Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công thương Sầm Sơn

Triển khai và hoàn thiện các dịch vụ kèm theo đối với một số dịch vụ mới nh- liên kết với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, công ty chứng khoán, điện lực, b-u điện. để thực hiện các ch-ơng trình thanh toán chuyển khoản, chi trả tiền l-ơng qua thẻ ATM, nâng cao tính tiện ích của NHCT Việt Nam. Lắp đặt và mở rộng các điểm chấp nhận thẻ, các máy rút tiền ATM tại các khu đô thị, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn, nơi đông ng-ời,.

pdf97 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1887 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công thương Sầm Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hµng cña ViÖt Nam phï hîp h¬n víi c¸c chuÈn mùc quèc tÕ. Trªn c¬ së ®ã NHCT ViÖt Nam cã thÓ khai th¸c lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ søc m¹nh c¹nh tranh quèc tÕ, gãp phÇn ®¾c lùc vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc. - Tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, NHCT ViÖt Nam sÏ cã thªm ®iÒu kiÖn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao theo tiªu chuÈn quèc tÕ. *Nh÷ng th¸ch thøc - Th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi NHCT ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ xuÊt ph¸t ®iÓm vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña NHCT ViÖt Nam cßn thÊp. C«ng nghÖ, tæ chøc ng©n hµng vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña NHCT ViÖt Nam cßn yÕu so víi nhiÒu n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. H¬n n÷a, ho¹t ®éng cña NHCT ViÖt Nam n»m trong bèi c¶nh cña mét nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi víi nh÷ng chÝnh s¸ch ch-a ®ång bé, ch-a nhÊt qu¸n vµ ch-a thÝch hîp theo c¸c quy ®Þnh vµ chuÈn mùc quèc tÕ. - Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ sÏ lµm t¨ng ¸p lùc c¹nh tranh trong lÜnh vùc ng©n hµng. ViÖc më cöa thÞ tr-êng tµi chÝnh th«ng qua c¸c hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i ViÖt - Mü, AFTA... t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi th©m nhËp thÞ tr-êng tµi chÝnh trong n-íc, lµm t¨ng thªm ®èi thñ c¹nh tranh cã -u thÕ h¬n vÒ n¨ng lùc tµi chÝnh, tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ qu¶n trÞ kinh doanh so víi c¸c ng©n hµng ViÖt Nam. V× vËy, víi nh÷ng h¹n chÕ vµ chÊt l-îng qu¶n lý tµi s¶n cã, sù nghÌo nµn cña dÞch vô tµi chÝnh, sù luÈn quÈn trong nhËn thøc vÒ c¸i cò vµ c¸i míi, tÝnh dÔ bÞ tæn th-¬ng cña nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi vµ tû lÖ tiÕt kiÖm néi ®Þa thÊp, ®Çu t- vµ th-¬ng m¹i dùa chñ yÕu vµo n-íc ngoµi, hÖ thèng tµi chÝnh ViÖt Nam nãi chung vµ hÖ thèng NHCT ViÖt Nam nãi riªng khã tr¸nh khái ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh lín, thËm chÝ ph¶i chÞu thua thiÖt nhÊt ®Þnh trong c¹nh tranh quèc tÕ. - C¸c cam kÕt vÒ th-¬ng m¹i (nh- c¾t gi¶m thuÕ quan, xãa bá chÝnh s¸ch b¶o hé...) lµm t¨ng sù c¹nh tranh hµng hãa cña c¸c ®èi t¸c trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam, ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu cña ta (lµ c¸c kh¸ch hµng cña c¸c ng©n hµng ViÖt Nam) ë c¶ thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ trong n-íc. §iÒu ®ã còng sÏ ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng cña NHCT ViÖt Nam. - Víi l-îng vèn Ýt vµ ®Æc biÖt lµ tr×nh ®é nghiÖp vô, kü n¨ng kinh doanh vµ c«ng nghÖ ng©n hµng cßn l¹c hËu, NHCT ViÖt Nam còng sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng bªn ngoµi khi c¸c n-íc më réng thÞ tr-êng cña hä theo xu h-íng héi nhËp. - ViÖc më cöa vµ tiÕn tíi tù do hãa trong lÜnh vùc dÞch vô ng©n hµng ë ViÖt Nam cïng víi sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc tÝn dông n-íc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc míi vÒ qu¶n lý vµ gi¸m s¸t cña NHCT ViÖt Nam. §iÒu nµy còng ®Æt ra vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®èi víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng cña NHCT ViÖt Nam. Cã thÓ nãi, héi nhËp quèc tÕ lµ mét xu thÕ tÊt yÕu trong bèi c¶nh hiÖn nay kh«ng chØ ®èi víi lÜnh vùc ng©n hµng mµ cßn ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. Tuy nhiªn, ®Ó héi nhËp ®-îc mét c¸ch thµnh c«ng kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu dÔ dµng, bëi nh- ®· ph©n tÝch ë trªn c¬ héi th× nhiÒu nh-ng th¸ch thøc còng kh«ng ph¶i lµ Ýt. V× vËy, NHCT ViÖt Nam cÇn ph¶i cã nh÷ng ®Þnh h-íng chiÕn l-îc, nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ, thÝch hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng bÞ ®Ì bÑp mµ thËm chÝ cã thÓ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHCT ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ. 3.1.2.2. Môc tiªu vµ chiÕn l­îc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ 2015 *Môc tiªu tæng qu¸t: X©y dùng NHCT ViÖt Nam thµnh mét NHTM chñ lùc vµ hiÖn ®¹i cña nhµ n-íc, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, tµi chÝnh lµnh m¹nh, kü thuËt c«ng nghÖ cao, kinh doanh ®a n¨ng, chiÕm thÞ phÇn lín ë ViÖt Nam vµ xÕp lo¹i BB trªn tr-êng quèc tÕ. * Môc tiªu cô thÓ: + TiÕp tôc duy tr× NHCT ViÖt Nam lu«n gi÷ ®-îc vÞ trÝ lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng hµng ®Çu, cã vai trß chñ lùc trªn thÞ tr-êng tÝn dông - tiÒn tÖ ë ViÖt Nam. + X©y dùng NHCT ViÖt Nam thµnh mét NHTM hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng ®a n¨ng cã hiÖu qu¶, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, kü thuËt c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn. + Ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm míi cã chÊt l-îng cao, cung øng cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i nh- thanh to¸n thÎ, th-¬ng m¹i ®iÖn tö ng©n hµng trùc tuyÕn Internet Banking, dÞch vô tµi chÝnh ®iÖn tö... Trªn c¬ së ®ã t¨ng c-êng n¨ng lùc c¹nh tranh, t¹o tiÒn ®Ò héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ. + Ph¸t triÓn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ ®éi ngò c¸n bé chÊt l-îng cao + §¶m b¶o viÖc lµm, tiÒn l-¬ng, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng vµ lîi nhuËn thu ®-îc hµng n¨m ngµy cµng t¨ng lªn. + N©ng cao vÞ thÕ, uy tÝn cña ng©n hµng ®Ó kh¼ng ®Þnh th-¬ng hiÖu NHCT ViÖt Nam trong n-íc vµ trªn tr-êng quèc tÕ. + Gãp phÇn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. - ChiÕn l-îc vµ b-íc ®i nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHCT ViÖt Nam: NHCT ViÖt Nam ®· ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ lùa chän b-íc ®i: "X©y dùng NHCT ViÖt Nam thµnh mét NHTM chñ lùc vµ hiÖn ®¹i cña Nhµ n-íc, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, tµi chÝnh lµnh m¹nh, kü thuËt c«ng nghÖ cao, kinh doanh ®a chøc n¨ng, chiÕm thÞ phÇn lín ë ViÖt Nam". Tr-íc hÕt, NHCT ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh b»ng viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng cuéc hiÖn ®¹i hãa cña m×nh. Víi nguån lùc tµi trî cña WB cho viÖc thùc hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng, NHCT ViÖt Nam ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét hÖ thèng ho¹t ®éng thèng nhÊt tõ trô së chÝnh ®Õn c¸c chi ng¸nh trªn toµn quèc, thùc hiÖn nguyªn t¾c kh¸ch hµng cña NHCT ViÖt Nam cã thÓ giao dÞch víi bÊt kú mét chi nh¸nh nµo cña NHCT ViÖt Nam trªn toµn quèc. ViÖc qu¶n lý d÷ liÖu ®-îc thèng nhÊt trªn toµn hÖ thèng. Ban ®iÒu hµnh cña NHCT ViÖt Nam sÏ theo dâi ®-îc bÊt kú nghiÖp vô ng©n hµng nµo ph¸t sinh t¹i chi nhµnh, tõ ®ã cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng tr-êng hîp vi ph¹m quy ®Þnh cña ng©n hµng nh- cho vay, chuyÓn tiÒn... ®Ó h¹n chÕ mét c¸ch tèi ®a nh÷ng sai ph¹m g©y ra hiÖu qu¶ nghiªm träng ¶nh h-ëng ®Õn o¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. HiÖn ®¹i hãa ng©n hµng còng sÏ gióp NHCT ViÖt Nam n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Khi cã cïng mét nguyªn t¾c ho¹t ®éng víi c¸c ng©n hµng kh¸c trªn thÕ giíi, NHCT ViÖt Nam sÏ cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong viÖc thùc hiÖn c¸c giao dÞch ng©n hµng, gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng ngµy cµng ph¸t triÓn. HiÖn ®¹i hãa sÏ lµm thay ®æi lín ®Õn c«ng t¸c nghiÖp vô nh- ¸p dông qu¸ tr×nh mét cöa, khi ®ã kh¸ch hµng chØ cÇn ®Õn bÊt kú mét quÇy giao dÞch nµo cña ng©n hµng còng ®-îc ng©n hµng phôc vô theo yªu cÇu. Thay ®æi h¼n so víi hiÖn nay, kh¸ch hµng muèn göi tiÒn tiÕt kiÖm ph¶i ®Õn quÇy tiÕt kiÖm, muèn më tµi kho¶n ph¶i ®Õn quÇy kÕ to¸n, muèn chuyÓn tiÒn ph¶i ®Õn quÇy chuyÓn tiÒn, giao dÞch liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ph¶i ®Õn phßng Ng©n quü. ViÖc nµy g©y phiÒn hµ vµ tèn nhiÒu thêi gian cho kh¸ch hµng. §Ó ®¸p øng tèt yªu cÇu hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng th× yÕu tè con ng-êi v« cïng quan träng. HiÖn nay, phÇn lín nh©n viªn ng©n hµng chi am hiÓu riªng vÒ lÜnh vùc nghiÖp vô cña m×nh ®ang lµm mµ kh«ng hiÓu sang c¸c nghiÖp vô kh¸c vÝ dô: C¸n bé tÝn dông chØ am hiÓu vÒ nghiÖp vô tÝn dông mµ kh«ng am hiÓu vÒ nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ hay kÕ to¸n vµ ng-îc l¹i... Khi thùc hiÖn hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng th× thùc hiÖn viÖc giao dÞch mét cöa cã nghÜa mét c¸n bé ng©n hµng ph¶i biÕt c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, ®ång thêi ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ còng nh- sö dông vi tÝnh th× míi thùc hiÖn ®-îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. Nh- vËy ®éi ngò nh©n viªn cña NHCT ViÖt Nam ph¶i thùc sù lµ nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc vµ cã t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp ®Ó cã thÓ thÝch øng víi c«ng viÖc míi. TiÕp tôc ®Çu t- rÊt nhiÒu vµo c«ng nghÖ ng©n hµng. Lµ mét ng©n hµng ®-îc ®¸nh gi¸ ®Çu t- cã hiÖu qu¶ vµo c«ng nghÖ th«ng tin, NHCT ViÖt Nam vÉn ph¶i tiÕp tôc ®Çu t- h¬n n÷a vµo hÖ thèng m¸y mãc, ph-¬ng tiÖn truyÒn dÉn d÷ liÖu. Thùc hiÖn hiÖn ®¹i hãa ®ßi hái mét ®-êng truyÒn th«ng suèt 24/24h tõ héi së chÝnh ®Õn c¸c chi ng¸nh trªn toµn quèc. Mçi giao dÞch ®Òu lµ nh÷ng giao dÞch trùc tuyÕn. §©y lµ mét ®ßi hái rÊt lín ®èi víi toµn hÖ thèng. Cïng víi yªu cÇu ®¶m b¶o kh¶ n¨ng san sÎ th«ng tin vÒ kh¸ch hµng trong toµn hÖ thèng th× vÉn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh b¶o mËt cña nh÷ng th«ng tin vÒ ng©n hµng. X¸c ®Þnh râ ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng chØ lµ c¸c ng©n hµng trong n-íc mµ cßn bao gåm nh÷ng tËp ®oµn tµi chÝnh quèc tÕ, cã quy m« ho¹t ®éng toµn cÇu. Trong thêi gian tíi, NHCT ViÖt Nam còng ph¶i dÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu ho¹t ®éng. Thay v× lîi nhuËn ®¹t ®-îc tËp trung tõ ho¹t ®éng tÝn dông, ph¶i phÊn ®Êu t¨ng tû träng lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng dÞch vô, gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng ®-îc an toµn h¬n, phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Trong ®iÒu kiÖn ®ã, NHCT ViÖt Nam vÉn ph¶i gi÷ v÷ng lµ mét ng©n hµng cã vai trß chñ ®¹o cña ngµnh, ph¶i lµ ng©n hµng chñ yÕu cung cÊp mäi dÞch vô ng©n hµng cho nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam. ViÖc nµy ®ßi hái mét sù ®Çu t- lín vÒ nh©n lùc, tµi chÝnh, c«ng nghÖ. Ngay tõ b©y giê, b¾t buéc hÖ thèng NHCT ViÖt Nam ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p thùc sù ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 3.1. 3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng SÇm S¬n ®Õn n¨m 2010 vµ 2015 Trªn c¬ së ®Þnh h-íng môc tiªu kinh doanh cña NHCT ViÖt Nam theo ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i giai ®o¹n 2006-2010 vµ 2015 ®· ®-îc ®Ò ra. NHCT SÇm S¬n ®· ®Ò ra môc tiªu, ®Þnh h-íng ph¸t triÓn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ®ã lµ: - Më réng quy m« vµ n¨ng lùc ho¹t ®éng: Dù kiÕn t¨ng tr-ëng nguån vèn hµng n¨m tõ 40-50% n¨m. Trong ®ã: T¨ng nguån huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho vay ngo¹i tÖ. t¨ng tû träng vèn trung, dµi h¹n ®Õn cuèi n¨m 2015 chiÕm 55 ®Õn 60% tæng nguån vèn. Chó träng ph¸t triÓn nguån vèn huy ®éng tõ khu vùc d©n c-, ®Þnh h-íng ®Õn cuèi n¨m 2010 chiÕm 50-60% tæng nguån vèn. Ph¸t triÓn tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc kinh tÕ. §ång thêi phÊn ®Êu tèc ®é t¨ng tr-ëng tÝn dông tõ 40 - 45% n¨m ®Ó ®Õn 2015 d- nî cho vay chiÕm thÞ phÇn trong TØnh 10% ®-a tæng thÞ phÇn cña NHCT trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸ ®¹t 40% thÞ phÇn. - Më réng thÞ tr-êng, t¨ng thÞ phÇn: Më réng m¹ng l-íi kinh doanh vµo c¸c khu kinh tÕ vµ khu c«ng nghiÖp trong tØnh, chó träng c¸c khu ®« thÞ, lµng nghÒ, tiÕp cËn c¸c dù ¸n lín tham gia ®ång tµi trî. - §¶m b¶o lîi nhuËn: PhÊn ®Êu cã møc ®é t¨ng tr-ëng vÒ lîi nhuËn 40- 50% n¨m vµ ®¶m b¶o n©ng dÇn lîi nhuËn thu tõ dÞch vô chiÕm 20-30%. 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng SÇm S¬n 3.2.1. N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh * Gi¶i ph¸p vÒ t¨ng c-êng vèn chñ së h÷u: T¨ng vèn chñ së h÷u ®èi víi NHCT SÇm S¬n lµ khã kh¨n, v× NHCT SÇm S¬n lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc NHCT ViÖt Nam. VÒ chiÕn l-îc ph¸t triÓn NHCT ViÖt Nam lµ tËp ®oµn tµi chÝnh theo m« h×nh C«ng ty mÑ - con vµ tiÕn hµnh cæ phÇn hãa c¶ C«ng ty mÑ vµ C«ng ty con th× xu h-íng tÊt yÕu lµ NHCT ViÖt Nam ph¶i cã c¬ chÕ giao vèn (hoÆc gãp vèn) cho c¸c chi nh¸nh thµnh viªn trong ®ã cã NHCT SÇm S¬n. Khi ®ã, ®Ó ®¶m b¶o n¨ng lùc tµi chÝnh NHCT SÇm S¬n còng ph¶i x©y dùng cho m×nh lé tr×nh t¨ng vèn chñ së h÷u. Th«ng qua c¸c h×nh thøc sau: - Vèn gãp cña c¸c cæ ®«ng. - Bæ sung tõ lîi nhuËn cßn l¹i hµng n¨m ®Ó bæ sung vµo vèn ®iÒu lÖ. - Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi ®Ó t¨ng vèn cÊp 2. * Gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi: Môc tiªu quan träng trong kinh doanh lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. Muèn vËy cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý, ®iÓm chÝnh ë ®©y kh«ng ph¶i tiÕt kiÖm vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi mµ tiÕt kiÖm vÒ gi¸ trÞ t-¬ng ®èi, tiÕt kiÖm kh«ng ®ång nghÜa víi viÖc kh«ng ®Çu t- (hay kh«ng chÞu chi phÝ) cã nh- vËy míi cã thÓ ho¹t ®éng kinh doanh ®-îc. §Ó tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶n lý th× NHCT SÇm S¬n cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - Hoµn thiÖn c¸c ®Þnh møc chi tiªu ®èi víi c¸c kho¶n chi phÝ nh- chi tiÒn ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i, v¨n phßng phÈm, c«ng cô lao ®éng tíi tõng phßng theo møc ®é c«ng viÖc còng nh- tÝnh chÊt chuyªn m«n cña tõng phßng nghiÖp vô, quy chÕ sö dông xe c«ng. Ph¸t ®éng thi ®ua thùc hµnh tiÕt kiÖm vµ ph¸t huy tÝnh tù gi¸c ®Õn tõng c¸n bé trong c¬ quan nh-: kh«ng ®-îc sö dông ®iÖn tho¹i vµo c«ng viÖc riªng, giao dÞch, ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i nªn nhanh chãng vµ ng¾n gän, hay tiÕt kiÖm trong sö dông ®iÖn s¸ng, trong sö dông ®iÒu hoµ nhiÖt ®é… - Sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p, bao gåm më réng quy m« ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh to¸n sö dông hîp lý, tËn dông triÖt ®Ó c¸c c«ng cô, dông cô hiÖn cã, kh«ng mua s¾m trµn lan... - T¨ng lîi nhuËn tõ dÞch vô phÝ: Tr-íc m¾t tËp chung ph¸t triÓn thÞ phÇn thÎ, thanh to¸n qua tµi kho¶n, dÞch vô b¶o l·nh, thanh to¸n quèc tÕ, ñy th¸c qu¶n lý ®Çu t- vµ c¸c dÞch vô tµi chÝnh kh¸c ®Ó t¨ng thÞ phÇn vµ t¨ng thu nhËp qua thu phÝ dÞch vô. *Gi¶i ph¸p kiÓm so¸t vµ phßng chèng rñi ro: Trong ho¹t ®éng kinh doanh, rñi ro lµ yÕu tè tÊt yÕu. NhÊt lµ trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng lµ lo¹i h×nh kinh doanh ®Æc biÖt, nªn rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng mang tÝnh ®Æc thï. Rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng lùc tµi chÝnh ng©n hµng. Trong thêi gian tíi, NHCT SÇm S¬n thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®ång bé nh»m kiÓm so¸t tõng lo¹i rñi ro kh¸c nhau, cô thÓ: - §èi víi rñi ro tÝn dông: H¹n chÕ rñi ro tÝn dông ph¸t sinh trong ng©n hµng do kh«ng thu ®-îc ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i cña kho¶n vay, hoÆc kh¸ch hµng thanh to¸n nî gèc vµ l·i kh«ng ®óng kú h¹n. BiÖn ph¸p nµy cÇn cã sù thÈm ®Þnh kü l-ìng tr-íc khi quyÕt ®Þnh cho vay. - §èi víi rñi ro l·i suÊt: CÇn duy tr× c¬ cÊu tµi s¶n Cã vµ tµi s¶n Nî víi nh÷ng kú h¹n c©n xøng, kh¾c phôc nh÷ng rñi ro vÒ l·i suÊt trong viÖc t¸i tµi trî vÒ tµi s¶n Cã hoÆc khi gi¸ trÞ cña tµi s¶n thay ®æi do l·i suÊt thÞ tr-êng biÕn ®éng. CÇn dù b¸o cã c¨n cø diÔn biÕn l¹m ph¸t trªn thÞ tr-êng, tr¸nh t×nh tr¹ng tû lÖ l¹m ph¸t t¨ng nhanh h¬n l¹m ph¸t dù kiÕn trong khi l·i suÊt cho vay kh«ng thÓ ®iÒu chØnh ®-îc, th× ng©n hµng cã thÓ ph¶i chÞu rñi ro nÕu tû lÖ l¹m ph¸t lín h¬n hoÆc b»ng l·i suÊt cho vay. - §èi víi rñi ro ngo¹i hèi: §Ó kiÓm so¸t c¸c rñi ro vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i, NHCT SÇm S¬n cÇn g¾n viÖc huy ®éng nguån vèn b»ng néi tÖ vµ ngo¹i tÖ víi viÖc sö dông nguån vèn nµy. NÕu chuyÓn hãa tõ c¸c nguån vèn, cÇn cã dù b¸o ®óng vÒ diÔn biÕn tû gi¸, tr¸nh t×nh tr¹ng lç vÒ tû gi¸. - §èi víi rñi ro nguån vèn: TiÕp tôc khai th¸c thÞ tr-êng tiÒm n¨ng, t¨ng c-êng c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, kh¾c phôc t×nh tr¹ng vèn bÞ ø ®äng kh«ng cho vay ®-îc còng nh- kh«ng thÓ chuyÓn sang ®-îc c¸c lo¹i tµi s¶n Cã sinh lêi kh¸c. Khi ng©n hµng kh«ng khai th¸c hÕt ®-îc tiÒm n¨ng sinh lêi cña tµi s¶n Cã, hiÖu qu¶ sö dông vèn gi¶m, dÉn ®Õn thua lç trong kinh doanh lµm gi¶m n¨ng lùc c¹nh tranh. Rñi ro thiÕu vèn kh¶ dông, tøc lµ ng©n hµng kh«ng thÓ ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu thanh to¸n cho c¸c tµi s¶n Nî hoÆc kh«ng ®ñ vèn ®¸p øng cho nhu cÇu cña c¸c mãn vay. - §èi víi rñi ro thanh kho¶n: NHCT SÇm S¬n ph¶i tÝnh to¸n ®-îc hÖ sè thanh kho¶n, tr¸nh rñi ro trong tr-êng hîp nh÷ng ng-êi göi tiÒn ®ång thêi cã nhu cÇu rót tiÒn ë ng©n hµng ngay lËp tøc. - §èi víi rñi ro ho¹t ®éng ngo¹i b¶ng: Ho¹t ®éng ngo¹i b¶ng lµ c¸c ho¹t ®éng kh«ng thuéc b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, nh-ng ¶nh h-ëng ®Õn thùc tr¹ng t-¬ng lai cña b¶ng c©n ®èi tµi s¶n néi b¶ng. Do trong c¸c ho¹t ®éng ngo¹i b¶ng ng©n hµng thu ®-îc phÝ mµ kh«ng ph¶i sö dông ®Õn vèn kinh doanh, nªn c¸c ho¹t ®éng nµy cã xu h-íng ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ngo¹i b¶ng còng tiÒm ¶n rÊt nhiÒu rñi ro, nÕu ng©n hµng kh«ng quan t©m ®Õn qu¶n lý, theo dâi c¸c b¶n cam kÕt, b¶o l·nh... th× rñi ro ho¹t ®éng ngo¹i b¶ng sÏ dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. - §èi víi rñi ro ho¹t ®éng: H¹n chÕ lo¹i h×nh rñi ro nµy b»ng c¸ch n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y, hÖ thèng th«ng tin ®Çy ®ñ, t¨ng c-êng kiÓm so¸t néi bé vµ c¸c h×nh thøc gian lËn kh¸c nhau. KiÓm so¸t vµ phßng chèng rñi ro trong kinh doanh sÏ ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cho NHCT SÇm S¬n, gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong m«i tr-êng ngµy cµng khèc liÖt. 3.2.2. N©ng cao n¨ng lùc huy ®éng vèn vµ cho vay * VÒ huy ®éng vèn Nguån vèn chñ yÕu cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT SÇm S¬n lµ nguån vèn huy ®éng. Cã c¸c h×nh thøc huy ®éng thÝch hîp, huy ®éng vèn b»ng néi tÖ,ngo¹i tÖ, vèn ng¾n h¹n, vèn trung vµ dµi h¹n, nh-ng ®Æc biÖt chó träng huy ®éng vèn trong d©n c-, nguån vèn dµi h¹n ®Ó n©ng cao tÝnh æn ®Þnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm sö dông vèn nh- tiÒn göi, tiÕt kiÖm, ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu, huy ®éng t¹i c¬ quan hoÆc t¹i nhµ cña kh¸ch hµng,... Thùc hiÖn n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô kiÒu hèi, chuyÓn tiÒn, thanh to¸n v·ng lai, ®æi míi c¬ cÊu tæ chøc nh-: Thµnh lËp phßng VIP, Tæ tiÕp thÞ vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi nh»m môc tiªu t¨ng tr-ëng sè l-îng kh¸ch hµng, t¨ng thu hót nguån vèn vµ t¨ng thu dÞch vô. Ngoµi ra, triÓn khai ch-¬ng tr×nh marketing, gia t¨ng c¸c dÞch vô tiÖn Ých cho ng-êi göi tiÒn, th-êng xuyªn quan t©m ch¨m sãc c¸c kh¸ch hµng cã sè d- tiÒn göi lín nh-: tÆng quµ sinh nhËt ®Õn kh¸ch hµng, tæ chøc c¸c ®ît tiÕt kiÖm cã phiÕu dù th-ëng, c¸c ®ît khuyÕn m¹i, tê r¬i qu¶ng c¸o, c¶i tiÕn mÉu Ên chØ giao dÞch t¹i ng©n hµng theo h-íng ng¾n gän, phï hîp,... thùc hiÖn c«ng t¸c tuyªn truyÒn réng r·i trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng t¹i c¸c khu vùc víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh»m giêi thiÖu râ nÐt vÒ h×nh ¶nh NHCT SÇm S¬n vµ giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña NHCT SÇm S¬n. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông toµn diÖn c¸c dÞch vô cña ng©n hµng nh- h×nh thøc tr¶ l-¬ng qua tµi kho¶n, nèi m¹ng thanh to¸n trùc tiÕp, dÞch vô cung cÊp th«ng tin, cã c¸c h×nh thøc tÆng quµ, gi¶m phÝ ®èi víi c¸c kh¸ch hµng th-êng xuyªn vµ sö dông toµn diÖn c¸c s¶n phÈm cña NHCT SÇm S¬n. Th-êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc gi¸o dôc c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng n©ng cao ý thøc ch¨m sãc kh¸ch hµng, x©y dùng t¸c phong giao dÞch v¨n minh, hiÖn ®¹i. Bè trÝ quÇy giao dÞch cã ®Çy ®ñ tiÖn nghi t¹o nªn sù yªn t©m, tho¶i m¸i cho kh¸ch hµng, t¸c phong giao tiÕp khoa häc, lÞch sù, nhanh chãng vµ gÇn gòi kh¸ch hµng. Tæ chøc tèt giao dÞch mét cöa ®Ó gi¶i quyÕt thuËn tiÖn c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng. * VÒ cho vay vµ ®Çu t­ X¸c ®Þnh thu nhËp tõ ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t- lµ nÒn t¶ng c¬ b¶n quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, ph¶i cã gi¶i ph¸p t¨ng tr-ëng tÝn dông bÒn v÷ng, cã chÊt l-îng, hiÖu qu¶ nh»m ph¸t triÓn thÞ phÇn tÝn dông t¹i ®Þa bµn Thanh Ho¸. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: Thø nhÊt, më réng tÝn dông: Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa ®èi t-îng kh¸ch hµng vay vèn, -u tiªn më réng cho vay c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, doanh nghiÖp d©n doanh. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn cã vèn Nhµ n-íc HiÖn nay doanh nghiÖp nhµ n-íc trªn ®Þa bµn tØnh Thanh ho¸ ®· chuyÓn sang doanh nghiÖp cæ phÇn nhµ n-íc n¨m giö 51% gi¸ trÞ doanh nghiÖp, b-íc chuyÓn ho¸ nµy ®· tõng b-íc kh¾c phôc ®-îc yÕu kÐm tr-íc ®©y còng cã thªm søc m¹nh vÒ tµi chÝnh, n©ng cao h¬n vÒ tr×nh ®é qu¶n lý trong kinh doanh…®· vµ ®ang giö ®-îc vÞ trÝ quan träng thóc ®Èy kinh tÕ trong tØnh ph¸t triÓn. Do vËy, viÖc cho vay víi khèi doanh nghiÖp nµy vÉn ph¶i ®-îc ng©n hµng coi träng. HiÖn nay, NHCT SÇm S¬n cã 5 kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp lín, chiÕm tû träng 88% trong tæng d- nî cña NHCT SÇm S¬n vµ cã 6 dù ¸n ®Çu t- cña c¸c tËp ®oµn kinh tÕ lín ®Çu t- vµo c¸c khu kinh tÕ vµ khu c«ng nghiÖp ®· lËp quan hÖ tÝn dông thanh to¸n víi NHCT SÇm S¬n. Do vËy, NHCT SÇm S¬n vÉn cÇn chó ý tíi ®èi t-îng nµy trong thêi gian tíi th«ng qua mét sè ho¹t ®éng: + Cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp. + Lu«n b¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp, n¾m b¾t th«ng tin néi ngo¹i ngµnh…t- vÊn cïng ®¬n vÞ lùa chän c¸c dù ¸n kh¶ thi khi më réng s¶n xuÊt kinh doanh hay c¸c ph-¬ng ¸n cho nhu cÇu th-¬ng m¹i. +Trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng c¸c doanh nghiÖp hµng quý, n¨m cÇn ph©n lo¹i doanh nghiÖp, xÕp lo¹i doanh nghiÖp ®Ó cã chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý nh-: ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã vèn nhµ n-íc cã chiÕn l-îc ph¸t triÓn tèt, hiÖu qu¶ th× vÉn thùc hiÖn t¨ng tr-ëng tÝn dông vµ cã chÝnh lý gãp vèn ®Ó cïng ph¸t triÓn. Ng-îc l¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ th× cã biÖn ph¸p gi¶m dÇn d- nî tr-íc khi doanh nghiÖp ph¸ s¶n. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi doanh nghiÖp cã vèn nhµ n-íc: Khèi c¸c doanh nghiÖp ngoµi doanh nghiÖp cã vèn nhµ n-íc ®-îc ®¸nh gi¸ lµ khèi kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ sè l-îng. ViÖc NHCT SÇm S¬n x¸c ®Þnh lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy lµ ®èi t-îng cho vay chñ yÕu lµ hoµn toµn ®óng ®¾n. Tuy nhiªn, hiÖn nay do c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy cßn nhiÒu láng lÎo, thiÕu chÆt chÏ, nªn cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy còng cßn tiÒm Èn nhiÒu rñi ro cho ng©n hµng. - §èi víi c¸c c¸ nh©n, hé gia ®×nh: §©y lµ ®èi t-îng kh¸ch hµng mµ NHCT SÇm S¬n më réng cho vay. Môc ®Ých nh»m ®a d¹ng hãa kh¸ch hµng, ph©n t¸n rñi ro vµ t¨ng tû lÖ lîi nhuËn vµ l·i suÊt cho vay vèn chiÕm tû träng kho¶ng 17% trong tæng d- nî t¹i thêi ®iÓm 31/12/2007, ®èi t-îng cho vay hiÖn nay chñ yÕu lµ c¸n bé nh©n viªn chøc cã h-ëng l-¬ng vµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn thÞ x· SÇm S¬n vµ c¸c huyÖn l©n cËn. D- nî ®èi t-îng kh¸ch hµng nµy kh«ng lín so víi c¸c ®èi t-îng kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp nh-ng sè l-îng ®«ng, cã kh¶ n¨ng thu håi nî gèc vµ l·i tèt, cã ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n. NHCT SÇm S¬n cßn ph¶i chó träng h-íng tíi vµ ®Æt ra møc ®é t¨ng tr-ëng m¹nh trong c¸c n¨m tíi ®èi víi ®èi t-îng kh¸ch hµng nµy. Thø hai, n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông: §èi víi bÊt cø mét NHTM nµo th× chÊt l-îng tÝn dông còng ®-îc quan t©m hµng ®Çu nh»m h¹n chÕ tèi ®a rñi ro ®èi víi c¸c kho¶n vay, ®ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù ph¸t triÓn cña chi nh¸nh. §Ó n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông, NHCT SÇm S¬n cÇn thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh-: - Thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i nî, xÕp lo¹i kh¸ch hµng vµ x¸c ®Þnh møc cho vay tèi ®a ®èi víi tõng kh¸ch hµng cô thÓ, c¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ còng nh- c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau. Ph©n ®Þnh râ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé tÝn dông vµ l·nh ®¹o ®¬n vÞ víi nh÷ng mãn vay thuéc quyÒn ph¸n quyÕt cña m×nh. - Tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh nghiÖp vô, quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay. - T¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t, xö lý nghiªm c¸c tr-êng hîp vi ph¹m, lµm sai quy tr×nh, ®Æc biÖt cÇn tr¸nh xu h-íng bu«ng láng c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông nh»m l«i kÐo kh¸ch hµng dÉn tíi kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng tÝn dông. Chó träng c«ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cho ®éi ngò c¸n bé tÝn dông. * Ph¸t triÓn m¹nh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô KÓ tõ khi thµnh lËp vµ ®i vµo c¸c ho¹t ®éng ®Õn nay, NHCT sÇm S¬n ®· x¸c ®Þnh ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh dÞch vô lµ nhiÖm vô träng t©m. Tuy nhiªn, so víi c¸c NHTM kh¸c th× kÕt qu¶ cßn h¹n chÕ vµ s¶n phÈm ch-a ®a d¹ng; §Ó nguån thu c¸c s¶n phÈm dÞch vô ngoµi tÝn dông t¨ng tr-ëng vµ chiÕm tû träng cao h¬n n÷a, NHCT SÇm S¬n cÇn nghiªn cøu ®Ó tõng b-íc ®-a ra thÞ tr-êng thªm c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi phôc vô nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng nh- dÞch vô cho thuª kÐt s¾t, dÞch vô ®¹i lý nhËn lÖnh chøng kho¸n, dÞch vô t- vÊn, dÞch vô m«i giíi bÊt ®éng s¶n, dÞch vô thu hé, chi hé c¸c doanh nghiÖp nh- thu tiÒn ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i... §ång thêi, nghiªn cøu vµ cã chÝnh s¸ch linh ho¹t -u tiªn vÒ l·i suÊt, vÒ cung cÊp tÝn dông, khuyÕn m¹i ®èi víi kh¸ch hµng cã nhu cÇu th-êng xuyªn sö dông dÞch vô ng©n hµng nh- dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ, dÞch vô b¶o l·nh, dÞch vô kh¸c. 3.2.3. N©ng capo n¨ng lùc qu¶n trÞ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc * KiÖn toµn tæ chøc Bé m¸y tæ chøc cã vai trß quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña NHCT SÇm S¬n. §Ó c«ng t¸c ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®-îc thuËn lîi vµ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña chi nh¸nh th× bé m¸y tæ chøc ph¶i ®-îc bè trÝ phï hîp c¸n bé ®øng ë tõng vÞ trÝ ph¶i cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy ®-îc hÕt n¨ng lùc cña m×nh, tõ ®ã ph¸t huy hÕt n¨ng lùc c«ng t¸c, t¹o ra søc m¹nh tæng hîp cho toµn bé chi nh¸nh. Theo m« h×nh tæ chøc cña NHCT SÇm S¬n ®-îc quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n sè 440/Q§/H§QT-TCCB cña Chñ tÞch H§QT NHCT ViÖt Nam th× NHCT SÇm S¬n chØ ®-îc phÐp më phßng giao dÞch mµ kh«ng ®-îc më chi nh¸nh. §Õn nay, NHCT SÇm S¬n ®· cã ®Çy ®ñ c¸c phßng, ban nghiÖp vô theo ®óng m« h×nh mÉu quy ®Þnh lµ chØ cã chi nh¸nh cÊp I vµ phßng giao dÞch, kh«ng cã chi nh¸nh cÊp II; §iÒu ®ã, cã -u ®iÓm lµ gän, chØ ®¹o ®iÒu hµnh trùc tiÕp gi¶m kh©u trung gian. Tuy nhiªn còng cã mÆt h¹n chÕ lµ m¹ng l-íi ho¹t ®éng nhá hÑp, quyÒn h¹n cña c¸c phßng giao dÞch còng h¹n chÕ ch-a t-¬ng xøng víi chi phÝ vèn ®Çu t-, hiÖu qu¶ ch-a cao. §Ó n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cÇn nghiªn cøu, bæ sung kÞp thêi c¸c quy chÕ qu¶n lý, c¬ chÕ ph©n cÊp ph©n quyÒn phï hîp víi n¨ng lùc qu¶n trÞ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, x©y dùng c¬ së vËt chÊt khang trang hiÖn ®¹i ®ñ n¨ng lùc c¹nh tranh víi NHTM kh¸c. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã, NHCT SÇm S¬n ph¶i t¨ng c-êng ¸p dông c«ng nghÖ vµo c«ng t¸c qu¶n lý nh-: sö dông thiÕt bÞ tù ®éng ®Ó chÊm c«ng lao ®éng, ®ång thêi kiÓm so¸t ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng cña tõng giao dÞch viªn; Lµm tèt c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, bæ sung thªm lao ®éng cho c¸c phßng, bé phËn cßn thiÕu c¶ c¶ vÒ nh©n viªn t¸c nghiÖp ®Õn c¸n bé l·nh ®¹o ®iÒu hµnh, hoµn thiÖn h¬n chÝnh s¸ch khen th-ëng, khuyÕn khÝch vËt chÊt ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch kÞp thêi. §Õn nay, m« h×nh giao dÞch mét cöa t¹i NHCT SÇm S¬n ®· thÓ hiÖn ®-îc nhiÒu -u ®iÓm, thuËn lîi cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn do kh¶ n¨ng cña c¸n bé giao dÞch cßn h¹n chÕ nªn ch-a thùc hiÖn hÕt c¸c lo¹i dÞch vô cña ng©n hµng t¹i mét cöa giao dÞch. Trong t-¬ng lai sÏ tiÕn tíi chuÈn hãa gia t¨ng thªm c¸c dÞch vô t¹i mét cöa giao dÞch, kh¸ch hµng chØ cÇn mét cöa lµ cã thÓ gi¶i quyÕt tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô tõ nghiÖp vô tiÒn göi, tÝn dông, thanh to¸n, dÞch vô kh¸c... * Më réng c¸c phßng giao dÞch §Ó tiÕp cËn kh¸ch hµng nhiÒu h¬n, NHCT SÇm S¬n cÇn më réng m¹ng l-íi kinh doanh b»ng c¸ch ph¸t triÓn thªm c¸c phßng giao dÞch vµo c¸c khu kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp vµ c¸c lµng nghÒ vµ nh÷ng khu vùc d©n c- cã tiÒm n¨ng, ®Ó thu hót nguèn tiÒn göi tiÕt kiÖm còng nh- t¨ng c-êng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô vµ t¨ng d- nî th«ng qua vay t- nh©n, hé gia ®×nh. Thùc hiÖn theo ®Ò ¸n kinh doanh 2006 - 2010, ®Õn 2010 NHCT SÇm S¬n sÏ cã tæng sè 7 ®Þa ®iÓm giao dÞch vµ 7 ®iÓm ®Æt m¸y ATM - §ñ n¨ng lùc ®Ó t¨ng tr-ëng thÞ phÇn ho¹t ®éng c¶ vÒ nguån vèn, tÝn dông, dÞch vô trªn ®Þa bµn Thanh Ho¸, c¸c Khu kinh tÕ vµ Khu c«ng nghiÖp tËp trung. * Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Trong mäi vÊn ®Ò, bÊt luËn dïng gi¶i ph¸p nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh th× yÕu tè con ng-êi còng quyÕt ®Þnh tÊt c¶. V× vËy, cÇn ph¶i cã chiÕn l-îc qu¶n lý nguån nh©n lùc. Qu¶n lý nguån nh©n lùc lµ mét qu¸ tr×nh t¹o m«i tr-êng ®¶m b¶o ®Ó mäi ng-êi ®ãnh gãp tèi ®a cho chi nh¸nh nh»m ®¹t ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh vµ môc tiªu kinh doanh ®Ò ra. Trong ®ã, cÇn l-u ý c«ng viÖc chÝnh sau: - C«ng t¸c tuyÓn dông nh©n viªn: TuyÓn dông nh©n viªn ph¶i thùc hiÖn qua chÕ ®é thi tuyÓn c«ng b»ng. Ng-êi ®-îc tuyÓn dông ph¶i lµ ng-êi thËt sù cã tr×nh ®é n¨ng lùc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng viÖc ®ßi hái. - ChÕ ®é ®·i ngé nh©n viªn: Cã chÕ ®é tr¶ l-¬ng tháa ®¸ng, cã chÝnh s¸ch ®·i ngé víi c¸n bé cã häc trªn ®¹i häc, phï hîp víi chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña tõng c¸n bé, mÆc dï hiÖn nay chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc còng cßn nh÷ng bÊt cËp ch-a thu hót ®-îc nh©n tµi. Trong giai ®o¹n tíi, cïng víi tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa NHCT ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng c¶i tiÕn phï hîp vÒ quy chÕ kho¸n vµ chi tr¶ l-¬ng trong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam. - ViÖc bè trÝ s¾p xÕp, sö dông lao ®éng phï hîp víi n¨ng lùc së tr-êng, ®¸nh gi¸ mét c¸ch c«ng b»ng, chÝnh x¸c hoÆc ®Ò b¹t, bæ nhiÖm lªn vÞ trÝ l·nh ®¹o ®èi víi lao ®éng giái, lµm viÖc cã n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ®Ó kÝch thÝch ng-êi lao ®éng ngµy cµng g¾n bã vµ cèng hiÕn hÕt lßng cho ng©n hµng. - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: X¸c ®Þnh c¸c chøc danh cô thÓ cho tõng vÞ trÝ chuyªn m«n, x©y dùng tiªu chuÈn c«ng viÖc cho tõng chøc danh, x¸c ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, tr×nh ®é häc vÊn, nhËn thøc cho tõng vÞ trÝ cô thÓ. T¨ng c-êng chÊt l-îng tuyÓn dông c¸n bé, phèi hîp víi c¸c tr-êng ®¹i häc cã ®µo t¹o chuyªn ngµnh ng©n hµng, tµi chÝnh ®Ó lùc chän. - §µo t¹o: TËp trung ®Èy m¹nh viÖc ®µo t¹o ¸p dông c«ng nghÖ míi phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c kiÕn thøc vÒ dÞch vô s¶m phÈm míi, kÕt hîp ®µo t¹o dµi h¹n víi ®µo t¹o t¹i chç... víi néi dung thiÕt thùc, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; tõng b-íc tiÕn hµnh ®µo t¹o b¸m s¸t theo yªu cÇu chuÈn mùc quèc tÕ. X©y dùng lùc l-îng c¸n bé chuyªn gia ®Çu ngµnh vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh t-¬ng xøng vÞ thÕ lµ ®¬n vÞ ®Çu mèi cña NHCT ViÖt Nam. CÇn ph©n lo¹i c¸n bé ®Ó cã h-íng ®µo t¹o kh¸c nhau. §èi víi c¸c c¸n bé trÎ cã n¨ng lùc nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho ®i häc tËp trung t¹i c¸c tr-êng, c¸c trung t©m ®µo t¹o c¬ b¶n. §èi víi c¸c c¸n bé ®· cao tuæi th× ®µo t¹o th«ng qua c¸c líp häc nghiÖp vô ng¾n ngµy theo h×nh thøc trao ®æi, héi th¶o tõ thùc tiÔn c«ng viÖc ®ang lµm ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm. Thùc hiÖn c¸c líp chuyªn ®Ò ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, tr×nh ®é tin häc ®¸p øng yªu cÇu hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng, ®¶m b¶o cho c¸n bé nh©n viªn tinh th«ng c¸c nghiÖp vô míi,... tr-íc khi cung øng s¶n phÈm míi ra thÞ tr-êng. Chó ý ®µo t¹o kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ ng©n hµng cho c¸n bé nh©n viªn, cã thÓ tù tæ chøc c¸c khãa häc theo chuyªn ®Ò ®Ó ®µo t¹o l¹i c¸n bé. Chó ý t¹o c¬ héi th¨ng tiÕn t-¬ng xøng víi n¨ng lùc c¸n bé, nhÊt lµ hiÖn nay t×nh tr¹ng ch¶y m¸u chÊt x¸m tõ c¸c NHTM nhµ n-íc sang c¸c NHTM cæ phÇn rÊt lín cïng víi nh÷ng c¸n bé th¨ng tiÕn vµ thu nhËp cao - §iÒu nµy phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña NHCT SÇm S¬n, song phÇn nhiÒu còng phô thuéc vµo chÝnh s¸ch chung cña NHCT ViÖt Nam. §Ó t¹o thÕ chñ ®éng cho NHCT SÇm S¬n gi¶i quyÕt ®-îc vÊn ®Ò nµy th× gi¶i ph¸p c¬ b¶n lµ ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa NHCT ViÖt Nam. * N©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ rñi ro §Ó n©ng cao n¨ng lùc còng nh- hiÖu qu¶ qu¶n trÞ rñi ro chung cña c¶ hÖ thèng NHCT ViÖt Nam nãi chung vµ NHCT SÇm S¬n nãi riªng, tr-íc ph¶i triÓn khai tèt c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c "chèt" an toµn trong t¸c nghiÖp trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c phßng ban. Nh»m ®-a mäi ho¹t ®éng ®éng ®-îc thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c thèng nhÊt, chÆt chÏ vµ h¹n chÕ rñi ro. Thùc hiÖn trªn c¬ së øng dông hÖ thèng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. Gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó qu¶n trÞ rñi ro lµ tiÕn hµnh chuyÓn c¬ chÕ ho¹t ®éng cña NHCT ViÖt Nam tõ DNNN sang C«ng ty cæ phÇn. ViÖc ®a d¹ng c¸c h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp, ng-êi lao ®éng cã quyÒn së h÷u doanh nghiÖp sÏ t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. C¬ chÕ qu¶n lý minh b¹ch, c«ng b»ng gi÷a tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi sÏ gi¶m thiÓu nguy c¬ ph¸t sinh tham nhòng, tiªu cùc vµ thiÕu tr¸ch nhiÖm trong c¸c bé phËn nghiÖp vô, qua ®ã h¹n chÕ nh÷ng rñi ro mµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng rñi ro tiÒm Èn trong ho¹t ®éng tÝn dông. §ång thêi, triÓn khai thu nhËp toµn bé th«ng tin kh¸ch hµng, x©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng th«ng tin kh¸ch hµng, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô cung cÊp th«ng tin. Hoµn thiÖn dù ¸n WB (INCAS) giai ®o¹n II, dù ¸n ADB vÒ ph©n tÝch xÕp lo¹i kh¸ch hµng, dù ¸n AFD III vÒ n©ng cao n¨ng lùc ph©n tÝch kinh tÕ ngµnh ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro trong ho¹t ®éng ®Çu t-, tÝn dông. * øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi Qu¶n trÞ c«ng nghÖ th«ng tin cã hiÖu qu¶ lµ mét vÊn ®Ò cÊp thiÕt vµ mang l¹i lîi thÕ c¹nh tranh cho ng©n hµng. NÕu kh«ng ®Çu t- vµo c«ng nghÖ th«ng tin vµo thêi ®iÓm nµy, NHCT SÇm S¬n sÏ gÆp nhiÒu bÊt lîi khi tham gia vµo thÞ tr-êng ng©n hµng vèn cã tÝnh c¹nh tranh ngµy cµng cao. C¸c biÖn ph¸p cÇn ®-îc ¸p dông lµ: trang bÞ thªm nhiÒu m¸y mãc hiÖn ®¹i, øng dông phÇn mÒm tin häc chuyªn ngµnh nh»m ®¶m b¶o cã ®-îc th«ng tin cÇn thiÕt ngay t¹i cöa giao dÞch, ®ång thêi øng dông c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i, n©ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ®Ó lµm tèt ®-îc môc tiªu nµy cÇn: - TriÓn khai réng kh¾p giai ®o¹n II dù ¸n WB (INCAS) - §©y lµ dù ¸n träng ®iÓm cña NHCT ViÖt Nam nãi chung vµ NHCT SÇm S¬n nãi riªng ®-îc ¸p dông vµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng ng©n hµng. Trªn c¬ së ®ã, ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm øng dông nh-: DÞch vô E-Banking, dÞch vô internet banking, HomBanking, hÖ thèng ATM, thÎ néi ®Þa, thÎ quèc tÕ... nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn ®ñ s¶n phÈm dÞch vô míi theo dù ¸n WB trªn nÒn t¶ng c«ng nghÖ th«ng tin phï hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ yªu cÇu héi nhËp. N©ng cao c¬ së h¹ tÇng nh- ®-êng truyÒn, t¨ng c-êng an ninh c«ng nghÖ th«ng tin, t¨ng c-êng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi nh- thu phÝ b¶o hiÓm, thu tiÒn ®iÖn tho¹i, tiÒn ®iÖn,... qua hÖ thèng ATM. 3.2.4. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c - §æi míi phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng Kh¸ch hµng ph¶i coi lµ trung t©m, lµ môc tiªu trong cuéc c¶i c¸ch dæi míi cñ© ng©n hµng. §æi míi phong c¸ch phôc vô lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc ®· lµm ngay trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®ßi hái cã sù ®æi míi vÒ chÊt vµ ngay trong t- duy cña ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng, tr¸nh xu h-íng ®æi míi mang tÝnh h×nh thøc, khÈu hiÖu, c¶i c¸ch kh«ng g¾n víi lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng. T¹o nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ thÓ hiÖn ®-îc sù quan t©m th-êng xuyªn víi kh¸ch hµng nh-: tÆng quµ nh©n ngµy sinh nhËt, quµ khuyÕn m·i nh©n dÞp ngµy lÔ cho c¸c kh¸ch hµng giao dÞch th-êng xuyªn víi khèi l-îng lín. Cïng kÕt hîp víi c¸c h×nh thøc phong kh¸c nh- sæ sè tróng th-ëng vµ bèc th¨m tróng th-ëng... - Chó träng c«ng t¸c Marketing T¨ng c-êng c«ng t¸c tiÕp thÞ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng sö dông c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ng©n hµng, ®Æc biÖt chó ý tíi viÖc x©y dùng h×nh ¶nh vµ qu¶ng b¸ th-¬ng hiÖu NHCT SÇm S¬n. TÝch cùc nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng vµ ph¶n øng nhanh, linh ho¹t víi thay ®æi cña thÞ tr-êng víi môc tiªu: X©y dùng, duy tr× vµ ph¸t triÓn kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ lßng tin ®èi víi mèi quan hÖ kh¸ch hµng. Ph-¬ng ch©m kinh doanh "NHCT ViÖt Nam mang phån thÞnh ®Õn víi kh¸ch hµng". 3.3. Nh÷ng kiÕn nghÞ 3.3.1. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Thø nhÊt: t¹o lËp m«i tr-êng kinh doanh minh b¹ch vµ lµnh m¹nh - C¶i thiÖn m«i tr-êng kinh tÕ, m«i tr-êng ph¸p lý th«ng tho¸ng, víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña mét nÒn kinh tÕ më, phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, x©y dùng khu«n khæ ph¸p lý ®Ó thÞ tr-êng ho¹t ®éng n¨ng ®éng, cã hiÖu qu¶, cã trËt tù trong m«i tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh, minh b¹ch. - X©y dùng mét hÖ thèng C«ng ty kiÓm to¸n v÷ng m¹nh, ®ñ n¨ng lùc ®Ó tiÕn hµnh kiÓm to¸n ®éc lËp, chÝnh x¸c c¸c sè liÖu vÒ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t- ®óng ®¾n. H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro tÝn dông. - ViÖc ¸p dông c¬ chÕ thÞ tr-êng ®èi víi l·i suÊt, tû gi ,¸ tù do hãa th-¬ng m¹i vµ ®Çu t-, t¨ng c-êng ph¸t triÓn thÞ tr-êng tµi chÝnh trong n-íc, ph¸t triÓn thÞ tr-êng chøng kho¸n... ®ßi hái Nhµ n-íc ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn vµ lµm râ vÒ mÆt ph¸p lý l©u dµi ®èi víi c¸c quyÒn së h÷u cña c¶i vËt chÊt nh-: t«n träng ®Çy ®ñ quyÒn sö dông ®Êt vµ c¸c tµi s¶n kh¸c dïng ®Ó thÕ chÊp vay vèn ng©n hµng. §ång thêi sím cho ra ®êi thÞ tr-êng bÊt ®éng s¶n, ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v-íng m¾c lín nhÊt trong ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông hiÖn nay lµ vÊn ®Ò thÕ chÊp ®¶m b¶o tiÒn vay, xö lý tµi s¶n khi gÆp rñi ro... t¹o tÝnh thanh kho¶n cao ®èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n, nh»m xö lý tèt nî qu ¸h¹n, khã ®ßi cña c¸c NHTM. Thø hai: T¨ng vèn ®iÒu lÖ §©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®Ó cã thÓ t¨ng c-êng huy ®éng vèn më réng ®Çu t- phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. ViÖc ®¶m b¶o hÖ sè an toµn vèn 8% lµ cÇn thiÕt Nhµ n-íc nªn cã gi¶i ph¸p phï hîp t¹o thuËn lîi t¨ng vèn ®iÒu lÖ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hÖ thèng NHTMNN vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng më réng quy m« ho¹t ®éng, lµm t¸c nh©n quan träng hç trî cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Muèn vËy, vÒ phÝa Nhµ n-íc cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p c¶i t¹o hµnh chÝnh phï hîp, sím hoµn thiÖn, th¸o gì nh÷ng v-íng m¾c liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch cæ phÇn hãa c¸c NHTM nhµ n-íc, cô thÓ: - §Ò nghÞ ChÝnh phñ cã gi¶i ph¸p t¨ng vèn tù cã (vèn cÊp 1) cho NHCT tõ xö lý nî tån ®äng vµ cho thùc hiÖn gi¶i ph¸p t¨ng vèn b»ng viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi. - §Ò nghÞ Bé tµi chÝnh cho phÐp c¸c NHTM ®-îc ®Ó l¹i lîi nhuËn bæ sung vèn tù cã. Thø ba: ChØ ®¹o cã hiÖu qu¶ viÖc cæ phÇn hãa NHTM C¸c NHTM Nhµ n-íc ®· cã lé tr×nh cæ phÇn hãa. Tuy nhiªn qu¸ tr×nh nµy diÔn ra hÕt søc phøc tËp vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò v-íng m¾c. NHCT ViÖt Nam ®· cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c nhÊt ®Þnh, cã ®-îc tÝn nhiÖm cao trong c«ng chóng vµ s½n sµng chuÈn bÞ cho qu ¸tr×nh cæ phÇn hãa. Tuy vËy, tr-íc khi cæ phÇn hãa cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p s¾p xÕp l¹i vµ c¬ cÊu l¹i tµi chÝnh cña c¸c NHTM, Nhµ n-íc nªn sím cã gi¶i ph¸p phï hîp, chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ xö lý nî tån ®äng, nî khoanh, nî cho vay theo chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Þnh gi ,¸ x¸c ®Þnh gi ¸trÞ doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ ®Èy m¹nh qu ¸tr×nh cæ phÇn hãa NHTM Nhµ n-íc. 3.3.2. §èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam Mét lµ, c¶i thiÖn khu«n khæ qu¶n lý, gi¸m s¸t, ph¸p lý t¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng TiÕp tôc x©y dùng vµ ®æi míi hÖ thèng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, t¹o hµnh lang ph¸p lý ®ång bé trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ vµ trong ho¹t ®éng ng©n hµng nh»m t¨ng c-êng tÝnh c¹nh tranh, ®éc lËp, tù chñ vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh. HiÖn nay, cßn qu¸ nhiÒu c¸c v¨n b¶n ph¸p quy ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña hÖ thèng NHTM lµm h¹n chÕ tÝnh tù chñ vµ tÝnh s¸ng t¹o cña c¸c NHTM trong m«i tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ch-a phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. CÇn ph¶i c¶i c¸ch theo h-íng ®iÒu chØnh b»ng chÝnh s¸ch vÜ m«, kh«ng can thiÖp b»ng ph-¬ng ph¸p hµnh chÝnh. Hai lµ, thùc hiÖn tù do hãa tµi chÝnh, n©ng cao tÝnh chñ ®éng kinh doanh cña NHTM §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM tËp chung nguån lùc cho ho¹t ®éng sinh lêi lµnh m¹nh, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. NHNN cÇn chuyÓn sang ®iÒu hµnh b»ng c¸c c«ng cô gi¸n tiÕp, t¨ng tÝnh tù chñ, tù lµm, tù chÞu cho c¸c NHTM. Cã nh- thÕ c¸c NHTM míi cã ®éng lùc ®Ó c¹ch tranh, ph¸t huy tÝnh tù lùc, lÊy lîi nhuËn lµm ®éng lùc vµ kim chØ nam ho¹t ®éng. - NHNN ph¶i ®¶m b¶o duy tr× ®-îc thµnh tÝch chèng l¹m ph¸t, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng tiÒn tÖ, gi¸ c¶ vµ søc mua cña ®ång tiÒn. X©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch l·i suÊt th¶ næi, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸n mét c¸ch nhanh nh¹y mÒm dÎo, linh ho¹t ®Ó øng phã víi nh÷ng thay ®æi cña m«i tr-êng trong n-íc, quèc tÕ vµ ®¶m b¶o m«i tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông vµ ng©n hµng. - Ng©n hµng Nhµ n-íc cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng cña Trung t©m th«ng tin phßng ngõa rñi ro. Trung t©m nµy cÇn ®-a ra møc ®é rñi ro vÒ tõng ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó lµm c¨n cø cho ng©n hµng ph©n lo¹i, xÕp h¹ng doanh nghiÖp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông. 3.3.3. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam NHCT ViÖt Nam cÇn ®¶y m¹nh qu ¸tr×nh s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc theo chuÈn mùc tËp ®oµn tµi chÝnh. ChØ ®¹o thµnh c«ng qu ¸tr×nh cæ phÇn hãa NHCT ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2008-2009. VÒ ph-¬ng ¸n cæ phÇn hãa NHCT ViÖt Nam ®-îc x©y dùng, nh-ng xÐt vÒ ®Þnh h-íng c¬ b¶n khi chuyÓn tõ m« h×nh DNNN sang m« h×nh TËp ®oµn cæ phÇn th× kiÕn nghÞ víi NHCT ViÖt Nam: - ChØnh söa l¹i c¬ chÕ ®iÒu hµnh trong néi bé NHCT ViÖt Nam, c¬ chÕ tµi chÝnh, trong ®ã cã trÝch lËp khen th-ëng, quü phóc lîi, hÖ sè l-¬ng kinh doanh, chÝnh s¸ch giao vèn vµ b¶o toµn vèn trong kinh doanh theo nguyªn t¾c ®¶m b¶o sù minh b¹ch, gi¶m c¬ chÕ xin cho, khuyÕn khÝch t¹o lîi nhuËn. - TriÓn khai cã kÕt qu¶ ch-¬ng tr×nh hiÖn ®¹i hãa ng©n hµng, øng dông ch-¬ng tr×nh giao dÞch InCAS giai ®o¹n 2 ®Õn 100% c¸c chi nh¸nh trªn toµn quèc. Trªn c¬ së ®ã ph¸t triÓn m¹nh dÞch vô thÎ thanh to¸n c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ. §©y lµ yÕu tè c¬ b¶n ®Ó kh¾c phôc yÕu kÐm vÒ c«ng nghÖ, ®uæi kÞp c¸c NHTM kh¸c vµ t¹o nÒn t¶ng ph¸t triÓn dÞch vô cña ng©n hµng hiÖn ®¹i. - TriÓn khai vµ hoµn thiÖn c¸c dÞch vô kÌm theo ®èi víi mét sè dÞch vô míi nh- liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp, c«ng ty chøng kho¸n, ®iÖn lùc, b-u ®iÖn... ®Ó thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh thanh to¸n chuyÓn kho¶n, chi tr¶ tiÒn l-¬ng qua thÎ ATM, n©ng cao tÝnh tiÖn Ých cña NHCT ViÖt Nam. L¾p ®Æt vµ më réng c¸c ®iÓm chÊp nhËn thÎ, c¸c m¸y rót tiÒn ATM t¹i c¸c khu ®« thÞ, c¸c siªu thÞ, nhµ hµng, kh¸ch s¹n, n¬i ®«ng ng-êi,... - T¨ng c-êng c«ng t¸c ®µo t¹o hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh ®-îc göi c¸c c¸n bé cã n¨ng lùc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc ®i häc c¸c khãa ®µo t¹o n-íc ngoµi nh»m häc hái kinh nghiÖm, n©ng cao tr×nh ®é ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh héi nhËp. §ång thêi, ph¶i nhanh chãng tiÕn hµnh söa ®æi quy chÕ tuyÓn dông lao ®éng nh»m n©ng cao chÊt l-îng tuyÓn dông lao ®éng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c¸c ®èi t¸c quèc tÕ biÕt ®Õn h×nh ¶nh cña NHCT ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng NHTM nhµ n-íc ®øng ®Çu trong hÖ thèng NHTM ViÖt Nam. §Ó n©ng cao uy tÝn,vÞ thÕ cña NHCT ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng tµi chÝnh, tÝn dông trong n-íc còng nh- quèc tÕ, mµ cô thÓ trong giai ®o¹n hiÖn nay c¸c NHTM cã tèc ®é ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng th× NHCT ViÖt Nam cÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi chiÕn l-îc qu¶ng b¸ x©y dùng th-¬ng hiÖu NHCT ViÖt Nam trong n-íc vµ quèc tÕ. Trªn nÒn t¶ng ®ã t¹o nªn søc m¹nh cña toµn hÖ thèng, t¹o c¬ së cho sù ph¸t triÓn héi nhËp cña NHCT ViÖt Nam nãi chung vµ NHCT SÇm S¬n nãi riªng. kÕt luËn N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®ang lµ yªu cÇu cÊp thiÕt cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung, c¸c NHTM ViÖt Nam nãi riªng. §Ó thùc hiÖn yªu cÇu cÊp thiÕt ®ã, nh÷ng n¨m qua NHCT SÇm S¬n ®· rÊt chó träng n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh trªn thÞ tr-êng Thanh Ho¸ vµ ®· ®¹t ®-îc kÕt qña b-íc ®Çu. §Ò tµi "Gi¶i ph¸p n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh NHCT SÇm S¬n " nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng n¨ng lùc c¹nh tranh hiÖn t¹i vµ t×m tßi ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thiÕt thùc, gãp phÇn vµo qu¶n lý trong thùc tiÔn cña NHCT SÇm S¬n. Tõ môc ®Ých, nhiÖm vô ®Æt ra, néi dung luËn v¨n ®· ®¹t ®-îc c¸c kÕt qu¶ chÝnh sau ®©y: Mét lµ: §· hÖ thèng hãa vµ cã bæ sung lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh, n¨ng lùc c¹nh tranh, c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHTM trong giai ®o¹n hiÖn nay cña n-íc ta. Hai lµ: Tr×nh bµy kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña NHCT SÇm S¬n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y; tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHCT SÇm S¬n, so s¸nh c¸c tiªu chÝ víi mét sè NHTM trªn ®Þa bµn TØnh Thanh Ho¸; Rót ra kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, c¸c h¹n chÕ, tån t¹i vµ nguyªn nh©n t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña NHCT SÇm S¬n. Ba lµ: Nªu râ bèi c¶nh trong n-íc, quèc tÕ, c¸c ®Þnh h-íng cña NHCT SÇm S¬n trong thêi gian tíi, ®Ò xuÊt c¸c nhãm gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña NHCT SÇm S¬n trong ®iÒu kiÖn míi. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Thanh Bình (2006), "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế", Tạp chí Ngân hàng, (14). 2. Bạch Thụ Cường (2002), Bàn về cạnh tranh toàn cầu, Nxb Thông tấn, Hà Nội. 3. Lê Minh Châu (2000), Hoàn thiện quản lý chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại, Đề tài cấp Bộ, mã số 99-78-158, Bộ Thương mại, Hà Nội. 4. Trương Đình Chiến (2000), Quản trị Marketing trong doanh nghiệp, Nxb Thống kê, Hà Nội. 5. Lê Vĩnh Danh (2006), Tiền và hoạt động ngân hàng, Nxb Tài Chính, Hà Nội. 6. Nguyễn Thị Liên Diệp (2006), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Lao động – Xã hội, TP Hồ Chí Minh. 7. Lê Đăng Doanh (2003), "Giảm chi phí đầu vào để tăng cạnh tranh", Thời báo Kinh tế Sài gòn, (6), tr. 21. 8. Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E. Porter, Nxb Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh. 9. Đại từ điển Tiếng Việt (1999), Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội. 10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 11. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh (2004), Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 12. Nguyễn Bách Khoa (1999), Chiến lược kinh doanh quốc tế, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 13. Nguyễn Bách Khoa (2004), "Phương pháp luận xác định năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp", Tạp chí Khoa học thương mại, (số 4 +5). 14. Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội. 15. Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 16. Nguyễn Thị Loan (2005), Nâng cao chất lượng tín dụng tại Sở Giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 17. Lê Thị Thiên Lý (2006), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 18. Phí Văn Mạnh (2005), Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh. 19. Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội. 20. Đinh Thị Nga (2005), Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 21. Ngân hàng Công thương Thanh Hoá (2008), Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2007, Thanh Hoá. 22. Ngân hàng Công thương Sầm Sơn (2008), Báo cáo hoạt động kinh doanh giai đoạn 2004-2007, Thanh Hoá. 23. Nguyễn Thủy Nguyên (2006), WTO Thuận lợi và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, Nxb Lao động – Xã hội, TP Hồ Chí Minh. 24. Phạm Hồng Quang (2007), "Nhân tố chủ yếu kiến tạo năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại khi hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Ngân hàng, (7). 25. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật các Tổ chức Tín dụng, Nxb Công An Nhân dân, Hà Nội. 27. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 28. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Doanh nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29. Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập, Nxb Lý luận chính trị, Hà Hội. 30. Trần Sửu (2005), Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa, Nxb Lao động, Hà Nội. 31. Nguyễn Trọng Tài (2008), "Cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn tại Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, (4). 32. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Lao động – Xã hội, Hà Nội. 33. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong giai đoạn mới, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội. 34. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ- NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 35. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định số 888/2005/QĐ- NHNN ban hành quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động Sở Giao dịch, chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Ngân hàng Thương mại. 36. Nguyễn Đào Tố (2008), "Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ những ứng dụng nguyên tắc Basel về quản lý nợ xấu", Tạp chí Ngân hàng, (5), tr. 18. 37. Trương Hoài Trang (2005), Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 38. Trung tâm Từ điển Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa, tập I, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội. 39. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh (2004), Tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê, TP Hồ Chí Minh. 40. Hoàng Minh Tuấn (2006), "Bàn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập", Tạp chí Ngân hàng, (5), tr. 27. 41. Lê Văn Tư (2006), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội. 42. Trần Văn Tùng (2004), Cạnh tranh kinh tế, Nxb Thế giới, Hà Nội. 43. Từ điển kinh tế kinh doanh Anh - Việt (2000), Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 44. Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế Quốc tế (2006), Các văn kiện gia nhập tổ chức thương mại thế giới - WTO của Việt Nam, Hà Nội. 45. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2002), Các vấn đề pháp lý về thể chế và chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội. 46. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và cơ quan phát triển Liên hợp quốc (2004), Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội. 47. Viện Quản lý kinh tế (2006), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Công thương Sầm Sơn.pdf
Luận văn liên quan