Thực trạng và 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất

Lời mở đầu Ngày nay, đất nước ta đang vận hành nền kinh tế trong cơ chế thị trường. Cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các chủ thể kinh thế phải không ngừng hoàn thiện mình để vươn lên. Muốn vậy các chủ doanh nghiệp phải quan tâm chú ý đến mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh. Việc xây dựng cho mình một chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp là một vấn đề hết sức quan trọng. Chính sách giá cả là một phần không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh đó, nó tạo ra một sự hấp dẫn riêng thu hút khách hàng. Chính vì vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Đây là bước tập hợp số liệu đầu tiên cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo ra những quyết định sáng suốt về sau. Đây cũng chính là lý do em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, em mong rằng thông qua chuyên đề này em có thể đóng góp ý kiến bé nhỏ của mình trong việc hoàn thiện vấn đề đã nêu.Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung chuyên đề gồm hai phần cơ bản : Phần I : Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất Phần II : Thực trạng và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất Nhân đây, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Viết Tiến đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn chỉ bảo cho em hoàn thành bài viết. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng bài viết của em chắc hẳn còn nhiều hạn chế do trình độ kiến thức còn hạn chế. Em rất mong được các thầy cô châm chước, bỏ qua.

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Ngµy nay, ®Êt n­íc ta ®ang vËn hµnh nÒn kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. C¹nh tranh khèc liÖt ®ßi hái c¸c chñ thÓ kinh thÕ ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn m×nh ®Ó v­¬n lªn. Muèn vËy c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i quan t©m chó ý ®Õn mäi mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn l­îc kinh doanh ®ã, nã t¹o ra mét sù hÊp dÉn riªng thu hót kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. §©y lµ b­íc tËp hîp sè liÖu ®Çu tiªn cung cÊp th«ng tin cho ban l·nh ®¹o ra nh÷ng quyÕt ®Þnh s¸ng suèt vÒ sau. §©y còng chÝnh lµ lý do em chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” Trªn c¬ së nghiªn cøu lý luËn vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, em mong r»ng th«ng qua chuyªn ®Ò nµy em cã thÓ ®ãng gãp ý kiÕn bÐ nhá cña m×nh trong viÖc hoµn thiÖn vÊn ®Ò ®· nªu. Ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò gåm hai phÇn c¬ b¶n : PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt PhÇn II : Thùc tr¹ng vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt Nh©n ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn ViÕt TiÕn ®· nhiÖt t×nh gi¶ng d¹y, h­íng dÉn chØ b¶o cho em hoµn thµnh bµi viÕt. MÆc dï cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng bµi viÕt cña em ch¾c h¼n cßn nhiÒu h¹n chÕ do tr×nh ®é kiÕn thøc cßn h¹n chÕ. Em rÊt mong ®­îc c¸c thÇy c« ch©m ch­íc, bá qua. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.Chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh (th¸ng, n¨m, quý). Nãi c¸ch kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i tiªu dïng trong mét k× ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô thµnh phÈm. Thùc chÊt chi phÝ s¶n xuÊt lµ sù dÞch chuyÓn vèn - chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ (s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô) Tæng sè c¸c kho¶n chi trong mét k× cña doanh nghiÖp bao gåm toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n hao phÝ hoÆc ®· tiªu dïng hÕt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh vµo k× h¹ch to¸n. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh cã thÓ ®­îc ph©n thµnh nhiÒu lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau tuú thuéc vµo môc ®Ých vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn vÒ mÆt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt th­êng ®­îc ph©n theo c¸c tiªu thøc sau: 1.1.1 Ph©n theo yÕu tè chi phÝ Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam toµn bé chi phÝ ®­îc chia lµm 7 yÕu tè sau : +YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô …sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. + YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong k× ( trõ sè dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho vµ phÕ liÖu thu håi ) + YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l­¬ng + YÕu tè b¶o hiÓm x· héi , b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + YÕu tè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i trÝch +YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt - kinh doanh +YÕu tè chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn : ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch­a ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh trong k×. C¸ch ph©n lo¹i nµy cung cÊp th«ng tin vÒ chi phÝ mét c¸ch cô thÓ phôc vô cho viÖc x©y dùng & ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l­u ®éng, viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ 1.1.2 Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t­îng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, gi¸ thµnh s¶n phÈm bao gåm 5 kho¶n môc chi phÝ sau : -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô, nhiªn liÖu tham gia trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: gåm tiÒn l­¬ng, phô cÊp l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch cho c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ nhÊt ®Þnh. -Chi phÝ s¶n xuÊt chung : lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x­ëng s¶n xuÊt (trõ chi phÝ vËt liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp) 1.1.3 Ph©n theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ Theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc chia thµnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ thêi k×. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ chi phÝ g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®­îc mua, cßn chi phÝ thêi k× lµ nh÷ng chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét thêi k× nµo ®ã, nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®­îc mua nªn ®­îc xem lµ c¸c phÝ tæn, cÇn ®­îc khÊu trõ ra tõ lîi nhuËn cña thêi k× mµ chóng ph¸t sinh. C¸ch ph©n lo¹i nµy phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh 1.1.4 Ph©n theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh : Theo c¸ch nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc chia thµnh biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ - BiÕn phÝ lµ nh÷ng thay ®æi vÒ tæng sè vÒ tØ lÖ so víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n chi phÝ nguyªn liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp … - §Þnh phÝ lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng ®æi vÒ tæng sè so víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mÆt b»ng, ph­¬ng tiÖn kinh doanh C¸c chi phÝ nµy nÕu tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, th× l¹i biÕn ®æi nÕu sè l­îng s¶n phÈm thay ®æi. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc xem xÐt c¸ch øng xö chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong b¸o c¸o bé phËn ®Ó ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt 1.1.5.Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh -Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh :bao gåm nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt, tiªu thô vµ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n trÞ kinh doanh -Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: bao gåm nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn vµ ®Çu t­ tµi chÝnh -Chi phÝ bÊt th­êng: bao gåm nh÷ng chi phÝ ngoµi dù kiÕn cã thÓ do chñ quan hoÆc kh¸ch quan mang l¹i C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc ph©n ®Þnh chi phÝ ®­îc chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh chi phÝ & kÕt qu¶ cña tõng ho¹t ®éng kinh doanh ®óng ®¾n, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nhanh chãng, kÞp thêi 1.1.6.Theo chøc n¨ng trong s¶n xuÊt kinh doanh -Chi phÝ thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt: bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô trong ph¹m vi ph©n x­ëng -Chi phÝ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý: bao gåm nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý kinh doanh, hµnh chÝnh vµ nh÷ng chi phÝ chung liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp C¸ch ph©n lo¹i nµy lµ c¬ së cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh c«ng x­ëng, gi¸ thµnh toµn bé, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng tån kho, ph©n biÖt ®­îc chi phÝ theo tõng chøc n¨ng, còng nh­ lµ c¨n cø ®Ó kiÓm so¸t vµ qu¶n lý chi phÝ 2.TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.1 §èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ c¨n cø x¸c ®Þnh §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét giíi h¹n nhÊt ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm ph¸t sinh mµ c¸c chi phÝ ®­îc tËp hîp theo ®ã.§Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc néi dung vµ ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ .ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng chi phÝ ë ®©y chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ -N¬i ph¸t sinh chi phÝ bao gåm : +Ph©n x­ëng, tæ ®éi, nhãm s¶n xuÊt hoÆc toµn doanh nghiÖp +Giai ®o¹n c«ng nghÖ hoÆc toµn bé c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm - N¬i chÞu chi phÝ bao gåm + Tõng s¶n phÈm, ®¬n ®Æt hµng hay h¹ng môc c«ng tr×nh + Nhãm s¶n phÈm +Chi tiÕt bé phËn s¶n phÈm X¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lÝ chi phÝ cña doanh nghiÖp míi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc tèt c«ng viÖc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c yÕu tè sau : 2.1.1 C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ toµn bé s¶n phÈm hay toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hoÆc cã thÓ lµ nhãm s¶n phÈm Víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm, c¸c giai ®o¹n chÕ biÕn ph©n x­ëng s¶n xuÊt hoÆc nhãm chi tiÕt bé phËn s¶n phÈm … 2.1.2 C¨n cø vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt -Víi lo¹i h×nh ®¬n chiÕc : ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ theo tõng bé phËn, tõng s¶n phÈm -Víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t nhá : ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng riªng biÖt -Víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt cã khèi l­îng lín : ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ theo toµn bé khèi l­îng s¶n phÈm 2.1.3 C¨n cø vµo yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý vµ c¸c ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp -Víi tr×nh ®é cao : chi tiÕt ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau -Víi tr×nh ®é thÊp : ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ bÞ h¹n chÕ vµ thu hÑp l¹i 2.1.4. C¨n cø vµo tÝnh chÊt s¶n phÈm -Víi s¶n phÈm cã tÝnh chÊt th­êng xuyªn liªn tôc : ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ nhãm s¶n phÈm -Víi s¶n phÈm cã tr×nh ®é ®éc ®¸o, c¸ biÖt : ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng s¶n phÈm 2.1.5 C¨n cø vµo ®Þa ®iÓm, ph¸t sinh chi phÝ, vµo môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ, tõ yªu cÇu cña viÖc tÝnh gi¸ s¶n phÈm x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh 2.2 Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 2.2.1 Kh¸i niÖm Ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph­¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ 2.2.2 C¸c ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt gåm cã Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph­¬ng ph¸p hay hÖ thèng ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng viÖc (hay ®èi t­îng ph¸t sinh chi phÝ) Theo ph­¬ng ph¸p nµy, ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng ®¬n ®Æt hµng. Trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n më sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t­îng. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®Òu ®­îc ph©n lo¹i theo s¶n phÈm, c«ng viÖc, ®¬n ®Æt hµng. Tr­êng hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt th× kÕ to¸n dùa vµo mét tiªu chuÈn ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng vµ ghi vµo sæ t­¬ng øng Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm, c«ng viÖc. Tuy nhiªn, do kh«ng chó ý ®Õn viÖc tËp hîp chi phÝ theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh nªn ph­¬ng ph¸p nµy ®· lµm h¹n chÕ viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña tõng bé phËn trong doanh nghiÖp hay h¹n chÕ ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n néi bé. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc sö dông khi doanh nghiÖp cã mét trong sè c¸c ®Æc ®iÓm sau : s¶n phÈm cã tÝnh ®¬n chiÕc, s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao, s¶n phÈm cã kÕt cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng -TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo giai ®o¹n c«ng nghÖ Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tõng bé phËn, gióp thóc ®Èy c«ng t¸c h¹ch to¸n néi bé nh­ng l¹i g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ khi mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ chÕ biÕn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông víi doanh nghiÖp cã mét trong sè c¸c ®iÒu kiÖn sau: Quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p (cã nhiÒu ph©n x­ëng), s¶n phÈm cã tÝnh ®¬n nhÊt, lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi l­îng lín, gi¸ trÞ thÊp -TËp hîp chi phÝ theo ®Þnh møc Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm gióp th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ nh­ng ®ßi hái c«ng t¸c lËp ®Þnh møc ph¶i khoa häc, chÝnh x¸c vµ toµn diÖn -Ph­¬ng ph¸p liªn hîp §©y lµ ph­¬ng ph¸p trong ®ã cã sö dông kÕt hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nh»m kh¾c phôc nh­îc ®iÓm vµ ph¸t huy ­u ®iÓm cña tõng ph­¬ng ph¸p. Do vËy tuú tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp mµ cã ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cho thÝch hîp. 2.3 Tr×nh tù tËp hîp chi phÝ Tuú theo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng doanh nghiÖp, tõng ngµnh nghÒ mµ tr×nh tù cã nh÷ng ®iÓm riªng biÖt, nh­ng tr×nh tù chung gåm cã c¸c b­íc sau: -B­íc 1 : TËp hîp chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng sö dông - B­íc 2 : TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cho tõng ®èi t­îng sö dông trªn c¬ së khèi l­îng vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ lao vô phôc vô -B­íc 3 : TËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan - B­íc 4 : X¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× , tÝnh ra trong gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm 2.4 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn 2.4.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) Chi phÝ NVLTT lµ gi¸ trÞ (tÝnh theo gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng) cña c¸c nguyªn, nhiªn liÖu tiªu hao trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm - C«ng thøc ph©n bæ chi phÝ NVLTT * Chi phÝ VL ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng =Tæng chi phÝ VL cÇn ph©n bæ + HÖ sè ph©n bæ *HÖ sè ph©n bæ = Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t­îng * Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng - Tµi kho¶n sö dông TK621 “ Chi phÝ NVL trùc tiÕp” +Bªn nî :Gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô , dÞch vô +Bªn cã : - Gi¸ trÞ VL xuÊt dïng kh«ng hÕt - KÕt chuyÓn chi phÝ VL trùc tiÕp Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n + XuÊt kho NVL trùc tiÕp sö dông cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî TK 621 (chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng ) Cã TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i + Mua NVL ®­a th¼ng vµo bé phËn s¶n xuÊt s¶n phÈm Nî TK 621 Nî TK TK 133 (¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu trõ VAT) Cã TK 331,111,112 : vËt liÖu mua ngoµi Cã TK 411: nhËn liªn doanh, cÊp ph¸t Cã TK 154 : VL tù s¶n xuÊt hay thuª gia c«ng Cã TK 311, 336, 338… VËt liÖu vay m­în + Gi¸ trÞ VL xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyÓn sang k× sau Nî TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu) Cã TK 621 (chi tiÕt ®èi t­îng ) NÕu ®Ó l¹i ë bé phËn s¶n xuÊt ®Ó sö dông kú sau th× ghi sè ©m. 2.4.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NCTT) - Chi phÝ NCTT lµ c¸c kho¶n chi ®Ó sö dông lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp trong doanh nghiÖp bao gåm +TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l­¬ng mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp +C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt theo quy chÕ tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp ph¶i g¸nh chÞu(KPC§ 2%, BHXH 15%, BHYT 2%) +TrÝch tr­íc tiÒn l­¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt theo dù to¸n - Tµi kho¶n sö dông : TK622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng nh­ tµi kho¶n 621 +Bªn nî : Chi phÝ NCTT thùc tÕ ph¸t sinh +Bªn cã : KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n +TËp hîp chi phÝ NCTT Nî TK 622 ( chi tiÕt theo tõng ®èi t­îng ) Cã TK 334 (3382, 3383, 3384) C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng 19%) Cã TK 335 : TiÒn l­¬ng trÝch tr­íc Cã TK 3388 : tiÒn thuª CN bªn ngoµi (nÕu cã) + Ph¶n ¸nh kho¶n ghi gi¶m chi phÝ Nî TK 335 Cã TK 622 + Cuèi k× kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT sang ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh Nî TK 154 Cã TK 622 2.4.3 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (SXC) Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cã tÝnh phôc vô chung cho quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm - Chi phÝ SXC cã c¸c ®Æc ®iÓm : +Bao gåm nhiÒu yÕu tè nh­ : l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x­ëng, khÊu hao TSC§ +Khã x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng chÞu chi phÝ trùc tiÕp + Mang tÝnh chÊt chi phÝ cè ®Þnh - Tµi kho¶n sö dông : TK627 “ chi phÝ s¶n xuÊt chung “ Bªn nî : TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung Bªn cã : - C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ SXC - KÕt chuyÓn chi phÝ SXC Tµi kho¶n 627 kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc më chi tiÕt theo tõng tiÓu kho¶n - Tr×nh tù h¹ch to¸n +Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Nî TK 627 Cã TK 334: tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn ph©n x­ëng Cã TK 338: trÝch c¸c kho¶n theo l­¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn ph©n x­ëng (9%) +Chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng chung ( xuÊt tõ kho) Nî TK 627 Cã TK 152 : gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng +XuÊt c«ng cô dông cô sö dông phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm *Lo¹i ph©n bæ 1 lÇn Nî TK 627 Cã TK 153 : gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng *Lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn (Cã 2 bót to¸n ) Nî TK 142 hoÆc Nî TK 627 Cã TK 153 Cã TK 142: møc ph©n bæ hµng th¸ng +TÝnh khÊu hao TSC§ sö dông phôc vô trùc tiÕp cho s¶n xuÊt Nî TK 627 Cã TK 214 : khÊu hao TSC§ Nî TK 009: Sè khÊu hao ®· trÝch +Khi trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ Nî TK 627 Cã TK 335 : trÝch tr­íc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ + TÝnh c¸c kho¶n mua ngoµi vµ chi phÝ phôc vô trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî TK 627 : chi phÝ theo gi¸ ch­a cã thuÕ Nî TK 133 : ( VAT :theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ ) Cã TK 331, 111, 112 , 141 : Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ + ThuÕ tµi nguyªn ph¶i nép (nÕu cã) Nî TK 627 Cã TK 333 +Cuèi k× tÝnh ph©n bæ chi phÝ SXC cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan Chi phÝ SXC ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng = Tæng chi phÝ SXC x Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi t­îng Tæng tiªu thøc ph©n bæ 2.4.4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n 154 - Tµi kho¶n sö dông : TK154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt - kinh doanh dë dang “ +Bªn nî : Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong k× +Bªn cã : -C¸c kho¶n thu ®­îc ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt - Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh + D­ cuèi k× (bªn nî) : Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× C¸c doanh nghiÖp khi vËn dông TK 154 ph¶i më chi tiÕt TK 154 cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt Cuèi k× tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong k× +Chi phÝ NVL trùc tiÕp Nî TK 154 Cã TK 621 + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 154 Cã TK 622 + Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 154 Cã TK 627 +Tr­êng hîp cã c¸c kho¶n thu ®­îc ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt Nî TK 152, 111, 112 Cã TK 154 + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt Nî TK 155, 632, 157 Cã TK 154 2.5. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× Ph­¬ng ph¸p nµy h¹ch to¸n c¸c phÇn t­¬ng tù nh­ tr­êng hîp kª khai th­êng xuyªn, chØ cã ®iÓm kh¸c lµ sö dông TK631 thay cho TK154 ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cïng TK611 ®Ó h¹ch to¸n NVLTT 2.5.1 KÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp -KÕ to¸n chi phÝ NVLTT ®­îc ph¶n ¸nh trªn TL 621. Theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× , cuèi k× sau khi kiÓm kª x¸c ®Þnh trÞ gi¸ NVL cßn l¹i, kÕ to¸n tÝnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ NVL ®· sö dông phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm trong k× vµ ghi : Nî TK 621 Cã TK 611 : trÞ gi¸ NVL ®· sö dông KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT sang TK631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm Nî TK 631 Cã TK 621 2.5.2 KÕ to¸n chi phÝ NCTT ( ph¶n ¸nh trªn TK 622 ) - TËp hîp chi phÝ NCTT (t­¬ng tù ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn) - Cuèi k× kÕt chuyÓn chi phÝ NCTT sang TK631 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt Nî TK 631 Cã TK 622 2.5.3 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung - Tµi kho¶n sö dông : TK 627 ( Chi phÝ SXC ) - TËp hîp chi phÝ SXC ( t­¬ng tù ph­¬ng ph¸p KKTX ) - Cuèi k× kÕt chuyÓn chi phÝ SXC ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng liªn quan Nî TK 631 Cã TK 627 2.5.4 Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Theo ph­¬ng ph¸p KK§K viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn trªn TK 631 “ gi¸ thµnh s¶n xuÊt“ Néi dung tµi kho¶n +Bªn nî : -Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu k× -Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong k× +Bªn cã : -Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× - Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt - Tµi kho¶n 631 kh«ng cã sè d­ -C¸c doanh nghiÖp khi vËn dông TK631 ph¶i më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt - TK 631 chØ ®­îc sö dông ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt ë c¸c doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KK§K H¹ch to¸n - §Çu k× : kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt Nî TK 631 Cã TK 154 -Cuèi k× : +Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong k× Nî TK 631 Cã TK 621 Nî TK 631 Cã TK 622 Nî TK 631 Cã TK 627 + KiÓm kª ®¸nh gi¸ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× Nî TK 154 Cã TK 631 + TÝnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt trong k× Nî TK 632 Cã TK 631 II.Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm (GTSP) GTSP lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l­îng c«ng t¸c, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph¹m trï cña s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¶n ¸nh l­îng gi¸ trÞ cña nh÷ng hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®· thùc sù chi ra cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô ph¶i ®­îc båi hoµn ®Ó t¸i s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp mµ kh«ng bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong k× kinh doanh cña doanh nghiÖp 2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh §Ó phôc vô yªu cÇu cña qu¶n lý, h¹ch to¸n vµ kÕ ho¹ch ho¸ gi¸ thµnh còng nh­ yªu cÇu x©y dùng gi¸ c¶ hµng ho¸, gi¸ thµnh ®­îc xem xÐt d­íi nhiÒu gãc ®é, nhiÒu ph¹m vi tÝnh to¸n kh¸c nhau. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i gi¸ thµnh nh­ sau : 2.1 Ph©n theo thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch :®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b­íc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ k× tr­íc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ cña k× kÕ ho¹ch - Gi¸ thµnh ®Þnh møc :®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ hiÖn hµnh t¹i tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong k× kÕ ho¹ch ( th­êng lµ ngµy ®Çu th¸ng) - Gi¸ thµnh thùc tÕ : lµ chØ tiªu ®­îc x¸c ®Þnh sau khi ®· kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm 2.2 Ph©n theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ, chØ tiªu gi¸ thµnh ®­îc chia thµnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh tiªu thô - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng x­ëng) :lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x­ëng s¶n xuÊt - Gi¸ thµnh tiªu thô (cßn gäi lµ gi¸ thµnh toµn bé hay gi¸ thµnh ®Çy ®ñ) : lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt ,tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Chi phÝ b¸n hµng 3. §èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 3.1 §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm VÒ thùc chÊt, x¸c ®Þnh ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh s¶n phÈm, b¸n thµnh phÈm c«ng viÖc, lao vô nhÊt ®Þnh ®ßi hái phØa tÝnh gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ. §èi t­îng ®ã cã thÓ lµ s¶n phÈm cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay ®ang trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt tuú theo yªu cÇu cña h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ tiªu thô s¶n phÈm §Ó ph©n biÖt ®­îc ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ngay c¶ khi chóng ®ång nhÊt lµ mét cÇn dùa vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt (gi¶n ®¬n hay phøc t¹p), vµo lo¹i h×nh s¶n xuÊt (®¬n chiÕc hay hµng lo¹t), vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý , tæ chøc kinh doanh (cao, thÊp)… 3.2 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Tuú theo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt , ®Æc ®iÓm cña ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, k× tÝnh gi¸ thµnh mµ kÕ to¸n nghiªn cøu, lùa chän, ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®¶m b¶o tÝnh ®óng, ®ñ ,chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt - Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ gi¶n ®¬n, mçi ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t­¬ng øng víi mçi ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp theo tõng ®èi t­îng. Cuèi k× kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh theo c«ng thøc : Tæng gi¸ thµnh SP hoµn thµnh = D­ ®Çu k× + Chi phÝ ph¸t sinh trong k× - Ph¸t sinh gi¶m + D­ cuèi k× Trong ®ã : * D­ ®Çu k× lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu k× = D­ cuèi k× tr­íc khi chuyÓn sang * Chi phÝ ph¸t sinh trong k× : gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung * Ph¸t sinh gi¶m trong k× gåm gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, tiÒn båi th­êng ph¶i thu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt * D­ cuèi k×: lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi k× ®­îc x¸c ®Þnh qua kiÓm kª vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang Trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· s¶n xuÊt, vÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i tÝnh ®óng ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× .Chi phÝ s¶n xuÊt DDCK nµy cã thÓ ®­îc tÝnh theo nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau : *TÝnh theo s¶n l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng Theo ph­¬ng ph¸p nµy, s¶n phÈm lµm dë cuèi k× ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong k× theo møc ®é hoµn thµnh. Do ®ã, khi kiÓm kª võa ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng s¶n phÈm lµm dë, võa ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é hoµn thµnh. Trªn c¬ së ®ã, quy ®æi s¶n phÈm lµm dë cuèi k× ra sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng ®Ó tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× C¸ch tÝnh cña ph­¬ng ph¸p nµy : -§èi víi chi phÝ NVL : nÕu bá vµo tõ ®Çu mét lÇn khi b­íc vµo s¶n xuÊt th× s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n phÈm lµm dë ®­îc tÝnh nh­ nhau Chi phÝ lµm dë cuèi k× = Chi phÝ lµm dë ®Çu k× + Chi phÝ ph¸t sinh trong k× x SL s¶n phÈm Sè l­îng SP hoµn thµnh trong k× +SLSP lµm dë trong k× lµm dë CK -§èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c bá dÇn theo møc ®é chÕ biÕn s¶n xuÊt SP (chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC) sÏ tÝnh cho SP lµm dë CK theo møc ®é hoµn thµnh Chi phÝ SP lµm dë cuèi k× = Chi phÝ lµm dë ®Çu k× +Chi phÝ ph¸t sinh trong k× x SLSP hoµn th SLSP hoµn thµnh trong k× +SLSP hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng *TÝnh theo 50% chi phÝ chÕ biÕn theo c«ng thøc : Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ch­a hoµn thµnh = gi¸ trÞ NVL chÝnh n»m trong SPDD + 50% chi phÝ chÕ biÕn * TÝnh theo chi phÝ NLTT, hoÆc theo chi phÝ NCTT : gi¸ trÞ SPDD chØ bao gåm chi phÝ nguyªn liÖu trùc tiÕp hoÆc nh©n c«ng trùc tiÕp *TÝnh theo chi phÝ ®Þnh møc hoÆc theo kÕ ho¹ch : c¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao cho c¸c kh©u, c¸c b­íc, c¸c c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ SPDD Ngoµi ra, cßn sö dông mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c ®Ó tÝnh gi¸ trÞ SPDD -Ph­¬ng ph¸p hÖ sè Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp mµ trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , cïng sö dông mét thø nguyªn liÖu vµ mét l­îng lao ®éng, nh­ng thu ®­îc ®ång thêi nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau vµ chi phÝ kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®­îc mµ ph¶i tËp hîp chung cho c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Theo ph­¬ng ph¸p nµy, tr­íc hÕt, kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ sè quy ®æi ®Ó quy ®æi c¸c lo¹i s¶n phÈm vÒ s¶n phÈm gèc, råi tõ ®ã, dùa vµo tæng chi phÝ liªn quan ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm ®· tËp hîp ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm gèc vµ gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm * Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm gèc = Tæng gi¸ thµnh cña tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm  Tæng sè s¶n phÈm gèc (kÓ c¶ quy ®æi ) * Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i = Gi¸ thµnh ®¬n vÞ SP gèc x HÖ sè quy ®æi SP tõng lo¹i * Q0 = ( Qi . Hi (i = 1… n) trong ®ã : Q0 : Tæng sè SP gèc ®· quy ®æi Qi : Sè l­îng SP i ( i = 1..n) Hi : hÖ sè quy ®æi SP i ( i= 1…n) * Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i s¶n phÈm = Gi¸ trÞ SP dë dang ®Çu k× + Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong k× - Gi¸ trÞ SP dë dang cuèi k× - Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng Theo ph­¬ng ph¸p nµy s¶n phÈm lµm dë cuèi k× ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ trong k× theo møc ®é hoµn thµnh. Do ®ã, khi kiÓm kª võa ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc sè l­îng s¶n phÈm lµm dë, võa ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc møc ®é hoµn thµnh, trªn c¬ së ®ã quy ®æi s¶n phÈm lµm dë cuèi k× ra sè s¶n phÈm hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng ®Ó tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi k× + C¸ch tÝnh * §èi víi chi phÝ nguyªn vËt liÖu nÕu bá vµo tõ ®Çu mét lÇn khi b­íc vµo s¶n xuÊt th× s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n phÈm lµm dë ®­îc tÝnh nh­ nhau Chi phÝ SP lµm dë cuèi k× = Chi phÝ lµm dë ®Çu k× +Chi phÝ ph¸t sinh trong k× x Sè l­îng SL  SL hoµn thµnh trong k× + SL SP lµm dë cuèi k× lµm dë cuèi k× * §èi víi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c bá dÇn theo møc ®é chÕ biÕn s¶n xuÊt (chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC sÏ tÝnh cho s¶n phÈm lµm dë cuèi k× theo møc ®é hoµn thµnh) Chi phÝ s¶n phÈm lµm dë cuèi k× = Chi phÝ SP lµm dë ®Çu k× + Chi phÝ ph¸t sinh trong k× x SL SP hoµn thµnh T§ SL SP hoµn thµnh trong k× + SL SP hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph©n b­íc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm tr¶i qua nhiÒu b­íc chÕ biÕn. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ tõng b­íc, tõng ph©n x­ëng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .§èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ nöa thµnh phÈm ë tõng b­íc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ thµnh phÈm hoµn thµnh ë b­íc cuèi cïng Theo ph­¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh cña nöa thµnh phÈm ë b­íc tr­íc chuyÓn sang b­íc sau ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm b­íc sau. Cø thÕ tiÕp tôc cho ®Õn khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh cña thµnh phÈm hoµn thµnh ë b­íc cuèi cïng. Ta cã c«ng thøc : ZNTP1 = D§K1 + C1 - DCK1 ZNTP2 = ZNTP1 + D§K2 + C2 - DCK2 …. ZTPn = ZNTP(n-1) + D§Kn + Cn - DCKn - Ph­¬ng ph¸p tû lÖ Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã quy c¸ch, phÈm chÊt kh¸c nhau nh­ may mÆc, dÖt kim, ®ãng giÇy, c¬ khÝ chÕ t¹o (dông cô, phô tïng… ) ®Ó gi¶m bít khèi l­îng h¹ch to¸n, kÕt to¸n th­êng tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i .C¨n cø vµo tØ lÖ phÝ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ víi chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch (hoÆc ®Þnh møc), kÕ to¸n sÏ tÝnh ra gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i * Gi¸ thµnh thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm tõng lo¹i = Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®¬n vÞ SP tõng lo¹i x TØ lÖ chi phÝ Víi : TØ lÖ chi phÝ = Tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¸c lo¹i SP x 100  Tæng gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña c¸c lo¹i SP - Ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ Ph­¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ë nh÷ng doanh nghiÖp mµ mét ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh t­¬ng øng víi nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh nh­ sau : Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp theo tõng ®èi t­îng . Cuèi k× kÕ to¸n ph¶i ph©n bæ chi phÝ cña tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh = Chi phÝ giai ®o¹n 1 ph©n bæ cho s¶n phÈm hoµn thµnh + … + Chi phÝ giai ®o¹n n ph©n bæ cho s¶n phÈm hoµn thµnh - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh ®­îc mét hÖ thèng ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ theo tõng lo¹i chi phÝ ®· ®­îc ®Þnh møc C«ng thøc : Tæng gi¸ thµnh = Tæng gi¸ thµnh ®Þnh møc +/- Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc +/- Tho¸t ly ®Þnh møc -Ph­¬ng ph¸p lo¹i trõ Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho doanh nghiÖp cã cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt võa thu ®­îc s¶n phÈm chÝnh, võa thu ®­îc s¶n phÈm phô. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm chÝnh (Gi¸ thµnh SP chÝnh = D­ ®Çu k× + Chi phÝ ph¸t sinh t¨ng - Ph¸t sinh gi¶m - D­ cuèi k× - Gi¸ trÞ SP phô (Gi¸ trÞ SP phô ®­îc tÝnh b»ng gi¸ thùc tÕ b¸n trªn thÞ tr­êng hoÆc theo gi¸ ­íc tÝnh ) - Ph­¬ng ph¸p liªn hîp Ph­¬ng ph¸p nµy thùc chÊt lµ viÖc vËn dông 2 hay nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®· nªu ë trªn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong mét sè lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu 4.1 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt gi¶n ®¬n Doanh nghiÖp s¶n xuÊt gi¶n ®¬n lµ nh÷ng doanh nghiÖp chØ s¶n xuÊt mét hoÆc mét sè Ýt mÆt hµng víi sè l­îng lín, chu k× s¶n xuÊt ng¾n, s¶n phÈm dë dang kh«ng cã hoÆc kh«ng ®¸ng kÓ nh­ c¸c doanh nghiÖp khai th¸c than, quÆng, h¶i s¶n…;c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®éng lùc (®iÖn, n­íc, khÝ ®èt). Do sè l­îng mÆt hµng Ýt nªn ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh theo s¶n phÈm, mçi mÆt hµng s¶n xuÊt ®­îc më mét sæ (hoÆc thÎ) h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh th­êng ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp (gi¶n ®¬n) hoÆc ph­¬ng ph¸p liªn hîp. 4.2 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng §èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy, ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt hµng cô thÓ. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ s¶n phÈm cña tõng ®¬n ®Æt hµng. Tuú theo tÝnh chÊt vµ sè l­îng s¶n phÈm cña tõng ®¬n sÏ ¸p dông ph­¬ng ph¸p thÝch hîp nh­ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, ph­¬ng ph¸p hÖ sè, ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ hay ph­¬ng ph¸p liªn hîp… §Æc ®iÓm cña viÖc h¹ch to¸n chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp nµy lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®Òu ®­îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng kh«ng kÓ sè l­îng s¶n phÈm cña ®¬n ®Æt hµng ®ã nhiÒu hay Ýt, quy tr×nh c«ng nghÖ ®¬n gi¶n hay phøc t¹p ViÖc tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c doanh nghiÖp nµy chØ tiÕn hµnh khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh nªn k× tÝnh gi¸ thµnh th­êng kh«ng nhÊt trÝ víi k× b¸o c¸o. §èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®Õn k× b¸o c¸o ch­a hoµn thµnh th× toµn bé chi phÝ ®· tËp hîp theo ®¬n ®ã ®Òu ®­îc coi lµ s¶n phÈm dë dang cuèi k× chuyÓn k× sau. §èi víi nh÷ng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh th× tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®­îc theo ®¬n ®ã chÝnh lµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña ®¬n chia cho sè l­îng s¶n phÈm trong ®¬n 4.3 Doanh nghiÖp cã tæ chøc bé phËn s¶n xuÊt - kinh doanh phô S¶n xuÊt phô lµ ngµnh ®­îc tæ chøc ra ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt - kinh doanh. S¶n phÈm, lao vô cña s¶n xuÊt kinh doanh phô ®­îc sö dông phôc vô cho c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt - kinh doanh chÝnh, phÇn cßn l¹i cã thÓ cung cÊp cho bªn ngoµi. -Tr­êng hîp kh«ng cã sù phôc vô lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt, kinh doanh phô hoÆc gi¸ trÞ vµ khèi l­îng phôc vô kh«ng ®¸ng kÓ : Chi phÝ s¶n xuÊt sÏ ®­îc tËp hîp riªng theo tõng bé phËn, tõng lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh phô. Gi¸ thµnh s¶n phÈm , lao vô cña tõng bé phËn sÏ ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp - Tr­êng hîp cã sù phôc vô lÉn nhau ®¸ng kÓ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt, kinh doanh phô cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c tÝnh gi¸ thµnh sau ®©y: + Ph­¬ng ph¸p ®¹i sè : Lµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng vµ gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh ®¹i sè ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ,lao vô cña s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô c¸c ®èi t­îng +Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ lÉn nhau theo gi¸ thµnh ban ®Çu: Theo ph­¬ng ph¸p nµy tr­íc hÕt ph¶i tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ ban ®Çu cña tõng bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh phô vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau gi÷a chóng + Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ lÉn nhau theo gi¸ thµnh kÕ ho¹ch : Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh t­¬ng tù nh­ ph­¬ng ph¸p trªn chØ kh¸c thay gi¸ thµnh ®¬n vÞ kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau gi÷a c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt kinh doanh phô. TiÕp theo x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phôc vô cho c¸c ®èi t­îng kh¸c theo gÝ thµnh ®¬n vÞ míi 4.4 Doanh nghiÖp ¸p dông hÖ thèng h¹ch to¸n ®Þnh møc Nh÷ng doanh nghiÖp mµ cã thÓ ¸p dông hÖ thèng h¹ch to¸n ®Þnh møc lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®· ®i vµo s¶n xuÊt æn ®Þnh, c¸c lo¹i ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt t­¬ng ®èi hîp lÝ, chÕ ®é qu¶n lÝ ®Þnh møc ®· ®­îc kiÖn toµn vµ ®i vµo nÒ nÕp th­êng xuyªn, tr×nh ®é tæ chøc vµ nghiÖp vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t­¬ng ®èi v÷ng vµng vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu cã nÒ nÕp chÆt chÏ. Trªn c¬ së hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao lao ®éng vËt t­ hiÖn hµnh vµ dù ®o¸n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cña tõng lo¹i s¶n phÈm. §ång thêi h¹ch to¸n riªng c¸c thay ®æi, c¸c chªnh lÖch so víi ®Þnh møc ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ph©n tÝch toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong k× thµnh ba lo¹i : Theo ®Þnh møc, chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc vµ chªnh lÖch so víi ®Þnh m­cs. Tõ ®ã tiÕn hµnh x¸c ®Þnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm b»ng c¸ch: Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm = Gi¸ thµnh ®Þnh møc SP +/- Chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc +/- Chªnh lÖch so víi ®Þnh møc ViÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh ®Þnh møc ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së ®Þnh møc tiªn tiÕn ngµy ®Çu k×. ViÖc thay ®æi ®Þnh møc ®­îc tiÕn hµnh vµo ngµy ®Çu th¸ng, nÕu thay ®æi vµo gi÷a th¸ng th× ®Çu th¸ng sau míi ph¶i ®iÒu chØnh gi¸ thµnh ®Þnh møc . 4.5 Doanh nghiÖp s¶n xuÊt phøc t¹p theo kiÓu chÕ biÕn liªn tôc (Ph­¬ng ¸n ph©n b­íc) §©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm nhiÒu b­íc nèi tiÕp nhau theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh, mçi b­íc t¹o ra mét lo¹i b¸n thµnh phÈm vµ b¸n thµnh phÈm ë b­íc tr­íc lµ ®èi t­îng chÕ biÕn cña b­íc sau. Trong nh÷ng doanh nghiÖp nµy, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ thÝch hîp nhÊt lµ h¹ch to¸n theo b­íc chÕ biÕn . Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh th­êng lµ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp kÕt hîp ph­¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ hay hÖ sè (hoÆc tØ lÖ) + TÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc theo ph­¬ng ¸n h¹ch to¸n cã b¸n thµnh phÈm S¬ ®å tr×nh tù h¹ch to¸n : Chi phÝ NVL + Chi phÝ chÕ - Gi¸ trÞ SPDD = Gi¸ thµnh b¸n TP chÝnh biÕn b­íc 1 b­íc 1 b­íc 1 Gi¸ thµnh b¸n + Chi phÝ chÕ - Gi¸ trÞ SPDD = Gi¸ thµnh b¸n TP TP b­íc 1 biÕn b­íc 2 b­íc 2 b­íc 2 …. Gi¸ thµnh b¸n + Chi phÝ chÕ - Gi¸ trÞ SPDD = Tæng gi¸ thµnh TP TP b­íc (n-1) biÕn b­íc n b­íc n + TÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc theo ph­¬ng ¸n kh«ng cã b¸n thµnh phÈm Theo ph­¬ng ¸n nµy ,kÕ to¸n kh«ng cÇn tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm hoµn thµnh trong tõng giai ®o¹n mµ chØ cÇn tÝnh gi¸ thµnh thµnh phÈm hoµn thµnh b»ng c¸ch tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ c¸c chi phÝ chÕ biÕn kh¸c trong giai ®o¹n c«ng nghÖ . PhÇn II Thùc tr¹ng vµ mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. Thùc tr¹ng Trong nh÷ng n¨m võa qua hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam liªn tôc ®­îc c¶i tiÕn vµ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. §iÒu ®ã gãp phÇn lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ n¨ng suÊt lao ®éng kÕ to¸n trong toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ngµy nay, c¹nh tranh ngµy cµng m¹nh mÏ. ViÖc x¸c ®Þnh cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp lµ mét vÊn ®Ò quan träng kh«ng thÓ thiÕu víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã, tr­íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn thËt tèt kh©u h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. H¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng ®­îc coi träng bëi thùc tÕ chøng minh r»ng chØ cã coi träng c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh míi cã thÓ ®­a ra nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó cã ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý s¸ng suèt. Tuy vËy thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë ViÖt Nam ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm næi bËt vÉn cßn tån t¹i song song mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh 1.Nh÷ng ­u ®iÓm Cã thÓ nãi hÖ thèng tµi kho¶n trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë n­íc ta ®­îc x©y dùng t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ khoa häc. §iÒu ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tõ ®ã tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, hîp lý gãp phÇn ®em ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh x¸c ®¸ng trong chiÕn l­îc kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp Nh×n chung trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ta thÊy : hÖ thèng c¸c tµi kho¶n TK621, TK622, TK627, TK154 … ®Òu ®­îc quy ®Þnh kh¸ chi tiÕt vµ cô thÓ vÒ ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n. V× thÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trë nªn ®¬n gi¶n vµ thuËn lîi h¬n nhiÒu . Bªn c¹nh ®ã c¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng rÊt phong phó, dÔ hiÓu ,dÔ ¸p dông víi c¸c tr­êng hîp cô thÓ. §Æc biÖt mçi ph­¬ng ph¸p ®Òu chØ râ tõng ®èi t­îng phï hîp cô thÓ nh­ : Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®­îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, sè l­îng hµng Ýt ,s¶n xuÊt víi khèi l­îng lín vµ chu k× s¶n xuÊt ng¾n nh­ : c¸c nhµ m¸y ®iÖn, n­íc, c¸c doanh nghiÖp khai th¸c ( quÆng, than, gç …). ChÝnh v× thÕ mµ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng kh«ng qu¸ phøc t¹p Ngoµi ra ph¶i nãi ®Õn c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë n­íc ta ngµy cµng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ cña m×nh trong c«ng viÖc t¨ng c­êng qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n. Trong nh÷ng n¨m võa qua bé m¸y kÕ to¸n n­íc ta t¨ng c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. XÐt riªng c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng 30% trong 5 n¨m võa qua. §©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng bé m¸y kÕ to¸n ViÖt Nam Thªm vµo ®ã, sù ph¸t triÓn rùc rì cña khoa häc kÜ thuËt ®Æc biÖt trong ngµnh tin häc ®· lµm gi¶m tÝnh vÊt v¶, phøc t¹p cña kÕ to¸n thñ c«ng thuÇn tuý. Víi hÖ thèng m¸y vi tÝnh bæ trî cho c«ng t¸c kÕ to¸n kh«ng chØ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mµ cßn gióp doanh nghiÖp n¾m ®­îc th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi. §iÒu ®ã gãp phÇn kh«ng nhá quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt MÆt kh¸c Bé tµi chÝnh còng ®· ®­a ra mét sè hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n theo mét quy ®Þnh thèng nhÊt vµ chÝnh s¸ch thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thay cho thuÕ doanh thu tr­íc kia gióp tr¸nh ®­îc nh÷ng kho¶n tÝnh l»ng nh»ng chång chÐo. V× thÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng ngµy cµng trë nªn khoa häc vµ chÝnh x¸c h¬n ViÖc ¸p dông h×nh thøc kª khai th­êng xuyªn cho viÖc cËp nhËp th«ng tin kÕ to¸n th­êng xuyªn h¬n vµ thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu sæ s¸ch. Chøng tõ kÕ to¸n ®­îc tæ chøc lu©n chuyÓn hîp lý cïng hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o néi bé ®· gióp ban l·nh ®¹o cã ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó ra quyÕt ®Þnh s¸ng suèt. ViÖc ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ®· khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt. 2. Nh÷ng tån t¹i Tuy nhiªn,bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn còng cÇn ph¶i nhËn thÊy nh÷ng h¹n chÕ vÉn cßn tån t¹i mµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn gi¶i quyÕt ®Ó n©ng cao h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã lµ : -K× kÕ to¸n dµi, kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi , chÝnh x¸c ®­îc c¸c th«ng tin cho ban l·nh ®¹o, qu¶n lý ®Ó ra quyÕt ®Þnh - Mét h¹n chÕ n÷a lµ viÖc kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë n­íc ta hiÖn nay chØ cã duy nhÊt hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ thùc tÕ, theo ®ã trong k× kÕ to¸n lu«n ghi nhËn c¸c chi phÝ nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung theo thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ thêi ®iÓm tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ cuèi k×. Nã kh«ng phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã s¶n phÈm s¶n xuÊt hoµn thµnh nhËp kho tiªu thô xen kÏ liªn tôc ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®óng gi¸ b¸n .V× nã ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc x¸c ®Þnh nhanh chi phÝ vµ gi¸ thµnh cho doanh nghiÖp. -Sù kh«ng ®ång bé trong c¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ mang l¹i nh÷ng chªnh lÖch nhÊt ®Þnh trong gi¸ c¶ -ViÖc ¸p dông kh«ng ®ång bé hai ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ( ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) ®· g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho viÖc kiÓm tra thuÕ vµ viÖc tÝnh thuÕ - ViÖc h¹ch to¸n hµng tån kho theo 2 ph­¬ng ph¸p - kiÓm kª ®Þnh k× vµ kª khai th­êng xuyªn còng lµ mét h¹n chÕ. Mçi ph­¬ng ph¸p cã ¶nh h­ëng ®Õn thêi ®iÓm, ®Õn tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh¸c nhau. -NhiÒu doanh nghiÖp ®· kh«ng tÝnh ®Õn nh÷ng thiÖt h¹i g©y ra do ngõng s¶n xuÊt mÆc dï nh÷ng thiÖt h¹i nµy lµ kh«ng nhá. II.Mét sè ph­¬ng ph¸p hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. VÒ k× h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt NÒn kinh tÕ hiÖn nay ®ang cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c thµnh phÇn tham gia kinh doanh vµ th«ng tin ®· trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc cho ng­êi qu¶n lý doanh nghiÖp. C¹nh tranh ®ßi hái ph¶i cã sù nh¹y bÐn vµ kÞp thêi trong c¸c quyÕt ®Þnh,mµ trong ®ã th«ng tin kÕ to¸n ngµy cµng trë nªn hÕt søc quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái c¸c th«ng tin kÕ to¸n ph¶i ®­îc cung cÊp kÞp thêi , ®Çy ®ñ c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng V× lÝ do trªn, theo em c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nªn h¹ch to¸n theo tõng th¸ng ®Ó nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc cung cÊp nhanh h¬n, gióp cho viÖc n¾m b¾t vµ theo dâi kÞp thêi kÕt qu¶ s¶n xuÊt ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý kÞp thêi lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng 2.VÒ ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ Chóng ta biÕt r»ng viÖc ¸p dông kh«ng ®ång bé hai ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ sÏ g©y khã kh¨n cho viÖc kiÓm tra thuÕ vµ viÖc tÝnh thuÕ. V× vËy, nªn ch¨ng Bé tµi chÝnh cÇn ph¶i cã quyÕt ®Þnh thèng nhÊt trong viÖc tÝnh thuÕ. Theo em th× tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ lµ khoa häc nhÊt, dÔ tÝnh vµ tiÖn theo dâi . Nhê ®ã mét sè doanh nghiÖp kh«ng thÓ lîi dông c¶ hai ph­¬ng ph¸p ®Ó chuéc lîi hay lËu thuÕ. Nh­ng ®iÒu quan träng lµ nÕu viÖc tÝnh thuÕ ®­îc ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ sÏ gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®¬n gi¶n h¬n do ®ã hiÖu qu¶ c«ng viÖc sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 3. VÒ thiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt. Trªn thùc tÕ doanh nghiÖp cã thÓ gÆp ph¶i ng­ng s¶n xuÊt v× nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan kh¸ch quan kh¸c nhau g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i kh«ng nhá. Doanh nghiÖp nªn h¹ch to¸n c¸c chi phÝ nµy ®Ó cã thÓ æn ®Þnh chi phÝ gi÷a c¸c kú s¶n xuÊt. TK335 ®­îc sö dông ®Ó theo dâi c¸c chi phÝ bá ra víi nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ dù kiÕn ®­îc TK821 sÏ ®­îc sö dông ®Ó theo dâi nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh do nh÷ng nguyªn nh©n bÊt th­êng g©y ra ngõng s¶n xuÊt Cuèi k×, gi¸ trÞ thiÖt h¹i thùc tÕ sau khi trõ ®i phÇn thu håi ®­îc hay do båi th­êng, sÏ xö lý tuú thuéc tõng nguyªn nh©n g©y ra 4. VÒ viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, s¶n xuÊt mét mÆt hµng cã kÝch cì ,mÉu m·, mµu s¾c, kiÓu d¸ng kh¸c nhau nªn ch¨ng kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh riªng cho tõng cì, tõng mÉu ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp hîp ®ñ chi phÝ vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm Doanh nghiÖp còng nªn sö dông hÖ thèng ®Þnh møc ®Ó ph©n bæ tæng gi¸ thµnh cho c¶ ®¬n ®Æt hµng. HÖ thèng ®Þnh møc cã thÓ lµ ®Þnh møc hao phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu hay ®Þnh møc vÒ giê c«ng lao ®éng. ViÖc sö dông hÖ thèng ®Þnh møc sÏ gióp cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c vµ thuËn tiÖn trong viÖc lËp kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong k× s¶n xuÊt tíi Mét sè c¸ch tÝnh ®Þnh møc 4.1 §Þnh møc NVL trùc tiÕp -X¸c ®Þnh gi¸ chuÈn cho mét ®¬n vÞ nguyªn vËt liÖu §Þnh møc gi¸ cña mét ®¬n vÞ nguyªn liÖu = Gi¸ mua ®¬n vÞ + Chi phÝ chuyªn chë + Chi phÝ nhËp kho bèc xÕp - ChiÕt khÊu ®­îc h­ëng (nÕu cã ) - X¸c ®Þnh l­îng tiªu hao nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chuÈn trªn c¬ së tÝnh chÊt cña s¶n phÈm vµ c¸c yªu cÇu kÜ thuËt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm §Þnh møc tiªu hao NVL trùc tiÕp cho 1 ®¬n vÞ SP = L­îng NVL cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt 1 ®¬n vÞ SP + Møc hao hôt cho phÐp + Møc tiªu hao NVL cho s¶n phÈm háng (cho phÐp) -X¸c ®Þnh møc tiªu hao NVL cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm §Þnh møc tiªu hao NVL cho 1 ®¬n vÞ SP = §Þnh møc gi¸ cña 1 ®¬n vÞ nguyªn liÖu x §Þnh møc tiªu hao NVLTT chuÈn cho mét ®¬n vÞ SP 4.2 §Þnh møc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp §Þnh møc chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp cña s¶n phÈm = §Þnh møc gi¸ L§ trùc tiÕp 1 h c«ng x §Þnh møc l­îng thêi gian lao ®éng trùc tiÕp cho mét ®¬n vÞ SP 5 X©y dùng hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt linh ho¹t. Theo nh­ phÇn trªn ®· tr×nh bµy vÒ hÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë ta vÉn cßn cã mét sè tån t¹i. §ã lµ sù kh«ng linh ho¹t trong viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ vÊn ®Ò nµy ®· ¶nh h­ëng rÊt lín ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy chóng ta cã thÓ bæ7 xung thªm kÕ to¸n chi phÝ th«ng dông vµ kÕ to¸n chi phÝ ®Þnh møc vµo hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam hiÖn hµnh - 2 hÖ thèng chi phÝ nµy ®· ®­îc mét sè c«ng ty cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi nh©n viªn thùc hiÖn lµ ng­êi ViÖt Nam . HÖ thèng kÕ to¸n chi phÝ th«ng dông phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp muèn cã nhanh th«ng tin gi¸ thµnh s¶n phÈm ë bÊt k× thêi ®iÓm nµo, ®Õn cuèi k× nh©n viªn kÕ to¸n tËp hîp ®Çy ®ñ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ, tõ ®ã ®iÒu chØnh l¹i gi¸ thµnh cho ®óng. Cßn hÖ thèng chi phÝ ®Þnh møc phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt æn ®Þnh, cã ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt chÝnh x¸c vµ nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu th­êng xuyªn, Ýt biÕn ®éng. §Õn cuèi k× kÕ to¸n xö lÝ c¸c kho¶n biÕn ®éng chi phÝ thùc tÕ so víi ®Þnh møc ®Ó tÝnh ®óng vµ ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt luËn Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sù ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña c¸c ngµnh khoa häc phôc vô cho nÒn kinh tÕ lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan. Víi t­ c¸ch lµ mét nhµ kinh tÕ häc, chóng ta cÇn quan t©m h¬n ®Õn viÖc hoµn thiÖn ho¸ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ tãan trong doanh nghiÖp mµ ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ . Cã nh­ vËy míi ®¸p øng ®­îc ®ßi hái ngµy cµng cao cña nÒn kinh tÕ. Qua bµi viÕt nµy, em mong r»ng m×nh cã thÓ ®ãng ghãp mét chót c«ng søc cña m×nh gi¶i quyÕt phÇn nµo nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c kÕ to¸n hiÖn hµnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng và 1 số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp sản xuất.DOC
Luận văn liên quan