Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và 1 số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển

MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG 1 I. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1 II. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2 1. Hoàn cảnh ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam 2 2. Khái quát hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam 3 3. Những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 6 III. KẾT LUẬN 8

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và 1 số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc §Ò tµi: thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn Giíi thiÖu chung 1 I. §Þnh nghÜa kh¸i niÖm thÞ tr­êng chøng kho¸n 1 II. thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 2 1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 2 2. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 3 3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam 6 III. KÕt luËn 8 giíi thiÖu chung Nh­ chóng ta ®· biÕt, ®Êt n­íc ViÖt Nam cña chóng ta lµ mét ®Êt n­íc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng sù thay ®æi lín lao ®Ó cã thÓ b¾t kÞp víi tèc té ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ chung cña khu vùc ASEAN. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, §¶ng vµ ChÝnh phñ ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng c¶ vÒ kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®Ó t¨ng tèc ®é ph¸t triÓn ®Êt n­íc. më cöa thÞ tr­êng, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt nhËp khÈu ... §Æc biÖt ViÖt Nam ®· cã nh÷ng nç lùc to lín trong viÖc ®­a vµo ho¹t ®éng TTCK. So víi c¸c n­íc trong khu vùc ASEAN, n­íc chóng ta lµ mét trong n­íc cuèi cïng cã TTGD nh­ng víi chóng ta TTCK tuy cßn kh¸ míi mÎ l¹i rÊt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc. VËy TTCK ë n­íc ta ho¹t ®éng ra sao, lµm ¶nh h­ëng cña nã víi nÒn kinh tÕ ë n­íc ta hiÖn nay nh­ thÕ nµo, chóng ta sÏ t×m hiÓu kü h¬n trong bµi viÕt nµy. I. §Þnh nghÜa kh¸i niÖm thÞ tr­êng chøng kho¸n. ThÞ tr­êng chøng kho¸n (TTCK) lµ mét thÞ tr­êng cã tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã ®iÒu khiÓn, t¹i ®©y thùc hiÖn viÖc mua b¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n, lµ chiÕc cÇu nèi mäi ho¹t ®éng tc gi÷a c¸c nhµ kinh doanh víi nhau, ph¶n ¸nh cung cÇu vÒ chøng kho¸n vµ gi¸ chøng kho¸n trong TTCK ®­îc hoµn thµnh theo quan hÖ cung cÇu gi÷a c¸c nhµ kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng TTCK lµ thÓ chÕ tµi chÝnh bËc cao vµ lµ s¶n phÈm tÝnh tuý cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng víi nh÷ng thiÕt chÕ phøc t¹p, riªng biÖt víi nh÷ng quy luËt chi phèi kh¾c nghiÖp s©u s¾c vµ ¶nh h­ëng toµn diÖn ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña sa. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ®­îc ph©n lµm 2 cÊp : cÊp I (thÞ tr­êng s¬ cÊp),cÊp 2 (thÞ tr­êng thø cÊp). ThÞ tr­êng cÊp I (thÞ tr­êng s¬ cÊp) lµ n¬i chøng kho¸n ph¸t hµnh ®­îc b¸n lÇn ®Çu khi t¹o lËp doanh nghiÖp , hoÆc doanh nghiÖp huy ®éng thªm vèn hoÆc khi chÝnhphñ c¸c cÊp ph¸t hµnh cæ phiÕu, c«ng b¸o.. §©y lµ giai ®o¹n ®éng viªnvèn, b¸o c¸o rÊt phøc t¹p va quan träng nh­ng nã ¶nh h­ëng ®Õn sù tiªu thô cña chøng kho¸n ph¸t hµnh, uy tÝn cña chÝnh doanh nghiÖp ph¸t hµnh. ThÞ tr­êng cÊp II (thÞ tr­êng thø cÊp). Lµ n¬i diÔn ra sù mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh ë thÞ tr­êng s¬ cÊp. Nã gåm mét sè d¹ng c¬ b¶n: Së giao dÞch chøng kho¸n th«ng th­êng, thÞ tr­êng ngoµi sæ giao dÞch chøng kho¸n Gi÷a thÞ tr­êng cÊp I vµ thÞ tr­êng cÊp II cã sù phô thuéc lÉn nhau. thÞ tr­êng thø cÊp II tån t¹i do cã sù ph¸t hµnh chøng kho¸n ë thÓ chuyÓn nh­îng ë thÞ tr­êng cÊp I. MÆt kh¸c thÞ tr­êng cÊp II thµnh c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cho thÞ tr­êng cÊp I thµnh c«ng. II. thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam: 1. Hoµn c¶nh ra ®êi cña TTCK ViÖt Nam. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam ®· ra ®êi trong mét thêi ®iÓm mÊy thuËn lîi, trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh diÔn ra phiªn giao dÞch ®Çu tiªn vµo ngµy 20/7/2000 - ®©y lµ kho¶ng thêi gian mµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh vÉn cßn ¶nh h­ëng kh¸ nÆng nÒ ®Õn c¸c n­íc trong khu vùc ch©u ¸ vµ víi ViÖt Nam. Nh­ng sù ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®· ®¸nh dÊu mét b­íc tiÕn quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña ViÖt Nam. Vµ quy m« thÞ tr­êng cßn nhá bÐ, kinh nghiÖm thùc tiÔn vËn hµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n cßn non nít, vai trß t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ ch­a lín nh­ng cã thÓ nãi r»ng ®©y lµ b­íc nh¶y vät cña kinh tÕ ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo ®­êng lèi "X©y dùng thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa" §©y lµ mét b­íc thÝ ®iÓm, tËp dét ban ®Çu cÇn thiÕt ®Õn víi c¸c c¬ quan ®iÒu hµnh, c¸c tæ chøc tham gia thÞ tr­êng vµ c«ng chóng ®Çu t­ lµm quen víi mét lÜnh vùc ®Çu t­ míi, t¹o ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam. Chóng ta biÕt r»ng gÇn nh­ tÊt c¶ c¸c n­íc ph¸t triÓn ®Òu cã thÞ tr­êng chøng kho¸n thËm chÝ ë ch©u ¸ cã thÞ tr­êng chøng kho¸n t¹i Hång K«ng lµ mét TTCK lín cña thÕ giíi nã cã tÇm quan träng m¹nh tíi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña khu v­c«ng nghiÖp, sù ra ®êi TTCK ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt, thiÕt thùc ®Ó gióp nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã theo bÊt kÞp tèc ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ trong khu vùc. 2. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña TTCK ViÖt Nam. Sau mét n¨m ho¹t ®éng , tÞnh ®Õn ngµy 10/12/2001 TTGDCK thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®· thu hót ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khuyÕn khÝch. Nh­ng so víi TTCKTG, TTCKVN vÉn cßn rÊt nhá bÐ, non nít mang ý nghÜa ®Þnh tÝnh nhiÒu h¬n, bëi xÐt vÒ ®Þnh l­îng th× tû gi¸ niªm yÕt cæ phiÕu vµo n¨m 2000 míi ®¹t ®­îc con sè h¬n 300 tû ®ång chiÕm kho¶ng 0,07% GDP. Mét con sè qu¸ nhá nÕu so víi c¸c TTCK lín trªn thÕ giíi víi tæng gi¸ trÞ niªm yÕt ®ã trªn thÞ tr­êng cæ phiÕu lªn ®Õn 30-40% GDP. TÝnh ®Õn ngµy 15/12/2001, TTCKVN ®· cã 8 c«ng ty chøng kho¸n ®­îc thµnh lËp theo m« h×nh së h÷u cæ phÇn vµ tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n tham gia víi t­ c¸ch lµ thµnh viªn cña TTGDCK. 3 chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng l­u ký chøng kho¸n, Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam ®­îc lùa chän lµ ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n, 27 lo¹i chøng kho¸n ®­îc niªm yÕt trªn TTGDVN (gåm 10 lo¹i cæ phiÕu, 15 lo¹i tr¸i phiÕu chÝnh phñ, 2 lo¹i tr¸i phiÕu cña ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn) víi tæng gi¸ trÞ gi¸ tÝnh theo mÖnh gi¸ lµ 3.132 tû ®ång, 6 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp trong Tæng céng 32 c«ng ty kiÓm to¸n hiÖn nay ®­îc Uû ban CKNN chÊp nhËn kiÓm to¸n cho c¸c tæ chøc tham gia TTCK. Khèi l­îng chøng kho¸n giao dÞch cña TTGDCK ®¹t 1090 tû ®ång ( riªng 2001 lµ 997, 7 tû ®ång), trong ®ã giao dÞch cæ phiÕu chiÕm 98,32% tæng trÞ gi¸ giao dÞch. (tr¸i phiÕu cæ phiÕu chiÕm 0,1%, tr¸i phiÕu cua ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn chiÕm 1,4%) Trong khi ®ã, viÖc tæ chøc vµ ®­a thªm hµng ho¸ vµo giao dÞch trªn TTCK cßn rÊt h¹n chÕ, mét phÇn v× mét sè lý do mµ TTCK tËp trung ch­a thùc sù thu hót ®­îc c¸c doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia niªm yªts (chØ cã 10% doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®· cæ phÇn ho¸ ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia niªm yÕt trªn thÞ tr­êng), phÇn kh¸c cã nhiÒu c«ng ty muèn tham gia niªm yÕt nh­ng l¹i kh«ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn mµ TTCK ®Ò ra (vÒ vèn ®ieÌu lÖ tèi thiÓu lµ 10 tû ®ång, cã l·i 2 n¨m liªn tiÕp, 20% vèn cæ phÇn ®­îc b¸n cho trªn 100 ng­êi ®Çu t­ ngoµi tæ chøc ph¸t hµnh). "TrÝch tµi chÝnh do ®éc gi¶ TrÇn Xu©n Hoµ - Phã Chñ tÞch UBCKVN biªn so¹n" Song còng cÇn kh¸ch quan nh×n nhËn nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c c«ng ty niªm yÕt trong thêi gian qua. Do míi tiÕp cËn víi thÞ tr­êng chøng kho¸n, nªn c¸c chuÈn mùc vÒ b¸o c¸o vµ c«ng khai th«ng tin ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt, nhµ ®Çu t­ thiÕu th«ng tin nªn mua b¸n cæ phiÕu bÊt th­êng theo trµo l­u, t¹o ra nh÷ng c¬n sèt gi¸ cæ phiÕu g©y nguy c¬ tiÒm Èn sôt gi¸ dÉn ®Õn ®æ vì thÞ tr­êng. Ngoµi ra c¸c c«ng ty cßn míi ®i vµo ho¹t ®éng cßn bì ngì, ch­a d¸m m¹nh d¹n ®Èy m¹nh ho¹t ®éng c«ng ty trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n g©y h¹n chÕ kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ chøng kho¸n cho thÞ tr­êng. §èi víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n, cho ®Õn nay ®· triÓn khai ®­îc c¸c nghiÖp vô nh­ m«i giíi, tù doanh, b¶o l·nh ph¸t hµnh, t­ vÊn ®Çu t­, qu¶n lý doanh môc ®Çu t­. Tæng sè tµi kho¶n c«ng ty më cho kh¸ch hµng hiÖn nay vµo kho¶ng 8400 tµi ko¶n, doanh thu m«i giíi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n t¨ng lªn ®¸ng kÓ ®¹t møc b×nh qu©n 100 triÖu/th¸ng. §Õn hÕt quý II, n¨m 2001, ho¹t ®éng kinh doanh c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®Òu cã l·i, tuy møc ®é cña tõng c«ng ty cã kh¸c nhau mét sè c«ng ty chøng kho¸n m¹nh d¹n ®Èy m¹nh ph¸t triÓn më thªm chi nh¸nh, më ®¹i lý. RÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp cæ phÇn tham gia vµo TTCK , ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hä kh¸ quan t©m tíi viÖc ®­a cæ phiÕu cña c«ng ty ra niªm yÕt trªn thÞ tr­êng, cßn c¸c doanh nghiÖp kh«ng thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp cæ phiÕu th× b¾t ®Çu xem xÐt viÖc chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn ®Ó cã c¬ héi tham gia TTCK bëi hä ®· b¾t ®Çu nhËn thÊy nh÷ng ­u ®iÓm cña viÖc tham gia TTCK. Tæng kÕt 1 n¨m ho¹t ®éng TTCK cña Tæng c«ng ty cæ phÇn cÊp vµ vËt liÖu viÔn th«ng - ®¹i diÖn cho c«ng ty niªm yÕt ®· cho thÊy nh÷ng lîi Ých lîi nhuËn cña c«ng ty cao do ®­îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®­îc dung cho ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt - kinh doanh uy tÝn cña c«ng ty t¨ng lªn, t¨ng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty, tr×nh ®é c«ng nh©n viªn ®­îc n©ng cao. §Æc biÖt, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÊn viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu gióp hä nhiÒu trong viÖc huy ®éng vèn ®Çu t­ ®Ó më réng s¶n xuÊt - kinh doanh t¹o c¬ héi to lín trong viÖc c¹nh tranh vµ chiÕm vÞ trÝ so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh do cã vèn kinh doanh nhiÒu sÏ s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm cã chÊt l­îng vµ t¹o uy tÝn s¶n xuÊt. Bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ mµ c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn cã ®­îc khi tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, tr­íc m¾t doanh nghiÖp cæ phÇn vÉn ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thø vµ nguy hiÓm cñanÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. TÝnh ®ªn n¨m 2001, mét sè liÖu cho biÕt, n­íc ta hiÖn nay cã kho¶ng 6000 doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ h¬n 60.000 doanh nghiÖp ngoµi quèc daonh ®· ®ãng gãp h¬n 805 GDP. §©y lµ lùc l­îng nßng cèt chÝnh ¶nh h­ëng vµ ph¶n ¸nh tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta, chÝnh v× vËy chÊt l­îng ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp T­ nh©n rÊt quan träng. Nh­ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp n­íc ta ®ang ph¶i ®èi mÆt nh÷ng th¸ch thøc to lín, mµ doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®­îc ph¶i cã b¶n lÜnh vµ ®­îc sù gióp ®ì cña Nhµ n­íc vµ chÝnhphñ. ChÝnh nh÷ng th¸ch thøc nµy ®· t¸c ®éng kh«ng nhá dÕn s­ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp vµ còng chÝnhlµ nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi n®nhiÒu kinh tÕ n­íc ta. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn tr­íc hÕt c¸c doanh nghiÖp cÇn thªm vèn ®Çu t­ vµ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c«ng ty n­íc ngoµi trªn th­¬ng tr­êng. §©y lµ mét khã kh¨n bëi ViÖt Nam chØ gåm c¸c doanh nghiÖp nhá nªn lu«n bÞ c¸c c«ng ty, tËp ®oµn, kinh tÕ lín trªn thÕ giíi chiÕm lÜnh mÊt thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn th× ®©y lµ vÊn ®Ò sèng cßn", bíi s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc. Trong khi ®ã TTGDCK cña n­íc ta l¹i võa míi ra ®êi, cßn non nít, kinh nghiÖm qu¶n lý cßn non nít ch­a t¹o ®­îc ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp cæ phÇn ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoa×. Cïng víi sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung ë ViÖt Nam vÉn ph¶i kÓ ®Õn thÞ tr­êng chøng kho¸n phi tËp trung - mét d¹ng thÞ tr­êng tån t¹i song song víi thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam nh­ng kh«ng c«ng khai. TTCK phi tËp trung ®· cã nh÷ng t¸c ®éng kh«ng Ýt tíi viÖc thµnh lËp TTGDCK. Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ cÇu nèi, nh©n tè vËt chÊt thóc ®Èy c¸c c«ng ty Nhµ n­íc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét c¸ch nhanh chãng. ChÝnh sù mua b¸n cæ phÇn mét c¸ch su«n sÎ vµ "cã gi¸" bëi ng­êi mua lu«n ®Æt gi¸ cao h¬n gi¸ cæ phÇn ®Þnh gi¸ trong c«ng ty. Sù tån t¹i cña thÞ tr­êng tù do còng dÌm l¹i nh÷ng lîi Ých kh«ng nhá. Nã gãp phÇn ®iÒu hoµ l­îng cung cÇu cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung; gãp phÇn lµm t¨ng vèn ®Çu t­ cho nÒn kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy tèc ®é vËn hµnh giao dÞch cña TTGDCK . Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc th× thùc tÕ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng tù do trong thêi gian qua cña thÞ tr­êng tù do còng g©y ra nh÷ng h¹n chÕ. ViÖc qu¶n lý cæ phiÕu , chøng kho¸n cña c¸c DNCP vµ TTGDCK ch­a chÆt chÏ, ch­a ®¶m b¶o c«ng khai vµ c«ng b»ng nªn viÖc ®Þnh gi¸ vµ b¸n ra ch­a theo nguyªn t¾c thÞ tr­êng. DÊn ®Õn nhiÒu tiªu cùc ®Çu c¬ theo ®óng gi¸,mãc nèi thu gom cæ phiÕu ngay tõ khi ph¸t hµnh g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý gi¸ c¶. Khi ®­a ra niªm yÕt. ViÖc mua b¸n cæ phiÕu t¹i thÞ tr­êng phi tËp trung cßn cã thÓ g©y ®Õn nh÷ng c¬n sèt cæ phiÕu, ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi tèc ®é ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ lµnh m¹nh cña TTCK tËp trung, g©y khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý TTCK cña chÝnh phñ. 3. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam: ThÞ tr­êng ViÖt Nam míi vµ cßn rÊt nhá bÐ cßn non yÕu chÝnh v× vËy vai trß cña Nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ trong c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng thÞ tr­êng vµ cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCKVN lµ rÊt quan träng. §©y lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt®Þnh ®èi víi sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cña TTCK. chÝnh v× vËy chÝnh phñ rÊt chó träng c¸c c«ng t¸c nh»m ®iÒu chØnh biªn ®é gi¸ söa ®æi vµ bæ sung c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr­êng, b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi cña nhµ ®Çu t­, gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n. Môc ®Ých cña chÝnh phñ ph¶i lµm sao cho c¸c doanh nghiÖp chÝnh phñ ®ang tham gia TTCK c¶m thÊy yªn t©m ph¸t triÓn l¹i võa t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp muèn tham gia vµo TTCKVN. §©y lµ mét ®Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCKVN do UBCK Nhµ n­íc ®· x©y dùng: "§ã lµ tiÕp tôc cñng cè, æn ®Þnh, ph¸t triÓn thÞ tr­êng an toµn, v÷ng ch¾c tõng b­íc më réng ph¹m vi thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng lùc vµ chÊt l­îng quy m« ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n, khuyÕn khÝch ** c¸c quü ®Çu t­ chøng kho¸n, thu hót sù tham gia cña c¸c nhµ ®Çu t­ nhá, ®Æc biÖt chó träng viÖc qu¶n lý, gi¸m s¸t, kiÓm tra ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o ho¹t ®éng thÞ tr­êng minh b¹ch, b×nh ®¼ng an toµn, hiÖu qu¶". "TrÝch tµi liÖu tµi chÝnh c¶u TrÇn Xu©n Hoµ quý 1 + 2-2002" NÕu ®em so thö thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam víi c¸c thÞ tr­êng chøng kho¸n ngay trong khu vùc ASEAN ch­a thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho nÒn kinh tÕ n­íc ta. ViÖc ®iÒu tiÕt qu¶n lý, cã c¸c chÝnh s¸ch ®Þnh h­íng ph¸t triÓn phï hîp; mang tÝnh linh ho¹t, n¨ng ®éng ®Ó biÕn TTCKVN ®óng nh­ lµ nhËn xÐt cña chuyªn gia NguyÔn ThÞ Liªn Hoa "Thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ ®­îc ph¶n ¸nh qua c¸c doanh nghiÖp, khi TTCK ph¸t triÓn ®Õn mét quy m« nhÊt ®Þnh, chóng ta cã thÓ nãi chÝnh TTCK sÏ ®­a ra nh÷ng chØ sè hµng ®Çu ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng vµ xu h­íng ph¸t triÓn còng nh­ ®¸p øng c¸c nguån ®Çu t­ ®a d¹ng". TrÝch" DiÔn ®µn doanh nghiÖp" sè 12. ChÝnh v× vËy, ChÝnh phñ - ng­êi tæ chøc, qu¶n lý TTCK cïng víi Bé KÕ Ho¹ch vµ §Çu t­ víi chøc n¨ng lµ c¬ quan gióp ChÝnh phñ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Çu tÇu cã vai trß quyÕt ®Þnh tíi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña TTCKVN tõ viÖc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn tíi viÖc bè trÝ nguån lùc chÝnh ph¸t triÓn cho ngµnh chøng kho¸n. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia vai trß cña UBCKNN rÊt nÆng nÒ. Võa ph¶i tiÕp tôc cñng cè vµ më réng tõng b­íc ho¹t ®éng cña TTCK niªm yÕt, bªn c¹nh l¹i ®Ò suÊt ph¸t triÓn c¸c lo¹i TTCK phï hîp víi nhu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam ®¶m b¶o qu¶n lý vµ gi¸m s¸t thÞ tr­êng ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt míi duy tr× mét thÞ tr­êng c«ng b»ng, c«ng khai hiÖu qu¶, c¹nh tranh trËt tù còng cÇn cã tÝnh linh ho¹t n¨ng ®éng ®Ó kÞp ph¶n øng víi thÞ tr­êng. Trong khi chÝnh phñ vµ Nhµ n­íc ®ang cè g¾ng hoµn thiÖn TTGDCK ë thµnh phè Hå ChÝ Minh , th× mét vÊn ®Ò ®ang lµm c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Çu tÇu lµ ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ kÕt hîp gi÷a tËp trung vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n tù do. ChÝnh phñ vµ Nhµ n­íc cÇn cã ngay cã ®Þnh h­íng ®­a giao dÞch cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng tù do vµo mét m«i tr­êng ho¹t ®éng ®Ó tr¸nh c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng cña TTCK tËp trung. Tr­íc t×nh h×nh phøc t¹p cña TTCK, ChÝnh phñ vµ UBCKVN cÇn ph¶i cã ngay ®Þnh h­íng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn OTC ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m mang l¹i sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ cho TTCK tËp trung v× vËy viÖc tiÕp tôc ph¸t triÓn thÞ tr­êng thø cÊp ®i tõ thÞ tr­êng phi tËp trung lµ hîp lý vµ cÇn b¾t tay vµo thùc hiÖn ngay. §Æc tÝnh linh ®éng cña thÞ tr­êng phi tËp trung cã thÓ gióp ta ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ giao dÞch tõng b­ãc phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ, tiÕt kiÖm chi phÝ ë giai ®o¹n ban ®Çu. §Æc biÖt lµ nhê vËy th× Nhµ n­íc míi cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó kiÓm so¸t vµ qu¶n lý thÞ tr­êng phi tËp trung, kÕt hîp TTCK tËp trung vµ TTCK phi tËp trung ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña TTCKVN ®èi víi nÒn kinh tÕ trong n­íc. III. KÕt luËn XÐt mét c¸ch toµn diÖn vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam hiÖn nay th× sù ra ®êi cña nã ®· thÓ hiÖn sù cè g¾ng, nç lùc cña Nhµ n­íc vµ ChÝnh phñ n­íc ta ®Ó cã thÓ ®­a nÒn kinh tÕ n­íc ta theo kÞp víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trªn thÕ giíi vµ khu vùc, më ra mét c¬ héi míi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn ®Ó tù kh¼ng ®Þnh m×nh so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt cßn non yÕu th× TTGDCK, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· ®¸nh dÊu sù ®æi míi vÒ kinh tÕ vµ b­íc dÇu nã ®· cã nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng nhá trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n­íc ta ngµy cµng giµu m¹nh. §Ó ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ nh­ng ngµy nay chóng ta kh«ng thÓ kÓ tíi nh÷ng ®ãng gãp to lín cña chÝnh phñ vµ Nhµ n­íc trong viÖc x©y dùng thµnh c«ng TTGDCK thµnh phè Hå ChÝ Minh, ®ã lµ chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n cña Nhµ n­íc. Th«ng qua cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, TTGDCK më cöa ®· t¹o ra cho hä nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn lín m¹nh b»ng c¸ch thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc, ®oµn thÓ, th«ng qua viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Cßn ®èi víi chóng ta , TTGDCK lµ mét kh¸i niÖm cßn rÊt míi mÎ,vµ xa l¹ ®©y lµ mét bé m¸y ho¹t ®éng phøc t¹p nh­ng l¹i ch­a thùc sù thuhót ®­îc sù chó ý cña nh÷ng ng­êi d©n lao ®éng trong mét chõng mùc nµo ®ã, th× thÞ tr­êng chøng kho¸n chØ míi coi lµ phæ biÕn, th«ng dông ®èi víi ng­êi s¶n xuÊt, kinh doanh lín tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, hoÆc nh÷ng ng­êi ®Çu c¬. §©y lµ mét thiiªó sãt cña ChÝnh phñ, ChÝnh phñ ph¶i lµm sao cã c¸c biÖn ph¸p truyÒn th«ng qu¶ng ®¹i quÇn chóng ®Ó ng­êi lao ®éng còng quan t©m tham gia vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n, thu hót sù ®Çu t­ cña hä vµo c¸c doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng ®Ó kÝch thÝch doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Qua ®ã gi¸n tiÕp ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThị trường chứng khoán VN và 1 số vấn đề đặt ra để tiếp tục phát triển.DOC
Luận văn liên quan