Luận văn Ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng cá lăng nha (Mystus wyckioides) giai đoạn 24 đến 120 ngày tuổi

Đây là luận văn khoa học: “Ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng cá lăng nha (Mystus wyckioides) giai đoạn 24 đến 120 ngày tuổi” Phục cho các bạn học sinh sinh viên làm tài liệu tham khảo. 1/ MỞ ĐẦU Thời gian gần đây, ngành nuôi trồng thủy sản đã và đang phát triển mạnh, bên cạnh những loài cá truyền thống như chép, trôi, rô phi đã tồn tại rất lâu, giải quyết nguồn thực phẩm tại nông hộ và cung cấp một phần nhỏ cho nhân dân. Đối với những loài cá bản địa thì nguồn cá tự nhiên ngày càng suy giãm không cung cấp đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước và càng hạn chế cho xuất khẩu. Ngành nuôi trồng hiện nay đã phát triển theo hướng công nghiệp, mở rộng quy mô vùng ngày càng rộng lớn, chọn nuôi những loài cá có giá trị kinh tế cao đã cung cấp một lượng đáng kể cho xuất khẩu, đóng góp một phần quan trọng mang về ngoại tệ cho quốc gia. Cùng với những loài cá truyền thống thì những loài cá bản địa có giá trị kinh tế cao ngày càng được chú trọng nghiên cứu, tìm hiểu và sản xuất giống thành công như cá lăng vàng (Mystus nemurus), lăng nha (Mystus wyckioides) đã góp phần làm cho nguồn cá giống ngày càng phong phú hơn cho người nuôi. Điều này giúp cho người nuôi linh hoạt hơn trong việc lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp với mình. Trong đó, cá lăng nha là loài cá có chất lượng thịt thơm ngon, cơ trắng, không xương dâm, mau lớn và là đối tượng nuôi đang được chú ý đối với các nhà làm kinh tế hiện nay. Trong tự nhiên cá lăng nha là loài cá có tập tính ăn động vật mà chủ yếu là cá tươi sống, nhưng nguồn cá tươi sống hiện nay không đủ để cung cấp trong suốt quá trình nuôi và giá rất cao sẽ ảnh hưởng rất đáng kể đến lợi nhuận của người nuôi. Do đó, việc giải quyết nguồn thức ăn của cá đối với người nuôi là vấn đề rất được quan tâm. Đứng trước thực trạng trên và dựa vào kết quả sản xuất giống thành công cá lăng nha của Khoa Thủy Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, được sự chấp thuận của Khoa Thủy Sản, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁ LĂNG NHA (Mystus wyckioides) GIAI ĐOẠN 24 ĐẾN 120 NGÀY TUỔI”. 2/ MỤC LỤC I GIỚI THIỆU 1.1 Đặc Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Thực Hiện Đề Tài II TỔNG QUAN TAI LIỆU 2 2.1 Vị Trí Phân Loại 2 2.2 Vài Đặc Điểm Sinh Học của Cá Lăng Nha 2 2.2.1 Đăc điểm hình thái 2 2.2.2 Đặc điểm dinh dưỡng 2 2.2.3 Đặc điểm sinh trưởng và phát triển 3 2.2.4 Đặc điểm sinh sản 5 2.2.5 Phân biệt đực cái 5 2.3 Cơ Sở Lý Thuyết của Thức Ăn Nuôi Tôm Cá 5 2.3.1 Nhu cầu năng lượng 5 2.3.1.1 Nhu cầu năng lượng duy trì 6 2.3.1.2 Nhu cầu năng lượng cho tăng trưởng 6 2.3.2 Nhu cầu protein và acid amin 6 2.3.3 Nhu cầu lipid và acid béo 7 2.3.4 Nhu cầu carbohydrat 7 2.3.5 Nhu cầu muối khoáng 8 2.3.6 Nhu cầu vitamin 8 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9 3.1 Thời Gian và Địa Điểm 9 3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 9 3.3 Vật Liệu và Trang Thiết Bị Nghiên Cứu 9 3.4 Bố trí thí nghiệm 10 3.4.1 Cá thí nghiệm 10 3.4.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 10 3.5 Thức Ăn 11 3.5.1 Nguyên liệu thức ăn 11 3.5.2 Chế biến thức ăn 12 3.5.2.1 Xay nhuyễn 12 3.5.2.2 Trộn đều 12 3.5.2.3 Ép viên 12 3.6 Điều Kiện Thí Nghiệm 13 3.7 Chăm Sóc Cá Thí Nghiệm 13 3.8 Thu Thập Kết Quả 13 3.8.1 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 13 3.8.2 Các chỉ tiêu thủy lí hóa 15 3.9 Phương Pháp Phân Tích Số Liệu 15 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Điều kiện môi trường ao thí nghiệm 16 4.1.1 Nhiệt độ 16 4.1.2 Độ pH 17 4.1.3 Hàm lượng oxy hòa tan (DO) 17 4.2 Hàm lượng đạm có trong sáu nghiệm thức thức ăn 17 4.3 Ảnh Hưởng của Thức Ăn Lên Sự Tăng Trưởng Cá Lăng Nha 18 4.3.1 Sự tăng trưởng cá lăng nha ở mỗi nghiệm thức 19 4.3.2 Sự tăng trưởng của cá ở các nghiệm thức 26 4.4 Tỷ Lệ Sống Của Cá Lăng Nha ở Các Nghiệm Thức 32 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34 5.1 Kết Luận 34 5.2 Đề Nghị 34

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2400 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng cá lăng nha (Mystus wyckioides) giai đoạn 24 đến 120 ngày tuổi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V Hình 4.12 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc V Caù laêng nha kieåm tra laàn 6 Hình 4.19 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc 0 Hình 4.20 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc I Hình 4.21 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc II Hình 4.22 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc III Hình 4.23 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc IV Hình 4.24 Caù laêng nha ôû nghieäm thöùc V PHUÏ LUÏC 2 Chieàu Daøi vaø Troïng Löôïng Caù Laêng Nha Khi baét Ñaàu Thaû (24 Ngaøy Tuoåi) STT CHIEÀU DAØI (cm) TROÏNGLÖÔÏNG(g) 1 4,50 0,75 2 3,90 0,67 3 4,00 0,70 4 4,50 0,88 5 4,50 0,91 6 3,90 0,69 7 4,70 0,87 8 4,50 0,89 9 4,40 0,84 10 4,10 0,69 11 4,50 0,80 12 4,50 0,81 13 4,40 0,68 14 4,60 0,83 15 3,90 0,67 16 4,40 0,70 17 4,30 0,71 18 4,10 0,69 19 4,00 0,57 20 4,40 0,76 21 4,30 0,73 22 4,70 0,72 23 4,10 0,65 24 4,40 0,77 25 4,50 0,87 26 4,80 0,87 27 4,50 0,84 28 4,10 0,65 29 4,50 0,66 30 4,00 0,59 TB 4,33 0,75 2.2 Keát Quaû Kieåm Tra Laàn 1 Ngaøy 11/5/2005 T NGHIEÄM THÖÙC 0 NGHIEÄM THÖÙC I NGHIEÄM THÖÙC II NGHIEÄM THÖÙC III NGHIEÄM THÖÙC IV NGHIEÄM THÖÙC V 01 02 03 I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 V2 V3 CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL 1 4,90 0,91 4,10 0,65 5,70 1,45 4,90 1,08 4,60 0,62 5,10 0,81 4,90 0,89 4,50 0,67 4,50 0,80 5,00 0,78 4,90 0,90 4,90 1,03 4,20 0,56 4,30 0,65 4,40 0,61 4,80 0,96 5,10 1,04 5,20 0,92 2 5,00 1,12 4,20 0,68 4,00 0,59 4,50 0,77 4,60 0,46 5,00 0,86 4,50 0,89 3,70 0,46 4,10 0,63 4,00 0,53 4,60 0,89 4,60 0,88 4,90 0,83 4,80 0,87 4,00 0,63 5,10 1,01 4,50 0,80 4,90 0,95 3 4,00 0,68 4,80 0,95 4,00 0,60 5,10 1,37 4,50 0,75 5,00 0,90 4,40 0,77 4,40 0,75 5,00 0,88 5,20 1,04 4,40 0,74 5,10 1,23 4,80 0,74 4,50 0,65 4,90 1,03 4,20 0,56 4,00 0,53 4,50 0,80 4 4,90 0,87 4,30 0,60 4,20 0,65 4,00 0,88 5,10 1,12 4,80 1,12 3,50 0,31 5,40 1,52 4,50 0,74 4,00 0,61 4,90 0,72 4,10 0,58 5,10 0,95 4,50 0,76 4,00 0,83 4,40 0,78 4,20 0,58 5,40 1,54 5 4,00 0,70 4,90 1,02 4,00 0,55 4,00 0,78 5,20 1,06 5,10 0,92 3,90 0,69 4,50 0,63 4,50 0,79 4,80 0,74 4,60 0,68 4,70 0,93 4,50 0,81 4,10 0,58 4,60 1,12 4,00 0,56 4,90 1,05 4,60 0,78 6 4,80 0,96 3,80 0,51 4,50 0,70 4,00 0,85 4,60 0,68 4,10 0,62 4,00 0,73 5,10 1,17 4,70 0,83 3,80 0,64 4,20 0,48 4,80 0,83 4,00 0,63 3,50 0,41 4,80 0,89 4,40 0,71 4,50 0,75 4,70 0,84 7 4,80 1,19 4,00 0,55 4,00 0,53 4,80 1,43 4,50 0,70 4,00 0,50 5,20 1,18 4,90 1,00 4,40 0,83 5,00 1,09 4,70 0,79 4,30 0,61 4,50 0,73 5,10 0,99 3,80 0,42 4,50 0,73 4,00 0,42 4,80 0,61 8 4,00 0,90 4,60 0,72 4,60 0,75 4,70 1,37 4,30 0,65 4,90 1,06 4,00 0,68 4,60 0,64 5,20 1,09 4,50 0,81 4,60 0,85 4,40 0,72 3,70 0,53 4,40 0,74 5,10 0,91 4,20 0,63 4,30 0,70 4,50 0,69 9 4,20 0,91 5,30 1,20 4,80 0,82 4,60 1,42 5,50 1,19 4,60 0,71 5,10 1,11 4,00 0,62 4,00 0,54 4,80 0,95 4,80 0,83 4,40 0,72 4,30 0,68 5,10 0,99 4,20 0,62 4,60 0,86 5,10 1,21 4,60 0,70 10 4,80 0,82 4,30 0,50 4,20 0,62 4,60 0,74 3,90 0,47 5,20 1,15 4,70 0,71 4,00 0,68 4,20 0,60 4,00 0,64 4,00 0,65 4,00 0,57 5,10 0,93 3,80 0,79 4,50 0,59 3,70 0,56 4,50 0,63 4,70 0,78 11 4,00 0,54 3,80 0,60 4,50 0,73 4,00 0,52 4,40 0,56 4,70 0,95 4,70 0,76 4,10 0,51 4,70 0,80 4,50 0,81 3,80 0,62 4,90 0,85 4,50 0,62 4,00 0,81 5,10 1,10 4,50 0,78 4,50 0,67 3,60 0,44 12 3,90 0,42 3,20 0,48 5,20 1,11 5,30 1,10 4,00 0,52 4,90 0,90 4,00 0,49 4,80 0,80 3,90 0,69 4,80 0,94 3,90 0,67 4,00 0,53 4,40 0,83 5,00 1,08 4,00 0,50 4,70 0,82 5,00 0,99 4,90 0,94 13 3,70 0,42 4,10 0,67 4,50 0,77 4,00 0,48 4,80 0,82 5,40 1,16 4,50 0,77 4,00 0,47 5,00 1,03 4,80 0,89 5,20 1,08 4,50 0,84 4,70 1,03 4,00 0,66 4,50 0,73 4,00 0,59 4,90 1,01 4,80 0,91 14 5,20 1,12 5,00 0,97 5,20 1,15 4,40 0,67 5,20 1,18 4,20 0,63 5,10 1,07 5,20 1,37 4,20 0,67 5,20 1,00 4,90 0,79 4,20 0,58 4,00 0,77 3,80 0,62 4,20 0,62 5,20 1,28 4,10 0,62 5,00 0,98 15 4,20 0,57 5,10 1,23 4,60 0,70 4,50 0,75 4,90 0,71 4,50 0,75 3,50 0,43 4,10 0,76 4,00 0,68 3,70 0,42 4,40 0,66 3,90 0,62 4,10 0,69 4,60 0,83 5,10 1,09 4,70 0,83 4,00 0,59 4,80 0,96 TB 4,43 0,81 4,37 0,76 4,53 0,78 4,49 0,95 4,67 0,77 4,77 0,87 4,40 0,77 4,49 0,80 4,46 0,77 4,54 0,79 4,53 0,76 4,45 0,77 4,45 0,76 4,37 0,76 4,48 0,78 4,47 0,78 4,51 0,77 4,73 0,86 2.3 Keát Quaû Kieåm Tra Laàn 2 Ngaøy26/5/2005 STT NGHIEÄM THÖÙC 0 NGHIEÄM THÖÙC I NGHIEÄM THÖÙC II NGHIEÄM THÖÙC III NGHIEÄM THÖÙC IV NGHIEÄM THÖÙC V 01 02 03 I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 V2 V3 CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL 1 5,30 1,42 4,80 1,05 4,40 0,73 4,60 0,77 4,60 0,92 5,80 1,54 5,40 1,32 4,50 0,66 5,10 1,06 5,20 1,15 5,30 1,20 5,10 1,16 4,70 0,88 4,00 0,48 5,40 1,25 5,20 1,11 3,70 0,49 4,80 0,93 2 4,90 1,02 5,00 1,24 5,00 1,06 5,40 1,70 4,90 0,92 4,30 0,68 4,30 0,67 6,60 2,06 4,70 0,85 4,00 0,56 5,80 1,47 5,00 0,96 4,90 0,91 4,50 0,77 4,60 0,70 4,40 0,70 4,90 1,01 4,80 0,89 3 4,80 1,06 4,30 0,93 5,40 1,61 5,30 1,66 5,50 1,19 5,30 1,12 4,10 0,57 4,80 0,85 4,20 0,69 5,50 1,39 5,40 1,28 4,50 0,75 4,60 0,88 5,10 0,99 4,60 0,78 4,50 0,79 5,00 0,95 4,90 0,87 4 4,70 0,96 4,20 0,68 4,90 1,09 5,20 1,08 5,20 1,13 4,80 0,85 5,30 1,21 5,50 1,36 4,40 0,62 4,50 0,76 5,50 1,34 4,50 0,75 5,60 1,45 5,70 1,43 4,60 0,81 4,80 0,88 5,00 1,05 5,30 1,03 5 5,10 1,32 4,50 0,79 5,00 0,99 4,70 0,77 5,40 1,26 4,80 1,21 3,20 0,60 4,90 0,88 4,30 0,65 4,90 0,91 5,00 1,05 5,20 1,11 5,10 1,25 4,20 0,51 4,30 0,63 5,50 1,39 3,90 0,52 5,10 0,92 6 4,60 0,99 4,10 0,78 5,90 1,79 5,10 1,08 5,30 1,20 5,00 0,96 3,20 0,59 4,00 0,55 5,90 1,38 5,00 0,97 5,30 1,32 4,90 0,95 4,50 0,76 4,60 0,74 5,20 1,19 5,00 0,95 4,30 0,66 5,30 1,10 7 4,40 0,81 3,50 0,37 4,40 0,82 4,30 0,60 6,20 1,81 5,50 1,25 4,80 0,92 4,10 0,56 4,50 0,76 4,90 0,95 5,80 1,56 4,60 0,79 5,30 1,34 5,00 0,91 5,80 1,49 4,50 0,82 5,90 1,51 5,60 1,28 8 4,10 0,61 4,00 0,57 5,00 1,15 6,30 1,64 5,20 1,27 5,30 1,32 5,40 1,34 4,90 0,97 4,20 0,64 5,20 1,21 4,90 1,08 4,90 0,94 5,20 1,14 4,80 0,87 5,30 1,09 4,20 0,57 4,20 0,58 4,80 0,81 9 4,50 0,98 4,80 0,96 4,20 0,78 5,30 1,28 6,00 1,61 5,30 1,19 4,30 0,65 4,30 0,65 4,70 0,80 4,70 0,90 4,90 0,97 4,80 0,79 5,60 1,31 4,60 0,70 4,80 0,88 5,40 1,27 5,60 1,39 5,70 1,43 10 5,70 1,61 4,00 0,62 4,20 0,70 4,60 0,83 5,00 1,00 5,80 1,65 3,20 0,66 4,70 0,82 4,40 0,68 5,50 1,26 4,80 0,89 4,80 0,85 5,10 1,13 4,50 0,73 4,80 0,85 4,40 0,69 4,80 0,78 3,90 0,54 11 4,60 0,99 4,00 0,57 4,70 0,92 4,90 0,93 5,20 1,16 5,50 1,34 4,40 0,71 4,90 1,46 5,20 1,04 5,10 0,97 5,80 1,45 5,20 1,10 5,50 1,28 4,20 0,57 4,10 0,60 5,00 0,92 5,20 1,19 5,50 1,42 12 4,90 1,15 4,40 0,73 4,60 0,86 5,00 0,94 5,30 1,17 5,30 1,22 5,60 1,41 5,00 0,97 5,10 0,97 5,30 1,15 5,30 1,26 5,20 1,06 4,10 0,65 4,10 0,56 4,80 0,87 4,80 0,90 5,50 1,32 5,20 1,06 13 5,30 1,32 4,70 1,02 5,20 1,24 5,10 1,00 4,50 0,74 5,50 1,19 3,70 0,36 5,80 1,44 3,80 0,49 5,00 0,97 4,20 0,69 5,30 1,25 5,20 1,15 4,50 0,78 3,90 0,54 4,10 0,56 4,60 0,52 4,00 0,56 14 4,20 0,74 4,50 0,77 4,20 0,78 5,40 1,41 5,10 1,06 6,40 1,82 5,40 1,39 4,50 0,78 5,20 1,06 4,60 0,77 5,50 1,29 4,90 1,03 4,80 0,95 3,60 0,46 4,20 0,62 4,90 1,01 4,80 1,14 4,30 0,66 15 4,90 1,24 4,90 1,15 4,80 0,96 6,50 2,03 5,70 1,38 4,30 0,68 4,70 0,89 4,00 0,59 3,60 0,50 4,20 0,57 5,50 1,28 5,40 1,08 5,40 1,29 4,80 0,88 4,50 0,71 4,10 0,59 4,40 0,58 4,50 0,74 TB 4,80 1,08 4,38 0,82 4,79 1,03 5,18 1,18 5,27 1,19 5,26 1,20 4,47 0,89 4,83 0,97 4,62 0,81 4,91 0,97 5,27 1,21 4,95 0,97 5,04 1,09 4,55 0,76 4,73 0,87 4,72 0,88 4,79 0,91 4,91 0,95 2.4 Keát Quaû Kieåm Tra Laàn 3 Ngaøy 9/6/2005 STT NGHIEÄM THÖÙC 0 NGHIEÄM THÖÙC I NGHIEÄM THÖÙC II NGHIEÄM THÖÙC III NGHIEÄM THÖÙC IV NGHIEÄM THÖÙC V 01 02 03 I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 V2 V3 CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL 1 5,30 1,52 5,00 1,13 6,10 2,11 6,60 2.04 7,50 2,71 5,10 1,06 4,70 0,91 5,30 1,10 4,20 0,61 6,00 1,42 5,40 1,22 6,20 1,67 6,70 2,08 5,30 0,98 5,10 0,99 6,00 1,38 5,80 1,38 4,90 1,03 2 5,30 1,41 4,50 0,93 5,30 1,27 6,10 1,68 7,00 2,23 5,50 1,36 4,90 0,80 4,30 0,58 5,10 1,07 5,30 1,04 5,70 1,50 5,30 1,30 5,00 0,90 5,50 1,17 4,60 0,72 4,90 1,00 5,70 1,34 6,30 1,65 3 5,30 2,16 4,90 1,16 4,60 0,86 6,10 1,46 6,20 1,74 5,90 1,51 4,60 0,75 7,50 2,60 5,40 1,13 4,70 0,90 6,50 1,94 6,50 1,95 6,60 1,93 4,20 0,72 5,50 1,12 5,20 1,12 5,70 1,36 5,70 1,20 4 5,50 1,52 5,30 1,26 5,40 1,40 6,60 1,79 6,50 1,86 6,50 2,13 6,20 1,32 5,70 1,38 5,10 1,11 6,20 1,55 6,40 1,86 6,40 1,86 6,10 1,64 4,50 0,84 4,80 0,91 5,70 1,39 5,50 1,31 6,20 1,94 5 6,10 2,01 5,30 1,25 5,20 1,15 6,40 1,89 5,30 1,18 5,80 1,51 3,70 0,40 6,00 1,44 4,80 0,78 7,50 2,91 5,70 1,40 7,40 2,43 5,60 1,39 4,00 0,61 5,30 1,15 4,80 0,86 6,30 1,84 5,60 1,24 6 6,40 2,41 4,70 1,08 4,50 0,94 6,20 1,66 7,00 2,19 6,50 2,09 3,80 0,43 4,80 0,78 4,90 0,97 5,00 1,05 6,90 2,21 6,20 1,71 5,40 1,12 4,70 0,89 7,00 2,00 5,60 1,17 5,10 1,17 5,80 1,39 7 5,80 1,90 4,60 0,91 5,00 1,07 6,80 2,12 5,70 1,38 7,50 2,63 5,10 1,10 5,80 1,29 5,00 0,99 6,50 2,31 5,60 1,31 7,10 2,54 6,40 1,60 5,10 1,04 6,10 1,58 6,00 1,49 4,30 0,59 5,80 1,21 8 4,30 0,72 4,30 0,77 5,50 1,48 8,50 3,38 6,20 1,85 4,90 0,92 6,20 1,58 7,00 2,19 4,70 0,71 6,60 1,93 5,70 1,31 6,70 2,29 6,10 1,65 5,00 0,99 4,70 0,87 4,80 0,90 4,70 0,69 5,90 1,43 9 5,10 1,10 4,80 1,13 5,30 1,32 6,50 2,16 5,40 1,22 6,20 1,70 4,70 0,93 6,70 2,00 4,10 0,65 5,90 1,38 7,00 2,16 5,70 1,26 8,00 2,82 6,50 1,83 6,80 1,91 5,40 1,19 4,70 0,90 6,10 1,59 10 5,50 1,80 5,20 1,22 6,20 1,77 5,80 1,31 5,50 1,38 6,50 1,81 4,80 1,16 5,00 0,98 4,80 0,86 8,00 3,21 5,00 1,10 6,20 1,62 6,60 2,13 5,10 0,89 6,00 2,38 5,10 0,99 5,80 1,57 4,80 0,85 11 6,30 2,43 4,90 1,17 5,80 1,68 6,40 1,69 5,70 1,49 5,20 1,09 6,40 1,61 5,50 1,17 4,50 0,69 6,50 2,25 7,00 2,50 6,40 1,91 6,30 1,07 6,20 1,53 5,20 0,96 5,20 0,99 4,70 0,49 5,50 1,14 12 5,20 1,34 5,10 1,09 5,50 1,64 6,20 1,71 6,30 1,91 6,20 1,71 6,30 1,56 4,60 0,87 5,80 1,40 5,50 1,21 4,20 0,64 5,70 0,90 7,20 2,18 5,60 1,20 5,30 1,15 5,30 0,94 5,00 0,90 6,30 1,96 13 5,30 1,54 4,70 1,09 4,80 1,12 5,60 1,37 6,50 1,84 6,60 2,09 5,00 0,99 5,30 1,07 5,30 1,16 4,80 0,84 7,10 2,46 6,20 1,88 5,80 1,33 5,30 1,14 6,50 1,83 6,40 1,93 5,70 1,29 6,20 1,72 14 4,90 1,28 5,50 1,53 6,50 1,80 7,10 2,19 5,30 1,09 5,50 1,36 5,60 1,20 5,00 0,88 4,70 0,79 5,20 1,14 4,80 1,01 5,20 1,08 6,20 1,66 5,90 1,38 4,80 0,96 5,60 1,32 4,00 0,56 5,60 1,44 15 6,50 2,45 5,80 1,85 4,80 1,00 5,50 1,34 5,30 1,07 5,90 1,62 4,60 0,71 6,70 1,77 5,70 1,28 6,00 1,52 6,20 1,50 5,50 1,35 5,30 1,16 4,70 0,77 4,20 0,62 5,20 0,74 4,20 0,67 4,90 0,92 TB 5,52 1,71 4,97 1,17 5,37 1,37 6,43 1,84 6,09 1,68 5,99 1,64 5,11 1,03 5,68 1,34 4,94 0,95 5,98 1,64 5,95 1,61 6,18 1,72 6,22 1,64 5,17 1,07 5,46 1,28 5,41 1,16 5,15 1,07 5,71 1,38 Keát Quaû Kieåm Tra Laàn 4 Ngaøy 24/6/2005 STT NGHIEÄM THÖÙC 0 NGHIEÄM THÖÙC I NGHIEÄM THÖÙC II NGHIEÄM THÖÙC III NGHIEÄM THÖÙC IV NGHIEÄM THÖÙC V 01 02 03 I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 V2 V3 CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL 1 5,60 1,25 5,30 1,32 6,00 1,53 6,20 1,80 7,60 3,10 5,70 1,51 7,00 2,42 7,00 2,30 5,70 1,40 7,90 3,29 7,50 2,78 8,30 3,51 5,60 1,26 5,40 1,29 6,00 1,76 6,20 1,70 6,60 1,90 6,10 1,73 2 8,30 2,45 4,80 1,04 5,30 1,22 6,70 2,10 5,50 1,37 7,30 2,77 6,80 2,20 6,80 2,30 5,50 1,22 7,60 2,99 7,60 3,07 7,20 2,73 5,70 1,60 5,00 1,03 7,10 2,59 5,60 1,37 6,30 1,83 6,90 2,10 3 4,40 0,76 5,10 1,49 5,39 1,34 6,10 1,80 8,00 3,40 7,20 2,56 6,00 1,44 6,10 1,56 5,40 1,19 5,30 1,17 5,70 1,38 6,70 2,14 6,10 1,62 5,80 1,35 6,10 1,64 6,10 1,55 5,20 1,07 5,50 1,30 4 5,40 1,58 5,20 1,27 5,40 1,40 6,40 1,87 6,40 1,76 7,00 2,51 5,50 1,53 7,10 2,62 5,30 1,13 7,50 3,02 7,50 2,64 6,20 1,58 6,30 1,86 5,30 1,23 6,20 1,68 6,80 2,46 6,80 2,32 7,00 2,21 5 6,60 2,40 5,60 1,49 5,90 1,58 6,50 2,11 7,80 3,25 6,50 1,77 5,40 1,19 5,70 1,48 5,30 1,16 6,80 2,26 6,80 2,09 6,00 1,56 6,10 1,67 4,30 0,76 5,00 1,08 5,40 1,39 6,30 1,75 5,80 1,38 6 5,40 1,52 5,40 1,40 5,30 1,26 7,70 2,87 5,90 1,49 6,70 2,08 5,20 1,15 5,70 1,41 5,60 1,33 6,30 1,72 6,50 1,94 6,40 2,04 8,00 3,38 6,30 1,75 6,50 2,29 5,40 1,84 5,40 1,16 6,50 2,00 7 6,00 1,73 4,90 1,08 5,60 1,71 7,80 2,89 7,60 2,94 6,30 1,86 7,20 2,68 5,60 1,34 5,40 1,28 5,40 1,34 6,40 1,76 7,50 2,80 6,20 1,64 6,40 1,94 7,10 2,56 5,80 1,53 5,50 1,84 5,60 1,33 8 5,30 1,30 4,30 0,79 5,70 1,63 6,60 2,12 6,10 1,62 5,10 1,03 5,50 1,26 5,10 1,08 6,10 1,60 8,20 3,89 7,10 3,04 5,30 1,87 7,20 2,67 7,00 2,26 5,80 1,44 5,90 1,42 5,90 1,56 6,00 1,48 9 5,30 1,50 5,00 1,33 6,10 2,34 5,90 1,69 6,00 1,66 5,80 1,48 5,70 1,40 7,80 3,18 4,90 1,03 6,50 1,80 7,00 2,51 7,60 2,91 7,10 2,57 5,90 1,56 5,80 1,56 6,20 1,96 5,80 1,53 7,00 2,60 10 6,20 2,26 5,20 1,23 5,00 1,16 6,50 2,09 7,00 2,38 7,10 2,28 4,20 0,57 7,10 2,14 4,90 0,97 6,80 1,89 6,50 1,93 6,30 1,76 6,60 2,13 5,30 1,26 5,40 1,23 6,00 1,96 6,70 2,13 4,80 0,97 11 5,40 1,47 4,80 1,07 5,90 1,87 6,80 2,29 6,00 1,72 6,70 2,23 6,30 1,75 5,20 1,26 4,30 0,80 6,00 1,56 6,20 1,83 6,30 1,69 6,10 1,80 4,10 0,74 5,10 1,10 6,50 1,99 5,40 1,28 6,60 2,06 12 5,90 1,98 5,70 1,87 4,90 1,04 6,70 2,35 7,00 2,69 6,00 1,62 6,50 1,84 7,20 2,54 4,90 0,84 6,50 2,07 6,50 1,92 8,10 3,46 7,20 2,43 6,80 2,37 5,30 1,21 4,50 1,00 5,80 1,48 6,70 2,32 13 6,00 2,02 6,20 2,03 5,00 0,65 6,20 1,68 6,70 2,19 7,10 2,53 5,30 1,20 5,80 1,56 6,00 1,69 6,50 1,85 7,20 2,52 7,20 2,45 7,50 2,96 5,90 1,42 7,00 2,40 5,50 1,46 5,40 1,41 6,30 1,83 14 6,60 2,49 5,40 1,51 4,80 0,99 6,60 1,94 6,40 1,86 6,80 2,30 5,60 1,53 4,70 6,71 4,50 0,84 7,20 2,96 7,30 2,58 5,00 0,95 6,20 1,83 5,40 1,21 6,10 1,94 6,70 2,16 7,20 2,38 6,20 1,90 15 5,20 1,42 5,30 1,28 5,20 1,20 6,00 1,75 6,50 2,05 5,40 1,35 6,00 1,59 5,70 1,48 4,80 0,93 6,50 1,86 6,30 1,71 6,80 2,26 6,20 1,86 5,30 1,45 5,40 1,29 6,00 1,75 6,70 2,30 5,40 1,31 TB 5,84 1,74 5,21 1,35 5,43 1,39 6,58 2,09 6,70 2,23 6,45 1,99 5,88 1,58 6,17 2,20 5,24 1,16 6,73 2,24 6,81 2,25 6,73 2,25 6,54 2,09 5,61 1,44 5,99 1,72 5,91 1,70 6,07 1,73 6,16 1,77 Keát Quaû Kieåm Tra Laàn 5 Ngaøy 9/7/2005 STT NGHIEÄM THÖÙC 0 NGHIEÄM THÖÙC I NGHIEÄM THÖÙC II NGHIEÄM THÖÙC III NGHIEÄM THÖÙC IV NGHIEÄM THÖÙC V 01 02 03 I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 V2 V3 CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL 1 5,70 1,49 6,80 1,85 5,00 1,08 6,90 2,44 8,10 3,18 8,30 3,63 6,30 2,17 5,80 1,58 5,70 1,14 8,40 3,44 9,20 4,49 5,50 1,30 7,30 2,23 7,40 3,38 8,50 3,62 7,40 2,48 7,40 2,64 6,30 1,62 2 6,70 2,54 6,20 1,52 6,40 2,41 7,90 3,31 8,00 3,31 7,80 3,33 7,30 2,33 6,70 1,99 6,60 1,95 7,10 2,62 7,60 2,55 9,20 4,48 7,70 2,88 7,40 2,81 7,60 2,70 7,00 2,30 7,70 3,23 7,50 2,56 3 5,70 1,73 5,80 1,46 6,20 1,71 8,10 3,78 7,20 2,56 7,80 3,04 8,00 2,96 6,20 1,31 6,30 1,60 8,30 3,54 7,10 2,47 6,80 2,33 7,20 2,52 8,00 3,62 7,10 2,36 8,00 3,61 8,20 3,97 8,20 3,31 4 7,10 2,82 5,50 1,31 6,20 1,97 7,00 2,63 7,60 2,74 7,60 2,59 6,20 2,12 7,00 2,29 6,70 2,11 7,00 2,37 6,40 1,95 7,10 2,26 6,40 2,09 6,60 2,02 7,40 2,57 7,20 2,60 7,80 3,45 7,70 3,13 5 5,90 1,81 5,60 1,61 7,00 2,99 9,50 5,14 8,00 3,37 8,40 3,68 5,80 1,58 6,80 1,90 6,60 1,85 8,30 3,36 7,00 2,37 7,30 2,88 7,40 2,74 7,00 2,13 7,10 2,41 7,30 2,53 7,20 2,39 7,90 3,03 6 6,30 2,53 5,20 1,06 6,50 2,21 7,50 2,53 6,80 2,28 7,60 2,85 6,50 2,13 7,00 2,00 7,00 2,25 8,60 3,45 6,30 1,71 7,90 3,46 8,20 3,45 7,60 3,03 8,30 3,59 6,40 1,99 5,70 1,39 6,90 2,20 7 6,40 2,48 6,00 1,66 5,30 1,26 6,60 2,44 8,40 3,92 8,00 3,34 6,80 2,59 8,10 3,20 5,30 1,42 7,10 2,59 7,20 2,49 7,20 3,57 7,40 2,25 7,40 2,86 7,60 2,65 7,20 2,26 6,70 1,81 8,40 3,74 8 6,70 2,84 5,30 1,77 6,00 1,63 7,60 2,74 7,30 2,34 8,20 3,53 6,50 2,57 8,60 4,02 6,00 1,63 8,30 3,46 8,30 3,85 7,40 2,78 7,30 2,52 7,40 2,60 7,70 2,95 6,60 2,10 7,20 3,07 7,60 2,83 9 6,50 2,58 6,00 1,72 6,50 2,10 6,90 2,63 8,20 3,74 7,40 2,53 6,00 2,07 7,90 3,03 6,20 1,64 7,70 2,99 7,20 2,33 7,00 2,43 7,30 2,50 8,10 3,66 7,30 2,39 7,50 2,74 7,60 3,14 7,60 3,14 10 6,60 2,03 6,90 2,20 6,60 2,13 8,20 3,45 6,50 1,93 7,20 2,46 7,20 2,81 7,80 3,00 5,50 1,41 8,60 3,63 5,80 1,55 8,40 3,34 7,50 2,71 6,60 2,14 7,20 2,47 6,80 2,39 6,80 2,46 7,30 2,56 11 5,70 1,57 5,70 1,65 6,90 2,27 7,00 2,34 9,00 4,34 6,70 1,95 5,90 1,67 6,20 1,70 5,20 1,05 7,50 2,93 9,70 5,28 8,90 4,30 8,60 8,10 6,70 2,06 6,10 1,69 7,40 2,62 7,70 2,86 8,20 3,33 12 7,40 3,00 7,20 2,87 5,80 1,72 7,70 3,23 6,90 2,31 6,90 2,63 7,00 2,33 6,70 1,90 6,30 1,84 7,20 2,38 7,80 2,94 7,30 2,74 8,80 3,67 6,90 2,15 7,20 2,34 7,00 2,22 7,40 2,77 6,60 1,82 13 5,60 1,59 6,70 2,53 6,40 1,99 7,50 2,94 7,10 2,41 7,40 2,63 6,30 2,22 8,00 2,80 6,40 1,72 6,50 1,93 7,60 2,78 6,40 2,00 9,30 4,14 6,50 2,05 8,40 3,18 7,50 2,51 7,00 2,38 7,30 2,80 14 6,90 2,61 7,00 3,00 6,30 2,14 6,50 2,19 9,20 4,59 9,80 5,38 6,20 2,01 7,60 2,40 5,90 1,38 6,80 2,13 7,70 2,98 8,30 3,32 7,10 2,31 7,20 2,53 7,90 3,00 7,30 2,69 8,00 3,36 7,40 2,54 15 5,80 1,51 6,40 2,10 7,30 2,75 8,20 3,59 6,90 2,04 7,30 2,79 7,10 2,72 6,30 1,71 6,70 2,11 7,20 2,55 6,40 1,82 7,70 3,03 8,40 3,55 6,00 1,97 7,20 2,72 7,20 2,66 8,60 3,55 7,20 2,46 TB 6,33 2,21 6,15 1,89 6,29 2,02 7,54 3,03 7,68 3,00 7,76 3,09 6,61 2,29 7,11 2,32 6,16 1,67 7,64 2,89 7,42 2,77 7,49 2,95 7,73 3,18 7,12 2,60 7,51 2,71 7,19 2,51 7,40 2,83 7,47 2,74 2.7 Keát Quaû Kieåm Tra Laàn 6 Ngaøy 24/7/2005 STT NGHIEÄM THÖÙC 0 NGHIEÄM THÖÙC I NGHIEÄM THÖÙC II NGHIEÄM THÖÙC III NGHIEÄM THÖÙC IV NGHIEÄM THÖÙC V 01 02 03 I1 I2 I3 II1 II2 II3 III1 III2 III3 IV1 IV2 IV3 V1 V2 V3 CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL CD TL 1 6,50 2,48 6,20 1,97 7,10 3,26 7,00 2,58 9,20 5,09 10,7 6,61 5,50 1,28 9,20 4,10 6,70 1,30 6,80 2,35 8,60 4,10 9,20 4,66 9,20 4,80 9,40 4,34 7,80 2,62 7,70 2,53 7,30 2,42 9,60 4,78 2 7,50 3,80 8,10 3,60 8,80 2,39 8,50 3,56 8,20 3,11 8,00 2,99 7,70 2,76 8,50 2,96 7,70 2,61 9,40 4,97 8,20 3,63 7,70 3,20 8,50 4,00 8,10 3,02 7,60 2,44 7,60 2,71 7,80 3,97 8,10 2,81 3 6,80 2,89 5,80 1,33 5,30 1,36 8,40 4,17 8,40 3,93 7,00 2,14 8,60 3,59 7,20 2,36 7,70 2,59 7,80 2,92 7,00 2,65 7,70 2,88 8,80 4,35 8,20 3,24 8,70 3,75 7,90 3,06 7,60 3,70 8,40 3,87 4 7,90 3,40 6,70 2,42 6,60 2,57 8,00 3,70 7,20 2,61 7,20 2,21 6,50 1,75 6,10 1,40 7,10 3,12 8,90 3,47 7,90 3,24 7,20 2,27 7,20 2,52 9,30 4,12 7,80 2,53 7,80 2,76 9,50 4,31 8,30 3,20 5 8,00 3,87 7,40 2,36 6,30 2,01 8,20 3,47 7,50 3,67 7,40 2,52 7,30 2,32 7,10 2,30 7,30 2,37 7,70 2,97 7,00 2,20 9,70 5,18 8,40 2,46 7,70 3,89 8,50 3,24 8,30 3,40 8,40 3,21 8,60 3,57 6 6,10 1,75 6,60 2,08 6,80 2,29 7,50 2,50 8,20 3,73 8,60 3,52 6,40 1,80 8,50 3,46 6,40 1,87 8,50 3,52 9,00 3,88 7,80 3,31 7,50 2,63 8,40 3,83 7,90 2,34 7,40 2,60 7,40 3,01 5,50 0,91 7 7,20 3,45 5,70 1,58 6,40 2,25 8,60 4,01 9,00 4,47 6,80 2,11 6,60 1,82 7,00 2,30 6,40 1,83 8,70 3,37 8,00 3,38 7,60 2,64 7,00 2,65 8,20 3,16 6,00 4,34 8,60 2,30 7,40 2,39 8,60 3,37 8 7,20 3,02 6,00 1,62 7,00 2,54 8,00 3,10 7,70 2,97 6,50 1,69 7,00 2,37 8,80 3,65 7,50 2,52 8,80 4,53 7,20 2,39 6,80 2,25 8,00 3,38 8,70 3,82 7,30 2,28 8,50 3,92 8,60 1,83 7,50 2,31 9 6,00 2,02 6,30 1,63 5,30 1,45 8,00 3,31 8,80 4,21 7,70 2,98 9,00 3,83 6,20 1,49 6,10 1,59 7,80 2,92 6,80 1,92 8,20 3,29 7,60 2,67 5,60 1,30 8,20 2,51 7,80 3,77 8,40 3,70 8,40 1,60 10 6,30 2,04 6,00 1,49 6,50 2,21 7,60 3,15 8,00 2,78 7,90 3,11 6,50 1,85 6,30 1,83 6,70 1,87 6,50 1,71 7,50 2,88 9,00 4,30 9,00 5,52 8,70 2,20 8,00 3,20 7,50 2,69 7,40 2,87 8,80 3,93 11 7,00 3,16 5,70 1,34 6,70 2,13 7,80 2,80 7,60 2,82 9,30 4,43 8,00 2,89 7,30 3,38 7,70 2,70 7,70 2,59 7,00 2,48 8,30 3,62 7,20 2,96 7,40 2,45 7,90 2,76 8,80 3,92 7,90 3,09 7,80 3,71 12 6,00 1,81 7,50 3,60 7,10 2,38 8,30 3,50 6,70 2,12 8,10 3,66 7,40 2,61 6,70 1,96 7,30 2,21 6,90 2,11 7,20 2,36 8,40 1,65 8,20 3,15 5,10 1,03 8,40 3,42 7,80 3,69 9,40 4,41 6,90 2,11 13 6,80 2,36 7,00 2,60 5,70 1,44 8,50 3,79 8,00 3,84 7,70 2,97 6,60 1,95 6,00 1,35 6,60 1,92 8,40 3,40 6,90 2,03 7,40 2,67 8,00 3,04 7,60 2,43 8,10 3,40 7,70 3,11 7,20 2,42 8,30 3,14 14 7,80 3,47 6,70 2,15 7,50 2,94 8,00 3,41 7,50 2,59 8,90 4,18 6,70 3,01 5,60 1,24 6,00 1,49 8,70 3,38 7,60 2,91 6,40 1,21 9,00 4,23 7,50 2,37 7,70 2,98 8,80 4,21 7,90 3,20 9,60 4,62 15 6,70 2,61 6,80 2,65 6,70 2,09 8,40 3,40 9,30 5,00 9,00 4,40 8,30 3,30 6,70 1,07 6,70 1,90 7,80 3,35 7,30 2,40 6,60 2,15 8,00 3,12 7,80 2,43 7,10 2,10 7,90 3,71 7,60 2,92 7,60 2,77 TB 6,92 2,81 6,57 2,16 6,65 2,22 8,05 3,36 8,09 3,53 8,05 3,30 7,21 2,48 7,15 2,32 6,93 2,13 8,03 3,17 7,55 2,83 7,87 3,02 8,11 3,43 7,85 2,91 7,80 2,93 8,01 3,23 7,99 3,16 8,13 3,11 PHUÏ LUÏC 3 KEÁT QUAÛ XÖÛ LYÙ THOÁNG KEÂ 3.1 Keát Quaû Phaân Tích ANOVA Trong Töøng Nghieäm Thöùc 3.1.1 Nghieäm thöùc 0 a) Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 3,841524 2 1,9207622 4,359 0,0190 Trong loâ 18,507440 42 ,4406533 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 22,348964 44 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc 0 Level Count Average Homogeneous Groups -------------------------------------------------------------------------------- 2 15 2,1613333 X 3 15 2,2206667 XX 1 15 2,8086667 X -------------------------------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 1 - 2 0,64733 0,58897 * 1 - 3 0,58800 0,58897 2 - 3 -0,05933 0,58897 -------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. b) Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc 0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 1,017333 2 0,5086667 0,883 0,4211 Trong loâ 24,194667 42 0,5760635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 25,212000 44 3.1.2 Nghieäm thöùc I a) Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc I -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,416920 2 0,2084600 0,239 0,7886 Trong loâ 36,650600 42 0,8726333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 37,067520 44 b) Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc I ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,011111 2 0,0055556 0,008 0,9916 Trong loâ 27,692000 42 0,6593333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 27,703111 44 3.1.3 Nghieäm thöùc II a) Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc II ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,918031 2 0,4590156 0,782 0,4640 Trong loâ 24,648427 42 0,5868673 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 25,566458 44 b) Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc II ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,652000 2 0,3260000 0,390 0,6797 Trong loâ 35,136000 42 0,8365714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 35,788000 44 3.1.4 Nghieäm thöùc III a) Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc III ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,589764 2 0,2948822 0,367 0,6948 Trong loâ 33,724133 42 0,8029556 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total Toång 34,313898 44 b) Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc III ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 1,792000 2 0,8960000 1,305 0,2820 Trong loâ 28,840000 42 0,6866667 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 30,632000 44 3.1.5 Nghieäm thöùc IV a) Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 2,644573 2 1,3222867 1,759 0,1847 Trong loâ 31,577107 42 0,7518359 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 34,221680 44 b) Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc IV ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,819111 2 0,4095556 0,527 0,5943 Trong loâ 32,646667 42 0,7773016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 33,465778 44 3.1.6 Nghieäm thöùc V a) Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc V ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,094440 2 0,0472200 0,069 0,9339 Trong loâ 28,939840 42 0,6890438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 29,034280 44 b) Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc loâ ôû nghieäm thöùc V ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc loâ 0,345333 2 0,1726667 0,287 0,7521 Trong loâ 25,286667 42 0,6020635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 25,632000 44 3.2 Keát Quaû Phaân Tích ANOVA Giöõa caùc Nghieäm Thöùc 3.2.1 Keát quaû kieåm tra laàn 1 a/ Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 0,289837 5 0,0579675 1,114 0,3531 Trong NT 13,733764 264 0,0520218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 14,023602 269 b/ Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 3048,21 5 609,64208 1,016 0,4086 Trong NT 158409,34 264 600,03537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 161457,55 269 3.2.2 Keát quaû kieåm tra laàn 2 a/ Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc ---------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 12,274407 5 2,4548815 8,233 0,0000 Trong NT 78,717778 264 0,2981734 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 90,992185 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 45 4,6400000 X 0 45 4,6577778 X 4 45 4,7911111 XX 5 45 4,8066667 XX 3 45 5,0422222 XX 1 45 5,2377778 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -0,58000 0,33047 * 0 - 2 0,01778 0,33047 0 - 3 -0,38444 0,33047 * 0 - 4 -0,13333 0,33047 0 - 5 -0,14889 0,33047 1 - 2 0,59778 0,33047 * 1 - 3 0,19556 0,33047 1 - 4 0,44667 0,33047 * 1 - 5 0,43111 0,33047 * 2 - 3 -0,40222 0,33047 * 2 - 4 -0,15111 0,33047 2 - 5 -0,16667 0,33047 3 - 4 0,25111 0,33047 3 - 5 0,23556 0,33047 4 - 5 -0,01556 0,33047 ------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. b/ Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 3,367248 5 0,6734496 7,206 0,0000 Trong NT 24,673753 264 0,0934612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 28,041001 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ----------------------------------------------------------- 2 45 0,8684444 X 5 45 0,8906667 X 4 45 0,9057778 X 0 45 0,9764444 X 3 45 1,0484667 XX 1 45 1,1902222 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -0,21378 0,18502 * 0 - 2 0,10800 0,18502 0 - 3 -0,07202 0,18502 0 - 4 0,07067 0,18502 0 - 5 0,08578 0,18502 1 - 2 0,32178 0,18502 * 1 - 3 0,14176 0,18502 1 - 4 0,28444 0,18502 * 1 - 5 0,29956 0,18502 * 2 - 3 -0,18002 0,18502 2 - 4 -0,03733 0,18502 2 - 5 -0,02222 0,18502 3 - 4 0,14269 0,18502 3 - 5 0,15780 0,18502 4 - 5 0,01511 0,18502 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. 3.2.3 Keát quaû kieåm tra laàn 3 a/ Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 125,5938 5 25,118756 3,017 0,0115 Trong NT 2197,8649 264 8,325246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 2323,4587 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ----------------------------------------------------------- 2 45 5,2422222 X 0 45 5,2866667 X 5 45 5,4222222 X 4 45 5,6177778 XX 3 45 6,0355556 XX 1 45 7,2088889 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -1,92222 1,74623 * 0 - 2 0,04444 1,74623 0 - 3 -0,74889 1,74623 0 - 4 -0,33111 1,74623 0 - 5 -0,13556 1,74623 1 - 2 1,96667 1,74623 * 1 - 3 1,17333 1,74623 1 - 4 1,59111 1,74623 1 - 5 1,78667 1,74623 * 2 - 3 -0,79333 1,74623 2 - 4 -0,37556 1,74623 2 - 5 -0,18000 1,74623 3 - 4 0,41778 1,74623 3 - 5 0,61333 1,74623 4 - 5 0,19556 1,74623 ----------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. b/ Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 11,49432 5 2,2988646 2,753 0,0192 Trong NT 220,45789 264 0,8350678 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 231,95222 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 45 1,1055556 X 4 45 1,3186667 XX 0 45 1,4171111 XX 5 45 1,4900000 XX 3 45 1,6562222 XX 1 45 1,7226667 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -0,30556 0,55305 0 - 2 0,31156 0,55305 0 - 3 -0,23911 0,55305 0 - 4 0,09844 0,55305 0 - 5 -0,07289 0,55305 1 - 2 0,61711 0,55305 * 1 - 3 0,06644 0,55305 1 - 4 0,40400 0,55305 1 - 5 0,23267 0,55305 2 - 3 -0,55067 0,55305 2 - 4 -0,21311 0,55305 2 - 5 -0,38444 0,55305 3 - 4 0,33756 0,55305 3 - 5 0,16622 0,55305 4 - 5 -0,17133 0,55305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. 3.2.4 Keát quaû kieåm tra laàn 4 a/ Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 49,94907 5 9,9898148 18,600 0,0000 Trong NT 141,78978 264 0,5370825 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 191,73885 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ----------------------------------------------------------- 0 45 5,4955556 X 2 45 5,7644444 XX 5 45 6,0466667 X 4 45 6,0488889 X 1 45 6,5755556 X 3 45 6,7333333 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -1,08000 0,44353 * 0 - 2 -0,26889 0,44353 0 - 3 -1,23778 0,44353 * 0 - 4 -0,55333 0,44353 * 0 - 5 -0,55111 0,44353 * 1 - 2 0,81111 0,44353 * 1 - 3 -0,15778 0,44353 1 - 4 0,52667 0,44353 * 1 - 5 0,52889 0,44353 * 2 - 3 -0,96889 0,44353 * 2 - 4 -0,28444 0,44353 2 - 5 -0,28222 0,44353 3 - 4 0,68444 0,44353 * 3 - 5 0,68667 0,44353 * 4 - 5 0,00222 0,44353 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. b/ Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 18,16566 5 3,6331315 9,251 0,0000 Trong NT 103,68050 264 ,3927292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 121,84616 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 45 1,4969333 X 2 45 1,6498444 X 5 45 1,7333333 XX 4 45 1,7422222 XX 1 45 2,0946667 XX 3 45 2,2462222 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -0,59773 0,37927 * 0 - 2 -0,15291 0,37927 0 - 3 -0,74929 0,37927 * 0 - 4 -0,24529 0,37927 0 - 5 -0,23640 0,37927 1 - 2 0,44482 0,37927 * 1 - 3 -0,15156 0,37927 1 - 4 0,35244 0,37927 1 - 5 0,36133 0,37927 2 - 3 -0,59638 0,37927 * 2 - 4 -0,09238 0,37927 2 - 5 -0,08349 0,37927 3 - 4 0,50400 0,37927 * 3 - 5 0,51289 0,37927 * 4 - 5 0,00889 0,37927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. 3.2.5 Keát quaû kieåm tra laàn 5 a/ Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 72,39719 5 14,479437 27,334 0,0000 Trong NT 139,84444 264 0,529714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 212,24163 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 45 6,2600000 X 2 45 6,6133333 X 5 45 7,3533333 X 4 45 7,4511111 X 3 45 7,5200000 X 1 45 7,6600000 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -1,40000 0,44048 * 0 - 2 -0,35333 0,44048 0 - 3 -1,26000 0,44048 * 0 - 4 -1,19111 0,44048 * 0 - 5 -1,09333 0,44048 * 1 - 2 1,04667 0,44048 * 1 - 3 0,14000 0,44048 1 - 4 0,20889 0,44048 1 - 5 0,30667 0,44048 2 - 3 -0,90667 0,44048 * 2 - 4 -0,83778 0,44048 * 2 - 5 -0,74000 0,44048 * 3 - 4 0,06889 0,44048 3 - 5 0,16667 0,44048 4 - 5 0,09778 0,44048 ----------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ. b/ Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 40,62065 5 8,1241308 15,430 0,0000 Trong NT 139,00171 264 0,5265216 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 179,62236 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 45 2,0177778 X 2 45 2,0935556 X 5 45 2,6942222 X 4 45 2,8291111 X 3 45 2,8700000 X 1 45 3,0170889 X ----------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -0,99931 0,43915 * 0 - 2 -0,07578 0,43915 0 - 3 -0,85222 0,43915 * 0 - 4 -0,81133 0,43915 * 0 - 5 -0,67644 0,43915 * 1 - 2 0,92353 0,43915 * 1 - 3 0,14709 0,43915 1 - 4 0,18798 0,43915 1 - 5 0,32287 0,43915 2 - 3 -0,77644 0,43915 * 2 - 4 -0,73556 0,43915 * 2 - 5 -0,60067 0,43915 * 3 - 4 0,04089 0,43915 3 - 5 0,17578 0,43915 4 - 5 0,13489 0,43915 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ, 3.2.6 Keát quaû kieåm tra laàn 6 a/ Veà chieàu daøi Baûng phaân tích phöông sai veà chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 71,11896 5 14,223793 21,087 0,0000 Trong NT 178,07733 264 0,674535 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 249,19630 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng chieàu daøi giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 45 6,7133333 X 2 45 7,0933333 X 3 45 7,8133333 X 4 45 7,9177778 X 1 45 8,0422222 X 5 45 8,0422222 X ---------------------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -1,32889 0,49706 * 0 - 2 -0,38000 0,49706 0 - 3 -1,10000 0,49706 * 0 - 4 -1,20444 0,49706 * 0 - 5 -1,32889 0,49706 * 1 - 2 0,94889 0,49706 * 1 - 3 0,22889 0,49706 1 - 4 0,12444 0,49706 1 - 5 0,00000 0,49706 2 - 3 -0,72000 0,49706 * 2 - 4 -0,82444 0,49706 * 2 - 5 -0,94889 0,49706 * 3 - 4 -0,10444 0,49706 3 - 5 -0,22889 0,49706 4 - 5 -0,12444 0,49706 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ, b/ Veà troïng löôïng Baûng phaân tích phöông sai veà troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguoàn bieán thieân Toång bình phöông Ñoä töï do Phöông sai F- tính Möùc sai khaùc ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Giöõa caùc NT 43,64011 5 8,7280219 12,619 0,0000 Trong NT 182,59573 264 0,6916505 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toång 226,23584 269 Baûng phaân tích ña phöông veà dao ñoäng troïng löôïng giöõa caùc nghieäm thöùc Level Count Average Homogeneous Groups ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 45 2,3082222 X 0 45 2,3968889 X 3 45 3,0064444 X 4 45 3,0893333 X 5 45 3,1673333 X 1 45 3,3980000 X ---------------------------------------------------------------------- Ñoái chieáu Sai soá tuyeät ñoái giöõa hai trung bình 0 - 1 -1,00111 0,50332 * 0 - 2 0,08867 0,50332 0 - 3 -0,60956 0,50332 * 0 - 4 -0,69244 0,50332 * 0 - 5 -0,77044 0,50332 * 1 - 2 1,08978 0,50332 * 1 - 3 0,39156 0,50332 1 - 4 0,30867 0,50332 1 - 5 0,23067 0,50332 2 - 3 -0,69822 0,50332 * 2 - 4 -0,78111 0,50332 * 2 - 5 -0,85911 0,50332 * 3 - 4 -0,08289 0,50332 3 - 5 -0,16089 0,50332 4 - 5 -0,07800 0,50332 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Chæ söï sai khaùc coù yù nghóa veà maët thoáng keâ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doclangnha2.doc
  • pdflangnha2.pdf
Luận văn liên quan