Đề tài Giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội(90 trang) ĐẶT VẤN ĐỀ Đ ất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện sinh tồn và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Các Mác viết rằng: Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện cần để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp. Quản lý và sử dụng một cách đầy đủ và hợp lý đất đai là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Ở nước ta, vấn đề đất đai và nhà ở luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong những năm qua, để phù hợp với bước chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, đồng thời động viên khuyến khích được các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đai đúng mục đích, đạt hiệu quả cao theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 13 Luật đất đai năm 1993 thì giao đất và đăng ký cấp GCNQSDĐ là những nội dung quan trọng trong 7 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Nó là những nội dung hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất; Giao đất là cơ sở làm phát sinh quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất, còn cấp GCNQSDĐ là chứng thư pháp lý thể hiện mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Tuy vậy chúng có mối quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau và có quan hệ hữu cơ, thường xuyên với tất cả các nội dung khác của quản lý Nhà nước về đất đai. Vấn đề đất đaiở Hà Nộilà vấn đề rất nhạy cảm, tác động và liên quan tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, trật tự an ninh của Thành Phố . Cùng với quá trình đô thị hoá, diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội ngày càng bị thu hẹp và giá trị đất nông nghiệp ngày càng cao dưới tác động của nền kinh tế thị trường. Chính vì lẽ đó mà nhu cầu về việc thực hiện quyền và sự chuyển dịch đất đai ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành có liên quan. Xuất phát từ đó em đã chọn đề tài: Giao đất và đăng ký cấp GCNQSDĐ Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Với những kiến thức tiếp thu được ở nhà trường, cơ quan thực tập và hiểu biết ngoài xã hội, em mong muốn được góp thêm một vài suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác giao đất và cấp GCNQSDĐ trên cả nước nói chung và của Thành Phố Hà Nội nói riêng. Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chính gồm 3 chương. Chương I. Cơ sở pháp lý của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ nông nghiệp. Chương II. Thực trạng công tác giao đất và cấp giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông Nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Chương III. Phương hướng và một số kiến nghị về giải pháp hoàn thiện việc giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là phương pháp nghiên cứu xuyên suốt và bao trùm của các khoa học. Vì vậy trong quá trình nghiên cứu đề án này có sử dụng phương pháp trên để làm cơ sở nền tảng trong phương pháp luận nghiên cứu của mình. Do trình độ và thời gian có hạn bài viết chắc chắn rằng không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô, các cô chú ở phòng ĐKTK Sở Địa Chính Nhà Đất Hà Nội cũng như của bạn đọc, để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn Th.S Hoàng Cường-Giáo viên hướng dẫn chính, Cán bộ Nguyễn Văn Thịnh- Chuyên viên Sở Địa Chính - Nhà Đất Hà Nội cùng các thầy cô giáo, các cô, các chú trong cơ quan đã giúp em trong suốt thời gian qua. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ü Luật đất đai. ü Nghị định 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 về việc ban hành quy định về giao đất Nông Nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng lâu dài vao mục đích sản xuất Nông Nghiệp. ü Nghị định 85/1999/NĐ-CP ngày 28/9/1999 điều chỉnh Nghị định 64/NĐ-CP. ü Thông tư 346/1998/TT-TCĐC ngày 16/3/1998 hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ. ü Chỉ thị số 10/1998/CT-TTg về đẩy mạnh và hoàn thiện việc giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông Nghiệp. ü Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày1/7/1999 về một số biện pháp đẩy mạnh và hoàn thiện việc giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp, Đất ở nông thôn vào năm 2000. ü Thông tư liên tịch số 1442/1999/TTLT-TCĐC-BTC hướng dẫn cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày1/7/1999. ü Công văn 1427/CV-ĐC ngày13/10/1995 về hướng dẫn xử lý một số vấn đề đất đai để cấp GCNQSDĐ. ü Quyết định 1615/QĐ-UBND Thành Phố Hà Nội về giao đất theo NĐ 64/CP. ü Giáo trình Đăng Ký Thống Kê - Trường ĐHKTQD HN ü Giáo trình Quản Lý Nhà nước về đất đai và nhà ở - Trường ĐHKTQDHN ü Giáo trình Kinh Tế Tài Nguyên Đất - Trường ĐHKTQD HN ü Tạp chí Địa Chính. ü Báo cáo tổng kết của Sở Địa Chính Nhà Đất Hà Nội. ü Một số văn bản và tài liệu khác có liên quan. Mục lục Trang ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Chương.I Cơ sở lý luận chung về giao đất và cấp GCNQSDĐ nông nghiệp. 3 I. Những quy định chung về sở hữu và sử dụng đất nông nghiệp . 3 1. Sở hữu đất đai . 3 2. Khái niệm và phân loại đất Nông nghiệp . 4 3. Chủ thể sử dụng đất Nông nghiệp 5 4. Thời hạn sử dụng đất Nông nghiệp 6 II. Giao đất và cấp GCNQSDĐ 8 1. Bản chất của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ . 8 2. Vai trò của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 9 3. Các nguyên tắc và căn cứ để giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông nghiệp 11 4. Đối tượng được cấp GCNQSDĐ 12 5. Trình tự và thủ tục giao đất và cấp GCNQSDĐ . 14 Chương II. Thực trạng công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp Hà Nội . 27 I. Tình hình thực hiện trên cả nước về giao đất và cấp GCNQSDĐ 27 1. Sơ lược lịch sử giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt Nam 27 2. Kết quả đạt được . 31 II. Đặc điểm, tình hình quản lý sử dụng đất Nông nghiệp Hà Nội . 33 1. Diện tích đất Nông nghiệp Hà Nội . 33 2. Tình hình quản lý và sử dụng đất Nông nghiệp trong thơi gian qua ttên địa bàn Thành Phố Hà Nội 35 III. Nội dung giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội . 36 1. Xác định tổng quỹ đất Nông nghiệp và quỹ đất Nông nghiệp để giao ổn định cho hộ gia đình và cá nhân 36 2. Thống kê nhân khẩu được giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp. .37 3. Công tác tổ chức 38 IV. Các bước triển khai thực hiện 41 4.1 Đối với các xã nằm ngoài vùng quy hoạch phát triển đô thị .42 4.2 Đối với các xã nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị .53 ChươngIII. Phương hướng và kiến nghị về giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc giao đất và cấp GCNQSDĐ 74 I. Phương hướng và nhiệm vụ . 74 II. Một số kiến nghị về giải pháp 75 1. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai kết hợp với chuyển đổi ruộng đất . 75 2. Vấn đề quỹ đất 5% để lại ở xã . 76 3. Vấn đề cải tiến các quy trình và thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 77 4. Về việc tự kê khai và ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât . 79 5. Về mô hình Sở Địa Chính - Nhà Đất và giải pháp . 80 6. Về mối quan hệ giữa các cơ quan, ban ngành có liên quan 81 7. Về công tác đào tạo cán bộ địa chính 81 Kết luận . 83 Phụ lục 84 Danh mục tài liệu tham khảo . 90

doc89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Êt N«ng nghiÖp giao cã thêi h¹n 1-3 n¨m, kh«ng cÊp GCNQSD§. Quü ®Êt N«ng nghiÖp giao cã thêi h¹n 3-20 n¨m, cÊp GCNQSD§ theo thêi h¹n giao. Quü ®Êt N«ng nghiÖp kh«ng giao, do UBND x· qu¶n lý ®Ó cho thuª ®Êt, ®Êu thÇu. 2/ X©y dùng ph­¬ng ¸n chi tiÕt cho tõng gia ®×nh: Møc giao b×nh qu©n cho mét nh©n khÈu ®­îc giao ®Êt N«ng nghiÖp: Møc giao b×nh qu©n cho 1 nh©n khÈu ®­îc tÝnh b»ng tæng quü ®Êt N«ng nghiÖp ë ®iÓm a, b môc 1, 2 chia cho tæng nh©n khÈu hoÆc ®èi t­îng ®­îc giao ®Êt. Tuú theo t×nh h×nh cô thÓ ë ®Þa ph­¬ng, Héi ®ång giao ®Êt x· sÎ quyÕt ®Þnh giao ®Êt theo møc b×nh qu©n toµn x· hay møc giao cho tõng th«n xãm. X¸c ®Þnh ®Êt N«ng nghiÖp giao cho hé gia ®×nh. Trªn c¬ së møc giao b×nh qu©n cho mét nh©n khÈu, x¸c ®Þnh ®Êt N«ng nghiÖp giao cho mét hé gia ®×nh: §Êt N«ng nghiÖp giao cho 1 hé gia ®×nh b»ng b×nh qu©n ®Êt N«ng nghiÖp giao cho mét ®èi t­îng nh©n víi sè nh©n khÈu ®­îc giao ®Êt trong hé gia ®×nh. 3/ Tr¸ch nhiÖm x©y dùng vµ phª duyÖt ph­¬ng ¸n giao ®Êt: UBND x· chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng ph­¬ng ¸n giao ®Êt N«ng nghiÖp trong x· vµ ph¶i ®­îc H§ND x· nhÊt trÝ th«ng qua, ®­îc c«ng khai cho d©n biÕt: sè ®èi t­îng giao ®Êt vµ møc giao cho tõng hé. UBND huyÖn thÈm ®Þnh vµ duyÖt ph­¬ng ¸n giao ®Êt cho tõng x·. UBND thµnh phè phª duyÖt: Tû lÖ ®Êt dµnh cho nhu cÇu c«ng Ých vµ diÖn tÝch ®Êt c«ng Ých. DiÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp ®Ó l¹i kh«ng giao, diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp giao cho c¸c hé gia ®×nh x· viªn. Møc giao b×nh qu©n cho mét nh©n khÈu theo b×nh qu©n toµn x· hoÆc tõng th«n xãm. 4.2.2.3 Tæ chøc giao ®Êt, chuyÓn ®æi ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp. 1/ Thùc hiÖn chuyÓn ®æi ®Êt N«ng nghiÖp. Sau khi x¸c ®Þnh møc giao ®Êt cho tõng hé sÏ thùc hiÖn ngay c«ng t¸c chuyÓn ®æi ®Êt N«ng nghiÖp, chèng manh món ruéng ®Êt. Chän gi¶i ph¸p chuyÓn ®æi: Tuú theo t×nh h×nh cô thÓ ë c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c x· cã thÓ chän 1 trong 3 ph­¬ng ph¸p chuyÓn ®æi sau. + Ph­¬ng ph¸p gi÷ nguyªn diÖn tÝch ®­îc giao ( hé cã nhiÒu thöa trªn mét lo¹i ruéng quy gän l¹i mét thöa/1 lo¹i ruéng xø ®ång). + Ph­¬ng ph¸p quy ®æi rót bï diÖn tÝch. + Ph­¬ng ph¸p tù d©n tho¶ thuËn chuyÓn ®æi cho nhau. Tæ chøc ®Ó nh©n d©n cïng nhau bµn b¹c x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt, ®iÒu kiÖn canh t¸c trong vïng, hÖ sè chuyÓn ®æi, ®Þnh gi¸ h¹ng ®Êt cho phï hîp ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®æi, nhËn ®Êt t¹i thùc ®Þa. 2/ Tæ chøc giao ®Êt ngoµi thùc ®Þa. C¨n cø vµo b¶n ®å ®Þa chÝnh, møc giao b×nh qu©n cho mét hé, hiÖn tr¹ng ®Êt ®ang sö dông cña c¸c hé vµ tho¶ thuËn cña c¸c hé gia ®×nh sau chuyÓn ®æi ®Ó giao ®Êt cô thÓ cho c¸c hé ngoµi thùc ®Þa. 3/ H­íng dÉn viÕt ®¬n kª khai d¨ng ký xin cÊp GCNQSD§. Trªn c¬ së ®Êt giao ngoµi thùc ®Þa, h­íng dÉn c¸c hé viÕt ®¬n kª khai vµ xin cÊp GCNQSD§. Tæ chøc xÐt ®¬n vµ ph©n lo¹i c¸c thöa ®Êt ®Êt ®­îc giao, x¸c ®Þnh thêi h¹n giao cho tõng thöa theo th«ng b¸o cña v¨n phßng kiÕn tróc s­ tr­ëng vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ ®· ®­îc phª duyÖt. 4/ Hoµn thiÖn c¸c thñ tôc xin giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp. X¸c lËp tê tr×nh vµ c¸c v¨n b¶n hå s¬ xin giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. Hå s¬ tr×nh UBND huyÖn gåm: + Quy ho¹ch ph©n bæ sö dông ®Êt cña x· ®· ®­îc phª duyÖt. + Ph­¬ng ¸n giao ®Êt chi tiÕt cho tõng hé gia ®×nh. + C¸c biªn b¶n vÒ ®æi ruéng. + §¬n xin ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD§. + Th«ng b¸o c«ng khai vµ biªn b¶n kÕt thóc c«ng khai hå s¬. + Tê tr×nh cña UBND x· xin giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. + GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ( cã thÓ viÕt sau). 5/ ThÈm ®Þnh cña UBND huyÖn phª duyÖt tê tr×nh, ký GCNQSD§. Phßng ®Þa chÝnh huyÖn thÈm ®Þnh tÝnh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c cña hå s¬ xin giao vµ cÊp GCNQSD§. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, ký quyÕt ®Þnh vµ GCNQSD§ cho tõng hé gia ®×nh. 4.2.2.4 Hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh. Trªn c¬ së kÕt qu¶ giao ®Êt, phßng ®Þa chÝnh huyÖn chØ ®¹o c¸c x· hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh gåm: ChØnh söa vµ biªn tËp b¶n ®å ®Þa chÝnh chÝnh thøc theo h­íng dÉn 547/HD-§C ngµy 12/5/1997 cña Së §Þa ChÝnh. LËp sæ ®Þa chÝnh, sæ môc kª, sæ theo dâi cÊp GCNQSD§, sæ theo dâi biÕn ®éng ®Êt. Nép c¸c lo¹i hå s¬ ®Þa chÝnh ®Ó l­u tr÷ vµ ®­a vµo sö dông theo ph©n cÊp qu¶n lý. 4.2.2.5 KÕt qu¶ ®¹t ®­îc, tån t¹i vµ nguyªn nh©n. a) KÕt qu¶ ®¹t ®­îc. KÕt thóc quý I n¨m 2001, viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP trªn ®Þa bµn Thµnh Phè ®· giao ®­îc 21.276, 74 ha ®Êt N«ng nghiÖp cho128.489 hé, vµ ®· cÊp ®­îc 99.417 giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (®¹t 77, 44% sè hé cÇn cÊp GCN ®ît 2) víi diÖn tÝch ®­îc cÊp GCN lµ 16.055, 38 ha (®¹t 76, 58% sè diÖn tÝch cÇn cÊp GCN ®ît 2). Cô thÓ kÕt qu¶ tõng huyÖn nh­ sau: B¶ng 4: KÕt qu¶ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n n¨m 2000 trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi. STT ChØ tiªu §Þa Ph­¬ng Sè hé ph¶i cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp (hé) DiÖn tÝch ®Êt ph¶i cÊp GCNQSD§ (ha) KÕt qu¶ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp Sè hé DiÖn tÝch Sè l­îng (hé) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ha) Tû lÖ (%) 1 Sãc S¬n 22.273 5.177,98 18.858 84,67 4.661,58 82, 60 2 §«ng Anh 40.969 6.390,05 30.109 73,50 4.679,25 73, 22 3 Gia L©m 21.812 3.272,96 16.120 73,90 2.481,43 75,82 4 Thanh Tr× 24.247 3.307,00 19.408 79,45 2.415,00 73,02 5 Tõ Liªm 18.899 2.815,78 14.922 78,96 1.818,37 64,58 Toµn Thµnh Phè 128.380 20.963, 77 99.417 77,44 16.055,38 76,58 Nguån: Sè liÖu cña Së §Þa ChÝnh nhµ ®Êt Hµ Néi. Cßn 3 x· (chiÕm 3, 8% sè x· ®ît 2) míi giao ®­îc ®Êt t¹i thùc ®Þa, nh­ng ch­a cÊp ®­îc giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, bao gåm: - HuyÖn Gia L©m cßn 1 x·: Héi X¸. - HuyÖn Thanh Tr× cßn 1 x·: Yªn Së. - HuyÖn §«ng Anh cßn 1 x·: Vâng La. Riªng quý I n¨m 2001 toµn thµnh phè ®· cÊp ®­îc 5187 giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp víi diÖn tÝch lµ 948, 55 ha, trong ®ã: - HuyÖn Thanh Tr×: CÊp ®­îc 2.221 GCN víi diÖn tÝch lµ 266 ha - HuyÖn Sãc S¬n: CÊp ®­îc 995 GCN víi diÖn tÝch lµ 383, 59 ha - HuyÖn Gia L©m: CÊp ®­îc 970 GCN víi diÖn tÝch lµ 205, 53 ha - HuyÖn Tõ Liªm: CÊp ®­îc 505 GCN víi diÖn tÝch lµ 17, 7 ha - HuyÖn §«ng Anh: CÊp ®­îc 487 GCN víi diÖn tÝch lµ 75, 73 ha b) §¸nh gi¸: Trong n¨m 2000, ®Æc biÖt lµ thêi gian trong quý I n¨m 2001, mÆc dï cã ¶nh h­ëng cña tÕt cæ truyÒn, nh­ng c¸c huyÖn ®· tËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn nªn tiÕn ®é thùc hiÖn ®· ®­îc ®Èy nhanh h¬n, kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc ®¸ng phÊn khëi, c¬ b¶n ®· hoµn thµnh viÖc giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè. Tuy nhiªn so víi yªu cÇu cña Thµnh uû, H§ND vµ UBND Thµnh phè míi chØ giao ®­îc 100% sè hé vµ diÖn tÝch cÇn cÊp ®ît 2, cßn cÊp giÊy chøng nhËn míi ®¹t 77, 44% sè hé vµ 76, 58% sè diÖn tÝch cÇn cÊp giÊy chøng nhËn ®ît 2. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do: - §­îc sù quan t©m vµ tËp trung chØ ®¹o cña thµnh uû, H§ND vµ UBND thµnh phè, ®ång thêi Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt th­êng xuyªn ®«n ®èc vµ phèi hîp víi c¸c huyÖn trong c«ng t¸c chØ ®¹o, nªn c¸c huyÖn ®· tËp trung chØ ®¹o c¸c x· thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt. - Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c huyÖn ®Ó kÞp thêi tËp huÊn chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé trùc tiÕp thùc hiÖn t¹i c¸c hyÖn, x·. Nhê ®ã viÖc triÓn khai thùc hiÖn nhanh chãng ®i vµo nÒ nÕp. - Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn, c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh lu«n ®­îc quan t©m, thñ tôc hå s¬ ®­îc ®¬n gi¶n ho¸ nhiÒu, tr¸nh r­êm rµ, c¸n bé chØ ®¹o th­êng xuyªn b¸m s¸t c¬ së, trùc tiÕp ®Õn c¬ së ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Èy nhanh tiÕn ®é. Nguyªn nh©n thùc hiÖn chËm t¹i mét sè x· cña c¸c huyÖn lµ: §èi víi 3 x· ®Õn nay ch­a cÊp GCN quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, gåm: x· Vâng La (huyÖn §«ng Anh), x· Yªn Së (huyÖn Thanh Tr×), x· Héi X¸ (huyÖn Gia L©m) do tr­íc ®©y néi bé c¸n bé kh«ng thèng nhÊt, céng vµo ®ã lµ tËp trung cho c«ng t¸c bÇu cö H§ND c¸c cÊp, sau ®ã lµ ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp, nªn l·nh ®¹o x· ®· kh«ng tËp trung cho viÖc thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 64/CP. - §èi víi c¸c x· bÞ thu håi ®Êt nhiÒu cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh lîi Ých quèc gia, an ninh quèc phßng th× t­ t­ëng cña ng­êi sö dông d­ ruéng ®Êt so víi ®Þnh møc b×nh qu©n cña x·, cña hîp t¸c x· kh«ng muèn tr¶ ruéng, ®a sè hä ®ßi mét kho¶ng båi hoµn c«ng søc cña hä ®· ®Çu t­ vµo c¶i t¹o, båi bæ ®Êt trong nh÷ng n¨m qua; nhÊt lµ ®Êt n«ng nghiÖp ®· chuyÓn ®æi sang trång c©y ¨n qu¶, ng­êi sö dông ®Êt ®· ®Çu t­ nhiÒu kinh phÝ vµ c«ng søc vµo viÖc c¶i t¹o ®Êt. V× vËy rÊt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh, rót bï ruéng gi÷a ng­êi thõa vµ ng­êi thiÕu ruéng so víi ®Þnh møc chung vµ khã kh¨n cho viÖc rót bít ®Êt cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®Ó phôc vô cho nhu cÇu c«ng Ých cña x· theo quy ho¹ch vµ ph­¬ng ¸n giao ®Êt ®· ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu x· héi n«ng th«n míi thñ ®«. §Æc biÖt khã kh¨n vµ phøc t¹p ®èi víi c¸c x· ven ®«, c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n muèn gi÷ ®Êt cò ®Ó ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ®Òn bï ®Êt khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ. VÊn ®Ò nµy ®· ®­îc UBND Thµnh phè quy ®Þnh vµ Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt h­íng dÉn vÒ hÖ sè hoÆc gi¸ trÞ chªnh lÖch trong qóa tr×nh chuyÓn ®æi ®Êt, nh­ng trong thùc hiÖn kh«ng ®­îc vËn dông linh ho¹t, nªn ch­a gi¶i quyÕt ®­îc. - ViÖc vi ph¹m ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt t¹i mét sè x· vÉn xÈy ra nh­: T×nh tr¹ng mua b¸n ®Êt n«ng nghiÖp ( ®iÓn h×nh nh­ x· §Þnh C«ng, VÜnh Tuy, huyÖn Thanh Tr× ), tù ý lµm nhµ trªn ®Êt n«ng nghiÖp (®iÓn h×nh nh­ x· Cù Khèi huyÖn Gia L©m), cho thuª, ®Êu thÇu ®Êt n«ng nghiÖp, nay kh«ng cã kinh phÝ ®Ó thanh lý hîp ®ång, nªn kh«ng lÊy ®­îc ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó giao cho hé gia ®×nh theo nghÞ ®Þnh 64/CP (nh­ 20 mÉu v­ên qu¶ t¹i x· Minh Khai, huyÖn Tõ Liªm) lµm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lËp ph­¬ng ¸n giao ®Êt chi tiÕt cña x· vµ giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chËm. - Qua bÇu cö H§ND vµ ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp võa qua, mét sè x· thay ®æi c¸n bé chñ chèt vµ c¸n bé ®Þa chÝnh x· nªn cã ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn. Céng vµo ®ã, lùc l­îng c¸n bé huyÖn, x· cã h¹n, ph¶i thùc hiÖn nhiÒu nhiÖm vô cÊp b¸ch, mÆt kh¸c tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ kh¶ n¨ng tæ chøc vËn ®éng, thuyÕt phôc quÇn chóng cã h¹n, viÖc tham m­u tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cho chÝnh quyÒn cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao. - ViÖc ph©n c«ng c¸n bé cña phßng ®Þa chÝnh nhµ ®Êt huyÖn ®Ó theo dâi, h­íng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc c¸c x· ch­a phï hîp nªn viÖc th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c cô thÓ cho c¸c x· cßn h¹n chÕ; ®ång thêi mét sè c¸n bé lµm trùc tiÕp, chØ ®¹o thùc hiÖn thiÕu chñ ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nªn tiÕn ®é thùc hiÖn chËm. B¶ng sè 5: KÕt qu¶ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n n¨m 2001 trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi. STT ChØ tiªu §Þa Ph­¬ng Sè hé ph¶i cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp (hé) DiÖn tÝch ®Êt ph¶i cÊp GCNQSD§ (ha) KÕt qu¶ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp Sè hé DiÖn tÝch Sè l­îng (hé) Tû lÖ (%) Sè l­îng (ha) Tû lÖ (%) 1 Sãc S¬n 43.859 11.138,56 40.062 91,35 10.196,31 91,54 2 §«ng Anh 51.662 8.322,49 41.803 80,92 6.746,75 81,07 3 Gia L©m 42.287 6.623,40 35.063 82,91 5.582,86 84,3 4 Thanh Tr× 32.193 4.445,26 25.059 81,00 3.087,40 73,00 5 Tõ Liªm 24.718 3.330,24 22.635 91,57 2.759,17 82,85 Tæng 194.719 33.859, 95 164.622 84,54 28.371,61 83,79 Nguån: Sè liÖu cña Së §Þa ChÝnh nhµ ®Êt Hµ Néi. Cho ®Õn nay cã 117/118 x· ®· tæ chøc giao ®Êt N«ng nghiÖp vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh, l©u dµi vµo môc ®Ých s¶n xuÊt N«ng nghiÖp. Riªng x· Yªn Së, HuyÖn Thanh Tr× ch­a cÊp ®­îc GCNQSD§ do mét sè c«ng d©n khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ nh÷ng vi ph¹m trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông ®Êt trong nh÷ng n¨m qua. Toµn Thµnh Phè ®· giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cho 164.622 hé/194.719 hé, ®¹t 84, 54%. DiÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp ®· giao vµ cÊp GCNQSD§ lµ 28.371, 61 ha/33.859, 95 ha, ®¹t 83, 79%. VÒ chyÓn ®æi ®Êt N«ng nghiÖp: cïng víi viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp, hÇu hÕt c¸c x· ®· ®ång thêi triÓn khai viÖc chuyÓn ®æi ®Êt N«ng nghiÖp, t¹o « th÷a lín, kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món ruéng ®Êt. Nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Sè liÖu trªn cho thÊy c«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi ®Õn nay c¬ b¶n ®· hoµn thµnh, vµ ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ sau: C¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP ®Òu ®­îc tiÕn hµnh t­¬ng ®èi khoa häc, c«ng b»ng, d©n chñ nh­: X©y dùng ®Ò ¸n quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, lËp ph­¬ng ¸n giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ ®Òu ®­îc tËp thÓ l·nh ®¹o huyÖn, x· vµ nh©n d©n tham gia vµ tæ chøc thùc hiÖn. ViÖc Nhµ n­íc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ cho n«ng d©n trùc tiÕp sö dông æn ®iÞnh, l©u dµi ®Ó hä thùc sù lµm chñ trªn m¶nh ®Êt ®­îc giao, ®ång thêi Nhµ n­íc b¶o hé quyÒn sö dông ®Êt b»ng GCNQSD§ ®· ®­îc ®ång t×nh, ñng hé cao trong nh©n d©n. Nhê cã viÖc giao ®Êt ®Ó sö dông æn ®Þnh, l©u dµi, n«ng d©n rÊt phÊn khëi, an t©m vµ tÝch cùc ®Çu t­ cho s¶n xuÊt, ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, c¶i t¹o th©m canh lµm t¨ng ®é mµu më cña ®Êt vµ t¨ng n¨ng suÊt, s¶n l­îng c©y trång còng nh­ vËt nu«i: Sau khi ®­îc cÊp GCNQSD§, thu nhËp b×nh qu©n 1 ha ®Êt N«ng nghiÖp trong 1 n¨m ®¹t tõ 50-60 triÖu ®ång, ®Æc biÖt cã n¬i chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång hîp lý (nh­ trång hoa, c©y ¨n qu¶....) ®· t¨ng thu nhËp tíi hµng tr¨m triÖu ®ång/ha/n¨m. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 2000 so víi n¨m 1990 t¨ng 2, 75 lÇn, tèc ®é ph¸t triÓn b×nh qu©n n¨m lµ 17,5%; Thu nhËp b×nh qu©n n¨m 1995 ®¹t 220.000 ®ång/ng­êi/th¸ng, ®Õn n¨m 2000 ®· t¨ng lªn 262.000 ®ång/ng­êi/th¸ng. C«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cßn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ngo¹i thµnh vµ x©y dùng n«ng th«n míi cña Thñ ®«: N¨m 2000 so víi n¨m 1999, hé giµu t¨ng tõ 15% lªn 30%, hé nghÌo gi¶m tõ 4,9% xuèng cßn 2,6%. ViÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho n«ng d©n lµ chñ ®Ých thùc, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi sö dông ®Êt ®­îc quy ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai, chñ ®éng chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng ruéng ®Êt, tÝch tô ®Êt ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt vµ h×nh thµnh m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i, gãp phÇn thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp N«ng th«n. ViÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP gãp phÇn quan träng vµo viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai nh­ thiÕt lËp hå s¬ ®Þa chÝnh, ng¨n chÆn tiªu cùc vÒ sö dông ®Êt ®ai ë n«ng th«n. §Êt N«ng nghiÖp ®· ®­îc giao vµ cÊp GCNQSD§ cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông, x¸c ®Þnh chñ sö dông cô thÓ cho tõng thöa ®Êt. §Êt ë vµ v­ên liÒn kÒ khu vùc d©n c­ n«ng th«n ®­îc tiÕp tôc cÊp GCNQSD§ cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n. §Êt c«ng Ých vµ c¸c lo¹i ®Êt kh¸c ®­îc giao cho chÝnh quyÒn x· qu¶n lý, sö dông. Nh­ vËy Thµnh Phè Hµ Néi sÏ sím hoµn thµnh c«ng t¸c kª khai ®¨ng ký ban ®Çu, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh, ®­a c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµo nÒ nÕp. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do: C«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ lµ mét chÝnh s¸ch lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®èi víi N«ng nghiÖp, n«ng d©n, n«ng th«n; phï hîp víi nguyÖn väng cña ®«ng ®¶o n«ng d©n ngo¹i thµnh, do ®ã ®­îc n«ng d©n rÊt ®ång t×nh ñng hé vµ yªu cÇu thùc hiÖn. HÖ thèng ph¸p LuËt ®Êt ®ai ngµy mét hoµn thiÖn. LuËt ®Êt ®ai 1988, LuËt ®Êt ®ai 1993 cïng c¸c v¨n b¶n d­íi luËt còng ®· ®­îc ban hµnh kh¸ ®ång bé vµ kÞp thêi. Thµnh ñy, Héi ®ång nh©n d©n vµ UBND Thµnh Phè rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c nµy. Thµnh Phè ®· chØ ®¹o c¸c ngµnh cã liªn quan so¹n th¶o c¸c chØ thÞ, c¸c quyÕt ®Þnh vµ h­íng dÉn cô thÓ thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP trªn ®Þa bµn Thµnh Phè vµ th­êng xuyªn häp giao ban, cã c¸c chØ ®¹o cô thÓ ®Ó th¸o gì c¸c v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. UBND Thµnh Phè ®· ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång cho c«ng t¸c ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®ång thêi ®· hç trî kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn giao ®Êt, cÊp GCNQSD§. HÖ thèng tæ chøc vÒ qu¶n lý ®Êt ®ai ®­îc h×nh thµnh theo 4 cÊp tõ TW ®Õn ®Þa ph­¬ng ngµy cµng ®­îc kiÖn toµn cñng cè; ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai ngµy cµng t¨ng c­êng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, còng ®· ®¸p øng víi yªu cÇu míi; c¬ së vËt chÊt kû thuËt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai còng ®· phÇn nµo t¨ng c­êng theo ®óng chÝnh quy vµ tõng b­íc hiÖn ®¹i. Khã kh¨n. Trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nªu trªn, c«ng t¸c giao ®Êt ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD§ cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ qu¶n lý ®Êt ®ai tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, ®Êt ®ai nãi chung vµ ®Êt N«ng nghiÖp nãi riªng bÞ chia c¾t, ph©n t¸n, manh món; ®Êt l©m nghiÖp, N«ng nghiÖp, n­¬ng rÉy ®an xen, kh«ng ph©n biÖt ranh giíi râ rµng trªn thùc ®Þa. Mét thêi gian dµi tr­íc thêi kú ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai bÞ bu«ng láng, thiÕu mét hÖ thèng ®¨ng ký ®Êt ®ai ®Õn tõng thöa ®Êt vµ ®Õn tõng chñ sö dông. ViÖc x¸c ®Þnh tæng quü ®Êt N«ng nghiÖp, quü®Êt ®Ó l¹i kh«ng giao, quü ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó giao theo b×nh qu©n nh©n khÈu ë Hµ Néi gÆp nhiÒu trë ng¹i. Do c«ng t¸c qu¶n lý sö dông ®Êt N«ng nghiÖp nhiÒu n¨m qua bu«ng láng, t×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt N«ng nghiÖp, tù lµm nhµ trªn ®Êt kinh tÕ gia ®×nh, viÖc mua b¸n chuyÓn nh­îng vïng ven ®« rÊt phæ biÕn, cã hé sau mua b¸n ®· lµm nhµ ®Ó mua ®i b¸n l¹i. ViÖc cho thuª ®Êu thÇu cña x·, hîp t¸c x· cßn tuú tiÖn, cã hîp ®ång kÐo dµi tõ 10-20 n¨m, nªn khã thu håi ®Ó giao l¹i ®Êt theo NghÞ ®Þnh 64/CP. Cã n¬i phÇn ®Êt ®Ó quü c«ng Ých vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cña ®Þa ph­¬ng l¹i n»m trªn khu ®Êt 5- 10 % kh«ng thÓ rót ra ®­îc. Cã n¬i, cã chæ ®ßi giao hÕt ®Êt N«ng nghiÖp, kh«ng ®Ó l¹i quü ®Êt N«ng nghiÖp dµnh cho quy ho¹ch, dµnh cho nhu cÇu c«ng Ých. §èi t­îng giao ®Êt N«ng nghiÖp theo NghÞ ®Þnh 64/CP cña Hµ Néi rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Cã khÈu lµ x· viªn hîp t¸c x·, ®­îc giao ®Êt theo kho¸n 10 nh­ng hiÖn nay kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt N«ng nghiÖp, ®· lµm nghÒ kh¸c theo c¸c hîp ®ång ng¾n h¹n hoÆc chuyÓn sang bu«n b¸n dÞch vô, kh«ng sèng chÝnh b»ng s¶n xuÊt N«ng nghiÖp. Cã khÈu lµ c«ng nh©n, c¸n bé nghØ chÕ ®é ®· l©u, ®­îc hîp t¸c x· giao ®Êt hoÆc tù xin ®Êt ®Ó trùc tiÕp s¶n xuÊt N«ng nghiÖp, nguån sèng chÝnh lµ N«ng nghiÖp. Cã khÈu lµ x· viªn N«ng nghiÖp ®· chuyÓn ®i n¬i kh¸c ch­a c¾t hé khÈu hoÆc ®i lµm ¨n xa mçi n¨m chØ vÒ th¨m nhµ 1- 2 lÇn. NhiÒu hé ®· cã vi ph¹m trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt nh­: tù chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, tù chuyÓn nh­îng, hoÆc cßn nî ®äng hîp t¸c x· tõ nhiÒu n¨m tr­íc, hoÆc ®· ®Òn bï nh­ng ch­a bµn giao mÆt b»ng.... ThiÕu v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ cña c¸c Bé, Ngµnh TW. Qua viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP, NghÞ ®Þnh 85/CP/1999/N§-CP cña ChÝnh Phñ trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi cho thÊy c«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p, nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh, nh­ng rÊt thiÕu v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ cña ChÝnh Phñ vµ c¸c c¬ quan chØ ®¹o. Ngoµi NghÞ ®Þnh 64/CP, NghÞ ®Þnh 85/CP, ChØ thÞ sè 10/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh Phñ, c¸c th«ng t­ h­íng dÉn cña c¸c Bé, Ngµnh trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi lµ rÊt Ýt, v× vËy UBND Thµnh Phè vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ph¶i ®Çu t­ nhiÒu thêi gian, c«ng søc so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ®Ó ¸p dông trªn ®Þa bµn, nªn kh«ng tr¸nh khái nhiÒu sai sãt vµ tèn nhiÒu thêi gian. §éi ngò c¸n bé chØ ®¹o, h­íng dÉn thùc hiÖn tõ Thµnh Phè ®Õn c¸c huyÖn trong thêi gian ®Çu cßn yÕu vµ thiÕu kinh nghiÖm. C¸n bé ®Þa chÝnh x· lµ ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c nµy ë ®Þa ph­¬ng lu«n thay ®æi, cã n¬i c¸n bé chñ chèt ë ®Þa ph­¬ng cßn ch­a thèng nhÊt trong viÖc chØ ®¹o thùc hiÖn, thiÕu ®oµn kÕt, nªn ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. T©m lý ng­êi d©n lµ muèn n¬i nµo còng cã ruéng: vïng tròng, vïng cao, n¬i tèt, n¬i xÊu, n¬i gÇn, n¬i xa, ®Ó phßng ngõa nÕu mÊt mïa hoÆc bÞ thu håi ®Êt ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë n¬i nµy, cßn cã ruéng ë n¬i kh¸c ®Ó d­îc thu ho¹ch, kh«ng bÞ mÊt tr¾ng. V× vËy, ruéng ®Êt th­êng bÞ manh món, khã cho viÖc chØ ®¹o chuyÓn ®æi ®Êt N«ng nghiÖp. Tån t¹i: C«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp ë Hµ Néi tuy ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn, nh­ng ®Õn nay vÉn cßn nhiÒu tån t¹i: TiÕn ®é thùc hiÖn rÊt chËm vµ kÕt qu¶ ®¹t thÊp. Cho ®Õn nay toµn Thµnh Phè míi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®­îc 84, 54% sè hé vµ 83, 79% sè diÖn tÝch cÇn cÊp GCNQSD§, cßn kho¶ng 16% sè hé vµ sè diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp ch­a cÊp ®­îc GCNQSD§. NhiÒu x· giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ ®¹t tû lÖ rÊt thÊp nh­: X· §¹i Mç, huyÖn Tõ Liªm tæ chøc giao ®Êt tõ ®ît 1, nh­ng ®Õn nay vÉn cßn 300 hé ch­a ®­îc cÊp GCNQSD§. X· Héi X¸, huyÖn Gia L©m míi cÊp ®­îc GCNQSD§ cho 82 hé, ®¹t 5,1%. HuyÖn Thanh Tr× cßn x· Yªn Së ch­a cÊp ®­îc GCNQSD§; x· H÷u Hoµ tæ chøc giao ®Êt tõ ®ît 1, nh­ng ®Õn nay míi cÊp ®­îc GCNQSD§ cho 105 hé, ®¹t 8%, hiÖn vÉn cßn trªn 1300 hé ch­a ®­îc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. HuyÖn §«ng Anh cã x· H¶i Bèi, V©n Néi, Kim Nç, Vâng La míi cÊp ®­îc GCNQSD§ cho d­íi 20% sè hé vµ diÖn tÝch cÇn cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña mçi x·. Sau khi giao ®Êt, vÉn cßn mét sè ®èi t­îng thuéc diÖn giao ®Êt N«ng nghiÖp nh­ng kh«ng ®­îc giao ®Êt, do chuyÓn khÈu tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c mµ t¹i thêi ®iÓm ®ã, ®Þa ph­¬ng ch­a tiÕn hµnh giao ®Êt nªn ch­a ®­îc giao ®Êt, cßn ®Þa ph­¬ng chuyÓn ®Õn ®· qu¸ thêi ®iÓm chèt nh©n khÈu ®Ó lËp ph­¬ng ¸n giao ®Êt, nªn còng kh«ng ®­îc giao ®Êt. Tõ ®ã g©y th¾c m¾c, khiÕu kiÖn. ViÖc qu¶n lý, sö dông quü ®Êt N«ng nghiÖp ®Ó l¹i, kh«ng giao( kho¶ng 12- 13% quü ®Êt N«ng nghiÖp ) gåm quü ®Êt N«ng nghiÖp dµnh cho nhu cÇu c«ng Ých vµ quü ®Êt N«ng nghiÖp dµnh cho quy ho¹ch x©y dùng cña ®Þa ph­¬ng vµ Nhµ n­íc ch­a rá rµng, cô thÓ vµ chÆt chÏ. Theo b¸o c¸o tæng kÕt cña c¸c huyÖn, quü ®Êt N«ng nghiÖp ®Ó l¹i, kh«ng giao trªn toµn Thµnh Phè lµ trªn 5.726, 18 ha. Trong ®ã cã 1.870, 71 ha ®Êt N«ng nghiÖp dµnh cho nhu cÇu c«ng Ých (chiÕm 4,23% diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp) vµ 2.161,94 ha ®Êt N«ng nghiÖp dµnh cho quy ho¹ch gi·n d©n vµ x©y dùng c¬ b¶n n«ng th«n ®Õn 2020, nh­ng viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c lo¹i quü dÊt nµy ch­a rá rµng, cô thÓ. Nguyªn nh©n. Qua ®¸nh gi¸ c¸c x· cã kÕt qu¶ giao ®Êt thÊp hoÆc ch­a giao ®Êt, ch­a cÊp giÊy chøng nhËn, cho thÊy mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n sau: Nguyªn nh©n kh¸ch quan. ViÖc quy ho¹ch x©y dùng më réng, ph¸t triÓn ®« thÞ ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ giao ®Êt N«ng nghiÖp theo NghÞ ®Þnh 64/CP. NhiÒu x· n»m trong vïng quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ, khi ®ang tiÕn hµnh giao ®Êt theo ph­¬ng ¸n ®· duyÖt, Nhµ n­íc cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt N«ng nghiÖp ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ lµm ®­êng giao th«ng, khi ®ã ph¶i t¹m ngõng viÖc giao ®Êt ®Ó ®iÒu chØnh ph­¬ng ¸n giao ®Êt cho phï hîp. Nhµ n­íc giao ®Êt N«ng nghiÖp cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n theo NghÞ ®Þnh 64/CP th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt, nh­ng khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt N«ng nghiÖp ®Ó thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng, ph¸t triÓn ®o thÞ th× ng­êi ®· ®­îc giao ®Êt N«ng nghiÖp ®­îc nhËn tiÒn ®Òn bï ®Êt. V× vËy, mäi ng­êi d©n ®Òu mong muèn ®­îc giao mét phÇn ®Êt t¹i khu vùc cã dù ¸n x©y dùng, ph¸t triÓn ®« thÞ ®Ó sau nµy nhËn ®­îc tiÒn ®Òn bï. Do ph­¬ng ph¸p giao ®Êt kh«ng thèng nhÊt, theo NghÞ ®Þnh 64/CP vµ NghÞ ®Þnh 85/1999/N§-CP th× cho phÐp giao ®Êt theo 2 ph­¬ng ph¸p: Thø nhÊt: N¬i nµo giao ®Êt æn ®Þnh, ®óng víi quy ®Þnh giao ®Êt t¹i thêi ®iÓm, ®­îc nh©n d©n ®ång t×nh, cho phÐp giao ®Êt theo hiÖn tr¹ng ®ang sö dông. Thø hai: N¬i nµo ch­a giao ®Êt, UBND x· lËp ph­¬ng ¸n giao ®Êt theo b×nh qu©n nh©n khÈu cña x· hoÆc hîp t¸c x· ë thêi ®iÓm giao ®Êt (§iÒu 12 NghÞ ®Þnh 64/CP). V× vËy, trong Thµnh Phè cã nhiÒu x· ®· tæ chøc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ theo hiÖn tr¹ng kho¸n 10, do ch­a bµn b¹c kü, thèng nhÊt ch­a cao nªn ë nh÷ng x· nµy cã nhiÒu ®èi t­îng míi ph¸t sinh sau thêi ®iÓm giao ®Êt theo kho¸n 10, kh«ng ®­îc giao ®Êt dÉn ®Õn th¾c m¾c kÐo dµi g©y mÊt æn ®Þnh trong n«ng th«n. KÕt qu¶ lµ kh«ng cÊp ®­îc GCNQSD§ hoÆc cÊp ®­îc nh­ng ®¹t tû lÖ rÊt thÊp. UBND Thµnh Phè ®· chØ ®¹o c¸c ngµnh, c¸c cÊp liªn quan t×m c¸c gi¶i ph¸p ®Ó tiÕp tôc cÊp GCNQSD§, phÊn ®Êu cÊp chøng nhËn ®¹t 100% sè hé ë c¸c x· nµy, ®¶m b¶o kh«ng rò rèi, gi÷ ®oµn kÕt æn ®Þnh n«ng th«n, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Nguyªn nh©n chñ quan. Do néi bé l·nh ®¹o x· ch­a thèng nhÊt, ch­a thùc sù quan t©m tËp trung cho c«ng t¸c nµy, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tr­íc §¶ng, tr­íc nh©n d©n ch­a cao, cßn ng¹i va ch¹m, ch­a chñ ®éng nhiÖt t×nh t×m ph­¬ng ph¸p th¸o gì, v× vËy kÕt qu¶ giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ ë mét sè x· ®¹t thÊp. Ch­¬ng III Ph­¬ng h­íng vµ kiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn viÖc giao ®Êt - ®¨ng ký cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. I. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô. H oµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p LuËt ®Êt ®ai, lµm c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êt ®ai. X©y dùng ngµnh §Þa chÝnh ®ñ m¹nh ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh trong t­¬ng lai, lµm cho ®Êt ®ai ®­îc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý h¬n, cã hiÖu qu¶ cao t¹o ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, lµm cho mäi ng­êi d©n biÕt luËt, hiÓu luËt vµ lµm theo ph¸p luËt. Tæ chøc ®µo t¹o, båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh cã ®ñ n¨ng lùc, tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn tèt nhiÖm vô. Ngoµi ra chóng ta cÇn ph¶i häc hái kinh nghiÖm tõ n­íc ngoµi, trao ®æi hîp t¸c víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o vµo t×nh h×nh thùc tiÔn cña ®Êt n­íc. Ngµnh §Þa chÝnh cÇn ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh kh¸c cã liªn quan trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êt ®ai. Huy ®éng nguån lùc tèi ®a phôc vô cho c«ng t¸c ®Þa chÝnh. Tr­íc m¾t cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c giao ®Êt, ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD§ ban ®Çu vµ ®¨ng ký biÕn ®éng cho c¸c chñ sö dông ®Êt. ThiÕt lËp hå s¬ ®Þa chÝnh ®Çy ®ñ ®Ó lµm c¨n cø thùc thi c¸c chÝnh s¸ch ph¸p LuËt ®Êt ®ai, ®Æc biÖt ­u tiªn cho ®Êt N«ng nghiÖp, n«ng th«n. Trªn c¬ së giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cÇn rót ra nh÷ng kinh nghiÖm ®Ó tiÕn hµnh cÊp GCNQSD§ ®Êt ë n«ng th«n vµ ®« thÞ, giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ l©m nghiÖp. PhÊn ®Êu hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD§ ban ®Çu cho chñ thÓ sö dông ®Êt. §èi víi Thµnh Phè Hµ Néi ®Ó thùc hiÖn ®­îc ph­¬ng h­íng trªn, tr­íc m¾t ph¶i thùc hiÖn tèt mét sè nhiÖm vô sau: TiÕp tôc thùc hiÖn viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp cho sè hé vµ diÖn tÝch cßn l¹i. C¸c huyÖn, c¸c thÞ x· cßn nhiÒu hé ch­a cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp, tû lÖ giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ ®¹t thÊp cÇn nghiªm tóc kiÓm ®iÓm, ®Ó tËp trung chØ ®¹o viÖc giao ®Êt døt ®iÓm, phÊn ®Êu 100% sè hé ®­îc giao vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp. CÇn cã h­íng dÉn thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng ®Êt N«ng nghiÖp, khuyÕn khÝch vµ cã chÝnh s¸ch ­u tiªn n«ng d©n tÝch cùc chuyÓn ®æi chèng manh món, h×nh thµnh m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i. VÊn ®Ò hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh: Sau khi giao ®Êt, ®Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, sè hé ®· ®­îc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ ph¶i ®­îc ®¨ng ký chÝnh thøc trong sæ ®Þa chÝnh, ®ång thêi ph¶i chØnh s÷a b¶n ®å ®Ó thùc hiÖn ®óng th÷a ®Êt ®· giao cho hé gia ®×nh ngoµi thùc ®Þa. Do vËy, cÇn hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh ë c¸c x·, sím ®­a c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai vµo nÒ nÕp. II. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p. Qua nghiªn cøu thùc tiÔn viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi, Cho thÊy nh÷ng mÆt cßn tån t¹i, g©y c¶n trë cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn chñ yÕu tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò nh­: VÊn ®Ò quy ho¹ch sö dông ®Êt, qu¶n lý quü ®Êt 5% cña x·, vÊn ®Ò gi¶i quyÕt c¸c kho¶n thu nî ®Êt qu¶n treo, vÊn ®Ò hoµn thiÖn hå s¬ ®Þa chÝnh theo Th«ng t­ 364/1998/TT-TC§C ngµy 16-3-1998 vµ QuyÕt ®Þnh 499/Q§-§C ngµy 16-7-1995 cña Tæng côc §Þa chÝnh. Sù phèi hîp gi÷a c¸c ban ngµnh cã liªn quan vµ c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®Þa chÝnh. VÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai kÕt hîp víi chuyÓn ®æi ruéng ®Êt trong n«ng th«n. C«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ 1 ttrong 7 néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. §©y còng lµ tiÒn ®Ò cho viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ do ®ã ph¶i; LËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña x·, coi ®©y lµ nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, lµ c¬ së th¸o gì bÕ t¾c, gi¶i quyÕt tån t¹i ®èi víi c«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. HiÖn nay tèc ®é ®« thÞ ho¸ ë Hµ Néi rÊt cao, trong khi c«ng t¸c quy ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ch­a hoµn thiÖn. V× vËy KiÕn Tróc S­ tr­ëng Thµnh Phè ph¶i cã tr¸ch nhiÖm; chØ ®¹o phèi hîp víi Gi¸m ®èc Së §Þa ChÝnh ®Ó x¸c ®Þnh ranh giíi cô thÓ vÇ c«ng bè c«ng khai quy ho¹ch ®Ó d©n biÕt khu vùc ®Êt N«ng nghiÖp n»m trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ tõ nay ®Õn n¨m 2020. ThÈm ®Þnh néi dung quy ho¹ch cÊp x· ®Ó UBND c¸c huyÖn duyÖt kÕ ho¹ch, quy ho¹ch cÊp x·. KhÈn tr­¬ng chØ ®¹o lËp vµ c«ng bè quy ho¹ch ë c¸c khu vùc cã sö dông ®Êt N«ng nghiÖp thuéc ®Þa bµn c¸c quËn néi thµnh. §Ó tõ ®ã cã c¨n cø giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ cho tõng tr­êng hîp cô thÓ: §èi víi diÖn tÝch ®Êt giao n»m trong quy ho¹ch cã thêi h¹n tõ 1- 3 n¨m th× kh«ng cÊp GCNQSD§; cßn ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp giao ®Êt víi thêi h¹n dµi h¬n th× nªn cÊp GCNQSD§ t¹m thêi cho ng­êi d©n ®Ó hä yªn t©m s¶n xuÊt, ®Çu t­ vµo diÖn tÝch ®Êt cña m×nh. Bªn c¹nh c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tiÕp tôc kÕt hîp chØ ®¹o, déng viªn ng­êi d©n më réng phong trµo chuyÓn ®æi ruéng ®Êt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh CNH-H§H N«ng nghiÖp n«ng th«n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång t¹o ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n«ng th«n, tr¸nh t×nh tr¹ng ph©n t¸n manh món trong sö dông ®Êt. VÊn ®Ó quü ®Êt ®Ó l¹i 5% ë x·. LÇn ®Çu tiªn trong §iÒu 45 LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 quy ®Þnh vÒ viÖc gi÷ l¹i mét quü ®Êt dù phßng kh«ng qóa 5% ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu c«ng Ých t¹i ®Þa ph­¬ng. §©y lµ vÊn ®Ò míi, kh«ng nªn ®ång nhÊt víi quan niÖm quü ®Êt 5% lµm kinh tÕ phô gia ®×nh trong nh÷ng n¨m 1960 ®Õn1980, còng kh«ng nªn ®ång nhÊt víi quan niÖm vÒ quü ®Êt 10% lµm kinh tÕ gia ®×nh ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 27 LuËt ®Êt ®ai n¨m 1998. LuËt quy ®Þnh vÒ quü ®Êt nµy vµ giao cho H§ND tØnh vµ Thµnh Phè trùc thuéc Trung ¦¬ng quyÕt ®Þnh, c¨n cø vµo quü ®Êt, ®Æc ®iÓm vµ nhu cÇu cña ®Þa ph­¬ng m×nh mµ ®Ó l¹i mét vèn ®Êt kh«ng qu¸ 5% ®Êt N«ng nghiÖp. Môc ®Ých ®Ó l¹i quü ®Êt nµy lµ: X©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë n«ng th«n, hÖ thèng ®­êng x¸, cÇu cèng, tr­êng häc, bÖnh viÖn, c¬ së v¨n ho¸ ë n«ng th«n. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng Ých t¹i ®Þa ph­¬ng nh­ nhµ t×nh nghÜa, nghÜa trang liÖt sü.... vµ dïng ®Ó båi hoµn khi quy ho¹ch n»m ngoµi quü ®Êt dù phßng. Quü ®Êt nµy tuyÖt nhiªn kh«ng nh»m gi¶i quyÕt nhu cÇu nhµ ë cña nh©n d©n ë vïng n«ng th«n, còng kh«ng dïng vµo viÖc ph¸t canh thu t« mµ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých. ViÖc sö dông quü ®Êt nµy ®· ®­îc quy ®Þnh chi tiÕt t¹i §iÒu 14, 15 N§ 64/CP. Theo quy ®Þnh nµy, c¸c x· ®­îc quyÒn cho phÐp ®Êu thÇu, giao thÇu, ký hîp ®ång sö dông ®Êt cho mét sè ®èi t­îng nh­: c¸n bé viªn chøc, bé ®éi vÒ h­u sèng t¹i ®Þa ph­¬ng, con em c¸n bé ®Õn tuæi lao ®éng nh­ng ch­a cã viÖc lµm.....Kho¶n tiÒn cho thuª vµ ®Êu thÇu nµy nép vµo ng©n s¸ch x·, UBND huyÖn cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t viÖc chi tiªu cña x·. Tuy nhiªn, hiÖn nay t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng trªn c¶ n­íc nãi chung vµ t¹i mét sè x· trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi, ®Ó l¹i quü ®Êt nµy v­ît qu¸ møc quy ®Þnh vµ qu¶n lý thiÕu chÆt chÏ, dÉn ®Õn nhiÒu ®iÒu kh«ng hîp lý, g©y th¾c m¾c vµ ®éng ch¹m ®Õn lîi Ých cña nh©n d©n. Trong khi quü ®Êt nµy vÉn ®Ó v­ît qua møc quy ®Þnh 5% th× mét sè hé d©n vÉn kh«ng ®­îc giao ®Êt ®Ó ®¶m b¶o cuéc sèng cña m×nh, g©y khiÕu kiÖn trong nh©n d©n. Do vËy, cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt cô thÓ nh­: chØ ®Ó l¹i tèi ®a 5%, n¬i nµo cßn ®Ó qu¸ th× phÇn d«i ra ph¶i ®­îc ®­a vµo quü ®Êt giao cho ng­êi d©n. Sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n vµ quan träng nhÊt lµ vÊn ®Ò chi tiªu cña x· tõ nguån thu nµy. VÊn ®Ò c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh vµ thñ tôc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. VÒ mÉu giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Do trong kho¶n 3 §iÒu 38 LuËt ®Êt ®ai ghi kh«ng ®ñ côm tõ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, råi Th«ng t­ 02/TTLT ngµy 28-7-1997 l¹i ghi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt...ph¸t hµnh theo LuËt ®Êt ®ai 1993... cho nªn ®· g©y ra nhiÒu phiÒn to¸i trong thùc tÕ thi hµnh (nhiÒu n¬i ®· hái vµ ®Ò nghÞ c¬ quan b¸o chÝ gi¶i thÝch hoÆc lµm träng tµi). Chóng ta nªn kh¼ng ®Þnh r»ng: C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 1987, QuyÕt ®Þnh sè 201/Q§/§KTK ngµy 14/7/1989 cña Tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh cÊp GCNQSD§, LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993, Th«ng t­ 346/1998/TT-TC§C th× giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ mét lo¹i giÊy do Tæng côc qu¶n lý ruéng ®Êt tr­íc ®©y vµ nay lµ Tæng côc §Þa ChÝnh ph¸t hµnh theo mét mÉu duy nhÊt vµ thèng nhÊt trªn toµn quèc theo sè ký hiÖu ph¸t hµnh tõ sau ngµy 14/7/1989 trë ®i (liªn tôc nh­ xªri ®ång tiÒn giÊy, ®ång ng©n phiÕu, c«ng tr¸i....). Tõ ®ã ®Õn nay ch­a cã mét sù thay ®æi nµo vÒ GCNQSD§, chÝnh v× vËy chóng ta nªn sím cã quy ®Þnh l¹i ®Ó thèng nhÊt trong c¸ch hiÓu c¸c thuËt ng÷ vÒ GCNQSD§. VÒ thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23, 24, 25, 28 cña LuËt ®Êt ®ai th× c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp, thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chÝnh lµ c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao, cho thuª, thu håi ®Êt ®ã. ThÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt vµ c¸p GCNQSD§ ®èi víi mét th÷a ®Êt lµ gièng nhau. Quy ®Þnh nµy ®¶m b¶o qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai thèng nhÊt tËp trung vµo mét ®Çu mèi. C¸c thÈm quyÒn nµy theo nguyªn t¾c kh«ng ®­îc uû quyÒn cho cÊp d­íi. §Æc biÖt trong c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai hiÖn nay th× NghÞ ®Þnh 17/1999/N§-CP ngµy 29/3/1999 cña ChÝnh Phñ ®· ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ng­êi sö dông ®Êt nh­ng sau khi hoµn thµnh th× thÈm quyÒn cÊp GCNQSD§ kh«ng thÓ rót gän b»ng viÖc uû quyÒn cho cÊp d­íi mµ vÉn ph¶i theo thÈm quyÒn cÊp GCNQSD§ ®· quy ®Þnh trong LuËt ®Êt ®ai. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ cã thÓ ®¬n gi¶n ho¸ viÖc chØnh lý trªn GCNQSD§ sau khi hoµn thµnh thñ tôc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt (®èi víi tr­êng hîp kh«ng cÇn ph¶i cÊp GCNQSD§ míi) b»ng viÖc giao thÈm quyÒn chØnh lý sè liÖu giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh, §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt nÕu thuéc thÈm quyÒn cña UBND cÊp tØnh, cho Tr­ëng phßng §Þa chÝnh nÕu thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn. VÒ tr×nh tù cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c ®Þa ph­¬ng vÉn tæ chøc xÐt cÊp GCNQSD§ theo tr×nh tù 3 cÊp (x·, huyÖn, Thµnh Phè) Theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 346/1998/TT-TC§C ngµy 16/3/1998 cña Tæng Côc §Þa ChÝnh. Qua thùc tÕ triÓn khai nhiÒu ®Þa ph­¬ng cho r»ng nÕu lµm theo quy ®Þnh trªn th× qu¸ phøc t¹p vµ kÐo dµi thêi gian vµ kh«ng ®ñ ng­êi ®Ó tham gia suèt qu¸ tr×nh xÐt duyÖt ë c¸c cÊp. HiÖn nay ®· cã nhiÒu ®Þa ph­¬ng c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong lÜnh vùc nµy nh­ sau; NÕu cã ®ñ giÊy tê hîp lÖ th× kh«ng cÇn tæ chøc xÐt duyÖt t¹i x·, mµ chuyÓn th¼ng hå s¬ lªn Së §Þa ChÝnh ®Ó tr×nh UBND Thµnh Phè cÊp. Nh÷ng tr­êng hîp ch­a ®ñ giÊy tê hîp lÖ th× tæ chøc xÐt duyÖt ë x·, cÊp huyÖn ph¶i cö ng­êi tham gia. VÒ viÖc tù kª khai vµ ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh khi cÊp GCNQSD§. §Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é cÊp GCNQSD§, nh»m ®i vµo qu¶n lý ®Êt ®ai hiÖu qu¶ h¬n, ngµy 01/7/1999 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· cã ChØ thÞ sè 19/1999/CT-TTg ®Ò ra biÖn ph¸p ®Èy m¹nh viÖc hoµn thµnh cÊp GCNQSD§. §ång thêi Tæng côc §Þa chÝnh vµ Bé Tµi chÝnh ®· h­íng dÉn thùc hiÖn ChØ thÞ nµy t¹i Th«ng t­ liªn tÞch sè 1442/1999/TTLT.TC§C – BTC ngµy 21/9/1999. Trong ®ã quy ®Þnh viÖc ng­êi d©n tù kª khai, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ diÖn tÝch sö dông ®Êt vÒ viÖc ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh. §©y lµ chñ tr­¬ng th«ng tho¸ng hîp lßng d©n, tuy nhiªn cßn cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu: Khi ng­êi sö dông ®Êt tù kª khai ®¨ng ký xin cÊp GCNQSD§ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ diÖn tÝch sö dông th× trong hå s¬ ®Þa chÝnh kh«ng cã b¶n ®å chÝnh khu ®Êt (x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®Þa ®iÓm, diÖn tÝch, vÞ trÝ th÷a ®Êt). Lóc ®ã nÕu ph¸t sinh tranh chÊp, th× hËu qu¶ ph¸p lý gi¶i quyÕt nh­ thÕ nµo? Do ®ã ®Ó h¹n chÕ tèi ®a viÖc tù kª khai cÊp GCNQSD§ cã thÓ thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p sau: §èi víi nh÷ng ®Þa ph­¬ng cßn l¹i Ýt diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp ch­a cÊp GCNQSD§ (kho¶ng d­íi 30% diÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp) nªn tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký xÐt cÊp theo quy tr×nh vËn hµnh cña tõng ®Þa ph­¬ng. §èi víi ®Êt ë n«ng th«n, n¬i nµo cã b¶n ®å ®Þa chÝnh chÝnh quy th× øng dông ®­a vµo thùc hiÖn viÖc cÊp GCNQSD§. Cßn n¬i nµo ch­a cã b¶n ®å ®Þa chÝnh th× tËp trung khai th¸c tèi ®a sè liÖu, t­ liÖu vÒ b¶n ®å vµ cã thÓ ®o khèng chÕ tõng côm d©n, tõng khu (vµi chôc hé) nh»m x¸c ®Þnh vÞ trÝ s¬ ®å khu ®Êt khi tù kª khai xin cÊp GCNQSD§. §ång thêi ®©y lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan thÈm quyÒn kh¾c phôc hËu qu¶ ph¸p lý khi cã tranh chÊp ph¸p lý ph¸t sinh. VÒ m« h×nh Së §Þa ChÝnh- Nhµ ®Êt vµ nh÷ng gi¶i ph¸p. §Ó thèng nhÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ, ®Êt trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi, Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh sè 10/1999/Q§-TTg ngµy 29-1-1999, thµnh lËp Së §Þa chÝnh- Nhµ ®Êt Hµ Néi trªn c¬ së s¸t nhËp hai Së §Þa chÝnh vµ Nhµ ®Êt tr­íc ®©y cña Hµ Néi. Qua thêi gian ho¹t ®éng víi m« h×nh nµy, Hµ Néi ®· thùc sù cã mét tiÕng nãi chung trong viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, c¸c ChØ thÞ, NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Thµnh Phè trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ, ®Êt trªn ®Þa bµn, më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi míi ®Ó Thµnh Phè tiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, thùc hiÖn “mét cöa cho d©n khi hä cÇn giÊy tê, hå s¬ vÒ nhµ ®Êt. Hîp nhÊt së Nhµ ®Êt vµ së §Þa chÝnh lµ b­íc quan träng ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp mét c¬ quan ®¨ng ký ®Êt ®ai thèng nhÊt ë mçi tØnh, thµnh phè. C¬ quan hîp nhÊt sÏ sã phßng ban chøc n¨ng nhiÒu h¬n, mçi bé phËn ®¶m nhËn mét nhiÖm vô. Nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng viÖc ®­îc giao trong qu¸ tr×nh qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®­îc cËp nhËt liªn tôc tõ ®ã cã biÖn ph¸p th¸o gì nh÷ng v­íng m¾c. Tõ ®ã cã c¬ së ®Ó chóng ta nghØ ®Õn thµnh lËp phßng gi¶i quyÕt nhanh c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Êt ®ai, tr¶ lêi cho ng­êi d©n vÒ nh÷ng th¾c m¾c liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. §©y còng lµ m« h×nh ®Ó nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c trªn c¶ n­íc cÇn tham kh¶o vµ thùc hiÖn. VÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan, ban ngµnh cã liªn quan. ViÖc qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai ®Õn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh­: N«ng, L©m nghiÖp, X©y dùng, Thuû lîi, Khai kho¸ng, M«i tr­êng....Trong thêi gian qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn vÉn cßn nhiÒu chång chÐo, sù ph©n c«ng, ph©n cÊp kh«ng rá rµng, mét vÝ dô nh­ trong qu¸ tr×nh ®¨ng ký vµ cÊp GCNQSD§; Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n chñ tr× viÖc x©y dùng vµ tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 64/ChÝnh phñ vÒ ®Êt N«ng nghiÖp, ®Õn nay ®­îc söa ®æi bæ sung b»ng NghÞ ®Þnh 85/ChÝnh phñ vµ gÇn ®©y lµ N§ 02/ChÝnh phñ vÒ ®Êt L©m nghiÖp. Bé x©y dùng chñ tr× tr×nh ChÝnh phñ NghÞ ®Þnh 60, 61 vµ ban hµnh chØ ®¹o nhµ ë do Bé x©y dùng lµm th­êng trùc, chØ ®¹o cÊp GCNQSD§. Trong khi ®ã LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh GCNQSD§ do c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai Trung ¦¬ng ph¸t hµnh. ChÝnh v× vËy chóng ta nªn quy ®Þnh chøc n¨ng rá rµng cña c¸c c¬ quan, nh»m tr¸nh sù chång chÐo lÉn nhau trong qua tr×nh thùc hiÖn, thiÕt nghÜ nªn tËp trung vÒ mét mèi qu¶n lý ®ã lµ Së §Þa chÝnh - Nhµ ®Êt th× hîp lý h¬n. VÒ c«ng t¸c ®¹o t¹o c¸n bé ®Þa chÝnh. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· tõng d¹y: C¸n bé lµ c¸i gèc cña mäi c«ng viÖc, c«ng viÖc thµnh c«ng hay thÊt b¹i ®Òu do c¸n bé tèt hay kÐm. Qu¶n lý ®Êt ®ai lµ lÜnh vùc kh¸ phøc t¹p vµ rÊt nh¹y c¶m, nªn trong ®êi sèng x· héi cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Êt ®ai cÇn ®­îc bæ sung vµ gi¶i quyÕt. Thùc tÕ cho thÊy tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé nhÊt lµ c¸n bé ®Þa chÝnh x· cßn yÕu, vµ kh«ng æn ®Þnh, ch­a ®­îc ®µo t¹o mét c¸ch chÝnh quy. Nªn khi gi¶i quyÕt mét sè tranh chÊp ®Êt ®ai ngay t¹i c¬ së cßn lóng tóng, chËm ch¹p. ChÝnh v× thÕ ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé ngay tõ cÊp c¬ së v× hä lµ nh÷ng ng­êi n¾m rá t×nh h×nh t¹i ®Þa ph­¬ng h¬n hÕt, hiÓu tËp qu¸n, lèi sèng cña ng­êi d©n, nªn c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho d©n hiÓu biÕt vÒ LuËt ®Êt ®ai sÎ rÊt thuËn lîi. CÇn t¹o ®iÒu kiÖn vµ hç trî kinh phÝ ®Ó c¸n bé qu¶n lý tham gia c¸c líp n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n, ®µo t¹o míi còng nh­ viÖc ®µo t¹o l¹i ®Ó bæ sung nguån nh©n lùc cho lÜnh vùc qu¶n lý ®Þa chÝnh. KÕt luËn VÊn ®Ò ®Êt ®ai ë Hµ Néi lµ vÊn ®Ò rÊt nh¹y c¶m, t¸c ®éng vµ liªn quan tíi c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi, trËt tù an ninh cña Thµnh Phè. Cïng víi qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp cña Hµ Néi ngµy cµng bÞ thu hÑp vµ gi¸ trÞ ®Êt n«ng nghiÖp ngµy cµng cao d­íi t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. ChÝnh v× lÏ ®ã mµ nhu cÇu vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ sù chuyÓn dÞch ®Êt ®ai ngµy cµng diÔn biÕn phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ cña c¸c c¬ quan, ban ngµnh cã liªn quan. C«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã vai trß rÊt quan träng trong néi dung qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. Nã chÝnh lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý theo dâi thùc hiÖn biÕn ®éng cña c¸c lo¹i ®Êt ®ai, ®iÒu tiÕt thuÕ, ®iÒu tiÕt c¶ sù tÝch tô theo ý chÝ cña Nhµ n­íc. Cßn ®èi víi ng­êi sö dông ®Êt th× GCNQSD§ t¹o c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c trong quan hÖ gi÷a hä víi Nhµ n­íc, t¹o niÒm tin v÷ng ch¾c ®Ó ng­êi sö dông ®Êt yªn t©m ®Çu t­ s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, cïng víi c¶ n­íc UBND Thµnh Phè Hµ Néi ®· chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn kh¸ s¸t sao. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn lµ t­¬ng ®èi cao, tuy nhiªn cßn kh¸ nhiÒu tån ®äng cÇn ®­îc gi¶i quyÕt ®Ó c«ng t¸c cÊp GCNQSD§ trªn ®Þa bµn Thµnh Phè sím hoµn thµnh, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ h¬n quü ®Êt ®ai cña m×nh. Trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o, cïng c¸c c¸n bé thuéc phßng §KTK-TTL-Së §Þa ChÝnh- Nhµ §Êt Hµ Néi em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Víi môc ®Ých t×m hiÓu mét sè tån t¹i chñ yÕu vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§. Tuy nhiªn víi tr×nh ®é vµ thêi gian cã h¹n, ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái ®­îc nh÷ng thiÕu sãt, rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña b¹n ®äc ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Phô lôc MéT Sè B¶NG BIÓU LI£N QUAN (MÉu sè 6a/§K) Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc. ®¬n xin ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt. KÝnh g÷i: Chñ sö dông ®Êt* : Hä tªn chñ hé gia ®×nh( c¸ nh©n): N¨m sinh ( cña chñ hé gia ®×nh, c¸ nh©n): - Sè CMND cÊp ngµy...../..../ ....t¹i TØnh(TP)..... Hä vµ tªn vî/chång(cña chñ hé gia ®×nh, c¸ nh©n)............ Tªn tæ chøc N¬i th­êng tró: Lµm ®¬n xin ®¨ng ký quyÒn sö dông tæng diÖn tÝch ®Êt........m2 (B»ng ch÷ ) C¸c th÷a (l«) ®Êt xin ®¨ng ký ®­îc kª khai trong b¶ng sau: Tê B§ sè Thöa sè §Þa danh DiÖn TÝch (m2) Lo¹i ®Êt Môc ®Ých sö dông Thêi h¹n sö dông** Nguån gèc sö dông 1 2 Ghi chó: * Chñ sö dông ®Êt lµ hé gia ®×nh cÇn ghi râ: Hé «ng (bµ) vµ hä tªn chñ hé. Hé gia ®×nh chØ khai phÇn diÖn tÝch thuéc quyÒn sö dông chung cña c¶ hé gia ®×nh. Th÷a ®Êt thuéc quyÒn sö dông cña riªng mét sè thµnh viªn trong hé gia ®×nh ph¶i lµm ®¬n riªng. ** Cét thêi h¹n sö dông do UBND x· (ph­êng, thÞ trÊn) x¸c ®Þnh. NguyÖn väng xin ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chung (riªng) cho c¸c th÷a ®Êt nh­ sau: CÊp cho mçi th÷a mét giÊy cho c¸c th÷a sè: CÊp chung mét giÊy cho c¸c th÷a ®Êt sè: 4. KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau: Chóng t«i xin cam ®oan néi dung kª khai trªn ®¬n lµ ®óng thùc tÕ vµ xin høa chÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch, ph¸p LuËt ®Êt ®ai. Ngµy.......th¸ng......n¨m..... Ng­êi sö dông ®Êt(Ký tªn) (C¬ quan, tæ chøc th× thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) ý kiÕn cña Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn) Ngµy.......th¸ng......n¨m...... t/m Uû ban nh©n d©n Chñ tÞch (Ký tªn, ®ãng dÊu) ý kiÕn cña c¬ quan ®Þa chÝnh cÊp cã thÈm quyÒn (MÉu sè 25/§K) Céng Hoµ X· Héi Chñ NghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc. ®¬n xin cÊp ®æi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. KÝnh g÷i: Chñ sö dông ®Êt* : Hä tªn chñ hé gia ®×nh( c¸ nh©n): N¨m sinh ( cña chñ hé gia ®×nh, c¸ nh©n): - Sè CMND cÊp ngµy...../..../ ....t¹i TØnh(TP)..... Hä vµ tªn vî/chång(cña chñ hé gia ®×nh, c¸ nh©n)............ Tªn tæ chøc Thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè:...............ngµy...../...../................... N¬i th­êng tró: Lµm ®¬n xin cÊp ®æi giÊy chøng nhËn QSD§ thay thÕ giÊy chøng nhËn QSD§ ®· cÊp sè:................../QSD§. C¸c th÷a (l«) ®Êt xin ®­îc cÊp ®æi giÊy chøng nhËn liÖt kª trong b¶ng sau: Tê B§ sè Thöa sè §Þa danh DiÖn TÝch (m2) Lo¹i ®Êt Môc ®Ých sö dông Thêi h¹n sö dông** Nguån gèc sö dông Cò Míi Cò Míi Cò Míi Céng Ghi chó: * Chñ sö dông ®Êt lµ hé gia ®×nh cÇn ghi râ: Hé «ng (bµ) vµ hä tªn chñ hé. Lý do xin cÊp ®æi giÊy chøng nhËn: - Do ®o ®¹c l¹i - GiÊy cò bÞ h­ háng - Cã sù nhÇm lÉn trªn giÊy tê ®· cÊp - Do nhu cÇu lµm biÕn ®éng NguyÖn väng xin ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt chung (riªng) cho c¸c th÷a ®Êt nh­ sau: CÊp cho mçi th÷a mét giÊy cho c¸c th÷a sè: CÊp chung mét giÊy cho c¸c th÷a ®Êt sè: KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau: Chóng t«i xin cam ®oan néi dung kª khai trªn ®¬n lµ ®óng thùc tÕ vµ xin høa chÊp hµnh nghiªm chØnh chÝnh s¸ch, ph¸p LuËt ®Êt ®ai. Ngµy.......th¸ng......n¨m..... Ng­êi sö dông ®Êt(Ký tªn) (C¬ quan, tæ chøc th× thñ tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu) ý kiÕn cña Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng, thÞ trÊn) Ngµy.......th¸ng......n¨m...... t/m Uû ban nh©n d©n Chñ tÞch (Ký tªn, ®ãng dÊu) ý kiÕn cña c¬ quan ®Þa chÝnh cÊp cã thÈm quyÒn (MÉu sè 6c/§K) céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc §¬n xin ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt (Dïng cho viÖc tù kª khai ®Êt N«ng nghiÖp, L©m nghiÖp cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ë nh÷ng n¬i ch­a cã b¶n ®å ®Þa chÝnh) KÝnh göi: .... Hä tªn chñ hé gia ®×nh (c¸ nh©n):.................................N¨m sinh........ -Sè CMND........................cÊp ngµy...../..../..... t¹i TØnh (Thµnh Phè)...... -Sè sæ ®¨ng ký hé khÈu:..............cïng víi vî (chång) cã hä tªn............. 2. N¬i th­êng tró: .... 3. Lµm ®¬n xin ®¨ng ký sö dông tæng diÖn tÝch ®Êt:............................m2 (B»ng ch÷: ..) C¸c thöa (l«) ®Êt xin ®¨ng ký ®­îc kª khai trong b¶ng sau: Thø tù Thöa ®Êt DiÖn tÝch (m2) §Þa danh (xø ®ång) Tø cËn Lo¹i ®Êt Nguån gèc sö dông ®Êt 1 - §«ng gi¸p : - T©y gi¸p : - Nam gi¸p : - B¾c gi¸p : 2 - §«ng gi¸p : - T©y gi¸p : - Nam gi¸p : - B¾c gi¸p : 3 - §«ng gi¸p : - T©y gi¸p : - Nam gi¸p : - B¾c gi¸p : 4 - §«ng gi¸p : - T©y gi¸p : - Nam gi¸p : - B¾c gi¸p : Céng T«i cam ®oan: Néi dung kª khai trªn lµ ®óng víi thùc tÕ, nÕu sai xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt; SÎ chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; Lµm thñ tôc ®æi giÊy chøng nhËn khi Nhµ n­íc ®o ®¹c lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh; Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tµi chÝnh cña ng­êi sö dông ®Êt ®èi víi Nhµ n­íc. KÌm theo ®¬n nµy cã c¸c giÊy tê sau: ... ... ... ... Ngµy....th¸ng....n¨m..... Ng­êi sö dông ®Êt (Ký tªn) ý kiÕn cña tr­ëng th«n . .... .... .... Ngµy.....th¸ng....n¨m.... TR­ëng th«n (Ký vµ ghi rá hä tªn) ý kiÕn cña UBND cÊp x· . ... .... .... Ngµy.....th¸ng.....n¨m...... T/m Uû ban nh©n d©n Chñ tÞch (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Danh môc tµi liÖu tham kh¶o LuËt ®Êt ®ai. NghÞ ®Þnh 64/N§-CP ngµy 27/9/1993 vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh vÒ giao ®Êt N«ng NghiÖp cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông l©u dµi vao môc ®Ých s¶n xuÊt N«ng NghiÖp. NghÞ ®Þnh 85/1999/N§-CP ngµy 28/9/1999 ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh 64/N§-CP. Th«ng t­ 346/1998/TT-TC§C ngµy 16/3/1998 h­íng dÉn thñ tôc ®¨ng ký ®Êt ®ai, lËp hå s¬ ®Þa chÝnh vµ cÊp GCNQSD§. ChØ thÞ sè 10/1998/CT-TTg vÒ ®Èy m¹nh vµ hoµn thiÖn viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng NghiÖp. ChØ thÞ sè 18/1999/CT-TTg ngµy1/7/1999 vÒ mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh vµ hoµn thiÖn viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng NghiÖp, L©m NghiÖp, §Êt ë n«ng th«n vµo n¨m 2000. Th«ng t­ liªn tÞch sè 1442/1999/TTLT-TC§C-BTC h­íng dÉn cÊp GCNQSD§ theo ChØ thÞ sè 18/1999/CT-TTg ngµy1/7/1999. C«ng v¨n 1427/CV-§C ngµy13/10/1995 vÒ h­íng dÉn xö lý mét sè vÊn ®Ò ®Êt ®ai ®Ó cÊp GCNQSD§. QuyÕt ®Þnh 1615/Q§-UBND Thµnh Phè Hµ Néi vÒ giao ®Êt theo N§ 64/CP. Gi¸o tr×nh §¨ng Ký Thèng Kª - Tr­êng §HKTQD HN Gi¸o tr×nh Qu¶n Lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai vµ nhµ ë - Tr­êng §HKTQDHN Gi¸o tr×nh Kinh TÕ Tµi Nguyªn §Êt - Tr­êng §HKTQD HN T¹p chÝ §Þa ChÝnh. B¸o c¸o tæng kÕt cña Së §Þa ChÝnh Nhµ §Êt Hµ Néi. Mét sè v¨n b¶n vµ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan. Môc lôc Trang ®Æt vÊn ®Ò 1 Ch­¬ng.I C¬ së lý luËn chung vÒ giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ n«ng nghiÖp.. 3 I. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ së h÷u vµ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. 3 1. Së h÷u ®Êt ®ai. 3 2. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i ®Êt N«ng nghiÖp . 4 3. Chñ thÓ sö dông ®Êt N«ng nghiÖp 5 4. Thêi h¹n sö dông ®Êt N«ng nghiÖp 6 II. Giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ 8 1. B¶n chÊt cña viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ 8 2. Vai trß cña viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ 9 3. C¸c nguyªn t¾c vµ c¨n cø ®Ó giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ N«ng nghiÖp 11 4. §èi t­îng ®­îc cÊp GCNQSD§ 12 5. Tr×nh tù vµ thñ tôc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ 14 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt N«ng nghiÖp Hµ Néi. 27 I. T×nh h×nh thùc hiÖn trªn c¶ n­íc vÒ giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ 27 1. S¬ l­îc lÞch sö giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë ViÖt Nam 27 2. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc 31 II. §Æc ®iÓm, t×nh h×nh qu¶n lý sö dông ®Êt N«ng nghiÖp Hµ Néi 33 1. DiÖn tÝch ®Êt N«ng nghiÖp Hµ Néi . 33 2. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt N«ng nghiÖp trong th¬i gian qua ttªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi............ 35 III. Néi dung giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt N«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn Thµnh Phè Hµ Néi . 36 1. X¸c ®Þnh tæng quü ®Êt N«ng nghiÖp vµ quü ®Êt N«ng nghiÖp ®Ó giao æn ®Þnh cho hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n 36 2. Thèng kª nh©n khÈu ®­îc giao ®Êt n«ng nghiÖp sö dông æn ®Þnh vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ...........................................................37 3. C«ng t¸c tæ chøc................................................................................38 IV. C¸c b­íc triÓn khai thùc hiÖn................................................................41 4.1 §èi víi c¸c x· n»m ngoµi vïng quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ.....42 4.2 §èi víi c¸c x· n»m trong vïng quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ.....53 Ch­¬ngIII. Ph­¬ng h­íng vµ kiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn viÖc giao ®Êt vµ cÊp GCNQSD§ 74 I. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô. 74 II. Mét sè kiÕn nghÞ vÒ gi¶i ph¸p. 75 VÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai kÕt hîp víi chuyÓn ®æi ruéng ®Êt......................................... 75 VÊn ®Ò quü ®Êt 5% ®Ó l¹i ë x· 76 VÊn ®Ò c¶i tiÕn c¸c quy tr×nh vµ thñ tôc giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.................. 77 VÒ viÖc tù kª khai vµ ghi nî nghÜa vô tµi chÝnh khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®©t............... 79 VÒ m« h×nh Së §Þa ChÝnh - Nhµ §Êt vµ gi¶i ph¸p 80 VÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan, ban ngµnh cã liªn quan 81 VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®Þa chÝnh 81 KÕt luËn. 83 Phô lôc 84 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 90

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội.DOC
Luận văn liên quan