Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở huyện Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị

Đánh giá vai trò của thanh niên, Mác chỉ cho chúng ta rằng, những người công nhân tiên tiến hoàn toàn hiểu rõ rằng tương lai của giai cấp họ và do đó tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ trẻ đang lớn lên. Mác nói: Thanh niên là cội nguồn sự sống của mỗi dân tộc, giai cấp công nhân là bộ xương của mỗi cơ thể dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác Hồ luôn quan tâm đến vị trí, vai trò và khả năng to lớn của thanh niên với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới luôn coi việc giáo dục thanh niên là sự nghiệp “Trồng người” và là công việc hệ trọng, cấp bách. Đề cập về công tác cán bộ, Bác Hồ đã khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Người cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối chính sách sẽ đúng đắn và đây chính là điều kiện tất yếu để đưa cách mạng giành thắng lợi, nếu không có cán bộ tốt thì đường lối chính sách có đúng đắn đến đâu thì cũng khó mà trở thành hiện thực, và ở đâu đội ngũ cán bộ có đủ đạo đức, phẩm chất, năng lực thì ở đó có phong trào tốt. Đảng ta đã khẳng định: Trong tình hình hiện nay, xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là then chốt, cán bộ Đoàn có vị trí quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Sau hơn hai mươi lăm năm đổi mới đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội. Công cuộc CNH, HĐH đất nước do Đảng khởi xướng đã tạo niềm tin tuyệt đối của mọi tầng lớp nhân dân; uy tín, vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Công cuộc đổi mới đặt ra một yêu cầu cấp thiết đó là phải không ngừng đổi mới hệ thống cán bộ các cấp từ Trung ương đến cơ sở nhằm đáp ứng với nhiệm vụ hiện nay. Điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi mới cho phong trào Đoàn nói chung và công tác cán bộ Đoàn nói riêng. Đặt ra những tiêu chuẩn, tiêu chí mới đối với người cán bộ Đoàn và những nội dung mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn. LỜI CẢM ƠN 2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 PHẦN MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích. 7 3. Nhiệm vụ của đề tài 8 4. Đối tượng nghiên cứu. 8 5. Khách thể nghiên cứu. 8 6. Phạm vi nghiên cứu. 8 7. Phương pháp nghiên cứu. 8 8. Kết cấu tiểu luận. 8 PHẦN NỘI DUNG 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CẤP CƠ SỞ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 10 1.1. Cơ sở lý luận. 10 1.1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài 10 1.1.1.1. Cán bộ Đoàn. 10 1.1.1.2. Công tác cán bộ Đoàn. 11 1.1.1.3. Công tác đào tạo cán bộ Đoàn. 12 1.1.1.4. Công tác bồi dưỡng cán bộ Đoàn. 13 1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ 13 1.1.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ. 13 1.1.2.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cán bộ. 17 1.1.2.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn 19 1.2. Cơ sở thực tiễn. 22 1.2.1. Những quy định chung của Nhà nước về tiêu chuẩn cán bộ công chức, về đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay. 22 1.2.2. Yêu cầu về chất lượng cán bộ Đoàn cơ sở trong thời kỳ mới 23 1.2.3. Những nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 28 2.1. Đặc điểm, tình hình địa phương. 28 2.1.1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên huyện Cam lộ - tỉnh Quảng Trị 28 2.1.2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào Thanh niên huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị 28 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở tại huyện Cam Lộ từ năm 2008 đến năm 2010. 33 2.2.1. Công tác đào tạo. 33 2.2.2. Công tác bồi dưỡng. 34 2.3. Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ. 36 2.3.1. Những thành tựu và nguyên nhân. 36 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân. 38 2.3.3. Kinh nghiệm 40 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, 42 BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN 42 HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 42 3.1. Phương hướng xây dựng cán bộ Đoàn. 42 3.1.1. Quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn. 42 3.1.2. Mục tiêu phương hướng. 42 3.1.2.1. Mục tiêu. 42 3.1.2.2. Phương hướng. 43 3.1.3. Tiêu chuẩn cán bộ. 43 3.2. Các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. 44 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. 44 3.2.2. Tăng cường công tác quy hoạch tuyển chọn cán bộ Đoàn cơ sở. 45 3.2.3. Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở 46 3.2.4. Quản lý sử dụng luân chuyển đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. 47 3.2.5. Quản lý và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn 48 3.3. Đề xuất, kiến nghị 50 3.3.1. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền. 50 3.3.2. Đối với các cấp bộ Đoàn. 51 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC THAM KHẢO 55

doc55 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2559 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở huyện Cam Lộ - Tỉnh Quảng Trị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cam Lộ (sông Hiếu) chảy qua. Cam Lộ là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi ngang qua như: Quốc lộ 1A, Đường Hồ Chí Minh, Đường 9, tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đường xuyên Á từ Lào về cảng Cửa Việt. Diện tích của huyện: 346,9 km². Dân số: 46.300 người (2003), gồm các dân tộc: Kinh, Bru - Vân Kiều. Gồm thị trấn Cam Lộ (huyện lị) và 8 xã: Cam Thành, Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Chính, Cam Nghĩa. Địa hình Cam Lộ rất đa dạng. Tính đa dạng này là một kết quả của quá trình kiến tạo lâu dài và phức tạp. Núi đồi, trung du là dạng địa hình chiếm phần lớn đất đai của huyện. Cũng như các vùng miền núi khác trong tỉnh, huyện Cam Lộ do khai thác lâu đời bồi trúc kém nên đất đai trở nên cằn cỗi và ong hoá nhanh. 2.1.2. Đặc điểm công tác Đoàn và phong trào Thanh niên huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị * Công tác Đoàn : Mảnh đất và con người Cam Lộ đã cùng cả dân tộc đi suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua quá trình đấu tranh để tồn tại và phát triển, nơi đây đã để lại những dấu ấn lịch sử thật đậm nét. Những tên đất, tên người gắn liền với những sự kiện lịch sử đã bồi đắp cho Cam Lộ một bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng thật đáng tự hào. Truyền thống tốt đẹp ấy được biết bao thế hệ người Cam Lộ không ngừng kế tục và phát huy. Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng thanh niên trong cả nước, hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên, các thế hệ thanh niên Cam Lộ luôn phát huy truyền thống yêu nước, không ngại hy sinh gian khổ, xung kích đi đầu trong trong mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như bảo vệ và xây dựng quê hương. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, thế hệ trẻ Cam Lộ tiếp tục phát huy tài năng, sức trẻ, lập nên những thành tích mới trong học tập, lao động sáng tạo, xây dựng và bảo vệ quê hương với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; “Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới”; Cuộc vận động “Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh” Ban Thường vụ huyện Đoàn Cam Lộ đã xây dựng kế hoạch số 60 - KH/HĐTN, ngày 5/6/2009 về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; Kế hoạch số: 58 - KH/HĐTN, ngày 28/4/2009 về việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; Hướng dẫn số 24 - HD/HĐTN, ngày 7/8/2009 về quy trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên được nâng lên, công tác thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên được quan tâm. Trong năm Ban thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội, kiện toàn được 68 chi đoàn đúng nhiệm kỳ, mở 14 lớp nhận thức về Đoàn cho 368 thanh niên ưu tú, kết nạp 356 đoàn viên mới đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Hiện nay tổng số đoàn viên toàn huyện là 2.956 đồng chí. Ban thường vụ huyện đoàn chỉ đạo kiện toàn Ban chấp hành (nhiệm kỳ 2006 - 2011) tại các đoàn cơ sở theo đúng quy định Điều lệ. Chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2009 gồm: Cam Thành, Cam An, Cam Thanh, Cam Thủy, Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Chính, Cam Nghĩa duy trì công tác giao ban hàng tháng theo quy chế của Ban chấp hành huyện đoàn. - Cơ cấu tổ chức: Ban chấp hành huyện đoàn Cam Lộ gồm 09 đồng chí, trong đó có 05 đồng chí có trình độ Đại học, 4 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp. Toàn huyện 86 chi đoàn cơ sở (trong đó có 64 chi đoàn khu dân cư, 12 chi đoàn nhà trường, 01 chi đoàn công an, 04 chi đoàn cơ quan, 05 chi đoàn khối doanh nghiệp) với 2.956 đoàn viên. Có 01 ủy ban Hội liên hiệp thanh niên với 06 chi hội thanh niên với 80 hội viên. Đạt tỷ lệ thu hút 73,76%. Nhiệm kỳ XVI phân loại cơ sở đạt 100% cơ sở Đoàn trong sạch - Về cán bộ: Đội ngũ cán bộ trẻ, sôi nổi, nhiệt tình và có trách nhiệm cao. Huyện Đoàn đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề phong phú, tổ chức được 03 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn và bí thư chi đoàn; Tổ chức 30 đoàn viên đi học lớp cảm tình Đảng. Hàng năm giới thiệu cho Đảng ủy huyện kết nạp từ 05 đến 07 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Kiện toàn, thay 02 đồng chí phó bí thư Đoàn. Qua đó, phần nào ta thấy được kết quả của Đoàn cơ sở huyện Cam Lộ tương đối tốt; tỷ lệ thanh niên được tập hợp là 73,76%, trong đó số lượng đoàn viên chiếm 59%, hành năm số đoàn viên mới được kết nạp luôn có xu hướng tăng lên. Điều đó cho thấy công tác phát triển Đoàn, việc kiểm tra, đánh giá đối với chi đoàn cơ sở được quan tâm, chú trọng. Tổng số ủy viên Hội liên hiệp thanh niên là 07, tổng số hội viên Hội LHTN là 80 hội viên. Trình độ chính trị: trung cấp chính trị 03 đ/c. * Phong trào thanh niên Thanh niên huyện Cam Lộ là lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng đi đầu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh nhà, luôn năng động sáng tạo, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực lao động, vươn lên xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ huyện đoàn Cam Lộ đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn, đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực có hiệu quả. Nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn như: 3/2, 26/3, 19/5, cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như: ôn truyền thống tìm hiểu về Đảng, Đoàn, Bác Hồ, về quê hương đất nước, tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã thu hút được nhiều ĐVTN tham gia. Trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, có các phong trào của Đoàn thanh niên như: Thanh niên ba sẵn sàng, phong trào này cùng với dân tộc làm nên chiến thắng đường Chín Nam Lào làm bàn đạp vững chắc tiến quân giải phóng miền Nam. Trước tình hình đó Đoàn thanh niên đã phát động phong trào thanh niên xung phong vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1971 - 1975) đến tháng 12/1986 Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 4 đã vạch ra đường lối đổi mới cách mạng Việt Nam 1992, nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, một yêu cầu đặt ra là: Đoàn phải làm gì để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra từ đó phong trào “thanh niên lập thân lập nghiệp” và “tuổi trẻ giữ nước” ra đời và sau này phát triển thành phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong những năm đầu của thập kỷ 80, đi theo tiếng gọi của Đảng, Đoàn thanh niên huyện Cam Lộ đã hăng hái tham gia thực hiện có kết quả chương trình học tập, rèn luyện, xây dựng con người mới CNXH, chương trình tuổi trẻ lao động, sáng tạo tiết kiệm và giải quyết việc làm, chương trình tuổi trẻ xung kích đẩy mạnh sản xuất lương thực và phát triển nông nghiệp toàn diện, chương trình tuổi trẻ xung kích trên mặt trận an ninh quốc phòng, bảo vệ tổ quốc. Hiện nay với sự phát triển không ngừng của đất nước những tiến bộ khoa học kỹ thuật và thông tin hiện đại thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên huyện Cam Lộ nói riêng, không ngừng học tập tiến quân vào khoa học công nghệ với các hình thức tổ chức hội thi “Luyện tay nghề”, “Thi thợ giỏi” đã thu hút được nhiều ĐVTN đại diện cho các cơ sở tham gia và đạt được nhiều thành quả đáng khả thi. Ngoài ra lực lượng ĐVTN đã tập trung thực hiện phong trào “Lập thân lập nghiệp”, “Xây dựng mô hình thanh niên làm trang trại vườn đồi rừng, mô hình trang trại trẻ phát triển kinh tế xã hội”, “xung kích, tình nguyện xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên toàn huyện tham gia, Ban thường vụ huyện Đoàn đã cụ thể hoá thành các chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Trong những năm gần đây, những chiếc áo xanh tình nguyện với mũ tai bèo thân thương lại xuất hiện trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc đã thu hút đông đảo lực lượng thanh niên - sinh viên tham gia. Hoà chung với khí thế đó, trên cơ sở đó huyện Đoàn cũng đã triển khai sâu rộng tới các Đoàn cơ sở, chi Đoàn trực thuộc, cụ thể như hoạt động: sửa chữa đường về các thôn bản ở xa trung tâm xã đường đi lại còn khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có công với cách mạng....và đã thu hút khá đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với tinh thần cao nhất. Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện đã ra quân tình nguyện được 13 lần với tổng số thanh niên tình nguyện tham gia là 9.100 đoàn viên thanh niên tham gia, giúp được 1253 ngày công. Có thể nói hoạt động “Thanh niên tình nguyện” đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển tình hình kinh tế xã hội trong toàn huyện, giải quyết được nhiều khó khăn cho đời sống nhân dân, tham gia xây dựng xây dựng đời sống văn hoá cho huyện nhà. Tạo được vị thế của Đoàn thanh niên trong hệ thống tổ chức chính trị xã hội của huyện ngày càng rõ rệt. Trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước để chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng CNXH với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền tuổi trẻ huyện Cam Lộ luôn phát huy phát triển và sáng tạo những truyền thống quý báu mà thế hệ đi trước để lại, tuổi trẻ Cam Lộ với ý chí nghị lực tự cường lập thân lập nghiệp đã được phát huy vai trò xung kích đi đầu trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần thực hiện thắng lợi có hiệu quả các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Song bên cạnh đó, một số thanh niên chưa tích cực tham gia vào các tổ chức hoạt động phong trào của Đoàn, sống ỷ lại, trông chờ, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. 2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cấp cơ sở tại huyện Cam Lộ từ năm 2008 đến năm 2010 2.2.1. Công tác đào tạo Xuất phát từ tình hình nhận thức của đoàn viên thanh niên ngày càng cao, nhu cầu thanh niên có nhiều thay đổi. Đòi hỏi người cán bộ Đoàn phải không ngừng hoàn thiện, có đủ năng lực đáp ứng được với sự phát triển về trình độ của đối tượng vận động. Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH huyện Đoàn khoá XVI về công tác cán bộ trong giai đoạn CNH, HĐH đất nước. Trong những năm qua, công tác cán bộ Đoàn ngày càng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chú trọng, nhất là việc kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến lề lối, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn; triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới... nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quy chế tuyển chọn cán bộ, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển chọn, tổ chức thi tuyển, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ trưởng thành từ thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được đổi mới cả về nội dung, hình thức, sát với yêu cầu thực tế, vừa coi trọng nâng cao nhận thức, vừa tăng cường kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn theo hướng thiết thực sát với các đối tượng như tập huấn theo chuyên đề, theo lĩnh vực với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Do đó, đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội ở các cấp, ngày càng đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Nhằm kiện toàn tổ chức khối cơ quan và nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở và Đoàn khối thanh niên, công nhân viên chức. BTV huyện Đoàn đã cử 01 đồng chí đi học cao học tại thành phố Hồ Chí Minh; 04 đồng chí cán bộ Đoàn được cử đi đào tạo tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đối tượng được cử đào tạo là nguồn cán bộ nằm trong quy hoạch chung của toàn huyện. Bên cạnh đó để nâng cao trình độ, lý luận chính trị, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội, BCH huyện Đoàn đã phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở được một lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn với 40 cán bộ Đoàn, chi đoàn tham gia, có 5 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị tại tỉnh. Nhìn chung công tác đào tạo đã được đổi mới về nội dung và chú trọng hơn về nghiệp vụ công tác Đoàn đáp ứng được thực tiễn tại các địa phương đơn vị. Trình độ cán bộ Đoàn hiện nay đã được nâng cao hơn rất nhiều so với những năm trước đây. Hầu như cán bộ Đoàn cơ sở đã học hết trung học phổ thông trở lên, có đồng chí đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và một số đồng chí đang học tại các lớp tại chức, sơ cấp chính trị. Tuy nhiên đối với đội ngũ cán bộ Đoàn huyện Cam Lộ cũng đang gặp không ít vấn đề khó khăn và phải quan tâm để giải quyết. Hầu hết cán bộ Đoàn chủ chốt ở cơ sở được rèn luyện và phát triển ở các chi đoàn nên còn thiếu, yếu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp; gặp nhiều khó khăn trong chỉ đạo hoạt động. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; ngân sách chi cho đào tạo còn hạn chế, đời sống của người cán bộ Đoàn còn nhiều khó khăn. Đây là vấn đề cần được quan tâm và cần giải quyết. 2.2.2. Công tác bồi dưỡng Công tác bồi dưỡng cán bộ đoàn huyện Cam Lộ rất được quan tâm và thực hiện. Hàng năm Ban Thường vụ huyện Đoàn tổ chức mở lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn theo định kỳ 6 tháng, thời gian tập huấn 1 tuần, nội dung tập huấn được đổi mới tập trung với hai nội dung chính: phương pháp luận công tác thanh thiếu nhi, và kỹ năng công tác thanh niên nhiệm vụ của người Bí thư và phó bí thư cơ sở. Theo hình thức tập huấn theo chuyên đề, tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn - Hội - Đội. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn. Trong những năm qua, toàn huyện đã tập huấn 567 đồng chí, và cử nhiều đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn. Như vậy sau mỗi năm đoàn huyện đã bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội cho nhiều cán bộ là Bí thư và phó bí thư đoàn cơ sở và chi đoàn. Ban Chấp hành Đoàn huyện đã phối hợp với các ngành như: Công an, ban tuyên giáo…tham gia giảng dạy các lớp tập huấn ngắn ngày cho đoàn viên thanh niên, nhiều hoạt động truyền thống, giáo dục, nâng cao nhận thức phong phú như: Tìm hiểu về lịch sử tỉnh Quảng Trị, tọa đàm, hội thảo… Ngoài công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, BCH Đoàn huyện còn hết sức quan tâm chú trọng đến vấn đề tài liệu, thông tin cho đội ngũ cán bộ chi đoàn, định kỳ cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác, các thông tin cập nhật đến tận các đoàn cơ sở và các chi đoàn. Những thông tin tư liệu khẩn liên quan đến hoạt động Đoàn luôn được BCH huyện Đoàn quan tâm triển khai đến các đoàn và chi đoàn cơ sở. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn và công tác cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế, từ số lượng đến chất lượng; từ việc thống nhất tiêu chuẩn chức danh đến các khâu tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo. Nội dung bồi dưỡng chưa được chuyên sâu, thời gian tập huấn ngắn nên không đủ truyền tải vấn đề một cách sâu sắc, cụ thể. Đây chỉ giải quyết vấn đề tồn tại trước mắt, chưa có tính bền vững về nguồn cán bộ Đoàn lâu dài. Một bộ phận cán bộ Đoàn không theo kịp yêu cầu của thời kỳ mới, “chậm chân” trước thanh niên, bất cập về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, không “bắt” kịp nhịp sống, hơi thở của tuổi trẻ chính vì vậy cần có một giải pháp chuyên sâu cho công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Đây là vấn đề đặt ra cần quan tâm và tháo gỡ. 2.3. Những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Cam Lộ 2.3.1. Những thành tựu và nguyên nhân * Thành tựu: Trong những năm qua, công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vẫn luôn được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác các cấp bộ Đoàn. Tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp thích hợp theo tinh thần Nghị quyết 07/BCH TW Đoàn về xây dựng củng cố tổ chức Đoàn trọng tâm là tổ chức xây dựng Đoàn trên địa bàn dân cư và cuộc vận đông “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh” cụ thể Ban Chấp hành huyện đã trực tiếp làm việc với huyện ủy và Đảng bộ cơ sở, dự nhiều buổi sinh hoạt Đoàn, qua đó đã tháo gỡ những vướng mắc trong Đoàn thanh niên và các chi Đoàn cơ sở. Thường xuyên nắm bắt, bám sát chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn để từng bước nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở. Nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp nên số Đoàn cơ sở, chi Đoàn vững mạnh ngày càng tăng, không có chi Đoàn yếu kém. Từ những biến động về công tác thanh niên, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã tập trung chỉ đạo sát sao theo chương trình có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy, bàn chuyên đề công tác thanh niên và ra quyết định lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn cơ sở. Do đó chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn đã có những bước phát triển lớn. Công tác tổ chức được quan tâm đánh giá đúng mức hơn, từ việc tạo nguồn bố trí nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công tác cán bộ Đoàn - Hội - Đội. Xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn chính là đào tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị khác. Trong những năm qua Ban Thường vụ huyện Đoàn đã làm tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đạt những mặt đáng khen ngợi. Cán bộ sau khi được đào tạo về hoạt động năng nổ, nhiệt tình, biết vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào quá trình công tác; biết huy động các nguồn lực để phục vụ cho hoạt động. Cán bộ chuyên trách huyện, thành Đoàn có 85% trình độ, chuyên môn cao đẳng, đại học, đa số được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ  Xác định rõ công tác cán bộ là then chốt, trong đó vấn đề quy hoạch, đào tạo phải được quan tâm hàng đầu, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và ban hành các chính sách cho cán bộ Đoàn. Từ năm 2008 - 2010 đã có 15 cán bộ Đoàn được đào tạo trung cấp chính trị và nghiệp vụ thanh vận (cấp tỉnh mở một lớp thanh vận); 11 cán bộ Đoàn tốt nghiệp hoặc đang học Đại học tại chức, đại học văn bằng 2 và sau đại học; 58 lượt cán bộ Đoàn được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do huyện tổ chức. Cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được trẻ hóa, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh thiếu nhi; có 26 cán bộ Đoàn được luân chuyển, điều động, bố trí công tác ở các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, các Hội, đoàn thể; 18 đồng chí đang là cấp ủy viên, 22 đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở cơ sở. Huyện Đoàn đã cùng với các ngành tham mưu cho Đảng ủy ban hành một số chính sách tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tham mưu cho huyện phối hợp phòng thương binh xã hội huyện hỗ trợ cho vay vốn, mặc dù số tiền vay chưa cao nhưng đã góp phần động viên tinh thần rất lớn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ Đoàn qua đào tạo đa phần năng động trong công tác, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chú trọng nâng cao kiến thức, lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, theo hướng trẻ hóa tạo nguồn cho Đảng, chính quyền các đoàn thể. * Nguyên nhân: Để đạt những thành tích như vậy là do được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của huyện ủy và Ban Chấp hành tỉnh Quảng Trị. Các cấp ủy Đảng chú trọng việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát, định hướng, tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn, kịp thời động viên, cổ vũ chấn chỉnh. Không ngừng đầu tư tạo điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn. Cấp cơ sở xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy cơ sở về công tác cán bộ nói chung, nhất là tạo nguồn và quy hoạch cán bộ Đoàn nói riêng. Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các lớp tập huấn . Sự nỗ lực của cán bộ Đoàn trên địa bàn với ý chí không ngừng học tập nâng cao trình độ một nghị lực vượt qua khó khăn để làm tốt công tác Đoàn. 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân * Những hạn chế Do cơ chế thị trường tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến quan niệm, nhận thức của mọi người về nghề nghiệp, việc làm, thu nhập, trong số cán bộ Đoàn, một số đồng chí chưa thật sự an tâm công tác, gắn bó với công việc, với tổ chức Đoàn. Đầu ra của một số ít cán bộ Đoàn đã hết tuổi, chế độ phụ cấp cho Phó bí thư xã Đoàn còn thấp. Sự luân chuyển cán bộ Đoàn diễn ra khá nhanh, nhất là ở cơ sở, trong khi đó Đoàn lại không chủ động được trong khâu tuyển chọn cũng như chu chuyển cán bộ. Cấp ủy ở một số nơi thiếu sự quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Nhiều nơi còn áp đặt khi giới thiệu nhân sự chủ chốt tham gia công tác Đoàn gây tâm lý không tốt trong cán bộ, đoàn viên ở địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Đoàn tuy có sự chuyển biến nhưng chưa thực sự mạnh mẽ; đa số cán bộ Đoàn ở cơ sở chỉ được đào tạo trung cấp thanh vận hoặc tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn. Những năm gần đây Ban Thường vụ huyện Đoàn thực hiện phân cấp đào tạo, tạo điều kiện cấp bộ Đoàn chủ động trong khâu đào tạo, nội dung tập huấn cho từng đối tượng cán bộ. Nhưng các đơn vị chưa chủ động phối hợp với các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội còn mờ nhạt, nội dung hình thức chưa phong phú, thời gian tập huấn ngắn từ 3 đến 5 ngày. Chính vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Đoàn, và các chi Đoàn chưa chuyên sâu, không đủ để truyền tải vấn đề một cách sâu sắc, cụ thể. Phần kĩ năng chỉ tập huấn ngắn hạn, nội dung sơ sài; đây là vấn đề đặt ra cần được quan tâm tháo gỡ. Nhiệm vụ của tổ chức Đoàn là giáo dục, rèn luyện tập hợp thanh thiếu niên trên địa bàn và tổ chức các hoạt động. Nhưng đây là khâu hạn chế của BCH Đoàn cơ sở, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên còn gặp nhiều khó khăn, số lượng đoàn viên có tăng nhưng tỷ lệ Thanh thiếu niên trong toàn huyện chưa cao, cán bộ Đoàn ở cơ sở chưa phát huy hết vai trò xung kích của mình, các phong trào Đoàn chưa phát triển đồng đều ở các khu vực, nội dung, hình thức hoạt động chưa phong phú, nhiều nơi còn mang tính hình thức, chưa đi vào chất lượng, chậm đổi mới trong nội dung hoạt động. Công tác tham mưu xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế, về việc đề xuất tham mưu với cấp ủy Đảng chưa thật sự tích cực, chưa kịp thời, chưa mạnh dạn. Số lượng đoàn viên được xem xét kết nạp còn thấp. Công tác chỉ đạo Đoàn ở nhiều nơi còn chậm đổi mới, lề lối làm việc còn thiếu chủ động, sáng tạo, ngại việc, các hoạt động còn chồng chéo. Do vậy cần phát huy hết những nhân tố tích cực. * Nguyên nhân Công tác cán bộ Đoàn hiện nay chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên ngoài: Nền kinh tế thị trường phát triển nhanh do yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH cho nên mặt trái của nó đã tác động đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở. - Chưa có hệ thống chính sách cụ thể về đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn - Chưa có quy hoạch cụ thể trong tổng thể đội ngũ cán bộ chính trị - xã hội của Đảng và Nhà Nước, về cơ bản là nằm trong trạng thái tự phát - Chưa có biện pháp tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ cơ sở Đoàn - Việc sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn còn mang màu sắc cảm tính, chưa gắn việc đào tạo với sử dụng, bồi dưỡng cán bộ. Phần lớn là tuyển dụng trước rồi mới bồi dưỡng, đào tạo sau Việc xử lý đầu ra cho cán bộ Đoàn mới chỉ dừng lại ở bộ phận cán bộ chủ chốt Còn chưa thực sự có sự quan tâm sâu sát đối với một số học viên của Học viện sau khi ra trường - Việc giải quyết chế độ chính sách có nhiều bất cập 2.3.3. Kinh nghiệm - Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với công tác quy hoạch và thực hiện theo kế hoạch; đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng và quán triệt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiên đào tạo cơ bản, vững chắc đối với số cán bộ trẻ, cán bộ mới tuyển dụng, bồi dưỡng những nội dung thiết thực đối với số cán bộ không đủ tuổi đưa đi đào tạo. - Cần thực hiện có hiệu quả việc phân cấp trong đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo, bồi dưỡng đến Bí thư Đoàn cơ sở, bồi dưỡng đến ủy viên BCH Đoàn cơ sở và Bí thư chi đoàn. Huyện Đoàn cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của từng năm, trong đó xác định rõ: mục tiêu cần đạt được, những đối tượng tập trung đầu tư và nội dung đào tạo. - Tổ chức lớp đúng thời điểm, đúng đối tượng, đảm bảo cho cán bộ Đoàn đều được tham dự. Chuẩn bị nội dung phù hợp, phải được cập nhật, điều chỉnh. Tránh lặp lại nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cùng 01 đối tượng. Trong quá trình tập huấn, cần chú ý đến việc gợi ý để cán bộ được thảo luận, trao đổi theo chuyên đề. - Đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ trẻ trong thực tiễn, giúp cán bộ trưởng thành nhanh hơn và toàn diện hơn. Vừa đào tạo văn hóa, chuyên môn, chính trị vừa học việc tại các cơ quan, đơn vị là mô hình cần được tiếp tục để góp phần tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài cho địa phương. - Chú trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, được đào tạo cơ bản về các mặt, có trình độ, năng lực tham mưu, tổ chức và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và mọi nhiệm vụ chính trị được giao. CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ - TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1. Phương hướng xây dựng cán bộ Đoàn 3.1.1. Quan điểm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn - Cán bộ Đoàn có vị trí quan trọng trong công tác dân vận của Đảng và là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định cán bộ là nhân tố then chốt, công tác cán bộ Đoàn là nhân tố then chốt, công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng của công tác cán bộ của Đảng. - Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, nhân tố có tính quyết định xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN. - Thông qua hoạt động thực tiễn phong trào thanh thiếu nhi để tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. - Nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ của Đoàn các cấp. Xác định cán bộ Đoàn là cán bộ làm công tác chính trị - xã hội; nhưng có tính đặc thù - đó là ngoài chuyên môn nghiệp vụ cán bộ của Đoàn còn phải có kĩ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, năng khiếu và lòng nhiệt tình, say mê, công tác giáo dục thế hệ trẻ. 3.1.2. Mục tiêu phương hướng 3.1.2.1. Mục tiêu Đưa công tác cán bộ, đặc biệt là công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn vào nề nếp, trên cơ sở trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Cung cấp nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho hệ thống chính trị. Phấn đấu đến nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% cán bộ Đoàn cấp cơ sở nằm trong độ tuổi đoàn viên; 100% cán bộ Đoàn chuyên trách từ cấp xã trở lên có trình độ đại học, cao đẳng; 100% cán bộ Đoàn đều được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội. 3.1.2.2. Phương hướng - Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, xây dựng thống nhất tiêu chuẩn cho từng loại cán bộ. - Đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lí sử dụng, luân chuyển cán bộ. - Tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về chính sách và thuyên chuyển cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong hệ thống chính trị. Đổi mới công tác bầu cử, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu và chuẩn bị nhân sự. - Củng cố bộ máy làm công tác tổ chức cán bộ của Đoàn ở các cấp đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ của Đoàn trong thời kỳ mới. 3.1.3. Tiêu chuẩn cán bộ Ngoài các tiêu chuẩn chung được quy định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, cán bộ Đoàn cần có các tiêu chuẩn sau: - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. - Có kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh vận, năng lực tham mưu chỉ đạo và khả năng tiếp thu, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Đoàn, chương trình công tác của đơn vị trong phạm vi trách nhiệm được giao. - Có trình độ chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ phù hợp với lĩnh vực mình công tác. Có sức khỏe, ngoại hình cân đối, tác phong nhanh nhẹn phù hợp với yêu cầu công tác thanh vận. - Nhiệt tình và trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, được rèn luyện từ thực tiễn của phong trào thanh thiếu nhi, được quần chúng tín nhiệm. Tiêu chuẩn cụ thể: Cấp huyện tương đương: Tốt nghiệp đại học (hoặc tương đương) trở lên. Có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Cán bộ phong trào cấp huyện không quá 35 tuổi. Cấp cơ sở: Tốt nghiệp THPT trở lên, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán Đoàn - Hội - Đội, có khả năng tổ chức các hoạt động cụ thể, tuổi không quá 30. 3.2. Các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở Trước hết Đảng bộ huyện Cam Lộ cần tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X của Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, Nghị quyết 02 của BCH TW Đoàn khóa VIII về “Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới”; đồng thời xác định xây dựng Đoàn là yếu tố không tách rời công tác xây dựng Đảng, sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đoàn vững mạnh. Đảng bộ huyện Cam Lộ cần ra Nghị quyết về công tác thanh niên và chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên. Tăng cường đầu tư cho đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn thông qua các kênh từ Trung ương đến các cơ sở trực thuộc. Tạo cơ chế cho Đoàn hoạt động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, phải quán triệt nguyên tắc “Đào tạo cán bộ Đoàn là một bộ phận đào tạo của cán bộ Đảng” và chủ trương của Đảng “Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”. 3.2.2. Tăng cường công tác quy hoạch tuyển chọn cán bộ Đoàn cơ sở - Quy hoạch cán bộ Đoàn bao gồm: phát hiện, tạo nguồn, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý, đáng giá, thuyên chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách cần thiết đối với họ. Quy hoạch cán bộ chủ chốt của cán bộ Đoàn cơ sở phải được đặt trong tổng thể quy hoạch cán bộ Đảng cùng cấp. Tổ chức Đoàn có trách nhiệm giúp cấp ủy Đảng phát hiện những cán bộ, tạo nguồn cán bộ, kiến nghị các phương án đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Hình thành việc kế thừa, liên tục, chủ động và thường xuyên, không thụ động trông chờ, ỷ lại đặc biệt trong điều kiện luân chuyển nhanh của đội ngũ cán bộ Đoàn. Quy hoạch cán bộ là không phải nhìn người xếp việc mà trái lại trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ cụ thể, tiêu chuẩn, điều kiện của mỗi loại chức danh mà lựa chọn cán bộ, tạo nguồn cho phù hợp. Phải thực hiện phương châm người nào cũng được, miễn là phải đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện làm như vậy sẽ tránh được tình trạng chủ quan, nể nang, ô dù... Quy hoạch cán bộ dự bị là quy hoạch ngắn hạn, đòi hỏi mỗi chức danh cán bộ Đoàn cần phải quy hoạch từ 2 - 3 cán bộ (đội dự bị, kế cận). Từng cán bộ dự bị phải được đánh giá mặt mạnh, mặt yếu, cần bồi dưỡng cái gì? Ở đâu? Thời gian như thế nào? - Tuyển chọn là một khâu của công tác quy hoạch, muốn tuyển chọn quy hoạch cán bộ tốt cần xây dựng tiêu chuẩn cán bộ ở mỗi cấp, mỗi chức danh và mỗi đối tượng cán bộ. Xác định nguồn tuyển chọn cán bộ trong mỗi cấp bộ Đoàn. Trong đó chú trọng nguồn trưởng thành từ thực tiễn phong trào. Tiêu chuẩn tuyển chọn cán bộ Đoàn: Ngoài tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác theo quy định của Nghị quyết Trung ương (khóa VIII), cán bộ Đoàn phải được đào tạo cơ bản về chính trị và chuyên môn, cần phải nhiệt tình, có năng lực làm công tác thanh niên, được thanh niên tín nhiệm, được rèn luyện từ thực tiễn phong trào thanh niên. Những đoàn viên ưu tú sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội hoặc Công an nhân dân, đã tốt nghiệp THPT được đánh giá tốt, có nguyện vọng, khả năng hoạt động chính trị xã hội, có năng khiếu văn nghệ, thể dục thể thao, cử đi đào tạo cơ bản. Sau khi thử việc sẽ bổ sung biên chế chính thức. 3.2.3. Đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở Trước hết cần thống nhất về mặt quan điểm trong cấp ủy, chính quyền coi đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn chính là tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội khác. Từ đó tạo nguồn lực cần thiết về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện tốt. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn từ Đoàn cơ sở cho đến các chính trị Đoàn phải đặc biệt lưu ý đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, học vấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. * Về mặt nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở. Người cán bộ Đoàn cần được đào tạo một cách toàn diện với những nội dung phù hợp với vị trí công tác, với đặc thù của khu vực, đối tượng, phù hợp với điều kiện tổ chức của đơn vị. Cụ thể là những nội dung sau: - Lý luận cơ bản bao gồm lý luận chính trị và lý luận công tác thanh vận. Trang bị những kiến thức mang tính nền tảng, những quan điểm về công tác thanh niên, tạo tiền đề để người cán bộ Đoàn có thể nâng cao bản lĩnh và nhận thức chính trị, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. - Nghiệp vụ - kỹ năng công tác Đoàn cả về phong trào và công tác xây dựng Đoàn. Hướng dẫn cách thức xây dựng nội dung, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động; nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đoàn; kỹ năng sinh hoạt thanh niên… Nội dung này sẽ giúp ích cho người cán bộ Đoàn trong quá trình tác nghiệp nên cần được hướng dẫn thật cụ thể, rõ ràng. - Kinh nghiệm thực tiễn: trao đổi, giới thiệu những mô hình, giải pháp hay từ thực tiễn từ cơ sở. Những kinh nghiệm này có thể giúp cho người cán bộ Đoàn học hỏi và nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn đơn vị mình. - Chuyên môn nghiệp vụ: bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn. Đồng thời chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ chuyên trách sau khi thôi làm công tác Đoàn. * Về hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhất đối với cán bộ Đoàn cơ sở. - Đào tạo cơ bản dưới hình thức tập trung 3 tháng liên tục hoặc tại chức mỗi tháng một tuần trong thời gian một năm theo thời gian đã nêu trên cho Bí thư, phó bí thư. Sau đó tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận. - Mỗi năm tập huấn 1 - 2 tuần cho ủy viên BCH Đoàn cơ sở. - Tập huấn theo chuyên đề, tổ chức các hội nghị tổng kết, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đoàn - Hội - Đội. - Tập huấn theo chức danh. - Thành lập và thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn của các loại hình câu lạc bộ Đoàn. - Phát hành rộng rãi các loại sách hướng dẫn về kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội - Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn của những mô hình hay các hoạt động của Đoàn cấp trên chỉ đạo điểm. - Có chế độ khuyến khích các hình thức tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. 3.2.4. Quản lý sử dụng luân chuyển đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở Vấn đề sử dụng cán bộ Đoàn cơ sở mang tính đặc thù. Số cán bộ trong biên chế rất ít (chủ yếu là Bí thư đoàn cơ sở), phần lớn là kiêm nhiệm, bán chuyên trách, do đó phải biết rõ năng lực, sở trường, thế mạnh, điểm yếu hay hạn chế của từng cán bộ mà bố trí, phân công công việc sao cho phù hợp. Đồng thời phải biết khích lệ và động viên kịp thời, thường xuyên. Đối với cương vị chủ chốt (Bí thư, phó bí thư Đoàn cơ sở) nhất thiết phải tìm chọn cho được các nhân sự có đủ tiêu chuẩn và điều kiện về chất lượng cán bộ Đoàn đã nêu ở trên. Phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa có thể để giúp họ hoàn thành tốt trọng trách được giao. Đồng thời phải thay thế ngay cán bộ chủ chốt mà thiếu nhiệt tình, năng lực yếu, gây cản trở công việc chung. Quy trình sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở phải đảm bảo 4 yếu tố: lựa chọn đúng người; sắp xếp đúng việc; hài hoà giữa công việc chung với lợi ích riêng của bản thân, gia đình; hướng phát triển trưởng thành của cán bộ. Cách giao việc: Một công việc có thể giao cho nhiều cán bộ cùng thực hiện, một cán bộ có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, nhưng cái chính là kết quả và hiệu quả của công việc, thực hiện nhiệm vụ. Nghệ thuật sử dụng cán bộ Đoàn cơ sở là phải biết lắng nghe, hướng cho họ hành động sáng tạo, chủ động trong công việc, tránh nôn nóng, đòi hỏi quá cao. Sử dụng đội ngũ cộng tác viên là một bộ phận cấu thành trong công tác cán bộ Đoàn cơ sở. Bên cạnh BCH cơ sở còn có đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình, thành tâm với thế hệ trẻ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp Đoàn tổ chức các hoạt động lớn, các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút tập hợp thanh thiếu niên trên địa phương. Đội ngũ cộng tác viên là những người bạn chân thành nhất, động viên họ vượt qua những khó khăn, thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 3.2.5. Quản lý và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn Huyện Đoàn cần phối hợp với phòng Thương binh xã hội huyện trợ cấp cho việc đào tạo, bồi dưỡng những người ưu tú trở thành cán bộ chủ chốt. Chú ý con em gia đình cách mạng, những người có công với nước, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang, cán bộ nữ, con em các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng. Có chính sách học bổng và miễn giảm học phí cho con em các gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, con các gia đình nghèo vượt khó, cho học sinh giỏi, đạo đức tốt, sinh viên các ngành sư phạm. Bồi dưỡng tài năng ngay từ các trường phổ thông, đại học và trung học chuyên nghiệp. Dành kinh phí để cử cán bộ ưu tú và sinh viên xuất sắc đi đào tạo, tham quan, bồi dưỡng ở nước ngoài. Tổ chức tốt trường bổ túc văn hóa, dự bị đại học, trường dân tộc nội trú. Nguồn đầu tư để phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bao gồm từ ngân sách Nhà nước các cấp, kinh phí của các tổ chức Đảng, đoàn thể, của doanh nghiệp, tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nước. + Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn cơ sở Các đoàn cơ sở cần chú ý tìm hiểu và có nhiệm vụ tác động với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các chế độ chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước với cán bộ Đoàn. Đồng thời, tác động thêm để các cơ sở vận dụng những chính sách khuyến khích đãi ngộ nhằm động viên đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn: chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng một cách cơ bản cho đội ngũ cán bộ Đoàn xuất sắc, tạo nguồn lâu dài cho Đoàn, cho Đảng, hay trích kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước, dùng cho đào tạo, bồi dưỡng lại. Luôn có chính sách cả vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần cho các đồng chí cán bộ Đoàn. Cần quan tâm, bồi dưỡng cán bộ chi đoàn phấn đấu trưởng thành về chính trị, bồi dưỡng họ trở thành đối tượng Đảng, giới thiệu họ về các chi bộ Đảng xem xét, kết nạp. Đó cũng là chính sách cụ thể tạo vị thế về mặt chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn xứng đáng với những cống hiến và đóng góp của họ. Cần xây dựng quy chế về công tác cán bộ phù hợp với điều kiện của đơn vị để mỗi cán bộ Đoàn biết mình phải làm gì. + Tăng cường công tác chỉ đạo của BCH cơ sở: Công tác chỉ đạo của Đoàn cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác tổ chức vì vậy để làm tốt công tác này, cần tập trung vào nội dung sau: - Coi trọng hoạt động từ chi đoàn, chú trọng đầu tư, chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện cho chi đoàn triển khai tốt các mặt công tác. Bám sát Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Đoàn cấp trên, những nhu cầu của thanh niên để đề ra chương trình kế hoạch cụ thể sát với thực tế từng cơ sở, chi đoàn. - Chủ động thay đổi phương thức hoạt động theo hướng xã hội hóa, đa dạng hóa hình thức. Kết hợp chỉ đạo toàn diện với chỉ đạo điểm theo từng cụm, sau đó tổng kết rút ra kinh nghiệm nhân ra diện rộng. - Để đảm bảo thông tin hai chiều giữa đoàn cấp trên và đoàn cấp dưới thông suốt chính xác và kịp thời cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn và định hướng phong trào. Trên đây là một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, chi đoàn trong giai đoạn này. 3.3. Đề xuất, kiến nghị Để xây dựng, tổ chức đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới cần xác lập hệ quy chuẩn về chất lượng đoàn viên là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo các ban nghành, để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đoàn các cấp góp phần nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên thanh niên trong giai đoạn mới. Xây dựng mô hình nhân cách tiêu biểu cho chất lượng đoàn viên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN. Những giải pháp trước mắt là: cần làm tốt việc chấn chỉnh công tác phát triển đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên mới vào Đảng với phương châm: coi trọng chất lượng hơn số lượng, tiếp tục triển khai chương trình học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên và chương trình rèn luyện đoàn viên, gắn với việc trao thẻ đoàn viên cho những đoàn viên rèn luyện tốt. Chấn chỉnh và quản lý về công tác cán bộ về thanh tra, kiểm tra xây dựng Đoàn - Hội - Đội. 3.3.1. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền Cần xây dựng quy chế cán bộ Đoàn, quy chế lãnh đạo Đoàn thanh niên, có sự đánh giá về công tác lãnh đạo của Đoàn. Chủ động làm tốt công tác cán bộ nói chung và đặc biệt là công tác quản lý, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn nói riêng. Lấy kết quả phân loại chất lượng đoàn viên và việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đoàn theo từng tháng, từng quý, năm và trong mỗi phong trào để làm tiêu chí đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho việc đề bạt, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn vào những vị trí cao hơn. Tổ chức Đảng cần có hướng tổ chức, lựa chọn, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý để trong tương lai có được đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng được với yêu cầu của thời đại, góp phần đưa phong trào của Đoàn ngày càng đi lên. Ở mỗi cấp ủy Đảng tùy theo đặc điểm tình hình thực tiễn cụ thể của cơ quan đơn vị mà có những nội dụng, mục tiêu, nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn phù hợp, định hướng tổ chức Đoàn vào việc xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Tránh trường hợp lấy Nghị quyết của cấp trên thay số liệu rồi áp dụng vào cấp mình. 3.3.2. Đối với các cấp bộ Đoàn * Đối với huyện Đoàn Xây dựng được một đội ngũ cán bộ thực đức, thực tài, gắn bó, tha thiết với các hoạt động Đoàn. Có năng lực hoạt động thực tiễn cao, gần gũi để tập hợp đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Kiên quyết không để trong tổ chức Đoàn thanh niên từ huyện Đoàn đến các cơ sở Đoàn trong huyện có những cán bộ còn biểu hiện bàng quang, thờ ơ với hoạt động Đoàn hoặc những cán bộ có thái độ biểu hiện “quan Đoàn”, chỉ giỏi nói mà không biết làm việc. Tăng cường công tác tổ chức, lựa chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tổ chức, tuyển chọn, tạo nguồn cán bộ Đoàn cơ sở. Đặc biệt chú ý gắn công tác bồi dưỡng, đào tạo với công tác sử dụng cán bộ Đoàn cơ sở. Cần chủ động làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở, đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ đoàn xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc. Phối hợp với các ban nghành đoàn thể, các tổ chức kinh tế trên địa bàn để tạo môi trường tốt cho Đoàn cơ sở hoạt động. * Đối với tỉnh đoàn Thực hiện nghị quyết TW Đoàn và kế hoạch của tỉnh Đoàn về nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, từ đó rút ra kinh nghiệm, tích cực chỉ đạo có hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở đồng thời chỉ đạo các huyện Đoàn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn sử dụng cán bộ Đoàn cơ sở. Tham mưu đề xuất với tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các nghành đoàn thể quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho tổ chức Đoàn cùng cấp làm tốt và có hiệu quả các phong trào mình đưa ra đồng thời tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác cán bộ Đoàn nói chung và cán bộ Đoàn nói riêng. * Đối với các ban nghành đoàn thể trong huyện Việc giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của các ban nghành đoàn thể với tổ chức thanh niên là cần thiết, nhằm tạo môi trường lành mạnh về chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, vì vậy các ban nghành, đoàn thể phải quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn trong việc chăm lo giáo dục TTN, nhi đồng. KẾT LUẬN Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chính vì thế, công tác cán bộ Đoàn là một phần quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Cán bộ Đoàn là nguồn của cán bộ Đảng. Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn ngày càng được chú trọng, nhất là việc kiện toàn bộ máy tổ chức, cải tiến lề lối, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đoàn; triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mớ”i... nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quy chế tuyển chọn cán bộ, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển chọn, tổ chức thi tuyển, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ trưởng thành từ thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn được đổi mới cả về nội dung, hình thức, sát với yêu cầu thực tế, vừa coi trọng nâng cao nhận thức, vừa tăng cường kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn theo hướng thiết thực sát với các đối tượng như tập huấn theo chuyên đề, theo lĩnh vực với các hình thức sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả. Do đó, đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội ở các cấp, ngày càng đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cán bộ đoàn và công tác cán bộ đoàn còn nhiều hạn chế, từ số lượng đến chất lượng; từ việc thống nhất tiêu chuẩn chức danh đến các khâu tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, quản lý, sử dụng và các chính sách liên quan. Một bộ phận cán bộ Đoàn không theo kịp yêu cầu của thời kỳ mới, “chậm chân” trước thanh niên, bất cập về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tuổi đời không phù hợp với công tác thanh thiếu nhi, không “bắt” kịp nhịp sống, hơi thở của tuổi trẻ. Trước tình hình đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải có đầy đủ phẩm chất, trình độ năng lực, trí tuệ, sức khoẻ để đảm đương hoàn thành nhiệm vụ của cách mạng giao phó trước mắt và lâu dài. Để xây dựng một đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở cấp xã, phường có chất lượng cao và toàn diện. Như vậy đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đúng mức tới tất cả các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển chọn đến đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Đây là việc làm đòi hỏi chúng ta phải quan tâm, chú trọng, song lại phải kiên trì, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Có như vậy mới đảm bảo có một đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài gánh vác nhiệm vụ lâu dài, gian khổ của Đảng. Qua nghiên cứu đề tài, tôi đã mạnh dạn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm góp phần cùng tổ chức huyện Đoàn nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện. Trong tiểu luận tôi đã khái quát thực trạng, nguyên nhân, những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và trình bày những nội dung cơ bản công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở huyện Cam Lộ; đó là kết quả thực tiễn trong thời gian tiếp cận viết tiểu luận tốt nghiệp tại địa phương. Bản thân tôi nhận thấy sự nghiên cứu này là thiết thực và bổ ích, góp phần nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở trong thời gian tới. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Vì vậy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của chính quyền địa phương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện Đoàn Cam Lộ, các cơ quan chức năng và Ban giám đốc, các thầy cô giáo tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đặc biệt là cô giáo ThS. Ngô Thị Khánh(giáo viên hướng dẫn) để bổ sung, hoàn thiện tiểu luận tốt nghiệp, hơn nữa xây dựng được nguồn kiến thức cơ bản cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở huyện Cam Lộ, để áp dụng vào thực tiễn công tác sau này đạt hiệu quả cao hơn, sâu sắc hơn. Xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC THAM KHẢO 1. Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Đoàn, phong trào TTN - NXB Thanh niên 1997. 2. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên huyện Cam Lộ lần thứ XVI. 3. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới - NXB chính trị quốc gia (Vũ Trọng Kim), 1996 4. Văn kiện Hội nghị thứ 4 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VI - NXB Hà Nội, 1993. 5. Mác-Ăngghen về thanh niên - NXB Cận vệ, 1970. 6. Các Mác -Ăngghen về thanh niên - NXB Mácxcơva, 1972. 7. Lênin bàn về thanh niên - NXB Hà Nội, 1981. 8. Lênin toàn tập - NXB Tiến bộ, 1981. 9. Hồ Chí Minh giáo dục thanh niên NXB Thanh niên, 1980. 10. Hồ Chí Minh toàn tập - NXB Sự thật 1998. 11. Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lộ lần Thứ XVI. 12. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn huyện Cam Lộ: 2008 - 2009 - 2010. 13. Một số quy định pháp luật về chế độ, chính sách đội với cán bộ xã, phường thị trấn - NXB chính trị quốc gia, 2006 14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên - NXB chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 1995

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn cơ sở huyện cam lộ - tỉnh quảng trị.doc