Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội

Lời nói đầu Thực tiễn trong thời gian qua cho thấy: phần lớn các doanh nghiệp thương mại Việt nam do quá tập trung tổ chức nguồn hàng mà không tính đến nhu cầu thị trường, tổ chức sức bán và đặc biệt là việc quản lý bán hàng, đã gây nên hiện tượng tồn kho và ứ đọng hàng hoá, gây thiệt hại lớn cho bản thân doanh nghiệp cũng như cho cả hệ thống Thương mại. Bên cạnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp thương mại ở các đô thị lớn sớm nhận thức được tình hình và đã xác định đúng đắn vai trò của công tác quản trị bán hàng, đã sớm tổ chức công tác nghiên cứu thị trường, tổ chức mạng lưới bán, đào tạo nhân viên bán chuyên nghiệp và bước đầu áp dụng một số công nghệ bán hàng tiến bộ như bán hàng tự phục vụ, bán hàng qua mạng thông tin . Do đó, bộ mặt của mạng lưới bán (bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu) đã có những thay đổi rất đáng kể. Trong bối cảnh đó, là một doanh nghiệp nhà nước, công ty Thực phẩm Hà Nội đã không ngừng đổi mới vươn lên và đã thu được nhiều thành tựu đáng khích lệ, tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới để thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Là sinh viên chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp đã đựơc nhà trường trang bị cho những kiến thức, lý luận về nghiên cứu công tác Quản trị. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty Thực phẩm Hà Nội, tôi đã được quan sát, tìm hiểu thêm những vấn đề của thực tiễn hoạt động kinh doanh, đặc biệt là những khó khăn trong hoạt động bán hàng của Công ty trong cơ chế thị trường. Với mong muốn được đóng góp những ý kiến, đưa ra những giải pháp giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng để từ đó có thể củng cố và phát triển hơn nữa thị phần của Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.  Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về quản trị hoạt động bán hàng ở một Công ty Thương mại đô thị lớn tại Hà Nội; Phân tích thực trạng quản trị hoạt động bán hàng; Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà Nội đáp ứng những mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty, của ngành Thương mại thành phố trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.  Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các quá trình hoạt động bán hàng và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị tác nghiệp bán hàng ở một Công ty Thương mại và các cửa hàng trực thuộc. Đề tài chủ yếu đưa ra những ý tưởng phát triển công nghệ bán lẻ tiến bộ, bán hàng qua điện thoại, tư vấn dịch vụ khách hàng . đồng thời hoàn thiện quy trình bán hàng truyền thống nhưng theo hướng tăng cường tỷ trọng các hoạt động giao tiếp, tư vấn và dịch vụ khách hàng.  Giới hạn – phạm vi nghiên cứu: Do giới hạn thời gian, điều kiện nghiên cứu, luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu về quản trị hoạt động bán hàng chứ không nghiên cứu toàn bộ quản trị bán hàng (chiến lược, kế hoạch, quy hoạch bán hàng) và tiếp cận theo nguyên lý quản trị và marketing tác nghiệp của doanh nghiệp thương mại.  Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên phương pháp tiếp cận hệ thống, biện chứng, logic và lịch sử. Các phương pháp cụ thể là phân tích - tổng hợp, các phương pháp thống kê, phương pháp đối sánh (benchmarking), mô hình hóa, sơ đồ hóa. Với mục đích, đối tượng, giới hạn và phương pháp nghiên cứu trên, ngoài phần Lời cảm ơn, Lời nói đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, luận văn đuợc kết cấu thành ba chương: Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản trị hoạt động bán hàng doanh nghiệp Thương mại nước ta hiện nay. Chương 2: Thực trạng quản trị hoạt động bán hàng của Công ty Thực phẩm Hà Nội. Chương 3 : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị hoạt động bán hàng tại Công ty Thực phẩm Hà Nội.

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3156 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
30. 000 36. 000 1 1,2 3. 1. 3 §Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi trong thêi gian tíi. X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ ®Þnh ra b­íc ®i trong tõng thêi kú. §¸nh gi¸ khã kh¨n thuËn lîi, t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu cã tÇm quan träng ®Æc biÖt, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét c«ng ty. §Ó c«ng viÖc kinh doanh ngµy mét hiÖu qu¶ h¬n, C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Õn 2005 vµ mét vµi n¨m tiÕp theo vµ môc tiªu cña chiÕn l­îc cña c«ng ty lµ “t¹o sù æn ®Þnh v÷ng ch¾c, trªn c¬ së ®ã ph¸t triÓn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i, dÞch vô vµ s¶n xuÊt mét c¸ch toµn diÖn, ®a d¹ng ho¸, më réng thÞ tr­êng kinh doanh th­¬ng m¹i néi ®Þa kÕt hîp víi kinh doanh xuÊt, nhËp khÈu. S¶n xuÊt ®i ®«i víi c¸c dÞch vô vµ chuÈn bÞ tiÒm n¨ng vÒ mäi mÆt cho héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi”. Tõ môc tiªu chiÕn l­îc, C«ng ty ®· x¸c ®Þnh chuyÓn C«ng ty thµnh C«ng ty TNHH Nhµ n­íc mét thµnh viªn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc nh»m thùc hiÖn môc tiªu æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cô thÓ chÝnh: * VÒ c«ng t¸c c¸n bé: - Thùc hiÖn tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé chËm nhÊt n¨m 2003, sÏ xem xÐt vµ thay thÕ nh÷ng c¸n bé tõ tæ tr­ëng kÕ to¸n, Tr­ëng phã ®¬n vÞ ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng hoµn thµnh kÕ ho¹ch c¸n bé ch­a ®¹t tiªu chuÈn, kh«ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i. - T¹o lËp mèi quan hÖ tèt gi÷a Ban l·nh ®¹o vµ nh©n viªn, gi÷a nh©n viªn vµ nh©n viªn. - Cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cho nh©n viªn, cã th­ëng cho nh÷ng nh©n viªn gióp C«ng ty ký ®­îc c¸c hîp ®ång lín, cho nh÷ng ph¸t minh s¸ng chÕ. Bªn c¹nh ®ã, còng cã chÕ ®é ph¹t nghiªm minh ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m néi quy, ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. * VÒ c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô: Môc tiªu ®Õn 2005 ®¹t møc tæng doanh thu lµ 200. 000 tû ®ång, t¨ng 140% so víi n¨m 2000, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n/n¨m tõ 2003-2005 lµ 15-20%. C«ng ty ®Þnh h­íng ph¸t triÓn trªn 3 mÆt: Th­¬ng m¹i- S¶n xuÊt- DÞch vô. - Th­¬ng m¹i chiÕm 75- 80% tæng doanh thu, trong ®ã b¸n bu«n chiÕm tû träng tõ 40-50%. Doanh thu ho¹t ®éng siªu thÞ vµ cöa hµng tù chän chiÕm 70% doanh thu b¸n lÎ. Doanh thu XK ®¹t 200%. - DÞch vô chiÕm 5 - 10% : ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh­ : dich vô kh¸ch s¹n vµ cho thuª v¨n phßng, dÞch vô b¶o qu¶n, dÞch vô bao gãi s½n c¸c mãn ¨n, dÞch vô ®­a hµng ®Õn tËn nhµ, b¸n th«ng qua ®iÖn tho¹i vµ Internet, dÞch vô giÕt mæ lîn, ®ãng tói c¸c lo¹i thùc phÈm t­¬i sèng, rau qu¶ vµ m· ho¸ s¶n phÈm hËu cÇn cho c¸c siªu thÞ... PhÊn ®Êu mua hµng tËn gèc, lo¹i bá c¸c chi phÝ trung gian, thùc hiÖn chuyÓn marketing c¸c giao dÞch sang marketing c¸c quan hÖ trong th­¬ng m¹i b¸n bu«n & xuÊt khÈu, cñng cè vµ ph¸t triÕn tèt mèi quan hÖ s½n cã gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp hµng víi c«ng ty theo tiÕp cËn qu¶n trÞ chiÕn l­îc, ph¸t huy vai trß nhµ ph©n phèi chÝnh gãp phÇn b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr­êng ngµnh thùc phÈm ë thñ ®« Hµ Néi vµ mét sè thÞ tr­êng tØnh l©n cËn trong tam gi¸c t¨ng tr­ëng Hµ Néi- H¶i phßng- Qu¶ng ninh. * VÒ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, xóc tiÕn th­¬ng m¹i chuÈn bÞ cho héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ: - TËp trung ®Çu t­ phßng tr­ng bµy s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ c¸c mÆt hµng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i Trung t©m Th­¬ng m¹i V©n Hå. - Trong mét n¨m tham dù Ýt nhÊt hai héi chî n­íc ngoµi. - X©y dùng vµ cã biÖn ph¸p b¶o vÖ th­¬ng hiÖu tr­íc khi xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi. - Ph¸t triÓn thªm xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, thùc phÈm n«ng s¶n, ®å gèm, m©y tre ®an, nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu phôc s¶n xuÊt kinh doanh. - TiÕp cËn thÞ tr­êng n­íc ngoµi b»ng nhiÒu h×nh thøc ®Ó t×m kiÕm ®èi t¸c. Giao dÞch qua th­ ®iÖn tö, fax, x©y dùng trang web xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó giíi thiÖu c«ng ty, mÆt hµng c«ng ty. Th«ng qua c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ Th­¬ng vô ViÖt Nam ë c¸c n­íc. 3. 2 Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: 3. 2. 1 §Ò xuÊt x©y dùng hÖ thèng th«ng tin thÞ tr­êng vµ thùc hiÖn marketing môc tiªu ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: Trong c¬ chÕ kinh doanh míi, bÊt k× mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nµo khi ph¶i ®èi mÆt trùc tiÕp víi thÞ tr­êng trong h×nh th¸i kinh tÕ thÞ tr­êng tù ®iÒu chØnh cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« hiÖn nay th× doanh nghiÖp ®ã ®Òu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n. Xu thÕ khu vùc hãa vµ toµn cÇu hãa ®em l¹i nhiÒu c¬ héi còng nh­ th¸ch thøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ViÖt Nam. ChÝnh v× lÏ ®ã, hÖ c¬ së d÷ liÖu thu thËp tõ thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp cµng trë nªn quan träng h¬n. T¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi, qua ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cho thÊy: hÖ c«ng nghÖ th«ng tin cßn thiÕu hoµn chØnh, c¸c d÷ liÖu th«ng tin thu thËp thiÕu toµn diÖn, kh«ng cã nh÷ng d÷ liÖu th«ng tin s¬ cÊp chuÈn x¸c ®Ó ph¸t huy vµ n©ng cao hiÖu lùc cña hÖ th«ng tin t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty th©m nhËp an toµn víi thÞ tr­êng. Bëi vËy, víi xu thÕ vËn ®éng, ph¸t triÓn rÊt phøc t¹p cña thÞ tr­êng tiªu dïng, ®Ò xuÊt x©y dùng quy tr×nh tæ chøc th«ng tin qu¶n trÞ ë C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi víi c¸c b­íc tiÕn hµnh chi tiÕt: Khi thùc thi tæ chøc th«ng tin thÞ tr­êng ®Ò xuÊt, C«ng ty thu ®­îc hÖ thèng c¸c d÷ liÖu th«ng tin kh¸ toµn diÖn, chuÈn x¸c ph¶n ¸nh toµn c¶nh vÒ thÞ tr­êng nh­: nhu cÇu thÞ tr­êng, ®éng c¬ tiªu dïng, hµnh vi cña kh¸ch hµng còng nh­ ph¶n ¸nh chuyªn biÖt vÒ mÆt hµng, gi¸ c¶, qu¶ng c¸o… mµ kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng chÊp nhËn vµ mong muèn. Quy tr×nh nµy ®­îc thùc thi h÷u hiÖu ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ hiÖu lùc vËn hµnh toµn bé hÖ thèng tæ chøc cña C«ng ty, lµ c¬ së träng yÕu ®Ó thiÕt lËp, ph¸t triÓn vµ ®Þnh vÞ mét phèi thøc b¸n lÎ tèi ­u. Theo quy tr×nh nµy, C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tõng b­íc vµ ®ång bé tæ chøc tèt c¸c hÖ nghiªn cøu thÞ tr­êng, hÖ b¸o c¸o h¹ch to¸n néi bé, hÖ ®iÒu tra thÞ tr­êng vµ hÖ hç trî ra quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ. Tõng b­íc C«ng ty ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc "mua" c¸c dÞch vô nghiªn cøu, ®iÒu tra vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng chiÕn l­îc, c¸c phÇn mÒm qu¶n trÞ ë c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n nh­: c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu vµ c¸c c¬ së dÞch vô th«ng tin thÞ tr­êng. §Þnh nghÜa vÊn ®Ò Quan s¸t ThuyÕt minh d÷ liÖu b¸o c¸o kÕt qu¶ Kh¶o s¸t ThÝ nghiÖm Nhµ n­íc Néi bé Ph©n tÝch d÷ liÖu Thu thËp d÷ liÖu s¬ cÊp Thu thËp d÷ liÖu thø cÊp ThÞ tr­êng §iÖn tho¹i Pháng vÊn c¸ nh©n Sæ gãp ý MÉu Phi x¸c suÊt X¸c suÊt H×nh 3. 1: Quy tr×nh tæ chøc th«ng tin thÞ tr­êng Cho ®Õn nay, C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi x¸c ®Þnh thÞ tr­êng hÇu nh­ dùa theo quy ho¹ch ph©n phèi ®Æc quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt, nhµ ph©n phèi c«ng nghiÖp theo khu vùc ®Þa lý vµ C«ng ty sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp hµng hãa, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong khu vùc ®Þa lý cña m×nh. Thêi gian tíi, C«ng ty cÇn chñ ®éng nhËn d¹ng, ®o l­êng cÊp bËc vµ ph¹m vi thÞ tr­êng cña m×nh tõ ®ã lùa chän vµ ®Þnh vÞ c«ng ty trªn kªnh ph©n phèi theo môc tiªu: chuyÓn sang lÊy b¸n bu«n lµ chñ yÕu (50-60%), cßn b¸n lÎ lµ quan träng vµ chiÕm 40% tæng doanh sè b¸n. Do thÞ tr­êng thùc phÈm n«ng s¶n hiÖn nay cã sù c¹nh tranh rÊt cao kh«ng chØ víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh¸c, c¸c t­ nh©n th­¬ng m¹i, c¸c nhµ ph©n phèi kh¸c, do vËy, viÖc x¸c ®Þnh râ thÞ tr­êng môc tiªu cña m×nh lµ rÊt quan träng. H¬n n÷a, tõ ho¹t ®éng nµy, C«ng ty cã thÓ t×m kiÕm ®­îc ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu tøc lµ ®o¹n thÞ tr­êng ®Ó C«ng ty cã thÓ ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña m×nh nh­ng trong t­¬ng lai, qua ph©n tÝch t×nh thÕ vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, chóng t«i cho r»ng C«ng ty th­¬ng m¹i cÇn l­¹ chän vµ cã ®Þnh vÞ ­u thÕ c¹nh tranh trªn c¸c ®o¹n thÞ tr­êng träng ®iÓm sau: - ThÞ tr­êng b¸n bu«n néi ®Þa gåm c¸c ®o¹n: nhµ b¸n lÎ nhá vµ võa néi thµnh; c¸c cöa hµng tæng hîp c¸c quËn ven ®«, c¸c huyÖn ngo¹i thµnh, c¸c thÞ trÊn cña tØnh ®ång b»ng s«ng Hång l©n cËn vµ c¸c nhµ ph©n phèi cña c¸c tØnh trung du, miÒn nói phÝa B¾c. - ThÞ tr­êng b¸n lÎ chñ yÕu tËp trung c¸c ®o¹n: VÒ mÆt hµng: c¸c thùc phÈm vµ rau qu¶ t­¬i sèng s¹ch, chÊt l­îng trung b×nh vµ cao; c¸c thùc phÈm s¬ chÕ, chÕ biÕn vµ thùc phÈm c«ng nghÖ; c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i b¸n lÎ chÊt l­îng cao. VÒ kh¸ch hµng: TËp c¸c c¸n bé, c«ng chøc vµ hé cã thu nhËp trung b×nh vµ kh¸ (350 –1200 ngh×n ®ång/ ng­êi/ th¸ng). VÒ ph­¬ng thøc: ®o¹n thÞ tr­êng c¸c cöa hµng tù chän vµ siªu thÞ. Trªn c¬ së nµy, C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch theo dâi s¸t thÞ tr­êng, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh nhÊt, qua ®ã, lËp chiÕn l­îc b¸n hµng cho phï hîp. 3.2.2. §Ò xuÊt hoµn thiÖn môc tiªu vµ ®iÒu kiÖn tæ chøc qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi. 3.2.2.1 §Ò xuÊt x¸c lËp môc tiªu cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cña C«ng ty ph¶i dùa trªn tÝnh ®Æc tr­ng vµ vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng ®ã. C«ng ty ph¶i xem xÐt vai trß cña qu¸ tr×nh b¸n hµng, phôc vô nhu cÇu kh¸ch hµng mét c¸ch c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Theo c¸ch nh×n hiÖn ®¹i th× môc tiªu cña C«ng ty qu¶n trÞ b¸n hµng lµ ph¶i ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu vÒ tiªu thô, ®o l­êng tiÒm n¨ng vÒ thÞ tr­êng, thu thËp th«ng tin vµ biÕt triÓn khai cho kÕ ho¹ch tiÕp thÞ ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chung. Trong giai ®o¹n hiÖn nay C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi ®· x©y dùng cho m×nh môc tiªu b¸n hµng mang tÝnh tæng hîp vµ nã tá ra kh¸ phï hîp víi C«ng ty trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i, ®ã lµ: + Môc tiªu t¨ng doanh sè b¸n: Cô thÓ ®Õn 2005 t¨ng 15%/n¨m. + Môc tiªu t¨ng cao lîi nhuËn: Cô thÓ ®Õn 2005 t¨ng 8-10%/n¨m tØ suÊt lîi nhuËn. + Môc tiªu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thÞ phÇn: Cô thÓ ®Õn 2005 ®¹t thÞ phÇn 70% b¸n bu«n vµ 30% b¸n lÎ trªn thÞ tr­êng ngµnh hµng thùc phÈm cña Hµ Néi (t¨ng 20% vµ 10% so víi 2000). + Môc tiªu gi¶i phãng vèn kinh doanh: PhÊn ®Êu ®Õn 2005 t¨ng 100% tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ so víi 2000. Nh÷ng môc tiªu trªn ®· thÓ hiÖn ý chÝ cña doanh nghiÖp nh»m t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng cña m×nh vµ kh«ng bÞ ®éng tr­íc ®èi thñ c¹nh tranh. Nh­ng ®Ó C«ng ty cã thÓ t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng m¹nh h¬n n÷a, nh»m ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty th× t«i xin ®Ò xuÊt thªm mét sè môc tiªu kh¸c nh­ sau: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã mét quy m« lín trªn thÞ tr­êng thñ ®« Hµ Néi th× C«ng ty nªn ®Ò ra môc tiªu lµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm h¬n n÷a ®èi víi x· héi. §èi víi nhµ qu¶n trÞ, môc tiªu ®¹o ®øc trong kinh doanh ph¶i ®­îc hÕt søc coi träng. V¨n hãa trong kinh doanh ph¶i ®­îc thÓ hiÖn râ nÐt, nh»m l­u gi÷ nh÷ng nÐt riªng cã vÒ b¶n s¾c kinh doanh cña C«ng ty so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn cïng mét khu vùc thÞ tr­êng. C¸c môc tiªu trªn sÏ gióp cho qu¸ tr×nh b¸n hµng còng nh­ cho toµn C«ng ty mét h×nh ¶nh hÕt søc ®Ñp ®Ï trong m¾t kh¸ch hµng vµ t¹o sù uy tÝn cao còng nh­ gióp cho qu¸ tr×nh kinh doanh thuËn lîi h¬n. §Ó tiÕn hµnh ®­îc c¸c môc tiªu trªn th× nhµ qu¶n trÞ b¸n hµng cÇn x©y dùng mét kÕ ho¹ch ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn chän, ®µo t¹o, n©ng cao kiÕn thøc, tÝnh tr¸ch nhiÖm cho ®éi ngò mËu dÞch viªn, cho hä thÊy ®­îc vai trß, tÇm quan träng cña hä ®èi víi tiÕn tr×nh b¸n hµng cña C«ng ty. §ång thêi, tiÕn hµnh qu¶n lý chÆt chÏ ®éi ngò mËu dÞch viªn mét c¸ch khoa häc nh»m h­íng vµo c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Ngoµi ra, ®Ó ho¹t ®éng b¸n hµng mang l¹i hiÖu qu¶ nh­ môc tiªu ®· ®Ò ra th× c«ng t¸c tæ chøc l¹i lµ ®iÓm then chèt vµ lµ kh©u quyÕt ®Þnh ®Ó t¹o ra mét kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. 3.2.2.2. §Ò xuÊt hoµn thiÖn tæ chøc nh©n sù nãi chung vµ nh©n sù b¸n hµng nãi riªng cña C«ng ty: Trong kinh doanh, con ng­êi lµ yÕu tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh nhÊt. C¸c nhµ chuyªn gia cho r»ng trong kinh doanh hiÖn ®¹i, lîi thÕ vÒ “yÕu tè con ng­êi” trong c¹nh tranh lµ lîi thÕ l©u dµi nhÊt. V× vËy, ë ®©y xin ®Ò xuÊt ®Õn c«ng t¸c tæ chøc lùc l­îng b¸n cña C«ng ty. ViÖc x©y dùng mét ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng giái chuyªn m«n, nhanh nhÑn, linh ho¹t, giµu søc s¸ng t¹o vµ lÞch sù lµ vÊn ®Ò ®Æt ra hµng ®Çu ®èi víi c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c c«ng ty kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng nãi chung. HiÖn nay, sè mËu dÞch viªn hiÖn cã cña C«ng ty lµ 350 ng­êi. §Ó sö dông vµ ®iÒu khiÓn hä cã hiÖu qu¶ yªu cÇu C«ng ty ph¶i m¹nh d¹n trong kh©u tæ chøc c¸n bé, cÇn sö dông ®óng ng­êi ®óng viÖc, chØ gi÷ l¹i nh÷ng ng­êi cã n¨ng lùc thùc sù. C«ng ty cÇn t¨ng sè l­îng nh©n viªn b¸n hµng lµm hîp ®ång b»ng c¸ch chuyÓn bít nh©n viªn b¸n trong biªn chÕ kh«ng cßn ®ñ kh¶ n¨ng, kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kinh doanh trong c¬ chÕ míi vÒ nghØ h­u. Ngoµi ra, hiÖn nay nh©n viªn b¸n hµng cña C«ng ty cã ®é tuæi b×nh qu©n cao, ®©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m gi¶i quyÕt. Víi tuæi ®êi b×nh qu©n lín th× sÏ ¶nh h­ëng kh«ng ®­îc tèt ®Õn tèc ®é ph¸t triÓn vµ ®æi míi trong kinh doanh cña C«ng ty. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn tuyÓn dông thªm ®éi ngò b¸n hµng trÎ, linh ho¹t, tµi n¨ng, cã n¨ng lùc b¸n hµng. HiÖn nay, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc cßn thÊp do vËy ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu lµ mét c«ng ty lín ®ang kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Trong thêi gian c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé, nh©n viªn ®Ó hä cã thÓ hoµn thµnh c«ng viÖc tèt h¬n. §©y lµ viÖc lµm quan träng vµ cÇn thiÕt trong thêi gian tíi. C«ng ty còng nªn cã chÝnh s¸ch kÝch thÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­ lµ viÖc sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ nh­ t¨ng tiÒn l­¬ng tr¶ theo doanh sè b¸n céng víi tiÒn th­ëng. C«ng ty cÇn quan t©m h¬n ®Õn chÕ ®é tiÒn th­ëng viÖc gi¶i táa hµng trong kho, cÇn cã kÕ ho¹ch vÒ kho b·i tr¸nh hiÖn t­îng ø ®äng hµng hãa trong kho, cÇn cã chÕ ®é kho b·i hîp lý h¬n ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c b¸n hµng còng nh­ trong qu¸ tr×nh kinh doanh thuéc c«ng ty ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n. §ã lµ ®Ò xuÊt cña t«i vÒ vÊn ®Ò lao ®éng vµ tæ chøc hîp lý c¸i c«ng cô ®ßn bÈy kinh tÕ hîp lý ®¶m b¶o kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l©u dµi cho C«ng ty. 3.2.2.3. Hoµn thiÖn m« h×nh phèi thøc b¸n hçn hîp (Wholeselling- mix, Retailing-mix, Exporting-mix) ë C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng cho thÊy, ®Ó qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng t¹i c«ng ty cã hiÖu qu¶ môc tiªu vµ ®¹t tíi mét vÞ thÕ c¹nh tranh ­u thÕ, c«ng ty cÇn kh¾c phôc viÖc tiÕp cËn qu¶n trÞ cã tÝnh phiÕn diÖn, rêi r¹c cña c¸c c«ng cô qu¶n trÞ ®­îc vËn dông. V× vËy, chóng t«i kiÕn nghÞ C«ng ty cÇn vËn dông m« h×nh phèi thøc b¸n hçn hîp tuú theo h×nh th¸i b¸n hµng nh­ ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng 1 lµ: - Víi h×nh th¸i b¸n bu«n: M« h×nh 4P-2C + S¶n phÈm hçn hîp mÆt hµng b¸n bu«n (Product-mix) + Gi¸ b¸n bu«n vµ chiÕt gi¸ (Price) + Kªnh ph©n phèi b¸n bu«n (Place) + Xóc tiÕn th­¬ng m¹i b¸n bu«n (Promotion-mix) + Chi phÝ vËn chuyÓn-giao hµng (Costs) + DÞch vô kh¸ch hµng (Customer service) - Víi h×nh th¸i b¸n lÎ: M« h×nh 5P + S¶n phÈm hçn hîp hay cßn gäi lµ mÆt hµng b¸n lÎ cña DN (product-mix) + Gi¸ b¸n lÎ vµ thanh to¸n (Price) + Ph©n phèi b¸n lÎ (Place) + Xóc tiÕn th­¬ng m¹i b¸n hµng (Promotion) + B¶n s¾c nh©n sù b¸n lÎ (Personality) - Víi h×nh th¸i b¸n xuÊt khÈu: M« h×nh Q. T. C + ChÊt l­îng (Quality): mÉu m·, nguån gèc xuÊt xø, nh·n hiÖu. + KÞp thêi (Just in time): giao hµng 5 ®óng (®óng chñng lo¹i, ®óng sè l­îng, ®óng lóc, ®óng ®Þa ®iÓm vµ ®óng tiªu chuÈn (tiªu chuÈn ISO, SA)). + Chi phÝ (Costs): ®¹t ®­îc lîi thÕ chi phÝ, gi¸ xuÊt khÈu. - Víi h×nh th¸i b¸n hµng qua th­¬ng m¹i ®iÖn tö: M« h×nh OS2PC: + Chµo hµng hçn hîp vÒ s¶n phÈm vµ gi¸ trªn Website (Offering-mix) + Kªnh marketing (Space-market chanels) + Xóc tiÕn hçn hîp trªn Internet (Promotion-mix) + Thanh to¸n ®iÖn tö (e-payment) + DÞch vô kh¸ch hµng (Customer service): chuÈn bÞ giao hµng t¹i nhµ vµ dÞch vô sau b¸n. C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi hiÖn nay ®ang kinh doanh c¸c mÆt hµng hÕt søc ®a d¹ng, do ®ã viÖc tr­ng bµy hµng t¹i c¸c ®iÓm b¸n ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nghÖ thuËt mµ l¹i hÊp dÉn kh¸ch hµng. Chó ý kÕt hîp c¸c mÆt hµng trong gian hµng lµm cho ®Þa ®iÓm kinh doanh trë thµnh mét triÓn l·m thèng nhÊt, lµm næi bËt ®­îc mÆt hµng chÝnh, võa cã tÝnh hÖ thèng, võa dÔ t×m, kh¸ch vµo mua kh«ng bÞ cho¸ng ngîp tr­íc v« sè hµng hãa. Cïng víi sù h­íng dÉn tËn t×nh cña nh©n viªn b¸n hµng sÏ lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng, chän ®­îc ®óng mÆt hµng mµ m×nh cÇn mua. H¬n n÷a, C«ng ty cÇn chó träng thªm vÒ viÖc giíi thiÖu, qu¶ng c¸o chiªu kh¸ch, do vËy, ®Ó ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ th× ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu t©m lý, tËp qu¸n, thãi quen cña kh¸ch hµng, biÕt hä muèn g×, nghÜ g× vµ quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµo th× míi ®­a ra ®­îc ph­¬ng ph¸p qu¶ng c¸o vµ b¸n hµng thÝch hîp. VÒ c«ng nghÖ b¸n, ngµy nay kh¸ch hµng rÊt muèn m×nh ®­îc tho¶i m¸i h¬n trong viÖc chän hµng, ®­îc c¸c dÞch vô hç trî tèt h¬n ®Ó gi¶m ¸p lùc t©m lý khi mua vµ sau khi mua do ®ã c«ng nghÖ b¸n siªu thÞ tuy míi ¸p dông nh­ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao (liªn doanh siªu thÞ Seiyu-NhËt, siªu thÞ Marko, trung t©m th­¬ng m¹i Ng· T­ Së, s¾p tíi lµ siªu thÞ V©n Hå – quËn Hai Bµ Tr­ng). Do vËy, ®Ó cã ch­¬ng tr×nh b¸n hµng phï hîp víi së thÝch, thãi quen míi cña kh¸ch hµng, C«ng ty nªn më réng c¸c lo¹i h×nh b¸n siªu thÞ vµ tr­ng bµy hµng hãa theo mét c¸ch trËt tù nhÊt ®Þnh ®Ó dÔ qu¶n lý vµ kh¸ch hµng dÔ t×m hµng h¬n. M« h×nh nµy b­íc ®Çu phï hîp víi h¬n víi viÖc c¶i t¹o ®Çu t­ míi, cho mét sè cöa hµng trùc thuéc v× lý do kinh phÝ h¹n hÑp. C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp th­¬ng m¹i cã truyÒn thèng phôc vô tiªu dïng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh trong ®Þa bµn Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh l©n cËn. KÓ tõ khi thµnh lËp C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p b¸n hµng vµ ph­¬ng thøc phôc vô kh¸ch hµng. Sù nh¹y c¶m, lu«n t×m tßi nh÷ng gi¶i ph¸p v­ît qua c¸c khã kh¨n ®· gióp C«ng ty ngµy cµng ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, doanh sè ®¹t møc cao, tèc ®é l­u chuyÓn hµng hãa nhanh, thÞ phÇn t¨ng ®¸ng kÓ. Tr­íc kh¸ch hµng C«ng ty cÇn thÓ hiÖn m×nh lµ mét ®Þa ®iÓm cung cÊp hµng hãa cã uy tÝn, gi¸ c¶ phï hîp, chÊt l­îng hµng lu«n æn ®Þnh ë møc cao. Tr­íc b¹n hµng C«ng ty cÇn kh¼ng ®Þnh m×nh muèn lµm ¨n hîp t¸c l©u dµi, t¹o mèi quan hÖ chÆt chÏ tèt ®Ñp, hai bªn ®Òu cã lîi. VÒ ph­¬ng thøc b¸n th× C«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh tÝch kÓ trªn nh­ng viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng cña C«ng ty hiÖn t¹i cßn ch­a s©u. C«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c tèi ®a thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, më réng ph­¬ng thøc b¸n hµng qua siªu thÞ lµ h­íng ®i ®óng, phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn. C¸c mÆt hµng cña C«ng ty cÇn phong phó h¬n ®Ó tháa m·n tèt h¬n sù lùa chän cña kh¸ch hµng. C¸c trang thiÕt bÞ cÇn ®­îc ®Çu t­ n©ng cÊp nhiÒu h¬n, nh©n viªn b¸n ph¶i v¨n minh, lÞch sù, cã sù hiÓu biÕt s©u vÒ lÜnh vùc th­¬ng m¹i. C«ng ty nªn nghiªn cøu t×m hiÓu ®Ó ph¸t hiÖn kÝch ®Èy nhu cÇu hîp lý nh­ lµ c¸c h­íng dÉn viªn b¸n hµng trong héi chî triÓn l·m hµng hãa. Ngoµi ra, cÇn cã chÝnh s¸ch linh ho¹t trong viÖc thanh to¸n tiÒn hµng, giao hµng cho kh¸ch vµ viÖc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn cÇn ®­îc C«ng ty quan t©m nhiÒu h¬n ®Ó kh¸ch hµng chó ý. ViÖc qu¶n lý hµng cÇn ®­îc bè trÝ khoa häc, tr¸nh hiÖn t­îng mÊt hµng mµ kh«ng g©y ra t©m lý khã chÞu cho kh¸ch hµng. C¸c dÞch vô bæ sung cÇn ®­îc hoµn thiÖn t¹o ra c¶m gi¸c hµi lßng ë kh¸ch hµng. Ph­¬ng thøc b¸n bu«n sÏ ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ cao nÕu C«ng ty chó ý ®Õn sù phï hîp vÒ ®Æc tÝnh th­¬ng phÈm hµng hãa, chó ý ®Õn c¸ch thøc mua cña kh¸ch mua bu«n, nhu cÇu cña hä ®Ó thiÕt lËp mét mèi quan hÖ l©u dµi, t¹o lËp ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng lµm c¬ së cho nh÷ng lÇn kinh doanh tiÕp theo. Víi ph­¬ng thøc b¸n lÎ, C«ng ty cÇn chó ý ®Õn viÖc b¶o qu¶n hµng hãa ®Õn tay ng­êi tiªu dïng, chó ý ®Õn c¸ch tr­ng bµy hµng hãa sao cho vÉn ®¶m b¶o sù phong phó, dÔ t×m khi diÖn tÝch kinh doanh cã h¹n, mét trËt tù logic c¸c mÆt hµng cã ®Æc tÝnh, c«ng n¨ng gièng nhau ®­îc xÕp vµo mét quÇy. Tãm l¹i, nh÷ng mÆt hµng cã tÝnh ®ång bé th× ph¶i ®i cïng nhau míi thuËn tiÖn cho viÖc chän hµng cña kh¸ch, khi ®ã hä míi ®­a ra ®­îc nh÷ng quyÕt ®Þnh mua cuèi cïng. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông 3 ph­¬ng thøc b¸n hµng: b¸n hµng cæ ®iÓn, b¸n hµng tù phôc vô vµ b¸n hµng tù chän. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ¸p dông nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n kh¸c nh­ lµ b¸n bu«n qua ®¬n ®Æt hµng, qua email, qua diÖn tho¹i... NghÜa lµ C«ng ty ph¶i nghiªn cøu quy luËt nhu cÇu thÞ tr­êng mét c¸ch khoa häc mang tÝnh hîp lý cao ®Ó ®­a ra ®­îc ph­¬ng thøc b¸n hµng phï hîp víi C«ng ty, phï hîp víi kh¸ch hµng vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n trong kinh doanh. 3.2.3. §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ triÓn khai phèi thøc b¸n hçn hîp cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: 3.2.3.1. §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ qu¶n trÞ mÆt hµng: §Ó n©ng cao søc c¹nh tranh, víi ­u thÕ lµ mét c«ng ty Nhµ n­íc, c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi nªn tiÕn hµnh ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, bªn c¹nh nh÷ng s¶n phÈm t­¬i sèng vµ nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn hiÖn t¹i, cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a chñng lo¹i s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm cã hµm l­îng gia c«ng, chÕ biÕn cao. VËn dông c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ chÕ biÕn, s¶n xuÊt, giÕt mæ ®Ó ph¸t huy ­u thÕ, n©ng cao søc c¹nh tranh s¶n phÈm, nhÊn m¹nh tíi ­u thÕ an toµn ®èi víi viÖc mua vµ tiªu dïng s¶n phÈm cña C«ng ty. * Chóng t«i ®Ò xuÊt m« h×nh ®Þnh vÞ chÊt l­îng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty: Theo quan ®iÓm marketing hiÖn ®¹i, chÊt l­îng hµng hãa ph¶i ®o l­êng theo nh÷ng kh¸i niÖm phï hîp víi quan niÖm kh¸ch hµng. Do ®ã, víi nhãm mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ thùc phÈm, t«i ®Ò xuÊt m« h×nh ®Þnh vÞ chÊt l­îng thuéc nhãm hµng kinh doanh qua h×nh 3. 2 H×nh 3. 2: M« h×nh ®Þnh vÞ chÊt l­îng mÆt hµng kinh doanh cña C«ng ty ®Ò xuÊt: X¸c ®Þnh møc chÊt l­îng X¸c ®Þnh chiÕn l­îc chÊt l­îng Lùa chän chÊt l­îng mÆt hµng X¸c ®Þnh trÞ gi¸ chØ tiªu X¸c ®Þnh hÖ sè quan träng cña c¸c chØ tiªu Ph©n tÝch x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt l­îng 3.2.3.2. §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ ®Þnh gi¸ vµ thùc hµnh gi¸: * §Ò xuÊt hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ trªn c¬ së chi phÝ vµ hoµ vèn: §Ó cã thÓ ®Þnh gi¸ mét c¸ch hiÖu qu¶, ®¶m b¶o n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng, c«ng ty nªn tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ céng thªm (markup) vµ chi phÝ cËn biªn (margins) nh­ qu¸ tr×nh sau: X¸c ®Þnh chi phÝ b×nh qu©n: Chi phÝ b×nh qu©n = chi phÝ biÕn ®æi + chi phÝ cè ®Þnh b×nh qu©n sè s¶n phÈm b¸n ra C«ng thøc ®Þnh gi¸: Gi¸ céng thªm = chi phÝ b×nh qu©n + VAT 1- lîi nhuËn ­íc muèn trong gi¸ b¸n * §Ò xuÊt quy tr×nh ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p cËn biªn ®¬n gi¶n: H×nh 3. 3: Quy tr×nh ®Þnh gi¸ theo ph­¬ng ph¸p cËn biªn Ph©n tÝch môc tiªu ®Þnh gi¸ Ph©n tÝch cÆp s¶n phÈm thÞ tr­êng r­êng vµ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng QuyÕt ®Þnh chän møc gi¸ tèi ­u vµ vËn hµng b¸n X¸c ®Þnh møc gi¸ chÊp nhËn vµ cÇu ë møc gi¸ ®ã Ph©n tÝch thÞ phÇn vµ lîi nhuËn ë c¸c møc gi¸ ThÈm ®Þnh môc tiªu ®Þnh gi¸ Ph­¬ng ph¸p ®­îc ®Ò xuÊt nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm nhãm hµng vµ C«ng ty võa cã ®iÒu kiÖn thùc thi. * §Ò xuÊt c«ng nghÖ thùc hµnh gi¸: §Ó t¹o lËp vµ thùc hµnh mét hÖ thèng gi¸ b¸n c¸c mÆt hµng linh ho¹t cã hiÖu lùc môc tiªu chóng t«i ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thùc hµnh gi¸ sau: - ChiÕt gi¸: ChiÕt gi¸ theo sè l­îng mua, theo thêi gian, chiÕt gi¸ chøc n¨ng th­¬ng m¹i vµ chiÕt gi¸ khuyÕch tr­¬ng ng­êi tiªu dïng. - §Þnh gi¸ t©m lý, ®Þnh gi¸ qu¶ng c¸o. C«ng ty cÇn chñ ®éng trong thay ®æi gi¸ ®Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc cña gi¸ vµ phï hîp víi sù biÕn ®éng thuéc thÞ tr­êng môc tiªu. 3.2.3.3. §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ qu¶n trÞ kªnh vµ m¹ng ph©n phèi b¸n hµng cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: ViÖc ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ ph©n phèi b¸n hµng, ®Ò xuÊt tËp trung vµo mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu sau: - C«ng ty ph¶i nhËn thÊy ¶nh h­ëng cña nh÷ng suy tho¸i vÒ co hÑp trËn ®Þa, m¹ng l­íi ®Æc biÖt ë c¸c khu vùc chuyÓn tiÕp vµ ngo¹i vi, vÒ thÞ phÇn cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng Hµ Néi thêi gian qua. VËy, vÒ mÆt tæ chøc cÇn xóc tiÕn vËn dông ®Ó chuyÓn hãa träng t©m tõ marketing ®Èy sang marketing kÐo, nghÜa lµ thay cho viÖc tËp trung hÇu hÕt nç lùc cña m×nh trong viÖc b¸n hµng trùc tiÕp cho kh¸ch hµng cuèi cïng (søc ®Èy cña kªnh), C«ng ty ph¶i coi träng ¸p lùc cã tÝnh tËp trung, héi tô thuéc thÞ tr­êng ®Ó mua nhËp hµng ®óng nhu cÇu kh¸ch hµng träng ®iÓm. Sù hiÓu biÕt s©u s¾c c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ trong t­¬ng lai ®ãng mét vai trß träng yÕu trong marketing kÐo (®Èy) kªnh ph©n phèi b¸n lÎ. Râ rµng C«ng ty vµ c¸c cöa hµng b¸n lÎ trùc thuéc cÇn thiÕt vËn dông ngay tõ b©y giê marketing kÐo (hót) ®Ó võa ph¸t huy thÕ m¹nh hiÖn h÷u, võa vËn dông thêi c¬ do søc hót thÞ tr­êng Hµ Néi mang l¹i vµ më réng ph¹m vi bao phñ thÞ tr­êng ®Ó x©m nhËp l¹i c¸c thÞ tr­êng chuyÓn tiÕp vµ ngo¹i vi ®· bÞ tho¸i bá thêi gian tr­íc. - Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn lo¹i h×nh tæ chøc cöa hµng b¸n lÎ, trung t©m b¸n bu«n cña C«ng ty vµ quy ho¹ch côc bé c¬ së doanh nghiÖp theo ®Þnh h­íng ®¸p øng, yªu cÇu giíi thiÖu, tr×nh diÔn vµ b¸n mÆt hµng cã gi¸ trÞ chÊt l­îng cao, cã qu¸ tr×nh c©n nh¾c, lùa chän kü l­ìng trong tiÕn tr×nh quyÕt ®Þnh mua thuéc kh¸ch hµng. - Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn nghiªn cøu vËn dông c¸c lo¹i h×nh b¸n lÎ phi cöa hµng. B¸n lÎ phi cöa hµng hay cßn gäi lµ b¸n lÎ kh«ng qua cöa hµng lµ c¸c h×nh thøc b¸n lÎ x¶y ra ngoµi c¸c c¬ së vµ c¸c cöa hµng. ë ViÖt Nam, hiÖn ®· xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn mét sè h×nh thøc b¸n lÎ phi cöa hµng trùc tiÕp, b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i vµ mét sè h×nh thøc marketing trùc tiÕp kh¸c. Víi ®Æc ®iÓm nhãm hµng kinh doanh thuéc C«ng ty, chóng t«i ®Ò xuÊt cÇn nghiªn cøu vËn dông c¸c lo¹i h×nh tæ chøc b¸n lÎ phi cöa hµng sau + marketing tõ xa: ®©y lµ h×nh thøc marketing b¸n lÎ trong ®ã nh©n viªn b¸n lÎ liªn hÖ víi kh¸ch hµng qua ®iÖn tho¹i ®Ó chµo hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm vµ cuèi cïng giao dÞch ®ã còng ®­îc kÕt thóc qua ®iÖn tho¹i. ChÝnh v× lý do ®ã, marketing tõ xa cßn cã tªn gäi kh¸c lµ b¸n hµng qua ®iÖn tho¹i. + Marketing trùc tiÕp: trong ph¹m vi thuéc lÜnh vùc b¸n lÎ, marketing trùc tiÕp ®­îc hiÓu lµ h×nh thøc b¸n lÎ trong ®ã sö dông c¸c biÖn ph¸p qu¶ng c¸o ®Ó th«ng tin tíi ng­êi tiªu dïng, d­íi t¸c ®éng thuéc nh÷ng qu¶ng c¸o nµy hä sÏ mua s¶n phÈm cña cöa hµng mµ kh«ng cÇn trùc tiÕp ®Õn hái th¨m vµ lùa chän. ë ®©y cÇn ph©n biÖt marketing trùc tiÕp víi b¸n hµng trùc tiÕp. Trong marketing trùc tiÕp, ng­êi mua tiÕp nhËn th«ng tin qua qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng (b¸o, ®µi, tivi, t¹p chÝ, Ên phÈm th­¬ng m¹i nh­ th­ trùc tiÕp, catalogue, m¹ng th«ng tin ®iÖn tö. Trong b¸n hµng trùc tiÕp, nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp xóc víi kh¸ch hµng qua ®iÖn tho¹i. Tõ kh¸i niÖm trªn, vËn dông kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®i tr­íc phï hîp víi lo¹i hµng hãa kinh doanh cña C«ng ty, chóng t«i ®Ò xuÊt ba h×nh thøc cña marketing trùc tiÕp bao gåm: B¸n bu«n, b¸n lÎ qua Catalogue B¸n bu«n, b¸n lÎ trùc tuyÕn hµy cßn gäi lµ th­¬ng m¹i ®iÖn tö. B¸n bu«n, b¸n lÎ th«ng qua kªnh truyÒn th«ng v« tuyÕn. Trong 3 h×nh thøc nµy, chóng t«i ®Æc biÖt quan t©m tíi h×nh thøc thø hai. §©y lµ h×nh thøc b¸n th«ng qua m¹ng th«ng tin ®iÖn tö c«ng truyÒn tíi kh¸ch hµng vµ nhËn ®¬n ®Æt hµng còng th«ng qua m¹ng nµy. HiÖn nay ë ViÖt Nam, møc ®é sö dông h×nh thøc nµy ch­a ®­îc réng r·i v× nã cßn kh¸ míi mÎ vµ lµ 1 ph­¬ng tiÖn th«ng tin rÊt hiÖn ®¹i. Tuy nhiªn, víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ nh­ hiÖn nay, ng­êi ta ®¸nh gi¸ r»ng ®©y sÏ lµ mét ph­¬ng tiÖn th­¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ cã hiÖu qu¶ cao trong t­¬ng lai. 3. 2. 3. 4 §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp: Trong th­¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ, xóc tiÕn hçn hîp gåm mét phøc hîp ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó vµ lµ mét trong nh÷ng kh©u tæ chøc tiÕp thÞ th­¬ng m¹i träng yÕu, gãp phÇn quyÕt ®Þnh rÊt lín vµ toµn diÖn ®Õn t­¬ng quan hiÖu qu¶/ chi phÝ còng nh­ thµnh c«ng/ thÊt b¹i cña mét ch­¬ng tr×nh marketing-mix. Do ®ã, C«ng ty cÇn nhËn râ tÇm quan träng vµ t¸c dông to lín thuéc ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp cÇn cã c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch ®¶m nhËn c¸c c«ng viÖc k75 h¸c nhau, x¸c lËp ®­îc mét ph­¬ng thøc xóc tiÕn hçn hîp gåm nhiÒu h×nh thøc, ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn, ph¹m vi, tÇm cì kh¸c nhau ®­îc thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®Þnh tr­íc vµ cã mét ng©n quü thÝch hîp. Trªn c¬ së ®ã chóng t«i ®Ò xuÊt hoµn thiÖn mét sè néi dung vµ qu¸ tr×nh tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp cô thÓ sau: - C«ng ty cÇn Ên ®Þnh râ rµng môc tiªu thuéc xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp. C¸c môc tiªu nµy ph¶i phï hîp víi môc tiªu chiÕn l­îc marketing vµ phèi thøc b¸n hçn hîp. Tõ ®ã sÏ ph©n c«ng triÓn khai cho tõng c«ng cô theo tõng liÒu l­îng, thø tù vµ c­êng ®é phèi hîp kh¸c nhau. Chóng t«i ®Ò xuÊt x¸c lËp môc tiªu qua h×nh 3. 4 sau: H×nh 3. 4: X¸c lËp môc tiªu phèi thøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp vµ nhãm hµng kinh doanh cña C«ng ty ®Ò xuÊt M«i tr­êng marketing bªn ngoµi C«ng ty Môc tiªu qu¶ng c¸o b¸n lÎ Môc tiªu marketing cña C«ng ty Môc tiªu chung cña C«ng ty Môc tiªu khuyÕn m·i Môc tiªu quan hÖ c«ng chóng M«i tr­êng marketing néi t¹i cña C«ng ty Môc tiªu xóc tiÕn chµo hµng Môc tiªu chµo hµng c¸ nh©n trùc tiÕp Phèi thøc chµo hµng hçn hîp Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp cña C«ng ty cÇn tËp trung vµo c¸c môc tiªu sau: - Lµm næi bËt nh÷ng mÆt lîi Ých kh¸c biÖt vµ næi tréi hoÆc danh tiÕng, tÝn nhiÖm cña mÆt hµng truyÒn thèng thuéc C«ng ty trong kinh doanh mÆt hµng thùc phÈm tiªu dïng hµng ngµy cña ng­êi d©n. - T¹o dùng h×nh ¶nh cña C«ng ty víi danh môc mÆt hµng phong phó, gi¸ c¶ ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ phôc vô chu ®¸o. - §Èy m¹nh c¸c chiÕn dÞch b¸n hµng kÕt hîp víi n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô vµ v¨n minh th­¬ng m¹i. - ThuyÕt phôc, tuyªn truyÒn cho kh¸ch hµng QTC (chÊt l­îng - kÞp thêi -chi phÝ mua dïng s¶n phÈm), vÒ v¨n hãa tiªu dïng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng. * C«ng ty cÇn x¸c lËp ng©n quü xóc tiÕn th­¬ng m¹i hçn hîp: §©y lµ mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh marketing khã kh¨n cña c¸c C«ng ty th­¬ng m¹i. Trªn thùc tÕ, kh«ng cã mét quy ®Þnh nµo cho viÖc ®Þnh ng©n quü mét ho¹t ®éng marketing xóc tiÕn. Theo chóng t«i, C«ng ty cã thÓ sö dông bèn ph­¬ng ph¸p sau: Ph­¬ng ph¸p tuú kh¶ n¨ng, ph­¬ng ph¸p % trªn møc doanh sè, ph­¬ng ph¸p ngang b»ng c¹nh tranh vµ ph­¬ng ph¸p môc tiªu trªn/nhiÖm vô. Mçi ph­¬ng ph¸p trªn ®Òu cã nh÷ng ­u, nh­îc ®iÓm riªng phï hîp trong tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. §èi víi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh vµ tÇm quan träng cña C«ng ty, chóng t«i nhËn thÊy sö dông ph­¬ng ph¸p marketing môc tiªu/nhiÖm vô lµ thÝch ®¸ng nhÊt v× nã buéc c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i gi¶i tr×nh râ c¸c gi¶ ®Þnh cña m×nh vÒ mèi liªn quan gi÷a sè tiÒn chi ra vµ hiÖu lùc t¸c ®éng, hiÖu qu¶ do c¸c ho¹t ®éng, xóc tiÕn chµo hµng ®em l¹i, do vËy nã cã søc thuyÕt phôc vµ hiÖu qu¶ h¬n. * CÇn lùa chän c¸c c«ng cô xóc tiÕn phï hîp vµ gãp phÇn hiÖu lùc nhÊt vµo môc tiªu chung. C«ng ty cã thÓ lùa chän c¸c c«ng cô sau: - C¸c ph­¬ng tiÖn chµo hµng qu¶ng c¸o: qu¶ng c¸o trªn tivi, qu¶ng c¸o trªn th­ trùc tiÕp, qu¶ng c¸o trªn tivi, qu¶ng c¸o trªn c¸c th­ trùc tiÕp, qu¶ng c¸o bªn ngoµi cöa hiÖu qua: b¶ng hiÖu ®iÖn tö, tñ kÝnh cöa sæ... - C¸c c«ng cô vµ kü thuËt chµo b¸n hµng c¸ nh©n trùc tiÕp cã khuyÕn m¹i bao gåm: + Chµo hµng t¹i gian tr­ng bµy. §©y lµ c¬ héi cuèi cïng ®Ó qu¶ng c¸o mét mÆt hµng do ®ã ®Ó viÖc chµo hµng cã hiÖu qu¶, cÇn ph¶i tr­ng bµy, s¾p xÕp hµng hãa t¹i quÇy, gi¸, tñ sao cho hÊp dÉn, thu hót kh¸ch hµng, t¹o thuËn lîi cho nh©n viªn b¸n hµng t­ vÊn kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng mua b¸n hµng hãa. + T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng chµo b¸n c¸ nh©n trùc tiÕp chñ yÕu th«ng qua ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cña C«ng ty. Nh©n viªn b¸n cã thÓ chµo b¸n trùc tiÕp víi kh¸ch khi vµo mua hµng hoÆc liªn hÖ víi kh¸ch qua ®iÖn tho¹i. * C«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xóc tiÕn, chµo hµng th­¬ng m¹i b¸n bu«n, b¸n lÎ. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu c«ng cô, nhiÒu kü thuËt vµ c¸c kho¶n chi kh«ng nhá. T¸c ®éng cña nã ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty th× ai còng c«ng nhËn nh­ng nã l¹i rÊt m¬ hå do ®ã cÇn ph¶i th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ nh÷ng hiÖu qu¶ cña nã ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi. 3. 2. 3. 5 T¹o dùng h×nh ¶nh, b¶n s¾c cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: Mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu t¹o dùng cho m×nh mét h×nh ¶nh, b¶n s¾c riªng. B¶n s¾c nµy lµ mét yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng th­êng bÞ rµng buéc bëi nh÷ng tin t­ëng vµ ý kiÕn riªng cña m×nh thu hót ®­îc kh¸ch hµng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã gi÷ v÷ng vµ t¹o dùng h×nh ¶nh tèt h¬n vµ b¶n s¾c riªng cã cho tõng ®¬n vÞ, cöa hµng trùc thuéc ë tõng khu vùc thÞ tr­êng. C«ng ty cÇn ph¶i ®¶m b¶o v¨n minh th­¬ng m¹i, cô thÓ nh­ sau: - V¨n minh vÒ ®¹o ®øc vµ tÝn nhiÖm th­¬ng m¹i: C«ng ty cÇn ph¶i coi träng tiªu chuÈn ®¹o ®øc trong kinh doanh v× ®Æc thï s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ C«ng ty b¸n ra thÞ tr­êng liªn quan trùc tiÕp tíi søc kháe vµ ®êi sèng cña rÊt nhiÒu ng­êi. Kh¸ch hµng th­êng kh«ng thÓ tù kiÓm tra mäi th«ng tin vÒ chÊt l­îng cña s¶n phÈm do ®ã C«ng ty ph¶i lo¹i trõ hµng gi¶, h¶ng rëm, kh«ng ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng, qu¸ date... Ph¶i gi÷ tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ kh¸ch hµng mua bu«n. §¹o ®øc kinh doanh cßn thÓ hiÖn ë sù nhiÖt t×nh, chu ®¸o vµ quan t©m tíi kh¸ch hµng chø kh«ng ph¶i chØ lµ mét khÈu hiÖu chung chung bëi ngµy nay, kinh doanh chØ cã thÓ ph¸t triÓn bÒn v÷ng nÕu nã kh«ng tr¸i víi v¨n hãa vµ ®¹o ®øc d©n téc. - V¨n minh vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ b¸n: C«ng ty cÇn trang bÞ c¸c biÓn qu¶ng c¸o ®iÖn tö, trang thiÕt bÞ tr­ng bµy... hÖ thèng cöa sæ cÇn ®­îc bè trÝ phï hîp ®Ó th«ng tho¸ng khÝ, t¹o mét kh«ng khÝ tho¸ng m¸t, dÔ chÞu cho kh¸ch hµng. Cßn ë c¸c siªu thÞ cÇn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é cña ®iÒu hßa, võa víi nhiÖt ®é bªn ngoµi, kh«ng nãng qu¸ hay kh«ng l¹nh qu¸ lµm cho kh¸ch hµng khã chÞu. Sö dông c¸c thiÕt bÞ b¸n hµng hiÖn ®¹i vµ tiÖn nghi, ¸p dông th­¬ng m¹i ®iÖn tö, c«ng nghÖ hãa dÞch vô kh¸ch hµng (giao hµng, h­íng dÉn c¸ch b¶o qu¶n hµng hãa ®èi víi nh÷ng lo¹i hµng hãa cÇn cã m«i tr­êng b¶o qu¶n ®Æc biÖt...) - V¨n minh vÒ mÆt hµng: ph¸t triÓn vµ ®¶m b¶o æn ®Þnh mét c¬ cÊu mÆt hµng phong phó, ®¶m b¶o chÊt l­îng, ®¶m b¶o t­¬ng quan chÊt l­îng vµ gi¸, vÒ ghi nh·n th­¬ng m¹i, niªm yÕt gi¸ mÆt hµng ®óng quy ®Þnh, ph¸t triÓn cã tæ chøc mÆt hµng míi phï hîp vµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng môc tiªu. - V¨n minh vÒ thÈm mü th­¬ng m¹i: ®ã lµ vÎ ®Ñp ng«n ng÷, trang phôc, phong c¸ch vµ c¶ h×nh thøc trong giao tiÕp. Tr¸nh g©y Ên t­îng xÊu trong giao dÞch vµ giao tiÕp vÒ th«ng tin thiÕu trung thùc, xung ®ét, cß måi, søc Ðp víi kh¸ch hµng lµ nh÷ng biÓu hiÖn kÐm v¨n minh trong ho¹t ®éng b¸n hµng. Ngoµi ra, C«ng ty còng cã thÓ t¹o lËp b¶n s¾c th«ng qua nh·n hiÖu, biÓu t­îng cña C«ng ty in trªn tói ®ùng hµng cña kh¸ch nh÷ng tói ®ã ®­îc dïng ®Ó ®ùng hµng vµ gãi hµng miÔn phÝ cho kh¸ch hµng. HiÖn nay, ®Ó t¹o lËp nªn b¶n s¾c riªng biÖt kh«ng gièng mét C«ng ty nµo, ®ã lµ c¸ch t¹o b¶n s¾c cña C«ng ty th«ng quan nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng, dïng nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng lµ h÷u hiÖu nhÊt bëi vËy mµ C«ng ty ph¶i trang bÞ cho c¸c nh©n viªn b¸n hµng mÆc ®ång phôc, trang bÞ cho nh©n viªn b¸n hµng tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã th¸i ®é phôc vô ©n cÇn chu ®¸o g©y thiÖn c¶m cho kh¸ch. KÕt hîp nh÷ng c¸ch thøc trªn C«ng ty cã thÓ x©y dùng cho m×nh mét b¶n s¾c riªng t¹o Ên t­îng m¹nh víi kh¸ch hµng. 3.2.4. §Ò xuÊt hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ b¸n vµ dÞch vô kh¸ch hµng cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi. 3.2.4.1. §Ò xuÊt hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ b¸n bu«n. Tõ xu thÕ ph¸t triÓn hÖ thèng marketing b¸n bu«n vµ tõ thùc tr¹ng vËn hµng c«ng nghÖ marketing b¸n bu«n hµng hãa, chóng t«i ®Ò xuÊt hoµn thiÖn n©ng cao hiÖu lùc cña c¸c ph­¬ng ph¸p c«ng nghÖ b¸n bu«n nh­ sau: * C«ng nghÖ chµo hµng t×m kh¸ch mua bu«n: ®©y lµ mét c«ng nghÖ b¸n phô thuéc nhiÒu vµo qu¸ tr×nh chµo hµng b¸n bu«n trùc tiÕp cña c¸c nh©n viªn tiÕp thÞ b¸n bu«n. Quy tr×nh kü thuËt chµo hµng t×m kh¸ch mua bu«n ®­îc tr×nh bµy ë h×nh 3.5 d­íi ®©y: H×nh 3. 5: Quy tr×nh kü thuËt chµo hµng t×m kh¸ch mua bu«n NhËn d¹ng vµ chØ ®Þnh c¸c kh¸ch hµng triÓn väng TiÕp cËn, tr×nh diÔn vµ chµo hµng víi kh¸c hµng triÓn väng Giao dÞch, thuyÕt phôc kh¸ch hµng triÓn väng ThiÕt lËp, ký kÕt hîp ®ång b¸n bu«n hµng hãa TriÓn khai cung øng b¸n bu«n hµng hãa TriÓn khai c¸c dÞch vô, g©y Ên t­îng vµ t¹o lËp mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng ChuÈn bÞ cho cuéc tiÕp xóc - chµo hµng víi kh¸ch hµng triÓn väng * C«ng nghÖ b¸n bu«n qua ®¹i lý: ¸p dông nhiÒu víi c¸c ®¹i lý ®Æc quyÒn c«ng nghÖ b¸n nµy sÏ cã hiÖu lùc nhÊt khi ®¶m b¶o cung øng kÞp thêi, ®ång bé nhu cÇu thuéc kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch c¸c ®¹i lý b¸n cña m×nh. * C«ng nghÖ b¸n bu«n qua ®¬n ®Æt hµng th­¬ng m¹i: Trong thêi gian tíi, C«ng ty cÇn n¨ng ®éng trong t­ vÊn cho nhµ b¸n lÎ h×nh thµnh ®¬n ®Æt hµng ®Ó më réng kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghÖ b¸n nµy. Quy tr×nh kü thuËt b¸n theo c«ng nghÖ nµy ®­îc tr×nh bµy qua h×nh 3.6. H×nh 3. 6: Quy tr×nh kü thuËt b¸n bu«n qua ®¬n ®Æt hµng th­¬ng m¹i Nghiªn cøu kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh nhu cÇu mua bu«n cña hä Chµo hµng th­¬ng m¹i b¸n bu«n Kh¸ch mua bu«n h×nh thµnh ®¬n ®Æt hµng víi sù t­ vÊn cña C«ng ty th­¬ng m¹i b¸n bu«n TiÕp nhËn, xö lý, ra quyÕt ®Þnh chÊp nhËn ®¬n ®Æt hµng Ký kÕt hîp ®ång b¸n bu«n hµng hãa theo ®¬n ®Æt hµng G©y Ên t­îng, t¹o lËp mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng sau b¸n bu«n Thùc hiÖn hîp ®ång cung øng b¸n bu«n hµng hãa vµ thanh to¸n * C«ng nghÖ b¸n bu«n qua héi chî th­¬ng m¹i: c«ng nghÖ nµy ®¹t ®­îc hiÖu lùc lín v× t¹i héi chî th­¬ng m¹i kh¸ch hµng lui tíi rÊt ®«ng, nÕu s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã uy tÝn ngoµi thÞ tr­êng, kh¸ch hµng sÏ rÊt an t©m ký kÕt hîp ®ång. ViÖc tr­ng bµy, chµo hµng, giao dÞch th­¬ng l­îng nÕu ®­îc tæ chøc tèt sÏ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc më réng viÖc ¸p dông c«ng nghÖ b¸n nµy. * C«ng nghÖ b¸n bu«n qua m«i giíi, trung t©m t­ vÊn vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i, th­¬ng m¹i ®iÖn tö: c¸c h×nh thøc nµy sÏ liªn kÕt kh¸ch hµng víi nhµ cung cÊp th«ng qua viÖc cung øng th«ng tin qua m¹ng hoÆc trùc tiÕp t¹i C«ng ty m«i giíi vµ trung t©m t­ vÊn. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö cã nghÜa lµ sö dông c¸c c«ng cô ®iÖn tö thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn toµn cÇu th«ng qua m¹ng th«ng tin nh­: qu¶ng c¸o, ®Æt hµng, tháa thuËn, thanh to¸n, hç trî sau b¸n, liªn hÖ víi kh¸ch hµng. 3. 2. 4. 2 §Ò xuÊt hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ b¸n lÎ: HiÖn nay, h×nh thøc b¸n tù phôc vô cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm nh­ng kh«ng thÓ ph¸t triÓn å ¹t v× h×nh thøc nµy cÇn cã vèn ®Çu t­ rÊt lín, do ®ã cÇn ph¸t triÓn cã träng ®iÓm, quy m« thÝch hîp ë nh÷ng khu vùc cã nhu cÇu thÞ tr­êng lín, mÆt hµng b¸n phï hîp. Do ®ã, trong nh÷ng n¨m tíi, chóng t«i cho r»ng C«ng ty vÉn tiÕp tôc duy tr× c«ng nghÖ b¸n theo ph­¬ng thøc truyÒn thèng. Bªn c¹nh ®ã, c«ng nghÖ b¸n hµng theo ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng sÏ dÇn ®­îc thay thÕ b»ng nh÷ng c«ng nghÖ b¸n kh¸c phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn më réng thªm c¸c cöa hµng sö dông c«ng nghÖ b¸n hµng tù phôc vô vµ b¸n hµng theo ®¬n ®Æt hµng tr­íc, c«ng nghÖ b¸n hµng b¾ng m¸y tù ®éng. * D¹ng 1: §Ò xuÊt hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ b¸n hµng truyÒn thèng t¹i C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: Víi quy tr×nh c«ng nghÖ b¸n nµy C«ng ty ¸p dông cho c¸c cöa hµng ch­a cã ®iÒu kiÖn söa ch÷a vµ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng cña m×nh, nh÷ng cöa hµng n»m ë nh÷ng khu vùc mµ ng­êi d©n ë ®ã Ýt cã nh÷ng ®ßi hái cao vÒ c«ng nghÖ b¸n, c¸c cöa hµng thùc phÈm nhá: Cöa hµng thùc phÈm Lª Quý §«n, Th­îng §×nh, Kh©m Thiªn lµ rÊt phï hîp ®Ó b¸n nh÷ng mÆt hµng nh­ l­¬ng thùc, thùc phÈm. Nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c b­íc sau (xem H3.7) B­íc 1: - TiÕp kh¸ch: ®©y lµ thao t¸c ®Çu tiªn cã tÝnh l«i cuèn toµn bé c¸c b­íc tiÕp theo, nh©n viªn b¸n ph¶i mêi chµo lÞch sù, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö g©y mÊt lßng tin víi kh¸ch mµ t¹o bÇu kh«ng khÝ th©n mËt tõ ®ã lµm cho kh¸ch béc lé nhu cÇu vµ cã ý ®Þnh mua. - T×m hiÓu nhu cÇu: khi tiÕp kh¸ch nh©n viªn b¸n hµng ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu mua chñng lo¹i nµo. B­íc 2: Giíi thiÖu hµng, gióp ®ì t­ vÊn - Giíi thiÖu hµng: giíi thiÖu hµng, mÆt hµng thay thÕ, mÆt hµng ®ång bé. §©y lµ b­íc quan träng ®ßi hái nh©n viªn b¸n ngoµi nh÷ng kiÕn thøc giao tiÕp cÇn ph¶i cã kiÕn thøc hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ hµng hãa. Ph¶i giíi thiÖu chÝnh x¸c kh«ng sai lÖch lµm cho kh¸ch hµng thÊy thuËn tiÖn khi sö dông ®èi víi nh÷ng mÆt hµng thay thÕ nhau. - Gióp ®ì t­ vÊn chän vµ thö hµng: sau khi ®· lµm tèt c«ng t¸c giíi thiÖu hµng hãa th× ®©y lµ c«ng t¸c kÕ tiÕp, nh©n viªn b¸n hµng h­íng dÉn cho kh¸ch tù lùa chän hµng, tr¶ lêi c¸c c©u hái còng nh­ yªu cÇu cña kh¸ch, ng­êi b¸n ph¶i tËn t×nh chu ®¸o cÈn thËn ®Ó kh¸ch hµng yªn t©m, hµi lßng vÒ mãn hµng m×nh ®· chän. H×nh 3. 7: §Ò xuÊt quy tr×nh c«ng nghÖ b¸n hµng truyÒn thèng t¹i Cty §ãn tiÕp kh¸ch hµng T×m hiÓu nhu cÇu Giíi thiÖu hµng, mËt hµng thay thÕ, mÆt hµng ®ång bé - kÝch thÝch søc mua Gióp ®ì t­ vÊn cho kh¸ch tiÕn hµnh dÞch vô trong khi b¸n ChuÈn bÞ giao hµng Bao gãi hµng ®­îc mua, x¸c ®Þnh c¸c dÞch vô sau b¸n (nÕu cã) Thanh to¸n tiÒn, g©y Ên t­îng sau khi b¸n KÕt thóc b¸n hµng B­íc 3: TiÕn hµnh c¸c thao t¸c kü thuËt b¸n: - ChuÈn bÞ giao hµng: lÊy hµng ra khái gi¸, c©n, ®ong, ®o, ®Õm ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®¶m b¶o ®óng hµng kh¸ch ®· chän, b¶o ®¶m chÊt l­îng. - Bao gãi giao hµng: hµng hãa ph¶i ®­îc gãi cÈn thËn, kh«ng ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng thÓ hiÖn sù quan t©m ®èi víi kh¸ch. B­íc 4: KÕt thóc lÇn b¸n Ph¶i g©y ®­îc Ên t­îng cho kh¸ch ®Ó lÇn sau hä l¹i quay l¹i mua, bæ sung thªm hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho lÇn mua kÕ tiÕp. * D¹ng 2: Qui tr×nh c«ng nghÖ b¸n tù phôc vô (siªu thÞ) Trªn thÞ tr­êng Hµ Néi còng nh­ c¸c ®« thÞ lín trong c¶ n­íc, c«ng nghÖ b¸n hµng tù phôc vô ®ang cã xu h­íng ph¸t triÓn rÊt nhanh do c«ng nghÖ nµy ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái kh¾t khe cña ng­êi tiªu dïng, nh÷ng ng­êi cã møc thu nhËp æn ®Þnh. Do vËy, muèn ¸p dông c«ng nghÖ nµy tr­íc tiªn ph¶i n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu vµ ®Þa ®iÓm më cña hµng vµ ®Çu t­ trang thiÕt bÞ t­¬ng ®èi lín, cã sù tiªu chuÈn hãa cao vµ hiÖn ®¹i: HÖ thèng m¸y l¹nh, ©m thanh, ¸nh s¸ng, c¸c lo¹i m¸y mãc kh¸c kÕt hîp víi c¸c dÞch vô nh­ vui ch¬i, gi¶i trÝ ®Ó tháa m·n tèi ®a nhu cÇu (xem H3.8). H×nh 3.8: §Ò xuÊt quy tr×nh b¸n hµng tù phôc vô §ãn tiÕp kh¸ch Kh¸ch hµng gi÷ hµnh lý, t­ trang Kh¸ch hµng lùa chän hµng hãa theo yªu cÇu víi sù gióp ®ì t­ vÊn cña nh©n viªn Kh¸ch hµng h×nh thµnh ®¬n ®Æt hµng tiÕp cËn víi tÝnh thu tiÒn chung Kh¸ch hµng nhËn xe, giá ®ùng hµng Kh¸ch hµng tiÕp cËn gi¸ tr­ng bµy hµng Bao gãi, giao hµng, thanh to¸n tiÒn KÕt thóc lÇn b¸n, bæ sung hµng TiÕp kh¸ch g©y Ên t­îng sau b¸n hµng Tr¶ l¹i hµnh lý, t­ trang cho kh¸ch hµng (nÕu cã) * D¹ng 3: B¸n hµng theo ®¬n ®Æt vµ giao hµng t¹i nhµ C«ng nghÖ nµy hiÖn nay ë n­íc ta ®· ®­îc ¸p dông nh­ng ch­a phæ biÕn nh­ng nh÷ng n¨m tíi th× c«ng nghÖ sÏ ph¸t triÓn m¹nh v× nã phï hîp víi nhu cÇu mua s¾m ngay t¹i nhµ, kh¸ch hµng cã thÓ ®Æt tr­íc víi C«ng ty nh÷ng mÆt hµng mµ m×nh cÇn mua. Nh©n viªn b¸n hµng sÏ ®em hµng ®Õn tËn nhµ cho kh¸ch, quy tr×nh b¸n hµng hoµn toµn do nh©n viªn b¸n thùc hiÖn, kh¸ch hµng chØ viÖc nhËn hµng vµ thanh to¸n tiÒn (xem H3.9). Quy tr×nh c«ng nghÖ b¸n hµng bao gåm: §ãn tiÕp kh¸ch Göi cho C«ng ty ®¬n ®Æt hµng vµ yªu cÇu giao hµng theo thêi gian, ®Þa chØ cña kh¸ch KÕt thóc mét lÇn b¸n Kh¸ch hµng xem xÐt hµng hãa Kh¸ch hµng h×nh thµnh ®¬n ®Æt hµng cÇn mua Giao hµng ®óng yªu cÇu , ®óng quy ®Þnh, thu tÝnh tiÒn, x¸c ®Þnh c¸c dÞch vô H×nh 3.9: §Ò xuÊt quy tr×nh c«ng nghÖ giao hµng t¹i nhµ 3.2.4.3. §Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ dÞch vô kh¸ch hµng cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi: Víi sù c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng gay g¾t cã ®Æc ®iÓm tiªu biÓu lµ tiÕn bé khoa häc kü thuËt cã thÓ xãa bá sù kh¸c nhau gi÷a c¸c s¶n phÈm. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm quan träng th× ­u thÕ thÞ tr­êng cßn quan träng h¬n nhiÒu. Mét c¸ch cã thÓ cã ®­îc ­u thÕ thÞ tr­êng lµ ®èi víi c¸c C«ng ty th­¬ng m¹i lµ b¸n s¶n phÈm kÌm theo chÊt l­îng dÞch vô tèt. V× ®a sè c¸c C«ng ty ®Òu chung mét môc tiªu lµ phôc vô kh¸ch hµng tèt nhÊt, do vËy c¸c C«ng ty ph¶i cã s¸ng kiÕn vµ ®i tiªn phong ®Ó lµm cho sù phôc vô cña m×nh næi bËt trªn thÞ tr­êng. ViÖc sö dông thªm ho¹t ®éng dÞch vô trong qu¸ tr×nh b¸n lµ hÕt søc cÇn thiÕt v× nã sÏ t¹o ®­îc tiÒn ®Ò thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi C«ng ty. Muèn ¸p dông c¸c lo¹i dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®ã lµ lo¹i dÞch vô nµo? ë ®©y, C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi cÇn quan t©m nhiÒu h¬n n÷a ®Õn dÞch vô trong b¸n vµ sau b¸n. DÞch vô trong b¸n lµ dÞch vô phôc vô qu¸ tr×nh lùa chän xem xÐt quyÕt ®Þnh mua hµng cña kh¸ch hµng, ph¶i ®¶m b¶o cho kh¸ch ®­îc ®¸p øng ®Çy ®ñ, chÊt l­îng dÞch vô cao, gi¸ c¶ ph¶i niªm yÕt râ rµng, chØ cÇn gióp kh¸ch lùa chän vµ h­íng dÉn kh¸ch hµng sö dông, b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm mua, c¸c lo¹i bao gãi, hãa ®¬n chøng tõ... s¾p xÕp hµnh lý tr­íc lóc ra vÒ, víi th¸i ®é lÞch thiÖp, kh«ng g©y khã chÞu ®èi víi hä vµ hÑn gÆp l¹i lÇn sau. DÞch vô sau b¸n chñ yÕu lµ c¸c dÞch vô b¶o hµnh s¶n phÈm, chë hµng ®Õn nhµ, göi hµng cho kh¸ch... ph¶i t¹o sù tin t­ëng, tho¶i m¸i nh»m t¹o ra sù yªn t©m cho kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh. VD: §èi víi mÆt hµng tiªu dïng hµng ngµy C«ng ty cã thÓ cung cÊp dÞch vô mét c¸ch nhanh chãng, gän nhÑ, ®¶m b¶o chÝnh x¸c vÒ sè l­îng, gi¸ c¶ dÞch vô ph¶i ®¶m b¶o tÝnh tho¶i m¸i, yªn t©m cho kh¸ch hµng khi ®Õn víi C«ng ty. Trong quan ®iÓm cña kh¸ch hµng, nh÷ng yÕu tè dÞch vô mµ kh¸ch hµng quan t©m vµ coi träng gåm cã: - §é tin cËy (kh¶ n¨ng ®¶m b¶o dÞch vô víi kh¸ch hµng) - Th¸i ®é nhiÖt t×nh, s½n sµng gióp ®ì kh¸ch hµng. - Tr×nh ®é chuyªn m«n thµnh th¹o cña nh©n viªn b¸n. - HÖ thèng d÷ liÖu chÝnh x¸c vÒ hµng hãa (®©y lµ yÕu tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng dÞch vô kh¸ch hµng), - YÕu tè con ng­êi: YÕu tè chñ thÓ thùc hiÖn dÞch vô kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh sù tÝn nhiÖm, ®é tin cËy cña kh¸ch hµng vÒ dÞch vô. - YÕu tè trang thiÕt bÞ b¸n. ViÖc hoµn thiÖn dÞch vô kh¸ch hµng ngoµi viÖc ®ßi hái C«ng ty nghiªn cøu quan ®iÓm ®¸nh gi¸ chÊt l­îng dÞch vô tõ phÝa kh¸ch hµng mµ t¹o tèi ®a c¬ héi khiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cho kh¸ch hµng. Thùc tÕ cho thÊy nÕu C«ng ty gi¶i quyÕt tèt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng th× hä sÏ trë thµnh kh¸ch hµng trung thµnh nhÊt ®èi víi C«ng ty, nÕu kh«ng th× sÏ t¹o ra t©m lý bÊt m·n cho kh¸ch hµng vµ ph¶n øng xÊu ®ã sÏ lan truyÒn nhanh vµ C«ng ty cã thÓ sÏ mÊt ®i nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Tr­íc m¾t, C«ng ty cÇn hoµn thiÖn c¸c dÞch vô cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng, t­ vÊn kh¸ch hµng (v× t­ vÊn kh¸ch hµng ®em l¹i cho C«ng ty lîi Ých ngay c¶ khi kh¸ch hµng kh«ng dïng s¶n phÈm, dÞch vô cña C«ng ty nh­ng trong t­¬ng lai häl¹i cã thÓ trë thµnh nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng), giao hµng tin cËy cho nhµ b¸n lÎ chÝnh x¸c, kÞp thêi, thuËn tiÖn cho nhµ b¸n lÎ trong cung øng b¸n bu«n. 3. 3 Mét sè kiÕn nghÞ vÜ m« Do môc ®Ých vµ giíi h¹n nghiªn cøu, ë ®©y ®Ò xuÊt chñ yÕu mét sè kiÕn nghÞ víi qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ th­¬ng m¹i. - VÒ c¬ chÕ qu¶n lý: Nhµ n­íc cÇn nç lùc h¬n n÷a trong viÖc th¸o gì, c¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh, ®Ò ra nh÷ng chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn tèt h¬n cho c¸c C«ng ty nhÊt lµ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¹o ra m«i tr­êng kinh doanh lµnh m¹nh. - C¸c chÝnh s¸ch ®Ò ra ph¶i cô thÓ nhÊt qu¸n, ®ång bé vµ thùc sù th«ng tho¸ng t¹o tiÒn ®Ò tèt cho viÖc thùc hiÖn nghiªm minh, tr¸nh biÕn d¹ng qua c¸c kh©u trung gian, ban ngµnh, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®­îc rót gän l¹i sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty tranh thñ ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh. - Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî vèn, cã chÝnh s¸ch ­u tiªn vÒ l·i suÊt khi cho c¸c C«ng ty vay vèn, gióp c¸c C«ng ty nhanh chãng ®Çu t­ míi c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ ®Ó t¨ng tèc ®é tiªu thô hµng hãa gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. - Ngoµi ra, Së Th­¬ng m¹i Hµ Néi cÇn hç trî kinh phÝ ®Ó c¸c C«ng ty thùc hiÖn viÖc xóc tiÕn c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nh­ tham gia triÓn l·m, héi chî th­¬ng m¹i trong n­íc vµ c¸c héi chî th­¬ng m¹i quèc tÕ ë ngoµi n­íc, kh¶o s¸t thÞ tr­êng n­íc ngoµi. - T¹o ra sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp, t¹o ra m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng cïng cã lîi. - Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm so¸t chÊt l­îng hµng hãa vµ c¸c mÆt hµng ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn liªn tôc. Xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m. KÕt luËn §Êt n­íc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ nÒn kinh tÕ ®ang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt qu¶n lý cña nhµ n­íc. ViÖc c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi v­ît qua ®­îc c¸c khã kh¨n cña c¬ chÕ míi cã thÓ nãi lµ c¶ mét sù nç lùc bÒn bØ, mÆc dï cßn nhiÒu h¹n chÕ song kÕt qu¶ thu ®­îc trong qu¸ tr×nh kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua lµ thùc sù to lín. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm nãi chung vµ viÖc qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi thµnh c«ng trong chiÕn l­îc kinh doanh cña c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi. Tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng t¨ng, doanh thu thu vÒ ngµy mét nhiÒu, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. G׬ ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng vµ uy tÝn cña c«ng ty ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh. Trong giíi h¹n vÒ ph¹m vi vµ thêi gian nghiªn cøu, luËn v¨n ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh c«ng c¬ b¶n sau: - HÖ thèng ho¸ mét sè lý luËn cña qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng d­íi t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ. - Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c yÕu tè, c¸c qu¸ tr×nh chi tݪt cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng. - §Ò xuÊt mét sè quan ®iÓm chñ yÕu gåm cã c¸c nhãm gi¶i ph¸p vi m«, vÜ m« nh»m hoµn thiÖn c¸c yÕu tè cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë c«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi. Víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc cña luËn v¨n, chóng t«i hy väng sÏ gãp ®­îc mét phÇn nhá bÐ trong qu¸ tr×nh tiÕp tôc ®æi míi hÖ thèng doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i Nhµ n­íc nãi chung vµ C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi nãi riªng. Tuy nhiªn, hoµn thiÖn qu¶n trÞ c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng lµ ®Ò tµi cã néi dung nghiªn cøu réng, ph¶i xö lý ®ång bé nhiÒu yÕu tè, qu¸ tr×nh chi tiÕt nh­ng do giíi h¹n vÒ thêi gian nghiªn cøu vµ n¨ng lùc thùc tÕ cña sinh viªn nghiªn cøu, ®Ò tµi sÏ kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®ùoc sù h­íng dÉn, gãp ý cña c¸c thµy c« gi¸o bé m«n vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Qu¶n trÞ Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i - PGS. TS Ph¹m Vò LuËn - §HTM – NXB§HQG - 2001. 2. Kinh tÕ Doanh nghiÖp th­¬ng m¹i – TS. Ph¹m C«ng §oµn – TS. NguyÔn C¶nh LÞch (§ång chñ biªn) - §HTM – NXBGD – 1999. 3. Marketing Th­¬ng m¹i – (Commercial marketing- Technology and management) - PGS. TS NguyÔn B¸ch Khoa - §HTM –1995. 4. Qu¶n trÞ b¸n hµng – Sales management - James M. Comer – NXBTK. 5. V¨n ho¸ kinh doanh vµ TriÕt lý kinh doanh - §ç Minh C­¬ng – NXBCTQG. 6. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Thùc phÈm Hµ Néi. 7. B¸o Th­¬ng m¹i. 8. T×nh h×nh Kinh tÕ – X· héi ViÖt nam – NXBTK – 2000. 9. Mét sè luËn v¨n kho¸ tr­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội.doc
Luận văn liên quan