Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 3 PHẦN 1. SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 4 I. Phân tích và đánh giá công tác quản lý sản xuất 4 II. Nội dung phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 4 1. Đánh giá thông qua phân tích tình hình vật tư, TSCĐ 4 2. Đánh giá thông qua phân tích tình hình lao động tiền lương 7 3. Đánh giá thông qua phân tích tình hình chi phí giá thành 8 4. Đánh giá thông qua phân tích tình hình tiêu thụ 9 III. Cơ sở phân tích đánh giá 10 1. Tình hình chung của doanh nghiệp trong 2 năm gần đây 10 PHẦN 2. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 13 Chương I. Khái quát chung về Công ty cổ phần thủy sản Bình Định 13 1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 13 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 14 1.3. Công nghệ sản xuất một số hàng hóa chủ và dịch vụ chủ yếu 16 1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của Công ty 19 1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 20 Chương 2. Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 24 2.1. Phân tích các hoạt động Marketing 24 2.1.1. Các loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh của doanh nghiệp 24 2.1.2. Kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của các mặt hàng qua các thời kỳ 25 2.1.3. Thị trường tiêu thụ hàng hóa của Công ty 26 2.1.4. Chính sách giá cả 29 2.1.5. Hệ thống phân phối sản phẩm của doanh nghiệp 30 2.1.6. Các hình thức xúc tiến bán hàng mà doanh nghiệp đang sử dụng 31 2.1.7. Đối thủ cạnh tranh của Công ty 32 2.1.8. Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác Marketing của doanh nghiệp 33 2.2. Phân tích tình hình lao động tiền lương của Công ty 33 2.3. Phân tích tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 42 2.4. Phân tích chi phí giá thành 48 2.5. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty 54 PHẦN 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 66 3.1. Đánh giá, nhận xét chung tình hình của doanh nghiệp 66 3.2. Định hướng đề tài tốt nghiệp 67 3.3. Một số ý kiến đề xuất 68 3.4. Cơ sở để thực hiện biện pháp đối với Công ty 70 KẾT LUẬN 71 Lời mở đầu Thuỷ sản là một ngành kinh tế mũi nhọn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Ngành thuỷ sản đem lại nguồn thu nhập lớn từ đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản xuất khẩu, đồng thời giải quyết việc làm cho ngươi lao động ven biển, nâng cao thu nhập và hỗ trợ cho các ngành khác phát triển.Bình Định là một tỉnh duyên hải miền trung có bờ biển dài 134 km, nhiều vịnh ăn sâu vào đất liền tiếp giáp với những cửa sông ra biển hình thành những vùng nước lợ như: đầm Thị Nại, đầm Đề Gi, nguồn lợi thuỷ sản phong phú và đa dạng. Đây là điều kiện cho nhiều công ty, xí nghiệp thuỷ sản ra đời, trong đó có Công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định, là một doanh nghiệp đã cổ phần hoá năm 1999, hoạt động trong nền kinh tế có nhiều chuyển biến, bước đầu công ty gặp nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Song với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã có được những kết quả đáng ghi nhận.Được sự đồng ý của khoa Kinh tế &QTKD trường ĐH Quy Nhơn, ban lãnh đạo công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định, em đã có điều kiện tìm hiều tình hình thực tế tại công ty, trên cơ sở đó có thể vận dụng được những kiến thức đã học để phân tích một số hoạt động chủ yếu của công ty, từ đó đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp.Bố cục chuyên đế thực tập chính của em gồm ba phần: Phần 1:Cơ sở lý luận chung về phân tích và đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở DN. Phần 2: Thực trạng về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Em xin chân thành cám ơn thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Ngọc Tiến, ban lãnh đạo công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định đã hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo. Tuy nhiên do kiến thức và thời gian có hạn nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong sự đóng góp ý kiến, hướng dẫn của thầy để bài báo cáo được hoàn thiện hơn.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2606 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản Bình Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kho¶n môc Nhµ cöa M¸y mãc thiÕt bÞ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý tsc® kh¸c céng Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh trong kú Sè d­ ®Çu kú 4.724.356.330 5.057.285.675 715.227.345 110.490.520 66.978.828 10.674.338.698 NG t¨ng trogn kú 153.616.490 1.538.310.935 392.533.120 66.071.660 7.495.077 2.158.027.282 NG gi¶m trong kú 0 0 0 0 0 0 Sè d­ cuèi kú 4.877.972.820 6.595.596.610 1.107.760.465 176.562.180 74.473.905 12.832.365.980 Gi¸ trÞ hao mßn cuèi kú D­ ®Çu kú 756.001.123 1.595.331.557 379.883.569 89.431.953 21.663.327 2.842.311.529 KhÊu hao trong kú 434.900.728 981.682.400 177.873.732 27.960.032 15.131.358 1.637.548.250 D­ cuèi kú 1.190.901.851 2.577.013.957 557.757.301 117.391.985 36.794.685 4.479.859.779 Gi¸ ttÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh §Çu kú 3.968.355.207 3.461.954.118 335.343.776 21.058.567 45.315.501 7.832.027.169 Cuèi kú 3.687.070.969 4.018.582.653 550.003.164 59.170.195 37.689.220 8.352.516.201 HÖ sè hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh §Çu kú 0,160 0,315 0,531 0,809 0,323 0,266 Cuèi kú 0,244 0,391 0,503 0,665 0,494 0,349 HÖ sè ®æi míi trong kú 0,033 0,304 0,549 0,598 0,112 0,202

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbang tinh khau hao tscd nam 2005.doc
  • docLY KE TOAN.doc
  • docMUIC LUIC.doc
Luận văn liên quan