Đề tài Xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ

Lời mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài: + Kết quả thành công của Đại hội Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đường đúng đắn cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21. Để tăng nhanh tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới, Đảng ta chủ trương: “Tiếp tục mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng hoá thị trường, đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới.”. + Thị trường Mỹ là một trong những thị trường mang tính chất chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới. Đây là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, bên cạnh đó, Hiệp định thương mại Việt – Mỹ đã chính thức đi vào thực tiễn từ ngày 17/10/2001. Việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này chẳng những tạo điều kiện thuận lợi để nền kinh tế Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập mà còn góp phần gia tăng sự phát triển và nâng cao tính cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam. + Thị trường Mỹ là một thị trường lớn, đa dạng, tính cạnh tranh cao, luật lệ điều tiết nền ngoại thương Mỹ phức tạp, có những đặc thù riêng đòi hỏi phải có những nghiên cứu toàn diện và thị trường này còn rất mới đối với các doanh nghiệp của Việt Nam. + Mặt hàng thuỷ sản là một trong những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong số các mặt hàng đang xuất khẩu vào thị trường Mỹ. + Ngành thuỷ sản đang trong quá trình đầu tư để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch xuất khẩu đạt được năm 2001 là 1.760 triệu USD và đặt ra mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD vào năm 2005 trong đó kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 25 – 28% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Điều đó đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm ra những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: - Hệ thống hoá những vấn đề về xuất khẩu. - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ. - Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam vào thị trường Mỹ trong thời gian qua. - Đề xuất các giải pháp ở tầm vi mô và vĩ mô để đẩy mạnh hàng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ trong giai đoạn tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: a. Đối tượng nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến khả năng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ. b. Phạm vi nghiên cứu. - Nghiên cứu các cơ chế chính sách ảnh hưởng tới khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ - Nghiên cứu môi truờng xuất khẩu. - Nghiên cứu năng lực xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ. 4. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin và kết hợp với các phương pháp cụ thể như phương pháp phân tích thống kê, đánh giá tổng hợp, so sánh, phương pháp tham khảo tài liệu để luận giải, khái quát và phân tích theo mục đích của đề tài. 5. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu và kết luận, Đề tài chia làm 3 chương: Chương I : Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân Chương II: Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Mỹ thời gian qua. Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thuỷ sản việt nam sang thị trường Mỹ.

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2343 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü 1. ChiÕn l­îc xuÊt khÈu thuû s¶n cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2010 1.1 Quan ®iÓm ®Ò xuÊt chiÕn l­îc. - XuÊt khÈu thuû s¶n tiÕp tôc lµ mòi nhän trong ph¸t triÓn kinh tÕ thuû s¶n, gi÷ vai trß vµ vÞ trÝ quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. - XuÊt khÈu vµ chÕ biÕn xuÊt khÈu thuû s¶n ph¶i g¾n bã mËt thiÕt vµ trùc tiÕp víi nhau, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khai th¸c, nu«i trång thuû s¶n, trªn c¬ së c¬ cÊu hîp lý. - XuÊt khÈu thuû s¶n ph¶i chuyÓn sang kinh tÕ khai th¸c lao ®éng kü thuËt vµ c«ng nghÖ lµ chñ yÕu, ®æi míi c«ng nghÖ, kü thuËt vµ trang thiÕt bÞ. - CÇn ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n, ®µo t¹o vµ båi d­ìng nguån nh©n lùc. 1.2 Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn xuÊt khÈu thuû s¶n trong giai ®o¹n tíi. - Tõng b­íc ®­a ngµnh thuû s¶n trë thµnh ngµnh kinh tÕ mòi nhän trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. - Chó träng ph¸t triÓn nu«i trång thuû s¶n, ®æi míi ph­¬ng thøc khai th¸c h¶i s¶n. Tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn thay ®æi c¬ cÊu hµng thuû s¶n xuÊt khÈu. - N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, më réng vµ ®i tõng b­íc v÷ng ch¾c héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. - ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. - T¨ng c­êng c«ng t¸c b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n. Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vè ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. - §Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh, ®æi míi bé m¸y tæ chøc, s¾p xÕp l¹i c¸n bé ®Ó ®¸p øng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ yªu cÇu cña giai ®o¹n míi. 1.3 Môc tiªu ph¸t triÓn xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. 1.3.1 Môc tiªu ng¾n h¹n G¾n chÕ biÕn xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt nguyªn liÖu, t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho s¶n xuÊt quy m« lín, gi¶m gi¸ thµnh nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng t¹i c¸c khu vùc chÝnh trªn thÕ giíi, t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n ®¹t 2,25 tû ®Õn 2,3 tû USD vµo n¨m 2003, t¨ng 12–15% so víi n¨m 2002 vµ 3,5 tû USD vµo n¨m 2010. Khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn, phÊn ®Êu ®­a tû träng ngµnh thuû s¶n trong GDP lªn 2,5-3% vµ b¶o ®¶m tèc ®é t¨ng tæng s¶n l­îng b×nh qu©n cña ngµnh 4,5-5,1%. H¹n chÕ khai th¸c trong thêi kú 2000-2010, gi÷ møc t¨ng tõ 1,2-1,4 triÖu tÊn. T¨ng s¶n l­îng nu«i trång thuû s¶n tõ 10-13%/n¨m. Lao ®éng trùc tiÕp vµ phôc vô nghÒ c¸ t¨ng trung b×nh 2,65%/n¨m; 3,55 triÖu lao ®éng (n¨m 2002); 3,9 triÖu lao ®éng (n¨m 2005) vµ 4,4 triÖu lao ®éng n¨m 2010. Lao ®éng nu«i trång thuû s¶n, lao ®éng chÕ biÕn thuû s¶n t¨ng gÊp 2 lÇn. 1.3.2 Môc tiªu dµi h¹n - Kh«ng ngõng t¨ng phÇn ®ãng gãp cña ngµnh thuû s¶n vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc b»ng viÖc t¨ng c­êng xuÊt khÈu, gia t¨ng thu nhËp ngo¹i tÖ vµ n©ng cao vÞ thÕ cña thuû s¶n trªn tr­êng quèc tÕ, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n. - §­a ngµnh thuû s¶n trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ ®­îc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ víi khoa häc vµ kü thuËt tiªn tiÕn. - X©y dùng mét ngµnh thuû s¶n ®­îc qu¶n lý tèt, ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng. Kh«ng ngõng më réng thÞ tr­êng quèc tÕ. 1.4 §Þnh h­íng xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam sang Mü. C¨n cø vµo tiÒm n¨ng cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam vµ triÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü, chóng ta cã thÓ tin t­ëng kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng Mü cña thuû s¶n ViÖt Nam sÏ trë thµnh hiÖn thùc. S¶n phÈm thñy s¶n cña chóng ta cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tuy nhiªn, cÇn nç lùc kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i. Víi dung l­îng nhËp khÈu hµng thuû s¶n kho¶ng 10 tû USD/n¨m, Mü lµ thÞ tr­êng tiªu thô rÊt lín. ChØ cÇn chiÕm 5-6% gi¸ trÞ nhËp khÈu thuû s¶n cña Mü, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. NÕu cã nh÷ng b­íc tiÕp cËn vµ th©m nhËp thÝch hîp vµo thÞ tr­êng nµy th× dù b¸o kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü sÏ cã møc t¨ng tr­ëng kh¶ quan trong nh÷ng n¨m tíi. Sau khi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam–Mü ®· chÝnh thøc ®i vµo thùc tiÔn th× kim ng¹ch nhËp khÈu hµng thuû s¶n cña ViÖt Nam n¨m 2002 ®¹t trªn 655 triÖu USD; n¨m 2005 dù b¸o ®¹t 850 triÖu USD vµ ®¹t 1,3 tû USD vµo n¨m 2010, víi tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n trªn 15%/n¨m. Tuy nhiªn, mét khã kh¨n lín nhÊt cña ViÖt Nam trong xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü hiÖn nay ®ã lµ viÖc Tæng thèng Mü G.Bush ®· th«ng qua LuËt HR 2330, trong ®ã cã ®iÒu luËt sè SA 2000 quy ®Þnh FDA (Côc thùc phÈm vµ d­îc phÈm Mü). Theo quy ®Þnh cña LuËt nµy, c¸ tra vµ c¸ basa cña ViÖt Nam trong nhãm c¸ da tr¬n mang tªn “catfish” sÏ kh«ng ®­îc FDA cÊp phÐp nhËp khÈu. §iÒu nµy, cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn søc c¹nh tranh vµ uy tÝn cña thuû s¶n ViÖt Nam. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng Mü còng ®ßi hái ph¶i ®¸p øng c¸c quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ s¶n phÈm theo HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9000, tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña LuËt th­¬ng m¹i Mü vÒ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, vÒ nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ xuÊt xø s¶n phÈm còng nh­ quy ®Þnh kh¾t khe vÒ thêi h¹n giao hµng. Tõ ngµy 18/12/1997, Mü ®· ¸p dông tiªu chuÈn HACCP cho viÖc nhËp khÈu hµng thuû s¶n, ®iÒu nµy b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü ph¶i tæ chøc t¹o nguån thuû s¶n cã chÊt l­îng cao nÕu kh«ng sÏ kh«ng xuÊt khÈu ®­îc. Bªn c¹nh ®ã, Trung Quèc ®· chÝnh thøc trë thµnh thµnh viªn cña WTO víi nh÷ng lîi thÕ vÒ xuÊt khÈu hµng thuû s¶n còng g©y nhiÒu khã kh¨n cho chóng ta. MÆc dï, ph¶i ®èi phã víi nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc nãi trªn, nh­ng theo ®¸nh gi¸ th× kh¶ n¨ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng thuû s¶n ViÖt Nam lµ kh¸ lín vµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng Mü vÉn cßn xu h­íng t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn xuÊt khÈu 2001-2010, víi chñ tr­¬ng tiÕp tôc më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu theo h­íng ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i, ViÖt Nam coi Mü lµ thÞ tr­êng mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc vµ lµ thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng thuû s¶n ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü ­íc tÝnh sÏ chiÕm 25-28% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh vµo n¨m 2010. Vµ ®­a thÞ phÇn lªn 30-35% so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c cña thuû s¶n ViÖt Nam. Tãm l¹i, víi mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®óng ®¾n, ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam hoµn toµn cã thÓ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh­ n¨ng lùc c¹nh tranh, h¬n n÷a thÞ tr­êng Mü ®ang dÇn réng më víi søc tiªu thô rÊt lín. Hai yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan ®ã ®ñ ®Ó ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam cã nh÷ng triÓn väng tèt ®Ñp trong t­¬ng lai. 2. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü. 2. 1 TÇm vi m«. 2.1.1 Tæ chøc hÖ thèng th«ng tin ph¶n ¸nh kÞp thêi sù thay ®æi nhu cÇu, thÞ hiÕu. Cã mét c©u nãi r»ng “biÕt ng­êi biÕt ta, tr¨m trËn tr¨m th¾ng”. Ng­êi Mü ®· häc vµ ¸p dông rÊt nghiªm tóc m­u kÕ trªn, mét ph­¬ng tr©m cã gi¸ trÞ cho tÊt c¶ mäi nhµ kinh doanh muèn chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. Mü lµ quèc gia ph¸t triÓn m¹nh nhÊt thÕ giíi vÒ c«ng nghÖ th«ng tin, cã nh÷ng tËp ®oµn xuyªn quèc gia. Do ®ã, khi tham gia vµo thÞ tr­êng Mü, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t¸c cã thÓ hiÓu râ vÒ m×nh nhê th«ng tin b»ng nhiÒu nguån kh¸c nhau. Trong khi ®ã, viÖc kh«ng n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng Mü vÉn ®ang lµ trë ng¹i lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. Tr­íc khi xuÊt qu©n b­íc ch©n vµo thÞ tr­êng Mü th× ®iÒu cèt yÕu nhÊt lµ ph¶i t×m hiÓu vµ n¾m râ phong tôc, tËp qu¸n, luËt ph¸p, c¬ chÕ tæ chøc kinh doanh cña mét Hîp chñng quèc gåm 50 tiÓu bang lín nhá riªng biÖt. Mét sè c©u hái cÇn ph¶i ®­îc tr¶ lêi mét c¸ch chÝnh x¸c tr­íc khi b­íc ch©n vµo thÞ tr­êng Mü ®ã lµ: V× sao chÊt l­îng lµ yÕu tè hµng ®Çu trªn thÞ tr­êng Mü?. §èi t¸c nhËp khÈu nµo, c«ng ty, siªu thÞ b¸ch ho¸ nµo lµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng?. Nhu cÇu cña thÞ tr­êng Mü vÒ mÆt hµng nµy nh­ thÕ nµo? §©u lµ nhu cÇu thùc sù vµ ®©u lµ nhu cÇu gi¶ t¹o?. Vµ nhu cÇu ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng ®­îc hay kh«ng?. ¶nh h­ëng cña luËt ph¸p Mü nh­ thÕ nµo ®Õn nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp sÏ lµm khi tiÒn hµnh xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü?. T×nh h×nh c¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ tiÒm Èn nh­ thÕ nµo?… ChÝnh v× vËy, ®Ó cã thÓ x©y dùng ®­îc hÖ thèng th«ng tin nµy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn ph¶i cã sù liªn kÕt, hç trî, khai th¸c th«ng tin cña c¸c c«ng ty b¸n lÎ trªn thÞ tr­êng Mü, nhanh chãng tiÕp cËn víi ph­¬ng thøc th­¬ng m¹i ®iÖn tö (e-commerce) th«ng qua viÖc ®­a vµo vµ sö dông hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin, ®Æc biÖt lµ Internet, ®Ó gióp doanh nghiÖp thu thËp, dù b¸o th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nhanh chãng vµ cã ®é chÝnh x¸c cao. Th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng hç trî cña ChÝnh phñ vµ cña c¸c trung t©m t­ vÊn, trung t©m ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng, tæ chøc tham quan, tham dù héi chî hµng thuû s¶n… c¸c doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng t×m hiÓu n¾m b¾t th«ng tin vÒ, nh÷ng th«ng tin ph¶n håi tõ thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp còng nh­ nh÷ng bÊt cËp ®Ó cïng th¸o gì. 2.1.2 Hoµn thiÖn c«ng t¸c thu mua, t¹o nguån hµng cho xuÊt khÈu. N©ng cao hiÖu qu¶ thu mua t¹o nguån hµng ®èi víi xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng b¶o ®¶m sù thµnh c«ng cña c«ng t¸c xuÊt khÈu. ViÖc t¹o nguån hµng tèt, chÊt l­îng cao, gi¸ rÎ, giao hµng nhanh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu thuËn lîi, ®¶m b¶o uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Trong thu mua hµng, vÊn ®Ò lùa chän nguån hµng rÊt quan träng v× qua ®©y nã ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu. Do ®ã, ®Ó lùa chän nguån hµng phï hîp, doanh nghiÖp ViÖt Nam nªn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña m×nh, thÞ tr­êng vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. CÇn l­u ý r»ng, trong kinh doanh, ng­êi Mü cã mét ®Æc ®IÓm lµ: ®Çu tiªn hä ®Æt hµng víi khèi l­îng nhá ®Ó th¨m dß dung l­îng thÞ tr­êng, nÕu dung l­îng thÞ tr­êng tiªu thô lín hä sÏ ®Æt hµng víi sè l­îng lín, vµ doanh nghiÖp cã thÓ t¹o ®­îc nguån hµng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh«ng?. Cã 3 nguån hµng chÝnh nªn khai th¸c nh­ sau: Nguån hµng do liªn doanh liªn kÕt; Nguån hµng thu mua qua c¸c ®¹i lý; Nguån ë c¸c c«ng ty, c¸c c¬ së s¶n xuÊt chÕ biÕn. Trong ®ã, nguån hµng ë c¸c c«ng ty, c¸c c¬ së s¶n xuÊt- chÕ biÕn lµ nguån hµng c¬ b¶n, b¶o ®¶m vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Tuy nhiªn, gi¸ c¶ thÞ tr­êng th­êng cao h¬n c¸c nguån hµng ®¹i lý vµ viÖc ký kÕt hîp ®ång mua hµng th­êng g¾n víi nhiÒu ®iÒu kiÖn do phÝa nguån hµng ®­a ra. V× thÕ, nguån hµng nµy chØ phï hîp víi nh÷ng hîp ®ång cã khèi l­îng lín, thêi gian giao hµng dµi. Nguån hµng thu mua qua c¸c ®¹i lý cã ®Æc ®iÓm lµ c¬ ®éng, phï hîp víi viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång cã l« hµng nhá. Nguån hµng nµy th­êng ®­îc ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, thêi h¹n giao hµng, gi¸ c¶ t­¬ng ®èi rÎ. Tuy nhiªn, th­êng kh«ng æn ®Þnh, mang tÝnh manh món, nhá lÎ. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc chñ ®éng khai th¸c c¸c nguån hµng cã tû lÖ chÕ biÕn cao, ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, chÊt l­îng th× doanh nghiÖp cÇn x©y dùng thªm c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra nguån hµng xuÊt khÈu dåi dµo, tËp trung, cã chÊt l­îng cao. §ång thêi, còng cÇn cã thªm nhiÒu chÝnh s¸ch, ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ chÕ biÕn s¶n xuÊt mét c¸ch tho¶ ®¸ng. §Ó n©ng cao c«ng t¸c t¹o nguån hµng, c¸c doanh nghiÖp cÇn chó träng mét sè vÊn ®Ò sau: Lùa chän nguån hµng hîp lý, cã kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt, ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký. ThiÕt lËp m¹ng l­íi thu mua hµng c¬ ®éng, thuËn tiÖn, ®ång thêi bè trÝ c¸c kho mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt cho c«ng t¸c thu mua. §Æc biÖt cÇn bæ sung thªm ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c¸c thiÕt bÞ nhµ kho, kiÓm nghiÖm hµng ho¸. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kiÓm nghiÖm chÊt l­îng hµng ho¸. N©ng cao nghiÖp vô cña c¸n bé lµm c«ng t¸c thu mua. Gi¶m tæn thÊt trong kh©u thu ho¹ch. 2.1.3 T¨ng c­êng ®Çu t­ cho kh©u chÕ biÕn. §Ó n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸ vµ tõ ®ã t¹o thªm søc c¹nh tranh, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp cÇn c¶i tiÕn, ®Çu t­ c«ng nghÖ chÕ biÕn cho phï hîp víi nguån nguyªn liÖu vµ yªu cÇu vÒ s¶n phÈm cña thÞ tr­êng Mü. Doanh nghiÖp cÇn lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ ®æi míi c«ng nghÖ chÕ biÕn: vÒ thêi gian thùc hiÖn, lo¹i h×nh c«ng nghÖ ®Þnh chän, c«ng suÊt dù kiÕn cña m¸y mãc, møc ®Çu t­ vµ nguån vèn ®Çu t­…Lùa chän c«ng nghÖ còng ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi ®Æc ®iÓm vïng nguyªn liÖu, tuú theo lµ vïng nu«i trång hay vïng ®¸nh b¾t. C¸c doanh nghiÖp cÇn huy ®éng tèi ®a nguån vèn tù cã ®Ó mua s¾m, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ, mÆt b»ng nhµ x­ëng, vµ tiÕp ®Õn lµ cã thÓ ®Ò nghÞ vay tÝn dông hoÆc kªu gäi ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. Cã chiÕn l­îc ®Ó ®Çu t­ x©y dùng tiªu chuÈn s¶n phÈm thuû s¶n cña doanh nghiÖp phï hîp víi tiªu chuÈn HACCP, GMP; ®¶m b¶o s¶n phÈm thuû s¶n ®¹t tiªu chuÈn vÖ sinh, an toµn thùc phÈm. Liªn doanh ®Çu t­ víi n­íc ngoµi s¶n xuÊt hµng thuû s¶n d­íi nh·n hiÖu cña c¸c c«ng ty ®· cã s½n hÖ thèng kªnh tiªu thô t¹i thÞ tr­êng Mü. C«ng nghÖ bao b× còng cÇn ®­îc chó träng sao cho võa ®¶m b¶o vÖ sinh, võa hÊp dÉn kh¸ch hµng vµ gãp phÇn t¹o lËp th­¬ng hiÖu. 2.1.4 TËp trung n©ng cao chÊt l­îng hµng thuû s¶n. Mü lµ mét thÞ tr­êng khã tÝnh nhÊt thÕ giíi trong viÖc nhËp khÈu hµng thuû s¶n. ChÊt l­îng lµ yÕu tè hµng ®Çu trªn thÞ tr­êng Mü. ViÖc ®¶m b¶o an toµn thùc phÈm lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn ®Ó hµng thuû s¶n cã thÓ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m n©ng cao chÊt l­îng hµng thuû s¶n theo yªu cÇu cña thÞ tr­êng Mü. Muèn vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: a). N©ng cao chÊt l­îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. CÇn kh¼ng ®Þnh r»ng: chÊt l­îng, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ tr×nh ®é tiÕp thÞ lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn søc c¹nh tranh cña hµng thuû s¶n vµ c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam. Trong nh÷ng n¨m tíi, ®Ó ®¶m b¶o hµng ho¸ ®ñ chÊt l­îng xuÊt khÈu cÇn thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p. N©ng cao chÊt l­îng nguyªn liÖu chÕ biÕn: C¸c doanh nghiÖp nªn x©y dùng cho m×nh mét nguån nguyªn liÖu æn ®Þnh b»ng c¸ch ký hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm víi ng­êi nu«i trång, gióp ®ì ng­ d©n vÒ kü thuËt nu«i trång, vÒ gièng. CÇn cã nh÷ng ho¹t ®éng ®Ó phæ biÕn kü thuËt xö lý, b¶o qu¶n nguyªn liÖu sau thu thu ho¹ch ®èi víi ng­ d©n. §©y lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng ®­îc nguyªn liÖu, cã thÓ kiÓm so¸t ®­îc chÊt l­îng cña nguån nguyªn liÖu bëi chÊt l­îng nguyªn liÖu lµ c¬ së ®Çu tiªn vµ kh«ng thÓ thiÕu ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. PhÊn ®Êu s¶n xuÊt nguyªn liÖu néi ®Þa ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng. N©ng cao tû lÖ sö dông nguyªn liÖu trong n­íc, t¨ng tû lÖ néi ®Þa trong c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n phÈm ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®­îc h­ëng ­u ®·i vÒ thuÕ quan. §Çu t­ thiÕt bÞ m¸y mãc, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, ®ång bé. ¸p dông c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. CÇn n©ng cao tû träng hµng chÕ biÕn: Hµng thuû s¶n chÕ biÕn xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü, nÕu t¨ng ®­îc tû träng th× ch¼ng nh÷ng thu ®­îc nhiÒu ngo¹i tÖ h¬n, sö dông nh©n c«ng rÎ, khai th¸c lîi thÕ vÒ thuÕ nhËp khÈu mµ cßn cho phÐp b¶o qu¶n chÊt l­îng tèt h¬n, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song song víi c¸c thay ®æi vÒ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, cÇn ph¶i n©ng cao ý thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña mçi c«ng nh©n, mçi c¸n bé. Ph¶i cã ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ®èi víi mäi c¸ nh©n trong doanh nghiÖp vÒ yªu cÇu vµ lîi Ých cña viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm còng nh­ vÒ vai trß cña mçi ng­êi trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §ång thêi, ®µo t¹o cho c«ng nh©n c¸c kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn. §èi víi c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng, cÇn ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó hä thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ tõ nhËp nguyªn liÖu- qu¸ tr×nh chÕ biÕn- s¶n phÈm nghiÖm thu. b).X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn quèc tÕ. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng yÕu kÐm vÒ tr×nh ®é vµ thiÕu ®iÒu kiÖn trang bÞ kiÓm nghiÖm ®o l­êng ®Ó kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm thuû s¶n xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp cÇn ®Çu t­ x©y dùng phßng thÝ nghiÖm t¹i nhµ m¸y cã kh¶ n¨ng kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm thuû s¶n tr­íc khi xuÊt khÈu, tr¸nh t×nh tr¹ng chØ nghiÖm thu ®¸nh gi¸ theo c¶m nhËn vµ kinh nghiÖm. Nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng khi xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ tr­êng Mü, tõng doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Çu t­ cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng hµng ho¸ b¾t ®Çu tõ nhËp nguyªn liÖu - quy tr×nh s¶n xuÊt – s¶n phÈm nghiÖm thu. Tham gia hÖ thèng tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000, tiªu chuÈn nµy ®Ò cËp ®Õn c¸c yÕu tè chÝnh trong qu¶n lý chÊt l­îng nh­: chÝnh s¸ch chØ ®¹o vÒ chÊt l­îng; nghiªn cøu thÞ tr­êng; thiÕt kÕ triÓn khai s¶n phÈm; qu¸ tr×nh cung øng, bao gãi, ph©n phèi, xem xÐt ®¸nh gi¸ néi bé, dÞch vô sau khi b¸n hµng; kiÓm so¸t tµi liÖu, ®µo t¹o. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam phÇn lín lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt, kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm khi ®¨ng ký s¶n phÈm theo ISO 9000- ISO 9002 hay HACCP. Do ®ã, cÇn cã sù gióp ®ì, khuyÕn khÝch ®Ó c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®­îc hÖ thèng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn chÊt l­îng quèc tÕ nh­ ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp ®· ®­îc nhËn chøng chØ ISO 9000, HACCP hoÆc gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt Nam. Nh­ng dï thÕ nµo, th× c¸c doanh nghiÖp còng cÇn chñ ®éng ph¸t huy néi lùc lµ chÝnh. 2.1.5 §¨ng ký b¶o hé nh·n hiÖu th­¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm Nh·n hiÖu hµng ho¸ hay nh·n hiÖu th­¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn quan träng ®Ó cã thÓ héi nhËp vµo nÒn th­¬ng m¹i thÕ giíi. §èi víi thÞ tr­êng Mü, cã nh·n hiÖu vÉn ch­a ®ñ mµ ®ã ph¶i lµ nh·n hiÖu næi tiÕng th× míi cã gi¸ trÞ th­¬ng m¹i. §ã chÝnh lµ lý do gi¶i thÝch t¹i sao trong c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i song ph­¬ng mµ Mü ký kÕt víi c¸c n­íc th× nh·n hiÖu hµng ho¸ lu«n lµ mét ch­¬ng quan träng cña hiÖp ®Þnh. §èi víi s¶n phÈm thuû s¶n ViÖt Nam, tuy ®· xuÊt khÈu sang Mü lµ 655 triÖu USD n¨m 2002 vµ cã kho¶ng h¬n 100 doanh nghiÖp xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü nh­ng nh÷ng nh·n hiÖu næi tiÕng chØ tiÕp cËn víi nhµ nhËp khÈu. Hµng b¸n lÎ ch­a ®Õn tay ng­êi tiªu dïng. Cã mét kinh nghiÖm quý b¸u trong thêi gian võa qua ®ã lµ tr­êng hîp xuÊt khÈu c¸ basa ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü: MÆt hµng c¸ basa ViÖt Nam nhanh chãng chiÕm thÞ phÇn lín ë Mü, nh­ng khi bÞ c¸c tËp ®oµn c¹nh tranh ph¶n c«ng, vËn ®éng hµnh lang khiÕn Quèc héi Mü ra quyÕt ®Þnh cÊm nhËp c¸ basa ViÖt Nam th× ngay lËp tøc bÞ ®iªu ®øng. Vµ ®Õn khi Bé th­¬ng m¹i Mü ra quyÕt ®Þnh ®¸nh thuÕ cao h¬n ®èi víi mÆt hµng c¸ tra vµ c¸ basa cña ta th× kh¶ n¨ng xuÊt khÈu mÆt hµng nµy sang thÞ tr­êng Mü sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §iÒu ®ã còng nãi lªn r»ng, chóng ta muèn xuÊt khÈu thµnh c«ng sang Mü th× ph¶i hiÓu luËt ch¬i cña Mü. Do ®ã, ®Ó c¹nh tranh thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng Mü còng nh­ lµ ®Ó tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra do viÖc tranh chÊp nh·n hiÖu hµng ho¸ nh­ sù kiÖn “c¸ tra, c¸ basa” võa qua. Tr­íc khi xuÊt khÈu hµng thuû s¶n sang thÞ tr­êng Mü th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký th­¬ng hiÖu hµng ho¸ víi Côc qu¶n lý d­îc phÈm vµ thùc phÈm Mü (FDA) theo ®óng hiÖp ­íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. ViÖc lµm nµy rÊt cÇn thiÕt vµ c¸c doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh ngay v× nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc mµ nã ®em l¹i. Trong c«ng t¸c giíi thiÖu s¶n phÈm víi kh¸ch hµng, trong thêi ®¹i Internet hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp cÇn thÊy ®­îc nh÷ng øng dông quan träng cña c«ng nghÖ truyÒn sè liÖu qua hÖ thèng Internet toµn cÇu ®Ó truyÒn th«ng tin tíi kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp cÇn giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua viÖc thiÕt kÕ c¸c trang Web vµ ph¸t trªn c¸c m¹ng Internet lín cña Mü ngay trªn ®Êt Mü. V× nh­ vËy, c¸c ®èi t¸c Mü míi cã thÓ truy cËp nhanh chãng ®­îc vµ cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c nguån hµng xuÊt khÈu tõ c¸c n­íc kh¸c. 2.1.6 T¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt víi môc tiªu t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng Mü. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung cßn nhá bÐ vÒ quy m« s¶n xuÊt, vèn kinh doanh, kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ. Trong khi ®ã, thÞ tr­êng Mü rÊt réng lín, phøc t¹p, tÝnh c¹nh tranh cao víi nhiÒu lo¹i c«ng ty tõ nhá ®Õn rÊt lín, míi thµnh lËp hay ®· tån t¹i h¬n 100 n¨m. M«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt, yªu cÇu chÊt l­îng hµng ho¸ cao, ®¬n ®Æt hµng lín, ®ßi hái giao hµng ®óng h¹n trong mét kho¶ng thêi gian eo hÑp… tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã sÏ t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn t¨ng c­êng phèi hîp, céng t¸c víi nhau ®Ó cã thÓ ®¸p øng c¸c ®ßi hái cña thÞ tr­êng nh»m duy tr×, cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn cña mçi doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña toµn thÓ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ tr­êng Mü, t¹o nªn søc m¹nh tæng hîp. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp còng nªn tiÕn hµnh liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi tõ ®ã h×nh thµnh nªn mét bé phËn c¸c doanh nghiÖp liªn doanh cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi víi nh÷ng thÕ m¹nh vÒ c«ng nghÖ vµ vèn ®Çu t­, cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i s¶n phÈm còng nh­ viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong viÖc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng vÒ s¶n phÈm thuû s¶n trªn thÞ tr­êng Mü. Ngµnh thuû s¶n tÝch cùc tham gia c¸c hiÖp héi thuû s¶n trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi t¹o thªm thuËn lîi trong viÖc xuÊt khÈu thuû s¶n, tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ chÌn Ðp mét c¸ch phi lý cña mét sè thÞ tr­êng lín. Mét kinh nghiÖm cho thÊy r»ng, mçi doanh nghiÖp chØ cè g¾ng t¹o dùng mét h×nh ¶nh riªng cho m×nh th× ch­a ®ñ, bëi v× nÕu cø m¹nh ai ng­êi Êy ch¹y th× c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tõ n­íc ngoµi sÏ tËp trung tÈy chay hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ra khái thÞ tr­êng. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn liªn kÕt víi nhau, mét mÆt nh»m t¨ng c­êng hîp lùc, mÆt kh¸c ®Ó g©y Ên t­îng, thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng Mü. 2.1.7 Ph¸t triÓn m¹ng l­íi ph©n phèi trªn thÞ tr­êng Mü. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu hiÖn nay ë c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cho thÊy hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu thiÕu c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó lµm c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i. §ã lµ: thiÕu th«ng tin th­¬ng m¹i vµ t×nh b¸o kinh doanh, thiÕu nguån nh©n lùc cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, thiÕu nguån lùc tµi chÝnh vµ vËt chÊt, thiÕu m¹ng l­íi b¸n hµng vµ c¸c quan hÖ… HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Òu kh«ng cã chiÕn l­îc Marketing xuÊt khÈu hoÆc nÕu cã th× nh÷ng chiÕn l­îc ®ã còng kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®Çy ®ñ vµ ch­a cã hiÖu qu¶ cao. V× vËy, trong thêi gian tíi c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch Marketing hoµn chØnh vµ theo mét vßng trßn khÐp kÝn tõ nghiªn cøu thÞ tr­êng, x©y dùng c¸c chiÕn l­îc gi¸, ph©n phèi, qu¶ng c¸o…®Õn kh©u ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Mét thùc tÕ lµ trong h¬n 100 doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu trùc tiÕp hµng thñy s¶n sang thÞ tr­êng th× sè l­îng c¸c doanh nghiÖp cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü phÇn lín lµ ch­a cã. ChÝnh v× vËy, ®Ó ®Èy m¹nh kh¶ n¨ng th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü, nhÊt lµ sau HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Mü ®· cã hiÖu lùc, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i më c¸c ®¹i lý ®¨ng ký kinh doanh ë tiÓu bang n¬i cã cöa khÈu nhËp hµng. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o hµng ho¸ ViÖt Nam khi nhËp khÈu vµo Mü ®­îc th«ng quan nhanh, nh­ thÕ víi cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ giao hµng ®óng thêi h¹n cña c¸c ®èi t¸c Mü. Mét vÊn ®Ò quan träng n÷a, ®ã lµ: vÒ l©u dµi, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn më réng m¹ng l­íi tiªu thô thuû s¶n t¹i thÞ tr­êng Mü ®Ó t¹o thÕ ®øng v÷ng ch¾c cho thuû s¶n ViÖt Nam, nh»m chèng chäi víi nh÷ng m­u mÑo c¹nh tranh phøc t¹p vµ tinh vi cña c¸c ®¹i gia n­íc ngoµi. §Ó cã thÓ më réng m¹ng l­íi tiªu thô trªn thÞ tr­êng Mü, ta cã thÓ tËn dông lùc l­îng ViÖt kiÒu t¹i Mü. HiÖn nay, sè l­îng bµ con ViÖt Nam ®ang sèng vµ lµm viÖc t¹i Mü kh¸ ®«ng ®¶o. Víi tr×nh ®é khoa häc cao do ®­îc tiÕp xóc víi nÒn khoa häc hiÖn ®¹i, céng víi sù am hiÓu vÒ luËt ph¸p Mü th× ®©y sÏ lµ mét nguån lùc ®¸ng kÓ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam chó ý thu hót vµ tËn dông trong viÖc hîp t¸c kinh doanh hoÆc sö dông lµm m«i giíi, trung gian víi c¸c ®èi t¸c Mü. §ång thêi, víi sè l­îng trªn 2 triÖu ng­êi, lùc l­îng ViÖt kiÒu còng sÏ lµ mét thÞ tr­êng tiªu thô ®¸ng kÓ hµng ho¸ ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Mü vµ qua ®ã, gi¸n tiÕp qu¶ng b¸ hµng thuû s¶n ViÖt Nam. Nh­ vËy, lùc l­îng ViÖt kiÒu ë Mü ®ang vµ sÏ trë thµnh nh÷ng ®èi t¸c quan träng cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam – nh÷ng ng­êi muèn xuÊt khÈu hµng thuû s¶n sang Mü trong giai ®o¹n ®Çu míi x©m nhËp thÞ tr­êng. Do ®ã, ®Ó ph¸t huy vµi trß cña lùc l­îng nµy, c¸c doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng trong viÖc t×m kiÕm, hîp t¸c, ®ång thêi ph¶i cã ®èi s¸ch phï hîp ®Ó ­u ®·i, kªu gäi vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hîp t¸c kinh doanh, quay vÒ ®ãng gãp phôc vô quª h­¬ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng cÇn x©y dùng quan hÖ víi c¸c nhµ ph©n phèi ë Mü v× ®©y lµ thÞ tr­êng cã ph©n cÊp b¸n bu«n, b¸n lÎ…râ rµng. Do ®ã, n¾m ch¾c ®­îc m¹ng l­íi ph©n phèi hµng vµ cã quan hÖ tèt víi c¸c nhµ ph©n phèi sÏ lµ ­u thÕ rÊt quan träng. §iÒu nµy, cã hiÖu qu¶ kh«ng kÐm so víi viÖc thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü. V× nÕu lµm ¨n tèt th× chÝnh nh÷ng b¹n hµng, nhµ ph©n phèi Mü sÏ lµ ch©n rÕt tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp cña ta th©m nhËp vµo thÞ tr­êng réng lín nµy. 2.1.8 Hoµn thiÖn ph­¬ng thøc xuÊt khÈu hµng thuû s¶n. Thùc tr¹ng cho thÊy, gÇn nh­ 100% c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam xuÊt khÈu theo gi¸ FOB sang thÞ tr­êng Mü, cho nªn toµn bé viÖc giao hµng cho kh¸ch hµng lµ t¹i ViÖt Nam, toµn bé ho¹t ®éng ph©n phèi b¸n hµng ë thÞ tr­êng Mü lµ do ®èi t¸c n¾m gi÷. XuÊt khÈu thuÇn tuý nh­ vËy vÒ l©u dµi khã duy tr× vµ ph¸t triÓn ®­îc mét c¸ch bÒn v÷ng. CÇn ph¶i hoµn thiÖn ph­¬ng thøc xuÊt khÈu theo h­íng tõng b­íc tiÕn tíi xuÊt khÈu trùc tiÕp, ph©n phèi trùc tiÕp t¹i thÞ tr­êng Mü. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vµ n¾m v÷ng hÖ thèng ph©n phèi hµng thuû s¶n trªn thÞ tr­êng Mü, häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c n­íc xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ tr­êng Mü. Bªn c¹nh ®ã, cÇn cã sù tµi trî mét phÇn cña Nhµ n­íc, HiÖp héi chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n x©y dùng hoÆc thuª m­ín l©u dµi kho b·i ë thÞ tr­êng Mü ®Ó tæ chøc tham gia b¸n bu«n. CÇn tËn dông ®«ng ®¶o ®éi ngò ng­êi ViÖt kiÒu, Hoa kiÒu ®Ó ®­a hµng thuû s¶n cña ta vµo thÞ tr­êng Mü. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ, võa qua Mü lu«n viÖn nh÷ng lý do kh«ng x¸c ®¸ng ®Ó kiÖn c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ( tiªu biÓu lµ vô c¸ tra, c¸ basa s¾p tíi lµ s¶n phÈm t«m). Nªn ch¨ng chóng ta cÇn ¸p dông triÖt ®Ó ph­¬ng ph¸p hµng ®æi hµng song song víi xuÊt khÈu trùc tiÕp? HoÆc chóng ta mua c«ng nghÖ vµ con gièng cña Mü ®Ó chÕ biÕn thuû s¶n víi ®iÒu kiÖn xuÊt sang Mü vµ cho Mü kiÓm tra hµng tr­íc khi niªm phong? Lµm nh­ thÕ chóng ta cã thÓ h¹n chÕ ®­îc sù kiÖn tông v« cí tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp Mü ®­a ra. VÊn ®Ò nµy còng cÇn cã sù hç trî rÊt lín tõ phÝa ChÝnh phñ. 2.1.9 Ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña HiÖp héi thuû s¶n ViÖt Nam. HiÖp héi thuû s¶n ViÖt Nam, víi t­ c¸ch lµ mét tæ chøc ®¹i diÖn cho c¸c doanh nghiÖp trong toµn ngµnh, cÇn ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng gãp phÇn tõng b­íc kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm hiÖn nay cña ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam, nªn cè g¾ng t¹o lËp thÞ tr­êng néi bé lµnh m¹nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp cïng nhau ph¸t triÓn, cïng liªn kÕt hîp t¸c ®èi phã víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi, hç trî lÉn nhau trong kinh doanh, ®Ó t¹o nªn mét søc m¹nh tæng hîp, tr¸nh t×nh tr¹ng m¹nh ai nÊy lo, tranh giµnh thÞ phÇn lÉn nhau…HiÖp héi ph¶i thÓ hiÖn ®­îc tiÕng nãi chung cña c¸c doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh víi Nhµ n­íc tiÕn tr×nh ho¹t ®éng, nguyÖn väng, nh÷ng kiÕn nghÞ vµ chÝnh s¸ch cÇn thiÕt ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü. MÆt kh¸c, hiÖp héi cÇn tÝch cùc cïng c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn ngµnh thuû s¶n ®Ó trao ®æi th«ng tin, t¹o tiÕng nãi riªng vµ nh÷ng ¶nh h­ëng cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. 2.1.10 Tæ chøc nghiªn cøu vµ n¾m v÷ng hÖ thèng luËt ph¸p hiÖn hµnh cña Mü. §Ó th©m nhËp thµnh c«ng thÞ tr­êng Mü, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ tr­êng, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng vµ ®¶m b¶o s¶n phÈm cã søc c¹nh tranh vÒ mäi mÆt mµ ®iÒu quan träng kh«ng kÐm lµ ph¶i th«ng th¹o hÖ thèng luËt ph¸p cña Mü, n¾m ®­îc hÖ thèng qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ hÖ thèng b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc cña Mü. Së dÜ nh­ vËy lµ v×: hÖ thèng ph¸p luËt cña Mü v« cïng r¾c rèi, phøc t¹p vµ chÆt chÏ. Mçi bang cã mét hÖ thèng luËt ph¸p riªng ®Æt trong hÖ thèng luËt cña liªn bang, kh«ng thÓ tuú tiÖn ¸p dông quy ®Þnh cña bang nµy ë mét bang kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, Mü l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh vÒ b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc hÕt søc kh¾t khe vµ r¾c rèi. V× nh÷ng nguyªn nh©n ®ã, mµ c¸c c¸n bé trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cÇn ph¶i t×m hiÓu râ vµ ®Çy ®ñ hÖ thèng ph¸p luËt cña Mü liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh nh­ c¸c thñ tôc H¶i quan, biÓu thuÕ quan nhËp khÈu, luËt tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm, luËt chèng ph¸ gi¸, vÊn ®Ò b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ, vÊn ®Ò ghi xuÊt xø hµng ho¸ hay lËp ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i…TÊt c¶ ®Òu cã nh÷ng quy ®Þnh riªng rÊt nghiªm ngÆt vµ buéc ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ. Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c nguån th«ng tin kh¸c nhau ®Ó cËp nhËt c¸c quy ®Þnh luËt ph¸p cña Mü chi phèi c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña m×nh. Ch¼ng h¹n nh­ th«ng qua c¸c ®èi t¸c Mü: yªu cÇu hä cung cÊp c¸c quy ®Þnh vÒ ®ãng gãi, vÒ quy c¸ch phÈm chÊt ®èi víi s¶n phÈm…Ngoµi ra, doanh nghiÖp còng cã thÓ t×m hiÓu th«ng qua c¸c tæ chøc nh­ Bé thuû s¶n, Bé th­¬ng m¹i, Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, HiÖp héi chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam (VASEP), c¸c nhµ m«i giíi H¶i quan Mü, c¬ quan th­¬ng m¹i Mü t¹i ViÖt Nam… C¸c doanh nghiÖp thuû s¶n nÕu ®· cã quan hÖ lµm ¨n l©u dµi vµ æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng Mü, th× doanh nghiÖp nªn lËp v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Mü ®Ó cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ nh÷ng biÕn ®æi, ®iÒu chØnh trong quy ®Þnh H¶i quan, biÓu thuÕ, h¹n ng¹ch, chÕ ®é ­u ®·i, c¸c mÆt hµng cÊm vµ miÔn thuÕ… Tuy nhiªn, khi lËp mét v¨n phßng ®¹i diÖn nh­ vËy th× doanh nghiÖp ph¶i hÕt søc chó ý tíi vÊn ®Ò “LuËt tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm”. Bëi v×, theo quy ®Þnh cña Mü th× mét nhµ s¶n xuÊt hay xuÊt khÈu n­íc ngoµi chØ ph¶i ra hÇu toµ nÕu cã “mèi liªn hÖ tèi thiÓu” nµo ®ã ®èi víi tiÓu bang n¬i vô kiÖn bÞ khëi tè. NÕu mét c«ng ty n­íc ngoµi kh«ng cã mèi liªn hÖ ®Çy ®ñ víi tiÓu bang th× Toµ ¸n tiÓu bang kh«ng cã quyÒn b¾t hä ra hÇu toµ vÒ c¸c vô kiÖn cã liªn quan tíi tr¸ch nhiÖm s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy, theo kinh nghiÖm cña c¸c nhµ xuÊt khÈu vµo Mü th× tèt nhÊt lµ doanh nghiÖp sö dông luËt s­ vµ c¸c dÞch vô t­ vÊn vÒ ph¸p luËt. ViÖc sö dông c¸c dÞch vô t­ vÊn vÒ ph¸p luËt l¹i cµng cã ý nghÜa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuû s¶n ViÖt Nam bëi v× chóng ta míi th©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü. C¸c v¨n phßng t­ vÊn sÏ ®­a ra cho ta nh÷ng lêi khuyªn, nh÷ng h­íng dÉn bæ Ých gióp ta cã ®­îc c¸c c©n nh¾c vµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kh«ng nh÷ng tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro vÒ ph¸p luËt mµ cßn cã thÓ lîi dông ®­îc nh÷ng ­u ®·i trong luËt ph¸p Mü. 2.1.11 N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc b»ng c¸ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i . Kinh nghiÖm cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho thÊy, c«ng t¸c ®µo t¹o lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mét ®Êt n­íc nãi chung vµ mét doanh nghiÖp nãi riªng. Ngµy nay, nh©n tè nµy l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ tri thøc ®ang h×nh thµnh vµ ¶nh h­ëng s©u réng trong t­ duy qu¶n lý, t­ duy kinh tÕ vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý kinh doanh. Con ng­êi lµ chñ thÓ cña mäi hµnh ®éng cho nªn nã cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®¹o t¹o l¹i nguån nh©n lùc, coi ®©y lµ mét nhiÖm vô mang tÝnh chÊt chiÕn l­îc c¶ vÒ tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi. NhÊt lµ hiÖn nay, t¹i thÞ tr­êng Mü, c¸c ph­¬ng thøc kinh doanh hiÖn ®¹i qua m¹ng Internet nh­ th­¬ng m¹i ®iÖn tö ®ang rÊt phæ biÕn, c¸c h×nh thøc kinh doanh rÊt ®a d¹ng, ph¹m vi kinh doanh réng, quy m« lín th× viÖc n¾m b¾t kÞp thêi c¸c c«ng cô, ph­¬ng tiÖn, thµnh tùu cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n míi…lµ v« cïng quan träng. Cã thÓ nãi, t­ duy kinh doanh, tr×nh ®é nghiÖp vô kinh doanh vµ ph­¬ng thøc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nh×n chung cßn ë tr×nh ®é thÊp, cã kho¶ng c¸ch kh¸ xa so víi tr×nh ®é thÕ giíi. V× vËy, cÇn ph¶i ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh»m n©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ cña c¸c c¸n bé kinh doanh còng nh­ cña tÇng líp c«ng nh©n sao cho ®¸p øng ®­îc c¸c ®ßi hái cña viÖc kinh doanh quèc tÕ: vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, vÒ ngo¹i ng÷, vÒ sù am hiÓu ph¸p luËt trong n­íc vµ quèc tÕ… Doanh nghiÖp nªn ®Çu t­ vµ x©y dùng mét phßng nghiªn cøu vµ triÓn khai ®Ó gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é nguån nh©n lùc. Göi nh©n viªn ®i häc t¹i c¸c trung t©m, c¬ së ®µo t¹o trong n­íc vµ quèc tÕ ®Ó cËp nhËt kiÕn thøc míi. Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch, ®éng viªn n©ng cao tinh thÇn häc tËp cña nh©n viªn… 2.2 TÇm vÜ m«. 2.2.1 T¨ng c­êng ®Çu t­ vµ qu¶n lý tèt viÖc ®¸nh b¾t xa bê vµ nu«i trång thuû s¶n ®Ó ®¶m b¶o nguån nguyªn liÖu cho chÕ biÕn xuÊt khÈu. Nguån nguyªn liÖu dåi dµo, æn ®Þnh, chÊt l­îng cao lµ môc tiªu quan träng ®Çu tiªn cña ngµnh chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu. NÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nguyªn liÖu th× sÏ kh«ng thÓ h¹ gi¸ thµnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ nu«i trång. §èi víi nu«i trång thuû s¶n: - X©y dùng chiÕn l­îc gièng ë tÇm quèc gia: §Çu t­ x©y dùng c¸c trung t©m gièng, quy ho¹ch hÖ thèng tr¹i s¶n xuÊt gièng, nhanh chãng x©y dùng quy tr×nh s¶n xuÊt gièng. LËp b¶n ®å quy ho¹ch vïng nu«i trång. Bªn c¹nh ®ã, lµ x©y dùng chiÕn l­îc nhËp khÈu nguyªn liÖu thuû s¶n tõ n­íc ngoµi ®Ó chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu, thÓ chÕ ho¸ quy ®Þnh nhËp khÈu nguyªn liÖu thuû s¶n còng nh­ tiªu chuÈn ho¸ nh÷ng quy ®Þnh vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, x©y dùng quy chÕ kiÓm so¸t… - Nhµ n­íc cÇn nhanh chãng quy ho¹ch vµ ®Çu t­, hç trî vèn vµ kü thuËt c¸c vïng nu«i trång thuû s¶n tËp trung, quy m« lín, c«ng nghÖ tiªn tiÕn theo m« h×nh sinh th¸i bÒn v÷ng, t¨ng c­êng n¨ng lùc con ng­êi vµ thiÕt bÞ cho c¸c c¬ quan kiÓm tra chÊt l­îng m«i tr­êng c¸c vïng n­íc nu«i trång thuû s¶n, th­êng xuyªn theo dâi vµ dù b¸o vÒ chÊt l­îng vµ dÞch bÖnh. - Rµ so¸t quy ho¹ch c¸c vïng nu«i trång thuû s¶n, quy ho¹ch l¹i theo t×nh thÇn NghÞ quyÕt 09/2000/ NQ-CP chuyÓn ®æi môc ®Ých n«ng nghiÖp kh«ng cã hiÖu qu¶ cao sang nu«i trång thuû s¶n. Quy ho¹ch thuû lîi cho nu«i trång thuû s¶n, sö dông ®Êt vµ mÆt n­íc cßn hoang ho¸, ®Êt c¸t ven biÓn miÒn Trung vµo nu«i trång thuû s¶n, b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, t¸i t¹o nguån lîi thuû s¶n, phßng chèng dÞch bÖnh. - TËn dông diÖn tÝch, më réng ph¸t triÓn nu«i t«m c«ng nghiÖp, nu«i b¸n th©m canh vµ nu«i sinh th¸i c¸c ®èi t­îng cã thÞ tr­êng nh­: t«m só, t«m r¶o, t«m he…Nu«i lång, bÌ trªn s«ng, trªn biÓn, tËp trung vµo nh÷ng ®èi t­îng cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu cao nh­ c¸ basa, c¸ mó, c¸ hång, t«m hïm, c¸ v­îc, c¸ cam, nghiªu, ngäc trai… - §Çu t­ c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, c¸c dù ¸n s¶n xuÊt gièng nh©n t¹o thay thÕ cho nhËp khÈu vµ b¶o vÖ nguån lîi gièng tù nhiªn c¸c lo¹i sß huyÕt, nghªu, ngao, ®iÖp…®­a ra nh÷ng quy ®Þnh b¶o vÖ hîp lý c¸c b·i gièng tù nhiªn, nghiªm cÊm mäi h×nh thøc khai th¸c c¹n kiÖt kh«ng thÓ t¸i t¹o l¹i. - T¨ng c­êng hîp t¸c nghiªn cøu víi c¸c n­íc cã c«ng nghÖ cao trong khu vùc nhÊt lµ c«ng nghÖ di truyÒn, chän gièng, c«ng nghÖ sinh häc, c«ng nghÖ xö lý m«i tr­êng, c«ng nghÖ chuÈn ®o¸n vµ phßng trõ dÞch bÖnh. - Cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¸o dôc, phæ biÕn c¸ch thøc nu«i trång thuû s¶n cho ng­êi d©n, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trong nu«i trång ®Ó ng­êi d©n nu«i trång thuû s¶n cã hiÖu qu¶, cã chÊt l­îng. §èi víi khai th¸c H¶i s¶n. - Trong n¨m 2003, tÊt c¶ c¸c tØnh vµ thµnh phè ven biÓn vµ toµn ngµnh thuû s¶n cÇn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i mét c¸ch ®Çy ®ñ, toµn diÖn thùc tr¹ng khai th¸c h¶i s¶n, sù biÕn ®éng, chuyÓn ®æi ë vïng gÇn bê vµ kÕt qu¶ còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra trong thùc hiÖn chñ tr­¬ng khai th¸c h¶i s¶n xa bê. - Ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ tæ chøc khai th¸c xa bê ë vïng VÞnh B¾c Bé, BiÓn Trung Bé vµ T©y Nam Bé, phÊn ®Êu ®­a s¶n l­îng khai th¸c xa bê n¨m 2010 lªn 300-400 ngh×n tÊn, chñ yÕu lµ c¸ næi gi¸ trÞ cao. - ¦u tiªn cho ng­ d©n ®­îc h­ëng c¸c kho¶n tÝn dông ­u ®·i trung vµ dµi h¹n, hç trî ng­ d©n ®ãng tµu thuyÒn lín. - Chän läc vµ øng dông c«ng nghÖ khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn tiªn tiÕn phï hîp víi ®iÒu kiÖn trong n­íc; chó träng ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt gièng chÊt l­îng tèt vµ nh÷ng loµi c¸ gi¸ trÞ kinh tÕ cao; ph¸t triÓn c«ng nghÖ khai th¸c xa bê, vïng san h«, vïng ®¸ ngÇm. - X©y dùng c¸c vïng ®ãng tµu ®¸nh c¸ quèc doanh lín, lµm nhiÖm vô h­íng dÉn kü thuËt vµ hç trî c¸c dÞch vô hËu cÇn, ®­a vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ mét sè tµu hËu cÇn cho ®éi tµu xa bê. TriÓn khai thùc hiÖn dù ¸n ®éi tµu c«ng Ých lµm dÞch vô cho ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê. - Më réng hîp t¸c víi c¸c n­íc cã nghÒ c¸ ph¸t triÓn, tËn dông mäi kh¶ n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ ®Ó liªn doanh hîp t¸c khai th¸c xa bê. - X©y dùng hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cho viÖc ®¸nh b¾t, nu«i trång nh­: bÕn c¶ng, c«ng tr×nh ®iÖn –n­íc, cung øng nhiªn liÖu, n­íc ®¸, tæ chøc l¹i vµ n©ng cÊp c¸c c¬ së c¬ khÝ ®ãng, söa ch÷a tµu thuyÒn khai th¸c h¶i s¶n; x©y dùng c¸c c¶ng vµ hÖ thèng dÞch vô cho xuÊt khÈu ë mét sè vïng träng ®iÓm. 2.2.2 Hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch xuÊt khÈu còng nh­ thñ tôc hµnh chÝnh. §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thùc hiªn thµnh c«ng nh÷ng nhiÖm vô träng t©m trong thêi gian tõ nay ®Õn n¨m 2010, Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn m«i tr­êng ph¸p lý vµ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu theo h­íng: - Rµ so¸t l¹i hÖ thèng ph¸p luËt ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quy ®Þnh kh«ng cßn phï hîp, hoÆc ch­a ®­îc râ. Tr­íc hÕt lµ LuËt th­¬ng m¹i, LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc. VÒ LuËt th­¬ng m¹i, cÇn më réng ph¹m vi ®iÒu chØnh cho phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña WTO. VÒ LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi, cÇn ®­a thªm c¸c quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o nguyªn t¾c ®èi xö quèc gia trong c¸c lÜnh vùc nh­ c¸c biÖn ph¸p vÒ ®Çu t­ cã liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i, dÞch vô. VÒ LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc, cÇn quy ®Þnh râ h¬n vÒ nghÒ nghiÖp khuyÕn khÝch ®Çu t­. - Ban hµnh c¸c v¨n b¶n luËt míi ®Ó ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ kinh tÕ míi ph¸t sinh trªn ph­¬ng diÖn quèc tÕ vµ quèc gia nh­ v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ Tèi huÖ quèc (MFN ) vµ §èi xö quèc gia (NTR), LuËt c¹nh tranh vµ chèng ®éc quyÒn, LuËt chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ chèng trî cÊp, LuËt phßng vÖ khÈn cÊp. V× ®iÒu nµy rÊt quan träng cho viÖc thu hót cã hiÖu qu¶ vån ®Çu t­ cña c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia vµo nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh thuû s¶n nãi riªng. - C«ng khai ho¸ vµ luËt ph¸p ho¸ lµ viÖc ®Çu tiªn cÇn lµm trong tiÕn tr×nh ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp rÊt thiÕu c¸c th«ng tin vÒ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh cu¶ hä. V× vËy, cÇn ph¶i th«ng b¸o réng r·i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña Nhµ n­íc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ cÇn ph¶i cã mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp ¸p dông mµ kh«ng bÞ bÊt ngê, bèi rèi. - CÇn thóc ®Èy s¾p xÕp, ®æi míi cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, ph¸t triÓn kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t­ nh©n: N¨m 2003, Bé thuû s¶n cÇn tËp trung chØ ®¹o ®Èy nhanh s¾p xÕp ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Bé theo NghÞ quyÕt Trung ­¬ng III kho¸ IX; triÓn khai §Ò ¸n thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ IX vÒ kinh tÕ tËp thÓ vµ kinh tÕ t­ nh©n. - Nhanh chãng phª chuÈn LuËt thuû s¶n: Quèc héi cÇn nhanh chãng th«ng qua luËt thuû s¶n nh»m æn ®Þnh m«i tr­êng kinh doanh thuû s¶n. - T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm so¸t vµ qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Bé Thuû s¶n vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan nh­ Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng cÇn bæ xung nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ tiªu chuÈn chÊt l­îng vµ biÖn ph¸p kiÓm tra, gi¸m ®Þnh s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng thuû s¶n dùa trªn c¸c tiªu chuÈn HACCP, GMP. §ång thêi, hoµn thiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ kiÓm tra vµ chøng nhËn vÖ sinh thuû s¶n (HiÖn nay lµ trung t©m kiÓm tra chÊt l­îng vµ vÖ sinh thuû s¶n ViÖt Nam). Ho¹t ®éng cña c¬ quan nµy cÇn ph¶i th­êng xuyªn vµ toµn diÖn. Thªm vµo ®ã, còng cÇn ph¶i th­êng xuyªn tuyªn truyÒn ®Ó c¸c doanh nghiÖp hiÓu râ tÇm quan träng cña viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm thuû s¶n khi xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Mü. - Quy ho¹ch vµ qu¶n lý thèng nhÊt hÖ thèng c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n: giao viÖc cÊp giÊy phÐp ®Çu t­ x©y dùng míi vµ n©ng cÊp nhµ m¸y chÕ biÕn thuû s¶n cho mét ®Çu mèi duy nhÊt lµ Bé thuû s¶n, chuyÓn viÖc ®Çu t­ luång vèn theo lÜnh vùc kü thuËt lµ chÝnh sang ®Çu t­ toµn diÖn theo bèn ch­¬ng tr×nh môc tiªu ®· x©y dùng trong chiÕn l­îc xuÊt khÈu thuû s¶n: nu«i trång, ®¸nh b¾t, s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. - Cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ nh÷ng ­u ®·i ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thuû s¶n më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ tr­êng kinh doanh nh­: ­u ®·i cho vay vèn hoÆc cho gi÷ l¹i vèn khÊu hao ®Ó c¸c doanh nghiÖp t¸i ®Çu t­, cho trÝch l¹i mét phÇn thuÕ xuÊt khÈu ®Ó trî gióp c¸c doanh nghiÖp ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, cho phÐp ngµnh thuû s¶n ®­îc trÝch l¹i 2-3% thuÕ xuÊt nhËp khÈu ®Ó thµnh lËp quü hç trî xuÊt nhËp khÈu cña ngµnh. - ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p tµi chÝnh, tÝn dông khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng thuû s¶n nh­: miÔn hoÆc gi¶m c¸c lo¹i thuÕ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu còng nh­ nhËp khÈu. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tµi trî xuÊt khÈu nh­: tµi trî tr­íc khi giao hµng, tµi trî trong khi giao hµng vµ tÝn dông sau giao hµng. LËp quü hç trî s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu bëi v× nh÷ng lý do nh­: hµng thuû s¶n thuéc nhãm hµng mµ nguån cung phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn thiªn nhiªn, cã tÝnh chÊt thêi vô , rñi ro rÊt lín vµ gi¸ c¶ biÕn ®éng thÊt th­êng. §iÒu hµnh l·i suÊt, tû gi¸ hèi ®o¸i mét c¸ch linh ho¹t ®Ó võa ®¶m b¶o sù æn ®Þnh kinh tÕ-x· héi trong n­íc, võa cã lîi cho xuÊt khÈu. - Ph¸t hµnh, phæ biÕn réng r·i nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cña Mü, nh÷ng th«ng lÖ bu«n b¸n cña ng­êi Mü. H­íng dÉn c¸c doanh nghiÖp t×m hiÓu cÆn kÏ luËt ph¸p cña Mü. 2.2.3 §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i hµng thuû s¶n trªn thÞ tr­êng Mü. Trong ®iÒu kiÖn xu thÕ héi nhËp ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ, nhiÒu tæ chøc th­¬ng m¹i ®­îc h×nh thµnh vµ ®ang ho¹t ®éng kh¸ réng r·i nh­: tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, Liªn minh kinh tÕ EU, Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA)…thÞ tr­êng trë thµnh vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. HiÖn nay, c¸c nhµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó t×m kiÕm, tiÕp xóc vµ th©m nhËp thÞ tr­êng Mü khæng lå. V× vËy, viÖc thµnh lËp v¨n phßng ®¹i diÖn th­¬ng m¹i thuû s¶n t¹i thÞ tr­êng Mü ®Ó qu¶n lý vµ ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng. Nhµ n­íc cÇn thiÕt kÕ m¹ng l­íi c¸c c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao trªn n­íc Mü, nhÊt lµ Tham t¸n th­¬ng m¹i phôc vô thiÕt thùc cho viÖc më réng quan hÖ kinh tÕ vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé phËn ®ã ®èi víi viÖc cung cÊp th«ng tin, hç trî doanh nghiÖp t×m kiÕm b¹n hµng. Bé phËn xóc tiÕn th­¬ng m¹i chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cung cÊp cho c¸c nhµ xuÊt khÈu nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ ®iÒu kiÖn ph¸p lý khi x©m nhËp thÞ tr­êng Mü. Th­êng xuyªn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ thÞ tr­êng thuû s¶n Mü nh»m n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm cña nhµ xuÊt khÈu ViÖt Nam khi tiÕp cËn thÞ tr­êng nµy. Tr­íc m¾t, cÇn hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô sau: §¶m b¶o cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nh÷ng kÕt qu¶ ph©n tÝch cã chÊt l­îng vÒ ®iÒu kiÖn ph¸p lý vµ doanh nghiÖp cu¶ thÞ tr­êng Mü. GhÐp nèi c¸c doanh nghiÖp tiÒm n¨ng gi÷a hai n­íc. Trî gióp kü thuËt, nghiÖp vô cô thÓ cho c¸c th­¬ng vô nh­: tiÕp xóc, ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thuª tµu, xin giÊy phÐp mua b¶o hiÓm… Nhµ n­íc cÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý cña Nhµ n­íc trong viÖc ®iÒu hoµ, phèi hîp c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i trong c¶ n­íc. Nghiªn cøu thµnh lËp quü xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã sù ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ho¹t ®éng héi trî, tr­ng bµy, triÓn l·m… Cã chÕ ®é khuyÕn khÝch tho¶ ®¸ng ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n, bao gåm c¶ c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, ngo¹i th­¬ng cña ta ë n­íc ngoµi tham gia vµo ho¹t ®éng m«i giíi, trî gióp tiÕp cËn vµ th©m nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ. Bé thuû s¶n cÇn x©y dùng trang Web giíi thiÖu vÒ ngµnh thuû s¶n ViÖt Nam, phèi hîp Tæng côc du lÞch vµ Bé v¨n ho¸ th«ng tin, Tæng côc hµng kh«ng ®Ó giíi thiÖu v¨n ho¸ Èm thùc cña ViÖt Nam, phèi hîp víi Bé ngo¹i giao ®Ó c¸c sø qu¸n cña ViÖt Nam ®ãng ë Mü tham gia cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng Mü vµ t×m kiÕm ®èi t¸c, tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o khoa häc quèc tÕ vÒ gièng, nu«i trång, chÕ biÕn thuû s¶n nhiÖt ®íi, t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Ó thu hót c¸c doanh nghiÖp Mü ®Çu t­ vµo nu«i trång, chÕ biÕn thñy s¶n cña chóng ta. 2.2.4 X©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô ®Ó t¹o m«i tr­êng thuËn lîi thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi, thóc ®Èy ph¸t triÓn th­¬ng m¹i. §Ó t¨ng lùc néi sinh nÒn kinh tÕ trong nh÷ng n¨m tíi, trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam cßn thiÕu vèn, c«ng nghÖ vµ kinh nghiÖm qu¶n lý, kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña ®Çu t­ n­íc ngoµi. ViÖt Nam cÇn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn ­u ®·i h¬n so víi n­íc kh¸c ë nh÷ng lÜnh vùc mµ ViÖt Nam cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn. C¸c ­u ®·i thÓ hiÖn trong viÖc miÔn gi¶m c¸c lo¹i thuÕ, thêi h¹n liªn doanh, møc thuÕ ®Êt, thñ tôc cÊp phÐp, c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng (®iÖn n­íc, ®­êng x¸, th«ng tin liªn l¹c…), hoµn thiÖn hÖ thèng tµi chÝnh - ng©n hµng, më ra kh¶ n¨ng chuyÓn nh­îng vèn th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n cña c¸c nhµ ®Çu t­. CÇn tiÕp tôc cã nh÷ng chÝnh s¸ch tù m×nh hoÆc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt nh­: ®­êng x¸, hÖ thèng s©n bay, c¶ng biÓn, c«ng nghÖ viÔn th«ng, hÖ thèng kh¸ch s¹n vµ khu du lÞch ®ñ tiªu quèc tÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ thuû s¶n nãi riªng. §ång thêi, chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò nh÷ng ng­êi lao ®éng trÎ thÝch nghi víi tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh ë quy m« lín, hiÖn ®¹i, tiªn tiÕn. 2.2.5 T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ tr­êng Mü. Trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, Nhµ n­íc vÉn kiªn tr× chÝnh s¸ch nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ cung tham gia, trong ®ã kinh tÕ quèc doanh ®èng v¶i trß chñ ®¹o. H¹n chÕ dÇn, tiÕn tíi xo¸ bá ®éc quyÒn, më réng ®Çu mèi kinh doanh xuÊt khÈu thuû s¶n, khuyÕn khÝch kinh tÕ ngoµi quèc doanh tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n, hç trî c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, b¶o ®¶m sù b×nh ®¼ng trong viÖc tiÕp nhËn c¸c nh©n tè ®Çu vµo. §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c¶i c¸ch theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸, ch¼ng h¹n th«ng qua cæ phÇn ho¸ mét c¸ch phï hîp, cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p hç trî vÒ vèn, tÝn dung nhµ n­íc. Tuy nhiªn, cÇn kh¼ng ®Þnh râ ®Çu t­ cña nhµ n­íc chØ tËp trung vµo nh÷ng xÝ nghiÖp cã thÓ tån t¹i ®­îc sau khi kh«ng cã hµng µo b¶o hé. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, cã thÓ ¸p dông mét sè h×nh thøc hç trî nh­ cÊp tÝn dông ­u ®·i, khuyÕn khÝch ®Çu t­ vµo mét sè lÜnh vùc phï hîp víi quy m« nhá vµ dÔ ph¸t huy lîi thÕ cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay, nhÊt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu. KÕt luËn ThÞ tr­êng thuû s¶n Mü lµ mét trong nh÷ng thÞ tr­êng thuû s¶n lín nhÊt thÕ giíi, kh«ng nh÷ng lµ thÞ tr­êng cã dung l­îng lín mµ cßn rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. ViÖt Nam coi thÞ tr­êng nµy lµ mét thÞ tr­êng mang ý nghÜa chiÕn l­îc cho xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam, cã mét tÇm quan träng nhÊt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña thuû s¶n ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü ®· ®i vµo thùc tiÔn, më ra kh«ng Ýt c¬ héi cho xuÊt khÈu cña thuû s¶n ViÖt Nam. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng c¬ héi còng cßn kh«ng Ýt khã kh¨n vµ th¸ch thøc. ViÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó tËn dông nh÷ng c¬ héi vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng Mü. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p mµ chóng em ®­a ra trong ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh nh»m ®Èy m¹nh xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Mü. CÇn l­u ý r»ng, ph¶i thùc hiÖn song song vµ cã sù kÕt hîp chÆt chÏ nh÷ng gi¶i ph¸p trªn ë c¶ tÇm vi m« vµ vÜ m« th× míi thu ®­îc kÕt qña tèt nhÊt. Nh÷ng ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt ph­¬ng h­íng gi¶i ph¸p cña ®Ò tµi hy väng sÏ gãp phÇn nµo ®ã vµo nç lùc cña ngµnh thñy s¶n trong viÖc tiÕp tôc duy tr×, æn ®Þnh vÒ tèc ®é ph¸t triÓn vµ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n vµo thÞ tr­êng Mü cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n tíi. Phô lôc C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch chñ yÕu n¨m 2003 cña ngµnh thuû s¶n Tæng s¶n l­îng thuû s¶n: 2.490.000 tÊn. Trong ®ã: S¶n l­îng khai th¸c: Gi÷ æn ®Þnh ë møc:1.400.000 tÊn. S¶n l­îng nu«i trång: 1.090.000 tÊn. Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu thuû s¶n: 2,25 tû ®Õn 2,3 tû USD t¨ng 12-15% so víi thùc hiÖn n¨m 2002. DiÖn tÝch nu«i trång thuû trång thuû s¶n: 1.000.000 ha t¨ng 4,7% so víi thùc hiÖn n¨m 2002. Trong ®ã: DiÖn tÝch n­íc mÆn, lî: 550.000 ha t¨ng 3,7% so víi thùc hiÖn n¨m 2002. DiÖn tÝch nu«i n­íc ngät: 450.000 ha t¨ng 5,8% so víi thùc hiÖn n¨m 2002 Vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n: 6.001,067 tû ®ång. Trong ®ã: Trung ­¬ng qu¶n lý: 525,97 tû ®ång. §Þa ph­¬ng qu¶n lý: 5.475,093 tû ®ång. §µo t¹o gi¸o dôc: §¹i häc tuyÓn míi: 400 ng­êi. Trung häc chuyªn nghiÖp: 1.560 ng­êi. §µo t¹o nghÒ dµi h¹n: 3.350 ng­êi. D¹y nghÒ ng¾n h¹n: 8.000 ng­êi. Båi d­ìng c«ng chøc Nhµ n­íc: 150 ng­êi. Nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc: 1.800 tû ®ång. TµI liÖu tham kh¶o B¸o c¸o cña HiÖp héi chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam 9/10/2000- Bé thuû s¶n. Ch­¬ng tr×nh nu«i trång thuû s¶n thêi kú 1999-2010- Bé thuû s¶n ChiÕn l­îc xuÊt khÈu thuû s¶n ViÖt Nam thêi kú 1996-2000- Bé thuû s¶n Dù b¸o xuÊt khÈu ViÖt Nam vµo Hoa Kú, nguån Th­¬ng vô ViÖt Nam t¹i Hoa Kú HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú, Th¸ng 7/2000. Ph¸t triÓn kinh tÕ thuû s¶n vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ thêi kú 1998-2010. T¹p chÝ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi, sè 4/2000, 5/2001, c¸c sè n¨m 2002. T¹p chÝ Ph¸t triÓn kinh tÕ- c¸c sè 120/2000,124/2001,125/2001, 126/2001… T¹p chÝ Th­¬ng m¹i - c¸c sè 12/2001, 13/2001, 21/2001, 22/2001, 23/2002, 26/2002, 1/2003, 7/2003… T¹p chÝ Thñy s¶n – c¸c sè 1/2000, 4/2000, 6/2000,4/2001, 6/2001, 1/2002, 3/2002, 1/2003, 2/2003, 3/2003. Th«ng tin chuyªn ®Ò thuû s¶n- c¸c sè 2/2000, 4/2000, 1/2001, 3/2001, 1/2002, 2/2002, 3/2002, 1/2003. Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam – C¸c sè: 1/2001,3/2001, 15/2001, 25/2001, 35/2001,1/2002, 2/2002, 3/2003, 4/2003… PGS.TS NguyÔn Duy Bét - Th­¬ng m¹i Quèc tÕ - §H Kinh tÕ Quèc d©n - Hµ Néi - NXB Gi¸o Dôc - 1997. PGS.TS §Æng §×nh §µo vµ PGS.TS Hoµng §øc Th©n - Gi¸o tr×nh - Kinh tÕ Th­¬ng m¹i - NXB Thèng Kª - 2001 Philip Kotler - Marketing c¨n b¶n - NXB Thèng Kª - 1997. T.S NguyÔn Xu©n Quang - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n - Hµ Néi - Gi¸o tr×nh Marketing c¨n b¶n - NXB Thèng Kª - Hµ Néi, 1999.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam sang thị trường Mỹ.doc
Luận văn liên quan