Đề tài Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế

Ngân hàng câu hỏi Lịch Sử các Học Thuyết kinh tế Câu 1. Giá trị hàng hoá chính là sự phản ánh giá trị tiền tệ cũng như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu A/S mặt trời. Câu 2. W. Petty là nhà kinh tế học phản ánh bước quá độ từ CNTT sang KTCT từ cổ điển. Câu 3. Ptty là người đặt nền móng cho giá trị lao động . Câu 4. Ad. Smith là nhà lí luận giá trị lao động song lí luận giá trị của ông vẫn chưa đươc nhiều và sai lầm. Câu 5. A. Smith đã sai lầm trong quan niệm về cơ cấu giá trị, rica.rdo đã khắc phục và sửa chữa sai lầm đó nhưng vẫn chưa triệt để. Câu 6. Theo A. Smith tiền lương, lợi nhuận, địa tô là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập và cũng là ba nguồn gốc đầu tiên của mọi giá trị thời điểm. Câu 7. Lí thuyết bàn về vô hình của A. Smith. Câu 8. Keynes là người sáng lập ra lí thuyết kinh tế vĩ mô hiện đại. Dùng lí thuyết việc làm để chứng minh. Câu 9. Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế hỗn hợp của Samuelson. Câu 10.thời kì tích luỹ nguyên thuỷ của chủ nghĩa tư bản cũng là thời kì thống trị của CNTT Câu 11. Monchetien “nội thương” một hệ thống ống dẫn, ngoại thương máy bơm. Muốn tăng của cải phải có ngoại thương nhập dẫn của cải qua nội thương. Câu 12. Hoàn cảnh lich sử ra đời của chủ nghĩa tập thể: Câu 13. “ Khối lượng tiền tệ chỉ có thể gia tăng bằng con đường ngoại thương, trong họat động ngoại thương phải thực hiện cs xuất siêu” Câu 14. Học thuyết về sản phẩm thuần tuý của phái trọng nông Câu 15. Chủ nghĩa tự do kinh tế Câu 16. Quan điểm của Samnelson về vai trò của huyếch từ bên ngoài đối với sự tăng trưởng ở các nước đang phát triển: Câu 17. Nhà nước đặc điểm chủ yếu của lí thuyết Keynes. Câu 18. Cơ chế thị trường được Samuelson đề cập trong lí thuyết về nền kinh tế hỗn hợp. Câu 19. Đặc điểm của chủ nghĩa tự do mới. Câu 20. Lý thuyết ích lợi giới hạn của trường phái áo. Câu 21. Lí thuyết của Keynes một mặt là sự kế tục những điểm của trường phái tân cổ điển. Mặt khác lại thể hiện như sự đối lập với trường phái này. Dựa vào học thuyết của trường phái này khác với trường phái Keynes để chứng minh. Câu 22. Phân tíchđặc điểm, phương pháp luận của trường phái tân cổ điển để làm rõ trường phái này vừa cổ điển chung lại vừa có đặc điểm khác biệt so với các quan điểm của trường phái kinh tế CTTS cổ điển ở Anh. Câu 23. Lý thuyết về sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế của Keynes. (câu 17).

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3456 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ngân hàng câu hỏi lịch sử các học thuyết kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§ång thêi «ng còng phª ph¸n A. smith cho r»ng gi¸ trÞ lµ do c¸c nguån gèc thu nhËp hîp thµnh. Theo «ng gi¸ trÞ hµng ho¸ kh«ng ph¶i do c¸c nguån thu nhËp hîp thµnh mµ ng−îc l¹i ®−îc ph©n thµnh c¸c nguån thu nhËp. VÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ hµng hãa, «ng còng cã ý kiÕn kh¸c víi sai lÇm gi¸o diÔn cña A.Smith bá c ra ngoµi gi¶ thiÕt hµng ho¸. ¤ng cho r»ng : gi¶ thiÕt hµng ho¸ kh«ng chØ do lao ®éng trùc tiÕp t¹o ra mµ cßn lµ lao ®éng cÇn thiÕt tr−íc ®ã n÷a nh− m¸y mãc, nhµ x−ëng ( tøc «ng chØ biÕt cã C1 - chØ cã ®Õn M· míi hoµn chØnh ®−îc c«ng thøc tÝnh gi¶ thiÕt hµng ho¸ = c+vm. - Ricardo ®· cã nh÷ng nhËn xÐt tiÕn gÇn ®Õn lîi nhuËn lq, «ng cho r»ng nh÷ng t− b¶n cã ®¹i l−îng = nhau th× ®em l¹i lîi nhuËn nh− nhau. Nh−ng còng kh«ng chøng minh ®−îc v× «ng hiÓu ®−îc gi¸ c¶ s¶n xuÊt. Theo «ng sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ lµ ngo¹i lÖ, trªn thùc tÕ chØ cã gi¸ trÞ chø kh«ng cã gi¸ c¶ s¶n xuÊt. M· ®· chØ ra c¬ cÊu lÎ h¸o gi¸ trÞ thÆng d− thµnh lîi nhuËn bg vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ thµnh gi¸ K I L O B O O K . C O M c¶ s¶n xuÊt trong ®iÒ kiÖn tù do c¹nh tranh. Tõ ®ã M· ®· gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ kthh tr−íc kh«ng v−ît qua ®−îc. C©u 6. Theo A. Smith tiÒn l−¬ng, lîi nhuËn, ®Þa t« lµ ba nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi thu nhËp vµ còng lµ ba nguån gèc ®Çu tiªn cña mäi gi¸ trÞ thêi ®iÓm. =) xem c©u 4. C©u 7. LÝ thuyÕt bµn vÒ v« h×nh cña A. Smith. - T− t−ëng tù do Kinh tÕ tËp trung cña häc thuyÕt Kinh tÕ cña Adam. Smith. §iÓm xuÊt ph¸t trong viÖc ph©n tÝch t− t−ëng nµy lµ nh©n tè “con ng−êi kinh tÕ” theo «ng b¶n chÊt cña con ng−êi lµ trao ®æi vµ û lao ®éng cho nhau th× ng−êi ta bÞ chi phèi bëi lîi Ých c¸ nh©n, mçi ng−êi chØ biÕt t− lîi, ch¹y theo t− lîi. Song khi ®ã cã mét “bµn tay v« h×nh”buéc con ng−êi kinh tÕ ®ång thêi ®¸p øng ®−îc lîi Ých x· héi thËm chÝ cßn tèt h¬n ngay c¶ khi hä dù ®Þnh tõ tr−íc. VËy bµn tay v« h×nh lµ g× theo A. Smith ®ã lµ sù ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. ¤ng gäi hÖ thèng c¸c quy luËt ®ã lµ trËt tù tù nhiªn «ng chØ ra ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho c¸c quy luËt kÕt qu¶ ho¹t ®éng lµ “ ph¶i cã sù kh¸c vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ t® hµng ho¸. NÒn kinh tÕ ph¶i ®−îc ph¸t triÓn trªn c¬ së tù do kinh tÕ, tù do mËu dÞch , quan hÖ gi÷a ng−êi víi ng−êi lµ quan hÖ b×nh ®¼ng vÒ kinh tÕ. Theo «ng chØ cã chñ nghÜa t− b¶n míi lµ x· héi cã ®−îc nh÷ng ®iÒu kiÖn nh− vËy, v× vËy chñ nghÜa t− b¶n lµ mét x· héi ®−îc sö dông trªn c¬ së quy luËt tù nhiªn, cßn c¸c x· héi chiÕm h÷u n« lÖ, x· héi phong kiÕn lµ kh«ng b×nh th−êng tõ ®ã «ng cho r»ng Nhµ N−íc kh«ng nªn can thiÖp vµo kinh tÕ theo «ng nhµ n−íc cã c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ quyÒn së h÷u t− nh©n, ®Êu tranh chèng kÎ thï trong vµ ngoµi n−íc. Vai trß nhµ n−íc ®−owwjc thÓ hiÖn khi nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ v−ît qu¸ søc cña doanh nghiÖp. A.Smith cho r»ng chÝnh s¸ch kinh tÕ phï hîp víi trËt tù tù nhiªn lµ tù do c¹nh tranh. * ý nghÜa: + VÒ mÆt lÝ luËn lµ c¬ së ®Ó c¸c nhµ kinh tÕ chÝnh trÞ häc sau ph¸t triÓn. - Trong ph¸i t©n cæ ®iÓn cã lÝ luËn cña M¶. chall -) ®−a ra lÝ thuyÕt c©n b»ng mäi qu¸t. - Chñ nghÜa tù do míi kÕ thõa mäi ph¸t triÓn , ®b lµ kinh tÕÕ tËp thÓ céng hoµ liªn b¨ng ®øc. KÕt hîp nguyªn t¾c tù do víi nguyªn t¾c c«ng b»ng x· héi trªn tt. - Samnellson lµ ng−êi ®· sö dông nªn lÝ thuyÕt vÒ c¬ chÕ thÞ tr−êng tù do c¹nh tranh. + vÒ mÆt thuËn tiÖn: §èi víi n−íc ta chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tõ mét nÒn kinh tÕ chØ huy theo c¬ chÕ tËp thÓ cã sù qu¶n lÝ cña Nhµ n−íc -) c¬ cÊu céng s¶n ®Ó b¶o vÖ tù do kinh tÕ. C©u 8. Keynes lµ ng−êi s¸ng lËp ra lÝ thuyÕt kinh tÕ vÜ m« hiÖn ®¹i. Dïng lÝ thuyÕt viÖc lµm ®Ó chøng minh. Tr¶ lêi. - Theo Keyne, vÊn ®Ò quan träng nhÊt, nguy hiÓm nhÊt ®èi víi chñ nghÜa t− b¶n lµ khèi l−îng thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm. V× vËy vÞ trÝ trung t©m trong lÝ thuyÕt kinh tÕ cña «ng lµ “ lÝ thuyÕt viÖc lµm”. lý thuyÕt cña «ng ®· më ra c¶ mét gia ®×nh míi trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn lÝ luËn kinh tÕ t− b¶n ( c¶ vÒ chøc n¨ng t− t−ëng lÉn thùc tiÔn ). Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn lÝ thuyÕt kinh tÕ vÜ m«, vÒ hÖ thèng ®iÒu tiÕt cña ®−êng Nhµ n−íc, «ng biÓu hiÖn lîi Ých vµ lµ c«ng tr×nh s− cña chñ nghÜa t− b¶n ®−êng Nhµ n−íc. - §Æc ®iÓm næi bËt cña häc thuyÕt Keynes lµ ®−a ra ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vÜ m«. Theo «ng viÖc ph©n tÝch kinh tÕ ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¸c mäi l−îng lín ®Ó t×m ra c«ng cô t¸c ®éng vµo khuynh h−íng, lµm ph¸t triÓn mäi l−îng. - Keynes ®−a ra m« h×nh kinh tÕ vÜ m« víi mäi ®¹i l−îng + §¹i l−îng xuÊt ph¸t: kh«ng ph¸t triÓn hoÆc ph¸t triÓn chËm( nh− c¸c nguån v/c: TL s¶n xuÊt, sè l−îng sl®, tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña chñ nghÜa, c¬ cÊu chÕ ®é x· héi...) + §¹i l−îng kh¶ biÕn ®éc lËp: nh÷ng khuynh h−íng t©m lÝ ( tiÕt kiÖm, t®, ®Çu t−...) nhãm nµy lµ c¬ së ho¹t ®éng cña m« h×nh,lµ ®ßn b¶y cho sù ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. + §¹i l−îng kh¶ biÕn phô thuéc vµo: cô thÓ ho¸ t×nh tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ( sè l−îng, qu¶n gia, thu nhËp qu©n d©n.) R= c+s Q= c+I ⇒I=S R= Q ⇒ viÖc ®iÒu tiÕt vÜ m« nh»m gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp ®ßi hái t¨ng I, gi¶m S. Cã nh− vËy míi gi¶i quyÕt ®−îc khèi l−îng thÊt nghiÖp. * LÝ thuyÕt vÒ viÖc lµm cña Keynes Khi viÖc lµm ph¸t triÓn lªn th× thu nhËp thùc tÕ ph¸t triÓn -) ph¸t triÓn tiªu dïng nh−ng tèc ®é ph¸t triÓn tiªu dïng chËm h¬n tèc ®é ph¸t triÓn thu nh©p nªn cã khuynh h−íng tiÕt kiÖm mét phÇn thu nhËp. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp xÏ bÞ thua lç nÕu sö dông toµn bé sè l−îng lao ®éng t¨ng thªm. NÕu muèn kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy cÇn ph¶i kÝch thÝch quÇn chóng tiªu dïng thªm phÇn tiÕt kiÖm cña hä, vµ cÇn ph¶i cã mét l−îng t¸i b¶n ®Çu t− ®Ó kÝch thÝch c¸c chñ doanh nghiÖp sö dông sè l−îng lao ®éng ph¸t triÓn thªm. Khèi l−îng t¸i b¶n ®Çu t− phô thuéc vµo së thÝch ®Çu t− cña nhµ kinh doanh mµ së thÝch ®Çu t− phô thuéc vµo hiÖu qu¶ giíi h¹n cña TB (hiÖu qu¶ giíi h¹n cña TB cã xu h−íng gi¶m ®Õn khi b»ng l·i suÊt ) do ®ã ®Ó ph©n tÝch lÝ thuyÕt chung vÒ viÖc lµm ph¶i s¸ng tá c¸c lÝ thuyÕt vÒ khuynh h−íng tiªu dïng, hiÖu qu¶ giíi h¹n cña TB. - Khuynh h−íng tiªu dïng giíi h¹n: * Khuynh h−íng tiªu dïng phô thuéc vµo : thu nhËp, nh©n tè kh¸ch quan ¶nh h−ëng tíi thu nhËp sù ho¹t ®éng ph¸t triÓn tiÒn cïng danh nghÜa, sù ph¸t triÓn chªnh lÖch gi÷a thu nhËp víi thu nhËp vËy nh÷ng nh©n tè chñ quan ¶nh h−ëng ®Õn khuynh h−íng nh− dù phßng dïng cho t−¬ng lai. + Khuynh h−íng tiÕt kiÖm phô thuéc vµo : ®éng lùc kinh doanh, ®éng lùc tiÒn mÆt, ®éng lùc c¶i tiÕn vµ ®éng lùc thËn träng vÒ tµi chÝnh. • -) Khuynh h−íng sö dông giíi h¹n lµ khuynh h−íng ph©n chia thu nhËp t¨ng thªm cho tiªu dïng -ký hiªô dc/ dR =) khuynh h−íng nµy cã su h−íng gi¶m dÇn nghÜa lµ cïng víi sù t¨ng lªn cña thu nhËp th× tiªu dïng t¨ng lªn nh−ng víi tèc ®é chËm h¬n, v× phÇn thu nhËp t¨ng thªm ®em ph©n chia cho tiªu dïng Ýt h¬n. Tõ ®ã t¹o kho¶ng c¸ch gi÷a tiªu dïng vµ thu nhËp ®ã lµ tiÕt kiÖm. Khi ®ã khuynh h−íng tiªu dïng giíi h¹n gi¶m dÇn cßn khuynh h−íng tiÕt kiÖm giíi h¹n t¨ng dÇn -) sù thiÕu hôt cÇn t¸c ®éng lµ xu h−íng vÜnh viÔn cña mäi nÒn s¶n xuÊt =) g©y ra khñng ho¶ng, thÊt nghiÖp. - L·i su©t vµ hiÖu qu¶ giíi h¹n cña t− b¶n. + L·i suÊt cña sù tr¶ c«ng cho sè tiÒn vay. Nã lµ phÇn th−ëng cho “së thÝch chi tiªu t− b¶n” trong nÒn kinh tÕ, l·i suÊt tû lÖ nghÞch víi sè l−îng tiÒn cÇn thiÕt trong l−u th«ng ( i t¨ng, I gi¶m). + Theo ®· t¨ng lªn cña vèn ®Çu t− th× “ hiÖu qu¶ cña t− b¶n “ sÏ gi¶m dÇn vµ nã ®−îc gäi lµ “hiÖu qu¶ giíi h¹n cña t− b¶n “ “ vËy hiÖu qu¶ giíi h¹n t− b¶n” lµ quan hÖ gi÷a phÇn lêi triÓn väng ®−îc ®¶m b¶o b»ng ®¬n vÞ bæ sung cña t− b¶n vµ cá phÇn ®Ó s¶n xuÊt ra ®¬n vÞ ®ã. - Sè nh©n ®Çu t− : sè nh©n lµ tØ sè gi÷a tèc ®é t¨ng thu nhËp vµ t¨ng ®Çu t−. Nã xö dông sù gia t¨ng ®Çu t− ®Ó lµm cho gia t¨ng thu nhËp lªn bao nhiªu lÇn. NÕu dR: gia t¨ng thu nhËp DI: gia t¨ng ®Çu t− K: sè nh©n =)K= dR/dI v× ds=dI =) K= dR/dI = dR/dS= dR/dr dR/dR- dC/dR 1 = 1-dC/dR -) M« h×nh sè nh©n ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a gia t¨ng thu nhËp víi gia t¨ng ®Çu t− theo Keynesmçi sù gia t¨ng cña ®Çu t− ®Òu kÐo theo sù gia t¨ng cña cÇu bæ sung cung, cÇu vÒ TLSX. Do vËy lµm t¨ng cÇu tiªu dïng, t¨ng gi¸ hµng, t¨ng viÖc lµm cho c«ng nh©n. TÊt c¶n ®iÒu ®ã lµm cho thu nhËp t¨ng lªn. §Õn l−ît nã, t¨ng thu nhËp l¹i lµ tiÒn ®Ò cho t¨ng ®Çu t− míi. * C¸c tr−êng ph¸i nhÊn m¹nh vai trß cña Nhµ n−íc. - CNTT: Khi chñ nghÜa t− b¶n míi ra ®êi, tµi s¶n ®· dùa vµo Nhµ n−íc ®Ó tÝch luü vèn v× Nhµ n−íc n¾m ®−êng vÒ ngo¹i th−¬ng, ®Ò ra luËt lÖ, c/s, kiÓm so¸t bu«n b¸n gióp ts thu ®−îc lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng . - Häc thuyÕt cña Keynes: tr−íc cuéc khñng ho¶ng 29-33 -) ®−a ra vai trß tÊt yÕu cña Nhµ n−íc. Nhµ n−íc trong c¸c c/s vÜ m« sÏ kh¾c phôc khñng ho¶ng, æn ®Þnh t¨ng kinh tÕ -) nhÊn m¹nh vai trß cña Nhµ n−íc. - Chñ nghÜa tù do Kinh TÕ : Nhµ n−íc chØ can thiÖp vµo kinh tÕ ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh VD: NÒn kinh tÕ ë §øc, Nhµ n−íc can thiÖp theo hai nguyªn t¾c: hç trî vµ t−¬ng hîp. - Samuelson: coi träng c¶ c¬ chÕ tËp thÓ vµ Nhµ n−íc: Nhµ n−íc ph¶i cã chøc n¨ng can thiÖp ®iÒu tiÕt kinh tÕ nh−ng t«n träng quy luËt kinh tÕ kÕt qu¶ cña kinh tÕ tËp thÓ. C©u 9. Vai trß cña Nhµ n−íc trong nÒn kinh tÕ hçn hîp cña Samuelson. Tr¶ lêi. - Nguyªn nh©n: c¬ chÕ tËp thÓ tån t¹i nh÷ng khuyÕt tËt vèn cã nh− « nh÷ng MT mµ doang nghiÖp kh«ng ph¶i tr¶ gi¸ cho sù huû ho¹i ®ã, nh÷ng thÊt b¹i thÞ tr−êng do ®−êng g©y ra, tÖ n¹n nh− khñng ho¶ng, thÊt nghiÖp, ph−¬ng ph¸p thu nhËp bÊt b×nh ®¼ng do hÖ thèng th«ng tin mang l¹i-) cÇn cã sù can thiÖp cña Nhµ n−íc * Vai trß: 4 chøc n¨ng chÝnh. 1. ThiÕt lËp khu«n khæ PL: Cp ®Ò ra c¸c quy t¾c trß ch¬i kinh tÕ mµ c¸c doang nghiÖp, ng−êi tiªu dïng vµ c¶ b¶n th©n CP còng ph¶i tu©n thñ. Bao gåm quy ®Þnh vÒ tµi s¶n , quy t¾c vÒ hîp ®ång, vµ ho¹t ®éng kinh doang tr¸ch nhiÖm vµ c¶ nh÷ng quy ®Þnh trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau , ®ã lµ nh÷ng nguyªn t¾c sö sù chuéc lçi mäi ng−êi ph¶i tu©n theo. 2. Söa ch÷a nh÷ng thÊt b¹i cña tËp thÓ ®Ó t¹p thÓ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶: - Sù can thiÖp cña CP ®Ó h¹n chÕ ®−êng, ®¶m b¶o tÝch hiÖu qu¶ cña c¹nh tranh tËp thÓ - Nhµ n−íc t¸c ®éng bªn ngoµi cïng dÉn ®Õn tÝnh kh«ng hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng thÞ tr−êng vµ ®ßi hái Nhµ n−íc ph¶i can thiÖp. T¸c ®éng bªn ngoµi x¶y ra khi doanh nghiÖp hoÆc con ng−êi t¹o ra chi phÝ lîi Ých cho doang nghiÖp kh¸c hoÆc ng−êi kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c con ng−êi ®ã kh«ng nhËn ®−îc ®óng sè tiÒn cÇn ®−îc tr¶ hoÆc kh«ng ph¶i tr¶. - CÇn ph¶i ®¶m b¶o viÖc s¶n xuÊt c¸c hµng ho¸ c«ng céng. T− nh©n th−êng kh«ng muèn s¶n xuÊt hµng hãa c«ng do lîi Ých giíi h¹n thu ®−îc lµ rÊt nhá, mµ cã nhiÒu hµng hãa c«ng céng cã ý nghÜa víi Qgi¸ nh− Qp, Lp trËt tù trong n−íc... nÕu kh«ng thÓ giao cho t− nh©n ®−îc. Do ®ã cæ phÈn ph¶i s¶n xuÊt hµng hãa c«ng céng. 3. §¶m b¶o sù c«ng b»ng : Sù ph©n ho¸, bÊt b×nh ®¼ng sinh ra tõ c¬ chÕ tËp thÓ lµ tÊt yÕu. CP ph¶i th«ng qua cs ph©n phèi thu nhËp,c«ng cô quan träng nhÊt cña Nhµ n−íc lµ thuÕ luü tiÕn vµ l−íi an toµn b¶o vÖ ng−êi kh«ng may khái bÞ huû ho¹i vÒ kinh tÕ. §«i khi cp trî cÊp tiªu dïng, trî cÊp thÊt nghiÖp. K I L O B O O K . C O M 4. æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«: vÊn ®Ò nan gi¶i c¬ b¶n cña kinh tÕ vÜ m« lµ : kh«ng n−íc nµo trong mét thê gian dµi cã thÓ ®−îc kinh doang tù do, l¹m ph¸t thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm ®Çy ®ñ. NÒn kinh tÕ lu«n gÆp khñng ho¶ng chu k×. Do ®ã cp = b»ng c¸c c«ng cô vÜ m« nh− c/s tµi kho¸, tiÒn tÖ sÏ gãp phÇn æn ®Þnh m«i tr−êng kinh tÕ vÜ m« =) vai trß : duy tr× t¨ng tr−ëng æn ®Þnh, kiÒm chÕ l¹m ph¸t. + Nh−îc ®iÓm cña bµn tay h÷u h×nh ®ã lµ ®−êng, b¶o thñ tr× trÖ, cã nh÷ng khi sai lÇm vÒ ®−êng lèi. Do vËy ph¶i kÕt hîp c¶ hai c¬ chÕ tËp thÓ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ s¶n l−îng, trong khi ®ã cæ phÇn ®iÒu tiÕt tËp thÓ b»ng c¸c ch−¬ng tr×nh thuÕ, chi tiªu vµ luËt lÖ. C©u 10.thêi k× tÝch luü nguyªn thuû cña chñ nghÜa t− b¶n còng lµ thêi k× thèng trÞ cña CNTT Tr¶ lêi. - CNTT lµ hÖ thèng quan ®iÓm t− t−ëng kinh tÕ ®Çu tiªn cña giai cÊp t− s¶n, mµ tr−íc hÕt lµ tÇng líp t− s¶n th−¬ng nghiÖp. Nã ra ®êi trong thêi k× tan ra cña PTSX phong kiÕn. §ã lµ thêi k× chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ gi¶n ®¬n sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ t− b¶n chñ nghÜa hay cßn gäi lµ thêi k× tÝch luü nguyªn thuû t− b¶n. - Thêi k× tÝch luü nguyªn thuû t− b¶n chñ nghÜa lµ thêi k× t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ra ®êi cña PTSX t− b¶n chñ nghÜa. K. M· ®· chØ ra r»ng ®Ó cho chñ nghÜa t− b¶n ra ®êi th× ph¶i cÇn cã hai ®iÒu kiÖn ®ã lµ + TÝch luü ®−îc mét l−îng tiÒn nhÊt ®Þnh ®Ó trë thµnh t− b¶n.+ Ph¶i gi¶i phãng ®−îc sè l−îng ®Ó trë thµnh hµng ho¸ sl®=) quan träng Hai tiÒn ®Ò nµy cã tõ khi kinh tÕ hµng ho¸ ra ®êi , nh−ng sù ra ®êi cña nã rÊt chËm ch¹p v× vËy khi giai cÊp t− s¶n ra ®êi nã sö dông ph−¬ng ph¸p b¹o lùc nh− t−íc ®o¹t nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt nhá, bu«n b¸n n« lÖ da ®en ... §Ó thóc ®Èy nhanh chãng sù ra ®êi cña hai tiÒn ®Ò trªn yªu cÇu tËp thÓ cña thêi k× nµy lµ sù ra ®êi cña chñ nghÜa tËp thÓ, bëi lÏ th−¬ng nghiÖp mang l¹i cho giai cÊp t− s¶n nhiÒu lîi nhuËn. §Æc biÖt trong thêi kú nµy v¬Ý nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa lÝ ®· lµm thóc ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng tõ ®ã cho thÊy sù quan träng cña ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng. =) §ßi hái cã häc thuyÕt nh− vËy =) CNTT thèng trÞ trong thêi k× tÝch luü nguyªn thuû TB. =) VËy vÊn ®Ò tÝch luü tiÒn cã ý nghÜa cùc k× quan träng cho sù ra ®êi cña CNTB CNTT lµ nh©n chøng ®Çu tiªn cho. H·y tÝch luü nguyªn thuû t− b¶n chñ nghÜa. * H¹n chÕ vµ vai trß cña CNTT. - Nhµ n−íc luËn ®iÓm cña CNTT cã rÊt Ýt g/c lÝ luËn vµ th−êng ®−îc nªu lªn d−íi h×nh thøc lêi khuyªn thùc tiÔn vÒ c/s kinh tÕ, lÝ luËn mang nÆng t/c kinh nghiÖm, =) khã trë thµnh lÝ luËn chung ®−îc.( thiÕu tÝnh khoa häc ) - CNTT chØ b¸m s©u ë lÜnh vùc l−u th«ng mµ ch−a ®i s©u vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt nh÷ng kÕt luËn cho r»ng “tÝch luü tiÒn tÖ ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, cßn hµng ho¸ chØ lµ ph−¬ng tiÖn lµm t¨ng ®Þa vÞ tiÒn tÖ” lµ sai lÇm v× l−u th«ng chØ lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nªn chñ nghÜa tËp thÓ chØ ®Õn ®−îc c¸i vá bªn ngoµi mµ ch−a ®i s©u néi dung bªn trong. Hä ch−a thÊy ph¶i qua s¶n xuÊt míi cã lîi nhuËn. - Trong lóc ®¸nh gi¸ cao ngthg, hä ®¸nh gi¸ thÊp vai trß Nhµ n−íc vµ chñ nghÜa. Coi nh− ngµnh trung gian, chñ nghÜa kh«ng ph¶i lµ nguån gèc cña c¶i (trõ chñ nghÜa khai th¸c vµng, b¹c) - Hä ch−a thÊy ®−îc nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan thèng trÞ trong ®êi sèng kinh tÕ. * Vai trß/s : MÆc dï ch−a biÕt ®Õn quy luËt kinh tÕ vµ cßn h¹n chÕ vÒ tÝnh lÝ luËn, nh−ng hÖ thèng quan ®iÓm kinh tÕ cña tr−êng ph¸i TT ®· t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò lÝ luËn kinh tÕ x· héi cho c¸c lÝ luËn kinh tÕ tËp thÓ sau nµy biÓu nµy ë chç hä ®−a ra quan ®iÓm: sù giµu cã kh«ng ph¶i lµ ë gtsd mµ lµ tiÒn. T− t−ëng Nhµ n−íc can thiÖp pkt=) sau nµy vËn dông. - §èi víi tËp thÓ : chØ ra biÖn ph¸p cho giai cÊp t− s¶n tÝch luü ®−îc vèn s©m nhËp vµo lùc l−îng s¶n xuÊt. Muèn tÝch luü ®−îc vèn th× ph¶i lµm kinh tÕ, h¬n n÷a trong c¬ chÕ tËp thÓ ph¶i t¨ng c¶ néi th−¬ng, lÉn ngo¹i th−¬ng c©u11. Monchetien “néi th−¬ng“ mét hÖ thèng èng dÉn, ngo¹i th−¬ng m¸y b¬m. Muèn t¨ng cña c¶i ph¶i cã ngo¹i th−¬ng nhËp dÉn cña c¶i qua néi th−¬ng. tr¶ lêi. - TËp thÓ cña chñ nghÜa tËp thÓ ®ã lµ hä coi träng tiÒn tÖ, hä coi tiÒn tÖ nh− lµ th−íc ®o tiªu chuÈn cña sù giµu cã vµ mäi sù hïng m¹nh cña mét quèc gia. Do ®ã môc ®ich kinh tÕ cña mçi n−íc ®ã lµ ph¶i t¨ng kl tiÒn tÖ. Nhµ n−íc cµng nhiÒu tiÒn th× cµng giµu cã; hä coi hµng ho¸ chØ lµ ph−¬ng tiÖn t¨ng kl tiÒn tÖ. Hä coi tiÒn lµ ®¹i b duy nhÇt cña cña c¶i, tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ mäi hinh thøc hµnh nghÒ ho¹t ®éng nghÒ nghiÖp, nh÷ng ho¹t ®éng nµo mµ kh«ng dÉn ®Õn tÝch luü tËp thÓ lµ ho¹t ®éng kh«ng cã lîi, ho¹t ®éng tiªu cùc. Hä coi nghÒ n«ng lµ mét nghÒ trung gian nh÷ng ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tÝch cùc v× nghÒ n«ng kh«ng lµm t¨ng hay giam cña c¶i, ho¹t ®éng chñ nghÜa th× kh«ng thÓ lµ nguån gèc cña c¶i ( trõ chñ nghÜa khai th¸c vµng b¹c ) do ®ã néi th−¬ng chØ cã t¸c dông di chuyÓn cña c¶i trong n−íc chøc kh«ng thÓ lµm t¨ng cña c¶i trong n−ãc. - Khèi l−îng tiÒn tÖ chØ cã thÓ gia t¨ng = con ®−êng ngo¹i th−¬ng. Trong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng ph¶i thùc hiÖn c/s xuÊt siªu( xuÊt nhiÒu, xuÊt Ýt) Häc thuyÕt träng th−¬ng cho r»ng lîi nhuËn t¹o ra cho lÜnh vùc l−u th«ng nã lµ kÕt qu¶ viÖc mua Ýt b¸n nhiÒu, mua rÎ b¸n ®¾t mµ cã v. =) Ngo¹i th−¬ng lµ ®éng lùc t¨ng kinh tÕ chñ yÕu cña mét n−íc, kh«ng cã ngo¹i th−¬ng kh«ng thÓ t¨ng ®−îc cña c¶i . Ngo¹i th−¬ng ®−îc vÝ nh− m¸y b¬m ®−a l−îng tiÒn n−íc ngoµi vµo trong n−íc =) Quan ®iÓm nµy ®¸nh gi¸ cao ngo¹i th−¬ng xem nhÑ néi th−¬ng v× «ng chØ chó ý ®Õn lÜnh vùc l−u th«ng (T-H-T) mµ ch−a hiÓu ®−îc toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ b−íc chuyÓn cña viÖc t¹o ra lîi nhuËn ®ã lµ do gt s¶n xuÊt =) gi¶i ph¸p sè mét lµ t¨ng c¶ néi th−¬ng vµ ng¹oi th−¬ng. - TÝch luü tiÒn tÖ chØ thùc hiÖn ®−îc d−íi sù gióp ®ì cña Nhµ n−íc. Nhµ n−íc n¾m ®éc quyÒn vÒ ngo¹i th−¬ng, th«ng qua viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lÝ cho c«ng ty th−¬ng m¹i ®éc quyÒn bu«n b¸n víi n−íc ngoµi. C©u 12. Hoµn c¶nh lich sö ra ®êi cña chñ nghÜa tËp thÓ: Tr¶ lêi. - VÒ mÆt lÞch sö: tÝch luü nguyªn thuû cña chñ nghÜa t− b¶n(c©u 10) - VÒ mÆt t− t−ëng: phong trµo phô h−ng chèng t− t−ëng ®en tèi thêi trung cæ, chñ nghÜa duy vËt chèng l¹i c¸c thuyÕt gi¸o duy t©m cña nhµ thê nh− Bruno, Bacon....khoa häc tù nhiªn ph¸t triÓn m¹nh, nh÷ng ph¸t kiÕn ®Þa lÝ(thÕ kØ XV-XVI) t×m ra ch©u Mü, ®i vßng tõ ch©u phi ®Õn ch©u ¸ ®· t¹o ra ®iÒu kiÖn më réng thÞ tr−êng vµ x©m chiÕm thuéc ®Þa(A, P, BAN, TBN...) * C©u ng¹n ng÷” phi th−¬ng bÊt phó” ë ViÖt Nam ta hiÖn nay: - “phi th−¬ng bÊt phó” thÓ hiÖn sù coi träng th−¬ng nghiÖp , nh÷ng vïng nµo t¨ng m¹nh th−¬ng nghiÖp th× kinh tÕ vïng ®ã t¨ng. - Trong ®×ªu kiÖn cña n−íc ta hiÖn nay th× c©u nãi ®ã vÉn cßn phï hîp XuÊt ph¸t tõ mét nÒn kinh tÕ cña n−íc ta cßn l¹c hËu th−¬ng m¹i kh«ng t¨ng (c¶ vÒ néi th−¬ng lÉn ngo¹i th−¬ng ). §· cã thêi k× chóng ta thùc hiÖn c/s “bá quan tr¶ c¸n”®Ó k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ=) lµm cho kinh tÕ thôt lïi so víi thÕ giíi. NÕu kinh tÕ chØ huy theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp ®· lµm cho th−¬ng m¹i kÐm ph¸t triÓn c¶ vÒ néi th−¬ng vµ ngo¹i th−¬ng=) nÒn kinh tÕ yÕu kÐm. §Õn ®¹i héi §¶ng VI(86) Nhµ n−íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, chuyÓn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa =) ®ßi hái ph¶i t¨ng m¹nh th−¬ng m¹i c¶ vÒ néi th−¬ng lÉn ngo¹i th−¬ng =) cã c/s n/th−¬ng cña m×nh. Sau 10 n¨m thùc hiÖn nhg ®Êt n−íc ®· thu ®−îc nhiÒu thµnh tùu kinh tÕ quan träng, chøng tá qu¶n ®iÓm träng th−¬ng lµ ®óng d¾n, ph¶i cã giao l−u víi n−íc ngoµi míi cã ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong n−íc, t¨ng tÝch luü vèn. - Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng kh«ng coi th−¬ng m¹i lµ con ®−êng lµm giÇu duy nhÊt, v× quan ®iÓm träng th−¬ng chØ quan t©m ®Õn mét lÜnh vùc cña kinh tÕ trong s¶n xuÊt ®ã l¸ l−u th«ng mµ th«i. Mµ ta cÇn ph¶i biÕt kÕt hîp gi÷a t¨ng träng th−¬ng víi t¨ng nÒn chñ nghÜa vµ Nhµ n−íc trong n−íc coi nhµ n−íc lµ thÕ m¹nh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®−îc thÓ hiÖn: TLSX T-H SL§+ ...s¶n xuÊt....H....T =) Trong l©u dµi chóng ta ph¶i chó träng t¨ng s¶n xuÊt vµ coi l−u th«ng lµ m«i giíi mµ th«i. C©u 12. “Th−¬ng m¹i lµ hßn ®¸ thö vµng ®Ó thö sù phån thÞnh cña mét quèc gia, kh«ng cã phÐp nµo ®Ó kiÕm tiÒn trõ th−¬ng m¹i“ Tr¶ lêi. *Hoµn c¶nh ra ®êi: - Ra ®êi trong giai ®o¹n thÓ kØ XVII - giai ®o¹n häc thuyÕt vÒ b¶ng c©n ®èi th−¬ng m¹i. §¹i biÓu ®iÓn h×nh lµ Thomas Mun (1571- 1641). Gi¸m ®èc c«ng ty §«ng Ên. Ho¹t ®éng cña c«ng ty nµy ®· dÉn ®Õn viÖc xuÊt khÈu rÊt nhiÒu kim khÝ, ®iÒu mµ häc thuyÕt tiÒn tÖ ph¶n ®èi ( häc thuyÕt tiÒn tÖ gi÷ ®Ó l−îng tiÒn kh«ng ra n−íc ngoµi ) - B¶ng c©n ®èi th−¬ng m¹i “ chóng ta ph¶i gi÷ v÷ng nguyªn t¾c lµ hµng n¨m b¸n cho ng−êi n−íc ngoµi l−îng hµng ho¸ lín h¬n sè l−îng chóng ta ph¶i mua vµo cña hä ®Ó ®¹t ®−îc sù c©n ®èi ®ã «ng khuyªn më réng c¬ së cho c«ng nh©n, thu hÑp tiªu dïng qu¸ møc hµng tiªu dïng cña n−íc ngoµi, ®Èy m¹nh c¹nh tranh =) h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l−îng hµng ho¸ Anh. Theo quan ®iÓm cña «ng viÖc xuÊt khÈu tiªn nh»m môc ®Ých bu«n b¸n lµ chÝnh ®¸ng. Bëi v× “ vµng ®Î ra th−¬ng m¹i, cßn th−¬ng m¹i lµm ra tiÒn t¨ng lªn” t×nh tr¹ng tiÒn thõa th·i trong n−íc lµ cã h¹i, lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng cao. * NhËn xÐt - §óng: trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ : VËn dông nh− n−íc ta hiÖn nay. - Sai: ch−a ®Ò cËp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (gièng cÇu trªn) *ý nghÜa: §èi víi n−íc ta trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ tÝch luü vèn hiÖn nay cÇn t¨ng th−¬ng m¹i, cßn vÒ l©u dµi cÇn t¨ng s¶n xuÊt (gièng c©u 11) c©u 13. “ Khèi l−îng tiÒn tÖ chØ cã thÓ gia t¨ng b»ng con ®−êng ngo¹i th−¬ng, trong häat ®éng ngo¹i th−¬ng ph¶i thùc hiÖn cs xuÊt siªu“ tr¶ lêi. - §Ó cã thÓ tÝch luü tiÒn tÖ ph¶i th«ng qua ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, tr−íc hÕt lµ ngo¹i th−¬ng. Trong ngo¹i th−¬ng ph¶i thùc hiÖn xuÊt siªu, tiÒn sinh ra trong l−u th«ng, qua trao ®æi kh«ng ngang gi¸ (quan ®iÓm cña chñ nghÜa tËp thÓ). - B¶ng c©n ®èi th−¬ng m¹i. Trong bu«n b¸n th−¬ng m¹i ph¶i ®¶m b¶o xuÊt siªu ®Ó cã chªnh lÖch t¨ng tÝch luü tiÒn, T.Mun viÕt: “Chóng ta ph¶i th−êng xuyªn gi÷ v÷ng nguyªn t¾c lµ hµng n¨m b¸n cho ng−êi n−íc ngoµi sè l−îng hµng ho¸ lín h¬n sè l−îng hµng ho¸ chóng ta ph¶i mua cña hä”. NÕu H1- T- H2=) H1>H2 T1- H - T2=) T1>T2 K I L O B O O K . C O M - §Ó cã xuÊt siªu hä cho r»ng chØ xuÊt siªu thµnh phÈm chø kh«ng xuÊt khÈu nguyªn liÖu, thùc hiÖn th−¬ng m¹i trung gian, mang tiÒn ra n−íc ngoµi ®Ó mua rÎ ë n−íc nµy b¸n ®Êt ë n−íc kh¸c, thùc hiÖn c/s thuÕ qun b¶o hé, nh»m kiÓm so¸t hµng ho¸ nhËp khÈu, khuyªn khÝch t¨ng hµng ho¸ xuÊt khÈu. - Quan ®iÓm nµy còng sai lÇm v× chØ t¨ng. - ChØ dïng trong ®iÒu kiÖn t¨ng kinh tÕ c©u 14. Häc thuyÕt vÒ s¶n phÈm thuÇn tuý cña ph¸i träng n«ng tr¶ lêi. - §©y lµ lÝ thuyÕt träng t©m cña tr−êng ph¸i träng n«ng. - “ S¶n phÈm thuÇn tuý lµ sè chªnh lÖch gi÷a hai s¶n phÈmvµ chi phÝ s¶n xuÊt. Nã lµ sè dâi ra ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt. Nã ®−îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp” - Nh÷ng ng−êi träng n«ng cho r»ng “ chñ nghÜa kh«ng t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý” theo T.Ques ney cã hai nguyªn t¾c h×nh thµnh gi¸ trÞ t−¬ng øng víi hai lÜnh vùc chñ nghÜa vµ Nhµ n−íc. + Trong lÜnh vùc Nhµ n−íc, gi¸ trÞ hµng hãa = mäi cp, bao gåm, cp vÒ h¹t gièng, cp vÒ sóc vËt cÇy kÐo, tiÒn l−¬ng c«ng nh©n, tiÒn l−¬ng nhµ t− b¶n kinh doanh n«ng nghiÖp, cp bæ xung cña TBTN céng víi s¶n phÈm thuÇn tuý. Nh− vËy, s¶n phÈm thuÇn tuý chØ t¹o ra trong lÜnh vùc Nhµ n−íc + Trong lÜnh vùc c«ng nh©n, gi¸ trÞ hµng hãa = mäi cp, bao gåm cp vÒ nguyªn liÖu, tiÒn l−¬ng c«ng nh©n, tiÒn l−¬ng nhµ t− b¶n c«ng nghiÖp vµ cp bæ xung cña TBTN=) kh«ng t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. Nguyªn nh©n: + Trong c«ng nh©n: Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm míi chØ lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp gi¶n ®¬n nh÷ng nguyªn tè cò mµ kh«ng cã sù t¨ng thªm vÒ chÊt nªn kh«ng t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. + Trong Nhµ n−íc: Nhê cã sù t¸c ®éng cña tù nhiªn nªn cã sù t¨ng thªm vÒ chÊt , t¹o ra chÊt míi -) t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. VD: Khi reo mét h¹t lóa -)træ b«ng -) cho hµng chôc h¹t lóa míi. §ã lµ sù t¨ng thªm vÒ chÊt vµ nh− vËy chØ cã lÜnh vùc nhµ n−íc míi t¹o ra s¶n phÈm thuÇn tuý. - C«ng lao cña Quesney lµ ®· cho r»ng s¶n phÈm thuÇn tuý ®−îc t¹o ra trong nh÷ng ngµnh n«ng nghiÖp nghÜa lµ «ng còng ®· g¾n viÖc t×m tßi s¶n phÈm thuÇn tuý víi lÜnh vùc s¶n xuÊt ( kh¸c víi chñ nghÜa tËp thÓ lµ trong lÜnh vùc l−u th«ng)=) ®Æt vÊn ®Ò mét c¸ch khoa häc . - Tuy nhiªn ch−a gi¶i quyÕt triÖt ®Ó: - Ph¸i träng n«ng ®· gi¶i thÝch cña c¶i theo kiÓu tù nhiªn chñ nghÜa( tr−êng ph¸i tù nhiªn) vµ ®· thôt lïi mét b−íc so víi CNTT. Ph¸i träng n«ng ®· tÇm th«ng ho¸ kh¸i niÖm cña c¶i, kh«ng thÊy ®−îc tÝnh chÊt hai mÆt cña nã “hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ”. Quesnay sai lÇm khi coi nhµ n−íc lµ nguån lîi duy nhÊt -) cp vµ còng chØ mang h×nh thøc -) ch−a chØ ra b/c mµ chØ m« t¶, liÖt kª nh÷ng c¸i bªn ngoµi C©u 15. Chñ nghÜa tù do kinh tÕ =) chñ nghÜa tù do kinh tÕ lµ c¸c lÝ thuyÕt coi nÒn kinh tÕ TBCN lµ hÖ thèng ho¹t ®éng tù ®éng, do c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan tù ph¸t ®iÒu tiÕt. T− t−ëng c¬ b¶n cña nã lµ tù do kinh doanh, tù do tham gia thÞ tr−êng, chèng l¹i sù can thiÖp cña Nhµ n−íc vµo kinh tÕ * Nhµ n−íc ng−êi ®Ò x−íng ra t− t−ëng do kinh tÕ lµ c¸c nhµ kinh tÕ häc t− s¶n cæ ®iÓn, b¾t ®Çu lµ W.Pehy thõa nhËn vµ t«n träng c¸c quy luËt kinh tÕ, kÕt qu¶ v¹ch ra ml hÖ phô thuéc, nh©n qu¶ gi÷a c¸c sóc vËt, hiÖn t−îng. ¤ng viÕt “trong c/s vµ trong kinh tÕ” phj¶i tÝnh ®Òu nh÷ng qu¸ tr×nh tù nhiªn, kh«ng nªn dïng hµnh ®éng c−ìng bøc ®Ó chèng l¹i qu¸ tr×nh ®ã thõa nhËn qu¸ tr×nh tù do c¸ nh©n vµ ®æi tù do c¹nh tranh. * T− t−ëng tù do kinh tÕ nµy ®−îc tiÕp tôc t¨ng trong tp nghiªn cøu vÒ “nguyªn nh©n vµ b¶n chÊt giµu cã cña c¸c d©n téc” cña A. Simith lý thuyÕt vÒ “con ng−êi kinh tÕ”vµ bµn tay v« h×nh cña A.S ®· chøng tá c¸c quy luËt kÕt qu¶ tù ph¸t ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ mµ kh«ng cÇn cã sù can thiÖp cña Nhµ n−íc(theo A.S) * Ricardo tiÕp tôc lÝ luËn cña A.simth vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng quy luËt kinh tÕ vµ t«n träng tù do kinh tÕ. - Tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn tiÕp tôc kÕ thõa vµ t¨ng, tiªu biÓu lµ Leno Wlras vµ Marshall. + L.Walras (tr−êng ph¸i thµnh Lausanre- Thuþ sÜ) -Lý thuyÕt vÒ gi¸ c¶: chñ tr−¬ng ph©n tÝch thÞ tr−êng tù do c¹nh tranh. - Lý thuyÕt c©n b»ng mäi tæng qu¸t: ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn t− t−ëng “bµn tay v« h×nh” cña A.S. ®ã lµ tr¹ng th¸i c¬ b¶n cña c¶ ba t− t−ëng: t− t−ëng hµng ho¸, t− t−ëng t− b¶n vµ t− t−ëng lao ®éng nã ®−îc thùc hiÖnth«ng qua dao ®éng tù ph¸t cña c-c vµ gi¸ c¶ hµng hãa trªn thÞ tr−êng. + A. Marshall: (tr−êng ph¸i Cambrige-anh) lý thuyÕt cung cÇu vµ gi¸ c¶ c©n b»ng trªn thÞ tr−êng tù do c¹nh tranh-) tù ®iÒu tiÕt -) gi¸ c¶ lµ sù va ch¹m gi÷a...-) t¹o ra gi¸ c¶. * Chñ nghÜa tù do míi tiÕp tôc t¨ng lÝ luËn cña chñ nghÜa tù do cò. T− t−ëng c¬ b¶n cña chñ nghÜa tù do míi ®ã lµ c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n−íc ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. KhÈu hiÖu cña t− t−ëng nhiÒu h¬n, Nhµ n−íc can thiÖp Ýt h¬n. LÝ thuyÕt kinh tÕ cña chñ nghÜa tù do míi t¨ng m¹nh ë céng hoµ liªn b¨ng §øc d−íi h×nh thøc kinh tÕ tËp thÓ x· héi , chñ nghÜa c¸ nh©n míi ë Anh, chñ nghÜa b¶o thñ míi ë Mü, chñ nghÜa giíi h¹n ë ¸o .... §Æc biÖt ë §øc “kÕt hîp nguyªn t¾c tù do víi nguyªn t¾c c©n b»ng x· héi trªn tËp thÓ” * Samuellson: (kinh tÕ hh tr−êng ph¸i chÝnh ho¹t ®éng). Chñ tr−¬ng t¨ng kinh tÕ ph¶i dùa vµo c¶ hai bµn tay lµ c¬ chÕ thÞ tr−êng vµ Nhµ n−íc”®iÒu hµnh mét nÒn kinh tÕ kh«ng cã c¶ cæ phÇn lÉn tËp thÓ còng nh− ®Þnh vç tay b»ng mét bµn tay) =) CN tù do kinh tÕ ngµy cµng ®−îc ph¸t triÓn qua nhiÒu n¨m, nhiÒu thÕ hÖ, nh÷ng tr−êng ph¸i vµ cã ý nghÜa tÝch cùc nh− ngµy nay. =) ý nghÜa víi ViÖt Nam c©u16 .Quan ®iÓm cña Samnelson vÒ vai trß cña huyÕch tõ bªn ngoµi ®èi víi sù t¨ng tr−ëng ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn: tr¶ lêi. Theo lÝ thuyÕt nµy, ®Ó t¨ng tr−ëng kinh tÕ nãi chung cÇn ®¶m b¶o bèn yÕu tè lµ nh©n lùc, tµi nguyªn tù nhiªn, c¬ cÊu t− b¶n vµ kü thuËt. * vÒ nh©n lùc: - ë n−íc nghÌo, tuæi thä trung b×nh cña ng−êi d©n thÊp(57-58 tuæi ) do ®ã ph¶i kiÓm so¸t bÖnh tËt, n©ng cao søc khoÎ vµ chÊt l−îng dinh d−ìng ®Ó hä lµm viÖc cã n¨ng suÊt cao h¬n-) ph¶i sö dông bÖnh viÖn, hÖ thèng b¶o vÖ søc khoÎ. - Sè ng−êi mï ch÷ chiÕm 32- 52%. §Çu t− c«ng t¸c xo¸ n¹n mï ch÷, trang bÞ kÜ thuËt míi cho n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, ®µo t¹o nh©n lùc t¹i n−íc ngoµi c¸c lao ®éng n«ng th«n cã n¨ng suÊt thÊp -) chuyÓn sang chñ nghÜa . * VÒ tù nhiªn thiªn nhiªn: - C¸c n−íc nghÌo th−êng cã ®Êt ®ai chËt hÑp, kho¸ng s¶n Ýt ái so víi sè d©n ®«ng tµi nguyªn quan träng nhÊt cña c¸c n−íc nµy lµ ®Êt n«ng nghiÑep, viÖc sö dông ®Êt ®ai sÏ gãp phÇn lµm t¨ng tµi s¶n quèc d©n. Do ®ã ph¶i cã chÕ ®é ®Êt ®ai, ph©n bãn, canh t¸c thùc hiÖn t− h÷u ho¸ ®Êt ®ai ®Ó kÝch thÝch chñ tr¹i ®Çu t− vèn vµ kÜ thuËt. * vÒ c¬ cÊu t− b¶n: muèn cã t− b¶n ph¶i tÝch luü vèn, nh−ng ë n−íc nghÌo nguån sö dông lao ®éng thÊp, chØ ®¶m b¶o cho d©n c− ë møc sèng tèi thiÓu, kh«ng cã tiÕt kiÖm, do ®ã kh«ng cã vèn ®Ó ®Çu t− x©y dùng, t¨ng c¬ cÊu h¹ tÇng. §Ó cã TB th× ph¶i vay vèn n−íc ngoµi. HiÖn nayTB víi c¸c n−íc vÉn cßn ®ang rÊt nan gi¶i. Phong trµo gi¶i phãng d©n téc lµ mèi nghi ng¹i v¬i c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi, trong khi n−íc nghÌo vÉn cßn nî lín vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî c¶ gèc lÉn l·i. * VÒ kü thuËt: cã tr×nh ®é kü thuËt rÊt kÐm, nh−ng cã kh¶ n¨ng b¾t ch−íc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ cña c¸c n−íc ®i tr−íc.§©y lµ con ®−êng rÊt hiÖu qu¶ ®Ó t¨ng kinh tÕ. =) Chung quy l¹i c¸c n−íc nghÌo vÉn v−íng ph¶i c¸i vßng luÈn quÈn cña sù nghÌo khæ. TiÕt kiÖmvµ ®t− thÊp thu nhËp tèc ®é tÝch bqthÊp luü vèn thÊp N¨ng suÊt ThÊp C©u 17.Nhµ n−íc ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña lÝ thuyÕt Keynes. Keyres(1884-1946) lµ mét nhµ kinh tÕ häc ng−êi anh. Thµnh phè næi tiÕnglµ “lÝ thuyÕt chung vÒ viÖc lµm n¨ng suÊt vµ tiÒn tÖ” (1936) ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña häc thuyÕt Keynes. - KÞch liÖt phª ph¸n c/s kinh tÕ cña chñ nghÜa b¶o thñ. ¤ng kh«ng ®ång ý víi quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i “cæ ®iÓn vµ t©n cæ ®iÓn” vÒ sù c©n b»ng kinh tÕ dùa trªn c¬ së tù ®iÒu tiÕt cña thÞ tr−êng. Theo «ng, muèn cã c©n b»ng Nhµ n−íc ph¶i can thiÖp vµo kinh tÕ. - VÊn ®Ò quan träng nhÊt, nguy hiÓm nhÊt lµ khèi l−îng thÊt nghiÖp vµ viÖc lµm. VÞ trÝ trung t©m trong häc thuyÕt cña «ng lµ lÝ thuyÕt “viÖc lµm”. Trong ®ã kÓ ®Õn lÝ thuyÕt kinh tÕ vÜ m«, vÒ hÖ thèng ®iÒu tiÕt cña ®−êng Nhµ n−íc, «ng biÓu hiÖn lîi Ých vµ lµ c«ng tr×nh s− cña chñ nghÜa t− b¶n ®−êng Nhµ n−íc. - Theo «ng, viÖc ph©n tÝch ph¶i b¾t nguån tõ nh÷ng tæng l−îng lín ®Ó nghiªn cøu ml hÖ gi÷a c¸c tæng l−îng vµ khuyªnh h−íng chuyÓn biÕn cña chóng ®Ó t×m ra khuynh h−íng, c«ng cô t¸c ®éng vµo nh÷ng khuynh h−íng lµm lu«n thay ®æi tæng l−îng. M« h×nh kinh tÕ cña «ng gåm ba ®¹i l−îng: + §¹i l−îng xuÊt ph¸t : kh«ng biÕn ®æi hoÆc biÕn ®æi chËm. §ã lµ nh÷ng nguånv/c tlsx, møc ®é trang bÞ kÜ thuËt , tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cña chñ nghÜa, c¬ cÊu cña chÕ ®é x· héi . + §¹i l−îng kh¶ biÕn ®éc lËp: lµ nh÷ng khuynh h−íng t©m lÝ (tiÕt kiÖm, tiªu dïng, ®Çu t−...)nhãm nµy lµ c¬ së ho¹t ®éng cña m« h×nh, lµ ®ßn b¶y cho sù häat ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. +§¹i l−îng kh¶ biÕn phô thuéc : cô thÓ ho¸ t×nh tr¹ng cña nÒn kinh tÕ (sè l−îng quèc gia, thu nhËp quèc d©n)-) R=C+S Q= C+I =) I=S R=Q - LÝ thuyÕt cña Keyns®¸nh gi¸ cao vai trß cña tiªu dïng vµ trao ®æ, coi t¸c dông vµ trao ®æi lµ nhiÖm vô sè mét mµ nhµ kinh tÕ häc ph¶i gi¶i quyÕt. Theo «ng,cïng víi sù t¨ng lªn cña viÖc lµm th× còng cã sù t¨ng lªn cña thu nhËp vµ do ®ã cã sù t¨ng lªn cña tiªu dïngvµ do ¸o cÇu cã hiÖu qu¶ gi¶m xuèng.®©y lµ nguyªn nh©n g©y ra khñng ho¶ng, thÊt nghiÖp,tr× trÖ trong nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa. V× thÕ ®Ó ®Èy m¹nh s¶n xuÊt b¶o ®¶m c©n ®èi cung cÇu th× ph¶i n©ng cÇu t¸c dông lªn, t×m biÖn ph¸p kÝch thÝch cÇu cã hiÖu qu¶ chÝnh v× thÕ lÝ thuyÕt cña Keynes cßn ®−îc gäi lµ lÝ thuyÕt trong cÇu. - Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p luËn cña Keynes lµ siªu h×nh, «ng cho r»nglÝ thuyÕt nµy ®óng víi mäi chÕ ®é x· héi. * LÝ thuyÕt vÒ sù can thiÖp cña Nhµ n−íc vµo kinh tÕ cña Keyns. K I L O B O O K . C O M - §Çu t− Nhµ n−íc. Sù t¨ng gi¸ cña Nhµ n−íc vµo kinh tÕ sÏ lµm t¨ng ®Çu t− t− nh©n còng nh− t¨ng tiªu dïng cña Nhµ n−íc lªn. V× vËy lµm cho cÇn cã hiÖu qu¶ tiÕn s¸t víi ®−êng biÕn ®æi cña thu nhËp. Nhê vËy mµ t¨ng C, t¨ng Y chèng khñng ho¶ng vµ thÊt nghiÖp. - Sö dông hÖ thèng tµi chÝnh - TÝn dông vµ l−u th«ng tiÒn tÖ. + KÝch thÝch lßng tin, tÝnh l¹c quan vµ tÝch cùc ®Çu t− cña nhµ kinh doanh. L¹m ph¸t lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó kÝch thÝch thÞ tr−êng mµ kh«ng g©y ra nguy hiÓm(cã kiÓm so¸t) ddÓ t¨ng gi¸ c¶. + §Ó bï ®¾p thiÕu hôt ng©n s¸ch Nhµ n−íc-) chñ tr−¬ng in thªm tiÒn®Ó cÊp ph¸t cho ng©n s¸ch ho¹t ®éng, më réng ®Çu t− Nhµ n−íc vµ ®¶m b¶o chi tiªu cho cæ phÇn. + Sö dông c«ng cô thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ : t¨ng thuÕ ®Ó ®iÒu tiÕt bít mét phÇn tiÕt kiÖm tõ thu nhËp cña ng−êi lao ®éng , ®−a vµo ng©n s¸ch ®Ó Nhµ n−íc më r«ng ®Çu t−, gi¶m thuÕ víi nhµ ®Çu t− ®Ó t¨ng ®Çu t−. - T¹o viÖc lµm, më nhiÒu h×nh thøc ®Çu t− ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, chèng khñng ho¶ng, cã thÓ víi nghÒ ¨n b¸m nh− s¶n xuÊt vò khÝ, ch¹y ®ua vò trang. - KhuyÕn khÝch tiªu dïng, khuyªn khÝch tiªu dïngc¸ nh©n ®èi víinhµ t− s¶n, tÇng líp giµu cã vµ ng−êi nghÌo. C©u 18. C¬ chÕ thÞ tr−êng ®−îc Samuelson ®Ò cËp trong lÝ thuyÕt vÒ nÒn kinh tÕ hçn hîp. Tr¶ lêi. - C¬ chÕ tËp thÓ lµ mét h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ, trong ®ã c¸ nh©n ng−êi tiªu dïng vµ c¸c nhµ kinh doanh t¸c ®éng lÉn nhau qua thÞ tr−êng®Ó x¸c ®Þnh vÊn ®Ò trung t©mcña tæ chøc kinh tÕ lµ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh− thÕ nµo? s¶n xuÊt cho ai? C¬ chÕ tËp thÓ kh«ng ph¶i lµ mét sù hçn ®én mµ lµ mét trËt tù kinh tÕ. - TËp thÓ lµ mét qu¸ tr×nh mµ trong ®ã ng−êi mua vµ ng−êi b¸n mét thø hµng ho¸ t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l−îng hµng ho¸. - Hµng ho¸ bao gåm: Hµng tiªu dïng, dÞch vô vµ yÕu tè s¶n xuÊt nh− ®Êt ®ai, lao ®éng , TB tõ ®ã h×nh thµnh nªntËp thÓ hµng tiªu dïng vµ tËp thÓ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. - Trong c¬ chÕ thÞ tr−êng cã mét hÖ thèng tù t¹o ra sù c©n ®èi gi÷a gi¸ c¶ vµ s¶n xuÊt. NÕu mét lo¹i hµng ho¸ cã nhiÒu ng−êi mua th× ng−êi b¸n xÏ t¨ng gi¸ ®Ó ph−¬ng ph¸p mét l−îng cung h¹n chÕ, gi¸ c¶ t¨ng sÏ thóc ®Èy ng−êi s¶n xuÊt lµm ra nhiÒu hµng ho¸ h¬n, cã khi nhiÒu hµng ng−êi b¸n l¹i h¹ gi¸-) sè ng−êi mua hµng l¹i t¨ng lªn vµ cø tiÕp tôc nh− vËy. - Nãi ®Õn c¬ chÕ thÞ tr−êng lµ ph¶i nãi ®Õncung cÇu hµng ho¸. §ã lµ cung cÇu cña hai lùc l−îng ng−êi b¸n vµ ng−êi mua trªn thÞ tr−êng. Sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®· lµm cho tr¹ng th¸i cña cung cÇn th−êng xuyªn biÕn ®æi vµ ®ã còng chÝnh lµ néi dung quy luËt c-c hµng ho¸. - Trong nÒn kinh tÕ tËp thÓ, lîi nhuËn lµ ®éng lùc chi phèi ho¹t ®éng cña ng−êi kinh doanh. HÖ thèng thÞ tr−êng lu«n ph¶i dïng l·i, lç ®Ó quan ®iÓm ba vÊn ®Ò: c¸i giµ, thÕ nµo, cho ai. - Kinh tÕ tËp thÓ ph¶i ®−îc ho¹t ®éng trong m«i tr−êng c¹nh tranh do c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan chi phèi. - TËp thÓ ®−îc chia lµm hai phÇn * TËp thÓ hµng ho¸ vµ dÞch vô (tËp thÓ ®Çu ra) * TËp thÓ yÕu tè s¶n xuÊt (tËp thÓ ®Çu vµo) + Trªn tËp thÓ ®Çu vµo: doanh nghiÖp lµ søc cÇu, cÇn cña doanh nghiÖp vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®−îc tu©n theo nguyªn t¾c Ých lîi giíi h¹n, hé gia ®×nh lµ søc cung, cÇu vÒ hµng ho¸ tiªu dïng vµ dÞch vô cña hé gia ®×nh còng tu©n theo nguyªn t¾c Ých lîi giíi h¹n. - §ång tiÒn vËn ®éngtheo quy tr×nh vßng trßn khÐp kÝn. Víi c¬ chÕ vËn ®éng nh− vËy cña tËp thÓ, khi diÔn ra sù biÕn ®æi. V× vËy nÒn kinh tÕ sÏ ®¹t ®−îc mét sù c©n ®èi chung. Sù t¨ngdiÔn ra nhÞp nhµng tr«i ch¶y. - C¬ chÕ thÞ tr−êng lµm cho nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng n¨ng ®éng, thóc ®Èy lùc l−îng s¶n xuÊt t¨ng nhanh chãng, t¹o nhiÒu hµng ho¸ vµ dÞch vô, t¨ng viÖc lµm, ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu v/c Tuy nhiªn c¬ chÕ thÞ tr−êng kh«ng kh¾c phôc ®−îc khuyÕt tËt vèn cã cña nã: kh«ng nhiÒu thÊt b¹i thÞ tr−êng, tÖ n¹n, ph−¬ng ph¸p thu nhËpkh«ng ®Òu. =) Do ®ã ph¶i kÕt hîp “Bæ tóc v¨n ho¸”vµ “bæ tóc hµng ho¸” nh− thuÕ kho¸, chi tiªu vµ luËt lÖ cña cp. * Trong sù t¨ng cña kinh tÕ häc TS, tr−êng ph¸i nhÊn m¹nh c¬ chÕ tËp thÓ lµ: - Tr−êng ph¸i cæ ®iÓn: nguyªn lý”bæ tóc v¨n ho¸” cña A.Smith. - Tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn: + Marshall: lÝ thuyÕt cung cÇu vµ gi¸ c¶ c©n b»ng. + Walras: lÝ thuyÕt vÒ sù c©n b»ng tæng qu¸t. - Tr−êng ph¸i tù do míi: ®Øªn h×nh lµ nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi ë c«ng hoµ liªn b¨ng §øc. - Samuelson: coi träng c¶ kinh tÕ tËp thÓ vµ Nhµ n−íc. C©u 19. §Æc ®iÓm cña chñ nghÜa tù do míi. Tr¶ lêi. - Sù ra ®êi: tõ nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kØ XX trë vÒ tr−íc lµ thêi k× cña chñ nghÜa tù do cò. Víi sù ph¸t triÓncña chñ nghÜa t− b¶n ®−êng Nhµ n−íc vµ sù xuÊt hiÖn cña lÝ thuyÕt Keynes, lÇn ®Çu tiªn tr−êng ph¸i kinh tÕ tù do mÊt ®Þa vÞ thèng trÞ. Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thêi gian(29-33) cµng lµm tan r· t− t−ëng cña tr−êng ph¸i tù do kinh tÕ. Thªm vµo ®ã nh÷ng thµnh tùu qu¶n lÝ kinh tÕ theo kÐt hîp cña c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa cµng t¸c ddéng m¹nh mÏ tíi t− t−ëng tù do tr−íc bèi c¶nh ®ã, c¸c nhµ kinh tÕ häc ts ph¶i ®æi l¹i hÖ thèng lÝ thuyÕt tù do kinh tÕ cho thÝch hîp víi t×nh h×nh míi-) chñ nghÜa tù do míi xuÊt hiÖn. - Chñ nghÜa tù do míi lµ mét trong nh÷ng trµo l−u t− t−ëng t− s¶n hiÖn ®¹i. Hä muèn ¸p dông vµ kÕt hîp tÊt c¶ c¸c quan ®iÓm còng nh− ph−¬ng ph¸p luËn cña tr−êng ph¸i tù do cò, tr−êng ph¸i träng th−¬ng míi, tr−êng ph¸i Keyns thµnh mét hÖ t− t−ëng míi ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa . - T− t−ëng c¬ b¶n cña chñ nghÜa tù do míi lµ c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n−íc ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh. KhÈu hiÖu cña hä lµ thÞ tr−êng nhiÒu h¬n, nhµ n−íc can thiÖp Ýt h¬n hä ®Æc biÖt nhÊn m¹nh yÕu tè t©m lÝ cña c¸c c¸ nh©n q®s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. * Häc thuyÕt vÒ nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi ë c«ng hoµ liªn b¨ng §øc: - Theo c¸c nhµ kinh tÕ häc c«ng hoµ liªn b¨ng §øc, nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi kh«ng ph¶i lµ sù kÕt hîp gi÷a nÒn kinh tÕ tËp thÓ häat ®éng theo ph−¬ng thøc cò cña chñ nghÜa t− b¶n tr−íc ®©y vµ nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa cã kÕ ho¹ch thµnh mét thÓ thèng nhÊt. Nã lµ nÒn kinh tÕ tËp thÓ , theo nh− c¸ch diÔn ®¹t cña Muller- ArmacK thÓ hiÖn mét chÕ dé cã môc tiªu “kÕt hîp nguyªn t¾c tù do víi nguyªn t¾c c«ng b»ng x· héi trªn thÞ tr−êng” Nguyªn t¾c tù do vµ nguyªn t¾c c«ng b»ng x· héi ®−îc kÕt hîp mét c¸ch chÆt chÏ trong khu«n khæ môc tiªu cña nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi. Môc tiªu thÓ hiÖn ë chç, mét mÆt khuyÕn khÝch vµ ®éng viªn nh÷ng ®éng lùc do s¸ng kiÕn c¸ nh©n ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých cña nÒn kinh tÕ, mÆt kh¸c nã cè g¾ng lo¹i trõ nh÷ng hiÖn t−îng tiªu cùc khi ®iÒu kiÖn cho phÐp, vËn dông sù nghÌo khæ cña mét sè tÇng líp d©n c−, l¹m ph¸t, thÊt nghiÖp. - S¸u tiªu chuÈn cña kinh tÕ tËp thÓ x· héi. + §¶m b¶o quyÒn tù do c¸ nh©n. + §¶m b¶o c«ng b»ng x· héi + Cã c¬ së kinh doanh theo chu k×. + Xö dông c¬ sá t¨ng tr−ëng nh»m t¹o ra khu«n khæ p/y vµ kÕt cÊu h¹ tÇng cÇn thiÕt ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ liªn tôc. + Thùc hiÖn c¬ së c¬ cÊu thÝch hîp. + §¶m b¶o tÝnh t−¬ng hîp cña tËp thÓ. -C¹nh tranh: c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ ®−îc coi lµ mét yÕu tè trung t©m vµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong hÖ thèng kinh tÕ tËp thÓ x· héi ë §øc. Kh«ng cã nã th× kh«ng cã nÒn kinh tÕ tËp thÓ x· héi. C¹nh tranh cã hiÖu qu¶ víi t− c¸ch lµ mét qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña tËp thÓ, ®ßi hái ph¶i cã sù b¶o hé vµ hç trî cña cæ phÇn . §Ó duy tr× c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ cÇn t«n träng quyÒn tù do cña c¸c xÝ nghÞªp trong c¹nh tranh c¸c xÝ nghiÖp cã c¬ héi thµnh c«ng, vµ cã thÓ gÆp rñi do. Chøc n¨ng cña c¹nh tranh + Sö dông nguån tµi nguyªn mét c¸ch tèi −u. + KhuyÕn khÝch tiÕn bé kinh tÕ + Ph©n phèi TN. + Tho¶ m·n nhu cÇu ng−êi tiªu dïng . + §¶m b¶o tÝnh linh ho¹t cña sù ®iÒu chØnh. + Thùc hiÖn kiÓm so¸t søc m¹nh kinh tÕ vµ chñ thÓ. + §¶m b¶o quyÒn tù do lùa chän vµ ho¹t ®éng c¸ nh©n. Tuy nhiªn cã nh÷ng nh©n tè ®e do¹ c¹nh tranh, nh÷ng nh©n tè nµy cã thÓ do Nhµ n−íc “g©y ra” cã thÓ do t− nh©n g©y ra. V× vËy cÇn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ c¹nh tranh. - YÕu tè x· héi: Nh©n d©n v/® x· héi nh»m n©ng cao møc sèng cña c¸c nhãm d©n c− cã møc thu nhËp thÊp nhÊt, ®ång thêi b¶ovÖ tÊt c¶ c¸c thµnh viªn x· héi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ vµ ®au khæ vÒ x· héi do gÆp ph¶i nh÷ng rñi ro trong cuéc sèng. Do ®ã ph¶i n©ng cao møc t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ph−¬ng ph¸p thu nhËp c«ng b»ng, x©y dùng hÖ thèng b¶o hiÓm x· héi nh− b¶o hiÓm thÊt nghiÖp, tuæi thä... x©y dùng chÕ ®é phóc lîi x· héi ®Æc biÖt lµ chÕ ®é trî cÊp x· héi cho ng−êi nghÌo ®ãi , c« ®¬n kh«ng n¬i n−¬ng tùa . - Vai trß cña cæ phÇn: ®−îc x©y dùng trªn c¬ së s¸ng kiÕn c¸ nh©n vµ søc c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. Sù can thiÖp cña Nhµ n−íc chØ cÇn thiÕt ë nh÷ng n¬i c¹nh tranh kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ nh÷ng n¬i cã chøc n¨ng b¶o vÖ c¹nh tranh nh»m kÝch thÝch c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña kinh tÕ tËp thÓ x· héi mµ kh«ng thÓ trao vµo tay t− nh©n. Nhµ n−íc chØ can thiÖp khi cÇnt hiÕt víi møc ®é hîp lÝ vµ theo nguyªn t¾c “t−¬ng hîp víi thÞ tr−êng” c©u 20 Lý thuyÕt Ých lîi giíi h¹n cña tr−êng ph¸i ¸o. tr¶ lêi. - TiÒn bèi lµ Herman. Gosson (ng−êi §øc) ®· ®−a ra t− t−ëng vÒ Ých lîi giíi h¹n vµ quy luËt nhu cÇu. Sau ®ã ng−êiMengen, Bawerk, Wiser t¨ng tiÕp. - Theo hä lîi Ých lµ ®Æc tÝnh cô thÓ cña vËt, cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng−êi cã Ých lîi kh¸ch quan vµ Ých lîi chñ quan, Ých lîi cô thÓ vµ Ých lîi tr×u t−îng. - Theo ®µ t¨ng lªn cña nhu cÇu , Ých lîi cã xu h−íng gi¶m dÇn. Gossen cho r»ng cïng víi sù t¨ng lªn cña vËt, ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu, “møc ®é b·o hoµ t¨ng lªn cßn møc ®é cÊp thiÕt gi¶m xuèng” do vËy vËt sau ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu sÏ cã Ých lîi nhá h¬n vËt tr−íc ®ã. Víi mét sè l−îng vËt phÈm nhÊt ®Þnh th× vËt phÈm cuèi cïng lµ “vËt phÈm giíi h¹n” Ých lîi cña nã gäi lµ “Ých lîi giíi h¹n” Nã quy ®Þnh lîi Ých chung cña tÊt c¶ c¸c vËt kh¸c. VD: 4 thïng n−íc (SGK) * T− t−ëng giíi h¹n cña tr−êng ph¸i Aã ®· ®−îc kinh tÕ häc TS hiÖn ®¹i kÕ thõa vµ t¨ng. + Häc thuyÕt giíi h¹n ë Mü: lÝ thuyÕt n¨ng suÊtlao ®éng chñ nghÜagi¶m sót do vËy, ng−êi c«ng nh©n ®−îc thuª sau cïng lµ “ng−êi c«ng nh©n giíi h¹n” s¶n phÈm cña hä lµ “s¶n phÈm giíi h¹n” n¨ng suÊt cña hä lµ “n¨ng suÊt giíi h¹n” nã quy ®Þnh n¨ng K I L O B O O K . C O M suÊt cña tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n kh¸c. + Häc thuyÕt Keyns, khuynh h−íng tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm. Trong x· héi cã khuynh h−íng tiªu dïng giíi h¹n ®ã lµ khuynh h−íng c¸ nh©n ph©n chia phÇn thu nhËp t¨ng thªm cho tiªu dïng theo tû lÖ gi¶m dÇn. Còng víi sù t¨ng thªm cña thu nhËp th× tiªu dïng còng t¨ng lªn nh−ng v¬i tèc ®é chËm h¬n v× phÇn thu nhËp t¨ng thªm ®em ph©n chia cho tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm. Tõ sù t¨ng cña thu nhËp“ tiªu dïng giíi h¹n cã xu h−íng gi¶m dÇn vµ tiÕt kiÖm giíi h¹n cã khuynh h−íngt¨ng lªn. V× vËy sù thiÕu hôt cÇu tiªu dïng lµ xu h−èng vÜnh viÔn cña mäi nÒn s¶n xuÊt. Cçu giíi h¹n ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n g©y ra tr× trÖ, thÊt nghiÖp. - Lµ vÊn ®Ò mäi nÒn kinh tÕ ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt. + Tr−êng ph¸i chÝnh hiÖn ®¹i: Samuelson víi lÝ thuyÕt “giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt” do tÝnh chÊt h¹n chÕ cña toµn bé tµi nguyªn cã thÓ s¶n xuÊt ra hµng hãa, buéc x· héi chØ ®−îc sù lùa chän trong sè hµng ho¸ t−¬ng ®èi khan hiÕm. Tõ ®ã mäi nÒn s¶n xuÊt Σd hÕt tµi nguyªn vµo s¶n xuÊt mét mÆt hµng th× lu«n lu«n ph¶i bá mét c¸i g× ®ã cña mét mÆt hµng kh¸c. Giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt biÓu thÞ sù lùa chän mµ x· héi cã thÓ cã. Tõ sù ph©n tÝch trªn c¸c nhµ kinh tÕ häc ®−a ra quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ sö dông tµi nguyªn. Theo hä, mét nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ n»m trªn ®−êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n xuÊt. - Trong ®−êng giíi h¹n : thiªn nhiªn ch−a sö dông hÕt. - Ngoµi ®−êng giíi h¹n kh«ng phô thuéc. C©u 21. LÝ thuyÕt cña Keynes mét mÆt lµ sù kÕ tôc nh÷ng ®iÓm cña tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn. MÆt kh¸c l¹i thÓ hiÖn nh− sù ®èi lËp víi tr−êng ph¸i nµy. Dùa vµo häc thuyÕt cña tr−êng ph¸i nµy kh¸c víi tr−êng ph¸i Keynes ®Ó chøng minh. Tr¶ lêi. * Häc thuyÕt cña tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn ra ®êi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kØ XX, khi cã sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ tõ chñ nghÜa t− b¶n tù do c¹nh tranh sang chñ nghÜa t− b¶n ®−êng. Häc thuyÕt cña Keyynesra ®−êi sau vµo kho¶ng nh÷ng n¨m 30 cña thÕ kØ XX nh÷ng ®· cã sù kÕ tôc t¨ng häc thuyÕt cña tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®iÒu ®ã thÓ hiÖn: - Tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn dùa vµo t©m lÝ chñ quan ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng vµ qu¸ tr×nh t©m lÝ. X· héi cßn ph¶i nghiªn cøu cña Keynes còng dùa vµo t©m lÝ chñ quan cña x· héi nh− khuynh h−íng tiªu dïng, khuynh h−íng tiÕt kiÖm, nh− ®ßn b¶y cña nÒn kinh tÕ. Së dÜ cã sù kÕ thõa nh− vËy lµ do tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®É dùa vµo tÝnh chÊt khan hiÕm cña s¶n phÈm kinh tÕ, khi ®ã sè l−îng cña nã cã giíi h¹n, khi hµng hãa khan hiÕm th× ng−êi tiªu dïng hµng ho¸ ®ã cµng cao. - Cßn häc thuyÕt Keynes còng dùa vµo c¸c khuynh h−íng kÝch cÇu t¨ng lªn còng dùa trªn sù t¨ng tiªu dïng, gi¶m tiÕt kiÖm cña ng−êi d©n, lµm thu nhËp gi¶m. - Tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®−a ra lÝ luËn”Ých lîi cña giíi h¹n” cña tr−êng ph¸i ¸o cho r»ng cïng víi ®· t¨ng lªn cña vËt phÈm tho¶ m·n nhu cÇu, møc ®é b·o hoµ t¨ng lªn, møc ®é cÊp thiÕt cña nhu cÇu gi¶m xuèng, Ých lîi giíi h¹n lµ Ých lîi cña vËt phÈm cuèi cïng ®−a ra tho¶ m·n nhu cÇu. Nã lµ Ých lîi nhá nhÊt vµ quyÕt ®Þnh Ých lîi cña tÊt c¶ c¸c vËt kh¸c. Keynes ®· ®−a ra c¸c ph¹m trï vÒ khuynh h−íng tiÕt kiÖm gi¶m lµm cho hiÖu qu¶ giíi h¹n cña t− b¶n gi¶m, cÇu vÒ tiªu dïng gi¶m=) g©y ra khñng ho¶ng thu nhËp... - S¶n phÈm ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch to¸n häc, m« h×nh, ®å thÞ ** T©n cæ ®iÓn + dùa vµo t©m lÝ c¸ biÖt + ñng hé tù do c¹nh tranh, chèng l¹i sù can thiÖp cña Nhµ n−íc vµo kinh tÕ, c¬ chÕ tËp thÓ tù ph¸t sÏ ®¶m b¶o c«ng b»ng c-c + Kinh tÕ t¨ng b×nh th−êng, kh«ng thõa nhËn khñng ho¶ng kinh tÕ, thÊt nghiÖp. ** Keynes. + Dùa vµo t©m lÝ x· héi. + Nhµ n−íc ph¶i can thiÖp vµo kinh tÕ, sù c«ng b»ng c-c ®−îc thùc hiÖn nhê c¸c c¬ së tiÒn tÖ, ®Çu t− cña Nhµ n−íc. + VÊn ®Ò träng t©m lµ khñng ho¶ng kinh tÕ vµ viÖc lµm. c©u22. Ph©n tÝch®Æc ®iÓm, ph−¬ng ph¸p luËn cña tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn ®Ó lµm râ tr−êng ph¸i nµy võa cæ ®iÓn chung l¹i võa cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt so víi c¸c quan ®iÓm cña tr−êng ph¸i kinh tÕ CTTS cæ ®iÓn ë Anh. Tr¶ lêi. *§Æc ®iÓm, ph−¬ng ph¸p luËn cña tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn: - Cuèi thÕ kû XIX, ®Çu thÕ kØ XX, chñ nghÜa tù do c¹nh tranh cã sù ®æi biÕn m¹nh mÏ sang chñ nghÜa t− b¶n ®−êng, cïng víi sù ra ®êi cña khoa häc Marx, ph¸i kinh tÕ chÝnh trÞ t− s¶n cæ ®iÓn tá ra yÕu thÕ khi b¶o vÖ chñ ngÜa t− b¶n- Tr−íc bèi c¶nh ®ã tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn ra ®êi. - Tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn dùa vµo t©m lÝ chñ quan ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn t−îng vµ qu¸ tr×nh kinh tÕ - x· héi, vËn dông ®−a ra lÝ thuyÕt quan hÖ s¶n xuÊt vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng do c-c quyÕt ®Þnh. - ¸p dông ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vi m«: ®i vµo nghiªn cøu hµnh vi cña ng−êi tiªu dïng, cña c¸c xÝ nghiÖp. Xem xÐt ng−êi tiªu dïng lµm sao ®Ó víi sã thu nhËp nh− vËy sÏ thu ®−îc nhiÒu hµng ho¸ nhÊt, cßn c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh lµm thÕ nµo ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn nhiÒu nhÊt . - VËn dông ph−¬ng ph¸p to¸n häc nh− c«ng thùc, ®å thÞ, m« h×nh ®Ó ®−a ra c¸c ph¹m trï kinh tÕ . - Hä ®−a ra c¸c kinh nghiÖm míi nh− “Ých lîi giíi h¹n, n¨ng suÊt giíi h¹n, s¶n phÈm giíi h¹n...” v× vËy tr−êng ph¸i t©n cæ ®iÓn cßn gäi lµ tr−êng ph¸i giíi h¹n. * §¨c ®iÓm chung vµ kh¸c so víi tr−êng ph¸i kinh tÕ chÝnh trÞ t− s¶n cæ ®iÓn Anh. +§Æc ®iÓm chung: C¸c tr−êng ph¸i nµy ®Òu ñng hé tù do c¹nh tranh chèng l¹i sù can thiÖp cña Nhµ n−íc vµo thÞ tr−êng. Hä tin t−ëng r»ng c¬ chÕ thÞ tr−êng tù ph¸t sÏ ®¶m b¶o c©n b»ng c-c, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng b×nh th−êng, tr¸nh ®−îc khñng ho¶ng kinh tÕ. ** Cæ ®iÓn. - Dïng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu dùa vµo kh¸ch. - §i s©u vµo nghiªn cøu lÜnh vùc s¶n xuÊt. - Chó ý nghiªn cøu mÆt chÊt. - Nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, th−êng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi(cã liªn hÖ víi ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ - x· héi). ** T©n cæ ®iÓn. - Dïng t©m lÝ chñ quan cña nh©n d©n. - ChuyÓn sù chó ý sang lÜnh vùc trao ®æi, l−u th«ng vµ nhu cÇu. - Chñ yÕu lµ mÆt l−îng. - Nghiªn cøu vÒ v¸n ®Ò kinh tÕ thuÇn tuý, phñ nhËn thuËt ng÷ kinh tÕ chÝnh trÞ häc cña Montchretien. Mµ chØ lµ kinh tÕ häc. C©u 23. Lý thuyÕt vÒ sù can thiÖp cña Nhµ n−íc vµo kinh tÕ cña Keynes. (c©u17). * H¹n chÕ cña lÝ thuyÕt Keynes: - Trong mét thêi gian dµi, lÝ thuyÕt Keynes ®−îc vËn dông réng r·i, tuy nhiªn nã còng thÓ hiÖn sè h¹n chÕ. + Môc ®Ých cña lÝ thuyÕt Keyneslµ chèng khñng ho¶ng vµ thÊt nghiÖp. Song trong nh÷ng n¨m thùc hiÖn lÝ thuyÕt nµy th× cø 4 n¨m l¹i cã mét lÇn chÊn ®éng kinh tÕ. +N¹n thÊt nghiÖp ë c¸c n−íc t− b¶n kh«ng ®−îc kh¾c phôc mµ cã xu h−íng gia t¨ng. T− t−ëng “L¹m ph¸t cã ®iÒu tiÕt” cña Keynes gãp phÇn lµm t¨ng sù trÇm träng cña l¹m ph¸t, mét c¨n bÖnh nan gi¶i cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. + C«ng cô l·i, s¸i ®iÒu tiÕt ®Çu t− còng kh«ng cã hiÖu qu¶ vµ nhiÒu khi cßn cã t¸c ®éng ng−îc l¹i. + N¾m ®−îc nhu cÇu x· héi ho¸ ®ßi hái sù can thiÖp Nhµ n−íc vµo kinh tÕ, keyes ®−a ra lÝ thuyÕt chñ nghÜa t− b¶n ®−îc ®iÒu tiÕt. Song khi ®¸nh gi¸ cao vai trß Nhµ n−íc, «ng l¹i bá qua vai trß cña t− t−ëng tù do cña bµn tay v« h×nh, cña c©n b»ng tæng qu¸t . =) §iÒu ®ã lµm gia t¨ng xu h−íng phª ph¸n lÝ thuyÕt kinh tÕ Keynes. hÕt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNgân hàng câu hỏi Lịch Sử các Học Thuyết kinh tế.pdf
Luận văn liên quan