn Unicef, dự án của Chính phủ Nhật Bản (JICA), ngân hàng phát triển Châu á (ADB) ngân hàng thế giới (WB) đã và đang được triển khai ở các địa phương. Số lượng công trình do nhân dân tự xây dựng còn lớn hơn nhiều. Mặc dù vậy, mới chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu cấp nước sạch của toàn dân. Giải quyết triệt để vấn đề này là một thách thức không nhỏ đối với toàn xã hội. Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển vừa góp phần giải quyết nhu cầu chính đáng cho người dân vừa góp phần hiện thực hoá chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây cũng có thể xem là những gợi ý cho những người chịu trách nhiệm cung cấp nước sạch cho các cụm dân cư ven biển. 2. Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu hiện trạng cấp nước cho các cụm dân cư ven biển, đánh giá tổng quát về hiện trạng đó đồng thời chỉ ra những thành công và hạn chế của việc cấp nước hiện nay. - Từ thực trạng đó đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý nước cấp phù hợp với vùng ven biển. Với mỗi giải pháp phân tích rõ ưu, nhược điểm và mức độ phù hợp. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: * Đối tượng nghiên cứu: - Hiện trạng cấp nước của các cụm dân cư ven biển - Các mô hình xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển. * Phạm vi nghiên cứu: - Tổng quan hiện trạng cấp nước cho sinh hoạt cho các cụm dân cư ven biển trong phạm vi toàn quốc. - Đánh giá hiện trạng giới hạn trong phạm vi các hệ thống cấp nước tập trung. - Nghiên cứu và đề xuất công nghệ trong phạm vi các công trình xử lý. 4. Phương pháp nghiên cứu: Trong luận văn các phương pháp được sử dụng để nghiên cứu bao gồm: - Phương pháp điều tra tổng hợp: - Phương pháp phân tích thống kê: - Phương pháp kế thừa: - Phương pháp chuyên gia: - Phương pháp so sánh: - Phương pháp hệ thống thông tin địa lý (GIS). 5. Nội dung và bố cục: Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình cấp nước vùng ven biển Việt Nam. Chương 2: Đánh giá hiện trạng cấp nước vùng ven biển Việt Nam. Chương 3: Nghiên cứu và đề xuất công nghệ xử lý phù hợp.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/01/2013 | Lượt xem: 1835 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Trang 4 1. §Æt vÊn ®Ò 4 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: 6 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: 6 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: 6 5. Néi dung vµ bè côc: 6 8 Tæng quan t×nh h×nh cÊp n­íc vïng ven biÓn viÖt nam 8 1.1 Kh¸i niÖm vÒ n­íc s¹ch: 8 1.2.Tæng quan t×nh h×nh cÊp n­íc vïng ven biÓn VN. 9 1.2.1. LÞch sö ph¸t triÓn cung cÊp n­íc vïng ven biÓn: 9 1.2.2. C¸c yÕu tè tù nhiªn t¸c ®éng ®Õn cÊp n­íc ven biÓn. 10 1.2.3. T×nh h×nh cung cÊp n­íc s¹ch c¸c vïng n«ng th«n ven biÓn. 21 1.2.4. §¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc th« vïng ven biÓn theo c¸c vïng sinh th¸i 30 41 ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cÊp n­íc c¸c khu vùc ven biÓn viÖt nam 41 2.1. §¸nh gi¸ chung 41 2.1.1. Lo¹i h×nh c«ng nghÖ cÊp n­íc. 41 2.1.2. Nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh: 42 2.2. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c¸c htcn tËp trung 43 2.2.1. T×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng tr×nh 43 2.2.2. H×nh thøc qu¶n lý vËn hµnh c¸c c«ng tr×nh: 44 2.2.3. ChÊt l­îng n­íc: 45 2.2.4. C«ng nghÖ xö lý n­íc 46 2.2.5. Nh÷ng tån t¹i trong c«ng nghÖ xö lý. 48 51 Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt mét sè c«ng nghÖ phï hîp 51 3.1. C¬ së lý thuyÕt xö lý n­íc 51 3.1.1. Keo tô 53 3.1.2. L¾ng n­íc 57 3.1.3. Läc n­íc 59 3.2. §Ò xuÊt mét sè c«ng nghÖ xö lý phï hîp 73 3.2.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ò xuÊt c«ng nghÖ. 73 3.2.2. §Ò xuÊt mét sè c«ng nghÖ xö lý phï hîp 73 82 1. KÕt luËn 82 2. KiÕn nghÞ: 83 tµi liÖu tham kh¶o 85 lêi c¶m ¬n LuËn v¨n th¹c sü víi ®Ò tµi: " Mét sè gi¶i ph¸p c«ng nghÖ xö lý n­íc cÊp cho c¸c côm d©n c­ ven biÓn" ®­îc hoµn thµnh d­íi sù h­íng dÉn cña PGS. TS NguyÔn V¨n TÝn – Bé m«n cÊp tho¸t n­íc – Khoa kü thuËt m«i tr­êng – Tr­êng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi. §Ó hoµn thµnh luËn v¨n t¸c gi¶ ®· nhËn ®­îc sù h­íng dÉn rÊt tËn t×nh cña PGS. TS NguyÔn V¨n TÝn cïng sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong Bé m«n cÊp tho¸t n­íc – Khoa Kü thuËt m«i tr­êng, sù gãp ý cña c¸c ®ång nghiÖp vµ sù ñng hé cña c¸c b¹n cïng líp. Trong qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n t¸c gi¶ nhËn ®­îc sù quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña L·nh ®¹o, chuyªn viªn Trung t©m n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n, V¨n phßng Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia n­íc s¹ch vµ VSMT n«ng th«n. Do thêi gian lµm luËn v¨n kh«ng nhiÒu nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c thÇy c«, c¸c chuyªn gia, c¸c ®ång nghiÖp vµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy ®Ó luËn v¨n cã tÝnh thùc tiÔn cao h¬n n÷a gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ChiÕn l­îc Quèc gia cÊp n­íc s¹ch vµ VÖ sinh N«ng th«n. Hµ Néi, th¸ng 05 n¨m 2008 T¸c gi¶ §Æng H÷u TuÊn 1. §Æt vÊn ®Ò N­íc lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cho con ng­êi, ®éng vËt vµ c©y cèi. Kh«ng cã n­íc cuéc sèng trªn tr¸i ®Êt kh«ng tån t¹i. Tõ thña ban ®Çu cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i, con ng­êi ®· ®Þnh c­ gi÷a c¸c nguån n­íc, däc theo s«ng suèi, bªn bê hå hoÆc gÇn c¸c nguån n­íc ngÇm tù nhiªn. Song cã nhiÒu côm d©n c­ sèng trong nh÷ng vïng hiÕm n­íc khiÕn hä ph¶i th­êng xuyªn t×m kiÕm n­íc n¬i xa chç ë vµ ®«i khi ph¶i dïng nh÷ng nguån n­íc bÞ « nhiÔm ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn søc khoÎ cña con ng­êi. N­íc cã ý nghÜa quan träng ®èi víi cuéc sèng con ng­êi nh­ng nã ph¶i lµ nguån n­íc s¹ch. Ng­îc l¹i nÕu nguån n­íc ®ã bÞ « nhiÔm th× l¹i cã t¸c h¹i rÊt lín ®èi víi søc khoÎ céng ®ång. Nguån n­íc s«ng ngßi, ao hå bÞ nhiÔm chñ yÕu do chÊt th¶i cña con ng­êi vµ ®éng vËt. ViÖc « nhiÔm cã lóc trë thµnh nguyªn nh©n truyÒn dÞch bÖnh rÊt nguy hiÓm, cã khi lan truyÒn g©y tö vong cho nhiÒu ng­êi. Theo sè liÖu thèng kª cña tæ chøc Y tÕ thÕ giíi th× n­íc bÈn dïng cho sinh ho¹t lµ nguyªn nh©n g©y nªn h¬n 80% c¸c lo¹i bÖnh tËt cña con ng­êi. ë n­íc ta viÖc cung cÊp n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng ®· ®­îc khëi ®éng tõ nh÷ng n¨m 1958 do cè Bé tr­ëng Bé y tÕ Ph¹m Ngäc Th¹ch khëi x­íng víi phong trµo "Ba c«ng tr×nh vÖ sinh: giÕng n­íc – hè xÝ – nhµ t¾m". Tõ ®ã ®Õn nay vÊn ®Ò n­íc s¹ch lu«n ®­îc §¶ng vµ Nhµ n­íc quan t©m ®óng møc thÓ hiÖn qua viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch cÊp n­íc s¹ch vµ vÖ sinh n«ng th«n trong c¸c giai ®o¹n 1985 – 1990, 1991 – 2000, 2001 – 2005. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vÊn ®Ò ®¶m b¶o cÊp n­íc s¹ch ®­îc ChÝnh phñ quan t©m mét c¸ch ®Æc biÖt. NghÞ QuyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng CSVN ®· ®Ò ra: "C¶i thiÖn viÖc cÊp tho¸t n­íc ë ®« thÞ, thªm nguån n­íc s¹ch cho n«ng th«n"gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n lµ mét nhiÖm vô võa quan träng, võa cÊp b¸ch. ChÝnh phñ ViÖt Nam còng ®· cã quyÕt ®Þnh: n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n lµ mét trong b¶y ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia. §©y lµ mét quyÕt ®Þnh rÊt quan träng, lµ b­íc ngoÆt nh»m x· héi ho¸ viÖc gi¶i quyÕt cung cÊp n­íc s¹ch. ChiÕn l­îc Quèc gia cÊp n­íc s¹ch vµ VÖ sinh N«ng th«n ®· ®­îc so¹n th¶o nh»m t¹o ra mét khu«n khæ tæng thÓ vÒ môc tiªu thuéc lÜnh vùc nµy ®Õn n¨m 2020 vµ h­íng dÉn c¸ch thøc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. §©y lµ mét tuyªn ng«n ng¾n gän vÒ nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ c¸ch tiÕp cËn ®èi víi cÊp n­íc vµ vÖ sinh n«ng th«n. Vïng n«ng th«n n­íc ta chiÕm kho¶ng 80% d©n sè c¶ n­íc cã nhu cÇu n­íc s¹ch rÊt cao nh­ng sè l­îng ng­êi d©n ®­îc sö dông n­íc s¹ch cßn rÊt h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c côm d©n c­ ven biÓn n»m r¶i r¸c kh¾p vµ g¾n bã mËt thiÕt víi c¸c vïng n«ng th«n. ë nh÷ng khu vùc nhá ven biÓn, ®iÒu kiÖn vÒ nguån n­íc rÊt h¹n chÕ, nguån n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt bÞ nhiÔm mÆn, nguån n­íc m­a khã thu gom nªn viÖc ®Çu t­ mét hÖ thèng cÊp n­íc ®ñ quy m« vµ tiªu chuÈn lµ nhu cÇu chÝnh ®¸ng cña ng­êi d©n vµ phï hîp víi chñ tr­¬ng cña ChÝnh phñ. HiÖn nay nhiÒu dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh cÊp n­íc s¹ch vµ vÖ sinh n«ng th«n do Nhµ n­íc vµ quèc tÕ tµi trî nh­ ch­¬ng tr×n Unicef, dù ¸n cña ChÝnh phñ NhËt B¶n (JICA), ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) ng©n hµng thÕ giíi (WB) ®· vµ ®ang ®­îc triÓn khai ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Sè l­îng c«ng tr×nh do nh©n d©n tù x©y dùng cßn lín h¬n nhiÒu. MÆc dï vËy, míi chØ ®¸p øng ®­îc kho¶ng 50% nhu cÇu cÊp n­íc s¹ch cña toµn d©n. Gi¶i quyÕt triÖt ®Ó vÊn ®Ò nµy lµ mét th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi toµn x· héi. Nghiªn cøu mét sè gi¶i ph¸p c«ng nghÖ xö lý n­íc cÊp cho c¸c côm d©n c­ ven biÓn võa gãp phÇn gi¶i quyÕt nhu cÇu chÝnh ®¸ng cho ng­êi d©n võa gãp phÇn hiÖn thùc ho¸ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §©y còng cã thÓ xem lµ nh÷ng gîi ý cho nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp n­íc s¹ch cho c¸c côm d©n c­ ven biÓn. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu: - Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng cÊp n­íc cho c¸c côm d©n c­ ven biÓn, ®¸nh gi¸ tæng qu¸t vÒ hiÖn tr¹ng ®ã ®ång thêi chØ ra nh÷ng thµnh c«ng vµ h¹n chÕ cña viÖc cÊp n­íc hiÖn nay. - Tõ thùc tr¹ng ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ xö lý n­íc cÊp phï hîp víi vïng ven biÓn. Víi mçi gi¶i ph¸p ph©n tÝch râ ­u, nh­îc ®iÓm vµ møc ®é phï hîp. 3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu: * §èi t­îng nghiªn cøu: - HiÖn tr¹ng cÊp n­íc cña c¸c côm d©n c­ ven biÓn - C¸c m« h×nh xö lý n­íc cÊp cho c¸c côm d©n c­ ven biÓn. * Ph¹m vi nghiªn cøu: - Tæng quan hiÖn tr¹ng cÊp n­íc cho sinh ho¹t cho c¸c côm d©n c­ ven biÓn trong ph¹m vi toµn quèc. - §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng giíi h¹n trong ph¹m vi c¸c hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung. - Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c«ng nghÖ trong ph¹m vi c¸c c«ng tr×nh xö lý. 4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu: Trong luËn v¨n c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó nghiªn cøu bao gåm: - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra tæng hîp: - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch thèng kª: - Ph­¬ng ph¸p kÕ thõa: - Ph­¬ng ph¸p chuyªn gia: - Ph­¬ng ph¸p so s¸nh: - Ph­¬ng ph¸p hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS). 5. Néi dung vµ bè côc: Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc vµ tµi liÖu tham kh¶o, luËn v¨n gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng 1: Tæng quan t×nh h×nh cÊp n­íc vïng ven biÓn ViÖt Nam. Ch­¬ng 2: §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cÊp n­íc vïng ven biÓn ViÖt Nam. Ch­¬ng 3: Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt c«ng nghÖ xö lý phï hîp. Tæng quan t×nh h×nh cÊp n­íc vïng ven biÓn viÖt nam 1.1 Kh¸i niÖm vÒ n­íc s¹ch: Theo quan niÖm vÒ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cña tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi (WHO) th× n­íc s¹ch lµ n­íc kh«ng mïi, kh«ng mµu, kh«ng vÞ vµ kh«ng chøa c¸c chÊt tan, c¸c vi khuÈn kh«ng nhiÒu qu¸ møc cho phÐp vµ tuyÖt ®èi kh«ng cã vi sinh vËt g©y bÖnh. Tiªu chuÈn Quèc tÕ lµ tiªu chuÈn cña WHO ban hµnh n¨m 1984 vµ 4 mÆt lµ: ChÊt v« c¬ tan, vi sinh vËt, chÊt h÷u c¬ vµ vËt chÊt. Tiªu chuÈn n­íc s¹ch cña ViÖt Nam phï hîp víi tiªu chuÈn cña tæ chøc Y tÕ thÕ giíi ban hµnh n¨m 1984 vµ ®­îc ban hµnh míi nhÊt theo QuyÕt ®Þnh sè 1329/2002/BYT - Q§ ngµy 18/4/2002 vÒ tiªu chuÈn vÖ sinh n­íc ¨n uèng víi 112 chØ tiªu 5 nhãm gåm: - ChØ tiªu c¶m quan vµ thµnh phÇn v« c¬: - Hµm l­îng cña c¸c chÊt h÷u c¬: - Ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt. - Ho¸ chÊt khö trïng vµ s¶n phÈm phô: - Møc nhiÔm x¹ vµ vi sinh vËt. Trong ®ã cã 15 chØ tiªu ë cÊp ®é gi¸m s¸t A ( lµ nh÷ng chØ tiªu sÏ ®­îc kiÓm tra th­êng xuyªn) nh­ trong b¶ng 1.1. ViÖc gi¸m s¸t c¸c chØ tiªu nµy gióp cho viÖc theo dâi qu¸ tr×nh xö lý n­íc cña c¸c tr¹m cÊp n­íc ®Ó cã c¸c gi¶i ph¸p xö lý phï hîp. HiÖn nay ë ViÖt Nam tiªu chuÈn cÊp n­íc sinh ho¹t ë vïng n«ng th«n b×nh qu©n kho¶ng 60l/ng­êi/ngµy. Tuy nhiªn ®èi víi vïng ven biÓn, tiªu chuÈn b×nh qu©n kho¶ng 20l/ng­êi/ngµy. B¶ng 1.1: C¸c chØ tiªu gi¶m s¸t cÊp ®é A TT Tiªu chuÈn §¬n vÞ Giíi h¹n tèi ®a  1 §é mµu (thang mµu coban)  15  2 Mïi vÞ ®¹y kÝn sau khi ®un 40 ®é  Kh«ng cã mïi, vÞ l¹  3 §é pH §é 6,5 - 8,5  4 Clo d­ mg/l 0,3 - 0,5  5 §é ®ôc NTU 2  6 §é cøng (tÝnh theo CaCO3) mg/l 300  7 Hµm l­îng S¾t Fe mg/l 0,5  8 Hµm l­îng Clorua mg/l 250  9 Hµm l­îng Mangan mg/l 0,5  10 Hµm l­îng Nitrat mg/l 500  11 Hµm l­îng Nitrit mg/l 3  12 Hµm l­îng Sunphat mg/l 250  13 §é Oxy ho¸ mg/l 2  14 Coliorm tæng sè khuÈn l¹c/100ml 0  15 E.Coli hoÆc Coliforom chÞu nhiÖt khuÈn l¹c/100l  (Nguån: Theo quyÕt ®Þnh 1329/2002/BYT - Q§) 1.2.Tæng quan t×nh h×nh cÊp n­íc vïng ven biÓn VN. 1.2.1. LÞch sö ph¸t triÓn cung cÊp n­íc vïng ven biÓn: LÞch sö ph¸t triÓn cung cÊp n­íc vïng ven biÓn còng chÝnh lµ lÞch sö ph¸t triÓn vµ cung cÊp n­íc vïng n«ng th«n ViÖt Nam. Ngay sau ngµy hßa b×nh lËp l¹i ë miÒn B¾c (1954), §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· quan t©m ®Õn ®Ò søc kháe vµ m«i tr­êng sèng cña nh©n d©n nãi chung vµ ë n«ng th«n nãi riªng. Tõ n¨m 1960 ngµnh Y tÕ ®· tuyªn truyÒn vËn ®éng m¹nh mÏ nh©n d©n x©y dùng 3 c«ng tr×nh GiÕng n­íc – Nhµ t¾m – Hè xÝ. Phong trµo nµy nhanh chãng ®­îc triÓn khai trªn ph¹m vi toµn quèc vµo ngµy sau nµy ®Êt n­íc hoµn toµn thèng nhÊt (1975) vµ ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ to lín. H­ëng øng ThËp kû Quèc tÕ cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng cña Liªn Hîp Quèc 1981-1990, ch­¬ng tr×nh cung cÊp n­íc sinh ho¹t n«ng th«n ®­îc b¾t ®Çu triÓn khai ë ViÖt Nam víi sù tµi trî gióp m¹nh mÏ cña Quü nhi ®ång Liªn Hîp Quèc (UNICEF), ch­¬ng tr×nh ®­îc thùc thi ban ®Çu ë 3 tØnh vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ më réng nhanh chãng trªn ph¹m vi toµn quèc vµo n¨m 1993. MÆc dï ch­¬ng tr×nh ®· thùc hiÖn trªn 20 n¨m trªn diÖn tÝch réng, ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ nh­ng vÉn ch­a ®¹t ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña ng­êi d©n. Trong thêi gian gÇn ®©y, lÜnh vùc cung cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n nhÊt lµ vïng ven biÓn ®ang ®­îc ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ nhiÒu tæ chøc quèc tÕ, quèc gia vµ phi chÝnh phñ quan t©m. N¨m 1994 Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh chØ thÞ 200/TTg vÒ ®¶m b¶o n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n vµ ®Çu n¨m 1998 quyÕt ®Þnh thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh môc tiªu vÒ n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n ®Õn n¨m 2005 (Lµ 1 trong 7 Ch­¬ng tr×nh Môc tiªu Quèc gia trªn toµn quèc). Vµo n¨m 2000, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt chiÕn l­îc quèc gia cÊp n­íc s¹ch vµ VÖ sinh n«ng th«n ®Õn n¨m 2020 víi môc tiªu toµn bé ng­êi d©n n«ng th«n sö dông n­íc s¹ch ®¹t tiªu chuÈn quèc gia vµ hè xÝ hîp vÖ sinh. §©y lµ ®éng lùc m¹nh ®Ó ®Èy m¹nh cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng ë vïng n«ng th«n trong ®ã cã c¸c khu vùc ven biÓn. C¸c tæ chøc Quèc tÕ vµ c¸c Quèc gia ®· vµ ®ang dµnh sù hç trî quý b¸u cho lÜnh vùc nµy. NhiÒu dù ¸n ®ang ®­îc triÓn khai nh­ ChiÕn l­îc cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n (DANIDA - §an M¹ch), dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së n«ng th«n (ADB – Ng©n hµng Ch©u ¸), dù ¸n ph¸t triÓn nguån n­íc ngÇm cho c¸c tØnh phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn (JICA - NhËt B¶n), dù ¸n ph¸t triÓn thñy lîi ®ång b»ng s«ng Cöu Long (WB - Ng©n hµng ThÕ giíi)... 1.2.2. C¸c yÕu tè tù nhiªn t¸c ®éng ®Õn cÊp n­íc ven biÓn. 1.2.2.1. VÞ trÝ ®Þa lý ViÖt Nam, mét quèc gia ven biÓn §«ng víi 331 ngh×n km2 trªn ®Êt liÒn vµ gÇn 1 triÖu km2 diÖn tÝch l·nh h¶i n»m ë vÜ ®é 23022 ®Õb 8030 B¾c vµ Kinh ®é 102010 ®Õn 109021 §«ng, n»m ë §«ng Nam ¸. §Õn nay ®­îc chia thµnh 61 tØnh, thµnh phè theo 7 vïng kinh tÕ. PhÝa B¾c Trung Quèc víi ®­êng biªn giíi kho¶ng 1.400km, phÝa T©y gi¸o Lµo vµ Campuchia víi ®­êng biªn giíi lµ 3147km, trong ®ã víi Lµo lµ 2.067km, Campuchia 1.080km, phÝa Nam vµ §«ng gi¸p biÓn §«ng víi 3.260km bê biÓn cïng hµng tr¨m ®¶o lín nhá thuéc quÇn ®¶o Hoµng Sa, Tr­êng Sa... Do cã vÞ trÝ ®Æc biÖt nãi trªn nªn l·nh thæ ViÖt Nam chÞu t¸c ®éng m¹nh cña c¸c yÕu tè khÝ hËu biÓn Th¸i B×nh D­¬ng vµ Ên §é D­¬ng, víi vÞ trÝ n»m ë h¹ l­u cña con s«ng lín nh­ s«ng Hång, s«ng Mª C«ng, s«ng M·, s«ng C¶.. vµ bê biÓn dµi lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc cung cÊp n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng nh­: kh¶ n¨ng nguån n­íc mÆt vµ n­íc ngÇm, ph©n bè vµ phong tôc tËp qu¸n cña d©n c­. 1.2.2.2. §Þa h×nh §Æc ®iÓm næi bËt cña ®Þa h×nh n­íc ta lµ 3/4 diÖn tÝch l·nh thæ lµ ®åi nói vµ cao nguyªn, c¸c d·y nói trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®­îc cÊu t¹o tõ thêi kú t¹o s¬ Hymalaya §«ng B¾c, T©y Nam. C¸c ®Ønh nói cao nhÊt còng nh­ c¸c d·y nói ®å sé nhÊt n»m ë phÝa T©y vµ T©y B¾c, cµng ra biÓn §«ng chóng cµng thÊp dÇn, th«ng th­êng kÕt thót b»ng mét d¶i thÊp ven biÓn. §Æc tr­ng chñ yÕu cña ®Þa h×nh ViÖt Nam ®­îc thÓ hiÖn trªn c¸c vïng nh­ sau: - Vïng T©y B¾c: T©y B¾c cã thÕ hiÓm vÒ ®Þa h×nh, bao gåm c¸c d·y nói cao, trung b×nh ®åi gß vµ cao nguyªn... ®Þa thÕ nghiªn dÇn tõ T©y B¾c xuèng §«ng Nam. PhÝa B¾c lµ d·y nói cao, ph©n ®Þnh biªn giíi ViÖt Trung, víi c¸c tØnh nói PhuTuLum (2090m), PhuLaSin (2348m). PhÝa §«ng vµ §«ng B¾c d·y Hoµng Liªn S¬n hïng vÜ, cao nhÊt ViÖt Nam vµ §«ng D­¬ng, phÝa T©y vµ T©y Nam lµ c¸c d·y nói kÕ tiÕp nhau ph©n ®Þnh biªn giíi ViÖt - Lµo. N»m gi÷a c¸c vïng T©y B¾c lµ dßng s«ng §µ ch¶y theo h­íng T©y B¾c - §«ng Nam. Hai bªn bê s«ng §µ th­êng lµ c¸c s¬n nguyªn vµ co nguyªn ®¸ v«i kÕ tiÕp nhau tõ Sin Hå (Lai Ch©u) ®Õn Mai Ch©u (Hßa B×nh) víi ®é cao trung b×nh tõ 1.200 - 1.400. - Vïng §«ng B¾c: §Þa h×nh nh×n chung cao vÒ PhÝa B¾c, thÊp dÇn vÒ phÝa Nam, ®Þa h×nh bÞ chia c¾t phøc t¹p, ë phÝa T©y cã nh÷ng d·y nói cao ch¹y däc theo h­íng T©y B¾c - §«ng Nam, ®Æc biÖt cã d·y Hoµng Liªn S¬n cã ®Ønh nói Phanxip¨ng (3143m). ë phÝa §«ng cña §«ng B¾c cã nhiÒu d·y nói cao h×nh c¸nh cung t¹o nªn ®Þa h×nh hiÓm trë. PhÝa §«ng gi¸p bê biÓn réng cã thÒm lôc ®Þa n«ng víi nhiÒu ngän nói cao, t¹o nªn c¸c vÞnh ®Ñp næi tiÕng nh­: VÞnh H¹ Long, B¸i Tö Long... xen gi÷a c¸c vïng §ång b»ng nhá hÑp. - Vïng ®ång b»ng S«ng Hång: C¸c tØnh thuéc vïng ®ång b»ng s«ng Hång cã ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. Nh×n chung toµn vïng cã h­íng thÊp dÇn tõ B¾c xuèng Nam vµ Tõ T©y sang §«ng, ë mét sè khu vùc cã c¸c vïng thÊp tròng, hoÆc gß ®åi cao h¬n so víi ®Þa h×nh chung. C¸c tØnh trong vïng cïng víi d¶i ven biÓn, t¹o nªn ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng víi c¸c cöa s«ng, b·i triÒu lµ s¶n phÈm båi tô cña hÖ thèng s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh, n¬i cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®­îc phong hãa sinh häc vµ c¸c hÖ sinh th¸i trªn c¹n kÕt hîp víi d­íi n­íc. RÊt thuËn lîi cho trång lóa n­íc vµ ph¸t triÓn thñy s¶n, l©m nghiÖp vµ diªm nghiÖp. D¶i §ång B»ng Tuy chiÕm mét diÖn tÝch kh«ng lín nh­ng rÊt quan träng v× n¬i ®©y tËp trung d©n c­ víi nh÷ng trung t©m kinh tÕ, v¨n hãa vµ chÝnh trÞ c¶ n­íc nh­ Hµ Néi. - Vïng B¾c Trung Bé vµ Duyªn H¶i MiÒn Trung: §Þa h×nh t­¬ng ®èi phøc t¹p chñ yÕu lµ ®åi nói (chiÕm trªn 75% diÖn tÝch tù nhiªn) thÊp dÇn tõ T©y sang §«ng. PhÝa T©y cña vïng lµ s­ên §«ng D·y Tr­êng S¬n, tiÕp ®Õn lµ ®Þa h×nh nói thÊp cã ®åi xen kÏ §«ng B»ng, thØnh tho¶ng cã nói ch¹y ra s¸t biÓn, t¹o cho vïng cã ®Çy ®ñ c¸c tiÓu vïng nh­ miÒn nói, trung du, ®ång b»ng vµ ven biÓn. Vïng bÞ chia c¾t theo c¸c bån, l­u vùc s«ng M·, s«ng C¶, s«ng H­¬ng, s«ng Bå, l­u vùc s«ng Thu Bån, l­u vùc s«ng Vu Gia, l­u vùc s«ng Trµ Khóc, l­u vùc s«ng Trµ Bång, l­u vùc s«ng C¸i... Mçi l­u vùc s«ng ë h¹ l­u ®Òu t¹o thµnh c¸c §ång B»ng ven biÓn nhá hÑp. Do ®iÒu kiÖn thÝch hîp cho viÖc x©y dùng c¸c c¶ng lín. §©y lµ c¸c cöa vµo ra quan träng kh«ng chØ ®èi víi vïng mµ cßn rÊt quan träng ®èi víi vïng T©y Nguyªn, c¸c n­íc Lµo vµ §«ng B¾c Campuchia... - Vïng T©y Nguyªn: T©y Nguyªn phÇn lín diÖn tÝch n»m vÒ phÝa T©y cña d·y Tr­êng S¬n. §Æc thï quan träng nhÊt vÒ ®Þa h×nh cña T©y Nguyªn lµ mét S¬n Nguyªn, bao gåm c¸c d·y nói cao trªn 2.000m, tiÕp ®Õn lµ c¸c d·y nói thÊp d­íi 2.000m vµ c¸c cao Nguyªn víi ®é cao tõ 300 - 800m tho¶i dÇn vÒ phÝa T©y, T©y Nam vµ Nam. Vïng cao nguyªn kho¶ng 2.425,34 ngh×n ha (chiÕm 47%), vïngf nói cã ®é cao tõ 800m tíi 2598m cã diÖn tÝch kho¶ng 1.518,46 ngh×n ha (chiÕm 43,5%), thung lòng gi÷a nói kho¶ng 882,6 ngh×n ha (chiÕm 17,5%). §Þa h×nh ph©n hãa t¹o ra nh÷ng mÆt b»ng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, thuËn tiÖn cho ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi nhÊt lµ ph¸t triÓn l©m nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh ®a d¹ng, cho nªn còng g©y nhiÒu khã kh¨n trong viÖc x©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng nh­ cÊp n­íc, giao th«ng, b­u ®iÖn, thñy lîi... - Vïng ®«ng Nam Bé: N»m trªn vïng §ång B»ng vµ B×nh Nguyªn réng lín, chuyÓn tiÕp tõ cao Nguyªn Nam Trung bé ®Õn ®ång s«ng Cöu Long víi nh÷ng vïng ®Êt ®ßi gß l­în sãng, khu vùc Nam bé cã ®é cao ®Þa h×nh t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng. PhÝa Nam cña vïng cã ®é cao trung b×nh 20 - 200m, ®é dèc phæ biÕn kh«ng qu¸ 150 r¶i r¸c xuÊt hiÖn mét sè nói trÎ. Khu vùc trung t©m ®é cao ®Þa h×nh thay ®æi tõ 200 - 600m. Riªng phÇn phÝa B¾c (tØnh §ång Nai) cã ®é cao trªn 500m, cã mét m¹ng l­íi s«ng ngßi qu¸ dµy. Nh×n chung ®Þa h×nh phÝa Nam cña vïng t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, thuËn lîi cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp tËp trung, ®Æc biÖt rÊt thuËn lîi cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dµi ngµy. - Vïng ®ång B»ng s«ng Cöu Long: §Þa h×nh vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long t­¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é cao trung b×nh xÊp xØ 1m so víi mùc n­íc biÓn cã h­íng thÊp dÇn tõ §«ng sang T©y B¾c. PhÇn lín l·nh thæ n»m ë vÞ trÝ tròng, thÊp nªn nÒn rÊt dÔ bÞ lón vµ cã n¬i bÞ ngËp lò hµng n¨m, ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xuÊt, x©y dùng vµ ®êi sèng. Nh÷ng kh¸c biÖt côc bé vÒ ®Þa h×nh nªn g©y ¶nh h­ëng tíi viÖc tiªu tho¸t n­íc. M¹ng l­íi s«ng ngßi, kªnh r¹ch ph©n bè kh¸ dµy ®Æc, thuËn lîi cho ph¸t triÓn giao th«ng thñy vµo bËc nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n­íc. Tãm l¹i: §Þa h×nh c¸c vïng cã quan hÖ chÆt chÏ víi kh¶ n¨ng nguån n­íc còng nh­ viÖc ph©n bæ vµ tËp qu¸n d©n c­, ®Æc biÖt khu vùc ven biÓn. 1.2.2.3. KhÝ hËu N­íc ta lµ mét b¸n ®¶o hÑp vµ dµi, gi¸p biÓn víi chiÒu dµi h¬n 3200km, l¹i chÞu ¶nh h­ëng m¹nh mÏ cña ®Þa h×nh, sù tranh chÊp gi÷a hai hÖ thèng giã mïa quy m« lín cña Ch©u ¸, giã mµu §«ng B¾c ¸ vµ giã mïa T©y Nam, §«ng Nam ¸ mµ hÖ qu¶ lµ lµm thay ®æi kh¸ nhiÒu nh÷ng ®Æc ®iÓm cña khÝ hËu nhiÖt ®íi. Do vËy ®· h×nh thµnh c¸c lo¹i khÝ hËu gi÷a c¸c vïng. - KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa cã mïa h¹ nãng m­a nhiÒu, mïa ®«ng l¹nh Ýt m­a ë B¾c bé. - KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa quanh n¨m, m­a nhiÒu trong mïa h¹, kh« trong mïa §«ng. - KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa kh« nãng cuèi ®«ng vµ ®Çu h¹, m­a nhiÒu cuèi mïa h¹ vµ nöa ®Çu mïa ®«ng ë Duyªn H¶i miÒn Trung. - KhÝ hËu cña c¶ n­íc lµ nhiÖt ®íi giã mïa, vïng nói cao trªn 1.500m khÝ hËu quanh n¨m m¸t mÎ, tõ ®Ìo H¶i V©n trë ra cã mïa §«ng l¹nh. 1.2.2.4. Tµi Nguyªn n­íc. * M¹ng l­íi s«ng suèi vµ chÕ ®é m­a. NÕu chØ tÝnh nh÷ng s«ng cã chiÒu dµi trªn 10km th× c¶ n­íc cã kho¶ng 2.345 s«ng. Nh×n chung trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam, ë nh÷ng khu vùc cã l­îng m­a kh¸ lín th× mËt ®é m¹ng l­íi s«ng dµy, cã thÓ ®¹t tíi 1,5 - 2km/km2. L­îng m­a trung b×nh n»m trªn toµn l·nh thæ xÊp xØ 1960mm, tøc lµ xÊp xØ 650km3/n¨m, ph©n bè rÊt kh«ng ®Òu theo kh«ng gian. MiÒn nói m­a nhiÒu h¬n vïng ®ång b»ng vµ c¸c vïng cã l­îng m­a nhá vµo kho¶ng 5 - 6 lÇn, ë nh÷ng vïng c¸ biÖt, chªnh lÖch nµy cã thÓ lªn tíi xÊp xØ 10 lÇn. L­îng m­a trung b×nh nhiÒu n¨m trªn 300mm xuÊt hiÖn ë nh÷ng vïng nói cao ®ãn giã mïa Èm nh­ vïng B¾c Quang (Hµ Giang), Hoµng Liªn S¬n, M­êng TÌ (Lai Ch©u), Mãng C¸i (Qu¶ng Ninh), B¾c §Ìo H¶i V©n, T©y B¶o Léc, Trµ Mi, Ba T¬... C¸c t©m m­a nhá th­êng xuÊt hiÖn ë thung lòng hay vïng ®ång b»ng khuÊt giã nh­ ë vïng s«ng M·, Yªn Ch©u, L¹ng S¬n, M­êng Sen, Ea Sup, Cheo Reo, Gß C«ng... Vïng ven biÓn Ninh ThuËn - B×nh ThuËn cã l­îng m­a n¨m nhá nhÊt n­íc ta, kho¶ng 500 - 600m. Theo thêi gian sù ph©n bè l­îng m­a còng rÊt kh«ng ®Òu. Trong mét n¨m cã thÓ chia lµm hai mïa râ rÖt: Mïa m­a vµ mïa kh« (ë mét sè n¬i lµ mïa m­a Ýt). Do chÞu ¶nh h­ëng cña nhiÒu khèi kh«ng khÝ t­¬ng ph¶n nhau gi÷a B¾c vµ Nam nªn thêi ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc mïa m­a còng chªnh lÖch nhau gi÷a n¬i sím nhÊt vµ n¬i muén nhÊt tõ 4 - 6 th¸ng. ë B¾c bé, mïa m­a th­êng xuÊt hiÖn tõ th¸ng V ®Õn th¸ng X, th¸ng XI. ë Trung bé, T©y Nguyªn vµ Nam bé muén h¬n th¸ng VIII, IX ®Õn th¸ng XI, XII. L­îng m­a trong mïa m­a chiÕm tõ 70 - 90% tæng l­îng m­a n¨m. Mïa kh« (hay mïa Ýt m­a) kÐo dµi tíi 5 - 6 th¸ng l­îng m­a rÊt Ýt, chØ chiÕm 10 - 30% l­îng m­a c¶ n¨m. cã n¬i 2 - 3 th¸ng liÒn kh«ng m­a, g©y ra h¹n h¸n nghiªm träng. * Tµi nguyªn n­íc mÆt. NÕu tÝnh c¶ l­îng n­íc tõ ngoµi l·nh thæ ch¶y vµo qua hÖ thèng s«ng Mª K«ng, s«ng Hång vµ mét sè s«ng kh¸c th× tæng l­îng n­íc ®¹t xÊp xØ 835km3/n¨m. Nh­ vËy, trung b×nh hµng n¨m trªn 1km2 nhËn ®­îc kho¶ng 2,7 triÖu mÐt khèi n­íc. §Æc tÝnh kh«ng æn ®Þnh cña chÕ ®é m­a cung víi sù ph©n hãa s©u s¾c cña ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh t¹o ra tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña thêi gian n­íc mÆn ViÖt Nam. Ch¼ng h¹n nh­ l­u vùc s«ng Hång sè ngµy cã l­u l­îng n­íc lín h¬n l­u l­îng b×nh ngµy cã thÓ ®¹t tíi 120 - 130ngµy, sè ngµy liªn tiÕp cã l­u l­îng lín l­u l­îng b×nh qu©n ngµy cã thÓ lªn tíi 80 - 106 ngµy. Mét ®iÓm cÇn nhÊn m¹nh sù ph©n hãa cña c¸c yÕu tè ®Þa h×nh vµ khÝ hËu ®· t¹o ra sù phøc t¹p trong viÖc h×nh thµnh vµ tæ hîp dßng ch¶y trªn c¸c l­u vùc s«ng. §iÒu nµy cÇn ®­îc chó ý kh«ng nh÷ng trong qu¸ tr×nh khai th¸c tµi nguyªn n­íc mÆn mµ cßn c¶ trong khi t×m nh÷ng biÖn ph¸p phßng tr¸nh c¸c cùc trÞ vµ gi¶m nhÑ thiÖt h¹i nh÷ng cùc trÞ ®ã g©y ra. Trong c¸c hÖ thèng s«ng th× s«ng Mª K«ng cã l­îng n­íc lín xÊp xØ 520km3/n¨m, råi ®Õn s«ng Hång - Th¸i B×nh: 137km3/n¨m, s«ng M· - Chu: 20,1km3/n¨m, s«ng B»ng - Kú Cïng: 8,92km3/h¨m, c¸c s«ng nhá kh¸c: xÊp xØ 109km3/n¨m. Tuy nhiªn, sù dao ®éng cña dßng ch¶y qua c¸c n¨m còng rÊt phøc t¹p, gi÷a n¨m nhiÒu vµ Ýt n­íc, tïy theo s«ng mµ cã thÓ chªnh nhau tõ 1,5 ®Õn 30 lÇn. ë c¸c s«ng cã diÖn tÝch l­u vùc nhá, kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt tù nhiªn cña l­u vùc kÐm th× chªnh lÖch nhiÒu cã ë c¸c s«ng th× chªnh lÖch Ýt h¬n. Sù dao ®éng l­îng n­íc c¸c s«ng trong n¨m cã sù tuÇn hoµn râ rÖt cña thêi kú nhiÒu n­íc - mïa lò vµ thêi kú Ýt n­íc - mïa c¹n. B¶ng 1.2: Ph©n bè nguån n­íc mÆt Nguån n­íc mÆt Vïng Nguån n­íc mÆt km3/n¨m  Tæng sè Riªng néi ®Þa  Tr÷ l­îng (km3/m2) % Tr÷ l­îng (km3/m2) %  C¶ n­íc 840 100 328 100  §ång b»ng s«ng Hång - L­u vùc s«ng Hång vµ s«ng Th¸i B×nh 137 16,3 90,6 27,8  Vïng ®«ng b¾c 17,4 2 15,7 4,8  - L­u vùc s«ng vïng Qu¶ng Ninh 8,5 1 8,5 2,6  - L­u vùc s«ng Cao b»ng L¹ng S¬n 8,9 1 7,2 2,2  Vïng B¾c Trung Bé 67 8 58,3 17,9  - L­u vùc s«ng M· 18,5 2,3 14,7 4,5  - L­u vùc s«ng C¶ 24,7 2,9 19,8 6,3  - L­u vùc s«ng B×nh TrÞ Thiªn 23,8 2,8 23,8 7,3  Vïng duyªn H¶i miÒn Trung 48,7 5,8 48,7 14,8  - C¸c s«ng vïng Qu¶ng Nam - §µ N½ng 21,6 2,6 21,6 6,6  - Khu vùc s«ng Qu¶ng Ng·i B×nh §Þnh 14,6 1,7 14,6 3,2  - Khu vùc Phó Yªn Kh¸nh Hßa 12,5 1,4 12,5 4,4  T©y Nguyªn 30 3,6 30 9,1  Vïng §«ng Nam Bé 34,9 4 34,9 10,6  - L­u vùc s«ng §ång Nai 25 3 24,8 7,6  - C¸c s«ng B×nh ThuËn Ninh ThuËn 8,4 1 8,4 2,6  §ång b»ng s«ng Cöu Long 505 60 50 15,8  (Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ cung cÊp n­íc s¹ch vµ VSMT n«ng th«n ViÖt Nam). * Tµi nguyªn n­íc d­íi ®Êt. Trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã thÓ chia ra 26 ®¬n vÞ chøa n­íc cã ®Æc ®iÓm ph©n bè, chÊt l­îng, sè l­îng vµ kh¶ n¨ng khai th¸c sö dông kh¸c nhau tïy thuéc vµo sù hiÖn diÖn cña chóng, ë c¸c miÒn vµ phô miÒn thñy chÊt ®Þa v¨n (§CTV) kh¸c nhau. Tr÷ l­îng n­íc d­íi ®Êt ®­îc ®¸nh gi¸ theo hai lo¹i: tr÷ l­îng ®éng tù nhiªn vµ tr÷ l­îng khai th¸c. Tr÷ l­îng ®éng tù nhiªn cña n­íc d­íi ®Êt lµ l­u l­îng dßng ch¶y ngÇm ë mét mÆt c¾t ®ã cña tÇng chøa n­íc. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy tiÒm n¨ng n­íc d­íi ®Êt cña n­íc ta rÊt réng lín tæng tr÷ l­îng ®éng tù nhiªn trªn toµn l·nh thæ ®­îc ®¸nh gi¸ vµo kho¶ng 1828m3/s t­¬ng øng víi m«®un dßng ngÇm lµ 4,5l/s.km2 vµ ph©n bè theo c¸c vïng nh­ trong b¶ng 1.2 B¶ng 1.3: Tr÷ l­îng ®éng tù nhiªn cña c¸c vïng Vïng L­u l­îng m­a (m3/s) M« - ®un (l/s. km2)  §«ng B¾c 238,7 4,5  T©y B¾c 214,8 5,05  §ång B»ng B¾c Bé 88,9 3,6  B¾c Trung Bé 476,0 8,01  Nam Trung Bé 318,8 3,7  T©y Nguyªn 108,5 3,3  §ång B»ng Nam Bé 158,2 3,4  §«ng Nam Bé 163,0 3,6  (Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ cung cÊp n­íc s¹ch vµ VSMT n«ng th«n ViÖt Nam). Tuy nhiªn tr÷ l­îng ®éng tù nhiªn d­íi ®Êt phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn vµ ®Þa chÊt nªn c¸c con sè trªn ch­a nãi lªn møc ®é giÇu nghÌo n­íc vµ kh¶ n¨ng khai th¸c n­íc d­íi ®Êt cña c¸c miÒn ®Þa chÊt thñy v¨n. Tr÷ l­îng khai th¸c cña n­íc d­íi ®Êt lµ l­îng n­íc tÝnh b»ng m3 trong mét ngµy ®ªm cã thÓ thu ®­îc b»ng c«ng tr×nh lÊy n­íc mét c¸ch hîp lý vÒ mÆt kinh tÕ - kü thuËt víi chÕ ®é khai th¸c nhÊt ®Þnh vµ chÊt l­îng n­íc ®· ®¸p øng yªu cÇu sö dông suèt trong thêi gian tÝnh to¸n sö dông n­íc. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc tiÕn hµnh ë 144 vïng th× hiÖn nay míi x¸c ®Þnh tr÷ l­îng khai th¸c cÊp A lµ 580.000m3/ngµy ®ªm, cÊp B - 1.300.000m3/ngµy ®ªm vµ cÊp C1 8.620.000m3/ngµy ®ªm. ChÊt l­îng n­íc d­íi ®Êt ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chØ tiªu. §é kho¸ng hãa, ®é PH, tæng hîp ®é cøng, hµm l­îng s¾t, c¸c hîp chÊt Nit¬, CO2 ¨n mßn vµ vi khuÈn. Theo c¸c chØ tiªu trªn cã thÓ ®­a ra mét sè nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ s¬ bé chÊt l­îng n­íc d­íi ®Êt nh­ sau: ë c¸c vïng ven biÓn, n­íc d­íi ®Êt th­êng nhiÔm mÆn, hµm l­îng Clo lín, kh«ng ®¸p øng tiªu chuÈn n­íc sinh ho¹t. ChÊt l­îng cña n­íc d­íi ®Êt thay ®æi rÊt phøc t¹p do sù xen kÏ gi÷a n­íc nh¹t víi n­íc mÆn theo diÖn tÝch còng nh­ trªn mÆt c¾t mét sè vïng. C¸c chØ tiªu kh¸c còng biÕn thiªn trong giíi h¹n rÊt réng, nhiÒu khi kh«ng râ quy luËt, trong ®ã ®Æc ®iÓm ph¶i kÓ ®Õn hiÖn t­îng nhiÔm mÆn, nhiÔm s¾t, nhiÔm phÌn kh¸ phæ biÕn trªn nhiÒu vïng. ë nh÷ng vïng canh t¸c cã sö dông ph©n bãn vµ mét sè trung t©m d©n c­ - c«ng nghiÖp lín, n­íc d­íi ®Êt ®· cã dÊu hiÖu nhiÔm bÈn ë c¸c møc ®é kh¸c nhau. Hµm l­îng Cu, Pb, As, Hg ®Òu nhá h¬n tiªu chuÈn cho phÐp ®èi víi n­íc sinh ho¹t. Tuy nhiªn, ë mét sè n¬i thuéc ®ång b¾c bé ®· lµm cho l­îng Hg kh¸ cao. Hµm l­îng Mn trong n­íc cña c¸c lç khoan trong trÇm tÝch ®Ö tø bë rêi ®Òu cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp. Mét sè vïng thuéc ®ång b»ng s«ng Hång, s«ng Cöu Long vµ c¸c ®ång b»ng kh¸c cã hµm l­îng s¾t cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp. B¶ng 1.4: Tr÷ l­îng n­íc ngÇm ë mét sè ®iÓm STT Mét sè ®iÓm khoan ë c¸c vïng C«ng suÊt (m3/s)  1 §ång b»ng s«ng Hång 98  2 B¾c Trung Bé (Nghi Xu©n - Thanh Hãa) 8,5  3 Duyªn H¶i miÒn Trung (Bång S¬n - B×nh §Þnh) 307  4 §«ng Nam Bé (An Phó - §ång Nai) 138  5 §ång b»ng s«ng Cöu Long (Mü Tho – TiÒn Giang) 11,5  (Nguån: Quy ho¹ch tæng thÓ cung cÊp n­íc s¹ch vµ VSMT n«ng th«n ViÖt Nam). Mét sè nhËn xÐt vÒ nguån n­íc phôc vô cÊp n­íc sinh ho¹t ven biÓn: - L­îng m­a hµng n¨m cña ViÖt Nam thuéc lo¹i t­¬ng ®èi lín (1.800mm - 2.000mm) víi chÊt l­îng n­íc tèt ®Ó phôc vô cho cÊp n­íc sinh ho¹t. Song do ph©n bè kh«ng ®Òu theo kh«ng gian vµ thêi gian: mïa lò tõ th¸ng 6 ®Õn th¸ng 11 chiÕm tõ 70% ®Õn 80% mïa kiÖt tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau l­îng m­a chØ chiÕm kho¶ng 20% ®Õn 30% nªn cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p thu høng n­íc m­a, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi (Hå chøa, ®Ëp d©ng...) ®Ó kÕt hîp viÖc thu gi÷ n­íc cÊp n­íc sinh ho¹t kÕt hîp víi t­íi tiªu vµo mïa kh«. - L­îng m­a cao t¹o thuËn lîi cho m¹ng s«ng suèi ph¸t triÓn víi mËt ®é cao (thay ®æi tõ 0,15 ®Õn h¬n 2km/km2) víi tæng l­u l­îng dßng ch¶y rÊt lín. ChØ tÝnh 10 con s«ng lín nhÊt ®· cã l­u l­îng dßng ch¶y cña s«ng cã thÓ cung cÊp kho¶ng 12m3/ng­êi - ngµy so víi nhu cÇu sö dông n­íc cho môc ®Ých sinh ho¹t trung b×nh cao lµ 0,1m3/ngµy. - ChÊt l­îng n­íc mÆt nh×n chung biÕn ®æi m¹nh, dÔ bÞ « nhiÔm nªn sö dông cho môc ®Ých ¨n uèng vµ sinh ho¹t cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý n­íc. ë nhiÒu vïng nguån n­íc mÆt bÞ x©m nhËp mÆn (kho¶ng 100km ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ 40km ë ®ång b»ng s«ng Hång), bÞ nhiÔm hãa chÊt, chÊt th¶i c«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t nÆng nÒ kh«ng sö dông ®­îc ®Ó cÊp n­íc. Ngoµi ra lò lôt g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc khai th¸c n­íc mÆt ë vïng tròng ®ång b»ng s«ng Hång, s«ng Cöu Long vµ ven biÓn B¾c Trung Bé. - Trªn toµn l·nh thæ, kho¶ng 75% lµ vïng nói vµ trung du ®­îc cÊu thµnh tõ c¸c lo¹i ®¸ cøng vµ 25% lµ vïng ®ång b»ng, ven biÓn ®­îc thµnh t¹o tõ lo¹i båi tÝch bë rêi cña s«ng vµ biÓn. N­íc ngÇm tån t¹i trong c¸c trÇm tÝch bëi rêi lµ nguån n­íc chñ yÕu, ph©n bè kh¸ ®ång ®Òu vµ dÔ khai th¸c. N­íc ngÇm trong c¸c lo¹i ®¸ cøng cã tr÷ l­îng h¹n chÕ h¬n, ph©n bè rÊt kh«ng ®ång ®Òu theo kh«ng gian vµ khã kh¨n trong khai th¸c. - ChÊt l­îng n­íc ngÇm nh×n chung t­¬ng ®èi tèt vµ phï hîp víi nhu cÇu sinh ho¹t cña con ng­êi trõ mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: - NhiÔm mÆn: Chñ yÕu ë phÇn ven biÓn ®ång b»ng s«ng Hång vµ s«ng Cöu Long. - Hµm l­îng s¾t vµ mangan cao nªn cÇn ph¶i xö lý tr­íc khi sö dông. HiÖn t­îng nµy phæ biÕn ë hÇu hÕt 2 ®ång b»ng (s«ng Hång vµ s«ng Cöu Long) tuy nhiªn c«ng nghÖ xö lý t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, kh«ng qu¸ tèn kÐm. - ChÊt l­îng n­íc bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu cña viÖc sö dông ngµy cµng gia t¨ng ph©n bãn hãa häc vµ thuèc trõ s©u. KÕt luËn: Tµi nguyªn n­íc hoµn toµn cã kh¶ n¨ng tháa m·n nhu cÇu ¨n uèng vµ sinh ho¹t cña c¸c côm d©n c­ ven biÓn nãi riªng vµ toµn quèc nãi chung. Tuy nhiªn do sù ph©n bè kh«ng ®Òu theo kh«ng gian vµ thêi gian còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chÊt l­îng n­íc nªn cÇn ph¶i khai th¸c sö dông mét c¸ch hîp lý ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ vÒ kinh tÕ - kü thuËt vµ kh«ng lµm suy kiÖt vµ « nhiÔm nguån n­íc. 1.2.3. T×nh h×nh cung cÊp n­íc s¹ch c¸c vïng n«ng th«n ven biÓn. - Giai ®o¹n tr­íc 1980 tr­íc khi triÓn khai ch­¬ng tr×nh n­íc sinh ho¹t n«ng th«n do UNICEF tµi trî: Trong giai ®o¹n nµy c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc lµ c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc cæ truyÒn nh­: hå, lu chøa n­íc m­a, giÕng kh¬i thu n­íc ngÇm m¹ch n«ng, giÕng khoan kh¬i thu n­íc mÆt ven hå vµ giÕng c«ng céng... ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh ®­îc x©y dùng tõ phong trµo “cÊp n­íc vµ vÖ sinh n«ng th«n” do Bé y tÕ ph¸t ®éng tõ n¨m 1962. Trong sè c¸c c«ng tr×nh trªn chØ cã mét sè giÕng ë c¸c hé gia ®×nh, hoÆc c«ng céng bªn c¹nh chïa, nhµ thê cã x©y thµnh vµ b¶o qu¶n tèt nªn chÊt l­îng n­íc s¹ch hîp vÖ sinh. Sè giÕng nµy chØ kho¶ng 2% tæng sè giÕng cæ truyÒn quy ®æi theo thèng kª cña Vô vÖ sinh m«i tr­êng Bé y tÕ – tøc kho¶ng 75.000 giÕng phôc vô cÊp n­íc s¹ch ®¹t yªu cÇu cho 3.870.000 ng­êi d©n n«ng th«n. Sè giÕng cæ truyÒn cßn l¹i kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng n­íc lµ do: - ChÊt l­îng x©y dùng kh«ng ®óng kü thuËt, kh«ng x©y thµnh bao bäc b¶o vÖ. - Khi ®µo giÕng gÆp ph¶i nh÷ng m¹ch n­íc cøng, n­íc nhiÔm mÆn, nhiÔm s¾t, n­íc th¶i hoÆc nhiÔm bÈn bëi c¸c chÊt h÷u c¬ - s¶n phÈm cña n­íc th¶i sinh ho¹t c«ng nghiÖp. Theo thèng kª cña ngµnh y tÕ, hÇu hÕt c¸c giÕng kh¬i m¹ch n«ng ë n«ng th«n ®Òu cã chÊt l­îng kh«ng ®¹t tiªu chuÈn. Nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng nµy do c¸c chÊt th¶i n«ng nghiÖp vµ sinh ho¹t ®Òu kh«ng qua xö lý ®· g©y « nhiÔm n­íc bÒ mÆt lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng n­íc tÇng n«ng. b. Giai ®o¹n tõ 1981 – 1994 (tr­íc khi cã chØ thÞ 200TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ) Tr­íc ¶nh h­ëng to lín cña viÖc cung cÊp n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n, h­ëng øng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña Liªn hîp quèc vÒ thËp niªn cung cÊp n­íc uèng vµ vÖ sinh m«i tr­êng thÕ giíi (1981 – 1990). N¨m 1982 ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· thµnh lËp ñy ban quèc gia vÒ n­íc sinh ho¹t vµ vÖ sinh m«i tr­êng. §ång thêi ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp Ch­¬ng tr×nh n­íc uèng vµ vÖ sinh m«i tr­êng thÕ giíi vµ tæ chøc gia nhËp Ch­¬ng tr×nh n­íc uèng vµ vÖ sinh thÕ giíi vµ tæ chøc Quü nhi ®ång Liªn hiÖp quèc (UNICEF) b¾t ®Çu thùc hiÖn trî gióp ch­¬ng tr×nh môc tiªu nh©n ®¹o c¶i thiÖn t×nh tr¹ng cÊp n­íc sinh ho¹t n«ng th«n ViÖt Nam t¹i khãa 1982 – 1986 víi môc tiªu nh©n ®¹o lµ c¶i thiÖn t×nh tr¹ng cÊp ®èi víi mét sè tiÓu vïng thiÕu n­íc trÇm träng. N¨m 1982, ch­¬ng tr×nh ®· triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu tiªn cã tÝnh thö nghiÖm vÒ m« h×nh cÊp n­íc víi hé n«ng d©n t¹i mét sè vïng kinh tÕ, míi thuéc ba tØnh: Minh H¶i (B¹c Liªu vµ Cµ Mau ngµy nay), Kiªn Giang vµ Long An, nh»m gi¶i quyÕt khÈn cÊp viÖc cÊp n­íc s¹ch cho d©n t¹i mét sè vïng kinh tÕ míi, ®ång thêi th¨m dß, x¸c ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p thi c«ng, c¸c g¶i ph¸p kü thuËt víi c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc thï cña ViÖt Nam. Sau mét n¨m thùc hiÖn víi nguån n­íc sinh ho¹t hoÆc sö dông nguån n­íc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh. Tõ kÕt qu¶ nµy, n¨m 1984 ®­îc sù tháa thuËn cña UNICEF, vïng dù ¸n tiÕp tôc më réng ra 3 tØnh phÝa B¾c: Thanh Hãa, NghÖ TÜnh vµ Hµ Nam Ninh (nay lµ 6 tØnh NghÖ An, Hµ TÜnh, Thanh Hãa, Ninh B×nh, Nam §Þnh vµ Hµ Nam). Trªn thùc tÕ viÖc khoan giÕng b»ng tay ®· tá ra thÝch hîp cho phÇn lín vïng n«ng th«n ViÖt Nam thêi k× nµy, kh¼ng ®Þnh thµnh c«ng cña thêi k× ®Çu tiªn khai ch­¬ng tr×nh n­íc sinh ho¹t n«ng th«n. Trªn c¬ së nh÷ng m« h×nh cÊp n­íc cã hiÖu qu¶, ®­îc sù ®ång ý cña chÝnh Phñ vµ chÊp thuËn cña tæ chøc UNICEF, ch­¬ng tr×nh ®­îc më réng ra nhiÒu tØnh. N¨m 1987 ch­¬ng tr×nh ®­îc më réng ra 7 tØnh (nay lµ 13 tØnh vµ thµnh phè): VÜnh Long, Trµ Vinh, BÕn Tre, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn, Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng TrÞ, Qu¶ng B×nh, Hµ Néi, H¶i D­¬ng, H­ng Yªn, H¶i Phßng vµ TP Hå ChÝ Minh ®­a quy m« cÊp n­íc lªn 23 tØnh, thµnh phè ®ång thêi vèn tµi trî cña UNICEF cho ch­¬ng tr×nh ®­îc t¨ng nhanh qua mçi n¨m. N¨m 1990 cã thªm 14 tØnh tham gia ch­¬ng tr×nh, ®ã lµ ®Þa ph­¬ng: TiÒn Giang, An Giang, HËu Giang, §ång Th¸p, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Qu¶ng TrÞ, Qu¶ng Nam - §µ N½ng, Qu¶ng B×nh, H¶i H­ng, Th¸i B×nh, L¹ng S¬n, Hoµng Liªn S¬n, Gia Lai – Kontum. Tõ n¨m 1987 ®­îc sù ®ång ý cña ChÝnh phñ, ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng ®· gãp phÇn hç trî cho ho¹t ®éng cña Ch­¬ng tr×nh cÊp tØnh, thµnh phè, huy ®éng thªm nguån vèn cña ng­êi sö dông ®ång thêi chñ tr­¬ng thay thÕ hµng nhËp khÈu, gãp phÇn gi¶m ®­îc gi¸ thµnh . Nh÷ng yÕu tè nµy ®· lµm t¨ng nhanh sè l­îng nguån cÊp n­íc qua c¸c n¨m, cô thÓ nªu trong b¶ng 1.5: B¶ng 1.5: KÕt qu¶ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh SHNT 1978 – 1990 N¨m Vèn tµi trî cña UNICEF (1000USD) Sè nguån cÊp n­íc (nguån)  N¨m 1987 1.125 2.415  N¨m 1988 1.180 5.238  N¨m 1989 2.175 8.375  N¨m 1990 2.321 12.121  (Nguån: BQL Dù ¸n UNICEF – Trung t©m n­íc SH vµ VSMT n«ng th«n). §Õn hÕt n¨m 1990, sau hai tµi khãa trî gióp cña UNICEF víi tæng kinh phÝ tµi trî 15,095 triÖu USD ®· thùc hiÖn ®­îc 33.487 giÕng trªn ®Þa bµn 38 tØnh, thµnh phè (tÝnh theo tØnh míi) ®¸p øng cho kho¶ng 4 triÖu n«ng d©n n«ng th«n cã n­íc s¹ch cho nhu cÇu sinh ho¹t. - H­ëng øng tinh thÇn Héi nghÞ th­îng ®Ønh thÕ giíi t¹i Niu §ª Li (th¸ng 9 n¨m 1990) vµ C«ng ­íc quèc tÕ vÒ quyÒn trÎ em, cuèi n¨m 1991 ChÝnh phñ ®· th«ng qua “Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia”, trong ®ã vÊn ®Ò cung cÊp n­íc vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n ®· ®­îc ®Æt thµnh mét vÊn ®Ò cung cÊp n­íc vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n ®­îc ®Æt thµnh mét bé phËn trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. - Trªn c¬ së môc tiªu ®ã, häat ®äng cña Ch­¬ng tr×nh cung cÊp n­íc sinh ho¹t n«ng th«ng tiÕp tôc ®­îc më réng. N¨m 1991 cã 28 tØnh, thµnh phè tham gia, n¨m 1992 cã 36 tØnh vµ n¨m 1993 më réng tíi 53 tØnh, thµnh phè trong c¶ n­íc (nay lµ 61 tØnh, thµnh phè). Tõ n¨m 1994, ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· hç trî cho ho¹t ®éng cña ch­¬ng tr×nh. Qua 4 n¨m thùc hiÖn ®· tæ chøc l¾p ®Æt vµ ®­a vµo sö dông ®¶m b¶o cung cÊp n­íc s¹ch hîp vÖ sinh víi kinh phÝ gÇn 8,99 triÖu USD vµ 119,46 tû ®ång. B¶ng 1.6: KÕt qu¶ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh n­íc SHNT 1991 – 1994 N¨m Sè nguån cÊp n­íc Nguån vèn   UNICEF (USD) Nhµ n­íc hç trî (VN§)  1991 16.580 1.839.454 400.000.000  1992 13.410 1.361.198 200.000.000  1993 27.250 3.288.925 3.460.000.000  1994 30.750 2.497.769 15.400.000.000  (Nguån: BQL Dù ¸n UNICEF – Trung t©m n­íc SH vµ VSMT n«ng th«n) Nh×n chung trong giai ®o¹n nµy, ch­¬ng tr×nh n­íc sinh ho¹t vÖ sinh n«ng th«n chñ yÕu lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn viÖn trî UNICEF chuyÓn vÒ c¸c tØnh, huyÖn vµ x· víi môc tiªu gióp ®ì ng­êi nghÌo, trÎ em vµ phô n÷ ë vïng s©u, vïng xa, vïng miÒn nói khã kh¨n b»ng c«ng nghÖ cÊp n­íc sinh ho¹t truyÒn thèng vµ ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ giÕng khoan ®­êng kÝnh nhá l¾p b¬m ¸p dông cho c¸c vïng ®ång b»ng cã nguån n­íc ngÇm: bÓ n­íc lµ lu chøa n­íc m­a, n­íc tù ch¶y cho vïng nói cao, nói ®¸ v«i hoÆc vïng n­íc nhiÒu phÌn, nhiÔm mÆn. C«ng nghÖ xö lý n­íc còng rÊt ®¬n gi¶n, chñ yÕu lµ c¸c ph­¬ng ph¸p läc cæ truyÒn nh­ läc chËm, läc b»ng c¸t. ViÖc më réng Ch­¬ng tr×nh trªn ®Þa bµn c¶ n­íc víi c¸c khu vùc ®Þa h×nh l·nh thæ kh¸c nhau, gi¶i ph¸p cÊp n­íc b»ng giÕng khoan l¾p b¬m tay VN6 ®· kh«ng cßn thÝch hîp víi c¸c vïng kh«ng cã nguån n­íc ngÇm hoÆc nguån n­íc ngÇm bÞ nhiÔm mÆn, vïng nói cao... §Ó më réng ph¹m vi nµy, ch­¬ng tr×nh ®· chñ tr­¬ng ®a d¹ng hãa lo¹i h×nh cÊp n­íc phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm cña tõng vïng nh­: + GiÕng khoan, ®µo giÕng kh¬i l¾p b¬m tay, c¶i t¹o giÕng lµng phôc vô cho mét sè hé hoÆc nhãm gia ®×nh. + X©y dùng hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung víi 2 lo¹i h×nh chÝnh: + HÖ thèng dÉn n­íc ch¶y: §©y lµ gi¶i ph¸p cÊp n­íc tËp trung víi nguån n­íc m¹ch lé cña n­íc ngÇm, hoÆc suèi ë vÞ trÝ cao h¬n khu vùc sö dông n­íc. N­íc ®­îc thu l¹i b»ng hå thu n­íc, lµm s¹ch b»ng c¸c c«ng tr×nh xö lý (chñ yÕu lµ dïng bÓ läc chËm) vµ ®­îc dÉn b»ng hÖ thèng kÝn n­íc phôc vô cho côm d©n c­ hoÆc cã thÓ ®­a ®Õn tËn hé gia ®×nh, lo¹i h×nh phï hîp víi vïng cao, vïng nói. * HÖ thèng cÊp n­íc sö dông b¬m dÉn: Lµ gi¶i ph¸p cÊp n­íc tËp trung víi nguån n­íc ngÇm hoÆc n­íc mÆt (nh­ mét nhµ m¸y n­íc nhá cïng cÊp n­íc cho hµng ngµn ng­êi). N­íc sau khi xö lý ®­îc b¬m lªn th¸p n­íc t¹o ¸p lùc hoÆc b¬m ®Èy ®i ®Õn tõng bÓ chøa hoÆc tõng hé gia ®×nh qua ®ång hå ®Ó thu tiÒn n­íc. Lo¹i h×nh phï hîp víi vïng ®ång b»ng ®«ng d©n c­. C¸c c«ng nghÖ cÊp n­íc trªn phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, hoµn c¶nh tù nhiªn t¹i c¸c vïng n«ng th«n ViÖt Nam, nªn ®· ®­îc nh©n d©n tiÕp thu vµ nhËn réng ë nhiÒu n¬i. Tõ n¨m 1982 – 1993, tæng kinh phÝ ®Çu t­ cho cÊp n­íc sinh ho¹t n«ng th«n ®¹t 435 tû ®ång ViÖt Nam, trong ®ã UNICEF viÖn trî trªn 260 tû ®ång (chiÕm 60%), ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng, ng­êi h­ëng lîi tù ®ãng gãp b»ng tiÒn mÆt, vËt t­ hoÆc b»ng c«ng lao ®éng ­íc tÝnh kho¶ng 175 tû ®ång (chiÕm 40%) ®· x©y dùng trªn 70.000 nguån n­íc cÊp cho gÇn 10 triÖu ng­êi. - Giai ®o¹n tõ n¨m 1995 ®Õn nay: N¨m 1994 Thñ t­íng chÝnh phñ ®· cã ChØ thÞ 200/TTg vÒ ®¶m b¶o n­íc s¹ch – vÖ sinh – m«i tr­êng n«ng th«n, n¨m 1998 ChÝnh phñ ®· quyÕt ®Þnh Ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch vÖ sinh m«i tr­êng lµ mét trong b¶y Ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vµ bµn giao cho Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n qu¶n lý víi môc tiªu ®Õn n¨m 2005 ®¶m b¶o 80% d©n sè n«ng th«n (kho¶ng h¬n 60 triÖu ng­êi) ®­îc sö dông n­íc s¹ch, 50% hé gia ®×nh cã hè xÝ hîp vÖ sinh, 30% sè chuång tr¹i ch¨n nu«i vµ 10% sè lµng nghÒ cã hÖ thèng xö lý chÊt th¶i. Tõ khi trë thµnh ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, vÊn ®Ò cÊp n­íc n«ng th«n cµng ®­îc nhiÒu c¬ quan ®oµn thÓ, c¸c ngµnh, c¸c cÊp quan t©m vµ gi¶i quyÕt. Nguån vèn hç trî cña nhµ n­íc t¨ng nhanh qua c¸c n¨m, sù hç trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ngµy cµng nhiÒu vµ nhÊt lµ sù ®ãng gãp vµ tù x©y dùng c«ng tr×nh cÊp n­íc cña chÝnh ng­êi d©n ngµy cµng lín. ChÝnh v× thÕ tû lÖ sè d©n n«ng th«n ®­îc cÊp n­íc s¹ch t¨ng rÊt nhanh, tÝnh ®Õn n¨m 2003 ®· lªn tíi 54%. Nguån vèn hç trî cña nhµ n­íc t¨ng dÇn tõ 1999 ®Õn 2003 nh­ trong b¶ng 1.7 B¶ng 1.7: Nguån vèn ch­¬ng tr×nh n­íc SHNT 1999 – 2003 N¨m Nguån vèn  UNICEF (USD) Trung ­¬ng hç trî (VN§)  1999 1.234.780 59.400.000.000  2000 1.123.520 102.000.000.000  2001 1.454.870 162.000.000.000  2002 1.875.650 215.000.000.000  2003 1.332.250 236.000.000.000  (Nguån: BQL Dù ¸n UNICEF – Trung t©m n­íc SH vµ VSMT n«ng th«n) C«ng nghÖ cÊp n­íc trong giai ®o¹n nµy chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung (tù ch¶y hoÆc b¬m dÉn) víi c«ng xuÊt tõ 5 – 50m3/h. Ngoµi ra còng sö dông nguån n­íc tõ c¸c giÕng khoan nhá ®· cã ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh nèi m¹ng. HÖ cÊp n­íc tËp trung nhá (nèi m¹ng) lµ lo¹i h×nh tËn dông giÕng khoan ®­êng kÝnh nhá, giÕng ®µo, thay b¬m tay b»ng l¾p b¬m ®iÖn ®­a lªn th¸p n­íc cã thÓ tÝch nhá, ®é cao tõ (5 – 7m), dïng ®­êng èng dÉn ®Õn hé gia ®×nh, cã l¾p ®ång hå ®o n­íc phôc vô kho¶ng (50 – 100) hé gia ®×nh. Lo¹i h×nh nµy phï hîp víi vïng d©n c­ ë tËp trung nh­ ®ång b»ng s«ng Hång, ®ång b»ng s«ng Cöu Long, Duyªn H¶i miÒn Trung. Nh÷ng tr­êng hîp hé gia ®×nh sèng nhá lÎ kh«ng tËp trung th× cÊp b»ng c¸c th«ng tin cÊp n­íc nhá lÎ nh­ giÕng ®µo, bÓ läc chËm, lu chøa n­íc m­a... Chi tiÕt t×nh h×nh cÊp n­íc n«ng th«n ven biÓn toµn quèc ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.8. B¶ng 1.8: Tæng hîp t×nh h×nh cÊp n­íc s¹ch n«ng th«n ven biÓn ViÖt Nam STT C¸c vïng D©n sè n«ng th«n (ng­êi) HÖ cÊp n­íc tËp trung GiÕng khoan GiÕng ®µo BÓ/lu n­íc m­a Lo¹i kh¸c Tæng sè d©n ®­îc h­ëng n­íc s¹ch Tû lÖ % sè d©n ®­îc h­ëng n­íc s¹ch   Sè ng­êi Tû lÖ % Sè ng­êi Tû lÖ % Sè ng­êi Tû lÖ % Sè ng­êi Tû lÖ % Sè ng­êi Tû lÖ %   Toµn quèc 63.958.400 13.907.696 21,7 6.927.500 10,8 8,640.438 13,5 2.796.176 4,4 2.442.410 3,8 34.713.770 54,3  1 §B S«ng Hång 14.743.500 3.716.580 25,2 2.168.310 14.7 1.778.730 12,1 260.110 1,8 556.170 3,8 8.479.900 57,5  2 B¾c Trung Bé 9.420.000 1.537.526 16,3 1.376.310 14,6 1.414.088 15,0 275.186 2,9 293.150 3,1 4.896.260 52,0  3 D H¶i MiÒn Trung 6.852.100 1.82.030 17,3 553.680 8,1 1.360.560 19,9 136.860 20,0 192.600 2,8 3.452.730 50,0  4 §«ng Nam Bé 4.806.600 82.890 18,6 871.520 18,1 903.040 18,8 80.900 1,7 174.730 3,6 2.923.080 60,8  5 §B S«ng Cöu Long 15.213.800 4.458.750 29,3 1.785.450 11,7 233.020 1,5 1.725.910 11,3 533.3,5 3,5 8.736.530 57,4  (Nguån: V¨n phßng Ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia n­íc s¹ch VSMT n«ng th«n) 1.2.4. §¸nh gi¸ chÊt l­îng n­íc th« vïng ven biÓn theo c¸c vïng sinh th¸i. - Vïng ven biÓn ®ång b»ng s«ng Hång theo b¶ng 1.10a Vïng ®ång b»ng s«ng Hång cã diÖn tÝch 1.478,1km2 (chiÕm 3,7% diÖn tÝch c¶ n­íc) víi sè d©n n«ng th«n ­íc tÝnh kho¶ng 14.744.000 ng­êi. Tµi nguyªn n­íc cña vïng ®ång b»ng s«ng Hång thuËn lîi h¬n so víi c¸c vïng kh¸c ë miÒn B¾c ViÖt Nam, ®ñ vÒ sè l­îng vµ t­¬ng ®èi vÒ mÆt chÊt l­îng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ë møc bÒn v÷ng. Sè liÖu ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th« (n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ) cña khu vùc xem b¶ng 1.10b Theo tµi liÖu ®iÒu tra, thu thËp cña V¨n phßng Ch­¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia vÒ n­íc s¹ch vµ VSMT n«ng th«n - Trung t©m n­íc sinh ho¹t vµ VSMT n«ng th«n (Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n) tû lÖ d©n c­ dïng n­íc s¹ch cña ph­¬ng thøc hÖ cÊp n­íc tËp trung lµ 25,2%, giÕng khoan tay lµ 14,7% giÕng ®µo 12,1% bÓ lu chøa n­íc m­a 1,8%, c¸c lo¹i h×nh kh¸c 3,8%. Tû lÖ ®­îc cÊp n­íc s¹ch ë vïng ven biÓn ®ång b»ng s«ng Hång ®· ®¹t 27,5%. - Vïng ven biÓn b¾c Trung Bé theo b¶ng 1.11a Vïng B¾c Trung Bé lµ vïng tiÕp gi¸p gi÷a vïng ®ång b»ng s«ng Hång vµ Duyªn H¶i miÒn Trung, vïng B¾c Trung Bé víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 5.117,4m2 (chiÕm 15,5% diÖn tÝch c¶ n­íc) vµ sè d©n n«ng th«n ­íc tÝnh kho¶ng 9.420.000 ng­êi. Vïng cã l­îng m­a lín, nh­ng ph©n bè kh«ng ®Òu theo thêi gian. Mïa hÌ th­êng chØ chiÕm 70% - 80%, mïa kh« chØ chiÕm 20 - 30% so víi l­îng n­íc c¶ n¨m, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c tØnh phÝa Nam cña vïng B¾c Trung Bé nh­ Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh vµ Qu¶ng TrÞ (nguån n­íc mÆt cña vïng B¾c Trung Bé víi l­u l­îng trung b×nh lµ 67km3/n¨m, chiÕm 8% tæng nguån n­íc mÆt c¶ n­íc, tr÷ l­îng n­íc ngÇm ®¹t c«ng suÊt 8,5m3/s). ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy lîi lín ®Ó gi÷ n­íc vÒ mïa lò, cung cÊp n­íc vÒ mïa kh« cã ý nghÜa quan träng. Tõ th¸ng 4/1994 triÓn khai ChØ thÞ sè 200TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ bªn c¹nh viÖc triÓn khai tiÕp tôc c¸c c«ng tr×nh thñy lîi kÕt hîp thñy ®iÖn, thñy lîi kÕt hîp víi gi÷ vµ cÊp n­íc sinh ho¹t cã quy m« lín, nhiÒu c«ng tr×nh cÊp n­íc gia ®×nh hoÆc hé gia ®×nh nh­ giÕng khoan ®­êng kÝnh nhá, c¶i t¹o vµ x©y míi giÕng ®µo cã t­êng ng¨n, bÓ läc, mét sè c«ng tr×nh cÊp n­íc tËp trung quy m« nhá ®­îc h×nh thµnh (kÓ c¶ hÖ tù ch¶y vµ b¬m ®Èy) ®· gãp phÇn c¶i thiÖn t×nh tr¹ng khã kh¨n vÒ n­íc. Sè liÖu ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th« (n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ) cña khu vùc xem b¶ng 1.11b C¸c h×nh thøc cÊp n­íc chñ yÕu hiÖn nay ¸p dông t¹i vïng B¾c Trung bé lµ cÊp n­íc tËp trung (16,3%), giÕng khoan (14,6%), giÕng ®µo 15,0%), bÓ lu n­íc chøa n­íc m­a (2,9%), c¸c lo¹i h×nh kh¸c (3,1%). Tû lÖ d©n c­ ®­îc cÊp n­íc s¹ch trong vïng ®Õn hÕt n¨m 2003 lµ 4.896.260 ng­êi ®¹t tû lÖ 52%. L­îng n­íc sö dông ë khu vùc ven biÓn lµ 20l/ng­êi/ngµy, khu vùc ®ång b»ng lµ 60l/ng­êi/ngµy vµ ë c¸c côm kinh tÕ - x· héi, d©n c­ sèng tËp trung lµ 80l/ng­êi/ngµy. Tû lÖ sè d©n ®­îc h­ëng n­íc s¹ch cao nhÊt lµ tØnh Thõa Thiªn - HuÕ (60%) vµ thÊp nhÊt lµ Qu¶ng B×nh vµ NghÖ An (45%). - Vïng ven biÓn duyªn h¶i miÒn Trung theo b¶ng 1.12a KÕt qu¶ ®iÒu tra hiÖn tr¹ng cÊp n­íc n«ng th«n cña c¸c tØnh vïng Duyªn H¶i MiÒn Trung ®Õn th¸ng 12/2003 cho thÊy: d©n sè n«ng th«n toµn vïng lµ: 6.852.100 ng­êi nh­ng chØ cã 3.425.730 ng­êi d©n n«ng th«n ®­îc dïng n­íc s¹ch cho sinh ho¹t hµng ngµy chiÕm tû lÖ 50% nh­ng ph©n bæ kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c tØnh trong vïng. TØnh cao nhÊt lµ Thµnh phè §µ N½ng (56%), tØnh Phó Yªn thÊp nhÊt (41%). Nãi chung tû lÖ ng­êi d©n ven biÓn trªn ®Þa bµn 8 tØnh ®­îc h­ëng n­íc s¹ch cßn thÊp. C¸c lo¹i h×nh c«ng tr×nh cÊp n­íc th­êng ®­îc sö dông t¹i vïng ven biÓn Duyªn H¶i miÒn Trung gåm: HÖ cÊp n­íc tËp trung cung cÊp n­íc cho kho¶ng 1.182.000 ng­êi chiÕm 17,3%, giÕng khoan cÊp cho 8,1% d©n n«ng th«n, giÕng ®µo 19,9%, bÓ lu chøa n­íc m­a 2,0% c¸c lo¹i h×nh kh¸c 2,8%. Sè liÖu ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th« (n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ) cña khu vùc xem b¶ng 1.12b - Vïng ven biÓn ®«ng Nam Bé theo b¶ng 1.14a. Vïng §«ng Nam Bé lµ vïng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi, cã tiÒm lùc kinh tÕ lín nhÊt lµ vïng l·nh thæ ph¸t triÓn n¨ng ®éng nhÊt cña c¶ n­íc víi Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ Trung t©m lín vÒ kinh tÕ, c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i dÞch vô, khoa häc c«ng nghÖ, tµi chÝnh Ng©n hµng... §ång thêi lµ vïng cã hÖ thèng ®« thÞ, c¸c khu c«ng nghiÖp, tû lÖ ®« thÞ hãa, ®¹t trªn 24% (Trung b×nh c¶ n­íc lµ 24%). ë ®©y cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ nguån n­íc, nªn viÖc gi¶i quyÕt n­íc sinh ho¹t cho d©n c­ khu vùc n«ng th«n còng nh­ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cÊp n­íc sinh ho¹t n«ng th«n cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n so víi c¸c vïng kh¸c cña c¶ n­íc. Sè liÖu ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th« (n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ) cña khu vùc xem b¶ng 1.14b KÓ tõ khi thùc hiÖn chØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ ®¶m b¶o n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n, t×nh h×nh ®iÒu kiÖn cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n ven biÓn Vïng §«ng Nam Bé ®· ®­îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ. NhiÒu c«ng tr×nh cÊp n­íc tËp trung ®­îc x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh cÊp n­íc hé gia ®×nh kiÓu giÕng khoan ®­êng kÝnh nhá ®· ph¸t triÓn m¹nh, viÖc c¶i t¹o giÕng kh¬i ®­îc chó ý... nªn vµo cuèi n¨m 2003 tû lÖ d©n c­ khu vùc n«ng th«n vïng ven biÓn §«ng Nam Bé ®­îc sö dông n­íc s¹ch ®¹t tíi 60,8%, cao nhÊt trong sè c¸c vïng vµ cao h¬n 6,5% so víi møc trung b×nh c¶ n­íc. Song tû lÖ nµy kh¸c nhau gi÷a c¸c tØnh trong vïng. C¸c ph­¬ng thøc cÊp n­íc chñ yÕu hiÖn nay ë vïng ven biÓn §«ng Nam Bé lµ giÕng ®µo (18,8%), giÕng khoan (18,1%), hÖ cÊp n­íc tËp trung (18,6%), bÓ vµ lu chøa n­íc s¹ch cao nhÊt vïng víi 86%. TØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu ®¹t tû lÖ d©n n«ng th«n ven biÓn h­ëng n­íc s¹ch cao nhÊt vïng víi 86% vµ thÊp nhÊt vïng lµ tØnh T©y Ninh víi 34% - Vïng ven biÓn ®ång b»ng s«ng Cöu Long theo b¶ng 1.15a Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long gåm 12 tØnh tõ Long An ®Õn Cµ Mau vµ Kiªn Giang víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ: 39.556km2 (chiÕm 11,95% diÖn tÝch c¶ n­íc). Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long rÊt phong phó vÒ nguån n­íc mÆt víi tæng l­u l­îng dßng ch¶y hµng n¨m ®¹t kho¶ng 515km3 (chiÕm 60% l­u l­îng dßng ch¶y c¶ n­íc). Tuy nhiªn mét sè n¨m gÇn ®©y do hay ®æi nhiÒu vÒ l­u l­îng cña s«ng Mª K«ng nªn ®· g©y nhiÒu khã kh¨n vÒ lò lôt cña mïa m­a, g©y khã kh¨n cho s¶n xuÊt ®êi sèng. §Þa h×nh tròng l¹i th­êng bÞ ngËt lôt tõ 2 - 3 th¸ng nªn cµng khã kh¨n ®èi víi sinh ho¹t, trong ®ã cã vÊn ®Ò cÊp n­íc vµ vÖ sinh m«i tr­êng c¸c khu vùc ven biÓn. Sè liÖu ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc th« (n­íc ngÇm vµ n­íc mÆt ) cña khu vùc xem b¶ng 1.15b §Õn n¨m 2003 cã 4.458.750 ng­êi ®­îc h­ëng n­íc s¹ch tõ c¸c hÖ thèng cÊp n­íc tËp trung, chiÕm 29,3% tæng d©n sè n«ng th«n vïng ®ång b»n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docMột số giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển.doc