Đề tài Tình hình thực hiện công tác tài chính của công ty thuỷ sản khu vực I Hà Nội

Tại Cty Thuỷ sản Khu vực I Hà Nội Mục lục Phần I: Tổng quan về Công ty Thuỷ sản Khuvực I Hà nội. I-Quá trình hình thành và phát triển Công ty Thuỷ sản Khuvực I Hà nội. 1- Quá trình hình thành và phát triển. 2- Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 3- Những thuận lợi và khó khăn của Công ty. 3.1- Những thuận lợi. 3.2- Khó khăn II- Đặc điểm tổ chức kinh doanh tổ chức quản lý của Công ty. 1-Đặc điểm tổ chức kinh doanh. 2-Hệ thống và cơ cấu bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty. 3-Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. Phần II: Tình hình thực hiện công tác tài chính của Công ty Thuỷ sản Khuvực I Hà nội. 1- Công tác kế hoạch hoá tài chính. 1.1- Lập kế hoạch tài chính. 1.2- Tổ chức thực hiện kế toán tài chính. 2- Tình hình tài chính của Công ty Thuỷ sản Khuvực I Hà nội. 3- Công tác kiểm tra kiểm soát của Công ty. Phần III: Tổ chức công tác kế toán của Công ty. 1- Hình thức tổ chức công tác kế toán của Công ty. 1.1 - Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 1.2 - Phương pháp kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Công ty. 1.3 - Tài khoản kế toán sử dụng. 2- Tình hình thực hiện các thành phần kế toán. 2.1- Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp . 2.2- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 2.3- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn Công ty. 2.4- Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 2.5- Kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ,kinh phí công đoàn. 2.6- Kế toán tiền tài sản bằng tiền. 2.7- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 2.8- Kế toán phân phối kết quả quả sản xuất kinh doanh. 2.9- Báo cáo kế toán – báo cáo tài chính. Phần IV : Công tác phân tích hoạt động tại Công ty. 1- Tình hình thực hiện công tác phân tích hoạt động kế toán tại Công ty. 1.1- Phân tích một số chỉ tiêu. 1.2- Kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Lời mở đầu Sau một thời gian học tập nghiên cứu tại trường đại học Thương mại ,đến nay em được thực tập tại Công ty Thuỷ sản KVI là một công ty xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ sản với trụ sở được đặt ở 36/61 Lạc Trung – Vĩnh Tuy – Hai Bà Trưng Hà nội. Trong thời gian đầu được tiếp xúc và làm quen với công ty,được sự giúp đỡ chỉ dẫn nhiệt tình của các cô chú trong công ty đã giúp em có được những thông tin về công ty để em hoàn thành bản báo cáo này.Do thời gian hoàn thành báo cáo và thông tin về công ty chưa hoàn chỉnh nên không tránh khỏi các thiếu xót trong bài làm.Vậy mong thầy giúp đỡ và thông cảm cho em.

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tình hình thực hiện công tác tài chính của công ty thuỷ sản khu vực I Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc phÇni:Tæng quan vÒ C«ng ty Thuû s¶n Khuvùc I Hµ néi. I-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Thuû s¶n Khuvùc I Hµ néi. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty. 3.1- Nh÷ng thuËn lîi. 3.2- Khã kh¨n II- §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 1-§Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh. 2-HÖ thèng vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty. 3-§Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. phÇnII:T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty Thuû s¶n Khuvùc I Hµ néi. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. 1.1- LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. 1.2- Tæ chøc thùc hiÖn kÕ to¸n tµi chÝnh. 2- T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Thuû s¶n Khuvùc I Hµ néi. 3- C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t cña C«ng ty. phÇn III:Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. - Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. - Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n. 2.1- KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . 2.2- KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung. 2.3- KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn C«ng ty. 2.4- Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 2.5- KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi ,kinh phÝ c«ng ®oµn. 2.6- KÕ to¸n tiÒn tµi s¶n b»ng tiÒn. 2.7- KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp . 2.8- KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶ qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.9- B¸o c¸o kÕ to¸n – b¸o c¸o tµi chÝnh. phÇn IV:C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng t¹i C«ng ty. T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Lêi më ®Çu Sau mét thêi gian häc tËp nghiªn cøu t¹i tr­êng ®¹i häc Th­¬ng m¹i ,®Õn nay em ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty Thuû s¶n KVI lµ mét c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû s¶n víi trô së ®­îc ®Æt ë 36/61 L¹c Trung – VÜnh Tuy – Hai Bµ Tr­ng Hµ néi. Trong thêi gian ®Çu ®­îc tiÕp xóc vµ lµm quen víi c«ng ty,®­îc sù gióp ®ì chØ dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty ®· gióp em cã ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ c«ng ty ®Ó em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy.Do thêi gian hoµn thµnh b¸o c¸o vµ th«ng tin vÒ c«ng ty ch­a hoµn chØnh nªn kh«ng tr¸nh khái c¸c thiÕu xãt trong bµi lµm.VËy mong thÇy gióp ®ì vµ th«ng c¶m cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o:Th¹c sÜ Lª Thanh NghÞ cïng ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong C«ng ty Thuû s¶n KVI ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy. PhÇn I Tæng quan vÒ C«ng ty Thuû s¶n Kvi hµ néi I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Thuû s¶n Kvi hµ néi. 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Thuû s¶n KVI ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 03 th¸ng 09 n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè 319 TSQ§ cña Bé tr­ëng Bé thuû s¶n, môc ®Ých thµnh lËp lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. N¨m 1994-1995 c«ng ty lµm ®¹i diÖn b¸n hµng cho h·ng WONBONG(Hµn Quèc)víi s¶n phÈm lµ m¸y lµm nãng l¹nh n­íc uèng FAMILY.Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn gãi gän trong ph¹m vi nhá. N¨m 1996-1997 c«ng ty më réng quy m« b¸n hµng,cung cÊp thªm c¸c thiÕt bÞ nhµ bÕp,thiÕt bÞ giÆt lµ vµ thiÕt bÞ l¹nh.Cïng thêi gian nµy c«ng ty cßn më mét chi nh¸nh v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. Sè nh©n viªn cña c«ng ty lóc nµy lµ 150 ng­êi. N¨m 1997-1998 c«ng ty b¾t ®Çu cung cÊp c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,chÕ biÕn thùc phÈm chuyªn dông trong c«ng nghiÖp thùc phÈm,thµnh lËp x­ëng s¶n xuÊt thiÕt bÞ INOX dïng trong c«ng nghiÖp thùc phÈm,®ång thêi l¾p ®Æt nhµ m¸y gia c«ng hµng nhËp khÈu.Sè nh©n viªn cña c«ng ty lóc nµy lµ 200 ng­êi. N¨m 1999-2000 c«ng ty s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ nhµ bÕp,cung cÊp thiÕt bÞ giÆt lµ vµ thiÕt bÞ l¹nh c«ng nghiÖp.cïng thêi gian nµy c«ng ty ph¸t triÓn x­ëng s¶n xuÊt thiÕt bÞ INOX thµnh nhµ m¸y s¶n xuÊt thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ l¹nh.§¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn míi b»ng viÖc xuÊt khÈu l« hµng ®Çu tiªn trÞ gi¸ 100.000 USD.Lóc nµy nh©n viªn cña c«ng ty lµ 255 ng­êi. N¨m 2002 c«ng ty tiÕp tôc ph¸t triÓn,më réng quy m« s¶n xuÊt vµ cung cÊp thiÕt bÞ chÕ biÕn thùc phÈm,thiÕt bÞ l¹nh c«ng nghiÖp,tiÕp tôc s¶n xuÊt l¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ chÕ biÕn h¶i s¶n.C«ng ty kh«ng ngõng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo trong d©y truyÒn s¶n xuÊt,tù ®éng ho¸ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ,thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001.Nh©n viªn lµm viÖc trong c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn,lóc nµy sè nh©n viªn lµm viÖc ®· lµ 295 ng­êi. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty thuû s¶n KVI Hµ néi lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu vµ gia c«ng hµng nhËp khÈu.Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn víi môc ®Ých kinh doanh râ rµng,®­a ra c¸c chiÕn l­îc hîp lý phï hîp víi tõng thêi k× vµ gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng. HiÖn nay môc ®Ých chÝnh cña c«ng ty lµ nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ ®å gia dông,linh kiÖn ®iÖn l¹nh,linh kiÖn ®å gia dông ®Ó l¾p r¸p,hoÆc trùc tݪp b¸n cho c¸c ®¹i lý,ng­êi tiªu dïng. Nh÷ng nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty: -X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh,kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cho tõng thêi k×. -Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm,kh«ng ngõng øng dông khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt,gia t¨ng khèi l­îng hµng kinh doanh.§­a ra nh÷ng kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng trong nø¬c vµ h­íng tíi xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. -Tæ chøc qu¶n lý vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn,®¶m b¶o viÖc thu chi c©n ®èi cña c«ng ty,ho¹t ®éng kinh doanh trong khu«n khæ cña ph¸p luËt. - Qu¶n lý,sö dông lao ®éng hîp lý,thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch cho c¸n bé,c«ng nh©n lµm viÖc. -Thùc hiÖn ®Çy ®ñ mäi cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n vµ c¸c hîp ®ång cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. -Tu©n thñ ®Çy ®ñ mäi quy ®Þnh,chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc ViÖt Nam. 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña C«ng ty 3.1. ThuËn lîi - C«ng ty Thuû s¶n KVI lµ c«ng ty cã thÕ m¹nh vÒ gia c«ng hµng nhËp khÈu b¸n trùc tiÕp vµo thÞ tr­êng trong n­íc vµ h­íng ra xuÊt khÈu. C«ng ty mau chãng tæ chøc vµ kinh doanh nhê vËy, C«ng ty ®· v­¬n lªn më réng thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. - Ngoµi ra ban l·nh ®¹o cña c«ng ty cã chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh gióp c¬ së thÝch øng kÞp thêi víi sù ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Nhê vËy mµ c«ng ty ®· chñ ®éng vµ mau chãng lÊy l¹i ®­îc thÕ c©n b»ng trªn thÞ tr­êng ®Çy biÕn ®éng. - C«ng ty cßn ®­îc trùc tiÕp giao dÞch víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé Th­¬ng m¹i. Nhê ®ã, C«ng ty lu«n nhËn ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¬ quan cÊp trªn, t¹o cho C«ng ty v­ît qua khã kh¨n ban ®Çu. - C«ng ty cßn cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý,nh©n viªn trÎ nhiÖt t×nh n¨ng ®éng,®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ,kh¸ ®«ng 3/5 ®· tèt nghiÖp ®¹i häc vµ ®· ®­îc thö th¸ch nhiÒu n¨m trong c¬ chÕ thÞ tr­êng. Hä lµ nh÷ng c¸n bé cã t©m huyÕt, tÊt c¶ tËp trung søc lùc vµ trÝ tuÖ cña m×nh ®Ó x©y dùng c¬ quan, coi C«ng ty lµ ng«i nhµ chung cña m×nh. 3.2. Khã kh¨n - C«ng ty ra ®êi trong hoµn c¶nh thÞ tr­êng ViÖt Nam vµ thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng. ThÞ tr­êng ViÖt Nam vµ thÞ tr­êng thÕ giíi gÇn nh­ b·o hoµ do ¶nh h­ëng cña th«ng tin viÔn th«ng toµn cÇu ph¸t triÓn, gi¸ c¶ thÞ tr­êng nh¹y bÐn vµ biÕn ®éng phøc t¹p, møc chªnh lÖch gi÷a c¸c vïng rÊt thÊp. Do ®ã lµm cho nhiÖm vô kinh doanh gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong khi C«ng ty lu«n n»m ë thÕ bÞ ®éng vÒ vèn kinh doanh. MÆt kh¸c, C«ng ty n­íc ngoµi ®· nhanh nh¹y chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ViÖt Nam b»ng mäi c¸ch vµ hµng tiªu dïng liªn doanh s¶n xuÊt trong n­íc chÊt l­îng ngµy cµng cao vµ gi¸ c¶ hîp lý lµm cho kinh doanh hµng xuÊt nhËp khÈu còng bÞ ¶nh h­ëng theo. 4. Xu h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty - Còng gièng nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty Thuû s¶n KVI lu«n coi lîi nhuËn lµ môc tiªu hµnh ®éng cña m×nh, lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tuy nhiªn, C«ng ty lu«n chñ tr­¬ng lµm giµu trªn c¬ së kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña C«ng ty vµ lîi Ých cña x· héi. Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ nh©n viªn trong C«ng ty ®Òu nhÊt trÝ víi ph­¬ng h­íng: lîi nhuËn ®¹t ®­îc ph¶i kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m, lîi nhuËn t¨ng ph¶i trªn c¬ së tû suÊt lîi nhuËn t¨ng, thÞ phÇn trong vµ ngoµi n­íc cña C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng ®­îc më réng, cñng cè, tû suÊt chi phÝ kinh doanh gi¶m Lµ mét doanh nghiÖp ®­îc thµnh lËp ch­a l©u, kinh nghiÖm kinh doanh ch­a nhiÒu, bªn c¹nh ®ã sù biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh hÕt søc phøc t¹p. Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ kh«ng ngõng t¨ng vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trong vµ ngoµi n­íc, më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh c¶ vÒ chhiÒu réng lÉn chiÒu s©u, cñng cè vai trß cña m×nh trªn thÞ tr­êng s½n cã, ®ång thêi ph¶i më réng ®­îc thÞ phÇn cña C«ng ty trªn nh÷ng thÞ tr­êng nµy. MÆc dï cã quan hÖ víi nhiÒu ®èi t¸c trªn thÕ giíi nh­ng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr­êng trong n­íc.V× vËy kÕ ho¹ch trong c¸c n¨m tíi lµ tõng b­íc x©m nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi nh­ Ch©u ¸,Ch©u ¢u vµ thÞ tr­êng Mü ®Æc biÖt hiÖn nay khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Mü ®· cã hiÖu lùc sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi cho C«ng ty trong viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸. Tãm l¹i, ph­¬ng h­íng kinh doanh cña C«ng ty nh÷ng n¨m tíi cã thÓ quy tô vµo mét sè néi dung lín sau: + §Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu theo h­íng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu mµ thÞ tr­êng n­íc ngoµi cã nhu cÇu vµ thÞ tr­êng trong n­íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng. + §a ph­¬ng ho¸ thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo h­íng cñng cè c¸c thÞ tr­êng hiÖn cã vµ më réng thÞ tr­êng míi trong ®ã chó träng nh÷ng thÞ tr­êng träng ®iÓm, æn ®Þnh l©u dµi. + N©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ phÇn nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ tèi ­u. II. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh . * MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ phong phó bao gåm: -C«ng ty cung cÊp vµ s¶n xuÊt mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ phôc vô nghµnh chÕ biÕn thùc phÈm thiÕt bÞ bar vµ ®å ¨n nhanh nh­ lµ:thiÕt bÞ bÕp nÊu kiÓu ¢u,¸,thiÕt bÞ röa sÊy b¸t ®Üa,thiÕt bÞ hÊp n­íng,d©y truyÒn chÕ biÕn thøc ¨n,thiÕt bÞ bar,thiÕt bÞ lµm ®¸ viªn,thiÕt bÞ INOX dïng cho chÕ biÕn thùc phÈm. -C«ng ty ®· cung cÊp vµ s¶n xuÊt mét hÖ thèng hoµn chØnh c¸c thiÕt bÞ phôc vô nghµnh chÕ biÕn thuû s¶n nh­: thiÕt bÞ röa ph©n lo¹i t«m,thiÕt bÞ hÊp luéc,lµm nguéi,thiÕt bÞ cÊp ®«ng giã,cÊp ®«ng tiÕp xóc,thiÕt bÞ cÊp ®«ng b¨ng t¶i vµ t¸i ®«ng lo¹i rêi,thiÕt bÞ trén,c¾t,th¸i xay,nghiÒn,®Þnh hÞnh h×nh,lét da,thiÕt bÞ r¸n,n­íng b¨ng t¶i,tÈm bét ­ít-kh« thiÕt bÞ hun khãi,d¸n tói ch©n kh«ng,®ãng bao b×,thiÕt bÞ xÊy ruèc,mùc,t«m b»ng hång ngo¹i. -D©y chuyÒn ®ång bé s¶n xuÊt n­íc hoa qu¶(cam,t¸o,lª,døa…)nh­: thiÕt bÞ v¾t cam,t¸o,lª…thiÕt bÞ t¸ch b·,thanh trïng,thiÕt bÞ rãt n­íc qu¶ tù ®éng vµ b¸n tù ®éng,thiÕt bÞ ®ãng gãi hép nhùa,giÊy. -ThiÕt bÞ giÆt lµ c«ng nghiÖp nh­:thiÕt bÞ giÆt,thiÕt bÞ v¾t chuyªn nghiÖp tõ 7kg tíi 110kg (®iÒu khiÓn c¬ vµ ®iÒu khiÓn tù ®éng) thÕt bÞ xÊy tõ 7kg tíi 110kg thiÕt bÞ lµ ph¼ng víi kÝch th­íc tõ 85cm tíi 320cm c¸c thiÕt bÞ lµ phom lµ h¬i. * VÒ thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña c«ng ty: Ho¹t ®éng trong ph¹m vi néi ®Þa víi quy m« réng vµ m¹ng l­íi ®¹i lý kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc. ThÞ tr­êng cña c«ng ty ®­îc chia thµnh hai khu vùc: -Khu vùc phÝa b¾c víi trô së chÝnh ®­îc ®Æt ë Hµ Néi -Khu vùc phÝa nam,v¨n phßng chi nh¸nh ®­îc ®Æt ë TP Hå ChÝ Minh. Ngoµi ra cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë Qu¶ng Ch©u-Trung Quèc. H­íng ph¸t triÓn tíi cña c«ng ty lµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. * HÖ thèng kh¸ch hµng cña c«ng ty: Lµ mét doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu nªn kh¸ch hµng cña c«ng ty th­êng lµ nh÷ng kh¸ch hµng trong n­íc víi thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c ®¹i lý ph©n phèi,®¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ vµ ng­êi tiªu dïng. Ngoµi ra cßn mét sè kh¸ch hµng n­íc ngoµi cña c«ng ty ë c¸c n­íc nh­: Trung Quèc,Campuchia,EU. 2. HÖ thèng vµ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty. Tæ chøc bé m¸y C«ng ty theo s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc C«ng ty §éi SX sè 25 . . . . §éi SX sè 1 KT ®éi SX sè 25 . . . . KT ®éi SX sè1 Phßng TCHC §éi SX Phßng tµi vô Phßng KHKT Trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt Ban Gi¸m ®èc - Ban gi¸m ®èc C«ng ty (bao gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc) võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho Nhµ n­íc, võa lµ ng­êi ®¹i diÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Thay mÆt C«ng ty, gi¸m ®èc (phã gi¸m ®èc) chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng SXKD. §¹i diÖn cho C«ng ty thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc, ®ång thêi ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ s¶n xuÊt lµ mét v¨n phßng thuéc C«ng ty, ®­îc C«ng ty lËp ra nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng t­ vÊn vÒ s¶n xuÊt, cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi C«ng ty cã nhu cÇu vµ ®ång thêi còng gióp C«ng ty cã c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Trung t©m nµy cã mét vÞ trÝ nh­ v¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty. - Phßng tµi vô: Thùc hiÖn viÖc ghi chÐp, xö lý c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n, lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña DN kÞp thêi ®Çy ®ñ. §ång thêi phßng tµi vô cã chøc n¨ng ph©n phèi gi¸m s¸t c¸c nguån vèn ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô theo dâi, tæ chøc qu¶n lý nh©n sù vµ c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty. §ång thêi cã nhiÖm vô ph©n ph¸t tµi liÖu cho c¸c phßng ban kh¸c, ®«n ®èc c¸c ®éi s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vÒ an toµn lao ®éng. - Phßng kü thuËt tæng hîp : cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, ,lËp h¹n møc vµ tæ chøc thu mua vËt liÖu ®¸p øng nhu cÇu cho c¸c ®éi khi ®­îc gi¸m ®èc giao phã, gi¸m s¸t chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi cã chøc n¨ng gióp ®ì gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 3. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng, chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c KT ®ång thêi c¨n cø vµo ®Æc trung tæ chøc SX ®Æc thï mµ nghµnh XD yªu c©ï còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý cña C«ng ty ®ßi hái bé phËn kÕ to¸n bao gåm: - Mét kÕ to¸n tr­ëng. - Mét kÕ to¸n vËt liÖu kiªm kÕ to¸n tæng hîp. - Mét kÕ to¸n ng©n hµng kiªm kÕ to¸n TSC§. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt tiÒn l­¬ng b¶o hiÓm. - Mét thñ quü. PhÇn II T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty Thuû s¶n KVI Hµ néi 1. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh 1.1. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh: Trong ho¹t ®éng cña C«ng ty, mét ®¬n vÞ kinh tÕ cã ho¹t ®éng cña nhiÒu ng­êi, viÖc qu¶n lý phèi hîp hµnh ®éng ®­îc ®Æt ra nh­ mét yªu cÇu tÊt yÕu. KÕ ho¹ch tµi chÝnh ë C«ng ty lµ mét phÇn quan träng cña kÕ ho¹ch ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh chung bao qu¸t viÖc tæ chøc nguån vèn vµ ph©n phèi sö dông c¸c nguån tµi chÝnh ®· h×nh thµnh trong c«ng ty nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao cña viÖc kinh doanh ,hiÖu qu¶ cña nã lµ lµm sao lu«n b¶o toµn ®­îc vèn,lu©n chuyÓn vèn nhanh, tiÕp tôc t¹o ra nguån tµi chÝnh vµ ph©n phèi sö dông chóng ®Ó c«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong thÞ tr­êng c¹nh tranh X· héi chñ nghÜa. Lùa chän nguån vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao. KÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty cho phÐp h×nh thµnh nªn ph©n phèi vµ dù ®Þnh sö dông c¸c nguån tµi chÝnh trong t­¬ng lai ®ã. Qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty ®Æt ra cho ng­êi l·nh ®¹o ph¶i ra quyÕt ®inh vÒ tµi chÝnh. BiÓu hiÖn TËp chung cña kÕ to¸n tµi chÝnh lµ kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm nh÷ng dù to¸n, nh÷ng kÕ ho¹ch bé phËn. KÕ ho¹ch tµi chÝnh lµ mét qu¸ tr×nh bao gåm nhiÒu kh©u: Ph©n tÝch, tÝnh to¸n, lªn kÕ ho¹ch , ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch. ViÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m lµ kh©u c¬ b¶n cña tµi chÝnh trong c«ng ty. HÖ thèng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña c«ng ty sÏ ph¶n ¸nh cô thÓ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty vµ ®­a ra nh÷ng ph­¬ng ¸n vÒ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh ®ã. 1.2 . Tæ chøc thùc hiÖn kÕ to¸n tµi chÝnh KÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty hµng n¨m ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh bé phËn nhá: KÕ ho¹ch vèn vµ nguån vèn l­u ®éng, kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ ph©n phãi lîi nhuËn, kÕ ho¹ch ph©n phèi, sö dông c¸c quü c«ng ty vµ b¶ng tæng hîp c©n ®èi nguån tµi chÝnh cña c«ng ty hµng n¨m. Ngoµi ra trong hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh cña C«ng ty cßn bao gåm c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh t¸c nghiÖp. §©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty. 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty thuû s¶n KVI Hµ néi . §Ó ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty dùa vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kin doanh cña C«ng ty, ®­îc thÓ hiÖn. Qua sè liÖu d­íi ®©y: HÖ thèng chØ tiªu N¨m 2001 (triÖu ®ång) N¨m 2002 (triÖu ®ång) + Tæng sè tµi s¶n cã 109.100 141.393 + Tµi s¶n cã l­u ®éng 73.421 102.172 + Tµi s¶n cè ®Þnh 38.035 38.577 + Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 3.030 3.660 + Lîi nhuËn sau thuÕ 2.265 2.969 + Vèn kin doanh 96.895,313 96.895,313 + Vèn cè ®Þnh 77.255,350 78.395,146 + Vèn l­u ®éng 19.639,963 18.500,167 3. C«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c«ng ty. §èi víi mçi C«ng ty, c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t lµ rÊt quan träng, nã ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ qu¸ tr×nh ghi chÐp, h¹ch to¸n, còng nh­ viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ë C«ng ty thuû s¶n KVI th× c«ng t¸c nµy do mét bé phËn riªng ®¶m nhËn ®ã lµ bé phËn kiÓm to¸n, mµ cô thÓ ë ®©y lµ phßng kiÓm to¸n néi bé. C«ng viÖc nµy ®­îc diÔn ra mét c¸ch th­êng xuyªn theo quý vµ chñ yÕu lµ kiÓm to¸n c¸c b¸o c¸c tµi chÝnh. KiÓm to¸n c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh lµ viÖc kiÓm to¸n ®Ó kiÓm tra vµ c¸c nhËn tÝnh trung thùc, hîp lý cña b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh­ viÖc b¸o c¸o tµi chÝnh cã phï hîp víi nguyªn t¾c, chuÈn mùc kÕ to¸n ®­îc thõa nhËn réng r·i hay kh«ng. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh th­êng ®­îc kiÓm to¸n nhiÒu nhÊt lµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ kÓ c¶ c¸c b¶n ghi chó, thuyÕt minh bæ sung b¸o c¸o tµi chÝnh §Ó h×nh thµnh c¸c nhËn xÐt vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh, kiÓm to¸n viªn ph¶i cã nh÷ng c¨n cø v÷ng ch¾c, còng nh­ nh÷ng th«ng tin cèt yÕu trong c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n vµ c¸c nguån sè liÖu ®¸ng tin cËy ®· ®­îc dïng lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc ghi chÐp h¹ch to¸n vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ë C«ng ty thuû s¶n KVI ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc vµ mang tÝnh chÝnh x¸c cao. Bé phËn kiÓm to¸n lu«n lµm viÖc víi c­êng ®é cao cã nh­ vËy míi t¹o ®­îc uy tÝn vµ gãp phÇn x©y dùng vµo sù thµnh c«ng cña c«ng ty cho thÊy thêi ®iÓm hiÖn t¹i. PHÇn III tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. 1.1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kÕ to¸n, ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng, chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c KT ®ång thêi c¨n cø vµo ®Æc trung tæ chøc SX ®Æc thï mµ nghµnh XD yªu c©ï còng nh­ tr×nh ®é qu¶n lý cña C«ng ty ®ßi hái bé phËn kÕ to¸n bao gåm: - Mét kÕ to¸n tr­ëng. - Mét kÕ to¸n vËt liÖu kiªm kÕ to¸n tæng hîp. - Mét kÕ to¸n ng©n hµng kiªm kÕ to¸n TSC§. - Mét kÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt tiÒn l­¬ng b¶o hiÓm. - Mét thñ quü. KÕ to¸n ®îi SX sè 1 KÕ to¸n ®îi SX sè 25 KÕ to¸n tæng hîp & vËt liÖu KÕ to¸n tiÒn mÆt tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm Thñ quü KÕ to¸n NH & TSC§ KÕ to¸n tr­ëng - KÕ to¸n tr­ëng : Cã nhiÖm vô chØ ®¹o tæ chøc h­íng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n toµn C«ng ty, gióp ban gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é Nhµ n­íc quy ®Þnh. Ngoµi ra kÕ to¸n tr­ëng cßn gióp ban gi¸m ®èc tËp hîp c¸c sè liÖu vÒ kinh tÕ tæ chøc ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m b¶o ®¶m mäi ho¹t ®éng thu l¹i kÕt qu¶ cao. - KÕ to¸n tæng hîp : Thùc hiÖn ho¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh SXKD. Mäi b¸o c¸o giÊy tê tõ c¸c ®éi SX ®Òu ph¶i qua kÕ to¸n tæng hîp duyÖt. §ång thêi kÕ to¸n tæng hîp cßn kiÓm kª kÕ to¸n vËt liÖu, theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. - KÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi c¸c kho¶n tiÒn chuyÓn kho¶n tiÒn sÐc tiÒn vay ng©n hµng vµ tiÒn göi ng©n hµng. §ång thêi c¸n bé kÕ to¸n kiªm lu«n kÕ to¸n TSC§ cã nhiÖm vô theo dâi TSC§, lËp thÎ cho tõng TSC§, theo dâi nguån vèn sö dông vµ khÊu hao TSC§. - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l­¬ng vµ BHXH: KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm viÕt phiÕu, thu phiÕu chi trªn c¬ së chøng tõ gèc hîp lÖ ®Ó thñ quü c¨n cø thu vµ xuÊt tiÒn mÆt. C¸n bé kÕ to¸n bé phËn nµy kiªm lu«n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH. - Thñ quü : Tr¸ch nhiÖm cña thñ quü lµ qu¶n lý tiÒn mÆt c¨n cø vµo phiÕu thu chi, chøng tõ hîp lÖ ®Ó thñ quü xuÊt hoÆc nhËp tiÒn mÆt. - Ngoµi ra ë mçi ®éi SX ®Òu cã mét kÕ to¸n. NhiÖm vô kÕ to¸n ®éi lµ tËp hîp chøng tõ chi phÝ tõng c«ng tr×nh lªn b¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh ®Þnh kú chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp cña C«ng ty. H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty hiÖn nay lµ “ kÕ to¸n tËp trung”. Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n tµi vô C«ng ty. ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng tæ chøc bé phËn kÕ to¸n riªng mµ chØ lµm nhiÖm vô h­íng dÉn h¹ch to¸n ban ®Çu, thu thËp kiÓm tra chøng tõ vµ göi ®Þnh kú lªn phßng kÕ to¸n tËp trung t¹i C«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu “lu©n chuyÓn chøng tõ”. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu ®­îc lËp chøng tõ kÕ to¸n kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung vÒ ph­¬ng ph¸p lËp kÕ to¸n kiÓm tra tr×nh ®é tÝnh hîp lý hîp ph¸p cña chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý gi÷a c¸c bé phËn. 1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n C«ng ty ®ang ¸p dông lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. B¸o c¸o kÕ to¸n Chøng tõ gèc (B¶ng tæng hîp chøng tõ) Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp B¶ng c©n ®«i tµi kho¶n Sæ c¸i Chøng tõ ghi sæ ThÎ ho¹ch to¸n chi tiÕt Sæ quü Ghi hµng ngµy (®Þnh kú) Ghi cuèi th¸ng KiÓm tra ®èi chiÕu Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n : §Þnh kú hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra tÝnh hîp lÖ kÕ to¸n c¸c bé phËn chi tiÕt ph©n lo¹i chøng tõ, lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ råi lËp chøng tõ ghi sæ chi tiÕt nh­: phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp, phiÔu xuÊt nguyªn vËt liÖu.... th× ®ång thêi kÕ to¸n ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt. C¸c chøng tõ thu, chi tiÒn mÆt hµng ngµy thñ quü ghi vµo sæ quü cuèi th¸ng chuyÓn cho kÕ to¸n. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ ®· lËp, kÕ to¸n tæng hîp kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c, hîp lÖ cña c¸c chøng tõ vµ ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã sÏ ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø v¸o sæ tæng hîp lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n. TiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chøng gi÷a c¸c sæ tæng hîp sè liÖu chi tiÕt, gi÷a b¶ng c©n ®èi c¸c tµi kho¶n ph¸t sinh víi sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Cuèi quý c¨n cø vµo sè liÖu ë b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp sè liÖu chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.3. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông. §Ó tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm c«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 621, TK 622, TK 623, TK 627, TK 642, TK 154 vµ TK 632, TK 214. C¸c TK 621, TK 622, TK 623, TK 627 ®­îc dïng ®Ó lËp chi phÝ NVLTT , chi phÝ NCTT, chi phÝ SXC trong kú. TK 154 ®­îc dïng ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh . Ngoµi ra ®Ó phôc vô cho h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh­: TK 111, TK 112, TK 133, TK141, TK142, TK 136, TK 152, TK 153, TK 211, TK 311, TK331, TK 334, TK 511, TK 911, ... 2. T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n 2.1.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp T¹i doanh nghiÖp tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å : TK: 111,112, TK:1368 TK: 1334 TK622 TK:154 141, 331 (1) (2) (3) (4) (5) TK: 331 (6) (1): CÊp, øng tiÒn, NVL cho c¸c ®éi vay phôc vô SX (2): C¸c ®éi thanh to¸n l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt (3): C¸c ®éi hoµn tr¶ chøng tõ tiÒn l­¬ng (4): KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT (5): T¹m chi l­¬ng cho c«ng nh©n s¶n xuÊt ë c¸c ®éi (6): Thanh to¸n tiÒn l­¬ng c«ng nh©n thuª ngoµi 2.2.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®­îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau: S¬ ®å 6 TK:111,112, 141,331 TK:1368 TK:334 TK:627 TK:154 (1) (2) (2) (5) TK: 152,153 (3) (3) (4) TK: 1331 (6) (1): CÊp, øng tiÒn cho c¸c ®éi vay phôc vô s¶n xuÊt (2): Tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn qu¶n lý ®éi. (3): XuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho c¸c ®éi vay phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. (4): Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng trùc tiÕp cho c«ng t¸c qu¶n lý t¹i c¸c ®éi. (5): KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c«ng tr×nh. (6): ThuÕ GTGT ®Çu vµo. 2.3. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn c«ng ty C«ng ty thuû s¶n KVI ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn, toµn bé chi phÝ tËp hîp ®­îc ë c¸c tµi kho¶n:TK:621, TK:622, TK:623, TK:627, cuèi mçi quÝ kÕ to¸n kÕt chuyÓn sang TK:154. KÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phi cho tõng ®èi t­îng chÞu chi phÝ, kÕ to¸n ghi: Nî TK: 154 ( Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh) Cã TK: 621 ( Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh) Cã TK: 622( Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh) Cã TK: 623( Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh) Cã TK: 627( Chi tiÕt tõng c«ng tr×nh) Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ kÕ to¸n lËp b¶ng tægn hîp chi phÝ s¶n xuÊt, vµ ghi vµo sæ chi tiÕt theo kho¶n môc TK 154, sæ c¸i TK 154. 2.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh TÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh lµ c«ng t¸c cuèi cïng cña qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty thuû s¶n KVI kÕ to¸n tæng hîp tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao theo c«ng thøc: ZTT = D§K + CTK - DCK Trong ®ã : ZTT: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. D§K: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë dang ®Çu kú. CTK: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¸t sinh trong kú. DCK: Chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh dë dang cuèi kú. 2.5. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH, kinh phÝ c«ng ®oµn Hµng th¸ng, c¨n cø vµo quü l­¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, c«ng ty trÝch ra c¸c kho¶n sau; * VÒ BHXH: TrÝch 20% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. Trong ®ã : C«ng ty chÞu 15% ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh C«ng nh©n viªn chÞu 5 % khÊu trõ vµo l­¬ng. * VÒ BHYT: TrÝch 3% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Trong ®ã : C«ng ty chÞu 2% ®­a vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng nh©n viªn chÞu 1% khÊu trõ vµo l­¬ng. * VÒ KPC§; TrÝch 2% trªn tæng quü l­¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, C«ng ty chÞu c¶ 2% ®­a vµo chi phÝ s¶n xu©t kinh doanh. Nh­ vËy, C«ng ty thùc hiÖn tæng sè trÝch KPC§, BHXH , BHYT, nh­ sau: C«ng ty trÝch 19% tÝnh vµo chi phÝ SXKD, cßn 6% c«ng nh©n viªn ph¶i ®ãng qua l­¬ng. 2.6.KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn Tr×nh tù kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å TK 111 TK:112 TK:136,138 ChuyÓn TM vµo TGNH FT néi bé vµ ph¶i thu kh¸c TK: 131,136,138 TK: 141 Thu håi c«ng nî ph¶i thu CÊp tiÒn t¹m øng TK: 141 TK:211, 213 Thu håi t¹m øng Mua TSC§ b»ng tiÒn TK: 411,414, 415 TK: 241 NhËn quü KD b»ng tiÒn Chi phÝ XDCB NhËn quü ®­îc ®IÒu chuyÓn ®Õn TK: 431 TK: 331,338(335) NhËn quü khen th­ëng Thanh to¸n c¸c kho¶n Phóc lîi ®­îc ®iÒu chuyÓn ®Õn c«ng nî ph¶i tr¶ TK:441 TK:411,414,415 NhËn vèn ®Çu t­, XDCB Tr¶ vèn ®Çu t­ sö dông B»ng tiÒn c¸c quü doanh nghiÖp TK: 331,333,336,338 TK: 431 Thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu Sö dông quü khen th­ëng Phóc lîi TK:441 §iÒu chuyÓn vèn ®Çu t­ XDCB TK: 821 Chi phÝ cña H§ bÊt th­êng 2.7. KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Tr×nh tù kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å TK: 334,338 TK: 642 TK: 153 L­¬ng & c¸c kho¶n BH CCDC nhËp l¹i kho TK: 152, 153 XuÊt kho CCDC TK: 111, 112 TK: 214 B¸n phÕ liÖu thu håi KhÊu hao TSC§ TK: 111, 112 TK: 911 Chi phÝ TK: 142 K/C 1 phÇn K/C KQKD 2.8. KÕ to¸n ph©n phèi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Tr×nh tù kÕ to¸n ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: S¬ ®å TK: 333 TK:4212 TK: 333 TK: 4211 TK: 333 (1) (5) (8) TK:414 TK:414 TK:414 (2) (6) (9) TK:431 TK:431 TK:431 (3) (7) (10) TK:415 (11) TK:416 (12) TK:411,441 (4) (13) (1): ThuÕ lîi tøc t¹m nép. (2): T¹m ph©n phèi vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. (3): T¹m ph©n phèi vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. (4): ChuyÓn sè ch­a ph©n phèi cña n¨m nay thµnh n¨m tr­íc. (5),(6),(7): Sè chªnh lÖch thiÕu khi sè t¹m nép, t¹m ph©n phèi. (8),(9),(10): Sè chªnh lÖch thõa khi sè t¹m nép, t¹m ph©n phèi. (11): LËp quü dù phßng tµi chÝnh. (12): LËp quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm. (13): Bæ sng vèn kin doanh, vèn ®Çu t­. 2.9.B¸o c¸o kÕ to¸n - B¸o c¸o tµi chÝnh: C«ng ty thuû s¶n KVI cuèi kú cã lËp c¸c b¸o c¸o sau: * B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n theo mÉu B 01-DN * B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh mÉu B 02-DN * B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ mÉu B 03 -DN * B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh mÉu B 09-DN PhÇn IV c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng t¹i c«ng ty 1.T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i c«ng ty Nh­ chóng ta ®· biÕt ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ trong doanh nghiÖp cã vÞ trÝ vµ vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý doang nghiÖp. Nã cung cÊp cho nhµ qu¶n lý doang nghiÖp nh÷ng th«ng tin mét c¸c chÝnh x¸c,trung thùc, kh¸ch quan, ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ång thêi nã gióp cho c¸c chñ doanh nghiÖp hay c¸c nhµ qu¶n trÞ thÊy ®­îc m©u thuÉn tån t¹i còng nh­ nguyªn nh©n ¶nh h­ëng kh¸ch quan ®Õn t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, tõ ®ã ®Ò ra c¸c chñ tr­¬ng c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý thÝch hîp nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. ThÊy ®­îc vai trß vµ ý nghÜa lín mµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®em l¹i nªn viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹i C«ng ty thuû s¶n KVI lu«n ®­îc chó träng vµ thùc hiÖn nghiªm tóc. 1.1Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu: * Kh¶ n¨ng sinh lêi. Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu ph¶n ¸nh tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh lîi nhuËn do doanh thu mang l¹i: Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu = lîi tøc sau thuÕ / doanh thu thuÇn % * Kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty ®­îc ¸p dông theo c«ng thøc sau: Kh¶ n¨ng thanh to¸n t¹m thêi = TSL§ & ®Çu t­ ng¾n h¹n/ Tæng nî ng¾n h¹n. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh: TSL§ tr­íc khi mang ®i thanh to¸n cho chñ nî ®Òu ph¶i chuyÓn ®æi thµnh tiÒn. Trong TSL§ hiÖn cã th× vËt t­ hµng ho¸ ch­a thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn, do ®ã nã cã kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm nhÊt. V× vËy hÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh lµ th­íc ®o vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî ngay. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = TSL§ - Vèn vËt t­ hµng ho¸ / Tæng sè nî ng¾n h¹n *Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu. Ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt cña c«ng ty vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = DT thuÇn / Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu Sè d­ b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc tÝnh b»ng c¸ch céng sè ph¶i thu ®Çu kú víi sè cuèi kú (trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) råi chia ®«i. *Vßng quay vèn l­u ®éng. Vßng quay vèn l­u ®éng ph¶n ¸nh trong kú vèn l­u ®éng quay ®­îc mÊy vßng. C«ng thøc mµ c«ng ty ¸p dông ®­îc ¸p dông nh­ sau: Vßng quay vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn / Vèn l­u ®éng b×nh qu©n. *Sè ngµy mét vßng vèn l­u ®éng. Sè ngµy mét vßng vèn l­u ®éng ph¶n ¸nh trung b×nh mét vßng quay hÕt bao nhiªu ngµy. Sè ngµy mét vßng quay vèn l­u ®éng = 360 ngµy/ Sè vßng quay vèn l­u ®éng. * HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh nh»m ®o l­êng viÖc sö dông vèn cè ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = Doanh thu thuÇn/ Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n. * Vßng quay toµn bé vèn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh vèn toµn bé cña c«ng ty trong mét kú quay ®­îc bao nhiªu vßng. Qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng sö dông tµi s¶n cña c«ng ty thÓ qua doanh thu thuÇn ®­îc sinh ra tõ tµi s¶n mµ c«ng ty ®· ®Çu t­. Vßng quay toµn bé vèn = DT thuÇn / Vßng quay toµn bé vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n. 1.2. Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty ®­îc tæ chøc mét c¸ch l«gÝc vµ th«ng suèt tõ trªn xuèng d­íi. Tõ ban gi¸m ®èc ®Õn kÕ to¸n tr­ëng ®Õn c¸c phßng ban vµ c¸c ®éi x©y dùng. Do ®­îc tæ chøc nh­ vËy nªn mçi bé phËn trong C«ng ty ®Òu ph¶i chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña cÊp trªn. Mçi bé phËn trong C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ vµ ph¸t huy tèi ®a sù ho¹t ®éng cña phÇn tµi s¶n vµ nguån vèn ®­îc C«ng ty cÊp cho ®Ó ®em l¹i kh¶ n¨ng sinh lêi tèi ®a cho C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã c¸c phßng ban, ®éi x©y dùng ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ban gi¸m ®èc cÊp thªm tµi s¶n, nguån vèn cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña bé phËn m×nh nÕu ë ®ã ph¸t sinh nh÷ng nhu cÇu míi vÒ vèn vµ tµi s¶n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Dùa vµo c¸c sè liÖu b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ta cã b¶ng sau: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000,2001 vµ n¨m 2002 B¶ng 1 Qua sè liÖu ph©n tÝch ë b¶ng ta thÊy: Doang thu tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt cña C«ng ty qua ba n¨m cã biÕn ®éng cô thÓ lµ: Doanh thu n¨m 2001 ®¹t 53.820.716 n®, t¨ng lªn so víi n¨m 2000 lµ 7.758.232 n® víi tèc ®é t¨ng lµ 16,4%. Sang n¨m 2002 doanh thu ®¹t 48.082.112 n® gi¶m ®i mét kho¶n lµ 5.738.604 n®, t­¬ng øng víi tèc ®é gi¶m lag 10,7% so víi n¨m 2001. Bªn c¹nh sù t¨ng gi¶m cña tæng doanh thu th× tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh còng thay ®æi qua c¸c n¨m. N¨m 2001 tæng chi phÝ mµ C«ng ty bá ra ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ 25.706.879 n®, so víi n¨m 2000 tæng chi phÝ t¨ng 3.536.843 n®, tèc ®é t¨ng lµ15,95%. N¨m 2002 tæng chi phÝ nµy lµ 23.882.305 n®, so víi n¨m 2001 kho¶n chi phÝ nµy gi¶m ®i 1.8274.574 n® vµ gi¶m víi tèc ®é lµ 7,01%. KÕt qu¶ trªn cho ta thÊy, trong n¨m 2001 tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ cña C«ng ty ®Òu t¨ng lªn, sang n¨m 2002 c¶ hai chØ tiªu nµy ®Òu gi¶m xuèng nh­ng møc gi¶m cña chi phÝ l¹i chËm h¬n møc gi¶m cña doanh thu. Nh­ng ta còng ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc ®©y lµ sù yÕu kÐm cña C«ng ty hay kh«ng mµ cÇn ph¶i xem xÐt c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ c¸c chØ tiªu kh¸c n÷a. VÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc ®Ò cÆp ®Õn ë phÇn sau. Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc: c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña C«ng ty bao gåm: thuÕ GTGT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, thuÕ ®Êt, thu trªn vèn vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c... N¨m 2001 c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch lµ 23.468.905 n®, so víi n¨m 2000 t¨ng 3.069.232 n®. N¨m 2002 c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch cña C«ng ty gi¶m xuèng so víi n¨m 2001 cßn 16.890.988 n®, møc ®oä gi¶m lµ 6.557.917 n®. Ta thÊy n¨m 2001 do viÖc më réng ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh v× thÕ doanh thu còng t¨ng thªm kÐo theo sù t¨ng cña c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch. Lîi nhuËn cña C«ng ty: lµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®¹t ®­îc sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n chi phÝ vµ thuÕ. §ång thêi ®ã còng chÝnh lµ nguån vèn quan träng ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng vµ n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. Thùc tÕ cho ta thÊy lîi nhuËn cña C«ng ty trong ba n¨m qua ®· kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ t¨ng víi tû lÖ rÊt cao. N¨m 2001 lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 5.261.845 n®, t¨ng lªn so víi n¨m 2000 lµ 1.589.079 n® vµ tû lÖ t¨ng 38,9%. T­¬ng øng víi møc lîi nhuËn trªn doanh thu n¨m 2001 lµ 0,098 t¨ng 0,015 so víi n¨m 2000. N¨m 2002 lµ 0,152 vµ t¨ng 0,054 so víi n¨m 2001. §iÒu nµy cho thÊy kÕt qu¶ kinh doanh trong ba n¨m gÇn ®©y cña C«ng ty lµ rÊt cao. Cã ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh trªn lµ do sù phÊn ®Êu cña ban l·nh ®¹o còng nh­ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña lùc l­îng s¶n xuÊt, n©ng cao tr×nh ®é, tay nghÒ trong toµn C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã lµ sù t¨ng lªn cña vèn kinh doanh ë hai n¨m 2000 vµ 2001. N¨m 2000 vèn kinh doanh lµ 92.485.691 n®. N¨m 2001 lµ 96.895.313 n® t¨ng lªn so víi n¨m 2000 lµ 4.409.622 n®, tèc t¨ng lµ 4,8% ®· lµm quy m« s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m ®­îc më réng. Song sang n¨m 2002 C«ng ty ®· kh«ng gãp vèn kinh doanh ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt mµ chØ cã sù ®iÒu chØnh gi÷a c¬ cÊu vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. So víi n¨m 2001, n¨m 2002 vèn cè ®Þnh t¨ng tõ 77.255.350 n® lªn 78.395.146 n® møc t¨ng lµ 1.139.846 n® vµ tèc ®é t¨ng lµ 1,47%. Vèn l­u ®éng gi¶m xuèng tõ 19.639.963 n® n¨m 2002 cßn 18.500.167 n® n¨m 2001 víi tèc ®é gi¶m lµ 5,8%. Cã thÓ nãi do viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh trong hai n¨m 2000 vµ 2001 mµ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. N¨m 2000 lîi nhuËn lµ 3.672.775 n®, n¨m 2001 lµ 5.261.854 n®. Sang n¨m 2002 mÆc dï kh«ng ®Çu t­ vèn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh song doanh thu cña C«ng ty l¹i gi¶m xuèng víi møc gi¶m lµ 5.738.604 n®, nguyªn nh©n lµ do sè l­îng hîp ®ång, h¹ng môc c«ng tr×nh mµ C«ng ty hoµn thµnh vµ bµn giao gi¶m xuèng. NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại công ty Thuỷ sản Khu vực I Hà Nội.doc
Luận văn liên quan