Đề tài Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tai công ty Cao Su Sao Vàng

Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường việc sản xuất hàng hoá phải tuân theo các quy luật kinh tế trong đó quy luật cạnh tranh được coi là quy luật đặc thù. Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung đứng trong xu thế toàn cầu hoá khu vực hoá nền kinh tế. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì họ phải dành được thắng lợi trong cạnh tranh. Một nền kinh tế hàng hoá với sự bung ra của nhiều loại sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, thì sản xuất kinh doanh đã thực sự trở thành chiến trường trên mặt trận kinh tế nóng bỏng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp. Và chất lượng sản phẩm ngày nay đã trở thành một trong những vũ khí cạnh tranh hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Thêm vào đó sự phát triển mạnh mẽ của các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đã tác động đến mọi mặt của nền kinh tế. Đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu của con người với hàng hoá ngày càng tăng, không những về số lượng mà về cả chất lượng. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến chất lượng đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của khách hàng tìm cho mình một giải pháp tối ưu nhất để đạt được chất lượng sản phẩm cao, thoả mãn tối đa nhu cầu của người tiêu dùng. Đó là con đường duy nhất để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Chất lượng sản phẩm thực sự đã trở thành phương tiện hữu hiệu nhất để các doanh nghiệp dành được chiến thắng trên thương trường. Công ty Cao Su Sao Vàng là một trong những doanh nghiệp nhà nước làm ăn có hiệu quả và cũng không nằm ngoài vòng quy luật của nền kinh tế thị trường. Để tồn tại và phát triển, tập thể toàn công ty đã nỗ lực phấn đấu tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng, và cạnh tranh với các đối thủ khác. Tuy vậy để tạo cho mình một thế đứng vững chắc trên thương trường công ty đã gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực tế trên và trên cơ sở những lý thuyết đã được học ở trường và thời gian thực tập, tìm hiểu tại công ty em chọn đề tài: “ Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tai công ty Cao Su Sao Vàng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình Chuyên đề được hoàn thành gồm 3 chương Chương I : Giới thiệu chung về Công ty Sao Su Sao Vàng Chương II: Tình hình thực trạng của công ty Cao Su Sao Vàng Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng tại công ty Cao Su Sao Vàng MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương I: Giới thiệu chung về công ty Cao Su Sao Vàng 2 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2 1/ Sự ra đời và các giai đoạn phát triển của Công ty 2 2/ Những thành tích đã đạt được của công ty 3 3/ Các truyền thống văn hoá ,hoạt động phúc lợi của công ty 4 II/.Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của công ty. 5 1 /Tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ sản xuất của công ty 5 2/ Đặc điểm về trang thiết bị: 7 3/ Đặc điểm về tổ chức bộ máy và tổ chức sản xuất. 8 4/ Đặc điểm về nguyên vật liệu 12 5/ Đặc điểm về lao động 14 6 / Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của công ty Cao Su Sao Vàng 16 7/ Đặc điểm về vốn 19 Biểu số 8: Tình hình huy động vốn của Công ty 22 8/ Đặc điểm về xây dựng , tổ chức thực hiện chiến lược ,kế hoạch kinh doanh 22 Chương II: Tình hình thực trạng của Công ty Cao su sao vàng 24 I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 24 1/ Tình hình sản xuất kinh doanh 24 2/ Tình hình sử dụng vốn 25 Biểu số 11: Tình hình sử dụng vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản 2001-2002 26 3 / Tình hình sử dụng lao động và tiền lương 27 3.1/ Lao động 27 3.2/ Tiền lương 28 II. Hoạt động maketing và các chính sách căn bản 29 III. Thực trạng về chất lượng và công tác quản lý chất lượng tại Công ty 34 1./ Thực trạng về chất lượng 34 1.1/ Các chỉ tiêu về kinh tế 34 Phẩm cấp 35 N/cm2 36 2/ Thực trạng quản lí chất lượng ở Công ty 40 2.1/ Mục tiêu phương hướng về quản lí chất lượng 40 2.2/ Chính sách chất lượng 41 2.3/ Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty 44 Công ty, cơ cấu tồ chức, quyền trách nhiệm của tất cả các thành viên có liên quan đến chất lượng.Sổ tây chất lượng tham chiếu các quy trình hệ thống chất lượng liên quan và chỉ ra cấu trúc của hệ thống văn bản chất lượng Công ty. 46 Kĩ sư P. KCS 50 Phụ trách kho 50 BTP-XN 50 Kĩ sư XN 50 Phụ trách kho 50 Săm xe đạp 53 Lốp xe đạp 53 Năm 54 Nó đòi hỏi vấn đề đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn tay nghề 56 2.4/ Việc sử dụng các công cụ quản lý chất lượng của Công ty . 57 2.5/ Các công cụ đòn bẩy Công ty áp dụng cho mục tiêu chất lượng. 59 3/ Một số đánh giá chung về chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở Công ty 60 3.1/ Những thành tích đạt được. 60 3.2/ Những tồn tại về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty 61 3.3/ Nguyên nhân của những thiếu sót trên. 62 4/ Phương hướng kế hoạch phát triển của công ty trong những năm tới 62 Chương III 65 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng ở công ty cao su sao vàng. 65 I. Nhóm biện pháp trong tổ chức quản lý 65 1/Duy trì áp dụng quản lý chất lượng, tiến tới chất lượng đồng bộ 65 2/ Về công tác tổ chức quản lý, bảo quản nguyên vật liệu. 70 III Nhóm biện pháp về chính sách sản phẩm 74 1/Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. 74 2/ Đa dạng hoá sản phẩm. 74 IV Nhóm biện pháp về giáo dục 75 KẾT LUẬN 77 MỤC LỤC 78

doc81 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2302 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tai công ty Cao Su Sao Vàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kh«ng chØ ®¬n gi¶n ®Ó kiÓm tra s¶n PhÈm ë kh©u cuèi cïng tr­íc khi ®em hµng b¸n mµ ®· ho¸ th©n vµo trong c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (mÆc dï ch­a ®­îc chän vÑn) song phßng KCS ®· tham gia vµo rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n thö nghiÖm. C«ng ty Cao Su Sao Vµng ®· x©y dùng, thiÕt kÕ v¨n b¶n vµ duy tr× hÖ thèng chÊt l­îng lµm ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o r»ng mäi ho¹t ®éng vµ s¶n phÈm cña C«ng ty phï hîp víi c¸c yªu cÇu vµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty. HÖ thèng chÊt l­îng gåm cã c¸c tµi liÖu vÒ sæ tay chÊt l­îng, c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn c«ng viÖc nh»m: - Qu¶n lý néi bé toµn C«ng ty, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm tho¶ m·n yªu cÇu chÊt l­îng - T¹o lßng tin cho kh¸ch hµng. §¸nh gi¸ chÊt l­îng ®Ó hÖ thèng ®­îc duy tr×. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îngvµ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n thuéc vÒ ai, nguån lùc cÇn thiÕt lµ bao nhiªu vµ c¸c quy trong qu¸ trÝnh s¶n xuÊt. CÊu tróc cña hÖ thèng chÊt l­îng bao gåm: S¬ ®å 4: CÊu tróc hÖ thèng chÊt l­îng cña c«ng ty STC Quy tr×nh H­íng dÉn kÕ ho¹ch cl tiªu chuÈn C«ng viÖc cña tõng SP QT,QG vµ c¬ së biªn b¶n chÊt l­îng TÇng l: Sæ tay chÊt l­îng cña C«ng ty Cao Su Sao Vµng m« t¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng bao gåm c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9002: 1999, bao gåm cam kÕt cña l·nh ®¹o vÒ chÊt l­îng còng nh­ môc tiªu chÊt l­îng cña C«ng ty, c¬ cÊu tå chøc, quyÒn tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng.Sæ t©y chÊt l­îng tham chiÕu c¸c quy tr×nh hÖ thèng chÊt l­îng liªn quan vµ chØ ra cÊu tróc cña hÖ thèng v¨n b¶n chÊt l­îng C«ng ty. TÇng 2: Quy tr×nh. TÊt c¶ c¸c quy tr×nh dïng ®Ó h­íng dÉn cho mäi ng­êi ë c¸c vÞ trÝ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc, ho¹t ®éng nh»m lµm ®óng ngay tõ ®Çu, phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cña tiªu chuÈn ISO 9002 vµ chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty. TÇng 3: H­íng dÉn c«ng viÖc vµ lËp kÕ ho¹ch chÊt l­îng. M« t¶ chi tiÕt c¸ch tiÕn hµnh mét thao t¸c vµ x¸c ®Þnh chØ tiªu chÊp nhËn cho thao t¸c ®ã nh»m hç trî viÖc thùc hiÖn quy tr×nh chÊt l­îng. TÇng 4: Lµ b»ng chøng chøng tá thùc hiÖn phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu ®Ò ra... Nh×n mét c¸ch tæng qu¸t, hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty bao gåm rÊt nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau, c¸c c«ng viÖc ®ã ®ßi hái ph¶i ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch nghiªm ngÆt theo ®óng quy ®Þnh cña tiªu chuÈn ISO 9002.Tõng c«ng ®o¹n ®Òu ph¶i phèi hîp mét c¸ch chÆt chÏ mµ nhÞp nhµng ®Ó tr¸nh sù sai háng ®¸ng tiÕc trong s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty.TÊt c¶ mäi c«ng viÖc ph¶i ®­îc lµm trªn tinh thÇn chÝnh x¸c, ®óng ngay tõ ®Çu, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh th«ng suèt trong c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. S¬ ®å 5: HÖ thèng chÊt l­îng ®ang hiÖn hµnh t¹i c«ng ty ChÝnh s¸ch chÊt l­îng Môc tiªu chÊt l­îng Chi phÝ cho chÊt l­îng KÕ ho¹ch ®µo t¹o Tæ chøc, ®iÒu hµnh Nguån lùc Trang thiÕt bÞ C«ng nghÖ Mua nvl Nh©n lùc Phßng KTCN XN c¬ ®iÖn Phßng TCHC Phßng KCS Phßng KHTT Phßng KT cao su Phßng §N- XNK Nghiªn cøu triÓn khai, thiÕt kÕ s¶n phÈm, pha chÕ ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ s¶n xuÊt KiÓm tra nvl ®Çu vµo, thiÕt bÞ ChuÈn bÞ SX, SX thö, kiÓm tra ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ, pha chÐ, thiÕt kÕ s¶n phÈm S¶n xuÊt KiÓm tra s¶n phÈm, tÝnh n¨ng c¬ lÝ, x¸c nhËn B¸n vµ ph©n phèi mÆt hµng NhËp kho Bao gãi Tho¶ m·n yªu cÇu kh¸ch hµng B¶o hµnh- kÕt qu¶ KD Ngoµi ra C«ng ty Cao Su Sao Vµng cßn quan t©m ®Õn viÖc kiÓm so¸t b¸n thµnh phÈm kh«ng phï hîp. Môc ®Ých lµ ®Ó xem cã ®¸p øng yªu cÇu ®­a ra sö dông hay kh«ng dÓ cho phÐp s¶n xuÊt tiÕp vµ thö nghiÖm. Nh÷ng b¸n thµnh phÈm nµo kh«ng phï hîp th× ®­îc sö lÝ nh­ sau: Tr­íc hÕt b¸n thµnh phÈm sau kiÓm tra lÇn 1 kh«ng ®¹t, ®èc c«ng, c¸n bé kÜ thuËt xÝ nghiÖp c¸ch li b»ng thÎ vµng t×m nguyªn nh©n, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lÝ, sau ®ã ®em sö lÝ theo biªn b¶n quy ®Þnh. §èc c«ng luyÖn vµ c«ng nh©n luyÖn xö lÝ cao su hçn luyÖn (BTP) theo h­íng dÉn xö lÝ BTP hoÆc kÕ ho¹ch chÊt l­îng t­¬ng øng. §èc c«ng luyÖn theo dâi viÖc c¾t mÉu ®­a mÉu ®Õn tæ thÝ nghiÖm nhanh phßng KCS ®Ó thÝ nghiÖm l¹i. Nh©n viªn tæ thÝ nghiÖm nhanh phßng KCS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶: §èc c«ng luyÖn hoÆc xÝ nghiÖp nhËn kÕt qu¶, ph©n lo¹i ®¹t hoÆc kh«ng ®¹t theo tiªu chuÈn thÝ nghiÖm nhanh: - §¹i th× c¾m thÓ xanh ®­a vµo s¶n xuÊt. - Kh«ng ®¹t th× huû bá, c¾m biÓn ®á. Sau ®ã phô tr¸ch phßng kÜ thuËt cao su, kÜ s­ xÝ nghiÖp, ®èc c«ng luyÖn, phô tr¸ch kho b¸n thµnh phÈm- xÝ nghiÖp b¸o c¸o vµ cËp nhËt hå s¬. NÕu c¸n bé phßng KCS kiÓm tra kh«ng ®óng th× C«ng ty sÏ cã h×nh thøc kØ luËt riªng ®èi víi tõng møc ®é vi ph¹m (®×nh chØ c«ng t¸c ®iÒu tra cña c¸n bé vi ph¹m, ph¹t tiÒn nÕu møc ®é vi ph¹m lµm hao tèn chi phÝ vËt chÊt). S¬ ®å 6 :Quy tr×nh kiÓm so¸t b¸n thµnh phÈm kh«ng phï hîp Tr¸ch nhiÖm Hµnh ®éng B¸n thµnh phÈm kh«ng phï hîp, c¾m biÓn vµng §èc c«ng luyÖn XN KÜ thuËt XN KiÓm tra l¹i BTP KÜ s­ P. KCS KÜ s­ XN Xö lý BTP C«ng nh©n hçn luyÖn cao su C¾t mÉu ®­a dÕn tæ TN nhanh P. KCS KÜ s­ XN, ®èc c«ng luyÖn Phô tr¸ch kho BTP-XN TN nhanh Ghi sæ kÕt qu¶ TN Ghi sè kÕt qu¶ TN Tæ thÝ nghiÖm nhanh P.KCS NhËn phiÕu kÕt qu¶ TN Ph©n lo¹i ®¹t/ kh«ng ®¹t. Ghi sæ kho . KÜ s­ XN §èc c«ng luyÖn Phô tr¸ch kho BTP-XN Kh«ng ®¹t §¹t C¾m biÓn xanh Huû bá (C¾m biÓn ®á) KÜ s­ XN §èc c«ng luyÖn Phô tr¸ch kho BTP-XN B¸o c¸o CËp nhËt HSCL Phô tr¸ch P. KCS KÜ s­ XN §èc c«ng luyÖn Phô tr¸ch kho BTP-XN S¬ ®å 7 : Quy tr×nh kiÓm so¸t s¶n phÈm cuèi cïng kh«ng phï hîp Tr¸ch nhiÖm Hµnh ®éng S¨m lèp « t« kh«ng phï hîp KCS- XN -KiÓm tra l¹i 100% SP -lËp phiÕu ghi chó SPKPH -Biªng­êi b¶n kiÓm tra C«ng nh©n KCS – XN KÜ thuËt XN Kh«ng ®¹t Söa ch÷a, n©ng cÊp Bé phËn liªn quan §¹t §ãng lo¹i 1 Kh«ng ®¹t KCS - XN Bao gãi C«ng nh©n bao gãi NhËp kho Cty Bé phËn liªn quan C¾m thÎ ®á PhÕ c¾t ®«i SP C«ng nh©n KCS - XN §Æc biÖt lµ s¶n phÈm cuèi cïng ®­îc kiÓm tra ngo¹i quan100% theo tiªu chuÈn kÜ thuËt cã liªn quan: TCVN ®Ó ®¶m b¶o chØ cã c¸c s¶n phÈm phï hîp míi ®­îc cung cÊp cho kh¸ch hµng. -S¶n phÈm cuèi cïng kh«ng phï hîp lµ s¶n phÈm ®· qua kiÓm tra lÇn 1 kh«ng ®¹t, c«ng nh©n kÜ thuËt c¾m biÓn vµng c¸ch li s¶n phÈm. -C«ng nh©n KCS – XN cïng kÜ thuËt XN kiÓm tra l¹i 100%s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm ®· ®­îc söa ch÷a) theo tiªu chuÈn ngo¹i quan cho s¶n phÈm mµ c«ng nh©n KCS – XN c¾m thÎ hoÆc c¾t ®«i s¶n phÈm. Nh­ vËy, C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ vµ khoa häc. §¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm hoµn chØnh víi chñ yÕu lµ s¶n phÈm lo¹i I phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ nh÷ng quy tr×nh c¬ b¶n trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty Cao Su Sao Vµng. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng c¸c quy tr×nh kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu, d÷ liÖu nh»m ®¶m b¶o r»ng tµi liÖu ®­îc ®Ó ®óng n¬i, ®óng ng­êi sö dông. Nh÷ng ng­êi cÇn sö dông tµi liÖu thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh sÏ cã ®­îc tµi liÖu cÇn thiÕt, kh«ng bÞ nhÇm lÉn víi c¸c tµi liÖu cña ng­êi kh¸c, ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c vµ ngoµi ra cßn gióp cho mçi ng­êi t×m ®­îc tµi liÖu cña m×nh cÇn mét c¸ch nhanh chãng, kÞp thêi, khoa häc, kh«ng cÇn ®Õn viÖc t×m kiÕm mÊt thêi gian nh­ tr­íc n÷a. H¬n n÷a, hiÖn nay víi viÖc duy tr× vµ thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9002 th× tÊt c¶ nh÷ng tµi liÖu ®· lçi thêi kh«ng cã gi¸ trÞ ®Òu bÞ huû bá. C«ng ty còng ®· thiÕt lËp vµ duy tr× quy tr×nh nhËn d¹ng vµ t×m nguån gèc s¶n phÈm tõ khi nhËp nguyªn liÖu vµ trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt, giao hµng ®Ó cã thÓ nhËn biÕt ®­îc truy t×m ®­îc nguån gèc cña nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, thµnh phÈm khi cÇn thiÕt. C¸c quy tr×nh xÕp dì, l­u kho, b¶o qu¶n, kiÓm tra thiÕt bÞ ®o l­êng…®Òu ®­îc x©y dùng theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9002. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do C«ng ty quan t©m mét c¸ch s¸t sao ®Õn viÖc thay thÕ nguyªn vËt liÖu míi, kiÓm tra chÆt chÏ vÒ sù kh«ng phï hîp vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng cïng víi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cã hiÖu qu¶ cao mµ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua c¸c n¨m ®· gi¶m ®i mét c¸ch râ rÖt cô thÓ ta xem b¶ng sau. BiÓu sè16 :Gi¸ thµnh s¶n phÈm qua c¸c n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu §¬n vÞ 1998 1999 2000 2001 2002 S¨m xe ®¹p Lèp xe ®¹p S¨m xe m¸y Lèp xe m¸y S¨m « t« Lèp « t« 1000(®) 1000(®) 1000(®) 1000(®) 1000(®) 1000(®) 4 11 15 42.5 100.675 987.97 3.786 10.496 14.5 41.508 98.675 967.900 3.65 10.30 13.9 41.28 97.95 960.87 3.4 3.4 10.02 10.01 12.8 12.8 41.0 40.8 96.54 96.54 959.42 948.40 ViÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng nh÷ng kh«ng lµm s¶n phÈm cña C«ng ty bÞ gi¶m ®i mµ cßn ®em l¹i nh÷ng s¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l­îng cao tho¶ m·n ®èi víi kh¸ch hµng.. §Ó tiÕp cËn víi hÖ thèng qu¶n lÝ chÊt l­îng theo ISO 9002 C«ng ty còng ®· quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lao ®éng. §µo t¹o cho c¸c c¸n bé qu¶n lÝ hiÓu cÆn kÏ vÒ hÖ thèng qu¶n lÝ ®ã nh»m triÓn khai thùc hiÖn c¸c yªu cÇu mµ hÖ thèng ®Æt ra. C«ng ly thuª ng­êi cña tæng côc ®o l­êng hoÆc ng­êi cña BVQI ®Õn tËn C«ng ty ®Ó ®µo t¹o vÒ tr¸ch nhiÖm, ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng cña c«ng t¸c qu¶n lÝ chÊt l­îng theo ISO 9002, kinh phÝ ®µo t¹o ®­îc lÊy tõ ng©n s¸ch cña C«ng ty. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ chÝnh s¸ch chÊt l­îng s¶n phÈm tho¶ m·n nhu cÇu ng­êi tiªu ®ïng ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu ®· thóc ®Èy toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn tÝch cùc tham gia s¶n xuÊt tèt. §Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc gi¸o dôc vÒ mÆt nhËn thøc, chÊp hµnh kØ luËt, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ nªn chi phÝ cho s¶n phÈm huû bá qua c¸c n¨m cã xu h­íng gi¶m mét c¸ch râ rÖt. Song trªn thùc tÕ vÉn cßn tån t¹i sù cè m¸y mãc, tai n¹n x¶y ra, mÆc dï ch­a ph¶i ë møc nghiªm träng nh­ng còng ®¸ng b¸o ®éng vÒ viÖc chÊp hµnh kØ luËt lao ®éng, quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. D­íi ®©y lµ b¶ng thèng kª sè vô tai n¹n tõ 1995- 2000. BiÓu sè 17 : Sè tai n¹n x¶y ra qua c¸c n¨m N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sè tai n¹n 42 40 35 72 60 62 PhÇn lín c«ng nh©n víi suy nghÜ lµ lµm sao t¨ng tèc ®é s¶n xuÊt miÔn lµ s¶n phÈm kh«ng bÞ khuyÕt tËt ®Ó h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm nªn ý thøc tr¸ch nhiÖm víi môc tiªu chÊt l­îng toµn C«ng ty lµ ch­a cao. C«ng ty ®ang tõng b­íc c¶i tiÕn nh÷ng suy nghÜ ®ã trong c«ng nh©n nªn rÊt chó ý ®Õn viÖc tuyªn truyÒn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nh»m thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu mµ hÖ thèng ISO 9002 ®Ò ra. Thùc hiÖn tèt nh÷ng cam kÕt trong chÝnh s¸ch chÊt l­îng cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã mét héi ®ång s¸ng kiÕn th­êng xuyªn tiÕp nhËn vµ xÐt duyÖt c¸c s¸ng kiÕn, thµnh lËp nªn quy tr×nh ®Ó thùc hiÖn. Quy tr×nh xÐt duyÖt ®­îc tãm t¾t qua s¬ ®å sau. S¬ ®å 8: Quy tr×nh xÐt duyÖt khen th­ëng Gi¸m ®èc Tr×nh lªn Héi ®ång s¸ng kiÕn QuyÕt ®Þnh khen ThÈm tra Tr×nh lªn >3 th¸ng C¬ së xÝ nghiÖp th­ëng Tr×nh lªn XÐt duyÖt S¸ng kiÕn Ta thÊy quy tr×nh xÐt duyÖt kh¸ dµi (trªn 3 th¸ng) vµ rÊt phøc t¹p. - ë d­íi c¸c ®¬n vÞ c¬ së, ng­êi cã s¸ng kiÕn ®¨ng kÝ (hä lªn, n¬i c«ng t¸c, nghÒ), trong néi dung s¸ng kiÕn dã ph¶i diÔn gi¶i: + Tr­íc ®©y t×nh tr¹ng ®èi t­îng nh­ thÕ nµo. + T×nh tr¹ng ®ã sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo khi cã s¸ng kiÕn. + TÝnh hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi, kÜ thuËt vµ m«i tr­êng. + §Ò nghÞ khen th­ëng. - Ng­êi cã ®¨ng kÝ ph¶i tr×nh lªn cÊp c¬ së ®Ó xÐt duyÖt. - S¸ng kiÕn ®ã sau khi ®· ®­îc xÐt duyÖt ë cÊp c¬ së th× ®Ö tr×nh lªn cÊp C«ng ty,ë cÊp c«ng ty cã ng­êi tiÕp nhËn, c¸n bé nµy xuèng xÝ nghiÖp, thÈm tra xÐt duyÖt l¹i. §Þnh k× kho¶ng 1 quý, sau khi ®· tËp hîp ®ñ s¸ng kiÕn C«ng ty héi ®ång s¸ng kiÕn xÐt duyÖt. S¸ng kiÕn ®­îc héi ®ång xÐt duyÖt, tr×nh lªn Gi¸m ®èc (PG§) quyÕt ®Þnh khen th­ëng. ChÝnh nhê nh÷ng s¸ng kiÕn kÜ thuËt mµ cã khi sè tiÒn lµm lêi lªn tíi hµng tØ ®ång. BiÓu sè 18 : T×nh h×nh ph¸t huy s¸ng kiÕn qua c¸c n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu 1999 2000 2001 2002 Sè s¸ng kiÕn 9 15 18 21 Sè tiÒn lµm lîi (1000®) 1.910.000 2.108.440 3.070.128 4.027.125 Sè tiÒn th­ëng (1000®) 31.027 34.300 49.122 54.162 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy sè tiÒn th­ëng cho c¸c s¸ng kiÕn lµ Ýt so víi sè tiÒn lµm lîi. XÐt trong n¨m 2001 sè tiÒn lµm lîi do s¸ng kiÕn cña C«ng ty lªn tíi 3.070.128 (ngh×n ®ång) nh­ng sè tiÒn th­ëng chØ cã 49.122 (ngh×n ®ång) nhiÒu khi nã kh«ng t¹o ra ®­îc ®éng lùc thóc ®Èy c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Nh×n chung mäi c«ng viÖc phôc vô chÆt chÏ, ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu cña ISO 9002. ViÖc qu¶n lý theo ISO 9002 lµ c¸ch qu¶n lý mang tÝnh hiÖn ®¹i, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, nh­ng nã còng kh«ng kÐm phÇn phøc t¹p, v× tÊt c¶ mäi hµnh ®éng diÔn ra trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty ®Òu ph¶i qua v¨n b¶n ho¸, lµm viÖc theo mét tr×nh tù khoa häc nhÊt ®Þnh, ®ßi hái vÒ mÆt chÊt l­îng cña lao ®éng rÊt cao míi cã thÓ tiÕp cËn vµ duy tr× hÖ thèng qu¶n lý nµy. Nã ®ßi hái vÊn ®Ò ®µo t¹o, n©ng cao nhËn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ ph¶i liªn tôc, ®Ó viÖc thùc hiÖn c¸ch qu¶n lý ®ã còng ph¶i lµ liªn tôc, nÕu kh«ng rÊt dÔ mÊt t¸c dông. Víi nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ viÖc qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9002, C«ng ty ®· tÝch cùc ho¹t ®éng b»ng tÊt c¶ kh¶ n¨ng cã ®­îc cña m×nh ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý ®ã. Song kh«ng mét hÖ thèng nµo ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng mµ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cã mét vµi biÖn ph¸p kiÓm tra xem cßn chç nµo cÇn ph¶i hoµn thiÖn, ë chç nµo cßn lµm l·ng phÝ thêi gian vµ c«ng søc. V× vËy, C«ng ty còng ®· rÊt chó ý tíi viÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ néi bé kiÓm tra xem hÖ thèng cã ho¹t ®éng tr«i ch¶y hay kh«ng vµ x¸c ®Þnh phï hîp hay kh«ng phï hîp cña c¸c yÕu tè trong hÖ thèng chÊt l­îng so víi c¸c tiªu chuÈn ®· quy ®Þnh. §iÒu tra xem c¸c vÊn ®Ò ®· x¸c ®Þnh ®­îc söa ch÷a hay ch­a ®Ó triÓn khai nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc cÇn thiÕt vµ më ra c¸c h­íng ®Ó c¶i tiÕn hÖ thèng chÊt l­îng cña m×nh. Mét cuéc ®¸nh gi¸ néi bé cña C«ng ty cã thÓ biÓu hiÖn kh¸i qu¸t theo m« h×nh sau: S¬ ®å 9 : Bè côc cña cuéc ®¸nh gi¸ KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ HÖ thèng kh«ng cã vÊn ®Ò HÖ thèng cã vÊn ®Ò B¸o c¸o ®¸nh gi¸ X¸c ®Þnh nguyªn nh©n B¸o c¸o vÒ sù kh«ng phï hîp Hµnh ®éng kh¾c phôc 2.4/ ViÖc sö dông c¸c c«ng cô qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty . HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông biÓu ®å Pareto trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng nh­ng phÇn lín vÉn tiÕn hµnh b»ng c¸ch kiÓm tra qua tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n lµm viÖc ®Òu ph¶i m· ho¸. NÕu s¶n phÈm háng 뮩u sÏ më l¹i nhËt kÝ xem m· ho¸ c«ng viÖc ®ã lµ do ai phô tr¸ch vµ dÔ dµng t×m ®­îc nguyªn nh©n. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu trong bé tiªu chuÈn ISO 9002 C«ng ty sÏ lùa chän vµ ¸p dông c«ng cô qu¶n lý chÊt l­îng b»ng thèng kª vµo viÖc qu¶n lý chÊt l­îng trong C«ng ty ViÖc qu¶n lý, kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn nay cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn nh­ sau: Tr­íc hÕt, Gi¸m ®èc C«ng ty giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c PG§ s¶n xuÊt, PG§ chÊt l­îng, PG§ kÜ thuËt trùc tiÕp qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: D­íi PG§ s¶n xuÊt lµ tr­ëng phßng KCS sÏ thèng kª mäi chi tiÕt, kiÓm tra nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ qu¶n lý KCS ë c¸c XN. Tr­ëng phßng kÜ thuËt cao su chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ pha chÕ c«ng nghÖ. Tr­ëng phßng kÜ thuËt c«ng nghÖ th× qu¶n lý thiÕt bÞ c«ng nghÖ. Sau ®ã bé phËn KCS sÏ kiÓm tra qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ë c¸c XN cao su kÜ s­ thiÕt kÕ pha chÕ c«ng nghÖ liÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm pha chÕ c¬ b¶n. Sau khi bé phËn KCS kiÓm tra vÒ kÜ thuËt ngo¹i quan cña s¶n phÈm råi lÊy mÉu cho thanh tra nhµ n­íc kiÓm tra tÝnh n¨ng c¬ lÝ, x¸c nhËn thµnh phÈm l« hµng. Sau ®©y lµ s¬ ®å thÓ hiÖn viÖc qu¶n lý vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ë C«ng ty. S¬ ®å 10 : Qu¶n lý vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Gi¸m ®èc c«ng ty PG§ chÊt l­îng PG§ kÜ thuËt PG§ s¶n xuÊt Tr­ëng phßng KCS Tr­ëng phßng KTCN Tr­ëng phßng KTCS QL thiÕt bÞ c«ng nghÖ KS thiÕt kÕ pha chÕ CN QL KCS c¸c XN KiÓm tra NVL vµo Thèng kª ThÝ nghiÖm ho¸ Pha chÕ c¬ b¶n KiÓm tra QTCN cao su 4 KiÓm tra QTCN-cao su 4 KiÓm tra QTCN-cao su 4 KiÓm tra QTCN-cao su 4 KCS- NXCS 4 KT Ngo¹i quan KCS- XNCS 3 KT Ngo¹i quan KCS-XNCS 2 KT Ngo¹i quan KCS- XNCS 1 KT Ngo¹i quan LÊy mÉu kiÓm tra tÝnh n¨ng c¬ lÝ, x¸c nhËn thµnh phÈm l« hµng Thanh tra NhËp kho B¸n hµng Sau b¸n hµng, b¶o hµnh 2.5/ C¸c c«ng cô ®ßn bÈy C«ng ty ¸p dông cho môc tiªu chÊt l­îng. C«ng ty Cao Su Sao Vµng lu«n ®Æt môc tiªu chÊt l­îng lªn hµng ®Çu, chÝnh v× thÕ mµ C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò qu¶n lý chÊt l­îng. Muèn qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc tèt, kh«ng thÓ sö dông mét c«ng thøc bÊt di bÊt di bÊt dÞch, cøng nh¾c, dËp khu«n m¸y mãc. Víi sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò con ng­êi, nhÊt lµ trong thêi buæi hiÖn nay muèn qu¶n lý chÊt l­îng tèt th× tr­íc hÕt c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã tr×nh ®é nh¹y bÐn linh ho¹t. Ph¶i cã c¸i nh×n tØnh t¸o vµ thùc tÕ - c¸i nh×n cña trÝ tuÖ n¨ng ®éng s¸ng t¹o tr­íc sù thiªn biÕn v¹n ho¸ cña hÖ thèng c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ phøc t¹p vµ ®a d¹ng trong nÒn kinh tª thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy mµ C«ng ty lu«n ph¸t ®éng, khuyÕt khÝch nh÷ng s¸ng kiÕn míi cña c¸n bé trong c«ng t¸c qu¶n lý. Nh÷ng ai cã nh÷ng s¸ng kiÕn hay, phï hîp víi khoa häc sÏ ®­îc th­ëng ®Ých ®¸ng. Sè tiÒn th­ëng Ýt hay nhiÒu sÏ phô thuéc vµo lîi Ých thu ®­îc tõ nh÷ng s¸ng kiÕn ®ã ®em l¹i, bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn tÆng b»ng khen cho ng­êi cã s¸ng kiÕn. Ngoµi ra, C«ng ty ®· cã chÕ ®é khen th­ëng râ rµng ®èi víi c«ng nh©n kÜ thuËt t×m ra ®­îc ph­¬ng ph¸p míi trong s¶n xuÊt ®Ó tiÕt kiÖm ®­îc nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ mµ vÉn ®¶m b¶o cho s¶n phÈm cã chÊt l­îng th× sÏ ®­îc th­ëng bÇng c¸ch t¨ng bËc l­¬ng tr­íc k× h¹n. Ng­îc l¹i, C«ng ty sÏ c¾t th­ëng ph¹t ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n yÕu kÐm, kh«ng chÞu phÊn ®Êu n©ng cao tr×nh ®é lµm ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm.Cã thÓ ph¹t ®×nh chØ c«ng t¸c hoÆc nÆng h¬n ®uæi th«i viÖc tuú theo møc ®é ¶nh h­ëng. C«ng ty th­êng xuyªn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao lay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi b»ng c¸ch thuª chuyªn gia kÜ thuËt vÒ tËp huÊn c¸n bé t¹i C«ng ty hoÆc cö c¸n bé ®i häc. §Æc biÖt, trong m«i tr­êng s¶n xuÊt ®éc h¹i cña nghµnh cao su, C«ng ty ®· rÊt chó ý ®Õn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng, th­êng xuyªn ­u ®·i hä. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n cña C«ng ty rÊt cao (h¬n 1.3 triÖu/1 th¸ng) vµ l­¬ng cao chñ yÕu tËp trung vµo c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, cã ng­êi lªn tíi gÇn 2 triÖu/1 th¸ng. Ngoµi sù quan t©m lo l¾ng vÒ vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty cßn hÕt søc chó ý ®Õn ®éng viªn tinh thÇn nh­ tæ chøc c¸c phong trµo thi dua, ®i tham quan du lÞch, nghØ m¸t...t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®­îc sù s¶ng kho¸i sau nh÷ng ngµy lµm viÖc mÖt mái vµ hä sÏ h¨ng h¸i h¬n trong c«ng viÖc. Nh×n chung, do ®iÒu kiÖn lµm viÖc liªn lôc vµ kh¸ vÊt v¶, C«ng ty mÆc dï ch­a thÓ quan t©m ®­îc nhiÒu ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, nh­ng nãi tinh thÇn ®oµn kÕt cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ai còng ®Òu hiÓu ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh nªn c«ng viÖc sÏ trë thµnh ®¬n gi¶n h¬n rÊt nhiÒu. Sù quan t©m vÒ mÆt trÝ lùc, thÓ lùc cña C«ng ty ®Õn tõng thµnh viªn trong C«ng ty ®· gióp cho hä cã mét ®éng lùc lµm viÖc tèt, kh«ng nh÷ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mµ chÊt l­îng c«ng viÖc còng ®­îc ®¶m b¶o dÉn ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty lµm ra ngµy cµng tèt h¬n. 3/ Mét sè ®¸nh gi¸ chung vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm ë C«ng ty 3.1/ Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc. * VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm Nhê cã sù phÊn ®Êu cña toµn thÕ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty nªn so víi tr­íc ®©y s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã tiÕn bé rÊt nhiÒu: -VÒ chØ tiªu ®é mµi mßn vµ søc dÝnh cña s¶n phÈm lµm ra ®¹t ®óng møc tiªu chuÈn ViÖt Nam ®Ò ra, ®«i khi cßn v­ît bËc rÊt nhiÒu nªn tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng phång vµ t¸ch t©ng lèp ë møc ®é cao. -VÒ chØ tiªu c­¬ng lùc kÐo døt: hoµn thµnh v­ît møc qny ®Þnh. - C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®· dÇn chiÕm lÜnh tll× tr­êng vµ ngµy cµng cã uy tÝn vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng mÕn mé. -S¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l­îng nªn s¶n xuÊt ra ®­îc tiªu thô ngay kh«ng bÞ ø ®äng g©y ¸ch t¾c trong s¶n xuÊt ... §Æc biÖt cho tíi n¨m nay, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· 5 n¨m ®­îc ng­êi tiªu dïng b×nh chän Hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. * VÒ viÖc qu¶n lý chÊt l­îng C«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn thiÕt bÞ c«ng nghÖ, m¹nh d¹n thay ®æi mét sè m¸y mãc cò, l©u ®êi, ®Çu t­ nh÷ng m¸y mãc t©n tiÕn hiÖn ®¹i -Ph¸t huy s¸ng kiÕn kÜ thuËt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao - C«ng ty còng ®· rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é ngµy cµng nhiÒu trong khi ®ã sè lao ®éng thñ c«ng ngµy cµng Ýt ®i. C«ng ty ®· ®­îc nhiÒu thµnh tÝch trong sö dông lao ®éng, sè lao ®éng Nam qua c¸c n¨m t¨ng lªn nhiÒu so víi sè lao ®éng N÷ v× lao ®éng Nam cã søc khoÎ ®em l¹i hiÖu qu¶ c«ng viÖc cao h¬n. - C«ng t¸c khoa häc kÜ thuËt t¹i C«ng ty ®­îc C«ng ty hÕt søc quan t©m: Sö dông h¬n 200 c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc vµo nh÷ng bé phËn qu¶n lÝ kÜ thuËt cô thÓ vÒ m¸y mãc còng nh­ chØ liªu chÊt l­îng s¶n phÈm. -VÒ kh«ng khÝ lµm viÖc: §Ó n©ng cao chÊt l­îng trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng, C«ng ty cßn chó träng ®Õn c¶ kh«ng khÝ lµm viÖc trong c¬ quan. Tõ l·nh ®¹o ®Õn nh©n viªn, c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Òu cã mèi quan hÖ hµi hoµ, ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau trong céng viÖc. 3.2/ Nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm t¹i C«ng ty - S¶n phÈm cña C«ng ty so víi s¶n phÈm cña liªn doanh vÉn thua kÐm nhiÒu vÒ mÆt c«ng nghÖ, mÉu m· s¶n phÈm. - VÉn cßn hiÖn t­îng háng s¶n phÈm háng do thiÕu cao su, lÖch tang phång hoÆc cã nh÷ng t¹p chÊt....khiÕn cho s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn tiªu thô, g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty. - sè l­îng c«ng nh©n tuy cã tr×nh ®é ®ång ®Òu song l¸c phong chÊp hµnh kØ luËt c«ng nghÖ cßn kÐm nªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô. - Tuæi lao ®éng b×nh qu©n cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao, ®iÒu nµy sÏ h¹n chÕ Ýt nhiÒu tíi søc khoÎ vµ tr×nh ®é nhËn thøc, song khã kh¨n trong viÖc theo kÞp yªu cÇu ®ßi hái cña mét nÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i - Trang thiÕt bÞ d· ®­îc c¶i tiÖn nh­ng ch­a ®ång bé, vÉn cßn nhiÒu m¸y mãc cò cã tõ khi thµnh lËp. - C«ng ty ch­a qu¸n triÖt ®­îc t­ t­ëng qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé víi ®«ng ®¶o c¸n bé c«ng nh©n viªn. VÉn cßn t×nh tr¹ng coi nhÑ kh©u nµy coi träng kh©u kia. C«ng ty vÉn ch­a ¸p dông c¸c c«ng cô qu¶n lý chÊt l­îng b»ng thèng kª vµo c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng trong C«ng ty. Ch­a ®µo t¹o ®­îc ®éi ngò c«ng nh©n ®øng m¸y nªn kÕt qu¶ s¶n xuÊt sö dông cßn bÞ h¹n chÕ, cã tr­êng hîp g©y ra tai n¹n vµ lµm háng m¸y. -C«ng ty ch­a cã ph­¬ng ph¸p phï hîp trong c«ng t¸c b¶o hµnh s¶n phÈm nªn tån t¹i mét sè Ýt kh¸ch hµng cßn phµn nµn. 3.3/ Nguyªn nh©n cña nh÷ng thiÕu sãt trªn. - Do ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n trong C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­ nãng bøc, ngét ng¹t, h¬i ®éc cña cao su...lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. - S¶n phÈm cña C«ng ty b¸n ë kh¾p n¬i trªn ®Êt n­íc v× thÕ viÖc b¶o hµnh cho kh¸ch hµng ë xa lµ rÊt khã vµ g©y tèn kÐm nhiÒu. - C«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét trong nh­ng C«ng ty l©u dµi ë Hµ Néi, sù vËn hµnh qu¶n lý trong c¬ chÕ quan liªu bao cÊp kÐo dµi nhiÒu n¨m khiÕn cho viÖc tiÕp cËn víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i ngµy nay nh­ ISO 9002, lµ hÕt søc míi mÎ vµ Ýt nhiÒu g©y ra nh÷ng khã kh¨n, trë ng¹i. -ViÖc thu mua qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc dïng ®Õn ®©u mua ®Õn ®ã, ch­a cã kÕ ho¹ch dù tr÷, v× thÕ tuy gi¶m ®­îc chi phÝ dù tr÷ nh­ng l¹i thiÕu chñ ®éng ®Æc biÖt ®èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i nh­ thÐp tanh, v¶i mµnh than ®en.. Do yªu cÇu kÜ thuËt cïng nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nªn C«ng ty cÇn sö dông ®Õn cao su tõ dÇu má, ë n­íc ta ngµnh dÇu má tuy kh¸ ph¸t triÓn nh­ng ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm dÇu má l¹i ch­a ph¸t triÓn.V× thÕ C«ng ty ph¶i nhËp cao su tõ n­íc ngoµi, nªn tr­êng bÞ thua thiÖt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi v× bÞ Ðp gi¸, ®iÒu nµy c¶n trë rÊt nhiÒu cho viÖc s¶n xuÊt, ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. - C«ng ty ch­a cã chÕ ®é cö c¸n bé ®i häc tËp ë n­íc ngoµi ®Ó tiÕp cËn víi khoa häc hiÖn ®¹i ë c¸c n­íc tiªn tiÕn. -ViÖc ­u ®·i nhiÒu ®Õn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn bé phËn qu¶n lý Ýt nhiÒu ¶nh h­ëng ®Õn t©m lÝ lµm viÖc cña c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty. 4/ Ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi QuyÕt t©m thùc hiÖn mét sè môc tiªu c¬ b¶n sau + VÒ SXKD t¨ng tr­ëng tõ 14%-18% + VÒ ®êi s«ng ,thu nhËp t¨ng tõ 6-8% S¾p xÕp tæ chøc theo h­íng chuyªn m«n ho¸ ,®Þnh h­íng c¬ cÊu s¶n phÈm trong toµn c«ng ty nh­ sau: + T¹i hµ néi :nghiªn cøu s¶n xuÊt s¨m ,lèp «t«,m¸y bay theo 3 bé phËn ,tæ chøc s¶n xuÊt s¨m lèp xe m¸y,xe ®¹p lo¹i dïng c«ng nghÖ cao,nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt cao su kü thuËt.TiÕn tíi chuyªn m«n ho¸ kh©u c¸n tr¸ng ,kh©u s¶n xuÊt cèt h¬i ,mµng l­u ho¸ ,kh©u s¶n xuÊt tanh xe ®¹p ®Ó cung cÊp BTP cho c¸c ®¬n vÞ c¬ së .ChuyÓn mét bé phËn c¶u XNC§ vÒ khu vùc lß h¬i,®Ó lÊy mÆt b»ng x©y dùng kho chøa . + T¹i nhµ m¸y Pin-cao su Xu©n hoµ :tæ chøc s¶n xuÊt pin,luyÖn cao su BPT vµ tiÕp tôc c¶i t¹o mÆt b»ng + T¹i chi nh¸nh cao su th¸i b×nh :Tæ chøc s¶n xuÊt s¨m lèp xe ®¹p ,xe thå va xuÊt khÈu c«ng t¸c khoa häc kü thuËt ®Çu t­ b¶o vÖ m«i tr­êng : + TiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ më réng n©ng cao c«ng suÊt s¶n xuÊt s¨m,lèp «t«,xe ®¹p t¹i Hµ Néi ,Xu©n Hoµ ,Th¸i B×nh NghÖ An. + TriÓn khai nghiªn cøu dù ¸n ®Çu t­ x­ëng s¶n xuÊt ®ai truyÒn , b¨ng t¶i vµ cao su kü thuËt + TiÕp tôc bæ sung thiÐt bÞ vµ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao c«ng suÊt ,chÊt l­îng s¨m,lèp xe m¸y Tæng ®Çu t­ dù kiÕn n¨m 2002 kho¶ng 176 tØ ®ång ,5 n¨m 2002-2005 kho¶ng 363 tØ ®ång + §­a mét sè c¸n bé qu¶n lý ,c¸n bé kü thuËt sang NhËt, Nga ®Ó thùc tËp,®µo t¹o ,nh»m n©ng cao tr×nh ®é + §Èy m¹nh c«ng t¸c khoa häc kü thuËt ,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ,c¶i tiÕn mÉu m· ,®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm .Nghiªn cøu s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm míi + TiÕp tôc ch­¬ng tr×nh tiÕt kiÖm n¨ng l­îng ®iÖn ,n­íc,h¬i nãng ,khÝ nÐn .Hîp lý ho¸ s¶n xuÊt ®Ó gi¶m chi phÝ ,h¹ gi¸ thµnh . + Nghiªn cøu ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 14000 vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ kü thuËt thèng kª trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9002.Nghiªn cøu hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000 theo phiªn b¶n 2000 + §­a dù ¸n tin häc nèi m¹ng ¸p dông trong ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý sau s¶n xuÊt C«ng t¸c tæ chøc thÞ tr­êng : tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng .X©y dùng thÞ tr­êng träng ®iÓm t×m s¶n xuÊt mòi nhän cho tõng khu vùc .Chó träng tíi chÝnh s¸ch b¸n hµng ,hËu b¸n hµng ,qu¶ng c¸o ,tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng .TiÕp tôc ph­¬ng thøc tiªu thô tËp trung .TiÕp tôc th¨m dß ,kh¶o s¸t ,t×m kiÕm b¹n hµng míi trong n­íc vµ n­íc ngoµi C«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ,c«ng t¸c qu¶n ly tµi chÝnh : TiÕp tôc chÊn chØnh tæ chøc vµ x©y dùng quy chÕ ph©n cÊp qu¶n lý cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ,Ban hµnh quy chÕ d©n chñ trong toµn c«ng ty .Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o tuyÓn dông,nh»m n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé qu¶n lý ,chuÈn bÞ c¸n bé kÕ cËn X©y dùng ph­¬ng ¸n tr¶ l­¬ng theo doanh thu cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty ,cã rµ so¸t l¹i ®Þnh møc lao ®éng cho phï hîp .N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn b»ng nhiÒu biÖn ph¸p thÝch hîp ,qu¶n lý tµi chÝnh theo “Quy chÕ qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kÝnh doanh ”®· ®­îc tæng c«ng ty phª duyÖt C«ng t¸c ®êi s«ng ,X· héi vµ ®oµn thÓ : + Thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng ,Chó träng tíi viÖc t¸i t¹o søc lao ®éng vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc ,thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ph¶i ®­îc c©n ®èi cho phï hîp víi ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm vµ tæ chøc s¶n xuÊt . + Th­êng xuyªn ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua L§SX tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ ,v¨n nghÖ ,TDTT,c«ng t¸c tõ thiÖn…§Èy m¹nh ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn .Ban n÷ c«ng ,®oµn thanh niªn + §¶m b¶o trËt tù an ninh phßng ch«ng c¸c tÖ n¹n x· héi + Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c an toµn ,vÖ sinh lao ®éng –phßng chèng ch¸y næ .Duy tr× phong trµo Xanh-S¹ch- §Ñp ë mäi n¬i ,trong mäi lóc . Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng ë c«ng ty cao su sao vµng. Sau 3 th¸ng t×m hiÓu vµ ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty cao su sao vµng, c¨n cø vµo nh÷ng thµnh tÝch còng nh­ tån t¹i ë ®ã t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy 1 sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm tõ ®ã ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, duy tr× vµ hoµn thiÖn (H) tiªu chuÈn ISO 9002 thµnh c«ng bÒn v÷ng. I. Nhãm biÖn ph¸p trong tæ chøc qu¶n lý 1/Duy tr× ¸p dông qu¶n lý chÊt l­îng, tiÕn tíi chÊt l­îng ®ång bé HiÖn nay C«ng ty Cao su sao vµng ®· ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9002 - m« h×nh dÓ ®¶m b¶o chÊt l­îng l­îng s¶n xuÊt, l¾p ®Æt vµ dÞch vô. §©y lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p ®ßi hái sù quyÕt t©m vµ nç lùc cña toµn thÓ doanh nghiÖp mµ tr­íc hÕt lµ sù quan t©m vµ nç lùc cña toµn thÓ doanh nghiÖp mµ tr­íc hÕt lµ sù quan t©m vµ cam kÕt cña l·nh ®¹o. ThiÕt nghÜ, víi nh÷ng lîi Ých to lín mµ ¸p dông ISO 9002 mang l¹i th× C«ng ty nªn duy tr× vµ hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý nµy ë mét sè phßng ban vµ xÝ nghiÖp cßn l¹i, t¹o nªn mét kh«ng khÝ lµm viÖc chung cho toµn bé C«ng ty. ChÝnh s¸ch chÊt l­îng ®­îc phæ biÕn ¸p dông cho toµn C«ng ty vµ sÏ cã t¸c dông n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng. Trong nÒn kinh tÕ mµ sù c¹nh tranh ngµy cµng diÔn ra gay g¾t quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay th× viÖc qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9002 sÏ ®em l¹i thuËn lîi l©u dµi cho C«ng ty. Song ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng th× s¶n phÈm cña C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®­îc c¶i tiÕn vÒ chÊt l­îng. ViÖc nhËn chøng chØ gióp cho C«ng ty n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr­êng, thuËn lîi trong giao dÞch ký kÕt hîp ®ång ®Çu tiªn. Kh¸ch hµng chØ quan t©m ®Õn chÊt l­îng, gi¸ c¶, thêi h¹n chø hä kh«ng quan t©m ®Õn hÖ thèng v¨n b¶n cña C«ng ty ®­îc sö dông ra sao dÓ l¹o ra s¶n phÈm, hä chØ cÇn biÕt nã ®­îc ®¶m b¶o æn ®Þnh. ChÝnh v× vËy mµ viÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång tiÕp theo phô thuéc vµo hä cã tho· m·n víi nh÷ng s¶n phÈm tr­íc ®©y hay kh«ng? Tuy nhiªn trong cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ toµn cÇu hiÖn nay th× trong t­¬ng laitÝnh c¹nh tranh gay g¾t sÏ lµm cho C«ng ty ph¶i cè g¾ng nhiÒu h¬n n÷a trong qu¶n trÞ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng tèt h¬n. B¶n th©n viÖc ¸p dông ISO 9002 còng ®· cã c¸c yÕu tè lµ c¬ së cho c¶i tiÕn chÊt l­îng. V× thÕ C«ng ty ph¶i lu«n quan t©m ®Õn viÖc duy tr× vµ hoµn thiÖn víi hÖ thèng chÊt l­îng C«ng ty ®· lùa chän. Bªn c¹nh ®ã, vÉn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu ¸p dông nh÷ng kÜ thuËt qu¶n lý vµ t¸c nghiÖp cô thÓ v× chÊt l­îng cã nhiÒu vÊn ®Ò thuÇn tuý néi bé nh­ng l¹i ®ãng vai trß tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty nh­ c¸ch thøc huy ®éng vèn, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt so s¸nh chung víi c¸c C«ng ty kh¸c trong lÜnh vùc t­¬ng tù. TÊt c¶ ®Òu nh»m môc tiªu c¶i tiÕn kh«ng ngõng chÊt l­îng, tho¶ m·n ngµy cµng cao nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nãi c¸ch kh¸c, C«ng ty cÇn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn (TQM). TQM vµ ISO 9002 kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau. HÖ thèng chÊt l­îng ISO 9002 lµ mét néi dung quan träng cña TQM. C«ng ty cÇn nhanh chãng tiÕp cËn vµ chuyÓn ®æi tõ ISO-9002 sang 9001-2000 thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm tõ giai ®o¹n nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Õn thiÕt kÕ… Nghiªn cøu thi tr­êng: Theo t«i C«ng ty cÇn lËp ra mét phßng Maketting ®éc lËp ë ®ã bao gåm tÊt c¶ c¸c suy nghÜ, ý ®å, c¸c ho¹t tÝnh tõ tr­íc khi s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt. C¬ cÊu nh­ sau: S¬ ®å11: C¬ cÊu phßng Maketting Phßng Maketting Maketting nghiªn cøu chung Maketting nghiªn cøu thÞ tr­êng míi Maketting nghiªn cøu thÞ tr­êng truyÒn thèng - Maketting nghiªn cøu thÞ tr­êng truyÒn thèng: nh»m gi÷ v÷ng vµ ®i s©u vµo khu vùc thÞ tr­êng truyÒn thèng cña C«ng ty. Bé phËn nµy ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu, th¨m dß thùc tÕ, nhu cµu kh¸ch hµng trong thÞ tr­êng nµy cã g× thay ®æi ®Ó kÞp thêi thiÕt kÕ l¹i s¶n phÈm sao cho tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng. - Marketting nghiªn cøu thÞ tr­êng míi: Bé phËn nµy ho¹t ®éng nh»m gióp cho doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng tiªu thô, t¨ng thu, ph¸t triÓn s¶n suÊt. - Marketting nghiªn cøu chung: Nghiªn cøu c¸c vÊn dÒ chung cã liªn quan ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. ViÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa quan träng, ®ßi hái ®é s¸t thùc cao, lµm ®­îc ®iÒu ®ã lµ rÊt khã. ChÝnh v× thÕ mµ nh©n viªn phßng Marketting ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é vÒ kinh tÕ, cã kiÕn thøc Marketting, nh¹y bÐn, n¨ng ®éng trong c«ng viÖc, biÕt xö lý vµ thu nhËp th«ng tin mét c¸ch khÐo lÐo vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cã kinh nghiÖm trong c¸c l×nh huèng x¶y ra. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ yÕt tè quyÕt ®Þnh ban ®Çu cho viÖc thiÕt kÕ s¶n phÈm. Tr­íc m¾t cÇn kho¶ng 10 ng­êi lµm c«ng t¸c nµy, cã thÕ lÊy ng­êi ngoµi c«ng ty lµm theo kú h¹n. * ThiÕt kÕ s¶n phÈm: ThiÕt kÕ s¶n phÈm trong tr¸ch nhiÖm cña Phßng Kü thuËt. Bé phËn nµy tËp hîp c¸c chuyªn gia nghiªn cøu thÞ tr­êng, thiÕt kÕ c¸c mÉu m· s¶n phËn, thiÕt kÕ c«ng nghÖ, mÜ thuËt ®Ó tõ ®ã lùa chän thiÕt kÕ thÝch hîp C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c ®éng lùc thóc ®Èy nh»m ph¸t huy c¸c ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n vÒ nh·n bao gãi, ký hiÖu tiªu thô s¶n phÈm... ®Ó lµm sao chän ®­îc thiÕt kÕ phï hîp nhÊt víi thÞ tr­êng. C«ng ty nªn ®Çu t­ cho phßng kü thuËt nh÷ng m¸y mãc hiÖn ®¹i phï hîp víi c«ng nghÖ míi. Mua nguyªn vËt liÖu: C«ng ty cÇn chó ý tíi c«ng t¸c thu mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo, bëi v× s¶n phÈm cña C«ng ty cã tíi 70% chi phÝ cho nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh. ViÖc mua ®óng ®ñ, kÞp thêi nguyªn vËt liÖu sÏ gióp cho s¶n phÈm cña C«ng ty ®¹t chÊt l­îng cao h¬n. * Sö dông lao ®éng: Víi ®Æc thï kinh doanh cña ngµnh s¶n xuÊt cao su - ®ã lµ rÊt ®éc h¹i, ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn søc khoÎ ng­êi lao ®éng. ChÝnh v× thÕ t«i nhËn thÊy ®Ó ®¶m b¶o cho mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn thÝch øng n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ngoµi viÖc cã kiÕn thøc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm lao ®éng, c«ng ty còng cÇn ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt søc khoÎ (th­êng xuyªn cã chÕ båi d­ìng c¶ vÒ vËt chÊt lÉn tinh thÇn) . Tuæi trung b×nh lao ®éng hiÖn nay cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi cao vµ biÖn ph¸p trÎ ho¸ ®éi ngò lao ®éng lµ hÕt søc quan träng.(§é tuæi trung b×nh nªn tõ 35 - 37). Ngoµi ra, ®Ó sö dông tèt lao ®éng C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i cã mét chÝnh s¸ch ®µo t¹o tuyÓn dông lao ®éng chÆt chÏ, båi ®­êng n©ng cao trÝ lùc ng­êi lao ®éng. *KiÓm so¸t chÊt l­îng. C«ng ty Cao su sao vµng lµ mét C«ng ty míi ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9002. Bëi vËy mµ viÖc kiÓm so¸t s¶n xuÊt, lÆp ®Æt, kü thuËt...cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm vµ rÊt cÇn ®­îc chó ý, ®©y lµ qu¸ tr×nh ph¸t hiÖn ®­îc sù sai lÖch cña qu¸ tr×nh cµng sím cµng tèt ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc s¶n phÈm sai lçi tr­íc khi s¶n xuÊt. C«ng viÖc kiÓm so¸t ph¶i ®­îc diÔn ra mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ, C«ng ty cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a vÊn ®Ò nµy, ®Æc biÖt lµ nghiªn cøu sö dông kiÓm tra nhanh thÕ nµo ®Ó ®Æt hiÖu qu¶ cao. S¬ ®å12:Chu tr×nh ho¹t ®éng cña viÖc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh Ph¸t hiÖn Ph©n tÝch §iÒu chØnh Ph¶n håi * Xö lý ý kiÕn kh¸ch hµng: Theo c¸c chuyªn gia vÒ chÊt l­îng thèng kª vµ cho r»ng: - Trong sè 100 ng­êi kh«ng hµi lßng vÒ kh¸ch hµng th× chØ cã 4 ng­êi ®Õn 5 ng­êi muèn kiÕn nghÞ. - ChØ cã 1 ®Õn 2 ng­êi trong sè 10 ng­êi mua l¹i s¶n phÈm ®ã. -Mçi ng­êi kh«ng hµi lßng vÒ chÊt l­îng sÏ m¸ch cho Ýt nhÊt 10 ng­êi kh¸c còng biÕt. Cho nªn t«i cho r»ng C«ng ty muèn thùc hiÖn tèt viÖc xö lý ý kiÕn kh¸ch hµng ph¶i cã qui ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o mäi ý kiÕn kh¸ch hµng kÓ c¶ ý kiÕn ph¸t biÓu b»ng lêi, ph¶i ®­îc ghi nhËn ®Ó xö lý kh¾c phôc, viÖc nµy nªn giao cho nh©n viªn phßng Maketting ®¶m nhËn. Thñ tôc xö lý ý kiÕn kh¸ch hµng cÇn ®Ò cËp ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau: - C¸ch thøc l­u ý ý kiÕn kh¸ch hµng qua ®iÖn tho¹i hay th­ lÝn cho nh©n viªn b¸n hµng. - Ghi nhËn ý kiÕn vµ th«ng b¸o cho kh¸ch hµng biÕt r»ng C«ng ty ®· liÕp nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp, ®ång thêi ph¶i c¶m ¬n kh¸ch hµng ®· nhiÖt t×nh ®ãng gãp. -MÉu ghi l¹i ý kiÕn kh¸ch hµng, ngµy mua hµng, tµi liÖu giao hµng, ®Þa chØ kh¸ch hµng. - Thñ tôc xem xÐt ý kiÕn, söa ch÷a thay thÕ s¶n phÈm khuyÕt tËt hoÆc lçi th­êng. Bªn c¹nh viÖc theo dâi qu¸ tr×nh xö lý ý kiÕn cho ®Õn khi gi¶i quyÕt xong, Cty cÇn ph¶i thùc sù cÇu thÞ vµ l¾ng nghe ý kiÕn kh¸ch hµng. Cã nh­ vËy ®¶m b¶o ®­îc viÖc thùc hiÖn tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu kh¸ch hµng. *xÕp dì, l­u kho, b¶o qu¶n vµ giao hµng. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c hÖ thèng kho cña C«ng Ty ®· rÊt cò n¸t, xuèng cÊp g©y ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc b¶o qu¶n trong ®ã. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ n©ng cÊp l¹i hÖ thèng kho tµng s¹ch sÏ th¸ng m¸t, t¹o ®iÒu kiÖn cho duy tr× tèt chÊt l­îng s¶n phÈm C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p vµ ph­¬ng tiÖn xÕp dì tr¸nh h­ háng hoÆc suy gi¶m chÊt l­îng. C«ng ty còng cÇn cã quy ®Þnh l­u kho vµ ®iÒu kiÖn m«i tr­êng vËt liÖu vµo BTP, s¶n phÈm nh»m duy tr× chÊt l­îng, chèng l¹i c¸c ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ®Ó ®¶m b¶o an toµn. C«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc b¶o toµn chÊt l­îng s¶n phÈm sau khi kiÓm tra vµ thö nghiÖm cuèi cïng, tèt nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn ®iÒu nµy ®Õn tËn n¬i giao hµng. B»ng chøng cuèi cïng vÒ chÊt l­îng lµ sù c¶m nhËn cña kh¸ch hµng khi sö dông s¶n phÈm, ®iÒu quan träng lµ chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng bÞ suy gi¶m khi ®Õn tay kh¸ch hµng. ChÝnh v× thÕ C«ng ty ph¶i x©y dùng thªm c¸c qui ®Þnh cô thÓ vÒ b¶o vÖ chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ c¸c c«ng ®o¹n kh¸c l­îng qu¸ tr×nh giao hµng ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng, ®Æc biÖt chó ý ®Õn thêi h¹n giao hµng, ®¶m b¶o uy tÝn cña C«ng ty. *Tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. C«ng ty Cao su sao vµng mÆc dï ®· ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9002 nh­ng vÉn tån t¹i kh«ng Ýt nh÷ng quan niÖm sai lÖch vÒ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm coi qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét chøc n¨ng riªng cña c¸c c¸n bé phßng KCS. Bëi vËy mµ C«ng ty cÇn lµm sao cho tÊt c¶ mäi ng­êi nhËn thøc r»ng ®©y lµ c«ng viÖc kh«ng ph¶i cña riªng ai mµ ph¶i ®ång bé. Tõ l·nh ®¹o cao nhÊt (Gi¸m ®èc) cho ®Õn c«ng nh©n viªn, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, mçi ng­êi ph¶i cã mét tr¸ch nhiÖm riªng ®Ó ho¹t ®éng, hoµn thµnh môc tiªu chung cña C«ng ty. S¬ ®å13: Tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp C«ng ty ®èi víi vÊn ®Ò chÊt l­îng Gi¸m ®èc Nªu ra c¸c chÝnh s¸ch chÊt l­îng C¸c p.ban chøc n¨ng Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nhqu¶n lý chÊt l­îng Qu¶n ®èc ph©n x­ëng C«ng nh©n Theo dâi kiÓm tra chÊt l­îng Thùc hiÖn s¶n xuÊt s¶n phÈm cã chÊt l­îng 2/ VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty cã nhiÒu lo¹i ph¶i nhËp tõ n­íc ngoµi víi gi¸ rÊt cao chÝnh v× thÕ mµ theo t«i C«ng ty nªn lËp mét kÕ ho¹ch qu¶n lý nguyªn vËt thËt tèt. Cô thÓ lµ: - T×m vµ chän läc b¹n hµng cã uy tÝn, æn ®Þnh - Nguyªn vËt liÖu nhËp vÒ ph¶i ®­îc kiÓm tra mét c¸ch cÈn träng, ®­îc b¶oqu¶n kÜ l­ìng ®Ó tr¸nh mÊt m¸t hao hôt. - ph©n chia tõng lo¹i mÉu nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng sang kh©u s¶n xuÊt nhanh chãng vµ kÞp thêi. Sau ®ã bé phËn qu¶n lý nguyªn vËt cÇn x¸c ®Þnh sè nguyªn vËt liÖu ®· cÊp ra nh­ thÕ nµo, tØ lÖ n»m trong chÝnh phÈm,phÕ phÈm lµ bao nhiªu ®Ó kÞp thêi xö lÝ. Nh×n chung nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè quan träng hµng dÇu, quyÕt ®Þnh chÊt L­îng s¶n phÈm cña C«ng ty nªn c«ng t¸c nµy ®­îc coi lµ träng ®iÓm. TÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao qu¶n lý chÊt l­îng ®· nªu trªn ®Òu ®­îc ®¸nh gi¸ vµ ®­a ra theo tõng giai ®o¹n quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty nãi riªng vµ bÊt cø mét giai ®o¹n s¶n xuÊt nãi chung. Tuy nhiªn, vÒ c¸ nh©n t«i, xin ®­a ra mét gi¶i ph¸p chung nhÊt vµ theo t«i lµ sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao: Thµnh lËp c¸c nhãm chÊt l­îng ë c¸c ca s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban ®Ó qu¶n lý chÊt l­îng tèt h¬n. Nhãm chÊt l­îng lµ mét nhãm ng­êi trong c¸c phßng ban xÝ nghiÖp trong C«ng ty, cã tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ chÊt l­îng, gÆp gì ®Ó cïng trao ®æi th¶o luËn, ®¸nh gi¸ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm Nhãm ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c cô thÓ sau: - Tù nguyÖn. - Tù ph¸t biÓu, t×m lßi häc hái, hoµn thiÖn c«ng viÖc cña m×nh vµ nhãm. -Ph¸t huy s¸ng t¹o nh÷ng vÊn ®Ò míi mÎ, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc c¶i tiÕn chÊt l­îng. §©y lµ mét ph­¬ng thøc qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i ®ßi hái ph¶i cã sù nç lùc, quyÕt l©m phÊn ®Êu cña mçi thµnh viªn, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong C«ng ty . Nh­ng ®èi víi C«ng ty Cao su sao vµng, víi tÝnh chÊt phøc t¹p cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt x¨m lèp th× viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy trong tõng ca s¶n xuÊt (kho¶ng tõ 3 - 7 ng­êi) ®Ó trao ®æi, rót kinh nghiÖm trong c«ng viÖc lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, qu¶n lý chÊt l­îng. C«ng viÖc nµy nªn giao cho phßng KCS ®¶m nhiÖm, ph©n c«ng phô tr¸ch cô thÓ. II .Nhãm biÖn ph¸p c¶i tiÕn vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¶n lý chÊt l­îng 1/ Kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ §æi míi trang thiÕt bÞ lµ biÖn ph¸p lµm t¨ng chÊt l­îng cña s¶n phÈm, trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty nªn ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a vµo viÖc mua s¾m vµ b¶o d­ìng m¸y mãc hiÖn ®¹i ®Ó ®¶m b¶o mét c¸ch ®ång nhÞp nhµng vµ c©n ®èi trong s¶n xuÊt.Cô thÓ lµ : §Çu t­ ®æi míi hÖ thèng èng n­íc th¶i ®· qu¸ cò vµ l©u ®êi. X©y dùng söa sang nhµ kho - Gi¶i quyÕt ®ång bé kh©u l­u ho¸ cho lèp « t« ®· cã ®ñ tõ 2, 4, 6 bé khu«n ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, b¶o qu¶n ®­îc m¸y ®Þnh h×nh l­u ho¸. - B¶o tån c¸c ®­êng dÉn h¬i nãng trong c¸c xÝ nghiÖp 1, xÝ nghiÖp 2, xÝ nghiÖp 3. §¶m b¶o tiªu chuÈn, hiÖu qu¶ ®Ó gi¶m l­îng tæn thÊt h¬i nãng. L¾p ®Æl ®Çy ®ñ hÖ thèng ®o l­u l­îng h¬i nãng, khÝ nÐn cho c¸c xÝ nghiÖp ®Ó phôc vô c«ng t¸c ®Þnh møc. - HÖ thèng déng hå nhiÖt ph¶i d­îc kiÓm tra th­êng xuyªn, mét sè ®ång hå ®· háng, ho¹t ®éng kÐm cÇn ®­îc thay thÕ. - C¸c khu«n mÉu ph¶i ®­îc th­êng xuyªn kiÓm tra ®Ó tr¸nh sù sai lÖch do qu¸ cò. 2/ Thóc ®Èy ph¸t huy s¸ng t¹o HiÖn nay c«ng viÖc nµy ë C«ng ty míi ®ang ë møc trung b×nh. Thùc tÕ cho thÊy, nh÷ng s¸ng kiÕn nµy cã thÓ ®­a vµo hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cã khi sÏ ®em l¹i lîi nhuËn hµng tû ®ång nh­ng lîi nhuËn cña C«ng ly dµnh cho nh÷ng s¸ng kiÕn Êy ch­a thÝch ®¸ng (qu¸ Ýt so víi tiÒn lµm lîi) cho nªn kh«ng t¹o ®­îc ®éng lùc cho nh÷ng s¸ng kiÕn míi. DiÒu quan träng ë d©y lµ C«ng ty ph¶i ®­a ra nh÷ng khen th­ëng cô thÓ, râ rµng vÒ gi¸ trÞ cho nh÷ng s¸ng kiÕn ®­îc chÊp nhËn, tÝch cùc ®éng viªn t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó hä ®em hÕt t©m huyÕt, tr×nh ®é cña m×nh lµm viÖc vµ ph¸t huy s¸ng t¹o nh÷ng c¸i míi mÎ nh»m c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm. Mét vÊn ®Ò n÷a ®ang tån l¹i trong C«ng ty cÇn d­îc söa ®æi lµ quy tr×nh xÐt duyÖt cho c¸c s¸ng kiÕn lµ qu¸ dµi (h¬n 3 th¸ng ) h¬n n÷a rót ng¾n ®­îc qui tr×nh nµy sÏ kÞp thêi ®éng viªn vÒ mÆt tinh thÇn còng nh­ vËt chÊt ®èi víi ng­êi cã thµnh tÝch. T«i xin ®­a ra m« h×nh mét quy tr×nh xÐt duyÖt míi víi c¸c b­íc tiÕn hµnh ®¬n gi¶n, th«ng tho¸ng h¬n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c s¸ng kiÕn®­îc ph¸t huy m¹nh h¬n. S¬ ®å 14 :Quy tr×nh xÐt duyÖt s¸ng kiÕn míi G§ c«ng ty Tr×nh lªn H§ s¸ng kiÕn XÐt khen Th­ëng <1 th¸ng Tr×nh lªn S¸ng kiÕn 3/ sö dông c«ng cô thèng kª trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng. Qu¶n lý chÊt l­îng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh, theo ph­¬ng ph¸p cô thÓ, lu«n suy nghÜ, hµnh ®éng dùa trªn d÷ liÖu thùc tÕ. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn tËp trung ®­îc d÷ kiÖn thÓ hiÖn trung thùc vÊn ®Ò ®­îc xem xÐt, sau ®ã xö lÝ theo ph­¬ng ph¸p chÝnh x¸c, n¾m v÷ng thùc chÊt vÊn ®Ò. ViÖc ¸p dông c¸c c«ng cô thèng kª trong c«ng l¸c qu¶n lý chÊt l­îng gióp C«ng ty gi¶i quyÕt ®­îc rÊt nhiÒu vÊn ®Ò: - TËp hîp sè liÖu dÔ dµng - X¸c ®Þnh vÊn ®Ò mét c¸ch chÝnh x¸c. - Pháng ®o¸n, nhËn biÕt c¸c nguyªn nh©n. - Ng¨n ngõa nguyªn nh©n . - Ng¨n ngõa c¸c sai lçi. - Lo¹i bá. - X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ. Theo t«i C«ng ty nªn sö dông biÓu ®å x­¬ng c¸ ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty. Sau ®©y lµ c¸ch lËp biÓu ®å: B­íc 1: QuyÕt ®Þnh ®Æc tÝnh – QuyÕt ®Þnh ®Æc tÝnh vÊn ®Ò ®Ó gi¶i quyÕt. V¹chmét mòi tªn tõ tr¸i qua ph¶i lµm trôc chÝnh, T¹i ®Çu bªn ph¶i ghi nhËn ®Æc tÝnh vµ khoanh b»ng mét « vu«ng ( vÝ dô: ®Æc tÝnh chÊt l­îng, gi¸ thµnh, n¨ng suÊt …) B­íc 2: Ghi ®Æc tÝnh vµo x­¬ng chÝnh vµ khoanh b»ng 1 « vu«ng. Th«ng th­êng ghi: Nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ, con ng­êi, ph­¬ng ph¸p (4M) nh­ng còng cã thÓ ghi c«ng ®o¹n lµm yÕu lè nguyªn nh©n. B­íc 3: Lµm râ nguyªn nh©n tõ x­¬ng chÝnh theo tr×nh tù lín ®Õn nhá ng­îc tíi x­¬ng võa, x­¬ng nhì, x­¬ng con cho tíi khi thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè c«ng viÖc ®­îc thùc hiÖn, cô thÓ trªn thùc tÕ vµ biÓu hiÖn mèi liªn hÖ b»ng mòi tªn. Nh÷ng yÕu tè ®­îc coi lµ cã ¶nh h­ëng lín tíi ®Æc tÝnh ®­îc ®¸nh dÊu b»ng vßng trßn, ®¬n hoÆc ngoÆc kÐp gióp qu¸ tr×nh t×m hiÓu sau ®ã dÔ dµng h¬n. B­íc 4: ghi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt nh­ môc ®Ých chÝnh cña biÓu ®å thêi gian ng­êi lËp,… S¬ ®å15: BiÓu ®å nguyªn nh©n vµ kÕt qu¶ Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n X­¬ng nhá X­¬ng con §Æc tÝnh X­¬ng võa Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n Ngoµi ra c«ng ty nªn sö dông kÌm theo biÓu ®å Pareto, biÓu ®å cét ®Ó lµm t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc. III Nhãm biÖn ph¸p vÒ chÝnh s¸ch s¶n phÈm 1/Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. Theo thêi gian, nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò chÊt l­îng s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty ph¶i lu«n quan t©m ®Õn vÊn ®Ò c¶i tiÕn chÊt l­îng s¶n phÈm. Cã thÓ h«m nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc coi lµ cã chÊt l­îng nh­ng ®Õn ngµy mai kÕt qu¶ sÏ ng­îc l¹i, v× thÕ nÕu c«ng ty cø dËm ch©n t¹i chç, kh«ng chó ý theo dâi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng th× sÏ cã mu«n vµn ®èi thñ c¹nh tranh lîi dông s¬ hë ®ã ®Ó lµm nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu kh¸ch hµng h¬n. Bëi thÕ c«ng ty cÇn x©y dùng mét kÕ ho¹ch vÒ viÖc c¶i tiÕn mÉu m·, mµu s¾c, chøc n¨ng sö dông s¶n phÈm. 2/ §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. §Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, c«ng ty kh«ng thÓ dïng l¹i víi viÖc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm thuÇn tuý. Mµ c¨n cø vµ ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt chÕ biÕn cao su, c«ng ty nªn nghiªn cøu dù ®o¸n nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm tung ra thÞ tr­êng, tr¸nh ®­îc sù l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng doanh thu, t¨ng thÞ phÇn vµ nhÊt lµ t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm ®¶m b¶o sù l©u dµi bÒn v÷ng cho c«ng ty. IV Nhãm biÖn ph¸p vÒ gi¸o dôc B»ng kinh nghiÖm vµ ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc c¸c nhµ qu¶n lý chÊt l­îng ë c¸c n­íc hiÖn ®¹i ®· rót ra r»ng “c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng ph¶i b¾t ®Çu b»ng gi¸o dôc vµ kÕt thóc b»ng gi¸o dôc”. ThËt vËy, kh«ng cã ®Çu t­ nµo mang l¹i nhiÒu lîi Ých b»ng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. 1/T¨ng c­êng gi¸o dôc nguån nh©n lùc trong c«ng ty. Theo t«i, c«ng ty nªn lËp ra c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o riªng biÖt cho tõng nhãm ®èi t­îng kh¸c nhau. - VÒ phÝa c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt: Ngoµi viÖc gi¸o dôc vÒ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña hä, nªn lËp ra mét sè ch­¬ng tr×nh cô thÓ ®µo t¹o vÒ kü n¨ng vËn hµnh m¸y, c¸c thao t¸c xö lý khi cã sù cè vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ biÕt kh¾c phôc sai sãt ngay trªn s¶n phÈm cña m×nh ®ang lµm. - VÒ phÝa c¸n bé qu¶n lý: CÇn lËp ra ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng hµnh chÝnh nghiÖp vô vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty. Nh×n chung, viÖc qu¶n lý chÊt l­îng ®ång bé ë c¸c C«ng ty ViÖt Nam hiÖn nay vÉn cßn ë møc ®é míi mÎ. Ngay nh­ trong C«ng ty Cao Su Sao Vµng chØ cã sè Ýt c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu ®­îc kh¸i niÖm cña viÖc qu¶n lý nµy. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi, viÖc ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hiÓu vµ tiÕp cËn ®­îc víi nã lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt. Song vÊn ®Ò ë ®©y lµ ph¶i chän nh÷ng h×nh thøc ®µo t¹o hîp lÝ ®Ó tr¸nh nh÷ng l·ng phÝ ®¸ng tiÕc bëi v× viÖc tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®µo l¹o rÊt phøc t¹p vµ khã kh¨n ®ßi hái sù nç lùc cña toµn thÓ l·nh ®¹o vµ c¸c thµnh viªn trong C«ng ty ®Ó lµm sao cho chi phÝ ®µo t¹o lµ thÊp nhÊt mµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ã chÝnh lµ thÓ hiÖn chÊt l­îng cña chÊt l­îng trong ®µo t¹o Cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o: C«ng nh©n cò ®µo t¹o cho c«ng nh©n míi, thî bËc cao h­íng dÉn thî bËc thÊp. 2/ Thùc hiÖn ®ßn bÈy. Theo t«i trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò xÐt tuyÓn lao ®éng ®i häc tËp ë n­íc ngoµi nh»m n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ chuyªn m«n tiÕp cËn víi nÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó øng dùng cho viÖc s¶n xuÊt cña C«ng ty ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n . Ngoµi ra, víi môc ®Ých n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao tay nghÒ ®¶m b¶o chÊt l­îng, h¹ thÊp tØ lÖ phÕ phÈm C«ng ty cÇn x©y dùng mét quy chÕ khen th­ëng cô thÓ râ rµng: - §èi víi c«ng nh©n t¹o ®­îc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cÇn ®­îc th­ëng xøng ®¸ng t¹o ®éng lùc cho hä phÊn ®Êu v× môc tiªu chÊt l­îng (th­ëng tiÒn, h­ëng phÐp vµ ph¸t b»ng khen) - §èi víi nh÷ng c«ng nh©n thiÒu ý thøc, v« tr¸ch nhiÖm lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm th× ph¶i ph¹t ®Ó hä cè g¾ng, rót kinh nghiÖm cho nh÷ng lÇn sau.(Cïng víi ph¹t hµnh chÝnh lµ ph¹t cô thÓ sè tiÒn t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn thiÖt h¹i cña C«ng ty). - §èi víi nh÷ng c¸n bé qu¶n lý cÇn cã chÕ ®é khen th­ëng dµnh ­u ®·i phï hîp, t¹o niÒm tin vµ ®éng lùc lµm viÖc th«ng suèt trong toµn C«ng ty. KẾT LUẬN Ngµy nay víi ®Æc thï lµ mét nÒn kinh tÕ phøc t¹p vµ gay g¾t th× viÖc lµm sao cho C«ng ty cña m×nh ph¸t triÓn, bÒn v÷ng, lµm ¨n cã hiÖu qu¶ lµ mét vÊn ®Ò cßn nhiÒu tr¨n trë ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý. Kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn tÇm quan träng cña chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. V× vËy mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× kh«ng g× h¬n lµ lu«n lu«n c¶i tiÕn chÊt l­îngvµ gi¶m gi¸ thµnh nh»m t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Cã 3 yÕu tè ®Ó ®o l­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh: chÊt l­îng, gi¸ c¶, giao hµng. LÝ thuyÕt chÊt l­îngchøng minh r»ng: khi chÊt l­îng ®­îc n©ng cao th× gi¸ thµnh sÏ gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ vÒ h­ hao vµ thÈm ®Þnh s¶n phÈm. §¶m b¶o tho¶ m·n cho kh¸ch hµng c¶ vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ th× râ rµng sÏ cã lîi cho viÖc n©ng cao tØ lÖ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, kh«ng cßn nh÷ng v­íng m¾c vÒ chÊt l­îng th× kh«ng cÇn ®Õn c¸c “ho¹t ®éng ngÇm” nh»m xö lÝ mí hµng háng, phÕ phÈm vµ c«ng t¸c l­u th«ng ph©n phèi sÏ thuËn lîi, dÔ dµng h¬n C«ng ty Cao Su Sao Vµng lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh, thµnh lËp tõ sau khi gi¶i phãng, tr¶i qua bao th¨ng trÇm cña lÞch sö ®Êt n­íc còng nh­ héi, C«ng ty vÉn tån t¹t vµ ph¸t triÓn. Ngµy nay hoµ nhËp vµo trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ch¾c ch¾n C«ng ty sÏ t×m ®­îc nh÷ng ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó lu«n xøng ®¸ng lµ con chim ®Çu ®µn cña ngµnh ho¸ chÊt. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®­îc sù th«ng c¶m vµ gãp ý cña thÇy c«. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n: ThÇy gi¸o: Vò Anh Träng Ban l·nh ®¹o vµ tËp thÓ c«ng nh©n viªn Cao Su Sao Vµng ®· gióp ®ì tËn t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. Hµ Néi ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 2003 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÓn V¨n H¶i MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tai công ty Cao Su Sao Vàng.doc
Luận văn liên quan