Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình

Đối với các công trình, dự án có nguồn vốn từ Ngân sách cấp huyện, phòng TC-KH huyện Bố Trạch thông báo kế hoạch vốn và chuyển vốn cho KBNN huyện thực hiện kiểm soát thanh toán vốn. Việc chuyển vốn tiếp theo cơ quan tài chính huyện sẽ căn cứ vào kế hoạch vốn hàng quỹ do Chủ đầu tư lập và được KBNN huyện tổng hợp gửi cơ quan tài chính. Kế hoạch vốn đầu tư hàng quý do Chủ đầu tư lập để theo dõi giá trị khối lượng đã thực hiện của quý trước và lũy kế từ đầu năm đến cuối năm; vốn đã được tạm ứng, thu hồi và thanh toán của quý trước và lũy kế từ đầu năm đến cuối quý trước; dự kiến giá trị thực hiện trong quý; nhu cầu vốn tạm ứng và vốn thanh toán trong quý

pdf112 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Lượt xem: 873 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iệc lập phương án phân bổ vốn đầu tư XDCB. Chịu trách nhiệm chính về vấn đề này, cơ quan tham mưu là phòng TC-KH chủ trì phối hợp các phòng liên quan phải có sự chuẩn bị phương án chu đáo để UBND huyện trình HĐND huyện quyết định chính xác các phương án phân bổ vốn đầu tư. Cán bộ nghiên cứu tham mưu phải được lựa chọn có chuyên môn tốt về xây dựng và tài chính để nâng cao chất lượng thẩm định của UBND huyện, bên cạnh đó cán bộ phải có tâm huyết, trung thực và đạo đức nghề nghiệp tốt tránh việc làm sai trái trong công tác kế hoạch vốn, gây thất thoát, lãng phí. - Cơ chế ràng buộc trách nhiệm đối với việc lập kế hoạch vốn cần phải sát đúng với khả năng thực hiện đầu tư để các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn phải chính xác tránh để xảy ra tình trạng lập kế hoạch cao hơn khả năng thực hiện, đến cuối năm không báo cáo để chuyển nguồn vốn cho dự án khác, gây ra tình trạng đầu tư không hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị quản lý đầu tư cũng cần có sự quan tâm theo dõi sát sao, đôn đốc Chủ đầu tư lập kế hoạch vốn sát đúng với khả năng thực hiện và tình hình thực hiện đầu tư, từ đó giúp cho việc hoàn thành kế hoạch đầu tư trong năm đạt tỷ lệ cao, tránh phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần gây mất thời gian, không hiệu quả. Nếu làm tốt công tác này thì huyện Bố Trạch sẽ có những công trình được xây dựng đúng chủ trương phát Đại học Kinh tế Huế Đại học kin tế Huế 81 huy được hiệu quả KT-XH và phù hợp với nhân dân từ đó nâng cao được hiệu quả quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện. - Việc lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm cần thiết phải gắn liền với kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm theo Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội. Từ đó nâng cao việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính công và NSNN cho việc chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện; thúc đẩy việc công khai, minh bạch NSNN đối với các hoạt động chi đầu tư XDCB. 3.2.1.2. Nâng cao công tác điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB Công tác điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB là một trong những công tác rất cần thiết để củng cố, hoàn thiện việc lập dự toán chi đầu tư XDCB phù hợp với tình hình thực tế. UBND huyện cần phải chỉ đạo Phòng TC-KH, KBNN huyện rà soát tiến độ thực hiện của từng dự án. Bên cạnh đó, phải căn cứ theo kế hoạch phát triển KT-XH và mục tiêu đầu tư của từng dự án trong năm để từ đó nhận định một cách chính xác đối với các dự án thực hiện tốt, vượt tiến độ đề ra, các dự án có khả năng hoàn thành vượt kế hoạch năm, dự án còn nợ khối lượng và các dự án không có khả năng thực hiện hoặc thực hiện không đúng tiến độ đề ra. Khi xác định được tình hình thực hiện của các dự án trong năm, Phòng TC-KH tham mưu cho UBND huyện quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn từng dư án để tạo sự phù hợp và tăng tính hiệu quả của từng dự án đối với sự phát triển KT-XH của huyện Bố Trạch. Trách nhiệm giữa các bên gồm Phòng TC-KH, KBNN, Chủ đầu tư cần thiết phát được nâng cao, phải minh bạch, chính xác trong từng khâu để đi đến điều chỉnh kế hoạch vốn được sát, đúng với tình hình thực tế. Tránh trường hợp giữa các bên không trung thực, dẫn đến đánh giá một cách thiếu khách quan để điều chỉnh kế hoạch vốn không được phù hợp gây thất thoát, lãng phí và đầu tư XDCB không hiệu quả. UBND huyện phải thực sự chủ động trong việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB để việc điều chỉnh phải đúng thời gian trước ngày 31/12 năm kế hoạch.Đồng thời mức vốn sau khi điều chỉnh của năm không được thấp hơn số vốn mà KBNN đã thanh toán cho chủ đầu tư của từng dự án. Đại học Kinh tế Huế Đại học ki h ế Huế 82 3.2.2. Nhóm các giải pháp về chấp hành dự toán chi đầu tư XDCB 3.2.2.1. Tăng cường công tác kiểm soát quá trình thanh toán vốn đầu tư XDCB Quá trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB là một khâu quan trọng trong quá trình quản lý chi đầu tư XDCB. Qua phân tích ở phần thực trạng của công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình các năm gần đây ta thấy cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm soát, thanh toán vốn trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình quản lý chi từ ngân sách huyện cho đầu tư XDCB. Để có được những hiệu quả tích cực, trong thời gian tới cơ quan kiểm soát chi, cụ thể là KBNN huyện cần tập trung những nội dung sau: Khắc phục tình trạng chậm thanh toán và tình trạng nguồn vốn được giải ngân tập trung vào cuối năm, thậm chí sang năm tiếp theo của năm kế hoạch. KBNN huyện phải nâng cao tỷ lệ vốn được thanh toán trên kế hoạch vốn được giao. Huyện Bố Trạch cần tập trung khắc phục việc lập, phân bổ và giao kế hoạch chậm, đẩy nhanh tiến độ công tác kế hoạch, nâng cao năng lực của Chủ đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ gửi KBNN huyện để đẩy nhanh tiến độ thanh toán. Để tránh được việc Chủ đầu tư phải mất nhiều lần đi lại để KBNN huyện để hoàn thiện hồ sơ để thanh toán, KBNN cần có những quy định cụ thể rút ngắn thời gian từ lúc nhận hồ sơ đến khi thanh toán. Trong trường hợp hồ sơ, chứng từ chưa đầy đủ đề nghị KBNN có văn bản kịp thời, cụ thể những nội dung còn thiếu để chủ đầu tư bổ sung tránh trường hợp người làm công tác kiểm soát chi gây áp lực, hợp tác không tận tình với chủ đầu tư. Công tác kiểm soát hồ sơ ban đầu là vô cùng quan trọng để công tác kiểm soát vốn đầu tư XDCB được thông suốt, an toàn và đảm bảo tính hiệu quả trong việc xuất quỹ NSNN. Việc kiểm tra hồ sơ ban đầu được xem như là yêu cầu bắt buộc của cơ quan KBNN trong lĩnh vực quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN nói chung và ngân sách huyện nói riêng. Qua đó, kết quả kiểm tra phải được thông báo chính thức bằng văn bản tới những đối tượng liên quan để có cơ sở hoàn thiện, chỉnh sửa, không làm ảnh hưởng đến việc thanh toán vốn đầu tư sau này. Nội dung kiểm soát cần được hoàn thiện theo hướng như sau: Đại học Kinh tế Huế Đạ học kinh tế Huế 83 + Việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ cán bộ phụ trách thanh toán tiến hành cùng với kiểm tra các dự toán trúng thầu và nếu có sai sót cần thông báo bằng văn bản chính thức cho các bên liên quan để tiến hành điều chỉnh lại giá trúng thầu. Việc quy định trách nhiệm của các bên liên quan phải rõ ràng, đối với kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, cán bộ thanh toán vốn đầu tư XDCB của KBNN huyện chịu toàn bộ trách nhiệm từ việc nhận hồ sơ, thời gian thẩm định, thông báo khi có sai sót, bổ sungTrường hợp kiểm tra dự toán trúng thầu của các hợp đồng đấu thầu việc kiểm tra khá đơn giản chủ yếu về lỗi số học, không kiểm tra về việc áp dụng định mức đơn giá nên phần việc này cán bộ thanh toán cũng chịu trách nhiệm toàn bộ. Việc cụ thể hóa trách nhiệm và chế tài khi có vi phạm sẽ làm hiệu quả hơn quá trình kiểm soát chi cũng như thời gian thực hiện. Đối với trường hợp những hợp đồng thực hiện chỉ định thầu kiểm tra việc áp dụng định mức, đơn giá và có cả lỗi số học. Những trường hợp này cần phải xác định rõ nội dung, công việc nào cần phải có một bộ phận chuyên trách kiểm tra, nội dung nào không cần thiết thì cán bộ thanh toán trực tiếp làm. Xuất phát từ thực tế công tác kiểm soát thanh toán vốn, để việc kiểm tra dự toán được thực hiện một cách có hiệu quả, đối với những nội dung công việc như công tác xây lắp, việc kiểm tra dự toán thường mất rất nhiều thời gian và cần có sự tập trung sâu vì liên quan đến việc bóc tách khối lượng theo thiết kế, việc áp dụng các đơn giá và các chính sách chế độ khác, cho nên đối với công việc này cần có một số bộ phận kiểm tra dự toán chuyên trách để đảm bảo cho công việc được thực hiện một cách có hiệu quả. Tuy vậy, trong tình hình thực tế ở huyện Bố Trạch công tác kiểm soát thanh toán thời gian qua chỉ mới chủ yếu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ mà chưa kiểm tra, bóc tách được dự toán. Trong thời gian tới đề xuất cần phải tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn hơn. + Đối với việc kiểm soát từng lần thanh toán đối với tất cả các nội dung công việc đều do cán bộ thanh toán hoàn toàn chịu trách nhiệm bao gồm cả các hợp đồng đấu thầu, hợp đồng chỉ định thầu. Nội dung kiểm tra đó là giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu phải đúng với giá trị khối lượng có trong dự toán được duyệt và dự toán này đã được KBNN huyện thẩm định tại khâu kiểm tra hồ sơ ban đầu. + Việc kiểm soát thanh toán lần cuối đối với các hợp đồng thì việc phân định trách nhiệm của từng bộ phận trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát cũng tương tự Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 84 như giai đoạn kiểm soát hồ sơ ban đầu, tuy nhiên ở giai đoạn này chỉ kiểm tra về mặt khối lượng hoàn thành nghiệm thu có đúng với thiết kế kỹ thuật được duyệt hay không, còn về giá trị thanh toán việc kiểm tra đơn thuần chỉ là việc đối chiếu với đơn giá trong dự toán đã được kiểm tra ở giai đoạn hồ sơ ban đầu. Bên cạnh đó, việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm rất quan trọng, tránh tình trạng nhiều dự án mặc dù đã đủ điểu kiện nhưng không tiến hành triển khai thực hiện để hoàn tất thủ tục thanh toán. Từ đó, dẫn đến tình trạng vốn chờ công trình, làm ứ đọng vốn ở cơ quan cấp phát thanh toán và tập trung thanh toán vào những tháng cuối năm gây khó khăn cho cơ quan thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN. 3.2.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình, dự án Quá trình hoạt động đầu tư XDCB sử dụng NSNN nói chung và ngân sách cấp huyện nói riêng đều chịu sự thanh tra, kiểm soát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trên cơ sở kế hoạch và tình hình cụ thể của từng dự án đầu tư XDCB thì cơ quan nhà nước có thể thanh tra, kiểm tra từng khâu hoặc tất cả các khâu của quá trình sử dụng ngân sách cấp huyện cho từng dự án, công trình XDCB. Qua phân tích tình hình thực tế tại huyện Bố Trạch chúng ta có thể thấy rằng cơ chế giám sát tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện chưa thường xuyên, thiếu tính hệ thống và toàn diện. Việc kiểm tra quản lý vốn đầu tư XDCB còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan. Trách nhiệm, quyền lợi cá nhân đối với người giám sát chưa được thiết lập đầy đủ. Chính vì vậy để công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện có hiệu quả, trong thời gian tới huyện Bố Trạch cần tập trung giải quyết một số vấn đề sau đây: - Tập trung, phát huy vai trò giám sát của HĐND huyện trong việc quản lý sử dụng ngân sách cấp huyện cho đầu tư XDCB. HĐND là cơ quan dân cử, đại diện cho dân nên phải thực hiện đầy đủ các quyền giám sát của mình đối với quá trình đầu tư xây dựng, xét duyệt, quyết định ngân sách cũng như giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện. Phát huy các chức năng giám sát của các cơ quan thẩm quyền để bám sát với nhu cầu thực tiễn và kế hoạch mục tiêu đặt ra. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 85 - Tổ chức, vận động, tăng cường sự giám sát của cộng đồng như giám sát các tổ chức đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc huyện Bố Trạch, của quần chúng nhân dân trong việc giám sát quá trình quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện. Từ đó, UBND huyện cần quyết liệt chấn chỉnh, xử lý các sai phạm do Ủy ban mặt trận tổ quốc, quần chúng nhân dân phát hiện, đảm bảo việc hiệu quả trong công tác đầu tư XDCB và tạo niềm tin vững mạnh từ quần chúng nhân dân. - Xác định rõ các chức năng nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát: Trong thời gian qua, việc kiểm tra quá trình quản lý sử dụng ngân sách huyện cho đầu tư XDCB chưa thực sự được phân công trách nhiệm rõ ràng. Một công trình, dự án đầu tư có thể có nhiều đơn vị kiểm tra, thanh tra như cơ quan chủ quản kiểm tra, thanh tra tài chính, kho bạc thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước kiểm tra, cơ quan điều tra kiểm tra, cơ quan kiểm sát kiểm tragây ra sự chồng chéo và chưa có nhiều hiệu quả. Với từng cơ quan kiểm tra trách nhiệm không rõ ràng gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình đầu tư của chủ đầu tư. Để thay đổi, khắc phục tình trạng trên, cần phải phân định thực hiện kiểm tra, thanh tra rõ ràng. Có thể phân ra hai loại kiểm tra đó là kiểm tra thường xuyên theo định kỳ và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Đối với loại kiểm tra thường xuyên theo định kỳ cần phải có kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch cụ thể. Chức năng kiểm tra thường xuyên chỉ nên giao cho cơ quan tài chính, kho bạc, cơ quan thanh tra và cơ quan kiểm toán nhà nước. Tất cả các cuộc kiểm tra phải nằm trong kế hoạch từng năm cụ thể và có đề cương chi tiết thực hiện. Đối với kiểm tra đột xuất phải xác định phân định các dấu hiệu để sắp xếp thời gian, nhân lực phù hợp để tạo nên sự hiệu quả trong kiểm tra, thanh tra. 3.2.2.3. Tăng cường công tác nghiệm thu công trình Nghiệm thu công trình chính là công tác thống nhất, đánh giá chất lượng công trình với nhiều bên tham gia như: Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thiết kế , đơn vị thi công, tư vấn giám sát. Trên tình hình thực tế, chất lượng nhiều công trình, dự án trong thời gian qua vẫn chưa thực sự đảm bảo về nhiều khía cạnh. Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng trên như trong quá trình thi công nhà thầu không trung thực về khối lượng thực tế hoặc chất lượng công trình để bù đắp các Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 86 khoản chi phí phát sinh như: tiền hoa hồng, các khoản chi phí phát sinh để có được dự toán cao, được trúng thầu, được nghiệm thu thanh toán, được quyết toán Để có được như vậy, không ít nhà thầu phải thông đồng mua chuộc tư vấn giám sát, chủ đầu tư để bỏ qua các lỗi quy trình kỹ thuật, đưa vật tư có chất lượng kém, không đúng thiết kế được phê duyệt vào công trình. Các công trình này vẫn được nghiệm thu, thanh toán, thay đổi, bổ sung thiết kế, thay đổi chủng loại vật tư làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình gây nên việc đầu tư không hiệu quả, gây thiệt hại cho NSNN nói chung và ngân sách huyện nói riêng. Trong thời gian tới để khắc phục tình trạng này UBND huyện Bố Trạch cần phải: - Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, khuyến khích lợi ích vật chất đối với những cơ quan, cá nhân phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm trong công tác nghiệm thu công trình. Đối với cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm, khi phát hiện ra xử lý thu hồi được phần tăng không đúng thì số tiền thu hồi này nộp vào NSNN và được trình 30% cho cá nhân, tổ chức phát hiện được hưởng. - Đề cao vai trò của Ban giám sát nhân dân trong việc tham gia giám sát, quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình. Thành phần Ban giám sát nhân dân phải thực sự có những người tâm huyết và trách nhiệm ở địa phương và là những người dân có uy tín, được tín nhiệm tránh cơ cấu. Đây chính là đại diện những người sẽ được hưởng lợi từ các công trình, dự án và là những người có điều kiện gần với thực tế trực tiếp theo dõi, giám sát thi công. Giám sát nhân dân có thể theo dõi chặt chẽ, chi tiết từng ngày, trực tiếp thống nhất, xác nhận với Nhà thầu khối lượng thi công, số lượng, xuất xứ từng loại vật tư, thiết bị đưa vào công trình. Thành phần tham gia nghiệm thu nên bắt buộc phải có cán bộ giám sát cùng tham gia để từ đó tránh thông đồng, gian lận. 3.2.3. Nhóm các giải pháp về quyết toán chi đầu tư XDCB Quyết toán các công trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng chính là giai đoạn cuối cùng của quá trình đầu tư theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn NSNN. Từ công tác quyết toán dự án hoàn thành nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác định được năng lực đầu tư, giá trị tài sản mới tăng lên do việc đầu tư tạo Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 87 ra; xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đồng thời qua đó rút kinh nghiệm nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách cho nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB. Công tác quyết toán được kịp thời, đẩy nhanh tiến độ đáp ứng được yêu cầu quản lý, sớm đưa công trình vào sử dụng và phát huy hiệu quả vốn đầu tư XDCB. Bên cạnh đó thông qua công tác quyết toán còn đánh giá được kết quả của quá trình đầu tư, rút được những bài học kinh nghiệm cho việc quản lý các dự án, công trình khác, từ đó dẫn đến công tác quản lý và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư được tốt hơn. Từ việc phân tích thực trạng công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng cho ta thấy một số vấn đề hạn chế như sau: Thứ nhất, công tác quyết toán các công trình dự án trên địa bàn huyện còn chậm, các công trình hoàn thành chưa được quyết toán còn tồn đọng qua các năm. Công tác quyết toán chưa được kỹ lưỡng, chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc xem xét trên hồ sơ mà chưa gắn với thực tiễn. Thứ hai, đội ngũ người làm công tác quyết toán còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Để khắc phục những hạn chế nêu trên và hoàn thiện công tác quyết toán các công trình XDCB hoàn thành trên địa bàn huyện Bố Trạch trong thời gian tới huyện Bố Trạch cần đẩy mạnh hoàn thiện những nội dung sau: - Trong thời gian tới huyện Bố Trạch cần chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, khắc phục tình trạng chậm quyết toán công trình dự án đầu tư XDCB, phải phối hợp đồng bộ các khâu trong quá trình quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện. Từ việc lập, phân bổ, giao kế hoạch phải kịp thời, đúng quy định cho đến công tác kiểm soát, thanh toán cũng phải được thúc đẩy tránh dồn vào cuối năm. Khi công trình hoàn thành, lãnh đạo UBND huyện, cán bộ theo dõi cần có sự chỉ đạo các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành để tiến hành thẩm tra quyết toán. Các công trình hoàn thành đến đâu thì quyết toán dứt điểm đến đó. Đối với các công trình còn tồn đọng, mặc dù trong thời gian năm 2016 huyện đã có sự chỉ đạo tích cực để quyết toán nhưng trong thời gian tới cần tập trung thời gian và lực lượng để tiến hành quyết liệt hơn. Việc chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ còn phải đi đôi với chất lượng quyết toán.Việc nâng cao chất lượng quyết toán không những giảm chi ngân sách huyện mà còn tác động đến công tác đầu tư XDCB của chủ đầu tư được tốt hơn. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 88 - Trong thời gian tới, nền kinh tế tiếp tục phát triển, sự phát triển của việc đầu tư XDCB ngày càng tăng là sự tất yếu. Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, UBND huyện Bố Trạch cần bố trí đủ số lượng người làm công tác quyết toán có đủ kinh nghiệm chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để nâng cao tính chuyên nghiệp trong công việc. Cần phải thường xuyên tập huấn, cập nhật các chính sách chế độ của nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB nói chung cũng như cán bộ làm công tác quyết toán nói riêng và các chủ đầu tư thực hiện. Việc bố trí cán bộ thực hiện là một việc cần thiết, nhưng cần có kế hoạch dài bởi vì bố trí người làm công tác chuyên môn phải cần có quá trình trau dồi kiến thức từ lý thuyết, thực tế trong thời gian dài. Khi việc bố trí chưa thể sắp xếp được ngay thì huyện Bố Trạch có thể bố trí kế hoạch thuê các Công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán công trình hoàn thành tránh tình trạng ứ đọng các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng mà không được quyết toán đúng thời hạn. - Bổ sung thêm các chế tài xử phạt khi các nhà thầu lập và gửi quyết toán khối lượng chậm, cố ý làm sai dẫn đên việc chủ đầu tư chưa có cơ sở để lập quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành gửi cơ quan thẩm tra quyết toán dẫn đến làm chậm tiến độ quyết toán chung. Quy định cụ thể mức phạt đối với đơn vị chủ đầu tư khi lập và gửi báo cáo quyết toán chậm cho cơ quan thẩm tra quyết toán cụ thể có thể tính mức phát trên số ngày nộp chậm theo quy định. - Đưa ra mức quy định cụ thể về mức thưởng, phạt đối với cá nhân, tập thể của đơn vị Chủ đầu tư trong việc lập báo cáo quyết toán sai nội dung, mẫu biểu quy định, đặc biệt là việc quyết toán sai khối lượng, đơn giá dẫn đến làm tăng khối lượng giá trị công trình, dự án. Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán tăng khối lượng giá trị, không đúng thì ngoài việc giảm giá trị quyết toán còn bị xử phát theo hình thức cụ thể. Tiền phạt thu được nộp vào NSNN nên trích 30% thưởng cho các cá nhân, tổ chức phát hiện sai phạm. Đơn vị chủ đầu tư phải kiểm điểm quy rõ trách nhiệm cá nhân trong việc lập báo cáo quyết toán sau và mức bồi thường cá nhân theo quy chế của cơ quan. Trường hợp cơ quan không đề ra quy chế rõ ràng, dẫn đến việc không quy kết được trách nhiệm cá nhân và mức phạt đối với các cá nhân thì thủ trưởng cơ quan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Muốn làm được như vậy Đại học Kinh tế Huế Đại họ kin tế Huế 89 phải có cơ chế phân công trách nhiệm rõ ràng, tránh trường hợp khi sai phạm thiếu căn cứ quy trách nhiệm từng cá nhân. - Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thẩm tra quyết toán công trình, dự án hoàn thành, cụ thể có những hình thức xử phạt đối với việc cơ quan thẩm tra quyết toán cố tình, không tập trung dẫn đến việc quyết toán sai. Trường hợp thanh tra, kiểm toán phát hiện thấy sai phạm trong công tác thẩm tra quyết toán thì cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán phải chịu trách nhiệm về mình, tùy từng mức độ sai phạm phải có hình thức xử lý nghiêm túc, tránh sai sót lặp lại nhiều lần. 3.2.4. Nhóm các giải pháp khác 3.2.4.1.Công khai quy trình quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện Quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện thực sự phải công khai hóa để từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến quá trình quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB. Làm được việc trên chính là một kênh giám sát bên ngoài đối với việc thực hiện nhiệm vụ: lập, giao và phân bổ kế hoạch vốn, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của bộ máy quản lý chi ngân sách huyện khi thực hiện nhiệm vụ. Thực tế, thì quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện là công việc có tính độc lập cao, mỗi cán bộ trong bộ máy quản lý là người chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Chính điều đó là điều kiện để các cán bộ quản lý cố tình vận dụng, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với những chủ đầu tư tham gia thực hiện các khâu, làm mất kinh phí vì trên thực tế nhà thầu thường phải mất kinh phí phát sinh để ghi tăng vốn, thủ tục thanh toán, quyết toán công trình. Nếu Chủ đầu tư nắm được rõ quy trình tại các cơ quan tài chính, KBNN huyện thì bên cạnh việc làm thủ tục hồ sơ được đầy đủ, kịp thời theo quy định thì chủ đầu tư còn chính là một kênh giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện. Việc công khai quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện đã có trong các quy định, nhưng trên thực tế việc thực hiện tại huyện Bố Trạch còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trong thời gian tới UBND huyện Bố Trạch cần phải quyết liệt, chỉ đạo cụ thể để việc công khai quy trình kiểm soát, thanh toán quyết toán được rộng rãi để các chủ đầu tư, nhà thầu cũng như các bên liên quan có điều kiện nắm bắt quy trình và tổ chức thực hiện được tốt hơn. Việc công khai phải bám sát các nội dung về công khai minh bạch trong đầu tư công được quy định tại Điều 14, Luật đầu tư công. Chính điều đó sẽ giúp cho quá trình Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 90 quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện đạt tiến độ nhanh hơn, hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 3.2.4.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB Tổ chức bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN nói chung và ngân sách huyện Bố Trạch nói riêng là một trong những nhân tố rất quan trọng có tác động lớn đến quá trình quản lý chi ngân sách huyện cho hoạt động đầu tư XDCB. Qua phân tích tình hình thực trạng ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho thấy bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB hoạt động chưa thực sự hiệu quả, còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, trong thời gian tới thực sự cần phải tiến hành tổ chức lại bộ máy quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện một cách hợp lý theo hướng: - Sắp xếp lại bộ máy nhân sự ở Phòng TC-KH, KBNN huyện và các đơn vị liên quan theo hướng tăng cường đủ số lượng cán bộ và chất lượng cán bộ phải thực sự được đề cao để bố trí đủ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ tốt, có đạo đức nghề nghiệp tốt để chuyên quản về kế hoạch, kiểm soát chi, thanh toán và thẩm tra quyết toán. - Bộ máy quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện thực sự cần thiết có sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa các bộ phận trong hệ thống quản lý cũng như cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ các cấp lãnh đạo cũng như cán bộ chuyên quản. - UBND huyện Bố Trạch cần phải xây dựng và ban hành “Quy chế làm việc của Ban quản lý dự án” một cách hợp lý, chặt chẽ. Thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện quản lý chi đầu tư XDCB, khi phát hiện sai phạm kịp thời xử lý, kỷ luật nghiêm khắc, không bao che đối với những đối tượng vi phạm. Để làm được như vậy, cần bố trí những người tham gia Ban quản lý dự án phải là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống lành mạnh và là người thực sự có tâm huyết. Mặt khác, trong công tác cần phải có chế độ đãi ngộ phù hợp và có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, thỏa đáng. 3.2.4.3. Bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Phát triển năng lực và trình độ cán bộ thực hiện quản lý chi đầu tư XDCB có sự ảnh hưởng trực tiếp đến tình hiệu quả của kế hoạch phát triển KT-XH đề ra. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 91 Quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện là hoạt động liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn kinh tế và kỹ thuật phức tạp đan xen lẫn nhau. Bên cạnh đó các quy định, chế độ quản lý ngân sách cho lĩnh vực đầu tư XDCB có sự biến động, đang trong quá trình bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện. Việc nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ được coi như một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý chi NSNN nói chung và ngân sách huyện nói riêng cho đầu tư XDCB ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Để đảm bảo nâng cao chất lượng quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB của ngân sách cấp huyện cần phải tăng cường công tác đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thực hiện. Công tác quản lý chi đầu tư XDCB đòi hỏi cán bộ phải thông thạo cả về chuyên môn tài chính và chuyên môn kinh tế xây dựng. Theo cơ chế hiện tại, việc đào tạo để nắm rõ và trình độ về cả 02 lĩnh vực chưa nhiều, do đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lĩnh vực tài chính và lĩnh vực xây dựng để có hiệu quả trong công tác quản lý. Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực sự cần thiết phải thay đổi, bổ sung theo hướng: - Tăng cường công tác giáo dục và nâng cao phẩm chất đạo đức công vụ của người cán bộ làm công tác quản lý chi đầu tư XDCB. Phải có chế tài rõ ràng hợp lý, xây dựng rõ quyền hạn, trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi từng tổ chức, cá nhân. - Định kỳ tổ chức các khóa học bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực và ý thức trách nhiệm của người quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tính chất công việc. - Tiêu chuẩn hóa cán bộ ở tất cả các khâu của quá trình quản lý chi ngân sách huyện (cán bộ lập kế hoạch vốn, kiểm soát thanh toán vốn, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư XDCB). Hệ thống cán bộ tham gia và có liên quan đến công việc quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB phải là những người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được đảm nhiệm, thường xuyên được bồi dưỡng và đào tạo chuyên sâu kiến thức ngành nghề được đảm nhận. - Các cơ quản chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) phải bố trí những người làm công tác quản lý đầu tư chuyên trách có kinh nghiệm chuyên môn có tâm huyết với nghề nghiệp để nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý các dự án được giao. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 92 - Khuyến khích các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường xây dựng và phát huy được sự tự giác và đạo đức trong kinh doanh, kiên quyết từ chối những nguồn lợi từ kinh doanh bất hợp pháp, cam kết không hối lộ, thậm chí tố cáo các hành động không lành mạnh và phi đạo đức trong kinh doanh xây dựng. Chính quyền địa phương cần phát huy vai trò chủ đạo của mình, nêu cao vai trò giám sát và giám sát lẫn nhau của các doanh nghiệp xây dựng thi công địa bàn. 3.2.4.4. Khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB Trong những năm qua, nợ đọng XDCB trên địa bàn huyện Bố Trạch khá lớn, tình hình biến chuyển nợ đọng XDCB có xu hướng tăng lên. Để khắc phục được tình trạng nợ đọng XDCB, huyện Bố Trạch cần phải thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung sau: Thứ nhất, Thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, các quy định của chỉ thị 1792 ngày 15.10/2011 về tăng cường quản lý vốn NSNN, vốn trái phiếu CP, 27/Ct-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng ở địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB. Rà soát, thống kê, phân loại nợ đọng, xác định cụ thể nguyên nhân của từng khoản nợ đọng là khách quan hay chủ quan để có kế hoạch và lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB một cách công khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để. Ưu tiên bố trí vốn để xử lý nợ đọng XDCB trong kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách địa phương và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trong bố trí và giao kế hoạch vốn. Chỉ được bố trí vốn cho các dự án mới sau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng XDCB theo kế hoạch. Thứ hai, UBND huyện cần kiểm soát chặt việc lập, thẩm định, chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công và tuyệt đối không phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn. Kiểm soát việc điều chỉnh đầu tư dự án một cách chặt chẽ, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; trước khi điều chỉnh cần có sự thẩm định về nguồn vốn và sự cân đối nguồn vốn. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 93 Thứ ba, bố trí vốn kế hoạch tập trung cho dự án bảo đảm thời gian hoàn thành và tiến độ thực hiện, không cho phép các doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư khi chưa được bố trí vốn. Chỉ được lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được bố trí nguồn vốn. Cần có chế tài xử phạt nghiêm minh đối với mọi hình thức làm tăng nợ đọng XDCB trái quy định. 3.3. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 3.3.1. Các điều kiện chủ quan 3.3.1.1. Nhận thức về quản lý chi đầu tư XDCB của cán bộ quản lý, người dân được tăng lên Nhận thức là một trong những yếu tố quyết định đến công tác thực hiện được thành công. Qua các năm gần đây, công tác tuyển chọn cũng như đào tạo cán bộ quản lý của tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng không ngừng được nâng cao. Trong công tác tuyển chọn được tập trung tuyển chọn trực tiếp không qua thi cử yêu cầu phải có trình độ chuyên môn tốt và đã kết nạp Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đội ngũ cán bộ hiện tại cũng được đào tạo bài bản hơn nhờ có sự tiến bộ về công nghệ thông tin và trình độ khoa học công nghệ. Việc ưu tiên đào tạo tư tưởng lập trường chính trị thường xuyên dẫn đến ý thức về công tác quản lý nói chung và trong công tác quản lý chi đầu tư XDCB nói riêng được nâng cao.Từ sự phát triển về nhận thức dẫn đến hành động đúng và có được những kết quả thiết thực trong công tác quản lý. Trình độ người dân đang ngày càng cải thiện, thời điểm hiện nay trong quần chúng nhân dân những người được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực tăng lên. Nhận thức về công tác giám sát cũng tăng cao để từ đó đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước. Qua thực tế, sự phản ánh của nhân dân đóng vai trò rất to lớn đến công tác quản lý chi đầu tư XDCB, từ đó phát hiện ra những mặt sai trái của các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời chấn chỉnh khắc phục và là bài học cho công tác quản lý chi đầu tư XDCB để phục vụ cho sự phát triển KT-XH. 3.3.1.2. Hệ thống định mức XDCB được cập nhật gắn liền với sự phát triển KT- XH và sự phát triển của trình độ Khoa học công nghệ - Việc rà soát lại hệ thống định mức tiêu hao nhân công lao động trực tiếp, nguyên vật liệu chính và máy móc tiết bị được thường xuyên làm cơ sở cho hoàn thiện định mức XDCB. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 94 Trình độ Khoa học công nghệ phát triển dẫn đến năng suất lao động của máy móc thiết bị không ngừng tăng lên, chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành sẽ có xu hướng giảm đi. Đồng thời, trong quá trình phát triển KT-XH, việc đầu tư của Nhà nước cho hàng hóa công cộng cũng sẽ tăng lên qua từng năm. Khi hệ thống hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện hơn sẽ làm giảm chi phí vận tải, vận chuyển cùng với quá trình chuyên môn hóa sản xuất trong cơ chế thị trường sẽ tăng lên. Trước những tác động của những tiến bộ trên đã làm cho hệ thống định mức tiêu hao trong XDCB luôn luôn có nguy cơ lạc hậu, bất cập. Từ đó cho thấy công tác rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện hệ thống định mức XDCB phải được tiến hành thường xuyên hơn gắn với các mốc phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ khoa học công nghệ. Đây cũng chính là một trong những điều kiện cơ bản để thực hiện các giải pháp trong việc tăng cường công tác quản lý chi đầu tư XDCB của ngân sách huyện Bố Trạch. - Việc thông báo giá vật liệu xây dựng công trình cần được mở rộng về đối tượng. Việc báo giá vật liệu xây dựng các công trình của Nhà nước được quản lý bằng thông báo theo tháng của Liên sở Xây dựng và Tài chính. Trước đây,quá trình thông báo các loại vật liệu xây dựng chỉ mới phổ biên được chủng loại vật liệu đại diện nên gặp khó khăn trong việc quản lý giá. Do việc hàng hóa, vật liệu xây dựng đang phát triển đa dạng, phong phú nên cơ chế thông báo giá đại diện nảy sinh nhiều bất cấp. Việc thông báo giá phải mở rộng đối tượng quy cách vật liệu vây dựng, đồng thời vận dụng linh hoạt cơ chế thị trường gắn với trách nhiệm giám sát vật liệu xây dựng để tạo điều kiện cho việc áp dụng đơn giá trong quản lý. 3.3.2. Các điều kiện khách quan 3.3.1.1. Các quy định của pháp luật nâng cao tiết kiệm và hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN thể hiện rõ sự quyết tâm thực hiện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư XDCB nói riêng. Việc thực hiện chống lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư XDCB cần tiếp tục nghiên cứu đồng bộ hóa hệ thống pháp luật (đặc biệt là luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Luật đấu thầu, Luật xây dựng; Luật đất đai; Luật NSNN, ban hành Luật đầu tư công) về phân cấp, quản lý đầu tư XDCB. Về phần vốn Đại học Kinh tế Huế Đại họ kinh tế Huế 95 cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư không phù hợp kiên quyết không bố trí. Việc chuyển đổi hình thức đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn; phân quyền, phân cấp, quản lý đi kèm với phân cấp trách nhiệm cần tiếp tục được đẩy mạnh. Để việc quản lý và thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện thì từ Trung ương đến địa phương cần có các nghiên cứu và xây dựng các văn bản pháp luật, Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan cần có các văn bản dưới luật về công tác quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện một cách có hệ thống, khoa học và chặt chẽ, không trùng lặp, dễ hiểu và dễ áp dụng. Đặc biệt các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, xét duyệt thẩm định dự án, công tác điều tra, xác định giá còn mang tính thống kê chung, thiếu các danh mục vật liệu. Bên cạnh sự thay đổi tình hình, giá cả cần thiết phải quan tâm đúng mức với các quy định về quản lý chất lượng công trình, trong đó cần xây dựng các chỉ tiêu định lượng, rõ ràng, cụ thể. 3.3.1.2. KT-XH huyện Bố Trạch đang phát triển mạnh mẽ Cùng với sự phát triển chung của đất nước, huyện Bố Trạch cũng đang quá trình phát triển mạnh mẽ. Qua các năm gần đây việc nguồn lực ngân sách được tốt hơn dẫn đến các công tác quản lý chi đầu tư XDCB được chú trọng hơn.Sự phát triển KT-XH ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt của đời sống nhân dân. Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý được tăng cao, từ công tác lập dự toán, thanh, quyết toán đều tiến hành với thời gian nhanh hơn đảm bảo nhu cầu thực tế. Các máy móc kiểm tra, nghiệm thu công trình cũng hiện đại hơn dẫn đến độ chính xác và tiết kiệm thời gian trong công việc. Sự phát triển của nền KT-XH làm cho mọi nguồn lực phát triển, công tác thu chi ngân sách được tăng lên. Nguồn lực ngân sách huyện được tốt hơn dẫn đến có thể giải quyết tốt hơn việc nợ đọng các công trình trước đây cũng như tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm được tốt hơn. Từ đó đẩy nhanh được quá trình thực hiện công tác quản lý chi đầu tư XDCB của huyện Bố Trạch. Sự phát triển KT-XH là tiền đề tất yếu để thực hiện các giải pháp đã được nêu trên để công tác quản lý chi đầu tư XDBC được nâng cao. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 96 KẾT LUẬN Trên cơ sở phân tích quá trình quản lý chi đầu tư XDCB của ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, luận văn đã nêu ra được những ưu điểm cũng như các mặt hạn chế của công tác quản lý chi đầu tư XDCB của ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, phân tích rõ các nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế trong công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện. Từ đó, luận văn đưa ra các giải pháp trọng tâm để hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện. Trên cơ sở kết hợp một cách chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, với phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn đã nêu ra và giải quyết được một số nội dung lý luận và thực tiễn sau: Thứ nhất, luận văn nêu ra được những vấn đề tổng quan và làm rõ những lý luận cơ bản về vốn đầu tư XDCB của ngân sách cấp huyện, quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách cấp huyện. Thứ hai, luận văn đã đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Từ đó, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó trong quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB của ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thứ ba, luận văn đã đưa ra được các giải pháp, kiến nghị cụ thể để tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư XDCB từ ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Với những kết quả đạt được của luận văn, tác giả hy vọng một phần công sức vào công việc quản lý chi đầu tư XDCB từ ngân sách huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công tác quản lý chi đầu tư XDCB là một lĩnh vực rộng, nhiều vấn đề phức tạp, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều bộ phận, lĩnh vực nên một số giải pháp, kiến nghị mà tác giả đề cập trong luận văn chỉ mới một phần lý thuyết còn nhỏ trong tổng thể các biện pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN nói chung và ngân sách huyện Bố Trạch nói riêng. Đại học Kinh tế Huế Đại họ kinh tế Huế 97 KIẾN NGHỊ 1. Kiến nghị đối với Chính phủ Về cơ chế chính sách cần có tính ổn định thống nhất: Hiện nay cơ chế chính sách trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước nói riêng của chúng ta không có tính ổn định lâu dài, thường xuyên thay đổi, đây là điều gây ra những khó khăn và bất cập cho những người làm công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Khi các Nghị định của Chính phủ thay đổi kéo theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng phải thay đổi theo cho phù hợp. Vì vậy, trong thời gian tới đề nghị Chính phủ xây dựng các Nghị định làm sao được ổn định lâu dài để các cấp chính quyền không bị lúng túng mỗi khi thay đổi các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Làm cho quá trình quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hiệu quả cao hơn. Để quản lý tốt chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước thì một khâu quan trọng là phải chọn tư vấn giám sát thi công tốt, đây là “những người cảnh sát canh giữ chống sự thất thoát, lãng phí trong quá trình chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước”. Tư vấn giám sát thi công phải đủ năng lực kinh nghiệm, phải được trang bị những thiết bị công cụ cần thiết phục vụ cho kiểm tra, nghiệm thu, từng công đoạn và họ phải chịu trách nhiệm về vật chất khi phạm sai sót. Các công trình có tư vấn nước ngoài giám sát là rất yên tâm bởi họ có đủ các trang thiết bị, lương của họ cao, chẳng bên thi công nào đủ tiền mua chuộc được họ. Còn giám sát thi công của ta thì sao? Không đủ phương tiện, lương lại thấp, thì khó có thể nghiêm khắc với bên B. Để tư vấn giám sát thi công của ta làm được như nước ngoài thì đề nghị Chính phủ “cần xem xét quy định lại chi phí giám sát” sao cho thích hợp. Thành lập Hội đồng độc lập trong thẩm định phê duyệt dự toán: Dự toán là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công. Dự toán là căn cứ pháp lý cho việc chi trả thanh toán khi khối lượng công việc thực hiện hoàn thành, Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh ế Huế 98 chính vì vậy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng dự toán của các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay là đáng lo ngại, vẫn còn có những trường hợp áp sai định mức đơn giá và nhiều những sai sót khác mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở công tác thẩm định và phê duyệt dự toán. Theo quy định hiện nay, việc thẩm định và phê duyệt dự toán do các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành như ở huyện Bố Trạch thì việc thẩm định do Phòng tài chính kế hoạch chủ trì và Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt dự toán dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Bên cạnh đó chưa có một chế tài chặt chẽ về trách nhiệm đối với những sai phạm trong việc thẩm định và phê duyệt dự toán. Để có thể nâng cao chất lượng công tác dự toán phục vụ một cách tốt nhất cho chi đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, Chính phủ nên nhanh chóng hình thành một Hội đồng độc lập trực thuộc Chính phủ có bộ máy từ trung ương đến địa phương để thực hiện nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt dự toán. Với tổ chức này sẽ tránh được tình trạng đã nêu trên đó là “vừa đá bóng vừa thổi còi” và với một đội ngũ chuyên sâu chỉ thực hiện chuyên môn hoá mỗi công việc thẩm định và phê duyệt dự toán sẽ làm cho chất lượng dự toán được đảm bảo một cách tốt nhất. Bên cạnh đó phải có một chế tài rõ ràng trong việc thưởng phạt đối với những người có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ thẩm định và phê duyệt dự toán. Đề nghị Chính phủ xem xét tạo cơ chế để chính quyền địa phương có thể được linh hoạt trong việc được điều chỉnh đơn giá trong đầu tư xây dựng cơ bản để các địa phương có thể thích ứng nhanh mỗi khi có sự biến động lớn về giá cả trên thị trường. Làm được điều này sẽ tăng tính chủ động của chính quyền địa phương, tránh được việc các địa phương ngồi chờ Chính phủ có những điều chỉnh mỗi khi có những biến động về giá, làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản. Muốn vậy cũng cần phải có lộ trình nâng cao năng lực của chính quyền địa phương trong việc xây dựng dựng các đơn giá trong đầu tư xây dựng cơ bản. 2. Kiến nghị đối với Bộ tài chính Trong thời gian vừa qua thì các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước liên tục được thay Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 99 đổi. Sự thay đổi này một phần là do Chính phủ thay đổi Nghị định nhưng một phần cũng do bản thân các Thông tư cũng không được ổn định. Do đó ảnh hưởng rất lớn đến quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, trong thời gian tới đề nghị Bộ Tài chính phải làm sao xây dựng được các Thông tư có tính chiến lược dài hơi, để việc quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản đạt được hiệu quả cao hơn. 3. Kiến nghị đối với UBND tỉnh Quảng Bình Một là, chủ động, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, trong đó có giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn. Hai là, đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực phản biện, về chủ trương, quyết định đầu tư các dự án bằng nguồn vốn NSNN Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Tài chính (2002), Hướng dẫn thực hiện luật NSNN, Nhà xuất bản Tài chính, Hà nội. 2. Bộ Tài chính (2007), Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011, hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách. 3. Bộ Tài chính (2010), Thông tư 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010, quy định việc quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm. 4. Bộ Tài chính (2011), Thông tư 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,quy định quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN. 5. Bộ Tài chính (2011), Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dư án đầu tư xây dựng. 6. Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014, Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng. 7. Bộ Xây dựng (2009), Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009, công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, chi phí cho việc lập dự án và thiết kế công trình xây dựng. 8. Bộ Xây dựng (2013), Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013, Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. 9. Bộ Xây dựng (2014), Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 10. Chính phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003,quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN. 11. Chính phủ (2013), Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013, quy Đại học Kinh tế Huế Đại học kin tế Huế 101 định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thách, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. 12. Chính phủ (2013), Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013, quản lý chất lượng công trình xây dựng. 13. Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, quản lý dự án đầu tư xây dựng. 14. Đỗ Hoàng Anh (2013), Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN cho đầu tư XDCB trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 15. Học viện Tài chính (2005), Giáo trình Quản lý Tài chính công, nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. 16. KBNN huyện Bố Trạch, Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB kế hoạch 2014, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 17. KBNN huyện Bố Trạch, Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB kế hoạch 2015, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 18. KBNN huyện Bố Trạch, Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB kế hoạch 2016, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 19. HĐND huyện Bố Trạch (2014), Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2013. 20. HĐND huyện Bố Trạch (2015), Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2014. 21. HĐND huyện Bố Trạch (2016), Phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015. 22. Quốc Hội (2014), Luật đầu tư công số 49/2014.QH13 ngày 18/6/2014 23. Quốc Hội (2013), Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/01/2013. 24. Quốc Hội (2002), Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002. 25. Quốc Hội (2003), Luật xây dựng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB ngày 19/6/2009. 26. Thanh tra tỉnh Quảng Bình (2015), Kết luận số 12/KL-TT ngày 13/11/2015 của Thanh tra tỉnh về việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý ngân sách và đầu tư xây dựng tại huyện Bố Trạch. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế 102 27. Thủ tướng Chính phủ (2012), Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, những giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng trong XDCB tại địa phương. 28. Thủ tướng Chính phủ (2015), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015, những giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng trong XDCB tại địa phương. 29. Thủ tướng Chính phủ (2013), Chỉ thị số 14/Ct-TTg ngày 28/6/2013, tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn NSNN, trái phiếu chính phủ. 30. Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010, ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn NSNN giai đoạn 2010-2015. 31. UBND huyện Bố Trạch (2014), Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán thu, chi NSNN, đầu tư XDCB 2014, Kế hoạch phân bổ Dư toán thu, chi NSNN và đầu tư XDCB năm 2015. 30. UBND huyện Bố Trạch (2015), Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán thu, chi NSNN, đầu tư XDCB 2015, Kế hoạch phân bổ Dư toán thu, chi NSNN và đầu tư XDCB năm 2016. 31. UBND huyện Bố Trạch (2016), Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán thu, chi NSNN, đầu tư XDCB 2016, Kế hoạch phân bổ Dư toán thu, chi NSNN và đầu tư XDCB năm 2017. 32. UBND huyện Bố Trạch (2014), Báo cáo tình hình KT-XH năm 2014, phướng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2015. 33. UBND huyện Bố Trạch (2015), Báo cáo tình hình KT-XH năm 2015, phướng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016. 34. UBND huyện Bố Trạch (2016), Báo cáo tình hình KT-XH năm 2016, phướng hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2017. 35. UBND tỉnh Quảng Bình (2015), Công văn số 4210/UBND ngày 21/8/2015, tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và trái phiếu chính phủ, Quảng Bình. 36. Bộ Tài chính, Giáo trình Tài chính công (2009) của GS.TS Vũ Văn Hóa. 37. Bộ xây dựng, Giáo trình Quản lý xây dựng (2005) của nhà xuất bản xây dựng. Đại học Kinh tế Huế Đại học kinh tế Huế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoan_thien_cong_tac_quan_ly_chi_dau_tu_xay_dung_co_ban_tu_nguon_ngan_sach_nha_nuoc_tai_huyen_bo_trac.pdf