Đề tài Quản lý vốn lưu động và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại thời báo kinh tế Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Quản lý tài chính luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp, nó quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong cuộc đời kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp quản lý tài chính kém hiệu quả sẽ rất dễ bị thua thiệt và dẫn đến thất bại trong kinh doanh. Việc quản lý tài chính có hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng nghĩa với sự tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp phải đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn nói chung cũng như vốn lưu động nói riêng. Muốn quản lý vốn lưu động của mình có hiệu quả các doanh nghiệp phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình kinh tế- xã hội luật pháp của đất nước. Dù cho đó là doanh nghiệp kinh doanh hay công ích, doanh nghiệp thương mại hay sản xuất, doanh nghiệp thua lỗ hay đang hưng thịnh muốn tồn tại và phát triển thì không thể không quản lý tốt các nguồn lực của mình mà cụ thể ở đây là vốn lưu động. Trong thời gian qua Thời báo Kinh tế Việt Nam đã có những cố gắng trong việc khai thác và sử dụng vốn phát triển SXKD và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những mặt đạt được Thời báo vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý vốn đặc biệt là vốn lưu động. Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề và từ những kinh nghiệm đúc kết qua quá trình làm việc thực tế ở Thời báo Kinh tế Việt nam, em đã nghiên cứu thực hiện đề tài: “ QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM ” Nội dung của Đề tài được trình bày theo 3 chương: Chương I - Giới thiệu Thời Báo Kinh Tế Việt Nam – Một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và chi Chương II - Quản lý vốn tại doanh nghiệp và thực trạng công tác quản lý vốn lưu động tại Thời báo Kinh tế Việt nam Chương III -Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại Thời báo Kinh tế Việt nam

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý vốn lưu động và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn lưu động tại thời báo kinh tế Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Qu¶n lý tµi chÝnh lu«n gi÷ mét vÞ trÝ träng yÕu trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña doanh nghiÖp, nã quyÕt ®Þnh tÝnh ®éc lËp, sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp trong cuéc ®êi kinh doanh. NÕu nh­ doanh nghiÖp qu¶n lý tµi chÝnh kÐm hiÖu qu¶ sÏ rÊt dÔ bÞ thua thiÖt vµ dÉn ®Õn thÊt b¹i trong kinh doanh. ViÖc qu¶n lý tµi chÝnh cã hiÖu qu¶ sÏ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp ®ång nghÜa víi sù t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Muèn vËy, doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nãi chung còng nh­ vèn l­u ®éng nãi riªng. Muèn qu¶n lý vèn l­u ®éng cña m×nh cã hiÖu qu¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ t×nh h×nh kinh tÕ- x· héi luËt ph¸p cña ®Êt n­íc. Dï cho ®ã lµ doanh nghiÖp kinh doanh hay c«ng Ých, doanh nghiÖp th­¬ng m¹i hay s¶n xuÊt, doanh nghiÖp thua lç hay ®ang h­ng thÞnh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× kh«ng thÓ kh«ng qu¶n lý tèt c¸c nguån lùc cña m×nh mµ cô thÓ ë ®©y lµ vèn l­u ®éng. Trong thêi gian qua Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng cè g¾ng trong viÖc khai th¸c vµ sö dông vèn ph¸t triÓn SXKD vµ ®· ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®¹t ®­îc Thêi b¸o vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ qu¶n lý vèn ®Æc biÖt lµ vèn l­u ®éng. ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò vµ tõ nh÷ng kinh nghiÖm ®óc kÕt qua qu¸ tr×nh lµm viÖc thùc tÕ ë Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam, em ®· nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò tµi: “ Qu¶n lý vèn l­u ®éng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam ” Néi dung cña §Ò tµi ®­îc tr×nh bµy theo 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I - Giíi thiÖu Thêi B¸o Kinh TÕ ViÖt Nam – Mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã thu vµ chi Ch­¬ng II - Qu¶n lý vèn t¹i doanh nghiÖp vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam Ch­¬ng III -Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam ch­¬ng I thêi b¸o kinh tÕ viÖt nam - mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp cã thu vµ chi I-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi tiÕn tr×nh ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam. Sù ®a d¹ng ho¸ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, lµm cho sè l­îng c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt Nam ngµy cµng nhiÒu h¬n. Nhu cÇu th«ng tin kinh tÕ kh«ng chØ giíi h¹n ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam mµ cßn trë nªn rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t­ ë ViÖt nam Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam (TBKTVN) lµ c¬ quan Trung ­¬ng cña Héi Kinh tÕ ViÖt nam, ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1991. TBKTVN lµ mét tæ chøc sù nghiÖp, mang tÝnh chÊt kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi nhiÒu h¬n lµ tæ chøc kinh doanh, ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c lÊy thu bï chi. Sè b¸o ®Çu tiªn ra m¾t b¹n ®äc vµo th¸ng 3 n¨m 1992 d­íi d¹ng b¸o th¸ng, ph¸t hµnh trªn c¶ n­íc víi l­îng ph¸t hµnh lµ 3000 b¶n/1kú vµ ®Çu th¸ng 6/1993 b¸o b¾t ®Çu ph¸t hµnh hµng tuÇn. §Ó n©ng cao chÊt l­îng còng nh­ viÖc më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña tê b¸o, ngµy 24 th¸ng 09 n¨m 1992, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ®· ký Hîp ®ång Hîp t¸c Kinh doanh (BCC) víi c«ng ty Ringier AG, Thuþ Sü, mét c«ng ty truyÒn th«ng-th«ng tin ®a quèc gia víi h¬n 8000 nh©n viªn kh¾p toµn cÇu, vÒ viÖc in Ên vµ ph¸t hµnh tê "Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam". §©y lµ Hîp ®ång Hîp t¸c Kinh doanh theo giÊy phÐp ®Çu t­ sè 470/GP cÊp ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 1992 cña Uû Ban Nhµ N­íc vÒ Hîp t¸c vµ §Çu t­ (nay lµ Bé kÕ Ho¹ch vµ §Çu t­). Cïng víi sù hîp t¸c cña c«ng ty Ringier AG, th¸ng 03 n¨m 1994, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam xuÊt b¶n thªm mét Ên phÈm míi t¹p chÝ kinh tÕ th¸ng b»ng tiÕng Anh Vietnam Economic Times. Tõ ®ã ®Õn nay, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng, th¸ng 6/1997 mét Ên phÈm míi n÷a ra ®êi "T­ vÊn tiªu dïng" - chuyªn san dµnh cho mäi gia ®×nh, ph¸t hµnh hµng th¸ng; tê "The Guide" t¸ch khái "Vietnam Economic Times" t¹o thµnh mét Ên phÈm míi. Th¸ng 7/1998 tê b¸o ®iÖn tö "VNECONOMY.COM.VN" còng chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Sù ph¸t triÓn ®ã cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh h¬n, vµo ®Çu n¨m 2003 , b¸o "Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam" mét lÇn n÷a t¨ng kú ph¸t hµnh lªn mét tuÇn 4sè, víi l­îng ph¸t hµnh vµ sè trang kh«ng ®æi. Tõ mét c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn víi sè l­îng c¸n bé Ýt ái, trô së c¬ quan ®Æt t¹i sè 8 Lý Th­êng KiÖt- Hµ Néi; ®Õn nay Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ®· vµ ®ang lín m¹nh vÒ nhiÒu mÆt víi c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i. Trô së chÝnh cu¶ Toµ so¹n hiÖn nay ®Æt t¹i 96 Hoµng Quèc ViÖt - Hµ Néi, víi mét diÖn tÝch mÆt b»ng sö dông réng lín, ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi yªu cÇu c«ng t¸c cña mét c¬ quan b¸o chÝ. Sè l­îng c¸n bé cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn cã trªn 100 ng­êi, kh«ng tÝnh ®Õn ®éi ngò céng t¸c viªn ®«ng ®¶o gåm c¸c gi¸o s­, tiÕn sü.. thuéc nhiÒu bé ngµnh kh¸c nhau. Ngoµi ra Toµ b¸o cßn cã c¸c chi nh¸nh t¹i c¸c thµnh phè H¶i Phßng, Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, Vòng Tµu. II-Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam Môc ®Ých ho¹t ®éng cña tê b¸o nh­ tê tr×nh cña Héi Kinh tÕ ViÖt nam víi Bé V¨n ho¸ Th«ng tin lµ truyÒn b¸ nh÷ng kiÕn thøc vµ thµnh tùu vÒ khoa häc kinh tÕ, g¾n khoa häc kinh tÕ víi ®êi sèng víi chÝnh s¸ch luËt ph¸p cña nhµ n­íc, båi d­ìng kiÕn thøc kinh nghiÖm kinh doanh cho c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt nam. Ban L·NH §¹O Bé phËn biªn tËp Bé phËn trÞ sù Bé phËn th­¬ng M¹i Biªn tËp TiÕng ViÖt Biªn tËp TiÕng Anh B¸o ®iÖn tö Bé phËn qu¶ng c¸o Bé phËn ph¸t hµnh Bé phËn tµi chÝnh III-C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam nh­ sau : Ban l·nh ®¹o bao gåm : Tæng Biªn tËp vµ c¸c Phã Tæng biªn tËp. Tæng Biªn TËp lµ ng­êi phô tr¸ch cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng viªc chung tr­íc Ph¸p luËt vµ Héi Kinh tÕ VN. Gióp viÖc cho Tæng Biªn TËp lµ c¸c Phã Tæng Biªn TËp vµ c¸c tr­ëng bé phËn. Tæ chøc cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam gåm 3 bé phËn chÝnh: Bé phËn biªn tËp, Bé phËn th­¬ng m¹i vµ Bé phËn trÞ sù. 1 . Bé phËn trÞ sù: Bé phËn trÞ sù ®øng ®Çu lµ mét gi¸m ®èc trÞ sù, phô tr¸ch 12 nh©n viªn, cã nhiÖm vô lo toµn bé vÒ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ lµm viÖc còng nh­ quan t©m ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cho toµn bé nh©n viªn trong toµ so¹n... 2 . Bé phËn biªn tËp: Bé phËn biªn tËp ®øng ®Çu lµ c¸c Phã tæng biªn tËp, trong ®ã gåm nhiÒu ban nhá: Phãng viªn - Biªn tËp - S¶n xuÊt. §©y lµ bé phËn cã nhiÖm vô quan träng nhÊt, s¶n xuÊt ra c¸c Ên phÈm, bao gåm 5 Ên phÈm: ViÖt Nam Economic Times vµ The Guide t¹p chÝ ph¸t hµnh hµng th¸ng, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t hµnh 4 kú trong tuÇn, T­ vÊn tiªu dïng - chuyªn san hµng th¸ng vµ b¸o ®iÖn tö - vneconomy.com.vn ph¸t hµnh hµng ngµy. 3. Bé phËn Th­¬ng m¹i: Bé phËn Th­¬ng m¹i, phô tr¸ch c«ng viÖc kinh doanh cña Toµ b¸o. Bé phËn Th­¬ng m¹i lµm viÖc trùc tiÕp víi phÝa ®èi t¸c Ringier vÒ nghiÖp vô. Tuy nhiªn, vÒ ph¸p lý vÉn thuéc vÒ Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam vµ vÊn ®Ò nh©n sù ph¶i ®­îc Tæng Biªn TËp qu¶n lý. Phßng qu¶ng c¸o: Phßng qu¶ng c¸o ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña tr­ëng phßng qu¶ng c¸o. Tr­ëng phßng qu¶ng c¸o lµ ng­êi trùc tiÕp tham m­u cho héi ®ång biªn tËp vÒ nh÷ng môc tiªu néi dung cña c¸c bµi viÕt vÒ nh÷ng s¶n phÈm cña nh÷ng doanh nghiÖp ®­îc ®¨ng qu¶ng c¸o trªn c¸c Ên phÈm cña TBKTVN.Bé phËn qu¶ng c¸o gåm 20 nh©n viªn c¶ 2 miÒn Nam vµ B¾c, ®· cã nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Thêi b¸o v× tuy lµ mét ®¬n vÞ ph¸t hµnh song thùc tÕ doanh thu qu¶ng c¸o l¹i lµ kho¶n thu chÝnh trong tæng doanh thu cña TBKTVN. Phßng ph¸t hµnh: Phßng ph¸t hµnh d­íi sù ®iÒu hµnh cña tr­ëng phßng ph¸t hµnh. Nh÷ng Ên phÈm sau khi ®· ®­îc nghiÖm thu vÒ chÊt l­îng in Ên, tõ nhµ in ®­îc chuyÓn giao trùc tiÕp cho bé phËn Ph¸t hµnh. Bé phËn ph¸t hµnh tiÕn hµnh nhËp kho ®óng sè l­îng ph¸t hµnh, sau ®ã ph¸t hµnh kÞp thêi tíi kh¸ch hµng ®óng thêi gian quy ®Þnh. VÝ dô: tê Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam ph¶i ®­îc b¸n ë tÊt c¶ c¸c s¹p b¸o, hoÆc tíi tay kh¸ch hµng vµo c¸c s¸ng thø 2, 4, 6, 7 trong tuÇn. Phßng tµi chÝnh: Phßng tµi chÝnh do mét Gi¸m ®èc tµi chÝnh trùc tiÕp phô tr¸ch. §éi ngò c¸n bé gåm cã mét kÕ to¸n tr­ëng, bèn kÕ to¸n viªn, mét thñ quÜ vµ mét thñ kho, víi nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau: Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh doanh vµ s¶n xuÊt toµn Toµ so¹n theo Ph¸p lÖnh KÕ to¸n thèng kª. Lµm nhiÖm vô thèng kª theo yªu cÇu qu¶n lý Nhµ n­íc, x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c ®Þnh møc vÒ tiÒn l­¬ng lao ®éng toµn Toµ so¹n, lËp ng©n s¸ch tµi chÝnh. B¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn tõng th¸ng, b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh ®Þnh kú cho C«ng ty Ringier vµ cho Tæng Biªn tËp . Trî lý Gi¸m ®èc vµ Ban l·nh ®¹o trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng SXKD KiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. HiÖn nay c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc tËp trung thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n tõ kh©u tËp hîp sè liÖu, ghi sæ kÕ to¸n ®Õn lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. IV-§Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt vµ tiªu thô t¹i Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam S¶n phÈm cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam bao gåm 5 Ên phÈm ®· kÓ trªn, trong ®ã 1 Ên phÈm lµ b¸o ®iÖn tö, hiÖn nay b¹n ®äc ®­îc khai th¸c th«ng tin miÔn phÝ, cßn l¹i 4 Ên phÈm b¸o giÊy, trong ®ã sè l­îng ph¸t hµnh lín nhÊt vµ th­êng xuyªn nhÊt lµ tê thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam, ph¸t hµnh vµo s¸ng thø 2, 4, 6 vµ 7 hµng tuÇn. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô c«ng ty ®· cã ¸p dông nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n hµng thÝch hîp: Ph¸t hµnh qua C«ng ty Ph¸t hµnh B¸o chÝ Trung ­¬ng lµ mét kªnh quan träng vµ chñ yÕu cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam. Mçi sè, Toµ so¹n chuyÓn b¸o ®Õn C«ng ty vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n lµ gèi ®Çu hµng th¸ng. Ph­¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp, theo ph­¬ng thøc nµy nh©n viªn ph¸t hµnh mêi kh¸ch hµng ®Æt b¸o trùc tiÕp qua Toµ so¹n vµ Toµ so¹n tæ chøc mét ®éi ph¸t b¸o ®­a b¸o ®Õn tËn n¬i ®óng ngµy ph¸t hµnh. Kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ ngay tiÒn hµng hoÆc chËm tr¶, sè hµng ho¸ ®· b¸n kh«ng thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ph­¬ng thøc nµy c«ng ty cßn ¸p dông ph­¬ng thøc göi ®¹i lý. Mçi kh¸ch hµng muèn lµm ®¹i lý cho c«ng ty ph¶i tiÕn hµnh lµm thñ tôc cÇn thiÕt ®ã lµ ký hîp ®ång ®¹i lý, ®Õn Toµ so¹n nhËn b¸o tõ lóc 5 giê s¸ng c¸c ngµy ra b¸o råi ph©n ph¸t ®Õn c¸c s¹p nhá h¬n ®Ó b¸n lÎ hoÆc ph¸t b¸o cho ®éc gi¶ do m×nh tù khai th¸c. Nh÷ng ®¹i lý nµy cã thÓ tr¶ tiÒn tr­íc vµ nî tiÒn. Ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau tuú vµo tõng kh¸ch hµng bao gåm : B¸n hµng thanh to¸n ngay B¸n tr¶ chËm VÒ gi¸ b¸n: Kh¸c víi lo¹i h×nh s¶n phÈm kh¸c, gi¸ b¸n c¸c Ên phÈm th­êng Ýt biÕn ®éng, th­êng ®­îc cè ®Þnh theo n¨m. Gi¸ b¸n ®­îc in trªn mÆt b¸o t¹i b×a cuèi cña tê b¸o vµ kh«ng cã gi¶m gi¸, kh¸ch hµng h­ëng hoa hång theo sè l­îng ph¸t hµnh. Ch­¬ng II : Qu¶n lý vèn t¹i doanh nghiÖp vµ Thùc tr¹ng qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam I. Vèn l­u ®éng - Kh¸i niÖm vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan 1.Tµi s¶n l­u ®éng Ho¹t ®éng SXKD cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo, trong bÊt kú lÜnh vùc nµo muèn tiÕn hµnh ®­îc còng ®ßi hái ph¶i cã hai yÕu tè v« cïng quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ t­ liÖu lao ®éng vµ ®èi t­îng lao ®éng. Trªn c¬ së c¸c yÕu tè cña s¶n xuÊt nµy th× tµi s¶n cña mét doanh nghiÖp còng ®­îc chia lµm hai lo¹i: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ Tµi s¶n l­u ®éng. ViÖc qu¶n trÞ vµ sö dông l¹i tµi s¶n l­u ®éng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®èi víi viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô, kÕ ho¹ch chung cña doanh nghiÖp. Qua thùc tiÔn ng­êi ta nhËn thÊy r»ng mÆc dï hÇu hÕt c¸c vô ph¸ s¶n, gi¶i thÓ trong kinh doanh lµ hËu qu¶ cña nhiÒu nh©n tè chø kh«ng chØ do qu¶n lý vèn l­u ®éng tåi. Song còng kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng sù bÊt lùc trong ho¹ch ®Þnh vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c lo¹i tµi s¶n l­u déng vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n hÇu nh­ lµ mét nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn thÊt b¹i cuèi cïng. 2.Vèn l­u ®éng-Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn vµ c¸ch x¸c ®Þnh 2.1.Vèn l­u ®éng -Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn BÊt cø ho¹t ®éng SXKD nµo còng cÇn cã vèn, vËy vèn lµ g×? Kinh tÕ chÝnh trÞ häc quan niÖm vèn lµ t­ b¶n, lµ gi¸ trÞ ®em l¹i gi¸ trÞ thÆng d­. Nh­ vËy tÊt c¶ nh÷ng g× ®em l¹i cho ng­êi sö dông gi¸ trÞ thÆng d­ ®Òu ®­îc coi lµ t­ b¶n hay vèn. Ngoµi ra vèn cßn ®­îc hiÓu mét c¸ch cô thÓ h¬n ®ã lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña vËt t­ tµi s¶n ®­îc ®Çu t­ vµo SXKD, lµ gi¸ trÞ øng tr­íc, chi phÝ c¬ héi cña viÖc n¾m gi÷ tµi s¶n, vËt t­. Do vËy mét c¸ch chung nhÊt vèn ®­îc ®Þnh nghÜa lµ l­îng tiÒn øng tr­íc ®Ó tho¶ m·n c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Vèn ®­îc ®Çu t­ vµo qu¸ tr×nh SXKD d­íi d¹ng c¸c tµi s¶n cña doanh nghiÖp vµ øng víi mçi läai tµi s¶n ®­îc ®Çu t­ b»ng mét lo¹i vèn kh¸c nhau ®ã lµ vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. Víi ®Þnh nghÜa t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ ë trªn ta cã thÓ kh¸i qu¸t vèn l­u ®éng lµ l­îng tiÒn øng tr­íc ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu vÒ ®èi t­îng lao ®éng. Hay nãi c¸ch kh¸c vèn l­u ®éng chÝnh lµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n l­u ®éng Víi ®Þnh nghÜa nµy cã thÓ thÊy c¸c bé phËn c¬ b¶n cÊu thµnh vèn l­u ®éng bao gåm: TiÒn mÆt vµ c¸c chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n: TiÒn mÆt bao gåm tiÒn hiÖn cã trong kÐt vµ tiÒn göi ng©n hµng cña doanh nghiÖp. Chøng kho¸n thanh kho¶n cao th­êng lµ c¸c tÝn phiÕu kho b¹c, th­¬ng phiÕu ng¾n h¹n mµ doanh nghiÖp cã thÓ dÔ dµng ®em b¸n. C¸c kho¶n ph¶i thu: §©y lµ mét bé phËn quan träng, mét kho¶n môc tÊt yÕu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. C¬ së cña c¸c kho¶n ph¶i thu lµ c¸c ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ c¸c phiÕu chÊp nhËn tr¶ tiÒn cña ng­êi mua mµ do nhiÒu lý do ng­êi b¸n ch­a thu ®­îc tiÒn ngay. Dù tr÷ tån kho: Dù tr÷ tån kho trong mét doanh nghiÖp bao gåm nguyªn nhiªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm. Chi phÝ dù tr÷ kh«ng chØ gåm chi phÝ b¶o qu¶n mµ cßn bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi cña vèn. ViÖc dù tr÷ mÆc dÇu cã chi phÝ nh­ng nã còng mang l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp. §iÒu nµy sÏ ®­îc ®Ò cËp kü h¬n trong môc qu¶n lý vèn l­u ®éng Nh­ ta ®· biÕt tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®­îc chia lµm hai bé phËn lµ tµi s¶n l­u ®éng (vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n) vµ tµi s¶n cè ®Þnh (vµ ®Çu t­ dµi h¹n). §Ó h×nh thµnh hai lo¹i tµi s¶n nµy ®ßi hái ph¶i cã c¸c nguån tµi trî t­¬ng øng ®ã lµ c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n vµ nguån tµi trî dµi h¹n Th«ng th­êng c¸c nguån vèn dµi h¹n lµ c¸c nguån vèn mµ doanh nghiÖp sö dông l©u dµi, cßn c¸c nguån vèn ng¾n h¹n lµ c¸c nguån vèn doanh nghiÖp ®­îc sö dông trong kho¶ng thêi gian d­íi 1 n¨m. Nguån vèn dµi h¹n nµy tr­íc hÕt ®­îc ®Çu t­ ®Ó h×nh thµnh nªn TSC§, phÇn d­ cña nguån vèn dµi h¹n vµ nguån vèn ng¾n h¹n lµ ®Ó h×nh thµnh nªn TSL§. Khi ®ã xuÊt hiÖn mét kho¶ng chªnh lÖch gi÷a nguån vèn dµi h¹n vµ TSC§ b»ng víi chªnh lÖch gi÷a TSL§ vµ nguån vèn ng¾n h¹n. PhÇn chªnh lÖch nµy ®­îc gäi lµ vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ mét chØ tiªu tæng hîp quan träng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, nã ph¶n ¸nh: Doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n hay kh«ng TSC§ cña doanh nghiÖp cã ®­îc tµi trî v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n hay kh«ng Ngoµi chØ tiªu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn, ®Ó nghiªn cøu t×nh h×nh ®¶m b¶o vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh ng­êi ta cßn sö dông chØ tiªu nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. Nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ l­îng vèn ng¾n h¹n doanh nghiÖp cÇn ®Ó tµi trî cho mét phÇn TSL§(TSL§ kh«ng ph¶i lµ tiÒn) 2.2.C¸ch x¸c ®Þnh Cã nhiÒu c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh vèn l­u ®éng song cã lÏ c¸ch ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu nhÊt lµ x¸c ®Þnh vèn l­u ®éng theo kh¸i niÖm vèn l­u ®éng trõ ®i vèn l­u ®éng lµ gi¸ trÞ cña TSL§. Víi c¸ch x¸c ®Þnh nµy ta cã VL§ = TiÒn vµ c¸c chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao + Gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n ph¶i thu + Gi¸ trÞ cña dù tr÷ tån kho (1) Ngoµi ra ta cßn cã thÓ x¸c ®Þnh vèn l­u ®éng theo vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. Nh­ ta ®· biÕt vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a nguån vèn dµi h¹n vµ TSC§, gi÷a TSL§ vµ nguån vèn ng¾n h¹n. Nh­ vËy vèn l­u ®éng th­êng xuyªn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : VL§ th­êng xuyªn = Nguån vèn dµi h¹n – Tµi s¶n cè ®Þnh (2) = Tµi s¶n l­u ®éng – Nguån vèn ng¾n h¹n Nh×n vµo biÓu thøc trªn ta nhËn thÊy vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña doanh nghiÖp kh¸c víi vèn l­u ®éng ë chç : Vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp do vËy lu«n lu«n d­¬ng. Trong khi ®ã vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cã thÓ ©m hoÆc d­¬ng VL§ th­êng xuyªn ©m khi nguån vèn dµi h¹n < TSC§ còng cã nghi· lµ TSL§ <nguån vèn ng¾n h¹n. §iÒu nµy chøng tá nguån vèn dµi h¹n kh«ng ®ñ ®Ó ®Çu t­ cho TSC§, mét phÇn TSC§ ph¶i ®Çu t­ b»ng nguån vèn ng¾n h¹n. §ång thêi TSL§ kh«ng ®ñ bï ®¾p nî ng¾n h¹n lµm cho c¸n c©n thanh to¸n cña doanh nghiÖp mÊt th¨ng b»ng, doanh nghiÖp ph¶i dïng mét phÇn TSC§ ®Ó thanh to¸n cho nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n. Râ rµng kh«ng mét doanh nghiÖp nµo mong muèn ®iÒu nµy. VL§ th­êng xuyªn ³ 0 khi nguån vèn dµi h¹n ³ TSC§ ®ång thêi TSL§ ³ nguån vèn ng¾n h¹n. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty t­¬ng ®èi lµnh m¹nh. Nguån vèn dµi h¹n sau khi ®Çu t­ vµo TSC§ sÏ ®Çu t­ vµo mét phÇn TSL§. §iÒu nµy ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n vµ TSC§ cña doanh nghiÖp ®­îc ®Çu t­ v÷ng ch¾c b»ng nguån vèn dµi h¹n. Tõ (2) ta cã thÓ suy ra mét c¸ch kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh vèn l­u ®éng : Vèn l­u ®éng = VL§ th­êng xuyªn + Nguån vèn ng¾n h¹n (3) Vèn l­u ®éng = Tæng nguån vèn (tµi s¶n) cña doanh nghiÖp - Tµi s¶n cè ®Þnh (4) Tõ c«ng thøc (4) ta cã nhËn xÐt vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp lµ phÇn cßn l¹i cña tæng nguån vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng ®­îc sau khi ®· tµi trî cho TSC§. Nh­ vËy ta cã thÓ x¸c ®Þnh vèn l­u ®éng cña doanh nghiÖp theo 3 c¸ch trªn vµ c¶ 3 c¸ch nµy cïng cho mét kÕt qu¶ nh­ nhau song mét c«ng thøc l¹i cã mét ý nghÜa riªng ph¶n ¸nh mét khÝa c¹nh nµo ®ã cña vèn l­u ®éng. II. Qu¶n lý vèn l­u ®éng trong c¸c doanh nghiÖp 1.Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp Vèn nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®Ó thµnh lËp mét doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng SXKD. Trong mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp vèn l­u ®éng ®­îc ®Çu t­ vµo TSL§, mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña qu¸ tr×nh SX, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nµy diÔn ra liªn tôc, ®¶m b¶o sù vËn hµnh cña TSC§. Cô thÓ vèn l­u ®éng lµ mét bé phËn chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, tøc lµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do vËy chi phÝ vÒ vèn l­u ®éng lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt hay cung øng. Vµ v× vËy qu¶n lý vèn l­u ®éng còng lµ mét c¸ch ®Ó qu¶n lý chi phÝ, gi¸ thµnh... nh»m ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ SXKD. Qu¶n lý vèn l­u ®éng lóc nµy ®­îc xem xÐt trªn gi¸c ®é cña quan ®iÓm hiÖu qu¶. Nh­ vËy trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i, sù vËn ®éng cña vèn l­u ®éng lu«n g¾n víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. Vèn l­u ®éng vËn ®éng theo mçi giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh SX nh­: cung øng vËt t­, s¶n xuÊt kinh doanh, dù tr÷ vµ tiªu thô...Víi t­ c¸ch lµ ng­êi cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng, chñ doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n chÆt chÏ sè vèn l­u déng phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt, lµm thÕ nµo ®Ó tiÕt kiÖm vèn , tr¸nh l·ng phÝ, ø ®äng vèn ë c¸c kh©u, c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô. §ã còng chÝnh lµ yªu cÇu, néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng 2.Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp 2.1.Yªu cÇu, nguyªn t¾c cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng cã hiÖu qu¶ nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn n¾m ®­îc c¸c yªu cÇu, nguyªn t¾c cña c«ng t¸c nµy §¶m b¶o ®ñ nguån vèn Huy ®éng vèn víi chi phÝ thÊp nhÊt Sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ 2.2.Néi dung cña c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng trong doanh nghiÖp Môc tiªu cña qu¶n lý vèn l­u ®éng lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ tèt nhÊt trong viÖc sö dông vèn l­u ®éng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy, c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn ph¶i tr¶ lêi cho ®­îc mét lo¹t c¸c c©u hái nh­: Doanh nghiÖp nªn gi÷ mét l­îng tiÒn mÆt vµ dù tr÷ lµ bao nhiªu ? Doanh nghiÖp cã nªn b¸n chÞu hay kh«ng ? NÕu doanh nghiÖp b¸n chÞu th× ®iÒu kho¶n b¸n hµng nªn nh­ thÕ nµo ? Doanh nghiÖp nªn b¸n chÞu cho lo¹i kh¸ch hµng nµo vµ ë ®©u ? Doanh nghiÖp cã nªn mua chÞu hay lµ ®i vay ®Ó tr¶ tiÒn ngay ? NÕu ®i vay th× sÏ vay nh­ thÕ nµo vµ ë ®©u ? ... Tuy nhiªn tr­íc khi tr¶ lêi tÊt c¶ c¸c c©u hái trªn, mét vÊn ®Ò lín ®Çu tiªn ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ ®Ó ®¶m b¶o vèn nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng cho ho¹t ®éng SXKD, doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh nªn lùa chän nguån tµi trî nµo cho phï hîp. V× c¬ cÊu, quy m« vèn cña c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng gièng nhau do ®ã sÏ lµ kh«ng hîp lý nÕu quy ®Þnh mét m« h×nh tµi trî vèn nh­ nhau cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. V× vËy ®iÒu quan träng lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù x¸c ®Þnh cho m×nh mét sù kÕt hîp c¸c nguån tµi trî cã lîi nhÊt. 2.2.1. Qu¶n lý sö dông vèn l­u ®éng Hai ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña TSL§ lµ tham gia vµo mét chu kú SXKD vµ lu©n chuyÓn 1 lÇn ®· quyÕt ®Þnh ph­¬ng ph¸p qu¶n lý ®Æc tr­ng vèn l­u ®éng lµ qu¶n lý theo ®Þnh møc. V× vËy ®Ó qu¶n lý vèn l­u ®éng t¹i doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña SX ®Ó ®Þnh møc vèn cho tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm, tõng kh©u hay tõng lo¹i tµi s¶n. 2.2.2. Qu¶n lý dù tr÷ a-Vai trß cña dù tr÷ Hµng ho¸ dù tr÷ trong doanh nghiÖp cã 3 lo¹i: nguyªn vËt liÖu th«, s¶n phÈm dë dang, thµnh phÈm. +Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, hµng ho¸ tån kho lµ c¸c nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm n»m ë c¸c c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt + Trong qu¸ tr×nh tiªu thô, do cã ®é chÔ gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, do s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô...hµng ho¸ dù tr÷ tån t¹i d­íi d¹ng c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh. §èi víi mét doanh nghiÖp th× dù tr÷ kh«ng trùc tiÕp, quyÕt ®Þnh t¹o ra lîi nhuËn nh­ng nã cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o ra lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Së dÜ nh­ vËy v× nhê cã dù tr÷ ®ãng vai trß nh­ mét b­íc ®Öm SX mµ ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp míi diÔn ra b×nh th­êng, vµ do ®ã doanh nghiÖp sÏ kh«ng bÞ l·ng phÝ søc lao ®éng, kh«ng bÞ mÊt thÞ tr­êng, vµ sö dông hîp lý m¸y mãc thiÕt bÞ... Do vËy, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®Õn ®©u mua hµng ®Õn ®ã mµ cÇn ph¶i cã vËt t­, hµng ho¸ dù tr÷. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh dù tr÷ còng ph¸t sinh rÊt nhiÒu chi phÝ liªn quan v× vËy nÕu doanh nghiÖp dù tr÷ qu¸ lín sÏ kh«ng hiÖu qu¶, tèn kÐm, ø ®äng vèn, cßn nÕu dù tr÷ qu¸ Ýt sÏ lµm cho qu¸ tr×nh SXKD bÞ gi¸n ®o¹n. Do ®ã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp viÖc qu¶n lý dù tr÷ ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc l­îng dù tr÷ tèi ­u, l­îng dù tr÷ cã chi phÝ dù tr÷ thÊp nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ SXKD. Th«ng th­êng dù tr÷ tån kho trong doanh nghiÖp chiÕm 20% tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp. b-Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý dù tr÷ Hµng hãa dù tr÷ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp gåm cã 3 bé phËn song qu¶n lý dù tr÷ chñ yÕu xoay quanh bé phËn thø nhÊt lµ nguyªn vËt liÖu dù tr÷. Ph­¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó qu¶n lý dù tr÷ lµ dùa trªn m« h×nh møc dù tr÷ tèi ­u (E.O.Q). M« h×nh ®­îc x©y d­ng trªn gi¶ ®Þnh lµ c¸c lÇn cung cÊp hµng ho¸ lµ b»ng nhau. C«ng t¸c qu¶n lý dù tr÷ ph¶i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña SXKD ®ång thêi ph¶i ®iÒu chØnh liªn tôc tr­íc nh÷ng thay ®æi kh¸ch quan còng nh­ chñ quan. 2.2.3. Qu¶n lý vèn b»ng tiÒn a-Lý do doanh nghiÖp ph¶i dù tr÷ tiÒn mÆt TiÒn mÆt vµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nh­ tiÒn mÆt lµ nh÷ng tµi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n cao nhÊt nh­ng ®iÒu nµy còng ®ång nghÜa lµ chóng cã tÝnh sinh lêi thÊp nhÊt. V× vËy kh«ng mét doanh nghiÖp nµo l¹i muèn gi÷ mét khèi l­îng tiÒn mÆt lín. Tuy nhiªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp lu«n ph¶i mua s¾m c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt, do vËy doanh nghiÖp dï kh«ng muèn vÉn ph¶i gi÷ mét l­îng tiÒn mÆt nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho nh÷ng kho¶n mua s¾m nµy. Nh­ vËy râ rµng kh«ng ph¶i gi÷ tiÒn mÆt chØ toµn lµ bÊt lîi mµ ng­îc l¹i nã cßn ®em l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng lîi Ých nhÊt ®Þnh mµ kh«ng mét doanh nghiÖp nµo l¹i tõ chèi. Nh÷ng lîi thÕ ®ã lµ: Nhê viÖc gi÷ tiÒn mÆt, doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng trong SXKD. Cô thÓ: + Gi÷ ®ñ tiÒn mÆt gióp doanh nghiÖp tËn dông ®­îc nh÷ng c¬ héi thuËn lîi trong kinh doanh do chñ ®éng trong c¸c ho¹t ®éng chi tr¶. +Khi cã ®ñ tiÒn mÆt gióp cho doanh nghiÖp ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu trong nh÷ng tr­êng hîp khÈn cÊp, v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n do yÕu tè thêi vô vµ chu kú kinh doanh. Ngoµi ra viÖc gi÷ tiÒn mÆt cßn gióp doanh nghiÖp h­ëng lîi thÕ chiÕt khÊu khi mua hµng ho¸ thanh to¸n ngay. Gi÷ ®ñ tiÒn mÆt cßn gióp doanh nghiÖp duy tr× tèt c¸c chØ sè thanh to¸n trong ng¾n h¹n, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp ®ång thêi gióp doanh nghiÖp cã thÓ mua hµng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi. b-Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiÒn mÆt Tuy r»ng tiÒn mÆt cã nh÷ng lîi thÕ trªn song vÒ c¬ b¶n tiÒn mÆt lµ tµi s¶n kh«ng sinh l·i do vËy trong qu¶n lý tiÒn mÆt viÖc tèi thiÓu ho¸ l­îng tiÒn mÆt ph¶i gi÷ lµ môc tiªu quan träng nhÊt. Qu¶n lý tiÒn mÆt ®Ò cËp ®Õn viÖc qu¶n lý tiÒn giÊy vµ tiÒn göi ng©n hµng. Sù qu¶n lý nµy liªn quan chÆt chÏ ®Õn viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n gÇn víi tiÒn mÆt nh­ c¸c chøng kho¸n cã tÝnh thanh kho¶n cao. C¸c lo¹i chøng kho¸n gÇn nh­ tiÒn mÆt gi÷ vai trß nh­ mét b­íc ®Öm cho tiÒn mÆt. Së dÜ nãi nh­ vËy v× nÕu tiÒn mÆt nhiÒu doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t­ vµo chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao vµ khi cÇn thiÕt còng cã thÓ ®æi óng sang tiÒn mÆt mét c¸ch dÔ dµng vµ Ýt tèn kÐm chi phÝ. Nh­ vËy trong qu¶n trÞ tµi chÝnh ng­êi ta sö dông chøng kho¸n cã kh¶ n¨ng thanh kho¶n cao ®Ó duy tr× tiÒn mÆt ë møc ®é mong muèn. 2.2.4. Qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu Trªn thùc tÕ, doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh­ng kh«ng ph¶i lóc nµo còng thu ®­îc tiÒn ngay. C¸c ho¸ ®¬n ch­a thanh to¸n ®­îc gäi lµ tÝn dông th­¬ng m¹i. C¸c kho¶n tÝn dông th­¬ng m¹i nµy t¹o thµnh c¸c kho¶n ph¶i thu cña doanh nghiÖp. V× vËy qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu chÝnh lµ qu¶n lý tÝn dông th­¬ng m¹i – Mét néi dung quan träng cña qu¶n lý vèn l­u ®éng. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tÝn dông cña kh¸ch hµng §Ó thùc hiÖn cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph©n tÝch kh¶ n¨ng tÝn dông cña kh¸ch hµng. C«ng viÖc nµy b¾t ®Çu tõ khi doanh nghiÖp x©y dùng mét tiªu chuÈn tÝn dông hîp lý, sau ®ã lµ viÖc x¸c minh phÈm chÊt tÝn dông cña kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. NÕu kh¶ n¨ng tÝn dông cña kh¸ch hµng phï hîp víi nh÷ng tiªu cuÈn tèi thiÓu mµ doanh nghiÖp ®­a ra th× tÝn dông th­¬ng m¹i cã thÓ ®­îc cÊp. Tuy nhiªn viÖc thiÕt lËp c¸c tiªu chuÈn tÝn dông ®ßi hái ph¶i ®¹t tíi sù c©n b»ng thÝch hîp. NÕu tiªu chuÈn tÝn dông ®Æt ra qu¸ cao sÏ lo¹i bá nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, vµ ng­îc l¹i nÕu tiªu chuÈn nµy l¹i qu¸ thÊp cã thÓ lµm t¨ng doanh thu nh­ng cã rñi ro cao vµ chi phÝ còng cao. Th«ng tin tÝn dông: NÕu doanh nghiÖp muèn biÕt t×nh h×nh tÝn dông cña kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp cã thÓ t×m hiÓu tõ nhiÒu nguån B¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, kÕ ho¹ch ng©n quü... Qua c¸c ng©n hµng LÞch sö thanh to¸n cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c... Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tÝn dông th­¬ng m¹i Ph­¬ng ph¸p cho ®iÓm Kh«ng cã mét c«ng thøc chung nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng kh¸ch hµng cã thanh to¸n hay kh«ng. Nh­ng mét c¸ch chunh nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ lµ dùa vµo 5 tiªu thøc sau: PhÈm chÊt t­ c¸ch tÝn dông N¨ng lùc tr¶ nî Vèn cña kh¸ch hµng ThÕ chÊp §iÒu kiÖn kinh tÕ Ph­¬ng ph¸p thèng kª §©y lµ ph­¬ng ph¸p chØ ®¬n thuÇn dùa trªn sè liÖu thèng kª cña c¸c n¨m. Th«ng th­êng c¸c doanh nghiÖp cã sæ s¸ch theo dâi vÒ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng vµ dùa trªn c¬ së sè liÖu th«ng kª ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng, tõ ®ã lµm c¬ së cho viÖc cÊp tÝn dông th­¬ng m¹i. * Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kho¶n tÝn dông ®­îc ®Ò nghÞ ViÖc quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho mét kh¸ch hµng dùa trªn c¬ së lîi Ých- chi phÝ cña luång tiÒn : Trong ®ã : P – Gi¸ b¸n ®¬n vÞ Q – Sè l­îng hµng ho¸ b¸n ®­îc trong tr­êng hîp thanh to¸n ngay Q’– Sè l­îng hµng ho¸ b¸n ®­îc trong tr­êng hîp b¸n chÞu V– Chi phÝ biÕn ®æi cña 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm r – Tû lÖ phÇn tr¨m hµng b¸n chÞu kh«ng thu ®­îc tiÒn c – Chi phÝ ®ßi nî vµ tµi trî bï ®¾p cho kho¶n ph¶i thu P’– Gi¸ b¸n chÞu ( P’=P/(1-i)) i – ChiÕt khÊu tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m ®èi víi hµng tr¶ tiÒn ngay R – Doanh lîi yªu cÇu thu ®­îc hµng th¸ng Nguyªn t¾c chÊp thuËn mét kho¶n tÝn dông th­¬ng m¹i lµ NPV>0 * Theo dâi kho¶n ph¶i thu §Ó gióp cho viÖc qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt c¸ch theo dâi c¸c kho¶n ph¶i thu, trªn c¬ së ®ã cã thÓ thay ®æi chÝnh s¸ch tÝn dung th­¬ng m¹i kÞp thêi. Th«ng th­êng ng­êi ta dùa vµo c¸c chØ tiªu, ph­¬ng ph¸p, m« h×nh sau: Kú thu tiÒn b×nh qu©n = C¸c kho¶n ph¶i thu Doanh thu tiªu thô b×nh qu©n ngµy Trong ®ã : Doanh thu tiªu thô b×nh qu©n ngµy = Doanh thu Sè ngµy ý nghÜa : Kú thu tiÒn b×nh qu©n cho biÕt ph¶i mÊt bao nhiªu ngµy ®ång tiÒn b¸n hµng tr­íc ®ã míi ®­îc thu håi. Do vËy khi kú thu tiÒn b×nh qu©n t¨ng lªn mµ doanh sè vµ lîi nhuËn kh«ng t¨ng cã nghÜa lµ vèn cña doanh nghiÖp bÞ ø ®äng ë kh©u thanh to¸n vµ doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p can thiÖp kÞp thêi. II-Qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam 1. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o KT ViÖt nam 1.1 Giíi thiÖu ho¹t ®éng phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n Thêi b¸o KT ViÖt nam Víi quy m« kh«ng lín, sè l­îng nh©n viªn thuéc phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n cña Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam còng kh«ng nhiÒu. Theo biªn chÕ, phßng kÕ to¸n cña c«ng ty cã 8 ng­êi: Gi¸m ®èc tµi chÝnh: ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt víi Tæng biªn tËp vµ Ban l·nh ®¹o vÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh vµ qu¶n lý c«ng viÖc cña c¸c nh©n viªn nh­ sau: KÕ to¸n tr­ëng: Cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n thùc thi theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, h­íng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®ång thêi trî lý Gi¸m ®èc Tµi chÝnh. 1 kÕ to¸n tæng hîp: Thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tæng hîp (ghi sæ c¸i) theo dâi m¹ng kÕ to¸n tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh kiªm kÕ to¸n chi phÝ. 2 kÕ to¸n tiªu thô: 1 t¹i Hµ Néi, 1 t¹i Thµnh phè Hå ChÝnh Minh, theo dâi thùc hiÖn c¸c kho¶n doanh thu, c«ng nî. KÕ to¸n thanh to¸n: Theo dâi chi tiÕt thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸c ®¬n vÞ liªn quan, thanh to¸n hoa hång, thanh to¸n l­¬ng b¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü, t×nh h×nh thu chi tån quü tiÒn mÆt. Thñ quü: Cã nhiÖm vô gi÷ quü tiÒn mÆt, thu chi tiÒn mÆt vµ ghi sæ quü. KÕ to¸n kho (kiªm thñ kho): Qu¶n lý t×nh h×nh xuÊt, nhËp, tån kho. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lý ph©n tÝch tµi chÝnh cña Thêi b¸o theo ®óng nguyªn t¾c, quy ®inh cña Nhµ n­íc, tæng hîp doanh thu, chi phÝ, tÝnh to¸n thu nhËp cña c«ng ty, tÝnh c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp víi Nhµ n­íc. Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n ph¶i th­êng xuyªn b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cho Ban l·nh ®¹o vµ c«ng ty Ringier nh­ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, c¸c kho¶n ph¶i thu, quü tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng, kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong thêi gian tíi... §ång thêi phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n cßn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty tr­íc Ph¸p luËt. 1.2 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiªu thô t¹i Hµ Néi KÕ to¸n tiªu thô t¹i TP. HCM KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc tµi chÝnh Thñ kho Bé m¸y kÕ to¸n cña Thêi b¸o KT ViÖt nam cã tæ chøc nh­ sau : KÕ to¸n Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam sím tiÕp cËn víi ph­¬ng tiÖn tiªn tiÕn vµ ®­îc trang bÞ m¸y mãc kü thuËt kh¸ hiÖn ®¹i, c¸c m¸y tÝnh cña bé phËn tµi chÝnh ®­îc nèi m¹ng víi nhau do mét m¸y chñ "server" qu¶n lý. Tõ n¨m 1995, c¬ quan ®· cho triÓn khai sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n "Sunsystem" cña Mü. 2.Thùc tr¹ng huy ®éng vµ sö dông vèn l­u ®éng t¹i Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt nam trong mét vµi n¨m gÇn ®©y 2.1.C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån tµi trî C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn cña Thêi b¸o trong vµi n¨m qua ®­îc thÓ hiÖn qua B¶ng 1 vµ sù biÕn ®éng cña nã thÓ hiÖn trong b¶ng 2. B¶ng 1–C¬ cÊu tµi s¶n-nguån vèn tõ 1997-2000 N¨m ChØ tiªu 1997 1998 1999 2000 TriÖu ®ång % TriÖu ®ång % TriÖu ®ång % TriÖu ®ång % I. Tµi s¶n 10014 100 11288 100 11558 100 14239 100 1. TSL§ 6235,5 62,3 6750,2 59,8 6945,7 60,1 8620,5 60,5 2. TSC§ 3778,5 37,7 4537,4 40,2 4612,3 39,9 5618,5 39,4 II.Nguån vèn 10014 100 11288 100 11558 100 14239 100 1. Nî ph¶i tr¶ 5253,2 52,5 5825,5 51,6 5903,4 51,1 6934,4 48,7 2. Vèn chñ së h÷u 4760,8 47,5 5462,1 48,4 5654,6 48,9 7304,6 51,3 (Nguån: B¶ng c©n ®èi tµi s¶n 1997-2000) B¶ng 2–BiÕn ®éng tµi s¶n-nguån vèn giai ®o¹n 1996-1999 §¬n vÞ :TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 97/96 98/97 99/98 CLÖch % CLÖch % CLÖch % I. Tµi s¶n 1273,6 112.7 270.4 102.4 81.4 100.7 1. TSL§ 514.7 108.3 195.5 102.9 88.2 101.3 2. TSC§ 758.9 120.1 74.9 101.7 -6.8 99.9 II. Nguån vèn 1273.6 112.7 270.4 102.4 81.4 100.7 1. Nî ph¶i tr¶ 572.3 110.9 77.9 101.3 71.8 101.2 2. Vèn chñ së h÷u 701.3 114.7 192.5 103.5 9.6 100.2 (Nguån-B¶ng c©n ®èi tµi s¶n 96-99) Qua b¶ng 1vµ 2 ta cã nhËn xÐt vÒ c¬ cÊu tµi s¶n cña Thêi b¸o KT ViÖt nam nh­ sau: TSC§ cña thêi b¸o chiÕm tû lÖ nhá : kho¶ng tõ 35%-40%. TSC§ ®¹t tû träng lín nhÊt vµo n¨m 2000 lµ 40,2%. C¬ cÊu TSC§ t¨ng lªn trong n¨m 2000 lµ v× c«ng ty ®· khÊu hao hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ ®· dïng tr­íc ®©y vµ ®ang ®Çu t­ vµo m¸y mãc, thiÕt bÞ míi. Së dÜ Thêi b¸o lµ mét doanh nghiÖp SXKD song c¬ cÊu TSC§ l¹i kh«ng lín lµ v× Thêi b¸o chØ ®¶m nhËn c¸c kh©u biªn tËp vµ chÕ b¶n cßn viÖc in Ên do C«ng ty In TiÕn bé thùc hiÖn. Do vËy TSC§ cña Thêi b¸o chñ yÕu lµ c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý... TSL§ chiÕm tû träng lín, tuy nhiªn c¬ cÊu TSL§ kh«ng æn ®Þnh qua c¸c n¨m, c¬ cÊu nµy cã n¨m t¨ng nh­ng cã n¨m l¹i gi¶m ®i. Nh×n chung c¬ cÊu nµy th­êng dao ®éng trong kho¶ng 60%. Con sè nµy nãi lªn r»ng c«ng ty lu«n cã nhu cÇu lín vÒ vèn l­u ®éng 2.2.C¬ cÊu tµi s¶n-Tµi s¶n l­u ®éng §Ó thÊy râ sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu cña TSL§ (sö dông vèn l­u ®éng) lµ do nh÷ng nh©n tè nµo ta cã thÓ quan s¸t ë B¶ng 3. B¶ng 3–C¬ cÊu vèn l­u ®éng tõ 1996-1999 TSL§ 1996 1997 1998 1999 TriÖu ®ång % TriÖu ®ång % TriÖu ®ång % TriÖu ®ång % 1. TiÒn mÆt 2078.5 33.3 1232.8 18.3 1290.3 18.6 1377.9 19.6 TiÒn mÆt t¹i quü 176.5 2.8 200.3 3 230.6 3.3 252.4 3.6 TiÒn göi ng©n hµng 1902 30.5 1032.5 15.3 1059.7 15.3 1125.5 16 2. Ph¶i thu 3849 61.8 4807.1 71.2 5011.3 72.1 5218.4 74.2 Ph¶i thu kh¸ch hµng 3678.2 59.1 4556.8 67.5 4750.3 68.4 4882.3 69.4 øng tr­íc cho ng­êi b¸n 0 0 0 0 110.2 1.6 200.5 2.9 Ph¶i thu kh¸c 170.8 2.7 250.3 3.7 150.8 2.1 135.6 1.9 3. TSL§ kh¸c 308 4.9 710.3 10.5 644.1 9.3 437.6 6.2 T¹m øng 281.2 4.5 265.5 3.9 285.5 4.1 293.3 4.2 Chi phÝ tr¶ tr­íc 26.8 0.4 444.8 6.6 358.6 5.2 144.3 2.1 Tæng : 6235.5 100 6750.2 100 6945.7 100 7033.9 100 (Nguån-B¶ng c©n ®èi tµi s¶n 96-99 /A-Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n ) Nh×n vµo b¶ng 3 ta nhËn thÊy c¬ cÊu vèn l­u ®éng cña thêi b¸o trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tû träng chñ yÕu trong vèn l­u ®éng cña c«ng ty vÉn lµ c¸c kho¶n ph¶i thu(60%-70%). Trong c¸c kho¶n ph¶i thu th× chñ yÕu lµ ph¶i thu tõ kh¸ch hµng, nã chiÕm kho¶ng trªn 90% tæng sè c¸c kho¶n ph¶i thu.Tû träng cña kho¶n môc nµy t¨ng dÇn c¶ vÒ tû lÖ còng nh­ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, víi tèc ®é nhanh h¬n c¶ tèc ®é t¨ng cña tµi s¶n l­u ®éng. Thêi ®iÓm ®¸nh dÊu tèc ®é t¨ng lªn nhanh chãng cña c¸c kho¶n ph¶i thu nµy lµ n¨m 1997. CH­¬NG III: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i Thêi b¸o Kinh TÕ ViÖt nam 1.KÕt qu¶ kinh doanh cña Thêi b¸o Thùc chÊt xem xÐt kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty còng chÝnh lµ ®¸nh gi¸ mét mÆt thùc tr¹ng sö dông vèn nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi riªng. VÒ mÆt tiªuaaa thô doanh thu còng nh­ doanh thu thuÇn ®· t¨ng lªn nhanh chãng qua c¸c n¨m. Tèc ®é t¨ng cña 2 kho¶n môc nµy ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt lµ vµo n¨m 1997( doanh thu t¨ng 29,36% vµ doanh thu thuÇn lµ 30,48%). §©y lµ kÕt qu¶ cña sù gia t¨ng sè l­îng ph¸t hµnh còng nh­ lo¹i Ên phÈm ph¸t hµnh. Tuy nhiªn häat ®éng thùc sù lµm gia t¨ng doanh thu l¹i lµ tõ qu¶ng c¸o, nhÊt lµ tõ n¨m 97 trë l¹i ®©y. VÒ lîi nhuËn tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y c«ng ty ®Òu lµm ¨n cã l·i . Tuy n¨m 1997 cã tèc ®é t¨ng doanh thu thuÇn lµ lín nhÊt song lîi nhuËn l¹i thÊp h¬n so víi c¸c n¨m 99, 98. Së dÜ nh­ vËy lµ v× n¨m 1996 c«ng ty ®ang trong t×nh tr¹ng lç (154,7tr) vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong mÊy n¨m tr­íc còng kh«ng s¸ng sña h¬n chót nµo, lîi nhuËn thu ®­îc n¨m 97 tuy kh«ng nhiÒu nh­ng ®¸nh dÊu mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi ®Çy høa hÑn cña c«ng ty. Tèc ®é t¨ng lîi nhuËn cña Thêi b¸o trong 3 n¨m 99, 98, 97 kh«ng ®ång ®Òu. Tèc ®é nµy ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt lµ vµo n¨m 1998 (284,25%). N¨m 99 tèc ®é nµy gi¶m chØ cßn 131,49% mÆc dï trong n¨m 99 tèc ®é t¨ng cña doanh thu cao h¬n so víi tèc ®é nµy cña n¨m 98 . §iÒu nµy cã thÓ lý gi¶i lµ do n¨m 99 tèc ®é t¨ng cña chi phÝ còng lín h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m 98, thËm chÝ lín h¬n c¶ tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn. KÕt qu¶ lµ lîi nhuËn n¨m 99 t¨ng nhiÒu vÒ mÆt tuyÖt ®èi song tèc ®é t¨ng chËm l¹i so víi n¨m 98. 2.T¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn cña vèn l­u ®éng trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh SX, tiªu thô th«ng qua c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ, qu¶n lý doanh thu 2.1.Qu¶n lý doanh thu Qu¶n lý doanh thu ®­îc hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng lµm t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c ®ã còng chÝnh lµ nh÷ng biÖn ph¸p nh»m ®Èy nhanh hµng ho¸ ra thÞ tr­êng. Nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®­îc xem xÐt ë c¸c khÝa c¹nh: hµng ho¸, thÞ tr­êng, dÞch vô, xóc tiÕn b¸n... HiÖn nay doanh thu cña Thêi b¸o ®ang gia t¨ng dÇn qua c¸c n¨m song kh«ng cã g× ®¶m b¶o r»ng doanh thu nµy sÏ t¨ng v÷ng ch¾c trong c¸c n¨m tiÕp theo nÕu c«ng ty kh«ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý doanh thu. Víi c¸c hµng ho¸ lµ Ên phÈm b¸o chÝ nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý doanh thu ë Thêi b¸o cÇn ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c mÆt sau : VÒ s¶n phÈm – C«ng ty cÇn n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò biªn tËp viªn, viÕt b¸o ®¶m b¶o sè l­îng vµ chÊt l­îng th«ng tin ®em ®Õn cho ng­êi ®äc. Cô thÓ tê b¸o cÇn ®­a ra nh÷ng th«ng tin míi nhÊt vÒ t×nh h×nh kinh tÕ VN, c¸c chuyªn môc nh­ hái ®¸p, h­íng dÉn… Thêi b¸o nªn tËp trung h¬n n÷a vµo vµo chuyªn môc míi nµy... VÒ gi¸ c¶- HiÖn nay gi¸ c¶ c¸c Ên phÈm b»ng tiÕng ViÖt cña Thêi b¸o lµ t­¬ng ®èi phï hîp tuy nhiªn víi c¸c Ên phÈm b»ng tiÕng Anh th× møc gi¸ cßn qu¸ cao so víi thu nhËp cña ng­êi ViÖt nam. VÒ thÞ tr­êng: MÆc dï tê thêi b¸o lµ mét tê b¸o ®­îc nhiÒu ®éc gi¶ yªu thÝch nh­ng --m¹ng l­íi ph©n phèi cña Thêi b¸o cßn h¹n hÑp chñ yÕu tËp trung ë c¸c thµnh phè lín. V× vËy mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó t¨ng doanh thu lµ më réng thÞ tr­êng. c«ng ty còng cÇn më réng sè l­îng céng t¸c viªn kh«ng chØ trong lÜnh vùc viÕt b¸o mµ c¶ trong lÜnh vùc b¸n hµng 2.2.Qu¶n lý chi phÝ Gi¶m chi phÝ t¨ng lîi nhuËn nh»m môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ ®iÒu mµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam em nhËn thÊy c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ cña Thêi b¸o cßn mét sè h¹n chÕ. Trong khu«n khæ luËn v¨n nµy em chØ xin nªu ra mét ý kiÕn nhá gãp phÇn gióp c«ng ty qu¶n lý tèt c¸c kho¶n chi phÝ, tr¸nh l·ng phÝ. 2.3 Qu¶n lý chÆt chÏ vèn l­u ®éng trªn c¸c mÆt-Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng vµ thu håi c«ng nî, x©y dùng mét kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt hîp lý Qu¶n lý vèn l­u ®éng chÝnh lµ qu¶n lý TSL§, ®Ó qu¶n lý vèn l­u ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p mµ Thêi b¸o ®ang ¸p dông nh­ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng cña vèn l­u ®éng th«ng qua sù thay ®æi cña c¬ cÊu TSL§, cã sù ®iÒu chØnh tû lÖ vèn l­u ®éng qua tõng thêi kú c«ng ty nªn xem xÐt c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng chÊt l­îng c«ng t¸c qu¶n lý vèn l­u ®éng trªn c¸c mÆt 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p trªn Nh×n chung mÆc dï nguån vèn chñ së h÷u cña Thêi b¸o vÉn chiÕm tû lÖ lín trong tæng tµi s¶n nh­ng qua 4 n¨m cã thÓ thÊy tû lÖ nµy ®ang gi¶m dÇn vµ nh­êng chç cho nî ph¶i tr¶ (>50%). §iÒu nµy nãi lªn r»ng trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng SXKD cña m×nh c«ng ty ®· ph¶i t¨ng c­êng huy ®éng nguån lùc tõ bªn ngoµi. Mét mÆt ®©y lµ sù n¨ng ®éng cña c«ng ty trong viÖc huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu SXKD nh­ng ®ång thêi nã còng nãi lªn r»ng kh¶ n¨ng tù tµi trî cña c«ng ty ngµy cµng kÐm. Nguån vèn ng¾n h¹n nh×n chung t¨ng lªn qua c¸c n¨m vÒ mÆt sè tuyÖt ®èi. Tuy nhiªn xÐt vÒ tû träng th× nguån vèn ng¾n h¹n chØ chiÕm kho¶ng 50%. LiÖu sù gia t¨ng nµy cã tèt hay kh«ng vµ tû lÖ nµy ®· hîp lý hay ch­a? §iÒu nµy sÏ ®­îc tr¶ lêi khi xem xÐt tíi c¬ cÊu nguån vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Nguån vèn dµi h¹n cña c«ng ty còng gia t¨ng qua c¸c n¨m. Nguån vèn dµi h¹n cña Thêi b¸o chØ bao gåm vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy cho thÊy vèn tù bæ sung cña Thêi b¸o ®· ®­îc t¨ng lªn, còng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty ®· cã hiÖu qu¶ ®em l¹i lîi nhuËn. Tuy nhiªn tèc ®é gia t¨ng cña vèn chñ së h÷u l¹i chËm h¬n tèc ®é gia t¨ng cña nî ng¾n h¹n. C«ng ty cÇn xem xÐt ®iÒu nµy v× nã cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn l­u ®éng Thêi b¸o ph¶i lùa chän mét trong 3 m« h×nh tµi trî vèn l­u ®éng ®· ®­îc ®Ò cËp ë phÇn lý thuyÕt. M« h×nh ®­îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh cña Thêi b¸o lùa chän lµ m« h×nh 3. Theo m« h×nh nµy, nguån vèn dµi h¹n cña c«ng ty sau khi tµi trî cho TSC§ sÏ ®­îc ®Çu t­ vµo TSL§. PhÇn cßn l¹i cña TSL§ sÏ ®­îc tµi trî b»ng nguån vèn ng¾n h¹n mµ cô thÓ ®èi víi Thêi b¸o lµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. Nguån huy ®éng cho vèn l­u ®éng l¹i bao gåm nguån vèn l­u ®éng th­êng xuyªn vµ nguån vèn l­u ®éng t¹m thêi. Trong ®ã nguån vèn l­u ®éng th­êng xuyªn lµ phÇn cßn l¹i cña nguån dµi h¹n sau khi ®Çu t­ vµo TSC§ vµ nguån vèn l­u ®éng t¹m thêi lµ nî ng¾n h¹n. Nh×n vµo c¬ cÊu nguån vèn l­u ®éng ta cßn nhËn thÊy Thêi b¸o ®· kh«ng sö dông nî vay ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng cña m×nh mµ chñ yÕu lµ khai th¸c nguån vèn chiÕm dông. §iÒu nµy võa cã t¸c ®éng tÝch cùc, võa cã t¸c ®éng tiªu cùc tíi SXKD. Cô thÓ c«ng ty kh«ng ph¶i tr¶ chi phÝ vÒ nî vay(l·i tiÒn vay) nh­ng ®æi l¹i c«ng ty ph¶i nép thuÕ thu nhËp nhiÒu h¬n do kh«ng trõ l·i vay vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ. Nh­ng nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i ®a d¹ng ho¸ c¸c nguån vèn cña m×nh ®Ó kh«ng chØ tËn dông ®­îc lîi thÕ cña tõng nguån mµ chóng cßn cã t¸c ®éng bæ trî cho nhau trong nh÷ng tr­êng hîp cã nh÷ng biÕn ®éng lín vÒ nguån. V× vËy Thêi b¸o cÇn xem xÐt tíi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn b»ng nî vay ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng SXKD ngµy cµng më réng cña m×nh. Nhµ n­íc nªn cã quy ®Þnh cô thÓ trong viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu liªn quan ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng sao cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng trong thêi gian tíi (cô thÓ ®Ó tÝnh chØ tiªu kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn l­u ®éng th× nªn sö dông lîi nhuËn tr­íc thuÕ, l·i gép hay lîi nhuËn sau thuÕ, thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy c¸c doanh nghiÖp kh«ng thèng nhÊt trong viÖc ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu nµy). §èi víi c¸c doanh nghiÖp liªn doanh nh­ Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt nam, Nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u ®·i h¬n n÷a nh­ gi¶m c¸c thñ tôc giÊy tê phiÒn hµ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc vay vèn khi c¸c doanh nghiÖp nµy cã nhu cÇu... Cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch, duy tr× ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi ®Çu t­ vµo ViÖt nam.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Thời báo kinh tế VN.DOC
Luận văn liên quan