Đề tài Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy

Lời nói đầu 1. Đặt vấn đề Tiêu thụ sản phẩm là hoạt động rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ sản xuất kinh doanh và kết thúc vòng lưu chuyển tiền tệ từ T-H-H’-T’. Thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm thực chất là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá-đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng nhằm thu được khoản tiền lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra tức là có lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói một cách khác, tiêu thụ sản phẩm là cầu nối trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng giúp người tiêu dùng có được sản phẩm mà họ mong muốn và giúp người sản xuất thu được khoản tiền đã bỏ ra. Một doanh nghiệp tồn tại được trên thị trường là nhờ thu được khoản tiền lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra thông qua việc tiêu thụ được sản phẩm đã sản xuất ra. Một sản phẩm sản xuất không tiêu thụ được thì doanh nghiệp có sản phẩm đó khó có cơ hội tồn tại trên thị trường và có khi dẫn đến phá sản. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng vận động, và vận dụng tất cả những gì có được cũng như huy động hết nguồn lực để đề ra các chính sách, chiến lược giúp cho việc thực hiện tốt hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhằm củng cố và nâng cao vị thế của mình trên thương trường. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp nhưng là hoạt động luôn được các doanh nghiệp quan tâm giải quyết và các doanh nghiệp cũng luôn gặp phải những vấn đề vướng mắc trong việc tiêu thụ những sản phẩm mà mình sản xuất ra. Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường thì tiêu thụ được sản phẩm sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp. Bán được sản phẩm coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ của một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng “bán hàng là bước nhảy nguy hiểm chết người” mà các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi cách để vượt qua mới có thể đứng vững và phát triển được trên thị trường. Qua quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị, em thấy công ty đã không ngừng đổi mới trong tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trường và đã đạt được những thành công nhất định. Nhưng những năm gần đây Công ty đã gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Đây là những vấn đề mà công ty cần phải nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới để có thể tiếp tục sự phát triển của công ty trong tương lai. Trước những vấn đề bức thiết đó của Công ty, em mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy” làm đề tài nghiên cứu cho thực tập chuyên đề của mình. Mục lục Lời nói đầu 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1. Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Phạm vi nghiên cứu 2 Chương I Tiêu thụ sản phẩm-một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp 3 1.1 Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3 1.1.1 Khái niệm và quan điểm về tiêu thụ sản phẩm 3 1.1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 3 1.1.1.2. Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm 3 1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5 1.1.2.1. Vai trò 5 1.1.2.2. ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 6 1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 7 1.2.1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm 7 1.2.2. Xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 10 1.2.2.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 10 1.2.2.2 Nội dung cơ bản của chiến lược tiêu thụ sản phẩm 11 1.2.3. Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm 17 1.2.3.1. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 17 1.2.3.2. Huy động các nguồn lực để sản xuất 19 1.2.3.3. Thiết lập kênh phân phối và điểm bán hàng 19 1.2.3.4. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 21 1.2.3.5. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 22 1.2.3.6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sau bán hàng 23 1.2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 23 1.2.4.1. Các thông tin phục vụ cho việc đánh giá 24 1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá 24 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 25 1.3.1 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 25 1.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 27 Chương II Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 30 2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 31 2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 32 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý và lao động của công ty 32 2.1.3.2. Đặc điểm về nguồn vốn sản xuất của công ty 34 2.1.3.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ của công ty 35 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 35 2.1.4.1. Kết quả sản xuất của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 35 2.1.4.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm qua 39 2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty trong thời gian qua 40 2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 40 2.2.1.1 Các yếu tố khách quan 40 2.2.1.2 Các yếu tố thuộc về công ty 46 2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 48 2.2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng 48 2.2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 53 2.2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức bán 56 2.3. Một số đánh giá về kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 60 2.3.1.Những mặt mạnh 60 2.3.2. Những hạn chế và vấn đề cần giải quyết 61 Chương III Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 63 3.1. Dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ bánh kẹo ở Việt Nam và phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới 63 3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ bánh kẹo ở Việt Nam: 63 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới: 64 3.1.2.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 64 3.1.2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2002: 65 3.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 65 3.2.1. Tăng cường lực lượng và nâng cao trình độ cho cán bộ kinh doanh 65 3.2.1.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy tiêu thụ 65 3.1.1.2. Tuyển chọn và đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực: 67 3.2.2. Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ 68 3.2.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 68 3.2.2.2. Xây dựng các chính sách tiêu thụ cho từng khu vực thị trường và mở rộng thị trường ra các khu vực khác 70 3.2.3. Hoàn thiện sản phẩm 71 3.2.3.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có 71 3.2.3.2. Đa dạng hoá sản phẩm 74 3.2.4. Xây dựng chiến lược giá cho sản phẩm của mình 76 3.2.4.1. Nghiên cứu các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trường 76 3.2.4.2. Xây dựng chính sách giá linh hoạt cho từng khu vực thị trường 77 3.2.5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 78 3.2.5.1. Tổ chức sắp xếp và khai thác có hiệu quả mạng lưới đại lý tiêu thụ hiện có 78 3.2.5.2. Mở rộng và hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ 79 3.2.6. Xây dựng chính sách tăng cường xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 79 3.2.6.1. Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp thương hiệu 80 3.2.6.2. áp dụng các hình thức xúc tiến một cách linh hoạt và đánh giá hiệu quả sử dụng các hình thức xúc tiến đó 80 Kết luận 83 Tài liệu tham khảo 84

doc87 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị - Thực trạng và giải pháp thúc đẩy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiªu thô cña c«ng ty cã kh¾p c¸c tØnh tõ miÒn B¾c ®Õn T©y Nguyªn víi c¶ ®¹i lý lµ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i quèc doanh vµ c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i ngoµi quèc doanh còng nh­ c¸c ®¹i lý t­ nh©n. S¶n phÈm ®­îc tiªu thô qua ph­¬ng thøc nµy lµ rÊt lín chiÕm trªn 80% tæng l­îng tiªu thô cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ®­îc tèt h¬n. Qua ph­¬ng thøc tiªu thô nµy, s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng víi thÞ tr­êng réng lín h¬nvµ víi nhu cÇu kh¸ch hµng ®a d¹ng h¬n. Qua b¶ng 4 cho thÊy l­îng tiªu thô theo ph­¬ng thøc tiªu thô gi¸n tiÕp cña n¨m 1998 ®¹t 727.66 tÊn chiÕm 87,89% tæng l­îng tiªu thô, n¨m 1999 qua ph­¬ng thøc nµy tiªu thô ®¹t 747.89 tÊn chiÕm 87,75% vµ t¨ng 20.23 tÊn (t¨ng 2,78%) so víi n¨m1998, n¨m 2000 tiªu thô theo ph­¬ng thøc nµy ®¹t 780.38 tÊn chiÕm 87,68% vµ t¨ng 32.49 tÊn (t¨ng 4,34%) so víi n¨m 1999, n¨m 2001 tiªu thô ®¹t 936.52 tÊn chiÕm 87,90% vµ t¨ng 156.14 tÊn (t¨ng 20,01%) so víi n¨m 2000. Ph­¬ng thøc tiªu thô gi¸n tiÕp ®· gióp Ých rÊt nhiÒu cho c«ng ty trong viÖc më réng thÞ tr­êng còng nh­ ®¸p øng réng r·i cho nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng trªn c¸c vïng miÒn cña ®Êt n­íc. Qua ph©n tÝch cho thÊy sù ®ãng gãp cña ph­¬ng thøc tiªu thô gi¸n tiÕp ®èi víi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty lµ rÊt quan träng. Trong ®ã c«ng ty ph¶i lu«n quan t©m ®Õn nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc vµ duy tr× mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng, Ngoµi ra c«ng ty còng ph¶i t×m kiÕm vµ l«i kÐo kh¸ch hµng míi ®Ó ®Èy m¹nh vµ t¨ng khèi l­îng s¶n phÈm ®­îc tiªu thô. 2.3. Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 2.3.1.Nh÷ng mÆt m¹nh Víi nh÷ng g× ®· cã ®­îc trong nhiÒu n¨m s¶n xuÊt vµ kinh doanh b¸nh kÑo, c«ng ty ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó tiÕp tôc më réng vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt b¸nh kÑo víi khèi l­îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô sau cao h¬n n¨m tr­íc. §ã lµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nhê nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ nh÷ng kinh nghiÖm cã ®­îc tõ nh÷ng n¨m tr­íc. Nh÷ng kinh nghiÖm vµ nh÷ng yÕu tè ®em ®Õn sù thµnh c«ng cho c«ng ty lµ: + Lu«n ®¶m b¶o uy tÝn cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng vµ cã mèi quan hÖ g¾n bã chÆt chÏ víi c¸c ®¹i lý vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng. ThÓ hiÖn râ qua b»ng chøng lµ kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng kh¸c mµ ng­êi tiªu dïng vÉn biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty vµ chÊp nhËn nã. §©y lµ ®iÓm rÊt quan träng t¹o nªn sù thµnh c«ng cña c«ng ty hiÖn nay vµ ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi cña c«ng ty trong t­¬ng lai. +Cã sù ®ång lßng hîp søc cña tÊt c¶ c¸n bé lÉn c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, hä cïng nhau chung søc x©y dùng c«ng ty ngµy mét lín m¹nh vµ ph¸t triÓn ®i lªn v× quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña mçi ng­êi. +C«ng ty ®­a ra ®­îc c¸c chÝnh s¸ch gi¸ vµ chiÕt khÊu hîp lý cho tõng vïng tõng khu vùc nh»m thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ë c¸c ®¹i lý vµ ®Çu mèi tiªu thô. C«ng ty còng lu«n quan t©m ®Õn lîi Ých cña kh¸ch hµng, kÓ c¶ lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng trùc tiÕp th«ng qua viÖc kÕt hîp lîi Ých cña c«ng ty víi c¸c ®¹i lý vµ ng­êi tiªu dïng. C«ng ty lu«n ®¶m b¶o r»ng c¸c s¶n phÈm ®­a ra ®¹t chÊt l­îng tèt nhÊt, c«ng ty coi träng vµ lÊy chÊt l­îng s¶n phÈm lµm th­íc ®o uy tÝn cña b¸nh kÑo H÷u NghÞ trªn thÞ tr­êng. +C«ng ty ®· cã ®Þnh h­íng ®óng ®¾n nhiÖm vô s¶n xuÊt cña m×nh lµ dùa trªn tiÒm lùc hiÖn cã cña m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu ng­êi tiªu dïng vµ x©y dùng l¹i ®­îc mét hÖ thèng kªnh ph©n phèi hîp lý trong ®iÒu kiÖn hiÖn cã cña c«ng ty. C«ng ty ®· gi¶m bít mét sè cöa hµng, ®¹i lý tiªu thô kh«ng cã hiÖu qu¶, gi¶m sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¹i lý trªn mét cïng mét khu vùc vµ tiÕn hµnh x©y dùng c¸c cöa hµng, ®¹i lý míi lu«n tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ tiªu thô cña tõng ®¹i lý. 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt Bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè ®em l¹i nh÷ng thµnh c«ng cho c«ng ty trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty cßn gÆp ph¶i mét sè h¹n chÕ c¶n trë ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. §ã lµ: M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· l¹c hËu h¬n so víi c¸c ®èi thñ trong ngµnh. §©y lµ yÕu tè ®Çu tiªn ¶nh h­ëng ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Lµm cho søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng yÕu ®i vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm khã kh¨n h¬n c¸c ®èi thñ kh¸c. Do lùc l­îng lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn máng vµ Ýt nªn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng tiÕn hµnh ch­a ®­îc nhiÒu. Do ®ã cÇn ph¶i ®Çu t­ cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng nhiÒu h¬n n÷a ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho s¶n phÈm mét c¸ch phï hîp h¬n víi thùc tÕ cña thÞ tr­êng. Ch­a thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm so¸t thÞ tr­êng: Mèi quan hÖ víi c¸c phÇn tö trong kªnh ®· ®­îc c«ng ty quan t©m nh­ng viÖc th«ng tin cña c¸c phÇn tö trong kªnh vÒ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cho c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ thùc hiÖn ch­a tèt. Ch­a cã chiÕn l­îc x©y dùng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng ë miÒn Nam vµ miÒn Trung ch­a ®­îc khai th¸c cã hiÖu qu¶. HÇu hÕt kh¸ch hµng thùc hiÖn tèt c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh trong hîp ®ång ®· ký kÕt, song cßn mét sè nhá kh¸ch hµng ch­a thùc hiÖn tèt ®iÒu kho¶n vÒ thêi h¹n thanh to¸n dÉn ®Õn nî qua h¹n vµ nî kÐo dµi ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Vµ cã mét sè ®¹i lý ch­a hîp t¸c chÆt chÏ víi phßng kinh doanh ®Ó thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch, ®¨ng ký cÊp hµng trµn lan vµ sau mét thêi gian kh«ng b¸n ®­îc hµng th× tr¶ l¹i cho c«ng ty. Mét sè vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó t¨ng nhanh l­îng tiªu thô s¶n phÈm: Thø nhÊt lµ ph¶i x©y dùng chiÕn l­îc tiªu thô cho tõng thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ®­a ra ®­îc c¸c s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng trªn tõng thÞ tr­êng ®ã vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm cña thÞ tr­êng mµ c«ng ty ®ang kinh doanh. Thø hai lµ t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng viÖc x©y dùng mét bé phËn marketing chuyªn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hç trî tiªu thô s¶n phÈm, thu thËp th«ng tin vÒ nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ®Ó cã biÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së tiÒm lùc s½n cã cña c«ng ty. Thø ba lµ tiÕp tôc cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ c¸c ®¹i lý, ®Çu mèi tiªu thô ®Ó cã biÖn ph¸p hç trî thóc ®Èy hä ®Èy nhanh viÖc b¸n hµng cho c«ng ty vµ qu¶n lý ®­îc hÖ thèng ®¹i lý, ®Çu mèi tiªu thô cña m×nh. Thø t­ lµ nghiªn cøu vµ c¶i tiÕn, thay ®æi mÉu m· bao b× s¶n phÈm cho phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ ®Çu t­ m¸y mãc trang thiÕt bÞ nh»m t¹o ra c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm míi phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Vµ ph¶i xem xÐt víi nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®· cò th× nªn gi÷ l¹i ®Ó tiÕp tôc s¶n xuÊt hay nªn thay thÕ vµ gi÷ l¹i th× s¶n xuÊt s¶n phÈm g× phï hîp. Thø n¨m lµ tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng ®Õn nh÷ng n¬i mµ s¶n phÈm cña c«ng ty ch­a cã mÆt ë mét sè tØnh miÒn Trung, T©y Nguyªn vµ ë thÞ tr­êng miÒn Nam th«ng qua c¸c ®¹i lý hoÆc c¸c ®iÓm ®Çu mèi tiªu thô . Thø s¸u lµ nghiªn cøu ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ b»ng viÖc ph©n nhãm s¶n phÈm thµnh nh÷ng nhãm s¶n phÈm cÇn ph¶i ®æi míi hay thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nhãm ch­a cÇn thay ®æi m¸y mãc thiÕt bÞ. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm b¸nh kÑo cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ 3.1. Dù b¸o xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tiªu thô b¸nh kÑo ë ViÖt Nam vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi 3.1.1. Dù b¸o xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng tiªu thô b¸nh kÑo ë ViÖt Nam: Theo ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng cña phßng nghiÖp vô kinh doanh cho thÊy thÞ tr­êng b¸nh kÑo cña ViÖt Nam ®· b·o hoµ, cung ®· ®¸p øng ®ñ cÇu, s¶n phÈm b¸nh kÑo ®· cã mÆt ë hÇu kh¾p mäi n¬i. Sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty ngoµi ngµnh khã cã thÓ thùc hiÖn vµ sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty trong ngµnh ®· b¾t ®Çu quyÕt liÖt trong viÖc dµnh giËt thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña mét sè c«ng ty kh«ng kÐm g× hµng ngo¹i nhËp mµ chØ thua kÐm vÒ mÉu m· bao b× s¶n phÈm. Theo dù b¸o vÒ b¸nh kÑo trong n­íc cña ngµnh ®Õn n¨m 2005 cho thÊy ViÖt Nam cã nhiÒu thuËn lîi trong lÜnh vùc ph¸t triÓn s¶n xuÊt b¸nh kÑo. Cô thÓ: - Nguån nguyªn vËt liÖu phong phó: Lµ mét n­íc n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi nªn nguyªn liÖu sö dông ®Ó s¶n xuÊt b¸nh kÑo cã nhiÒu nh­ hoa qu¶, c¸c lo¹i cñ, bét, ®­êng,... - C¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®Òu t¹o ®iÌu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, ChÝnh phñ ®ang tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m ®Èy m¹nh viÖc tham gia vµ hîp t¸c víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó më réng thÞ tr­êng cho c¸c doanh nghiÖp. §©y lµ ®iÒu kiÖn t¹o ra nhiÒu c¬ héi nh­ng còng ®Çy nh÷ng th¸ch thøc nghiÖt ng· cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong n­íc vµ cho ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh b¸nh kÑo. - D©n sè ViÖt Nam ®«ng vµ møc sèng cña hä ®ang ®­îc n©ng lªn t¹o ra thÞ tr­êng tiªu thô lín cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo nãi riªng. Theo b¸o c¸o vµ dù ®o¸n cña ngµnh th× nhu cÇu tiªu thô b¸nh kÑo b×nh qu©n lµ 3 kg/ng­êi (n¨m 2005) vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt b¸nh kÑo n¨m 2005 cña c¸c c«ng ty trong n­íc lµ kho¶ng 260000 ®Õn 300000 tÊn/n¨m vµ tû lÖ xuÊt khÈu kho¶ng 10-20%. 3.1.2. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi: Sau khi ®­îc cæ phÇn ho¸ trë thµnh mét doanh nghiÖp ®éc lËp, ®· t¹o ra nhiÒu yÕu tè thuËn lîi cho c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn. Víi nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®­îc trong n¨m ®Çu khi trë thµnh c«ng ty cæ phÇn ®· t¹o ra niÒm tin cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®Ó tiÕp tôc ®­a ph¸t triÓn c«ng ty trong thêi gian tíi. 3.1.2.1. Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian tíi + TiÕp tôc duy tr× tèc ®é ph¸t triÓn, ®øng v÷ng vµ tõng b­íc më réng s¶n xuÊt ®Æt môc tiªu t¨ng tr­ëng æn ®Þnh. + Gi÷ v÷ng thÞ phÇn trªn thÞ tr­êng vµ tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng ra c¸c khu vùc thÞ tr­êng míi b»ng viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, xóc tiÕn b¸n hµng, më réng hÖ thèng ®¹i lý nh»m t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty. + Sö dông hîp lý, hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn hiÖn cã cña c«ng ty, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. + §¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm phÊn ®Êu t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty. + TiÕp tôc ®Çu t­ chiÒu s©u, thay thÕ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng nh­ dù ®Þnh ®Çu t­ m¸y lµ b¸nh trung thu b»ng lo¹i m¸y hiÖn ®¹i gi¶m thiÓu tÝnh thñ c«ng trong viÖc s¶n xuÊt b¸nh. C«ng ty ®ang nghiªn cøu ®Ó ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, më réng lÜnh vùc kinh doanh sang mét sè lÜnh vùc cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm b¸nh kÑo nh»m kh¾c phôc tÝnh thêi vô trong s¶n xuÊt b¸nh kÑo. + Cã ®Þnh h­íng më réng quan hÖ bu«n b¸n, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi th«ng qua viÖc mua c«ng nghÖ cña n­íc ngoµi vµ hä bao tiªu mét phÇn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh N¨m 2001 N¨m 2002 So s¸nh gi÷a 2002/2001 Doanh thu tr.®ång 16890 19000 112.49 Khèi l­îng s¶n xuÊt TÊn 1068 1200 112.36 Khèi l­îng tiªu thô tÊn 1065 1250 117.37 Thu nhËp BQCN ®ång 800000 850000 Nguån: Phßng nghiÖp vô-kinh doanh 3.1.2.2. Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2002: B¶ng 3.1: ChØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m 2002 TiÕp tôc thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ cã l·i. §Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, gi÷ v÷ng thÞ phÇn b¸nh kÑo cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o uy tÝn cña c«ng ty ®èi víi ng­êi tiªu dïng. Duy tr× s¶n xu¸t vµ ®Èy m¹nh tiªu thô, trong ®ã cã mét sè mÆt hµng chñ lùc nh­ b¸nh kem xèp, kÑo s÷a c¸c lo¹i ®­îc t¨ng khèi l­îng s¶n xuÊt. TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng tiªu thô lªn c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c vµ khu vùc miÒn Trung vµ T©y Nguyªn. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ 3.2.1. T¨ng c­êng lùc l­îng vµ n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé kinh doanh 3.2.1.1. KiÖn toµn tæ chøc bé m¸y tiªu thô Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, s¶n xuÊt lu«n ph¶i g¾n liÒn víi tiªu dïng, ng­êi s¶n xuÊt ph¶i quan t©m ®Õn nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra chØ ®­îc tiªu thô khi nã ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, cña ng­êi tiªu dïng. Víi s¶n phÈm b¸nh kÑo lµ s¶n phÈm thø yÕu nªn ng­êi s¶n xuÊt cµng ph¶i quan t©m h¬n ®Õn nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng bëi hä chØ mua hµng khi cã nhu cÇu thùc sù vµ tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm b¸nh kÑo trªn thÞ tr­êng rÊt khèc liÖt. Do vËy ®Ó ho¹t ®éng tiªu thô cã hiÖu qu¶ cao nhÊt th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó lµm ®­îc c«ng viÖc nµy c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®ñ lùc l­îng vµ cã bé phËn chuyªn nghiªn cøu nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ th«ng tin thÞ tr­êng phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ, do míi ®­îc cæ phÇn ho¸ nªn ch­a cã bé phËn chuyªn thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng mµ do ng­êi cña bé phËn kinh doanh vµ b¸n hµng ®¶m nhiÖm. Bé phËn kinh doanh vµ b¸n hµng chØ cã 4 ng­êi trong ®ã cã 1 tr­ëng phßng, 1 nh©n viªn kho lµm nhiÖm vô xuÊt nhËp hµng, 1 nh©n viªn vËt t­ & s¶n xuÊt vµ mét nh©n viªn b¸n hµng. do ®ã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc vµ viÖc n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng ®¹t hiÖu qu¶ ch­a cao. V× vËy trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn bè trÝ thªm ng­êi cho bé phËn kinh doanh vµ b¸n hµng hoÆc lËp ra mét bé phËn riªng chuuyªn lµm nhiÖm vô nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ t×m kiÕm kh¸ch hµng cho c«ng ty. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña thÞ tr­êng vµ n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng th× viÖc bè trÝ mét sè ng­êi chuyªn lµm nhiÖm vô ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, xö lý th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, n¾m b¾t nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng lµ rÊt cÇn thiÕt. Nh÷ng ng­êi nµy sÏ lµ nh÷ng ng­êi chuyªn cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, cô thÓ bÒ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng vµ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cho bé phËn s¶n xuÊt ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Nh÷ng ng­êi lµm c«ng viÖc nµy ®ßi hái ph¶i cã n¨ng lùc chuyªn m«n, kh¶ n¨ng giao tiÕp tèt vµ cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ thÞ tr­êng vµ mÆt hµng cña lÜnh vùc mµ m×nh cÇn t×m hiÓu nghiªn cøu. Do ®ã tèt nhÊt lµ lÊy nh÷ng nh©n viªn cña bé phËn kinh doanh vµ b¸n hµng ®· tõng lµm c«ng viÖc nµy sang lµm c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ tuyÓn ng­êi kh¸c thÕ chç cña hä ë bé phËn kinh doanh. HoÆc cã thÓ tuyÓn nh÷ng ng­êi tõ bªn ngoµi cã kinh nghiÖm lµm c«ng viÖc nµy. VÒ l©u dµi phßng nghiÖp vô kinh doanh cÇn ph¶i tæ chøc l¹i vµ thªm vµo mét bé phËn chuyªn phô tr¸ch vÒ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng, kh¸ch hµng cho bé phËn s¶n xuÊt vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng Marketing hç trî cho ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. §©y lµ bé phËn ®ãng vai trß quan träng trong viÖc gióp ®ì bé phËn s¶n xuÊt ®­a ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty còng nh­ ®¶m b¶o sù thÝch øng cña c«ng ty tr­íc nh÷ng thay ®æi cña m«I tr­êng kinh doanh. Trong t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß t¹o ra kh¸ch hµng vµ gi÷ kh¸ch hµng cña bé phËn marketing. S¬ ®å 3.1: C¬ cÊu cña phßng nghiÖp vô kinh doanh trong thêi gian tíi Phßng nghiÖp vô kinh doanh Bé phËn marketing Tæ kinh doanh vµ b¸n hµng Tæ kü thuËt 3.1.1.2. TuyÓn chän vµ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nguån nh©n lùc: §©y lµ c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn nh»m ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ nh©n tè ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao h¬n ®ñ ®Ó ®¶m ®­¬ng c«ng viÖc ®­îc giao. Lµ mét c«ng ty nhá, c«ng ty cÇn ®Ò ra ch­¬ng tr×nh tuyÓn dông vµ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã c¶ nh©n viªn phßng kinh doanh ®Ó hä thÝch øng tèt víi yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng viÖc còng nh­ nh»m ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña mçi ng­êi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo cã lùc l­îng lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp lín nh­ng c¸n bé kinh doanh Ýt nªn c«ng ty cµn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o hîp lý vµ tuyÓn chän nh©n viªn kÞp thêi ®Ó d¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty. Ngoµi ra c«ng ty cÇn chó ý viÖc bè trÝ lao ®éng vµo tõng vÞ trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña tõng ng­êi nh»m ph¸t huy tiÒm n¨ng cña mçi ng­êi t¹o nªn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý vµ ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ ®¹t hiÖu qu¶ lµm viÖc cao nhÊt. Sau khi cæ phÇn ho¸,c«ng ty ®­îc tù chñ trong mäi vÊn ®Ò th× viÖc ph¸t huy sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong s¶n xuÊt kinh doanh v× sù ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ v× quyÒn lîi cña mçi ng­êi. 3.2.2. Më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô 3.2.2.1. T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng thÓ t¸ch khái thÞ tr­êng. §Ó chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng ®ßi hái C«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®­îc toµn bé th«ng tin vÒ thÞ tr­êng s¶n phÈm, trong ®ã ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. C¸c th«ng tin nµy muèn cã ®­îc ph¶i th«ng qua viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Th«ng tin cÇn thu thËp ph¶i phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nh­ nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ tõng lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm b¸nh kÑo vµ ph¶n øng cña hä vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty ®­a ra trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh ®ã, ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn ph¶i cung cÊp d­îc th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng vµ xu h­íng, triÓn väng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Qua ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i ®­a ra ®­îc s¶n phÈm mµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Víi c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc vµ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch ch­a cã hiÖu qu¶. Khi cßn lµm mét xÝ nghiÖp b¸nh kÑo trùc thuéc th× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng do c«ng ty thùc phÈm miÒn B¾c thùc hiÖn vµ giao cho xÝ nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn viÖc tiªu thô. Sau khi trë thµnh c«ng ty cæ phÇn, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tù chñ vµ chñ ®éng thùc hiÖn. §©ylµ c¬ héi cho mäi ng­êi trong c«ng ty thÓ hiÖn n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng cña m×nh nh»m ®­a c«ng ty ph¸t triÓn ®i lªn. nh­ng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vÉn ch­a cã g× thay ®æi mµ chñ yÕu vÉn lµ nghiªn cøu trªn sæ s¸ch, b¸o c¸o. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt b¸nh kÑo, sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng th­êng thay ®æi nhanh chãng th× viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua mét sè c¸ch sau: + Nghiªn cøu thÞ tr­êng dùa vµo ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn: c«ng ty cÇn tæ chøc c¸n bé ®i nghiªn cøu thùc tÕ ®Ó kh¶o s¸t ®iÒu tra thùc tÕ thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ ®i ®Õn tõng thÞ tr­êng cô thÓ ®Ó t×m hiÓu tËp tÝnh, thãi quen, ®éng c¬ mua hµng, hµnh vi øng xö cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty vµ víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. + Nghiªn cøu th«ng qua m¹ng l­íi ®¹i lý vµ cöu hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm: Cöa hµng giíi thiÖu & b¸n s¶n phÈm vµ c¸c ®¹i lý lµ nh÷ng n¬i trùc tiÕp tiÕp xóc víi kh¸ch hµng vµ lµ n¬i kh¸ch hµng th­êng cã nh÷ng ph¶n øng vÒ s¶n phÈm mµ hä th­êng quan t©m vµ mua nã. Do ®ã th«ng qua c¸c ®¹i lý ®Ó thu thËp th«ng tin ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng lµ rÊt cÇn thiÕt, th«ng tin tõ c¸c ®¹i lý sÏ rÊt cã Ých cho c«ng ty trong viÖc ®iÒu chØnh thay ®æi chÊt l­îng, mµu s¾c, kiÓu d¸ng cña bao b×, cña s¶n phÈm nh»m ®¸p øng kÞp thêi sù thay ®æi trong nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. ThÕ nh­ng hiÖn nay c¸c ®¹i lý th­êng kh«ng quan t©m ®Õn viÖc lÊy ý kiÕn kh¸ch hµng hay cung cÊp thg«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng cho c«ng ty. C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc t×nh h×nh nµy b»ng viÖc khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý cung cÊp th«ng tin cã Ých sÏ ®­îc th­ëng mét kho¶n vËt chÊt nhÊt ®Þnh còng nh­ ph¶i th­êng xuyªn liªn hÖ víi c¸c ®¹i lý ®Ó n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña hä. + Nghiªn cøu thÞ tr­êng dùa vµo c¸c c«ng ty chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng: Ph­¬ng ¸n nµy th­êng phï hîp víi nh÷ng c«ng ty nhá, ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng vµ lùc l­îng ®Ó thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng. MÆt kh¸c c¸c c«ng ty nµy cã mét ®éi ngò nghiªn cøu cã kinh nghiÖm nªn sÏ thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vÒ thÞ tr­êng, vÒ ®èi thñ c¹nh tranh gióp cho c«ng ty ®i thuª cã ®­îc nh÷ng nhËn ®Þnh quan träng cho ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Nh×n vµo thùc t¹i hiÖn nay th× viÖc c«ng ty thuª cong ty kh¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng gióp m×nh lµ rÊt cÇn thiÕt nh­ng vÒ l©u dµi c«ng ty cÇn cã mét ®éi ngò nghiªn cøu thÞ tr­êng cã thÓ ®¶m nhiÖm ®­îc c«ng viÖc cña c«ng ty. + Nghiªn cøu thÞ tr­êng th«ng qua héi nghÞ kh¸ch hµng: Hµng n¨m c«ng ty nªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng vµo mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh nh»m ®¸nh gi¸ l¹i kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c ®¹i lý, qua ®ã tæ chøc thu thËp nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa ng­êi tiªu dïng cña c¸c ®¹i lý vµ ghi l¹i nh÷ng ®ãng gãp, nh÷ng ý kiÕn cña ®¹i lý cho c«ng ty vÒ s¶n phÈm. Qua héi nghÞ nµy c«ng ty còng cã thÓ th«ng b¸o vµ qu¶ng b¸ nh÷ng s¶n phÈm míi mµ m×nh sÏ ®­a ra thÞ tr­êng trong thêi gian tíi. §©y lµ c¬ héi thu thËp th«ng tin th«ng qua c¸c ®¹i lý khi mµ viÖc duy tr× th­êng xuyªn mèi quan hÖ víi c¸c ®¹i lý ë xa gÆp nhiÒu khã kh¨n. 3.2.2.2. X©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô cho tõng khu vùc thÞ tr­êng vµ më réng thÞ tr­êng ra c¸c khu vùc kh¸c Trªn mçi khu vùc thÞ tr­êng, C«ng ty sÏ cã mét sè lîi thÕ nhÊt ®Þnh mµ dùa vµo ®ã c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ lîi thÕ, ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña m×nh còng nh­ cña ®èi thñ c¹nh tranh trªn tõng khu vùc thÞ tr­êng nh»m khai th¸c triÖt ®Ó c¸c yÕu tè cã lîi gióp cho viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty trªn tõng khu vùc thÞ tr­êng. §èi víi c¸c tØnh thµnh phè khu vùc miÒn B¾c, ®Æc biÖt lµ Hµ Néi, lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ träng ®iÓm nh­ng ®ang cã xu h­íng gi¶m sót vÒ thÞ phÇn do søc c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c ®èi thñ vµ chñng lo¹i s¶n phÈm ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng. V× vËy ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng nµy, c«ng ty cÇn ®­a ra nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm h¬n víi mÉu m· vµ chÊt l­îng cao h¬n, bao b× ®Ñp h¬n vµ cÇn nghiªn cøu ®­a ra nh÷ng s¶n phÈm míi chÊt l­îng cao nh»m d¸p øng nhu cÇu cña tÇng líp cã thu nhËp cao. ThÞ tr­êng nµy lµ thÞ tr­êng rÊt nh¹y c¶m víi sù thay ®æi cña chÊt l­îng, mÉu m· còng nh­ c¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng, do ®ã C«ng ty cÇn lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc xóc tiÕn phï hîp víi phong c¸ch riªng nh»m ®Èy nhanh viÖc tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi thÞ tr­êng khu vùc trung du B¾c Bé còng nh­ c¸c tØnh khu vùc miÒn Trung vµ T©y Nguyªn, c«ng ty cÇn ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm th«ng qua mÉu m· bao b× ®Ó tiÕp tôc chinh phôc ng­êi d©n ë khu vùc thÞ tr­êng nµy. Trªn nh÷ng thÞ tr­êng nµy c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý linh ho¹t ®Ó thu hót l­îng kh¸ch hµng cã thu nhËp trung b×nh vµ thÊp. C«ng ty ph¶i cã sù liªn hÖ chÆt chÏ ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c ®¹i lý vµ cã chÝnh khuyÕn khÝch cho c¸c ®¹i lý ®Ó hä ®Èy nhanh s¶n phÈm cña c«ng ty qua kªnh ®ång thêi më thªm c¸c ®¹i lý míi nh»m bao phñ thÞ tr­êng ë khu vùc nµy. §©y lµ nh÷ng thÞ tr­êng kh«ng cã nh¹y c¶m nhiÒu víi c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o nªn trªn khu vùc thÞ tr­êng nµy C«ng ty chØ cÇn cã sù duy tr× tû lÖ hoa hång vµ tû lÖ chiÕt khÊu hîp lý cho c¸c ®¹i lý ®Ó hä dïng c¸c ®¹i lý con cña hä bao phñ thÞ tr­êng còng nh­ hç trî c¸c ®¹i lý trong viÖc vËn chuyÓn. §èi víi thÞ tr­êng khu vùc miÒn Nam cÇn ph¶i ®­îc nghiªn cøu vµ khai th¸c trong thêi gian tíi. §©y lµ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t kh«ng kÐm thÞ tr­êng khu vùc miÒn B¾c. Tr­íc khi x©m nhËp thÞ tr­êng nµy, C«ng ty ph¶i nghiªn cøu cÈn thËn nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng bëi nhu cÇu cña hä cã phÇn kh¸c nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng ë thÞ tr­êng miÒn B¾c vµ t×m hiÓu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nµy nh»m cã biÖn ph¸p ®èi phã hiÖu qu¶ nhÊt. thÞ tr­êng nµy lµ thÞ tr­êng míi ®èi víi c«ng ty nªn cÇn ph¶i thoong qua c¸c ®Çu mèi tiªu thô b¸nh kÑo hoÆc më mét sè ®¹i lý tiªu thô vµ kh¼ng ®Þnh s¶n phÈm cña m×nh b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm råi míi t×m c¸ch më réng thÞ tr­êng. 3.2.3. Hoµn thiÖn s¶n phÈm S¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó c«ng ty ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch tiªu thô, c«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt ®Õn tõng lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh mµ m×nh ®­a ra trªn thÞ tr­êng. Tr­íc hÕt c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng mÆt hµng nµo cßn phï hîp nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, s¶n phÈm nµo ®­îc kh¸ch hµng ­a chuéng vµ mua nhiÒu, s¶n phÈm nµo khã cã kh¶ n¨ng tån t¹i trªn thÞ tr­êng cÇn ph¶i thay ®æi h×nh thøc mÉu m· ®Ó phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. Trªn thùc tÕ, cã nh÷ng s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang d­îc ng­êi tiªu dïng tin t­ëng vµ ­a chuéng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nh­ b¸nh kem xèp, kÑo s÷a c¸c lo¹i,...Víi nh÷ng s¶n phÈm nµy th× c«ng ty ph¶i cã gi¶i ph¸p riªng ®Ó thóc ®Èy viÖc tiªu thô cßn víi nh÷ng s¶n phÈm mµ kh¶ n¨ng tiªu thô gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng cßn th× cÇn ph¶i c¶i tiÕn hoÆc thay thÕ b»ng s¶n phÈm míi. Bëi vËy c«ng ty ph¶i c¨n cø vµo thùc tÕ s¶n phÈm cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n t¹i sao kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña c«ng ty vµ t¹i sao kh«ng vµ kh¶ n¨ng ®Çu t­ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Ó cã ®­îc mét c¬ cÊu s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. 3.2.3.1. TiÕp tôc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hiÖn cã Khi cuéc sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc n©ng cao th× nhu cÇu cña hä còng thay ®æi theo, ng­êi tiªu dïng ®ang cã xu h­íng ngµy cµng quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm, hä s¾n sµng bá ra nhiÒu tiÒn h¬n ®Ó mua ®­îc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao, phï hîp víi thÞ hiÕu vµ së thÝch cña m×nh. Do ®ã viÖc ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp l«i kÐo ®­îc kh¸ch hµng, g©y dùng lßng tin ®èi víi ng­êi tiªu dïng vµ t¹o dùng uy tÝn cho doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng, ®¶m b¶o giµnh th¾ng lîi tr«ng c¹nh tranh. Víi s¶n phÈm b¸nh kÑo, chÊt l­îng thÓ hiÖn ë nhiÒu th«ng sè kü thuËt kh¸c nhau nh­ ®é mÆn ngät, ®é cøng mÒm, h­¬ng vÞ, mµu s¾c,...Qua ®ã ng­êi tiªu dïng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty nµo h¬n vµ hä dùa vµo ®ã ®Ó mua. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh­ nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt,...§èi víi c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cÇn ph¶i tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: + Trªn c¬ së tËn dông tèi ®a m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, ®¸nh gi¸ xem víi nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã th× s¶n xuÊt s¶n phÈm nµo lµ cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Qua ®ã c«ng ty ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng ®Çu t­ cña m×nh vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó huy ®éng vèn ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm hay s¶n xuÊt s¶n phÈm míi. + TiÕn hµnh kiÓm tra, qu¶n lý th­êng xuyªn trong tÊt c¶ c¸c kh©u tõ cung øng nguyªn vËt liÖu, tiÕn hµnh tæ chøc s¶n xuÊt vµ kiÓm tra chÊt l­îng thµnh phÈm tr­íc khi nhËp kho. - Nh©n viªn kü thuËt vµ nh©n viªn vËt t­ ph¶i thùc hiÖn tèt kh©u cung øng vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt. Bëi chÊt l­îng s¶n phÈm b¸nh kÑo phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè nguyªn vËt liÖu, h­¬ng liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt ra chóng. ChØ cÇn cã mét s¬ suÊt nhá trong kh©u cung øng nguyªn vËt liÖu ®Òu cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng cña b¸nh kÑo, vÝ dô nh­ chÊt l­îng bét mú bÞ mèc th× b¸nh lµm ra sÏ bÞ mïi mèc cña bét mú. Do ®ã ®¶m b¶o chÊt l­îng cña ®Çu vµo phôc vô s¶n xuÊt cÇn ®­îc qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn tèt. YÕu tè ®Çu vµo ph¶i ®¸p øng ®óng chñng lo¹i, ®óng vÒ chÊt l­îng, ®ñ vÒ sè l­îng, thÝch hîp vÒ thêi gian. Nh©n viªn cung øng vËt t­ ph¶i xem xÐt c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt t­ vµ tÝnh to¸n ®Õn yÕu tè thêi gian dù tr÷ cña nguyªn vËt liÖu vµ chu kú mua s¾m vËt t­ ®Ó ®¶m b¶o cã ®­îc nguyªn vËt liÖu tèt nhÊt, phôc vô kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt vµ tr¸nh c¸c h­ háng nguyªn vËt liÖu trong thêi gian b¶o qu¶n vµ dù tr÷. - N©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ë kh©u thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt: Kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm lµ kh©u quyÕt ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt cho s¶n phÈm nh­ c¸ch thøc pha chÕ, tû lÖ c¸c h­¬ng liÖu, h×nh thøc vµ kÝch th­íc s¶n phÈm,...V× vËy ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng, ë kh©u nµy cÇn ph¶i cã c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é cao, chuyªn m«n giái vµ viÖc qu¶n lý kh©u thiÕt kÕ lµ rÊt quan träng ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm ®­a ra phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §Ó chÊt l­îng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña ng­êi sö dông th× viÖc thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn nh÷ng th«ng tin vÒ nhu cÇu thÞ tr­êng, ®Æc ®iÓm t©m lý vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng. Víi nh÷ng s¶n phÈm ®· cã mÆt trªn thÞ tr­êng th× cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc bao b×, mÉu m· cña s¶n phÈm, t¨ng thªm mét sè yÕu tè ®¶m b¶o ®é th¬m ngon, ®é xèp cho b¸nh, mÒm vµ c¸c h­¬ng vÞ hoa qu¶ cho kÑo. §èi víi møt tÕt vµ b¸nh trung thu ph¶i duy tr× chÊt l­îng, tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc s¶n phÈm vµ mÉu m· bao b× . - Kh©u s¶n xuÊt lµ kh©u thùc hiÖn theo yªu cÇu cña kh©u thiÕt kÕ, chÊt l­îng s¶n phÈm ë kh©u nµy phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi c«ng nh©n. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸n bé kü thuËt ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra theo dâi chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n tõ phèi liÖu cho ®Õn viÖc n­íng b¸nh, nÊu kÑo. Trong kh©u s¶n xuÊt, c¸n bé kü thuËt ph¶i ®¶m b¶o c«ng nh©n ®Òu thùc hiÖn ®óng theo yªu cÇu cña kh©u thiÕt kÕ vÒ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®­a vµo ®Ó phèi liÖu ph¶i ®óng tû lÖ, ®óng thêi gian, nhiÖt ®é lß n­íng ph¶i ®¶m b¶o, thêi gian n­íng b¸nh hay nÊu kÑo,... - KiÓm tra thµnh phÈm tr­íc khi nhËp kho: §©y lµ c«ng ®o¹n kiÓm tra chÊt l­îng cuèi cïng tr­íc khi ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng vµ lµ c«ng ®o¹n lu«n ph¶i thùc hiÖn ®Ó s¶n phÈm ®­a ra thÞ tr­êng lu«n ®¶m b¶o chÊt l­îng, tr¸nh ®­a ra thÞ tr­êng nh÷ng s¶n phÈm kÐm chÊt l­îng lµm gi¶m uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Trong kh©u nµy chØ nhËp kho nh÷ng s¶n phÈm ®óng, ®ñ chÊt l­îng lo¹i bá tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng. + §Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ ®· l¹c hËu, s¶n xuÊt kh«ng cßn hiÖu qu¶: ViÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ trong ®iÒu kiÖn kh¶ n¨ng ch­a cho phÐp th× nªn ®æi míi b»ng c¸ch thuª tµi chÝnh hoÆc liªn doanh liªn kÕt víi ®èi t¸c n­íc ngoµi. §©y còng lµ c¬ héi ®Ó c«ng ty x©m nhËp vµ më réng thÞ tr­êng khi thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt víi n­íc ngoµi tøc lµ c«ng ty sÏ thuª mua m¸y mãc nh­ng ®èi t¸c ph¶i bao tiªu mét phÇn s¶n phÈm cho c«ng ty. 3.2.3.2. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm thùc chÊt lµ sù më réng danh môc s¶n phÈm cña c«ng ty nh»m hoµn thiÖn vµ ®æi míi c¬ cÊu s¶n phÈm cho thÝch øng víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng. §èi víi c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ, chñng lo¹i s¶n phÈm hiÖn nay cßn Ýt vµ ch­a ®a d¹ng nªn viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn tÊt c¶ c¸c h­íng ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc mÉu m· bao b× còng nh­ t¨ng c­êng viÖc nghiªn cøu cho ra ®êi c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm míi ®Ó thay thÕ nh÷ng s¶n phÈm kh«ng cßn phï hîp nh»m t¹o ra sù thÝch nghi víi tõng nhãm ®èi t­îng ng­êi tiªu dïng. + §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm: - §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm th«ng qua h­¬ng vÞ s¶n phÈm: §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm b»ng viÖc t¹o ra cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét ®Æc tr­ng riªng víi nh÷ng h­¬ng vÞ riªng. C«ng ty cã thÓ dùa vµo mét sè lo¹i hoa qu¶ vµ n«ng s¶n trong n­íc s½n cã ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm mang h­¬ng vÞ cña tõng lo¹i tr¸i c©y ®ã hoÆc pha trén gi÷a c¸c h­¬ng vÞ ®ã ®Ó t¹o ra mét s¶n phÈm míi. - §a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm theo ®é tuæi: Víi mçi mét ®é tuæi sÏ cã nhu cÇu vµ thÞ hiÕu vÒ c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo kh¸c nhau, do ®ã viÖc ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm theo h­íng nµy lµ rÊt hay. §èi víi nhãm tiªu dïng nhá tuæi nªn ®­a ra c¸c lo¹i s¶n phÈm b¸nh kÑo cã nhiÒu h×nh d¸ng, mµu s¾c kh¸c nhau vµ l¹ m¾t hoÆc dùa theo nh÷ng h×nh ¶nh th­êng ®­îc trÎ em quan t©m trong c¸c bé phim ho¹t h×nh. Víi nhãm ®èi t­îng nµy th× kÝch th­íc bao b× th­êng nhá, víi sè l­îng kÑo b¸nh trong gãi Ýt phï hîp víi tói tiÒn cña trÎ em. §èi víi løa tuæi thanh niªn: Hä mua b¸nh kÑo chñ yÕu lµ ®Ó sö dông trong c¸c buæi sinh nhËt, c­íi hái, c¸c dÞp lÔ héi cßn b×nh th­êng th× hä Ýt khi mua b¸nh kÑo. Do ®ã viÖc h×nh thµnh nhu cÇu nhanh chãng vµ viÖc lùa chän s¶n phÈm còng Ýt cã sù ®¾n ®o suy nghÜ, hä mua hµng khi c¶m thÊy lo¹i b¸nh kÑo ®ã phï hîp. Khèi l­îng b¸nh kÑo hä mua th­êng kh¸ nhiÒu, ®ßi hái chÊt l­îng còng nh­ gi¸ c¶ phï hîp. §èi víi løa tuæi trung niªn vµ ng­êi giµ: Hä th­êng chó ý ®Õn nh÷ng s¶n phÈm b¸nh kÑo cã chÊt l­îng cao nh­ b¸nh kem xèp, b¸nh quy b¬ ®Ó m×nh sö dông hoÆc mua c¸c s¶n phÈm kÑo cho con ch¸u hoÆc mua b¸nh kÑo lµm quµ cho ng­êi th©n, b¹n bÌ. Hä th­êng quan t©m nhiÒu ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ mÉu m· bao b× cña s¶n phÈm mµ hä sÏ mua nªn th­êng ®¾n ®o khi mua hµng vµ lµ nhãm ng­êi tiªu dïng th­êng xuyªn mua b¸nh kÑo nhÊt b»ng thu nhËp cña hä. + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm th«ng qua h×nh thøc mÉu m· bao b×: Víi mçi mÉu m· bao b× kh¸c nhau còng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau vµ khi ®­a ra mét bao b× míi th× s¶n phÈm ®ã còng ®­îc coi lµ s¶n phÈm míi. ViÖc ®a d¹ng h×nh thøc mÉu m· bao b× th­êng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua chÊt liÖu sö dông ®Ó lµm bao b× vµ kÝch th­íc h×nh d¸ng cña lo¹i bao b×. + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm b»ng viÖc t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi: ViÖc t¹o ra s¶n phÈm míi lµ mét vÊn ®Ò lu«n ph¶i ®­îc dÇu t­ thÝch ®¸ng ®Ó nghiªn cøu vµ thiÕt kÕ. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù tån t¹i cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng, khi mét s¶n phÈm cò ®· trë nªn b·o hoµ vµ chuyÓn sang giai ®o¹n suy tho¸i th× viÖc nghiªn cøu thiÕt kÕ ra s¶n phÈm míi thay thÕ lµ v« cïng cÇn thiÕt. Bªn c¹nh ®ã, khi møc sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng d­îc n©ng cao nhu cÇu cña hä còng sÏ thay ®æi vµ viÖc thiÕt kÕ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm míi ®¸p øng sù thay ®æi nhu cÇu ®ã cã thÓ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶. Ngoµi ra mÆt hµng s¶n phÈm b¸nh kÑo cao cÊp trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam ®ang bá ngá Ýt ®­îc c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo nµo quan t©m s¶n xuÊt. HiÖn nay s¶n phÈm b¸nh kÑo mµ c¸c c«ng ty ®ang s¶n xuÊt lµ b¸nh kÑo b×nh d©n phôc vô tÇng líp d©n c­ cã thu nhËp trung b×nh vµ thu nhËp thÊp. V× vËy trong thêi gian tíi, c«ng ty nªn ®Çu t­ nghiªn cøu xem cã thÓ tiÕn hµnh ®Çu t­ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh kÑo cao cÊp võa phôc vô nhu cÇu trong n­íc võa cã thÓ ®em xuÊt khÈu võa cã thÓ ®èi phã víi viÖc héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc ®ang ®Õn gÇn. NÕu kh«ng cã sù ®Çu t­ ®æi míi c¬ cÊu s¶n phÈm th× khã cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc trªn thÞ tr­êng khi b¸nh kÑo cña c¸c n­íc trong khu vùc trµn vµo khi c¸c cam kÕt theo hiÖp ®Þnh ­u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT/AFTA) vµ c¸c cam kÕt víi c¸c n­íc kh¸c ®­îc thùc hiÖn. 3.2.4. X©y dùng chiÕn l­îc gi¸ cho s¶n phÈm cña m×nh 3.2.4.1. Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cho s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr­êng H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¸ch thøc ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm vµ lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ b¸n cña b¸nh kÑo trªn thÞ tr­êng kh«ng do mét c«ng ty nµo ®ñ quyÒn quyÕt ®Þnh, do vËy nÕu c«ng ty nµo cã gi¸ thµnh s¶n phÈm cµng thÊp th× cµng cã lîi. V× vËy mét yªu cÇu ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc n©ng cao mµ vÉn gi÷ ®­îc gi¸ b¸n s¶n phÈm ë møc thÊp vµ cã l·i. + TiÕp tôc t×m kiÕm nguån cung cÊp vËt t­ víi chi phÝ thÊp mµ ®¸p øng tèt cho yªu cÇu cña s¶n xuÊt, nghiªn cøu ®Ó thay thÕ nh÷ng nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i ®¾t tiÒn b»ng c¸c nguyªn vËt liÖu trong n­íc s½n cã, gi¶m thiÓu viÖc mua hµng qua c¸c kh©u trung gian mµ trùc tiÕp t×m ®Õn nhµ cung cÊp chÝnh. Do ®ã viÖc t×m nguån hµng ®Ó gi¶m chi phÝ cã mét ý nghÜa quan träng ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét hÖ thèng ®Þnh møc hao phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i s¶n phÈm vµ cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, gi¸o dôc ý thøc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cho mäi ng­êi, g¾n quyÒn lîi víi tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi, mçi tæ s¶n xuÊt trong viÖc sö dông hiÖu qu¶ nguyªn vËt liÖu. §èi víi s¶n xuÊt b¸nh kÑo, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ viÖc l·ng phÝ vµ hao phÝ nguyªn vËt liÖu cßn x¶y ra. + §Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, thay thÕ nh÷ng bé phËn háng hãc, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng ®¹t yªu cÇu vµ b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ th­êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o m¸y mãc lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Bëi hao phÝ do m¸y mãc g©y ra còng kh«ng ph¶i lµ nhá vµ m¸y mãc l¹c hËu sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n, do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm còng sÏ t¨ng lªn. V× vËy nÕu kh«ng ®Çu t­ ®­îc ®ång bé m¸y mãc thiÕt bÞ th× c«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ m¸y mãc cho mét sè c«ng ®o¹n nh­ c«ng ®o¹n pha c¾t, c«ng ®o¹n nÊu, n­íng nh»m gi¶m thiÓu viÖc hao phÝ trong viÖc pha trén vµ c¾t s¶n phÈm. 3.2.4.2. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t cho tõng khu vùc thÞ tr­êng Gi¸ lµ mét yÕu tè ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, gi¸ lµ mét c«ng cô c¹nh tranh h÷u hiÖu mang tÝnh sèng cßn cho c«ng ty. V× vËy trong tõng giai ®o¹n sèng cña s¶n phÈm vµ trªn tõng khu vùc thÞ tr­êng kh¸c nhau c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c møc gi¸ kh¸c nhau vµ c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp ®Ó thóc ®Èy viÖc tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay, trong ®iÒu kiÖn tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn c«ng ty lu«n ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn s¶n phÈm ®Õn cho kh¸ch hµng nh­ng kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn gi÷a c¸c khu vùc thÞ tr­êng lµ kh¸c nhau vÒ chi phÝ vËn chuyÓn. Do vËy c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh xem cã nªn tÝnh chi phÝ vËn chuyÓn vµo gi¸ b¸n kh«ng vµ ph¶i x¸c ®Þnh ai chÞu kho¶n chi phÝ nµy. khi tÝnh vµo gi¸ b¸n th× tÝnh theo tõng khu vùc thÞ tr­êng hay tÝnh møc gi¸ vËn chuyÓn b×nh qu©n trªn toµn bé thÞ tr­êng (gi¸ b¸n ®ång lo¹t, nh­ nhau trªn c¸c thÞ tr­êng). Trªn khu vùc thÞ tr­êng miÒn B¾c, lµ khu vùc thÞ tr­êng gÇn nhÊt cña nhÊt nªn c«ng ty cã lîi thÕ trong viÖc vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng nªn møc gi¸ ë thÞ tr­êng nµy cã thÓ thÊp h¬n ë c¸c khu vùc kh¸c. Do vËy c«ng ty cÇn sö dông chi phÝ vËn chuyÓn ë khu vùc nµy bï ®¾p cho c¸c khu vùc kh¸c bëi cµng ®i vµo thÞ tr­êng phÝa trong th× kho¶ng c¸ch cµng xa vµ chi phÝ vËn chuyÓn s¶n phÈm cho kh¸ch hµng cµng cao nªn cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn møc gi¸ mµ c«ng ty ®­a ra cho kh¸ch hµng. Ngoµi ra c«ng ty cÇn ph¶i ®­a ra mét møc gi¸ b¸n lÎ thèng nhÊt cho c¸c ®¹i lý, h¹n chÕ viÖc n©ng gi¸ b¸n lÎ cña c¸c ®¹i lý vµ ®­a ra møc gi¸ b¸n bu«n hîp lý nh»m kÝch thÝch viÖc ®Èy nhanh tiªu thô s¶n phÈm qua kªnh cña c¸c ®¹i lý. Vµ c«ng ty còng cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch h¹ gi¸ vµ chiÕu cè gi¸ nh»m thóc ®Èy viÖc tiªu thô trong c¸c thêi ®iÓm s¶n phÈm khã b¸n hay sö dông nh»m khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín vµ thanh to¸n nhanh tiÒn hµng cho c«ng ty. 3.2.5. Hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi 3.2.5.1. Tæ chøc s¾p xÕp vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ m¹ng l­íi ®¹i lý tiªu thô hiÖn cã ViÖc thiÕt lËp vµ tæ chøc khai th¸c cã hiÖu qu¶ hÖ thèng kªnh ph©n phèi ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. C¸c phÇn tö trong kªnh lµ c¬ së ®Ó c«ng ty tËp trung thóc ®Èy viÖc chuyÓn nhanh s¶n phÈm qua kªnh. Do ®ã viÖc thiÕt lËp c¸c phÇn tö trong kªnh cÇn ph¶i ®­îc tÝnh to¸n mét c¸ch cã khoa häc nh»m khai th¸c hÕt kh¶ n¨ng tiªu thô trªn tõng khu vùc thÞ tr­êng, gi¶m thiÓu sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¹i lý trong kªnh trªn mét khu vùc. HiÖn nay m¹ng l­íi ®¹i lý cña c«ng ty ph©n bè ch­a hîp lý chñ yÕu t¹p trung ë khu vùc miÒn B¾c vµ mét sè ®¹i lý ch­a thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong viÖc khai th¸c thÞ tr­êng. V× vËy trong thêi gian tíi, cÇn ph¶i nghiªn cøu ®Ó ®­a ra gi¶i ph¸p khai th¸c triÖt ®Ó n¨ng lùc tiªu thô cña c¸c ®¹i lý hiÖn cã, gi¶m thiÓu viÖc tr¶ l¹i s¶n phÈm cña c¸c ®¹i lý. Sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy c¸c ®¹i lý chuyÓn nhanh s¶n phÈm qua kªnh cña hä: - C«ng ty nªn sö dông c¸c h×nh thøc kho¸n doanh thu cã th­ëng cho c¸c ®¹i lý ®Ó hä t¨ng c­êng b¸n hµng cho c«ng ty, ®Æc biÖt lµ ë c¸c khu vùc thÞ tr­êng miÒn nói, vïng cao vµ n¬i xa c«ng ty. - C«ng ty cÇn cã sù hç trî cho c¸c ®¹i lý më c¸c ®¹i lý con (c¸c nhµ bu«n) vµ c¸c ®iÓm b¸n hµng ë trong khu vùc cña c¸c ®¹i lý. - Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i lý lín vµ lu«n gi÷ mèi quan hÖ víi hä ®Ó kÞp thêi lu©n chuyÓn s¶n phÈm gi÷a c¸c ®¹i lý nh»m tr¸nh t×nh tr¹ng ®Ó l©u s¶n phÈm t¹i mét ®¹i lý, sau ®ã tr¶ vÒ c«ng ty. - Sö dông c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch kh¸c ®Ó thóc ®Èy c¸c ®¹i lý ®Èy nhanh s¶n phÈm qua ®¹i lý cña hä nh­ t¨ng tû lÖ chiÕt khÊu, t¨ng møc hoa hång vµo nh÷ng thêi ®iÓm thÝch hîp bëi cã nh÷ng lóc ®¹i lý cÇn ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty nh­ng còng cã khi s¶n phÈm cña c«ng ty l¹i n»m d­ thõa t¹i c¸c ®¹i lý. 3.2.5.2. Më réng vµ hoµn thiÖn m¹ng l­íi tiªu thô Do ®èi t­îng tiªu thô b¸nh kÑo n»m ë kh¾p n¬i vµ hä cã thÓ mua b¸nh kÑo bÊt kú thêi ®iÓm nµo cÇn thiÕt khi cã nhu cÇu. Do ®ã ®Ó ®¸p øng ®­îc hÇu hÕt c¸c nhu cÇu ®ã, c«ng ty cÇn ph¶i cã m¹ng l­íi ®¹i lý tiªu thô réng kh¾p víi c¸c cöa hµng b¸n s¶n phÈm ë kh¾p n¬i míi cã thÓ phôc vô ®­îc. Nªn viÖc më réng vµ hoµn thiÖn m¹ng l­íi ®¹i lý tiªu thô c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn trong thêi gian tíi. Trong ®ã gi¶m bít mét sè ®¹i lý lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ ®Ó tr¸ng t×nh tr¹ng c¹nh tranh lÉn nhau gi÷a c¸c ®¹i lý ®· ®­îc c«ng ty thùc hiÖn nh­ng viÖc më réng thªm ®¹i lý ë c¸c khu vùc thÞ tr­êng miÒn Trung, T©y Nguyªn vµ khu vùc miÒn Nam ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. C¸c ®¹i lý ë c¸c khu vùc nµy võa Ýt l¹i chñ yÕu n»m ë trung t©m cña c¸c tØnh do ®ã ch­a khai th¸c hªt tiÒm n¨ng cña nh÷ng thÞ tr­êng nµy. v× vËy trong thêi gian tíi, trªn c¸c khu vùc thÞ tr­êng nµy c«ng ty cÇn ph¶i: - §Æt thªm mét sè ®¹i lý ®éc quyÒn ë c¸c trung t©m cña tõng khu vùc, coi nh­ ®ã lµ c¸c kho ph©n phèi s¶n phÈm cho c¸c khu vùc ®ã khi ch­a cã ®iÒu kiÖn më v¨iÖt nam phßng ®¹i diÖn. Mçi mét khu vùc cÇn cã mét ®¹i lý ®éc quyÒn võa lµm nhiÖm vô b¸n hµng võa lµm nhiÖm vô ph©n phèi s¶n phÈm cho c«ng ty. - X©y dùng thªm c¸c ®¹i lý cÊp hai, më réng vÒ khu vùc n«ng th«n, miÒn nói. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 50 ®¹i lý lín n»m ë c¸c tØnh vµ chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý cÊp mét, hä nhËn hµng trùc tiÕp tõ c«ng ty. Do vËy c«ng ty nªn x©y dùng c¸c ®¹i lý cÊp hai cho c¸c ®¹i lý cÊp mét hoÆc hç trî c¸c ®¹i lý lín x©y dùng c¸c ®¹i lý con. 3.2.6. X©y dùng chÝnh s¸ch t¨ng c­êng xóc tiÕn hç trî tiªu thô s¶n phÈm §Ó ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng hç trî tiªu thô s¶n phÈm cã hiÖu qu¶, c«ng ty cÇn lËp ra mét quü xóc tiÕn hç trî tiªu thô riªng ®Ó duy tr× vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nµy mét c¸ch cã hÖ thèng. Trªn c¬ së quü ®ã c«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng ch­¬ng tr×nh xóc tiÕn cho tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh, tr¸nh viÖc khi cÇn xóc tiÕn l¹i ph¶i vay vèn hay tÝnh kho¶n tiÒn hç trî xóc tiÕn nµy vµo chi phÝ b¸n hµng lµm t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm. ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch xóc tiÕn ph¶i ®­îc dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n lµm sao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn lµ lµm t¨ng l­îng s¶n phÈm tiªu thô vµ n©ng cao ®­îc vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Trong tõng giai ®o¹n nhÊt ®Þnh sÏ ph¶i sö dông mét sè h×nh thøc xóc tiÕn nhÊt ®Þnh. 3.2.6.1. Gi¶i quyÕt døt ®iÓm viÖc tranh chÊp th­¬ng hiÖu ViÖc tranh chÊp th­¬ng hiÖu ®· kÐo dµi gÇn hai n¨m g©y nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty trong viÖc xóc tiÕn cho s¶n phÈm cña m×nh. ViÖc tranh chÊp ®· yªu cÇu Côc së h÷u c«ng nghiÖp gi¶i quyÕt cho c«ng ty nh­ng vÉn ch­a ®­îc gi¶i quyÕt kÐo dµi sù nhËp nh»ng th­¬ng hiÖu, lîi dông th­¬ng hiÖu cña c«ng ty thùc phÈm miÒn B¾c. §iÒu nµy g©y ra nhiÒu khã kh¨n cho chñ së h÷u th­¬ng hiÖu lµ C«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ trong viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, bëi tªn hiÖu s¶n phÈm ®ang bÞ c«ng ty thùc phÈm miÒn B¾c sö dông lµm th­¬ng hiÖu cho s¶n phÈm cña hä, g©y ra sù nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng vµ ng­êi tiªu dïng cña c«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ. Do ®ã ®Ó cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn liªn quan ®Õn th­¬ng hiÖu, nh·n hiÖu cña s¶n phÈm cã hiÖu qu¶, c«ng ty ph¶i ®Ò nghÞ côc së h÷u c«ng nghiÖp gi¶i quyÕt nhanh chãng vÊn ®Ò nµy. 3.2.6.2. ¸p dông c¸c h×nh thøc xóc tiÕn mét c¸ch linh ho¹t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c h×nh thøc xóc tiÕn ®ã Tõ tr­íc ®Õn nay viÖc sö dông c¸c h×nh thøc xóc tiÕn th­êng chØ thùc hiÖn mét c¸ch ngÉu nhiªn khi thÊy cÇn thiÕt mµ ch­a cã mét kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cô thÓ. ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc xóc tiÕn cho c¸c ®¹i lý vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña c«ng ty, ch­a cã c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, xóc tiÕn víi kh¸ch hµng lµ ng­êi b¸n lÎ, ng­êi tiªu dïng. Do ®ã gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc thu hót vµ thuyÕt phôc ®­îc kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ ng­êi tiªu dïng c¸ nh©n. V× vËy vÒ l©u dµi c«ng ty cÇn ph¶i: - TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng c¸ nh©n, b¸n hµng trùc tiÕp vµ tham gia c¸c héi chî, triÓn l·m ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty, vÒ s¶n phÈm còng nh­ thu thËp th«ng tin ph¶n ¸nh cña ng­êi tiªu dïng. - Hµng n¨m nªn tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng vµ göi th­, thiÖp chóc mõng tíi kh¸ch hµng nh©n c¸c dÞp lÔ, tÕt - TiÕn hµnh qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng t¹i c¸c ®¹i lý, c¸c quÇy b¸n hµng vµ quÇy giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty. Trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ l¹i c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng cho c¸c ®¹i lý vµ ë c¸c ®¹i lý ®Ó cã c¬ së ho¹ch ®Þnh x©y dùng kÕ ho¹ch cho thêi gian tiÕp theo. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn ®i lªn, Nhµ n­íc vµ chÝnh phñ ®· cã nhiÒu thay ®æi trong viÖc t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh th«ng tho¸ng, khÝch thÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n hîp ph¸p cã c¬ héi ph¸p triÓn ho¹t ®éng kinh doanh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ kÐo theo nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p cÇn gi¶i quyÕt. §èi víi thÞ tr­êng b¸nh kÑo ViÖt Nam vÉn ®ang tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò g©y khã kh¨n cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh b¸nh kÑo. §ã lµ t×nh tr¹ng lµm b¸nh kÑo bÊt hîp ph¸p, kÐm chÊt l­îng vµ nh¸i c¸c nh·n hiÖu cña c¸c c«ng ty lín ®Ó ®¸nh lõa ng­êi tiªu dïng còng nh­ t×nh tr¹ng nhËp lËu b¸nh kÑo vÉn ®ang x¶y ra g©y ra sù lén xén trªn thÞ tr­êng b¸nh kÑo. Bªn c¹nh ®ã ngµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo ch­a cã sù hç trî cña nhµ n­íc trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ s¶n xuÊt b¸nh kÑo, viÖc vay vèn gÆp nhiÒu khã kh¨n, thêi h¹n vay ng¾n khã cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt hoµn vèn kÞp thêi bëi l·i thu ®­îc trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm b¸nh kÑo b¸n ®­îc lµ rÊt thÊp. V× vËy nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p hç trî cho c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo ®Ó hä cã kh¶ n¨ng ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc thÝch øng kÞp víi yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng vµ nh÷ng ®ßi hái cña héi nhËp nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. + T¨ng c­êng viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t thÞ tr­êng, xö lý nghiªm c¸c tr­êng hîp s¶n xuÊt b¸nh kÑo bÊt hîp ph¸p, nh¸i nh·n hiÖu s¶n phÈm vµ t¹o khung ph¸p lý ®Çy ®ñ ®Ó ®Êu tranh chèng c¸c hiÖn t­îng lîi dông sù th«ng tho¸ng cña luËt ph¸p bu«n b¸n hµng gi¶, hµng lËu d­íi mäi h×nh thøc vµ cã chÝnh s¸ch b¶o hé nh·n hiÖu cho c¸c c«ng ty. + Cã chÕ ®é ­u ®·i thuÕ cho c¸c c«ng ty trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh thùc phÈm nãi chung vµ trong ngµnh b¸nh kÑo nãi riªng ®Ó gióp hä më réng c¸c ®¹i lý kinh doanh còng nh­ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. + T¹o ®iÒu kiÖn vµ hç trî c¸c c«ng ty trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó hä cã kh¶ n¨ng ®èi phã víi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo cña c¸c n­íc trong khu vùc khi hiÖp ®Þnh ­u ®·i chung vÒ thuÕ quan khu vùc ASEAN ®i vµo thùc thi. + T¨ng c­êng viÖc nghiªn cøu vµ cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng còng nh­ c¸c th«ng tin vÒ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®Ó c¸c c«ng ty cã c¬ së ®Þnh h­íng cho sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai. + ChÝnh phñ vµ bé ngµnh cã liªn quan cÇn cã sù chØ ®¹o ®Þnh h­íng vµ ®¶m b¶o m«i tr­êng kinh doanh b×nh ®¼ng, thuËn lîi, tr¸nh t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh gi÷a c¸c c«ng ty trong ngµnh. kÕt luËn Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp lu«n mong muèn ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®Ó duy tr× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong l©u dµi. §èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× s¶n phÈm do hä s¶n xuÊt ra ph¶i tiªu thô-®ã lµ ®iÒu kiÖn ®ñ duy nhÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. Còng nh­ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong ngµnh, C«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nh÷ng khã kh¨n, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt víi c¸c c«ng ty kh¸c nh»m ®­a s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. C«ng ty còng ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t¹o dùng h×nh ¶nh cña m×nh trong t©m trÝ kh¸ch hµng vµ ng­êi tiªu dïng ®Ó ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng tiªu thô nh­ng cã mét sè yÕu tè ®· c¶n trë viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty-®ã lµ sù h¹n chÕ vÒ vèn, kÐm lîi thÕ vÒ quy m«, m¸y mãc thiÕt bÞ. V­ît lªn nh÷ng khã kh¨n ®ã c«ng ty còng tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng b»ng viÖc tiÕp tôc n©ng cao vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô, cñng cè uy tÝn cho th­¬ng hiÖu s¶n phÈm b¸nh kÑo “H÷u NghÞ” cña m×nh trong t©m trÝ cña ng­êi tiªu dïng. Lµ sinh viªn thùc tËp víi kinh nghiÖm thùc tÕ cßn h¹n chÕ nh­ng còng mong cã sù ®ãng gãp phÇn nµo dï nhá bÐ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty b»ng ®Ò tµi “Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm b¸nh kÑo t¹i C«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy”. §­îc thùc tËp t¹i c«ng ty lµ c¬ héi nh­ng còng lµ th¸ch thøc ®Çu tiªn ®èi víi em tr­íc khi rêi khái ghÕ nhµ tr­êng. V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o, cña c¸c c« chó trong c«ng ty vµ c¸c b¹n ®Ó em hoµn thiÖn h¬n ®Ò tµi nµy. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o TS TrÇn V¨n HoÌ vµ c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty Cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ ®· cho phÐp vµ gióp ®ì em rÊt nhiÒu trong viÖc nghiªn cøu vµ thùc hiÖn viÕt ®Ò tµi nµy lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. tµI liÖu tham kh¶o 1. PGS.TS §Æng §×nh §µo, PGS.TS Hoµng §øc Th©n, Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i, NXB Thèng kª-2001. 2.PGS.TS Hoµng Minh §­êng, TS NguyÔnThõa Léc, Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, NXB Gi¸o dôc-1998. 3. TS NguyÔn Xu©n Quang, Gi¸o tr×nh Marketing th­¬ng m¹i, NXB Thèng kª-1999. 4.TS NguyÔn Xu©n Quang, TS NguyÔn Thõa Léc, Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, NXB Thèng kª-1999. 5. Phillip Kotler, Qu¶n trÞ Marketing, NXB Thèng kª-1997. 6. C¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn b¸nh kÑo H÷u NghÞ tõ n¨m 1998-2001. 7. C¸c b¸o vµ t¹p chÝ: T¹p chÝ th­¬ng m¹i T¹p chÝ c«ng nghiÖp T¹p chÝ kinh tÕ & ph¸t triÓn T¹p chÝ th­¬ng nghiÖp 8. C¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy.DOC
Luận văn liên quan