Đề tài Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân (Qua khảo sát tại Công ty CP may Chiến Thắng)

MỤC LỤC Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3. Mục đích nghiên cứu 4. ý nghĩa của đề tài 4.1. Ý nghĩa khoa học 4.2. Ý nghĩa thực tiễn 5. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, khách thể nghiên cứu 5.1. Đối tượng nghiên cứu 5.2. Phạm vi nghiên cứu 5.3. Khách thể nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp chung 6.2. Phương pháp cụ thể 7. Giả thuyết và khung lý thuyết 7.1. Giả thuyết nghiên cứu 7.2. Khung lý thuyết Chương 1: Cơ sở lý luận 1.1. Các lý thuyết có liên quan 1.1.1. Lý thuyết phát triển bền vững 1.1.2. Quan điểm Mácxit về sức khoẻ 1.1.3. Lý thuyết xã hội học về lao động 1.1.4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải thiện điều kiện làm việc cho CN VCLĐ 1.2. Những khái niệm công cụ 1.2.1. Môi trường lao động 1.2.2. Điều kiện lao động 1.2.4. Vai trò công đoàn 1.2.5. Quan hệ xã hội chương 2: Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 2.1. Khái quát về công ty Cổ phần may Chiến Thắng 2.2. Đặc điểm lực lượng lao động và tổ chức sản xuất của Công ty 2.2.1. Đặc điểm lực lượng lao động 2.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 2.3. Điều kiện lao động tại công ty Cổ phần may Chiến Thắng 2.3.1. Môi trường lao động 2.3.2. Máy móc, thiết bị của Công ty 2.3.3. Hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong Công ty 2.3.4. Tình hình sức khoẻ của công nhân 2.4. Môi trường xã hội 2.5. Các hoạt động của Công đoàn Công ty với vấn đề cải thiện ĐKLĐ 2.5.1. Hệ thống tổ chức Công đoàn Công ty CP may Chiến Thắng 2.5.2. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức Công đoàn 2.5.3. Công tác bảo hộ lao động của Công đoàn Công ty 2.5.4. Các hoạt động của Công đoàn Công ty 2.6. Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện ĐKLĐ cho công nhân 2.6.1. Công đoàn tập hợp ý kiến phản ánh của công đoàn viên 2.6.2. Công đoàn đề xuất các ý kiến của công đoàn viên về ĐKLĐ. 2.6.3. Công đoàn đưa ra các phương án để giải quyết các yêu cầu, thắc mắc, kiến nghị NLĐ 2.6.4. Công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATLĐ-VSLĐ và chính sách, chế độ dành cho công nhân Kết luận 1. Kết luận. 2. Giải pháp. 3. Khuyến nghị. Tài liệu tham khảo Phụ lục 1 Phụ lục 2

pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2576 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân (Qua khảo sát tại Công ty CP may Chiến Thắng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVai trò của Công đoàn trong việc cải thiện điều kiện lao động cho công nhân (Qua khảo sát tại Công ty CP may Chiến Thắng).pdf
Luận văn liên quan