Luận án Công bố thông tin bộ phận kinh doanh trên Báo cáo tài chính tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Về chi tiêu phàn ánh kết quả bộ phận, theo VAS 28 khuyến khích các doanh nghiệp trình bày các chi tiêu như Lợi nhuận gộp, Lợi nhuần thuần, Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế. Các chi tiêu này được gọi chung là chì tiêu “đánh giá khà năng hoạt động cũa từng bộ phận” (theo VAS 28). Trong 129 doanh nghiệp được quan sát, tác giã nhận thay các doanh nghiệp cũng đà chú trọng cung cấp thông tin về các chì tiêu này. Có doanh nghiệp chi trình bày chung chung chi tiêu Ket quả bộ phận, có nhùng doanh nghiệp cung cấp rõ đó là chi tiêu Lợi nhuận nào, thậm chí có nhừng doanh nghiệp còn trinh bày nhiều hơn 1 chì tiêu “đánh giá khả năng hoạt động của từng bộ phận”. Ví dụ như: Công ty cổ phần Mirac (mã KMR) cung cấp đồng thời chi tiêu Lợi nhuận gộp và Lợi nhuận trước thuế trên mục BCBP của thuyết minh BCTC.

pdf81 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 29/01/2022 | Lượt xem: 278 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Công bố thông tin bộ phận kinh doanh trên Báo cáo tài chính tại các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cong_bo_thong_tin_bo_phan_kinh_doanh_tren_bao_cao_ta.pdf
  • docxLA_DamThiKimOanh_E.docx
  • pdfLA_DamThiKimOanh_Sum.pdf
  • pdfLA_DamThiKimOanh_TT.pdf
  • docxLA_DamThiKimOanh_V.Docx