Đề tài Kiểm toán chu trình bán hàng – Thu tiền trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện

MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I: Cơ sở lý luận về kiểm toán và kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 3 1. Đặc điểm của chu trình bán hàng - thu tiền 3 2. Nội dung kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 5 2.1. Đặc điểm của chu trình bán hàng và thu tiền trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 5 2.2. Biểu hiện của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý chu trình bán hàng và thu tiền tại doanh nghiệp 7 2.3. Các mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 11 3. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 13 3.1. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 14 Chương II: Thực hành kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong qúa trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn 22 I. Đặc điểm của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn 22 1. Giới thiệu về công ty AFC Sài Gòn 22 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty AFC Sài Gòn 22 3. Thành quả hoạt động của công ty 24 4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty AFC Sài Gòn 25 4.1. Chức năng 25 4.2. Nhiệm vụ 25 5. Các dịch vụ của AFC Sài Gòn 26 II. Thực hiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 30 1. Lập kế hoạch kiểm toán 31 1.1. Chấp nhận thư mời kiểm toán 31 1.2. Cử kiểm toán viên phụ trách 31 1.3. Tìm hiểu khách hàng 31 2. Thực hiện kiểm toán 39 2.1. Kiểm toán các khoản phải thu khách hàng 40 2.2. Kiểm toán doanh thu 53 2.3. Thực hiện phân tích khoản mục doanh thu 55 2.4. Kiểm tra chi tiết từng loại doanh thu 55 3. Kết thúc kiểm toán 60 3.1. Kiểm tra giấy tờ làm việc 60 3.2. Lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý 60 Chương III: Bài học kinh nghiệm và đánh giá hoàn thiện kiểm toán cu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm soát và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn thực hiện 63 I. Nhận xét chung rút ra qua thực tiễn kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền của công ty AFC Sài Gòn 63 II. Những đánh giá và đề xuất phương hướng hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền 65 III. Một số kiến nghị với Nhà nước góp phần hoàn thiện hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam 71 Kết luận 73 Tài liệu tham khảo 73

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3378 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kiểm toán chu trình bán hàng – Thu tiền trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện.pdf
Luận văn liên quan