Nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn

Mở đầu 1. Sự cần thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu Những thành tơựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lơượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia, làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội loài người. Bước vào thế kỷ 21, trong các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa , giáo dục-đào tạo, môi truờng .đều có những biến đổi sâu sắc. Cùng với việc xuất hiện các cơ hội phát triển mới, nguy cơ tụt hậu về kinh tế, khoa học va công nghệ, thông tin đang và sẽ là những thách thức lớn đối với nhiều quốc gia. Sự bất bình đẳng giữa các dân tộc, sự phân hóa giàu và nghèo ngay trong mỗi quốc gia ngày càng gia tăng, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ổn định trên thế giới. Nắm đuợc tình hình đó, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra mục tiêu “Đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp” từ nay đến năm 2020, đạt được mức tăng trưởng GDP từ 8 đến 10 lần so với năm 1990. Đây là mục tiêu tương đối khó khăn đối với nền kinh tế nuớc ta hiện nay. Việc duy trì một tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong những thập kỉ tới đòi hỏi nuớc ta phải tìm kiếm, huy động và sử dụng có hiệu quả tất cả các nguồn lực trong nước cũng như tranh thủ những nguồn lực mà chúng ta có cơ hội tiếp cận từ bên ngoài. Trong xu thế chung của thời đại, thông tin khoa học và công nghệ ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các nguồn lực phát triển kinh tế. Việc phát triển hệ thống thông tin, trong đó có hệ thống thông tin kinh tế không những chỉ huy động được sức mạnh tiềm lực thông tin, khoa học và công nghệ vốn có trong nước mà còn tranh thủ đuợc các cơ hội, sự hỗ trợ của các tổ chức trên thế giới để phát triển kinh tế đất nuớc. Với sự tác động của cuộc cách mang khoa học công nghệ đương đại thì tiềm lực thông tin, khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng nhất trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của những thập niên vừa qua. Trong một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như ở nước ta hiện nay, thông tin đang trở thành một nguồn lực quan trọng, đặc biệt là hệ thống thông tin kinh tế đã góp phần to lớn không chỉ trong công tác quản lí, điều hành các hoạt động kinh tế mà nó còn góp phần tạo ra các giá trị mới trong các hoạt động đó. Nhất là ở xã hội văn minh ngày nay, trong thời đại kinh tế thị trường, thông tin được coi là thứ hàng hóa đắt giá nhất, thậm chí còn quý hơn cả vốn liếng. Thời đại ngày nay "Ai nắm đuợc thông tin thì coi như nắm đuợc thành công trong tay, người đó sẽ làm chủ thế giới". Những câu nói đó đã và đang trở thành khẩu hiệu bất diệt. Tuy nhiên, sự thành công này còn tùy thuộc vào khả năng nhận thức, xử lí, sáng tạo của người sử dụng tin. Thu thập, xử lí như thế nào để hình thành một tư duy, một phuơng án, một quyết định hiệu quả, để áp dụng tiếp trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lí, tiêu dùng của mình. Đó là quá trình tái sản xuất mở rộng thông tin để phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nuớc. Lúc đầu, thông tin kinh tế phát triển trên cơ sơ phân tán, tản mạn, không thống nhất. Đến nay thông tin kinh tế ở các nước tư bản đã phát triển trên một cơ sở kỹ thuật cao, với tiềm lực tính toán rất lớn và rất nhiều tổ chức, trung tâm thông tin kinh tế lớn ra đời. ở một số nuớc công nghiệp phát triển, đã chuyển từ hình thức xử lí thông tin, phân tán, bằng điện tử sang hệ thống thông tin kinh tế liên kết trong phạm vi quốc gia, khu vực và quốc tế. Tại Việt Nam việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin kinh tế đặc biệt được chú trọng. Đây là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển ngành thông tin-tư liệu, là nhiệm vụ không phải của riêng tổ chức xúc tiến mà còn là trách nhiệm của nhà nuớc trong mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực nội sinh của khoa học và công nghệ quốc gia. Thế nên, thông tin kinh tế luôn là bộ phận không thể thiếu trong các cơ quan thông tin. Với Trung tâm Thông tin-Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia- Trung tâm đầu ngành cả nước về khoa học-công nghệ, thông tin kinh tế tuy chiếm số lượng không đáng kể nhưng nó đã góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh trong hệ thống thông tin tại cơ quan. Bởi vậy, đề tài: ''Nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia " có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn'' Mục lục Mở đầu Chương i Khái quát chung về trung tâm thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm Thông tin-Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia 1.1.1 Chức năng của Trung tâm TTTLKH&CNQG 1.1.2 Nhiệm vụ của Trung tâm TTTLKH&CNQG 1.2 Cơ cấu tổ chức của Trung tâm TTTLKH&CNQG 1.3 Nguồn lực thông tin tại Trung tâm TTTLKH&CNQG 1.4 Các nhiệm vụ ưu tiên mang tính đột phá và mối quan hệ hợp tác Chương 2 thực trạng nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia 2.1 Khái niệm về thông tin, thông tin kinh tế, nguồn tin, nguồn thông tin kinh tế 2.2 Vai trò của nguồn tin kinh tế trong xã hội hiện đại. 2.3 Điều tra về nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTTLKH&CNQG 2.3.1 Nội dung của nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTLKH&CNQG 2.3.2 Loại hình nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTTLKH&CNQG 2.3.2.1 Sách. 2.3.2.2 Tạp chí. 2.3.2.3 Cơ sở dữ liệu. 2.3.2.4 Tài liệu xám. 2.3.2.5 Tổng luận, tổng quan. 2.3.2.6 Tài liệu điện tử. 2.4 Phân tích và đánh giá hiệu quả phục vụ nguồn lực thông tin kinh tế cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Trung tâm TTTLKH&CNQG Chương 3 một số giải pháp phát triển và hoàn thiện nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin-tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia 3.1 Đẩy mạnh công tác bổ sung các nguồn tin kinh tế tai Trung tâm TTTLKH&CNQG 3.2 Cụ thể hóa hướng phát triển nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTLKH & CNQG 3.3 Tăng cường ngân sách nhà nước và kinh phí của Trung tâm TTTLKH&CNQG cho kế hoạch phát triển nguồn tin kinh tế 3.4 Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông tin ở Trung tâm TTTLKH&CNQG 3.5 Tăng cường hợp tác quốc tế 3.6 Tin học hoá nguồn tin kinh tế tại Trung tâm TTTLKH&CNQG Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Çu", thùc hiÖn quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, vai trß cña c¸c nhµ kinh tÕ doanh nghiÖp ngµy cµng cã vai trß quan träng. Do ®ã, vÊn ®Ò cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin kinh tÕ cho hä cã ý nghÜa rÊt tÝch cùc, lµ tiÒn ®Ò t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh tÕ, kinh doanh. N¾m ®­îc ®iÒu nµy, víi vÞ trÝ lµ c¬ quan ®Çu ngµnh c¶ n­íc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ Trung t©m TTTLKH & CNQG ®· kh«ng ngõng bæ sung vµ n©ng cao chÊt l­îng nguån tin kinh tÕ ®Ó phôc vô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ViÖt Nam víi kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi. So víi nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, th× hiÖn nay nguån tin kinh tÕ cña Trung t©m TTTLKH & CNQG võa ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u lÉn khèi l­îng. C¸c tµi liÖu vÒ lÜnh vùc kinh tÕ cã néi dung liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ®Òu ®­îc c¬ quan ®Æc biÖt chó träng. Víi ®Æc ®iÓm ng­êi dïng tin ë ®©y hÇu hÕt lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao-th­êng lµ c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý, nghiªn cøu nªn cung cÊp tµi liÖu cho hä ®­îc xem lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m. Së dÜ nh­ vËy lµ v× ng­êi dïng tin chÝnh lµ mét bé phËn quan träng kh«ng thÓ t¸ch rêi cña bÊt kú hÖ thèng th«ng tin nµo. §©y lµ yÕu tè t­¬ng t¸c hai chiÒu víi c¸c ®¬n vÞ th«ng tin. Ng­êi dïng tin võa lµ ®èi t­îng phôc vô, võa lµ kh¸ch hµng, lµ ng­êi tiªu thô c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô cña c¬ quan ®ång thêi lµ ng­êi thÓ hiÖn cô thÓ nhu cÇu tin cña c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ, nhãm. Ng­êi dïng tin cßn lµ ng­êi ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt "nguyªn liÖu th«ng tin " cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan th«ng tin-t­ liÖu. Sau khi nhËn ®­îc c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng tin theo yªu cÇu, ng­êi dïng tin tham gia vµo hÇu hÕt c¸c c«ng ®o¹n cña ho¹t ®éng th«ng tin nh­: ®¸nh gi¸ nguån tin, gióp ®ì, lùa chän vµ bæ sung tµi liÖu, hiÖu chØnh c¸c ho¹t ®éng th«ng tin. Ng­êi dïng tin ®­îc cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô th«ng tin cã chÊt l­îng sÏ t¹o ra nguån tin cã gi¸ trÞ. Vµ víi c¸c nguån tin cã gi¸ trÞ Êy, c¸c c¬ quan th«ng tin l¹i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm th«ng tin cã chÊt l­îng cao h¬n. Cã thÓ nãi ng­êi dïng tin ®ãng vai trß quan träng gióp cho mét c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn ho¹t ®éng. Do thÕ, ®Ó phôc vô nhu cÇu tin ®«ng ®¶o b¹n ®äc tõ c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lÝ, doanh nghiÖp ®Õn c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt võa vµ nhá, nguån tin kinh tÕ t¹i Trung t©m cã néi dung rÊt phong phó víi tÝnh chuyªn ngµnh s©u trong lÜnh vùc kinh tÕ, kinh doanh, s¶n xuÊt. MÆc dï kh«ng ph¶i lµ c¬ quan th«ng tin chuyªn ngµnh vÒ lÜnh vôc kinh tÕ, nh­ng Trung t©m ®· kh«ng ngõng cè g¾ng x©y dùng nguån tin kinh tÕ ngµy cµng lín m¹nh, c¬ b¶n ®¸p øng nhu cÇu tin cho ng­êi dïng tin. Nguån tin kinh tÕ ë ®©y, chñ yÕu bao qu¸t ë nh÷ng khÝa c¹nh sau Tµi liÖu vÒ kinh tÕ x· héi §©y lµ nh÷ng tµi liÖu ph¶n ¸nh tÊt c¶ mäi mÆt nÒn kinh tÕ trong thêi gian qua vµ c¶ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong thêi gian tíi cña ®Êt n­íc. §ång thêi, nã còng ®­a ra dù b¸o thiÕt thùc vÒ xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc ®èi víi kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi ®Ó tõ ®ã c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lÝ ®Ò ra chiÕn l­îc sao cho kinh tÕ ph¸t triÓn hµi hßa trong x· héi hiªn ®¹i. C¸c tµi liÖu nµy chñ yÕu phôc vô cho nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lÝ. Bëi v× hä chÝnh lµ nh÷ng ng­êi ®Ò ra chiÕn l­îc, s¸ch l­îc ph¸t triÓn kinh ®Êt n­íc. Hä cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh chung ë lÜnh vùc s¶n xuÊt, trao ®æi, tiªu dïng trong n­íc còng nh­ c¸c nh©n tè bªn ngoµi cã ¶nh h­ëng tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n. ViÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch hîp lÝ sÏ kÝch thÝch ph¸t triÓn kinh tÕ, viÖc gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ c¸c c¨n bÖnh cña kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc ban hµnh c¸c luËt lÖ, thÓ chÕ cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ nhiÒu ho¹t ®éng do nhµ n­íc thùc hiÖn ®Òu dùa trªn nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ, tin cËy vµ thÝch hîp. Khi cã ®­îc c¸i nh×n toµn c¶nh vÒ kinh tÕ x· héi ë ®Êt n­íc m×nh, ng­êi c¸n bé qu¶n lÝ sÏ n¾m b¾t t×nh h×nh, xu h­íng vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, tõ ®ã ho¹ch ®Þnh c¸c h­íng ph¸t triÓn cña mçi ngµnh còng nh­ c©n ®èi gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ cã lîi nhÊt cho quèc gia. NhÊt lµ trong bèi c¶nh toµn cÇu hãa nh­ hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh tÕ ®ang ®­îc ®Èy m¹nh, sù liªn kÕt hîp t¸c ë c¸c khu vùc ®ang lµ nÐt næi bËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i th× c¸c tµi liÖu nµy sÏ nh­ mét s¬ ®å kinh tÕ ®Ó ChÝnh phñ chän h­íng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. Tµi liÖu vÒ kinh doanh- th­¬ng m¹i Cung cÊp tªn c¸c mÆt hµng, s¶n phÈm vµ c¶ thÞ tr­êng tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ã . Bªn c¹nh ®ã, tµi liÖu ®­a ra nh÷ng c¸ch kinh doanh, bu«n b¸n sao cho ng­êi kinh doanh cã ®­îc lîi nhuËn cao. Nã còng lµ nguån tµi liÖu ®Æc biÖt quý gi¸ ®èi víi nh÷ng ng­êi cã ý t­ëng vµ míi b­íc vµo nghÒ kinh doanh. Bëi ®©y sÏ lµ cÈm nang th­¬ng m¹i trong lÜnh vùc kinh tÕ gióp cho c¸c quan hÖ ngµy cµng ®­îc th«ng suèt. Tµi liÖu vÒ kinh tÕ n«ng- l©m- ng­ nghiÖp Lµ nh÷ng tµi liÖu ®­a ra tÊt c¶ th«ng tin vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cho ng­êi lµm trong n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng­ nghiÖp còng nh­ ph­¬ng ph¸p lµm kinh tÕ ®¹t hiÖu qu¶ cao ë mçi lÜnh vùc Êy gióp ng­êi d©n tiÕp cËn dÔ dµng. §©y lµ m¶ng tµi liÖu mang tÝnh chÊt truyÒn thèng. V× n­íc ta lµ mét n­íc thuÇn n«ng trong ®ã gÇn 80% d©n sè sèng b»ng n«ng nghiÖp. Do vËy, muèn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ta ph¶i dùa trªn c¬ së nh÷ng c¸i ®· cã s½n vµ muèn ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu tin cho ng­êi dïng tin th× viÖc tr­íc tiªn Trung t©m ®· x©y dùng mét khèi l­îng kh¸ lín tµi liÖu vÒ c¸c ngµnh nµy. Theo nh­ E.O.Heady- mét chuyªn gia vÒ kinh tÕ n«ng nghiÖp Anh nhËn xÐt: "Kinh tÕ n«ng nghiÖp lµ nÒn kinh tÕ øng dông vµo n«ng nghiÖp víi kiÓu ph©n tÝch c¬ b¶n.". ChÝnh c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ n«ng-l©m-ng­ nghiÖp ®· h×nh thµnh mét quan niÖm gi÷a ng­êi thèng kª vµ ng­êi nghiªn cøu kü thuËt. Nh­ vËy, nguån tµi liÖu nµy kh«ng chØ liªn quan ®Õn ng­êi s¶n xuÊt mµ cßn ®­îc c¸c nhµ nghiªn cøu kü thuËt, thèng kª ®­a ra nh÷ng bµi to¸n thùc tiÔn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l­îng còng nh­ gi¸ thµnh s¶n phÈm mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín. Tµi liÖu vÒ kinh tÕ c«ng nghiÖp Lo¹i tµi liÖu nµy thùc sù ®­îc Trung t©m chó träng ph¸t triÓn tõ nh÷ng n¨m 90 khi mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Mét mÆt, chóng ta vÉn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nh­ng mÆt kh¸c chóng ta cã chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ­u tiªn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp. C¸c n­íc t­ b¶n chñ nghÜa hÇu nh­ ®· qua nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp. Do ®ã, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i- nÒn kinh tÕ hËu c«ng nghiÖp nµy, c¸c tµi liÖu vÒ kinh tÕ c«ng nghiÖp rÊt quan träng ®èi víi n­íc ta. Nã gióp chóng ta ®i kÞp víi sù ph¸t triÓn chung cña toµn thÕ giíi mµ kh«ng l¹c hËu rÊt lµ trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghÖ cao: ®iÖn tö, phÇn mÒm m¸y tÝnh, c¸c ngµnh tù ®éng hãa... Theo c¸c nhµ kinh tÕ, kinh tÕ c«ng nghiÖp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo ®Ó hµi hßa víi nhu cÇu ph¸t triÓn cña x· héi vµ phôc vô cho vÊn ®Ò c¬ khÝ hãa cã hiÖu qu¶. Tµi liÖu vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng Bao gåm nh÷ng tµi liÖu ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn vÒ th«ng tin thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. §ã lµ nh÷ng tin tøc, th«ng b¸o vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng. C¸c th«ng tin nµy lµ sù ph¶n ¸nh t×nh h×nh thÞ tr­êng, lµ sù truyÒn ®i, ph¶n håi cña t×nh h×nh thÞ tr­êng. §©y còng lµ h×nh thøc mµ giíi trung gian thÞ thÞ tr­êng liªn kÕt c¸c chñ thÓ ho¹t ®éng kinh tÕ víi nhau. Nhê nã mµ nhiÒu doanh nghiÖp biÕt râ kh¸ch hµng lµ ai, hä cÇn hµng hãa nµo, bao nhiªu, ë ®©u, ®¸p øng ®­îc cÇu trªn thÞ tr­êng ch­a?... Qua ®ã, doanh nghiÖp vµ ng­êi s¶n xuÊt sÏ t×m lîi thÕ c¹nh tranh cña hä lµm cho ho¹t ®éng trao ®æi trªn thÞ tr­êng trë nªn th«ng suèt gióp ho¹t ®«ng s¶n xuÊt phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng x· héi, t¹o sù hiÓu biÕt vµ thÝch øng lÉn nhau gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng, gi÷a ng­êi b¸n víi ng­êi mua tr¸nh t×nh tr¹ng "cung kh«ng ®¸p øng cÇu" hay "cÇu v­ît qu¸ cung" . Tµi liÖu vÒ tµi chÝnh, tiÒn tÖ Th«ng b¸o c¸c tin tøc vÒ sù biÕn ®æi gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ ®Ó tõ ®ã nhµ qu¶n lÝ kinh tÕ vµ doanh nghiÖp cã chiÕn l­îc ®iÒu chØnh viÖc l­u th«ng tiÒn trong n­íc nh»m tr¸nh l¹m ph¸t. VÊn ®Ò ng©n s¸ch, tµi chÝnh cña mçi quèc gia lµ mét yÕu tè ®¸nh gi¸ møc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña quèc gia ®ã. Nguån ng©n s¸ch dåi dµo sÏ lµ c¬ së ®Ó nhµ nuíc ®­a ra c¸c dù ¸n t¨ng c­êng ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, sù biÕn ®éng gi¸ trÞ cña ngo¹i tÖ còng lµ mét h×nh thøc biÓu hiÖn cña nÒn kinh tÕ. Do ®ã th«ng tin vÒ tµi chÝnh-tiÒn tÖ gãp phÇn ®­a cho c¸c nhµ qu¶n lý, kinh doanh, s¶n xuÊt biÕt ®­îc móc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®Õn ®©u ®Ó cã chiÕn l­îc øng phã kÞp thêi. C¸c tµi liÖu vÒ nh÷ng lo¹i th«ng tin kinh tÕ kh¸c Nguån lao ®éng, gi¸ c¶, d©n sè, m«i tr­êng, qu¶n lý kinh tÕ ... §©y lµ nh÷ng tµi liÖu chiÕm l­îng kh«ng ®¸ng kÓ trong kho tµi liÖu cña Trung t©m TTTLKH & CNQG. Nh­ng nã còng gãp phÇn hoµn thiÖn nguån tin kinh tÕ ë ®©y. ThiÕu c¸c tµi liÖu nµy th× ho¹t ®éng kinh tÕ trë nªn khã kh¨n vµ kÐm linh ho¹t. Mçi yÕu tè vÒ: lao ®éng, gi¸ c¶, m«i tr­êng ®Òu cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc doanh nghiÖp ®ã s¶n xuÊt c¸i g×? Nh­ thÕ nµo? Ai lµ ng­êi trùc tiÕp s¶n xuÊt ? Vµ nã còng lµ yÕu tè ®Ó ChÝnh phñ quan t©m tr­íc khi ®­a ra quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ. ThÕ cho nªn, ph¹m vi ph¶n ¸nh cña th«ng tin kinh tÕ trong Trung t©m TTTLKH & CNQG lµ tæng thÓ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Th«ng qua nguån tin nµy, c¸ nh©n, doanh nghiÖp hoÆc nhµ n­íc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng kinh tÕ l©u dµi, bè trÝ c¸c néi dung theo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch; ng­êi nµy cã thÓ tËn dông kÕt qu¶ cña ng­êi kh¸c ®Ó tiÕn lªn, "®øng lªn vai" ng­êi kh¸c mµ ®i. ChÝnh nhê nã mµ tiÕt kiÖm ®­îc søc lùc, tiÒn cña ®Çu t­ cho nghiªn cøu-ph¸t huy tèt chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin, cung cÊp t­ liÖu sÏ cã ü nghÜa lín ®èi víi c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc kinh tÕ. Réng h¬n, th«ng tin kinh tÕ gióp con ng­êi triÕt häc ph¸t triÓn thµnh con ng­êi kinh tÕ-x· héi. 2.3.2 Lo¹i h×nh tµi liÖu kinh tÕ t¹i Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia Mét trong nh÷ng yÕu tè gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn cña mét Trung t©m th«ng tin th­ viÖn lµ nguån lùc th«ng tin cña Trung t©m Êy. Ng­êi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña mét c¬ quan th«ng tin th­ viÖn th«ng qua viÖc nh×n tæng qu¸t vèn tµi liÖu ë chÝnh ®ã. Trong thêi ®¹i ngµy nay vµ trong ho¹t ®éng th«ng tin-t­ liÖu-th­ viÖn viÖc x©y dùng c¸c nguån lùc th«ng tin, viÖc kiÓm so¸t, qu¶n lý chia sÎ vµ sö dông chóng mét c¸ch réng r·i, cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu v« cïng quan träng. ViÖc tham kh¶o b¾t kÞp c¸c th«ng tin tõ nhiÒu n¬i vµ sö dông ngay nguån tin s½n cã t¹i chç ®­îc c¸c c¬ quan th«ng tin th­ viÖn rÊt coi träng. MÆc dï míi ho¹t ®éng 14 n¨m nh­ng nguån tµi liÖu cña Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia ®· ®­îc x©y dùng tõ tr­íc ®ã vµo nh÷ng n¨m 50. Víi vÞ trÝ lµ c¬ quan Th«ng tin-T­ liÖu-Khoa häc ®Çu ngµnh c¶ n­íc vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ nªn sè l­îng tµi liÖu khoa häc kü thuËt ë ®©y chiÕm tíi 20%. Trong tèng sè 20% nµy, l­îng tµi liÖu vÒ th«ng tin kinh tÕ ë møc cßn h¹n chÕ. 2.3.2.1 S¸ch §©y lµ nguån lùc th«ng tin kh¸ lín cña Trung t©m. Bëi s¸ch lµ mét vËt mang tin truyÒn thèng l©u ®êi mµ c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn nµo khi míi ra ®êi còng th«ng thÓ thiÕu nã trong vèn t­ liÖu. Trong sè c¸c vËt mang tin hiÖn nay th× s¸ch ®­îc coi lµ vËt mang tin chñ yÕu, dÔ sö dông. Tõ xa x­a, s¸ch vai trß v« cïng to lín. §ã chÝnh lµ nguån, lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn b¸ kiÕn thøc nh©n lo¹i víi nhiÒu d÷ kiÖn, th«ng tin, h×nh minh ho¹ sinh ®éng. Víi h¬n 220.000 ®Çu s¸ch ë Trung t©m tµi liÖu vÒ kinh tÕ cã 1103, chiÕm 5%. So víi mét sè lÜnh vùc kh¸c nh­ y tÕ, thñy s¶n, qu¶n lý kü thuËt th× 5% kh«ng ph¶i lµ nhá. Ta cã thÓ thÊy ®iÒu nµy khi thèng kª mét sè lÜnh vùc ë môc lôc s¸ch cña Trung t©m. B¶ng 1: Thèng kª mét sè s¸ch chuyªn ngµnh ë Trung t©m LÜnh vùc N¨m To¸n C¬ häc Sinh häc N¨ng l­îng Kinh tÕ Tin häc VËt lý 2002 18 1 16 1 5 28 2 2003 24 11 37 7 15 3 27 Trong ®ã, 392 s¸ch TiÕng ViÖt, cßn l¹i lµ s¸ch La Tinh, s¸ch Nga V¨n. Hµng n¨m trung t©m còng ®Æt mua tõ n­íc ngoµi khèi l­îng kh«ng nhá s¸ch kinh tÕ ®Ó lµm giµu nguån tin nµy b»ng kinh phÝ do nhµ n­íc cÊp. Tuy nhiªn, s¸ch kinh tÕ ®­îc mua kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c n¨m nªn nã còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn nguån tin. B¶ng2: Sè s¸ch kinh tÕ bæ sung hµng n¨m N¨m Tæng sè S¸ch kinh tÕ 2000 2050 55 2001 2900 102 2002 3934 400 2003 2250 13 Dùa vµo b¶ng trªn ta thÊy cã nhiÒu biÕn ®éng. §ã chÝnh lµ sè l­îng s¸ch kinh tÕ ®­îc nhËp hµng n¨m kh«ng ®ång ®Òu. Nguyªn nh©n chñ yÕu ®ã chÝnh lµ do gi¸ tiÒn c¸c lo¹i s¸ch cÇn mua ngµy cµng t¨ng trong khi nguån kinh phÝ ®­îc cÊp vÉn gi÷ nguyªn. C¸c s¸ch kinh tÕ nµy ®­îc ph©n bè cho mét sè phßng ban ®Ó phôc vô viÖc t×m tin cña ®éc gi¶ ®Õn Trung t©m. Sè Ýt, Trung t©m l­u vµo kho dù tr÷. T¹i ®©y còng cã sù ph©n ho¸ cô thÓ tõng ng«n ng÷ trong mét lÜnh vùc riªng. B¶ng 3: S¸ch kinh tÕ ph©n theo ng«n ng÷ trong kho dù tr÷ Ng«n ng÷ TiÕng ViÖt TiÕng La Tinh TiÕng Nga Sè l­îng 33 20 1 C¸c lo¹i s¸ch kinh tÕ ®­îc viÕt b»ng nhiÒu ng«n ng÷ kh¸c nhau. Trong ®ã tµi liÖu viÕt b»ng tiÕng Anh cã tr÷ l­îng kh¸ phæ biÕn kho¶ng 37%. Nguån lùc bæ sung chñ yÕu th«ng qua c¸c cuéc trao ®æi, biÕu tÆng hoÆc qua c¸c ®¬n ®Æt hµng quèc tÕ, qua m¹ng. Trung b×nh mçi th¸ng cã kho¶ng 42 tµi liÖu vÒ kinh tÕ ®­îc mua. Trong ®ã sè l­îng s¸ch 30 cuèn, sè cßn l¹i lµ t¹p chÝ. Nh÷ng n¨m qua, kho ®äc s¸ch cña Trung t©m phôc vô rÊt cã hiÖu qu¶ tµi liÖu kinh tÕ cho c¸c c¸n bé nghiªn cøu, gi¶ng d¹y vµ c¶ sinh viªn nhÊt lµ sinh viªn Tr­êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n. C¸c s¸ch kinh tÕ ®­îc ph©n ho¸ cô thÓ: . S¸ch kinh tÕ- x· héi. . S¸ch vÒ kinh tÕ th­¬ng m¹i. . S¸ch vÒ kinh tÕ doanh nghiÖp. . S¸ch vÒ kinh tÕ vïng. . S¸ch vÒ th«ng tin kinh tÕ. . Mét sè lo¹i s¸ch kinh tÕ kh¸c. Ngoµi ra, ë Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia cßn cã sè l­îng Ýt c¸c s¸ch tra cøu kinh tÕ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng­êi dïng tin tiÕp cËn tµi liÖu ®¹t chÊt l­îng cao. 2.3.2.2 T¹p chÝ Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia rÊt chó träng ®Õn viÖc bæ sung t¹p chÝ. V× vËy mµ khèi l­îng tµi liÖu t¨ng lªn tr«ng thÊy. Lo¹i h×nh tµi liÖu nµy ®· ®¸p øng ®¸ng kÓ nhu cÇu tin cho ng­êi dïng tin. Sè l­îng t¹p chÝ vÒ kinh tÕ ë ®©y cã 2153 ®¬n vÞ víi h¬n 40 tªn ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn, b»ng 2% trong tæng sè 6300 tªn t¹p chÝ. Trong ®ã, 37 tªn t¹p chÝ ®­îc ®«ng ®¶o b¹n ®äc sö dông vµ t×m ®äc: Kinh tÕ Sµi Gßn, T¹p chÝ th­¬ng m¹i gi¸ c¶, Th­¬ng nghiÖp thÞ tr­êng ViÖt Nam, Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn ViÖt nam, Business, Investment review, The ASEAN Economic... B¶ng 4: Sè l­îng t¹p chÝ kinh tÕ ë Trung t©m TTTLKH&CNQG N¨m Tæng sè ®¬n vÞ t¹p chÝ Sè ®¬n vÞ t¹p chÝ kinh tÕ 1999 8500 1620 2000 6900 1780 2001 8500 1870 2002 10200 2153 C¸c t¹p chÝ ë ®©y chñ yÕu ®­îc viÕt vµ xuÊt b¶n trong n­íc. Ngoµi ra cßn cã t¹p chÝ viÕt b»ng tiÕng Anh, tiÕng Ph¸p, tiÕng Nga; sè l­îng chiÕm gÇn 50%. Chóng ta cã thÓ thÊy ®iÒu nµy khi kh¶o s¸t riªng kho dù tr÷ cña Trung t©m. B¶ng 5: S¸ch kinh tÕ ph©n theo ng«n ng÷ t¹i kho dù tr÷ Ng«n ng÷ TiÕng ViÖt TiÕng La Tinh TiÕng Nga Sè l­îng 29 38 4 Së dÜ cã ®iÒu nµy lµ v× ng­êi dïng tin ®Õn ®äc t¹p chÝ ë Trung t©m cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cßn h¹n chÕ. Th«ng tin kinh tÕ l¹i lµ nh÷ng th«ng tin cÇn ph¶i cËp nhËt hµng ngµy ®Ó n¾m b¾t xu thÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi. ThÕ nªn muèn phôc vô nhanh chãng nh÷ng th«ng tin ®ã cho b¹n ®äc, Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia ®· kh«ng ngõng cung cÊp c¸c t¹p chÝ vÒ kinh tÕ b»ng TiÕng ViÖt. Bªn c¹nh ®ã, vèn t¹p chÝ ë kho më t¹i ®©y còng ngµy cµng ®­îc gia t¨ng theo cÊp sè céng. Mçi n¨m, cã h¬n 500 t¹p chÝ ®­îc mua hoÆc trao ®æi tõ Anh vµ Mü. Bëi xu thÕ héi nhËp, toµn cÇu ho¸ ®· lµm cho quan hÖ gi÷a ViÖt Nam vµ Mü, ViÖt nam víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi trë nªn th©n thiÖn h¬n, nhÊt lµ trong lÜnh vùc chÝnh trÞ-kinh tÕ. Tõ ®ã, mèi quan hÖ trao ®æi tµi liÖu cña ta víi Mü còng nh­ c¸c n­íc kh¸c ®­îc ®¶m b¶o chÊt l­îng, sè l­îng. MÆc dÇu vËy, viÖc trao ®æi ë ®©y cßn cã h¹n chÕ: mét sè t¹p chÝ kinh tÕ ®­îc ®Æt mua theo ®Þnh kú ch­a cËp nhËt hoÆc ®Õn chËm do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. T¹p chÝ vÒ lÜnh vùc kinh tÕ chñ yÕu chøa ®ùng nh÷ng th«ng tin: + Gi¸ c¶ thÞ tr­êng. + Th­¬ng m¹i dÞch vô. +Qu¶n lý kinh tÕ. + Kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. + Kinh tÕ ViÖt Nam. 2.3.2.3 C¬ së d÷ liÖu HiÖn nay, sù ra ®êi vµ khai th¸c m¹ng Internet ®· lµm cho nhu cÇu tin cña con ng­êi t¨ng lªn rÊt nhanh. V× thÕ, nguån tin kinh tÕ kh«ng chØ ®­îc l­u trªn c¸c vËt mang tin truyÒn thèng nh­: s¸ch, t¹p chÝ mµ cßn ®­îc x©y dùng thµnh nh÷ng c¬ së d÷ liÖu råi ®­a lªn m¹ng, gióp cho ng­êi dïng tin cã thÓ truy cËp vµ t×m th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, dÔ dµng. Nguån c¬ së d÷ liÖu ë Trung t©m rÊt phong phó, ®ñ c¸c lÜnh vùc bao qu¸t. Nhê cã sù ®Çu t­ lín nªn hµng n¨m c¬ quan ®Òu mua mét sè c¬ së d÷ liÖu tõ n­íc ngoµi: Chemical abtrast, Dialog Odisc Pascal... Bªn c¹nh ®ã còng cã nh÷ng c¬ së d÷ liÖu do chÝnh Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia x©y dùng: KÕt qu¶ nghiªn cøu, DETAI, STD,BOOK... TÊt c¶ nguån c¬ së d÷ liÖu quý gi¸ nµy lu«n ®­îc cËp nhËt ®Ó cung cÊp mét c¸ch ®Çy ®ñ th«ng tin ®Õn tõng ®éc gi¶. Trong ®ã còng cã nh÷ng c¬ së d÷ liÖu kh«ng chØ hµm chøa l­îng th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ mµ cßn gióp ng­êi dïng tin khai th¸c, t×m hiÓu nguån th«ng tin kinh tÕ. Gåm cã: C¬ së d÷ liÖu s¸ch: Víi 1946 biÓu ghi C¬ së d÷ liÖu t¹o chÝ: 28 biÓu ghi C¬ së d÷ liÖu tiÕng n­íc ngoµi: 19 biÓu ghi C¬ së d÷ liÖu Proquest l­u h¬n 700 tªn t¹p chÝ hµng ®Çu thÕ giíi, víi tèc ®é cËp nhËt 1500 bµi t¹p chÝ kinh tÕ/ ngµy cña trªn 100 n­íc. Nguån th«ng tin kinh tÕ ë c¬ së d÷ liÖu nµy rÊt phong phó vµ cã ®é chÝnh x¸c cao: AACE International Transaction, ASEAN Economic Bulletin, ASHRAE Journal... PROQUEST lµ c¬ së d÷ liÖu vÒ kinh tÕ Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc C«ng nghÖ Quèc gia liªn kÕt víi n­íc ngoµi ®Ó truy cËp. C¬ së d÷ liÖu EBSCO: cung cÊp c¸c c¬ së d÷ liÖu th­ môc, toµn v¨n ®­îc x©y dùng mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt trªn toµn thÕ giíi. EBSCO dÉn ®Çu thÕ giíi trong viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ næi bËt, th«ng tin trong c¸c lÜnh vùc vÒ sinh häc, ho¸ häc, y häc, kinh tÕ,…. trªn thÕ giíi. HiÖn nay, c¬ së d÷ liÖu nµy cã h¬n 282.000 tiªu ®Ò kh¸c nhau víi kho¶ng 1800 ®Çu tªn t¹p chÝ bao gåm c¸c b¶n in vµ ®iÖn tö ®­îc kÕt nèi trªn 60 nhµ xuÊt b¶n. Th«ng tin kinh tÕ tõ EBSCO ®­îc cung cÊp nhanh, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt. H¬n 3650 b¶n tin th­¬ng m¹i, trong ®ã 300 b¶n tin kinh tÕ ®­îc truy cËp tõ n¨m 1922. Nguån th«ng tin håi cè nµy rÊt cã gi¸ trÞ. §Ó tõ ®ã c¸c nhµ qu¶n lý, l·nh ®¹o kinh tÕ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ph¸t riÓn kinh tÕ thÕ giíi còng nh­ ®óc rót kinh nghiÖm cho ®Êt n­íc m×nh. C¬ së d÷ liÖu trùc tuyÕn SCIENCEDIRECT: lµ c¬ së d÷ liÖu t¹p chÝ khoa häc cña nhµ xuÊt b¶n Elsevier ®­îc tung ra thÞ tr­êng vµo n¨m 1999 vµ ngµy nay ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c¬ së d÷ liÖu trùc tuyÕn toµn v¨n lín nhÊt thÕ giíi cung cÊp c¸c tµi liÖu khoa häc, kü thuËt vµ y häc. ScienceDirect lµ nguån th«ng tin thiÕt yÕu cña hµng triÖu nhµ khoa häc trªn thÕ giíi. ScienceDirect bao qu¸t toµn v¨n trªn 1800 t¹p chÝ hµng ®Çu thÕ giíi, trªn 4 triÖu bµi vµ trªn 59 triÖu b¶n tãm t¾t thuéc mäi lÜnh vùc khoa häc. Trong ®ã, Trong ®ã kinh doanh, khoa häc kinh tÕ... còng ®­îc c¬ së d÷ liÖu nµy bao qu¸t chiÕm kho¶ng 20% trong tæng sè c¸c t¹p chÝ hµng ®Çu thÕ giíi. C¬ së d÷ liÖu ABI/INFORM lµ c¬ së d÷ liÖu ®iÖn tö toµn v¨n thuéc lÜnh vùc qu¶n trÞ kinh doanh cho phÐp truy cËp trùc tiÕp th«ng tin toµn v¨n cña trªn 700 tªn t¹p chÝ hµng ®Çu thÕ giíi, 55708 tªn tµi liÖu vÒ kinh tÕ, 75 bµi b¸o vµ 402 bµi vÒ th«ng tin kinh tÕ. C¬ së d÷ liÖu PASCAL: lµ c¬ së d÷ liÖu ®a ngµnh cña Ph¸p vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ, ®­îc cËp nhËt tõ n¨m 1987, do ViÖn Th«ng tin Khoa häc Kü thuËt thuéc Héi ®ång Nghiªn cøu Quèc gia Ph¸p s¶n xuÊt. C¬ së d÷ liÖu nµy bao qu¸t kho¶ng 450.000 biÓu ghi míi mçi n¨m víi 14 triÖu biÓu ghi, theo 5.000 chñ ®Ò tõng kú vµ ®­îc cËp nhËt hµng ngµy. Trong ®ã tµi liÖu kinh tÕ cã 55.638 biÓu ghi 2.3.2.4 Tµi liÖu x¸m Bªn c¹nh c¸c tµi liÖu c«ng bè, Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia cßn l­u tr÷ mét sè l­îng kh¸ lín tµi liÖu kh«ng c«ng bè hay cßn gäi lµ “ tµi liÖu x¸m”. Lo¹i tµi liÖu nµy cã ý nghÜa quan träng: néi dung th«ng tin v« cïng quý gi¸ vµ kh«ng thÓ cã ®­îc qua c¸c tµi liÖu c«ng bè. Nã lµ trî gióp ®¾c lùc cho c¸c nhµ qu¶n lý, nghiªn cøu khoa häc tiÕt kiÖm thêi gian, kinh phÝ. Nguån tµi liÖu nµy kh¸ ®a d¹ng vµ phong phó, ph¶n ¸nh nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ, bao gåm: + C¸c tµi liÖu héi nghÞ, héi th¶o, chuyªn ®Ò khoa häc. + C¸c b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi, nghiÖm thu ®Ò tµi khoa häc. + C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc cña c¸c ch­¬ng tr×nh, ®Ò tµi, ®Ò ¸n,dù ¸n. + C¸c luËn v¨n tiÕn sÜ, th¹c sÜ. Dï ®­îc ghi l¹i d­íi h×nh thøc nµy hay h×nh thøc kh¸c th× c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Òu lµ s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ cho ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ. S¶n phÈm cña khoa häc lµ mét trong nh÷ng nguån th«ng tin quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi nghiªn cøu khoa häc triÓn khai c«ng nghÖ mµ cßn ®èi víi c«ng t¸c ®µo t¹o, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh lín, quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng, l·nh thæ vµ ph¹m vi lín h¬n n÷a. C¸c kÕt qu¶ nµy ®­îc c«ng bè d­íi nhiÒu d¹ng tµi liÖu kh¸c nhau nh­: C¸c b¸i b¸o, t¹p chÝ, tuyÓn tËp, kû yÕu…. Nh­ng kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu ®­îc c«ng bè réng r·i. Cho ®Õn b©y giê tæng sè tµi liÖu x¸m trong kho kÕt qu¶ nghiªn cøu cã h¬n 11.500 tµi liÖu, nguån tµi liÖu kinh tÕ chiÕm 20%. Nguån tµi liÖu x¸m nµy còng ®­îc Trung t©m tæ chøc phôc vô réng r·i b¹n ®äc trong c¶ n­íc víi ph­¬ng ch©m phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc cho mäi ng­êi nhÊt lµ tÇng líp tri thøc, khoa häc. Hµng n¨m cã trªn d­íi 200 ®Ò tµi ®­îc ®¨ng ký vµ b¶o qu¶n ë Trung t©m. Tuy nhiªn sè l­îng b¹n ®äc ch­a nhiÒu nªn vÊn ®Ò khai th¸c vµ cËp nhËt nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cßn rÊt h¹n chÕ, mµ chñ yÕu lµ c¸n bé ë ViÖn kinh tÕ( ­íc tÝnh 10-15%/n¨m). B¶ng 6: Sè l­îng b¹n ®äc tµi liÖu kinh tÕ t¹i kho nghiªn cøu kÕt qu¶ khoa häc t¹i Trung t©m TTTLKH&CNQG. N¨m Tæng sè b¹n ®äc B¹n ®äc tµi liÖu kinh tÕ 1994 70 8 1995 271 10 1996 145 3 1997 181 6 1998 250 6 1999 190 5 2000 157 11 2001 124 8 2002 183 5 2003 189 17 Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng trªn. Nh­ng nguyªn nh©n chñ yÕu vÉn lµ do b¹n ®äc ch­a biÕt nhiÒu vÒ sù cã mÆt vµ ph­¬ng thøc phôc vô cña kho tµi liÖu x¸m nµy. Nªn vÊn ®Ò khai th¸c kho tµi liÖu x¸m ch­a ë møc tèi ­u. Nguån vèn tµi liÖu vÒ kinh tÕ nãi riªng, vÒ khoa häc c«ng nghÖ nãi chung lµ do c¸c nhµ nghiªn cøu khoa häc trong n­íc cung cÊp. Sè l­îng tuy kh«ng nhiÒu nh­ng ®©y chÝnh lµ nguån tµi liÖu cã gi¸ trÞ cÇn x©y dùng chÝnh s¸ch b¶o vÖ tèt nhÊt. 2.3.2.5 Tæng luËn, tæng quan §©y lµ lo¹i tµi liÖu cÇn cã sù ®Çu t­, tæng hîp vµ ph©n tÝch kü l­ìng nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi. §iÒu nµy nã ®ßi hái ng­êi biªn so¹n ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng còng nh­ chuyªn m«n giái. Tæng quan, tæng luËn ®­îc viÕt tõ n¨m 1987. Nguån th«ng tin chñ yÕu lÊy ra ®Ó biªn so¹n tæng luËn, tæng quan hÇu nh­ lÊy tõ n­íc ngoµi th«ng qua m¹ng Internet hoÆc cã thÓ tham kh¶o tµi liÖu ë th­ viÖn cña Trung t©m. §èi t­îng phôc vô chñ yÕu cña d¹ng tµi liÖu nµy chÝnh lµ nh÷ng nhµ c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ë cÊp vi m«, vÜ m« mµ hä trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh hoÆc lµ nh÷ng ng­êi nghiªn cøu, chuyªn gia khoa häc c«ng nghÖ. Cho nªn, tæng luËn, tæng quan bao qu¸t toµn bé t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc vµ thÕ giíi. Tõ ®ã dù b¸o vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc c«ng nghÖ cña c¸c n­íc, khèi n­íc, khu vùc. Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia cßn x©y dùng b¶n tin tæng luËn víi trªn 20 tªn tµi liÖu tõ c¸c n­íc. ë ®©y, nguån th«ng tin kinh tÕ rÊt ®­îc chó träng nhÊt lµ tæng luËn khoa häc kü thuËt kinh tÕ ®Ó phôc vô cho c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý trung ­¬ng trong viÖc so¹n th¶o c¸c kÕ ho¹ch, x©y dùng ®­êng lèi chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña quèc gia. Tæng luËn vÒ kinh tÕ chiÕm gÇn 50%, ®­îc cËp nhËt 3-6 th¸ng/lÇn. nguån tin cã thÓ lÊy tõ th­ viÖn, n­íc ngoµi hoÆc trªn m¹ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh míi cho c¸c tµi liÖu kinh tÕ. 2.3.2.6. Tµi liÖu ®iÖn tö ThËt lµ thiÕu sãt nÕu ta kh«ng kÓ ®Õn lo¹i h×nh nµy. Ên phÈm ®iÖn tö bao gåm: b¶n tin ®iÖn tö, t¹p chÝ tãm t¾t…. Nã ®· gãp phÇn lµm phong phó cho nguån tin cña Trung t©m – c¬ quan lu«n ®øng ë vÞ trÝ tiªn phong trong c¶ n­íc vÒ ho¹t ®éng th«ng tin-th­ viÖn khoa häc vµ c«ng nghÖ. Trong sè c¸c b¶n tin ®iÖn tö ®ã, b¶n tin kinh tÕ còng ®­îc chó träng x©y dùng. Chóng ta cã thÓ truy cËp ®­îc th«ng qua m¹ng Vista-m¹ng do chÝnh c¬ quan t¹o lËp ®Ó kÕt nèi víi ng­êi dïng tin ë bªn ngoµi. B¶n tin nµy ph¶n ¸nh mäi mÆt vÒ kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc víi tÇn suÊt xuÊt hiÖn 1tuÇn/1sè. Nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 nµy, b¶n tin ®iÖn tö ®­îc ®¸nh gi¸ cao c¶ vÒ n«i dung vµ ph­¬ng thøc phôc vô. Nã lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c nhµ khoa häc, ph©n tÝch kinh tÕ nghiªn cøu. B¶ng 7: B¶ng so s¸nh b¶n tin kinh tÕ so víi c¸c b¶n tin ®iÖn tö kh¸c Tªn b¶n tin N¨m KH kü thuËt-kinh tÕ Infortera M«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng Tri thøc vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ®æi míi B¸o khoa häc vµ kü thuËt 1999 14 14 14 14 14 14 2001 52 4 24 36 52 48 2002 51 2 24 51 52 51 2003 51 4 24 52 53 50 2004 15 1 7 17 16 14 Tãm l¹i, b»ng nhiÒu h×nh thøc tån t¹i kh¸c nhau cña tµi liÖu, th«ng tin kinh tÕ ®­îc Trung t©m TTTTLKH & CNQG chó träng ph¸t triÓn cã chÊt l­îng ®Ó ®¸p øng tèt cho nhu cÇu tin cña ng­êi dïng tin . 2.4 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ phôc vô nguån tin kinh tÕ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia MÊy n¨m trë l¹i ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÒu khëi s¾c. Møc ®é t¨ng tr­ëng kh«ng nh÷ng æn ®Þnh mµ cßn cao so víi khu vùc trong khi mét sè n­íc kh¸c ®ang trong t×nh tr¹ng khñng ho¶ng. §ã kh«ng chØ hoµn toµn dùa vµo ®Þnh h­íng chiÕn l­îc cña §¶ng vµ nhµ n­íc ta mµ cßn cã sù tham gia ®¾c lùc cña nguån tin kinh tÕ. Nhê c¸c th«ng tin kinh tÕ mµ ta míi cã thÓ vËn hµnh nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®Õn nh­ vËy. NÕu nh­ ph¸t triÓn th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ ®iÒu cèt lâi th× ph¸t triÓn nguån tin kinh tÕ lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu. Qua nghiªn cøu nguån tin kinh tÕ t¹i Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia, chóng ta cã thÓ thÊy tæng qu¸t nh÷ng thÕ m¹nh Nguån tin kinh tÕ ®uîc tæ chóc theo mét c¬ cÊu t­¬ng ®èi æn ®Þnh. C¸c tµi liÖu nµy phôc vô cho nh÷ng nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lÝ, c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¶ cho nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt trong tÊt c¶ lÜnh vùc kinh tÕ. Nguån tin kinh tÕ ®a d¹ng, phong phó cã sù chuyªn biÖt ph©n tõng lÜnh vùc gióp ng­êi dïng tin tiÕp cËn s©u ®Õn c¸c vÊn ®Ò cô thÓ cña kinh tÕ-x· héi. B¶ng 8: B¶ng so s¸nh mét sè lo¹i h×nh tµi liÖu kinh tÕ ë Trung t©m TTTLKH & CNQG. Lo¹i h×nh S¸ch T¹p chÝ C¬ së d÷ liÖu Tµi liÖu x¸m Sè l­îng 1985 2153 59668 2300 Nh­ vËy ng­êi dïng tin kh«ng chØ cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin vÒ kinh tÕ mµ m×nh quan t©m trªn s¸ch, t¹p chÝ mµ hä cã thÓ truy cËp ngay vµo c¸c c¬ së d÷ liÖu chØ b»ng mét vµi thao t¸c ®¬n gi¶n. Ngoµi ra c¸c tµi liÖu ë ®©y còng ®­îc ph©n theo tõng chuyªn ngµnh s©u. ChÝnh nhê sù phong phó c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc cña nguån tin kinh tÕ mµ sè l­îng b¹n ®äc ®Õn Trung t©m ngµy cµng nhiÒu. T¹i ®©y, ng­êi dïng tin sÏ tiÕp cËn ®Õn tïng nhãm chuyªn ngµnh trong lÜnh vùc kinh tÕ m×nh quan t©m. §iÒu nµy cµng kh¼ng ®Þnh sù ph¸t triÓn còng nh­ chç ®øng cña Trung t©m TTTLKH & CNQG trong lßng ng­êi dïng tin hiÖn nay. Nguån lùc th«ng tin kinh tÕ ®­îc cËp nhËt vµ bæ sung th­êng xuyªn ®¶m b¶o tÝnh míi cho th«ng tin. Hµng n¨m sè l­îng c¸c s¸ch, b¸o, t¹p chÝ ®­îc ®Æt mua tõ n­íc ngoµi cã chiÒu h­íng gia t¨ng trong tÊt c¶ lÜnh vùc. NhÊt lµ nguån c¬ së d÷ liÖu.Trung t©m lu«n cã chÝnh s¸ch më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c¬ së d÷ liÖu nµy.Bëi v× trong xu thÕ tin häc hãa toµn cÇu nh­ hiÖn nay, viÖc n©ng cÊp c¸c c¬ së d÷ liÖu còng nh­ cËp nhËt th«ng tin hµng ngµy sÏ lµ nh©n tè hµng ®Çu ®Ó phôc vô ng­êi dïng tin ®­îc tèt h¬n vµ lµm giµu nguån tin kinh tÕ ë Trung t©m. Nguån tin kinh tÕ ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c ®· gióp t¨ng hiÖu lùc qu¶n lý cña Trung t©m, gióp cho c¸c cÊp qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh ph¶n øng kÞp thêi víi nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, gãp phÇn t¨ng ®¸ng kÓ hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng cho tõng cÊp qu¶n lý øng phã ®­îc tr­íc nh÷ng t¸c ®éng tõ bªn ngoµi nÒn kinh tÕ gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c¸c bé phËn còng nh­ toµn bé nÒn kinh tÕ n­íc ta nh÷ng n¨m qua. ViÖc ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng th«ng tin kinh tÕ còng nh­ qu¸ tr×nh tin häc hãa c«ng t¸c th«ng tin-th­ viÖn ®· lµm gi¶m qu¸ tr×nh phôc vô cña c¸n bé th«ng tin-th­ viÖn, gióp cho viÖc t×m tin cña b¹n ®äc diÔn ra nhanh h¬n. ¸p dông phÇn mÒm CDS/ISIS cña UNESCO ®Ó x©y dông, qu¶n trÞ vµ khai th¸c c¸c c¬ së d÷ liÖu t­ liÖu cña m×nh vµ m¹ng VISTA cña Trung t©m ®· gãp phÇn thóc ®Èy viÖc chia sÎ nguån lùc th«ng tin nãi chung, nguån lùc th«ng tin kinh tÕ nãi riªng. Hîp t¸c cïng víi c¸c c¬ quan th«ng tin trong vµ ngoµi n­íc ®· lµm cho sè l­îng nguån tin kinh tÕ ë Trung t©m TTTLKH&CNQG t¨ng c¶ sè l­îng vµ chÊt l­îng. §iÒu nµy sÔ gióp cho ng­êi dïng tin kh«ng chØ cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ kinh tÕ ®Êt n­íc mµ cßn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi gãp phÇn phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi trong n­íc. Ho¹t ®éng th«ng tin cña Trung t©m nãi chung, th«ng tin kinh tÕ nãi riªng trong thêi gian qua vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp so víi yªu th«ng tin to lín cña nÒn kinh tÕ hµng hãa, cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi, cña sù ph¸t triÓn vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ thÕ giíi. Nguån kinh phÝ ®Ó cã sù bæ sung, ph¸t triÓn nguån tin kinh tÕ cßn h¹n chÕ do ch­a cã sù quan t©m nhiÒu cña nhµ n­íc. V× vËy, nguån lùc th«ng tin nãi chung vµ nguån lùc kinh tÕ nãi riªng ë Trung t©m TTTLKH&CNQG tuy cã t¨ng song kh«ng ®¸ng kÓ. NhÊt lµ viÖc mua mét sè c¬ së d÷ liÖu tõ n­íc ngoµi vÉn cßn h¹n chÕ nªn t¹o ra sù thiÕu hÖ thèng trong c¶ kho t­ liÖu. Sè l­îng ®Çu tªn s¸ch, t¹p chÝ ngµy cµng gi¶m. Ch­a cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a Trung t©m TTTLKH &CNQG víi c¸c c¬ quan th«ng tin kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®· lµm cho qu¸ tr×nh tiÕp nhËn-xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ ch­a ®¹t hiÖu qu¶ lín g©y tèn kÐm, l·ng phÝ vµ trïng lÆp nªn viÖc ®¸p óng nhu cÇu th«ng tin phôc vô cho ph¸t triÓn vµ qu¶n lý kinh tÕ ë c¸c ®Þa ph­¬ng cßn ë møc h¹n chÕ lµm gi¶m kh¶ n¨ng ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n­íc ta. C¸n bé chuyªn ngµnh kinh tÕ cßn thiÕu trong Trung t©m TTTLKH&CNQG so víi yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa-hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc hiÖn nay. C¸c c¸n bé th«ng tin ë ®©y ch­a ph¸t huy hÕt n¨ng lùc, sè l­îng c¸n bé cã tr×nh ®é am hiÓu s©u s¾c, cã kü n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp th«ng tin kinh tÕ cßn h¹n chÕ. Chuyªn gia th«ng tin Ýt nªn viÖc sö dông trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i: m¸y vi tÝnh, m¸y ®äc vi phim... ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶. Tõ ®ã, lµm cho c«ng t¸c triÓn khai c¸c m¹ng diÖn réng, m¹ng VISTA, sö dông phÇn mÒm qu¶n trÞ bÞ ¶nh h­ëng g©y khã kh¨n cho ng­êi dïng tin khi truy cËp vµo nguån tin nãi chung. Do ®ã, vÊn ®Ò b¶o vÖ nguån tin ë ng­ìng an toµn th«ng tin quèc gia còng lµ mèi quan t©m hµng ®Çu trong viÖc ph¸t triÓn lÉn khai th¸c vµ sö dông th«ng tin ë thêi ®¹i ngµy nay. Víi nh÷ng h¹n chÕ trªn, nguån tin kinh tÕ t¹i Trung t©m TTTLKH&CNQG ch­a ®¸p øng ®­îc hÕt nhu cÇu th«ng tin cña ng­êi dïng tin, ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ®æi míi vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn phï hîp nguån tin nµy ë nh÷ng n¨m tiÕp theo ®Ó chóng ngµy cµng phôc vô tèt h¬n cho b¹n ®äc c¶ n­íc. Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nguån tin kinh tÕ cña Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia ViÖc ph©n bè nguån tin kinh tÕ cã hiÖu qu¶ lµ yªu cÇu c¬ b¶n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho th«ng tin ®­îc l­u th«ng tù do, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó khai th¸c c¸c nguån th«ng tin cßn tiÒm Èn. Ngoµi ra, sù ph¸t triÓn Êy ph¶i cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån tin t¹o c¬ së vËt chÊt cho khai th¸c nguån th«ng tin tiÒm n¨ng. V× vËy, nguån lùc th«ng tin kinh tÕ t¹i Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc hoµn thiÖn nguån th«ng tin quèc gia. Vµ ®©y còng lµ nguån tin chñ ®¹o t¹o nªn hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ hoµn chØnh, cã vai trß to lín nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ khoa häc kü thuËt. NhËn thøc chung trong x· héi vÒ tÇm quan träng cña th«ng tin kinh tÕ ®· trë nªn s©u s¾c vµ ®Çy ®ñ h¬n. Kh«ng mét c¸ nh©n nµo trong qu¸ tr×nh n©ng cao ®êi sèng cho m×nh l¹i kh«ng cÇn ®Õn l­îng th«ng tin vÒ kinh tÕ nhÊt ®Þnh. Nguån th«ng tin nµy lµ nguån vËt v« h×nh mµ thiÕu nã nÒn kinh tÕ x· héi bÞ ïn t¾c vµ gi¸n ®o¹n. Do ®ã, viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn nguån lùc th«ng tin kinh tÕ lµ ®iÒu quan t©m lín kh«ng chØ dõng laÞ ë cÊp toµn cÇu, toµn quèc mµ ngay c¶ t¹i Trung t©m T«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia vÊn ®Ò nµy còng ®­îc coi träng. Bëi nã gãp phÇn thóc ®Èy nguån lùc th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn; lµm cho qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ nhanh h¬n. X©y dùng n©ng cao sè l­îng, chÊt l­îng vµ hoµn thiÖn nguån lùc th«ng tin kinh tÕ t¹i Trung t©m- c¬ quan ®Çu ngµnh cña c¶ n­íc lµ yªu cÇu rÊt cÊp b¸ch cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc h«m nay. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, theo t«i cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y: 3.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c bæ sung th«ng tin kinh tÕ C«ng t¸c bæ sung kh«ng chØ dõng l¹i ë møc ®é quan t©m ®Õn tõng lo¹i h×nh tµi liÖu mµ cßn cã c¶ néi dung bªn trong ®ã. Cã tµi liÖu mµ néi dung cña nã chøa l­îng th«ng tin kinh tÕ mang tÝnh cÊp b¸ch vµ cã tµi liÖu b¹n ®äc sö dông th­êng xuyªn ®ã sÏ lµ nh÷ng tµi liÖu mµ chóng ta cÇn cã chÝnh s¸ch bæ sung hîp lý. §Ó tõ ®ã, chóng ta cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn më réng nguån th«ng tin kinh tÕ phï hîp víi nhu cÇu tin cña ng­êi dïng tin vµ sù ph¸t triÓn cña x· héi. §Æc biÖt tr÷ l­îng lo¹i h×nh th«ng tin kinh tÕ lín, ®a d¹ng nÕu chóng ta kh«ng cã chÝnh s¸ch bæ sung, ph©n bæ hîp lý rÊt dÔ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¸t triÓn kh«ng ®ång bé, ®ång nhÊt, thiÕu c©n ®èi gi÷a chóng trong hÖ thèng th«ng tin chung. Thêi ®¹i ngµy nay, ng­êi dïng tin kh«ng chØ cËp nhËt th«ng tin qua s¸ch b¸o mµ cßn qua c¸c c¬ së d÷ liÖu, qua m¹ng. Ph¸t triÓn th«ng tin th­ viÖn trong ®iÒu kiÖn mét n­íc ®ang ph¸t triÓn cßn nghÌo, gi¸ xuÊt b¶n phÈm trªn thÕ giíi ngµy mét t¨ng, kh«ng thÓ kh«ng tÝnh ®Õn viÖc phèi hîp bæ sung. QuyÕt ®Þnh 178/CP cña Héi ®ång ChÝnh phñ "VÒ c«ng t¸c th­ viÖn " ®· nhÊn m¹nh ®Õn viÖc ph¶i thùc hiÖn phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c th­ viÖn, trong ®ã cã viÖc phèi hîp bæ sung. Vµ chØ thÞ 95/CP cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ c¸c c«ng t¸c th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ còng nhÊn m¹nh viÖc ph¶i tæ chøc bæ sung sao cho "phï hîp víi ®Þnh h­íng phôc vô, tr¸nh trïng lÆp, l·ng phÝ.". Bëi vËy, bæ sung tµi liÖu cÇn ph¶i ®i ®«i víi viÖc ph©n bæ, ph¸t triÓn c©n ®èi gi÷a tõng lo¹i h×nh th«ng tin kinh tÕ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng trïng lÆp, thiÕu th«ng tin hoÆc th«ng tin ch­a chÝnh x¸c vµ lµm t¨ng sè l­îng tµi liÖu míi. ViÖc bæ sung tµi liÖu kinh tÕ ®uîc thùc hiÖn theo nhiÒu nguån vµ kh«ng chØ dùa vµo mét nguån, mçi nguån bæ sung ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña nã. V× vËy vÊn ®Ò bæ sung theo diÖn liªn kÕt m¹ng, chia sÎ nguån lùc, trao ®æi th«ng tin, sao nh©n b¶n ph¶i ®­îc xem xÐt, tiÕn hµnh víi nh÷ng v¨n b¶n, quy chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ hµng n¨m. Tuy nhiªn, ®©y lµ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn nhiÒu th­ viÖn, mçi th­ viÖn, c¬ quan th«ng tin cßn cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô riªng cña m×nh nªn khã cã thÓ ®i ®Õn mét quy ®Þnh chung. V× vËy, c¸ch tiÕp cËn thÝch hîp nhÊt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay lµ phèi hîp, hîp t¸c trªn mét quan niÖm vÒ vèn tµi liÖu ®­îc ph¶n ¸nh trong c¸c c¬ së d÷ liÖu cña tõng ®¬n vÞ, nh­ng cã thÓ truy cËp réng r·i th«ng qua m¸y tÝnh vµ ®­îc khai th¸c th«ng qua viÖc cho m­în tµi liÖu giòa c¸c th­ viÖn vµ c¬ quan th«ng tin, hoÆc th«ng qua h×nh thøc sao chôp. 3.2 Cô thÓ ho¸ h­íng ph¸t triÓn nguån lùc th«ng tin kinh tÕ Th«ng tin kinh tÕ chØ lµ mét d¹ng th«ng tin c¬ b¶n nh­ng ë tõng m«i tr­êng nã l¹i cã nh÷ng th«ng tin cô thÓ h¬n dùa theo nhu cÇu cña céng ®ång trong m«i tr­êng ®ã. Vµ nh­ vËy, ®Ó cã sù ph¸t triÓn ®Çy ®ñ h¬n n÷a vÒ th«ng tin kinh tÕ, Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia cÇn cã kÕ ho¹ch ®­a th«ng tin kinh tÕ tíi tõng vïng, tõng ®Þa ph­¬ng, tõng c¸ nh©n nh»m cung cÊp ®Çy ®ñ vµ tiÖn lîi nhÊt th«ng tin vµ dÞch vô th«ng tin phôc vô nhu c©ï kinh doanh còng nh­ nhu cÇu qu¶n lý kinh tÕ. §èi víi cÊp l·nh ®¹o, qu¶n lý kinh tÕ: CÇn chó träng th«ng tin mang tÝnh chÊt chuyªn m«n ho¸ cao, ®a d¹ng ho¸ th«ng tin: th«ng tin c«ng nghÖ, th«ng tin th­¬ng m¹i, th«ng tin v¨n hãa-x· héi, th«ng tin kinh tÕ phôc vô cho c¸c c¬ quan qu¶n lý kinh tÕ. §èi víi nhµ doanh nghiÖp: Th«ng tin ®i s©u vµo viÖc hç trî trùc tiÕp cho viÖc thay ®æi ph­¬ng thøc ho¹t ®éng kinh tÕ, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, thÞ tr­êng vµ dù b¸o ®Çu t­ ®Ó c¸c doanh nghiÖp nhËn diÖn ®­îc rñi ro vÒ chÝnh s¸ch vµ kinh doanh liªn quan tíi m×nh lµm ¶nh h­ëng tíi lîi Ých kinh doanh còng nh­ chiÕn l­îc c¹nh tranh. §èi víi ng­êi s¶n xuÊt: TruyÒn t¶i nh÷ng th«ng tin cã t¸c dông tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc vµ tiÕn bé khoa häc kü thuËt d­íi nh÷ng h×nh thøc phï hîp víi tr×nh ®é, tËp qu¸n ng­êi dïng tin. CÇn phèi hîp chÆt chÏ gi÷a th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ víi c¸c ngµnh kh¸c: n«ng nghiÖp, ng­ nghiÖp... ®Ó t¹o ra søc m¹nh, hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc th«ng tin kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, cßn chó träng ph¸t triÓn c¸c th«ng tin h­íng vµo viÖc hç trî trùc tiÕp cho viÖc thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trªn c¬ së khai th¸c tèi ­u tiÒm n¨ng cña ®Þa ph­¬ng ®Ó ng­êi s¶n xuÊt cã biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi tõ chç ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh. 3.3 T¨ng c­êng ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ kinh phÝ cña Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån lùc th«ng tin kinh tÕ. CÇn cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån lùc th«ng tin kinh tÕ dùa trªn ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ kinh phÝ cña Trung t©m trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®Ó cã ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn hîp lý phï hîp víi xu thÕ chung cña ®Êt n­íc, khu vùc vµ thÕ giíi; phï hîp víi kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña Trung t©m. Hµng n¨m víi nguån kinh phÝ ®Çu t­ cho sù ph¸t triÓn tµi liÖu kinh tÕ cña Trung t©m rÊt h¹n hÑp (kho¶ng 500triÖu) th× viÖc n©ng cao chÊt l­îng, sè l­îng nguån th«ng tin kinh tÕ lµ ®¸ng kÓ. Do ®ã, kÕ ho¹ch ph©n bæ kinh phÝ ®Ó ph¸t triÓn tµi liÖu vÉn lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu sao cho hiÖn t¹i vµ c¶ t­¬ng lai nguån lùc th«ng tin kinh tÕ ë Trung t©m kh«ng chØ ®ñ vÒ sè l­îng mµ cßn cao vÒ chÊt l­îng. T¨ng c­êng ®a d¹ng ho¸ c¸c th«ng tin kinh tÕ: th«ng tin c«ng nghÖ, th«ng tin th­¬ng m¹i, th«ng tin trong n­íc, th«ng tin quèc tÕ, th«ng tin kÕ ho¹ch, th«ng tin thèng kª, kÕ to¸n b¶o ®¶m th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng ®èi t­îng cÇn tin. 3.4 X©y dùng kÕ ho¹ch n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé th«ng tin: Th«ng tin ngµy cµng lµ mãn ¨n tri thøc hµng ngµy kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®èi víi ho¹t ®éng sèng cßn cña c¸c nhµ l·nh ®¹o, qu¶n lý, c¸c tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh, c¸c nhµ khoa häc-kü thuËt... Nh÷ng dÞch vô ph©n tÝch tæng hîp t¹o ra nhiÒu th«ng tin m¬i cã chÊt l­îng cao ®ßi hái mét ®éi ngò c¸n bé th«ng tin tr×nh ®é phï hîp, tinh th«ng nghÒ nghiÖp lÉn chuyªn m«n. Trong ®éi ngò c¸n bé th«ng tin th­ viÖn hiÖn nay, hiÖn t­îng ®a d¹ng hãa ngµnh nghÒ th«ng tin th­ viÖn ®ang diÔn ra. KÌm theo nã lµ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé th«ng tin cßn h¹n chÕ. MÆt kh¸c, còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c, c¸n bé th«ng tin th­ viÖn ë bÊt kú vÞ trÝ nµo còng tr­ëng thµnh dÇn trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c thùc tÕ, lµm chñ tõng kh©u kü thuËt hay xö lý. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, khi mµ c¸c kh©u kü thuËt phÇn lín ®· ®­îc tù ®éng hãa, sè hãa th× næi bËt lªn lµ nh÷ng nhu cÇu vÒ chuyªn gia cã tr×nh ®é cao vÒ tæ chøc qu¶n trÞ th«ng tin, vÒ phÇn mÒm m¸y tÝnh vµ ®Æc biÖt lµ vÒ xö lý, ph©n tÝch tæng hîp th«ng tin, t¹o nªn s¶n phÈm míi. C¸c chuyªn gia nµy ®ãng mét vai trß chñ chèt trong c¸c Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng nhÊt lµ ë nh÷ng tæ chøc s¶n xuÊt, kinh doanh. Hä cÇn trë thµnh cè vÊn ®¾c lùc cho l·nh ®¹o. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ ®Ó cã thªm nh÷ng nguån lùc th«ng tin kinh tÕ ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®Ó c¸n bé th«ng tin t¹i Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia cã thªm kinh nghiÖm häc hái nh»m n©ng cao tr×nh ®é xö lý th«ng tin kinh tÕ ®¸p øng nhu cÇu tin ngµy cµng cao cña ng­êi dïng tin. 3.5 T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn míi, chóng ta cÇn ph¶i ph¸t triÓn nguån tin kinh tÕ nh­ mét thÓ thèng nhÊt. Kh«ng chØ th«ng tin kinh tÕ mµ c¶ th«ng tin khoa häc-kü thuËt, chÝnh trÞ-x· héi, sinh th¸i. §ã lµ c¸c lo¹i th«ng tin cÇn cho c«ng t¸c qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ quèc d©n. VËy ®Ó gi¶i quyÕt nhiÖm vô nµy, h­íng chÝnh cÇn xóc tiÕn hîp t¸c trong vµ ngoµi n­íc gi÷a c¸c c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn. ë ®©y, kh«ng ph¶i lµ sù liªn kÕt vÒ tæ chøc hay bÊt kú mÆt nµo. thùc chÊt cña hîp t¸c lµ mét tËp hîp h÷u h¹n c¸c th«ng tin ban ®Çu lÊy ra nhiÒu nhÊt th«ng tin h÷u Ých ®Ó gi¶i quyÕt ®ång bé c¸c nhiÖm vô qu¶n lý vµ n©ng cao viÖc sö dông ®ång bé d÷ liÖu cña c¶ hÖ thèng th«ng tin. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ sÏ gióp cho nguån tin kinh tÕ ph¶n ¸nh kÞp thêi nh÷ng biÕn ®éng trong nÒn kinh tÕ-x· héi, t¹o m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó phôc vô ng­êi dïng tin, ®ång thêi lµm giµu vµ t¨ng tÝnh ®Çy®ñ, chÝnh x¸c cho nguån tin tõ bªn trong c¬ quan. Song môc ®Ých lín nhÊt trong viÖc t¨ng c­êng mèi quan hÖ hîp t¸c nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn chia sÎ nguån lùc kinh tÕ cho nhau, tr¸nh l·ng phÝ, gióp ng­êi c¸n bé cã thªm kinh nghiÖm häc hái nh»m n©ng cao tr×nh ®é xö lý th«ng tin ®¸p øng nhu cÇu tin ngµy cµng cao cña ng­êi dïng tin. Tuy nhiªn, viÖc øng dông ngµy cµng m¹nh mÏ c«ng nghÖ th«ng tin vµo ho¹t ®éng th«ng tin, còng nh­ viÖc øng dông c¸c hÖ thãng th«ng tin liªn l¹c më, kÕt nèi c¸c hÖ thèng th«ng tin quèc gia víi c¸c hÖ thèng th«ng tin quèc tÕ trong vÊn ®Ò hîp t¸c quèc tÕ lµm t¨ng nguy c¬ ®èi víi an ninh th«ng tin ®èi víi mçi quèc gia. Trong sè c¸c ®e däa ®èi víi an ninh th«ng tin trong thêi ®¹i hiÖn nay, th× ®e däa ®èi víi an ninh th«ng tin kinh tÕ lµ lín nhÊt. Bëi nã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng th«ng tin cña tõng c¬ quan vµ c¶ sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña mét quèc gia lµm cho lîi Ých c¸ nh©n kh«ng ®­îc ®¶m b¶o. Do ®ã, trong qu¸ tr×nh hîp t¸c, c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn cÇn cã mét quan ®iÓm vÒ chÝnh s¸ch th«ng tin râ rµng mµ trong ®ã cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh th«ng tin kinh tÕ cô thÓ. Cô thÓ: + C¸c c¬ quan ph¶i thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vÒ x©y dùng vµ sö dông chung nguån th«ng tin. + N©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt vÒ tin häc cho c¸n bé th«ng tin còng nh­ cho ng­êi d©n. + Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kh«ng gian th«ng tin cña c¬ quan còng nh­ cña quèc gia. + B¶o vÖ chèng nguy c¬ chiÕn tranh th«ng tin. + ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin an toµn, thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c chuyªn dông. ViÖc hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn c¶ trong vµ ngoµi n­íc lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c nguån tin nãi chung vµ nguån th«ng tin kinh tÕ nãi riªng t¹i Trung t©m. Nh­ng hîp t¸c trªn c¬ së ®¶m b¶o “ng­ìng an toµn th«ng tin” hîp lý phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ-x· héi. 3.6. Tin häc ho¸ tµi liÖu Trong ®iÒu kiÖn toµn cÇu ho¸ c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ-x· héi, c«ng nghÖ th«ng tin trë thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt, ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña thÕ kû 21, thóc ®Èy con ng­êi vµ x· héi sö dông tri thøc, më ra nh÷ng c¬ héi to lín ®Ó ®¹t c¸c môc tiªu t­¬ng hç lÉn nhau ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng kinh tÕ bÒn v÷ng, hoµ b×nh vµ æn ®Þnh toµn cÇu. §ã lµ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu khi nhan lo¹i ®ang b­íc sang kû nguyªn v¨n minh trÝ tuÖ còng nh­ v¨n minh tin häc, mµ thêi ®¹i ®ang cÝo nhøng biÕn ®éng kinh tÕ chÝnh trÞ lín. Tõ nh÷ng n¨m 70, nÒn kinh tÕ cæ ®iÓn dùa trªn nh÷ng nguån lùc vËt chÊt b¾t ®Çu chuyÓn sang mét nÒn kinh tÕ míi dùa trªn quyÒn lùc th«ng tin vµ tri thøc, ®©y lµ nh÷ng nguån tµi nguyªn phi vËt chÊt ®ang dÉn tíi mét x· héi th«ng tin nh­ ngµy nay. Bèi c¶nh nµy ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi, m«i tr­êng kinh tÕ vµ c«ng nghÖ, trong ®ã cã ho¹t ®éng th«ng tin-th­ viÖn. NÕu nh­ tr­íc ®©y, ngµnh th­ viÖn ph¸t triÓn ë mét thêi gian dµi hµng tr¨m n¨m víi nh÷ng tµi liÖu vµ c¶ viÖc phôc vô mang tÝnh truyÒn thèng th× nh÷ng n¨m nay, ngµnh nµy cã nh÷ng b­íc nh¶y vät ®¸p øng c¸c yªu cÇu míi cña nghiªn cøu, s¶n xuÊt, qu¶n lý, thÞ tr­êng… Sù ra ®êi vµ phæ cËp nhanh chãng c¸c lo¹i m¸y vi tÝnh ngµy cµng tinh x¶o kÕt hîp víi nh÷ng thµnh tùu vÒ c«ng nghÖ viÔn th«ng ®· lµm thay ®æi s©u s¾c ho¹t ®éng th«ng tin còng nh­ viÖc ®a d¹ng ho¸ nguån tµi liÖu. H¬n n÷a, m¹ng th«ng tin ®iÖn tö vµ m¹ng Internet ®ang thóc ®Èy qu¸ tr×nh l­u th«ng th«ng tin nhanh chãng gÝp cho viÖc trao ®æi chuyÓn giao vµ chia sÎ th«ng tin trùc tiÕp víi nhau ®­îc thuËn lîi. Do vËy, Trung t©m cÇn cã mét h×nh thøc míi vÒ tæ chøc qu¶n trÞ th«ng tin sao cho phï hîp mµ tin häc ho¸ tµi liÖu lµ mét yÕu tè hµng ®Çu. Nã t¹o ®iÒu kiÖn gióp cho b¹n ®äc kh«ng ph¶i ®Õn Trung t©m ngåi hµng giê ®Ó m­în tµi liÖu mµ hä cã thÓ truy cËp trùc tiÕp vµo c¸c c¬ së d÷ liÖu cña Trung t©m th«ng qua hÖ thèng qu¶n lý t­ liÖu tù ®éng, qua m¹ng ®iÖn tö vµ Internet. NhÊt lµ ®èi víi nguån tµi liÖu vÒ kinh tÕ-biÕn ®æi nhanh chãng, viÖc tin häc ho¸ tµi liÖu lµ ®iÒu ®¸ng quan t©m. Bªn c¹nh ®ã,Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ c«ng nghÖ Quèc gia cã tr÷ l­îng tµi liÖu vÒ kinh tÕ kh¸ lín. Nh­ng ®Ó b¹n ®äc trong vµ ngoµi n­íc biÕt, khai th¸c nguån tµi liÖu nµy mét c¸ch tèi ­u, chóng ta cÇn ®­a tÊt c¶ nguån lùc th«ng tin kinh tÕ vµo c¬ së d÷ liÖu vµ hoµ m¹ng. Nh­ vËy, qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin víi c¸c c¬ quan th«ng tin kh¸c trong vµ ngoµi n­íc ®­îc thuËn tiÖn, nhanh chãng gãp phÇn chia sÎ nguån th«ng tin kinh tÕ, phôc vô tèt h¬n cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc ë thêi kú më cöa. Cã thÓ nãi trong thêi ®¹i ngµy nay, th«ng tin cña chóng ta ch­a ®­îc hiÖu qu¶ lµ do cã q¸u nhiÒu tin, chø kh«ng ph¶i do thiÕu tin. Sù tiÕn bé ®Õn chãng mÆt cña c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, cña vi ®iÖn tö vµ hÖ thèng viÔn th«ng ®· cho phÐp thu thËp, xö lý, l­u gi÷, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp cËn víi khèi l­îng th«ng tin khæng lå. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn khai th¸c mét c¸ch ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ. Kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò n¾m b¾t thËt nhiÒu vµ thËt nhanh th«ng tin kinh tÕ, mµ cßn lµ vÊn ®Ò ph¶i tù kh¾c phôc t×nh tr¹ng “ch×m trong th«ng tin”, nh­ng ®ãi vÒ kiÕn thøc, chØ riªng lÜnh vùc cung-cÇu trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh nãi chung, ng­êi ta ®· ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt tèi thiÓu, chÝnh x¸c vÒ th«ng tin ®Õn møc nµo. §©y lµ mét qu¸ tr×nh ®Æc biÖt phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã thêi gian ®Ó thÝch øng vµ kiÓm nghiÖm. PhÇn 3 KÕt luËn Trong sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, th«ng tin ®ang ngµy cµng trë thµnh mét nguån lùc quan träng c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn. Yªu cÇu ph¸t triÓn vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, më cöa víi n­íc ngoµi ®ang ®Æt ra nh÷ng ®ßi hái cao h¬n rÊt nhiÒu ®èi víi nh÷ng g× mµ c¸c c¬ quan th«ng tin n­íc ta ®· vµ ®ang ®¸p øng. V× vËy, vÊn ®Ò hoµn thiÖn còng nh­ ph¸t triÓn nguån lùc th«ng tin kinh tÕ t¹i mçi c¬ quan th«ng tin-th­ viÖn lµ ®iÒu cÇn quan t©m vµ mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc. Bªn c¹nh sù ®i lªn cña khoa häc vµ c«ng nghÖ chóng ta còng cÇn ph¶i cã sù t¨ng tr­ëng vÒ mÆt kinh tÕ; ®ã míi ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái mµ x· héi ®ang ®Æt ra. Nhu cÇu t¨ng tr­ëng kinh tÕ, tr¸nh tôt hËu ®· lµ môc ®Ých ®Ó nguån lùc th«ng tin kinh tÕ t¹i Trung t©m Th«ng tin-T­ liÖu Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong viÖc gãp phÇn ®Èy nhanh ®êi sèng x· héi. MÆc dï cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh song kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn tÝnh tÝch cùc cña nguån lùc th«ng tin kinh tÕ nµy ë thêi ®¹i ngµy nay. Do ®ã, §¶ng vµ nhµ n­íc ta cÇn cã nh÷ng ®Þnh h­íng, chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ t¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin kinh tÕ ®Ó nguån lùc th«ng tin kinh tÕ thùc sù trë thµnh ®iÓm nót ®Çu tiªn cho vÊn ®Ò ph¸t triÓn nguån lùc th«ng tin ë c¸c c¬ quan th«ng tin c¬ së, gãp phÇn: “§­a ®Êt n­íc ta ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, n©ng cao râ rÖt ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n, t¹o nÒn t¶ng ®Ó ®Õn n¨m 2010 n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i.” mµ v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn 9 ®· ®Ò ra chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tõ viÖc nghiªn cøu nguån tin kinh tÕ t¹i trung t©m TTTL&KHCN quèc gia, em m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ sau: Trung t©m cÇn cã chÝnh s¸ch sung vµ ph¸t triÓn nguån tin kinh tÕ thÝch hîp, t¹o tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng th«ng tin kinh tÕ ph¸t triÓn dùa trªn nguån ng©n s¸ch hîp lý. T¹o míi vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm th«ng tin kinh tÕ, tõ ®ã qu¶ng c¸o, giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cho kh¸ch hµng: XuÊt b¶n c¸c catalog giíi thiÖu nguån tin kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc t¹i Trung t©m Danh môc c¸c xuÊt b¶n quan träng vÒ th«ng tin kinh tÕ trong n¨m nh÷ng lo¹i th«ng tin mµ ng­êi dïng tin cã thÓ mua ®­îc. ChuÈn hãa vµ thèng nhÊt hÖ thèng ph©n lo¹i c¸c th«ng tin kinh tÕ t¹i trung t©m lµm c¬ së cho viÖc thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸, n©ng cao chÊt l­îng th«ng tin kinh tÕ vµ hîp t¸c víi c¸c víi c° Trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn t¹i song song víi viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé vÒ kiÕn thøc chuyªn ngµnh kinh tÕ vµ tin häc ®Ó ®¸p øng ®ßi hái cña x· héi hiÖn ®¹i. Trao ®æi, hîp t¸c n­íc ngoµi vÒ th«ng tin. Nh­ng cÇn chó ý b¶o ®¶m an ninh th«ng tin kinh tÕ. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX.-H: CTQG, 2001.-352 tr. Th«ng tin häc/ §oµn Phan T©n.-H:§HQG, 2001.-337 tr. Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt Nam 1996-2000/ Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng.-H: BKHCN_MT, 2001.- 178 tr. X©y dùng thÞ tr­êng th«ng tin tõ quan ®iÓm ph©n bè nguån lùc/ V­¬ng VÜ, L­u §an// T¹p chÝ Th«ng tin-T­ liÖu, 2000, sè 1.- Tr 22-25. Th«ng tin th­¬ng m¹i phôc vô chuyÓn giao vµ ®Çu t­ c«ng nghÖ/ L­¬ng Mai Em// B¸o c¸o héi nghÞ Khoa häc C«ng nghÖ.- H:Trung t©m th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Quèc gia, 2002. Vai trß cña th«ng tin kinh tÕ trong viÖc kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng/ §­êng VÜnh S­êng// Kû yÕu ®Ò tµi khoa häc cÊp bé.- H: Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh, 2000. Th«ng tin kinh tÕ th­¬ng m¹i/ Vò V¨n NhËt (TËp ®Ò c­¬ng bµi gi¶ng). Nguån tin khoa häc c«ng nghÖ/ TrÇn H÷u Huúnh (TËp ®Ò c­¬ng bµi gi¶ng).x

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNguồn tin kinh tế tại trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ quốc gia có ý nghĩa to lớn cả về mặt lí luận và thực tiễn.DOC
Luận văn liên quan