Báo cáo Thực tập – Nhà máy điện Phả Lại 2

Lời nói đầu Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đưa nước ta đến năm 2010 trở thành một nước cơ bản là nước công nghiệp. Ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp sản xuất điện năng nói riêng đóng vai trò quan trọng. Điện năng là nhu cầu thiết yếu của các ngành công nghiệp cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân.Với mục đích nhằm làm hiểu rõ hơn công nghệ sản xuất điện năng, em đã được phân công về thực tập tốt nghiệp tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2 - Một nhà máy nhiệt điện có công nghệ hiện đại bậc nhất ở nước ta. Sau 1 thời gian thực tập tại nhà máy, em đã nắm được những vấn đề cơ bản trong dây chuyền sản xuất điện năng của nhà máy.Bản báo cáo này sẽ trình bày những kiến thức mà em đã học tập được trong thời gian thực tập.Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, kỹ sư nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, đặc biệt là sự quan tâm, hướng dẫn của thầy giáo GS-TS Nguyễn Trọng Thuần và thầy giáo PGS-TS Bùi Quốc Khánh. Hà nội ngày 18/1/2005 S/v thực hiện: Nguyễn Thanh Tuấn Mục Lục Chương I. Tổng quan về nhà máy 3 I. Giới thiệu chung 3 II. Nguyên lý sản xuất điện . 3 III.Giới thiệu hệ thống nghiền than . 7 IV. Giới thiệu hệ thống nước cấp 8 V. Giới thiệu về turbine và hệ thống điều khiển turbine Mark V 9 Chương II. Giới thiệu tổng quan hệ thống DCS . 11 Chương III. Tìm hiểu bộ điều khiển mức nước bao hơi 15 I. Giới thiệu chung 15 II.Phân tích sơ đồ điều khiển van nước cấp vào bao hơi .

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2309 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập – Nhà máy điện Phả Lại 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ®­a n­íc ta ®Õn n¨m 2010 trë thµnh mét n­íc c¬ b¶n lµ n­íc c«ng nghiÖp. Ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung vµ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng nãi riªng ®ãng vai trß quan träng. §iÖn n¨ng lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp còng nh­ trong ®êi sèng sinh ho¹t hµng ngµy cña nh©n d©n.Víi môc ®Ých nh»m lµm hiÓu râ h¬n c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng, em ®· ®­îc ph©n c«ng vÒ thùc tËp tèt nghiÖp t¹i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 2 - Mét nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i bËc nhÊt ë n­íc ta. Sau 1 thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y, em ®· n¾m ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng cña nhµ m¸y.B¶n b¸o c¸o nµy sÏ tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· häc tËp ®­îc trong thêi gian thùc tËp.Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé, kü s­ nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 2, ®Æc biÖt lµ sù quan t©m, h­íng dÉn cña thÇy gi¸o GS-TS NguyÔn Träng ThuÇn vµ thÇy gi¸o PGS-TS Bïi Quèc Kh¸nh. Hµ néi ngµy 18/1/2005 S/v thùc hiÖn: NguyÔn Thanh TuÊn Môc Lôc Ch­¬ng I. Tæng quan vÒ nhµ m¸y.......................................................... 3 I. Giíi thiÖu chung...................................................................................... 3 II. Nguyªn lý s¶n xuÊt ®iÖn......................................................................... 3 III.Giíi thiÖu hÖ thèng nghiÒn than............................................................. 7 IV. Giíi thiÖu hÖ thèng n­íc cÊp................................................................ 8 V. Giíi thiÖu vÒ turbine vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn turbine Mark V................ 9 Ch­¬ng II. Giíi thiÖu tæng quan hÖ thèng DCS ..................................... 11 Ch­¬ng III. T×m hiÓu bé ®iÒu khiÓn møc n­íc bao h¬i.......................... 15 I. Giíi thiÖu chung........................................................................................ 15 II.Ph©n tÝch s¬ ®å ®iÒu khiÓn van n­íc cÊp vµo bao h¬i............................... 16 Ch­¬ng I tæng quan vÒ nhµ m¸y I.Giíi thiÖu chung Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i II gåm 2 tæ m¸y vËn hµnh theo khèi , mçi khèi cã 1 lß h¬i, 1 turbine , 1 m¸y ph¸t. C¸c th«ng s« kü thuËt chÝnh cña nhµ m¸y : C«ng suÊt ®Æt : 2 tæ x 300 MW = 600 MW S¶n l­îng ®iÖn ph¸t :3.141 tû KWh/n¨m Lß h¬i : sè l­îng 2, do h·ng Mitsui Babcock (Anh) cung cÊp Turbine : 2 chiÕc , do h·ng GE(General Electric ) – Mü cung cÊp HiÖu suÊt lß h¬i : 88,5% HiÖu suÊt turbine: 45,1 % HiÖu suÊt chung tæ m¸y: 38,1% Than tiªu thô : 1,644 triÖu tÊn /n¨m §iÒu khiÓn nhµ m¸y chÝnh ®­îc tËp trung trªn hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi cÊp (DCS) do h·ng YOKOGAWA cung cÊp . §iÒu khiÓn turbine b»ng bé ®iÒu khiÓn GE Mark V C¸c hÖ thèng phô trî ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng hÖ thèng ®iÒu khiÓn PLC cña Allen Bradly PhÇn mÒm ®iÒu khiÓn hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi cÊp lµ Centum CS 3000 ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows NT 4.0 HÖ thèng ®iÒu khiÓn Turbine – M¸y ph¸t – kÝch thÝch (tÜnh) ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh MS DOS C¸c tr¹m ®iÒu khiÓn PLC thùc hiÖn b»ng s¬ ®å h×nh thang vµ s¬ ®å logic cña Rockwell Automation, phÇn mÒm ®iÒu khiÓn cña Citect II.Nguyªn lý s¶n xuÊt ®iÖn. Nguyªn liÖu ®Çu vµo gåm cã : N­íc (tinh khiÕt), dÇu FO, than,than tõ c¸c khu má ë Qu¶ng Ninh ®­îc nhµ m¸y nhËn vµo theo 2 tuyÕn ®­êng s¾t vµ ®­êng s«ng. Than ®­êng s«ng ®­îc c¸c cÈu bèc nªn nhê hÖ thèng b¨ng t¶i ®­a than vµo kho hoÆc ®­a vµo c¸c hÖ thèng nghiÒn than_Than ®­êng s¾t ®­îc trë b»ng c¸c tÇu ho¶ nhê khoang lËt toa ®ì t¶i ®­a than vµo kho hoÆc hÖ thèng nghiÒn than. Than ®· ®­îc nghiÒn nhá ®­a vµo ®Ó ®èt lß. Nhµ m¸y cßn sö dông dÇu nÆng (dÇu FO) ®Ó khëi ®éng lß h¬i vµ ®Ó ®èt kÌm khi lß h¬i bÞ sù cè. Khi than ch¸y cung cÊp nhiÖt cho n­íc trong c¸c dµn èng xung quanh lß biÕn thµnh h¬i, h¬i n­íc ®­îc sÊy trong c¸c bé qu¸ nhiÖt thµnh h¬i qu¸ nhiÖt ®­a sang lµm quay tuabin vµ kÐo theo lµm quay m¸y ph¸t ®iÖn. §iÖn ®­îc truyÒn ®Õn c¸c tr¹m ph©n phèi t¶i ®iÖn ®Ó ®i tiªu thô theo c¸c ®­êng d©y: Hµ Néi, H¶i Phßng, L¹ng S¬n, B¾c Giang. H¬i n­íc sau khi sinh c«ng lµm quay tuabin sÏ ®i xuèng b×nh ng­ng, nhê hÖ thèng n­íc tuÇn hoµn lµm m¸t, h¬i n­íc ng­ng l¹i vµ ®­îc b¬m trë l¹i lß h¬i. Trong qu¸ tr×nh tuÇn hoµn nµy l­îng n­íc ®­îc bæ xung b»ng n­íc s¹ch tõ hÖ thèng xö lý n­íc. N­íc tuÇn hoµn ®­îc c¸c b¬m tuÇn hoµn b¬m tõ s«ng vµo lµm m¸t c¸c b×nh ng­ng sau ®ã theo c¸c kªnh th¶i hë ®Ó ra s«ng. Trong qu¸ tr×nh ®èt lß cã xØ th¶i vµ khãi th¶i. Khãi th¶i tr­íc khi ®­îc ®­a ra èng khãi ®­îc läc bôi qua hÖ thèng läc bôi tÜnh ®iÖn nh»m h¹n chÕ sù « nhiÔm m«i tr­êng. T¹i c¸c phin läc bôi tÜnh ®iÖn, bôi ®­îc c¸c b¶n cùc gi÷ l¹i vµ r¬i xuèng phÔu tro.Tro vµ xØ ®­îc ®­a vµo tr¹m b¬m th¶i xØ qua hÖ thèng thuû lùc. Tr¹m b¬m th¶i xØ cã nhiÖm vô b¬m tèng xØ vµ tro tõ nhµ m¸y ®Õn c¸c hå chøa xØ th¶i. S«ng DÇu FO Ma dót Than vËn chuyÓn ®­êng s«ng C¶ng bèc Dì Kho NghiÒn Than Than vËn chuyÓn Lß h¬i Läc bôi tÜnh èng khãi Tr¹m b¬m HÖ thèng xö lý n­íc Lµm m¸t B×nh ng­ng Kªnh th¶i S«ng Tæ Hîp tuabin m¸y ph¸t ®iÖn Tr¹m ph©n phèi t¶i ®iÖn Hµ Néi H¶i Phßng L¹ng S¬n H¶i D­¬ng B¾c giang B×nh ng­ng: B×nh ng­ng lµ thiÕt bÞ nhiÖt kiÓu bÒ mÆt môc ®Ých ®Ó t¹o ra ¸p suÊt thÊp sau tÇng cuèi cïng cña tuabin vµ ®Ó ng­ng ®äng l­îng h¬i to¸t r¹o ra n­íc ng­ng s¹ch cÊp cho lß h¬i. Ngoµi ra trong b×nh ng­ng cßn x¶y ra qu¸ tr×nh khö khÝ b»ng nhiÖt cho n­íc ng­ng. B×nh ng­ng còng lµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt ®Ó tËn dông l­îng nhiÖt cña h¬i tho¸t. B×nh ng­ng thu l­îng n­íc khi ngõng khèi vµ khi míi khëi ®éng vµ bæ xung n­íc ng­ng hoÆc n­íc s¹ch vµo b×nh ng­ng. ë b×nh ng­ng tËn dông nguån x¶ cã nhiÖt hµm thÊp. C¸c b×nh ng­ng cã 2 tuyÕn ®i cña n­íc tuÇn hoµn. Mçi b×nh ng­ng cã hÖ thèng dÉn n­íc lµm m¸t vµo/ra riªng biÖt. Ejector: C¸c Ejector ®­îc trang bÞ ®Ó hót kh«ng khÝ vµ nh÷ng chÊt hÝ kh«ng ng­ng kh¸c ra khái b×nh ng­ng vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh trao ®æi nhiªt b×nh th­êng trong b×nh ng­ng. HÖ thèng hót khÝ b×nh ng­ng bao gåm 2 ejector chÝnh ( 1 lµm viÖc vµ 1 dù phßng) N­íc ng­ng chÝnh cña tuabin dïng lµm m«i chÊt lµm l¹nh cho c¸c bé lµm m¸t ejector. §­êng x¶ ®äng cña ejector ®­îc ®­a vÒ b×nh x¶ ®äng. B×nh khö khÝ: - Chøc n¨ng cña b×nh khö khÝ lµ ®Ó lo¹i bá c¸c khÝ ng­ng O2 , CO2, tù do vµ hoµ tan ra khái n­íc ng­ng. - §Ó gia nhiÖt cho n­íc cÊp lß h¬i - T¹o l­îng n­íc cÊp dù phßng cho lß vµ ®iÒu hoµ l­u l­îng n­íc cÊp vµo lß vµ l­îng n­íc ng­ng chÝnh. - Thu håi n­íc ®äng tõ c¸c b×nh gia nhiÖt cao ¸p 5,6 vµ n­íc ng­ng tõ bé sÊy kh«ng khÝ b»ng h¬i . N­íc sau khi qua bé khö khÝ kh«ng ®­îc cã khÝ CO2 tù do vµ l­îng Oxy kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 0,005mg/kg. Lß h¬i : §­îc ®èt nãng b»ng c¸ch phun dÇu (d­íi d¹ng mï) vµ than ®· ®­îc nghiÒn nhá cïng víi c¸c bé ®¸nh löa. C¸c vßi phun ®­îc thiÕt kÕ sao cho ngän löa cã h×nh W. Cã tÊt c¶ 20 vßi dÇu (4 vßi dÇu khëi ®éng) cïng víi 32 vßi than vµ 16 bé ®¸nh löa. HP: Turbine cao ¸p(High Pressure) IP : Turbine trung ¸p LP: Turbine h¹ ¸p Gia nhiÖt 1,2,3:Gia nhiÖt h¹ (®­îc gia nhiÖt b»ng h¬i trÝch tr­íc khi vµo turbine LP). Gia nhiÖt 5,6,7 : Gia nhiÖt cao (®­îc gia nhiÖt b»ng h¬i n­íc trÝch tr­íc khi vµo turbinhe IP) Bé h©m: §­îc gia nhiÖt b»ng khãi lß Chu tr×nh nhiÖt : N­íc tõ b×nh ng­ng(®­îc bæ sung thªm tõ b×nh dù tr÷ n­íc ng­ng) sÏ ®­îc h©m nãng lÇn l­ît b»ng h¬i chÌn vµ c¸c bé gia nhiÖt h¹ 1,2,3 . Sau ®ã ®­îc ®­a tíi c¸c bé phËn khö khÝ ®Ó lo¹i bá khÝ trong n­íc.Th«ng qua 3 b¬m cÊp (2 lµm viÖc, 2 dù phßng), n­íc sÏ ®­îc ®­a lªn c¸c bé gia nhiÖt cao 5,6,7 C¸c bé gia nhiÖt nµy ®­îc cung cÊp bëi trÝch h¬i n­íc vµo turbine cao ¸p HP. Sau ®ã, n­íc ®­îc lµm t¨ng nhiÖt ®é lÇn cuèi b»ng c¸ch cho qua bé h©m. Bé h©m ®­îc cung cÊp nhiÖt b»ng c¸ch tËn dông khãi lß h¬i. Sau khi ®i qua bé h©m, n­íc ®­îc ®­a vµo trong bao h¬i.Bao h¬i ®­îc cÊu t¹o bao gåm 1 bao h¬i vµ c¸c ®­êng èng n­íc lªn vµ xuèng, n­íc ®­îc ®­a xuèng lß h¬i theo c¸c ®­êng èng xuèng däc theo thµnh lß, lß ®­îc ®èt nãng b»ng c¸ch phun than(®· ®­îc nghiÒn mÞn ) vµ dÇu FO( d­íi d¹ng s­¬ng mï) cïng víi c¸c vßi ®¸nh löa. H¬i n­íc tõ bao h¬i ®­îc ®­a tíi c¸c bé qu¸ nhiÖt ®Ó trë thµnh h¬i kh«. H¬i kh« cã nhiÖt ®é 541 ± 3 0C vµ ¸p suÊt 169 kg/cm2 sÏ ®­îc ®­a vµo turbine cao ¸p ®Ó lµm quay turbine. H¬i n­íc sau khi ®i qua turbine cao ¸p sÏ ®­îc gia nhiÖt l¹i b»ng khãi lß h¬i vµ tiÕp tôc di vµo turbine trung ¸p. Sau khi ®i qua turbine trung ¸p, h¬i n­íc sÏ tiÕp tôc ®i qua turbine h¹ ¸p råi tõ turbine h¹ ¸p sÏ trë l¹i ®Ö thùc hiÖn chu tr×nh tiÕp theo. Turbine quay sÏ lµm cho m¸y ph¸t ph¸t ra ®iÖn. III. Giíi thiÖu hÖ thèng nghiÒn than. Lß h¬i nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Ph¶ L¹i 2 thuéc lo¹i ¸p lùc d­íi tíi h¹n , cã qu¸ nhiÖt trung gian , vßi ®èt chóc xuèng, th«ng giã c©n b»ng tuÇn hoµn tù nhiªn.Lß h¬i ®èt than ®· ®­îc nghiÒn ®Ó cung cÊp h¬i cho viÖc s¶n xuÊt ®iÖn 1 c¸ch liªn tôc(300MW). Than ®­îc sö dông cho lß h¬i lµ than anthraxit, ®©y lµ nhiªn liÖu chÝnh. Nguån than ®­îc cung cÊp tõ 5 má than kh¸c nhau, ®ã lµ : Hßn Gai, CÈm Ph¶, M¹o Khª, Trµng B¹ch, Vµng Danh vµ ®­îc trén lÉn víi tû lÖ sau: CÈm Ph¶ + Hßn Gai = 40% M¹o khª + Trµng B¹ch = 40% Vµng Danh = 20% Ngoµi ra ng­êi ta cßn sö dông dÇu FO ®Ó khëi ®éng, ngõng vµ ®èt kÌm dÇu khi phô t¶i thÊp.L­îng nhiÖt táa ra khi chØ ®èt dÇu lµ t­¬ng ®­¬ng 30% c«ng suÊt ®Þnh møc cña lß h¬i. Lß h¬i sau khi ®èt than nÕu vËn hµnh ë phô t¶i lín h¬n 60% c«ng suÊt ®Þnh møc th× kh«ng cÇn dïng dÇu hç trî. HÖ thèng nghiÒn than cho 1 lß gåm 4 m¸y nghiÒn, mçi m¸y nghiÒn gåm 2 bunke than nguyªn, 2 m¸y cÊp than nguyªn, m¸y nghiÒn cã cÊu t¹o ®Çu ra gåm 2 bé ph©n ly than th«, hÖ thèng giã cÊp 1 vµ c¸c hÖ thèng liªn quan ®Ó sÊy vµ cÊp than ®­îc nghiÒn tíi 32 r·nh vßi ®èt than bét. Khi vËn hµnh b×nh th­êng 4 m¸y nghiÒn sÏ lµm viÖc nh­ng nÕu 1 m¸y nghiÒn bÞ sù cè th× 3 m¸y nghiÒn cÊp cho 24 r·nh vßi ®èt vÉn ®¹t c«ng suÊt ®Þnh møc cña lß h¬i. C¸c bunke than nguyªn liªn tôc ®­îc cÊp ®Çy b»ng hÖ thèng b¨ng t¶i. Than bét ®­îc nghiÒn tíi ®é min yªu cÇu vµ ®­îc vËn chuyÓn b»ng giã nãng cÊp 1 qua bé ph©n ly than th« vµ bé ph©n ly xyclone tíi c¸c r·nh vßi ®èt. Mçi ®­êng èng ®Çu ra ph©n ly than th« ®­îc l¾p ®Æt 1 van b­ím c¸ch ly vËn hµnh b»ng khÝ nÐn. Van b­ím sÏ ®ãng l¹i khi ph©n ly than th« ®ã kh«ng lµm viÖc. Khi vËn hµnh 1 ®µu m¸y nghiÒn th× c«ng suÊt cña m¸y nghiÒn ®¹t ®­îc 70% c«ng suÊt ®Þnh møc. C¸c tÊm ch¾n giã ®i t¾t vËn hµnh b»ng khÝ nÐn dïng ®Ó ®iÒu chØnh n¨ng suÊt m¸y nghiÒn b»ng c¸ch ®iÒu chØnh l­îng giã ®i t¾t.Ngoµi viÖc vËn chuyÓn than bét, giã nãng cÊp 1 cßn cã t¸c dông sÊy vµ t¨ng nhiÖt ®é cña than trong m¸y nghiÒn. Giã ®iÒu chØnh (Giã l¹nh cÊp 1) ®­îc ®­a vµo ®Ó ®iÌu chØnh nhiÖt ®é ®µu ra cña m¸y nghiÒn. Giã l¹nh ®­îc trÝch tõ ®Çu ra cña qu¹t giã cÊp 1 vµ trén lÉn víi giã nãng cÊp 1 tõ ®Çu ra cña bé sÊy kh«ng khÝ tr­íc lóc vµo m¸y nghiÒn. Mçi lß ®­îc l¾p ®Æt 2 qu¹t giã chÌn A,B, ®Çu hót lÊy tõ ®­êng èng liªn th«ng cña giã ®iÒu chØnh ®Ó cÊp giã chÌn t¹i c¸c ®Çu m¸y nghiÒn vµ m¸y cÊp than , 1 qu¹t lµm viÑc vµ 1 qu¹t dù phßng. M¸y nghiÒn cã bè trÝ thiÕt bÞ n¹p bi cã thÓ n¹p bi khi m¸y nghiÒn ®ang lµm viÖc víi 1 hÖ thèng khãa liªn ®éng ®Ó ®¶m b¶o viÖc n¹p bi ®­îc an toµn. IV. Giíi thiÖu hÖ thèng n­íc cÊp. Chøc n¨ng cña hÖ thèng. Mçi tæ m¸y cã 1 hÖ thèng n­íc cÊp gièng nhau ®Ó cÊp n­íc cho lß h¬i. HÖ thèng n­íc cÊp nhËn n­íc ng­ng ®­îc gia nhiÖt tõ b×nh khö khÝ. C¸c b¬m cÊp vËn chuyÓn n­íc cÊp ®i qua c¸c b×nh gia nhiÖt cao ¸p ®Ó gia nhiÖt cho n­íc, sau ®ã cÊp n­íc cho lß h¬i. HÖ thèng n­íc cÊp ®iÒu khiÓn tù ®éng møc n­íc trong bao h¬i khi vËn hµnh b×nh th­êng. HÖ thèng n­íc cÊp còng cung cÊp n­íc cho bé gi¶m «n ®Ó ®iÒu chØnh h¬i qu¸ nhiÖt vµ qu¸ nhiÖt trung gian, mÆt kh¸c nã cßn cung cÊp n­íc cho c¸c bé gi¶m «n hÖ thèng h¬i thæi bôi vµ hÖ thèng h¬i ®i t¾t cao ¸p( HP bypass) 2. M« t¶ hÖ thèng. Trong mçi mét tæ m¸y. hÖ thèng n­íc cÊp cã 3 tæ b¬m cÊp (3 nhãm b¬m cÊp) A,B,C. Mçi tæ b¬m cÊp cã 2 b¬m(b¬m t¨ng ¸p vµ b¬m cÊp n­íc chÝnh ) ®­îc l¾p trªn cïng mét trôc. §Çu hót cña b¬m t¨ng ¸p ®Êu vµo bÓ dù tr÷ n­íc khö khÝ, ®Çu ®Èy b¬m t¨ng ¸p ®Êu vµo ®Çu hót b¬m cÊp chÝnh. B¬m cÊp chÝnh ®­îc dÉn ®éng b»ng ®éng c¬ th«ng qua bé b¸nh r¨ng t¨ng tèc vµ khíp nèi thñy lùc ®iÒu khiÓn tèc ®é b¬m th«ng qua vÞ trÝ cña èng phun. B¬m t¨ng ¸p ®­îc nèi víi ®éng c¬ th«ng qua khíp nèi cøng. Van ®iÒu khiÓn n­íc cÊp ®­îc thay ®æi vÞ trÝ ®é më mét c¸ch tù ®éng b»ng tÝn hiÖu tõ hÖ thèng ®iÒu khiÓn n­íc cÊp. Van ®iÒu khiÓn n­íc cÊp duy tr× møc n­íc trong bao h¬i trong tr¹ng th¸i vËn hµnh æn ®Þnh vµ vËn hµnh t¹m thêi. Tèc ®é b¬m cÊp ®­îc thay ®æi ®Ó duy tr× sù chªnh ¸p gi÷a ®Çu ®Èy b¬m vµ bao h¬i. V. Giíi thiÖu vÒ turbine vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn turbine Mark V Turbine Turbine- m¸y ph¸t lµ mét tæ m¸y hîp bé cã qu¸ nhiÖt trung gian víi phÇn h¹ ¸p dßng ch¶y kÐp ®­îc ®Æt trªn cïng 1 trôc do h·ng GE( Mü ) chÕ t¹o. Turbine h¬i n­íc kiÓu 270T 422/423 víi c«ng suÊt ®Þnh møc 300 MW dïng ®Ó trùc tiÕp quay m¸y ph¸t ®iÖn kiÓu 290T 422/423 ®­îc lµm m¸t b»ng Hydro víi thiÕt bÞ kÝch thÝch tÜnh. CÊu t¹o turbine gåm 3 phÇn: Cao ¸p , trung ¸p, h¹ ¸p.PhÇn cao ¸p gåm 8 tÇng c¸nh , trung ¸p : 7 tÇng c¸nh, h¹ ¸p 12 tÇng c¸nh ®èi xøng vÒ 2 phÝa ( mçi phÝa 6 tÇng ). PhÇn cao ¸p vµ trung ¸p ®­îc chÕ t¹o chung mét th©n, r«to cao ¸p vµ trung ¸p ®­îc thiÕt kÕ chung mét trôc. R« to vµ th©n turbine phÇn h¹ ¸p ®­îc chÕ t¹o riªng. R« to phÇn trung ¸p vµ h¹ ¸p ®­îc nèi víi nhau b»ng khíp nèi cøng. HÖ thèng ®iÒu khiÓn turbine Mark V. Turbine ®­îc trang bÞ hÖ thèng gi¸m s¸t vµ ®iÒu khiÓn Mark V. §ã lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn – thñy lùc cã ®é tin cËy cao thÕ hÖ míi nhÊt cña h·ng GE ¸p dông cho turbine h¬i. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña nã lµ: - §iÒu khiÓn tèc ®é vµ t¨ng tèc trong qu¸ tr×nh khëi ®éng. - Khëi t¹o kÝch thÝch cho m¸y ph¸t ®iÖn. - Hßa ®ång bé vµ ®¸p øng t¶i theo yªu cÇu cña ®iÒu ®é vïng hoÆc miÒn. - §iÒu khiÓn ¸p suÊt h¬i ®Çu vµo, h¬i trÝch, h¬i tho¸t - Gi¶m t¶i vµ b¶o vÖ turbine - Xö lý tuÇn tù c¸c chøc n¨ng trªn víi sù khèng chÕ øng suÊt nhiÖt. - B¶o vÖ v­ît tèc trong khi sa th¶i phô t¶i vµ ngõng khÈn cÊp - B¶o vÖ tr¸nh c¸c h­ h¹i nghiªm träng ®èi víi turbine nh­ mÊt ¸p lùc dÇu b«i tr¬n, nhiÖt ®é h¬i tho¸t cao, rung ®éng gèi ®ì cao. - Thö nghiªm c¸c van h¬i vµ c¸c chøc n¨ng vµ c¸c d÷ liÖu trªn. - ChuÈn ®o¸n c¸c sù cè turbine vµ m¸y ph¸t ChuÈn ®o¸n vµ kiÓm tra t×nh tr¹ng hÖ thèng ®iÖn. C¸c chÕ ®é ®iÒu khiÓn Mark V. - Mark V ë chÕ ®é tù ®éng: Chøc n¨ng khëi ®éng turbine tù ®éng(ATS) sÏ t¹o ra c¸c ®iÓm ®Æt ®Ó t¨ng tèc vµ mang t¶i ®­îc sö dông trùc tiÕp b»ng nh÷ng chøc n¨ng ®iÒu khiÓn chÝnh cña Mark V. Ng­êi vËn hµnh chØ cÇn lùa chän c¸c ®iÓm ®Æt vµ giíi h¹n t¶i, nh÷ng ®iÓm ®Æt nh­ vËy ®­îc t¹o ra trªn c¬ së øng suÊt r«to ®­îc tÝnh to¸n theo thêi gian thùc vµ c¸c th«ng sè kh¸c cña turbine. ChÕ ®é tù ®éng bÞ lo¹i bá nÕu nh­ ph­¬ng thøc ®iÒu khiÓn ¸p suÊt ®Çu vµo ®­îc lùa chän. - Mark V ë chÕ ®é b»ng tay: Chøc n¨ng khëi ®éng turbine tù ®éng ATS sÏ cung cÊp nh÷ng th«ng b¸o h­íng dÉn tíi ng­êi vËn hµnh trong ®ã nh÷ng ®iÓm ®Æt sÏ ®­îc lùa chän ®Ó vËn hµnh ®óng. §iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t. Turbine sÏ ®­îc ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t bëi Mark V. ViÖc khëi ®éng vµ vËn hµnh b×nh th­êng sÏ lµ chÕ ®é vËn hµnh tù ®éng cña Mark V, bëi v× nã t¹o ra thêi gian vËn hµnh hiÖu qu¶ nhÊt. Ch­¬ng II Giíi thiÖu tæng quan hÖ thèng DCS nhµ m¸y ®iÖn ph¶ l¹i C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cña nhµ m¸y ®­îc ®iÒu khiÓn bëi hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n t¸n DCS ( gåm lß h¬i vµ c¸c thiÕt bÞ phô nh­ b¬m n­íc cÊp, m¸y nghiÒn...), hÖ thèng ®iÒu khiÓn PLC ( Gåm c¶ hÑ thèng xö lý n­íc, n­íc th¶i, than, läc bôi, khö l­u huúnh...) vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn Mark V ®Ó ®iÒu khiÓn turbine, m¸y ph¸t. TÊt c¶ c¸c hÖ thèng nµy ®Òu ®­îc nèi víi hÖ thèng DCS qua c¸c ®­êng truyÒn d÷ liÖu tèc ®é cao t¹o thµnh mét m¹ng ®iÒu khiÓn ph©n cÊp. Ng­êi vËn hµnh sÏ vËn hµnh nhµ m¸y th«ng qua c¸c giao diÖn ng­êi – m¸y (HIS) cña hÖ thèng DCS ®Æt t¹i phßng ®iÒu khiÓn trung t©m hoÆc th«ng qua c¸c mµn h×nh m¸y tÝnh PC hay Panel ®iÒu khiÓn t¹i chç. HÖ thèng ®iÒu khiÓn DCS d©y chuyÒn 2 nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn Centum CS 3000 do h·ng YOKOGAWA cung cÊp. HÖ thèng DCS ®­îc chia lµm 3 phÇn. PhÇn 1: §iÒu khiÓn khèi 1 PhÇn 2: §iÒu khiÓn khèi 2 PhÇn 3: §iÒu khiÓn phÇn chung. C¸c phÇn ®­îc liªn kÕt víi nhau b»ng Bus Converter sao cho c¸c giao diÖn HIS cña m¹ng ®iÒu khiÓn phÇn chung cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc c¸c tæ m¸y, nh­ng c¸c HIS cña tæ m¸y nµy kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc tæ m¸y kh¸c.MÆt kh¸c, c¸c Bus Converter sÏ c¸ch ly vÒ ®iÖn gi÷a c¸c m¹ng ®iÒu khiÓn cña tæ m¸y vµ phÇn chung. HÖ thèng DCS ®­îc ph©n thµnh 4 cÊp. CÊp qu¶n lý , gi¸m s¸t CÊp giao diÖn, vËn hµnh CÊp ®iÒu khiÓn CÊp chÊp hµnh * CÊp qu¶n lý, gi¸m s¸t. Gi¸m s¸t toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña nhµ m¸y gåm: Superviors PC: Gi¸m s¸t chung HISTORIAN : Lµ c¸c m¸y tÝnh cã dung l­îng lín dïng ®Ó l­u tr÷ c¸c th«ng tin vËn hµnh cña nhµ m¸y, sö dông phÇn mÒm qu¶n lý d÷ liÖu PI ( Plant Information). C¸c HISTORIAN lÊy th«ng tin tõ c¸c FCS th«ng qua c¸c OPC Server tõ bé ghi tuÇn tù SOE. OPC Server lµ c¸c m¸y tÝnh truyÒn d÷ liÖu qua c¸c giao thøc m¹ng kh¸c nhau, FCS qua Vnet ®Õn OPC Server råi qua m¹ng Ethernet vµ ®­a ®Õn HISTORIAN, ë mçi phÇn cã 2 m¸y OPC Server, 1 cho thu thËp tÝn hiÖu t­¬ng tù, 1 cho tÝn hiÖu sè. EWS(Engineering WorkStation ): Tr¹m thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kü thuËt nh­ : + Ph©n quyÒn cho c¸c tr¹m giao diÖn + LËp vµ söa ®æi ch­¬ng tr×hn cho c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn khu vùc + Backup/Restore C¸c th«ng sè kü thuËt cã liªn quan ®Õn hÖ thèng ®­îc cho ë b¶ng sau: H¹ng môc §Æc ®iÓm kü thuËt Ph­¬ng ph¸p truyÒn TruyÒn th«ng ®ång bé(RS – 232 C) Tèc ®é truyÒn 9600 bps §Þnh d¹ng truyÒn dÉn Bit khëi ®éng : 1 bit D÷ liÖu : 8 bit Bit dõng: 1 bit BËc : 1 bit (Bit bËc lÎ) ChiÒu dµi c¸p 3 m Bé kÕt nèi c¸p D-Sub 9 pin (j¾c c¾m chÝnh) ChØ ®Þnh pin bé kÕt nèi c¸p Pin 1 : NC Pin 2 : TxD Pin 3 : RxD Pin 4 : NC Pin 5 : GND Pin 6 : NC Pin 7 : NC Pin 8 : NC Pin 9 : NC Nèi/ ng¾t trùc tuyÕn Kh«ng cho phÐp * CÊp giao diÖn vËn hµnh(HIS) Gåm 10 tr¹m giao diÖn HIS kiÓu mµn h×nh kÐp cho khèi 1 vµ khèi 2, mçi khèi 5 tr¹m. PhÇn chung cã 2 tr¹m giao diÖn Giao diÖn HIS thùc chÊt lµ c¸c m¸y tÝnh víi bµn phÝm ®­îc thiªt kÕ riªng cho viÖc ®iÒu khiÓn nhµ m¸y. C¸c m¸y tÝnh nµy ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows NT 4.0 trªn ®ã cµi ®Æt phÇn mÒm ®iÒu khiÓn Centum CS 3000. Trªn mµn h×nh vËn hµnh sÏ cung cÊp tÊt c¶ c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ, th«ng sè vËn hµnh, cöa sæ ®iÌu khiÓn, c¸c ®iÓm ®Æt, ®å thÞ, b¸o ®éng. * CÊp ®iÒu khiÓn Thùc hiÖn ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh cña nhµ m¸y, mçi khèi cã 12 tr¹m diÒu khiÓn LFCS vµ 2 tr¹m PFCS PhÇn chung cã 3 tr¹m ®iÒu khiÓn kiÓu LFCS vµ 6 tr¹m PFCS ViÖc xö lý tÝnh to¸n cña hÖ thèng DCS ®­îc thùc hiÖn th«ng c¸c FCS. Trªn FCS cã c¸c khèi vi xö lý, khèi th«ng tin liªn l¹c, khèi nguån vµ khèi vµo ra. TÝn hiÖu liªn l¹c gi÷a bé vi xö lý vµ c¸c khèi vµo ra ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ®­êng truyÒn d÷ liÖu RIO Bus cã tèc ®é truyÒn tin lµ 1 Mb/s * CÊp chÊp hµnh Bao gåm toµn bé c¸c thiªt bÞ cña 2 khèi vµ c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn kh¸c nh­: HÖ thèng ®iÒu khiÓn Mark V C¸c tr¹m ®iÒu khiÓn PLC C¸c tr¹m ®iÒu khiÓn t¹i chç C¸c c¬ cÊu chÊp hµnh kh¸c HÖ thèng DCS gåm cã 2 m¹ng M¹ng Ethernet M¹ng Vnet *M¹ng Ethernet HÖ th«ng m¹ng Ethernet dïng ®Ó kÕt nèi th«ng tin gi÷a c¸c thiÕt bÞ cña cÊp gi¸m s¸t vµ cÊp giao diÖn vËn hµnh, sö dông giao thøc truyÒn tin TCP/IP C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn PLC còng ®­îc nèi víi hÖ thèng DCS th«ng qua m¹ng Ethernet sö dông c¸p ®ång trôc hoÆc c¸p quang * M¹ng Vnet M¹ng Vnet sö dông ®Ó kÕt nèi gi÷a c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn FCS víi nhau vµ gi÷a c¸c FCS víi c¸c giao diÖn HIS. M¹ng nµy sö dông giao thøc truyÒn tin Token Passing víi tèc ®é truyÒn 100Mb/s C¸c phÇn tö cña hÖ thèng. SOE(Sequence of Event ): Lµ hÖ thèng thu thËp sè liÖu tr×nh tù cña c¸c sù kiÖn, sau ®ã ®­îc göi vÒ hÖ thèng PI cø 2 ms quÐt 1 lÇn, mçi khèi cã 1 bé ghi tuÇn tù. YN T511D-V lµ c¸c bé khuyÕch ®¹i tÝn hiÖu dïng c¸p quang ®­îc sö dông ®Ó truyÒn th«ng tin ®i xa. ViÖc sö dông bé lÆp nµy cã thÓ truyÒn th«ng tin qua c¸p quang víi kho¶ng c¸ch lín. Víi bé YNT 511D-V th× kho¶ng c¸ch lín nhÊt cã thÓ truyÒn lµ 4 km. Dual RS 422/485/Modbus lµ hÖ thèng liªn l¹c nèi tiÕp dù phßng kÐp th«ng qua RS 422/485 gi÷a hÖ thèng DCS víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn phô trî kh¸c nh­ Mark V, PLC. HUB hoÆc hÖ thèng System HUB ghÐp nèi m¹ng Ethernet theo kiÓu h×nh sao.HÖ thèng ®iÒu khiÓn DCS ®­îc trang bÞ víi ®é tin cËy cao bëi hÖ thèng dù phßng kÐp cho tÊt c¶ c¸c bé phËn xö lý, th«ng tin liªn l¹c, nguån cung cÊp. Master Clock lµ ®ång hå thêi gian chuÈn lÊy tÝn hiÖu tõ vÖ tinh ®Ó ®Æt thêi gian chuÈn cho hÖ thèng ®iÒu khiÓn. T¹i phßng ®iÒu khiÓn trung t©m ng­êi vËn hµnh cã thÓ lùa chän chÕ ®é ®iÒu khiÓn AUT hoÆc MAN. Víi bÊt k× chÕ ®é ®iÒu khiÓn nµo th× mäi th«ng sè vµ t×nh tr¹ng hiÖn thêi cña thiÕt bÞ ®Òu cã thÓ truy cËp tõ c¶ 2 n¬i: Giao diÖn vËn hµnh HIS t¹i phßng ®iÒu khiÓn trung t©m vµ giao diÖn vËn hµnh t¹i chç. Víi viÖc sö dông hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph©n phèi cÊp dùa trªn c¬ së c¸c bé vi xö lý cã tèc ®é cao, hÖ thèng nµy sÏ ®¶m b¶o viÖc ®iÒu khiÓn nhµ m¸y mét c¸ch an toµn, chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶ cao. Ngoµi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn, hÖ thèng DCS cßn cã kh¶ n¨ng l­u tr÷ l©u dµi còng nh­ truy cËp c¸c th«ng sè vµ t×nh tr¹ng cña nhµ m¸y ®Ó cho viÖc vËn hµnh b¶o d­ìng nhµ m¸y ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Ch­¬ng III t×m hiÓu bé ®iÒu chØnh møc n­íc bao h¬i I. Giíi thiÖu chung. Trong qu¸ tr×nh lß lµm viÖc, ng­êi vËn hµnh ph¶i lu«n quan t©m ®Õn c¸c th«ng sè h¬i vµ n­íc. Møc n­íc bao h¬i lµ mét trong c¸c th«ng sè rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh lß. §Ó ®iÒu chØnh møc n­íc trong bao h¬i. trªn ®­êng n­íc cÊp ng­êi ta ®Æt 2 van ®iÒu chØnh. Hai van nµy ®­îc ®iÒu khiÓn bëi hÖ thèng DCS th«ng qua bé ®iÒu chØnh. Bé ®iÒu chØnh møc n­íc bao h¬i ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c phÇn tö sau: 1.Bé chuyÓn ®æi tÝn hiÖu(Transmitter) Trong s¬ ®å ®iÒu chØnh møc n­íc bao h¬i sö dông 4 bé chuyÓn ®æi møc, 4 bé chuyÓn ®æi ¸p suÊt, 2 bé chuyÓn ®æi nhiÖt ®é. Ngoµi ra cßn cã c¸c tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i, l­u l­îng n­íc: TÝn hiÖu l­u l­îng h¬i trªn ®­êng bypass TÝn hiÖu l­u l­îng h¬i vµo turbine HP TÝn hiÖu l­u l­îng n­íc ®i phun gi¶m «n TÝn hiÖu l­u l­îng n­íc cÊp vµo bé h©m Ngoµi ra s¬ ®å ®iÒu chØnh cßn nhËn mét sè tÝn hiÖu phô kh¸c. 2. Tr¹m ®iÒu khiÓn FCS Tr¹m lµ sù tÝch hîp cña c¸c Modul ®Çu vµo (Input), Modul ®Çu ra(Output), Modul kÕt nèi th«ng tin, Modul xö lý CPU. Nã thu nhËn tÝn hiÖu tõ c¸c Sensor, c¸c bé chuyÓn ®æi qua c¸c modul ®Çu vµo sè hay t­¬ng tù råi chuyÓn ®Õn c¸c bé vi xö lý. T¹i ®©y c¸c khèi chøc n¨ng ®­îc t¹o ra bëi phÇn mÒm Centum CS 3000, nã thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n råi göi ra c¸c tÝn hiÖu lµ sè hay t­¬ng tù th«ng qua c¸c Modul ®Çu ra (Output) ®i ®iÒu khiÓn c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh. 3. C¬ cÊu chÊp hµnh. C¬ cÊu truyÒn déng ®­îc sö dông ë ®©y lµ lo¹i Rortork IQ. Rortork IQ cã thÓ thao t¸c b»ng tay quay , thao t¸c b»ng ®iÖn t¹i chç, thao t¸c b»ng ®iÖn tõ xa vµ chÕ ®é tù ®éng Th«ng sè kü thuËt cña van 1FWS-MOV114-1, 1FWS-MOV114-2: §éng c¬ xoay chiÒu 3 pha tÇn sè 50 Hz §iÖn ¸p : 400VAC C«ng suÊt: 1,45 HP Dßng ®iÖn ®Þnh møc: 2,2 A II. Ph©n tÝch s¬ ®å ®iÒu khiÓn van n­íc cÊp vµo bao h¬i. 1.C¸c ký hiÖu trªn s¬ ®å logic H/ Khèi lùa chängi¸ trÞ lín nhÊt L/ Khèi lùa chängi¸ trÞ nhá nhÊt å Khèi céng SS Khèi trung b×nh céng cña hai tÝn hiÖu å/2 2 F(x) Hµm chuyÓn ®æi + D Bé trõ _ Bé truyÒn tÝn hiÖu 0 T 1 A Khèi ®Æt gi¸ trÞ d/dt Khèi vi ph©n M¹ch vµ : a=0; b=0 th× c=0. a=0; b=1 th× c=0. a=1; b=0 th× c=0. a=1; b=1 th× c=1. AND AND Y Cê b¸o ®éng (Alarm) OR M¹ch hoÆc : a=1; b=0 th× c=1. a=0; b=1 th× c=1. a=1; b=1 th× c=1. a=0; b=0 th× c=0. Bé trÔ ss > 2 Khèi so s¸nh chän lín h¬n M¹ch lËt Flip – Flop (¦u tiªn Set) Khi tr¹ng th¸i tÝn hiÖu [1] ë ®Çu vµo {b} (RESET) tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu ra c lµ [0]. NÕu tr¹ng th¸i tÝn hiÖu trªn ®Çu vµo b chuyÓn vÒ [0] th× tr¹ng th¸i tÝn hiÖu trªn ®Çu ra c vÉn gi÷ nguyªn. NghÜa lµ tÝn hiÖu trªn ®Çu ra ®· ®­îc chèt l¹i. So R c a b Tr¹ng th¸i tÝn hiÖu lµ [1] t¹i ®Çu vµo {a} (SET) th× tr¹ng th¸i tÝn hiÖu lµ [1] ë ®Çu ra {c}. NÕu tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ®Çu vµo {a} chuyÓn vÒ [0] th× tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ®Çu ra {c} vÉn gi÷ nguyªn lµ [1]. M¹ch lËt Flip-Flop (¦u tiªn Reset) tr¹ng th¸i cña tÝn hiÖu lµ [1] ë ®Çu vµo {a} (Set) th× ®Çu ra {c} cã tr¹ng th¸i tÝn hiÖu lµ [1]. NÕu tÝn hiÖu ë ®Çu vµo {a}vÒ [0] th× tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ®Çu ra{c} vÉn gi÷ nguyªn nghÜa lµ tÝn hiÖu ®Çu ra ®· ®­îc chèt l¹i. Tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ®Çu vµo{b} lµ [1] (Reset) th× tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ®Çu ra{c} vÒ [0]. Khi tÝn hiÖu trªn hai ®Çu vµo {a} vµ {b} cïng cã ®ång thêi th× lÖnh quÐt ®­îc lËp tr×nh sau cïng sÏ cã hiÖu lùc trong qu¸ tr×nh xö lý cßn l¹i cña qu¸ tr×nh .VËy ta nãi ë ®©y lÖnh Reset {b} ®­îc ­u tiªn. S R 0 c a b NÕu c¶ hai tÝn hiÖu ®Õn cïng mét lóc th× tÝn hiÖu ë ®Çu ra {c} ®­îc SET ë tr¹ng th¸i [1] v× lÖnh ë ®Çu {a} ®­îc lËp tr×nh sau lÖnh ë ®Çu {b}. Nh­ vËy lÖnh SET ®­îc ­u tiªn, cuèi cïng tr¹ng th¸i tÝn hiÖu cña ®Çu ra ®­îc quÐt vµ truyÒn cho {C}. PTTT Bé chuyÓn ®æi ¸p suÊt. 1SEC PO Bé h¹n chÕ gia tèc. b a M¹ch ®¶o: Khi tÝn hiÖu dÇu vµo a lµ [1] th× tÝn hiÖu ®Çu ra b lµ [0] vµ khi tÝn hiÖu ë ®Çu vµo a lµ [0] th× tÝn hiÖu ë ®Çu ra b lµ [1]. NOT LT Bé chuyÓn ®æi møc. FT Bé chuyÓn ®æi l­u l­îng. TT Bé chuyÓn ®æi nhiÖt ®é. DO TÝn hiÖu ra Sè (Digital). TÝn hiÖu tõ s¬ ®å kh¸c göi ®Õn. TÝn hiÖu göi ®Õn s¬ ®å kh¸c. ZT Bé chuyÓn ®æi vÞ trÝ. I Bé chØ thÞ vÞ trÝ %. ʃ K Δ Khèi ®iÒu khiÓn PID (tû lÖ - vi ph©n - tÝch ph©n) : Nã thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn : Tû lÖ, vi ph©n, tÝch ph©n dùa trªn sù sai lÖch biÕn qu¸ tr×nh ®Çu vµo (PV) so víi gi¸ trÞ ®iÓm ®Æt (SV) cho ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn (MV). SV PVVV Bé ®iÒu khiÓn cÊp n­íc vµo bao h¬i nhËn c¸c tÝn hiÖu nh­ sau: TÝn hiÖu møc n­íc bao h¬i lÊy tõ c¸c bé chuyÓn ®æi møc ®­îc ®Æt ë hai ®Çu bao h¬i, môc ®Ých ®Æt c¸c bé chuyÓn ®æi ë hai ®Çu bao h¬i lµ tr¸nh hiÖn t­îng s«i côc bé trong bao h¬i lµm mÊt tÝnh trung thùc cña tÝn hiÖu. C¸c tÝn hiÖu møc ®­îc truyÒn vÒ FCS 0104 cã ®Þa chØ sau: MBS - LT 0105A cã ®Þa chØ %Z 041114. MBS - LT 0105B cã ®Þa chØ %Z 042114. MBS - LT 0105C cã ®Þa chØ %Z 043106. MBS - LT 0105D cã ®Þa chØ %Z 045112 C¸c tÝn hiÖu møc tõ mçi bé chuyÓn ®æi ®­îc hiÖu chØnh theo tÝn hiÖu ¸p suÊt. C¸c tÝn hiÖu ¸p suÊt bao h¬i do c¸c bé chuyÓn ®æi ¸p suÊt còng ®­îc ®Æt ë hai ®Çu bao h¬i cung cÊp vµ c¸c tÝn hiÖu nµy ®­îc truyÒn vÒ FCS 0104 lÇn l­ît cã c¸c ®Þa chØ sau: MBS - PT 0105A cã ®Þa chØ %Z 041115. MBS - PT 0105B cã ®Þa chØ %Z 042115. MBS - PT 0105C cã ®Þa chØ %Z 043107. MBS - PT 0105D cã ®Þa chØ %Z 045113. C¸c tÝn hiÖu møc sau khi ®· ®­îc hiÖu chØnh chuÈn theo ¸p suÊt, sÏ ®­îc lÊy trung b×nh céng cña bèn tÝn hiÖu ®i lµm biÕn qu¸ tr×nh cho c¸c bé ®iÒu chØnh PID. TÝn hiÖu ¸p suÊt trong bao h¬i ®­îc lùa chän lÊy gi¸ trÞ lín h¬n ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau: Sau khi ®­îc chän lÊy gi¸ trÞ lín, tÝn hiÖu ¸p suÊt qua hµm f(x) ®Ó chuyÓn ®æi thµnh tÝn hiÖu nhiÖt ®é h¬i b·o hoµ. TÝn hiÖu nhiÖt ®é h¬i b·o hoµ ®­îc trõ ®i 100C vµ ®Õn so s¸nh víi gi¸ trÞ nhiÖt ®é n­íc cÊp ë ®Çu ra bé h©m lÊy tõ 2 bé chuyÓn ®æi nhiÖt ®é. Hai tÝn hiÖu nhiÖt ®é nµy ®­îc ®­a vÒ FCS 0102 thø tù cã c¸c ®Þa chØ nh­ sau: MBS – TT 0103A cã ®Þa chØ %Z 021102 MBS – TT 0103B cã ®Þa chØ %Z 021104 NÕu gi¸ trÞ nhiÖt ®é n­íc cÊp ë ®Çu ra bé h©m mµ lín h¬n gi¸ trÞ SP th× ®Çu ra cña m¹ch OR sè 1 (1001) cã gi¸ trÞ tÝn hiÖu lµ (1). TÝn hiÖu nµy ®i t¸c ®éng ®Õn van ®iÒu chØnh n­íc cÊp vµo bao h¬i vµ c¸c van x¶ sù cè bao h¬i, ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é n­íc trong bé h©m nh»m tr¸nh hiÖn t­îng ho¸ h¬i ngay trong bé h©m. TÝn hiÖu nhiÖt ®é h¬i b·o hoµ ®· ®­îc vi ph©n råi ®em so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt. Gi¸ trÞ ®Æt nµy phô thuéc vµo ¸p suÊt trong bao h¬i. NÕu ¸p suÊt trong bao h¬i lín h¬n 5KG/Cm2 th× bé truyÒn sè (1001) sÏ chän gi¸ trÞ ®Æt lµ1,50C/min. NÕu ¸p suÊt trong bao h¬i nhá h¬n 5KG/Cm2 th× bé truyÒn sÏ chän gi¸ trÞ ®Æt lµ 1,10C/min. Tèc ®é thay ®æi nhiÖt ®é h¬i trong bao h¬i so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt. NÕu nã lín h¬n gi¸ trÞ ®Æt sÏ cã tÝn hiÖu b¸o ®éng ®é t¨ng ¸p suÊt trong bao h¬i cao. Ngoµi ra tÝn hiÖu nhiÖt ®é trong bao h¬i cßn ®­îc sö dông trong c¸c s¬ ®å 1004, 1008 ®Ó tham gia trong c¸c qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn nh­: §iÒu khiÓn nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt... TÝn hiÖu l­u l­îng h¬i trªn ®­êng BYPASS cao ¸p ®­îc lÊy tõ s¬ ®å L-100144 do c¸c bé chuyÓn ®æi l­u l­îng cung cÊp. TÝn hiÖu nµy sÏ ®­îc céng víi tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i chÝnh vµo tua bin cao ¸p lÊy tõ s¬ ®å ®iÒu khiÓn khèi (1009) do c¸c bé chuyÓn ®æi ¸p suÊt cÊp vÒ FCS 0102, thø tù cã c¸c ®Þa chØ sau: MBS - PT 110-1 cã ®Þa chØ %Z 021102. MBS - PT 110-2 cã ®Þa chØ %Z 022102. MBS - PT 110-3 cã ®Þa chØ %Z 024102. C¸c tÝn hiÖu ¸p suÊt nµy ®­îc qua hµm f(x) chuyÓn ®æi thµnh tÝn hiÖu l­u l­îng, cïng víi tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i trªn ®­êng BYPASS ®Õn céng víi tÝn hiÖu ®Çu ra cña bé ®iÒu khiÓn PID sè [1] (1001) lµm gi¸ trÞ ®Æt cho 2 khèi ®iÒu khiÓn sè 1 vµ sè 2 trong s¬ ®å (1002). TÝn hiÖu tæng l­u l­îng n­íc ®i phun ®­îc lÊy tõ s¬ ®å (L-10091) do c¸c bé chuyÓn ®æi l­u l­îng chuyÓn vÒ FCS 0102 lÇn l­ît cã c¸c ®Þa chØ sau. C¸c bé chuyÓn ®æi l­u l­îng n­íc ®i phun ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt: FWS – FT 145-1 ®Þa chØ %Z 021114. FWS – FT 145-2 ®Þa chØ %Z 023103. FWS – FT 145-3 ®Þa chØ %Z 024104. C¸c bé chuyÓn ®æi l­u l­îng n­íc ®i phun ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt trung gian: FWS – FT 149-1 ®Þa chØ %Z 021116. FWS – FT 149-2 ®Þa chØ %Z 023105. C¸c bé chuyÓn ®æi l­u l­îng n­íc ®i phun ®iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i trªn ®­êng BYPASS cao ¸p. FWS – FT 176-1 ®Þa chØ %Z 02115. FWS – FT 176-2 ®Þa chØ %Z 023104. Tæng l­u l­îng n­íc ®i phun nµy ®­îc céng víi tÝn hiÖu l­u l­îng n­íc cÊp vµo bé h©m do c¸c bé chuyÓn ®æi l­u l­îng truyÒn vÒ FCS. FWS – FT 114-1 ®Þa chØ %Z041105. FWS – FT 114-2 ®Þa chØ %Z042105. FWS – FT 114-3 ®Þa chØ %Z043105. Nh­ vËy tæng tÝn hiÖu l­u l­îng n­íc cÊp lµ biÕn qu¸ tr×nh cña hai bé ®iÒu khiÓn PID (1002) ®i trùc tiÕp ®iÒu khiÓn hai van cÊp n­íc. 2.Nguyªn lý ho¹t ®éng. S¬ ®å ®­îc thiÕt kÕ lµm viÖc ë hai chÕ ®é: ChÕ ®é mét phÇn tö vµ chÕ ®é ba phÇn tö. Khi lß khëi ®éng ë tr¹ng th¸i l¹nh, trong bao h¬i ch­a cã sù bèc h¬i, do ®ã møc n­íc trong bao h¬i kh«ng cã sù thay ®æi. V× vËy l­u l­îng n­íc cÊp vµo bao h¬i b»ng [0] hoÆc rÊt nhá. Do ®ã bé ®iÒu khiÓn chØ cã mét tÝn hiÖu duy nhÊt lµ møc n­íc nªn ®­îc gäi lµ bé ®iÒu khiÓn mét phÇn tö. Khi l­u l­îng h¬i nhá h¬n 25% ®Þnh møc tÝn hiÖu ®Æt vµo cöa RESET cña m¹ch lËt (cã ­u tiªn SET) sè 1 (1002) lµ [1] vµ cöa SET lµ [0] nªn tÝn hiÖu ë ®Çu ra cã gi¸ trÞ lµ [0]. VËy ë ®Çu vµo cña hai m¹ch OR (1002) tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i ®Æt vµo còng cã gi¸ trÞ lµ [0] nhê cã m¹ch NOT (1002) nªn tÝn hiÖu ®Æt vµo bèn m¹ch AND tõ sè 1 ®Õn sè 4 (1002) cã tÝn hiÖu lµ [1] vµ sÏ cã tÝn hiÖu th«ng b¸o bé ®iÒu khiÓn mét phÇn tö lµm viÖc. Khi khëi ®éng lß, ng­êi vËn hµnh cã thÓ tuú chän mét trong hai van ®iÒu khiÓn, mét ®Ó ë chÕ ®é “DUTY”, mét ®Ó ë chÕ ®é “STANDBY”. VÝ dô, ta chän van sè 1 lµ “DUTY” th× ë ®Çu vµo m¹ch OR sè 1 (1002) gi¸ trÞ tÝn hiÖu lµ [1]. TÝn hiÖu ®Æt vµo cöa SET cña m¹ch lËt sè 2 (1002), do cã ­u tiªn vÒ SET nªn ®Çu ra cña nã còng cã gi¸ trÞ tÝn hiÖu lµ [1]. Khi van c¸ch ly cña bé h©m ®· ®­îc më, th× tÝn hiÖu më van tõ s¬ ®å (1052) cïng víi tÝn hiÖu ra cña m¹ch lËt sè 2 (1002) ®Õn m¹ch AND sè 5 (1002) sÏ ®i chuyÓn bé ®iÒu khiÓn van sè 1 sang chÕ ®é tù ®éng, ®ång thêi m¹ch AND sè 1(1002) tÝn hiÖu ®Çu ra cña nã cã gi¸ trÞ lµ [0], nªn bé céng ë ®Çu vµo cña khèi ®iÒu khiÓn PID sè 2 (1001) nhËn gi¸ trÞ ®Æt lµ 0 mm. V× van sè 2 ®­îc chän lµ “STANDBY” nªn m¹ch AND sè 4 (1002) cã gi¸ trÞ tÝn hiÖu ra lµ [1]. Do ®ã, bé céng ë ®Çu vµo khèi ®iÒu khiÓn PID sè 3 (1001) nhËn gi¸ trÞ ®Æt cho van sè 2 lµ -25 mm. ë giai ®o¹n nµy khèi ®iÒu khiÓn sè 2 vµ sè 3 (1001) nhËn gi¸ trÞ møc bao h¬i lµm tÝn hiÖu PV (TÝn hiÖu qu¸ tr×nh). Cßn gi¸ trÞ SV (Gi¸ trÞ ®Æt) lóc nµy phô thuéc vµo c¸c tr¹ng th¸i khëi ®éng cña lß. Ng­êi ta lÊy c¸c gi¸ trÞ vÒ ¸p suÊt ®Ó giíi h¹n c¸c tr¹ng th¸i lµm viÖc cña lß nh­ sau: Khi ¸p suÊt trong bao h¬i nhá h¬n 30KG/Cm2 th× ®­îc coi lµ lß khëi ®éng ë tr¹ng th¸i l¹nh. Khi ¸p suÊt trong bao h¬i lín h¬n 30KG/Cm2 vµ nhá h¬n 80KG/Cm2 th× ®­îc coi lµ lß khëi ®éng ë tr¹ng th¸i Êm. Khi ¸p suÊt trong bao h¬i lín h¬n 80KG/Cm2 vµ nhá h¬n 140KG/Cm2 th× ®­îc coi lµ lß khëi ®éng ë tr¹ng th¸i nãng. Khi lß h¬i ë t¶i cao th× l­u l­îng h¬i lµ lín, sù thay ®æi ®ét ngét cña l­u l­îng h¬i lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®æi nhanh cña møc n­íc trong bao h¬i. §Ó bé ®iÒu khiÓn ®¸p øng kÞp thêi sù biÕn ®æi cña t¶i, ng­êi ta sö dông tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i trong ®iÒu khiÓn. Khi l­u l­îng h¬i sau lß t¨ng lín h¬n 25% ®Þnh møc th× gi¸ trÞ tÝn hiÖu ra cña bé lËt sè 1 (1002) lµ [1] . §Çu vµo cña m¹ch OR sè 1 vµ sè 2 (1002) cã gi¸ trÞ tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i lµ [1], lµm cho m¹ch lËt sè 2 vµ 3 (1002) chuyÓn tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ë ®Çu ra lµ [1]. Nh­ vËy, ë cöa vµo cña m¹ch AND sè 6, AND sè 7 (1002) ®Òu cã tÝn hiÖu lµ [1] nªn tÝn hiÖu ra cña nã ®i t¸c ®éng chuyÓn c¶ 2 van ®iÒu chØnh n­íc cÊp vµo bao h¬i sang lµm viÖc ë chÕ ®é Tù ®éng. §ång thêi, tÝn hiÖu ra cña m¹ch NOT (1002) lóc nµy b»ng [0] lµm cho m¹ch AND sè 4 (1002) cã tÝn hiÖu ra b»ng [0], bé ®iÒu khiÓn mét phÇn tö ®­îc c¾t ra vµ bé ®iÒu khiÓn 3 phÇn tö ®­îc ®­a vµo lµm viÖc. Cô thÓ lµ, 2 khèi ®iÒu khiÓn PID sè 2 vµ sè 3 (1001) ®­îc t¸ch ra. Khèi ®iÒu khiÓn PID sè 1 (1001) sÏ nhËn tÝn hiÖu møc n­íc bao h¬i vµ gi¸ trÞ ®Æt 0mm ®Ó thùc hiÖn c¸c thuËt to¸n, ®­a ra tÝn hiÖu cïng víi tÝn hiÖu tæng l­u l­îng h¬i ®Ó lµm gi¸ trÞ ®Æt cho 2 khèi ®iÒu khiÓn sè 1 vµ sè 2 (1002). Cßn tæng gi¸ trÞ l­u l­îng n­íc cÊp lµm gi¸ trÞ qu¸ tr×nh. Nh­ vËy, lóc nµy bé ®iÒu khiÓn lµm viÖc víi 3 tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ: TÝn hiÖu møc n­íc bao h¬i, tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i, tÝn hiÖu l­u l­îng n­íc cÊp. Nªn gäi lµ bé ®iÒu khiÓn 3 phÇn tö. Trong suèt qu¸ tr×nh lµm viÖc, khi møc n­íc bao h¬i thay ®æi th× bé ®iÒu khiÓn ph¶i ®­a ra tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, lµm cho l­u l­îng n­íc ph¶i thay ®æi theo ®Ó gi÷ cho møc n­íc trong bao h¬i ®­îc æn ®Þnh. Khi cã sù biÕn ®æi vÒ t¶i, th× tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i thay ®æi tr­íc khi tÝn hiÖu møc trong bao h¬i thay ®æi. §Ó ®¸p øng kÞp thêi víi sù biÕn ®æi cña t¶i vµ t¨ng tÝnh æn ®Þnh cña th«ng sè cÇn ®iÒu chØnh. Bé ®iÒu chØnh lÊy gi¸ trÞ tÝn hiÖu l­u l­îng h¬i lµm gi¸ trÞ ®ãn tr­íc. Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, v× 1 lý do nµo ®ã cã sù gi¶m t¶i ®ét ngét, dÉn ®Õn l­u l­îng h¬i gi¶m thÊp ®Õn 20% ®Þnh møc. TÝn hiÖu ra cña m¹ch lËt sè 1 (1002) ®­îc RESET, gi¸ trÞ tÝn hiÖu ®Çu ra cña nã vÒ [0]. TÝn hiÖu l­u l­îng h¬i ®Æt vµo 2 m¹ch OR cña sè 1 vµ sè 2 (1002) b»ng [0]. TÝn hiÖu ra cña m¹ch lËt sè 3 ®­îc RESET, do ®ã tÝn hiÖu ra cña m¹ch “AND” b»ng [0], nªn van sè 2 ®­îc t¸ch khái chÕ ®é tù ®éng. TÝn hiÖu sau m¹ch NOT cã gi¸ trÞ lµ [1], do ®ã tÝn hiÖu ®Çu ra cña m¹ch AND sè 4 (1002) cã gi¸ trÞ lµ [1]. Lóc nµy, bé ®iÒu khiÓn PID sè 3 (1001) l¹i nhËn gi¸ trÞ ®Æt cho van sè 2 lµ - 25mm. Cßn tÝn hiÖu ra cña m¹ch AND sè 1 (1002) cã gi¸ trÞ lµ [0] nªn khèi ®iÒu khiÓn sè 2 (1001) nhËn gi¸ trÞ ®Æt lµ 0mm cho van ®iÒu khiÓn sè 1. Nh­ vËy, hÖ thèng ®· chuyÓn bé ®iÒu khiÓn 1 phÇn tö (sè 2+3) lµm viÖc vµ t¸ch bé ®iÒu khiÓn PID sè 1 (3 phÇn tö) ra.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập – Nhà máy điện Phả Lại 2.doc
Luận văn liên quan