Đề tài Thực tập tại công ty TNHH An Thắng

- PhÇn mét: Më §Çu1. Nguyªn nh©n chän ®Ò tµi. 2. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi - PhÇn hai: Néi DungCh­¬ng I: Quy tr×nh thµnh lËp c«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i An Th¾ng.1. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty TNHH TM An Th¾ng göi cho Së KÕ Ho¹ch §Çu T­. 2. V¨n b¶n tr¶ lêi cña së kÕ ho¹ch ®Çu t­. 3. C¬ cÊu cña c«ng ty vµ s¬ ®å nh©n sù cña c«ng ty. Ch­¬ng II: §iÒu lÖ cña c«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i An Th¾ng1. Nh÷ng quy ®Þnh chung. 2. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c«ng ty TNHH An Th¾ng. 2.1. QuyÒn h¹n. 2.2. NghÜa vô. 3. PhÇn vèn gãp. 3.1. Vèn. 3.2. Gi¸ trÞ vèn gãp - phÇn vèn gãp. 4. Tæ chøc, Qu¶n trÞ, §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t. 4.1. §¹i héi ®ång thµnh viªn. 4.2. Ban gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. 4.3. Thµnh viªn c«ng ty. 5. ChÕ ®é. 6. Ho¹ch to¸n, ph©n phèi lîi nhuËn vµ lËp quü. - PhÇn ba: KÕt luËn

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2109 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty TNHH An Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bè côc cña bµi tiÓu luËn. Bµi tiÓu luËn gåm cã ba phÇn chÝnh: - PhÇn mét: Më §Çu 1. Nguyªn nh©n chän ®Ò tµi. 2. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi - PhÇn hai: Néi Dung Ch­¬ng I: Quy tr×nh thµnh lËp c«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i An Th¾ng. 1. Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty TNHH TM An Th¾ng göi cho Së KÕ Ho¹ch §Çu T­. 2. V¨n b¶n tr¶ lêi cña së kÕ ho¹ch ®Çu t­. 3. C¬ cÊu cña c«ng ty vµ s¬ ®å nh©n sù cña c«ng ty. Ch­¬ng II: §iÒu lÖ cña c«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i An Th¾ng 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung. 2. QuyÒn h¹n vµ nghÜa vô cña c«ng ty TNHH An Th¾ng. 2.1. QuyÒn h¹n. 2.2. NghÜa vô. 3. PhÇn vèn gãp. 3.1. Vèn. 3.2. Gi¸ trÞ vèn gãp - phÇn vèn gãp. 4. Tæ chøc, Qu¶n trÞ, §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t. 4.1. §¹i héi ®ång thµnh viªn. 4.2. Ban gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. 4.3. Thµnh viªn c«ng ty. 5. ChÕ ®é. 6. Ho¹ch to¸n, ph©n phèi lîi nhuËn vµ lËp quü. - PhÇn ba: KÕt luËn PhÇn Mét: Më §Çu 1. Nguyªn nh©n chän ®Ò tµi Trong qu¸ trinh chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, bªn c¹nh sù chuyÓn ®æi nµy th× ®Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n¨ng ®éng th× c¸c chñ thÓ kinh tÕ còng biÕn chuyÓn kh«ng ngõng vÒ c¶ tÝnh chÊt vµ sè l­îng, ®a d¹ng vÒ c¸c lo¹i h×nh nh­: Doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty cæ phÇn... Mét trong sè nh÷ng chñ thÓ ph¸t triÓn m¹nh nhÊt, gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm xho ng­êi lao ®éng, t¹o nªn mét nguån thu nhËp kh¸ lín cho x· héi ®ã lµ c«ng ty t­ nh©n. ë n­íc ta hiÖn nay cã trªn 50.000 c¸c c«ng ty t­ nh©n lín vµ nhá dang ho¹t ®éng, vµ con sè nµy ®ang t¨ng lªn kh«ng ngõng víi viÖc c¸c chñ doanh nghiÖp nép ®¬n xin thµnh lËp vµ xin giÊy phÐp kinh doanh. Tuy nhiªn th× qu¸ tr×nh xin giÊy phÐp kinh doanh cña c¸c c«ng ty gÆp mét sè c¸c khã kh¨n, do c¸c «ng chñ doanh nghiÖp ch­a n¾m ®­îc râ quy tr×nh thµnh lËp c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng c«ng ty sau khi ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh th× l¹i gÆp khã kh¨n trong qu¸ tr×nh qu¶n lý do ®iÒu lÖ cña c«ng ty kh«ng râ rµng ho¸c kh«ng ®­îc chÆt chÏ..µy. Sau ®©y lµ qu¸ tr×nh thµnh lËp c«ng ty Tr¸ch NhiÖm H÷u h¹n th­¬ng m¹i An Th¾ng, vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty nµy. 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi Qua bµi tiÓu luËn gióp ta thÊy râ qu¸ tr×nh thµnh lËp mét c«ng ty nh­ thÕ nµo vµ c¸c ®iÒu kho¶n cña c«ng ty TNHH An Th¾ng. PhÇn Hai: Néi Dung. Ch­¬ng I: Quy tr×nh thµnh lËp c«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i An Th¾ng 1. Hè s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty TNHH TM An Th¾ng göi cho Së KÕ Ho¹ch §Çu T­. ( Göi cho së kÕ ho¹ch ®Çu t­ ngµy 10/ 06 /2005 ) - §¬n ®¨ng ký kinh doanh víi néi dung c¬ b¶n: + Hä tªn ng­êi ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña c«ng ty «ng: Ph¹m V¨n Ninh. + §iÒu kiÖn b©y giê ®Ó thµnh lËp c«ng ty: §Þa chØ cña c«ng ty, vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty, ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty... + Lý do viÕt ®¬n vµ yªu cÇu còng nh­ lêi cam kÕt cña ng­êi ®¹i diÖn cña c«ng ty trong ®¬n. - §iÒu lÖ cña c«ng ty( T×m hiÓu ë ch­¬ng II ). - Danh s¸ch thµnh viªn cña c«ng ty. - PhÝ ®¨ng ký 3.500.000 VN§ 2. Tr¶ lêi cña Së kÕ hoach ®Çu t­ (ngµy 22/ 06/ 2005 ) - §«ng ý cÊp giÊy phÐp kinh doanh cho c«ng ty. - Tr¶ l¹i hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cho c«ng ty sau khi sao l¹i b¶n chÝnh vµ l­u tr÷. - GiÊy phÐp kinh doanh cña c«ng ty. - G­i b¶n sao giÊy chøng nhËn kinh doanh cho phßng ThuÕ cña UBND tØnh, UBND tØnh. - Th«ng b¸o víi toµ b¸o NghÖ An vÒ c«ng ty ( ngµy 02/ 07/ 2005 ) 3. C¬ cÊu vµ S¬ ®å cña c«ng ty. stt Hä tªn chøc vô 1 Ph¹m V¨n Ninh Gi¸m §èc 2 Ph¹m V¨n Sinh Phã Gi¸m §èc 3 TrÇn ThÞ Thanh Thuû KÕ To¸n 4 TrÇn §¨ng S¬n Thñ kho 5 TuyÕn b¸n dÇu TP Vinh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 60 ng­êi ) Nh©n viªn 6 TuyÕn b¸n dÇu DiÔn Ch©u, Yªn Thµnh ( 25 ng­êi ) Nh©n viªn 7 TuyÕn b¸n dÇu Hµ TÜnh ( 15 ng­êi ) Nh©n viªn Ch­¬ng II §iÒu lÖ cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i An Th¾ng ®iÒu lÖ tæ chøc, ho¹t ®éng cña c«ng ty TNHH TM an th¾ng - C¨n cø luËt doanh nghiÖp ®· ®­îc kú häp thø V Quèc héi kho¸ X n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam th«ng qua ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999. - C¨n cø nghÞ ®Þnh 02/2002/N§-CP ngµy 03/02/2002 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh. TÊt c¶ c¸c thµnh viªn c«ng ty TNHH TM An Th¾ng – NhÊt trÝ th«ng qua ®iÒu lÖ tæ chøc,ho¹t ®éng c«ng ty vµ cam kÕt thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh trong b¶n ®iÒu lÖ nµy. 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1 : Tªn gäi 1. Tªn c«ng ty : C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Th­¬ng m¹i An Th¾ng 2. Tªn viÕt t¾t : C«ng ty TNHH TM An Th¾ng §iÒu 2: Trô së chÝnh cña c«ng ty 1. Xãm 15 – x· H­ng Léc – Thµnh Phè Vinh – TØnh NghÖ An . 2. §iÖn Tho¹i : 038566444 ; Fax: 038.520016 §iªu 3: H×nh thøc vµ t­ c¸ch ph¸p nh©n cña c«ng ty 1. C«ng ty ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së Thµnh viªn gãp vèn, ®­îc tæ chøc ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. 2. C«ng ty cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty . 3. C«ng ty cã con dÊu riªng, ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®­îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Ph¸t triÓn Nhµ ®ång b»ng s«ng cöu long, c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Cã quyÒn huy ®éng vèn tõ c¸c thµnh viªn vµ bªn ngoµi vµo môc ®Ých kinh doanh, ®Çu t­ thiÕt bÞ theo ®óng ngµnh nghÒ kinh doanh, nh»m môc ®Ých t¨ng doanh thu,gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi tøc cho thµnh viªn. 5. Tù chñ vÒ tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh. 6. Tù chñ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt . 7. Tù chñ vÒ tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng ty. 8. Tù chñ tuyÓn dông vµ bè trÝ hîp lý lao ®éng. 9. ChÞu tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty . 10. Cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n riªng, ®­îc lËp c¸c quü theo quy ®Þnh cña luËt Doanh nghiÖp vµ NghÞ quyÕt ®¹i héi thµnh viªn c«ng ty. §iÒu 4 : Môc tiªu vµ ngµnh nghÒ kinh doanh 1. Môc tiªu: Ph¸t triÓn kinh doanh, Ph¸t huy tèi ®a tiÒm n¨ng lao ®éng,vèn kinh doanh ®Ó t¨ng tèi ®a lîi nhuËn,lîi tøc cho thµnh viªn c«ng ty.T¹o viÖc lµm vµ møc thu nhËp æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Ng©n s¸ch nhµ n­íc . 2. Ngµnh nghÒ kinh doanh : Mua b¸n dÇu nhít,®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh,vËt liÖu x©y dùng,thøc ¨n gia sóc. §iÒu 5: Ng­êi ®¹i diÖn ph¸p luËt cña c«ng ty Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty lµ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc gi¸m ®èc C«ng ty, hoÆc Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty(tuú theo sù lùa chän cña c¸c thµnh viªn c«ng ty. 2. QuyÒn h¹n cña C«ng ty vµ NghÜa vô cña C«ng ty 2.1. QuyÒn h¹n cña C«ng ty §iÒu 6: QuyÒn tù chñ qu¶n lý, kinh doanh cña C«ng ty 1. C«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn do c¸c thµnh viªn ®ãng gãp vµ c¸c nguån lùc kh¸c thùc hiÖn c¸c môc tiªu, nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty. 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc c¸c bé phËn thùc hiÖn kinh doanh theo ®óng môc tiªu,nhiÖm vô cña c«ng ty. Ph©n chia ®iÒu chØnh nguån lùc gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. Kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ ®­îc nhµ n­íc cho phÐp. 4. T×m kiÕm thÞ tr­êng,trùc tiÕp giao dÞch vµ ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong ngoµi n­íc,®­îc trùc tiÕp xuÊt khÈu theo yªu cÇu kinh doanh cña c«ng ty vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. QuyÕt ®Þnh gi¸ mua,gi¸ b¸n vËt t­ nguyªn liÖu s¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu,trõ nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô do nhµ n­íc ®Þnh gÝa. 6. §­îc quyÒn b¶o hé vµ quyÒn sö dông c«ng nghiÖp bao gåm : C¸c s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých, nh·n hiÖu s¶n phÈm, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, tªn gäi, xuÊt xø hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt nam. 7. §Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt,gãp vèn cæ phÇn, mua mét phÇn tµi s¶n cña Doanh nghiÖp kh¸c theo quy ®inh cña ph¸p luËt víi môc ®Ých ph¸t triÓn kinh doanh. 8. TuyÓn chän, thuª m­ín,bè trÝ sö dông ®µo t¹o lao ®éng,lùa chän h×nh thøc tr¶ l­¬ng,th­ëng quyÕt ®Þnh møc l­¬ng trªn c¬ së cèng hiÕn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ c¸c quyÒn kh¸c cña ng­êi sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 9. Mêi hoÆc tiÕp kh¸ch n­íc ngoµi phï hîp víi chñ tr­¬ng më réng hîp t¸c cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. §iÒu 7 : QuyÒn qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty C«ng ty cã thÈm quyÒn : 1. Sö dông c¸c quü cña c«ng ty ®Ó phôc vô c¸c nhu cÇu trong kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn vµ sinh l·i. 2. Nh­¬ng b¸n hoÆc cho thuª nh÷ng tµi s¶n kh«ng dïng ®Õn hoÆc ch­a dïng hÕt c«ng suÊt. 3. ChuyÓn nh­îng,b¸n cæ phÇn gãp vèn cña c¸c thµnh viªn gãp vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §­îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty t¹i c¸c Ng©n hµng ViÖt nam ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. QuyÕt ®Þnh sö dông vµ ph©n phèi lîi nhuËn cßn l¹i cho c¸c thµnh viªn sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc,lËp sö dông c¸c quü theo quy ®Þnh cña Nhµ N­íc vµ quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn C«ng ty. 2.2. NghÜa vô cña c«ng ty §iÒu 8: NghÜa vô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 1. §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c¸c thµnh viªn vµ kÕt qu¶ kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc kh¸ch hµng vµ ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm dÞch vô do c«ng ty kinh doanh. 2. X©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹nh kinh doanh phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vµ nhu cÇu thÞ tr­êng. 3. Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c . 4. Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng,®¶m b¶o cho ng­êi lao ®éng tham gia qu¶n lý c«ng ty,b»ng tho¶ ­íc lao ®éng vµ c¸c quy chÕ kh¸c. 5. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng,an ninh quèc gia vµ c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 6. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª kÕ to¸n,b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ b¸o c¸o bÊt th­êng theo yªu cÇu cña ®¹i héi thµnh viªn c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña cac b¸o c¸o. 7. ChÞu sù kiÓm tra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn . §iÒu 9: NghÜa vô qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty 1. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ quy chÕ vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü, h¹ch to¸n, kÕ to¸n, thèng kª, chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m víi phßng ®¨ng ký kinh doanh vµ c¸c chÕ ®é kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. 2. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn . 3. Thùc hiÖn c¸c kho¶n thu vµ c¸c kho¶n ph¶I tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty tai thêi ®iÓm thµnh lËp. 4. C«ng bè c«ng khai c¸c th«ng tin vµ b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty . 5. Thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 6. C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi khach hµng trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. 3. Vèn - PhÇn vèn gãp 3.1. vèn §iÒu 10 : Vèn ®iÒu lÖ : 1. Vèn ®iÒu lÖ ®­îc ®ãng gãp b»ng ®ång ViÖt nam(VND), ngo¹i tÖ (USD) hoÆc b»ng hiÖn vËt vµ ®­îc quy ®æi theo mét ®¬n vÞ thèng nhÊt lµ ®ång ViÖt nam (VND). 2. Vèn ®iÒu lÖ C«ng ty : 600.000.000 Gåm c¸c thµnh viªn s¸ng lËp vµ gãp vèn : - ¤ng : Ph¹m V¨n Ninh – Cö nh©n kinh tÕ KÕ to¸n Sinh ngµy 24/12/1967- Quèc tÞch ViÖt nam Hé khÈu th­êng tró : Phóc Thµnh – Yªn thµnh – NghÖ An Gãp vèn : 350.000.000 (Ba tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång ). - ¤ng : Ph¹m V¨n Sinh Sinh ngµy 15/ 02/ 1969 - Quèc tÞch ViÖt nam. Hé khÈu th­êng tró : Xãm 15 – x¨ H­ng léc - Thµnh phè Vinh - NghÖ An. Gãp vèn : 250.000.000 (Hai tr¨m n¨m m­¬i triÖu ®ång) . §iÒu 11 : T¨ng vèn ®iÒu lÖ 1. Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh s¸t tõng thêi kú ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®Ó ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh . 2. ViÖc t¨ng vèn ®iÒu lÖ do héi nghÞ thµnh viªn quy ®Þnh vµ tiÕn hµnh theo ®óng luËt doanh nghiÖp vµ ph¶i c«ng khai . * H×nh thøc t¨ng vèn a) T¸i ®Çu t­ 80% lîi nhuËn cña c«ng ty . b) Gia nhËp thªm thµnh viªn . c) ChuyÓn c¸c quü tiÕt kiÖm tÝch tr÷ thµnh vèn ®iÒu lÖ . 3. C¬ cÊu vèn theo së h÷u : Vèn thuéc së h÷u cña c¸c thµnh viªn chiÕm 100% vèn ®iÒu lÖ . 4. Vèn ®iÒu lÖ chØ ®­îc sö dông cho ho¹t ®éng kinh doanh nh­ ; - Mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, m¸y mãc thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Cung cÊp vèn l­u ®éng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . - Mua cæ phiÕu , Tr¸i phiÕu, gãp vèn liªn doanh liªn kÕt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c . 5. Nghiªm cÊm sö dông vèn ®iÒu lÖ ngoµi môc ®Ých hoÆc ph©n t¸n tµi (Trõ tr­êng hîp häp thµnh viªn quyÕt ®Þnh thay ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty thu hÑp quy m« kinh doanh 3.2. Gi¸ trÞ vèn gãp – PhÇn vèn gãp §iÒu 12: Vèn ®iÒu lÖ - Gi¸ trÞ vèn gãp 1. Vèn ®iÒu lÖ : Tæng sè tiÒn c¸c thµnh viªn gãp vèn, nhiÒu hoÆc Ýt tuú thuéc c¸c thµnh viªn gãp vèn . 2. Gi¸ trÞ vèn gãp : Sè tiÒn mµ tõng thµnh viªn gãp vèn. 3. PhÇn vèn gãp : Tû lÖ % tõng thµnh viªn gãp vèn. §iÒu 13: ChuyÓn nh­îng phÇn gãp vèn 1. Cæ phÇn cña c¸c thµnh viªn c«ng ty ®­îc chuyÓn nh­îng, thõa kÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ cña c«ng ty . 2. Cæ phÇn cña c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ trong thêi gian ®­¬ng nhiÖm vµ hai n¨m sau th«i gi÷ c¸c chøc danh trªn kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng(Trõ hoµn c¶nh ®Æc biÖt ). 3. ViÖc chuyÓn nh­îng cæ phÇn thµnh viªn c«ng ty ph¶i ®­îc sù chÊp nhËn cña héi ®ång thµnh viªn trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®¬n cña c¸c thµnh viªn xin chuyÓn nh­îng §iÒu 14: Thõa kÕ cæ phÇn 1 . Tr­êng hîp thµnh viªn qua ®êi, c«ng ty nhËn nh÷ng ng­êi sau ®©y cã quyÒn së h÷u mét phÇn hay toµn bé cæ phÇn cña ng­êi ®· mÊt . - Ng­êi thõa kÕ duy nhÊt theo luËt ®Þnh . - Tr­êng hîp cã nhiÒu ng­êi cïng thõa kÕ hîp ph¸p th× hä ph¶I cö ®¹i diÖn së h÷u duy nhÊt b»ng thñ tôc, uû quyÒn cã c«ng chøng. C«ng ty kh«ng gi¶i quyÕt nh÷ng tr­êng hîp tranh chÊp gi÷a nh÷ng ng­êi thõa kÕ theo ph¸p luËt . 2. Ng­êi cã së h÷u hoÆc thõa kÕ hîp ph¸p ®¨ng ký lµm chñ së h÷u c¸c cæ phÇn ®­îc thõa kÕ, trë thµnh cæ ®«ng míi ®­îc h­ëng quyÒn lîi nghÜa vô cña cæ ®«ng mµ hä kÕ quyÒn . 4. Tæ chøc, qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t 4.1. §¹i héi ®ång thµnh viªn §iÒu 15 : §¹i héi thµnh viªn C«ng ty . 1. §¹i héi thµnh viªn c«ng ty gåm tÊt c¶ thµnh viªn cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. 2. §¹i héi thµnh viªn C«ng ty cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô sau ®©y : a) Th«ng qua b¸o c¸o cña H§TV vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o cña ban kiÓm so¸t . b) Th«ng qua ®Ò nghÞ cña H§TV vÒ quyÕt to¸n n¨m tµi chÝnh, ph­¬ng ph¸p ph©n phèi lîi nhuËn, chia cæ phÇn vµ trÝch lËp sö dông c¸c quü. c) Th«ng qua ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh b¸n sè tµi s¶n cã gi¸ trÞ hoÆc lín h¬n 50% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña c«ng ty. d) QuyÕt ®Þnh t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ, gäi vèn cæ phÇn . e) Xem xÐt sai ph¹m vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi c¸c thµnh viªn H§QT , Ban gi¸m ®èc, thµnh viªn ban kiÓm so¸t . f) BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn H«i ®ång vµ thµnh viªn Ban kiÓm so¸t. g) Ên ®Þnh møc thï lao vµ c¸c quyÒn lîi cña Héi ®ång thµnh viªn vµ Ban kiÓm so¸t. h) QuyÕt ®Þnh söa ®æi bæ sung ®iÒu lÖ c«ng ty . i) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp hay gi¶I thÓ chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty . k) C¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ c«ng ty. §iÒu 16: Häp Héi ®ång thµnh viªn C«ng ty 1. §¹i héi thµnh viªn C«ng ty häp Ýt nhÊt mét n¨m 1 lÇn . 2. §¹i héi thµnh viªn C«ng ty ®­îc triÖu tËp häp : - Theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ . - Theo yªu cÇu cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty së h÷u tõ 10% sè cæ phÇn hoÆc cña ban kiÓm so¸t trong tr­êng hîp Héi ®ång qu¶n trÞ vi ph¹m nghiªm träng nghÜa vô cña ng­êi qu¶n lý . §iÒu 17: ThÓ thøc triÖu tËp vµ tiÕn hµnh häp §¹i héi thµnh viªn C«ng ty 1. Th«ng b¸o triÖu tËp häp §¹i héi thµnh viªn ph¶I ®­îc göi b»ng th­ cho c¸c thµnh viªn. Th«ng b¸o triÖu tËp häp thµnh viªn ph¶i kÌm theo dù th¶o ch­¬ng tr×nh nghÞ sù, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm häp. 2. C¸c thµnh viªn kh«ng ®Õn dù héi nghÞ ®­îc, ®­îc phÐp uû quyÒn cho ®¹i diÖn thay thÕ ( b»ng v¨n b¶n ) . 3. Ban tæ chøc ®¹i héi cã nhiÖm vô kiÓm tra x¸c nhËn t­ c¸ch cña c¸c thµnh viªn hoÆc ng­êi ®¹i diÖn tham dù ®¹i héi thµnh viªn,lËp danh s¸ch hiÖn diÖn ( ghi sè cæ phÇn ®¹i diÖn ). 4. §¹i héi th­êng niªn hoÆc ®¹i héi bÊt th­êng do Gi¸m ®èc c«ng ty lµm chñ to¹. NÕu Gi¸m ®èc v¾ng mÆt cã thÓ uû quyÒn cho Phã Gi¸m ®èc hoÆc uû viªn lµm chñ to¹. 5. §¹i héi ph¶i bÇu th­ ký vµ ban kiÓm phiÕu 6. Biªn b¶n §¹i héi thµnh viªn ph¶i ®­îc ghi vµo biªn b¶n cã ch÷ ký cña chñ to¹, th­ ký vµ 2 kiÓm phiÕu viªn sau phiªn häp, c¸c trÝch lôc biªn b¶n ph¶i cã ch÷ ký cña Gi¸m ®èc hoÆc phã gi¸m ®èc C«ng ty . 4.2. Ban gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc §iÒu 18: Ban gi¸m ®èc 1. Ban gi¸m ®èc lµ bé phËn qu¶n lý c«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty ,trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn §¹i héi thµnh viªn . 2. Ban gi¸m ®èc cã 2 thµnh viªn do §¹i héi bÇu, Ban gi¸m ®èc gåm : - 1 Gi¸m ®èc - 1 Phã gi¸m ®èc - 1 Thµnh viªn (nÕu cÇn ). 3. Ban gi¸m ®èc bÇu vµ b·i nhiÖm víi ®a sè phiÕu víi thÓ thøc trùc tiÕp bá phiÕu kÝn. 4. Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng­êi qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Gi¸m ®èc c«ng ty do Héi ®ång thµnh viªn bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm, lµ ng­êi gãp vèn nhiÒu nhÊt . 5. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc thµnh viªn vÒ tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh qu¶n lý c«ng ty. 6. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã : 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tµi chÝnh, kinh doanh. 7. C¸n bé v¨n phßng c«ng ty : + 1 chñ tÞch c«ng ®oµn vµ 1 phã chñ tÞch . + Phßng tµi vô : 1 tr­ëng phßng , 1 phã phßng,. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh gåm cã :1 tr­ëng phßng vµ 1 phã phßng. + Phßng Kinh doanh cã 1 tr­ëng phßng , 2 phã phßng. §iÒu 19: Tiªu chuÈn lùa chän gi¸m ®èc c«ng ty - Cã tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh thuéc c¸c nghµnh Kinh tÕ,kû thuËt, cã Ýt nh©t 3 n¨m c«ng t¸c trong ngµnh nghÒ mµ c«ng ty kinh doanh, cã ®ñ kiÕn thøc vµ kinh nghiªm qu¶n lý c«ng ty, hiÓu biÕt ph¸p luËt . - Kh«ng kiªm nhiÖm bÊt cø mét chøc vô qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh nµo t¹i c¸c tæ chøc kinh tÕ kh¸c. - Cã søc khoÎ ®Ó ®¶m b¶o c«ng viÖc ®­îc giao . - Liªm khiÕt , Trung thùc. §iÒu 20 : QuyÒn vµ nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc 1. §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo nghÞ quyÕt ,quyÕt ®Þnh cña héi ®ång thµnh viªn, ®iÒu lÖ cña c«ng ty vµ tu©n thñ ph¸p luËt. 2. B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn thùc hiÖn ph­¬ng ¸n kinh doanh ®· ®­îc héi ®ång thµnh viªn phª duyÖt vµ th«ng qua ®¹i héi . 3. X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång thµnh viªn kÕ ho¹ch kinh doanh dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m. 4. QuyÕt ®Þnh gÝa mua , gi¸ b¸n s¶n phÈm,(trõ nh÷ng s¶n phÈm do nhµ n­íc quy ®Þnh ) 5. QuyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p, h×nh thøc tuyÒn truyÒn qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, c¸c khuyÕn khÝch mì réng kinh doanh . 6. §Ò nghÞ Héi ®ång thµnh viªn Bæ nhiÖm , miÔn nhiÖm ,khen th­ëng kû luËt c¸c chøc danh . 7. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ëng vµ kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n viªn d­íi quyÒn. TuyÓn dông, thuª m­ín vµ bè trÝ sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Héi ®ång thµnh viªn : Khen th­ëng, kû lu©t hoÆc cho th«I viÖc ®èi víi ng­êi lao ®éng phï hîp víi bé luËt lao ®éng 8. Ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ theo luËt ®Þnh . 9. B¸o c¸o tr­íc H§TV t×nh h×nh ho¹t ®éng, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 10. §¹i diÖn c«ng ty trong viÖc khëi kiÖn c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña c«ng ty khi ®­îc H§TV uû quyÒn b»ng v¨n b¶n. 11. §­îc quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p thÈm quyÒn cña m×nh trong nh÷ng tr­êng hîp khÈn cÊp nh­ : Thiªn tai, ®Þch ho¹, ho¶ ho¹n,sù cè vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh nµy, ®ång thêi b¸o c¸o ngay cho H§TV . 12. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc H§TV vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng sai ph¹m g©y tæn thÊt cho c«ng ty do chñ quan g©y ra. §iÒu 21: Uû quyÒn - uû nhiÖm 1. Gi¸m §èc C«ng ty cã thÓ uû nhiÖm cho Phã Gi¸m ®èc C«ng ty hoÆc ng­ßi kh¸c thay mÆt m×nh gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr­íc sù uû quyÒn, uû nhiÖm cña m×nh . 2. Ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû nhiÖm, uû quyÒn phaØ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý tr­íc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng viÖc m×nh lµm . 3. Mäi sù uû quúªn uû nhiÖm cã liªn quan tíi con dÊu c«ng ty ph¶i thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n. 4. C¸c tr­ëng phßng, ban trong c«ng ty cã uû quyÒn, uû nhiÖm cho nh©n viªn d­íi cÊp m×nh. §iÒu 22: Tõ nhiÖm vµ mÊt t­ c¸ch Gi¸m ®èc 1. Khi Gi¸m ®èc muèn tõ nhiÖm ph¶I cã ®¬n göi Héi ®ång thµnh viªn. Trong thêi gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, H§TV xem xÐt, quyÕt ®Þnh 2. Gi¸m ®èc ®­¬ng nhiÖm bÞ mÊt t­ c¸ch khi x¶y ra mét trong c¸c tr­êng hîp sau: - BÞ chÕt , bÞ mÊt tÝch, bÞ mÊt quyÒn c«ng d©n. - Tù ý bá nhiÖm së 3. Trong tr­êng hîp Gi¸m ®èc bÞ mÊt t­ c¸ch , H§TV ph¶i t¹m cö ng­êi thay thÕ trong thêi h¹n tèi ®a 30 ngµy H§TV ph¶i lµm thñ tôc bæ nhiÖm Gi¸m ®èc míi . 4. NÕu lµm thÊt tho¸t vèn kinh doanh thua lç do chñ quan quy râ tr¸ch nhiÖm vµ ph¶i chi båi hoµn toµn vËt chÊt do H§TV xÐt vµ quyÕt ®Þnh . 4.3. Ban kiÓm so¸t §iÒu 23 : Ban kiÓm so¸t 1. khi c«ng ty cã trªn 11 thµnh viªn th× cã thªm Ban kiÓm so¸t. Ban kiÓm so¸t thay mÆt thµnh viªn ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh cña c«ng ty . 2. Ban kiÓm so¸t cã ….. ng­êi do ®¹i héi thµnh viªn bÇu vµ b·i nhiÖm víi ®a sè b»ng thÓ thøc trùc tiÕp vµ bá phiÕu kÝn . 3. C¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t bÇu 1 ng­êi lµ Tr­ëng ban kiÓm so¸t . 4. Sau khi c«ng ty ®­îc thµnh lËp, tiÕn hµnh §¹i héi thµnh viªn, Ban kiÓm soat thùc hiÖn viÖc triÓn khai vµ hoµn tÊt thñ tôc thµnh lËp c«ng ty . 4.4. Thµnh viªn C«ng ty TNHH. §iÒu 24 : Quy ®Þnh chung vÒ Thµnh viªn c«ng ty. 1. Thµnh viªn c«ng ty lµ nh÷ng ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n së h÷u mét sè phÇn m×nh gãp vèn trong c«ng ty TNHH. 2. Thµnh viªn c«ng ty ®­îc c«ng nhËn chÝnh thøc khi ®· ®ãng ®ñ tiÒn phÇn m×nh gãp vèn. 3. Ng­êi ®¹i diÖn cho thµnh viªn C«ng ty TNHH . a) Ng­êi ®­îc ph¸p nh©n cö lµm ®¹i diÖn qu¶n lý c«ng ty kh«ng ®­îc uû quyÒn cho ng­êi kh¸c , trõ tr­êng hîp ®­îc ph¸p nh©n ®ã ®ång ý . b) Thµnh viªn lµ c¸ nh©n cã thÓ uû quyÒn cho ng­êi kh¸c cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËtvµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù lµm ®¹i diÖn cho m×nh t¹i c«ng ty . c)ViÖc uû quyÒn nªu trªn ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n . d) Trong tr­êng hîp mét thµnh viªn míi ®­îc s¸t nhËp, hîp nhËp tõ thµnh viªn cò, hoÆc thõa kÕ quyÒn vµ nghÜa vô cña ph¸p nh©n cò th× thµnh viªn míi nµy ph¶I gi÷ cho héi ®ång thµnh viªn c¸c v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý vÒ viÖc s¸t nhËp, hîp nhÊt, hoÆc thõa kÕ. §iÒu 25: QuyÒn lîi 1. §­îc chia lîi nhuËn t­¬ng øng víi phÇn thµnh viªn gãp vèn . 2. §­îc ­u tiªn mua cæ phÇn khi c«ng ty mì réng ph¸t triÓn . 3. §­îc mua, b¸n, chuyÓn nh­îng vµ thõa kÕ cæ phÇn theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty vµ phï hîp víi ph¸p luËt 4. Thµnh viªn së h÷u 10% cæ phÇn trë lªn trong thêi h¹n Ýt nhÊt 2 n¨m cã quyÒn: - §­îc ®Ò cö vµo héi ®ång thµnh viªn vµ Ban kiÓm so¸t. - Cã quyÒn yÒu cÇu triÖu tËp §¹i héi thµnh viªn c«ng ty. 5. Thµnh viªn ®­îc tham dù ®¹i héi cæ ®«ng vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc quyÒn cña thµnh viªn, ®­îc quyÒn phª b×nh, chÊt vÊn, kiÕn nghÞ vÒ c«ng viÖc cña héi ®ång thµnh viªn,thµnh viªn ban kiÓm so¸t (nÕu cã) vµ Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . 6. Thµnh viªn cã Ýt nhÊt 10% vèn ®iÒu lÖ ®­îc yªu cÇu triÖu tËp cuéc häp thµnh viªn C«ng ty bÊt th­êng khi : - Cã dÊu hiÖu bÊt th­êng vÒ tµi chÝnh . - Cã dÊu hiÖu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thua lç lín. - Cã dÊu hiÖu tham nhòng hoÆc g©y thiÖt h¹i cho c«ng ty cña Ban Gi¸m §èc, Héi ®ång thanh viªn, Ban kiÓm so¸t 7. §­îc th«ng tin th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ®­îc quyÒn yªu cÇu Héi ®ång thµnh viªn cung cÊp th«ng tin vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña thµnh viªn (trõ nh÷ng ho¹t ®éng vÒ Maketting, thñ thuËt kinh doanh, ph­¬ng ph¸p t¸c nghiÖp kinh doanh ). 8. §­îc chia tµi s¶n cßn l¹i khi C«ng ty gi¶I thÓ hoÆc bÞ ph¸ s¶n theo tû lÖ t­¬ng øng víi phÇn gãp vèn . 9. §­îc uû quyÒn b»ng v¨n b¶n cho ng­êi kh¸c tham dù cuéc häp thµnh viªn khi ®­îc Héi ®ång thµnh viªn, Ban kiÓm so¸t nhÊt trÝ b»ng v¨n b¶n. §iÒu 26: NghÜa vô Thµnh viªn 1. Thanh to¸n ®ñ sè cæ phÇn cam kÕt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nî vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty trong ph¹m vi sè vèn gãp vµo c«ng ty . 2. ChÊp hµnh ®iÒu lÖ vµ quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty . 3. Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c nghÞ quyÕt cña §¹i héi thµnh viªn c«ng ty, c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m s¸t vµ gãp ý kiÕn vÒ ho¹t ®éng cña Héi ®ång thµnh viªn,Gi¸m ®èc vµ Ban kiÓm so¸t . Cïng chÞu chung sè lç cña c«ng ty t­¬ng øng víi sè cæ phÇn m×nh së h÷u vµ cïng ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kho¶n nî cña c«ng ty trong ph¹m vi sè cæ phÇn cña m×nh. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp vÒ ®iÒu lÖ C«ng ty. 5. C¸c chÕ ®é vÒ lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng §iÒu 27: ChÕ ®é tuyÓn dông lao ®éng 1. ChÕ ®é tuyÓn dông dông : ViÖc tuyÓn lao ®éng vµ tr¶ l­¬ng ®­îc thùc hiÖn theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng gi÷a Gi¸m ®èc ( hoÆc ng­êi ®­îc Gi¸m ®èc uû quyÒn) vµ ng­êi lao ®éng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊ kinh doanh, nÕu thÊy cÇn ph¶I bæ sung lao ®éng th× sÏ tuyÓn dông lao ®éng phï hîp víi c«ng viÖc cÇn lµm. C¨n cø tuyÓn dông ( Søc khoÎ, tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é tay nghÒ, ®¹o ®øc, t¸c phong, lèi sèng). ­u tiªn con em cña thµnh viªn ph©n theo thø tù cao xuèng thÊp nh­ng ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn trªn . 2. Ng­êi lµm viÖc theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng khi chuyÓn sang c«ng ty sÏ ®­îc ®¨ng ký l¹i hîp ®ång lao ®éng víi ng­êi sö dông lao ®éng, nh­ng ph¶I cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao . Trong tr­êng hîp s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bÞ thu hÑp , lao ®éng d­ thõa th× ­u tiªn viÖc lam cho ng­êi lao ®éng theo thø tù ng­êi mua cæ phÇn cao cho ®Õn ng­êi mua cæ phÇn thÊp, ®ång thêi ph¶I xÐt tiªu chuÈn khi tuyÓn dông. §èi víi ng­êi tù nguyÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng th× ®­îc gi¶I quyÕt theo chÕ ®é hiÖn hµnh. §iÒu 28: TiÒn l­¬ng ®èi víi ng­êi lao ®éng 1. TiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo nguyªn t¾c lµm viÖc g× th× h­ëng l­¬ng theo viÖc ®ã. C¨n cø x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng nh­ sau : a) Kho¸n theo khèi l­îng, chÊt l­îng c«ng viÖc vµ kÕt qu¶ lao ®éng. b) Chøc vôm, nghiÖp vô vµ chÊt l­îng hoµn thµnh . c) CÊp bËc, tr¸ch nhiÖm vµ kÕt qu¶ hoµn thµnh. d) TÝnh ®éc h¹i,nguy hiÓm vµ tÝnh chÝnh x¸c, khã kh¨n phøc t¹p cña c«ng viÖc ®¨ lµm. 2. Tr­êng hîp lµm thªm giêm lµm thªm ngµy chñ nhËt vµ ngµy nghÜ th× ®­îc tr¶ l­¬ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc . 3. TiÒn th­ëng,n Gi¸m ®èc c¨n cø hiÖu qu¶, thµnh tÝch cña ng­êi lao ®éng ®Î xÐt khen th­ëng . 4. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. - Ng­êi lao ®éng trong c«ng ty ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi phóc lîi x¨ héi theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ vµ c¸c chÕ ®é lao ®éng,BHXH,BHYT theo chÕ ®é hiÖn hµnh . - Ng­êi lao ®éng trong c«ng ty ph¶I chÊp hµnh ®Çy ®ñ ®iÒu lÖ, kû luËt cña c«ng ty vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc, cô thÓ lµ : + ChÊp hµnh thùc hiÖn ®óng thêi gian lao ®éng. + ChÊp hµnh ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ. + Thùc hiÖn ®óng an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp. + NÕu cã vi ph¹m kû luËt lao ®éng vµ quy chÕ cña c«ng ty th× ph¶I chÞu h×nh thøc kû luËt vµ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt. + Héi ®ång thµnh viªn cã quyÒn thi hµnh kû luËt, quy ph¹t tr¸ch nhiÖm hoÆc buéc th«I viÖc tuú theo møc ®é sai ph¹m thiÖt h¹i ®Õn kinh tÕ vµ bÝ mËt c«ng nghÖ cña c«ng ty. Tr­êng hîp nghiªm träng sÏ chuyÓn hå s¬ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 6. H¹ch to¸n, ph©n phèi lîi nhuËn vµ lËp quü §iÒu 29: H¹ch to¸n 1. N¨m tµi chÝnh cña c«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 cña n¨m. N¨m tµi chÝnh ®Çu tiªn b¾t ®Çu tõ ngµy thµnh lËp c«ng ty vµ kÕt thóc vµo ngµy 31 th¸ng 12 n¨m ®ã. 2. C«ng ty thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª hiÖn Hµnh. Tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña c«ng ty trong mèi quan hÖ kinh tÕ còng nh­ quan hÖ d©n sù ®­îc giíi h¹n trong vèn ®iÒu lÖ cho phÐp . 3. Cuèi mçi niªn kho¸, H§TV xem xÐt th«ng qua quyÕt to¸n : - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña c«ng ty . - B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh . - B¸o c¸o tæng hîp kiÓm kª tµi s¶n cuèi niªn ®é. C¸c b¸o c¸o nµy ph¶I ®­îc göi c¸c thµnh viªn , KiÓm so¸t viªn Ýt nhÊt 10 ngµy tr­íc §¹i héi th­êng niªn. 4. Sau §¹i héi , c¸c v¨n b¶n, biªn b¶n §¹i héi thµnh viªn vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan Ph¶i ®­îc l­u gi÷ t¹i v¨n phßng c«ng ty theo luËt ®Þnh. §iÒu 30: Lîi nhuËn, ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp quü 1. Theo quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh do nhµ n­íc ban hµnh víi c¸c c«ng ty TNHH th× lîi nhuËn cña c«ng ty gåm: - Lîi nhuËn chung = Tæng thu nhËp – Tæng chi phÝ - Lîi nhuËn rßng = Lîi nhuËn chung – ThuÕ. 2. Tr­íc khi chia lîi nhuËn cho c¸c thµnh viªn ph¶i trÝch lËp c¸c quü sau ®©y: a) Quü dù tr÷ b¾t buéc: Ýt nhÊt = 5% lîi nhuËn rßng ®Ó bæ sung vµo vèn ®iÒu lÖ vµ ®Ó dù tr÷ tµi chÝnh cho n¨m sau, cho ®Õn møc b»ng 10% vèn ®iÒu lÖ . b) C¸c quü kh¸c do H§TV tr×nh ®¹i héi gåm; - Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. - Quü khen th­ëng. - Quü phóc lîi. - Quü gi¶i quyÕt mÊt viÖc lµm. c) C¸c quü kh«ng h×nh thµnh tõ lîi nhuËn : - Quü khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. - Quü khÊu hao s÷a ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh. - C¸c quü kh¸c ,vv… Vinh, ngµy 06 th¸ng 06 n¨m 2005 Gi¸m ®èc C«ng ty Ph¹m V¨n Ninh PhÇn ba: kÕt luËn Qua bµi tiÓu luËn ta thÊy râ ®­îc quy tr×nh ®Ó thµnh lËp mét c«ng ty ph¶i tr¶i qua c¸c b­íc sau: - PhÇn C«ng ty. + Häp nh÷ng thµnh viªn gãp vèn, c«ng bè phÇn vèn gãp vµ lËp tµi kho¶n chung cña c«ng ty ë ng©n hµng. + BÇu ng­êi ®¹i diÖn cho c«ng ty (Gi¸m ®èc) Th¶o ®iÒu lÖ c«ng ty. + Lµm hå s¬ xin cÊp giÊy chøng nhËn kinh doanh nép lªn Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ ( UBND TØnh n¬i kinh doanh). + Sau khi ®­îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh th× ph¶i ®¨ng trªn b¸o chÝ hoÆc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kh¸c (ThÊp nhÊt lµ cña ®Þa ph­¬ng) trong vßng 10 ngµy sau khi nhËn ®­îc giÊy cÊp phÐp kinh doanh. + Nép lÖ phÝ ®¨ng ký kinh doanh cho c¬ quan qu¶n lý. - C¬ quan cã thÈm quyÒn. + Xem xÐt hå s¬ gi¶i quyÕt vµ tr¶ lêi cho n¬i xinh cÊp giÊy phÐp kinh doanh trong vßng 15 ngµy b»n v¨n b¶n. + Khi hå s¬ hîp lÖ th× cã v¨n b¶n vµ giÊy chøng nhËn göi cho C«ng ty ®¨ng ký. + L­u b¶n sao vµ tr¶ l¹i hå s¬ ®¨ng ký cho doanh nghiÖp. + Cã v¨n b¶n vÒ C«ng ty (kÌm theo b¶n sao hå s¬ cña C«ng ty) ®¨ng ký kinh doanh cho phßng thuÕ cña tØnh trong vßng 7 ngµy sau khi cÊp giÊy phÐp kinh doanh cho doanh nghiÖp. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o - LuËt Doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n Chinh TrÞ Quèc Gia, xuÊt b¶n n¨m 2005 - Gi¸o tr×nh luËt - Tr­êng §H kinh TÕ Quèc D©n, xuÊt b¶n th¸ng 02 n¨m 2003. - Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty TNHH An Th¾ng. - V¨n b¶n tr¶ lêi cña së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ngµy 22/06/2005 cho c«ng ty TNHH An Th¾ng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty tnhh an thắng.doc