Đề tài Thực tập tại Công ty in Khoa học kỹ thuật (KHKT)

Công ty in Khoa học kỹ thuật (KHKT) có trụ sở tại 101A phố Nguyễn Khuyến, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội là một doanh nghiệp nhà nước tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh và hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về mặt tài chính, có tư cách pháp nhân, trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin. - Tiền thân của Công ty in Khoa học kỹ thuật là liên xưởng Minh Sang, được thành lập từ tháng 7/1959. Trải qua quá trình hoạt động, qua bao chặng đường thăng trầm thay đổi cùng với chặng đường phát triển của nền kinh tế đất nước công ty có nhiều biến đổi lớn và không ngừng phát triển - Tháng 7/1978 liên xưởng Minh Sang được đổi tên thành Nhà máy in khoa học trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin. Trong những ngày đầu mới thành lập, việc sản xuất của nhà máy chủ yếu dựa trên kỹ thuật lạc hậu, máy móc thiết bị loại nhỏ, phần lớn công việc làm thủ công với một số máy in Typo cũ và 38 cán bộ công nhân viên. Dưới cơ chế quản lí kế hoạch hoá tập trung mọi hoạt động sản xuất của nhà máy đều dựa trên kế hoạch do liên hiệp xí nghiệp in chỉ đạo. Đến năm 1988 đứng trước yêu cầu đổi mới nền kinh tế đất nước, các nhà máy xí nghiệp đều thực hiện chủ trương tự chủ trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, đưa sản xuất phát triển đáp ứng yêu cầu của thị trường. Qua một thời gian sản xuất nhà máy nhận thấy muốn đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên thì phải chuyển công nghệ in từ in Typo sang Offset. Có như vậy mới đáp ứng yêu cầu của thị trường và tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng. Vì vậy năm 1990 Nhà máy in Khoa học kỹ thuật được Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép nhập máy in Offset. - Ngày 10/2/1993 nhà máy được Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 350/QĐ-VHTT ngày 8/8/1995, nhà máy được đổi tên thành công ty in Khoa học kỹ thuật theo quyết định số 2604/TC-QĐ của Bộ Văn hoá - Thông tin. - Từ sau đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam (1986) nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các thành phần kinh tế đều bung ra phát triển sản xuất, trên thị trường xuất hiện nhiều xưởng in tư nhân; qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh của nền kinh tế này tạo ra đã chi phối mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất của công ty. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và khẳng định chỗ đứng cho sản phẩm của mình, Công ty đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ. Nhờ đó mà hiện nay, ngoài in sách KHKT, Công ty đã có thể in được các loại nhãn hàng cao cấp, nhãn quảng cáo nhiều màu. Mục lục Phần I Khái quát chung về công ty in Khoa học kỹ thuật 1 1. Quá trình hình thành và phát triển 1 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 2 3. Đặc điểm tổ chức quản lí của công ty 3 Phần II Đặc điểm tổ chức kế toán của đơn vị 5 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và phân công lao động kế toán 5 2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán ở đơn vị 6 2.1. Đặc điểm vận dụng chứng từ kế toán 6 2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán 6 2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống số kế toán 6 2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 8 2.5. Phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, phương pháp tính trị giá hàng xuất kho 8 3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành của Công ty in khoa học kỹ thuật 8 3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 8 3.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tai công ty in khoa học kĩ thuật 9 3.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9 3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 11 3.2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 13 3.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 16 3.3. Tổ chức tính giá thành sản phẩm tại công ty in KHKT 18 3.3.1 Phương pháp tính giá thành và xác định chi phí sản xuất dở dang 18 3.3.2. Trình tự tính giá thành tại công ty 18 Phần III Một số nhận xét đánh giá chung về Công ty 20 1. Nhận xét 20: 1.1. Ưu điểm 20 1.2. Hạn chế 20 2. Kiến nghị 20 Kết luận 22 Phụ lục 23

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2091 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại Công ty in Khoa học kỹ thuật (KHKT), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty in Khoa häc kü thuËt 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: - C«ng ty in Khoa häc kü thuËt (KHKT) cã trô së t¹i 101A phè NguyÔn KhuyÕn, QuËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. - TiÒn th©n cña C«ng ty in Khoa häc kü thuËt lµ liªn x­ëng Minh Sang, ®­îc thµnh lËp tõ th¸ng 7/1959. Tr¶i qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, qua bao chÆng ®­êng th¨ng trÇm thay ®æi cïng víi chÆng ®­êng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc c«ng ty cã nhiÒu biÕn ®æi lín vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn - Th¸ng 7/1978 liªn x­ëng Minh Sang ®­îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y in khoa häc trùc thuéc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. Trong nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, viÖc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y chñ yÕu dùa trªn kü thuËt l¹c hËu, m¸y mãc thiÕt bÞ lo¹i nhá, phÇn lín c«ng viÖc lµm thñ c«ng víi mét sè m¸y in Typo cò vµ 38 c¸n bé c«ng nh©n viªn. D­íi c¬ chÕ qu¶n lÝ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y ®Òu dùa trªn kÕ ho¹ch do liªn hiÖp xÝ nghiÖp in chØ ®¹o. §Õn n¨m 1988 ®øng tr­íc yªu cÇu ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp ®Òu thùc hiÖn chñ tr­¬ng tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®­a s¶n xuÊt ph¸t triÓn ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng. Qua mét thêi gian s¶n xuÊt nhµ m¸y nhËn thÊy muèn ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn th× ph¶i chuyÓn c«ng nghÖ in tõ in Typo sang Offset. Cã nh­ vËy míi ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng vµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l­îng. V× vËy n¨m 1990 Nhµ m¸y in Khoa häc kü thuËt ®­îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin cho phÐp nhËp m¸y in Offset. - Ngµy 10/2/1993 nhµ m¸y ®­îc Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 350/Q§-VHTT ngµy 8/8/1995, nhµ m¸y ®­îc ®æi tªn thµnh c«ng ty in Khoa häc kü thuËt theo quyÕt ®Þnh sè 2604/TC-Q§ cña Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin. - Tõ sau ®¹i héi VI cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (1986) nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu bung ra ph¸t triÓn s¶n xuÊt, trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn nhiÒu x­ëng in t­ nh©n; qui luËt gi¸ trÞ, qui luËt cung cÇu, qui luËt c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ nµy t¹o ra ®· chi phèi m¹nh mÏ ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. §Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¼ng ®Þnh chç ®øng cho s¶n phÈm cña m×nh, C«ng ty ®· m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ. Nhê ®ã mµ hiÖn nay, ngoµi in s¸ch KHKT, C«ng ty ®· cã thÓ in ®­îc c¸c lo¹i nh·n hµng cao cÊp, nh·n qu¶ng c¸o nhiÒu mµu. - HiÖn nay ®éi ngò C¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®· lªn tíi 205 ng­êi, trong sè hä hÇu hÕt tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc trë lªn. Hµng n¨m c«ng ty ®· tæ chøc häc tËp ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n trùc tiÕp sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. ChÝnh v× vËy nh÷ng n¨m tr­íc c«ng ty chØ ®¹t n¨ng suÊt tõ 500 - 800 triÖu trang in/n¨m, nh­ng ®Õn nay s¶n l­îng ®· lªn tíi 2,5 tû trang in/n¨m. §©y chÝnh lµ mét nguån ®éng lùc to lín ®Ó thóc ®Èy c«ng ty phÊn ®Êu h¬n n÷a trong tæ chøc qu¶n lÝ, s¶n xuÊt, lµ c¬ së ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng vèn cã, t¨ng tÝch luü cho c«ng ty vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®­îc yªu c©ï cña thÞ tr­êng trong thêi k× ®æi míi. 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: - C«ng ty in Khoa häc kü thuËt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ho¹t ®éng theo chøc n¨ng nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n do Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin qui ®Þnh vµ tu©n theo ph¸p luËt cña nhµ n­íc. - In c¸c lo¹i s¸ch b¸o, t¹p chÝ, v¨n ho¸ phÈm, bao b×, giÊy tê sæ s¸ch qu¶n lÝ kinh tÕ x· héi. - Liªn doanh liªn kÕt t¹o viÖc lµm më réng s¶n xuÊt kinh doan dÞch vô víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc mµ ph¸p luËt ViÖt Nam cho phÐp - S¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm: giÊy kÎ, vë häc sinh, nh·n vë, sæ tay. *Ngoµi ra c«ng ty cßn cã nh÷ng tr¸ch nhiÖm sau: - Qu¶n lÝ tµi s¶n cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, lu«n quan t©m ®æi míi trang thiÕt bÞ theo h­íng ®ång bé hiÖn ®¹i. - §Èy m¹nh sù t¨ng tr­ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng, lu«n quan t©m ®Õn sù nghiÖp ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, thùc hiÖn tèt nh÷ng qui ®Þnh theo bé luËt lao ®éng cña n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. - Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, ngoµi tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh nhiÖm vô chÝnh trÞ, c¶i thiÖn ®êi sèng ng­êi lao ®éng, c«ng ty ph¶i lµm trßn nghÜa vô nép ®ñ ng©n s¸ch víi nhµ n­íc. - Ngoµi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp, C«ng ty ph¶i quan t©m gi¸o dôc c¸n bé c«ng nh©n viªn n¾m v÷ng ph¸p luËt, n©ng cao c¶nh gi¸c, gi÷ v÷ng an ninh chÝnh trÞ. - Gi÷ ®óng nguyªn t¾c trong giao tiÕp, bu«n b¸n víi ng­êi n­íc ngoµi theo qui ®Þnh cña nhµ n­íc, bé chñ qu¶n, c¬ quan qu¶n lÝ ngµnh vµ ph¸p luËt. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lÝ cña c«ng ty: §Ó ®¶m b¶o gi¸m s¸t chÆt chÏ tÝnh ®Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao chÊt l­îng Ên phÈm in, C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng phï hîp víi ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. * Ban qu¶n lý: - Gi¸m ®èc c«ng ty (do Bé tr­ëng Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin bæ nhiÖm) lµ ng­êi ®øng ®Çu trong c«ng ty, ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trø¬c nhµ n­íc mµ cô thÓ lµ Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh­ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lÝ t×nh h×nh nh©n sù cña c«ng ty th«ng qua phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt lµ ng­êi thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt trùc tiÕp qu¶n lÝ phßng s¶n xuÊt kÜ thuËt vµ vËt t­ vµ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. - Phã gi¸m ®èc kinh doanh lµ ng­êi qu¶n lÝ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc kinh doanh trùc tiÕp qu¶n lÝ phßng kÕ to¸n thèng kª. * C¸c phßng ban vµ chøc n¨ng: - Phßng kÕ to¸n thèng kª: do ®Æc thï cña c«ng ty lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nªn C«ng ty in Khoa häc kü thuËt tæ chøc bé m¸y kÕ tãan ®¶m b¶o linh ho¹t ®¸p øng ®­îc nhu cÇu qu¶n lÝ nh­: + Thèng kª s¶n l­îng s¶n xuÊt, tÝnh vµ thanh to¸n l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn + CÊp vèn cho s¶n xuÊt kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ + Qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ t×nh h×nh sö dông vèn theo dâi vµ ®«n ®èc t×nh h×nh c«ng nî cña kh¸ch hµng. + Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lÝ tµi chÝnh, h¹ch to¸n vµ thu ng©n s¸ch, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. + LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tham m­u víi ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m­u víi ban gi¸m ®èc vÒ qu¶n lÝ t×nh h×nh nh©n sù, cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ s¾p xÕp vµ sö dông hîp lÝ c¸n bé, tuyÓn chän vµ kÝ kÕt hîp ®ång lao ®éng theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh doanh cña ®¬n vÞ, tæ chøc ®µo t¹o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ v¨n phßng, h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é qui ®Þnh, v¨n b¶n vµ chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc nh­ khen th­ëng, n©ng l­¬ng, n©ng bËc, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ qu¶n lÝ tæ b¶o vÖ. - Tæ b¶o vÖ: cã nhiÖm vô ®¶m b¶o trËt tù an ninh trong c«ng ty - Phßng s¶n xuÊt kÜ thuËt vËt t­: Lµ bé phËn trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng cã nhiÖm vô tiÕp thÞ chuÈn bÞ v¨n b¶n, néi dung tr×nh gi¸m ®èc, ký hîp ®ång kinh tÕ, lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, cung øng vËt t­, kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm, qu¶n lÝ tæ chÕ b¶n vµ tæ kiÓm ho¸, kho vËt t­ - Ph©n x­ëng in offset gåm 3 tæ: Tæ in offset 1, tæ in offset 2 vµ tæ in offset 3 - Ph©n x­ëng s¸ch gåm 2 tæ: Tæ s¸ch 1 vµ tæ s¸ch 2 Sau ®©y lµ s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i C«ng ty in Khoa häc kü thuËt: Gi¸m §èc PG§ Kinh Doanh PG§ S¶n XuÊt Phßng kÕ to¸n thèng kª Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Tæ b¶o vÖ Ph©n x­ëng in Ph©n x­ëng s¸ch Phßng sx kü thuËt vËt t­ Tæ s¸ch 1,2 Tæ in Offset 1,2 3 Kho vËt t­ Tæ chÕ b¶n Tæ kiÓm tra PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n: Do qui m« s¶n xuÊt vµ ®Þa bµn kinh doanh tËp trung t¹i Hµ Néi nªn c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. Toµn c«ng ty chØ tæ chøc mét phßng kÕ to¸n gåm cã 6 nh©n viªn. Mäi chøng tõ ®Òu tËp chung vÒ phßng kÕ to¸n thèng kª cña c«ng ty ®Ó xö lý vµ hÖ thèng ho¸n th«ng tin nh»m phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lÝ kinh tÕ tµi chÝnh t¹i c«ng ty. §øng ®Çu phßng kÕ to¸n thèng kª lµ kÕ to¸n tr­ëng. Ngoµi ra cßn cã 4 nh©n viªn kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c phÇn hµng, nguyªn vËt liÖu, tiÒn l­¬ng, tµi s¶n cè ®Þnh vµ tÝnh gi¸ S¬ ®å: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty in Khoa häc kü thuËt KÕ to¸n tr­ëng ( TP ) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng Phã phßng kÕ to¸n KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu * NhiÖm vô cña tõng c¸n bé trong phßng kÕ to¸n: - KÕ to¸n tr­ëng (tr­ëng phßng): Lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm gióp phã gi¸m ®èc kinh doanh trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh, kinh tÕ tµi chÝnh, qu¶n lÝ vÒ mÆt tµi chÝnh cña c«ng ty, kÕ to¸n tr­ëng lµ ng­êi tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸i kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lÝ cña c«ng ty, lµ ng­êi h­íng dÉn thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc ghi sæ cña c¸c kÕ to¸n viªn. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n thanh to¸n vµ tæng hîp: Lµ ng­êi tham m­u cho kÕ to¸n tr­ëng vµ thay mÆt kÕ to¸n tr­ëng khi kÕ to¸n tr­ëng v¾ng mÆt, phã phßng kÕ to¸n lµm nhiÖm vô cña kÕ to¸n tæng hîp ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c quÜ tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng, t×nh h×nh thanh to¸n víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng. - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: Lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu ngoµi ra kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cßn cã nhiÖm vô theo dâi biÕn ®éng kho c«ng cô dông cô. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Theo dâi t×nh tr¹ng t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh khÊu hao hµng th¸ng ®ång thêi kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cßn cã nhiÖm vô thèng kª t×nh h×nh s¶n xuÊt ë tõng ph©n x­ëng. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: Lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm tÝnh tiÒn l­¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, trÝch nép c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - KÕ to¸n gi¸ thµnh kiªm thñ quü: Hµng th¸ng c¨n cø vµo chi phÝ ®· ®­îc tËp hîp, kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ theo dâi s¶n phÈm dë dang. §ång thêi ph¶i theo dâi t×nh h×nh thu chi tiÒn mÆt t¹i c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n ë ®¬n vÞ: 2.1. §Æc ®iÓm vËn dông chøng tõ kÕ to¸n: Mäi chøng tõ cña c«ng ty ®ang sö dông ®Òu theo c¸c biÓu mÉu cña Bé tµi chÝnh qui ®Þnh. 2.2. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n mµ c«ng ty ®ang ¸p dông ®­îc x©y dùng trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n doanh nghiÖp theo qui ®Þnh sè 1141/TC/C§KT. C¸c tµi kho¶n chi tiÕt phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é ph©n cÊp qu¶n lÝ kinh tÕ tµi chÝnh. 2.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sè kÕ to¸n: HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ” h¹ch to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn víi hÖ thèng tµi kho¶n vµ sæ s¸ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh in. Tr×nh tù kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ t¹i C«ng ty in khoa häc kü thuËt Chøng tõ gèc Sæ tæng hîp B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký CTGS Ghi chó: : ghi hµng ngµy : ghi cuèi th¸ng : ®èi chiÕu kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. §Þnh k× hoÆc cuèi th¸ng chøng tõ gèc hoÆc b¶n tæng hîp chøng tõ gèc kÕ to¸n ghi vµo sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n. C¨n cø vµo sæ thÎ, kÕ to¸n chi tiÕt cuèi th¸ng kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Sau ®ã ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi k× kÕ to¸n lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2.4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n: C«ng ty tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®óng “chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh Doanh nghiÖp ” ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 167/2000/Q§- BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh ¸p dông cho c¸c Doanh nghiÖp bao gåm 4 biÓu mÉu: -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (mÉu B01, DN) -KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (mÉu B02- DN) -L­u chuyÓn tiÒn tÖ (mÉu B03- DN) -ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (mÉu B09-DN) C¸c b¸o c¸o cña C«ng ty ®­îc lËp theo quÝ vµ n¨m, C«ng ty göi c¸c b¸o c¸o cho côc thuÕ. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc göi theo thêi h¹n göi b¸o c¸o tµi chÝnh quÝ chËm nhÊt lµ 20 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc quÝ, cßn ®èi víi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m nép chËm nhÊt lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Ngoµi sè l­îng biÓu mÉu b¾t buéc trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty cßn ph¶i lËp mét sè biÓu mÉu mang tÝnh chÊt néi bé ®Ó phôc vô cho C«ng ty, nh­ b¸o c¸o t¨ng gi¶m vµ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, b¸o c¸o t¨ng gi¶m nguån vèn kinh doanh. Nh÷ng b¸o c¸o néi bé nµy ®­îc lËp vµ göi cho Ban gi¸m ®èc vµo cuèi n¨m. 2.5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho, ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ph­¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho: Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. TrÞ gi¸ hµng xuÊt kho cña c«ng ty ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty in khoa häc kü thuËt: 3.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ kh©u ®Çu tiªn ®Æc biÖt quan träng trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty in khoa häc kÜ thuËt g¾n liÒn víi ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty lµ quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn tôc gåm 3 giai ®o¹n c«ng nghÖ: chÕ b¶n, in vµ ®ãng s¸ch. H¬n n÷a, t¹i c«ng ty, qua tr×nh s¶n xuÊt chØ ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c hîp ®ång ®· kÝ kÕt víi kh¸ch hµng cho nªn chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ kh«ng cè ®Þnh. Do ®ã viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm lµ rÊt khã kh¨n. V× vËy c«ng ty ®· lùa chän ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng giai ®o¹n c«ng nghÖ s¶n xuÊt t­¬ng øng víi 3 ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt cho nªn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh chÝnh lµ tõng ph©n x­ëng (®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ). Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®­îc chia lµm 3 lo¹i: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tai c«ng ty in khoa häc kÜ thuËt: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å 1 phô lôc: C«ng ty kh«ng dïng sæ c¸i c¸c tµi kho¶n mµ dïng sæ tæng hîp. 3.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 3.2.1.1. Néi dung chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm kh¸c nhau nªn nhu cÇu vÒ chñng lo¹i, sè l­îng nguyªn vËt liÖu còng kh¸c nhau. C«ng ty in khoa häc kÜ thuËt víi ®Æc thï s¶n xuÊt cña ngµnh in nªn chi phÝ NVL trùc tiÕp chiÓm tØ träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. * Nguyªn liÖu, vËt liÖu cña c«ng ty ®­îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh gåm cã giÊy vµ mùc in. + GiÊy in cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c lo¹i giÊy B·i B»ng, T©n Mai, giÊy phÊn Trung Quèc, giÊy vÏ §øc víi c¸c lo¹i kÝch cì khæ giÊy, ®é dÇy máng ®en tr¾ng kh¸c nhau. + VÒ mùc in, c«ng ty th­êng dïng c¸c lo¹i mùc cña Trung Quèc, NhËt, §øc, Anh víi mµu s¾c ®a d¹ng nh­ xanh, ®á, ®en, tr¾ng ®ôc, c¸ch sen, hång... - Nguyªn liÖu phô gåm cã tæng céng cã kho¶ng 110 lo¹i nguyªn vËt liÖu phô kh¸c nhau(chØ, b¨ng dÝnh s¸ch, bét hå, keo d¸n g¸y, cao su offset...) - Nhiªn liÖu gåm cã x¨ng vµ dÇu ®iªzen. 3.2.1.2 Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: * Chøng tõ sö dông: Nh÷ng c¨n cø ®Çu tiªn lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n NVL trùc tiÕp xuÊt dïng cho s¶n xuÊt lµ: - C¸c phiÕu ®iÒu ®é s¶n xuÊt - C¸c phiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­. - C¸c phiÕu xuÊt vËt t­. Tuú theo tõng lo¹i NVL mµ phßng s¶n xuÊt kÜ thuËt vËt t­ cña c«ng ty lËp chøng tõ cho phï hîp. * Tµi kho¶n sö dông: Tµi kho¶n ®­îc më chi tiÕt lµm 2 tµi kho¶n cÊp 2: - TK621.1: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng m¸y. - TK621.2: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng s¸ch. b) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i c«ng ty nh­ sau: - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho giÊy dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng m¸y ®· ®­îc tËp hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 570.512.628 Chi tiÕt 621.1 GiÊy 570.512.628 Cã TK 152 570.512.628 Chi tiÕt 152.1 GiÊy 570.512.628 - C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho mùc ®· ®­îc tËp hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 12.938.370 Chi tiÕt 621.1 Mùc 12.938.370 Cã TK 152 12.938.370 Chi tiÕt 152.1 Mùc 12.938.370 - Toµn bé chi phÝ vËn chuyÓn giÊy ph¸t sinh trong k× kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 12.938.370 Chi tiÕt 621.1 GiÊy 12.938.370 Cã TK 152 12.938.370 Chi tiÕt 152.1 GiÊy 12.938.370 - Khi xuÊt NVL phô cho ph©n x­ëng s¸ch nh­ keo s¸ch, bét hå, chØ... c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t­ ®· ®­îc tËp hîp kÕ to¸n ghi: Nî TK 621 12.187.432 Chi tiÕt 621.2 12.187.432 Cã TK 152 12.187.432 Chi tiÕt 152.2 12.187.432 - KÕt chuyÓn chi phÝ giÊy trong th¸ng kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 572.683.028 Chi tiÕt 154 GiÊy 572.683.028 Cã TK 621 572.683.028 Chi tiÕt GiÊy 572.683.028 - KÕt chuyÓn c¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp kh¸c kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 25.125.802 Chi tiÕt 154 M¸y 12.938.370 Chi tiÕt 154 s¸ch 12.187.432 Cã TK 621 25.125.802 (Sè liÖu th¸ng 11/2003) c) Sæ kÕ to¸n: Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt nhËp vËt t­ ®· ®­îc tËp hîp theo tõng lo¹i NVL vµ môc ®Ých sö dông cña chóng kÕ to¸n lÊy sè tæng céng ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t­. BiÓu sè 1: Sæ tæng hîp TK 621 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK ®èi øng Nî Cã 152.1 GiÊy 572.683.028 152.1 Mùc 12.938.370 152.2 NVL phô 12.187.432 154 597.808.830 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: 3.2.2.1. Néi dung chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­ l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh trªn doanh thu c«ng in trong k× do Bé VHTT quy ®Þnh. Hµng n¨m, c¨n cø vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña n¨m tr­íc mµ Bé VHTT ®­a ra tØ lÖ % trªn doanh thu c«ng in ®­îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m nay. Tû lÖ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng d­îc trÝch theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n­íc. VÝ dô nh­: n¨m 2002 tØ lÖ doanh thu c«ng in ®­îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ 27,6% tæng doanh thu c«ng in trong k×, ®Õn n¨m 2003 tØ lÖ nµy lµ 27% C¨n cø vµo tØ lÖ tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c¸c bé phËn trong c«ng ty qua nhiÒu n¨m mµ kÕ to¸n c«ng ty ®­a ra mét tØ lÖ ph©n bæ chi phÝ phï hîp. Cô thÓ, víi 27,6% doanh thu c«ng in ®­îc trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ to¸n c«ng ty ph©n bæ nh­ sau: BiÓu sè 2: B¶ng ph©n bæ l­¬ng toµn c«ng ty Bé phËn HÖ sè ph©n bæ % L­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp SX 60 L­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng 10 L­¬ng nh©n viªn tiªu thô 3 L­¬ng NV QLDN 27 Tæng 100 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.2.2. Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: * Chøng tõ sö dông: §Ó theo dâi thêi gian lao ®éng vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng nh­ tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng… kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ sau: - B¶ng chÊm c«ng (MS 01 L§TL) - B¶ng thanh to¸n l­¬ng (MS 02 L§TL) - B¶ng thanh to¸n BHXH (MS 03…) * Tµi kho¶n sö dông: §Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt c«ng ty sö dông tµi kho¶n 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Tµi kho¶n 622 ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ. Cô thÓ lµ: TK 622.1_ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña ph©n x­ëng m¸y TK 622.2_ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña ph©n x­ëng s¸ch TK 622.3_ Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tæ chÕ b¶n. b) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i c«ng ty nh­ sau: - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 68.201.631 Chi tiÕt 622.1 M¸y 27.280.652 Chi tiÕt 622.2 S¸ch 35.464.848 Chi tiÕt 622.3 ChÕ b¶n 5.456.131 Cã TK 334 68.201.631 - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 5.753.010 Chi tiÕt 622.1 M¸y 2.301.204 Chi tiÕt 622.2 S¸ch 2.991.566 Chi tiÕt 622.3 ChÕ b¶n 460.240 Cã TK 338 5.753.010 - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 73.954.641 Chi tiÕt 154 M¸y 29.581.856 Chi tiÕt 154 S¸ch 38.456.414 Chi tiÕt 154 ChÕ b¶n 5.916.371 Cã TK 622 73.954.641 (Sè liÖu th¸ng 11/2003) c)Sæ kÕ to¸n: Hµng th¸ng, c¨n cø vµo quü l­¬ng ph©n bæ cho tõng bé phËn trªn c¸c b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TK 622. BiÓu sè 3: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 622 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK 622 622.1 622.2 622.3 334 68.201.631 27.280.652 35.464.848 5.456.131 338 5.753.010 2.301.204 2.991.566 460.240 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT §ång thêi c«ng ty còng më sæ tæng hîp tµi kho¶n 622 – BiÓu sè4 BiÓu sè 4: Sæ tæng hîp tµi kho¶n 622 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK ... Th¸ng 10 Th¸ng 11 ... Nî cã Nî cã 334 68.201.631 338 5.753.010 154 73.954.641 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: 3.2.3.1. Néi dung chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty lµ tÊt c¶ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lÝ, phôc vô cho s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n x­ëng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty ®­îc tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ cô thÓ lµ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c«ng ty bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng. - Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. - ChÝ phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 3.2.3.2. Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông: * Chøng tõ sö dông: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau: - PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­. - PhiÕu xuÊt vËt t­. - B¶ng ph©n bæ l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng. - B¶ng ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng. - B¶ng trÝch khÊu hao TSC§. - C¸c phiÕu chi. - Ho¸ ®¬n ®iÖn ... * Tµi kho¶n sö dông: T¹i c«ng ty tµi kho¶n 627 ®­îc më chi tiÕt cÊp2 cho tõng kho¶n môc chi phÝ chung ®éng thêi c¸c tµi kho¶n cÊp 2 ®­îc theo dâi chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt. TK 627.1: Chi phÝ nh©n viªn t¹i ph©n x­ëng. TK 627.2: Chi phÝ vËt liÖu. TK 627.3: Chi phÝ c«ng cô dông s¶n xuÊt. TK 627.4: Chi phÝ khÊu hao TSC§. TK 627.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. TK 627.8: Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. b) Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung t¹i c«ng ty nh­ sau: - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l­¬ng nh©n viªn ph©n x­ëng (biÓu sè 5) kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 11.366.938 Chi tiÕt 627.1 M¸y 5.683.469 Chi tiÕt 727.2 S¸ch 5.683.469 Cã TK 334 11.366.938 - Khi trÝch c¸c kho¶n BHYT, BHXH, kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn ph©n x­ëng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña nh©n viªn ph©n x­ëng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 958.835 Chi tiÕt 627.1 M¸y 479.417 Chi tiÕt 627.2 S¸ch 479.418 Cã TK 338 958.835 - Khi xuÊt kho NVL chÝnh, NVL phô hoÆc phô tïng thay thÕ, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt vËt t­ ®· tËp hîp cho tõng ph©n x­ëng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 1.681.618 Chi tiÕt 627.1 M¸y 1.305.930 Chi tiÕt 627.2 S¸ch 375.688 Cã TK 152 1.618.681.618 Chi tiÕt 152.2 1.681.618 - Khi xuÊt kho c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá phôc vô cho s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng, c¨n cø theo phiÕu xuÊt vËt t­ ®· tËp hîp cho tõng ph©n x­ëng kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 10.000 Cã TK 153 10.000 - Khi ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt cña th¸ng nµy kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 7.556.228 Chi tiÕt 627.3 M¸y 7.556.228 Cã TK 142 7.556.228 - Khi tÝnh khÊu hao TSC§ c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 62.180.575 Chi tiÕt 627.4 M¸y 42.925.200 Chi tiÕt 627.4 S¸ch 15.585.475 Chi tiÕt 627.4 C. b¶n 3.669.900 Cã TK 214 62.180.575 - Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng nh­ chÕ b¶n, makÐt, c¨n cø vµo phiÕu chi kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cña ph©n x­ëng m¸y kÕ to¸n ghi: Nî TK 627 3.195.000 Chi tiÕt 627.7 3.195.000 Cã TK 111 3.195.000 Khi thuª ngoµi l¸ng b×a kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµo ph©n x­ëng s¸ch. - T¹i c«ng ty khi ph¸t sinh c¸c kho¶n båi d­ìng ca 3, båi d­ìng ®éc h¹i cho c«ng nh©n kÕ to¸n ®Ò h¹ch to¸n vµo chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Nî TK 627 224.000 Chi tiÕt 627.7 M¸y 224.000 Cã TK 111 224.000 - Cuèi th¸ng c¨n cø vµo tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®· tËp hîp cho tõng ph©n x­ëng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK 154 “Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang” ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Nî TK154 237.807.470 Chi tiÕt 154 M¸y 161.521.411 Chi tiÕt 154 S¸ch 36.645.128 Chi tiÕt 154 C. b¶n 39.640.931 Cã TK 627 237.807.470 c) Sæ kÕ to¸n: T¹i c«ng ty tµi kho¶n 627 ®­îc theo dâi trªn sæ tæng hîp tµi kho¶n 627 vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 627. BiÓu sè 5: Sæ tæng hîp tµi kho¶n 627 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång TK ®èi øng Nî Cã 111 9.545.500 112 101.247.376 142 7.556.228 152 1.681.618 152 39.686.882 152 84.940 152 3.488.578 153 10.000 154 237.807.470 214 62.180.575 334 11.366.938 338 958.835 Nguån: Phßng kÕ to¸n thèng kª c«ng ty in KHKT 3.2.4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt: 3.2.4.1. Quy tr×nh kÕ to¸n: a) Tµi khoµn sö dông: §Ó phôc vô cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, cuèi k× kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm: chi phÝ NVL trùc tiÕp, giÊy, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn nî tµi kho¶n 154 “ Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”. - Tµi kho¶n 154 ®­îc më chi tiÕt cho tõng theo tõng ph©n x­ëng tæ s¶n xuÊt. + Tµi kho¶n 154-M¸y: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ph©n x­ëng m¸y trong k× (kh«ng bao gåm chi phÝ vÒ giÊy in) + Tµi kho¶n 154-S¸ch: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ph©n x­ëng m¸y trong k×. + Tµi kho¶n 154-ChÕ b¶n: chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho ph©n x­ëng m¸y trong k×. Ngoµi ra, c«ng ty cßn më thªm tµi kho¶n 154 GiÊy ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ giÊy xuÊt dïng cho tõng lo¹i Ên phÈm trong k×. b) Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty: - Cuèi k×, kÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp cña tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt trong k×: Nî TK 154 25.125.802 Chi tiÕt 154 M¸y 12.938.370 Chi tiÕt 154 S¸ch 12.187.432 Cã TK 621 25.125.802 - KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña giÊy xuÊt dïng trong k×: Nî TK 154 572.638.028 Chi tiÕt 154 GiÊy 572.638.028 Cã TK 621 572.638.028 - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña tõng ph©n x­ëng tæ s¶n xuÊt: Nî TK 154 73.954.641 Chi tiÕt 154 M¸y 29.581.856 Chi tiÕt 154 S¸ch 38.456.414 Chi tiÕt 154 ChÕ b¶n 5.961.371 Cã TK 622 73.954.641 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cña tõng ph©n x­ëng, tæ s¶n xuÊt trong k×: Nî TK 154 237.807.470 Chi tiÕt 154 M¸y 161.521.411 Chi tiÕt 154 S¸ch 36.645.128 Chi tiÕt 154 ChÕ b¶n 39.640.931 Cã TK 627 237.807.470 c) Sæ kÕ to¸n: - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp c¸c tµi kho¶n 621, 622, 627 kÕ to¸n vµ sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154. BiÓu sè 6: Sæ tæng hîp tµi kho¶n 154 Th¸ng 11/2003 §¬n vÞ: ®ång DiÔn gi¶i TK ®èi øng Nî Cã D­ ®Çu k× 1.452.711.686 KÕt chuyÓn CP NVLTT 621 597.808.830 KC CP NCTT 622 73.954.641 KC CP SX chung 627 237.807.470 TrÞ gi¸ TP nhËp kho 155 496.841.089 D­ cuèi k× 1.865.441.538 Nguån: Phßng kÕ to¸n th«ng kª c«ng ty in KHKT 3.3. Tæ chøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty in KHKT: 3.3.1 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang: Víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kiÓu phøc t¹p liªn tôc, kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n b­íc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm, kÕt chuyÓn song song. T¹i c«ng ty in KHKT, s¶n phÈm ®­îc coi lµ hoµn thµnh khi kÕt thóc c«ng ®o¹n ®ãng s¸ch, sau khi s¶n phÈm ®­îc bao gãi ®Çy ®ñ. Thµnh phÈm cã thÓ ®­îc nhËp kho hoÆc trao tr¶ th¼ng cho kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn s¶n phÈm hoµn thµnh còng ®­îc trao tr¶ theo ®óng sè l­îng, chÊt l­îng ®· kÝ trªn hîp ®ång. H¬n n÷a t¹i c«ng ty viÖc s¶n xuÊt ®­îc tiÕn hµnh hµng lo¹t nªn víi cïng mét ®¬n ®Æt hµng kh«ng thÓ tå t¹i võa lµ s¶n phÈm dë dang võa lµ thµnh phÈm. 3.3.2. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty nh­ sau: - Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo tæng chi phÝ s¶n l­îng ®· s¶n xuÊt cña tõng ph©n x­ëng kÕ to¸n x¸c ®Þnh gia thµnh ®¬n vÞ cña tõng ph©n x­ëng trong th¸ng nh­ sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña PX m¸y - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX m¸y = Tæng s¶n l­îng tê in quy chuÈn Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña PX s¸ch - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX s¸ch = Tæng ®¬n vÞ tê s¸ch Tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña tæ chÕ b¶n - Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX chÕ b¶n = Tæng s¶n l­îng khu«n in quy chuÈn VÝ dô: trong th¸ng 11/2003, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña ph©n x­ëng m¸y ®­îc tÝnh nh­ sau: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp cho ph©n x­ëng m¸y lµ: 204.041.637 ® Tæng s¶n l­îng tê in quy chuÈn lµ: 96.374.004 tê VËy: Gi¸ thµnh ®¬n vÞ PX m¸y = 204.041.637 = 2,1172 96.374.004 - GÝa thµnh ®¬n vÞ cña ph©n x­ëng ®­îc dïng lµm hÖ sè ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ph©n x­ëng cho tõng lo¹i Ên phÈm hoµn thµnh trong th¸ng. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thµnh PX = Chi phÝ SX + S¶n l­îng t¹i PX x Gi¸ thµnh ®¬n cña Ên phÈm A DD ®Çu k× cña Ên phÈm A vÞ cña SX - Tæng gi¸ thµnh cña 1 Ên phÈm b»ng tæng gi¸ thµnh t¹i ph©n x­ëng cña Ên phÈm ®ã. VÝ dô:Trong th¸ng 11 c«ng ty ®· s¶n xuÊt hoµn thµnh Ên phÈm “tÊm quµ tÆng mÑ” víi s¶n l­îng in t¹i tõng ph©n x­ëng nh­ sau: - T¹i tæ chÕ b¶n:15 khu«n in 8 trang - T¹i ph©n x­ëng m¸y:228.000 tê in 8 trang - T¹i ph©n x­ëng s¸ch:15,74 ®¬n vÞ tê s¸ch - S¶n phÈm nµy kh«ng cã s¶n phÈm dë dang ®Çu th¸ng Trong th¸ng 11 gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tæ chÕ b¶n lµ: 28.562,57®/khu«n in, ph©n x­ëng s¸ch lµ: 16.163,85 ®/®¬n vÞ tê s¸ch, gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña ph©n x­ëng m¸y t­¬ng tù nh­ ®· tÝnh ë trªn. Do ®ã gi¸ thµnh t¹i tõng ph©n x­ëng cña Ên phÈm nµy lµ: Gi¸ thµnh chÕ b¶n = 15 x 28.562,57 = 428.439 ® Gi¸ thµnh m¸y = 228.000 x 2,1172 = 482.721 ® Gi¸ thµnh s¸ch = 15,74 x 16.163,85 = 254.419 ® Gi¸ thµnh ®· tËp hîp ®­îc cña Ên phÈm nµy lµ: 1.511.952 ® VËy: Tæng gi¸ thµnh cña Ên phÈm nµy lµ tæng cña gi¸ thµnh giÊy vµ gi¸ thµnh t¹i c¸c ph©n x­ëng = 2.677.532 ® - §èi víi s¶n phÈm ®Õn cuèi th¸ng cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× chi phÝ dë dang cuèi k× còng ®­îc tÝnh t­¬ng tù nh­ trªn. C«ng thøc tÝnh nh­ sau: CP sÈn xuÊt DD Tæng CPSX TrÞ gi¸ Tæng CPSX cuèi k× cña Ên = dë dang ®Çu k× + giÊy nhËp + bá vµo A trong phÈm A t¹i tõng PX trong kú k× t¹i tõng PX Trong ®ã: Chi phÝ SX bá vµo = S¶n l­îng t¹i tõng x Gi¸ thµnh ®¬n vÞ SP A t¹i tõng PX PX cña SP A cña tõng PX T¹i c«ng ty ®Ó h¹ch to¸n gi¸ thµnh vµo sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt TK 154 (phÇn Phô lôc) PhÇn III Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty 1. NhËn xÐt: 1.1. ¦u ®iÓm: Lµ mét ngµnh ®Æc doanh víi nhiÖm vô in c¸c Ên phÈm phôc vô tuyªn truyÒn ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, phôc vô ®êi sèng v¨n ho¸ x· héi cña nh©n d©n. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t­ thiÕt bÞ, më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt, t¨ng c­êng søc c¹nh tranh v× vËy s¶n l­îng doanh thu ngµy mét t¨ng (nh­ ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng I) ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc ®¶m b¶o, thu nhËp ®­îc n©ng cao, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®èi víi nguêi lao ®éng. C«ng ty t¨ng c­êng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, mäi s¶n phÈm ®­îc tr¶ l­¬ng theo chÊt l­îng sè l­îng, cã chÕ ®é khen th­ëng ®èi víi ng­êi lµm tèt chÕ ®é ph¹t víi c¸c tr­êng hîp g©y sai háng l·ng phÝ. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc ph©n cÊp râ rµng tõng bé phËn, tõng c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®· ®­îc cÊu t¹o phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Víi t×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tËp trung ®­îc sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña c«ng ty, ®¶m b¶o cho kÕ to¸n ph¸t huy vai trß vµ chøc n¨ng cña m×nh t¹o ®iÒu kiÖn cho ph©n c«ng lao ®éng, chuyªn m«n cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n. §éi ngò kÕ to¸n cña c«ng ty cã tr×nh ®é kÕ to¸n v÷ng vµng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n theo ®óng chÝnh s¸ch Nhµ n­íc, viÖc vËn dông còng nh­ sö dông hÖ thèng kÕ to¸n, sæ s¸ch kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh kÞp thêi vµ thÝch øng nhanh. 1.2. H¹n chÕ: Bªn c¹nh ­u ®iÓm trªn bé phËn kÕ to¸n nãi riªng C«ng ty ®· vËn dông thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ c¸c nhiÖm vô kÕ to¸n bao gåm chøng tõ, sæ kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n, c«ng t¸c cËp nhËt ghi chÐp kÕ to¸n thanh to¸n, l­u tr÷ ho¸ ®¬n vµ chøng tõ nh»m b¶o ®¶m qui ®Þnh trong ph¸p lÖnh tµi chÝnh kÕ to¸n Nhµ n­íc cßn cã mÆt h¹n chÕ nh­ hiÖn nay c¶ phßng chØ cã 1 m¸y vi tÝnh, m¸y chØ ®Ó sö dông cho c¸c hÖ thèng b¸o c¸o chø ch­a cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm kÕ to¸n vµo m¸y v× vËy c¸c nh©n viªn trong phßng ph¶i tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµo c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n b»ng thñ c«ng kh«ng cßn thêi gian ®Ó tËp trung nghiªn cøu s©u h¬n n÷a vÒ chuyªn m«n cña mäi ng­êi. 2. KiÕn nghÞ: * CÇn hoµn thiÖn néi dung, ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. - Néi dung c¸c kho¶n môc chi phÝ. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c kho¶n môc chi phÝ. * Hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gia thµnh s¶n phÈm. - Hoµn thiÖn chøng tõ kÕ to¸n. - Hoµn thiÖn vËn dông tµi kho¶n. - Hoµn thiÖn sæ kÕ to¸n. - Hoµn thiÖn kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - VËn dông tin häc vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn biÕn vµ ph¸t triÓn râ nÐt th× viÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ môc tiªu nhiÖm vô chñ yÕu ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu bøc xóc cña thùc tiÔn hiÖn nay, viÖc hoµn thiÖn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®ang lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty In Khoa Häc KÜ ThuËt, b»ng viÖc vËn dông lÝ luËn ®· häc víi viÖc t×m hiÓu thùc tÕ c«ng ty em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. D­íi gãc nh×n cña mét sinh viªn thùc tËp víi tr×nh ®é cã h¹n vµ ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ. Do vËy, nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu trong b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt vµ kh«ng trän vÑn, nhÊt lµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ë PhÇn III. Trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®­a ra cã gi¶i ph¸p cã tÝnh kh¶ thi xong còng cã nh÷ng gi¶i ph¸p chØ mang tÝnh chÊt lÝ luËn khoa häc, kh«ng cã kh¶ n¨ng ¸p dông t¹i doanh nghiÖp nh­ng ®Òu mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty in khoa häc kÜ thuËt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé cña c«ng ty In Khoa häc – Kü thuËt ®Æc biÖt lµ c¸c c« trong phßng kÕ to¸n thèng kª ®· gióp em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh thùc tËp. §«ng thêi, Em còng göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn c« gi¸o §oµn V©n Kh¸nh ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh. Phô lôc BiÓu sè 1: PhiÕu ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­. BiÓu sè 2: Sæ chi tiÕt vËt t­. BiÓu sè 3: B¶ng ph©n bæ l­¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng toµn c«ng ty. BiÓu sè 4: Sæ tæng hîp tµi kho¶n 627. BiÓu sè 5: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 154. Môc lôc PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty in Khoa häc kü thuËt 1 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1 2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 2 3. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lÝ cña c«ng ty 3 PhÇn II §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña ®¬n vÞ 5 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n 5 2. §Æc ®iÓm vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n ë ®¬n vÞ 6 2.1. §Æc ®iÓm vËn dông chøng tõ kÕ to¸n 6 2.2. Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n 6 2.3. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sè kÕ to¸n 6 2.4. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n 8 2.5. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho, ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, ph­¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ hµng xuÊt kho 8 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh cña C«ng ty in khoa häc kü thuËt 8 3.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 8 3.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tai c«ng ty in khoa häc kÜ thuËt 9 3.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 9 3.2.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 11 3.2.3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung 13 3.2.4. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt 16 3.3. Tæ chøc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty in KHKT 18 3.3.1 Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 18 3.3.2. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty 18 PhÇn III Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty 20 1. NhËn xÐt 20: 1.1. ¦u ®iÓm 20 1.2. H¹n chÕ 20 2. KiÕn nghÞ 20 KÕt luËn 22 Phô lôc 23

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty in Khoa học kỹ thuật (KHKT).DOC
Luận văn liên quan