Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam

A. Lời mở đầu Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi giai cấp vô sản lên nắm chính quyền. Cách mạng vô sản thành công vang dội và kết thúc khi đã xây dựng xong cơ sở kinh tế chính trị tư tưởng của xã hội mới. Đó là thới kỳ xây dựng từ lực lượng sản xuất mới dẫn đến quan hệ sản xuất mới, quan hệ sản xuất mới hình thành lên các quan hệ sở hữu mới. Từ cơ sở hạ tầng mới hình thành nên kiến trúc thượng tầng mới. Song trong một thời gian dài chúng ta không nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội về quy luật sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tạo nên tính đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam từ đó tạo nên tính đa dạng của nền kinh tế nhiền thành phần. Thực tế cho thấy một nền kinh tế nhiều thành phần phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu chứ không đơn thuần là hai hình thức sở hữu trong giai đoạn xưa kia. Vì vậy nghiên cứu “Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam “ có vai trò quan trọng mang tính cấp thiết cao vì thời đại ngày nay chính là sự phát triển của nền kinh tế thị trường hàng hoá nhiều thành phần. Nghiên cứu vấn đề này chúng ta còn thấy được ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn của nó hết sức sâu sắc . Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, chính vì vậy em kính mong sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo. Em xin chân thành cảm ơn .

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. Lêi më ®Çu NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lµ do sù ph¸t triÓn ®óng h­íng cña lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã viÖc nghiªn cøu quy luËt vËn ®éng vµ nh÷ng h×nh thøc ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng . Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghi· x· héi ë ViÖt Nam lµ thêi kú c¶i biÕn c¸ch m¹ng s©u s¾c, toµn diÖn vµ triÖt ®Ó vÒ mäi mÆt. Tõ x· héi cò sang x· héi míi XHCN. Thêi kú ®ã b¾t ®Çu tõ khi giai cÊp v« s¶n lªn n¾m chÝnh quyÒn. C¸ch m¹ng v« s¶n thµnh c«ng vang déi vµ kÕt thóc khi ®· x©y dùng xong c¬ së kinh tÕ chÝnh trÞ t­ t­ëng cña x· héi míi. §ã lµ thíi kú x©y dùng tõ lùc l­îng s¶n xuÊt míi dÉn ®Õn quan hÖ s¶n xuÊt míi, quan hÖ s¶n xuÊt míi h×nh thµnh lªn c¸c quan hÖ së h÷u míi. Tõ c¬ së h¹ tÇng míi h×nh thµnh nªn kiÕn tróc th­îng tÇng míi. Song trong mét thêi gian dµi chóng ta kh«ng nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chñ nghÜa x· héi vÒ quy luËt s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam tõ ®ã t¹o nªn tÝnh ®a d¹ng cña nÒn kinh tÕ nhiÒn thµnh phÇn. Thùc tÕ cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n thuÇn lµ hai h×nh thøc së h÷u trong giai ®o¹n x­a kia. V× vËy nghiªn cøu “Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ sù ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u ë ViÖt Nam “ cã vai trß quan träng mang tÝnh cÊp thiÕt cao v× thêi ®¹i ngµy nay chÝnh lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. Nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy chóng ta cßn thÊy ®­îc ý nghÜa lý luËn còng nh­ thùc tiÔn cña nã hÕt søc s©u s¾c . Do thêi gian vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, chÝnh v× vËy em kÝnh mong sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n . B. Néi dung I/Lý luËn chung : 1/ ThÕ nµo lµ lùc l­îng s¶n xuÊt ? Lùc l­îng s¶n xuÊt lµ mèi quan hÖ cña con ng­êi víi tù nhiªn h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . Tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt thÓ hiÖn ë tr×nh ®é khèng chÕ tù nhiªn cña con ng­êi. §ã lµ kÕt qu¶ n¨ng lùc thùc tiÔn cña con ng­êi t¸c ®éng vµo tù nhiªn ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ng­êi . Trong cÊu thµnh cña lùc l­îng s¶n xuÊt, cã thÓ cã mét vµi ý kiÕn nµo ®ã kh¸c nhau vÒ mét sè yÕu tè kh¸c cña lùc l­îng s¶n xuÊt , song suy cho cïng th× chóng ®Òu vËt chÊt ho¸ thµnh hai phÇn chñ yÕu lµ t­ liÖu s¶n xuÊt vµ lùc l­îng con ng­êi . Trong ®ã t­ liÖu s¶n xuÊt ®ãng vai trß lµ kh¸ch thÓ , cßn con ng­êi lµ chñ thÓ . T­ liÖu s¶n xuÊt ®­îc cÊu thµnh tõ hai bé phËn ®ã lµ ®èi t­îng lao ®éng vµ t­ liÖu lao ®éng. Th«ng th­êng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph­¬ng tiÖn lao ®éng cßn ®­îc gäi lµ c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ . Trong bÊt kú mét nÒn s¶n xuÊt nµo c«ng cô s¶n xuÊt bao giê còng ®ãng vai trß lµ then chèt vµ lµ chØ tiªu quan träng nhÊt . HiÖn nay c«ng cô s¶n xuÊt cña con ng­êi kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn vµ dÉn ®Õn hoµn thiÖn, nhê thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt ®· t¹o ra c«ng cô lao ®éng c«ng nghiÖp m¸y mãc hiÖn ®¹i thay thÕ dÇn lao ®éng cña con ng­êi . Do ®ã c«ng cô lao ®éng lu«n lµ ®éc nhÊt , c¸ch m¹ng nhÊt cña LLSX BÊt kú mét thêi ®¹i lÞch sö nµo, c«ng cô s¶n xuÊt bao giê còng lµ s¶n phÈm tæng hîp, ®a d¹ng cña toµn bé nh÷ng phøc hîp kü thuËt ®­îc h×nh thµnh vµ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Nã lµ sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè trong ®ã quan träng nhÊt vµ trùc tiÕp nhÊt lµ trÝ tuÖ con ng­êi ®­îc nh©n lªn trªn c¬ së kÕ thõa nÒn v¨n minh vËt chÊt tr­íc ®ã. N­íc ta lµ mét n­íc giµu tµi nguyªn thiªn nhiªn, cã nhiÒu n¬i mµ con ng­êi ch­a tõng ®Æt ch©n ®Õn nh­ng nhê vµo tiÕn bé cña KHKT vµ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, con ng­êi cã thÓ t¹o ra ®­îc s¶n phÈm míi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh tíi chÊt l­îng cuéc sèng vµ gi¸ trÞ cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i. ChÝnh viÖc t×m kiÕm ra c¸c ®èi t­îng lao ®éng míi sÏ trë thµnh ®éng lùc cuèn hót mäi ho¹t ®éng cu¶ con ng­êi. T­ liÖu lao ®éng dï cã tinh s¶o vµ hiÖn ®¹i ®Õn ®©u nh­ng t¸ch khái con ng­êi th× nã còng kh«ng ph¸t huy t¸c dông cña chÝnh b¶n th©n . ChÝnh vËy mµ Lª Nin ®· viÕt : “ lùc l­îng s¶n xuÊt hµng ®Çu cña toµn thÓ nh©n lo¹i lµ c«ng nh©n , lµ ng­êi lao ®éng “ . Ng­êi lao ®éng víi nh÷ng khinh nghiÖm , thãi quen lao ®éng , sö dông t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt . T­ liÖu s¶n xuÊt víi t­ c¸ch lµ kh¸ch thÓ cña LLSX, vµ nã chØ ph¸t huy t¸c dông khi nã ®­îc kÕt hîp víi lao ®éng sèng cña con ng­êi . §¹i héi 7 cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh : “ Sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æt con ng­êi lªn vÞ trÝ hµng ®Çu, vÞ trÝ trung t©m thèng nhÊt t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi c«ng b»ng khoa häc vµ tiÕn bé x· héi .” Ng­êi lao ®éng víi t­ c¸ch lµ mét bé phËn cña LLSX x· héi ph¶I lµ ng­êi cã thÓ lùc , cã tri thøc v¨n ho¸ , cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cao, cã khinh nghiÖm vµ thãi quen tèt, phÈm chÊt t­ c¸ch lµnh m¹nh, l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp vµ tr¸ch nhiÖm cao trong c«ng viÖc.Tr­íc ®©y do ch­a chó träng ®óng møc ®Õn vÞ trÝ cña ng­êi lao ®éng, chóng ta ch­a biÕt khai th¸c ph¸t huy mäi søc m¹nh cña nh©n tè con ng­êi. §µnh r»ng n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm SX cña con ng­êi cßn phô thuéc vµo nh÷ng TLSX hiÖn cã mµ hä ®ang sö dông. Nh­ng tÝch cùc s¸ng t¹o cña hä ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 2/ Ph¹m trï së h÷u vµ c¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr­íc ®©y (Tr­íc 1986) a/ Sí h÷u lµ g× ? Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã. Theo quan ®iÓm cña M¸c:”së h÷u ®­îc biÓu hiÖn trong nh÷ng h×nh th¸i cña QHSX”. Së h÷u lµ néi dung bªn trong cña chÝnh thÓ mang tÝnh thèng nhÊt . TÝnh hiÖn thùc cña së h÷u chØ ®­îc nhËn thøc mét c¸ch gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c quan hÖ gi÷a c¸c thµnh tè cña QHSX chø kh«ng thÓ nhËn thøc mét c¸ch trùc tiÕp v× së h÷u lµ tæng hoµ gi÷a c¸c QHSX . Së h÷u b¾t ®Çu tõ sù chiÕm h÷u giíi tù nhiªn , mang tÝnh chÊt céng ®ång, h×nh th¸i ®Çu tiªn cña QHSX trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû ®Õn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi s¬ tÝnh c¸ nh©n ®èi lËp víi céng ®ång vµ dÉn ®Õn sù t¸ch biÖt vÒ së h÷u . §ã lµ tiÕn tr×nh tõ chÕ ®é së h÷u thÞ téc, bé l¹c trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû ®Õn chÕ ®é së h÷u c¸ nh©n . Së h÷u ®­îc h×nh thµnh tõ sù chiÕm h÷u ®èi t­îng ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt tho¶ m·n víi nhu cÇu cña con ng­êi . Do ®ã së h÷u mang tÝnh chÊt tÊt nhiªn, sù chiÕm h÷u mang l¹i quyÒn h¹n cho chñ së h÷u . S¶n xuÊt ph¸t triÓn th× quan hÖ së h÷u ngµy cµng ph¸t triÓn . Nh­ vËy së h÷u lµ mèi quan hÖ con ng­êi víi con ng­êi trong viÖc chiÕm h÷u TLSX cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt . Do ®ã së h÷u lµ mét mÆt cña QHSX . Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña së h÷u lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn tu©n theo quy luËt s¶n xuÊt, phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt XH th× néi dung vµ ph¹m vi cña së h÷u ngµy cµng ®­îc më réng . b/ C¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr­íc ®©y (tr­íc 1986): LÞch sö loµi ng­êi ®· tõng tr¶i qua hai lo¹i h×nh së h÷u c¬ b¶n ®èi víi TLSX ®ã lµ së h÷u t­ nh©n vµ së h÷u x· héi Së h÷u x· héi lµ lo¹i h×nh së h÷u mµ trong ®ã nh÷ng TLSX chñ yÕu thuéc vÒ mäi thµnh viªn trong x· héi . Trªn c¬ së ®ã vÞ trÝ b×nh ®¼ng trong tæ chøc lao ®éng x· héi vµ ph©n phèi s¶n xuÊt . Môc ®Ých s¶n xuÊt d­íi chÕ ®é c«ng h÷u lµ ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng vµ vËt chÊt cña ng­êi lao ®éng ®­îc n©ng cao. Së h÷u x· héi ®iÓn h×nh cã hai h×nh thøc c¬ b¶n : Së h÷u cña thÞ téc, bé l¹c trong x· héi céng s¶n nguyªn thuû trong ph­¬ng thøc SX céng s¶n nguyªn thuû. Së h÷u tËp thÓ ( së h÷u hîp t¸c x· )vµ së h÷u toµn d©n( së h÷u quèc doanh ) trong ph­¬ng thøc SX céng s¶n chñ nghÜa , mµ giai ®o¹n ®Çu cña CNXH . Tr­íc ®©y n­íc ta víi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung quan liªu, bao cÊp, nÒn kinh tÕ tù cung , tù cÊp. Do ®ã nã chØ tån t¹i hai h×nh thøc së h÷u chÝnh t­¬ng øng víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vµ tËp thÓ . Trong nÒn kinh tÕ nµy con ng­êi kh«ng ®­îc tù do bu«n b¸n, trao ®æi hµng ho¸ , do ®ã ch­a xuÊt hiÖn së h÷u t­ nh©n mµ chØ tån t¹i hai h×nh thöc së h÷u ®ã lµ së h÷u tËp thÓ , qu«c doanh d­íi sù ®iÒu tiÕt gi¸ c¶ cña nhµ n­íc . II/ Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam: 1/ Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ë n­íc ta hiÖn nay : NÒn v¨n minh nh©n lo¹i suy cho cïng lµ do sù ph¸t triÓn cña LLSX mét c¸ch ®óng h­íng . X¸c ®Þnh con ®­êng ®i lªn cña CNXH kh«ng qua giai ®o¹n ph¸t triÓn cña CNTB, trong ®ã cã vÊn ®Ò ph¸t triÓn LLSX nh­ thÕ nµo lµ nhiÖm vô quan träng mang tÝnh cÊp b¸ch ë n­íc ta . Nã kh«ng nh÷ng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ®Þnh h­íng sù ph¸t triÓn LLSX mµ cßn t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi n­íc nhµ . BÊt kú sù vËt hiÖn t­îng nµo còng ®Òu cã quy luËt vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nã . §èi víi LLSX còng vËy, nã còng tu©n thñ sù vËn ®éng vµ phÊt triÓn b»ng biÖn chøng gi÷a tuÇn tù vµ nh¶y vät. TuÇn tù trong LLSX ®­îc hiÓu lµ mét qu¸ tr×nh biÕn ®æi dÇn dÇn vÒ sè l­îng cña nã . Nh¶y vät trong LLSX lµ mét qu¸ trïnh biÕn ®æi s©u s¾c c¨n b¶n vÒ chÊt l­îng cña nã, lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ chÊt cò sang chÊt míi. MÆc dï gi÷a h×nh thøc ph¸t triÓn nh¶y vät vµ tuÇn tù cã sù kh¸c nhau c¬ b¶n song chóng cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau . H×nh thøc ph¸t triÓn nµy lµm tiÒn ®Ò cho h×nh thøc ph¸t triÓn kia nh­ lµ mèi quan hÖ nh©n qu¶, chóng lµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña mét qu¸ tr×nh thèng nhÊt . Giai ®o¹n ph¸t triÓn tuÇn tù vÒ mÆt l­îng tù nã kh«ng lµm thay ®æi chÊt l­îng cña LLSX mµ chØ t¹o nªn sù thay ®æi nh÷ng thuéc tÝnh vÒ l­îng, chØ lµ b­íc chuÈn bÞ tiÒn ®Ò ®Ó chuyÓn sang mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, cao h¬n, m¹nh h¬n vÒ chÊt . Sù ph¸t triÓn cã tÝnh c¸ch m¹ng cña LLSX lµ b­íc nh¶y vät c¨n b¶n t¹o nªn mét chÊt l­îng hoµn tßan míi trong kÕt cÊu cÊu tróc còng nh­ trong mèi quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh LLSX. Sù ph¸t triÓn trong LLSX cã ®Æc tÝnh lµm thay ®æi c¨n b¶n nh÷ng t­ liÖu lao ®éng, quy tr×nh c«ng nghÖ c¬ së khoa häc cña SX, yÕu tè chñ quan trong LLSX . Hµnh trang cña chóng ta ®Ó ®i lªn CNXH lµ qu¸ thÊp vµ l¹c hËu, kh«ng tËp chung. ChØ cÇn nh×n l¹i t×nh h×nh SX n«ng nghiÖp: cho ®Õn n¨m 80 n«ng nghiÖp ch­a v­ît ra khái khu«n khæ cña nÒn SX nhá, nã chØ míi ®ang ë ng­ìng cöa cña SX hµng ho¸. HiÖn nay n«ng nghiÖp n­íc ta chiÕm 70% lùc l­îng lao ®éng XH,søc kÐo tr©u bß míi chØ ®¶m b¶o ®­îc 47% diÖn tÝch canh t¸c, søc kÐo b»ng m¸y ®¶m b¶o 37%, cßn l¹i 16% diÖn tÝch ch­a cã søc kÐo ph¶i dïng søc ng­êi ®Ó thay thÕ . VÒ tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ tr×nh ®é kü thuËt cña ng­êi lao ®éng ë n­íc ta vÉn ®ang cßn thÊp, n¨ng lùc qu¶n lý cßn kÐm, tû lÖ c¸n bé ë tr×nh ®é ®¹i häc ®¹t 3,7%. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù l¹c hËu ®ã trong LLSX cña n­íc ta hiÖn nay: Mét ®Êt n­íc võa tho¸t ra khái chÕ ®é phong kiÕn nöa thuéc ®Þa, l¹i bÞ k×m h·m bëi 30 n¨m chiÕn tranh . Trong mét thêi gian dµi d­êng nh­ chóng ta ®· nhÇm t­ëng r»ng cø cã QHSX XHCN lµ cã CNXH mµ nh­ quªn ®i r»ng QHSX phaØ dùa trªn c¬ së LLSX hiÖn cã chóng ta ®· nãng véi, duy ý chÝ trong viÖc x¸c ®iÞnh b­íc ®i, còng nh­ viÖc chän lùa c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ. Chóng ta gÇn nh­ ®ång nhÊt QHSX víi quan hÖ së h÷u TLSX, ®· tuyÖt ®èi ho¸ thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh . Trong LLSX chóng ta chØ chó ý ®Õn TLSX, gia t¨ng TLSX mét c¸ch thuÇn tuý mµ thiÕu sù c©n xøng cÇn thiÕt ë yÕu tè con ng­êi c¶ vÒ tr×nh ®é lÉn th¸i ®é lao ®éng cña con ng­êi. B¶n th©n con ng­êi lµ yÕu tè chñ thÓ quan träng nhÊt trong SX, xong ®Æt trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp chung quan liªu bao cÊp nªn con ng­êi ®· trë thµnh thùc thÓ thô ®éng, n¨ng lùc s¸ng t¹o bÞ øc chÕ vµ mÊt ®i mét c¸ch tù nhiªn. TÊt c¶ nh÷ng sai lÇm ®ã ®· t¹o nªn sù ng· gôc trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña LLSX.Trong hoµn c¶nh hiÖn nay LLSX truyÒn thèng cßn lµ nguån bæ xung quan träng ®èi víi giai ®o¹n chuyÓn tiÕp cña LLSX. §i lªn s¶n xuÊt XHCN ®ßi hái tÊt yÕu ph¶i thùc hiÖn: hiÖn ®¹i ho¸ LLSX, kÕt hîp c¸c yÕu tè truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i ®Ó t¹o nªn mét sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, b×nh th­êng cña LLSX . Trong thêi ®¹i ngµy nay kh«ng thÓ ®Èy nhanh hay rót ng¾n thêi h¹n ph¸t triÓn tù nhiªn cña LLSX, thùc hiÖn nh÷ng b­íc nh¶y vät vÒ chÊt, nÕu kh«ng cã sù kÕt hîp trong n­íc víi n­íc ngoµi. Nh÷ng tiÕn bé to lín cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ngµy nay trªn thÕ giíi, còng nh­ tÝnh quèc tÕ ho¸ ngµy cµng t¨ng cña LLSX ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn nhiÒu quèc gia .Tõ ®ã chóng ta cã thÓ t¹o nªn sù kÕt hîp nh÷ng tiÕn bé vÒ LLSX vèn cã trong n­íc ®Ó ®Èy nhanh vµ rót ng¾n thêi h¹n cña lÞch sö tù nhiªn, v­¬n lªn kÞp tr×nh ®é cña thÕ giíi vµ trªn c¬ së ®ã chóng ta cã thÓ x©y dùng mét nÒn s¶n xuÊt hiªn ®¹i, më cöa hîp t¸c kinh tÕ víi c¸c n­íc b¹n. Nã gióp cho viÖc xo¸ bá t×nh tr¹ng biÖt lËp, khÐp kÝn vµ tr× trÖ vÒ nÒn kinh tÕ vµ v¨n ho¸ n­íc nhµ . Con ng­êi cã thÓ t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña LLSX, sù t¸c ®éng nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç con ng­êi cã thÓ ®Èy nhanh hay k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng phï hîp hay kh«ng phï hîp víi nh÷ng quy luËt vËn ®éng cña LLSX víi quy luËt phï hîp cña QHSX. MÆc dï TLSX, tiÒn vèn khoa häc vµ kü thuËt ®Òu lµ nh÷ng yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt, xong tÊt c¶ ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng cña con ng­êi míi ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ, nh÷ng gi¸ trÞ míi. Nh÷ng yÕu tè trªn sÏ tån t¹i d­íi d¹ng tiÒm n¨ng vµ nã sÏ trë thµnh v« hiÖu ho¸ khi nã kh«ng ®­îc ®Æt trong mèi quan hÖ gi÷a t­ liÖu lao ®éng vµ ng­êi lao ®éng, ®èi t­îng lao ®éng . 2/Sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam: a/ TÊt yÕu kh¸ch quan cña sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay : C¸c lo¹i h×nh së h÷u quy ®Þnh c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t­¬ng øng. Thùc tiÔn ®· cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®­¬ng nhiªn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u chø kh«ng ®¬n thuÇn nh­ lµ hai h×nh thøc tr­íc ®©y. M¸c vµ Lªnin trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch sù vËn ®éng cña c¸c nÒn kinh tÕ ®· tõng nãi tån t¹i trong lÞch sö ®· chØ ra r»ng rÊt hiÕm khi nÒn kinh tÕ chØ tån t¹i mét thµnh phÇn kinh tÕ duy nhÊt. Thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH lµ thêi kú ®Êu tranh gi÷a hai thÕ lùc míi vµ cò, c¸i cò ®· bÞ tiªu diÖt nh­ng ch­a bÞ tiªu diÖt h¼n, c¸i míi ®ang n¶y sinh nh­ng ®ang cßn rÊt non yÕu. Do ®ã trong nÒn kinh tÕ bao gåm nh÷ng biÖn ph¸p cña thêi kú CNTB còng nh­ cña tr­íc XHTB cßn r¬i rít l¹i vµ cßn cña CNXH. Nh÷ng phÇn ®ã lµ nh÷ng bé phËn kinh tÕ cïng tån t¹i bªn c¹nh nhau trong thêi kú qu¸ ®é hay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh­ng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi ®ã cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nh­: n¹n thÊt nghiÖp gia t¨ng tÖ n¹n x· héi ngµy cµng nhiÒu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhiÒu nhµ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng hiÓu quy luËt cung cÇu nªn dÔ dÉn ®Õn khñng ho¶ng kinh tÕ, lµm cho s¶n xuÊt mÊt æn ®Þnh. Kinh tÕ thÞ tr­êng còng ®Èy nhanh sù ph©n biÖt giµu nghÌo, bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi. Bªn c¹nh ®ã th× tµi nguyªn thiªn nhiªn còng bÞ khai th¸c mét c¸ch bõa b·i, g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Do ®ã sù tån t¹i cña nhiÒu nÒn kinh tÕ gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, thóc ®Èy sù t¨g tr­ëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ . b.C¸c h×nh thøc së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN ë n­íc ta hiÖn nay: Trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo chÕ ®é XHCN ë n­íc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò chÕ ®é së h÷u vµ c¸c h×nh thøc së h÷u lu«n thu hót ®­îc sù quan t©m cña nhiÒu nhµ nghiªn c­ó lý luËn, song ®©y vÉn lµ vÊn ®Ò phøc t¹p vµ cã rÊt nhiÒu nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau . H¬n 10 n¨m ®æi míi ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN, n­íc ta ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ®­êng lèi ®æi míi, cña chÝnh s¸ch ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u do §¶ng ta khëi x­íng vµ l·nh ®¹o toµn d©n thùc hiÖn. Thùc tiÔn cho thÊy mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ®­¬ng nhiªn ph¶i bao gåm nhiÒu h×nh thøc së h÷u nh­: Së h÷u toµn d©n. Së h÷u Nhµ n­íc. Së h÷u tËp thÓ. Së h÷u c¸ nh©n. Së h÷u Kinh tÕ t­ b¶n t­ nh©n. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn mçi h×nh thøc nãi trªn cã ®Þa vÞ vµ vai trß kh¸c nhau. §Þa vÞ cña chóng phô thuéc vµo sù ph¸t triÓn cña LLSX, tiÕn tr×nh cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng XHCN. Thõa nhËn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh së h÷u kh«ng ®ång nghÜa víi sù chÊp nhËn chÕ ®é ng­êi ¸p bøc bãc lét con ng­êi. ViÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX. Tuy mhiªn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ chóng ta ®ang x©y dùng lµ nÒn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng XHCN, chÝnh v× vËy viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u mang nÐt ®éc ®o¸ riªng. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u cho phÐp gi¶i phãng ®­îc c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n . 3/Sù phï hîp cña QHSX víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX a/ TÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt : TÝnh chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt lµ tÝnh chÊt cña TLLD vµ ng­êi lao ®éng. Khi c«ng cô s¶n xuÊt ®­îc sö dông bëi tõng c¸ nh©n riªng biÖt ®Ó s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm cho XH kh«ng cÇn ®Õn lao ®éng cña nhiÒu ng­êi. C«ng cô s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu ng­êi sö dông ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c vËt phÈm th× LLSX mang tÝnh chÊt x· héi . Tr×nh ®é ph¸t triÓn cñaTLLD mµ ®Æc biÖt lµ CCSX, lµ th­íc ®o tr×nh ®é chinh phôc tù nhiªn cña con ng­êi. §ång thêi nã còng lµ tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ sù kh¸c nhau gi÷a c¸c thêi ®¹i, x· héi kh¸c nhau. ChÝnh c«ng cô s¶n xuÊt vµ ph­¬ng tiÖn lao ®éng kÕt hîp víi lao ®éng s¸ng t¹o cña con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng xuÊt lao ®éng b/ Lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , biÕn ®æi cña c¸c h×nh thøc së h÷u §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt vµ gi¶m bít lao ®éng nÆng nhäc, con ng­êi kh«ng ngõng c¶i tiÕn hoµn thiÖn vµ chÕ t¹o ra c¸c c«ng cô s¶n xuÊt míi. §ång thêi sù tiÕn bé cña c«ng cô tri thøc khoa häc, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt vµ mäi kü n¨ng cña ng­êi lao ®éng còng ngµy cµng ph¸t triÓn. YÕu tè n¨ng ®éng nµy cña LLSX ®ßi hái QHSX ph¶i thÝch øng víi nã. LLSX quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña QHSX tõ ®ã nã quy ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ biÕn ®æi cña quan hÖ së h÷u. Sù lín m¹nh cña LLSX ®· dÉn ®Õn m©u thuÉn gay g¾t víi chÕ ®é së h÷u t­ nh©n t­ b¶n chñ nghÜa. Chóng ta biÕt r»ng, c¸c quan hÖ së h÷u XHCN xuÊt hiÖn khi LLSX ®· trë nªn m©u thuÉn víi h×nh thøc chiÕm h÷u t­ b¶n t­ nh©n. Nh­ng nã vÉn ch­a hoµn toµ x· héi ho¸ trong ph¹m vi toµn x· héi. Chóng ta thÊy r»ng chØ cã thÓ ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ dùa trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ míi t¹o ra sù liªn kÕt vµ tÝnh ®an xen gi÷a chóng th× míi cã thÓ ®­a mét nÒn s¶n xuÊt lín thóc ®Èy cho LLSX ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã x¸c lËp mèi quan hÖ s¶n xuÊt míi vµ quan hÖ së h÷u nãi riªng . c/ Sù t¸c ®éng trë l¹i cña sù da d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ®èi víi lùc l­îng s¶n xuÊt: MÆc dï sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u bÞ chi phèi bëi LLSX víi tÝnh c¸ch lµ h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u nãi riªng hay QHSH nãi chung còng cã t¸c ®éng trë l¹i ®èi víi LLSX. Khi quan hÖ së h÷u ph¸t triÓn nã thóc ®Èy LLSX ph¸t triÓn theo mèi quan hÖ së h÷u hay h×nh thøc së h÷u ®ã phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX. Kh«ng nh÷ng thÕ mµ nã ®Þnh h­íng vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho LLSX ph¸t triÓn . NÕu quan hÖ së h÷u ph¸t triÓn l¹c hËu h¬n so víi LLSX th× tÊt yÕu QHSH sÏ lµ siÒng xÝch k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX. Trong quan hÖ s¶n xuÊt chiÕm h÷u n« lÖ ra ®êi b»ng nh÷ng h×nh thøc lao ®éng khæ sai, thÝch øng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX vµ chÕ ®é chiÕm h÷u n« lÖ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kú tÝch to lín trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i . Tãm lai : Quy luËt vÒ sù phï hîp cña QHSX nãi chung, QHSH nãi riªng víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX lµ quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn x· héi. D­íi t¸c ®éng cña quy luËt nµy x· héi lµ sù ph¸t triÓn kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao cña ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, tuy nhiªn sù phï hîp nµy ph¶i lµ sù phï hîp biÖn chøng, sù phï hîp kh«ng lo¹i trõ m©u thuÉn . LLSX nh­ chóng ta ®· thÊy lu«n lu«n n»m trong quan hÖ biÖn chøng víi quan hÖ s¶n xuÊt. LLSX ®­îc ph¸t triÓn nhanh hay chËm vÒ sè l­îng hay chÊt l­îng còng nh­ tèc ®é hiÖu qu¶ phï hîp cña nã phô thuéc vµo rÊt nhiÒu vÊn ®Ò nh­: QHSX cã phï hîp víi nã hay kh«ng. Ch¼ng h¹n khi LLSX ch­a ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é cao, nhu cÇu x· héi ch­a ph¶i lµ mét tÊt yÕu th× viÖc ®a d¹ng c¸c quan hÖ së h÷u th«ng qua sù tån t¹i cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau, sÏ më ra nh÷ng kh¶ n¨ng cho LLSX tiÕp tôc ph¸t triÓn. Ng­îc l¹i, nÕu gi÷a LLSX vµ QHSX cã nh÷ng m©u thuÉn th× kh«ng nh÷ng QHSX lçi thêi mµ ngay c¶ QHSX ®i qu¸ víi LLSX còng sÏ c¶n trë, k×m h·m sù ph¸t triÓn cña LLSX. Nh­ng QHSX lu«n lu«n ®­îc ®æi míi hoµn thiÖn cho phï hîp víi LLSX th× khi ®ã qu¸ tr×nh biÕn ®æi tÝch luü vÒ l­îng cña LLSX sÏ nhanh h¬n, m©u thuÉn gi÷a chóng sÏ ®­îc gi¶i quyÕt kÞp thêi. Do ®ã b­íc nh¶y vät trong sù ph¸t triÓn cña nã cã thÓ diÔn ra sím h¬n. ChÝnh viÖc hoµn thiÖn QHSX quyÕt ®Þnh nh÷ng nhÞp ®é tiÕn bé kkoa häc kü thuËt vµo sù tiÕn bé cña hÖ thèng LLSX. 4/ Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña LLSX víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u Tr­íc ®©y nãi ®Õn CNXH chóng ta th­êng nãi ®Õn chÕ ®é c«ng h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt gi÷a hai h×nh thøc toµn d©n vµ tËp thÓ. ë n­íc ta tõ §¹i héi thø 6 cña §¶ng ®Õn nay ®· h¬n m­êi 10 n¨m thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN Thµnh tùu ®¹t ®­îc trong 10 n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña ®­êng lèi ®ã ®Õn nay . Víi quan ®iÓm ®ã ph¶i ch¨ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u chØ khi LLSX cßn thÊp kÐm, cßn khi LLSX ph¸t triÓn cao th× l¹i ®i ®Õn ®¬n nhÊt ho¸. Thùc tÕ lÞchsö cho thÊy LLSX x· héi kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u, cïng víi sù ph¸t triÓn cña LLSX th× h×nh thøc vÒ t­ liÖu SX cµng trë nªn ®a d¹ng. Khi ph©n c«ng lao ®éng trong mçi n­íc còng nh­ quèc tÕ còng nh­ khu vùc ngµy cµng s©u khi LLSX x· héi ho¸ cao th× c¸c h×nh thøc SH vÒ TLSX ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng. Trong c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn còng nh­ trong c¸c n­íc kh¸c ®Òu xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX kh¸c nhau. Râ rµng xu h­íng ngµy cµng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt cña ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi lµ mét xu h­íng tÊt yÕu, lµ mét qu¸ tr×nh lÞch sö- tù nhiªn vµ lµ mét quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi. §ã còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh x· héi hãa s¶n xuÊt c¶ vÒ LLSX lÉn quan hÖ s¶n xuÊt. C. KÕt luËn G¾n liÒn víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng trong x· héi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn. ChÝnh sù ph¸t triÓn cña LLSX vµ sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi, sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ®· nÈy sinh ra nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nã lµ ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt hay nãi mét c¸ch kh¸c chÝnh sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc còng lµ mét ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña LLSX, gãp phÇn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Nh­ vËy, nghiªn cøu quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch trong giai ®o¹n hiÖn nay.V× qua nghiªn cøu ®Ò tµi nµy chóng ta thÊy ®­îc: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng ho¸ cã rÊt nhiÒu t¸c dông m¹nh mÏ, tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc nhµ. Nã ®· ®­a ®Êt n­íc ra khái nghÌo nµn l¹c hËu, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi nhÊt lµ sau 10 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. Tuy nhiªn thùc tr¹ng LLSX ë n­íc ta vÉn cßn trong t×nh tr¹ng thÊp kÐm so víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn ph¶i gi¶i quyÕt lµ n¾m v÷ng vµ vËn dông quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt víi LLSX, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ ngµy mét tèt h¬n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc së h÷u, ®Ó ®¶m b¶o ®Þnh h­íng XHCN, cÇn gi¶i quyÕt 2 vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: -Thø nhÊt: Ph¶i ®¶m b¶o kinh tÕ nhµ n­íc gi÷ ®­îc vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ, nã ph¶i gi÷ vÞ trÝ then chèt theo ®óng quü ®¹o cña CNXH. -Thø hai: §Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ t­ b¶n nhµ n­íc d­íi mäi h×nh thøc. §©y lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tÊt yÕu cña mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, cho phÐp ph¸t triÓn m¹nh mÏ lùc l­îng s¶n xuÊt, tiÕp cËn víi v¨n minh thÕ giíi. - ý nghÜa b¶n th©n: ®©y lµ ®Ò tµi mang mét ý nghÜa s©u s¾c. Qua nghiªn cøu ®Ò tµi nµy gióp em cã thªm nhËn thøc, hiÓu biÕt mét c¸ch toµn diÖn vÒ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ x· héi,vÊn ®Ò ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt hiÖn nay cña ®Êt n­íc. Nã hÕt søc bæ Ých cho viÖc nghiªn cøu vµ häc tËp cña mét sinh viªn kinh tÕ ®ång thêi nã còng gióp cho chóng ta nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. Môc lôc A. Lêi më ®Çu 1 B. Néi dung 2 I. Lý luËn chung 2 1. ThÕ nµo lµ lùc l­îng s¶n xuÊt 2 2. Ph¹m trï së h÷u vµ c¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr­íc ®©y (Tr­íc 1986) 3 a. Së h÷u lµ g×? Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã b. C¬ cÊu së h÷u trong giai ®o¹n tr­íc ®©y (Tr­íc 1986) II. Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam 5 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt ë n­íc ta hiÖn nay 5 2. Sù ®ang d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë ViÖt Nam 7 a. TÊt yÕu kh¸ch quan cña sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ë n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay b. C¸c h×nh thøc së h÷u trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XNCH ë n­íc ta hiÖn nay 3. Sù phï hîp cña QHSX víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX 9 a. TÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt b. Lùc l­îng s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, biÕn ®æi cña c¸c h×nh thøc së h÷u c. Sù t¸c ®éng trë l¹i cña sù ®ang d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u ®èi víi lùc l­îng s¶n xuÊt 4. Quan hÖ biÖn chøng gi÷a sù ph¸t triÓn cña LLSX víi sù ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u 11 KÕt luËn 13 Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh TriÕt häc M¸c-Lª nin tËp II. Gi¸o tr×nh Kinh tÕ chÝnh trÞ tËp I, II. T¹p chÝ TriÕt häc sè 6(th¸ng 12/1996), sè 6 (th¸ng 12/1998). Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn sè 17 (n¨m 1997). Tuyªn ng«n §¶ng céng s¶n M¸c-Anghen toµn tËp, tËp 4. C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn Chñ nghÜa x· héi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN.doc