Nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu may và loại chỉ đến sự lành vết thương trong trường hợp mổ nối ruột trên chó

Một trong những bệnh ngoại khoa thỉnh thoảng xảy ra cho vật nuôi là tổn thương ở ruột, phổ biến nhất là ở đoạn ruột non. Ruột bị hoại tử có thể là do bị ngoại vật, do viêm dính ruột trên những thú bị thoát vị ruột (hernia), do tai nạn bất ngờ trong sinh hoạt hoặc tai nạn trong lúc phẫu thuật vô tình cắt đứt ruột rất dễ làm chết thú. Trong những trường hợp nầy cách điều trị tốt nhất là phẫu thuật để nối ruột lại. Hiện nay có nhiều kỹ thuật nối ruột đã được giới thiệu: phương pháp tậnnối-tận (end-to-end) phương pháp tận-nối-bên (end-to-side) và phương pháp bên-nối-bên (side-to- side) (Swindle, 1998; Bojrab, 1999; Fossum, 2002). Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm khác nhau, kỹ thuật bên-nối-bên hoặc tận-nối-bên có nhược điểm lớn nhất là vi sinh vật phát triển ở phần cuối đoạn ruột được may kín nên dễ gây rối loạn sự hấp thu. Trong khi đó, kỹ thuật tận-nối- tận có ưu điểm là dễ thực hiện nhất và phù hợp với tình trạng sinh lý của thú (Bojrab, 1999). Mặt khác loại chỉ cũng như kiểu may gián đoạn hoặc liên tục đã được ứng dụng để may nối ruột nhưng kết quả thu được lại khác nhau. Do đó, việc nghiên cứu kỹ thuật mổ, cách may và loại chỉ dùng để nối ruột sao cho an toàn, hiệu quả là vấn đề cấp thiết hiện nay.

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 1795 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu may và loại chỉ đến sự lành vết thương trong trường hợp mổ nối ruột trên chó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 69 NGHIEÂN CÖÙU AÛNH HÖÔÛNG CUÛA KIEÅU MAY VAØ LOAÏI CHÆ ÑEÁN SÖÏ LAØNH VEÁT THÖÔNG TRONG TRÖÔØNG HÔÏP MOÅ NOÁI RUOÄT TREÂN CHOÙ STUDY ON EFFECTS OF SUTURING TECHNIQUES AND DIFFERENT SUTURE MATERIALS ON WOUND HEALING TIME IN INTESTINAL ANASTOMOSIS IN DOGS Leâ Vaên Thoï, Leâ Quang Thoâng Khoa Chaên nuoâi Thuù y –Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp.HCM SUMMARY Twenty-four local breed dogs from 6 to 12 months old were used to operate end-to-end anastomosis techniques. Studies were performed comparing the effects of interrupted sutures pattern and continuous sutures pattern, and of chromic gut and polydioxanone (PDS) suture materials. The results showed that there was no difference of wound healing time between dogs, which were sutured with interrupted and continuous sutures patterns. Wound healing time was delayed in the group sutured with chromic gut, compared to that using PDS suture materials. Two dogs in chromic-gut group had wounds infected, two cases had intraabdominal adhesions, and one dog was died on the 4th day of post-operation. Keywords: interrupted suture, continuous suture, intestinal anastomosis, chromic gut, polydioxanone, dog. MÔÛ ÑAÀU Moät trong nhöõng beänh ngoaïi khoa thænh thoaûng xaûy ra cho vaät nuoâi laø toån thöông ôû ruoät, phoå bieán nhaát laø ôû ñoaïn ruoät non. Ruoät bò hoaïi töû coù theå laø do bò ngoaïi vaät, do vieâm dính ruoät treân nhöõng thuù bò thoaùt vò ruoät (hernia), do tai naïn baát ngôø trong sinh hoaït hoaëc tai naïn trong luùc phaãu thuaät voâ tình caét ñöùt ruoät raát deã laøm cheát thuù. Trong nhöõng tröôøng hôïp naày caùch ñieàu trò toát nhaát laø phaãu thuaät ñeå noái ruoät laïi. Hieän nay coù nhieàu kyõ thuaät noái ruoät ñaõ ñöôïc giôùi thieäu: phöông phaùp taän- noái-taän (end-to-end) phöông phaùp taän-noái-beân (end-to-side) vaø phöông phaùp beân-noái-beân (side-to- side) (Swindle, 1998; Bojrab, 1999; Fossum, 2002). Moãi phöông phaùp ñeàu coù öu vaø nhöôïc ñieåm khaùc nhau, kyõ thuaät beân-noái-beân hoaëc taän-noái-beân coù nhöôïc ñieåm lôùn nhaát laø vi sinh vaät phaùt trieån ôû phaàn cuoái ñoaïn ruoät ñöôïc may kín neân deã gaây roái loaïn söï haáp thu. Trong khi ñoù, kyõ thuaät taän-noái- taän coù öu ñieåm laø deã thöïc hieän nhaát vaø phuø hôïp vôùi tình traïng sinh lyù cuûa thuù (Bojrab, 1999). Maët khaùc loaïi chæ cuõng nhö kieåu may giaùn ñoaïn hoaëc lieân tuïc ñaõ ñöôïc öùng duïng ñeå may noái ruoät nhöng keát quaû thu ñöôïc laïi khaùc nhau. Do ñoù, vieäc nghieân cöùu kyõ thuaät moå, caùch may vaø loaïi chæ duøng ñeå noái ruoät sao cho an toaøn, hieäu quaû laø vaán ñeà caáp thieát hieän nay. VAÄT LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP Thôøi gian Töø thaùng 6/2002 ñeán thaùng 8/2002, taïi boä moân Cô Theå-Ngoaïi Khoa, Khoa Chaên Nuoâi Thuù Y, Tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm Thuû Ñöùc, TP.HCM. Ñoái töôïng nghieân cöùu Thí nghieäm ñöôïc thöïc hieän treân 24 choù ta mua töø caùc chôï ôû Thaønh phoá Bieân Hoøa, Tænh Ñoàng Nai, goàm 12 choù ñöïc vaø 12 choù caùi ôû ñoä tuoåi 6-12 thaùng tuoåi. Moãi choù thí nghieäm ñöôïc moå caét boû moät ñoaïn ruoät daøi khoaûng 5cm vaø may noái laïi theo 4 nhoùm nhö sau: - Nhoùm 1: 6 con (3 ñöïc vaø 3 caùi): may ñöôøng may giaùn ñoaïn vôùi chæ chromic gut. - Nhoùm 2: 6 con (3 ñöïc vaø 3 caùi): may ñöôøng may lieân tuïc vôùi chæ chromic gut. - Nhoùm 3: 6 con (3ñöïc vaø 3 caùi): may ñöôøng may giaùn ñoaïn vôùi chæ polydioxanone (teân thöông maõi laø PDS). - Nhoùm 3: 6 con (3ñöïc vaø 3 caùi): may ñöôøng may lieân tuïc vôùi chæ PDS. - Vieäc chaêm soùc vaø ñieàu trò haäu phaãu ñeàu gioáng nhau giöõa caùc nhoùm choù thí nghieäm. Thuoác thuù y Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 70 - Thuoác meâ Zoletil 50 do haûng Virbac cuûa Phaùp saûn xuaát. Moãi hoäp goàm 2 loï: 1 loï boät vaø moät loï nöôùc pha 5ml. - Atropine sulphate do Xí nghieäp Döôïc thuù y saûn xuaát, moãi oáng 2ml chöùa 2mg. - Lincomycin do Haø Lan saûn xuaát loï 100ml - Aminovital do Nam Trieàu Tieân saûn xuaát loï 20ml - Lactate Ringer do Philippine saûn xuaát, loï 500ml. Chæ may duøng trong phaãu thuaät - Chæ chromic gut 3-0 ñeå may noái ruoät - Chæ PDS 3-0 ñeå may ruoät - Chæ nylon monofilament 2-0 ñeå may da. Noäi dung nghieân cöùu Theo doõi söï laønh veát thöông khi söû duïng 2 loaïi chæ töï tieâu coù nguoàn goác thieân nhieân (chæ chromic gut) so vôùi chæ töï tieâu toång hôïp (PDS) vôùi 2 kieåu ñöôøng may giaùn ñoaïn vaø ñöôøng may lieân tuïc trong kyõ thuaät may noái ruoät. Phöông phaùp nghieân cöùu - Moå vaøo xoang buïng ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp moå ôû ñöôøng giöõa (moå ñöôøng traéng) (Swindle, 1998). - Moå vaø noái ruoät ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp taän-noái-taän (end-to-end) (Bojrab, 1999; Fossum, 2002). Kyõ thuaät moå Choù thí nghieäm ñöôïc cho nhòn aên 12 giôø tröôùc khi moå, caân ñeå xaùc ñònh theå troïng nhaèm tính lieàu thuoác meâ vaø thuoác ñieàu trò haäu phaãu chính xaùc. Caïo loâng, röûa saïch, lau khoâ, saùt truøng vuøng buïng. Tieâm atropine sulphate vôùi lieàu 0,1mg/kg theå troïng 15 phuùt tröôùc khi daãn nhaäp thuoác meâ. Sau ñoù tieâm thuoác meâ vaøo tónh maïch vôùi lieàu 10mg/kg theå troïng. Thuù ñöôïc coá ñònh treân baøn moå theo tö theá naèm ngöûa. Moå moät ñöôøng ôû giöõa buïng ngay phía sau roán, ñöôøng moå daøi khoaûng 4 – 5cm. Ñöôøng moå caét qua da, moâ döôùi da, caân vaø phuùc maïc. Luùc naày veát moå ñaõ vaøo tôùi xoang buïng, ñöa ruoät ra ngoaøi, laáy gaïc taåm öôùt vôùi nöôùc muoái sinh lyù bao quanh veát moå da ñeå ngaên ngöøa chaát baån rôi vaøo xoang buïng. Xaùc ñònh ñoaïn ruoät ñònh caét boû, vuoát nheï ñoaïn ruoät ñeå doàn caùc chaát chöùa veà hai phía vaø duøng keïp ruoät ñeå keïp hai ñaàu ruoät theo moät goùc nghieâng 750 theo truïc cuûa ruoät. Nhöõng maïch maùu ôû maøng treo ruoät trong phaïm vi ñoaïn ruoät ñònh caét boû phaûi ñöôïc coâ laäp baèng caùch duøng chæ ñeå buoäc. Tieáp theo caét boû ñoaïn ruoät giöõa hai keïp, duøng gaïc thaám saïch hai ñaàu ruoät tröôùc khi may ñeå noái laïi. Thænh thoaûng phaûi nhoû gioït nöôùc sinh lyù treân ñoaïn ruoät ôû ngoaøi xoang buïng ñeå traùnh laøm khoâ beà maët ruoät (Hình 1). Hình 1. Tröôùc khi may noái ruoät Hình 2. Ruoät ñaõ ñöôïc noái xong Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 71 Baûng 1. Lieàu thuoác meâ söû duïng vaø thôøi gian meâ Tieâu ñeà Thuoác meâ zoletil-50 Ghi chuù Soá choù thí nghieäm (con) 24 Lieàu gaây meâ (laàn I) 10 mg/kg theå troïng (IV) Theo khuyeán caùo cuûa haõng saûn xuaát Lieàu gaây meâ (laàn II) 1/3 lieàu laàn I Thôøi gian meâ trung bìa4 cho lieàu gaây meâ laàn I (phuùt) 55 Tình traïng meâ Meâ saâu vaø eâm aùi, khoâng vaät vaõ khi hoài tónh Baûng 2. Thôøi gian laønh veát thöông Loaïi chæ vaø kieåu may N Thôøi gian laønh veát thöông (ngaøy) Ghi chuù May giaùn ñoaïn vôùi chæ chromic gut 6 8 – 12 May lieân tuïc vôùi chæ chromic gut 6 8 – 11 1 con cheát 4 ngaøy sau moå May giaùn ñoaïn vôùi chæ PDS 6 7 – 9 May lieân tuïc vôùi chæ PDS 6 7 – 9 Kyõ thuaät noái ruoät: Ñaët hai ñoaïn ruoät naèm saùt vaøo nhau, duøng chæ lieàn kim ñeå may ñöôøng may noái ruoät. - Neáu laø may giaùn ñoaïn thì ñöôøng may ñöôïc thöïc hieän quanh hai ñaàu ruoät, muõi kim ñaâm caùch bôø veát caét 2 - 3mm vaø khoaûng caùch giöõa hai moái may 3 - 4mm, may xong moái naøo thì coät nuùt moái ñoù. Sau ñoù may maøng treo ruoät baèng ñöôøng may lieân tuïc thoâng thöôøng cuøng loaïi chæ ñeå may ruoät. Neáu laø ñöôøng may lieân tuïc thì tröôùc tieân coá ñònh sôïi chæ vaøo hai meùp ruoät. Ñöôøng may ñöôïc thöïc hieän ôû hai meùp trong tröôùc, may töø treân xuoáng döôùi, khi ñaõ may heát nöûa voøng ruoät phía trong, luùc naày cho kim xuyeân ra beân ngoaøi ñeå tieáp tuïc may nöûa coøn laïi roài keát thuùc ñöôøng may. Nhö vaäy ñoái vôùi ñöôøng may lieân tuïc thì toaøn boä ñöôøng may noái ruoät chæ coù hai moái coät: moät moái ñeå coá ñònh sôïi chæ vaøo meùp ruoät vaø moät moái coät ñeå keát thuùc ñöôøng may neáu duøng loaïi chæ coù moät kim may. Trong thí nghieäm chuùng toâi coù söû duïng loaïi chæ töï tieâu coù hai kim may, vôùi loaïi chæ naày thì trong ñöôøng may noái ruoät chæ coù moät moái coät duy nhaát ñeå coät khi keát thuùc ñöôøng may maø thoâi (Hình 2). Sau khi may ñöôøng may noái ruoät xong, lau saïch choã noái, roài ñoùng thaønh buïng laïi nhö thöôøng leä. Baêng veát thöông ñeå baûo veä khoûi nhieãm baån vaø ngaên ngöøa söï caén xeù cuûa choù. Chaêm soùc haäu phaãu: Tieâm thuoác lieân tuïc töø 4 - 5 ngaøy - Lincomycin: 10mg/kg theå troïng, tieâm vaøo baép thòt. - Aminovital: 1ml/10kg theå troïng, tieâm vaøo baép thòt. - Lactate Ringer: 20 – 22ml/kg P/giôø (truyeàn vaøo tónh maïch) (Bojrab, 1993) Cheá ñoä chaêm soùc vaø dinh döôõng: cho aên thöùc aên loûng trong 5 ngaøy ñaàu. Cho thuù ñi laïi sôùm ñeå traùnh tröôøng hôïp vieâm dính ruoät. Nhöõng chæ tieâu theo doõi - Thôøi gian laønh veát thöông - Tai bieán trong vaø sau khi moå. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN Lieàu thuoác meâ söû duïng vaø thôøi gian meâ Lieàu thuoác meâ söû duïng vaø thôøi gian meâ ñöôïc trình baøy ôû baûng 1. Thuoác meâ zoletil-50 ñöôïc keát hôïp giöõa hai chaát an thaàn vaø daõn cô tiletamine vaø zolazepam neân khoâng caàn tieàn meâ vôùi thuoác an thaàn maø thuù vaãn meâ saâu, raát thích hôïp cho nhöõng ca moå gaây nhieàu ñau ñôùn. Theo lyù thuyeát lieàu tieâm tónh maïch cho choù töø 5 – 10 mg/kg theå troïng. Phaãu thuaät noái ruoät Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 72 laø moät ca moå phöùc taïp vaø keùo daøi, vì theá chuùng toâi söû duïng lieàu tieâm toái ña 10mg/kg theå troïng. Thôøi gian meâ cho lieàu tieâm laàn I keùo daøi töø 40 – 60 phuùt. Chæ coù 5 tröôøng hôïp phaûi söû duïng lieàu tieâm laäp laïi laàn II chæ baèng 1/3 lieàu laàn I vaø thôøi gian meâ keùo daøi theâm khoaûng 15 – 20 phuùt nöõa. Thuù meâ saâu vaø eâm aùi, khoâng co giaät, khoâng oùi möûa vaø khoâng vaät vaõ khi hoài tónh. Trong 24 ca ñöôïc gaây meâ, khoâng coù tröôøng hôïp naøo bò tai bieán. Thôøi gian laønh veát thöông Thôøi gian laønh veát thöông ñöôïc tính töø ngaøy moå cho ñeán khi veát thöông laønh vaø caét chæ, keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 2. Töø keát quaû ôû baûng 2 cho thaáy söï laønh veát thöông giöõa 2 nhoùm choù ñöôïc may baèng ñöôøng may giaùn ñoaïn vaø may baèng ñöôøng may lieân tuïc neáu ñöôïc duøng vôùi cuøng moät loaïi chæ may gioáng nhau thì coù thôøi gian laønh veát thöông töông ñöông nhau. Ngöôïc laïi, khi so saùnh giöõa hai nhoùm chæ may khaùc nhau thì ôû nhoùm choù thí nghieäm ñöôïc may vôùi chæ töï tieâu chromic gut coù thôøi gian laønh veát thöông chaäm hôn so vôùi nhoùm choù ñöôïc may vôùi chæ töï tieâu toång hôïp PDS (8-12 ngaøy so vôùi 7-9 ngaøy). Theo Swindle (1998), vôùi gia suùc nhoû thì neân may ñöôøng may giaùn ñoaïn khi noái ruoät, coøn ôû gia suùc lôùn thì neân duøng ñöôøng may lieân tuïc seõ thuaän lôïi hôn. Thôøi gian laønh veát thöông sau khi moå tuøy thuoäc raát nhieàu yeáu toá: do voâ truøng vaø saùt truøng, do kyõ thuaät moå vaø may, do tình traïng söùc khoûe cuûa thuù, do ñieàu trò vaø chaêm soùc sau khi moå, ngoaøi ra coøn do loaïi chæ ñöôïc duøng. Theo Bojrab (1999), may noái ruoät vôùi chæ ñôn sôïi töï tieâu toång hôïp nhö chæ polydioxanone, polyglyconate laø hai loaïi chæ gaàn vôùi chæ may lyù töôûng laø chæ toát nhaát ñeå may noái ruoät hieän nay. Trong thí nghieäm naày caùc yeáu toá treân ñöôïc cho laø nhö nhau, chæ coù söï khaùc nhau veà loaïi chæ söû duïng. Chæ töï tieâu toång hôïp coù moät soá öu ñieåm so vôùi chæ chromic gut nhö kích thöôùc nhoû nhöng coù ñoä beàn cao, chòu ñöïng toát ôû nhöõng moâ coù nhieãm truøng vaø ít gaây ra phaûn öùng vieâm ôû trong moâ, coù leõ ñieàu naày laø nguyeân nhaân gaây ra söï laønh veát thöông khaùc nhau. Kieåm tra ñoä an toaøn cuûa ñöôøng may Aùp duïng caùch kieåm tra ñoä an toaøn cuûa ñöôøng may theo Fossum (2002), sau khi may xong, chuùng toâi duøng tay chaën moät ñaàu ruoät roài bôm nöôùc muoái sinh lyù vaøo trong loøng ruoät, tay kia vuoát nheï cho dòch loûng ôû trong ruoät doàn veà phía ñöôøng may, sau ñoù duøng hai tay eùp ñeå taïo moät söùc caêng vöøa phaûi nhaèm kieåm tra ñoä an toaøn cuûa ñöôøng may. Ñoaïn ruoät noái caêng troøn ñeàu laø chæ daãn cho thaáy ruoät Vôùi caùch kieåm tra naày cho thaáy caû 24 ca (12 ca may giaùn ñoaïn vaø 12 ca may lieân tuïc) ñeàu an toaøn vaø khoâng coù söï ræ dòch xaûy ra (Hình 3). khoâng bò taéc. Neáu coù söï ræ dòch ôû ñöôøng may thì phaûi may boå sung theâm moät moái ôû giöõa choã ræ dòch. Tai bieán trong vaø sau khi moå Tai bieán trong vaø sau khi moå treân choù thí nghieäm ñöôïc ghi nhaän ôû baûng 3. Töø keát quaû ôû baûng 3 chuùng toâi ghi nhaän khoâng coù tröôøng hôïp naøo bò tai bieán trong khi moå. Do caùc maïch maùu ôû maøng treo ruoät ñöôïc coät chaéc chaén neân sau khi caét boû khoâng coù tröôøng hôïp naøo bò xuaát huyeát. Sau khi moå 3 ngaøy coù moät con bò ñöùt 2 moái chæ ôû ñöôøng may da do baêng bò suùt vì thuù caén xeù, chieám tyû leä 4,16%. Tröôøng hôïp naày ñaõ ñöôïc may laïi kòp thôøi vaø baûo veä veát thöông toát nhöng söï laønh veát thöông coù muoän hôn (12 ngaøy). Coù 2 tröôøng hôïp bò nhieãm truøng veát moå chieám tyû leä 8,33%, veát moå hôi söng ñoû nhöng ñöôïc ñieàu trò tích cöïc neân hieän töôïng treân ñaõ giaûm keå töø ngaøy thöù 5 sau moå. Hai tröôøng hôïp tieâu chaûy xaûy ra hai ngaøy sau khi moå (chieám tyû leä 8,33%), moät ca ñieàu trò khoûi beänh sau 2 ngaøy, moät ca cheát sau 4 ngaøy (tyû leä 4,16%). Tröôøng hôïp thuù cheát laø do tieâu chaûy raát naëng, phaân loûng vaø coù nhieàu maùu, muøi raát tanh. Theo McCurnin vaø Jones (1993), nhöõng choù sau phaãu thuaät luoân luoân coù nguy cô nhieãm truøng nhöng ñoâi khi khoâng lieân heä gì ñeán beänh phaãu thuaät nguyeân phaùt. Do choù bò stress sau moå vaø söï suy nhöôïc cô theå, choù coù theå boäc phaùt beänh vieâm ruoät do Parvovirus hoaëc beänh Carreù neáu nhöõng choù naày chöa ñöôïc tieâm ngöøa tröôùc ñoù. Chuùng toâi ñaõ tieán haønh moå khaùm ñeå kieåm tra ñöôøng may thaønh buïng vaø ruoät, keát quaû cho thaáy ñöôøng may ruoät raát toát, khoâng bò xuaát huyeát ôû veát moå, khoâng coù söï roø ræ cuûa dòch ruoät, ôû vò trí noái ruoät ñaõ hình thaønh nhöõng moâ môùi bao kín ñöôøng may. Nhö vaäy tröôøng hôïp choù cheát laø do beänh ôû ñöôøng tieâu hoùa chöù khoâng phaûi do kyõ thuaät moå. Moå kieåm tra beân trong xoang buïng vaø ruoät Sau khi veát thöông treân caùc choù thí nghieäm ñaõ laønh, chuùng toâi moå laïi ñeå kieåm tra xoang buïng vaø ruoät treân 8 con choù thí nghieäm (ñaïi dieän cho hai loaïi chæ vaø hai caùch may) vaøo ngaøy thöù 12 sau ca phaãu thuaät laàn ñaàu, sau ñoù ñoùng thaønh buïng laïi nhö thöôøng leä. Moå vaøo xoang buïng ñöôïc thöïc hieän theo kyõ thuaät moå ñöôøng moå song song vôùi ñöôøng giöõa, ñöa ñoaïn ruoät ñaõ noái ra ngoaøi ñeå quan saùt choã may, haïch ruoät vaø phuùc maïc, keát quaû ñöôïc trình baøy ôû baûng 4. Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 73 Qua keát quaû moå khaùm, khoâng coù tröôøng hôïp naøo ruoät bò taéc hoaëc roø ræ, veát moå treân ruoät ñeàu laønh toát, ñieàu naày cho thaáy caû ñöôøng may giaùn ñoaïn vaø ñöôøng may lieân tuïc baûo veä veát thöông toát cho ñeán khi laønh. Coù ba tröôøng hôïp haïch maøng treo ruoät söng, ñaây laø ba tröôøng hôïp duøng chæ chromic ñeå may noái ruoät. Theo Boothe (1993), chæ chromic gut tieâu theo cô cheá thöïc baøo vì theá thöôøng gaây ra phaûn öùng vieâm nhieàu hôn so vôùi nhöõng chæ töï tieâu toång hôïp. Ngoaøi ra theo Bojrab (1999), chæ chromic gut seõ tieâu tan nhanh hôn neáu chæ tieáp xuùc vôùi maët trong cuûa nieâm maïc daï daøy, ruoät hoaëc ôû nhöõng moâ coù nhieãm truøng. Hình 3. Kieåm tra söï an toaøn cuûa ñöôøng may noái ruoät Baûng 3. Tai bieán trong vaø sau khi moå Tai bieán Trong khi moå Sau khi moå Tyû leä (%) Ghi chuù Xuaát huyeát - - - OÙi möûa - - - Tieâu chaûy - 2/24 8,33 Ngaøy thöù 2 sau moå Ñöùt chæ - 1/24 4,16 Ngaøy thöù 3 sau moå Nhieãm truøng veát moå - 2/24 8,33 Cheát - 1/24 4,16 Ngaøy thöù 4 sau moå Baûng 4. Keát quaû moå kieåm tra Beänh tích Taàn soá Ghi chuù Haïch maøng treo ruoät song 3/8 Xaûy ra treân nhöõng choù may ñöôøng may giaùn ñoaïn vôùi chæ chromic gut. Choù hôi soát nheï nhöng thuù vaãn aên uoáng vaø ñi phaân bình thöôøng. Ruoät dính vaøo phuùc maïc 2/8 May ñöôøng may giaùn ñoaïn vôùi chæ chromic gut Baûng 5. Chi phí cho moät ca moå noái ruoät Thaønh tieàn (ñoàng) Danh muïc Ñôn giaù (ñoàng) Soá löôïng Nhoùm chæ PDS Nhoùm chæ Chromic Thuoác meâ 28.000 2 ml 56.000 56.000 Atropine 500 1 oáng 500 500 Khaùng sinh 1.000 10 ml 10.000 10.000 Aminovital 600 10 ml 6.000 6.000 Lactate Ringer 8.000 1 chai 8.000 8.000 Chæ may ruoät 35.000 1 goùi 35.000 15.000 Chæ may cô 15.000 1 goùi 15.000 15.000 Chæ may da 10.000 1 goùi 10.000 10.000 Thuoác saùt truøng 1.000 1.000 Baêng, gaïc 4.500 4.500 Toång coäng 146.000 126.000 Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 74 Coù hai ca bò vieâm dính ruoät vôùi phuùc maïc, choã vieâm dính chöa tôùi 1cm, vì theá khoâng aûnh höôûng ñeán nhu ñoäng ruoät, choù thí nghieäm khoâng coù bieåu hieän laâm saøng veà oùi möûa hoaëc roái loaïn tieâu hoùa, tröôøng hôïp naày cuõng xaûy ra treân choù ñöôïc may vôùi chæ chromic. Theo Koc & ctv (2002), vieâm dính ôû beân trong xoang buïng thöôøng ñöôïc gaây ra bôûi nhöõng phaãu thuaät ôû vuøng buïng, laøm cho phuùc maïc bò vieâm hoaëc toån thöông tieát ra dòch chaát giaøu protein. Söï ñoâng voùn cuûa chaát tieát naày gaây neân söï vieâm dính ôû beà maët phuùc maïc trong voøng 3 giôø. Nhöng döôùi ñieàu kieän bình thöôøng chaát dính nhôøn naày seõ tieâu ñi vaø ñöôïc haáp thu trong voøng 48 – 72 giôø sau ñoù. Theá nhöng trong moät soá tröôøng hôïp fibrin vaãn toàn taïi vaø nguyeân sôïi baøo xaâm laán taïo neân moät söï dính nhôøn vaø khoâng theå tieâu ñöôïc. Nhöõng nguyeân nhaân hình thaønh söï vieâm dính ôû beân trong xoang buïng coù theå laø do nhieãm truøng, do söï hieän dieän cuûa ngoaïi vaät hoaëc chæ may bò nhieãm baån.Vì vaäy khi thöïc hieän nhöõng ca phaãu thuaät ôû trong xoang buïng, phaûi tuyeät ñoái voâ truøng, thao taùc nheï nhaøng ñeå traùnh gaây toån thöông ruoät hoaëc phuùc maïc, che chaén veát thöông toát ñeå traùnh nhieãm baån, toát nhaát laø neân choïn nhöõng loaïi chæ tieâu coù thôøi gian tieâu chaäm vaø gaây phaûn öùng moâ thaáp nhaát ñeå ñaït ñöôïc ñoä an toaøn cao, do ñoù chæ tieâu toång hôïp ñôn sôïi laø phuø hôïp nhaát trong phaãu thuaät noái ruoät. Maët khaùc khi may phuùc maïc caàn löu yù phaûi cho 2 meùp phuùc maïc cuoán ra ngoaøi ñeå traùnh tröôøng hôïp beänh lyù vieâm dính ruoät khi laønh seïo. Chi phí cho moät ca moå noái ruoät Chi phí thuoác thuù y vaø vaät lieäu cho moät ca moå noái ruoät tính treân moät con choù naëng trung bình 8 kg theo giaù ôû thôøi ñieåm thaùng 6 naêm 2002 (Baûng 5). Toång chi phí veà thuoác thuù y vaø vaät lieäu cho moät ca moå noái ruoät neáu söû duïng chæ may töï tieâu toång hôïp PDS laø 146.000 ñ, ñaét hôn 20.000 ñ so vôùi duøng chæ may töï tieâu chromic gut. Tuy nhieân xeùt veà möùc ñoä an toaøn vaø bieán chöùng sau moå thì duøng chæ töï tieâu toång hôïp PDS coù nhieàu öu ñieåm hôn. KEÁT LUAÄN Toång soá 24 con choù ñöôïc moå noái ruoät vaø may baèng chæ töï tieâu toång hôïp PDS vaø chæ chromic gut vôùi hai caùch may khaùc nhau, giaùn ñoaïn vaø lieân tuïc, chuùng toâi coù moät soá keát luaän sau: - Chæ chromic gut khoâng phuø hôïp ñeå may noái ruoät vì gaây nhieàu phaûn öùng moâ. - Chæ töï tieâu toång hôïp PDS raát thích hôïp ñeå may noái ruoät. - Caû hai ñöôøng may giaùn ñoaïn vaø lieân tuïc ñeàu cho keát quaû toát khi may noái ruoät, khoâng gaây roø ræ, khoâng taéc ruoät neáu may ñuùng kyõ thuaät vaø moái coät an toaøn. - Trong quaù trình moå phaûi thao taùc nheï nhaøng, traùnh gaây toån thöông ruoät, phuùc maïc ñeå ngaên ngöøa tình traïng vieâm dính ruoät sau naày. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO BOJRAB, M.J., 1993. Disease mechanisms in small animal surgery. Second Edition, Lea & Febiger, Philadelphia. BOJRAB, M.J., 1999. Current Techniques in small animal surgery. Fourth Edition, Williams & Wilkins, USA. BOOTHE, H.W., 1993. “Suture materials, tissue adhesives, staplers, and ligating clips”, in: D. Slatter (Ed), Textbook of small animal surgery, Second Edition, W.B. Saunders company, USA. FOSSUM, T.W., 2002. Small animal surgery. Mosby, USA. MCCURNIN, D.M.; and R.L. JONES, 1993. “Principles of surgical asepsis”, in: D. Slatter, (Ed), Textbook of small animal surgery, Second Edition, W.B. Saunders company, USA. KOC Y., F. ALKAN and M. EROL, 2002. “An experimental study evaluating the effect of sodium carboxymethylcellulose on the prevention of postoperative intraabdominal adhesions”. Revue de meùdecine veùteùrinaire. Toullous.pp 803-807. SWINDLE M.M., 1998. Surgery, Anesthesia and experimental techniques in swine. Iowa State University Press, USA. Taïp chí KHKT Noâng Laâm nghieäp, soá 2/2003 Ñaïi hoïc Noâng Laâm TP. HCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu ảnh hưởng của kiểu may và loại chỉ đến sự lành vết thương trong trường hợp mổ nối ruột trên chó.pdf