Đề tài Kinh doanh và biện pháp phát triển kinh doanh của doanh nghiệp

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU Chương I: Những vấn đề chung về kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường 2 A. Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta 2 I. Kinh tế thị trường 2 II. Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN 10 B. Quá trình kinh doanh thương mại 14 I. Khái niệm doanh nghiệp thương mại 14 II. Quá trình kinh doanh thương mại 15 Chương II: Hoạt động kinh doanh của công ty thương mại khách sạn Đống Đa và nhà hàng Nhật Hồng 29 I. Sự hình thành và phát triển của công ty 29 II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty 36 III. Hoạt động kinh doanh của nhà hàng Nhật Hồng 41 Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở nhà hàng Nhật Hồng 49 I. Đặc điểm và phương hướng của nhà hàng 49 II. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở nhà hàng Nhật Hồng 50 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2022 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kinh doanh và biện pháp phát triển kinh doanh của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
øc lao ®éng vÒ kh¶ n¨ng lao ®éng, tr×nh ®é chuyªn m«n trong toµn c«ng ty theo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ, cña hµng. C«ng t¸c c¸n bé ®­îc thùc sù quan t©m, s¾p xÕp vµ giao nhiÖm vô cô thÓ cho nh÷ng ng­êi thùc sù cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, n¨ng ®éng, d¸m nghÜ, d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm, nhanh nhËy n¾m b¾t th«ng tin, thÞ hiÕu kh¸ch hµng. TriÓn khai nh÷ng ph­¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶, mang l¹i lîi Ých kinh tÕ cho Nhµ n­íc c«ng ty, còng nh­ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. UBND Thµnh phè Hµ Néi, còng nh­ UBND quËn §èng §a, Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, tµi kho¶n riªng, cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó ho¹t ®éng. C¸c phßng ban ®· xuèng tËn cöa hµng trùc thuéc ®Ó x©y dùng, phèi hîp kinh doanh, tæ chøc kinh doanh cïng ban gi¸m ®èc c«ng ty ®¸nh gi¸ ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ®Ò ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n chØ ®¹o kinh doanh. C¸c cöa hµng trùc thuéc võa kinh doanh, s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng ®­îc giao cßn kÕt hîp t×m tßi nguån hµng, thÞ hiÕu tiªu dïng... B­íc ®Çu C«ng ty th­¬ng m¹i §èng §a thùc sù hßa nhËp chung vµo sù chuyÓn m×nh cña hÖ thèng th­¬ng m¹i dÞch vô quËn vµ Thµnh phè, tõng b­íc n¾m b¾t nhiÖm vô kinh doanh cña m×nh. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty: * Ban gi¸m ®èc: * C¸c phßng ban: - Phßng kinh doanh - Phßng tæ chøc + hµnh chÝnh - Phßng kÕ to¸n tµi vô * C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: 1. Nhµ hµng ¨n uèng Ngäc Th¹ch 2. Nhµ hµng ¨n uèng Thñy S¬n MÆt hµng kinh doanh: s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ¨n uèng dÞch vô karaoke. 3. Nhµ hµng NhËt Hång MÆt hµng kinh doanh: s¶n xuÊt kinh doanh hµng ¨n uèng 4. Nhµ hµng T©y S¬n: MÆt hµng kinh doanh: s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ¨n uèng, dÞch vô karaoke. 5. Kh¸ch s¹n Thanh Long: MÆt hµng kinh doanh: kinh doanh nhµ trä, hµng ¨n uèng, dÞch vô karaoke. 6. Nhµ hµng NguyÔn Tr·i: MÆt hµng kinh doanh: hµng ¨n uèng, b¸n lÎ v¶i, v¶i sîi, may mÆc 7. Nhµ hµng Thanh Xu©n MÆt hµng kinh tÕ: kinh doanh nhµ trä, dÞch vô du lÞch, hµng ¨n uèng. 9. Cöa hµng c«ng nghÖ phÈm (trung t©m dÞch vô Ng· T­ Së) MÆt hµng kinh tÕ: hµng c«ng nghÖ phÈm 10. Cöa hµng 254 Hµng Bét: MÆt hµng kinh doanh: ®iÖn m¸y, ®å gç 11. V¨n phßng c«ng ty: MÆt hµng kinh tÕ: ®¹i lý, b¸n bu«n, b¸n lÎ thuèc l¸.Cöa hµng Ng· T­ Së c«ng nghÖ phÈm Nhµ hµng T©y S¬n Kh¸ch s¹n H­¬ng Sen Nhµ hµng Thanh Xu©n Nhµ hµng NguyÔn Tr·i Cöa hµng 254 §iÖn m¸y - §å gç Nhµ hµng NhËt Hång Nhµ hµng Thanh Long Nhµ hµng Ngäc Th¹ch Nhµ hµng Thñy S¬n S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c«ng ty Phßng Kinh doanh Ban gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc vµ hµnh chÝnh Phßng KÕ to¸n - tµi vô Tæng sè lao ®éng cña c«ng ty: 210 ng­êi Trong ®ã: + §¹i häc: 22 ng­êi + Trung cÊp + Thî bËc cao: 55 ng­êi + Nh©n viªn vµ kü thuËt kh¸c: 133 ng­êi a) C¸c phßng chøc n¨ng: * Phßng kinh doanh: NhiÖm vô cña phßng lµm tham m­u cho ban gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c t¹p chÝ lín, lµm c¸c Ên phÈm. Tham gia x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i ®èi víi kh¸ch hµng. Trùc tiÕp ký kÕt vµ ®Æt quan hÖ víi c¸c h·ng l÷ hµnh trong vµ ngoµi n­íc. Thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp thÞ, kÕ ho¹ch, ®Çu t­, lÔ t©n thanh to¸n, b¸n hµng. Ho¹t ®éng cña c¸c tæ lÔ t©n, thanh to¸n, b¸n hµng, ®Òu n»m d­íi sù gi¸m s¸t cña phßng thÞ tr­êng. * Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n: Phßng cã nhiÖm vô triÓn khai kÕ ho¹ch, h¹ch to¸n kinh doanh, b¶o ®¶m tµi chÝnh, tµi s¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n Nhµ n­íc. Thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, thu chi tiÒn, ®¸p øng mäi yªu cÇu ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ kh¸ch s¹n. * Phßng Hµnh chÝnh - tæ chøc: Phßng thùc hiÖn chøc n¨ng hµnh chÝnh tæ chøc vµ lao ®éng trong toµn c«ng ty. Tham m­u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng ®iÒu lÖ, ban hµnh c¸c quy chÕ trong t¹m thêi vÒ qu¶n lý, ph©n phèi thu nhËp, kû luËt lao ®éng, x©y dùng kÕ ho¹ch båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n©ng bËc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, gi¶i quyÕt chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng, b¶o vÖ an ninh trËt tù cho toµn c«ng ty vµ kh¸ch s¹n. b) C¸c khèi trùc tiÕp kinh doanh: * Khèi dÞch vô phßng ë: NhiÖm vô cña khèi lµ b¶o qu¶n, gi÷ g×n vÖ sinh vµ c¸c trang thiÕt bÞ trong phßng. Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh néi quy ®ãn tiÔn kh¸ch. * Khèi dÞch vô ¨n uèng: Ho¹t ®éng ë 3 bé phËn Bµn - Bar - BÕp. NhiÖm vô cña khèi lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng, b¸n hµng, x©y dùng c¸c thùc ®¬n. Ngoµi ra khèi cßn nhËn ®Æt tiÖc c­íi, tiÖc héi nghÞ.. * Khèi dÞch vô bæ xung: Ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc vui ch¬i, gi¶i trÝ, nhµ hµng, v­ên hoa c©y c¶nh, giÆt lµ. NhiÖm vô cña khèi lµ chñ ®éng khai th¸c c¸c nguån hµng, kh¸ch hµng ë lÜnh vùc vui ch¬i gi¶i trÝ nh­: Kinh doanh phßng Karaoke, bÓ b¬i, s©n tennit, trung t©m gi¶i trÝ nh­ biÓn v.v.. Ngoµi ra c«ng t¸c cña tæ v­ên hoa c©y c¶nh ph¶i ®¶m b¶o duy tr× vµ tån t¹i s©n v­ên, c©y c¶nh, t¹o dùng mét m«i tr­êng sinh th¸i, c¶nh quan cho kh¸ch s¹n, t¨ng thªm kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch. * Khèi dÞch vô b¶o d­ìng söa ch÷a: Khèi cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho c¸c ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n. Thùc hiÖn chÕ ®é ®Þnh kú, duy tr× b¶o d­ìng vµ vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, b¶o ®¶m sù an toµn tuyÖt ®èi cho kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n. Ngoµi ra khèi cßn tham m­u cho ban gi¸m ®èc trong viÖc ®Ò ra c¸c quy chÕ, gi¸m s¸t viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ ®iÖn - n­íc. Tæ chøc lao ®éng cña c«ng ty, theo h×nh thøc Phßng - Khèi - Tæ. C¸c khèi trong kh¸ch s¹n tuy mçi bé phËn ®Òu cã nhiÖm vô riªng nh­ng ®Òu cã mèi quan hÖ kh¨ng khÝt víi nhau ®Ó phôc vô tèt yªu cÇu cña kh¸ch nh­: dÞch vô ¨n uèng, dÞch vô l­u tró vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Trong m« h×nh tæ chøc qu¶n lý trªn gi¸m ®èc lµ ng­êi qu¶n lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n th«ng qua c¸c tr­ëng phßng vµ qu¶n ®èc c¸c khèi dÞch vô, cïng víi sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc cã 2 phã gi¸m ®èc trî gióp: 1 phã gi¸m ®èc tµi chÝnh vµ 1 phã gi¸m ®èc nh©n sù. - Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh lµ ng­êi phô tr¸ch chung vÒ vÊn ®Ò tµi chÝnh trong toµn c«ng ty còng nh­ riªng ®èi víi kh¸ch s¹n. - Phã gi¸m ®èc nh©n sù phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò vÒ tæ chøc nh©n sù trong kh¸ch s¹n vµ ë c¶ c«ng ty. Tuy nhiªn viÖc ra quyÕt ®Þnh cuèi cïng vÉn thuéc quyÒn cña gi¸m ®èc. M« h×nh nµy lµ m« h×nh chung cña khèi v¨n phßng c«ng ty lµ kh¸ch s¹n bëi v× c¸c phßng ban sÏ thùc hiÖn nhiÖm vô ®èi víi toµn c«ng ty chø kh«ng ph¶i chØ riªng ®èi víi kh¸ch s¹n. Cßn 4 khèi dÞch vô chØ ho¹t ®éng riªng trong ph¹m vi kh¸ch s¹n. Mçi khèi dÞch vô ®Òu cã mét qu¶n ®èc vµ mét phã qu¶n ®èc chung. Qu¶n ®èc cña mçi khèi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý lao ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong khèi cña m×nh. Nh×n vµo m« h×nh, cã thÓ thÊy râ r»ng Gi¸m ®èc lµ ng­êi qu¶n lý trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ kh¸ch s¹n, do ®ã khèi l­îng c«ng viÖc cña gi¸m ®èc kh¸ nÆng nÒ, võa ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trän vÑn c«ng ty võa ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kh¸ch s¹n, song th«ng tin ®­îc ®­a ra nhanh chãng trùc tiÕp vµ còng t­¬ng ®èi chÝnh x¸c. NÕu nh×n kh¸i qu¸t m« h×nh chóng ta sÏ cã nhËn xÐt nh­ vËy, tuy nhiªn nÕu ®i s©u vµo tõng bé phËn ta sÏ thÊy cã mét sè ®iÓm ch­a hîp lý trong c¸ch tæ chøc lao ®éng: - Thø nhÊt: C«ng t¸c lÔ t©n vµ thanh to¸n l¹i thuéc phßng thÞ tr­êng kÕ ho¹ch, do ®ã tæ lª t©n vµ tæ thanh to¸n n»m d­íi sù qu¶n lý cña phßng nµy. Nh­ vËy phßng qu¸ kiªm nhiÖm nhiÒu chøc n¨ng mµ ®¸ng lÏ ph¶i thuéc sù qu¶n lý cña mét bé phËn kh¸c mµ kh¸ch s¹n ch­a cã (bé phËn ®ãn tiÕp kh¸ch s¹n). Phßng chØ nªn ®¶m nhËn riªng vÒ c«ng t¸c Marketing trong toµn kh¸ch s¹n ®Ó cã thÓ chó t©m thùc hiÖn cho tèt nÖmmm vô mµ phßng chuyªn tr¸ch. - Thø hai: Kh¸ch hµng ch­a cã riªng cã mét bé phËn ®ãn tiÕp kh¸ch s¹n, mµ bé phËn ®ãn tiÕp trong kh¸ch s¹n l¹i tËp hîp c¸c nh©n viªn tõ tæ lÔ t©n, tæ thanh to¸n thuéc phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng vµ mét sè nh©n viªn tõ tæ s¶nh thuéc khèi dÞch vô phßng ë. Do ®ã c¸c nh©n viªn trong bé phËn chÞu sù qu¶n lý rêi r¹c tõ 2 phÝa (khèi vµ phßng) cã chøc n¨ng hoµn toµn kh¸c nhau. §iÒu nµy dÔ g©y r¾c rèi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ trong viÖc phèi hîp c¸c nh©n viªn tõ tæ s¶nh thuéc khèi dÞch vô phßng ë. Do ®ã c¸c nh©n viªn trong bé phËn chÞu sù qu¶n lý rêi r¹c tõ 2 phÝa (khèi vµ phßng) cã chøc n¨ng hoµn toµn kh¸c nhau. §iÒu nµy dÔ g©y r¾c rèi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ trong viÖc phèi hîp c¸c nh©n viªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc. V× vËy kh¸ch s¹n nªn thµnh lËp thªm mét bé phËn ®ãn tiÕp riªng ®Ó t¸ch c¸c tæ lÔ t©n, thanh to¸n vµ mét sè nh©n viªn lµm chøc n¨ng ®ãn tiÕp tõ tæ s¶nh vÒ mét bé phËn chØ chuyªn lµm chøc n¨ng ®ãn tiÕp kh¸ch s¹n vµ cö ra mét ng­êi phô tr¸ch bé phËn ®ã. - Thø ba: M« h×nh qu¶n lý mang tÝnh chÊt kiªm nghiÖm (ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban võa phô tr¸ch chung cho c¶ c«ng ty, võa riªng cho kh¸ch s¹n) mang nhiÒu h¹n chÕ lµm cho tr¸ch nhiÖ cña c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn ë nh÷ng bé phËn nµy bÞ ph©n t¸n, ch­a chuyªn s©u vµ quan t©m triÖt ®Ó ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n, v× thÕ hiÖu qu¶ kinh doanh ®¹t thÊp. MÆt kh¸c còng do tÝnh chÊt kiªm nghiÖm trong c¸ch qu¶n lý ®· lµm cho bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n kh¸ cång kÒnh, lao ®éng gi¸n tiÕp ë c¸c phßng ban chiÕm kh¸ nhiÒu 27,7% trong tæng sè lao ®éng (48/173). §©y còng lµ mét ®iÓm ch­a hîp lý mµ kh¸ch s¹n cÇn ph¶i xem xÐt l¹i. - Thø t­: Kh¸ch s¹n chÞu sù qu¶n lý cña nhiÒu cÊp nªn kh«ng chñ ®éng vÒ mÆt tµi chÝnh. Mäi quyÕt ®Þnh phô thuéc nhiÒu vµo ý kiÕn cÊp trªn, kh¸ch s¹n muèn ®Çu t­ n©ng cÊp hay cã nh÷ng dù ¸n ph¸t triÓn kh¸ch s¹n th× ph¶i cã c«ng v¨n ®Ó tr×nh lªn cÊp trªn xin ý kiÕn, nÕu cÊp trªn ®ång ý kh¸ch s¹n míi ®­îc cÊp vèn thùc hiÖn. MÆt kh¸c còng do kh¸ch s¹n chÞu sù qu¶n lý cña nhiÒu cÊp nªn thêi gian chê phª duyÖt kh¸ l©u, do ®ã kh¸ch s¹n dÔ mÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh. II/ Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th­¬ng m¹i vµ kh¸ch s¹n §èng §a. 1. MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty: Nh÷ng mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng Hµ Néi nh­: hµng ¨n uèng, kinh doanh chøa trä, kinh doanh hµng c«ng nghÖ phÈm lµ nh÷ng mÆt hµng bÞ c¹nh tranh quyÕt liÖt nhÊt, nhÊt lµ th­¬ng m¹i t­ nh©n, c¸ lÎ, lµ m«i tr­êng kinh doanh kh«ng ®ßi hái vèn, c¬ së vËt chÊt, c«ng nghÖ lín hoÆc hiÖn ®¹i. C¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña c«ng ty lµ: - Thuèc l¸ - Hµng ¨n uèng + dÞch vô kh¸c - Chøa trä - §iÖn m¸y - C«ng nghÖ phÈm 2. VÒ nguån lùc ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty: a) VÒ lao ®éng: Tr­íc khi nhËp 2 c«ng ty thµnh mét c«ng ty sau nµy, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng 2 c«ng ty ®· tõng b­íc kiÖn toµn tæ chøc. Sau khi s¸t nhËp thµnh c«ng ty th­¬ng m¹i vµ kh¸ch s¹n §èng §a, c«ng ty ®· tæ chøc s¾p xÕp l¹i m¹ng l­íi kinh doanh, bè trÝ t­¬ng ®èi hîp lý ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc, nhÊt lµ c¸n bé qu¶n lý nhµ hµng, c¸n bé nghiÖp vô vµ nh©n viªn b¸n hµng, t¨ng thªm mèi giao dÞch, bu«n b¸n. C«ng ty còng b·i miÔn mét sè c¸n bé n¨ng lùc yÕu kÐm, dÇn dÇn ®¬n vÞ ®­îc cñng cè kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc dÇn dÇn ®­îc c¶i thiÖn. Trong qu¸ tr×nh bè trÝ, s¾p xÕp lao ®éng trong toµn c«ng ty cã 210 ng­êi, 196 lao ®éng lµm viÖc, chiÕm tû träng 93,3%, cßn l¹i 14 ng­êi tù nguyÖn nghØ kh«ng l­¬ng nép b¶o hiÓm vµ sÏ nghØ theo quyÕt ®Þnh 176 H§BT. b) VÒ vèn: + Vèn cè ®Þnh: lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt + Vèn l­u ®éng” N¨m 1995 lµ 1.293.069.069® N¨m 1996 lµ 1.323.069.060® N¨m 1997 lµ 1.259.680.000 Ta thÊy vèn n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tr­íc, c«ng ty kh«ng nh÷ng b¶o tån ®­îc vèn cßn ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ®ång vèn kinh doanh. §Ó kh¾c phôc thiÕu vèn, c«ng ty ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p mua nhanh, b¸n nhanh, gi¶m tån kho, ®Æt gi¸ hîp lý ®Èy m¹nh tiªu thô, tÝnh to¸n chÆt chÏ hiÖu qu¶ ®ång vèn (vèn vay). Qu¶n lý chÆt chÏ nguån vèn, h¹n chÕ ph¸t sinh c«ng nî, thu nh÷ng tµi kho¶n c¸c ®¬n vÞ b¸n nî, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn cña m×nh. Nhê ®¶m b¶o t­¬ng ®èi, nhu cÇu vÒ vèn, c«ng t¸c tµi chÝnh, gãp phÇn thóc ®Èy kinh doanh t¨ng so víi tr­íc. Tæng doanh thu N¨m 1995 N¨m 1996 N¨m 1997 14.635.235.181® 17.318.783.232® 36.865.000.000® Doanh thu hµng n¨m t¨ng nhê viÖc qu¶n lý, n¾m b¾t thÞ tr­êng, khai th¸c nguån hµng, t¹o lîi nhuËn theo, theo b¶ng sau: Lîi nhuËn N¨m 1995 N¨m 1996 N¨m 1997 158.263.053,0® 186.750.404,0® 203.70.404® Tõ lîi nhuËn trªn ta thÊy ®­îc hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ t¨ng dÇn vßng quay cña vèn. c) VÒ thu nhËp: Thu nhËp b×nh qu©n toµn c«ng ty n¨m 1995 lµ 400.000®/ng­êi/th¸ng. Do hiÖu qu¶ kinh doanh t¨ng nªn ®­a ®Õn l­¬ng b×nh qu©n t¨ng vµ n¨m 1996 lµ 500.000®/ng­êi/th¸ng. Còng do nh÷ng yÕu tè trªn nªn c«ng ty còng cã l·i vµ thùc hiÖn nép ng©n s¸ch còng t¨ng hµng n¨m Nép ng©n s¸ch N¨m 1995 N¨m 1996 N¨m 1997 374.570.848,0® 484.354.600,0® 512.670.090,0® 3. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: C¸c ®iÓm b¸n hµng ®Òu tæ chøc b¸n bu«n, b¸n lÎ cho ng­êi tiªu dïng, më réng kinh doanh, ®a d¹ng hµng hãa, quay vßng vèn nhanh, kh«ng vi ph¹m chÕ ®é Nhµ n­íc. T¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong viÖc khai th¸c thÞ tr­êng kinh doanh c¸c mÆt hµng ¨n uèng, dÞch vô. Kinh doanh hµng ¨n uèng, nghØ trä vµ c¸c dÞch vô kh¸c, c«ng ty chØ ®¹o, gi÷ v÷ng, æn ®Þnh, duy tr× phôc vô tèt h¬n, n¾m b¾t thÞ tr­êng khu vùc vµ hµng, kh¸ch s¹n ë nh÷ng ®iÓm cÇn thiÕt. KÕt qu¶ thu ®­îc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1995-1996. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty (1995-1997) §VT Thùc hiÖn 1995 Thùc hiÖn 1996 1997 - Tæng doanh thu ®ång 14.635.235.18,0 17.318.783.323,0 36.865.672.737 - Doanh thu tiÒn thu s¶n phÈm ®ång 13.232.141.200,0 15.924.923.221 30.927.472.160 - Doanh thu nhµ nghØ (chøa trä) ®ång 845.331.282 732.561.722,0 2.275.632.400 - Doanh thu kh¸c ®ång 557.762.153 661.298.380,0 3.622.568.177 Lµ mét c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i tæng hîp vµ dÞch vô, nÕu c«ng ty lu«n më réng ®a d¹ng hãa vµ ph­¬ng thøc kinh doanh. C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn do c«ng ty nghiªn cøu tèt thÞ tr­êng, mÆt hµng dÞch vô nµo cÇn më réng thÞ tr­êng. a) ¦u ®iÓm: Víi tinh thÇn kh«ng ngõng ®æi míi toµn diÖn, c«ng ty hßa m×nh vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi, h¹n chÕ dÇn c¸c khã kh¨n ®Ó tõng b­íc chuyÓn biÕn, æn ®Þnh vµ tõng b­íc ph¸t triÓn trong ho¹t ®éng kinh doanh. ChÊn chØnh vµ kiÖn toµn bé m¸y c¸n bé c«ng nh©n viªn thÝch øng víi nhiÖm vô n¨ng lùc ®¸p øng ®­îc víi nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng. D­íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty, víi sù nç lùc cña c¸c phßng ban trong c«ng ty vµ tËp thÓ cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, thêi gian qua trong ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, ®· nhanh chãng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã nh÷ng biÖn ph¸p vµ nh÷ng b­íc ®i phï hîp. Tæ chøc n¾m v÷ng nhu cÇu, gi¸ c¶ khèi l­îng tõng mÆt hµng mµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu. Tæ chøc chuyÓn h­íng kinh doanh c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n, n©ng cao chÊt l­îng mÆt hµng, ¨n uèng cao cÊp, dÞch vô ¨n uèng, ®Æt tiÖc c­íi, sinh nhËt. N©ng cao th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn, duy tr× nh÷ng mÆt hµng kinh doanh truyÒn thèng vµ vÉn cã hiÖu qu¶, kÓ c¶ mÆt hµng bu«n b¸n lÉn mÆt hµng mµ ë c¸c nhµ hµng ®· cã truyÒn thèng s¶n xuÊt kinh doanh l©u dµi. Kh¾c phôc khã kh¨n vÒ vèn, thiÕu vèn, b¶o toµn ®­îc vèn. T¨ng c­êng nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý cña c¶i vÒ tµi chÝnh. C«ng ty sö dông nguån vèn b¾t ®Çu cã hiÖu qu¶, ngoµi viÖc t×m ph­¬ng ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c hµng hãa ë c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n, c«ng ty ®Æt ph­¬ng ch©m mua nhanh b¸n nhanh, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng kinh doanh. TÝch cùc t×m mäi biÖn ph¸p thu håi c«ng nî tån tõ tr­íc, kh«ng ph¸t sinh c«ng nî d©y d­a míi, chÊp hµnh nghiªm chØnh c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, kh«ng ngõng cñng cè m¹ng l­íi kÕ to¸n, c¸n bé nghiÖp vô, më réng m¹ng l­íi dÞch vô. Trong nh÷ng n¨m qua víi c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ c¹nh tranh nhau mua b¸n hµng hãa, dÞch vô gay g¾t víi sù sèng cßn cña m×nh. Nh­ng c«ng ty th­¬ng m¹i vµ kh¸ch s¹n §èng §a n¨ng ®éng, s¸ng t¹o tõng b­íc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh dÇn dÇn cã hiÖu qu¶. §ã lµ sù cè g¾ng nç lùc phÊn ®Çu cña tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸n bé c«ng nh©n viªn. b) Tån t¹i: ViÖc n¾m b¾t thÞ tr­êng vµ biÕn ®æi cña nã tõng khu vùc ch­a s¸t, ch­a s©u, dÉn ®Õn cöa hµng, nhµ hµng, mét sè kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, tr× trÖ, b¶o thñ. ThiÕu biÖn ph¸p, ph­¬ng ph¸p chØ ®¹o kinh doanh khi mét sè kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ thÊp, mµ nguyªn nh©n l¹i lµ c«ng t¸c tæ chøc con ng­êi. TiÕp thÞ t×m ®èi t¸c kinh doanh cßn h¹n chÕ, hoÆc kh¸c trong tiÒm thøc t­ t­ëng mét sè bé phËn, c¸n bé, ng­êi lao ®éng, t©m lý thua lç tr× trÖ cña thêi bao cÊp cßn nÆng nÒ. C«ng ty ch­a t¹o ra ®­îc nh÷ng ®iÓm trung t©m th­¬ng m¹i lín (kÓ c¶ liªn doanh, liªn kÕt). PhÇn lín c¸c nhµ hµng, cöa hµng vÉn n»m trong ph¹m vi hÐp trong ho¹t ®éng kinh doanh, vµ b¸n lÎ ch­a më mang ho¹t ®éng kinh doanh réng vµ lín. §êi sèng cña nh©n d©n vµ nhu cÇu thÞ tr­êng ngµy cµng cao. C«ng ty cÇn x©y dùng siªu thÞ th­¬ng m¹i phï hîp víi yªu cÇu thÞ tr­êng. III. Ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng NhËt Hång 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý - kinh doanh cña nhµ hµng a) T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c tæ trong nhµ hµng NhËt Hång qua c¸c n¨m * Bé m¸y qu¶n lý - kinh doanh Nhµ hµng NhËt Hång cã c¬ cÊu tæ chøc t­¬ng ®èi gän nhÑ, linh ho¹t. HiÖn nay nhµ hµng cã 3 tæ kinh doanh trùc thuéc phßng kinh tÕ, phßng kÕ to¸n vµ ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å bé m¸y tæ chøc nhµ hµng NhËt Hång Gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh Tæ kinh doanh III Tæ kinh doanh II Tæ kinh doanh I - Gi¸m ®èc nhµ hµng lµ ng­êi qu¶n lý chung mäi ho¹t ®éng cña nhµ hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ban gi¸m ®èc c«ng ty. - Phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña nhµ hµng. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n phô tr¸ch toµn bé vÊn ®Ò liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng kinh doanh gåm 3 tæ kinh doanh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh doanh kh¸c nhau. Tæ kinh doanh I: Víi nhiÖm vô kinh doanh ®å uèng nh­ r­îu , bia, n­íc ngät vµ mét sè mÆt hµng kh¸c nh­ thuèc l¸, b¸nh kÑo... Tæ kinh doanh II: NhiÖm vô cña tæ chøc nµy chñ yÕu kinh doanh dÞch vô gi¶i tr Ý cña karaoke,trß ch¬i ..... Tæ kinh doanh III: Tæ nµy chñ yÕu kinh doanh hµng ¨n nh­ ®Æc s¶n, c¸c mãn ¨n d©n téc. Tuy lµ ba tæ kh¸c nhau, nh­ng hä ho¹t ®éng kh«ng ®éc lËp t¸ch biÖt mµ phèi hîp víi nhau gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng ®­îc thuËn lîi. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña nhµ hµng - Chøc n¨ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­¬c gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô trong c¸c nhµ hµng, dÞch vô ¨n uèng t¹i phßng vµ quÇy bar. - NhiÖm vô: + Tæ chøc s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn c¸c mãn ¨n ¢u, ¸, ®Æc s¶n, c¸c lo¹i b¸nh, kem ®óng quy tr×nh kü thuËt víi chÊt l­îng cao, mü thuËt ®Ñp, hîp vÖ sinh ®Ó phôc vô ®a d¹ng c¸c ®èi t­îng kh¸ch víi c¸c h×nh thøc ¨n lÎ, theo ®oµn, ®Æt tiÖc, ®Æt tr­íc hoÆc ®ét xuÊt, phôc vô l­u ®éng. + Qu¶ng c¸o c¸c mãn ¨n, giíi thiÖu, lµm thñ tôc hîp ®ång vµ tæ chøc phôc vô. + Tæ chøc c¸c quÇy bar, th­êng xuyªn thay ®æi c¸c lo¹i cocktal ®å pha chÕ, c¸c lo¹i hµng ho¸... ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch. + Duy tr× tèt vÖ sinh thùc phÈm vµ vÖ sinh m«i tr­êng, tiÕp cËn dÇn víi tiªu chuÈn quèc tÕ. + Tæ chøc lao ®éng theo ph­¬ng ch©m: Chuyªn s©u nghÒ nghiÖp, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho nh©n viªn, tiÕp cËn víi ph­¬ng thøc phôc vô míi. + ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng, x©y dùng ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng, th­ëng trªn ph­¬ng ch©m khuyÕn khÝch lao ®éng tay nghÒ cao. + Thu thËp th«ng tin tõ kh¸ch hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng ph¸t sinh cña kh¸ch hµng trong c¸c nhµ hµng. + Thu l­îm th«ng tin cña kh¸ch hµng vÒ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, nh÷ng tµi liÖu ngoµi luång ®Ó b¸o c¸o. C¸c c«ng t¸c phèi hîp gi÷a nhµ hµng vµ c¸c bé phËn kh¸c trong kh¸ch s¹n. + Th­êng xuyªn kÕt hîp chÆt chÏ víi bé phËn ®ãn tiÕp bé phËn l­u tró ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi mäi yªu cÇu vÒ ¨n uèng cña kh¸ch. + Th­êng xuyªn kÕt hîp víi phßng Marketing ®Ó tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o c¸c mãn ¨n ®å uèng, ®ång thêi ph¸t huy kÞp thêi nh÷ng ­u ®iÓm, kh¾c phôc nh÷ng nh­îc ®iÓm trong kh©u phôc vô ¨n uèng. b. §iÒu kiÖn vËt chÊt vµ lao ®éng cña nhµ hµng. §Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao, nhµ hµng kh¸ch s¹n trong nh÷ng n¨m qua ®· kh«ng ngõng dÇn tù c¶i t¹o n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kinh doanh, mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ míi, ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô cña ®éi ngò nh©n viªn, hßng ®¸p øng tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng: Nhµ hµng cã 3 bé phËn: Bµn Bar BÕp Bé phËn bµn: Cã 5 phßng ¨n: Phßng ¨n lín cã diÖn tÝch 402 m2 søc chøa tèi ®a 350 chç: 3 phßng nhá mçi phßng 53 m2 søc chøa 30 kh¸ch; mét phßng ®Æc s¶n 40m2 ®Ó phôc vô c¸c mãn ®Æc s¶n. TÊt c¶ ®Òu n»m ë tÇng 1 cã cöa th«ng víi ®¹i s¶nh. C¸c phßng ¨n lín cã mét quÇy bar ®Ó phôc vô nhu cÇu kh¸ch trong b÷a ¨n nh­ r­îu bia ....§©y còng lµ n¬i ghi hãa ®¬n thanh to¸n cho kh¸ch,ë ®©ycã trang bÞ mét m¸y vi tÝnh ®Ó c«ng viÖc ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c Trong phßng cã hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é cña NhËt, hÖ thèng ®Ìn chïm, g­¬ng ph¶n chiÕu, ®Çu vieo, ti vi, micro, amply, hÖ thèng chËu hoa c©y c¶nh, ®­îc sö dông hîp lý t¹o kh«ng khÝ thiªn nhiªn m¸t mÎ trong phßng. Phßng ¨n lu«n ®­îc vÖ sinh s¹ch sÏ sau mçi ca lµm viÖc, tõ kh¨n tr¶i bµn ®Õn cöa kÝnh ®Òu ®­îc chó ý cÈn thËn gióp kh¸ch lu«n cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i, ¨n uèng ngon miÖng h¬n... Trong phßng cã trang bÞ m¸y ®iÖn tho¹i, kh¸ch cã thÓ sö dông bÊt kú lóc nµo vµ gäi ®i bÊt cø ®©u, nh©n viªn còng cã thÓ sö dông ®Ó liªn l¹c phèi kÕt hîp víi c¸c bé phËn trong kh¸ch s¹n. Phßng ¨n lu«n ®­îc tr¶i th¶m ®Ó gi¶m bít tiÕng ån vµ bôi khi ®i l¹i. Ngoµi phßng ¨n chÝnh, bèn phßng ¨n nhá chuyªn phôc vô c¸c ®oµn kh¸ch cã sè l­îng Ýt, ®Æt tiÖc, cã khi chóng ®­îc sö dông lµm phßng to¹ ®µm héi häp. Trang bÞ bªn trong bèn phßng nµy còng gièng phßng ¨n lín: HÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, c¸c lo¹i ®Ìn chïm to nhá, g­¬ng, m¸y ®iÖn tho¹i, c¸c chËu hoµ c©y c¶nh gièng ë trªn vv.. Tuy nhiªn ë bèn phßng nµy bµn ghÕ ®­îc thay ®æi liªn tôc cho phï hîp víi tÝnh chÊt tõng lo¹i tiÖc phï hîp víi c¸c buæi t¹o ®µm héi häp. Bªn c¹nh phßng ¨n lín lµ mét phßng ®Öm cã diÖn tÝch 92m2 dïng ®Ó cÊt gi÷ c¸c trang thiÕt bÞ c¸c ®å dïng lµm viÖc hµng ngµy nh­: Cèc, ®Üa, b¸t, th×a... ®ång thêi lµ n¬i ®Æt bµn chê ®Ó thøc ¨n tr­íc khi mang ra phôc vô kh¸ch. BÕp ¨n cña nhµ hµng cã diÖn tÝch 594m2 gåm bÕp ¨n ¢u vµ bÕp ¨n ¸, chiÕm 31% tæng diÖn tÝch khu nhµ hµng chia ra lµm khu s¬ chÕ, chÕ biÕn nguéi vv... Bªn trong gåm cã c¸c lo¹i bÕp ga, m¸y th¸i gät cñ qu¶, lß n­íng b¸nh, lß quay m¸y ®¸nh b¹t b¸nh, m¸y c¸n b¸nh, m¸y vÆt l«ng gµ, m¸y sÊy b¸t ®Üa vv... vµ c¸c lo¹i xoong nåi chuyªn dông. Khu röa b¸t ®Üa cã diÖn tÝch 42 m2 víi c¸c m¸y mãc chuyªn dïng nh­ m¸y röa b¸t nã cã thÓ thay ®æi mét khèi l­îng lao ®éng ®¸ng kÓ. Khu vùc kho thùc phÈm n»m bªn ph¶i khu bÕp víi diÖn tÝch 95,3 m2 chia lµm 8 kho víi 5 kho chÝnh vµ 3 kho phô. Mçi kho cã chøc n¨ng b¶o qu¶n tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu riªng biÖt nh­ kho ®ùng ®å uèng, kho ®Ó thùc phÈm ... Bé phËn bar gåm hai quÇy: Bar më n»m ë ®¹i s¶nh chuyªn phôc vô kh¸ch ®Õn ®Æt phßng vµ ®Õn gi¶i trÝ ë ®¹i s¶nh. Bar phôc vô n»m ë nhµ ¨n lín phôc vô nhu cÇu kh¸ch ¨n ë cöa hµng. 2. TÝnh chÊt ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng S¶n phÈm cña nhµ hµng NhËt Hång lµ dÞch vô ¨n uèng vµ gi¶i trÝ nh­ Karaoke lµ chñ yÕu vµ mét sè lo¹i h×nh dÞch vô bæ sung kh¸c do ®ã nã mang ®Æc ®iÓm chung cña dÞch vô ®ång thêi cã nh÷ng nÐt riªng biÖt cña dÞch vô ¨n uèng. ChÊt l­îng cña dÞch vô ¨n uèng chØ ®­îc ®¸nh gi¸ sau khi ®· tiªu dïng vµ sù ®¸nh gi¸ nµy l¹i phô thuéc rÊt lín vµo t©m sinh lý cña kh¸ch hµng còng nh­ c¸ch øng xö cña nh©n viªn nhµ hµng. Còng lµ mét s¶n phÈm nh­ng hai kh¸ch hµng víi hai phong tôc tËp qu¸n kh¸c nhau, së thÝch kh¸c nhau sÏ coi ®ã lµ hai s¶n phÈm kh¸c nhau do ®ã cã c¸ch ®¸nh gi¸ kh¸c nhau, ®«i khi lµ tr¸i ng­îc víi nhau. 3. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña nhµ hµng NhËt Hång. Còng nh­ c¸c nhµ hµng kh¸c, nhµ hµng NhËt Hång kh«ng ho¹t ®éng trong ch©n kh«ng mµ nã ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh quyÕt liÖt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §èi thñ c¹nh tranh cña nhµ hµng lµ c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n t­ nh©n ... Ho¹t ®éng chñ yÕu trªn ®Þa bµn Hµ Néi. §èi thñ c¹nh tranh cña nhµ hµng NhËt Hång cã thÓ lµ chÊt xóc t¸c ®Ó nhµ hµng ®æi míi chÊt l­îng phôc vô. C¹nh tranh lµnh m¹nh vµ gióp nhµ hµng thÊy ®­îc mÆt m¹nh mÆt yÕu cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn, söa ch÷a vµ rót ra nh÷ng bµi häc tõ nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®èi thñ cña m×nh gÆp ph¶i, tiÕp thu kinh nghiÖm thµnh c«ng cña hä. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ c¸c nhµ hµng ®ang t×m mäi c¸ch, mäi thñ ®o¹n ®Ó c¹nh tranh nh­ h¹ gi¸ s¶n phÈm, kÓ c¶ viÖc dïng hµng gi¶ hµng kÐm chÊt l­îng, hµng trèn thuÕ, ®­a ra nh÷ng th«ng tin sai lÖch vÒ ®èi thñ c¹nh tranh nh»m h¹ thÊp uy tÝn cña ®èi thñ c¹nh tranh g©y rèi lo¹n thÞ tr­êng, kh¸ch hµng sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc x¸c ®inh chÊt l­îng dÞch vô cña c¸c nhµ hµng. 4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng NhËt Hång nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, kinh doanh dÞch vô nhµ hµng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Nhµ hµng NhËt Hång mÆc dï cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc nµy nh­ng vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n chung. Tuy nhiªn nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ hµng NhËt Hång gÆt h¸i ®­îc mét sè kÕt quµ rÊt kh¶ quan so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. B¶ng : Mét sè chØ tiªu c¬ b¶n nhµ hµng NhËt Hång §¬n vÞ: TriÖu ®ång STT ChØ tiªu 1995 1996 1997 1 Doanh thu 689,8 725,5 921,7 2 Lîi nhuËn 69,2 71,5 80,7 3 Vèn kinh doanh 180 210 240 4 Thu nhËp b×nh qu©n/ng­êi 0,45 0,5 0,6 Víi th©m niªn nhiÒu n¨m kinh doanh trong lÜnh vùc nµy. Nhµ hµng NhËt Hång ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ c¬ b¶n nh­ sau: B¶ng: Doanh thu c¸c bé phËn cña nhµ hµng NhËt Hång n¨m 1996 - 1997 §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Tæ 1996 1997 Chªnh lÖch 1997 víi 1996 Tæ KD I 22,0 240 19,8 Tæ KD II 180,1 210,2 30,1 Tæ KD III 325,2 471,5 146,2 B¶ng: Lîi nhuËn kinh doanh c¸c bé phËn - Nhµ hµng NhËt Hång §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m Tæ 1996 1997 Chªnh lÖch 1997 víi 1996 Tæ KD I 20,4 23,5 3,1 Tæ KD II 22,6 25,8 3,2 Tæ KD III 28,5 31,4 2,9 Qua hai b¶ng trªn cho ta thÊy: ¦u ®iÓm: C¸c tæ chøc kinh doanh n¨m sau ®Òu ®¹t doanh thu vµ lîi nhuËn cao h¬n n¨m tr­íc. Nh­ng nÕu tÝnh lîi nhuËn trªn 1 ®ång doanh thu. Th× mét ®ång doanh thu n¨m, 1996 ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n n¨m 1997. Tæ KD I: So s¸nh n¨m 97 víi 96: doanh thu t¨ng 19,8 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn t¨ng 3,1 triÖu ®ång Tæ KD II: So s¸nh n¨m 97 víi 96: doanh thu t¨ng 30,1 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn t¨ng 3,2 triÖu ®ång Tæ KD III: So s¸nh n¨m 97 víi 96 : doanh thu t¨ng 146,2 triÖu ®ång vµ lîi nhuËn t¨ng 2,9 triÖu ®ång. Ta nhËn thÊy, doanh thu, lîi nhuËn gi÷a c¸c tæ ®Òu cã sù kh¸c biÖt do kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸ dÞch vô kh¸c nhau vµ còng cã tû suÊt lîi nhuËn kh¸c nhau. Tån t¹i: Tuy ®¹t ®­îc mét sè thµnh tÝch nhÊt ®Þnh, song nhµ hµng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ sau ®©y: - ChÊt l­îng phôc vô ®«i lóc cßn ch­a kÞp thêi, lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn kh¸ch hµng. - §éi ngò nh©n viªn tuy cã nhiÖt t×nh song tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ, ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt c«ng t¸c - C¬ së vËt chÊt so víi yªu cÇu phôc vô kh¸ch hµng ch­a ®¸p øng tèt. C¸c dÞch vô ch­a ®a d¹ng, phong phó, h¹n chÕ viÖc ®¸p øng chuçi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh÷ng h¹n chÕ tån t¹i trªn cÇn ®­îc kh¾c phôc trong thêi gian tíi ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t trªn ®Þa bµn. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ë nhµ hµng NhËt Hång I. §Æc ®iÓm vµ ph­¬ng h­íng cña nhµ hµng 1. §Æc ®iÓm cña nhµ hµng S¶n phÈm cña nhµ hµng NhËt Hång mang h×nh th¸i dÞch vô nª cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: - Sù trïng l¾p vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm trong s¶n xuÊt vµ tiªu dïng dÞch vô, trong ®ã lu«n cã sù hiÖn diÖn cña ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, ng­êi mua vµ ng­êi b¸n chØ biÕt chÝnh x¸c chÊt l­îng s¶n phÈm ®ã ®· ®­îc tiªu dïng viÖc söa sai lµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. - Dung l­îng lao ®éng lín: Phôc vô ¨n uèng ®ßi hái sù phôc vô trùc tiÕp, gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ kh¸ch hµng víi c¸c cung bËc t×nh c¶m gi÷a ng­êi phôc vô víi ng­êi phôc vô. - TÝnh kh«ng ®ång nhÊt cña dÞch vô cung øng ChÊt l­îng cña dÞch vô chØ ®­îc ®¸nh gi¸ sau khi tiªu dïng vµ sù ®¸nh gi¸ nµy l¹i phô thuéc rÊt lín vµo t©m sinh lý cña kh¸ch hµng còng nh­ c¸ch øng xö cña nh©n viªn nhµ hµng. - Lao ®éng cña nhµ hµng cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao. C¸c bé phËn bµn, bar, bÕp cã chøc n¨ng nhiÖm vô, thao t¸c riªng, ®ßi hái nghiÖp vô thµnh th¹o vµ kh«ng thÓ thay thÕ ®­îc. 2. Ph­¬ng h­íng cña nhµ hµng NhËt Hång trong thêi gian tíi. §Ó tån t¹i, thÝch nghi vµ ph¸t triÓn trong m«i tr­êng c¹nh tranh ngµy mét gay g¾t, quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay, ®ßi hái c¸c nhµ hµng nãi chung vµ nhµ hµng NhËt Hång nãi riªng ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc kinh doanh khi nhµ hµng cã ®­îc ph­¬ng h­íng, môc tiªu cô thÓ vµ ®óng ®¾n th× nhÊt ®Þnh nhµ hµng sÏ dµnh ®­îc ­u thÕ trong c¹nh tranh vµ kh«ng ngõng t¨ng doanh sè còng nh­ lîi nhuËn. Trong thêi gian tõ nay ®Õn n¨m 2000 nhµ hµng NhËt Hång cã kÕ ho¹ch n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c phßng trong nhµ hµng, mua s¾m mét sè thiÕt bÞ míi tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nh»m bæ xung, thay thÕ c¸c thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu. MÆt kh¸c, nhµ hµng ®· cã kÕ ho¹ch t¨ng thªm nhiÒu lo¹i dÞch vô bæ xung kh¸c lµm cho phong c¸ch nhµ hµng ngµy mét khang trang lÞch sù h¬n. §Æc biÖt trong thêi gian tíi, nhµ hµng NhËt Hång ph¸t triÓn m¹nh c¸c dÞch vô bæ xung nh­ dÞch vô Massage, t¾m h¬i, Karaoke, Dancing. Nh÷ng chØ tiªu phÊn ®Êu cña nhµ hµng NhËt Hång nh÷ng n¨m tíi lµ: Môc tiªu phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2000: - Doanh thu hµng n¨m t¨ng b×nh qu©n 15% - Lîi nhuËn t¨ng b×nh qu©n 10% - Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi/th¸ng: 600.000® - Hoµn thµnh c¸c nghÜa vô víi ng©n s¸ch vµ c«ng ty II. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh nhµ hµng NhËt Hång 1. Nhãm c¸c biÖn ph¸p chñ quan: Tr­íc hÕt nhµ hµng cÇn ph¶i h­íng ®¹o cho mäi ho¹t ®éng ®i vµo quy t¾c cña thÞ tr­êng lµ t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ. Doanh thu vµ chi phÝ lµ 2 yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn lîi nhuËn cña nhµ hµng. Nhµ hµng cÇn tËp trung khai th¸c mäi nguån thu ®Æc biÖt lµ kho¶n thu tõ tæ kinh doanh c¸c mãn ¨n ®Æc s¶n. T¨ng nhanh c¸c kho¶n thu tõ kinh doanh dÞch vô Karaoke. Khai th¸c c¸c nguån thu lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n tiªn quyÕt ®Ó t¨ng lîi nhuËn. Chi phÝ trong kinh doanh nhµ hµng cã nhiÒu lo¹i nh­ chi phÝ c¸c yÕu tè ®Çu vµo (mua c¸c vËt liªô ®Çu vµo phôc vô cho ho¹t ®éng chÕ biÕn, chi phÝ qu¶n lý...). Nhµ hµng cÇn tËp trung vµo kh©u mua hµng. T×m nguån hµng n«ng s¶n h¶i s¶n t­¬i, ngon, gi¸ c¶ hîp lý, ®Ó võa cã ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng c¸c mãn ¨n, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ, theo t«i nªn gi¶i quyÕt triÖt ®Ó c¸c néi dung sau: a) T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt: C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ hµng ®ã lµ toµn bé ph­¬ng tiÖn vËt chÊt, tham gia vµo viÖc s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô, cung cÊp hµng hãa nh»m ®¸p øng nhu cÇu ¨n uèng vµ gi¶i trÝ cña du kh¸ch. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ång bé, thuËn tiÖn sÏ gãp phÇn tÝch cùc gióp kh¸ch hµng th­ëng thøc h­¬ng vÞ c¸c mãn ¨n. Ng­îc l¹i, sù cäc c¹ch xuèng cÊp cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt kh«ng nh÷ng kh«ng gióp kh¸ch ¨n ngon mµ cßn g©y c¶n trë qu¸ tr×nh tiªu dïng cña kh¸ch: Mét ch©n ghÕ cËp kªnh, mét chiÕc qu¹t kªu to qu¸ møc, mét bµn ¨n ®ong ®­a chØ trùc ®æ sôp xuèng sÏ khiÕn b÷a ¨n cña kh¸ch thµnh cùc h×nh. Nh­ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®Æt ra víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ hµng lµ ph¶i t¹o yÕu tè thÈm mü kiÕn tróc m«i tr­êng xung quanh nh­: - §iÒu ®Çu tiªn ®Æc biÖt quan träng lµ vÞ trÝ nhµ hµng ph¶i t¹o ra ®­îc sù thuËn lîi cho kh¸ch. Th«ng th­êng phßng ¨n ®­îc ®Æt ë tÇng trÖt cña kh¸ch s¹n. Kh«ng nªn ®Æt ë tÇng cao v×: + Tr¸nh cho kh¸ch l­u tró ph¶i lªn xuèng nhiÒu tÇng mÖt nhäc vµ phiÒn phøc, tèn thªm tiÒn thang m¸y, gi¸ c¶ v× thÕ t¨ng h¬n. + Thu hót ®­îc kh¸ch v·ng lai vµ kh¸ch ®Þa ph­¬ng v× hä thÊy tiÖn lîi kh«ng ph¶i leo trÌo cao, h¬n n÷a dÔ dµng kiÓm tra ai lµ kh¸ch chØ ®Õn ¨n råi ®i, ai lµ kh¸ch ë l¹i nhiÒu ngµy l­u tró trong kh¸ch s¹n. + Tr¸nh nguy hiÓm cho kh¸ch khi háa ho¹n, nÕu phßng ¨n ë tÇng cao, kh¸ch sÏ chen lÊn ra thang m¸y t×m lèi tho¸t vµ tai häa tÊt sÏ x¶y ra. + Tr¸nh ®­îc c­íc phÝ vËn chuyÓn lªn cao cña nguyªn vËt liÖu thùc phÈm, chÊt ®èt, ®­êng dÉn n­íc, èng chuyÓn phÕ th¶i xuèng mÆt ®Êt. DiÖn tÝch tiÕp nhËn kh¸ch: Kh¸ch s¹n Nhµ hµng cµng cao cÊp th× diÖn tÝch b×nh qu©n trªn mçi chç ngåi cµng lín gióp cho viÖc trang trÝ néi thÊt, l¾p ®Æt sö dông c¸c trang thiÕt bÞ, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng bæ trî nh­: ca móa nh¹c, biÓu diÔn nghÖ thuËt... Ngoµi ra ph¶i thiÕt kÕ thªm c¸c phßng phôc vô nh­ phßng tiÖc nhá, phßng ®Æc s¶n, diÖn tÝch c¸c phßng nµy phô thuéc vµo ®èi t­îng, nhu cÇu kh¸ch, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ cña kh¸ch s¹n... - Lèi vµo cña nhµ hµng ph¶i to réng ®Ó thuËn tiÖn cho kh¸ch trong viÖc ®i l¹i, tr¸nh sù chen lÊn. - B·i ®ç xe ®ñ søc chøa vµ ®¶m b¶o an toµn ph­¬ng tiÖn ®i l¹i cña kh¸ch. - Mét yªu cÇu n÷a lµ ®iÒu kiÖn ¨n uèng. Nã thÓ hiÖn ë kiÕn tróc, kÕt cÊu cña phßng ¨n. §iÒu nµy t¸c ®éng trùc tiÕp tíi t©m lý cña kh¸ch tr­íc, trong vµ sau khi ¨n. Ch¼ng h¹n nh­ yÕu tè mµu s¾c cña phßng ¨n: Mµu ®á t­¬i kÝch thÝch vµ vÞ gi¸c, mµu xanh l¸ c©y cã c¶m gi¸c ªm dÞu, mµu tÝm nÆng nÒ vµ mµu x¸m lµ sù hÐo h¬n buån rÇu... Ngoµi ra yÕu tè vÖ sinh còng rÊt quan träng, phßng ¨n ph¶i tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ kh« r¸o, kh«ng cã mïi h«i tanh, ruåi nhÆng. Cã thÓ tæ chøc khu vùc ¨n uèng thµnh nhiÒu bé phËn nhá cã quy m« kh¸c nhau: Phßng ¨n lín chuyªn phôc vô nh÷ng ®oµn kh¸ch ®«ng, phßng nhá ®Ó phôc vô nh÷ng kh¸ch lÎ hoÆc ®i theo tèp nhá. Nh­ vËy võa thuËn tiÖn cho kh¸ch võa dÔ dµng phôc vô. §èi víi trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý còng rÊt quan träng. Trang bÞ m¸y ®iÒu hßa, ®iÖn tho¹i, vi tÝnh sÏ gióp cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ chÝnh x¸c h¬n, qu¶n lý ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch kh«ng bÞ sai sãt, viÖc th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn còng nhanh chãng vµ kÞp thêi. b) N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò lao ®éng bé phËn ¨n uèng Chóng ta biÕt r»ng, dung l­îng lao ®éng trong nhµ hµng lµ lín phôc vô ¨n uèng ®ßi hái sù tiÕp xóc trùc tiÕp gi÷a nh©n viªn vµ kh¸ch. Sù c¶m nhËn cña kh¸ch vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ hµng chÞu ¶nh h­ëng lín bëi nh©n tè nµy. Phong c¸ch giao tiÕp, th¸i ®é cña ng­êi phôc vô, sù liªn l¹c gi÷a con ng­êi víi nhau cã quan hÖ tèt ®Ñp lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ t©m lý x· héi tho¶i m¸i lµnh m¹nh, nã gãp phÇn, ®­a kh¸ch tho¸t khái nh÷ng bËn rén th­êng ngµy ®Ó tËn h­ëng nh÷ng gi©y phót tho¶i m¸i cïng nh÷ng mãn ¨n ­a thÝch. C¸c nhµ qu¶n lý du lÞch nãi chung vµ kinh doanh nhµ hµng nãi riªng rÊt chó träng tíi phong c¸ch giao tiÕp cña nh©n viªn víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ Ên t­îng ban ®Çu, coi ®©y lµ ch×a khãa cña thµnh c«ng. ¤ng cha ta ®· d¹y: “Th­¬ng nhau mäi sù ch¼ng nÒ DÉu tr¨m chç lÖch còng kª cho b»ng” Khi ®· cã thiÖn c¶m ngay tõ ®Çu th× s¶n phÈm cña nhµ hµng cã sai sãt còng dÔ dµng ®­îc kh¸ch bá qua: Mét kh¸ch võa vµo nhµ hµng ®· ®­îc nh©n viªn niÒm në chµo ®ãn, råi gióp t×m chç ngåi võa ý, nhiÖt t×nh chØ dÉn kh¸ch chän mãn th× dï h«m ®ã nhµ hµng mÊt ®iÖn, trêi nãng th× kh¸ch vÉn s½n sµng tha thøc v× nô c­êi cña ng­êi phôc vô víi lêi xin lçi ch©n thµnh. §ã lµ ®èi víi lao ®éng tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch, vËy cßn víi nh÷ng ®Êu bÕp - nh÷ng ng­êi lao ®éng thÇm lÆng phÝa sau, quanh n¨m tiÕp xóc víi bôi s¹n vµ nãng lùc nh­ng l¹i t¹o s¶n phÈm chÝnh cña nhµ hµng th× sao? Chóng ta th­êng nãi: “Cã bét míi gét nªn hå”, kh«ng cã ®Çu bÕp th× bÊt thµnh nhµ hµng còng nh­ chÊt l­îng kinh doanh nhµ hµng, hä cã vai trß quyÕt ®Þnh t¹o ra b¶n s¾c cña nhµ hµng nhê nh÷ng së tr­êng, lµnh nghÒ trong chÕ biÕn mãn ¨n. Kh«ng ph¶i cø ®Çu bÕp tay nghÒ cao lµ ph¶i giái lµm mäi mãn ¨n, mçi ng­êi thùc tÕ chØ “siªu” ë mét vµi lo¹i mãn ¨n nhÊt ®Þnh nh­ng nÕu c¸c nhµ qu¶n lý biÕt tËn dông “c¸i siªu” ®ã hîp lý sÏ t¹o ra lîi thÕ so s¸nh ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, x©y dùng h×nh ¶nh riªng biÖt cña nhµ hµng trong lßng kh¸ch. C¸c mãn ¨n ®ã gäi lµ c¸c s¶n phÈm ®Æc thï, chóng thu hót l«i cuèn kh¸ch hµng, gióp nhµ hµng c¹nh tranh hiÖu qu¶ trªn thÞ tr­êng, gãp phÇn quyÕt ®Þnh t¹o ra chÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ hµng. c) Hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý: Bao gåm c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, c¬ së vËt chÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt: * Qu¶n lý lao ®éng - c¬ së vËt chÊt kinh doanh: Trong kinh doanh nhµ hµng nãi riªng vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi chung, viÖc tæ chøc ®éi ngò lao ®éng khoa häc hîp lý lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng phôc vô gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng t¸c nµy cã ý nghÜa quan träng gióp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi lao ®éng, biÕn nh÷ng “c¸i t«i” nhá bÐ thµnh “c¸i chóng ta” v÷ng m¹nh. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç: - Bè trÝ lao ®éng hîp lý khoa häc, ®óng ng­êi ®óng viÖc sÏ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tay nghÒ cña nh©n viªn cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô cã chÊt l­îng cao, ®¸p øng ®Çy ®ñ vµ tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch. Lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ g¾n bã c¸ nh©n víi tËp thÓ, t¹o ra m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó tõng c¸ nh©n ph¸t huy kh¶ n¨ng vµ tù hoµn thiÖn m×nh, ®ång thêi h­ãng mäi ng­êi vµo môc ®Ých chung cña doanh nghiÖp. - TiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng d­ thõa, chi phÝ ®µo t¹o, ®Ó bæ sung ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt, n©ng cao tay nghÒ cho nh÷ng lao ®éng kh¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­. * C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu rÊt dÔ bÞ h­ háng, hao hôt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, vµ l­u tr÷ nÕu c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng ®­îc lµm tèt, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi chÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ hµng. Nguyªn vËt liÖu mua vÒ nÕu biÕt b¶o qu¶n sÏ cã thÓ sö dông l©u dµi mµ chÊt l­îng vÉn b¶o ®¶m, sai háng gi¶m thÊp nhÊt gióp nhµ hµng thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch dù tr÷, gi¶m ®­îc nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt nh­: chi phÝ mua hµng, chi phÝ cho nh÷ng s¶n phÈm sai háng... gi¸ c¶ nhê ®ã còng gi÷ ®­îc ë møc hîp lý vµ cã tÝnh c¹nh tranh. 2. Nhãm biÖn ph¸p víi m«i tr­êng kinh doanh ngoµi nhµ hµng. a) Thu hót kh¸ch hµng b»ng nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp: Kh¸ch hµng lµ nh©n tè trùc tiÕp chñ yÕu cã t¸c ®éng rÊt lín chi phèi hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng cña dÞch vô ¨n uèng trong nhµ hµng. Tõ ho¹t ®éng liªn quan tíi vÊn ®Ò x©y dùng hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i hãa c¬ së vËt chÊt kü thuËt ¨n uèng, c«ng t¸c qu¶n lý... cho ®Õn c¸c ho¹t ®éng, phôc vô trùc tiÕp nh­ ho¹t ®éng b¸n vµ cung cÊp c¸c dÞch vô hµng hãa cho kh¸ch. ChÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ hµng tèt hay xÊu phô thuéc rÊt lín vµo yÕu tè t©m lý kh¸ch. Víi nh÷ng ng­êi cã t©m lý d­¬ng tÝnh: BiÓu hiÖn ë hä lµ sù hµo høng, tho¶i m¸i, lóc nµo còng vui vÎ, th× hä s½n sµng b­íc vµo c¸c cuéc nghØ ng¬i gi¶i trÝ, hä thÓ hiÖn lµ nh÷ng ng­êi nhanh nhÑn cëi më, nhiÖt thµnh dÔ hßa m×nh, dÔ thÝch øng víi ®iÒu kiÖn míi vµ dÔ dµng bá qua nh÷ng sai sãt trë ng¹i ban ®Çu tõ phÝa nhµ hµng. Hä lu«n cã c¸i nh×n l¹c quan tÝch cùc vÒ s¶n phÈm cña nhµ hµng. Ch¼ng h¹n mét «ng kh¸ch tíi nhµ hµng víi mét t©m tr¹ng phÊn khëi vui vÎ, l¹i ®­îc nh©n viªn ©n cÇn phôc vô th× ®¶m b¶o r»ng «ng ta vÉn sÏ mØm c­êi mÆc dï b÷a ¨n h«m nay ®Çu bÕp... quªn kh«ng bá muèi. Ng­îc l¹i víi nh÷ng kh¸ch hµng cã t©m tr¹ng ©m tÝnh: BiÓu hiÖn ë lo¹i kh¸ch hµng nµy lµ nÐt mÆt buån b·, u sÇu, lo l¾ng, mÖt mái, th× rÊt khã kh¨n vµ khã chÊp nhËn viÖc tiªu dïng c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña nhµ hµng. Nh÷ng ng­êi nµy cã c¸i nh×n bi quan tiªu cùc vÒ s¶n phÈm mµ hä tiªu dïng, hä rÊt dÔ ph¶n øng víi nh÷ng sai sãt cña nhµ hµng dï lµ nhá nhÊt. §èi víi nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh nhµ hµng. CÇn ®Æc biÖt chó ý n¾m b¾t, ®o¸n biÕt mét c¸ch nhanh chãng t©m tr¹ng cña kh¸ch ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng h×nh thøc phôc vô phï hîp: §èi víi nh÷ng lo¹i kh¸ch t©m tr¹ng d­¬ng tÝnh, nh©n viªn ph¶i biÕt khÐo lÐo h­íng dÉn hä tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm thu lîi cao v× ®èi t­îng nµy rÊt dÔ dµng tiªu dïng s¶n phÈm vµ hµo phãng trong chi tiªu. Nh÷ng kh¸ch hµng cã t©m tr¹ng ©m tÝnh th× lµ kh¸c, nh©n viªn phôc vô ph¶i ®Æc biÖt chó ý trong c¸ch phôc vô, tr¸nh nh÷ng sai sãt ®Ó dÉn tíi hiÓu lÇm; quan t©m tíi kh¸ch hµng b»ng c¸ch khÐo lÐo gîi chuyÖn ®Ó hä thæ lé t©m t­ gióp v¬i bít nh÷ng buån phiÒn lo ©u trong lßng, hoÆc còng cã thÓ bè trÝ cho kh¸ch ngåi ë gãc yªn tÜnh tho¸ng m¸t ®Ó hä tÜnh t©m... Tãm l¹i, cã hµng ngh×n c¸ch øng xö nh­ng chung quy ph¶i lµm sao, khai th¸c nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ nh÷ng bÊt lîi trong t©m lý kh¸ch vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm cña nhµ hµng. Chóng ta biÕt r»ng, ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng ®­îc xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thiÕt yÕu vµ nhu cÇu th­ëng thøc gi¶i trÝ cña kh¸ch. Víi môc tiªu lµ ®¸p øng tèt nhÊt c¸c nhu cÇu kh¸ch, ho¹t ®éng kinh doanh nhµ hµng cã t¸c dông thu hót kh¸ch vµ gãp phÇn ®em l¹i lîi nhuËn cho kh¸ch s¹n. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, c¸c nhµ qu¶n lý cÇn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm cho tõng ®èi t­îng kh¸ch ®Ó cã kÕ ho¹ch cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm víi chÊt l­îng phï hîp víi tõng lo¹i kh¸ch, ®Æc biÖt lµ víi thÞ tr­êng môc tiªu cña doanh nghiÖp: Cã nhiÒu tiªu thøc ph©n chia lo¹i kh¸ch nh­ng trong kinh doanh nhµ hµng ng­êi ta cã ba c¸ch ph©n chia chÝnh sau: + Theo sè l­îng kh¸ch + Theo c¬ cÊu kh¸ch + Theo h×nh thøc ®Æt ¨n * Ph©n chia theo sè l­îng kh¸ch: - Kh¸ch ®i lÎ: Cã thÓ lµ kh¸ch l­u tró t¹i kh¸ch s¹n, hoÆc kh¸ch chØ ®Õn ¨n rßi ®i (kh¸ch v·ng lai, kh¸ch ®Þa ph­¬ng). Lo¹i kh¸ch nµy cã ®Æc ®iÓm lµ yªu cÇu chÊt l­îng t­¬ng ®èi cao. V× hä ®i lÎ nªn mèi quan t©m chÝnh cña hä lµ chÊt l­îng phôc vô chø kh«ng ph¶i lµ kh«ng khÝ vµ m«i tr­êng xung quanh, hä th­êng gäi mãn, b÷a ¨n th­êng kÕt thóc nhanh chãng. CÇu cña lo¹i kh¸ch nµy Ýt co gi·n ®èi víi gi¸, hä cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao tiÕt kiÖm thêi gian nªn nh©n viªn nhµ hµng cÇn chó ý phôc vô nhanh gän, chu ®¸o, kh«ng ®Ó kh¸ch ®îi l©u, chÊt l­îng mãn ¨n ph¶i ®¶m b¶o, ®óng yªu cÇu cña kh¸ch. Lu«n quan t©m tíi kh¸ch ®Ó hä kh«ng cã c¶m gi¸c bÞ bá mÆc, nh­ng còng kh«ng nªn chó ý qu¸ ®Ó kh¸ch khái nghi ngê lµ bÞ theo dâi hoÆc bÞ qu¸ phiÒn nhiÔu. - Kh¸ch ®i theo ®oµn: Cã thÓ lµ kh¸ch du lÞch ®i theo tour, héi nghÞ, héi th¶o, tiÖc chiªu ®·i, tiÖc c­íi... Yªu cÇu cña lo¹i kh¸ch hµng nµy vÒ tæ chøc vµ sù hoµn thiÖn trong phôc vô ph¶i cao, ®ßi hái ph¶i ®­îc phôc vô mét lóc tÊt c¶, chÝnh x¸c, ®ång bé, hä th­êng ®Æt ¨n tõ tr­íc, v× vËy khi hä tíi tÊt c¶ ph¶i ®­îc chuÈn bÞ s½n sµng vµ theo tr×nh tù lÇn l­ît. VÒ gi¸ c¶, v× tiªu dïng víi khèi l­îng lín nªn nh÷ng lo¹i kh¸ch mµ ®Æc biÖt lµ kh¸ch du lÞch theo ®oµn, th× mèi quan hÖ gi÷a gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng rÊt ®­îc quan t©m, hä th­êng xem xÐt chÊt l­îng cã ngay b»ng víi gi¸ c¶ hay kh«ng, yªu cÇu tû lÖ t¨ng gi¸ ph¶i lu«n nhá h¬n tû lÖ t¨ng chÊt l­îng hoÆc viÖc gi¶m gi¸ ph¶i lu«n lín h¬n viÖc gi¶m chÊt l­îng. * Ph©n chia theo c¬ cÊu kh¸ch: - Kh¸ch néi ®Þa: Mèi quan t©m cña hä lµ mèi quan t©m gi÷a gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng, gi¸ c¶ ph¶i t­¬ng xøng víi chÊt l­îng, ®«i khi yªu cÇu gi¸ rÎ nh­ng chÊt l­îng ph¶i tèt. - Kh¸ch quèc tÕ: Mèi quan t©m cña hä lµ chÊt l­îng, dÞch vô vµ møc ®é vÖ sinh, yªu cÇu phßng ¨n ph¶i lu«n thËt s¹ch sÏ, c¸c dông cô ¨n uèng ph¶i ®¶m b¶o gÇn nh­ v« trïng. ChÊt l­îng hä yªu cÇu ë ®©y kh«ng chØ lµ mãn mµ cßn ë c¶nh quan m«i tr­êng phôc vô trùc tiÕp ph¶i mang tÝnh chuÈn x¸c cao ®é. * Ph©n chia kh¸ch theo h×nh thøc ®Æt ¨n: - Kh¸ch ®Æt tr­íc: Cã thÓ lµ ®Æc tiÖc hay ¨n lÎ, yªu cÇu ph¶i tháa thuËn tr­íc gi÷a nhµ hµng vµ kh¸ch vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm, sè l­îng, gi¸ c¶, thanh to¸n v.v... nhµ hµng mµ cã nhiÒu lo¹i kh¸ch nµy sÏ rÊt thuËn lîi cho viÖc chuÈn bÞ, lªn kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o phôc vô tèt nhÊt. - Kh¸ch gäi mãn: Th­êng lµ kh¸ch lÎ hoÆc ®i theo nhãm nhá. Lo¹i kh¸ch nµy ¨n theo tïy høng, do ®ã ®ßi hái nh©n viªn phôc vô ph¶i khÐo lÐo gîi ý cho kh¸ch tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm thu lîi cao hoÆc nhµ hµng s½n cã nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng b÷a ¨n cña kh¸ch. Víi lo¹i nµy nhµ hµng rÊt bÞ ®éng trong viÖc s¶n xuÊt, ®ßi hái c«ng nghÖ, tay nghÒ cña nhµ bÕp ph¶i hoµn chØnh, ho¹t ®éng ¨n ý míi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt... b) N©ng cao chÊt l­îng kh©u cung cÊp nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu ®ãng vai trß quan träng viÖc x©y dùng chÊt l­îng mãn ¨n, thùc phÈm cã tèt th× mãn ¨n lµm ra míi ®¶m b¶o dinh d­ìng. Tuy nhiªn viÖc dù tr÷ thùc phÈm t­¬ng ®èi phøc t¹p v× ®Æc ®iÓm dÔ «i thiu, hao hôt cña chóng do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý lËp kÕ ho¹ch thu mua lµ rÊt cÇn thiÕt, nã gióp nhµ hµng chñ ®éng trong viÖc ®æi míi thùc ®¬n, ®a d¹ng hãa s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng cao. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, bªn c¹nh viÖc lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, nhµ hµng cÇn x©y dùng nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu. Hä cã vai trß quan träng ®èi víi lo¹i ®Çu vµo cña nhµ hµng. Quan hÖ tèt víi nh÷ng nhµ cung cÊp sÏ gi¶m bít ®­îc c¸c chi phÝ b¶o qu¶n dù tr÷ nguyªn vËt liÖu mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng t­¬i ngon. §Æc biÖt víi nh÷ng s¶n phÈm quý hiÕm trªn thÞ tr­êng l¹i ®ßi hái sù n¨ng ®éng khÐo lÐo cña nhµ hµng trong mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp, ®¸nh b¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó giµnh lÊy mét yÕu tè t¹ nªn s¶n phÈm ®Æc biÖt cña nhµ hµng. c) Nh÷ng biÖn ph¸p c¹nh tranh víi ®èi thñ cña nhµ hµng §ã lµ c¸c c¬ së ¨n uèng, c¸c nhµ hµng cã ®Æc ®iÓm gièng víi nhµ hµng cña ta: vÞ trÝ, cÊp h¹ng... Nh÷ng ng­êi c¹nh tranh cã thÓ lµ chÊt xóc t¸c ®Ó nhµ hµng ®æi míi chÊt l­îng phôc vô. C¹nh tranh trung thùc sÏ gióp ta thÊy ®­îc nh÷ng mÆt m¹nh cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn, thÊy ®­îc nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ sai sãt ®Ó söa ch÷a, rót ra nh÷ng bµi häc tõ nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®èi thñ c¹nh tranh gÆp ph¶i, tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm thµnh c«ng cña hä. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, c¸c nhµ hµng t×m mäi c¸ch c¹nh tranh nhau, dïng mäi thñ ®o¹n ®Ó h¹ thÊp gi¸ c¶, kÓ c¶ viÖc dïng hµng gi¶, hµng kÐm chÊt l­îng; ®­a nh÷ng th«ng tin sai ®Ó h¹ uy tÝn ®èi thñ c¹nh tranh g©y rèi lo¹n thÞ tr­êng, kh¸ch hµng khã x¸c ®Þnh ®­îc ®óng chÊt l­îng dÞch vô m×nh cÇn. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n n÷a cña c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm; cÇn ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt l­îng phôc vô cña nhµ hµng, c¸c tiªu chuÈn tèi thiÓu ®Ó thµnh lËp nhµ hµng. Cã nh­ vËy míi t¹o ra ®­îc m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gióp c¸c nhµ hµng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng phôc vô. d) Nh÷ng yÕu tè kh¸c: - Thu nhËp cña ng­êi d©n: Thu nhËp cña d©n c­ t¨ng lªn, kh¶ n¨ng thanh to¸n cao h¬n th× nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ sÏ t¨ng, chÊt l­îng dÞch vô còng ®ßi hái ngµy mét cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi, nhu cÇu “¨n no mÆc Êm” cña ng­êi d©n sÏ thay b»ng yªu cÇu “¨n ngon mÆc ®Ñp”, ®Õn nhµ hµng ¨n uèng sÏ thµnh viÖc hµng ngµy, ¨n uèng kh«ng chØ ®Ó tån t¹i mµ cßn phôc vô viÖc gi¶i trÝ, th­ëng thøc. T×m hiÓu vÒ c¸i hay c¸i ®Ñp trong v¨n hãa ¨n uèng kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. Nhu cÇu “¨n ngon” cña ng­êi d©n kh«ng cßn bã hÑp ë c¸c ®å ¨n, nã ®ßi hái tÝnh tæng hîp tõ viÖc phôc vô cña nh©n viªn b¸n cho tíi c¸c dÞch vô bæ sung kh¸c. Lóc nµy c¸c nhµ hµng chÊt l­îng thÊp sÏ bÞ lo¹i khái thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i, nÕu v× mét lý do nµo ®ã, møc sèng cña d©n c­ bÞ h¹ thÊp th× mèi lo tr­íc tiªn lµ kiÕm sèng ®Ó tån t¹i, viÖc tíi nhµ hµng trë thµnh nhu cÇu xa xØ vµ bÞ c¾t gi¶m, hoÆc ®ßi hái chÊt l­îng thÊp. Lóc nµy c¸c nhµ hµng cao cÊp sÏ kh«ng cßn ®Êt ®Ó tån t¹i, nh­êng chç cho c¸c qu¸n c¬m b×nh d©n. ViÖc dù ®o¸n chÝnh x¸c møc sèng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng còng nh­ thÞ tr­êng kh¸ch môc tiªu cña nhµ hµng ®èi víi nhµ qu¶n lý rÊt quan träng, nã sÏ gióp ®Þnh h­íng ®óng ®¾n viÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng dÞch vô sao cho phï hîp nhÊt víi t×nh h×nh thÞ tr­êng. - Trµo l­u x· héi: ChÝnh lµ sù b¾t ch­íc: YÕu tè nµy cã t¸c ®éng rÊt m¹nh tíi cÇu cña kh¸ch hµng nh­ng chØ trong thêi gian ng¾n. Nh÷ng ®ßi hái vÒ chÊt l­îng phôc vô cña hä rÊt míi l¹ vµ bÊt ngê, nh­ng nÕu nhµ hµng n¾m b¾t ®­îc yÕu tè nµy sÏ ®em l¹i mét kÕt qu¶ cao. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy nhµ hµng cÇn cã hÖ thèng thu nhËp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin thÞ tr­êng thËt nhanh nh¹y chÝnh x¸c. - C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc còng nh­ c¸c h·ng kinh doanh: YÕu tè nµy rÊt cã t¸c ®éng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch. C¸c quy ®Þnh, chÕ ®é vÒ c«ng t¸c phÝ, héi ®ång tæng kÕt... cho phÐp c¸c nh©n viªn cña h·ng kinh doanh (®ång thêi lµ kh¸ch hµng cña nhµ hµng) tiªu dïng mét c¸ch tho¶i m¸i bëi ®©y lµ tiªu chuÈn hä ®­îc h­ëng, ®­îc c«ng ty ®µi thä. KÕt luËn Víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ n­íc ta trong nh÷ng n¨m võa qua tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®· cuèn theo bao sù thay ®æi to lín vµ toµn diÖn ë c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ë nhµ hµng NhËt Hång nãi riªng. Ngµnh kinh doanh dÞch vô ¨n uèng, trong ®ã cã nhµ hµng NhËt Hång ®øng tr­íc nhiÒu thö th¸ch to lín, tr­íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña th­¬ng tr­êng. CÇn ph¶i ®æi míi, tiÕp tôc ®æi míi, ®æi míi kh«ng ngõng ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn. §ã lµ ph­¬ng ch©m hµnh ®éng cña nhµ hµng. Nhê cã h­íng ®i ®óng ®¾n mµ trong nhiÒu n¨m qua nhµ hµng NhËt Hång ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng vµ ®· cã ®­îc vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trong c«ng ty. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc, nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i cÇn ®­îc tËp thÓ l·nh ®¹o vµ nh©n viªn nhµ hµng ®ång t©m hiÖp lùc ®Ó gi¶i quyÕt, khai th¸c nh÷ng ®iÓm m¹nh, c¸c ­u thÕ cña m×nh ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn. §­¬ng nhiªn nhµ hµng còng rÊt cÇn sù quan t©m cña c«ng ty vµ nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng ®iÒu kiÖn míi tõ phÝa thµnh phè, Nhµ n­íc vµ trùc tiÕp lµ quËn §èng §a. LuËn v¨n ®· nªu lªn nh÷ng ý kiÕn thiÕt thùc ®Ó phÇn nµo hy väng cho nhµ hµng NhËt Hång v­ît lªn nh÷ng khã kh¨n ®Ó ph¸t triÓn. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - Tr­êng §HKTQD KÕ to¸n doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - Tr­êng §HKTQD Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh - Tr­êng §HKTQD V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII - NXB ChÝnh trÞ Quèc gia. Gi¸o tr×nh LuËt tµi chÝnh - ng©n hµng - tr­êng §¹i häc Tæng hîp Kinh tÕ häc tËp I, II: David Beg T¹p chÝ Ng©n hµng, tµi chÝnh 1996-1997 C¸c tµi liÖu do ®¬n vÞ thùc tËp cung cÊp. Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kinh doanh th­¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 2 A. Kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN ë n­íc ta 2 I. Kinh tÕ thÞ tr­êng 2 II. C¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN 10 B. Qu¸ tr×nh kinh doanh th­¬ng m¹i 14 I. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp th­¬ng m¹i 14 II. Qu¸ tr×nh kinh doanh th­¬ng m¹i 15 Ch­¬ng II: Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty th­¬ng m¹i kh¸ch s¹n §èng §a vµ nhµ hµng NhËt Hång 29 I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 29 II. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 36 III. Ho¹t ®éng kinh doanh cña nhµ hµng NhËt Hång 41 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ë nhµ hµng NhËt Hång 49 I. §Æc ®iÓm vµ ph­¬ng h­íng cña nhµ hµng 49 II. Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh ë nhµ hµng NhËt Hång 50 KÕt luËn 60 Tµi liÖu tham kh¶o 61

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKinh doanh và biện pháp phát triển kinh doanh của doanh nghiệp (lấy nhà hàng Nhật Hồng làm ví dụ).doc
Luận văn liên quan