Đề tài Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế giới đang bước vào kỷ nguyên của hội nhập kinh tế và xu hướng toàn cầu hoá diễn ra rộng khắp. Trong nền kinh tế toàn cầu hoá, các yếu tố của quá trình tái sản xuất hàng hoá và dịch vụ được dịch chuyển tự do hơn từ nước này sang nước khác, thông qua các cam kết mở cửa thị trường. Quá trình toàn cầu hóa là quá trình chứa đựng nhiều mâu thuẫn, có sự xung đột lợi ích giữa các nước, các nhóm nước và là một quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm thiết lập một trật tự kinh tế thế giới hợp lý hơn, công bằng hơn. Khi gia nhập vào các tổ chức thương mại trong khu vực và trên thế giới, mỗi quốc gia đều có những mục đích riêng, nhưng nhìn chung thì các nước đều muốn hướng tới một nền kinh tế phát triển, một xã hội văn minh, hiện đại, đời sống xã hội được cải thiện. Do đó toàn cầu hoá vẫn tiến về phía trước, như một tất yếu khách quan. Từ thực tế này, một câu hỏi được đặt ra trong chính sách thương mại và đầu tư của mỗi quốc gia là tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá hay đứng ngoài tiến trình ấy? Tham gia vào tiến trình toàn cầu hoá, tiến cùng thời đại tuy thách thức là rất lớn, nhưng cơ hội cũng rất nhiều. Không tham gia vào tiến trình ấy, trở thành người ngoài cuộc sẽ bị phân biệt đối xử trong tiếp cận thị trường về hàng hoá, dịch vụ và đầu tư. Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra trên nhiều lĩnh vực như : trao đổi hàng hóa, dịch vụ, chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia và khu vực, lưu chuyển vốn quốc tế, tạo điều kiện cho các quốc gia có thể hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật công nghệ, trong hoạt động kinh doanh. Việt Nam đã có những chủ động và đang từng bước tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tạo ra động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới của hệ thống ngân hàng Việt Nam, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về vốn, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, hoạch định chính sách tiền tệ, Từ đó có giải pháp phòng ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao uy tín kinh doanh trên thị trường tài chính quốc tế . Trong lĩnh vực ngân hàng, với chức năng và vai trò là kênh huy động và cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, các ngân hàng thương mại đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và đối tượng khách hàng thông qua các quan hệ tín dụng tiền tệ và phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng khác. Trong lịch sử ngành ngân hàng, chưa có thời điểm nào các ngân hàng thương mại lại phát triển mạnh như hiện nay. Ngoài 5 ngân hàng thương mại Nhà nước, còn có 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 13 công ty tài chính, 26 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 4 ngân hàng liên doanh và một hệ thống cả ngàn quỹ tín dụng nhân dân từ trung ương đến cơ sở. Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi các ngân hàng thương mại Việt Nam phải từng bước chuyên môn hóa sâu hơn các nghiệp vụ ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, nhanh chóng tiếp cận và phát triển các hình thức dịch vụ ngân hàng hiện đại, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ngân hàng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành ngân hàng trong nền kinh tế hiện đại. Hơn bất cứ ngành nào, lĩnh vực ngân hàng cần phải tăng tốc nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, sự lớn mạnh này vẫn chưa đủ trong cuộc cạnh tranh với ngân hàng khu vực và trên thế giới. Dịch vụ ngân hàng được dự báo là lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt khi vòng bảo hộ cho ngân hàng thương mại trong nước không còn. Xuất phát từ yêu cầu của hội nhập, một trong những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam là “ Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ” chính là lý do mà tôi chọn đề tài này. 2. Xác định vấn đề Hệ thống ngành ngân hàng Việt Nam sau một thời gian gia nhập WTO đã có những sự phát triển mạnh và rất nhanh, song nhìn chung dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn rất nhiều hạn chế, còn quá sơ khai và đi sau các nước khác rất nhiều, hạn chế về số lượng dịch vụ nghèo nàn, đơn điệu, hạn chế về chất lượng dịch vụ thật sự vẫn chưa đáp ứng được những nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Việc chính thức gia nhập WTO đã đưa ngành ngân hàng thương mại Việt Nam vào tình trạng cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng nước ngoài khi các ngân hàng thương mại trong nước chưa đủ sức để cạnh tranh như về qui mô vốn, trình độ quản lý, hệ thống công nghệ thông tin, sự hiểu biết các nghiệp vụ của một ngân hàng hiện đại trên thế giới . Vấn đề trọng tâm mà Luận văn muốn đề cập là làm thế nào để phát triển các dịch vụ để ngân hàng thương mại Việt Nam có thể nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng trong thời kỳ Việt Nam hội nhập quốc tế. Nghiên cứu thực trạng hệ thống dịch vụ ngân hàng thương mại trong nước và hệ thống dịch vụ ngân hàng nước ngoài để từ đó có thể đưa ra được những định hướng và giải pháp thích hợp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trong nước về số lượng cũng như chất lượng trong những năm tiếp theo. 3. Mục đích nghiên cứu Việt Nam có hơn 86 triệu dân và những người có thể tiếp cận với dịch vụ ngân hàng rất ít. Nhưng số lượng ngân hàng đang họat động và tiềm năng thực sự nhưng chưa được sử dụng hết. hầu hết các ngân hàng quy mô còn nhỏ, dịch vụ còn thô sơ. Ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia hội nhập trong bối cảnh trình độ phát triển kinh tế và công nghệ thấp, đặc biệt các dịch vụ ngân hàng còn hết sức nghèo nàn, chưa đa dạng, phong phú, chủ yếu là các dịch vụ mang tính truyền thống ( huy động vốn và cho vay ), chất lượng dịch vụ thấp, mức độ phổ biến của dịch vụ không cao, đối tượng sử dụng dịch vụ còn phân tán. Trong hoạt động ngân hàng, xu thế mở rộng dịch vụ ngân hàng hiện đại đã và đang là mục tiêu phấn đấu, là lĩnh vực cạnh tranh hiệu quả giữa các ngân hàng. Trong khi điểm mạnh của các ngân hàng nước ngoài là sự đa dạng của các loại hình dịch vụ (chiếm hơn 50% trên tổng thu nhập) thì thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng vẫn còn phổ biến ở hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam. So sánh dịch vụ hiện có của các ngân hàng thương mại Việt Nam và dịch vụ của một số ngân hàng nước ngoài ở các nước phát triển như Citibank, HSBC, UOB, Wachovia, American Express . qua đó đưa ra định hướng và giải pháp cho sự phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong quá trình hội nhập chính là mục đích nghiên cứu của luận văn. 4. Phạm vi nghiên cứu luận văn Nhằm giới hạn phạm vi nghiên cứu như mục tiêu đã đề ra, Luận văn tập trung xem xét, phân tích và đánh giá theo các phạm vi sau: - Thời gian được chọn nghiên cứu là 2003 – 2007. - Không gian: các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Hai đối tượng được xem xét như đại diện tiêu biểu để so sánh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và ngân hàng nước ngoài là ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ( ACB ) và ngân hàng HSCB Canada. Vì đây là hai trong số những ngân hàng thương mại cổ phần mạnh nhất tại Việt Nam và trên thế giới tại thời điểm nghiên cứu. 5. Phương pháp nghiên cứu luận văn Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận một cách có hệ thống của vấn đề cần nghiên cứu: Khi nghiên cứu luận văn, phương pháp nghiên cứu dữ liệu thứ cấp được vận dụng để đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong các năm qua cho đến hiện nay và so sánh với hệ thống ngân hàng của các nước phát triển khác. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, tức đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng trên cơ sở đã phân tích thực trạng và những nguyên nhân tồn tại của hệ thống dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm đánh giá được bản chất của vấn đề đang nghiên cứu. 6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài Dịch vụ ngân hàng hết sức đa dạng, với nhu cầu ngày càng cao của xã hội thì dịch vụ ngân hàng cũng không ngừng cải tiến về chất lượng và phát triển về số lượng, nên không thể giới hạn hay nêu cụ thể tất cả các dịch vụ mà ngân hàng thương mại Việt Nam cần phải thực hiện bởi môi trường hoạt động, năng lực hoạt động của mỗi ngân hàng là khác nhau. Đề tài nghiên cứu cần hướng đến là làm thế nào để dịch vụ ngân hàng ngày càng trở nên đa năng và hiện đại trong thời kỳ Việt Nam hội nhập nền kinh tế quốc tế. 7. Nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương: - Chương 1 – Tổng quan về dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam. - Chương 2 – Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO. - Chương 3 – Các khuynh hướng ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng và đề xuất giải pháp phát triển các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam.

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2112 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ï ngaân haøng truyeàn thoáng vaø chuû ñoäng môû roäng caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng môùi döïa treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi, phuø hôïp vôùi nhu caàu thò tröôøng vaø naêng löïc cuûa toå chöùc tín duïng nhaèm taïo nhieàu tieän ích cho ngöôøi söû duïng dòch vuï. Caàn phoái hôïp caùc boä phaän chöùc naêng khaùc nhö boä phaän phuïc vuï doanh nghieäp ñeå phaùt huy hieäu quaû cuûa dòch vuï ngaân haøng, thu huùt theâm khaùch haøng, taêng lôïi nhuaän cho ngaân haøng vaø taïo moái lieân keát chaët cheõ giöõa khaùch haøng vaø ngaân haøng. Kinh doanh baùn leû buoäc caùc ngaân haøng phaûi tuaân theo nhöõng quy ñònh chaët cheõ veà caùc quy ñònh vaø tæ leä an toaøn trong ñieàu kieän bò raøng buoäc bôûi nhöõng haïn cheá veà nguoàn löïc. Caùc ngaân haøng phaûi coù ñònh höôùng roõ raøng veà hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng baùn leû, coù ñaày ñuû nguoàn löïc caàn thieát ñeå phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng baùn leû. Töø nhöõng khuynh höôùng noùi treân toâi xin ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong thôøi kyø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 3.2 Giaûi phaùp phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong thôøi kyø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. 3.2.1 Tình hình caïnh tranh dòch vuï cuûa caùc ngaân haøng Ngaân haøng laø lónh vöïc nhaïy caûm cuûa Vieät Nam trong quaù trình ñaøm phaùn ñaõ dieãn ra raát gay go vaø quyeát lieät nhöng cuoái cuøng cuõng ñi ñeán thaønh coâng treân khía caïnh phuø hôïp vôùi chuû tröông cuûa Chính phuû vaø caùc cam keát cuûa WTO. Veà cô baûn Vieät Nam cam keát seõ giaønh ñoái xöû quoác gia cho caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Nhö vaäy, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi seõ thaâm nhaäp vaøo Vieät Nam döôùi hai hình thöùc hieän dieän thöông maïi chính laø: Moät laø thaønh laäp ngaân haøng 100% voán nöôùc ngoaøi. Hai laø, caùc nhaø ñaàu nöôùc ngoaøi seõ mua coå phaàn cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam theo tæ leä cho pheùp. Đây cũng chính là söùc eùp ñoái vôùi caùc ngaân haøng trong nöôùc sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. Ñieåm maïnh cuûa caùc ngaân haøng trong nöôùc: tröôùc heát laø maïng löôùi. Caùc ngaân haøng thương maïi trong nöôùc coù moät maïng löôùi roäng khaép thoâng qua caùc chi nhaùnh vaø sôû giao dòch. Thöù hai, caùc ngaân haøng trong nöôùc ñaõ thieát laäp ñöôïc moái quan heä vôùi caùc heä thoáng caùc khaùch haøng. Moãi ngaân haøng ñaõ coù heä thoáng khaùch haøng truyeàn thoáng ñeå chaêm soùc vaø raøng buoäc bôûi nhieàu moái quan heä töø nhieàu naêm, ñaëc bieät laø khoái caùc ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc. Thöù ba, vôùi thaâm nieân hoaït ñoäng cuûa mình, caùc ngaân haøng noäi ñòa raát am hieåu taäp quaùn phong tuïc, taâm lyù khaùch haøng Vieät Nam. Ñaây laø moät lôïi theá trong vieäc chaêm soùc khaùch haøng. Tuy nhieân caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc cần sôùm khắc phục caùc haïn cheá: Thöù nhaát, naêng löïc taøi chính cuûa caùc ngaân haøng noäi ñòa coøn raát non yeáu. Theo döï ñoaùn cuûa VAFI - Hieäp hoäi caùc nhaø ñaàu tö Taøi chính Vieät Nam, quy moâ trung bình cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam 5 naêm tôùi chæ vaøo khoaûng 100 trieäu USD / ngaân haøng, ñaây laø khoaûng caùch raát xa so vôùi möùc trung bình 1 - 2 tyû USD / ngaân haøng ôû caùc nöôùc trong khu vöïc. Thöù hai, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù theá maïnh veà cung caáp dòch vuï, trong khi ñoù caùc ngaân haøng noäi ñòa chuû yeáu hoaït ñoäng trong lónh vöïc tín duïng. Theo HSBC, doanh thu töø thanh toaùn quoác teá chieám 1/3 toång doanh thu cuûa ngaân haøng naøy, khaùch haøng laø caùc coâng ty Vieät Nam caùch ñaây 3 naêm chæ chieám 3%, nay ñaõ chieám 50% treân toång soá khaùch haøng cuûa HSBC, döï ñoaùn 3 naêm nöõa taêng leân 70%. Thöù ba, laø vaán ñeà coâng ngheä. Caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi vöôït khaù xa veà trình ñoä coâng ngheä ngaân haøng vôùi caùc heä thoáng maùy moùc thieát bò cuõng nhö caùc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin trong nghieäp vuï ngaân haøng. Vaø thöù tö laø trình ñoä quaûn lyù. Yeáu toá naøy lieân quan ñeán vaán ñeà nhaân söï. Vieät Nam coøn thieáu raát nhieàu caùc chuyeân gia cao caáp trong lónh vöïc ngaân haøng. Ñieàu naøy khoâng nhöõng ñaùng lo ngaïi cho caùc ngaân haøng noäi ñòa trong vaán ñeà quaûn lyù ngaân haøng maø coøn laø nguy cô caïnh tranh nhaân löïc giöõa caùc ngaân haøng seõ ñaåy chi phí tieàn löông, tieàn coâng lao ñoäng leân cao. Caùc ngaân haøng trong nöôùc seõ gaëp khoù khaên vaø phaûi ñoái maët vôùi söï chaûy maùu chaát xaùm. Beân caïnh nhöõng ñieåm haïn cheá hay coøn goïi laø nhöõng nguy cô tieàm aån neâu treân, caùc ngaân haøng trong nöôùc coøn gaëp phaûi vaán ñeà ñaùng lo ngaïi nöõa laø thò phaàn co heïp. Caùc ñoäng thaùi chuaån bò cho moät cuoäc ñua môùi: Böùc tranh veà aùp löïc caïnh tranh trong ngaønh ngaân haøng tröôùc söï kieän Vieät Nam gia nhaäp WTO ñaõ hiện roõ : Thöù nhaát, caùc ngaân haøng noäi ñòa ñaõ taêng voán ñieàu leä. Giaûi phaùp naøy nhaèm naâng cao khaû naêng caïnh tranh, giaûm ruûi ro, naâng cao tieàm löïc taøi chính. Theo döï baùo cuûa caùc chuyeân gia, trong naêm 2007, caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn coù voán ñieàu leä 1.000 tæ ñoàng seõ chieám treân 80% toång soá ngaân haøng ñang hoaït ñoäng. Beân caïnh giaûi phaùp taêng voán ñieàu leä, moät soá ngaân haøng thöông maïi coå phaàn noâng thoân trong naêm 2006 ñaõ ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp chuyeån ñoåi moâ hình hoaït ñoäng töø ngaân haøng thöông maïi coå phaàn noâng thoân sang ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñoâ thò. Tuy nhieân, giaûi phaùp taêng voán ñieàu leä khoâng traùnh khoûi tình traïng caùc ngaân haøng taän duïng cô hoäi ñeå phaùt haønh coå phieáu oà aït. Vieäc naøy coù theå khoâng toát neáu tæ leä an toaøn voán quaù cao ( ñöôïc tính baèng tæ leä voán ñieàu leä treân toång taøi saûn ). Thöù hai, caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñua nhau baùn laïi coå phaàn cho caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Thöù ba, caùc ngaân haøng noäi ñòa lieân tuïc tìm caùch ña daïng hoaù caùc saûn phaåm dòch vuï baèng caùch hôïp taùc phaùt trieån vôùi caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi; Citibank keát hôïp vôùi ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Ñoâng aù veà phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng baùn leû vaø chuyeån kieàu hoái; Hôïp taùc veà lieân keát theû giöõa VNBC Vieät Nam vôùi China Union Pay, moät lieân keát theû lôùn nhaát vaø duy nhaát cuûa Trung Quoác, caùc ngaân haøng trong nöôùc cuõng ñang naém baét nhu caàu cuûa khaùch haøng ñeå ñöa ra caùc dòch vuï chuyeån tieàn nhanh. Ngaân haøng ACB keát hôïp vôùi Western Union, ngaân haøng Coâng thöông cung caáp dòch vuï kieàu hoái qua maùy ruùt tieàn töï ñoäng vaø hôïp taùc vôùi Wells-Fargo. Ngaân haøng Ñoâng AÙ vôùi chöông trình chuyeån tieàn kieàu hoái MoneyGram…. Thöù tö, Vieät Nam ñaåy maïnh hôïp taùc thaønh laäp ngaân haøng lieân doanh vaø coâng ty taøi chính lieân doanh. Thöù naêm, moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng nöõa maø caùc ngaân haøng noäi ñòa ñang coá gaéng haønh ñoäng ñoù laø taêng cöôøng ñoäi nguõ nhaân löïc thoâng qua caûi thieän caùc cheá ñoä löông, thöôûng, trôï caáp cho nhaân vieân ñeå giöõ chaân nhaân vieân cuõ vaø tìm kieám nhöõng chuyeân vieân gioûi. Sau 1 naêm Vieät Nam gia nhaäp WTO, voán ñieàu leä cuûa haàu heát caùc ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñaõ taêng gaáp hôn 2 laàn, taïo cô sôû cho caùc ngaân haøng môû roäng quy moâ vaø maïng löôùi kinh doanh, goùp phaàn naâng cao vò theá cuûa caùc ngaân haøng. Cuøng vôùi vieäc taêng voán, caùc ngaân haøng coøn taêng toác ñaàu tö hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø cho ñeán nay, taát caû caùc ngaân haøng thöông maïi ñeàu ñaõ tham gia vaøo heä thoáng thanh toaùn ñieän töû lieân ngaân haøng. Moät soá ngaân haøng ñaõ toû roõ söï vöôït troäi veà coâng ngheä qua vieäc trieån khai dòch vuï thanh toaùn theû vôùi haøng chuïc saûn phaåm tieän ích nhö Ngaân haøng Ñoâng AÙ. Ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh, nhieàu ngaân haøng cuõng ñang raùo rieát xaây döïng vaø trieån khai caùc phöông aùn chieám lónh thò phaàn, xaùc laäp caùc chuoãi saûn phaåm chuyeân bieät trong nhöõng phaân khuùc thò tröôøng nhaát ñònh hay saùp nhaäp vaø hôïp taùc kinh doanh vôùi caùc ngaân haøng khaùc ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Moät soá ngaân haøng lôùn nhö Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam, Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam, coøn ñang noã löïc höôùng ñeán muïc tieâu trôû thaønh nhöõng taäp ñoaøn taøi chính ña naêng. Ñoä saâu taøi chính cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi ñaõ taêng raát ñaùng keå, theå hieän ôû caùc chæ soá toång tieàn göûi / GDP vaø toång dö nôï / GDP ngaøy caøng taêng. Neáu naêm 2006 toång tieàn göûi / GDP laø 78,4% so vôùi möùc 66,7% naêm 2005 ( taêng khoaûng 12% ), tín duïng / GDP taêng khoaûng 5% thì naêm 2007 toác ñoä taêng naøy ñaõ maïnh hôn nhieàu, chæ soá taêng laàn löôït laø khoaûng 92,4% vaø 84,6%. Xeùt veà naêng löïc taøi chính theå hieän ôû quy moâ voán ñieàu leä, cuõng coù toác ñoä taêng nhanh hôn naêm 2006 ( naêm 2006 voán ñieàu leä cuûa heä thoáng ngaân haøng taêng 44% so vôùi naêm 2005, thì naêm 2007 taêng 54% so vôùi naêm 2006, nhaát laø khoái ngaân haøng thöông maïi nhaø nöôùc taêng 59%, vöôït xa con soá 2% cuûa naêm 2006 so vôùi naêm 2005). Caùc chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi cuõng taêng tröôûng nhanh veà quy moâ voán, taøi saûn coù trong naêm 2007, ñöa thò phaàn tín duïng vaø huy ñoäng naêm 2007 taêng khoaûng 0,4% so vôùi naêm 2006, trong khi thôøi ñieåm tröôùc naêm 2006 thò phaàn cuûa khoái naøy haàu nhö khoâng thay ñoåi. Beân caïnh caùc chæ soá taøi chính theå hieän toác ñoä phaùt trieån vaø ñoä saâu taøi chính cuûa heä thoáng ngaân haøng trong naêm 2007, chuùng ta cuõng thaáy roõ tính caïnh tranh trong heä thoáng ngaân haøng ôû khía caïnh khaùc nhö möùc ñoä soâi ñoäng cuûa thò tröôøng tieàn teä vaø thò tröôøng voán. Söï caïnh tranh ñeå chieám lónh thò tröôøng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi cuõng khaù gay gaét, theå hieän ôû vieäc caùc ñôn vò ñaõ môû theâm nhieàu chi nhaùnh, phoøng giao dòch, ñieåm giao dòch. Möùc ñoä môû taêng nhanh so vôùi naêm 2006 ( rieâng TP.HCM chæ trong thaùng 10 ñaõ coù hôn 20 chi nhaùnh ngaân haøng, phoøng vaø ñieåm giao dòch ñöôïc môû. Ñoàng thôøi, caùc ngaân haøng thöông maïi cuõng ña daïng hoùa caùc saûn phaåm dòch vuï, môû roäng thöïc hieän caùc nghieäp vuï phaùi sinh. Nhieàu ngaân haøng thöông maïi coå phaàn ñaõ nôùi loûng caùc ñieàu kieän vay voán ñeå thu huùt khaùch haøng vaø ña daïng hoùa caùc saûn phaåm ñaàu tö tín duïng nhö môû roäng lónh vöïc cho vay tieâu duøng ( mua nhaø ñaát, söûa chöõa nhaø ôû, mua oâ toâ… ). Xu höôùng hình thaønh taäp ñoaøn taøi chính töø caùc ngaân haøng thöông maïi ñaõ coù böôùc phaùt trieån trong naêm 2007. Cuøng vôùi vieäc ña daïng hoùa hoaït ñoäng ra nhieàu lónh vöïc nhö baûo hieåm, taøi chính, thueâ mua taøi chính…, moät soá ngaân haøng thöông maïi ñang tích cöïc môû roäng thò tröôøng ra nöôùc ngoaøi. Tuy nhieân, beân caïnh söï phaùt trieån ñaùng ghi nhaän neâu treân, hoaït ñoäng cuûa khoái ngaân haøng naêm 2007 cuõng xuaát hieän nhöõng daáu hieäu tieàm aån ruûi ro caàn coù bieän phaùp ngaên chaën. Ñoù laø söï caïnh tranh chieám lónh thò tröôøng baèng laõi suaát, baèng vieäc nôùi loûng ñieàu kieän vay voán ñeå môû roäng tín duïng ( trong naêm 2007 möùc taêng tröôûng tín duïng bình quaân khoaûng 37%, vöôït xa so vôùi möùc bình quaân naêm 2006 ). Trong taêng tröôûng tín duïng, ñaùng chuù yù laø moät soá ngaân haøng thöông maïi ñang môû roäng cho vay tieâu duøng, vay mua baát ñoäng saûn vôùi nhöõng ñieàu kieän raát haáp daãn. Maëc duø chöa coù soá lieäu thoáng keâ ñaày ñuû möùc cho vay trong lónh vöïc naøy, nhöng qua nhöõng saûn phaåm dòch vuï môû ra cuøng vôùi nhu caàu tieâu duøng gia taêng cho thaáy, cho vay tieâu duøng vaø baát ñoäng saûn ñang coù xu höôùng taêng nhanh. Ñaây laø lónh vöïc cho vay nhaïy caûm, khoâng nhöõng coù taùc ñoäng maïnh ñeán CPI, maø coøn chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro hôn so vôùi cho vay vaøo caùc lónh vöïc saûn xuaát, do vaäy caàn phaûi ñöôïc theo doõi vaø kieåm soaùt nhaát ñònh. Maët khaùc, caùc saûn phaåm dòch vuï ñieän töû ñöôïc môû ra cuõng caàn phaûi coù cô cheá quaûn lyù chaët cheõ lieân quan ñeán an ninh maïng. Coù theå noùi, sau moät naêm hoäi nhaäp, heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam ñang coù söï chuyeån mình roõ neùt veà quy moâ, chaát löôïng dòch vuï, caùc saûn phaåm dòch vuï vaø coâng ngheä ngaân haøng hay möùc ñoä caïnh tranh… Ñieàu naøy cho thaáy, ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá noùi chung vaø heä thoâng ngaân haøng noùi rieâng ñang ñi ñuùng höôùng, phuø hôïp vôùi caùc quy luaät phaùt trieån cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Tuy nhieân, söï phaùt trieån quaù nhanh cuõng tieàm aån nhöõng ruûi ro maø heä thoáng ngaân haøng caàn phaûi coù nhöõng giaûi phaùp phoøng ngöøa, ngaên chaën. Töø thaùng 7, vieäc phaùt trieån vaø cho ra maét caùc saûn phaåm dòch vuï môùi nhaèm naâng cao söùc caïnh tranh cuûa mình ñaõ vaø ñang ñöôïc caùc ngaân haøng ñaåy maïnh. Cuoái thaùng 7, ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Quoác Teá ( VIB Bank ) ñaõ chính thöùc cung caáp dòch vuï ngaân haøng tröïc tuyeán vôùi teân goïi VIB 4U. Saûn phaåm naøy cho pheùp khaùch haøng caù nhaân vaø doanh nghieäp coù theå truy vaán thoâng tin vaø thöïc hieän caùc giao dòch lieân quan ñeán taøi khoaûn tieàn göûi, chuyeån tieàn, tieàn vay, taøi trôï thöông maïi vôùi VIB Bank baèng caùch truy caäp vaøo website www.vib4u.com.vn hoaëc www.vib.com.vn. So vôùi caùc dòch vuï ngaân haøng tröïc tuyeán tröôùc ñoù, VIB4U coù nhieàu tính naêng vöôït troäi nhö chuyeån tieàn ra ngoaøi heä thoáng; chuyeån tieàn ñònh kyø ( chuyeån tieàn theo keá hoaïch ñaõ ñaët saün ); chuyeån tieàn theo loâ ( chuyeån tieàn töø 1 hay nhieàu taøi khoaûn ñeán nhieàu taøi khoaûn khaùc cuøng luùc ); chuyeån tieàn quoác teá; môû/ söûa ñoåi L/C; traû nôï; ñeà nghò giaûi ngaân…vaø nhieàu tieän ích khaùc. Phöông thöùc baûo veä ñöôïc öùng duïng bôûi heä thoáng söû duïng tính naêng maõ hoùa ñöôøng truyeàn 128bit, keát hôïp vôùi chöùng chæ soá cuûa website vaø thieát bò baûo maät cuûa VIB 4U giuùp traùnh ñöôïc vieäc caùc thoâng tin cuûa khaùch haøng bò loä trong khi truyeàn ñi cuõng nhö vieäc xaùc thöïc caùc giao dòch taøi chính. Ngoaøi ra, ngaân haøng naøy coøn thaønh laäp Trung taâm hoã trôï khaùch haøng VIB4U, hoã trôï vaø tö vaán khaùch haøng veà söû duïng dòch vuï, ñaøo taïo khaùch haøng… qua ñieän thoaïi, email vaø tröïc tieáp taän nôi taïi vaên phoøng cuûa khaùch haøng. “Dòch vuï ngaân haøng tröïc tuyeán laø xu höôùng phaùt trieån taát yeáu cuûa moät ngaân haøng hieän ñaïi. Ñieàu naøy cuõng cho thaáy, ngaøy caøng coù nhieàu khaùch haøng quan taâm söû duïng vaø yeâu thích dòch vuï naøy bôûi thao taùc ñôn giaûn, thuaän tieän, an toaøn baûo maät vaø tieát kieäm toái ña thôøi gian, chi phí”. Theo caùc chuyeân vieân cao caáp cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam, vieäc ñaåy maïnh hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng, öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo hoaït ñoäng ngaân haøng vaø vieäc môû roäng maïng löôùi giao dòch ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng môùi vaø hieän ñaïi. Söï ra ñôøi cuûa caùc saûn phaåm hieän ñaïi ña tieän ích nhö: ATM, Internet Banking, Home Banking, Mobile Banking…ñaõ ñaùnh daáu nhöõng böôùc phaùt trieån môùi cuûa thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. Ñaëc bieät, hieän nay, dòch vuï ngaân haøng baùn leû ñaõ ñöôïc caùc ngaân haøng thöông maïi quan taâm vaø taäp trung khai thaùc. Nhieàu chuyeân gia kinh teá cuõng khaúng ñònh: Caùc phöông tieän thanh toaùn vaø dòch vuï thanh toaùn döïa treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi ñaõ vaø ñang taïo ra moät dieän maïo môùi cho dòch vuï thanh toaùn cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. Nhö vaäy, beân caïnh keânh tín duïng truyeàn thoáng, keânh dòch vuï cuõng ñaõ trôû thaønh moät nguoàn thu khoâng nhoû trong cô caáu lôïi nhuaän cuûa caùc ngaân haøng. Vôùi ñònh höôùng trôû thaønh moät trong nhöõng ngaân haøng baùn leû hieän ñaïi, ngaân haøng thöông maïi Kyõ Thöông Vieät Nam ( Techcombank ) ñaõ daønh phaàn lôùn ngaân saùch ñaàu tö vaøo trong öùng duïng, tích hôïp coâng ngheä vaøo lónh vöïc saûn phaåm dòch vuï cuûa mình. Tính ñeán cuoái thaùng 6, Techcombank ñaõ phaùt haønh gaàn 500.000 theû thanh toaùn, trong ñoù gaàn 80.000 theû VISA Debit vaø VISA Credit. Ñoàng thôøi, ngaân haøng cuõng ñaåy maïnh phaùt trieån caùc saûn phaåm lieân keát nhö saûn phaåm tieát kieäm tích luõy baûo gia, tieát kieäm giaùo duïc hay caùc saûn phaåm baûo hieåm haøng hoùa, kho vaän… Môùi ñaây nhaát, ngaøy 08/08, ngaân haøng thöông maïi coå phaàn Saøi Goøn Thöông Tín ( Sacombank ) vaø Citibank ñaõ hôïp taùc vôùi Cty Prudential Vieät Nam trieån khai dòch vuï “Thanh toaùn phí baûo hieåm Prudential Vieät Nam” treân heä thoáng Sacombank cho caùc khaùch haøng, ñaïi lyù vaø nhaân vieân Prudential taïi Vieät Nam. Caùc khaùch haøng caù nhaân, doanh nghieäp, ñaïi lyù vaø nhaân vieân Prudential coù theå thanh toaùn phí baûo hieåm vaø thöïc hieän caùc giao dòch khaùc taïi caùc ñieåm giao dòch cuûa Sacombank maø khoâng phaûi traû theâm baát kyø chi phí naøo. 3.2.2 Ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng Ñònh höôùng phaùt trieån moät soá dòch vuï ngaân haøng chuû yeáu seõ bao goàm: ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï huy ñoäng voán, phaùt trieån dòch vuï tín duïng vaø ñaàu tö, phaùt trieån dòch vuï thanh toaùn, phaùt trieån dòch vuï ngoaïi hoái vaø nghieäp vuï ñaàu tö cuûa caùc toå chöùc tín duïng treân thò tröôøng taøi chính, phaùt trieån thò tröôøng ngaân haøng vaø xaùc ñònh ñoái töôïng phuïc vuï cuûa heä thoáng ngaân haøng vaø cuoái cuøng laø phaùt trieån caùc dòch vuï khaùc 3.2.2.1 Ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï huy ñoäng voán Muïc tieâu tröôùc maét cuõng nhö veà laâu daøi, heä thoáng ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam caàn ñaûm baûo voán cho söï nghieäp coâng nghieäp hoaù - hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc goùp phaàn thöïc hieän caùc muïc tieâu phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi…Moãi ngaân haøng phaûi chuû ñoäng xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån voán daøi haïn phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø khaû naêng cuûa mình, ñaëc bieät chuù troïng khai thaùc huy ñoäng voán trong daân cö - thò tröôøng ñaày tieàm naêng. Moät soá ñònh höôùng veà phaùt trieån dòch vuï huy ñoäng voán trong daân cö laø: Ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng voán ñeå huy ñoäng toái ña caùc nguoàn tieàn nhaøn roãi trong daân cö hieän nay ñang ñöôïc tích tröõ döôùi daïng vaøng, caùc loaïi ngoaïi teä ñeå ñaùp öùng nhu caàu tín duïng cuûa neàn kinh teá ñoàng thôøi laøm chuyeån dòch cô caáu nguoàn voán theo höôùng taêng tyû troïng tieàn ñoàng trong toång nguoàn voán. Caàn tieáp tuïc ñöa ra caùc loaïi saûn phaåm huy ñoäng voán môùi coù haøm löôïng coâng ngheä cao vaø mang nhieàu tieän ích cho khaùch haøng nhö: saûn phaåm tieát kieäm tích luyõ, tieát kieäm baûo hieåm, Autobank deposit ( hieän nay ñaõ coù ngaân haøng Vietcombank trieån khai), tieát kieäm baäc thang, tieát kieäm döï thöôûng, huy ñoäng voán chi traû taïi nhaø vôùi möùc töø 50 trieäu ñoàng trôû leân ( ñaõ coù moät soá ngaân haøng coå phaàn trieån khai )… trong ñoù chuù troïng tôùi vieäc giaûm chi phí huy ñoäng voán, caûi caùch caùc thuû tuïc giao dòch ngaân haøng ñaûm baûo nhanh, goïn nhöng phaûi ñaûm baûo an toaøn vaø hieäu quaû. Taêng cöôøng môû roäng maïng löôùi caùc chi nhaùnh, phoøng giao dòch, môû caùc trung taâm lieân heä giöõa ngaân haøng vôùi khaùch haøng ñeå coù theå phuïc vuï caùc taàng lôùp daân cö moät caùch toát nhaát. Caàn ñaøo taïo vaø xaây döïng heä thoáng nhaân vieân ngaân haøng thoâng thaïo veà nghieäp vuï cuõng nhö trình ñoä ngoaïi ngöõ, tin hoïc, naâng cao möùc ñoä tö vaán cuûa caùn boä ngaân haøng ñoái vôùi khaùch haøng …ñeå coù theå ñuû ñieàu kieän laøm vieäc ñöôïc toát nhaát, taêng cöôøng quaûng baù roäng raõi, taäp trung tieáp thò, chaøo baùn saûn phaåm ñoái vôùi caùc khaùch haøng caù nhaân, coù caùc chính saùch thöôûng ñoái vôùi caùc khaùch haøng truyeàn thoáng nhaèm khuyeán khích, ñoäng vieân moïi ngöôøi daân göûi tieàn qua ngaân haøng thoâng qua nhöõng hình aûnh toát ñeïp cuûa ngaân haøng, nhöõng dòch vuï tieän ích, phuø hôïp nhu caàu thieát thöïc cuûa ngöôøi daân. 3.2.2.2. Ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï tín duïng trong daân cö: Phaùt trieån roäng raõi dòch vuï ngaân haøng baùn leû trong ñoù chuù troïng phaùt trieån caùc dòch vuï tín duïng tieâu duøng nhö cho vay theá chaáp nhaø, cho vay tín chaáp, cho vay traû goùp, cho vay thaáu chi qua theû tín duïng, cho vay caàm coá soå tieát kieäm…Caàn coù moät chính saùch khaùch haøng nhaát quaùn ñeå coù theå quaûn lyù taäp trung vaø phaân ñoaïn khaùch haøng theo töøng maïng löôùi chi nhaùnh; Phaùt trieån caùc saûn phaåm tín duïng môùi döïa treân neàn taûng coâng ngheä hieän ñaïi nhö: taøi khoaûn caù nhaân keát hôïp vôùi caùc dòch vuï gia taêng nhö traû löông, theû, sao keâ, traû caùc hoaù ñôn dòch vuï; caùc saûn phaåm ñaàu tö, quaûn lyù taøi saûn, taøi khoaûn ñaàu tö töï ñoäng, quaûn lyù voán taäp trung, phaùt trieån caùc tieän ích môùi cuûa theû ATM , phaùt trieån caùc dòch vuï cho vay baûo laõnh, caùc saûn phaåm cho vay caàm coá, theá chaáp. Tieáp tuïc môû roäng tín duïng vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc ñoái töôïng vay thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá ñaëc bieät cho ñoái töôïng laø caùc taàng lôùp daân cö, caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû tieáp caän voán tín duïng ngaân haøng treân nguyeân taéc thò tröôøng. Xoaù boû bao caáp tín duïng, töøng böôùc thu heïp ñoái töôïng vay voán öu ñaõi, taùch baïch moät caùch roõ raøng tín duïng chính saùch vaø tín duïng thò tröôøng. Baûo ñaûm ñeå ña soá caùc khoaûn vay ñöôïc thöïc hieän treân cô sôû phaân tích taøi chính chöù khoâng phaûi töø caùc quyeát ñònh mang tính chính trò keå caû caùc khoaûn cho vay ñoái vôùi khu vöïc tö nhaân ñeå baûo ñaûm tính hôïp lyù vaø khaû naêng thanh toaùn cuûa heä thoáng taøi chính vì lôïi ích laâu daøi cuûa toaøn boä neàn kinh teá. Ña daïng hoaù caùc dòch vuï tín duïng daønh cho caùc doanh nghieäp vaø daân cö, taïo cô hoäi cho moïi toå chöùc caù nhaân coù nhu caàu vay voán, laøm aên hôïp phaùp vaø coù ñuû ñieàu kieän traû nôï ngaân haøng ñeàu ñöôïc tieáp caän voán tín duïng ngaân haøng moät caùch thuaän lôïi. Nghieân cöùu, xaây döïng vaø trieån khai caùc chöông trình tín duïng daønh cho khu vöïc kinh teá tö nhaân. Caùc toå chöùc tín duïng môû roäng kinh doanh ñeán moïi ñoái töôïng, ñaëc bieät chuù troïng tôùi khu vöïc noâng nghieäp vaø noâng thoân, vuøng saâu, vuøng xa, vuøng ñaëc bieät khoù khaên ñeå caùc taàng lôùp daân cö coù ñieàu kieän tieáp caän vôùi nguoàn voán ngaân haøng. Ñoàng thôøi caùc toå chöùc tín duïng phaûi nghieâm tuùc tuaân thuû tuyeät ñoái caùc giôùi haïn veà an toaøn hoaït ñoäng ngaân haøng. Ñoåi môùi cô cheá, chính saùch tín duïng, thuû tuïc caáp tín duïng theo höôùng ñôn giaûn, thuaän tieän, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm kinh doanh vaø nhoùm khaùch haøng cuûa toå chöùc tín duïng. Nhöõng qui ñònh vaø thuû tuïc roõ raøng, ñôn giaûn hôn cuõng seõ laøm giaûm ñi nhöõng chi phí giao dòch, traùnh ñöôïc taâm lyù e ngaïi cuûa khaùch haøng khi vay voán. 3.2.2.3 Ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï thanh toaùn Phaùt trieån maïnh caùc dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng, thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët treân cô sôû heä thoáng coâng ngheä kyõ thuaät vaø heä thoáng thanh toaùn ngaân haøng hieän ñaïi, an toaøn, tin caäy, hieäu quaû, phuø hôïp vôùi thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá. Naâng cao caùc tieän ích thanh toaùn qua ngaân haøng ñeå khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá, ñaëc bieät laø caùc taàng lôùp daân cö söû duïng dòch vuï thanh toaùn qua ngaân haøng nhaèm giaûm thieåu löu thoâng tieàn maët. Ngaønh Ngaân haøng phaûi sôùm hình thaønh Trung taâm thanh toaùn quoác gia ñeå nhaát theå hoaù phöông tieän thanh toaùn ñieän töû qua Ngaân haøng - Taêng cöôøng söï lieân keát vaø hôïp taùc cuûa caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï thanh toaùn, ñaëc bieät sôùm hình thaønh heä thoáng chuyeån maïch thanh toaùn theû thoáng nhaát ñeå trung taâm naøy sôùm thöïc söï trôû thaønh trung taâm keát noái thanh toaùn giöõa doanh nghieäp vôùi doanh nghieäp, giöõa doanh nghieäp vôùi caù nhaân, giöõa caù nhaân vôùi nhau vaø giöõa ngaân haøng vôùi ngaân haøng. Ñoàng thôøi, soá löôïng caùc ñôn vò chaáp nhaän theû caàn phaûi ñöôïc taêng nhieàu hôn nöõa ñeå ñaûm baûo cho caùc chuû theû coù theå duøng theû cuûa mình thanh toaùn ôû taát caû caùc trung taâm thöông maïi, nhaø haøng, sieâu thò…baèng caùch coù söï keát hôïp chaët cheõ giöõa caùc toå chöùc cung öùng dòch vuï ngaân haøng vôùi caùc cô quan, doanh nghieäp, toå chöùc cung öùng dòch vuï, haøng hoaù tieâu duøng trong xaõ hoäi. Caùc ngaân haøng caàn thöôøng xuyeân xem xeùt vaø ñieàu chænh caùc quy ñònh lieân quan ñeán caùc phöông tieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët ñeå luoân phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá, laøm cho khaùch haøng caûm thaáy thöïc söï tieän lôïi vaø an toaøn khi söû duïng caùc phöông tieän ñoù. Caùc ngaân haøng cuõng phaûi coù nhöõng phöông aùn cuï theå ñeå öùng phoù vôùi nhöõng tröôøng hôïp khaån caáp, taïo nieàm tin cho khaùch haøng söû duïng dòch vuï. Phaûi coù caùc bieän phaùp an toaøn maïng, ñaûm baûo bí maät caù nhaân trong giao dòch ñieän töû. Coù cheá ñoä an ninh höõu hieäu choáng söï xaâm nhaäp cuûa caùc hacker ñeå ñaûm baûo vieäc söû duïng caùc phöông tieän thanh qua caùc giao dòch ñieän töû. Tuyeân truyeàn veà caùc tieän ích trong thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët cho caùc taàng lôùp daân cö; Caàn laäp keá hoaïch cuøng vôùi caùc toå chöùc khaùc trong vieäc hoã trôï, naâng cao trình ñoä daân trí nhaèm taïo nhu caàu veà dòch vuï ngaân haøng treân thò tröôøng. Maëc duø ñeå thay ñoåi thoùi quen cuõ cuûa ngöôøi daân, giuùp hoï töï giaùc tieáp caän vôùi dòch vuï hieän ñaïi khoâng phaûi deã daøng nhöng khaùch haøng duø laø caù nhaân hay doanh nghieäp seõ ñoùn nhaän caùc dòch vuï thanh toaùn khoâng baèng tieàn maët nhö chuyeån tieàn, chi traû, hoã trôï tö vaán…khi hoï thöïc söï thaáy ñöôïc lôïi ích cuûa nhöõng hoaït ñoäng naøy mang laïi tieâu chí nhö reû, nhanh choùng, chính xaùc, an toaøn vaø tieän lôïi. 3.2.2.4 Ñònh höôùng phaùt trieån dòch vuï ngoaïi hoái: Taäp trung toái ña caùc nguoàn ngoaïi teä vaøo heä thoáng ngaân haøng ñeå ñaùp öùng toát nhaát caùc nhu caàu chi tieâu ngoaïi teä hôïp lyù cuûa caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân, ñoàng thôøi kieåm soaùt moät caùch coù hieäu quaû chu chuyeån ngoaïi teä trong neàn kinh teá ñeå goùp phaàn giaûm bôùt tình traïng ñoâ la hoaù. Baûo ñaûm quyeàn sôû höõu, mua, baùn vaø söû duïng ngoaïi teä cuûa caùc doanh nghieäp vaø caù nhaân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Tieáp tuïc taïo ñieàu kieän khuyeán khích toái ña luoàng tieàn kieàu hoái chuyeån veà nöôùc. Ña daïng hoaù caùc hình thöùc huy ñoäng kieàu hoái chuyeån veà nhö qua ngaân haøng, qua taøi khoaûn cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân…;ñaåy maïnh quan heä hôïp taùc vôùi nöôùc ngoaøi, naâng cao chaát löôïng dòch vuï ngaân haøng nhö chuyeån nhanh, chuyeån traû tröïc tieáp, giaûm phí chuyeån tieàn, ñôn giaûn hoaù caùc thuû tuïc nhaän tieàn, maïng löôùi chi traû phaùt trieån roäng khaép; Song song vôùi quaù trình taêng cöôøng caùc tieän ích trong quaûn lyù ngoaïi hoái, caàn haïn cheá, tieán tôùi xoaù boû tín duïng ngoaïi teä, tröôùc maét laø tín duïng ngoaïi teä ngaén haïn. Veà maët daøi haïn ñeå choáng tình traïng ñoâla hoaù, caàn thöïc hieän chính saùch kieàu hoái cho pheùp ngöôøi thuï höôûng nhaän baèng ngoaïi teä nhöng chæ ñöôïc ruùt ra baèng tieàn ñoàng ñi keøm chính saùch tyû giaù hôïp lyù khuyeán khích ngöôøi thuï höôûng baùn cho heä thoáng ngaân haøng thoâng qua cheá ñoä tyû giaù linh hoaït. Beân caïnh ñoù chính saùch tieát kieäm ngoaïi teä cuõng phaûi thoáng nhaát chæ cho pheùp ngöôøi göûi tieát kieäm ngoaïi teä taïi ngaân haøng, soá ngoaïi teä treân taøi khoaûn ñöôïc pheùp chi tieâu ôû nöôùc ngoaøi hoaëc thöïc hieän caùc nghieäp vuï cuûa ngaân haøng ñeå baûo toaøn voán nhöng khi ruùt ra ñeå chi tieâu trong nöôùc chæ thöïc hieän baèng tieàn ñoàng vôùi tyû giaù hôïp lyù, khuyeán khích khaùch haøng baùn cho ngaân haøng. 3.2.2.5 Ñònh höôùng phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng khaùc: Phaùt trieån caùc dòch vuï taøi chính phi ngaân haøng ( kinh doanh baûo hieåm; kinh doanh chöùng khoaùn - moâi giôùi; töï doanh; baûo laõnh phaùt haønh; cho vay; quaûn lyù tieàn maët; quaûn lyù danh muïc ñaàu tö; tö vaán taøi chính vaø ñaàu tö, löu kyù; baûo quaûn taøi saûn; dòch vuï quaûn lyù taøi saûn theo uyû quyeàn cuûa khaùch haøng; kinh doanh vaøng…) vaø coi ñaây laø caùc dòch vuï boå trôï quan troïng trong chieán löôïc kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng Vieät Nam nhaèm ña daïng hoaù cô caáu nguoàn thu, ña daïng hoaù hoaït ñoäng kinh doanh, môû roäng cô sôû khaùch haøng goùp phaàn naâng cao khaû naêng chuyeån ñoåi, phoøng ngöøa ruûi ro, taêng thu nhaäp cho ngaân haøng. Phaùt trieån heä thoáng dòch vuï ngaân haøng ña daïng gaén keát vôùi caùc dòch vuï taøi chính phi ngaân haøng; hình thaønh neân heä thoáng dòch vuï ngaân haøng troïn goùi, ña daïng ñaùp öùng nhu caàu cuûa xaõ hoäi veà dòch vuï taøi chính ñeå khuyeán khích caùc toå chöùc, caù nhaân tieát kieäm vaø ñaàu tö coù hieäu quaû caùc taøi saûn tieát kieäm treân cô sôû môû roäng quyeàn tieáp caän dòch vuï taøi chính, ngaân haøng vaø cô hoäi kinh doanh. Thaäm chí phaùt trieån dòch vuï kinh doanh hoä khaùch haøng treân cô sôû thoaû thuaän vôùi chuû taøi khoaûn ngoaïi teä cuûa khaùch haøng taïi Ngaân haøng. Toùm laïi, thò tröôøng taøi chính Vieät Nam ñaõ ñang vaø seõ ngaøy caøng phaùt trieån caû veà qui moâ, hình thöùc, chaát löôïng vaø caáu truùc tham gia thò tröôøng. Theo loä trình gia nhaäp WTO, Vieät Nam ñang vaø seõ thöïc hieän ñoái xöû coâng baèng giöõa caùc tổ chức tín dụng trong nöôùc vaø tổ chức tín dụng nöôùc ngoaøi veà caùc dòch vuï ngaân haøng theo höôùng loaïi boû caên baûn caùc haïn cheá tieáp caän thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng trong nöôùc; Hoaøn thieän caùc loaïi hình tổ chức tín dụng, phöông thöùc vaø hình thöùc cung caáp dòch vuï ngaân haøng coù hieäu quaû ñeå baûo ñaûm khaû naêng tieáp caän cuûa caùc thaønh phaàn khaùch haøng ñeán vôùi dòch vuï ngaân haøng, ñoàng thôøi hoã trôï cho caùc ñoái töôïng chính saùch, ñoái töôïng öu tieân coù khaû naêng taïo ra taêng tröôûng vaø naêng löïc caïnh tranh cho neàn kinh teá. Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng trong daân cö laø moät boä phaän caáu thaønh trong yeáu trong chieán löôïc phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng noùi chung nhaèm caûi thieän roõ reät neàn vaên minh ngaân haøng ôû Vieät Nam vaø ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng haøng hoaù, dòch vuï ñôøi soáng trong xaõ hoäi vôùi caùc dòch vuï ngaân haøng. 3.2.3 Ñeà xuaát giaûi phaùp “ Phaùt trieån caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam” : Nhö treân ñaõ noùi, trong thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng ñaày soâi ñoäng vaø caïnh tranh nhö hieän nay thì Chaát löôïng - Tieän ích - Tính ña daïng saûn phaåm - Maïng löôùi phaân phoái roäng khaép laø ñieàu maø khaùch haøng ñoøi hoûi ôû dòch vuï Ngaân haøng nhieàu hôn laø giaù caû dòch vuï. Bôûi vaäy, nhöõng ñeà xuaát döôùi ñaây thieát töôûng vöøa laø giaûi phaùp cuï theå vöøa laø nhöõng vaán ñeà thöïc tieãn caáp thieát, caàn nghieân cöùu trieån khai ngay môùi mong khaúng ñònh vaø phaùt trieån thò phaàn dòch vuï cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khi maø cuoäc chaïy ñua dòch vuï ñang böôùc vaøo giai ñoaïn böùt phaù quyeát lieät. - Moät laø phaûi nhaän thöùc veà söï soáng coøn vaø öu theá cuûa dòch vuï ngaân haøng trong xu theá phaùt trieån neàn kinh teá dòch vuï cuõng nhö caùnh cöûa hoäi nhaäp, so vôùi kinh doanh tín duïng, dòch vuï coù nhöõng öu theá quaù roõ nhö: ít ruûi ro, tính an toaøn cao hôn, chi phí ñaàu tö chuû yeáu laø ñaàu tö daøi haïn cho thieát bò, coâng ngheä, ít chi phí tröïc tieáp, tyû suaát phí dòch vuï bình quaân baèng hoaëc cao hôn laõi suaát cho vay, phí dòch vuï haàu nhö thu ngay. - Hai laø trong phaùt trieån dòch vuï, khoâng thuï ñoäng ngoài chôø khaùch haøng ñeán, maø phaûi chuû ñoäng ñeán vôùi khaùch haøng, taïo ra nhu caàu dòch vuï ñeå thu huùt khaùch haøng. Khaéc phuïc ngay tình traïng nhieàu vaên baûn höôùng daãn trieån khai dòch vuï cuûa ngaân haøng ñaõ ban haønh ñuû nhöng ngaân haøng chæ trieån khai caàm chöøng hoaëc laõng queân; khaûo saùt thò tröôøng, trieån khai caùc bieän phaùp, keá hoaïch cuï theå, saùt hôïp thöïc teá, ñoàng thôøi thoâng qua thöïc tieãn maø hoaøn thieän nhöõng maët toàn taïi. Töø hai nhaän thöùc treân, xin ñöôïc ñöa ra nhöõng giaûi phaùp cuï theå: 3.2.3.1 Đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam: a/- Giải pháp “ Bổ sung chỉ tiêu định lượng trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch”: Trong heä thoáng chæ tieâu keá hoaïch, caàn nghieân cöùu boå sung theâm caùc chæ tieâu ñònh löôïng veà moät soá saûn phaåm dòch vuï cô baûn nhö: Doanh soá caùc nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá, soá löôïng phaùt haønh theû ATM, theû tín duïng quoác teá ... - Nhanh choùng ñuùc keát thöïc tieãn, kinh nghieäm taïi caùc ñôn vò ñaõ trieån khai toát töøng saûn phaåm, dòch vuï ñeå hoaøn thieän thaønh quy trình, sau ñoù coù theå cho trieån khai thí ñieåm taïi moät soá nôi roài nhaân ra toaøn heä thoáng. - Taïi Sôû giao dòch, chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi caáp I, caàn coù ngay moâ hình toå coâng taùc phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï, thò tröôøng. Nhieäm vuï cuûa hoï laø khaûo saùt, nghieân cöùu thò tröôøng, marketing, quaûng baù, tìm kieám nhu caàu khaùch haøng vaø ñöa saûn phaåm dòch vuï ñeán khaùch haøng, nhaát laø dòch vuï môùi, dòch vuï ngaân haøng caù nhaân. Ñoàng thôøi qua thöïc tieãn, coù ñuùc keát, phaûn aùnh vôùi laõnh ñaïo ñôn vò, veà tín hieäu thò tröôøng, ñaùnh giaù cuûa khaùch haøng ñoái vôùi dòch vuï ngaân haøng ñeå tieáp tuïc ñieàu chænh, hoaøn thieän chaát löôïng dòch vuï. Ñieàu naøy laø voâ cuøng quan troïng bôûi muoán ñaït hieäu quaû trong phaùt trieån saûn phaåm dòch vuï nhaát thieát phaûi coù ñoäi nguõ tieáp thò, ñöa saûn phaåm ñeán khaùch haøng baèng “maét thaáy, tai nghe, tay sôø vaø coù thöïc teá kieåm nghieäm”. - Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä tín duïng thöïc söï laø “ ñaïi söù thieän chí ” cuûa ngaân haøng thöông maïi, giôùi thieäu ñeán khaùch haøng vaø khai thaùc kheùp kín taát caû caùc saûn phaåm dòch vu ïcuûa ngaân haøng thöông maïi. - Veà caùc saûn phaåm cuï theå, xin ñeà nghò ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam sôùm hoaøn chænh caùc tieän ích dòch vuï, quy trình coâng ngheä, quy trình nghieäp vuï lieân quan vaø trieån khai ñoàng boä ñeán maïng löôùi ñieåm giao dòch ñuû ñieàu kieän taïi ngaân haøng thöông maïi. Tröôùc maét caàn taäp trung trieån khai moät soá dòch vuï Ngaân haøng ñang coù söùc huùt maïnh ñeå chieám lónh thò phaàn nhö: + Dòch vuï theû ATM: Khai thaùc taát caû caùc lôïi theå tieän ích cuûa theû C, S, G - card veà caùc öu ñieåm: khoâng phí thöôøng nieân, giaûm haàu heát phí giao dòch taïi maùy ATM, traû tieàn dòch vuï cung öùng qua theû, caùc chính saùch khuyeán maõi, chaêm soùc khaùch haøng ñi keøm. Ñaëc bieät khai thaùc öu theá coâng nghieäp theû chip. Söû duïng trieät ñeå caùc phöông thöùc khuyeán maõi, taïo giaù trò gia taêng ñeå khai thaùc khaùch haøng taäp theå taïi caùc tröôøng hoïc, cô quan, doanh nghieäp, toå chöùc..., phaùt trieån maïnh dòch vuï traû löông qua ATM. Ñi ñoâi vôùi taêng löôïng maùy ATM, soaùt xeùt laïi töøng vò trí ñaët maùy baûo ñaûm caùc yeâu caàu hieäu quaû nhö: thuaän tieän cho khaùch, coù söùc thu huùt, taêng toái ña thôøi gian giao dòch, baûo ñaûm an toaøn, trang trí maquette ñeïp, thoáng nhaát ñaëc tröng thöông hieäu theû cuûa ñôn vò vaø khai thaùc trieät ñeå khaû naêng quaûng caùo hình aûnh thöông hieäu treân maøn hình chôø cuûa maùy. Choïn ñoái taùc ngaân haøng thöông maïi tieàm naêng tieàm naêng, sôùm hoaøn thieän caùc giaûi phaùp kyõ thuaät, nghieäp vuï ñeå tích hôïp heä thoáng thanh toaùn theû Banknet. Neáu xeùt thaáy thôøi gian gia nhaäp Banknet coøn laâu thì coù theå nghieân cöùu giaûi phaùp tích hôïp thanh toaùn vôùi 1, 2 ngaân haøng thöông maïi coù thò phaàn theû tieàm naêng. + Dòch vuï ngoaïi hoái vaø theû tín duïng quoác teá: Cuûng coá baøn ñoåi ngoaïi teä tröïc tieáp taïi caùc chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi caáp II, phoøng giao dòch. ngaân haøng caên cöù tyû giaù thoâng baùo ñaàu ngaøy cuûa Hoäi sôû ñeå yeát giaù mua, baùn töøng loaïi ngoaïi teä hôïp lyù, coù tính caïnh tranh treân ñòa baøn nhaèm thu huùt khaùch haøng giao dòch ngoaïi teä caû tieàn maët laãn chuyeån khoaûn. Caùc quyõ tieát kieäm, phoøng giao dòch ñuû ñieàu kieän neân keát hôïp toå chöùc baøn ñoåi ngoaïi teä. Trong moâ hình INCAS toaøn heä thoáng sau naøy caàn nghieân cöùu moâ hình Phoøng dòch vuï khaùch haøng caù nhaân, toå chöùc ñuû caùc dòch vuï Ngaân haøng caù nhaân kheùp kín nhö: tröông muïc tieát kieäm, ñoåi ngoaïi teä, seùc du lòch, phaùt haønh vaø thanh toaùn caùc loaïi theû, dòch vuï Ngaân haøng veà du hoïc, chuyeån vaø chi traû kieàu hoái, mua baùn, caát giöõ giaáy tôø coù giaù, ñaïi lyù chöùng khoaùn, ...; Phaùt trieån maïng löôùi baøn ñoåi ngoaïi teä ñaïi lyù, ñaïi lyù chaáp nhaän theû tín duïng quoác teá. + Dòch vuï Ngaân haøng veà du hoïc: Nghieân cöùu, toång keát moâ hình dòch vuï du hoïc kheùp kín taïi Sôû giao dòch II ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam töø nghieäp vuï cho vay, phaùt haønh thö baûo laõnh ñeán nghieäp vuï chuyeån tieàn hoïc phí ra nöôùc ngoaøi, caùc dòch vuï hoã trôï dòch thuaät..., töø ñoù trieån khai thaønh quy trình nghieäp vuï chung trong toaøn heä thoáng. + Dòch vuï kieàu hoái: Khai thaùc caùc ngaân haøng ñaïi lyù nöôùc ngoaøi ñeå thu huùt nguoàn kieàu hoái chuyeån veà qua Hoäi sôû. Keát hôïp caùc chính saùch phí, tyû giaù, khuyeán maïi, chaêm soùc khaùch haøng höõu hieäu ñeå thu huùt khaùch haøng. b/- Giaûi phaùp “ Veà coâng taùc marketing, chaêm soùc khaùch haøng” : Beân caïnh vieäc naâng cao chaát vaø löôïng cuûa saûn phaåm dòch vuï, ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam caàn coi troïng hoaït ñoäng marketing baèng nhieàu hình thöùc nhö tuyeân truyeàn, quaûng caùo treân phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng, taêng cöôøng hoaït ñoäng khuyeán khích taøi trôï... ñeå quaûng baù thöông hieäu, khai thaùc khaùch haøng hieän höõu vaø tieàm naêng. Thieát nghó caùc hoaït ñoäng treân mang laïi nhöõng giaù trò gia taêng töông lai voâ hình can tieáp tuïc phaùt huy maïnh hôn nöõa trong thôøi gian tôùi. - Chuû ñoäng xaây döïng vaø trieån khai chieán löôïc kinh doanh theo höôùng phaùt trieån thöông hieäu vaø xaây döïng vaên hoùa kinh doanh ngaân haøng vaên minh – hieän ñaïi, baèng caùch ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng marketing, tuyeân truyeàn, quaûng caùo dòch vuï ngaân haøng treân thò tröôøng ñeán khaùch haøng .  c/- Giải pháp “ Phaùt trieån veà coâng ngheä ngaân haøng” : Ñaây laø yeâu caàu cô baûn trong vieäc phaùt trieån dòch vuï taøi chính ngaân haøng cuûa heä thoáng ngaân haøng thöông maïi. Vieäc öùng duïng coâng ngheä môùi trong ngaønh ngaân haøng seõ taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng thöông maïi coù ñieàu kieän phaùt trieån ña daïng caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng. Caùc ngaân haøng thöông maïi caàn phaûi:  - Taêng cöôøng lieân doanh, lieân keát vaø hôïp taùc giöõa caùc ngaân haøng vôùi nhau vaø giöõa ngaân haøng caùc toå chöùc kinh teá khaùc trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm tranh thuû söï hoã trôï taøi chính vaø kyõ thuaät ñeå hieän ñaïi hoùa coâng ngheä ngaân haøng, phaùt trieån caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng phuø hôïp vôùi thoâng leä, chuaån möïc quoác teá.  - Hieän ñaïi hoùa ñoàng boä haï taàng kyõ thuaät coâng ngheä treân phaïm vi toaøn heä thoáng ngaân haøng vaø ngay trong töøng toå chöùc tín duïng. Thöïc hieän caùc giao dòch lieân chi nhaùnh trong toaøn heä thoáng moät caùch nhanh choùng, khoâng coøn söï khaùc bieät veà caùch thöùc, toác ñoä xöû lyù giöõa giao dòch noäi boä vaø giao dòch lieân chi nhaùnh.   - Phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû ( internet banking, home banking, mobile banking,…, ) caùc dòch vuï thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët theo höôùng giao dòch töï ñoäng nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng, an toaøn vaø hieäu quaû.   d/- Giaûi phaùp “ Taêng cöôøng naêng löïc hoaït ñoäng vaø taøi chính cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø caùc Toå chöùc tín duïng”: Caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam vaø caùc toå chöùc tín duïng caàn thieát phaûi xaây döïng ñeà aùn taêng cöôøng naêng löïc taøi chính vaø xem ñaây laø giaûi phaùp giuùp cho caùc ngaân haøng thöông maïi vaø toå chöùc tín duïng naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh, taïo ñieàu kieän cho vieäc phaùt trieån caùc loaïi hình dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi. Taêng cöôøng naêng löïc hoaït ñoäng taøi chính coù theå thöïc hieän theo höôùng:  - Taêng voán töï coù baèng caùc hình thöùc huy ñoäng töø thò tröôøng qua phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu, Nhaø nöôùc boå sung voán, lôïi nhuaän ñeå laïi, naâng cao chaát löôïng taøi saûn coù,… Vieäc taêng voán töï coù seõ taïo ñieàu kieän cho caùc ngaân haøng thöông maïi môû roäng hoaït ñoäng kinh doanh, môû roäng thò phaàn, naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï môùi .  - Ñaåy maïnh coå phaàn hoùa caùc ngaân haøng thöông maïi nhaèm giuùp cho caùc ngaân haøng söû duïng coù hieäu quaû hôn nguoàn voán vaø laøm taêng theâm tieàm löïc taøi chính cho ngaân haøng trong hoaït ñoäng kinh doanh.  - Xöû lyù nôï xaáu theo thoâng leä vaø chuaån möïc quoác teá, giaûm nôï xaáu phaûi gaén lieàn vôùi vieäc xaây döïng cô cheá kieåm soaùt, giaùm saùt höõu hieäu chaát löôïng tín duïng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi .   - Thöïc hieän toát vieäc phoái hôïp, lieân keát giöõa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø toå chöùc tín duïng vôùi nhau trong quaù trình phaùt trieån caùc loaïi saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng, giuùp cho caùc ngaân haøng thöông maïi vaø toå chöùc tín duïng söû duïng coù hieäu quaû voán ñaàu tö haï taàng kyõ thuaät, haïn cheá ñöôïc söï laõng phí vaø keùm hieäu quaû trong quaù trình öùng duïng phaùt trieån coâng ngheä hieän ñaïi .  e/- Giaûi phaùp “ Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc”: Caùc giaûi phaùp noùi treân coù ñöôïc thöïc hieän toát hay khoâng laø do con ngöôøi, do vaäy beân caïnh vieäc taêng voán töï coù baèng caùc hình thöùc huy ñoäng töø thò tröôøng qua phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu, Nhaø nöôùc boå sung voán, lôïi nhuaän ñeå laïi, ñaàu tö hieän ñaïi hoùa coâng ngheä, caùc ngaân haøng thöông maïi cuõng caàn thieát hoaøn thieän cô cheá, chính saùch quaûn lyù, phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng nguoàn nhaân löïc ñeå thu huùt nhaân taøi, caùn boä nghieäp vuï vaø caùn boä quaûn lyù coù trình ñoä cao ñaùp öùng yeâu caàu hoaït ñoäng kinh doanh trong xu theá hoäi nhaäp thoâng qua xaây döïng heä thoáng khuyeán khích vaø cheá ñoä quaûn lyù lao ñoäng phuø hôïp.  Ñeå naâng cao chaát löôïng vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, caùc ngaân haøng coù chieán löôïc chuû ñoäng ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi caùc noäi dung veà nghieäp vuï ngaân haøng hieän ñaïi, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho ñoäi nguõ caùn boä ngaân haøng coù theå tieáp caän ñöôïc coâng ngheä môùi, quan taâm ñeán moâi tröôøng laøm vieäc cuûa caùn boä cuõng nhö caùc cheá ñoä ñaõi ngoä veà vaät chaát vaø tinh thaàn cho nhaân vieân. 3.2.3.2 Ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam: Tuy nhieân, ñeå chieán löôïc phaùt trieån kinh doanh dòch vuï ngaân haøng thöïc hieän coù hieäu quaû goùp phaàn vaøo söï phaùt trieån neàn kinh teá xaõ hoäi, Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam caàn giuùp ñôõ, taïo ñieàu kieän cho caùc Ngaân haøng thöông maïi, caùc toå chöùc tín duïng phaùt trieån caùc dòch vuï môùi. Toùm laïi, ôû chöông III luaän vaên ñi saâu vaøo nghieân cöùu khuynh höôùng phaùt trieån cuûa heä thoáng dòch vuï ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam vaø qua ñoù ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp cuï theå nhaèm phaùt trieån caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá vaø hoäi nhaäp quoác teá. KẾT LUẬN Dòch vuï laø höôùng phaùt trieån chieán löôïc cuûa caùc taäp ñoaøn toaøn caàu. Xu höôùng naøy hình thaønh neân moät neàn kinh teá dòch vuï taïi caùc nöôùc phaùt trieån vaø taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö ôû Vieät Nam. Hôn nöõa, dòch vuï luoân gaén lieàn vôùi nhu caàu cuûa con ngöôøi maø nhu caàu cuûa con ngöôøi laø voâ haïn. Vì vaäy, khaû naêng phaùt trieån dòch vuï raát to lôùn, phaïm vi cho caùc doanh nghieäp khai thaùc vaø phaùt trieån dòch vuï laø voâ taän. Nhieàu coâng trình nghieân cöùu cho thaáy dòch vuï khaùch haøng hoaøn haûo ñaõ vaø ñang trôû thaønh vuõ khí caïnh tranh mang tính chieán löôïc cho caùc doanh nghieäp. Do ñoù, caùc ngaân haøng ñang chaïy ñua nhau veà chaát löôïng dòch vuï caû veà quy moâ phaùt trieån, tieàm löïc veà voán, beà roäng heä thoáng maïng löôùi, cuõng nhö chieàu saâu coâng ngheä. Vôùi moät ngaân haøng hieän ñaïi thì vieäc cung caáp kòp thôøi caùc dòch vuï tieän ích, ña daïng laø ñieàu kieän caàn thieát ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh vaø hieäu quaû hoaït ñoäng. Caùc dòch vuï ñoù coù theå chia laøm hai nhoùm: caùc dòch vuï ngaân haøng truyeàn thoáng vaø caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi. Caùc dòch vuï ngaân haøng truyeàn thoáng coù quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån laâu daøi nhö cho vay thöông maïi, huy ñoäng voán, chieát khaáu thöông phieáu, baûo quaûn vaät coù giaù, taøi trôï caùc hoaït ñoäng cuûa Chính phuû, cung caáp caùc dòch vuï uyû thaùc,… Caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi thöôøng laø caùc dòch vuï gaén lieàn vôùi söï phaùt trieån, tieán boä cuûa coâng ngheä hieän ñaïi nhö caùc dòch vuï ngaân haøng ñieän töû, dòch vuï ngaân haøng tröïc tuyeán, dòch vuï ngaân haøng baùn leû, caùc dòch vuï tö vaán vaø moâi giôùi taøi chính, baûo hieåm… Söï phaùt trieån cuûa caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi khoâng hoaøn toaøn laø söï thay theá caùc saûn phaåm truyeàn thoáng maø noù mang tính keá thöøa, thaäm chí laø söï naâng caáp cuûa caùc saûn phaåm truyeàn thoáng. Vôùi caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi thì nhöõng quan heä giao dòch tröïc tieáp giöõa ngaân haøng vôùi khaùch haøng ngaøy caøng thu heïp laïi vaø thay theá vaøo ñoù laø caùc giao dòch ngaân haøng taïi nhaø ( Home Banking ), ngaân haøng qua Internet ( Internet Banking ), ngaân haøng qua ñieän thoaïi ( Phone / Mobile Banking )... Trong moät neàn kinh teá naêng ñoäng, moät xaõ hoäi phaùt trieån vaø thònh vöôïng thì nhu caàu söû duïng caùc dòch vuï ngaân haøng hieän ñaïi laø raát lôùn. Ñoái vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån nhö Vieät Nam coù theå thaáy caùc nhu caàu naøy chöa nhieàu, song trong ñònh höôùng laâu daøi thì nhu caàu naøy seõ khoâng ngöøng taêng leân theo tieán trình phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi, doanh soá vaø lôïi nhuaän cuûa maûng hoaït ñoäng naøy seõ daàn chieám tyû troïng ñaùng keå vaø trôû neân quan troïng trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. Ñeán naêm 2010, thöïc hieän môû cöûa hoaøn toaøn thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng; loaïi boû caên baûn caùc haïn cheá tieáp caän thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng trong nöôùc, caùc giôùi haïn hoaït ñoäng ngaân haøng ( qui moâ, toång soá dòch vuï ngaân haøng ñöôïc pheùp...) ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng nöôùc ngoaøi, thöïc hieän ñoái xöû coâng baèng giöõa toå chöùc tín duïng trong nöôùc vaø toå chöùc tín duïng nöôùc ngoaøi; giöõa caùc toå chöùc tín duïng nöôùc ngoaøi vôùi nhau theo caùc nguyeân taéc ñoái xöû toái hueä quoác, ñoái xöû quoác gia vaø caùc nguyeân taéc khaùc trong Thoaû thuaän GATS / WTO vaø caùc thoaû thuaän quoác teá khaùc khoâng maâu thuaãn vôùi thoaû thuaän GATS / WTO. Ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam vaø chuû ñoäng hoäi nhaäp quoác teá coù hieäu quaû, caàn phaûi thöïc hieän ñoàng boä nhieàu bieän phaùp maø tröôùc heát laø tieáp tuïc hoaøn thieän vaên baûn phaùp lyù cho söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng. Naâng cao chaát löôïng dòch vuï ngaân haøng laø vaán ñeà soáng coøn trong caïnh tranh cuûa caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï taøi chính. Ñeå naâng cao chaát löôïng dòch vuï taøi chính caùc doanh nghieäp caàn chuù troïng caùc bieän phaùp naâng cao trình ñoä nghieäp vuï, kó naêng khai thaùc dòch vuï, thaùi ñoä phuïc vuï cho ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân cuûa mình; hoaøn thieän caùc qui trình nghieäp vuï; ñoàng thôøi taêng cöôøng caùc bieän phaùp kieåm tra, giaùm saùt vaø quaûn lyù ruûi ro; naâng cao chaát löôïng dòch vuï chaêm soùc khaùch haøng. Vaán ñeà tieáp theo laø caàn phaûi naâng cao tieàm löïc taøi chính vaø söùc caïnh tranh cuûa caùc toå chöùc cung öùng dòch vuï ngaân haøng. Cuï theå, caàn thöïc hieän caùc bieän phaùp ñeå laønh maïnh hoaù tình hình taøi chính cuûa caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï ngaân haøng, phaùt trieån caùc chuû theå cung caáp dòch vuï ngaân haøng trong caùc lónh vöïc dòch vuï môùi döôùi hình thöùc coâng ty coå phaàn, coâng ty lieân doanh hoaëc coâng ty 100% voán nöôùc ngoaøi, vaên phoøng ñaïi dieän... Giaûi phaùp cuoái cuøng laø chuû ñoäng hoäi nhaäp thò tröôøng ngaân haøng khu vöïc vaø theá giôùi. Thò tröôøng taøi chính Vieät Nam ñaõ ñang vaø seõ ngaøy caøng phaùt trieån caû veà qui moâ, hình thöùc, chaát löôïng vaø caáu truùc tham gia thò tröôøng. Theo loä trình gia nhaäp WTO, Vieät Nam ñang vaø seõ thöïc hieän ñoái xöû coâng baèng giöõa caùc toå chöùc tín duïng trong nöôùc vaø caùc toå chöùc tín duïng ngoaøi nöôùc veà caùc dòch vuï ngaân haøng theo höôùng loaïi boû caên baûn caùc haïn cheá tieáp caän thò tröôøng dòch vuï ngaân haøng trong nöôùc. Hoaøn thieän caùc loaïi hình toå chöùc tín duïng, phöông thöùc vaø hình thöùc cung caáp dòch vuï ngaân haøng coù hieäu quaû ñeå baûo ñaûm khaû naêng tieáp caän cuûa caùc thaaønh phaàn khaùch haøng ñeán vôùi dòch vuï ngaân haøng, ñoàng thôøi hoã trôï cho caùc ñoái töôïng chính saùch, ñoái töôïng öu tieân coù khaû naêng taïo ra taêng tröôûng vaø naêng löïc caïnh tranh cho neàn kinh teá. Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng trong daân cö laø moät boä phaän caáu thaønh troïng yeáu trong chieán löôïc phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng noùi chung nhaèm caûi thieän roõ reät neàn vaên minh ngaân haøng ôû Vieät Nam vaø ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng haøng hoaù, dòch vuï ñôøi soáng trong xaõ hoäi vôùi caùc dòch vuï ngaân haøng. Ñoái vôùi dòch vuï ngaân haøng taøi chính, caùc ngaân haøng Vieät Nam ñaõ vaø ñang cuûng coá, naâng cao chaát löôïng dòch vuï, söû duïng chaát löôïng dòch vuï nhö moät coâng cuï caïnh tranh höõu hieäu töø ñoù hình thaønh neân neàn taûng phaùt trieån vöõng chaéc, vöõng böôùc ñi leân ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu, ñoøi hoûi caáp thieát trong quaù trình hoäi nhaäp khu vöïc vaø theá giôùi./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển các dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.doc
Luận văn liên quan