Luận án Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra ở trường Đại học Vinh

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Chương 3 của Luận án đã đề xuất được 6 giải pháp QLĐT giáo viên THPT ở trường ĐH Vinh theo CĐR như sau: Tổ chức nâng cao nhận thức tầm quan trọng của QLĐT giáo viên THPT theo CĐR trường ĐH Vinh; Quản lý cải tiến CTĐT giáo viên THPT đáp ứng CĐR và các điều kiện đảm bảo xây dựng quy trình QLĐT giáo viên THPT theo CĐR ở trường ĐH Vinh; Quản lý thực hiện chương trình đào tạo giáo viên THPT đáp ứng CĐR; Hệ thống kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng đào tạo giáo viên THPT dựa vào chuẩn đầu ra và phản hồi thông tin để cải tiến; Phối hợp giữa Trường ĐH Vinh và các trường THPT trong QLĐT giáoTHPT; Nâng cao năng lực QLĐT giáo viên THPT đáp ứng chuẩn đầu ra. | Để minh chứng cho tính đúng đắn và tính khả thi của các giải pháp được đề xuất cũng như tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã được đề ra, Luận án đã khảo sát ý kiến của các chuyên gia về tính cấp thiết, tính khả thi và tính hợp lý của các giải pháp, đã thử nghiệm giải pháp 3: “Quản lý thực hiện chương trình đào tạo giáo viên THPT đáp ứng CĐR”. Kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm cho thấy các giải pháp được đề xuất có tính cần thiết và tính khả thi cao, đáp ứng được chất lượng và hiệu quả QLĐT giáo viên THPT theo CĐR ở trường ĐH Vinh. Giả thuyết khoa học đã được chứng minh.

pdf245 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Lượt xem: 554 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn đầu ra ở trường Đại học Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_quan_li_dao_tao_giao_vien_trung_hoc_pho_thong_theo_c.pdf
Luận văn liên quan