Luận án Tính dễ tổn thương và chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu trong sinh kế của người dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long

Bên cạnh, những đóng góp nhất định về mặt lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu về tính DBTT về sinh kế và chiến lược thích ứng của các hộ gia đình người Khmer ở ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH, nhưng luận án hiện vẫn có một số hạn chế tồn tại do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, cụ thể: Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu của luận án còn hạn chế. Hiện nay, khu vực ĐBSCL đã và đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực của BĐKH gây ra, bao gồm các thách thức lớn liên quan đến vấn đề nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển, bão, lũ và những tác động tiêu cực khác của BĐKH. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tập trung chủ yếu vào tác động của hạn hán, xâm nhập mặn và thời tiết bất thường, mà chưa nghiên cứu các loại hình thái tác động khác. Thứ hai, thời gian thu thập dữ liệu sơ cấp bắt đầu tháng 7/2020, đây là mốc thời gian nước ta vừa trải qua thời gian giãn cách toàn xã hội do đại dịch Covid-19 bùng phát. Do đó, nhiều nhà máy, công ty phải đóng cửa hoặc cắt giảm lao động nên nhiều lao động, đặc biệt là thanh niên phải di chuyển về quê sinh sống. Bên cạnh đó, một số bộ phận người dân do ảnh hưởng tâm lý sau đợt dịch bệnh Covid-19 còn e ngại và chưa có ý định di chuyển về các thành phố làm việc trở lại sau dịch. Chính vì vậy, thời điểm khảo sát lực lượng lao động nông thôn có sự gia tăng và dư thừa lao động, đặc biệt là lĩnh vực phi nông nghiệp, làm gia tăng áp lực sinh kế của các hộ gia đình Khmer. Do đó, bối cảnh tổn thương của nghiên cứu không chỉ có tác động của BĐKH mà còn thêm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên tính DBTT về sinh kế của hộ gia đình Khmer ở ĐBSCL được đo lường có khuynh hướng khuếch đại mức độ tổn thương.

pdf246 trang | Chia sẻ: Minh Bắc | Ngày: 16/01/2024 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tính dễ tổn thương và chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu trong sinh kế của người dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
---------------------------------------------------------------- Total 1921612.03 425 4521.44008 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 174.7113 Prob>chi2 = 0.000 33 . pwmean TONGTHU, over(TINH) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : TINH --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- TINH | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey TONGTHU | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- TINH | 2 vs 1 | 37.60485 7.187491 5.23 0.000 20.69993 54.50977 3 vs 1 | -1.203445 8.241678 -0.15 0.988 -20.58781 18.18092 3 vs 2 | -38.80829 8.173896 -4.75 0.000 -58.03324 -19.58335 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway THUNN TINH Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 216666.423 2 108333.211 35.70 0.0000 Within groups 1283699.7 423 3034.75107 ------------------------------------------------------------------------ Total 1500366.13 425 3530.27324 . pwmean THUNN, over(TINH) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : TINH --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- TINH | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey THUNN | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- TINH | 2 vs 1 | 50.62186 6.112947 8.28 0.000 36.24426 64.99946 3 vs 1 | 15.31983 7.009531 2.19 0.075 -1.16653 31.8062 3 vs 2 | -35.30203 6.951883 -5.08 0.000 -51.6528 -18.95125 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway THUPNN TINH Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 21501.8681 2 10750.934 6.02 0.0027 Within groups 755927.076 423 1787.06165 ------------------------------------------------------------------------ Total 777428.944 425 1829.24457 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 32.6525 Prob>chi2 = 0.000 . pwmean THUPNN, over(TINH) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : TINH --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- TINH | 3 --------------------------- 34 ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey THUPNN | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- TINH | 2 vs 1 | -13.01701 4.690929 -2.77 0.016 -24.05004 -1.983983 3 vs 1 | -16.67179 5.378946 -3.10 0.006 -29.32303 -4.020553 3 vs 2 | -3.654782 5.334708 -0.69 0.772 -16.20197 8.892411 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway TONGVAY TINH Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 8810.86564 2 4405.43282 0.81 0.4435 Within groups 2287791.74 423 5408.4911 ------------------------------------------------------------------------ Total 2296602.6 425 5403.77083 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 46.0483 Prob>chi2 = 0.000 . oneway DUNO TINH Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 3513.97369 2 1756.98684 0.45 0.6395 Within groups 1660492.2 423 3925.51347 ------------------------------------------------------------------------ Total 1664006.17 425 3915.30864 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 39.7573 Prob>chi2 = 0.000 . oneway LVIce TINH Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 1.38926064 2 .694630318 18.20 0.0000 Within groups 16.1458795 423 .038169928 ------------------------------------------------------------------------ Total 17.5351402 425 .041259153 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 29.9909 Prob>chi2 = 0.000 . pwmean LVIce, over(TINH) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : TINH --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- TINH | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey LVIce | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- TINH | 2 vs 1 | -.1299775 .0216795 -6.00 0.000 -.1809676 -.0789874 3 vs 1 | -.0514271 .0248593 -2.07 0.098 -.1098959 .0070417 3 vs 2 | .0785504 .0246548 3.19 0.004 .0205625 .1365383 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway LVIIPCCc TINH Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 6.41221662 2 3.20610831 16.58 0.0000 Within groups 81.7799076 423 .193333115 ------------------------------------------------------------------------ Total 88.1921242 425 .20751088 35 . pwmean LVIIPCCc, over(TINH) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : TINH --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- TINH | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey LVIIPCCc | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- TINH | 2 vs 1 | .2809915 .0487913 5.76 0.000 .1662348 .3957482 3 vs 1 | .1434966 .0559475 2.56 0.029 .0119086 .2750847 3 vs 2 | -.1374949 .0554874 -2.48 0.036 -.2680007 -.006989 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway LD CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 6.56301397 2 3.28150698 1.77 0.1722 Within groups 785.683465 423 1.85740772 ------------------------------------------------------------------------ Total 792.246479 425 1.86410936 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 5.3740 Prob>chi2 = 0.068 . oneway TYLE CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 3.95254492 2 1.97627246 4.20 0.0156 Within groups 198.996553 423 .470441023 ------------------------------------------------------------------------ Total 202.949098 425 .477527289 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 38.0460 Prob>chi2 = 0.000 . pwmean TYLE, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey TYLE | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | .1043945 .1247596 0.84 0.680 -.1890392 .3978281 3 vs 1 | -.1639903 .0763752 -2.15 0.082 -.3436241 .0156435 3 vs 2 | -.2683848 .1149632 -2.33 0.052 -.5387775 .0020078 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway dientich CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 11879.7086 2 5939.85432 53.15 0.0000 Within groups 47277.3505 423 111.766786 ------------------------------------------------------------------------ Total 59157.0592 425 139.19308 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 110.4946 Prob>chi2 = 0.000 36 . pwmean dientich, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey dientich | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | 4.884115 1.922994 2.54 0.031 .3612485 9.406981 3 vs 1 | 11.90715 1.177215 10.11 0.000 9.138348 14.67595 3 vs 2 | 7.023035 1.771996 3.96 0.000 2.855314 11.19076 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway THUNN CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 204349.123 2 102174.561 33.35 0.0000 Within groups 1296017 423 3063.86998 ------------------------------------------------------------------------ Total 1500366.13 425 3530.27324 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 206.0096 Prob>chi2 = 0.000 . pwmean THUNN, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey THUNN | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | 10.6278 10.06831 1.06 0.542 -13.05278 34.30839 3 vs 1 | 47.8737 6.163604 7.77 0.000 33.37695 62.37045 3 vs 2 | 37.2459 9.277726 4.01 0.000 15.42476 59.06704 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway THUPNN CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 30615.5025 2 15307.7513 8.67 0.0002 Within groups 746813.442 423 1765.51641 ------------------------------------------------------------------------ Total 777428.944 425 1829.24457 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 8.0130 Prob>chi2 = 0.018 . pwmean THUPNN, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- 37 ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey THUPNN | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | -8.961688 7.642885 -1.17 0.470 -26.93769 9.014319 3 vs 1 | -19.24003 4.67881 -4.11 0.000 -30.24456 -8.235505 3 vs 2 | -10.27834 7.04275 -1.46 0.312 -26.84284 6.286151 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway HVAN CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 398.119337 2 199.059668 13.85 0.0000 Within groups 6078.37832 423 14.3696887 ------------------------------------------------------------------------ Total 6476.49765 425 15.238818 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 0.3278 Prob>chi2 = 0.849 . pwmean HVAN, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey HVAN | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | .8125133 .6895172 1.18 0.467 -.809226 2.434252 3 vs 1 | 2.169243 .4221077 5.14 0.000 1.176449 3.162037 3 vs 2 | 1.35673 .6353749 2.14 0.084 -.137667 2.851127 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway M9 CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups .101293549 2 .050646775 3.40 0.0343 Within groups 6.30269734 423 .014899994 ------------------------------------------------------------------------ Total 6.40399089 425 .015068214 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 30.3469 Prob>chi2 = 0.000 . pwmean M9, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey M9 | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | .0370755 .0222031 1.67 0.218 -.0151461 .0892972 3 vs 1 | .0343264 .0135923 2.53 0.032 .0023574 .0662953 3 vs 2 | -.0027492 .0204597 -0.13 0.990 -.0508702 .0453719 ------------------------------------------------------------------------------ 38 . oneway M10 CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups .041629189 2 .020814594 0.26 0.7731 Within groups 34.1978074 423 .08084588 ------------------------------------------------------------------------ Total 34.2394366 425 .08056338 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 0.0365 Prob>chi2 = 0.982 . pwmean M10, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey M10 | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | .0312831 .051719 0.60 0.818 -.0903596 .1529259 3 vs 1 | -.002818 .0316613 -0.09 0.996 -.0772851 .0716491 3 vs 2 | -.0341012 .0476579 -0.72 0.754 -.1461923 .0779899 ------------------------------------------------------------------------------ . oneway TCXH CLAP Analysis of Variance Source SS df MS F Prob > F ------------------------------------------------------------------------ Between groups 9.85923785 2 4.92961893 8.50 0.0002 Within groups 245.194753 423 .579656626 ------------------------------------------------------------------------ Total 255.053991 425 .600127037 Bartlett's test for equal variances: chi2(2) = 5.8107 Prob>chi2 = 0.055 . pwmean TCXH, over(CLAP) mcompare(tukey) effects Pairwise comparisons of means with equal variances over : CLAP --------------------------- | Number of | Comparisons -------------+------------- CLAP | 3 --------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ | Tukey Tukey TCXH | Contrast Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- CLAP | 2 vs 1 | .3650053 .1384863 2.64 0.024 .0392866 .690724 3 vs 1 | .3388084 .0847784 4.00 0.000 .1394103 .5382064 3 vs 2 | -.0261969 .1276121 -0.21 0.977 -.3263396 .2739457 39 3.2 Kiểm định Chi-square 40 41 42 43 . tab CLAP GIOI, col chi2 +-------------------+ | Key | |-------------------| | frequency | | column percentage | +-------------------+ | GIOI CLAP | 0 1 | Total -----------+----------------------+---------- 1 | 70 45 | 115 | 21.54 44.55 | 27.00 -----------+----------------------+---------- 2 | 33 8 | 41 | 10.15 7.92 | 9.62 -----------+----------------------+---------- 3 | 222 48 | 270 | 68.31 47.52 | 63.38 -----------+----------------------+---------- Total | 325 101 | 426 | 100.00 100.00 | 100.00 Pearson chi2(2) = 20.7709 Pr = 0.000 . tab CLAP NHA, col chi2 +-------------------+ | Key | |-------------------| | frequency | | column percentage | +-------------------+ | NHA CLAP | 0 1 | Total -----------+----------------------+---------- 1 | 68 47 | 115 | 30.91 22.82 | 27.00 -----------+----------------------+---------- 2 | 29 12 | 41 | 13.18 5.83 | 9.62 -----------+----------------------+---------- 3 | 123 147 | 270 | 55.91 71.36 | 63.38 -----------+----------------------+---------- Total | 220 206 | 426 | 100.00 100.00 | 100.00 Pearson chi2(2) = 12.5704 Pr = 0.002 3.3 Kiểm định T-test . sdtest LVIce, by (GIOI) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 325 .3615722 .01093 .1970439 .3400694 .3830749 1 | 101 .4893136 .0191349 .1923035 .4513504 .5272767 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 1.0499 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 324, 100 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.7865 Pr(F > f) = 0.3933 44 . ttest LVIce, by (GIOI) Two-sample t test with equal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 325 .3615722 .01093 .1970439 .3400694 .3830749 1 | 101 .4893136 .0191349 .1923035 .4513504 .5272767 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | -.1277414 .0223212 -.1716153 -.0838674 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = -5.7229 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 424 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 1.0000 . sdtest LVIce, by (NHA) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 220 .4437625 .0118905 .1763644 .4203281 .4671969 1 | 206 .3364266 .0149967 .2152436 .3068589 .3659942 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 0.6714 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 219, 205 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.9981 . ttest LVIce, by (NHA) unequal Two-sample t test with unequal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 220 .4437625 .0118905 .1763644 .4203281 .4671969 1 | 206 .3364266 .0149967 .2152436 .3068589 .3659942 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | .1073359 .0191386 .0697103 .1449616 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = 5.6084 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 396.925 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000 . sdtest LVIce, by (HONGHEO) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 372 .3771347 .0104432 .2014217 .3565993 .39767 1 | 54 .4932876 .0254054 .1866904 .4423309 .5442443 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 1.1640 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 371, 53 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.5065 Pr(F > f) = 0.2532 45 . ttest LVIce, by (HONGHEO) Two-sample t test with equal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 372 .3771347 .0104432 .2014217 .3565993 .39767 1 | 54 .4932876 .0254054 .1866904 .4423309 .5442443 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | -.1161529 .0290726 -.1732972 -.0590086 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = -3.9953 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 424 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0001 Pr(T > t) = 1.0000 . sdtest LVIce, by (TINDUNG) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 162 .3483102 .0165217 .2102869 .315683 .3809374 1 | 264 .418581 .0119529 .1942117 .3950454 .4421165 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 1.1724 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 161, 263 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.2541 Pr(F > f) = 0.1270 . ttest LVIce, by (TINDUNG) Two-sample t test with equal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 162 .3483102 .0165217 .2102869 .315683 .3809374 1 | 264 .418581 .0119529 .1942117 .3950454 .4421165 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | -.0702708 .0200073 -.1095967 -.0309448 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = -3.5122 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 424 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0005 Pr(T > t) = 0.9998 . sdtest LVIce, by (TCTT) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 156 .4785005 .0128633 .1606626 .4530905 .5039105 1 | 270 .3417983 .0126848 .2084329 .3168241 .3667725 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 0.5942 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 155, 269 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.9998 46 . ttest LVIce, by (TCTT) unequal Two-sample t test with unequal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 156 .4785005 .0128633 .1606626 .4530905 .5039105 1 | 270 .3417983 .0126848 .2084329 .3168241 .3667725 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | .1367022 .0180657 .101184 .1722204 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = 7.5669 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 390.34 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000 . sdtest LVIce, by (tcxh) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 163 .4727385 .0140034 .1787834 .4450858 .5003913 1 | 263 .3417309 .0124204 .2014254 .3172744 .3661875 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 0.7878 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 162, 262 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.9512 . ttest LVIce, by (tcxh) Two-sample t test with equal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 163 .4727385 .0140034 .1787834 .4450858 .5003913 1 | 263 .3417309 .0124204 .2014254 .3172744 .3661875 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | .1310076 .0192481 .093174 .1688413 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = 6.8062 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 424 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000 . sdtest LVIce, by (chudong) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 156 .5207166 .0128377 .1603429 .4953572 .5460761 1 | 270 .3174068 .0114146 .1875611 .2949335 .3398801 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 0.7308 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 155, 269 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.9842 47 . ttest LVIce, by (chudong) unequal Two-sample t test with unequal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 156 .5207166 .0128377 .1603429 .4953572 .5460761 1 | 270 .3174068 .0114146 .1875611 .2949335 .3398801 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | .2033098 .0171785 .1695287 .2370909 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = 11.8351 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 365.373 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000 . sdtest LVIce, by (ungpho) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 385 .3859425 .0106559 .2090845 .3649912 .4068938 1 | 41 .4474086 .0192556 .1232961 .4084916 .4863257 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 2.8757 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 384, 40 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.0001 Pr(F > f) = 0.0001 . ttest LVIce, by (ungpho) unequal Two-sample t test with unequal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 385 .3859425 .0106559 .2090845 .3649912 .4068938 1 | 41 .4474086 .0192556 .1232961 .4084916 .4863257 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | -.0614661 .0220074 -.1053861 -.0175461 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = -2.7930 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 67.5907 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0068 Pr(T > t) = 0.9966 . sdtest LVIce, by (HTDP) Variance ratio test ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 247 .4124188 .0121656 .1911967 .3884568 .4363807 1 | 179 .363487 .016134 .2158576 .3316486 .3953255 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ------------------------------------------------------------------------------ ratio = sd(0) / sd(1) f = 0.7846 Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 246, 178 Ha: ratio 1 Pr(F f) = 0.9606 48 . ttest LVIce, by (HTDP) unequal Two-sample t test with unequal variances ------------------------------------------------------------------------------ Group | Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. Interval] ---------+-------------------------------------------------------------------- 0 | 247 .4124188 .0121656 .1911967 .3884568 .4363807 1 | 179 .363487 .016134 .2158576 .3316486 .3953255 ---------+-------------------------------------------------------------------- combined | 426 .3918583 .0098414 .2031235 .3725145 .4112021 ---------+-------------------------------------------------------------------- diff | .0489317 .0202066 .0091921 .0886714 ------------------------------------------------------------------------------ diff = mean(0) - mean(1) t = 2.4216 Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 354.93 Ha: diff 0 Pr(T |t|) = 0.0160 Pr(T > t) = 0.0080 49 PHỤ LỤC 4. PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH PCA 4.1 Kết quả PCA cho các thành phần phụ . pca S11 S12 S13 S14 S15, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .6501644 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.5024 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .326637 .168826 0.5024 0.5024 Comp2 | .157811 .0466974 0.2427 0.7451 Comp3 | .111114 .0748182 0.1709 0.9160 Comp4 | .0362955 .0179881 0.0558 0.9718 Comp5 | .0183074 . 0.0282 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S11 | 0.0201 | .01897 S12 | 0.3896 | .1317 S13 | 0.1125 | .0355 S14 | 0.5150 | .08176 S15 | 0.7550 | .05558 -------------------------------------- . pca S21 S22 S23 S24 S25, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .9896879 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.3902 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .386145 .189229 0.3902 0.3902 Comp2 | .196916 .00727724 0.1990 0.5891 Comp3 | .189639 .0452739 0.1916 0.7808 Comp4 | .144365 .071742 0.1459 0.9266 Comp5 | .072623 . 0.0734 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S21 | 0.2176 | .1782 S22 | -0.6377 | .06878 S23 | 0.3600 | .07148 S24 | 0.0794 | .1951 S25 | 0.6404 | .09001 -------------------------------------- . pca S31 S32 S33 S34, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .5502126 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.3710 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .204113 .0498732 0.3710 0.3710 50 Comp2 | .15424 .043819 0.2803 0.6513 Comp3 | .110421 .0289826 0.2007 0.8520 Comp4 | .0814384 . 0.1480 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S31 | 0.8617 | .03812 S32 | 0.2709 | .1258 S33 | 0.1394 | .08131 S34 | 0.4057 | .1009 -------------------------------------- . pca S41 S42 S43 S44 S45 S46, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .8138914 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.3543 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .288323 .0393781 0.3543 0.3543 Comp2 | .248945 .104563 0.3059 0.6601 Comp3 | .144381 .0547727 0.1774 0.8375 Comp4 | .0896085 .0628613 0.1101 0.9476 Comp5 | .0267473 .0108602 0.0329 0.9805 Comp6 | .0158871 . 0.0195 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S41 | 0.0068 | .01605 S42 | 0.3359 | .2001 S43 | 0.7229 | .09495 S44 | 0.5930 | .08831 S45 | 0.0726 | .02814 S46 | 0.0877 | .098 -------------------------------------- . pca S51 S52, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .35657 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.6890 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .245676 .134782 0.6890 0.6890 Comp2 | .110894 . 0.3110 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S51 | 0.0209 | .1108 S52 | 0.9998 | .00004846 -------------------------------------- . pca S61 S62, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .3120377 51 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.7105 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .221712 .131387 0.7105 0.7105 Comp2 | .0903255 . 0.2895 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S61 | 0.1292 | .08882 S62 | 0.9916 | .001508 -------------------------------------- . pca S71 S72 S73, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .2078756 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.5858 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .121783 .0425344 0.5858 0.5858 Comp2 | .0792487 .072405 0.3812 0.9671 Comp3 | .00684375 . 0.0329 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S71 | 0.1320 | .007152 S72 | 0.7039 | .03987 S73 | 0.6979 | .03907 -------------------------------------- . pca S81 S82 S83 S84, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .7177683 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.5844 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .419491 .249942 0.5844 0.5844 Comp2 | .169549 .0615491 0.2362 0.8207 Comp3 | .108 .0872725 0.1505 0.9711 Comp4 | .0207278 . 0.0289 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S81 | 0.0687 | .1293 S82 | 0.7003 | .01126 S83 | 0.7095 | .01079 S84 | -0.0385 | .147 -------------------------------------- . pca S91 S92 S93 S94 S95 S96, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .4295052 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.5816 -------------------------------------------------------------------------- 52 Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .249783 .138562 0.5816 0.5816 Comp2 | .11122 .0784568 0.2590 0.8405 Comp3 | .0327637 .0046476 0.0763 0.9168 Comp4 | .0281161 .0240125 0.0655 0.9823 Comp5 | .00410358 .00058496 0.0096 0.9918 Comp6 | .00351862 . 0.0082 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S91 | -0.0370 | .03139 S92 | 0.9910 | .0006493 S93 | 0.1047 | .0454 S94 | 0.0099 | .003541 S95 | -0.0741 | .09452 S96 | -0.0075 | .004225 -------------------------------------- . pca S101 S102 S103 S104, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .6548799 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.4959 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .324769 .177089 0.4959 0.4959 Comp2 | .14768 .0259314 0.2255 0.7214 Comp3 | .121748 .0610654 0.1859 0.9073 Comp4 | .0606829 . 0.0927 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- S101 | 0.5527 | .09726 S102 | 0.4415 | .09538 S103 | 0.4518 | .0791 S104 | 0.5436 | .05838 -------------------------------------- 4.2 Tính pca của 03 nhân tố chính của lvi-ipcc (khả năng thích ứng, độ nhạy cảm và mức độ phơi nhiễm) . pca M1c M2c M3c M4c, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = 1.150437 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.8038 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .92475 .833688 0.8038 0.8038 Comp2 | .0910618 .0100418 0.0792 0.8830 Comp3 | .08102 .0274142 0.0704 0.9534 Comp4 | .0536057 . 0.0466 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- 53 Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- M1c | 0.1443 | .08241 M2c | 0.9786 | .003585 M3c | 0.1345 | .0558 M4c | 0.0587 | .08389 -------------------------------------- . pca M5c M6c M7c M8c, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .6664765 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.3643 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .242828 .041687 0.3643 0.3643 Comp2 | .201141 .0248192 0.3018 0.6661 Comp3 | .176322 .130136 0.2646 0.9307 Comp4 | .0461855 . 0.0693 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- M5c | 0.9175 | .03137 M6c | 0.0322 | .1763 M7c | 0.1123 | .0487 M8c | 0.3802 | .1673 -------------------------------------- . pca M9c M10c, components(1) covariance Principal components/covariance Number of obs = 426 Number of comp. = 1 Trace = .3384791 Rotation: (unrotated = principal) Rho = 0.7584 -------------------------------------------------------------------------- Component | Eigenvalue Difference Proportion Cumulative -------------+------------------------------------------------------------ Comp1 | .256705 .174932 0.7584 0.7584 Comp2 | .0817737 . 0.2416 1.0000 -------------------------------------------------------------------------- Principal components (eigenvectors) -------------------------------------- Variable | Comp1 | Unexplained -------------+----------+------------- M9c | 0.9992 | .0001262 M10c | 0.0393 | .08165 -------------------------------------- 54 PHỤ LỤC 5. MÔ HÌNH HỒI QUY 5.1 Mô hình hồi quy . reg LVIce GIOI HVAN LD TYLE HONGHEO dientich NHA THUNN THUPNN TINDUNG TCTT TCXH HTDP M9 M10 chudong ungpho Source | SS df MS Number of obs = 426 -------------+---------------------------------- F(17, 408) = 73.88 Model | 13.2355721 17 .778563064 Prob > F = 0.0000 Residual | 4.29956807 408 .010538157 R-squared = 0.7548 -------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.7446 Total | 17.5351402 425 .041259153 Root MSE = .10266 ------------------------------------------------------------------------------ LVIce | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- GIOI | .0703706 .0124974 5.63 0.000 .0458033 .0949379 HVAN | -.0077211 .0014858 -5.20 0.000 -.0106419 -.0048003 LD | .0176419 .0046878 3.76 0.000 .0084266 .0268571 TYLE | .0160932 .008962 1.80 0.073 -.0015244 .0337107 HONGHEO | .0264328 .0156868 1.69 0.093 -.0044043 .0572699 dientich | -.0024424 .0006863 -3.56 0.000 -.0037914 -.0010933 NHA | -.0252397 .0108298 -2.33 0.020 -.0465289 -.0039505 THUNN | -.0005662 .0001398 -4.05 0.000 -.000841 -.0002915 THUPNN | .0007598 .0001285 5.91 0.000 .0005073 .0010123 TINDUNG | .0393671 .0106663 3.69 0.000 .0183994 .0603348 TCTT | -.0693518 .0109771 -6.32 0.000 -.0909306 -.047773 TCXH | -.037559 .0072589 -5.17 0.000 -.0518286 -.0232894 HTDP | -.0191055 .0110014 -1.74 0.083 -.040732 .002521 M9 | .537839 .0427332 12.59 0.000 .4538344 .6218436 M10 | .1071765 .0184901 5.80 0.000 .0708286 .1435243 chudong | -.1228537 .0136247 -9.02 0.000 -.149637 -.0960704 ungpho | -.0684946 .0196661 -3.48 0.001 -.1071541 -.029835 _cons | .4896093 .0299541 16.35 0.000 .4307256 .5484929 ------------------------------------------------------------------------------ . reg LVIce GIOI HVAN LD TYLE HONGHEO dientich NHA THUNN THUPNN TINDUNG TCTT TCXH HTDP M9 M10 chudong ungpho, beta Source | SS df MS Number of obs = 426 -------------+---------------------------------- F(17, 408) = 73.88 Model | 13.2355721 17 .778563064 Prob > F = 0.0000 Residual | 4.29956807 408 .010538157 R-squared = 0.7548 -------------+---------------------------------- Adj R-squared = 0.7446 Total | 17.5351402 425 .041259153 Root MSE = .10266 ------------------------------------------------------------------------------ LVIce | Coef. Std. Err. t P>|t| Beta -------------+---------------------------------------------------------------- GIOI | .0703706 .0124974 5.63 0.000 .1475143 HVAN | -.0077211 .0014858 -5.20 0.000 -.1483867 LD | .0176419 .0046878 3.76 0.000 .1185824 TYLE | .0160932 .008962 1.80 0.073 .0547496 HONGHEO | .0264328 .0156868 1.69 0.093 .0433463 dientich | -.0024424 .0006863 -3.56 0.000 -.1418601 NHA | -.0252397 .0108298 -2.33 0.020 -.0621684 THUNN | -.0005662 .0001398 -4.05 0.000 -.1656304 THUPNN | .0007598 .0001285 5.91 0.000 .1599836 TINDUNG | .0393671 .0106663 3.69 0.000 .0941962 TCTT | -.0693518 .0109771 -6.32 0.000 -.1646806 TCXH | -.037559 .0072589 -5.17 0.000 -.1432437 HTDP | -.0191055 .0110014 -1.74 0.083 -.0464809 M9 | .537839 .0427332 12.59 0.000 .3250297 M10 | .1071765 .0184901 5.80 0.000 .1497642 chudong | -.1228537 .0136247 -9.02 0.000 -.2917246 ungpho | -.0684946 .0196661 -3.48 0.001 -.0995678 _cons | .4896093 .0299541 16.35 0.000 . ------------------------------------------------------------------------------ 55 5.3 Kiểm định sự phù hợp của mô hình . sktest LVIce Skewness/Kurtosis tests for Normality ------ joint ------ Variable | Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 -------------+--------------------------------------------------------------- LVIce | 426 0.1541 0.0214 7.10 0.0288 . predict residual, resid . sktest residual Skewness/Kurtosis tests for Normality ------ joint ------ Variable | Obs Pr(Skewness) Pr(Kurtosis) adj chi2(2) Prob>chi2 -------------+--------------------------------------------------------------- residual | 426 0.5575 0.9348 0.35 0.8378 . vif Variable | VIF 1/VIF -------------+---------------------- THUNN | 2.78 0.359590 dientich | 2.64 0.378237 chudong | 1.74 0.574162 LD | 1.65 0.605298 TYLE | 1.55 0.646494 ungpho | 1.36 0.735349 HVAN | 1.36 0.737069 TCXH | 1.28 0.784125 THUPNN | 1.22 0.821428 HTDP | 1.19 0.838935 NHA | 1.18 0.844580 GIOI | 1.14 0.875651 TCTT | 1.13 0.884519 M10 | 1.11 0.900240 M9 | 1.11 0.901123 HONGHEO | 1.10 0.908169 TINDUNG | 1.08 0.922635 -------------+---------------------- Mean VIF | 1.45 . estat hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of LVIce chi2(1) = 0.45 Prob > chi2 = 0.5034

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tinh_de_ton_thuong_va_chien_luoc_thich_ung_bien_doi.pdf
  • pdfCV 1336-DANG THONG TIN LUAN AN_NCS NGUYEN THI THUY LOAN.pdf
  • pdfTOM TAT LUAN AN BVCT -NGUYEN THI THUY LOAN-101041801.pdf
  • pdfTOM TAT LUAN AN BVCT_EN -NGUYEN THI THUY LOAN-101041801.pdf
  • pdfTRANG THONG TIN LUAN AN -E.pdf
  • pdfTRANG THONG TIN LUAN AN.pdf
Luận văn liên quan