Đề tài Tìm hiểu hoạt động giao nhận hàng Container tại cảng Lê Thánh Tông

Mục lục Lời mở đầu 1 Phần I: Giới thiệu chung về xí nghiệp xếp dỡ container cảng Lê Thánh Tông 3 I. Sự hình thành và phát triển của xí nghiệp xếp dỡ container: 3 II. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp: 4 III. Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp hiện nay: 5 IV. Cơ sở vật chất, kĩ thuật: 6 Phần II: Hệ thống vận tải container 7 I. Sự hình thành và phát triển hệ thống vận tải container trên thế giới: 7 II. Sự hình thành và phát triển vận chuyển hàng hoá bằng container ở Việt Nam 8 III. Hiệu quả kinh tế của việc vận chuyển hàng hoá bằng container: 8 Phần III: Nghiệp vụ giao nhận container tại cảng Lê Thánh Tông 10 Đ1. Các phương thức chuyên chở hàng bằng container 10 Đ2. Các chứng từ sử dụng trong công tác giao nhận 14 Đ3. Trình tự thực hiện xuất khẩu hàng hoá đóng trong container 20 Đ4. Trình tự thực hiện nhập khẩu hàng hoá đóng trong container 23 Đ5. Nghiệp vụ giao nhận container ở xí nghiệp xếp dỡ Lê Thánh Tông 26 Kết luận 31

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2319 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu hoạt động giao nhận hàng Container tại cảng Lê Thánh Tông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i bu«n b¸n hµng ho¸ ®· cã tõ l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, kÌm víi nã lµ sù më réng kh«ng ngõng cña ngµnh vËn t¶i. Ho¹t ®«ng vËn t¶i lu«n ®­îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn. Sù ra ®êi cña chiÕc container ®Çu tiªn thùc sù ®· trë thµnh mét cuéc c¸ch m¹ng trong chuyªn chë hµng ho¸i nhê nh÷ng ­u ®iÓm v­ît tréi cña nã. VËn t¶i container xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam tuy kh¸ muén nh­ng ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh vµ kh«ng ngõng lín m¹nh. C«ng t¸c giao nhËn bao gåm c¸c nghiÖp vô, thñ tôc liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh vËn t¶i nh­ vËn chuyÓn, gom hµng, l­u kho, bèc xÕp, thñ tôc h¶i quan, tµi chÝnh… Ho¹t ®éng giao nhËn nãi chung vµ giao nhËn hµng container nãi riªng còng ®ang dÇn ®uîc c¶i thiÖn theo h­íng phôc vô ngµy cµng tèt h¬n víi nh÷ng thñ tôc ngµy cµng ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn. Do tÝnh ­u viÖt cña viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng container nªn c«ng t¸c giao nhËn hµng container ®¬n gi¶n h¬n c¸c lo¹i hµng ho¸ th«ng th­êng kh¸c. Trong thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp xÕp dì container c¶ng Lª Th¸nh T«ng em ®· cã dÞp t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng giao nhËn hµng container vµ cho em nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ quý b¸u. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña em víi ®Ò tµi “T×m hiÓu ho¹t ®éng giao nhËn hµng container t¹i c¶ng Lª Th¸nh T«ng” bao gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp xÕp dì container c¶ng Lª Th¸nh T«ng PhÇn II: HÖ thèng vËn t¶i container PhÇn III: NghiÖp vô giao nhËn hµng container t¹i c¶ng Lª Th¸nh T«ng Môc lôc PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp xÕp dì container c¶ng Lª Th¸nh T«ng Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp xÕp dì container: Tr­íc n¨m 1988 nÒn kinh tÕ víi chÕ ®é tËp trung quan liªu bao cÊp ®· lµm chËm l¹i sù ph¸t triÓn giao l­u hµng ho¸. C¸c mèi quan hÖ th­¬ng m¹i chñ yÕu ®­îc thiÕt lËp tõ c¸c hiÖp ®Þnh víi c¸c n­íc §«ng ©u vµ Liªn X« cò, l­îng hµng th«ng qua c¶ng lµ hµng nhËp do ®éi tµu cña Liªn X« cò ®¶m nhËn. L­îng hµng container th«ng qua c¶ng lµ rÊt Ýt, do vËy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc mét ®¬n vÞ chuyªn lµm nhiÖm vô xÕp dì hµng container. Tõ n¨m 1988, víi ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam dÇn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ho¹t ®éng giao l­u th­¬ng m¹i vµ hîp t¸c lµm ¨n víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ph¸t triÓn m¹nh mÏ. VËn t¶i hµng container víi nh­ng ­u thÕ v­ît tréi dÇn trë nªn phæ biÕn vµ chiÕm vai trß ngµy cµng quan träng trong th­¬ng m¹i quèc tÕ, vµ do vËy h×nh thøc vËn t¶i nµy nhanh chãng xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam. Th¸ng 9 n¨m 1988, Tæng côc ®­êng biÓn (nay lµ Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam) ®· ®¨ng kÝ hîp ®ång liªn doanh vËn t¶i víi h·ng CGM (Ph¸p). C«ng ty liªn doanh nµy lÊy tªn lµ GEMATRANS. Th¸ng 11/1989 GEMATRANS ®· kÝ hîp ®ång bèc xÕp, giao nhËn vµ b¶o qu¶n container víi c¶ng H¶i Phßng. §Ó thùc hiÖn hîp ®ång nµy, gi¸m ®èc c¶ng H¶i Phßng ®· ra quyÕt ®Þnh x©y dùng mét b·i container ë khu vùc cÇu 1, mua s¾m trang thiÕt bÞ chuyªn dïng vµ thµnh lËp mét ®éi bèc xÕp tæng hîp ®¶m nhiÖm viÖc bèc xÕp cho h·ng CGM. Th¸ng 2/1990 ®éi c«ng nh©n tæng hîp thø 2 nµy ®­îc thµnh lËp ®¶m b¶o viÖc lµm cho h·ng EAC. Sau khi h·ng nµy chuyÓn xuèng c¶ng Chïa VÏ th× ®éi nµy ®­îc giao nhiÖm vô lµm cho h·ng HEUNG – A (Hµn Quèc) do VIETTRAN lµm ®¹i lý. Hai ®éi bèc xÕp nµy cïng lµm hµng container nh­ng l¹i ë 2 vÞ trÝ xa nhau lµ cÇu 1 vµ cÇu 7. N¨m 1993, tiÕn hµnh tËp trung sù ®iÒu hµnh, qu¶n lý vÒ mét mèi. Gi¸m ®èc c¶ng H¶i Phßng ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp container trùc thuéc c¶ng. C¬ cÊu xÝ nghiÖp bao gåm: 3 ®éi c«ng nh©n bèc xÕp §éi c¬ giíi §éi xe vËn chuyÓn ®­êng dµi §éi ®Õ 2 b·i chøa container 4 kho 1, 2, 3, 4, 5 3 cÇu tµu 1, 2, 3 Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, quy m« cña xÝ nghiÖp kh«ng ngõng ®­îc më réng vµ ph¸t triÓn vÒ sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn, trang thiÕt bÞ xÕp dì, kho b·i, nhµ cöa; bé m¸y tæ chøc qu¶n lý dÇn dÇn ®­îc hoµn thiÖn; viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ngµy cµng hiÖu qu¶. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña xÝ nghiÖp: C¶ng cã vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµ ®Çu mèi giao l­u hµng ho¸ trong n­íc vµ quèc tÕ. NhiÖm vô cña c¶ng lµ xÕp dì hµng ho¸ th«ng qua cÇu tµu vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ t¹i kho b·i cña c¶ng. XÝ nghiÖp xÕp dì Lª Th¸nh T«ng lµ mét xÝ nghiÖp thµnh viªn cña c¶ng H¶i Phßng, do vËy xÝ nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp ch­a cã t­ c¸ch ph¸p nh©n. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña xÝ nghiÖp ®Òu n»m d­íi sù chØ ®¹o cña c¶ng H¶i Phßng. Theo thêi gian, do sù thay ®æi cña c¬ cÊu hµng ho¸ cïng víi nh÷ng thay ®æi vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch nªn nhiÖm vô cña c¶ng còng thay ®æi theo. Tr­íc ®©y chñ yÕu xÕp dì hµng c¸t, c¸c lo¹i hµng qu©n sù th× nay nhiÖm vô chñ yÕu lµ xÕp dì hµng container, ngµi ra cßn mét sè lo¹i hµng kh¸c. NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp xÕp dì Lª Th¸nh T«ng hiÖn nay: Tæ chøc xÕp dì vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ Tæ chøc c¸c dÞch vô ®ãng gãi, rót hµng trong container Tæ chøc b¶o d­ìng, söa ch÷a c¸c ph­¬ng tiÖn x©y dùng vµ vËn chuyÓn C¬ cÊu tæ chøc cña xÝ nghiÖp hiÖn nay: Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®øng ®Çu xÝ nghiªp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c¶ng vÒ viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹nh cña Nhµ n­íc vµ c¶ng giao cho, vÒ kÕ ho¹ch khai th¸c, qu¶n lý, b¶o qu¶n hµng ho¸ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ c¸c trang thiÕt bÞ s½n cã. Do ch­a bè trÝ gi¸m ®èc néi chÝnh nªn gi¸m ®èc kiªm lu«n viÖc phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu ®éng thuyªn chuyÓn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong xÝ nghiÖp, ch¨m lo ®êi sèng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch, phô tr¸ch Ban tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n tµi vô, hµnh chÝnh y tÕ, ®éi b¶o vÖ. Phã gi¸m ®èc: §­îc gi¸m ®èc giao cho phu tr¸ch khai th¸c qu¶n lý hµng hãa, tæ chøc xÕp dì, vËn chuyÓn hµng ho¸, tiÕp nhËn b¶o vÖ, b¶o qu¶n hµng ho¸ ë kho b·i, quan hÖ víi chñ hµng, chñ tµu vµ c¸c ph­¬ng tiÖn, ®«n ®èc c¸c ®¬n vÞ trong xÝ nghiÖp thùc hiÖn kÕ ho¹ch ngµy, ca, ®iÒu phèi lao ®éng, ®iÒu phèi c«ng viÖc, bµn b¹c víi c¸c ®¬n vÞ trong xÝ nghiÖp cã liªn quan ®Ó phèi hîp kÕ ho¹ch gi¶i phãng tµu vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ë kho b·i. Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt: Phô tr¸ch c«ng t¸c khoa häc kÜ thuËt, phô tr¸ch c«ng t¸c qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ xÕp dì, ph­¬ng tiÖn cña xÝ nghiÖp, phô tr¸ch c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng söa ch÷a vµ c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh. C¸c ban nghiÖp vô: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch, ®iÒu ®éng ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, c«ng nh©n bèc xÕp, kho hµng cïng c¸c lùc l­îng liªn quan tham gia gi¶i phãng tµu vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c trong tõng ca, ngµy, th¸ng, n¨m thèng kª, theo dâi s¶n l­îng, n¨ng suÊt bèc xÕp trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. C¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt: §èi víi ngµnh vËn t¶i biÓn nãi chung, c¸c xÝ nghiÖp xÕp dì nãi riªng th× c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt lµ yÕu tè quan träng bËc nhÊt, lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó doanh nghiÖp hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc giao vµ nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña xÝ nghiÖp xÕp dì Lª Th¸nh T«ng bao gåm: cÇu tµu, kho b·i, thiÕt bÞ x©y dùng, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c«ng cô mang hµng, nhµ x­ëng, khu vùc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, tµi s¶n cè ®Þnh. HÖ thèng cÇu tµu, kho b·i: HiÖn nay xÝ nghiÖp cã 330 m cÇu tµu cïng lóc cã thÓ tiÕp nhËn 3 tµu container cã träng t¶i næi tµu 10.000 T víi sè container d­íi 250 TEU. CÇu tµu ®­îc x©y dùng theo kiÓu bÖ cäc cao b»ng bª t«ng cèt thÐp theo tÝnh chÊt c¶ng biÓn cÊp I. Kho b·i hµng hiÖn cã kho CFS cã diÖn tÝch 1000 m2 kiÓu kho kÝn b»ng tÊm ®an vµ bª t«ng t¹i chç; 1500 m2 b·i ®¸ nhùa; 32000 m2 b·i tiªu chuÈn bª t«ng. ThiÕt bÞ xÕp dì, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn: Xe n©ng: 12 chiÕc trong ®ã 4 xe chuyªn dïng xÕp dì container CÇn trôc: 2 cÇn trôc b¸nh lèp, 7 cÇn trôc ch©n ®Õ Khung cÈu: 7 chiÕc ¤ t«: 14 chiÕc PhÇn II: HÖ thèng vËn t¶i container Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hÖ thèng vËn t¶i container trªn thÕ giíi: KÓ tõ khi ra ®êi, hÖ thèng vËn t¶i container ®· h×nh thµnh t­¬ng ®èi hoµn chØnh vµ ph¸t triÓn nhanh chãng qua 4 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1: Tr­íc n¨m 1995 Trong giai ®o¹n nµy, mét sè n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn ®· thö nghiÖm viÖc sö dông container trong vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ khi ®ã chñ yÕu sö dông c¸c container lo¹i tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO, më réng chuyªn chë container b»ng ®­êng biÓn nhá (søc chë tèi ®a 5 T, dung tÝch chøa hµng 1-3 m3) trong vËn t¶i ®­êng s¾t néi ®Þa. Trong thÕ chiÕn thø II, chuyªn chë container ph¸t triÓn kh¸ nhanh vµ më réng sang c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i ®­êng biÓn vµ « t«. Giai ®o¹n 2: 1956 – 1966 §©y lµ thêi kú b¾t ®Çu cña cuéc c¸ch m¹ng “Container ho¸”. ë giai ®o¹n nµy, container ®­îc ¸p dông ngµy cµng nhiÒu vµ më réng trªn ph¹m vi toµn cÇu víi nh÷ng ph­¬ng thøc vËn t¶i kh¸c nhau nh­: ®­êng s¾t, ®­êng biÓn, ®­êng « t«. Giai ®o¹n 3: 1967 ®Õn nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kû XX Giai ®o¹n nµy sö dông phæ biÕn lo¹i container lín theo tiªu chuÈn ISO, sö dông c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng cho container, c¶i t¹o x©y dùng c¸c ga, c¶ng container vµ h×nh thµnh c¸c tuyÕn ®­êng biÓn, ®­êng s¾t chuyªn chë container. §©y cã thÓ coi lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn bÒ réng cña hÖ thèng vËn t¶i container. Giai ®o¹n 4: Tõ cuèi nh÷ng n¨m 80 ®Õn nay §©y ®­îc coi lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn bÒ s©u cña hÖ thèng vËn t¶i container. HÖ thèng vËn t¶i container ®· hoµn chØnh ë c¸c n­íc ph¸t triÓn vµ dÇn h×nh thµnh ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn. HiÖn nay chuyªn chë hµng ho¸ b»ng container ®· ®­îc ¸p dông trong c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i kh¸c nhau vµ ®Æc biÖt ph¸t triÓn trong vËn t¶i ®­êng biÓn. “Container ho¸” ph¸t triÓn ®· t¹o tiÒn ®Ò cho nghiÖp vô tæ chøc vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc (Multi Transport) ph¸t triÓn. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng container ë ViÖt Nam Chuyªn chë hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu b»ng container ë ViÖt Nam b¾t ®Çu tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 80 vµ ph¸t triÓn nhanh chãng. Quy tr×nh chuyªn chë hµng ho¸ b»ng container trong vËn t¶i ®­êng biÓn ë ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn cµ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. Mét sè bÕn container ®­îc x©y dùng t¹i c¸c c¶ng biÓn H¶i Phßng, Sµi Gßn…, b­íc ®Çu ®­îc trang bÞ mét sè thiÕt bÞ xÕp dì container hiÖn ®¹i. XÝ nghiÖp xÕp dì container trùc thuéc c¶ng H¶i Phßng ®¶m nhËn viÖc khai th¸c vµ xÕp dì mét phÇn s¶n l­îng hµng ho¸ ®ãng trong container qua c¶ng H¶i Phßng. XÝ nghiÖp ®ang cè g¾ng tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ s¶n l­îng xÕp dì ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng container: Container ho¸ trong vËn t¶i quèc tÕ lµ mét cuéc c¸ch m¹ng. Kinh nghiÖm cña nhiÒu n­íc cã hÖ thèng vËn t¶i container ph¸t triÓn cho thÊy tÝnh ­u viÖt cña nã so víi ph­¬ng ph¸p vËn chuyÓn th«ng th­êng. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña chuyªn chë hµng ho¸ b»ng container ®­îc nh×n nhËn th«ng qua nhiÒu gãc ®é: §èi víi toµn x· héi: + Gi¶m chi phÝ vËn t¶i trong toµn x· héi, gãp phÇn lµm gi¶m chi phÝ l­u th«ng cña toµn x· héi, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm + T¹o ®iÒu kiÖn hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña hÖ thèng vËn t¶i trong mçi n­íc còng nh­ trong ph¹m vi toµn thÕ giíi + Gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng phôc vô cña ngµnh vËn t¶i, tho¶ m·n nhu cÇu vËn chuyÓn ngµy cµng t¨ng cña x· héi §èi víi chñ hµng: + B¶o vÖ hµng ho¸ tr¸nh nhiÔm bÈn, mÊt c¾p, h­ háng do t¸c ®éng cña m«i tr­êng bªn ngoµi + Rót ng¾n thêi gian l­u th«ng cña hµng ho¸, gãp phÇn lµm t¨ng tèc ®é quay vßng vèn + Gi¶m chi phÝ b¶o hiÓm cho hµng ho¸ + Gi¶m chi phÝ bao b× cho hµng ho¸ + ThuËn lîi cho dÞch vô “Door to Door” §èi víi ng­êi vËn chuyÓn: + Gi¶m thêi gian ®ç bÕn + TËn dông ®­îc dung tÝch tµu + ThuËn tiÖn cho viÖc chuyÓn t¶i, gi¶m tr¸ch nhiÖm vÒ khiÕu n¹i hµng hãa + T¨ng lîi nhuËn §èi víi ng­êi giao nhËn: + T¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi giao nhËn thùc hiÖn chøc n¨ng nh­ mét ng­êi ®iÒu hµnh vËn t¶i c«ng céng kh«ng kinh doanh tµu ®Ó tiÕn hµnh c¸c dÞch vô: dÞch vô gom hµng, dÞch vô Door to Door vµ dÞch vô chia hµng lÎ PhÇn III: NghiÖp vô giao nhËn container t¹i c¶ng Lª Th¸nh T«ng §1. C¸c ph­¬ng thøc chuyªn chë hµng b»ng container 1. Göi hµng nguyªn container (FCL – Full Container Load): C¸c h·ng tµu chî ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ FCL lµ: hµng xÕp trong nguyªn mét container, ng­êi göi hµng vµ nhËn hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng hµng vµ dì hµng ra khái container, nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ ph­¬ng thøc göi hµng mµ hµng ho¸ trong mét container thuéc vÒ mét chñ göi vµ mét chñ nhËn. Quy tr×nh FCL: Container do ng­êi chuyªn chë cung cÊp hoÆc chñ hµng thuª cña c«ng ty cho thuª container ®­îc chñ hµng ®­a vµo kho cña m×nh hoÆc c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c trong néi ®Þa ®Ó ®ãng hµng, sau khi h¶i quan kiÓm tra th× container ®­îc kÑp ch× Chñ hµng hoÆc ng­êi giao nhËn ®­a container ®­îc kÑp ch× vÒ b·i container (CY) cña ng­êi chuyªn chë hoÆc c¶ng ®­îc ng­êi chuyªn chë chØ ®Þnh ®Ó bèc hµng lªn tµu T¹i c¶ng ®Ých, b»ng chi phÝ cña m×nh, ng­êi chuyªn chë sÏ lo liÖu viÖc dì vµ vËn chuyÓn container xuèng b·i container cña m×nh hoÆc b·i container trong c¶ng B»ng chi phÝ cña minh, ng­êi nhËn hµng hoÆc ng­êi giao nhËn ph¶i thu xÕp lµm thñ tôc h¶i quan vµ ®­a container tõ b·i container vÒ kho cña m×nh, dì hµng vµ hoµn tr¶ vá Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi göi hµng theo c¸ch göi FCL: §ãng hµng vµo container kÓ c¶ chÊt xÕp, chÌn lãt, ®¸nh ký m· hiÖu vµ dÊu chuyªn chë VËn chuyÓn hµng tõ kho hay n¬i chøa hµng cña m×nh ®Õn b·i container do ng­êi vËn chuyÓn chØ ®Þnh Niªm phong kÑp ch× container theo quy ®Þnh xuÊt nhËp khÈu vµ thñ tôc h¶i quan ChÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c thñ tôc nãi trªn ViÖc ®ãng hµng vµo container cã thÓ tiÕn hµnh t¹i b·i chøa hµng hoÆc t¹i kho cña ng­êi göi hµng nÕu cã yªu cÇu nh­ng ng­êi göi hµng ph¶i ®¶m b¶o an toµn vµ chÞu chi phÝ vËn chuyÓn container ®i vµ vÒ b·i chøa container do ng­êi vËn chuyÓn quy ®Þnh Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi nhËn hµng theo c¸ch göi FCL: Thu xÕp giÊy phÐp nhËp khÈu vµ lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng nhËp XuÊt tr×nh vËn ®¬n hîp lÖ cho ng­êi göi hµng ®Ó nhËn hµng Nhanh chãng rót hµng t¹i b·i chøa hoÆc kho cña m×nh ®Ó hoµn tr¶ container rçng cho ng­êi vËn chuyÓn ChÞu mäi chi phÝ liªn quan ®Õn c¸c chi phÝ nãi trªn kÓ c¶ chi phÝ vËn chuyÓn container ®i vµ vÒ b·i container cña ng­êi vËn chuyÓn Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chuyªn chë theo c¸ch göi FCL: B¶o qu¶n hµng ho¸ xÕp trong container kÓ tõ khi nhËn nã tõ tay ng­êi göi hµng t¹i b·i container cho tíi khi giao tr¶ hµng cho ng­êi nhËn t¹i b·i chøa container ë c¶ng ®Ých XÕp container tõ b·i container ë c¶ng göi lªn tµu ®Ó vËn chuyÓn XÕp container tõ tµu lªn b·i container ë c¶ng ®Ých Giao hµng cho ng­êi nhËn nµo xuÊt tr×nh vËn ®¬n hîp lÖ ChÞu mäi chi phÝ xÕp dì container lªn vµ xuèng tµu Båi th­êng cho ng­êi göi nÕu thiÖt h¹i n»m trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh 2. Göi hµng lÎ (LCL – Less Than A Container Load) C¸c h·ng tµu ®Þnh nghÜa thuËt ng÷ LCL lµ nh÷ng l« hµng ®ãng chung trong mét container mµ ng­êi gom hµng dï lµ h·ng tµu hay lµ ng­êi giao nhËn ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm xÕp vµ dì container, nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ ph­¬ng thøc göi hµng mµ hµng ho¸ trong mét container cã nhiÒu chñ hµng göi vµ nhiÒu chñ hµng nhËn. Quy tr×nh LCL: Hµng ho¸ cña mét sè ng­êi göi hµng lÎ göi cho mét sè ng­êi nhËn hµng ®­îc ng­êi chuyªn chë nhËn t¹i b·i ®ãng container CFS (Container Freight Statiän) do ng­êi chuyªn chë chØ ®Þnh. Ng­êi chuyªn chë hoÆc ng­êi giao nhËn sÏ thu xÕp ®ãng hµng LCL nhËn cña c¸c chñ hµng vµo container, chi phÝ do ng­êi chuyªn chë chÞu. TiÕp ®ã, ng­êi chuyªn chë bèc container lªn tµu. T¹i c¶ng ®Ých ng­êi chuyªn chë hoÆc ng­êi giao nhËn sÏ ®­a container tõ tµu vÒ b·i CFS ®Ó dì hµng ra khái container. C¸c l« hµng nhá sÏ ®­îc tr¶ cho ng­êi nhËn hµng. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi göi hµng theo c¸ch göi LCL: VËn chuyÓn hµng ho¸ cña m×nh ®Õn CFS, chÞu mäi chi phÝ vËn chuyÓn ChuyÓn cho ng­êi gom hµng nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i, vËn t¶i vµ quy chÕ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu. LÊy vËn ®¬n vµ tr¶ c­íc hµng lÎ. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi chuyªn chë theo c¸ch göi LCL: Göi hµng theo c¸ch göi LCL cã 2 d¹ng ng­êi chuyªn chë: Ng­êi chuyªn chë thùc (Effective Carrier): cã nhiÖm vô kinh doanh chuyªn chë hµng lÎ trªn danh nghÜa ng­êi gom hµng. Ng­êi chuyªn chë thùc cã nhiÖm vô tiÕn hµnh nghiÖp vô chuyªn chë hµng lÎ nãi trªn, ký ph¸t vËn ®¬n thùc cho ng­¬i göi hang, xÕp hµng lªn tµu, vËn chuyÓn hµng ®Õn c¶ng ®Ých vµ dì hµng lªn bê giao cho ng­êi nhËn t¹i c¶ng ®Ých. Ng­êi thÇu chuyªn chë hµng lÎ (NVOCC: Non Vessel Operating Common Carrier): th­êng lµ nh÷ng c«ng ty giao nhËn ®øng ra kinh doanh trªn danh nghÜa ng­êi gom hµng. Hä lµ ng­êi chuyªn chë theo hîp ®ång vËn chuyÓn (Contracting Carrier) chø kh«ng ph¶i lµ ®¹i lý. Ng­êi thÇu chuyªn chë chÞu tr¸ch nhiÖm trong suèt qu¸ tr×nh vËn chuyÓn hµng kÓ tõ khi nhËn hµng t¹i c¶ng göi cho tíi khi giao hµng cho ng­êi nhËn t¹i c¶ng ®Ých. VËn ®¬n do ng­êi thÇu chuyªn chë ký ph¸t cho ng­êi göi hµng lµ “VËn ®¬n ng­êi gom hµng” (House B/L) do hä so¹n th¶o hoÆc do nh÷ng ng­êi giao nhËn quèc tÕ so¹n th¶o (FIATA B/L) nÕu ng­êi thÇu chuyªn chë lµ héi viÖc cña héi nµy. V× ng­êi thÇu chuyªn chë kh«ng cã tµu nªn ph¶i thuª tµu cña ng­êi chuyªn chë thùc ®Ó chë c¸c l« hµng lÎ ®­îc xÕp vµo container ®· niªm phong kÑp ch×. Ng­êi chuyªn chë thùc nhËn container tõ ng­êi thÇu chuyªn chë, xÕp container lªn tµu, ký ph¸t vËn ®¬n thùc (Master B/L) cho ng­êi thÇu chuyªn chë, sau ®ã vËn chuyÓn hµng ®Õn c¶ng ®Ých, dì hµng vµ giao cho ng­êi thÇu chuyªn chë. 3. Göi hµng kÕt hîp: Ph­¬ng ph¸p göi hµng nµy lµ kÕt hîp cña c¸ch göi hµng FCL vµ LCL. Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ, chñ hµng cã thÓ tho¶ thuËn víi ng­êi chuyªn chë ¸p dông ph­¬ng ph¸p göi hµng kÕt hîp cho phï hîp víi thùc tÕ. Ph­¬ng ph¸p göi hµng kÕt hîp cã thÓ lµ: FCL/LCL: NhËn chuyªn chë nguyªn container/tr¶ hµng lÎ LCL/FCL: NhËn hµng lÎ/ giao nguyªn container Khi giao hµng b»ng ph­¬ng ph¸p nµy, tr¸ch nhiÖm cña chñ hµng vµ ng­êi chuyªn chë còng thay ®æi cho phï hîp. §2. C¸c chøng tõ sö dông trong c«ng t¸c giao nhËn Trong giao nhËn container, c¸c chøng tõ chñ yÕu lµ: B¶n l­îc khai hµng hãa (Cargo Manifest): Lµ b¶n kª khai tãm t¾t vÒ hµng ho¸ ®­îc chuyªn chë trªn tµu do ®¹i lý hoÆc phã nhÊt lËp ngay sau khi hµng ®­îc xÕp lªn tµu tr­íc khi lµm thñ tôc h¶i quan cho tµu rêi c¶ng. Néi dung cña b¶n l­îc khai hµng ho¸ bao gåm: tªn tµu, ngµy dù kiÕn tµu ®Õn, sè thø tù vËn ®¬n, sè kiÖn, kÝ hiÖu, träng l­îng, tªn ng­êi göi, ng­êi nhËn, c¶ng ®i, c¶ng ®Õn… Cargo manifest ®­îc lËp ®Ó: Khai b¸o h¶i quan vÒ hµng ho¸ xÕp lªn tµu Lµm c¬ së ®Ó thanh to¸n víi c¶ng vÒ chi phÝ xÕp dì, giao nhËn Lµm c¨n cø ®Ó c¶ng lËp Biªn b¶n kÕt to¸n giao nhËn hµng víi tµu Lµm chøng tõ ®Ó phôc vô giao nhËn vµ kÕt to¸n Lµ chøng tõ ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu nh»m x¸c ®Þnh tæn thÊt hµng ho¸ Cung cÊp c¸c th«ng tin ®Ó chØ ®¹o xÕp hµng ®óng B/L, ®óng quy ho¹ch kho b·i, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm diÖn tÝch phôc vô viÖc gi¸m ®Þnh kho b·i vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho chñ hµng rót hµng nhanh chãng, x¸c b¸o kÞp thêi Cïng vèi Tally Report ®Ó nhËn viªn giao nhËn x¸c ®Þnh l­îng hµng thõa thiÕu ®Ó lËp biªn b¶n kÕt to¸n giao nhËn hµng víi tµu. S¬ ®å xÕp hµng (Cargo plan): Lµ b¶n vÏ mÆt c¾t däc con tµu, trªn ®ã ghi râ tªn tµu, tªn ng­êi lËp, sè chuyÕn ®i, c¶ng xÕp dì, vÞ trÝ xÕp hµng, tªn hµng, träng l­îng, sè thø tù vËn ®¬n. S¬ ®å xÕp hµng cã t¸c dông: Gióp ng­êi giao nhËn x¸c ®Þnh ®­îc vËn ®¬n hµng ho¸ cña l« hµng tæn thÊt, vÞ trÝ xÕp hµng cña nã trong hÇm tµu ®ång thêi x¸c ®Þnh l« hµng chuyÓn th¼ng. Gióp ng­êi lµm c«ng t¸c xÕp dì lËp kÕ ho¹ch xÕp dì cho phï hîp víi hµng ho¸, ®¶m b¶o æn ®Þnh tµu, tËn dông träng t¶i vµ dung tÝch tµu. VËn ®¬n ®­êng biÓn (Bill of Lading – B/L): a, VËn ®¬n theo c¸ch göi FCL/FCL: VËn ®¬n container lµ mét chøng tõ vËn t¶i do ng­êi chuyªn chë container hoÆc ®¹i diÖn, ®¹i lý cña hä ký ph¸t cho ng­êi göi hµng sau khi ®· nhËn container chøa hµng ®· ®­îc niªm phong h¶i quan ®Ó chë ®i. Th«ng th­êng vËn ®¬n container ®­îc ký ph¸t tr­íc khi container chøa hµng ®­îc xÕp lªn tµu nªn cßn gäi lµ “VËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp” (Received for Shipment B/L). Lo¹i vËn ®¬n nµy kh«ng ®­îc ng©n hµng chÊp nhËn thanh to¸n, trõ khi trong tÝn dông th­ cã ghi chó “ChÊp nhËn vËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp” (Received for Shipment Bill of Lading Acceptable). Sau khi container chøa hµng ®­îc xÕp lªn tµu, ng­êi chuyªn chë sÏ ghi chó thªm trªn vËn ®¬n: “Container ®· ®­îc bèc lªn tµu ngµy…” (Shipped on board, on… ) vµ ký x¸c nhËn, lóc ®ã “VËn ®¬n nhËn hµng ®Ó xÕp” trë thµnh “VËn ®¬n hµng ®· xÕp lªn tµu” vµ ®­îc ng©n hµng chÊp nhËn lµm chøng tõ thanh to¸n. VËn ®¬n hoµn h¶o (Clean B/L) ®­îc ng©n hµng chÊp nhËn lµm chøng tõ thanh to¸n, cã nghÜa lµ trªn vËn ®¬n kh«ng cã ghi chó hay nhËn xÐt kh«ng tèt cña ng­êi chuyªn chë vÒ t×nh tr¹ng hµng ho¸ nh­: bao b×, kÝ m· hiÖu kh«ng ®óng… Khi ®ã, vËn ®¬n nµy trë thµnh vËn ®¬n kh«ng hoµn h¶o vµ kh«ng ®­îc ng©n hµng chÊp nhËn thanh to¸n. Ngoµi ra ng­êi chuyªn chë cßn ghi chó: “®ãng hµng, chÊt xÕp, kiÓm ®Õm vµ niªm phong do ng­êi göi hµng” (Shipper’s load, stowage, count and seal) Tuú c¸ch chuyªn chë, vËn ®¬n container ®­îc gäi lµ vËn ®¬n tõ c¶ng ®Õn hay vËn ®¬n vËn chuyÓn liªn hîp + VËn ®¬n tõ c¶ng ®Õn: container hµng ®­îc chë th¼ng tõ b·i chøa CY t¹i c¶ng göi ®Õn b·i chøa CY t¹i c¶ng ®Ých hoÆc th«ng qua chuyÓn t¶i t¹i c¶ng kh¸c tr­íc khi tíi c¶ng ®Ých. + VËn ®¬n vËn t¶i liªn hîp: container chøa hµng ®­îc chuyªn chë b»ng nhiÒu ph­¬ng thøc vËn chuyÓn kh¸c nhau tõ n¬i göi hµng cho tíi ®Ých cuèi cïng, theo dÞch vô tõ cöa ®Õn cöa (Door to Door). b, VËn ®¬n theo c¸ch göi hµng lÎ (LCL/LCL): Trong chuyªn chë hµng lÎ, nÕu do ng­êi chuyªn chë thùc ®¶m nhiÖm, hä sÏ ký ph¸t cho ng­êi göi hµng vËn ®¬n hµng lÎ LCL/LCL, cã chøc n¨ng t­¬ng tù vËn ®¬n theo c¸ch göi FCL/FCL. NÕu ng­êi ®¹i lý giao nhËn (Forwading Agent) ®øng ra kinh doanh chuyªn chë h¶ng lÎ, sÏ cã hai lo¹i vËn ®¬n ®­îc ký ph¸t: VËn ®¬n thùc cña ng­êi chuyªn chë (Master Ocean B/L): ng­êi chuyªn chë thùc khi nhËn container hµng cña ng­êi ®¹i lý giao nhËn sÏ ký ph¸t cho ng­êi nµy vËn ®¬n theo c¸ch göi FCL/FCL, trªn vËn ®¬n ghi tªn ng­êi göi hµng lµ ng­êi ®¹i lý giao nhËn t¹i c¶ng göi vµ tªn ng­êi nhËn lµ ®¹i lý giao nhËn hoÆc ®¹i diÖn cña ng­êi ®¹i lý giao nhËn tai c¶ng ®Ých. Lo¹i vËn ®¬n nµy kh«ng cã chøc n¨ng thanh to¸n. VËn ®¬n cña ng­êi giao nhËn (House B/L): ng­êi giao nhËn ®øng trªn danh nghÜa ng­êi thÇu chuyªn chë, ký ph¸t cho chñ hµng lÎ vËn ®¬n cña m×nh hoÆc theo mÉu cña HiÖp héi c¸c tæ chøc giao nhËn quèc tÕ (FIATA) nÕu hä lµ thµnh viªn cña tæ chøc nµy. VËn ®¬n cã ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ hµng ho¸, c¸c bªn… Ng­êi giao nhËn lµ nhµ nhËp khÈu sÏ ph¶i xuÊt tr×nh vËn ®¬n cho ®¹i lý hoÆc ®¹i diÖn cña ng­êi chuyªn chë ®Ó nhËn hµng t¹i c¶ng ®Ých. Th«ng th­êng lo¹i vËn ®¬n nµy dïng trong thanh to¸n, mua b¸n vµ giao dÞch nh­ng ®Ó tr¸nh tr­êng hîp ng©n hµng tõ chèi chÊp nhËn thanh to¸n nªn nhµ xuÊt khÈu th­êng yªu cÇu nhµ nhËp khÈu ghi thªm trong tÝn dông th­ “VËn ®¬n ng­êi giao nhËn hoÆc vËn ®¬n FIATA ®­îc chÊp nhËn” PhiÕu kiÓm ®Õm (Tally Report – Tally Sheet) Tally Sheet lµ phiÕu kiÓm ®Õm hµng ho¸ ®· xÕp lªn tµu do nh©n viªn kiÓm ®Õm chÞu tr¸ch nhiÖm ghi chÐp, bao gåm c¸c néi dung vÒ tªn tµu, quèc tÞch, ngµy cËp bÕn, ph­¬ng thøc giao nhËn, tæ c«ng nh©n, thiÕt bÞ xÕp dì, sè vËn ®¬n, kÝ m· hiÖu, lo¹i hµng, sè l­îng, ghi chó, … . Tally Sheet cã ý nghÜa: Lµ chøng tõ ph¸p lý x¸c nhËn sè l­îng, khèi l­îng hµng ho¸ mµ c¶ng ®· giao nhËn víi tµu. Lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ký biªn b¶n kÕt to¸n giao nhËn hµng víi tµu Lµ c¨n cø ®Ó thiÕt lËp biªn b¶n hµng tæn thÊt Lµ c¨n cø ®Ó kÝ phiÕu n¨ng suÊt cho c«ng nh©n, thiÕt bÞ xÕp dì. Lµ chøng tõ ph¸p lý phôc vô cho viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp, khiÕu n¹i khi cã hµng ho¸ bÞ tæn thÊt Booking note: Booking note cã gi¸ trÞ nh­ mét hîp ®ång vËn chuyÓn x¸c nhËn quyÒn, nghÜa vô gi÷a chñ hµng vµ h·ng tµu vËn chuyÓn. Trªn Booking note cã thÓ ghi râ møc c­íc cho l« hµng ®ã. Trong vËn t¹i container ë ViÖt Nam hiÖn nay c¸c h·ng tµu chØ ký Booking Note cho c¸c l« hµng tr¶ c­íc tr­íc. Trong thêi buæi c¹nh tranh, viÖc ch­a ®ång bé ho¸ trong chuyªn chë container khiÕn cho c¸c h·ng tµu coi ph­¬ng ph¸p c¹nh tranh duy nhÊt lµ gi¶m gi¸ c­íc vËn chuyÓn, do vËy nÕu ®Ó lé gi¸ c­íc cña m×nh th× c¸c h·ng tµu kh¸c cã thÓ chÌo kÐo chñ hµng cña m×nh b»ng c¸ch ®­a ra møc c­íc thÊp h¬n. ChÝnh v× vËy trªn c¸c Booking Note h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) th­êng ghi lµ c­íc ®· tr¶ tr­íc hoÆc tr¶ theo tho¶ thuËn. LÖnh cÊp container rçng: LÖnh nµy yªu cÇu bé phËn qu¶n lý container cÊp vë container cho kh¸ch hµng ®ªm vÒ kho riªng ®ãng hµng. NÕu chñ hµng muèn ®ãng hµng t¹i b·i CY th× kh«ng cÇn lÖnh giao vá lµ bé phËn qu¶n lý c«ng t¸c ®ãng hµng sÏ c¨n cø vµo yªu cÇu ghi trªn Booking Note ®Ó ®iÒu ®éng nh÷ng container rçng ®óng chñng lo¹i vµ xÕp hµng vµo. Cã 2 lo¹i lÖnh cÊp container rçng: LÖnh cÊp container rçng cã chØ danh: lµ lÖnh cÊp container rçng mµ trªn ®ã h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) yªu cÇu bé phËn qu¶n lý container cÊp ®Ých danh container cã sè hiÖu nµo ®ã. Khi tiÕn hµnh cÊp container theo h×nh thøc nµy, bé phËn qu¶n lý container sÏ gÆp khã kh¨n do ph¶i dêi, dÞch mét sè container kh¸c ®Ó lÊy ®­îc ®óng container yªu cÇu. LÖnh cÊp container rçng kh«ng chØ danh: lµ lÖnh cÊp container rçng mµ trªn ®ã h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) kh«ng yªu cÇu bé phËn qu¶n lý container cÊp ®Ých danh mét container cã sè hiÖu cô thÓ. Trªn lÖnh nµy chØ ghi lo¹i container, chñ khai th¸c container. Trong tr­êng hîp nµy, môc sè hiÖu container sÏ ®­îc ®Ó trèng. Bé phËn qu¶n lý container sau khi x¸c ®Þnh ®óng lo¹i container giao cho kh¸ch sÏ ghi sè hiÖu container thùc tÕ vµo « in s¨n trªn chøng tõ. LÖnh giao hµng (Delivery Order – DO): LÖnh nµy do ng­êi chuyªn chë hoÆc ®¹i lý cña hä ký ph¸t víi môc ®Ých yªu cÇu c¶ng hoÆc kho CFS giao hµng cho kh¸ch hµng. LÖnh giao hµng ®­îc ng­êi chuyªn chë ký ph¸t sau khi ng­êi nhËn hµng xuÊt tr×nh vËn ®¬n hîp lÖ vµ thanh to¸n ®ñ cho ng­êi vËn chuyÓn nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn vËn chuyÓn hµng ho¸ nh­ tiÒn c­íc (nÕu ch­a tr¶), phÝ l­u kho container qu¸ h¹n. Néi dung cña lÖnh giao hµng gåm nh÷ng néi dung: tªn tµu, hµnh tr×nh, ng­êi nhËn hµng, c¶ng dì, ký m· hiÖu container (sè hiÖu container), m« t¶ vÒ hµng ho¸, khèi l­îng hµng ho¸ hoÆc thÓ tÝch hµng. PhiÕu xuÊt kho: §©y lµ chøng tõ do Bé tµi chÝnh ban hµnh cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh doanh sö dông nh»m môc ®Ých qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ mÆt tµi chÝnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. T¸c dông cña phiÕu xuÊt kho: Cho phÐp bé phËn qu¶n lý kho b·i giao hµng cho chñ hµng. Lµm c¨n cø ph¸p lý trong viÖc giao hµng gi÷a c¶ng vµ kh¸ch hµng. Lµm chøng tõ l­u th«ng Néi dung cña phiÕu xuÊt kho th­êng bao gåm: tªn kh¸ch hµng, ngµy th¸ng giao hµng, sè xe vËn chuyÓn, sè hiÖu container, chñng lo¹i, sè l­îng, t×nh tr¹ng container, ch÷ ký, hä tªn ng­êi nhËn vµ ng­êi giao. Th«ng th­êng phiÕu xuÊt kho gåm 3 liªn: Liªn 1: l­u t¹i ty kho hµng cña c¶ng Liªn 2: giao cho chñ hµng Liªn 3: giao cho chñ hµng ®Ó nép cho bé phËn giao nhËn t¹i c¶ng ®Ó nhËn hµng §3. Tr×nh tù thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng ho¸ ®ãng trong container HiÖn nay nhiÒu h·ng tµu n­íc ngoµi khai th¸c vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®ãng trong container ra vµo ViÖt Nam. §¹i diÖn cho c¸c h·ng tµu n­íc ngoµi ®ã lµ c¸c c«ng ty ®¹i lý tµu biÓn, hä thay mÆt h·ng tµu khai th¸c vËn chuyÓn hµng ®ãng trong container. Dï lµ h·ng tµu trong n­íc hay n­íc ngoµi th× thñ tôc göi hµng vÒ c¨n b¶n ®Òu gièng nhau. §èi víi ng­êi göi hµng, nÕu cã ý ®Þnh xuÊt mét l« hµng ®ãng trong container th× tr­íc tiªn ph¶i liªn l¹c víi h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) cã tµu vËn chuyÓn trªn tuyÕn mµ m×nh cÇn göi hµng ®Ó n¾m ®­îc lÞch tµu ch¹y vµ c­íc phÝ vËn chuyÓn hµng. Khi ®· cã nh÷ng th«ng tin vÒ lÞch ch¹y tµu, ng­êi göi tÝnh to¸n thêi gian tµu ®Õn ®Ó chuÈn bÞ hµng xuÊ. Ng­êi göi hµng t×m hiÓu vÒ tµu m×nh cÇn vËn chuyÓn hµng, lùa chän tµu phï hîp víi møc c­íc hîp lý. Göi hµng nguyªn container (FCL): Tr×nh Cargo list: Chñ hµng cã hµng xuÊt khÈu sau khi ®· lùa chän h·ng tµu vËn chuyÓn sÏ ®Õn h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) tr×nh Cargo list nh»m chøng minh m×nh cã hµng vµ s½n sµng ®Ó xuÊt. H·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) c¨n cø vµo Cargo list vµ kh¶ n¨ng thùc tÕ cña tµu ®Ó gi÷ chç cho hµng ho¸ ®ã trªn tµu. Ký Booking Note: H·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) yªu cÇu chñ hµng ®iÒn vµo Booking Note do h·ng tµu ký ph¸t. Chñ hµng ®iÒn vµo Booking Note sau ®ã tr×nh h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) ®Ó xin ký cïng víi danh môc hµng xuÊt khÈu (Cargo list). NÕu ®ång ý, h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) sÏ ký vµo Booking Note, sau ®ã tuú theo yªu cÇu cña chñ hµng sÏ cÊp lÖnh m­în vá container, sau ®ã chñ hµng lÊy container rçng vÒ ®Þa ®iÓm ®ãng hµng cña m×nh. Chñ hµng ®Õn c¬ quan h¶i quan më tê khai lµm thñ tôc h¶i quan cho l« hµng xuÊt, mêi ®¹i diÖn h¶i quan, kiÓm dÞch, gi¸m ®Þnh hµng nÕu cã ®Õn kiÓm tra viÖc ®ãng hµng vµo container. Khi ®ãng xong, h¶i quan sÏ niªm phong kÑp ch× container ®Ó chuÈn bÞ giao container cho ng­êi vËn chuyÓn. Chñ hµng ph¶i khai b¸o nh÷ng néi dung cÇn thiÕt lªn mét mÉu in s½n sau khi ®· ®ãng hµng vµo container vµ giao vµo b·i chøa hµng t¹i c¶ng xuÊt (CY). Khi container hµng ®­îc giao vµo b·i CY, chñ hµng xuÊt tr×nh mét chøng tõ gäi lµ Container Packing List cã x¸c nhËn cña h·ng tµu. Chøng tõ nµy tr­íc khi trao cho bé phËn qu¶n lý hµng xuÊt cña c¶ng ph¶i ®­îc ®¨ng ký t¹i ®¹i lý h·ng tµu ®Ó kiÓm tra vµ lËp bé hµng xuÊt. Bé phËn nµy kiÓm tra vµ ký hËu ®Ó yªu cÇu c¶ng tiÕn hµnh nhËn hµng vµ s¾p xÕp theo ®óng khu vùc ®Ó xÕp xuèng tµu nh­ chØ ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c, tr­íc khi giao hµng vµo b·i, h¶i quan c¶ng ph¶i kiÓm tra container ®Ó tr¸nh gian lËn vµ c¶ng còng ph¶i trùc tiÕp kiÓm tra sè container, sè ch×, t×nh tr¹ng container tr­íc khi nhËp vµo b·i. C¶ng chØ nhË container ®óng sè hiÖu, sè ch× nh­ m« t¶ trªn chøng tõ vµ chÞu mäi tr¸ch nhiÖm ®èi víi hµng ho¸ kÓ tõ ®ã. Chñ hµng ph¶i giao container t¹i b·i CY do h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) quy ®Þnh tr­íc thêi h¹n cho phÐp (Closing Time) cña tõng chuyÕn tµu (th­êng lµ tr­íc 8h tr­íc khi tµu xÕp hµng) vµ lÊy biªn lai nhËn container ®Ó nhËn biªn lai thuyÒn phã (Mate’s Receipt). §©y lµ giÊy biªn nhËn cña ®¹i phã nh»m chøng tá tµu ®· nhËn container cã sè hiÖu nµo ®ã lªn tµu. Tr­êng hîp container tíi c¶ng muén kh«ng kÞp xÕp lªn tµu, kh«ng kÞp giao hµng th× chñ hµng vµ ng­êi chuyªn chë cã thÓ tho¶ thuËn göi nhê tµu cña h·ng vËn chuyÓn kh¸c hoÆc chñ hµng xin ®¹i lý h·ng tµu ký lïi vËn ®¬n, xin göi hµng vµo chuyÕn sau tuú tr­êng hîp cô thÓ. Sau khi hµng ®· ®­îc xÕp lªn tµu, chñ hµng mang biªn lai thuyÒn phã tíi h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) ®Ó xin ®æi lÊy vËn ®¬n ®­êng biÓn Göi hµng lÎ (LC)L: Göi hµng lÎ cho ng­êi vËn chuyÓn: Chñ hµng sau khi lùa chän ®­îc ng­êi vËn chuyÓn hµng cho m×nh, xuÊt tr×nh Cargo list, cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ h¸ng xuÊt khÈu. Sau khi ®­îc chÊp nhËn, chñ hµng cïng h·ng tµu (hoÆc ®¹i lý h·ng tµu) ký Booking Note, sau ®ã tho¶ thuËn ngµy giê, ®Þa ®iÓm giao hµng. Chñ hµng mang hµng ®Õn CFS hoÆc ICD (c¶ng c¹n – Inland Clearance Deport) theo quy ®Þnh. C¸c chñ hµng mêi ®¹i diÖn h¶i quan ®Õn kiÓm tra, kiÓm ho¸, gi¸m s¸t viÖc ®ãng hµng vµo container cña ng­êi chuyªn chë hoÆc ng­êi gom hµng. Sau khi h¶i quan niªm phong kÑp ch× container, hoµn thµnh viÖc xÕp hµng lªn tµu, chñ hµng yªu cÇu cÊp vËn ®¬n ®­êng biÓn. Ng­êi chuyªn chë cÊp biªn lai nhËn hµng hoÆc 1 vËn ®¬n chung chñ. Ng­êi chuyªn chë mang biªn lai nµy tíi h·ng tµu ®Ó ®æi lÊy vËn ®¬n hµng lÎ (LCL/LCL) Ng­êi chuyªn chë xÕp container lªn tµu vµ vËn chuyÓn ®Õn c¶ng ®Ých. Göi hµng lÎ cho ng­êi gom hµng: Ng­êi göi hµng xuÊt tr×nh cho ng­êi gom hµng chøng tõ xin göi hµng (Shipping Note). Ng­êi gom hµng sÏ th«ng b¸o cho ng­êi göi hµng thêi gian giao hµng t¹i kho cña ng­êi gom hµng. Sau khi giao hµng t¹i kho cña ng­êi gom hµng, lÊy chøng tõ giao nhËn cña bé phËn qu¶n lý kho nµy, ng­êi göi mang tíi cho ng­êi gom hµng lÊy vËn ®¬n do ng­êi gom hµng ký ph¸t (House B/L). Sau khi nhËn c¸c l« hµng lÎ, ng­êi gom hµng liªn hÖ víi h·ng tµu ®Ó göi hµng nguyªn container. Lóc nµy ng­êi gom hµng ®ãng vai trß ng­êi göi hµng cho h·ng tµu. Ng­êi gom hµng chÞu tr¸ch nhiÖm ®ãng c¸c l« hµng lÎ vµo container, lµm thñ tôc h¶i quan ®Ó chuyÓn l« hµng cho ng­êi chuyªn chë thùc. Ng­êi chuyªn chë thùc sau khi nhËn container hµng cña ng­êi gom hµng sÏ ký ph¸t vËn ®¬n cho ng­êi gom hµng theo c¸ch göi nguyªn container (FCL/FCL). Trªn vËn ®¬n nµy, ng­êi göi hµng lµ ng­êi gom hµng, ng­êi nhËn hµng lµ ®¹i diÖn hoÆc ®¹i lý cña ng­êi gom hµng t¹i c¶ng ®Ých. §4. Tr×nh tù thùc hiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ ®ãng trong container Hµng nguyªn container (FCL): Sau khi göi hµng cho ng­êi vËn chuyÓn, ng­êi göi hµng sÏ th«ng b¸o cho ng­êi nhËn c¸c chi tiÕt vÒ chuyÕn hµng ®Ó ng­êi nhËn chuÈn bÞ nhËn hµng t¹i c¶ng ®Ých. Ng­êi göi hµng sÏ ph¶i göi cho ng­êi nhËn c¸c chøng tõ vÒ hµng ho¸ ®Ó ng­êi nhËn hµng cã thÓ nhËn hµng tõ ng­êi vËn chuyÓn t¹i c¶ng ®Ých. Khi hµng ®Õn c¶ng, ®¹i lý tµu sÏ göi cho ng­êi nhËn hµng Th«ng b¸o hµng ®Õn c¶ng (Notice of Arrival – NA). ViÖc nµy lµ ®Ó ng­êi nhËn hµng chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn ®Ó nhËn hµng. Chñ hµng khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nµy th× ®Õn ®¹i lý tr×nh vËn ®¬n gèc ®Ó ®¹i lý cÊp lÖnh giao hµng DO. H¶ng tµu sÏ ph¸t cho chñ hµng 4 b¶n DO (1 l­u ë h·ng tµu, 1 ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan cho hµng nhËp vµ 1 tr×nh c¶ng ®Ó nhËn hµng vµ 1 chñ hµng l­u). Chñ hµng ®em DO ®Õn h¶i quan lµm thñ tôc. Chñ hµng lµm thñ tôc ®¨ng ký më tê khai, ®¨ng ký kiÓm ho¸ t¹i h¶i quan (chñ hµng cã thÓ ®Ò nghÞ ®­a c¶ container vÒ kho riªng hoÆc ICD ®Ó kiÓm tra h¶i quan). Sau khi hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan, chñ hµng mang bé chøng tõ nhËn hµng cïng víi 1 lÖnh giao hµng ®Õn v¨n phßng qu¶n lý t¹u t¹i c¶ng ®Ó ®¨ng ký nhËn hµng. Khi nhËn ®­îc DO cña h·ng tµu do ng­êi nhËn hµng tr×nh, c¶ng sÏ l­u b¶n DO nµy vµ ph¸t hµnh cho ng­êi nhËn hµng phiÕu xuÊt kho b·i. Sau khi giao hµng cho chñ hµng, viÕt phiÕu xuÊt kho, bé phËn giao nhËn t¹i c¶ng viÕt phiÕu ra cæng. Néi dung gåm: ca, ngµy, th¸ng, n¨m, ®Þa ®iÓm giao hµng, sè container, tªn hµng, träng l­îng, sè xe « t«, ng­êi giao, ng­êi nhËn ký tªn. §a sè chñ hµng hµng nhËn nguyªn container cã hµng vÒ kho riªng ®Ó dì sau ®ã tr¶ vá container cho h·ng tµu vÒ b·i chøa container quy ®Þnh, khi ®ã chñ hµng xuÊt tr×nh lÖnh tr¶ container rçng. NÕu tr¶ container rçng t¹i CY trong c¶ng th× chøng tõ nµy ph¶i cã dÉu ®· qua ®¨ng ký kiÓm tra t¹i ®¹i lý tµu. Thùc tÕ cã nhiÒu h·ng tµu khai th¸c container mµ c¶ng ph¶i qu¶n lý, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c mét container nµo ®ã thuéc qu¶n lý cña ai lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Mét nhÇm lÉn sÏ dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ container cña chñ khai th¸c nµy bÞ göi nhÇm sang tuyÕn tµu cña h·ng kh¸c ®Ó vËn chuyÓn ®i. Khi ®ã chi phÝ ®Ó chuyÓn tr¶ l¹i container sÏ r©t cao, phøc t¹p. Tr¸ch nhiÖm kh¼ng ®Þnh ®óng chñng lo¹i container thuéc vÒ h·ng tµu, v× vËy c¶ng chØ thùc hiÖn khi hå s¬ vÒ container rçng ®Çy ®ñ. H¶ng lÎ (LCL): NhËn hµng t¹i CFS cña ng­êi vËn chuyÓn: Khi tµu ®Õn, ng­êi vËn chuyÓn nhËn nguyªn container hµng lÎ tõ tµu, xin phÐp h¶i quan vËn chuyÓn container hµng lÎ vÒ CFS ®Ó rót hµng khái container. ViÖc vËn chuyÓn hµng vÒ kho CFS ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña h¶i quan vµ chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña h¶i quan CFS. Sau ®ã, ®¹i lý tµu göi cho ng­êi nhËn hµng Th«ng b¸o hµng ®Õn ®Ó ng­êi nhËn hµng chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn lÊy hµng. Khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nµy, chñ hµng tr×nh vËn ®¬n hîp lÖ cho ®¹i lý h·ng tµu ®Ó hä cÊp lÖnh giao hµng DO. Chñ hµng sau khi cã DO sÏ ®em 1 b¶n ®Õn H¶i quan ®Ó lµm thñ tôc nhËp khÈu. Chñ hµng lµm thñ tôc ®¨ng ký më tê khai, ®¨ng ký kiÓm ho¸ t¹i c¬ quan h¶i quan. Sau khi hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan, chñ hµng mang bé chøng tõ nhËn hµng cïng 1 b¶n DO ®Õn CFS cña ng­êi vËn chuyÓn ®Ó ®¨ng ký nhËn hµng. Khi nhËn ®­îc DO cña h·ng tµu do ng­êi nhËn tr×nh, bé phËn qu¶n lý kho CFS sÏ l­u lÖnh DO nµy vµ ph¸t cho ng­êi nhËn PhiÕu xuÊt kho. Chñ hµng cho ph­¬ng tiÖn ra nhËn hµng t¹i n¬i quy ®Þnh cña kho d­íi sù gi¸m s¸t cña h¶i quan kho CFS, tr¶ cho kho c¸c kho¶n phÝ, sau ®ã vËn chuyÓn hµng vÒ kho riªng cña m×nh. NÕu nhËn hµng t¹i CFS c¶ng th× thñ tôc t­¬ng tù nh­ nhËn nguyªn container ë CY c¶ng. Ng­êi vËn chuyÓn ph¸t DO cho chñ hµng khi chñ hµng tr×nh vËn ®¬n hîp lÖ. Chñ hµng mang 1 b¶n DO tíi h¶i quan lµm thñ tôc nhËp khÈu vµ ®Õn CFS c¶ng nhËn hµng theo quy ®Þnh vÒ thñ tôc giao nhËn cña c¶ng. NhËn hµng t¹i kho cña ng­êi gom hµng: Khi hµng ®Õn, ®¹i lý h·ng tµu göi cho ng­êi gom hµng NA ®Ó ng­êi gom hµng chuÈn bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®Õn nhËn hµng. Sau khi nhËn ®­îc NA, ng­êi gom hµng mang Master B/L ®Õn ®¹i lý h·ng tµu lÊy DO. Trªn c¬ sö lÖnh DO, ng­êi gom hµng lµm thñ tôc h¶i quan cho container nhËp vµ nhËn container nh­ tr­êng hîp nhËn nguyªn container ë trªn. Ng­êi gom hµng sau khi nhËn container t¹i c¶ng, chë vÒ kho riªng cña m×nh ®Ó khai th¸c. Ng­êi gom hµng th«ng b¸o cho ng­êi nhËn hµng ®Õn nhËn hµgn. Trªn c¬ së th«ng b¸o cña ng­êi gom hµng, c¸c chñ hµng lÎ mang vËn ®¬n do ng­êi gom hµng cÊp tíi ®¹i lý cña ng­êi gom hµng ®Ó lÊy DO. Chñ hµng lÎ ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan cho l« hµng nhËp ë c¬ quan h¶i quan, sau ®ã ®Õn kho cña ng­êi gom hµng tr×nh DO lµm thñ tôc kiÓm ho¸ h¶i quan vµ nhËn hµng theo quy ®Þnh cña kho. §5. NghiÖp vô giao nhËn container ë xÝ nghiÖp xÕp dì Lª Th¸nh T«ng Quy tr×nh giao nhËn container ë ®Çu ngoµi (tuyÕn cÇu tµu): a, §èi víi hµng nhËp: Khi tµu ®Õn c¶ng, ®¹i lý h·ng tµu ph¶i giao cho c¶ng nh÷ng tµi liÖu: 3 b¶n Cargo Manifest: 1 cho ty kho hµng, 1 cho h¶i quan vµ 1 cho b·i container. 4 b¶n “Container loading report” cho ®éi c«ng nh©n bèc xÕp, trùc ban ®iÒu ®é xÝ nghiÖp vµ giao nhËn cÇu bÕn. C¸c b¶n khai hµng ho¸ nÕu cã. 2 s¬ ®å hÇm hµng (Hatch List) cho ®éi c«ng nh©n bèc xÕp, trùc ban ®iÒu ®é. Yªu cÇu sö dông cÇn bê (nÕu cã). Dùa vµo c¸c chøng tõ trªn, c¶ng tiÕn hµnh lµm hµng nhËp. Trong qu¸ tr×nh hµng tõ trªn tµu xuèng, nh©n viªn kho hµng kiÓm tra t×nh tr¹ng vá container, ghi l¹i sè ch× vµ sè container nhËp vµo b·i. Cuèi mçi ca, kho hµng lËp biªn b¶n thùc nhËp víi tæ thñ tôc b·i, nÕu ph¸t hiÖn container bÞ thñng, r¸ch, mÊt chØ ph¶i cïng víi kiÓm ho¸ cña tua (Ship Tallyman) lËp “Biªn b¶n hµng h­ háng ®æ vì” (COR). Khi kÕt thóc lµm hµng, trªn c¬ së biªn b¶n hµng thùc nhËp, thùc xuÊt, kho hµng ph¶i cïng víi thuyÒn tr­ëng ký “Biªn b¶n kÕt to¸n giao nhËn hµng víi tµu”. b, §èi víi hµng xuÊt: T­¬ng tù nh­ hµng nhËp, khi chñ hµng vËn chuyÓn container tíi b·i CY vµ tµu ®· s½n sµng nhËn hµng, ®¹i lý tµu sÏ ORDER víi c¶ng ®Ó bè trÝ tµu vµo cÇu lµm hµng. Trong khi lµm hµng nÕu cã b©t kú háng hãc nµo ®èi víi container th× kho hµng tiÕn hµnh lËp COR víi tµu. Khi hoµn thµnh viÖc xÕp hµng, ty kho hµng cïng víi thuyÒn tr­ëng lËp ROROC. Nh­ vËy c¸c b­íc lµm chøng tõ còng gièng nh­ lµm hµng nhËp nh­ng ®iÒu quan träng lµ c¸c container hµng xuÊt ph¶i ®Çy ®ñ thñ tôc h¶i quan tr­íc khi ®­a lªn tµu. ChiÒu xuÊt Tµu CY Ng­êi göi hµng FCL LCL CFS CFS Ng­êi nhËn hµng CY CY Tµu CFS ChiÒu nhËp: FCL LCL LCL/LCL FCL/LCL LCL/FCL FCL/FCL Chó thÝch: Theo chiÒu xuÊt, ng­êi göi hµng nÕu göi hµng nguyªn container th× ph¶i mang container ®· ®ãng hµng tíi giao cho ng­êi vËn chuyÓn t¹i CY do ng­êi vËn chuyÓn chØ ®Þnh (sau khi ®· lµm xong c¸c thñ tôc) ®Ó ng­êi vËn chuyÓn ®­a hµng xuèng tµu. NÕu ng­êi göi hµng muèn göi hµng lÎ th× ph¶i giao hµng t¹i CFS cho ng­êi vËn chuyÓn hoÆc cho ng­êi gom hµng ®Ó hä ®ãng c¸c l« hµng lÎ vµo container råi ®­a ra CY ®Ó chuÈn bÞ xÕp xuèng tµu. Theo chiÒu nhËp, khi tµu vÒ, c¸c container FCL vµ LCL ®Òu ®­îc dì xuèng b·i CY. NÕu göi hµng FCL/FCL vµ LCL/FCL th× container ®ã sÏ ®­îc giao cho ng­êi nhËn hµng t¹i ngay b·i CY. Cßn nÕu göi hµng FCL/LCL vµ LCL/LCL th× container ®ã sÏ ®­îc ®­a vÒ CFS ®Ó rót hµng vµ giao cho c¸c chñ hµng lÎ. Quy tr×nh giao nhËn container ë ®Çu trong (giao nhËn t¹i b·i): a, §èi víi hµng nhËp: Chñ hµng sau khi cã lÖnh giao hµng cña h·ng tµu th× mang mét b¶n cïng c¸c chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c nh­: vËn ®¬n, giÊy chøng nhËn xuÊt xø, b¶n l­îc khai hµng ho¸ ®Õn c¬ quan h¶i quan ®Ó lµm thñ tôc khai b¸o hµng nhËp. Mét b¶n DO kh¸c th× chñ hµng mang ®Õn c¶ng tr×nh cho ®éi lµm thñ tôc cña c¶ng ®Ó ®æi lÊy “LÖnh xuÊt kho”, b·i, sau ®ã chñ hµng lªn phßng m¸y tÝnh t×m vÞ trÝ container theo sè ghi trong “LÖnh xuÊt kho, b·i”. Khi t×m ®­îc vÞ trÝ container råi, chñ hµng nép ®Çy ®ñ c¸c lÖ phÝ l­u b·i sau ®ã cho xe chë container cña m×nh ra. Sau khi hoµn xong c¸c thñ tôc vµ nép lÖ phÝ ®Çy ®ñ, kho hµng sÏ ph¸t cho chñ hµng mét chøng tõ gäi lµ “PhiÕu ra cæng”. Cã ®­îc chøng tõ nµy, xe cña chñ hµng míi ®­îc h¶i quan cæng cho ra. Chñ hµng sau ®ã ®em hµng vÒ kho cña m×nh vµ tr¶ vá cho h·ng tµu. b, §èi víi hµng xuÊt: Khi chñ hµng muèn xuÊt khÈu hµng th× tr­íc tiªn ph¶i lµm xong thñ tôc xuÊt khÈu vÒ mÆt ph¸p lý, sau ®ã ®Õn h·ng tµu lµm giÊy xin m­în vá container ®Ó ®ãng hµng. Chñ hµng mang giÊy m­în vá container tr×nh cho ®éi giao nhËn c¶ng ®Ó kiÓm tra sè container, sè ch×, nÕu khíp vµ vá container kh«ng cã vÊn ®Ò g× th× chñ hµng mang container ra khái c¶ng vÒ kho cña m×nh ®ãng hµng vµo. Sau khi ®ãng hµng xong, chñ hµng mêi h¶i quan vÒ kiÓm hãa råi niªm phong kÑp ch×, sau khi hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan, chñ hµng sÏ ®­îc cÊp mét phong b× h¶i quan, mang container ®Õn CY cña c¶ng, ®­a phong b× h¶i quan cho h·ng tµu. H·ng tµu kiÓm tra vµ kÑp ch× vµo råi tiÕn hµnh bèc container lªn tµu. C¸c b­íc giao nhËn container t¹i ®Çu trong (2) (1) (4) (3) (5) (5) (6) H¶i quan H·ng tµu Chñ hµng Trung t©m ®iÒu hµnh §éi giao nhËn CY Cæng Chó thÝch: (1): khi tµu vÒ tíi c¶ng th× h·ng tµu hoÆc ®¹i lý h·ng tµu göi cho chñ hµng “Th«ng b¸o hµng vÒ – NA” (2): Chñ hµng mang vËn ®¬n gèc tíi tr×nh cho h·ng tµu ®Ó ®æi lÊy “LÖnh giao hµng DO” (3): Chñ hµng khai b¸o vµ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan (4): Chñ hµng mang DO vµ bé chøng tõ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan ®Õn lµm thñ tôc c¶ng (trung t©m ®iÒu hµnh) (5): Dùa vµo sè container/ sè ch× ghi trªn DO, bé phËn vi tÝnh sÏ kiÓm tra vÞ trÝ container cña chñ hµng, sau ®ã chñ hµng ph¶i tr¶ chi phÝ l­u kho b·i cho c¶ng, c¶ng thu DO vµ ph¸t cho chñ hµng “PhiÕu xuÊt kho kiªm phiÕu ra vµo cæng”, ®ång thêi bé phËn ®iÒu hµnh sÏ th«ng b¸o cho giao nhËn b·i vµ thiÕt bÞ xÕp dì ®Ó lÊy hµng cho chñ hµng. (6): Sau khi ®· hoµn thµnh mäi thñ tôc, chñ hµng mang hµng khái c¶ng. KÕt luËn VËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng container lµ mét ph­¬ng thøc vËn chuyÓn hµng tiªn tiÕn vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh tÝnh ­u viÖt cña nã so víi c¸c ph­¬ng thøc vËn chuyÓn kh¸c. Hµng ho¸ khi ®­îc ®ãng trong container sÏ ®­îc b¶o qu¶n tèt h¬n trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, h¹n chÕ mÊt m¸t, « nhiÔm m«i tr­êng, tËn dông ®­îc diÖn tÝch vµ dung tÝch chøa hµng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ kho b·i. ViÖc xÕp dì hµng container còng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch thuËn tiÖn, nhanh chãng, gi¶m thêi gian lµm hµng, gi¶i phãng tµu nhanh, t¨ng n¨ng suÊt. H¬n n÷a ph­¬ng thøc nµy cßn cho phÐp gi¶m sè c«ng nhËn phôc vô, lµm gän nhÑ bé m¸y lµm viÖc. C¸c tr×nh tù thñ tôc giao nhËn hµng container v× vËy còng ®­îc ®¬n gi¶n ho¸. Sau thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i xÝ nghiÖp xÕp dì c¶ng Lª Th¸nh T«ng, ®­îc sù chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, sù h­íng dÉn cña c« Vò ThÞ B¹ch H­êng, em ®· t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c giao nhËn hµng container, thu thËp ®­îc nhiÒu kiÕn thøc thùc tÕ quý gi¸. B¸o c¸o thùc tËp cña em cßn nhiÒu chç thiÕt sãt, em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! H¶i Phßng, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2006 Sinh viªn L¹i ThÞ Xu©n Ph­¬ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTìm hiểu hoạt động giao nhận hàng container tại cảng Lê Thánh Tông.doc
Luận văn liên quan