Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

PHẦN I: MỞ ĐẦU.- PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.- CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC.- 1.1 Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; 1.2 Những yếu tố tác động đến quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; 1.3 Kinh nghiệm quản lý và sử dụng nguồn nhân lực của nước ngoài.- CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC Ở NƯỚC TA.- 2.1 Hiện trạng nguồn nhân lực nước ta; 2.2 Hiện trạng thị trường lao động Việt Nam; 2.3 Phân tích một số chính sách vĩ mô về quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; 2.4 Quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực; 2.5 Một số kết luận.- CHƯƠNG III: MÔ HÌNH, CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC.- 3.1 Lựa chọn mô hình quản lý nguồn nhân lực phù hợp; 3.2 Chính sách nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực; 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong các lĩnh vực.- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

pdf252 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2420 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.pdf
Luận văn liên quan