Luận án Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng bương mốc (Dendrocalamus velutinus N. -H. Xia, V.T.Nguyen & V.D.Vu) tại Hà Nội

+ Bương mốc là loài tre có nhu cầu nước tương đối cao. Lượng nước tưới đã có ảnh hưởng đến sinh trưởng đường kính gốc và chiều cao vút ngọn ngay trong năm đầu và ảnh hưởng đến hệ số sinh măng từ năm thứ 2 trở đi, công thức tưới nước 2 ngày 1 lần, mỗi lần 15-20 lít/bụi cho sinh trưởng và năng suất măng đạt cao nhất. + Vật liệu che tủ gốc có ảnh hưởng đến sinh trưởng Bương mốc. Từ năm 1 đến năm 5, sử dụng vật liệu che tủ gốc bằng trấu cho sinh trưởng và hệ số sinh măng cao nhất, từ năm 3 đến năm 5 công thức che tủ gốc bằng trấu cho năng suất măng cao nhất. + Bương mốc là loài cây có nhu cầu phân bón cao, từ năm 1 đến năm thứ 5 thí nghiệm, công thức bón 20 kg phân hữu cơ ủ hoai + 0,7kg phân NPK/bụi/năm cho sinh trưởng, hệ số sinh măng đạt cao nhất, từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 công thức bón 20 kg phân hữu cơ ủ hoai + 0,7kg phân NPK/bụi/năm cho hệ số sinh măng, khối khối lượng măng và năng suất măng đạt cao nhất. + Số lượng cây mẹ để lại hàng năm có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng sinh măng và năng suất măng. Để lại 3 cây mẹ/bụi là thích hợp nhất trong canh tác Bương mốc lấy măng kết hợp lấy thân, để lại 4 cây mẹ/bụi khi cần thâm canh ở mức độ cao hơn. + Sử dụng kỹ thuật lấp đất lên măng khi măng mới nhú lên khỏi mặt đất có tác dụng làm tăng năng suất măng. Lấp đất lên măng trong 9 ngày mới khai thác là tốt nhất và cho tỷ lệ hao hụt 19,2%, năng suất măng cao hơn so với lấp đất trong 8 ngày và để tự nhiên trong 8 ngày, không nên lấp đất trong 10 - 11 ngày vì măng bị già.

pdf206 trang | Chia sẻ: trinhthuyen | Ngày: 29/11/2023 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật nhân giống, trồng bương mốc (Dendrocalamus velutinus N. -H. Xia, V.T.Nguyen & V.D.Vu) tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
N Subset for alpha = 0.05 1 2 4.00 87 .8713 3.00 89 .8966 2.00 88 .9307 1.00 87 1.1000 Sig. .056 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87.742. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 23 - HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4.00 87 3.1437 3.00 89 3.7472 2.00 88 3.8381 1.00 87 3.8391 Sig. 1.000 .250 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87.742. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 87 7.5115 3.00 89 9.8573 2.00 88 10.6466 1.00 87 12.4195 Sig. 1.000 .084 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87.742. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức tưới nước khác nhau sau 5 năm trồng + Đường kính lóng số 5 (D05) và chiều cao vút ngọn (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D05 1.00 696 9.3542 .80708 .03059 9.2941 9.4142 6.20 11.80 2.00 704 8.9119 .93498 .03524 8.8427 8.9811 4.70 10.90 3.00 711 8.8222 1.44784 .05430 8.7156 8.9288 1.40 11.50 4.00 695 8.1071 1.07548 .04080 8.0270 8.1871 2.00 10.00 Total 2806 8.7995 1.18140 .02230 8.7558 8.8433 1.40 11.80 Hvn 1.00 696 9.7966 1.08905 .04128 9.7155 9.8776 6.60 13.20 2.00 704 9.4702 1.17104 .04414 9.3835 9.5568 2.90 11.50 3.00 711 9.3447 1.03003 .03863 9.2689 9.4206 1.90 11.70 4.00 695 8.6705 .98288 .03728 8.5973 8.7437 1.10 11.30 Total 2806 9.3213 1.14534 .02162 9.2789 9.3637 1.10 13.20 - 24 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D05 Between Groups 556.637 3 185.546 154.810 .000 Within Groups 3358.312 2802 1.199 Total 3914.949 2805 Hvn Between Groups 467.551 3 155.850 135.954 .000 Within Groups 3212.068 2802 1.146 Total 3679.620 2805 D05 Duncana,b Ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 695 8.1071 3.00 711 8.8222 2.00 704 8.9119 1.00 696 9.3542 Sig. 1.000 .125 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 701.440. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Hvn Duncana,b Ct N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 4.00 695 8.6705 3.00 711 9.3447 2.00 704 9.4702 1.00 696 9.7966 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 701.440. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 25 - + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 87 4.1701 .44750 .04798 4.0747 4.2655 3.00 4.80 2.00 88 4.0739 .36625 .03904 3.9963 4.1515 3.00 4.50 3.00 89 3.9933 .41445 .04393 3.9060 4.0806 3.00 4.50 4.00 87 3.6552 .54218 .05813 3.5396 3.7707 2.50 4.75 Total 351 3.9735 .48518 .02590 3.9226 4.0244 2.50 4.80 KLTBM 1.00 87 1.3034 .20711 .02220 1.2593 1.3476 .90 1.80 2.00 88 1.2250 .23305 .02484 1.1756 1.2744 .70 1.70 3.00 89 1.1910 .19635 .02081 1.1496 1.2324 .80 1.60 4.00 87 1.1655 .21503 .02305 1.1197 1.2113 .80 1.60 Total 351 1.2211 .21859 .01167 1.1981 1.2440 .70 1.80 Nang suat mang 1.00 87 16.4609 3.79585 .40696 15.6519 17.2699 8.10 27.00 2.00 88 14.9545 3.45370 .36817 14.2228 15.6863 7.70 23.80 3.00 89 14.1449 3.09798 .32839 13.4923 14.7975 7.20 21.00 4.00 87 12.3759 3.37529 .36187 11.6565 13.0952 6.00 22.50 Total 351 14.4835 3.72543 .19885 14.0924 14.8746 6.00 27.00 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups 13.100 3 4.367 21.869 .000 Within Groups 69.288 347 .200 Total 82.389 350 KLTBM Between Groups .941 3 .314 6.894 .000 Within Groups 15.783 347 .045 Total 16.724 350 Nangsuatmang Between Groups 756.379 3 252.126 21.332 .000 Within Groups 4101.205 347 11.819 Total 4857.584 350 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 87 3.6552 3.00 89 3.9933 2.00 88 4.0739 4.0739 1.00 87 4.1701 Sig. 1.000 .233 .155 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87.742. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 26 - KLTBM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4.00 87 1.1655 3.00 89 1.1910 2.00 88 1.2250 1.00 87 1.3034 Sig. .081 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87.742. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 87 12.3759 3.00 89 14.1449 2.00 88 14.9545 1.00 87 16.4609 Sig. 1.000 .120 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 87.742. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Phụ lục 09: Ảnh hưởng của biện pháp che tủ gốc đến khả năng sinh măng của cây Bương mốc - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức che tủ gốc khác nhau năm thứ 1 + Đường kính gốc (D00) và chiều cao vút ngọn (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D00 1.00 564 2.0112 .87850 .03699 1.9385 2.0838 .60 4.90 2.00 545 2.1422 1.04689 .04484 2.0541 2.2303 .60 4.80 3.00 535 1.9075 .94678 .04093 1.8271 1.9879 .60 4.50 4.00 474 1.7268 .85224 .03914 1.6499 1.8037 .60 4.30 Total 2118 1.9551 .94729 .02058 1.9147 1.9954 .60 4.90 H 1.00 564 1.9800 .71500 .03011 1.9208 2.0391 .80 4.30 2.00 545 2.0499 .86243 .03694 1.9773 2.1225 .70 4.70 3.00 535 1.8776 .77359 .03345 1.8119 1.9433 .70 4.20 4.00 474 1.7504 .67521 .03101 1.6895 1.8114 .60 4.00 Total 2118 1.9207 .76948 .01672 1.8879 1.9535 .60 4.70 - 27 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D00 Between Groups 46.772 3 15.591 17.787 .000 Within Groups 1852.929 2114 .877 Total 1899.701 2117 H Between Groups 25.818 3 8.606 14.819 .000 Within Groups 1227.662 2114 .581 Total 1253.480 2117 D00 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 474 1.7268 3.00 535 1.9075 1.00 564 2.0112 2.00 545 2.1422 Sig. 1.000 .072 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 527.233. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. H Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 474 1.7504 3.00 535 1.8776 1.00 564 1.9800 2.00 545 2.0499 Sig. 1.000 1.000 .136 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 527.233. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 28 - + Hệ số sinh măng: Descriptives HSSM N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 1.00 89 6.3371 1.69855 .18005 5.9793 6.6949 4.00 11.00 2.00 88 6.2159 1.72506 .18389 5.8504 6.5814 3.00 10.00 3.00 89 6.0112 1.80589 .19142 5.6308 6.3917 3.00 11.00 4.00 88 5.3750 1.48023 .15779 5.0614 5.6886 3.00 10.00 Total 354 5.9859 1.71556 .09118 5.8065 6.1652 3.00 11.00 ANOVA HSSM Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 48.530 3 16.177 5.717 .001 Within Groups 990.399 350 2.830 Total 1038.929 353 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 4.00 88 5.3750 3.00 89 6.0112 2.00 88 6.2159 1.00 89 6.3371 Sig. 1.000 .227 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 29 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức che tủ gốc khác nhau năm thứ 2 + Đường kính gốc (D00) và chiều cao vút ngọn (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D00 1.00 804 5.4577 2.39745 .08455 5.2917 5.6237 1.90 10.00 2.00 797 6.0187 2.23033 .07900 5.8636 6.1738 2.30 11.00 3.00 824 5.6337 2.37281 .08266 5.4715 5.7960 1.60 9.70 4.00 735 4.9933 2.60970 .09626 4.8044 5.1823 1.20 9.90 Total 3160 5.5371 2.42798 .04319 5.4524 5.6218 1.20 11.00 Hvn 1.00 804 5.7468 2.67770 .09444 5.5614 5.9321 .50 10.00 2.00 797 6.3020 2.51858 .08921 6.1269 6.4771 1.40 10.00 3.00 824 5.9307 2.67867 .09332 5.7475 6.1139 .00 10.50 4.00 735 5.3912 3.52978 .13020 5.1356 5.6468 1.10 60.00 Total 3160 5.8521 2.87927 .05122 5.7516 5.9525 .00 60.00 ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. D00 Between Groups 414.940 3 138.313 23.974 .000 Within Groups 18207.673 3156 5.769 Total 18622.613 3159 Hvn Between Groups 331.503 3 110.501 13.487 .000 Within Groups 25857.204 3156 8.193 Total 26188.707 3159 D00 Duncana,b Cong_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 735 4.9933 1.00 804 5.4577 3.00 824 5.6337 2.00 797 6.0187 Sig. 1.000 .146 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 788.547. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 30 - Hvn Duncana,b Cong_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 735 5.3912 1.00 804 5.7468 3.00 824 5.9307 2.00 797 6.3020 Sig. 1.000 .202 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 788.547. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng: Descriptives HSSM N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 1.00 89 6.2247 1.35473 .14360 5.9393 6.5101 4.00 9.00 2.00 88 7.1250 1.03738 .11058 6.9052 7.3448 5.00 11.00 3.00 89 6.7416 1.09262 .11582 6.5114 6.9717 4.00 9.00 4.00 88 6.1250 1.29377 .13792 5.8509 6.3991 4.00 9.00 Total 354 6.5537 1.26343 .06715 6.4216 6.6857 4.00 11.00 ANOVA HSSM Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 57.668 3 19.223 13.301 .000 Within Groups 505.812 350 1.445 Total 563.480 353 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 6.1250 1.00 89 6.2247 3.00 89 6.7416 2.00 88 7.1250 Sig. .581 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 31 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức che tủ gốc khác nhau năm thứ 3 + Đường kính lóng số 5 (D05) và chiều cao vút ngọn (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D05 1.00 912 6.8850 1.91490 .06341 6.7605 7.0094 2.00 10.20 2.00 980 7.3436 1.82627 .05834 7.2291 7.4581 2.30 10.50 3.00 949 6.9644 1.80679 .05865 6.8493 7.0795 1.70 10.00 4.00 889 6.3475 2.09038 .07011 6.2099 6.4851 1.40 10.00 Total 3730 6.8976 1.94101 .03178 6.8352 6.9599 1.40 10.50 Hvn 1.00 912 7.2129 2.01737 .06680 7.0818 7.3440 .50 10.50 2.00 980 7.6751 1.92154 .06138 7.5546 7.7956 1.60 10.50 3.00 948 7.2701 1.88348 .06117 7.1501 7.3902 1.30 10.50 4.00 889 6.7585 2.84718 .09549 6.5711 6.9459 1.30 60.00 Total 3729 7.2406 2.21398 .03626 7.1695 7.3117 .50 60.00 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D05 Between Groups 468.341 3 156.114 42.831 .000 Within Groups 13580.767 3726 3.645 Total 14049.108 3729 Hvn Between Groups 393.170 3 131.057 27.303 .000 Within Groups 17880.323 3725 4.800 Total 18273.493 3728 D05 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 889 6.3475 1.00 912 6.8850 3.00 949 6.9644 2.00 980 7.3436 Sig. 1.000 .370 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 931.207. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 32 - Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 889 6.7585 1.00 912 7.2129 3.00 948 7.2701 2.00 980 7.6751 Sig. 1.000 .573 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 930.966. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 89 2.2640 .44677 .04736 2.1699 2.3582 1.30 3.30 2.00 88 2.3834 .33462 .03567 2.3125 2.4543 1.75 3.40 3.00 89 2.1794 .36498 .03869 2.1025 2.2563 1.44 3.20 4.00 88 2.1153 .36912 .03935 2.0371 2.1935 1.63 3.25 Total 354 2.2355 .39268 .02087 2.1944 2.2765 1.30 3.40 KLTM 1.00 89 .7303 .16815 .01782 .6949 .7658 .40 1.10 2.00 88 .7398 .20259 .02160 .6968 .7827 .30 1.20 3.00 89 .7090 .21460 .02275 .6638 .7542 .40 1.10 4.00 88 .7148 .18165 .01936 .6763 .7533 .40 1.10 Total 354 .7234 .19217 .01021 .7034 .7435 .30 1.20 Nang suat mang 1.00 89 6.9663 1.74792 .18528 6.5981 7.3345 3.50 11.20 2.00 88 8.9273 2.28718 .24381 8.4427 9.4119 4.20 15.40 3.00 89 6.9404 1.64356 .17422 6.5942 7.2867 3.50 10.00 4.00 88 6.0466 1.61316 .17196 5.7048 6.3884 3.00 9.90 Total 354 7.2186 2.11459 .11239 6.9976 7.4397 3.00 15.40 - 33 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups 3.548 3 1.183 8.135 .000 Within Groups 50.883 350 .145 Total 54.431 353 KLTM Between Groups .053 3 .018 .475 .700 Within Groups 12.982 350 .037 Total 13.035 353 Nangsuatmang Between Groups 390.350 3 130.117 38.331 .000 Within Groups 1188.087 350 3.395 Total 1578.437 353 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 2.1153 3.00 89 2.1794 2.1794 1.00 89 2.2640 2.00 88 2.3834 Sig. .264 .141 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 6.0466 3.00 89 6.9404 1.00 89 6.9663 2.00 88 8.9273 Sig. 1.000 .926 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 34 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức che tủ gốc khác nhau năm thứ 4 + Đường kính lóng số 5 (D05) và chiều cao vút ngọn (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D05 1.00 712 7.8442 1.70808 .06401 7.7186 7.9699 4.70 11.00 2.00 705 8.8553 1.04999 .03954 8.7777 8.9330 7.00 11.00 3.00 713 7.7108 1.52374 .05706 7.5988 7.8228 5.00 10.50 4.00 704 7.2040 1.70314 .06419 7.0780 7.3300 4.00 10.50 Total 2834 7.9031 1.63303 .03068 7.8430 7.9633 4.00 11.00 Hvn 1.00 712 8.0671 1.73101 .06487 7.9398 8.1945 4.50 11.40 2.00 705 9.0885 1.07283 .04041 9.0092 9.1678 7.00 11.50 3.00 713 7.8763 1.53904 .05764 7.7631 7.9895 5.00 11.00 4.00 704 7.5558 3.98732 .15028 7.2608 7.8509 4.00 103.00 Total 2834 8.1462 2.43023 .04565 8.0567 8.2357 4.00 103.00 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D05 Between Groups 1012.167 3 337.389 145.933 .000 Within Groups 6542.815 2830 2.312 Total 7554.982 2833 Hvn Between Groups 927.770 3 309.257 55.378 .000 Within Groups 15803.973 2830 5.584 Total 16731.744 2833 D05 Duncana,b Congthuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 704 7.2040 3.00 713 7.7108 1.00 712 7.8442 2.00 705 8.8553 Sig. 1.000 .099 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 708.477. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 35 - Hvn Duncana,b Congthuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 704 7.5558 3.00 713 7.8763 1.00 712 8.0671 2.00 705 9.0885 Sig. 1.000 .129 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 708.477. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 89 3.1798 .52763 .05593 3.0686 3.2909 2.25 4.00 2.00 88 3.3580 .51108 .05448 3.2497 3.4662 2.50 4.50 3.00 89 3.1854 .44519 .04719 3.0916 3.2792 2.25 3.75 4.00 88 3.0000 .48245 .05143 2.8978 3.1022 2.25 3.75 Total 354 3.1808 .50649 .02692 3.1278 3.2337 2.25 4.50 KLTBM 1.00 89 .9528 .22263 .02360 .9059 .9997 .50 1.30 2.00 88 1.0102 .22795 .02430 .9619 1.0585 .60 1.40 3.00 89 .9449 .23932 .02537 .8945 .9954 .50 1.30 4.00 88 .9227 .22577 .02407 .8749 .9706 .60 1.30 Total 354 .9576 .23031 .01224 .9336 .9817 .50 1.40 Nang suat mang 1.00 89 8.2730 2.72579 .28893 7.6988 8.8472 3.50 14.40 2.00 88 9.5750 3.21327 .34254 8.8942 10.2558 3.60 16.90 3.00 89 8.2596 2.79532 .29630 7.6707 8.8484 3.60 14.30 4.00 88 7.3568 2.48142 .26452 6.8311 7.8826 3.00 13.20 Total 354 8.3655 2.91303 .15483 8.0610 8.6700 3.00 16.90 - 36 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups 5.640 3 1.880 7.749 .000 Within Groups 84.914 350 .243 Total 90.554 353 KLTBM Between Groups .367 3 .122 2.333 .074 Within Groups 18.357 350 .052 Total 18.724 353 Nangsuatmang Between Groups 220.029 3 73.343 9.249 .000 Within Groups 2775.431 350 7.930 Total 2995.460 353 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 3.0000 1.00 89 3.1798 3.00 89 3.1854 2.00 88 3.3580 Sig. 1.000 .940 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 7.3568 3.00 89 8.2596 1.00 89 8.2730 2.00 88 9.5750 Sig. 1.000 .975 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 37 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức che tủ gốc khác nhau năm thứ 5 + Đường kính lóng số 5 (D05) và chiều cao vút ngọn (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D05 1.00 712 8.5340 1.50332 .05634 8.4234 8.6446 5.20 11.00 2.00 705 9.1457 1.07347 .04043 9.0663 9.2251 6.00 11.40 3.00 713 8.2590 1.56608 .05865 8.1439 8.3742 5.20 11.40 4.00 704 8.0040 1.86680 .07036 7.8658 8.1421 4.20 11.90 Total 2834 8.4853 1.58565 .02979 8.4269 8.5437 4.20 11.90 Hvn 1.00 712 9.1305 1.51777 .05688 9.0188 9.2422 5.40 12.00 2.00 705 9.6851 1.09732 .04133 9.6040 9.7662 6.40 12.30 3.00 713 8.8184 1.58575 .05939 8.7018 8.9350 5.40 12.50 4.00 704 8.7645 1.98853 .07495 8.6173 8.9116 4.40 13.20 Total 2834 9.0990 1.61986 .03043 9.0393 9.1587 4.40 13.20 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D05 Between Groups 508.730 3 169.577 72.556 .000 Within Groups 6614.260 2830 2.337 Total 7122.989 2833 Hvn Between Groups 377.813 3 125.938 50.512 .000 Within Groups 7055.804 2830 2.493 Total 7433.617 2833 D05 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 4.00 704 8.0040 3.00 713 8.2590 1.00 712 8.5340 2.00 705 9.1457 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 708.477. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 38 - Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 704 8.7645 3.00 713 8.8184 1.00 712 9.1305 2.00 705 9.6851 Sig. .521 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 708.477. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 89 3.6629 .49010 .05195 3.5597 3.7662 2.75 4.50 2.00 88 3.8920 .51944 .05537 3.7820 4.0021 3.00 4.75 3.00 89 3.5674 .48816 .05174 3.4646 3.6702 2.50 4.50 4.00 88 3.2017 .49401 .05266 3.0970 3.3064 2.25 4.25 Total 354 3.5812 .55467 .02948 3.5232 3.6392 2.25 4.75 KLTBM 1.00 89 1.2596 .28152 .02984 1.2002 1.3189 .60 1.90 2.00 88 1.2739 .29223 .03115 1.2119 1.3358 .60 1.90 3.00 89 1.2427 .28078 .02976 1.1835 1.3018 .60 1.90 4.00 88 1.2307 .29531 .03148 1.1681 1.2933 .60 1.90 Total 354 1.2517 .28674 .01524 1.2217 1.2817 .60 1.90 Nang suat mang 1.00 89 13.3820 3.86113 .40928 12.5687 14.1954 6.40 22.10 2.00 88 14.7364 4.40536 .46961 13.8030 15.6698 6.00 24.00 3.00 89 12.7124 3.66881 .38889 11.9395 13.4852 6.30 25.20 4.00 88 10.8352 3.58666 .38234 10.0753 11.5952 3.50 19.80 Total 354 12.9172 4.12265 .21912 12.4863 13.3482 3.50 25.20 - 39 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups 21.788 3 7.263 29.280 .000 Within Groups 86.815 350 .248 Total 108.603 353 KLTBM Between Groups .095 3 .032 .382 .766 Within Groups 28.929 350 .083 Total 29.024 353 Nangsuatmang Between Groups 695.633 3 231.878 15.301 .000 Within Groups 5304.032 350 15.154 Total 5999.665 353 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 3.2017 3.00 89 3.5674 1.00 89 3.6629 2.00 88 3.8920 Sig. 1.000 .203 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4.00 88 10.8352 3.00 89 12.7124 1.00 89 13.3820 2.00 88 14.7364 Sig. 1.000 .253 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.497. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 40 - Phụ lục 10: Ảnh hưởng của phân bón đến khả năng sinh măng của cây Bương mốc - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức bón phân khác nhau sau 1 năm trồng + Đường kính gốc (D00) và chiều cao (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D00 1.00 566 1.9776 .94110 .03956 1.8999 2.0553 .50 4.70 2.00 546 1.9976 .97785 .04185 1.9154 2.0798 .50 5.10 3.00 724 2.7801 1.41362 .05254 2.6770 2.8833 .60 6.70 4.00 572 2.1247 1.02483 .04285 2.0405 2.2088 .60 4.50 5.00 496 1.7603 .82632 .03710 1.6874 1.8332 .40 4.40 Total 2904 2.1733 1.14337 .02122 2.1317 2.2149 .40 6.70 Hvn 1.00 566 1.9212 .80063 .03365 1.8551 1.9873 .90 4.00 2.00 546 1.9469 .80227 .03433 1.8794 2.0143 .60 4.50 3.00 724 2.5012 1.11075 .04128 2.4202 2.5823 .70 5.20 4.00 572 2.0059 .93376 .03904 1.9293 2.0826 .20 4.20 5.00 496 1.7950 .75298 .03381 1.7285 1.8614 .60 4.30 Total 2904 2.0658 .94250 .01749 2.0315 2.1001 .20 5.20 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D00 Between Groups 391.091 4 97.773 83.267 .000 Within Groups 3404.016 2899 1.174 Total 3795.106 2903 Hvn Between Groups 195.266 4 48.817 59.375 .000 Within Groups 2383.471 2899 .822 Total 2578.738 2903 D00 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5.00 496 1.7603 1.00 566 1.9776 2.00 546 1.9976 4.00 572 2.1247 3.00 724 2.7801 Sig. 1.000 .754 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 571.828. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 41 - Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 5.00 496 1.7950 1.00 566 1.9212 2.00 546 1.9469 4.00 572 2.0059 3.00 724 2.5012 Sig. 1.000 .136 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 571.828. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng: Descriptives HSSM N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 1.00 90 6.3000 1.75749 .18526 5.9319 6.6681 3.00 11.00 2.00 90 6.0111 1.79572 .18929 5.6350 6.3872 3.00 10.00 3.00 88 8.2273 1.67968 .17905 7.8714 8.5832 5.00 13.00 4.00 89 6.4607 2.04526 .21680 6.0298 6.8915 4.00 11.00 5.00 87 5.7011 1.92363 .20623 5.2912 6.1111 3.00 11.00 Total 444 6.5383 2.03599 .09662 6.3484 6.7282 3.00 13.00 ANOVA HSSM Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 342.663 4 85.666 25.178 .000 Within Groups 1493.686 439 3.402 Total 1836.349 443 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 5.00 87 5.7011 2.00 90 6.0111 6.0111 1.00 90 6.3000 4.00 89 6.4607 3.00 88 8.2273 Sig. .263 .126 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.785. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 42 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức bón phân khác nhau sau 2 năm trồng + Đường kính gốc (D00) và chiều cao (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D00 1.00 720 5.0619 2.66937 .09948 4.8666 5.2573 2.00 11.70 2.00 753 5.4190 2.75690 .10047 5.2217 5.6162 1.80 10.90 3.00 953 7.0805 2.89514 .09378 6.8964 7.2645 2.60 11.60 4.00 859 6.6079 3.70198 .12631 6.3600 6.8558 1.90 89.00 5.00 496 4.3365 2.14706 .09641 4.1471 4.5259 1.50 9.00 Total 3781 5.8979 3.10784 .05054 5.7988 5.9970 1.50 89.00 Hvn 1.00 720 5.1442 2.93864 .10952 4.9292 5.3592 1.90 12.00 2.00 753 5.6048 3.05372 .11128 5.3863 5.8232 1.30 11.00 3.00 953 7.2356 3.03368 .09827 7.0427 7.4284 2.00 11.50 4.00 859 6.7121 2.68385 .09157 6.5324 6.8918 .80 20.00 5.00 496 4.6377 2.52190 .11324 4.4152 4.8602 .70 10.00 Total 3781 6.0528 3.03232 .04931 5.9561 6.1495 .70 20.00 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D00 Between Groups 3650.934 4 912.733 104.888 .000 Within Groups 32858.794 3776 8.702 Total 36509.727 3780 Hvn Between Groups 3445.421 4 861.355 103.875 .000 Within Groups 31311.461 3776 8.292 Total 34756.883 3780 D00 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 496 4.3365 1.00 720 5.0619 2.00 753 5.4190 4.00 859 6.6079 3.00 953 7.0805 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 719.787. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 43 - Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 496 4.6377 1.00 720 5.1442 2.00 753 5.6048 4.00 859 6.7121 3.00 953 7.2356 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 719.787. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng: Descriptives HSSM N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 1.00 90 6.4000 1.01450 .10694 6.1875 6.6125 4.00 9.00 2.00 90 6.7333 1.02552 .10810 6.5185 6.9481 5.00 9.00 3.00 88 8.0227 1.06109 .11311 7.7979 8.2476 6.00 11.00 4.00 88 7.1250 1.05930 .11292 6.9006 7.3494 5.00 10.00 5.00 87 4.3333 .96046 .10297 4.1286 4.5380 2.00 6.00 Total 443 6.5282 1.58642 .07537 6.3801 6.6764 2.00 11.00 ANOVA HSSM Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 652.284 4 163.071 155.234 .000 Within Groups 460.113 438 1.050 Total 1112.397 442 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 4.3333 1.00 90 6.4000 2.00 90 6.7333 4.00 88 7.1250 3.00 88 8.0227 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.584. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 44 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức bón phân khác nhau sau 3 năm trồng + Đường kính (D5) và chiều cao (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D05 1.00 927 6.8762 2.58483 .08490 6.7095 7.0428 2.00 11.70 2.00 963 7.2660 2.59194 .08352 7.1021 7.4299 1.80 10.90 3.00 1056 8.7166 2.24458 .06907 8.5810 8.8521 2.80 11.60 4.00 990 8.1128 3.10192 .09859 7.9194 8.3063 1.90 89.00 5.00 725 5.7859 1.76326 .06549 5.6574 5.9145 1.50 9.50 Total 4661 7.4668 2.70927 .03968 7.3890 7.5446 1.50 89.00 Hvn 1.00 927 7.1382 2.86746 .09418 6.9534 7.3230 2.10 12.00 2.00 963 7.5892 2.83823 .09146 7.4097 7.7687 1.50 11.50 3.00 1056 9.0785 2.37887 .07320 8.9349 9.2221 2.00 12.00 4.00 990 8.4291 1.92065 .06104 8.3093 8.5489 .80 20.00 5.00 725 6.2861 2.04652 .07601 6.1369 6.4353 1.40 10.00 Total 4661 7.8126 2.63037 .03853 7.7371 7.8881 .80 20.00 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D05 Between Groups 4473.144 4 1118.286 175.122 .000 Within Groups 29732.045 4656 6.386 Total 34205.189 4660 Hvn Between Groups 4227.669 4 1056.917 175.661 .000 Within Groups 28014.209 4656 6.017 Total 32241.878 4660 D05 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 725 5.7859 1.00 927 6.8762 2.00 963 7.2660 4.00 990 8.1128 3.00 1056 8.7166 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 916.834. - 45 - Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 725 6.2861 1.00 927 7.1382 2.00 963 7.5892 4.00 990 8.4291 3.00 1056 9.0785 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 916.834. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 90 2.5878 .35658 .03759 2.5131 2.6625 .90 4.00 2.00 90 2.6300 .27619 .02911 2.5722 2.6878 2.00 3.40 3.00 88 2.6591 .37589 .04007 2.5794 2.7387 1.90 4.00 4.00 89 2.6281 .26457 .02804 2.5724 2.6838 2.10 3.40 5.00 87 2.5954 .47664 .05110 2.4938 2.6970 1.80 5.00 Total 444 2.6200 .35678 .01693 2.5868 2.6533 .90 5.00 KLTBM 1.00 90 .7300 .17187 .01812 .6940 .7660 .50 1.40 2.00 90 .8167 .21000 .02214 .7727 .8607 .40 1.20 3.00 88 .8773 .19341 .02062 .8363 .9183 .50 1.40 4.00 89 .8494 .18594 .01971 .8103 .8886 .60 1.30 5.00 87 .5172 .25436 .02727 .4630 .5715 .20 .90 Total 444 .7590 .24149 .01146 .7365 .7815 .20 1.40 Nang suat mang 1.00 90 8.8478 2.06148 .21730 8.4160 9.2795 5.60 14.30 2.00 90 10.8300 2.47897 .26131 10.3108 11.3492 5.60 15.60 3.00 88 14.4591 2.74924 .29307 13.8766 15.0416 8.50 22.40 4.00 89 12.0843 2.00255 .21227 11.6624 12.5061 8.40 16.90 5.00 87 3.6276 2.05334 .22014 3.1900 4.0652 .80 8.10 Total 444 9.9876 4.28891 .20354 9.5876 10.3876 .80 22.40 - 46 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups .295 4 .074 .578 .679 Within Groups 56.096 439 .128 Total 56.392 443 KLTBM Between Groups 7.419 4 1.855 44.214 .000 Within Groups 18.415 439 .042 Total 25.834 443 Nangsuatmang Between Groups 5850.664 4 1462.666 279.395 .000 Within Groups 2298.218 439 5.235 Total 8148.882 443 KLTBM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 5.00 87 .5172 1.00 90 .7300 2.00 90 .8167 4.00 89 .8494 3.00 88 .8773 Sig. 1.000 1.000 .062 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.785. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 3.6276 1.00 90 8.8478 2.00 90 10.8300 4.00 89 12.0843 3.00 88 14.4591 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.785. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 47 - - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức bón phân khác nhau sau 4 năm trồng + Đường kính (D5) và chiều cao (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D00 1.00 712 8.6954 .76764 .02877 8.6389 8.7518 7.20 10.20 2.00 717 9.3046 .97394 .03637 9.2332 9.3760 7.60 11.20 3.00 689 9.9514 .90097 .03432 9.8840 10.0188 8.40 11.40 4.00 711 9.3425 .85862 .03220 9.2793 9.4057 7.60 10.80 5.00 691 6.8443 .93904 .03572 6.7741 6.9144 4.60 9.50 Total 3520 8.8326 1.38402 .02333 8.7869 8.8784 4.60 11.40 Hvn 1.00 712 9.0544 .82667 .03098 8.9935 9.1152 7.00 10.50 2.00 717 9.6551 1.01681 .03797 9.5805 9.7296 7.40 11.50 3.00 689 10.3988 .88694 .03379 10.3325 10.4652 8.20 12.00 4.00 711 9.7667 .88096 .03304 9.7018 9.8315 8.00 11.50 5.00 691 7.2763 1.02213 .03888 7.1999 7.3526 4.90 10.00 Total 3520 9.2347 1.40781 .02373 9.1882 9.2812 4.90 12.00 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D00 Between Groups 3952.187 4 988.047 1245.461 .000 Within Groups 2788.513 3515 .793 Total 6740.699 3519 Hvn Between Groups 3935.127 4 983.782 1137.771 .000 Within Groups 3039.270 3515 .865 Total 6974.398 3519 D05 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5.00 691 6.8443 1.00 712 8.6954 2.00 717 9.3046 4.00 711 9.3425 3.00 689 9.9514 Sig. 1.000 1.000 .425 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 703.807. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 48 - Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 691 7.2763 1.00 712 9.0544 2.00 717 9.6551 4.00 711 9.7667 3.00 689 10.3988 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 703.807. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 89 3.1320 .41814 .04432 3.0439 3.2201 2.50 3.75 2.00 90 3.4556 .36446 .03842 3.3792 3.5319 2.75 4.00 3.00 88 3.7131 .51072 .05444 3.6049 3.8213 3.00 4.75 4.00 89 3.5365 .39267 .04162 3.4538 3.6192 3.00 4.50 5.00 87 2.8592 .34036 .03649 2.7867 2.9317 2.25 3.50 Total 443 3.3409 .50848 .02416 3.2934 3.3883 2.25 4.75 KLTBM 1.00 89 1.1191 .22047 .02337 1.0727 1.1655 .70 1.60 2.00 90 1.2000 .24357 .02567 1.1490 1.2510 .80 1.80 3.00 88 1.4795 .21289 .02269 1.4344 1.5247 1.10 1.90 4.00 89 1.3787 .29560 .03133 1.3164 1.4409 .80 1.80 5.00 87 .7954 .17314 .01856 .7585 .8323 .50 1.10 Total 443 1.1957 .33058 .01571 1.1648 1.2266 .50 1.90 Nangsuat mang 1.00 89 9.3629 1.85217 .19633 8.9728 9.7531 5.40 14.30 2.00 90 11.5967 2.12648 .22415 11.1513 12.0420 8.10 16.80 3.00 88 15.8580 2.88004 .30701 15.2477 16.4682 11.20 23.40 4.00 89 13.9146 3.46186 .36696 13.1854 14.6439 7.20 25.20 5.00 87 5.9184 1.67863 .17997 5.5606 6.2762 3.00 9.90 Total 443 11.3449 4.25972 .20239 10.9472 11.7427 3.00 25.20 - 49 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups 40.848 4 10.212 60.911 .000 Within Groups 73.432 438 .168 Total 114.280 442 KLTBM Between Groups 24.534 4 6.133 113.025 .000 Within Groups 23.768 438 .054 Total 48.302 442 Nangsuatmang Between Groups 5297.263 4 1324.316 213.024 .000 Within Groups 2722.933 438 6.217 Total 8020.196 442 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5.00 87 2.8592 1.00 89 3.1320 2.00 90 3.4556 4.00 89 3.5365 3.00 88 3.7131 Sig. 1.000 1.000 .189 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.588. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. KLTBM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 .7954 1.00 89 1.1191 2.00 90 1.2000 4.00 89 1.3787 3.00 88 1.4795 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.588. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 50 - Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 5.9184 1.00 89 9.3629 2.00 90 11.5967 4.00 89 13.9146 3.00 88 15.8580 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.588. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - Phân tích phương sai so sánh giữa các công thức bón phân khác nhau sau 5 năm trồng + Đường kính (D5) và chiều cao (Hvn): Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound D05 1.00 712 8.9799 .77043 .02887 8.9232 9.0366 7.40 10.70 2.00 717 9.5512 .97565 .03644 9.4797 9.6227 7.70 11.60 3.00 689 10.2057 .91062 .03469 10.1375 10.2738 8.50 11.80 4.00 711 9.7428 .85884 .03221 9.6795 9.8060 7.90 11.30 5.00 691 7.1425 .94646 .03600 7.0719 7.2132 5.00 9.80 Total 3520 9.1296 1.38525 .02335 9.0838 9.1754 5.00 11.80 Hvn 1.00 712 9.6763 .84580 .03170 9.6140 9.7385 7.60 11.40 2.00 717 10.2501 1.03181 .03853 10.1744 10.3257 7.80 12.30 3.00 689 11.0945 .90676 .03454 11.0267 11.1623 8.90 12.90 4.00 711 10.3695 .89646 .03362 10.3035 10.4355 8.40 12.30 5.00 691 7.8760 1.03965 .03955 7.7983 7.9536 5.30 10.40 Total 3520 9.8574 1.43443 .02418 9.8100 9.9048 5.30 12.90 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. D05 Between Groups 3936.824 4 984.206 1228.566 .000 Within Groups 2815.872 3515 .801 Total 6752.695 3519 Hvn Between Groups 4087.680 4 1021.920 1139.259 .000 Within Groups 3152.969 3515 .897 Total 7240.649 3519 - 51 - D05 Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 691 7.1425 1.00 712 8.9799 2.00 717 9.5512 4.00 711 9.7428 3.00 689 10.2057 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 703.807. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Hvn Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 691 7.8760 1.00 712 9.6763 2.00 717 10.2501 4.00 711 10.3695 3.00 689 11.0945 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 703.807. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 52 - + Hệ số sinh măng, khối lượng trung bình măng và năng suất măng: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound HSSM 1.00 89 3.5843 .40054 .04246 3.4999 3.6686 2.75 4.25 2.00 90 4.1639 .38614 .04070 4.0830 4.2448 3.25 4.75 3.00 88 4.3153 .44929 .04789 4.2201 4.4105 3.50 5.00 4.00 89 4.0365 .39267 .04162 3.9538 4.1192 3.50 5.00 5.00 87 3.3592 .38448 .04122 3.2773 3.4411 2.75 4.25 Total 443 3.8939 .53948 .02563 3.8435 3.9443 2.75 5.00 KLTBM 1.00 89 1.3427 .21154 .02242 1.2981 1.3873 1.00 1.80 2.00 90 1.5000 .24357 .02567 1.4490 1.5510 1.10 2.10 3.00 88 1.9136 .24830 .02647 1.8610 1.9662 1.50 2.50 4.00 89 1.6618 .29600 .03138 1.5994 1.7242 1.10 2.10 5.00 87 .9057 .16937 .01816 .8696 .9418 .60 1.20 Total 443 1.4664 .41074 .01951 1.4280 1.5047 .60 2.50 Nangsuatm ang 1.00 89 13.7910 2.59885 .27548 13.2436 14.3385 8.80 20.80 2.00 90 18.8122 2.93770 .30966 18.1969 19.4275 13.50 25.50 3.00 88 25.1455 3.33225 .35522 24.4394 25.8515 19.20 34.50 4.00 89 20.1427 4.27147 .45277 19.2429 21.0425 12.00 33.60 5.00 87 8.5264 2.02585 .21719 8.0947 8.9582 4.80 13.20 Total 443 17.3088 6.45577 .30672 16.7060 17.9116 4.80 34.50 ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. HSSM Between Groups 57.407 4 14.352 88.249 .000 Within Groups 71.231 438 .163 Total 128.639 442 KLTBM Between Groups 49.810 4 12.453 220.296 .000 Within Groups 24.759 438 .057 Total 74.569 442 Nangsuatmang Between Groups 14134.201 4 3533.550 361.019 .000 Within Groups 4287.014 438 9.788 Total 18421.216 442 HSSM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 3.3592 1.00 89 3.5843 4.00 89 4.0365 2.00 90 4.1639 3.00 88 4.3153 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.588. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - 53 - KLTBM Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 .9057 1.00 89 1.3427 2.00 90 1.5000 4.00 89 1.6618 3.00 88 1.9136 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.588. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Nangsuatmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 4 5 5.00 87 8.5264 1.00 89 13.7910 2.00 90 18.8122 4.00 89 20.1427 3.00 88 25.1455 Sig. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 88.588. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Phụ lục 11: Ảnh hưởng của biện pháp khai thác để lại số lượng cây mẹ hàng năm đến khả năng sinh măng của cây Bương mốc - So sánh giữa các công thức để lại số lượng cây mẹ hàng năm sau 1 năm thí nghiệm: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Duongkinh 1.00 493 13.6292 1.82371 .08214 13.4678 13.7906 8.40 18.50 2.00 638 12.2671 1.80844 .07160 12.1265 12.4077 5.60 17.50 3.00 834 10.4987 1.61589 .05595 10.3889 10.6085 6.10 15.30 Total 1965 11.8583 2.15124 .04853 11.7631 11.9534 5.60 18.50 Trongluong 1.00 493 2.2580 .63936 .02880 2.2014 2.3146 .80 4.10 2.00 638 1.7920 .63347 .02508 1.7428 1.8413 .70 3.40 3.00 834 1.4550 .55931 .01937 1.4170 1.4931 .70 3.00 Total 1965 1.7659 .68358 .01542 1.7357 1.7962 .70 4.10 - 54 - ANOVA Sum of Squares df Mean Square F Sig. Duongkinh Between Groups 3194.421 2 1597.211 531.620 .000 Within Groups 5894.677 1962 3.004 Total 9089.098 1964 KLmang Between Groups 200.423 2 100.211 274.094 .000 Within Groups 717.325 1962 .366 Total 917.748 1964 Duongkinh Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 3.00 834 10.4987 2.00 638 12.2671 1.00 493 13.6292 Sig. 1.000 1.000 1.000 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 625.673. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. KLmang Duncana,b CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 3.00 834 1.4550 2.00 638 1.7920 1.00 493 2.2580 Sig. 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 625.673. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. - So sánh giữa các công thức để lại số lượng cây mẹ hàng năm sau 2 năm thí nghiệm: Descriptives N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound Duong_kinh 1.00 509 14.8786 1.80111 .07983 14.7217 15.0354 9.60 19.70 2.00 632 12.5443 1.80606 .07184 12.4032 12.6854 5.90 17.80 3.00 786 10.7768 1.61657 .05766 10.6637 10.8900 6.30 15.60 Total 1927 12.4400 2.38609 .05436 12.3334 12.5466 5.90 19.70 Trong_luong 1.00 509 2.5473 .63514 .02815 2.4920 2.6027 1.10 4.40 2.00 632 1.8909 .63794 .02538 1.8410 1.9407 .80 3.50 3.00 786 1.4503 .56646 .02020 1.4106 1.4899 .60 3.00 Total 1927 1.8845 .75073 .01710 1.8510 1.9181 .60 4.40 - 55 - ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Duong_kinh Between Groups 5207.889 2 2603.944 870.150 .000 Within Groups 5757.615 1924 2.993 Total 10965.503 1926 Khoi_luong_ mang Between Groups 371.879 2 185.939 501.319 .000 Within Groups 713.612 1924 .371 Total 1085.491 1926 Duong_kinh Duncana,b Cong_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 3.00 786 10.7768 2.00 632 12.5443 1.00 509 14.8786 Sig. 1.000 1.000 1.000 a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 622.513. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Khoi_luong_mang Duncana,b Cong_thuc N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 3.00 786 1.4503 2.00 632 1.8909 1.00 509 2.5473 Sig. 1.000 1.000 1.000 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 622.513. b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed. Phụ lục 12: Ảnh hưởng của kỹ thuật lấp đất lên măng đến năng suất măng Bương mốc So sánh giữa các công thức lấp đất trực tiếp lên măng khi măng bắt đầu nhú lên mặt đất Descriptives TLbocvo N Mean Std. Deviation Std. Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 1.00 30 2.1067 .34833 .06360 1.9766 2.2367 1.50 2.90 2.00 30 2.4633 .41976 .07664 2.3066 2.6201 1.50 3.20 3.00 30 2.5000 .59712 .10902 2.2770 2.7230 1.40 3.50 4.00 30 2.3033 .55862 .10199 2.0947 2.5119 1.00 3.20 5.00 30 1.9367 .25929 .04734 1.8398 2.0335 1.50 2.30 Total 150 2.2620 .49720 .04060 2.1818 2.3422 1.00 3.50 - 56 - ANOVA TLbocvo Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 6.866 4 1.716 8.305 .000 Within Groups 29.968 145 .207 Total 36.833 149 KLbocvo Duncana CT N Subset for alpha = 0.05 1 2 3 5.00 30 1.9367 1.00 30 2.1067 2.1067 4.00 30 2.3033 2.3033 2.00 30 2.4633 3.00 30 2.5000 Sig. .150 .096 .116 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. - 57 - MỘ SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN ÁN Đất dưới tán rừng Bương mốc tại Ba Vì và Lương Sơn Điều tra sinh trưởng Bương mốc - 58 - Theo dõi vật hậu Hoa, quả Bương mốc Thí nghiệm xác định một số tính chất cơ lý của thân cây Bương mốc - 59 - Xác định một số thành phần hoá học trong thân cây Bương mốc - 60 - Thí nghiệm chiết cành trộn hỗn hợp ruột bầu Cành đùi gà cấp 2 phát triển từ các đốt cành cấp 1 Cành đùi gà cấp 1 phát triển từ thân khí sinh - 61 - Đất Mùn cưa Cát Cát Đất Mùn cưa Thí nghiệm giâm hom cành - 62 - Mô hình thí nghiệm sau 1 năm trồng Mô hình thí nghiệm sau 3 năm trồng - 63 - Mô hình thí nghiệm được khai thác măng sau 3-5 năm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_bo_sung_mot_so_dac_diem_sinh_hoc_va_bien.pdf
  • pdfCV đăng web.pdf
  • docThong tin ve luan an TS cong bo tren mang _Viet - eng.doc
  • docxTom tat luan an_ Viet.docx
  • docxTom tat luan an_eng.docx
  • docTrich yeu LA - Nam.doc
Luận văn liên quan