Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

Pháp chế là một phạm trù rộng lớn không chỉ chứa đựng nôi dung pháp luật mà còn chứa đựng những nội dung chính trị xã hội và con người. Vì vậy, bảo đảm cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng nhà nước cảu dân, do dân và vì dân và cũng là yêu cầu của quá trình hoàn thiện con người và các quyền của họ trong xã hội, đặc biệt trong quản lí hành chính nhà nước. Khiếu nại, tố cáo là hình thức đặc biệt quan trong để nhân dân lao động trực tiếp tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Nhà nước ta quy định quyền và nghĩa vụ khiếu nại và tố cáo của công dân không chỉ ở hiến pháp( điều 74) mà còn quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ này trong luật khiếu nại, tố cáo ( ban hành ngày 2/12/1998) Theo quy định của pháp luật hiện hành thì “ Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với co quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vữ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào trên các mặt của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, tư tưởng và pháp lí. Nhà nước bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất khẳng định địa vị pháp lí của công dân- chủ thể quan trọng nhất của xã hội. Vì vậy việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định ” Ở đây, phải thống nhất trong nhận thức rằng công dân không chỉ có quyền khiếu nại, tố cáo mà họ còn có nghĩa vụ khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Từ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ này, pháp luật xác nhận trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch và có năng lực cũng như bổn phận của họ trong xã hội.

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/02/2013 | Lượt xem: 4590 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. LỜI MỞ Nhà nước ta luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những biện pháp quan trọng góp phần xây dựng nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, tăng cường mỗi quan hệ đoàn kết nhất trí giữa đảng nhà nước và nhân dân. Trong điều kiện phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa quyền khiếu nại tố, tố cáo của công dân không ngừng được phát huy và việc thực hiện quyền cơ bản này của công dân đang trở thành một trong những mặt sinh hoạt chính trị- xã hội sôi động. Và đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước thì vai trò của khiếu nại, tố cáo và gải quyết khiếu nại tố cáo càng trở nên quan trọng. B. NỘI DUNG I. Khái niệm khiếu nại, tố cáo. a. Khiếu nại. Khiếu nại là một hiện tượng xã hội được quan niệm và hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thì khiếu nại là “ Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét về một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép hay không hợp lý” Về góc độ xã hội khiếu nại là hoạt động phát sinh trong đời sống xã hội thể hiện sự phản ứng có tính tự nhiên của một người đối với hành vi của người khác, khi họ cho rằng hành vi đó không phù hợp với các quy tắc chuẩn mực trong đời sống cộng đồng xâm phạm đến quyền lợi ích của mình. Về góc độ chính trị - pháp lí thì khiếu nại là một quyền dân chủ cơ bản của công dân được pháp luật quy định và bảo đảm thực hiện trong bộ máy nhà nước. Vì vậy quyền khiếu nại được coi là: “ Quyền để bảo vệ quyền” Khiếu nại phát sinh khi quyền và lợi ích bị xâm phạm bởi hoạt động thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, là hình thức phản kháng của cá nhân, tổ chức đối với quyết định, hành vi của cơ quan nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Về phương diện này pháp luật nhà nước ta quy định có hai hình thức khiếu nại thuộc hai lĩnh vực khác nhau đó là khiếu nại hành chính và khiếu nại tư pháp. Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức phát sinh trong lĩnh vực quản lí hàn chính nhà nước, mà người khiếu nại cho rằng quyết định, hành vi đó trái pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Khiếu nại tố cáo là việc công dân yêu cầu cơ quan tư pháp ( cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án…) cán bộ công chức có thẩm quyền trong cơ quan tư pháp xem xét lại những quy định, hành vi phát sinh trong lĩnh vực tư pháp mà người khiếu nại cho rằng quyêt định hành vi đó đã vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. b. Tố cáo Tố cáo là khái niệm được sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, tố cáo được quan niệm khác nhau tùy theo mức độ, phạm vi, đối tượng tố cáo. Trong pháp luật nước ta, lần đầu tiên luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 đã quy định khái niệm tố cáo: Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do luật này quy định báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của nhừ nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức( khoản 2 điều 2) Tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp. Pháp luật quy định công dân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước, tố chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất kì cơ quan tổ chức các nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gậy thiệt hại lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bản chất của tố cáo việc công dân phát hiện và báo cáo cho cơ quan nhà nước biết về hành vi vi phạm nào đó diễn ra trong đời sống xã hội. Chủ thể thực hiện quyền tố cáo là mọi công dân. Đối tượng của quyền tố cáo rất rộng bao gồm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật do bất kì người nào thực hiện. Thông qua việc tố cáo vi phạm pháp luật, nhà nước có được một nguồn thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền kiểm tra xem xét có biện pháp xử lí. II. Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước. Pháp chế là một phạm trù rộng lớn không chỉ chứa đựng nôi dung pháp luật mà còn chứa đựng những nội dung chính trị xã hội và con người. Vì vậy, bảo đảm cho pháp chế được củng cố, tăng cường và hoàn thiện là yêu cầu khách quan của quá trình xây dựng nhà nước cảu dân, do dân và vì dân và cũng là yêu cầu của quá trình hoàn thiện con người và các quyền của họ trong xã hội, đặc biệt trong quản lí hành chính nhà nước. Khiếu nại, tố cáo là hình thức đặc biệt quan trong để nhân dân lao động trực tiếp tham gia vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Nhà nước ta quy định quyền và nghĩa vụ khiếu nại và tố cáo của công dân không chỉ ở hiến pháp( điều 74) mà còn quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ này trong luật khiếu nại, tố cáo ( ban hành ngày 2/12/1998) Theo quy định của pháp luật hiện hành thì “ Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với co quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vữ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào trên các mặt của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, tư tưởng và pháp lí. Nhà nước bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất khẳng định địa vị pháp lí của công dân- chủ thể quan trọng nhất của xã hội. Vì vậy việc khiếu nại, tố cáo phải được cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định…” Ở đây, phải thống nhất trong nhận thức rằng công dân không chỉ có quyền khiếu nại, tố cáo mà họ còn có nghĩa vụ khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Từ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ này, pháp luật xác nhận trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch và có năng lực cũng như bổn phận của họ trong xã hội. 1. Vai trò trong quản lí nhà nước Giải quyết khiếu nại, tố cáo là hoạt động của quản lí hành chính nhà nước. Trong quản lí hành chính nhà nước giữa hoạt động chấp hành và điều hành và hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo có quan hệ hữu cơ gắn bó với nhau. Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo nhà nước kiểm tra tính đúng đắn, sự phù hợp và khả thi của chính sách pháp luật và các quyết định quản lí do mình ban hành. Sự phản ứng của xã hội qua tình hình khiếu nại, tố cáo là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của quản lí nhà nước đối với xã hội. Đây là một “kênh” thông tin quan trọng và tin cậy để nhà nước hoàn thiện chính sách pháp luật nâng cao hiệu quả của quản lí nhà nước. Nhà nước đã kịp thời sửa đổi, bổ sung ban hành chính sách pháp luật về cán bộ chính quyền cơ sở, quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy định khác về thiết chế dân chủ cơ sở. Mặt khác việc tăng cường củng cố pháp chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo tác động tích cực trở lại đối với hoạt động chấp hành và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Như vậy giải quyết khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng trong quá trình quản lí nhà nước: Từ việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đến việc thi hành và xử lí vi phạm pháp luật. Thực tiễn cho thấy ở một số địa phương do phát sinh khiếu nại, tố cáo mà cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền làm không tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã dẫn đến ách tắc, trì trệ ảnh hưởng đến hoạt động thông suốt của hoạt động hành chính. Xuất phát từ vai trò quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho nên trong chỉ thị số 36/2004/CT-TTG ngày 27/10/2004 về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thủ tường chính phủ đã nhấn mạnh “ Đặc biệt coi trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo coi công tác này là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách vừa lâu dài, phải gắn công tác này với công tác quản lí hành chính nhà nước. Coi kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và những cán bộ công chức có trách nhiệm” Hiện nay chúng ta đang cải cách nền hành chính nhà nước trên các mặt thể chế tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức và cải cách hành chính công với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoạt động có hiệu quả. Trong quản lí hành chính nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo đã được tập hợp và lần đầu tiên được thống nhất quy định một cách cụ thể trong một đạo luật: luật khiếu nại, tố cáo. Theo luật này công dân có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chình nhà nước và của cán bộ nhà nước có thẩm quyền khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Như vậy trên thực tế, luật pháp không chỉ tạo cơ sở pháp lí để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo mà còn quy định cơ quan nhà nước và cán bộ nhà nước có thẩm quyền phải tự kiểm tra xem xét lại các quyết định hành chình và hành vi hành chính. Nếu thấy trái pháp luật phải kịp thời sửa chữa, khắc phục để tránh phát sinh khiếu nại. Quy định như vậy có vai trò hết sức quan trong trong hoạt động quản lí của cơ quan hành chính nhà nước nhằm giải quyết ngay từ đầu các mâu thuẫn, tranh chấp trong quan hệ hành chính, chính qua quá trình tự kiểm tra đánh giá mà các cơ quan hành chính nhà nước hoặc cán bộ nhà nước phát hiện ra những hành vi trái pháp luật của mình, từ đó kịp thời có những biện pháp thích hợp để điều chỉnh sửa chữa các quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính cho đúng pháp luật. 2. Vai trò trong việc đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền chính trị- pháp lí của công dân. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không tồn tại độc lập mà liên quan chặt chẽ với các quyền tự do khác của công dân trong mỗi quan hệ tổng hòa của sự thống nhất các quyền và nghĩa vụ của công dân, Vì thế việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân có vai trò to lớn trong việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tích cực vào việc tăng cường và bảo đảm pháp chế. Thông qua khiếu nại, tố cáo của công dân mà nhiều hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm dân chủ được làm sáng, góp phần làm cho bộ máy nhà nước thêm trong sạch, củng cố lòng tin của nhân dân lao động đối với đảng và nhà nước ta. Bên cạnh việc đặt ra các quy định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, nhà nước ta còn luôn chú ý xây dựng và ngày càng hoàn thiện các quy định bảo đảm cho công dân đủ điều kiện thực hiện quyền này. Ở nước ta quyền khiếu nại quyền tố cáo là một trong những quyền cơ bản, quyền tự do dân chủ quan trọng của công dân và được hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Thực hiện và bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo thể hiện mỗi quan hệ giữa nhà nước và công dân, thể hiện sự phát triển của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và biểu hiện của chế độ chính trị của mỗi nhà nước. Khiếu nại tố cáo không những là công cụ phương tiện pháp lí hữu hiệu để công dân, cơ quan bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nước khi bị xâm phạm mà còn là một trong những phương thức quan trọng để công dân tham gia quản lí nhà nước. Thông qua khiếu nại tố cáo nhà nước kiểm tra được tính đúng đắn phù hợp và khả thi của chính sách pháp luật do mình ban hành, đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan tổ chức và cá nhân thông qua việc đánh giá tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính qua đó giúp nhà nước hoàn thiện cơ chế quản lí xã hội bằng pháp luật, đồng thời nhằm khôi phục các quyền lợi của công dân. Quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân đã được ghi nhận trong cương lĩnh đường lối chính sách của đảng, được thể chế hóa trong hiến pháp và pháp luật của nhà nước và được bảo đảm bằng những thiết chế chính trị tương ứng. Bảo đảm quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân là một trong những nội dung quan trong trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đế bảo đảm các quyền khiếu nại, tố cáo của công dân không chỉ là ghi nhận những quyền đó trong hệ thống pháp luật, mà điều quan trọng là phải thiết lập được cơ chế pháp lí để giải quyết hữu hiệu mọi khiếu nại, tố cáo của công dân. Để đáp ứng được mục tiêu này các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải triệt để tuân thủ, chấp hành đầy đủ những quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Do đó việc tăng cường pháp chế trong hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo của cơ quan nhà nước nói chung và các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng là một yêu cầu cần thiết và cấp bách trong tình trạng hiện nay. Pháp luật khiếu nại, tố cáo là công cụ pháp lí để công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà nước, của xã hội và của người khác khi bị xâm phạm. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân chiếm vị trí quan trọng trong các quyền của công dân vì đây là “ quyền để bảo vệ quyền” khi các quyền khác bi xâm phạm thì công dân dùng quyền khiếu nại, tố cáo để bảo vệ. Khi quyền và lợi ích hợp pháp của công dân bị xâm phạm thì phía các cơ quan nhà nước và những người có thẩm quyền thì pháp luật khiếu nại, tố cáo phải là “ vũ khí sắc bén” để công dân đấu tranh đòi công lí, khôi phục quyền và lợi ích bị xâm phạm, pháp luật khiếu nại, tố cáo phải xuất phát từ cong người vì con người. Hoạt động quản lí nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động diễn ra trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, do đó đây là hoạt động “ hiện thực hóa” quyền của công dân. Trong quá trình các cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền ban hành các quyết định hành chính hoặc thực hiện những hành vi hành chính để thực hiện chức năng, nhiệm vụ không tránh khỏi việc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó quyền khiếu nại tố cáo của công dân phải được nhà nước cụ thể hóa toàn diện đồng bộ bằng hệ thống các quy phạm pháp luật khiếu nại, tố cáo trong tất cả các lĩnh vực quản lí nhà nước, tạo cơ sở pháp lí để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình. Tóm lại, ở đâu, khi nào có hoạt động của quyền lực nhà nước thì ở đó còn pháp luật khiếu nại, tố cáo để công dân có công cụ pháp lí bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 3. Vai trò trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng đã trở thành một quan điểm lãnh đạo xuyên suốt được ghi nhận trong các văn kiện của đảng và chính thức được thể chế hóa trong điều 2 của hiến pháp 1992. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân. Khẳng định nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nhà nước pháp quyền là giải quyết mỗi quan hệ giữa nhà nước và pháp luật. Xây dựng được phương thức tổ chức để bảo đảm cho pháp luật được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, thường xuyên, liên tục trong đời sống nhà nước và đời sống xã hội. Trong mỗi quan hệ giữa nhà nước và pháp luật phải đáp ứng được yêu cầu: Nhà nước đặt ra pháp luật nhưng pháp luật phải là căn cứ, cơ sở trong mọi hoạt động của nhà nước. Đồng thời pháp luật cũng phải là công cụ phương tiện để hạn chế quyền lực nhà nước. Pháp quyền theo đúng nghĩa của nó cần phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ, phù hợp, đặc biệt pháp luật phải ngự trị trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, các lĩnh vực hoạt động của nhà nước. Do vậy việc tăng cường pháp chế trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu được trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo là hoạt động quản lí nhà nước, có vai trò trong việc bảo đảm pháp chế và kỉ luật trong quản lí nhà nước. Việc tuân thủ chấp hành pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước là tấm gương phản ánh đời sống chính trị, xã hội, pháp luật. Chính vì vậy trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo càng đòi hỏi các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo. Trên bình diện chung nền pháp chế xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mọi chủ thể pháp luật phải nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện đúng đắn mọi quy định của pháp luật. Pháp chế trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước không chỉ là một bộ phận của pháp chế nói chung mà hạt nhân cơ bản của nó là việc thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo một cách đúng đắn đầy đủ, hợp lí của các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật khiếu nại, tố cáo đặc biệt là những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Hoạt động giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước có ý nghĩa quan trong trong việc bảo đảm các quyền của công dân được hiến pháp quy định. Việc cơ quan hành chính nhà nước và những người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật khếu nại, tố cáo có ý nghĩa quyết định đến việc bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động này. 4. Hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước là hoạt động quyền lực nhà nước bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, trật tự pháp luật và hiệu quả của quản lí nhà nước. Việc kiểm tra hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện bởi cơ chế tự kiểm tra trong nội bộ hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới trong đó có hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hoạt động kiểm tra hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm phát hiện những mặt tích cực để biểu dương, khuyến khích đồng thời cũng phát hiện những sai phạm, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, xử lí kịp thời, bảo đảm trật tự kỉ cương tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước. Khiếu nại là một trong những quyền quan trọng của công dân, tổ chức ( gọi chung là đối tượng quản lí) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia vào quản lí hành chính nhà nước. Quản lí hành chính nhà nước là quan hệ bất bình đẳng giữa đối tượng quản lí với cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước là chủ thể được sử dụng quyền lực nhà nước áp đặt ý chí đơn phương đến phía bên kia của quan hệ. Vì vậy việc công dân, cơ quan, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỉ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình chính là cơ chế thích hợp để đối tượng quản lí tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thực hiện quyền khiếu nại đối tương quản lí không chỉ có thể tự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong mỗi quan hệ với cơ quan nhà nước mà còn tham gia vào quản lí, kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan, cán bộ công chức, tích cực góp phần giúp các cơ quan có thể phát hiện ra những thiếu sót, sai phạm của cơ quan, của đội ngũ cán bộ, công chức do cơ quan quản lí . Có thể nói khiếu nại, tố cáo là một cuộc đấu tranh của công dân nhằm xây dựng và củng cố mỗi quan hệ giữa nhà nước và công dân. Công dân có quyền đòi hỏi nhà nước phải giải quyết và trả lời những yêu cầu chính đáng của họ. Thông qua hành vi khiếu nại công dân vừa đề nghị nhà nước, các nhân có thẩm quyền nhanh chóng giải quyết và khắc phục những quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm hại, vừa đấu tranh nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời khiếu nại, tố cáo còn làm thức tỉnh đội ngũ cán bộ công chức trong việc thực thi nhiệm vụ hàng ngày. Ở đây khiếu nại, tố cáo được coi như là phương tiện kiểm tra giám sát của công dân đối với nhà nước, góp phần làm cho pháp luật ngày càng phát huy được hiệu quả trên thực tế. Khi giải quyết khiếu nại, tố cáo người giải quyết trước hết phải nghĩ đến quyền lợi của dân, trật tự pháp luật của nhà nước sau đó mới nghĩ đến việc minh chứng để bảo vệ hành vi hay quyết định hành chính mà mình đã ban hành như thể mới là cán bộ gần dân, sát dân . C. PHẦN KẾT Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là quyền hiến định vì vậy việc ngày càng hoàn thiện quyền này là yêu cầu tất yếu khách quan. Trong quản lí hành chính nhà nước công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không những họ thực hành quyền dân chủ trực tiếp, tham gia thiết thực vào quản lí nhà nước, quản lí xã hội mà thông qua đó còn là một bảo đảm cho pháp luật được thực thi trong thực tế. Đồng thời đây cũng là cơ hội và điều kiện để công dân phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, tăng cường ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước, quản lí nhà nước bà bảo đảm pháp chế, tăng cường mỗi quan hệ giữa đảng, nhà nước và nhân dân. Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình luật hành chính Việt Nam ( trường đại học luật Hà Nội) Tạp chí nhà nước và pháp luật Tạp chí luật học Giáo trình luật hành chính Việt nam ( trường đại học quốc gia Hà Nội) Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo ( trường đại học luật Hà Nội)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc(Hành chính học kỳ) Vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước.doc
Luận văn liên quan