Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi hình thái trong giai đoạn phát triển hoa in vitro ở cây hướng dương (Helianthus annuus L.)

TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HOA IN VITRO Ở CÂY HƯỚNG DƯƠNG (Helianthus annuus L.) MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . .i DANH MỤC ẢNH . ii DANH MỤC HÌNH . .v DANH MỤC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU .1 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 1.1. CÂY HƯỚNG DƯƠNG . .2 1.1.1. Vị trí phân loại 2 1.1.2. Nguồn gốc và phân bố .2 1.1.3. Đặc tính sinh học . 2 1.1.3.1. Đặc điểm hình thái . 2 1.1.3.2. Điều kiện sống 3 1.1.4. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển . .4 1.1.5. Cấu trúc hoa . .5 1.1.6. Tính hướng dương . 7 1.1.7. Giá trị sử dụng .7 1.2. SỰ RA HOA TRONG TỰ NHIÊN .12 1.2.1. Sự tượng hoa . 12 1.2.1.1. Yếu tố ngoại sinh 12 1.2.1.2. Yếu tố nội sinh .14 1.2.1.3. Quan điểm đa yếu tố 16 I.2. Sự tăng trưởng và nở hoa . .17 I.2.1. Sự nghỉ của chồi hoa . .17 I.2.2. Sự tăng trưởng hoa . 17 I.2.3. Sự nở hoa . 18 2. VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP . .21 2.1. Vật liệu .21 HV: Lê Thị Trang Nhã Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 2.2. Phương pháp 23 2.2.1. Quan sát sự phát triển của cây trong vườn . .23 2.2.2. Đo cường độ hô hấp nụ hoa cây trong vườn, cây in vitro và cường độ quang hợp lá trưởng thành gần nhất bên dưới nụ hoa in vitro 23 2.2.3. Xác định hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nụ hoa in vitro và trong vườn . 24 2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần khoáng lên sự phát triển cụm hoa .27 2.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng đường lên sự phát triển cụm hoa .27 2.2.6. Khảo sát ảnh hưởng của cách xử lý mẫu cấy lên sự phát triển cụm hoa 27 2.2.7. Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự phát triển cụm hoa 28 2.2.7.1. Khảo sát ảnh hưởng của kinetin lên sự phát triển cụm hoa 2.2.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của IBA lên sự phát triển cụm hoa .28 2.2.8. Khảo sát ảnh hưởng của PBZ lên sự sinh trưởng và hình thành hoa cũng như ảnh hưởng của PBZ trong giai đoạn sinh trưởng lên giai đoạn phát triển hoa .28 2.2.9. Điều kiện thí nghiệm 28 2.2.10. Xử lý số liệu 29 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN .30 3.1. Kết quả . 3.1.1. Quan sát sự phát triển của cây trong thiên nhiên 30 3.1.11. Quan sát những thay đổi hình thái bên ngoài 30 3.1.1.2. Quan sát hình thái giải phẫu 33 3.1.1.3. Cường độ hô hấp nụ hoa hướng dương ở các giai đoạn phát triển 38 3.1.2. Cường độ hô hấp và cường độ quang hợp cây in vitro 39 3.1.3. Xác định hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nụ hoa in vitro và trong thiên nhiên .41 3.3.1.1. Hoạt tính auxin . 41 3.3.1.2. Hoạt tính cytokinin . 41 3.3.1.3. Hoạt tính giberellin 43 HV: Lê Thị Trang Nhã Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 3.3.1.4. Hoạt tính acid abcisis . 44 3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần khoáng lên sự phát triển cụm hoa .45 3.1.5. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng đường lên sự phát triển cụm hoa 47 3.1.6. Khảo sát ảnh hưởng của cách xử lý mẫu cấy lên sự phát triển cụm hoa 49 3.1.7. Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự phát triển cụm hoa 50 3.1.7.1. Khảo sát ảnh hưởng của kinetin lên sự phát triển cụm hoa .50 3.1.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của IBA lên sự phát triển cụm hoa .51 3.1.8. Khảo sát ảnh hưởng của PBZ lên sự sinh trưởng và hình thành hoa cũng như ảnh hưởng của PBZ trong giai đoạn sinh trưởng lên giai đoạn phát triển hoa .53 3.2. Thảo luận 58 3.2.1. Cường độ hô hấp của cụm hoa trong vườn và in vitro qua các giai đoạn phát triển . .58 3.2.2. Vai trò của thành phần khoáng và carbohydate lên sự phát triển cụm hoa 58 3.2.3. Vai trò của auxin và cytokinin lên sự phát triển cụm hoa .59 3.2.4. Ảnh hưởng của paclobutrazol lên sự sinh trưởng và phát triển cụm hoa .60 3.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của cách xử lý mẫu cấy lên sự phát triển cụm hoa 61 4. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ .63 4.1. Kết luận 63 4.2. Đề nghị .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC

pdf5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2178 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi hình thái trong giai đoạn phát triển hoa in vitro ở cây hướng dương (Helianthus annuus L.), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt 1. Bùi Trang Việt (1992), "Tìm hiểu hoạt động của các chất điều hòa tăng trưởng thực vật thiên nhiên trong hiện tượng rung “bông” và “trái non” Tiêu (Piper nigrum L.)". Tập san Khoa học ĐHTH Tp. HCM, 1, 155-165. 2. Bùi Trang Việt (2002), Sinh lý thực vật đại cương, Phần 2 – Phát triển, NXB. ĐHQG TP.HCM. 3. Đỗ Thị Ngọc Hà, Bùi Trang Việt, Bùi Văn Lệ (2008), "Sự biến đổi mô phân sinh ngọn chồi trong những điều kiện nuôi cấy in vitro khác nhau ở cây Hướng dương (Helianthus annuus L.)", Tạp chí Khoa học Nông lâm nghiệp, bài gửi đăng. 4. Hoàng Thị Sản (2003), Phân loại học thực vật, NXB. Giáo Dục. 5. Trần Văn Hâu (2005), Giáo trình môn học xử lý ra hoa, Đại học Cần Thơ. 6. Võ Thị Bạch Mai (2003), Thủy canh cây trồng, NXB. ĐHQG TP.HCM Tài liệu tiếng Anh 7. Eckardt N. A. (2008), "Auxin regulation of late stamen development", Plant Cell, 20, pp. 1733. 8. Einert A. E, Box C. O. (1967), "Effects of light intensity on flower bud abortion and plant growth of Lilium longiflorum", Proc. Am. Soc. Hortic. Sci., 90, pp. 427– 432. 9. Fawzi A. F. A., El – Fouly M. M. (1979), "Amylase and invertase activities and carbohydrate contents in relation to physiological sink in carnation", Physiol. Plant, 47, pp. 245–249. 10. Halevy A. H., Kofranek A. M., Besemer S. T. (1978), "Post-havest handling methods for Bird-of-Paradise flowers (Strelitzia reginae Ait)", J. Amer. Soc. Hort. Sci., 103, pp. 165–169. HV: Lê Thị Trang Nhã 64 Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 11. Heiser C.B. Jr. (1976), The sunflower, University of Oklahoma Press, pp. 198. 12. Henrickson C. E. (1954), "The flowering of sunflower explants in aseptic culture", Plant Physiology, 29(6), pp. 536-538. 13. Hernandez L.F. (1997), "Floret differentiation in the capitulum of sunflower (Helianthus annuus L.)", Helia, 20(26), pp. 63–68. 14. Ivanov P., Encheva J., Ivanova I. (2006), "A protocol to avoid precocious flowering of sunflower plantlets in vitro", Plant Breeding, 117(6), pp. 582- 584. 15. Jaimez R. E., Vielma O. (2000), “Effects of water deficit on the dynamics of flowering and fruit production in Capsicum chinense Jacq in a tropical semiarid region of Venezuela”, Journal of Agronomy and Crop Science, 185(2), pp. 113-119. 16. Kindscher K. (1987), Edible wild plants of the prairie, University Press of Kansas, pp. 276. 17. Levy Y. Y., Dean C. (2008), "The transition to flowering", The Plant Cell, 10, pp. 1973-1989. 18. Lide D. L. (1991), Handbook of Chemistry and Physics, 71st Ed, CRC. 19. Mariko S., Hogetsu K., (1987), "Analytical Studies on the Responses of Sunflower (Helianthus annuus) to Various Defoliation Treatments", Ecological Research, 2, pp. 1-17. 20. Mastalerz J. W. (1965), "Bud blasting in Lilium longiflorum", Proc. Am. Soc. Hortic. Sci., 87, 502–509. Meidner H. (1984), Class Experiments in plant physiology, George Allen and Unwin (London), 6, 44-50. 21. 22. Mor Y., Halevy A. H (1980), "Promotion of sink activity of developing rose shoots by life", Plant Physiology, 66, pp. 990-995. 23. Mor Y., Halevy A. H., Porath D. (1980), "Characterization of the light reaction in promoting the mobilizing ability of rose shoot tips", Plant Physiology, 66, pp. 996-1000. HV: Lê Thị Trang Nhã 65 Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 24. Mulin M., Kiem Tran Thanh Van (1989), "In vitro flower formation from thin epidermal cell layers of a partial somatic hybrid between Petunia hybrida (Hort.) and Nicotiana plumbaginifolia (Viv.). A comparative study of the morphology of in vitro leaves and flowers of the hybrid and its parental line”, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, (16), pp. 195-206. 25. Murphy D.J. (1994), Designer Oil Crops, Breeding, Processing and Biotechnology, VCH Verlags, Weinheim, Germany. 26. Opik H., Rolfe S. (2005), The physiology of flowering, 4th edition, Cambridge University Press, New York. 27. Paterson K. E (1984), "Shoot Tip Culture of Helianthus annuus - Flowering and Development of Adventitious and Multiple Shoots", American Journal of Botany, 71(7), pp. 925-931. 28. Peeters A. J. M., Gerards W., Barendse G. W. M. , Wullems G. J. (1991), "In vitro flower bud formation in tobacco: Interaction of hormones", Plant Physiol., 97, pp. 402-408. 29. Pellegrini C. N., Hernandez L. F. (2004), "Floret primordia differentiation from in vitro cultured sunflower capitula", Helia, 27 (40), pp. 237-250. 30. Putnam P. D.H., Hicks D.R., Durgan B.R., Noetzel D.M., Meronuck R.A., Doll J.D. and Schulte E.E. (1990), Sunflower, Alternative Field Crops Manual. 31. Putt E. D. (1940), "Observations on morphological character and flowering process in the sunflower (Helianthus annuus L.)", Sci. Agr., 21, pp. 167-179. 32. Ram R. Y. M., Rao I. V. R (1984), "Physiology of flower bud growth and opening", Plant Sciences, 93 (3), pp. 253-274. 33. Rao I. V. R., Ram M. H. Y. (1981), "Nature of differrences between the green–bud and tight-bud spikes of gladiolus: basic for a post-havest bud- opening treatment", Indian J. Exp. Biol., 19, pp. 1116-1120. 34. Rao I. V. R. (1982), "Mecharnism of flower growth and opening – a case study of Gladiolus", Sci. Acad. Medals for Young Scientists – Lectures, pp.125-147. HV: Lê Thị Trang Nhã 66 Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 35. Rees A. R. (1972), The growth of bulbs, London and New Work: Academic Press. 36. Rehmeyer J. J. (2007), "The Mathematical Lives of Plants", Science News, 171(18). 37. Reid M. S., Evans R. Y. (1986), "Control of cut flower opening", Acta Horticulturae, 181, pp. 45-54. 38. Reid M. S. (2005), "Flower Development: From Bud to Bloom", Acta Horticulturae, 669, pp. 105-109. 39. Russell C. R., Morris D. A. (1982), "Invertase activity, soluable carbohydrates and inflorescence development in the tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)", Ann. Bot., 49, pp. 89-98. 40. Saradhi P. P., Ram H. Y. M. (2008), "Correlated promotion of ray floret growth in chrysanthemum by potassium chloride, gibberellic acid and sucrose", Plant Sciences, 92(2), pp. 101-106. 41. Schneiter A.A. và J.F. Miller (1981), “Description of Sunflower Growth Stages”, Crop Sciences, 21, pp. 901-903. 42. Smith D. R., Langhans R. W. (1961), "Factors about Easter lilies", Bull. N. Y. St. Flow. Grow. 192, pp. 1-4. 43. Southwick S. M., Davenport T. L. (1986), “Characterization of water stress and low temperature effects on flower induction in citrus”, Plant Physiol., 81, pp. 26-29. 44. Van der Krieken W. M., Croes A. F. , Smulders M. J. M. , Wullems G. J. (1990), "Cytokinin and flower bud formation in vitro in tobacco. Role of the metabolites", Plant Physiol., 92, pp. 565-569. Yokota T., murofushi N., Takahshi N., 1980, "Extraction, purification, and indentificcation Hormonal regulation of development I Molecular aspects of plant hormones 45. ", Edit by J.MacMillan, Encyclopedia of plant physiology, Newseries, Stringer New York, 9, pp 113-201. HV: Lê Thị Trang Nhã 67 Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 46. Ziv M, Naor V. (2006), "Flowering of geophytes in vitro", Propagation of Ornamental Plants, 6 (1), pp. 3-16. Tài liệu Internet 1. Stevens M. (2006), “Annual sunflower Helianthus annuus L.”, USDA, NRCS, Natural Plant Data Center. 2. Conrad J. (2007), “Composite flowers”, The Backyard Natural Website. 3. Galen C. (1999), “Sun Stalkers”, Natural History. HV: Lê Thị Trang Nhã 68

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf13.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf14.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
Luận văn liên quan