Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây

[COLOR=rgb(0, 0, 0)] Lời nói đầu Trong nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển sang nền kinh tế thế giới có sự quản lý và điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý kinh tế tài chính có sự đổi mới sâu sắc. Đã tác động lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn phải đứng trước sự canh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của các quy luật kinh tế khách quan, kinh tế chủ quan, quy luật giá trị quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Do đó để có thể đứng vững tồn tại và phát triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả thiết thực đó là đem lại lợi nhuận. Trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp được quyền tự chủ trong kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập lấy thu bù chi và có lợi để tăng tích luỹ. Để thực hiện được điều đó doanh nghiệp phải thực hiện quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt là quản lý vốn sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Vật liệu cũng là khoản chi phí sản xuất cấu thành lên giá thành sản phẩm và nó thường chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm. Vì vậy trong các nguyên vật liệu đặt ra một vấn đề cần quan tâm. Việc quản lý tốt tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu cũng chính là quản lý tốt sản phẩm nhờ đó tăng hiệu quả sản phẩm sản xuất kinh doanh công tác kế toán nguyên vật liệu cung cấp thông tin cần thiết cho các bộ phận liên quan đặc biệt là bộ phận kế toán và tính giá thành sản phẩm. Nguyên vật liệu là một vấn đề hết sức thiết thực, sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm được coi là tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phí nguyên vật liệu được quy định đúng đắn hợp lý, kế toán nguyên vật liệu chính xác hài hoà đầy dủ là một yếu tố kích thích để tạo ra sản phẩm nhanh hơn. Muốn vậy doanh nghiệp phải xác định mức tiêu hao nguyên vật liệu hợp lý mang tính tiên tiến hiện thực thay thế nguyên vật liệu đắt tiền bằng những loại rẻ tiền hơn mà không làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, tận dụng các phế liệu, phế phẩm đảm bảo chất lượng đưa vào sản xuất, giảm chi phí thu mua, cung cấp nguyên vật liệu đúng kế hoạch vấn đề cốt lõi trong các doanh nghiệp là trong quá trình sản xuất phải sử dụng rất nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau. Số nguyên vật liệu này không phải dùng đến đâu mua đến đó mà doanh nghiệp luôn phải có số lượng dự trữ đủ đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục. Dự trữ bao nhiêu đưa vào sản xuất như thế nào sao cho chi phí sản xuất là thấp nhất nhằm vừa có lợi nhuận vừa có hiệu quả kinh tế cao. Hạch toán nguyên vật liệu trong chi phí sản xuất một cách chính xác, đầy đủ nhằm phản ánh một cách trung thực bộ phận doanh thu này trong chỉ tiêu doanh thu cũng như trong tổng giá trị sản xuất. Từ nhận thức vấn đề trên trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp nguyên vật liệu Hà Tây được sự giúp đỡ của Thầy giáo hướng dẫn và các cô chú phòng kế toán của Xí nghiệp, em đã chọn Chuyên đề " Tổ chức kế toán nguyên vật liệu" tại Xí nghiệp In Hà Tây. Nội dung báo cáo gồm 2 phần chính Phần I: Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp In Hà Tây Phần II: Thực trang kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây Mục lục Lời nói đầu 1 Phần I. Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp In Hà Tây 3 1. Quá trình hình thành và phát triển 3 2. Các chỉ tiêu kinh tế quan trọng mà Xí nghiệp đã đạt được trong 5 năm gần đây (1997 - 2001) 4 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 5 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của Xí nghiệp In Hà Tây 6 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán ở Xí nghiệp In Hà Tây 8 5.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp In Hà Tây 8 5.2. Cơ cấu và chức năng nhiệm vụ của từng thành viên trong bộ máy kế toán 9 5.3. Hình thức kế toán của Xí nghiệp In Hà Tây 10 Phần II. Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 12 I. Hệ thống tổ chức hạch toán tài khoản ở Công ty 12 II. Tổ chức hạch toán chứng từ tại đơn vị 12 III. Hệ thống tổ chức sổ kế toán và các báo cáo của Xí nghiệp In Hà Tây 13 IV. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây 13 1. Đặc điểm nguyên vật liệu của Xí nghiệp In Hà Tây 13 2.Phân loại nguyên vật liệu Xí nghiệp In Hà Tây 13 3. Công tác quản lý nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 14 4. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 15 5. Hạch toán tổng hợp nhập xuất tại Xí nghiệp In Hà Tây 17 5.1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 17 5.2.Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 20 V. Công tác phân tích kinh tế về tình hình cung ứng sử dụng và dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh ở Xí nghiệp In Hà Tây 32 VI. Nhận xét về thực trạng hạch toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 33 1. Những ưu điểm 34 2. Những hạn chế 35 3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở Xí nghiệp In Hà Tây 36 Kết luận 38 [/COLOR]

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· vµ ®ang chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã sù qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cã sù ®æi míi s©u s¾c. §· t¸c ®éng lín ®Õn c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n ph¶i ®øng tr­íc sù canh tranh hÕt søc gay g¾t, chÞu sù ®iÒu tiÕt cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan, kinh tÕ chñ quan, quy luËt gi¸ trÞ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu. Do ®ã ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp ph¶i mang l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc ®ã lµ ®em l¹i lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn tù chñ trong kinh doanh, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp lÊy thu bï chi vµ cã lîi ®Ó t¨ng tÝch luü. §Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn qu¶n lý ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. §Æc biÖt lµ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh nh»m gi¶m chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. VËt liÖu còng lµ kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt cÊu thµnh lªn gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ nã th­êng chiÕm tû träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy trong c¸c nguyªn vËt liÖu ®Æt ra mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m. ViÖc qu¶n lý tèt tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng chÝnh lµ qu¶n lý tèt s¶n phÈm nhê ®ã t¨ng hiÖu qu¶ s¶n phÈm s¶n xuÊt kinh doanh c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan ®Æc biÖt lµ bé phËn kÕ to¸n vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc thiÕt thùc, sö dông nguyªn vËt liÖu tiÕt kiÖm ®­îc coi lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®­îc quy ®Þnh ®óng ®¾n hîp lý, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu chÝnh x¸c hµi hoµ ®Çy dñ lµ mét yÕu tè kÝch thÝch ®Ó t¹o ra s¶n phÈm nhanh h¬n. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu hîp lý mang tÝnh tiªn tiÕn hiÖn thùc thay thÕ nguyªn vËt liÖu ®¾t tiÒn b»ng nh÷ng lo¹i rÎ tiÒn h¬n mµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tËn dông c¸c phÕ liÖu, phÕ phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng ®­a vµo s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ thu mua, cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®óng kÕ ho¹ch vÊn ®Ò cèt lâi trong c¸c doanh nghiÖp lµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i sö dông rÊt nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau. Sè nguyªn vËt liÖu nµy kh«ng ph¶i dïng ®Õn ®©u mua ®Õn ®ã mµ doanh nghiÖp lu«n ph¶i cã sè l­îng dù tr÷ ®ñ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc. Dù tr÷ bao nhiªu ®­a vµo s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo sao cho chi phÝ s¶n xuÊt lµ thÊp nhÊt nh»m võa cã lîi nhuËn võa cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ nh»m ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc bé phËn doanh thu nµy trong chØ tiªu doanh thu còng nh­ trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt. Tõ nhËn thøc vÊn ®Ò trªn trong thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp nguyªn vËt liÖu Hµ T©y ®­îc sù gióp ®ì cña ThÇy gi¸o h­íng dÉn vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp, em ®· chän Chuyªn ®Ò " Tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu" t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y. Néi dung b¸o c¸o gåm 2 phÇn chÝnh PhÇn I: §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y PhÇn II: Thùc trang kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y PhÇn I §Æc ®iÓm t×nh h×nhchung cña XÝ nghiÖp in hµ t©y 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®­îc thµnh lËp ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 1975 víi tªn gäi ban ®Çu lµ X­ëng In Hång Quang lµ mét doanh nghiÖp In duy nhÊt cña TØnh. §ãng t¹i sè 8A - Hoµng Hoa Th¸m - ThÞ X· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y. Mäi ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp chÞu sù qu¶n lý cña Së V¨n Ho¸ Th«ng Tin tØnh Hµ T©y. KÓ tõ khi thµnh lËp cho tíi nay, XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®· qua 4 lÇn ®Æt vµ ®æi tªn theo t×nh h×nh chÝnh trÞ cña ®Êt n­íc. Tõ trong chiÕn tranh chèng Ph¸p ®Õn sau Hoµ B×nh lËp l¹i, XÝ nghiÖp ®­îc lËp l¹i lµ X­ëng In Hång Quang (thuéc tØnh Hµ §«ng cò) khi s¸t nhËp tØnh Hµ §«ng vµ tØnh S¬n T©y, X­ëng In Hång Quang ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®ãng t¹i 15 Quang Trung, Hµ §«ng. N¨m 1976 do s¸t nhËp tØnh Hµ T©y vµ tØnh Hoµ B×nh thµnh tØnh Hµ S¬n B×nh XÝ nghiÖp ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp In Hµ S¬n B×nh. Th¸ng 11 n¨m 1991 do t¸ch tØnh Hµ S¬n B×nh thµnh tØnh Hµ T©y vµ tØnh Hoµ B×nh XÝ nghiÖp ®­îc t¸ch ra vµ ®æi tªn lµ XÝ nghiÖp Hµ T©y theo quyÕt ®Þnh 370/Q§ - UB ngµy 22/12/1992 do Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y vµ giÊy phÐp kinh doanh sè 104348/GP do träng tµi kinh tÕ cÊp ngµy 18 - 1 - 1993 víi tæng sè vèn 243.000.000 ®ång. Trong ®ã: - Vèn C§: 177.000.000 ®ång - Vèn L§: 66.000.000 ®ång - Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh XÝ nghiÖp ®ãng t¹i thÞ x· Hµ §«ng nªn cã nhiÒu thuËn lîi vÒ giao th«ng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cho XÝ nghiÖp trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin trao ®æi ký kÕt c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng. MÆc dï vËy XÝ nghiÖp còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n khi b­íc sang nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi c¬ së s¶n xuÊt cò n¸t, d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu dÉn tíi chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng ®¸p øng vµ tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu ngaú cµng cao cña ThÕ giíi. §iÒu nµy ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn c«ng ¨n viÖc lµm vµ ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng trong XÝ nghiÖp. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã tËp thÓ ban gi¸m ®èc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn XÝ nghiÖp ®· ®oµn kÕt th¸o gì khã kh¨n XÝ nghiÖp tiÕn hµnh x¾p xÕp cñng cè l¹i bé m¸y tæ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cho phï hîp víi c¬ chÕ míi. N©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n trong XÝ nghiÖp øng dông khoa häc kü thuËt vµ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng hai nguån vèn, vèn vay Ng©n hµng vµ vèn Ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®· chuyÓn ®æi c«ng nghÖ In TYPO sang In OFFSET. Cho ®Õn n¨m 1995 ®· OPSET ho¸ hoµn toµn. Nhê cã sù ®Çu t­ trang thiÕt bÞ m¸y mãc míi hiÖn ®¹i nªn chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ ®­îc n©ng cao ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch vÒ chÊt l­îng, mÉu m·, kü thuËt In còng nh­ gi¸ thµnh s¶n phÈm .... Tõ sù chuyÓn ®æi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc XÝ nghiÖp In ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ nh­ giÊy khen vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, nhiÒu n¨m ®­îc c«ng nhËn ®¬n vÞ tiªn tiÕn xuÊt s¾c cña ngµnh vµ tØnh.... 2. C¸c chØ tiªu kinh tÕ quan träng mµ XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc trong 5 n¨m gÇn ®©y ( 1997 - 2001) C¸c chØ tiªu thùc hiÖn §VT N¨m 1997 1998 1999 2000 2001 1. Doanh thu Tr® 2761 3062 3398 3925 4010 2. Lîi nhuËn Tr® 66 75 81 87 95 3. ThuÕ c¸c lo¹i ®· nép Tr® 145 162 189 169 148 4. Tæng sè vèn kinh doanh n¨m Tr® 1271 1330 1431 1437 1531 5. NSL§ b×nh qu©n n¨m Tr®/n¨m 360 420 429 435 475 6. Tæng quü l­¬ng n¨m Tr®/n¨m 410,4 453,6 492,48 513 513 7. Sè CNV b×nh qu©n n¨m Ng/n¨m 57 54 57 57 57 8. TiÒn l­¬ng b×nh qu©n n¨m Ngh×n/n¨m 7200 8400 8640 9000 9000 XÝ nghiÖp In lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc cã nguån vèn kinh doanh chñ yÕu do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp vµ do XÝ nghiÖp tù bæ sung. Th«ng qua b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng nguån vèn kinh doanh cña XÝ nghiÖp t¨ng lªn chñ yÕu lµ do XÝ nghiÖp tù bæ sung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÒ doanh thu cña XÝ nghiÖp t¨ng ®Òu theo tõng n¨m (doanh thu n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc), tõ ®ã lîi nhuËn cña XÝ nghiÖp còng t¨ng lªn n¨m 1997 lµ 66 triÖu, n¨m 1999 lîi nhuËn 81 triÖu ®ång vËy mµ n¨m 2001 lîi nhuËn t¨ng lªn ®Õn 95 triÖu ®ång/ n¨m ®iÒu ®ã cho ta thÊy XÝ nghiÖp cã nh÷ng b­íc ®i ®óng ®¾n trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®· tÝch cùc trong viÖc më réng thÞ tr­êng ®ång thêi còng thu hót ®­îc nhiÒu ®¬n ®Æt hµng. VÒ tiÒn l­¬ng b×nh qu©n mét n¨m còng t¨ng lªn cô thÓ. N¨m 1997 lµ 7200 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 1998 t¨ng lªn lµ 8400 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 1999 lµ 8640 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 2000 t¨ng lªn 9000 (ngh×n ®ång/ n¨m) n¨m 2001 lµ 9000 (ngh×n ®ång/ n¨m) ®iÒu nµy cho ta thÊy c«ng t¸c chØ ®¹o cña XÝ nghiÖp lµ rÊt hîp lý, h¬n n÷a ng­êi lao ®éng ý thøc ®­îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh. ChÝnh v× vËy cuéc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong XÝ nghiÖp kh«ng ngõng c¶i thiÖn vµ n©ng cao. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp Lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. NhiÖm vô chÝnh cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ võa s¶n xuÊt kinh doanh võa phôc vô tèt c«ng t¸c chÝnh trÞ th«ng qua ®¶m b¶o In tèt tê b¸o Hµ T©y c¸c th«ng b¸o néi bé vµ c¸c t¹p chÝ ®Þa ph­¬ng. Ngoµi ra XÝ nghiÖp cßn nhËn In c¸c t¹p chÝ, s¸ch cho mét sè nhµ nh­: Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, nhµ xuÊt b¶n ngo¹i v¨n, nhµ xuÊt b¶n thèng kª... vµ c¸c Ên phÈm qu¶n lý kinh tÕ x· héi trong vµ ngoµi tØnh. Nh­ vËy ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp lµ mét qu¸ tr×nh tõ khi nhËn mÉu, néi dung Ên phÈm cña c¸c ®¬n vÞ ®Æt hµng ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt ®Õn x¾p ch÷, ®¸nh m¸y ph¬i b¶n.... nªn ®ßi hái XÝ nghiÖp ph¶i tæ chøc bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh thµnh hai ph©n x­ëng. Ph©n x­ëng m¸y: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn kh©u chÕ b¶n cô thÓ lµ ®¸nh trªn m¸y tÝnh c¸c lo¹i Ên phÈm theo yªu cÇu cô thÓ cña kh¸ch hµng sau ®ã lµ ra tê can, ph¬i b¶n vµ sau in trªn m¸y vi tÝnh. §Ó phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ph©n x­ëng lËp c¸c tæ s¶n xuÊt theo tõng b­íc c«ng nghÖ nh­ tæ chÕ b¶n tæ m¸y In OPSET vµ c¸c bé phËn lµm nhiÖm vô hç trî cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i ph©n x­ëng còng nh­ tæ ®iÖn... Ph©n x­ëng s¸ch: Thùc hiÖn c«ng viÖc hoµn thiÖn c¸c Ên phÈm ®· ®­îc s¶n xuÊt, gÊp s¸ch, ®Õm s¸ch vµ kh©u s¸ch vµo b×a. C¬ cÊu ph©n x­ëng s¸ch còng ®­îc chia lµm c¸c tæ kh¸c nhau, mçi tæ thùc hiÖn c«ng ®o¹n nhÊt ®Þnh cña qu¸ tr×nh hoµn thiÖn nh­ tæ gÊp s¸ch, tæ ®Õm s¸ch, tæ kh©u s¸ch vµo b×a sau ®ã kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm tr­íc khi nhËp kho. S¬ ®å quy tr×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp Bé phËn tr­íc In Bé phËn In Bé phËn sau In hoµn thiÖn Kho thµnh Cô thÓ ta cã quy tr×nh 1 quyÓn s¸ch nh­ sau. So¹n néi dung s¸ch trªn m¸y Vi tÝnh Ra tê can Ph¬i b¶n In trªn m¸y tÝnh GÊp s¸ch §Õm s¸ch Kh©u s¸ch KiÓm tra chÊt l­îng NhËp kho thµnh phÈm 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý tèt trong c«ng t¸c s¶n xuÊt ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn víi tæ chøc bé m¸y gän nhÑ, gåm c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c bé phËn s¶n xuÊt. C¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c bé phËn cã mçi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau th«ng qua viÖc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm, cung øng vËt t­ - tµi chÝnh phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Méi ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban, c¸c bé phËn ®Òu chÞu sù gi¸m s¸t vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. HiÖn nay tæ chøc qu¶n lý cña XÝ nghiÖp gåm 2 ph©n x­ëng vµ 3 phßng ban ho¹t ®éng d­íi sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn nh­ sau. Ban gi¸m ®èc ( 2ng­êi) - Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®iÒu hµnh qu¶n lý cao nhÊt trong XÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®èi víi nhµ n­íc, lµ ng­êi phô tr¸ch tµi chÝnh vµ ®¹i diÖn cho XÝ nghiÖp ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ phô tr¸ch kü thuËt In vµ qu¶n lý c¸c bé phËn s¶n xuÊt. C¸c phßng ban (gåm 3 phßng) - Phßng hµnh chÝnh: Lµm nhiÖm vô tæ chøc ®iÒu hµnh bè chÝ nh©n sù cña XÝ nghiÖp, xö lý c¸c v¨n b¶n ®i, ®Õn cña c¬ quan, phßng cßn cã tæ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y cho vËt t­ tµi s¶n cña XÝ nghiÖp. - Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng tiÕp nhËn ®¬n ®Æt hµng, tÝnh gi¸, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lËp phiÕu s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ phôc vô cho s¶n xuÊt, ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt In theo hîp ®ång ®¨ng ký. - Phßng tµi vô kÕ to¸n: Tæ chøc h¹ch to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn bé tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn cña XÝ nghiÖp. Thèng kª l­u tr÷, cung cÊp c¸c sè liÖu, th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Çy ®ñ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp cho ban gi¸m ®èc vµ bé phËn liªn quan khi cÇn. S¬ ®å tæ chøc cña XÝ nghiÖp In nh­ sau Gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng tµi vô kÕ to¸n Ph©n x­ëng m¸y Ph©n x­ëng s¸ch Kho s¶n phÈm Ghi chó: Mèi quan hÖ chØ ®¹o hoÆc d©y chuyÒn Mèi quan hÖ hai chiÒu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 5. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 5.1. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét XÝ nghiÖp cã quy m« s¶n xuÊt nhá nªn bé m¸y kÕ to¸n ®­îc s¾p xÕp gän nhÑ, mÆt kh¸c c¨n cø vµo quy m« s¶n xuÊt ®Æc ®iÓm tæ chøc vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc, kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, mäi c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp tõ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu, thu nhËp kiÓm tra chøng tõ vµo sæ chi tiÕt ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Do ®ã mµ l·nh ®¹o XÝ nghiÖp lu«n n¾m b¾t ®­îc toµn bé th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý ®¹t hiÖu qu¶ cao. 5.2. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp gåm 3 ng­êi: KÕ to¸n tr­ëng, kÕ to¸n tiªu thô vµ thanh to¸n, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng - b¶o hiÓm x· héi kiªm thñ quü. Mçi ng­êi ®¶m nhiÖm mét chøc n¨ng nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, cô thÓ. - KÕ to¸n tr­ëng: gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n, lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn vÒ chÊp hµnh luËt ph¸p, thÓ lÖ chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh kÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi vµ toµn diÖn. T¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y kÕ to¸n tr­ëng cßn kiªm kÕ to¸n TSC§ theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m khÊu hao TSC§, lµ mét kÕ to¸n vËt t­ lu«n theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt tån kho vËt liÖu chÝnh trong XÝ nghiÖp. §ång thêi kÕ to¸n tr­ëng cßn kiªm kÕ to¸n tæng hîp, tËp hîp chi phÝ s¶n phÈm cho tõng ®èi t­îng sö dông, tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú ®Ó lªn sæ nhËt ký chung vµ vµo sæ c¸i. Tõ ®ã kÕ to¸n tr­ëng lªn b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n tiªu thô vµ theo dâi thanh to¸n: chuyªn theo dâi vÒ doanh thu b¸n hµng, theo dâi vÒ c¸c kho¶n thu chi trong vµ ngoµi XÝ nghiÖp (thanh to¸n víi ng­êi mua, ng­êi b¸n, thanh to¸n víi ng©n hµng ).... KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: B¶o hiÓm x· héi kiªm mét phÇn kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu, c«ng cô dông cô, thèng kª ®ång thêi lµ thñ quü - kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cã nhiÖm vô tÝnh l­¬ng ( dùa trªn ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng ) ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn vµo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. §ång thêi theo dâi t×nh h×nh vËt liÖu c«ng cô dông cô vµ tõ ®ã lËp chøng tõ ghi sæ vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp kÕ to¸n tiÒn l­¬ng ®ång thêi lµ thñ quü qu¶n lý l­îng tiÒn mÆt t¹i XÝ nghiÖp. KÕ to¸n tr­ëng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH kiªm thñ quü KÕ to¸n tiªu thô vµ theo dâi thanh to¸n 5.3. H×nh thøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y HiÖn nay XÝ nghiÖp thanh to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung nªn nã rÊt thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÕp c¸c nghiÖp vô kh«ng bÞ trïng l¾p. HÖ thèng sæ gåm cã: Sæ chi tiÕt vËt t­ Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh Sæ nhËt ký ng©n hµng Sæ nhËt ký thu tiÒn mÆt Sæ nhËt ký chi tiÒn mÆt Sæ doanh thu Sæ nhËt ký b¸n hµng vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å cña h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung Sæ nhËt ký ®Æc biÖt Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký chung Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp in hµ t©y I. HÖ thèng tæ chøc h¹ch to¸n tµi kho¶n ë C«ng ty XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc. V× vËy c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch quy ®Þnh cña nhµ n­íc ®Ò ra ®Òu ®­îc XÝ nghiÖp thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó trong c«ng t¸c tæ chøc còng nh­ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n, c¸c chÕ ®é nhµ n­íc ban hµnh XÝ nghiÖp còng ®· ¸p dông mét c¸ch khoa häc, v× vËy khi chÕ ®é kho¸n míi ®­îc ban hµnh XÝ nghiÖp ®· ®­a vµo ¸p dông ngµy 1/6/1996. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp víi c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n mµ XÝ nghiÖp ®ang thùc hiÖn, c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu qu¶n lý ®· ®­îc tæng hîp trªn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ë XÝ nghiÖp ®· sö dông c¸c lo¹i tµi kho¶n. II. Tæ chøc h¹ch to¸n chøng tõ t¹i ®¬n vÞ - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®ang sö dông lµ ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. V× c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp nguyªn vËt liÖu lu«n x¶y ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó theo dâi t×nh h×nh qu¶n lý, biÕn ®éng vµ cã hiÖu qu¶ cña nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n ph¶i nép nh÷ng chøng tõ cÇn thiÕt kÞp thêi, chÝnh x¸c theo mÉu biÓu quy ®Þnh. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 114/ TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña bé tµi chÝnh vµ quyÕt ®Þnh sè 885/1998 ngµy 14/7/1998 cña bé Tµi chÝnh th× c¸c chøng tõ mµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong XÝ nghiÖp In sö dông bao gåm: - PhiÕu nhËp kho MS 01 - VT - PhiÕu xuÊt kho MS 02 - VT - PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé MS 03 - VT - ThÎ kho MS 06 - VT - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­ hµng ho¸ MS 08 - VT - ThuÕ GTGT III. HÖ thèng tæ chøc sæ kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 1. HÖthèng sæ kÕ to¸n Trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n vµ chøng tõ, h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n mµ XÝ nghiÖp ®ang sö dông lµ * NhËt lý chung th× sæ s¸ch XÝ nghiÖp ®ang sö dông trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gåm c¸c lo¹i sæ sau: - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu - ThÎ kho - §èi chiÕu l­u chuyÓn - Sæ sè d­ - B¶ng kª nhËp xuÊt, b¸o c¸o nhËp xuÊt tån - B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu c«ng cô, dông cô. 2. B¸o c¸o kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp Cuèi mçi kú h¹ch to¸n kÕ to¸n tr­ëng ph¶i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n sau: - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MS B01 - DN - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh MS B02 - DN - B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o Tµi chÝnh MS B09 - DN IV. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ In Ên c¸c lo¹i s¸ch b¸o tµi liÖu, v× vËy vËt liÖu XÝ nghiÖp sö dông kh«ng n»m ngoµi c¸c s¶n phÈm nh­ giÊy, mùc, b×a.... 2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y Do tÝnh chÊt ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp In phøc t¹p XÝ nghiÖp sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn liÖu vËt liÖu v× vËy cÇn ph¶i ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu thµnh nhiÒu lo¹i, nhiÒu nhãm, nhiÒu thø kh¸c nhau víi c«ng cô dông cô, c«ng dông tÝnh n¨ng vµ yªu cÇu qu¶n lý. C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt XÝ nghiÖp In Hµ T©y hiÖn nay víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ in b¸o §¶ng, in c¸c lo¹i s¸ch, tËp san, c¸c biÓu mÉu qu¶n lý v× vËy XÝ nghiÖp ph©n c¸c nguyªn vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i sau: - VËt liÖu chÝnh: lµ giÊy in vµ mùc in - VËt liÖu phô: lµ kÏm, nh«m, ®Õ gim - Nhiªn liÖu: lµ dÇu mì khÝ - Phô tïng thay thÕ: tÊm cao su, èc vÝt, vßng bi - PhÕ liÖu thu håi: giÊy lÒ, kÏm háng. §Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu sö dông tµi kho¶n 152 chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. - Tµi kho¶n 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh - Tµi kho¶n 1522: Nguyªn vËt liÖu phô - Tµi kho¶n 1523: Nhiªn liÖu - Tµi kho¶n 1524: Phô tïng thay thÕ - Tµi kho¶n 1525: VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n - Tµi kho¶n 1526: VËt liÖu kh¸c 3. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y - XuÊt ph¸t tõ vai trß ®Æc biÖt quan träng cña nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp chóng chiÕm tû träng rÊt lín tíi 60 - 70% trong tæng s¶n phÈm nªn viÖc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý cña nguyªn vËt liÖu lµ yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. V× vËy ®Ó thùc hiÖn tèt ®­îc yªu cÇu nµy th× vËt liÖu ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ tõ kh©u mua vÒ, nhËp kho cho tíi kh©u xuÊt dïng cho s¶n xuÊt. Do ®Æc thï s¶n xuÊt ë XÝ nghiÖp lµ th­êng xuyªn liªn tôc kh¸ch hµng th­êng cã mèi quan hÖ g¾n bã l©u dµi bëi vËy viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. ViÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thu mua nguyªn vËt liÖu cho phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®¶m nhËn. nguyªn vËt liÖu sau khi mua vÒ nhËp kho ®­îc phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kÕ to¸n, thñ kho qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, mÉu m·, quy c¸ch gi¸ c¶ vµ c¸c chi phÝ liªn quan. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh víi quy m« võa, khèi l­îng sö dông kh«ng qu¸ lín nªn ®­îc b¶o qu¶n trong cïng mét kho chø kh«ng cã sù ph©n chia kh¸c nhau. Tuy ®­îc b¶o qu¶n cïng mét kho nh­ng nguyªn vËt liÖu ®­îc ph©n lo¹i, s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc cïng víi ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ b¶o qu¶n, phßng ch¸y, ch÷a ch¸y.... ®¶m b¶o thuËn lîi cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý trªn cë nghiªn cøu tiªu hao c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt sÏ x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao cho tõng lo¹i Ên phÈm tõng bé phËn s¶n xuÊt. Tõ ®ã ®¶m b¶o qu¶n lý s¸t xao nhÊt, sö dông tiÕt kiÖm nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu. Do trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ho¹t ®éng c¸c lo¹i vËt liÖu th­êng xuyªn cã sù biÕn ®éng. Bëi vËy ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý ®­îc hiÖu qu¶, chÝnh x¸c. XÝ nghiÖp thùc hiÖn ®­îc kiÓm kª vËt t­ nh»m x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c sè l­îng, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu viÖc kiÓm kª ®­îc thùc hiÖn ®Þnh kú theo quý, do kÕ to¸n vµ thñ kho tiÕn hµnh. 4. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y hiÖn nay ®ang sö dông lµ ph­¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ kho PhiÕu xuÊt PhiÕu nhËp Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152 B¶ng tæng hîp xuÊt - nhËp - tån Ghi chó Ghi hµng ngµy §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng - Nguyªn t¾c h¹ch to¸n lµ: ë kho chØ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng cßn ë phßng kÕ to¸n th× theo dâi sù biÕn ®éng nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ - Ph­¬ng ph¸p ghi chÐp + ë kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña nguyªn vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu, thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, thùc xuÊt tõ ®ã vµo thÎ kho. Cuèi cïng ngµy tÝnh ra tån cuèi kú ngµy ghi chÐp vµo thÎ kho. + Phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh xuÊt nhËp tån theo chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt do thñ kho göi lªn, sæ chi tiÕt vËt liÖu cã kÕt cÊu gièng nh­ thÎ kho nh­ng cã mét cét gi¸ trÞ cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng ®Ó ®èi chiÕu víi thñ kho. C¨n cø vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¶ng b¸o c¸o tæng hîp xuÊt, nhËp, tån. XÝ nghiÖp In sö dông ph­¬ng ph¸p nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. Khi nhËn ®­îc Hîp ®ång ghi: Nî 152: Ghi gi¸ b¸n Nî 133: ThuÕ GTGT Cã 111, 112: Gi¸ thanh to¸n Tû lÖ thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Tû lÖ thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ = Doanh thu tÝnh thuÕ GTGT Tæng doanh thu ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ trong th¸ng = Tæng sè thuÕ GTGT ®Çu vµo x Tû lÖ thuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Khi ®ã kÕ to¸n ghi: Nî 3331 Cã 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo ph¶i tÝnh theo gi¸ thµnh = Chªnh lÖch gi÷a tæng sè thuÕ ®Çu vµo - ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ KÕ to¸n ghi: Nî 632 Cã 133 5. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp xuÊt t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 5.1. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt göi yªu cÇu nhËp nguyªn vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trªn c¬ së ®· lËp vµ triÓn khai kÕ ho¹ch thu mua nguyªn vËt liÖu th«ng qua viÖc th¨m dß thÞ tr­êng. Tham kh¶o gi¸ c¶ ®Ó lùa chän nhµ cung cÊp phï hîp khi héi tô ®ñ c¸c yÕu tè ®ã sÏ quyÕt ®Þnh mua hµng khi hµng vµ hoµ ®¬n vÒ giÊy b¸o nhËp hµng vÒ XÝ nghiÖp ban kiÓm nghiÖm sÏ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi hîp ®ång mua nguyªn vËt liÖu, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng, sè l­îng, quy c¸ch phÈm chÊt vËt liÖu. ViÖc kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn ngay khi hµng ®­îc chuyÓn vÒ XÝ nghiÖp, nÕu sè l­îng nguyªn liÖu nhËp vÒ ®óng víi c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång th× thñ kho tiÕn hµnh nhËp kho nguyªn vËt liÖu vµ chuyÓn ho¸ ®¬n cho phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo ®ã phßng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp phiÕu nhËp kho, phiÕu nµy ®­îc nhËp thµnh 3 liªn 1 liªn giao kim ho¸ ®¬n ®á ®Ó thanh to¸n 2 liªn l­u l¹i 1 liªn giao cho thñ kho ®Ó vµo thÎ kho BiÓu sè 1 §¬n vÞ: XN In Hµ T©y PhiÕu nhËp kho Ngµy 10/07/2002 Sè 20 Nî 1521 Cã MÉu 01- VT Q§ 1141 - TC/C§KT Ngµy 1/11/95 BTC Tªn ng­êi giao hµng: Anh Phïng XÝ nghiÖp In Hµ T©y §Þa chØ: Sè 15 Quang Trung - H§ Theo H§ sè: 04390 ngµy 10/7/2002 NhËp t¹i kho: XÝ nghiÖp In Hµ T©y STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §V Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1. GiÊy T©n Mai 84 x 120 Tê 100000 100000 483 48.380.000 Céng 48.380.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Bèn m­¬i t¸m triÖu ba tr¨m t¸m m­¬i ngh×n ®ång ch½n Ngµy nhËp 10/7/2002 Phô tr¸ch ng­êi giao hµng thñ kho KTT thñ tr­ëng ®¬n vÞ BiÓu sè 2 Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2 giao cho kh¸ch Ngµy 10/7/2002 §¬n vÞ b¸n hµng : C«ng ty TNHH §oµn H­¬ng §Þa chØ : Sè 15 §Æng TrÇn C«n - Hµ Néi Sè TK.............. §iÖn tho¹i MS................. Hä tªn ng­êi mua hµng: Anh Phïng §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y §Þa chØ: Sè 15 - QT - H§ Sè TK H×nh thøc thanh to¸n: chuyÓn kho¶n MS: 05002349652 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 GiÊy b¸o T©n Mai 84 x 120 Tê 100.000 483,8 48.380.000 Céng tiÒn hµng : 48.380.000 ThuÕ suÊt GTGT 5% TiÒn thuÕ GTGT 2.419.000 Tæng céng thanh to¸n 50.799.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m m­¬i triÖu b¶y tr¨m chÝn chÝn ngh×n ®ång ch½n Ng­êi mua hµng (ký ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký, ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, ghi râ hä tªn) Víi vËt liÖu cã ho¸ ®¬n cïng vÒ trong th¸ng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n biªn b¶n kiÓm nghiÖm, phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ nhËp kho kh¸c kÕ to¸n ghi. Nî 152 (chi tiÕt): gi¸ vèn thùc tÕ Nî 133 : ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã c¸c TK liªn quan 111, 112, 331.... Tæng gi¸ thanh to¸n Trong qu¸ tr×nh mua nÕu doanh nghiÖp ®­îc h­ëng chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ hoÆc doanh nghiÖp tr¶ l¹i hµng mua kÕ to¸n ghi. Nî 331 : TÝnh trõ vµo sè tiÒn ph¶i tr¶ Nî 111, 112: Sè tiÒn ®­îc ng­êi b¸n tr¶ l¹i Cã 152: nguyªn vËt liÖu Cã 711: Sè chiÕt khÊu Cã 113: ThuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ Ngoµi ra cßn cã nghiÖp vô t¨ng vËt liÖu kh¸c nh­ tù gia c«ng chÕ biÕn, nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh. 5.2. H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y HiÖn nay do c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu sö dông trong s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp t­¬ng ®èi nhiÒu lo¹i, cã sù biÕn ®éng th­êng xuyªn. C¨n cø vµo phiÕu xuÊt hµng ngµy khi xuÊt kho vËt liÖu kÕ to¸n theo dâi sè liÖu vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu khi xuÊt dïng kho hµng ngµy theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc theo ph­¬ng ph¸p nµy vËt liÖu nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc theo ®¬n gi¸ nhËp thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp tr­íc sau ®ã míi tÝnh ®Õn ®¬n gi¸ vËt liÖu nhËp kho lÇn kÕ tiÕp. ViÖc XÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. §Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra khi ph¸t sinh nhu cÇu vËt liÖu cho s¶n xuÊt, bé phËn s¶n xuÊt dù trï cho s¶n xuÊt vµ phiÕu s¶n xuÊt cho phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt xem xÐt vµ x¸c ®Þnh nÕu thÊy hîp lý cung cÊp møc tiªu hao sè l­îng vËt t­ xuÊt kho cho phßng kÕ to¸n ®Ó lËp phiÕu xuÊt kho vËt t­ phiÕu nµy xuÊt thµnh 2 liªn 1 liªn giao cho thñ kho 2 liªn giao cho phßng kÕ to¸n BiÓu sè 3 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y PhiÕu xuÊt kho Ngµy 20th¸ng 7 n¨m 2001 MS 215 Nî 621 Cã 1521 MS 02 - VT Q§ 1141 - TC/C§KT Ngµy 1/1/1995 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : Anh §¨ng m¸y 2 mµu Lý do xuÊt kho : In b¸o Hµ T©y XuÊt t¹i kho : XÝ nghiÖp In Hµ T©y STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt A B C D 1 2 3 4 GiÊy T©n Mai 84 x 120 Tê 9380 9380 483,8 4538044 Céng 4538044 ViÕt b»ng ch÷: Bèn triÖu n¨m tr¨m ba m­¬i t¸m ngh×n kh«ng tr¨m bèn m­¬i bèn ngh×n XuÊt, ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2002 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho XuÊt vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, qu¶n lý kÕ to¸n ghi Nî 621: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Nî 627: chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî 641: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî 642: chi phÝ b¸n hµng Nî 241: chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n Cã: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng Ngoµi ra cßn cã c¸c nghiÖp vô gi¶m vËt liÖu kh¸c nh­ xuÊt b¸n vËt liÖu, xuÊt vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh, xuÊt hiÖn thiÕu khi kiÓm kª Ta cã thÓ kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp xuÊt nhËp nguyªn vËt liÖu cña XÝ SD §K xxx nghiÖp theo s¬ ®å sau XuÊt vËt liÖu cho s¶n xuÊt, cho qu¶n lý TK111,112,141 ChiÕt khÊu mua hµng ®­îc h­ëng hµng mua l¹i NhËp kho hµng ®i ®­êng cña kú tr­íc TK 331 TK 152 TK 151 Ghi chó: (1): vËt liÖu thu mua ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ (2) vËt liÖu thu mua ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph­¬ng hp¸p trùc tiÕp hay kh«ng chÞu thuÕ GTGT vµ dïng cho môc ®Ých sù nghiÖp phóc lîi, dù ¸n Chªnh lÖch gi¶m cho ®¸nh gi¸ tµi s¶n TK 412 TK 154 XuÊt vËt liÖu thuª ngoµi ra c«ng chÕ biÕn Ph¸t hiÖn thiÕu vËt liÖu khi kiÓm kª TK 138,334 XuÊt vËt liÖu gãp vèn liªn doanh TK 128,222 XuÊt b¸n vËt liÖu TK 622,157 TK 621,627,641 Chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ TS TK 412 Ph¸t hiÖn thõa vËt liÖu khi kiÓm kª TK 3381 NhËn l¹i gãp vèn Liªn doanh TK 128,222 NhËp kho do tù chÕ, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn TK 154 NhËp gãp vèn liªn doanh, cÊp ph¸t biÕu tÆng TK 411 ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu (2) (1) ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu TK3331 TK3333 §­îc khÊu trõ (NÕu cã) ThuÕ GTGT th­êng mua trong n­íc GTGT ThuÕ nhËp khÈu To¸n Gi¸ thµnh gi¸ ch­a cã GTGT (1) Gi¸ vèn thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho do mua ngoµi (2) 311,331 Doanh nghiÖp: XÝ nghiÖp In Hµ T©y Tªn kho....... ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/7/2002 Tê sè:.................. MÉu sè: 06- VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141/TC - C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt t­: T©n Mai 84 x 120 §¬n vÞ tÝnh: tê M· sè: IB Ngµy th¸ng n¨m Chøng tõ DiÔn gi¶i Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n Sè hiÖu Ngµy th¸ng NhËp XuÊt Tån NhËp XuÊt Tån th¸ng 6 36.287 1/7 514 541 1/7 B¸o sè 2583 9520 26.767 2/7 545 2/7 B¸o sè 2584 9200 17.567 4/7 548 4/7 B¸o sè 2585 9240 8.327 4/7 548 4/7 B¸o sè 2585 178 8149 10/7 20 10/7 Anh phïng nhËp 200R x 500 100.000 108.149 6/7 556 6/7 B¸o sè 2587 9310 98809 557 8/7 B¸o sè 2587 122 98687 558 9/7 B¸o sè 2588 9360 89327 561 11/7 B¸o sè 2589 9340 79987 564 12/7 B¸o sè 2589 44 79943 565 13/7 B¸o sè 2591 9370 70573 567 16/7 B¸o sè 2592 9370 61203 568 17/7 Toµn so¹n b¸o Hµ T©y 133 61070 569 17/7 B¸o sè 2592 104 60966 572 18/7 B¸o sè 2593 9380 51586 575 20/7 B¸o Hµ T©y sè 2595 9386 42206 576 22/7 B¸o sè 2595(®Æt thªm) 86 42.120 731/7 597 31/7 B¸o sè 2600 100 3952 Tæng th¸ng 7 100.000 132.335 3952 BiÓu sè 6 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y B¶ng tæng hîp xuÊt nhËp tån VËt liÖu chÝnh Th¸ng 7 n¨m 2002 TK 152.1 STT Tªn vËt t­ Tån trong kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 Mùc In 289.200 1.875.000 889.200 1.275.000 2 GiÊy TM 84 x 120 17.572.792 48.381.000 64.023.670 1.930.122 3 GiÊy B2 84 x 120 35.080.209 4.795.047 20.385.162 4 GiÊy B2 79 x 109 26.556.178 5.975.888 20.580.290 5 GiÊy cutse 200g/m2 65 x 86 487.864 180.904 306.960 6 ViÖt tr× 79 x 109 2.496.803 19.091 2.477.712 7 Cutse(150g/m2 64 x 85 554.310 199.089 355.221 8 Cutse 230g/m2 79 x 109 2.882.430 447.065 245.365 9 GiÊy tr¸nh 79x 109 4.424.769 276.960 4.147.809 Céng 125.890.257 50.256.000 143.209.502 32.936.695 Ng­êi lËp biÓu (ký ghi hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký ghi hä tªn) BiÓu sè 7 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y B¶ng tæng hîp xuÊt nhËp tån VËt liÖu phô Th¸ng 7 n¨m 2002 TK 152.2 STT Tªn vËt t­ Tån trong kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú 1 KÏm 55 x 65 11.129.800 7.548.028 3.581.772 2 KÏm 64 x 68 7.443.128 5.242.336 2.200.792 3 KÏm 40 x 46 5.481.288 627.000 4.854.288 4 Cao su 1.692.727 5.008.873 846.364 5.855.236 5 TÊt l« n­íc 876.294 9 213.476 662.818 6 AXª T«n 50.000 20.000 30.000 7 Xµ phßng 24.000 48.000 64.800 7.200 8 GiÎ lau 97.500 87.750 100.000 86.250 9 Gim Hång Hµ 86.400 18.900 67.500 Céng Ng­êi lËp biÓu (ký ghi hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký ghi hä tªn) BiÓu sè 8 §¬n vÞ XÝ nghiÖp In Hµ T©y B¶ng ph©n bæ vËt liÖu c«ng cô - dông cô Th¸ng 7 n¨m 2002 STT Ghi cã c¸c TK §èi t­îng sö dông (ghi nî c¸c TK) TK 152 TK 153 Céng TK 152.1 TK 152.2 1 2 3 Chi phÝ NVL trùc tiÕp (621) Chi phÝ NVL s¶n xuÊt chung (627) Chi phÝ CCDC qu¶n lý DN (642) Céng Ngµy lËp 31 th¸ng 07 n¨m 2002 Ng­êi lËp b¶ng (ký ghi hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (ký ghi hä tªn) BiÓu sè 9 NhËt ký chung Th¸ng 7 n¨m 2002 TK 152 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i Sè hiÖu TK Nî ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã 31/7/02 31/7/02 BPBVL PNK 20 31/7/02 10/7/02 Chi phÝ ngyªn vËt liÖu TT XuÊt vËt liÖu chÝnh XuÊt vËt liÖu phô XuÊt c«ng cô dông cô Chi phÝ nguyªn vËt liÖuSX chung VL phô dïng cho SX chung Chi phÝ CCDC qu¶n lý DN CCDC dïng cho qu¶n lý ............. NhËp giÊy b¸o T©n Mai ThuÕ GTGT ®Çu vµo TiÒn giÊy ph¶i tr¶ .......... X X X X X X X X X X X 621 152.1 152.2 153 627 152.2 642 153 152.1 133 111 Céng th¸ng 7 BiÓu sè 10 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y Sæ c¸i Th¸ng 7 n¨m 2002 Tªn TK: nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 152 (152.1) Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang nhËt ký chung Sè hiÖu TK ®èi øng Nî ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy Nî Cã 31/7/02 31/7/02 31/7/02 31/7/02 NKCNH NKCTM BPBVT PNK 20 31/7 31/7 31/7 10/7 Sè d­ cuèi th¸ng 6 NhËp mùc in c¸c lo¹i NhËp giÊy in c¸c lo¹i XuÊt nguyªn vËt liÖu chÝnh NhËp giÊy b¸o T©n Mai 112 111 621 331 Céng th¸ng 7 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2002 Ng­êi ghi sæ ( ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn) BiÓu sè 11 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp In Hµ T©y Sæ c¸i Th¸ng 7 n¨m 2002 Tªn TK: nguyªn vËt liÖu chÝnh TK 152 (152.2) Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Trang nhËt ký chung Sè hiÖu TK ®èi øng Nî ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy Nî Cã 31/7/02 31/7/02 31/7/02 31/7/02 NKCNH NKCTM BPBVT PNK 20 31/7 31/7 31/7 10/7 Sè dù cuèi th¸ng 4 NhËp vËt liÖu phô NhËp vËt liÖu phô XuÊt vËt liÖu phô XuÊt vËt liÖu phô 112 111 621 627 Céng th¸ng 7 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2002 Ng­êi ghi sæ ( ký, hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng ( ký, hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ký, hä tªn) V. C«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ vÒ t×nh h×nh cung øng sö dông vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc víi nhiÖm vô In b¸o hµng ngµy ®Ó phôc vô nh©n d©n v× vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp lu«n lu«n diÔn ra mét c¸ch ®Òu ®Æn liªn tôc v× vËy ®Ó qu¸ tr×nh ®ã ®­îc diÔn ra mét c¸ch liªn tôc vµ ®Òu ®Æn th× nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc cung cÊp ®ñ vÒ sè l­îng kÞp vÒ thêi gian, ®óng vÒ quy c¸ch phÈm chÊt ®ã lµ mét ®iÒu kiÖn b¾t buéc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nÕu thiÕu th× kh«ng thÓ cã qóa tr×nh s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o cung øng dù tr÷ sö dông tiÕt kiÖm c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu th× XÝ nghiÖp In Hµ T©y ph¶i lµm tèt c¸c kh©u sau: - Cung øng dù tr÷ ®ång bé, kÞp thêi chÝnh x¸c lµ ®iÒu kiÖn cã tÝnh chÊt chuyªn ®Ò cho sù liªn tôc cña qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - §¶m b¶o cung øng nguyªn vËt liÖu x©y dùng cã chÊt l­îng tèt lµ ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm gãp phÇn sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. - §¶m b¶o cung øng, sö dông, dù tr÷ kÞp thêi ®Çy ®ñ cßn cã ¶nh h­ëng tÝch cùc ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, gi¸ thµnh cña s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp. Do vËy XÝ nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú ph©n tÝch t×nh h×nh cung øng, sö dông, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ®Ó kÞp thêi nªu lªn nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. ViÖc cung øng nguyªn vËt liÖu thùc hiÖn ®­îc ph¶i thùc hiÖn ®­îc yªu cÇu sau. - §¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc ®Òu ®Æn theo ®óng kÕ ho¹ch. - Thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn nhanh vËt t­, sö dông vèn hîp lý, cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm. §Ó ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu trªn nhiÖm vô cña c¸c qu¸ tr×nh ph©n tÝch bao gåm: KiÓm tra t×nh h×nh cung øng nguyªn vËt liÖu ®èi chiÕu víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ kho ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o cho bé phËn thu mua ®Ó cã biÖn ph¸p kh¸c kh¾c phôc kÞp thêi. Ph©n tÝch t×nh h×nh dù tr÷ nh÷ng lo¹i nguyªn vËt liÖu chñ yÕu trong XÝ nghiÖp . Ph©n tÝch th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú th¸ng sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó cã biÖn ph¸p sö dông tèt vµ tiÕt kiÖm vËt t­. §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra ®Òu ®Æn vµ liªn tôc ph¶i lµm tèt c«ng t¸c dù tr÷ tr¸nh t×nh tr¹ng tån ®äng vËt tù, c«ng t¸c b¶o qu¶n ph©n lo¹i vËt t­ sao cho kh«ng hao hôt mÊt m¸t còng nh­ viÖc ghi chÐp tr×nh tù sæ s¸ch trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu dù tr÷ ë XÝ nghiÖp In bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, Nhiªn liÖu, c«ng cô lao ®éng..... ®ang chê ®îi ®Ó ®­a vµo s¶n xuÊt v× vËy dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt lµ mét tÊt yÕu. XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®ang thùc hiÖn chÕ ®é dù tr÷ nguyªn vËt liÖu th­êng xuyªn hµng th¸ng ®Ó ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc gi÷a th¸ng 2 tiÕp nhau. §èi víi XÝ nghiÖp In Hµ T©y th× l­îng giÊy vµ mùc dù tr÷ trong th¸ng lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cùc kú quan träng. T×nh h×nh dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp In ®­îc biÓu hiÖn qua biÓu sau STT Tªn, nguyªn vËt liÖu L­îng cÇu dù tr÷ (kg) L­îng thùc tÕ ®ang dù tr÷ (kg) 1 2 3 4 5 6 GiÊy T©n Mai 84x120 GiÊy T©n Mai tê ruét Cutse.... Opset GiÊy b·i b»ng 84x120 GiÊy b·i b»ng 79x109 60 20 5 3 15 6 55 30 5 3 15 6 Céng 109 114 VI. NhËn xÐt vÒ thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y. Trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay tµi chÝnh lu«n bÞ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ tæng thÓ c¸c néi dung tµi chÝnh tiÒn tÖ kh«ng chØ cã nhiÖm vô khai th¸c nguån lùc tµi chÝnh t¨ng thu nhËp, t¨ng tr­ëng kinh tÕ mµ cßn sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc. Môc tiªu cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ h­íng tíi tèi ®a ho¸ lîi nhuËn ngµy cµng n©ng cao lîi Ých cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ x· héi. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy XÝ nghiÖp ph¶i sö dông ®ång bé nhiÒu biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt qu¶n lý. Song mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mµ XÝ nghiÖp quan t©m ®ã lµ kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong XÝ nghiÖp th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong yÕu tè quan träng vµ chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong XÝ nghiÖp . ViÖc t¨ng c­êng qu¶n lý vËt liÖu lµm hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng gãp phÇn phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y lµ vÊn ®Ò ®ang ®­îc ban gi¸m ®èc quan t©m. Qua thêi gian thùc tËp ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y vËn dông gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu em xin ®­a ra mét sè ý kiÕn: 1. Nh÷ng ¦u ®iÓm Sau 27 n¨m ra ®êi vµ ph¸t triÓn XÝ nghiÖp In Hµ T©y ®· tr­ëng thµnh vÒ nhiÒu mÆt. XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ uy tÝn cña m×nh trªn thÕ giíi, s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp ®¸p øng ®­îc kh¸ch hµng kh«ng nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ h×nh thøc, chÊt l­îng mµ cßn vÒ gi¸ c¶ hîp lý chÝnh ®iÒu nµy ®· gãp phÇn lµm cho thÕ giíi thiªu thô cña XÝ nghiÖp kh«ng chØ giíi b¹n trong tØnh mµ cßn ra c¶ c¸c tØnh thµnh phè kh¸c. Doanh thu cña XÝ nghiÖp mçi n¨m ®Òu t¨ng lªn ®¸ng kª, thu nhËp cña CBCNV còng t¨ng theo, XÝ nghiÖp lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô víi Ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c chÕ ®é phóc lîi x· héi. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy, mét phÇn kh«ng nhá lµ nhê vµo XÝ nghiÖp ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lýnãi riªng. VÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Trªn quy m« khèi l­îng s¶n xuÊt, ho¹t ®éng XÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®­îc quy m« h×nh thøc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu khoa häc hîp lý tõ kh©u thu mua dù tr÷ b¶o qu¶n ®Õn sö dông nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt hÖ thèng kho vµ c¸c lo¹i vËt t­ ®­îc bè trÝ s¾p xÕp Khoa häc gióp cho qu¸ tr×nh thu mua b¶o qu¶n, xuÊt dïng cho s¶n xuÊt ®­îc dÔ dµng. VÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp: Sau nhiÒu n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Õn nay XÝ nghiÖp ®· cã bé m¸y kÕ to¸n hîp lý vµ cã hiÖu qu¶, XÝ nghiÖp ®· tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trªn quy m« tËp trung, phßng kÕ to¸n thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n tõ viÖc thu nhËn, xö lý chøng tõ ghi sæ, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Do khèi l­îng c«ng viÖc lín, sè nh©n viªn kÕ to¸n l¹i tinh gi¶m nªn mét nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i ®¶m nhËn nhiÒu c«ng viÖc. Tuy vËy víi h×nh thøc kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ kÕ to¸n chi tiÕt thÎ song song ®· ®¸p øng yªu cÇu theo dâi th­êng xuyªn liªn tôc mét c¸ch tæng hîp t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c lo¹i vËt t­ cña XÝ nghiÖp. Víi h×nh thøc kÕ to¸n nµy viÖc kiÓm tra ®­îc nhanh chãng, thuËn tiÖn, kÞp thêi toµn bé th«ng tin kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp cho ban l·nh ®¹o vµ lµ c¬ së cho ban l·nh ®¹o cã c¸c quyÕt ®Þnh chØ ®¹o vµ kiÓm tra. Nãi chung c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp ®· vËn dông ®óng chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý cña XÝ nghiÖp. Nhê ®ã cã ®éi ngò kÕ to¸n lµnh nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n cao nªn ®· ph¸t huy ®­îc vai trß cña kÕ to¸n vµ lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nã ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp. Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn c«ng t¸c qu¶n lý h¹ch to¸n vËt liÖu cña XÝ nghiÖp vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi hiÖn nay. 2. Nh÷ng h¹n chÕ Trong ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng ngµy cµng ®­îc më réng, doanh thu ®­îc t¨ng lªn tÊt yÕu sÏ kÐo theo sù biÕn ®éng mét lo¹t c¸c yÕu tè kh¸c nh­: T×nh h×nh nhËp - xuÊt vËt liÖu sÏ diÔn ra th­êng xuyªn h¬n víi sè l­îng lín h¬n, c¸c kho¶n chi phÝ, nh©n c«ng, qu¶n lý doanh nghiÖp.... còng sÏ t¨ng thªm. Víi khèi l­îng c«ng viÖc kÕ to¸n ngµy cµng t¨ng lªn, nh­ vËy yªu cÇu ®Æt ra cÇn trang thiÕt bÞ hÖ thèng m¸y vi tÝnh cho bé phËn kÕ to¸n. VËy mµ cho tíi nay, bé phËn kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp vÉn lµm viÖc theo h×nh thøc thñ c«ng. §©y lµ ®iÒu mµ XÝ nghiÖp cÇn quan t©m, kh¾c phôc tr­íc tiªn. Lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, bªn c¹nh nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng XÝ nghiÖp cßn cã khèi l­îng t­¬ng ®èi lín, nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng mang tÝnh th­êng xuyªn, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra v× thÕ còng cã sù t¨ng gi¶m bÊt th­êng, nã kÐo theo sù biÕn ®éng lóc t¨ng lóc gi¶m vËt liÖu nhËp kho. Song XÝ nghiÖp In Hµ T©y l¹i ch­a lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®Ó dù tÝnh gi¶m gi¸ so víi gi¸ thÊp ( gi¸ thùc tÕ) cña hµng tån kho. VËt liÖu cña XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ mua ngoµi nh­ mùc in, giÊy in .... nh­ng do XÝ nghiÖp th­êng mua vËt t­ theo ®¬n gi¸ ®Æt hµng. §Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c sè l­îng vËt t­ nhËp kho vµ thanh to¸n c«ng nî víi ng­êi cung cÊp ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cÇn hoµn thiÖn h¬n hÖ thèng sæ s¸ch b»ng viÖc më thªm sæ nhËt ký mua hµng. 3. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y. Trong bèi c¶nh kinh tÕ - x· héi nh­ hiÖn nay, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ XÝ nghiÖp In Hµ T©y nãi riªng th× viÖc h¹ch to¸n qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÊt. Do ¶nh h­ëng cña c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan, còng nh­ c¸c ®¬n vÞ kh¸c c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp còng cã nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy vµ còng cßn cã mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc vµ hoµn thiÖn. Trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin ®· thu nhËp ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc tËp em xin ®­a ra mét vµi ý kiÕn sau ®©y huy väng ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y. XÝ nghiÖp In Hµ T©y lµ mét ®¬n vÞ cã m¸y mãc t­¬ng ®èi hiÖn ®¹i cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý t­¬ng ®èi quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra th­êng xuyªn, liªn tôc. Do vËy, ®Ó qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cÇn ph¶i ®­a hÖ thèng kÕ to¸n vµo m¸y vi tÝnh ®Ó thu ®­îc kÕt qu¶ nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n vµ c«ng viÖc tÝnh to¸n ®ì vÊt v¶ h¬n. Do gi¸ c¶ thÞ tr­êng nhiÒu biÕn ®éng kh¸ch hµng rÊt nh¹y c¶m víi thÞ tr­êng, nªn viÖc kh¶o s¸t vËt t­ hµng ho¸ lu«n lµ vÊn ®Ò nãng hæi cña kh¸ch hµng. V× vËy XÝ nghiÖp In Hµ T©y cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch vÒ dù phßng gi¶m gi¸ vËt liÖu tån kho, dù phßng gi¶m gi¸ vËt liÖu tån kho ®­îc ph¶n ¸nh qua TK 159 "dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho". Bªn nî: " Hoµn nhËp sè dù phßng gi¶m gi¸" Bªn cã: " LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho" Dù cã: " Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi kú" Khi ®ã lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho theo tr×nh tù sau: - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n tr­íc khi nhËp b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m, kÕ to¸n c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ gi¶m gi¸ hµng tån kho cña n¨m sau. X¸c ®Þnh vµ tÝnh gi¶m gi¸ ®Ó h¹ch to¸n vµo chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Nî TK 642: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 159 : dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau, kÕ to¸n tiÕn hµnh hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· nhËp cuèi n¨m tr­íc. Nî TK 159: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 721: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. - §ång thêi x¸c ®Þnh møc trÝch lËp dù phßng cho n¨m tiÕp theo Nî TK 642: chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 159: Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. KÕt luËn Trong bÊt kú mét giai ®o¹n nµo, h¹ch to¸n kÕ to¸n lu«n ®­îc coi lµ mét c«ng cô tæ chøc vµ qu¶n lý h÷u Ých nh»m mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tèt. NhÊt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ ®Êt n­íc ta ®ang chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng XHCN th× c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cµng ®Æc biÖt quan träng. Nã gióp nhµ n­íc qu¶n lý kinh tÕ tíi tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× kÕt qu¶ cña c«ng viÖc h¹ch to¸n, qu¶n lý vËt liÖu tèt hay kh«ng tèt sÏ quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y, ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn NguyÔn V¨n HËu vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n tµi vô XÝ nghiÖp In Hµ T©y. Em ®· t×m hiÓu vµ häc hái ®­îc nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n hiÖn hµnh mµ XÝ nghiÖp ®ang sö dông, c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu. Nhê ®ã ®· gióp em cñng cè ®­îc kiÕn thøc vµ hoµn thµnh chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Nh­ng do nhËn thøc cã h¹n vµ kiÕn thøc thùc tiÔn ch­a cã nªn nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cßn ch­a ®­îc ®Çy ®ñ vµ chän vÑn. V× vËy em rÊt mong ®­îc sù quan t©m chØ b¶o vµ nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó trong XÝ nghiÖp vµ b¹n bÌ ®Ó chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. En xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 3 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 3 2. C¸c chØ tiªu kinh tÕ quan träng mµ XÝ nghiÖp ®· ®¹t ®­îc trong 5 n¨m gÇn ®©y (1997 - 2001) 4 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp 5 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 6 5. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 8 5.1. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 8 5.2. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n 9 5.3. H×nh thøc kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 10 PhÇn II. Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ t×nh h×nh qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 12 I. HÖ thèng tæ chøc h¹ch to¸n tµi kho¶n ë C«ng ty 12 II. Tæ chøc h¹ch to¸n chøng tõ t¹i ®¬n vÞ 12 III. HÖ thèng tæ chøc sæ kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 13 IV. Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 13 1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu cña XÝ nghiÖp In Hµ T©y 13 2.Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu XÝ nghiÖp In Hµ T©y 13 3. C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 14 4. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 15 5. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp xuÊt t¹i XÝ nghiÖp In Hµ T©y 17 5.1. H¹ch to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 17 5.2.H¹ch to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 20 V. C«ng t¸c ph©n tÝch kinh tÕ vÒ t×nh h×nh cung øng sö dông vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt kinh doanh ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 32 VI. NhËn xÐt vÒ thùc tr¹ng h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 33 1. Nh÷ng ­u ®iÓm 34 2. Nh÷ng h¹n chÕ 35 3. Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ë XÝ nghiÖp In Hµ T©y 36 KÕt luËn 38

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Xí nghiệp In Hà Tây.DOC
Luận văn liên quan