Phân tích công ty - Xác định cho ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank

Mục Lục MỤC LỤC . .1 LỜI MỞ ĐẦU . . 3 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CÔNG TY .5 1.1 Phân tích công ty và tầm quan trọng của nó trong việc đầu tư chứng khoán 5 1.1.1 Khái niệm phân tích công ty .5 1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích công ty 5 1.2 Nội dung phân tích công ty 6 1.2.1 Các loại báo cáo tài chính chủ yếu .6 1.2.2 Phân tích các tỷ lệ tài chính .8 1.2.2.1 Nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán 8 1.2.2.2 Nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động 9 1.2.3 Nhóm tỷ lệ về phân tích rủi ro .12 1.2.3.1. Rủi ro kinh doanh 12 1.2.3.2. Rủi ro tài chính 13 1.2.2.3. Rủi ro thanh khoản .16 1.2.4 Phân tích khả năng tăng trưởng .16 1.2.5 Nhóm tỷ lệ về phân phối lợi nhuận .16 1.3 Một số phương pháp phân tích công ty 18 Chương 2 PHÂN TÍCH CÔNG TY –XÁC ĐỊNH CHO TRƯỜNG HỢP NHTMCP SACOMBANK .19 2.1 Giới thiệu tổng quan về NH SaComBank .19 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .19 2.1.2 Các sản phẩm dịch vụ của NH SaComBank 19 2.1.3 Đối tượng khách hàng 20 2.2 Phân tích báo cáo tài chính . .21 2.2.1 Biến động doanh thu và chi phí .21 2.2.2 Phân tích các tỷ lệ tài chính .23 Chương 3 TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NHTM SACOMBANK 26 3.1 Triển vọng của ngành ngân hang 26 3.2 Triển vọng phát triển của ngân hàng SaComBank .27 3.2.1 Lợi thế cạnh tranh của ngân hang 27 3.2.2 Các rủi ro của nền kinh tế 29 3.3.Định hướng hoạt động của NHTMCP Sacombank 30 LỜI KẾT .32 PHỤ LỤC 33 DANH MỤC BẢNG BIỂU 37 Lời mở đầu Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay phát triển mạnh về quy mô với hơn 530 doanh nghiệp niêm yết .Để chọn ra đối tượng đầu tư tối ưu trong hàng loạt các cổ phiếu niêm yết trên thị trường, Nhà đầu tư cần trang bị cho mình một nền tảng cơ bản để có thể đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp.Đó là bước đầu giúp Nhà đầu tư tìm được đối tượng đầu tư hiệu quả nhất. Cơ chế thị tr­ường mở ra là động lực rất lớn thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển; nó tạo ra sự năng động trong suy nghĩ, hành động trong sản xuất kinh doanh của mỗi công ty. Tuy nhiên, các thuộc tính của kinh tế thị tr­ường như­: Cạnh tranh, các quy luật cung cầu . cần đ­ược giải quyết một cách thỏa đáng; đó là nhân tố tồn tại và phát triển của mỗi công ty. Đối với tài chính, nó là nhân tố tác động đến chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lư­ợng sản phẩm dịch vụ. Hầu hết các quyết định về quản trị doanh nghiệp đều xuất phát từ các kết quả đánh giá về mặt tài chính bởi việc xem xét các mục tiêu của công ty, khả năng hoàn vốn đầu tư­, hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn . đều xem xét d­ưới góc độ tài chính. Đối với nhà quản lý trực tiếp điều hành công ty, việc phân tích tài chính sẽ đáp ứng được các mục tiêu sau: Đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, rủi ro tài chính. Ngoài ra , phân tích tài chính còn là công cụ để kiểm tra kiểm soát hoạt động quản lý trong công ty. Đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư là người giao vốn của mình cho người khác quản lý và như vậy có thể có những rủi ro. Vì vậy, cần phải đánh giá khả năng sinh lời của công ty mà mình có ý định đầu tư . Khi đó phân tích tài chính là để đánh giá công ty, mà lựa chọn được hướng đầu tư , cơ cấu đầu tư và nơi đầu tư tốt nhất. Từ những vấn đề nêu ở trên cho thấy: phân tích tài chính là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra những quyết định phù hợp với mục đích mà mình quan tâm. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích công ty, em xin chọn đề tài “Phân tích công ty ”. Cấu trúc của tiểu luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích công ty Chương 2:Phân tích công ty – Xác định cho trường hợp của NHTM SaComBank Chương 3 :Triển vọng phát triển của NH SaComBank

doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2368 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích công ty - Xác định cho ngân hàng thương mại cổ phần Sacombank, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
combank……………………… 30 LỜI KẾT………………………………………………………………………….32 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………33 DANH MỤC BẢNG BIỂU………………………………………………………37 Lời mở đầu Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay phát triển mạnh về quy mô với hơn 530 doanh nghiệp niêm yết .Để chọn ra đối tượng đầu tư tối ưu trong hàng loạt các cổ phiếu niêm yết trên thị trường, Nhà đầu tư cần trang bị cho mình một nền tảng cơ bản để có thể đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp.Đó là bước đầu giúp Nhà đầu tư tìm được đối tượng đầu tư hiệu quả nhất. Cơ chế thị trường mở ra là động lực rất lớn thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển; nó tạo ra sự năng động trong suy nghĩ, hành động trong sản xuất kinh doanh của mỗi công ty. Tuy nhiên, các thuộc tính của kinh tế thị trường như: Cạnh tranh, các quy luật cung cầu... cần được giải quyết một cách thỏa đáng; đó là nhân tố tồn tại và phát triển của mỗi công ty. Đối với tài chính, nó là nhân tố tác động đến chi phí, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Hầu hết các quyết định về quản trị doanh nghiệp đều xuất phát từ các kết quả đánh giá về mặt tài chính bởi việc xem xét các mục tiêu của công ty, khả năng hoàn vốn đầu tư, hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn... đều xem xét dưới góc độ tài chính. Đối với nhà quản lý trực tiếp điều hành công ty, việc phân tích tài chính sẽ đáp ứng được các mục tiêu sau: Đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã qua về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, rủi ro tài chính. Ngoài ra , phân tích tài chính còn là công cụ để kiểm tra kiểm soát hoạt động quản lý trong công ty. Đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư là người giao vốn của mình cho người khác quản lý và như vậy có thể có những rủi ro. Vì vậy, cần phải đánh giá khả năng sinh lời của công ty mà mình có ý định đầu tư . Khi đó phân tích tài chính là để đánh giá công ty, mà lựa chọn được hướng đầu tư , cơ cấu đầu tư và nơi đầu tư tốt nhất. Từ những vấn đề nêu ở trên cho thấy: phân tích tài chính là công cụ hữu ích được dùng để xác định giá trị kinh tế, đánh giá các mặt mạnh, các mặt yếu của doanh nghiệp, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho nhà quản lý lựa chọn và đưa ra những quyết định phù hợp với mục đích mà mình quan tâm. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc phân tích công ty, nhóm chúng em xin chọn đề tài “Phân tích công ty ”. Cấu trúc của tiểu luận bao gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích công ty Chương 2:Phân tích công ty – Xác định cho trường hợp của NHTM SaComBank Chương 3 :Triển vọng phát triển của NH SaComBank Chương 1 Những vấn đề chung về phân tích công ty 1.1 Phân tích công ty và tầm quan trọng của nó trong việc đầu tư chứng khoán. 1.1.1 Khái niện phân tích công ty Phân tích công ty là một tập hợp các khái niệm , phương pháp và công cụ cho phép tập hợp và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác nhằm trợ giúp việc ra quyết định tài chính. Trọng tâm của phân tích công ty là phân tích báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trưng thông qua hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật, giúp cho nhà phân tích từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, vừa xem chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp dể nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra các quyết định tài chính, quyết định tài trợ và quyết định đầu tư.Mỗi đối tượng khác nhau sẽ quan tâm đến các nội dung tài chính khác nhau của doanh nghiệp. Tuy nhiên, về cơ bản, quá trình phân tích công ty bao gồm các bước: - Thu thập thông tin - Xử lý thông tin - Dự báo và ra các quyết định tài chính. 1.1.2 Tầm quan trọng của phân tích công ty và lựa chọn cổ phiếu Nhà đầu tư thực hiện hoạt động phân tích cơ bản phải trải qua ba giai đoạn: Phân tích vĩ mô nền kinh tế và thị trường cổ phiếu nhằm xác định tỷ trọng vốn đầu tư vào cổ phiếu; Phân tích các ngành kinh doanh nhằm xác định các ngành có thu nhập trên mức rủi ro trung bình. Lúc này các nhà đầu tư phải trả lời câu hỏi cuối cùng trong quy trình phân tích cơ bản: có những công ty nào trong ngành kinh doanh đã được chọn lựa là tốt nhất và cổ phiếu của nó đang ở dưới giá trị hay không. Nói cách khác, công ty được lựa chọn là những công ty mà, giá trị cổ phiếu lớn hơn giá trị thị trường, hoặc tỷ suất lợi nhuận lỳ vọng của cổ phiếu ngang bằng nhau hay lớn hơn tỷ suất lợi nhuận yêu cầu. Phân tích công ty và lựa chọn cổ phiếu có sự khác biệt . Cổ phiếu của những công ty tốt nhất không nhất thiết là một khoản đầu tư tốt. Việc phân tích cho phép đánh giá chất lượng của công ty, đội ngũ quản lý và triển vọng của nó trong tương lai. Tuy nhiên, giá trị của một công ty không phải là sự phản ánh nhu cầu đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó. Trong lựa chọn cổ phiếu nhà đầu tư phải so sánh giá trị thực của một cổ phiếu với giá trị thị trường để quyết định xem có nên đầu tư vào cổ phiếu đó không. Cổ phiếu của một công ty tốt đối với một đội ngũ quản trị có năng lực và có kết quả hoạt động cao có thị giá quá cao so với thực, loại cổ phiếu này không đáng đầu tư. Ngược lại, cổ phiếu của một công ty có kết quả hoạt động kinh doanh không tốt bằng , song giá trị của cổ phiếu lại thấp hơn giá trị thực của nó. Việc đầu tư loại cổ phiếu này có thể giúp cho các nhà đầu tư liếm được thu nhập từ tăng giá cổ phiếu. 1.2 Nội dung phân tích công ty. 1.2.1 Các loại báo cáo tài chính chủ yếu: Các báo cáo tài chính là các tài liệu cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp từ các số sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính sách phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kì nhất định. Các báo cáo tài chính phản ánh có hệ thống tình hình tài sản của đơn vị tại các thời điểm, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình sử dụng tìa sản của doanh nghiệp trong những thời kỳ nhất định, đồng thời, giải trình, giúp các đối tượng sử dụng thông tin tài chính nhận biết được thực trạng tài chính, tình hình sản xuất kinh doang của doanh nghiệp đề ra các quyết định phù hợp.Các báo cáo tài chính chủ yếu bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh;Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính. *Bảng cân đối kế toán : là báo cáo tổng hợp, cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.Bảng cân đối kế toán được chia làm hai phần:Phân nguồn vốn, phản ánh cơ cấu tài trợ của doanh nghiệp, bao gồm nợ và vốn chủ sở hữu.Phần tài sản phản ánh quy mô và két cấu các loại tài sản thuộc quyền sở hữu hoạc quyền sử dụng của doanh nghiệp, bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn.Về nguyên tắc cân đối, nguồn vốn phải bằng tài sản *Báo cáo kết qủa kinh doanh : là báo cáo tổng hợp, cho biết kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Ngoài ra, báo cáo kết quả kinh doanh còn phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà Nước của doanh nghiệp trong thời kỳ đó *Báo cáo lưu chuyển tiện tệ : phản ánh lưu chuyển tiên tệ hay các luồng tiền vào, luồng tiền ra, tình hình tài trợ, đầu tư bằng tiền của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định.Một bảng báo cáo lưu chuyển tiện tệ bao gồm ba phần: - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh == Lợi nhuận ròng + Thu nhập và chi phí tiền mặt + Những thay đổi về vốn lưu động ròng Trong đó, các thay đổi trong vốn lưu động ròng như các khoản phải thu, dự trữ...; các thu nhập và chi phí phi tiền mặt như khấu hao -Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư Một doanh nghiệp có thể sử dụng tiền cũng như là các tài sản cố định của mình để thực hiện các khoản đầu tư như liên doanh, liên kết các doanh nghiệp khác, có thể dưới dạng tài sản hay vốn góp. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư là những thay đổỉ trong tổng giá trị của chỉ tiêu vốn(PE- chi đầu tư TSCĐ) cộng với những thay đổi trong tài khoản đầu tư. - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính Dòng tiền ròng từ hoạt động tài chính được tính bằng cách lấy các dòng tiền vào trừ đi các dòng tiền ra. Các dòng tiền vào phát sinh khi có sự tăng lên và các khoản phảỉ trả, nợ dài hạn và vốn cổ phần như phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu. Các dòng tiền ra bao gồm các khoản như chi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu của công ty, thanh toán các khoản nợ gốc... - Dòng tiền tự do Những khoản chi tiêu cho các hoạt động đầu tư và các hoạt động tài chính phải được thực hiện trước khi một công ty có thể sử dụng tiền của mình với những mục đích khác như trả bớt nợ hay mua lại cổ phiếu của công ty.Do đó, có hai khoản mục mới cần được quan tâm là :(1) chi tiêu đầu tư và (2) dự phòng cho PE. Dòng tiền tự do (FCF) = Dòng tiền hoạt động - Chi tiêu đầu tư + Dự phòng PE 1.2.2 Phân tích các tỷ lệ tài chính. 1.2.2.1 Nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán Nhóm tỷ lệ này đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn của công ty. Hệ số thanh toán ngắn hạn: Được xác định dựa vào thông tin từ bảng cân đối tài sản bằng cách lấy giá trị của tài sản ngắn hạn chia cho giá trị nợ ngắn hạn phải trả, phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tài sản ngắn hạn: Hệ số thanh toán ngắn hạn càng lớn chứng tỏ khả năng thanh toán của doanh nghiệp càng tốt, song khả năng sinh lời của tài sản càng kém do doanh nghiệp phải đánh đổi giữa khả năng thanh toán với khả năng sinh lời nhằm tránh rủi ro phá sản doanh nghiệp, đồng thời, các nhà phân tích phải so sánh với tỷ lệ trung bình ngành cũng như toàn bộ thị trường để có kết luận chính xác. Hệ số thanh toán nhanh Khi xác định hệ số thanh toán ngắn hạn, ngoài tiền mặt, chứng khoán thanh khoản phải thu, chúng ta đã tính cả hàng tồn trong giá trị tài sản ngắn hạn đảm bảo cho nợ ngắn hạn.Tuy nhiên, trên thực tế, hàng tồn kho kém thanh khoản hơn vì mất thời gian chi phí tiêu thụ mới có thể chuyển thành tiền. Do vậy hệ số thanh toán nhanh đươc sử dụng để phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà không cần chịu tổn thất khi phải bán các khoản tồn kho, loại tài sản kém lỏng nhất trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp. Hệ số thanh toán tức thời Tỷ lệ đo lường khả năng thanh toán của công ty một cách hữu hiệu nhất phải nói đến hệ số thanh toán tức thời, nó cho biết khả năng thanh toán các khoản nợ bằng tiền chứng khoán dễ bán của doanh nghiệp: Vòng quay các khoản phải thu: Để kiểm tra tính thanh khoản của tài sản, các nhà phân tích sẽ đo lường tính lỏng của các khoản phải thu. Nếu như công ty thu hồi được các khoản nợ của mình càng nhanh thì công ty càng có khả năng thanh toán các khoản nợ trong ngắn hạn: Vòng quay hàng tồn kho: Một điều chí ý là việc xác định số vòng quay hàng tồn kho cũng có thể dựa vào doanh thu bán hàng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán phản ánh chính xác hơn bởi vì trong giá vốn hàng bán không bao gồn cả phần lợi nhuận doanh nghiệp thu về trong lượng hàng hoá bán ra. Vòng quay các khoản phải trả Vòng quay tiền Một cách thức rất hữu trong việc đánh giá khả năng thanh khoản là vòng quay tiền, tức là, kết hợp các số liệu tính toán được từ kỳ thu tiền bình quân, kỳ dự trữ bình quân và kỳ trả tiền bình quân. Do tiền mặt bị tồn đọng ở tài sản trong một thời gian nhất định( dự trữ và các khoản phải thu), cùng lúc đó các nhà cung cấp lại là các chủ nợ của Công ty( phải trả tiền) nên vòng quay tiền được xác định : Vòng quay tiền = Kỳ thu tiền bình quân + Kỳ dự trữ bình quân - Kỳ trả tiền bình quân Nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động. Đây là nhóm tỷ lệ cho chúng ta biết hoạt động của công ty đem lại hiệu quả như thế nào. Chúng được phân thành 2 nhóm chính là nhóm tỷ lệ hiệu quả hoạt động và nhóm tỷ lệ khả năng sinh lời. Nhóm tỷ lệ hiệu quả hoạt động Hiệu suất ứng dụng tổng tài sản: Phản ánh hiệu quả sử dụng tổng tài sản nói chung. Tỷ kệ này cho biết bình quân mỗi đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu. ( Tổng tài sản ròng = tổng tài sản - Khấu hao tài sản cố dịnh ) Với mỗi ngành nghề khác nhau tỷ lệ này là rất khác nhau. Chẳng hạn tỷ lệ này khoảng trên dưới 1 đối với những ngành nghề đòi hỏi nhiều vốn( như thép, ôtô) và khoảng trên 10 đối với nhưng công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ. Hiệu suất sử dụng TSCĐ ròng: Nếu so sánh với công ty trong ngành hay toàn bộ nền kinh tế nói chung, tỷ lệ này của công ty thấp hơn rất nhiều thì điều đó có nghĩa là vốn của công ty này đã bị ứ đọng quá nhiều trong TSCĐ. Ngược lại, nếu tỷ lệ này là quá cao so với trung bình ngành thì điều đơn giản nhất ta thấy được là Công ty đang sử dụng các TSCĐ đã khấu hao hoàn toàn, hoặc đã lạc hậu cũ kỹ, ngoài ra cũng thể hiện rằng công ty này khó có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu Vốn chủ ở đây bao gồm cả vốn góp cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường, thặng dư vốn và tổng lợi nhuận để lại. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu bị tác động bởi cơ cấu vốn của doanh nghịêp. Nhóm tỷ lệ khả năng sinh lời. Tỷ suất lợi nhuận biên. Lợi nhuận biên được đo bằng doanh thu bán hàng trừ đi vốn hàng bán. Từ đó người ta tính được tỷ suất lợi nhuận biên như sau: Cơ cấu sản phẩm và phương thức tiêu thụ có ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận biên. Một sự thay đổi nhỏ trong cơ cấu sản phẩm tiêu thụ hoặc phương thức bán hàng cũng làm thay đổi tỷ suất lợi nhuận biên. Tỷ lệ lợi nhuận biên với mỗi ngành khác nhau, với mỗi ngành ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau cũng khác nhau. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động biên: để tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động biên, ta xác định lợi nhuận bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi chi phí bán hàng, chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động biên được tính như sau : Sự biến động của ty suất lợi nhuận hoạt động biên qua thời gian là một trong những nguyên nhân căn bản gây nên rủi ro kinh doanh của 1 công ty. Lợi nhuận trên tổng nguồn vốn (ROA): ROA là tỷ lệ chỉ ra mối quan hệ giữa lợi nhuận thu về của công ty với tất cả lượng tài sản tham gia vào sản xuất kinh doanh , hay tổng vốn của doanh nghiệp (nợ, vốn cổ phần ưu đãi và cổ phần thường). Bởi vậy, lợi nhuận ở đây được hiểu là thu nhập ròng từ hoạt động tức thu nhập sau thuế( trước khi trả cổ tức) cộng với tổng chi phí trả lãi cho các khoản nợ. ROA bao gồm các khoản cho thuê: đối với những công ty mà có sử dụng nhiều tài sản đi thuê như các hang bán lẻ, các hãng hàng không… thì việc tính toán ROA như trên sẽ không còn chính xác. Do đó, trong trường hợp này, phải tính đến các khoản cho tài sản đi thuê và giá trị tính toán sẽ phải đưa lên bảng cân đối kế toán như là tài sản cố định hay nợ dài hạn. Cách dự tính giá trị chiết khấu của các khoản phải trá cho tài sản thuê trong tương lai được chia làm 2 cách: Bộ số các khoản thuê phải trả tối thiểu sắp tới. Chiết khấu giá trị tương lai của các khoản phải trả tối thiểu được cung cấp tại mục nợ dài hạn trên báo cáo thường niên. Với phương pháp thứ nhất ta sử dụng “ quy tắc 8 lần”, tức là để tính toán ước lượng khoản thuê tối thiểu phải trả trong tương lai ở thời điểm hiện tại , cần nhân số liệu của năm t+1 với 8. Với phương pháp thứ hai, trước tiên phải dự tính chi phí nợ dải hạn của công ty. Sau đó, phải xem là trong bao nhiêu năm thì khoản nợ cộng dồn đó sẽ trả hết. Giá trị khoản thuê sẽ được xác định bằng cách chiết khấu đồng tiền về thời điểm hiện tại với tỷ lệ chiết khấu là chi phí nợ dài hạn. Giá trị này sẽ được cộng thêm vào giá trị của TSCĐ và được xem như nợ dài hạn của công ty… - Khấu hao các tài sản đi thuê: Mức khấu hao đối với tàn sản đi thuê được xác định bằng cách chia giá trị khoản thuê cho thời hạn thuê. Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) Nếu một nhà đầu tư nào đó chỉ quan tâm đến vốn của chủ túc là chỉ quan tâm đến vốn của các cổ đông thường, tỷ lệ được tính như sau : 1.2.3 Nhóm tỷ lệ về phân tích rủi ro 1.2.3.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh là sự không chắc chắn về thu nhập của doanh nghiệp do bản chất của hoạt động kinh doanh. Sự không ổn định hay không chắc chắn này bắt nguồn từ những khó khăn trong các khâu khác nhau trong quá trình sản suất kinh doanh: chi mua nguyên vật liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm, quan hệ với khách hàng và cả cách thức mà doanh nghiệp sản xuất sản phẩm. Đặc biệt, thu nhập hoạt động của doanh nghiệp không ổn định là bởi hoạt động tiêu thụ sản phẩm cũng như chi phí nguyên vật liệu đầu vào biến đổi một cách thường xuyên và rất khó lường trước. Rủi ro kinh doanh của một doanh nghiệp sẽ được đo lường bằng các sai lệch của các dòng thu nhập qua thời gian. Tức là chúng ta sử dụng độ lệch chuẩn của một chuỗi các bộ sổ liệu về thu nhập của doanh nghiệp trong quá khứ: Trong đó : OEi là thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty năm thứ i và n là số năm. Độ lệch chuẩn của các luồng thu nhập hoạt động cho phép chúng ta so sánh rủi ro kinh doanh giữa các hãng với quy mô khác nhau. Để tính toán được chỉ số này, chúng ta cần một bộ số liệu từ 5 đến 10 năm. Nếu ít hơn 5 năm, việc phân tích sẽ không có ý nghĩa còn nếu qúa 10 năm thì kết quả tính toán sẽ bị coi là lỗi thời. Bên cạnh việc tính toán rủi ro kinh doanh tổng thể chúng ta cũng rất cần phải tính đến 2 nhân tố tác động đến sự biển đổi thu nhập hoạt động đó là : mức biến đồi sản lượng và đòn bẩy hoạt động. Mức biến đổi sản lượng: Mức biến đổi sản lượng được đo lường như sau: = Trong đó : S là sản lượng tiêu thụ, n là số năm Đòn bẩy hoạt động: dùng để chỉ mức độ chi phí cố định mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Nếu chi phí cố định trong tổng chi phí càng cao thì cũng cú nghĩa là mức độ đòn bẩy hoạt động cửa doanh nghiệp càng cao. Khi các nhân tố khác không đổi mức độ đòn bẩy càng cao thì một sự thay đổi nhỏ trong khối lượng bán hàng sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn trong thu nhập trước thuế và trả lãi vay. Đòn bẩy hoạt động = 1.2.3.2 Rủi ro tài chính Rủi ro tài chính là loại rủi ro mà công ty phải đối mặt khi huy động vốn từ các khoản nợ để tải trợ cho hoạt động của công ty. Mức độ rủi ro tài chính có thể chấp nhận được của một công ty phụ thuộc rất nhiều vào rủi ro kinh doanh. Với một công ty nào đó có mức độ rủi ro kinh doanh thấp (thu nhập từ hoạt động ổn định), các nhà đầu tư sẽ chấp nhận một mức rủi ro tài chính cao hơn. Trong phân tích rủi ro tài chính, chúng ta sẽ sử dụng 3 chỉ tiêu tài chính: thứ nhất là tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu, thứ hai là các tỷ lệ so sánh giữa thu nhập với chi phí cố định và chi phí trả lãi, thứ ba là các tỷ lệ so sánh đồng tiền với chi phí tài chính hoặc so sánh các đồng tiền với giá trị sổ sách của các khoản nợ chưa trả. Tỷ lệ nợ :Là các tỷ lệ so sánh tỷ trọng của các khoản nợ với các nguồn vốn khác như cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường và lợi nhuận để lại. - Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu Vốn Chủ sở hữu là giá trị sổ sách bao gồm vốn cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường và lợi nhuận để lại. - Tỷ lệ nợ dài hạn trên tổng vốn Tổng vốn dài hạn bao gồm tổng nợ dài hạn và tổng vốn cổ phần thường. - Tỷ lệ nợ: Trong nhiều trường hợp chúng ta rất cần phải so sánh tổng nợ với tổng nguồn vốn: Trên thực tế, cũng có một số nhà phân tích cho rằng quan điểm tính toán này tương đối bảo thủ bởi vì nó chưa tính đến các khoản nợ không phải trả lãi. Tổng nợ phải trả lãi trên tổng quỹ vốn = Tổng nợ phải trả lãi Tổng vốn + nợ không phải trả lãi Tỷ lệ đo lường các luồng thu nhập Ngoài các tỷ lệ đo lường tỷ trọng của các khoản nợ trên báo cáo tài chính, các nhà đầu tư cũng rất quan tâm đến những tỷ lệ liên quan đến dòng.thu nhập để có thể thoả mãn nhu cầu thanh toán của các khoản trả lãi, tiền thuế, v.v. . . Khả năng đáp ứng các gánh nặng tài chính cố định càng cao thỉ rủi ro tài chỉnh cảng thấp, chẳng hạn khả năng thanh toán lãi vay: Tỷ lệ này cho biết công ty sử dụng bao nhiêu phần trăm trong tổng số thu nhập của mình để trang trải các gánh nặng nợ nần. Ví dụ, một tỷ lệ thanh toán nợ bằng 5 có nghĩa là tồng số thu nhập của công ty chỉ còn lại 80% do công ty phải trích 20% (một phần năm) để chi trả các khoản nợ tài chính cố định. Nếu tính đến các hợp đồng thuê tài sản, ta có công thức như sau : Các tỷ lệ đo lường dòng tiền mặt: Các tỷ lệ chi phí tài chính bằng tiền mặt: các tỷ lệ này khác với tỷ lệ trang trải từ thu nhập ở trên. Động cơ sâu sa ở đấy là thu nhập và dòng tiền của 1 công ty sẽ không giống nhau về cơ bản . Chú ý rằng những thay đổi của yếu tố” thuế nộp chậm” có thể làm tăng dòng tiền mặt khi số thuế nộp chậm tăng và ngược lại. Tỷ lệ dòng tiền mặt trên các khoản nợ dài hạn Tỷ lệ dòng tiền mặt trên tổng nợ 1.2.2.3 Rủi ro thanh khoản Là một nhà đầu tư bạn phải biết được tính chất thanh khoản của các chứng khoán mà bạn đang sở hữu hoặc có dự định mua vì khả năng thanh khoản là rất quan trọng nếu như bạn muốn thay đổi cấu trúc danh mục đầu tư của mình. 1.2.4 Phân tích khả năng tăng trưởng. Phân tích khả năng tăng trưởng là nội dung quan trọng trong phân tích và định giá doanh nghiệp. Sự tăng trưởng của một doanh nghiệp cũng giống như sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung, nó phụ thuộc vào: (1) Tổng khối lượng tài sản giữ lại và tái đầu tư (2) Tỷ lệ thu nhập trên tài sản giữ lại và tái đầu tư Tỷ lệ lợi nhuận (thu nhập) để lại càng cao thì tiềm năng tăng trưởng của công ty càng lớn. Nói cách khác, với một mức lợi nhuận tái đầu tư cho trước, công ty nào có tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản để lại cao thỡ cú mức tăng trưởng cao hơn. Bởi vậy, tỷ lệ tăng trưởng g = % lợi nhuận để lại x ROE = b x ROE Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại (b) được quyết định bởi Hội đồng quản trị dựa trên cơ hội đầu tư tiềm năng của công ty. Một công ty có thể giữ lại thu nhập và tái đầu tư miễn là tỷ lệ thu nhập dự tính từ các khoản đầu tư đủ bù đắp chi phí vốn của công ty. Như chúng ta đó nghiên cứu ở phần trước, sử dụng phương pháp phân tích tài chính Dupont cho thấy ROE được cấu thành từ ba bộ phận: Tỷ suất lợi nhuận biên; Hiệu suất sử dụng tồng tài sản; đồn bẩy tài chính. Công ty có thể tăng giá trị ROE bằng cách tăng tỷ suất lợi nhuận biên, tăng cường hiệu quả hoạt động, hoặc bằng cách tăng đòn bẩy tài chính. Tuy nhiên, việc tăng cường sử dụng đòn bẩy tài chính có thề làm tăng rủi ro tài chính. 1.2.5 Các tỷ lệ về phân phối lợi nhuận Các tỷ lệ về phân phối lợi nhuận là các chỉ tiêu rất được các nhà đầu tư quan tâm. Các chỉ tiêu này bao gồm: Thu nhập của một cổ phiếu: EPS là lợi nhuận (thu nhập) trên mỗi cổ phiếu Đây là phần lợi nhuận mà công ty phân bổ cho mỗi cổ phần thông thường đang được lưu hành trên thị trường. EPS được sử dụng như một chỉ số thể hiện khả năng kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong việc tính toán EPS, sẽ chính xác hơn nếu sử dụng lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ để tính toán vì lượng cổ phiếu thường xuyên thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên trên thực tế người ta thường hay đơn giản hoá việc tính toán bằng cách sử dụng số cổ phiếu đang lưu hành vào thời điểm cuối kỳ.Có thể làm giảm EPS dựa trên công thức cũ bằng cách tính thêm cả các cổ phiếu chuyển đổi, các bảo chứng (warrant) vào lượng cổ phiếu đang lưu thông. EPS thường được coi là biến số quan trọng duy nhất trong việc tính toán giá cổ phiếu. Đây cũng chính là bộ phận chủ yếu cấu thành nên tỉ lệ P/E. Một khía cạnh rất quan trọng của EPS thường hay bị bỏ qua là lượng vốn cần thiết để tạo ra thu nhập ròng (net income) trong công thức tính trên. Hai doanh nghiệp có thể có cùng tỷ lệ EPS nhưng một trong hai có thể có ít cổ phần hơn tức là doanh nghiệp này sử dụng vốn hiệu quả hơn. Nếu như các yếu tố khác là cân bằng thì rõ ràng doanh nghiệp này tốt hơn doanh nghiệp còn lại. Vì doanh nghiệp có thể lợi dụng các kỹ thuật tính toán để đưa ra con số EPS hấp dẫn nên các nhà đầu tư cũng cần hiểu rõ cách tính của từng doanh nghiệp để đảm bảo "chất lượng" của tỉ lệ này. Tốt hơn hết là không nên dựa vào một thước đo tài chính duy nhất mà nên kết hợp với các bản phân tích tài chính và các chỉ số khác. EPS = Lợi nhuận sau thuế/số cổ phiếu lưu hành. Giá trên thu nhập (P/E) Đây là một trong những chỉ số phân tích quan trọng trong quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư. Thu nhập từ cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng quyết định đến giá thị trường của cổ phiếu đó. Hệ số P/E đo lường mối quan hệ giữa giá thị trường (Market Price - P) và thu nhập của mỗi cổ phiếu (Earning Per Share - EPS) và được tính như sau: P/E = P/EPS Trong đó giá thị trường P của cổ phiếu là giá mà tại đó cổ phiếu đang được mua bán ở thời điểm hiện tại; thu nhập của mỗi cổ phiếu EPS là phần lợi nhuận ròng sau thuế mà công ty chia cho các cổ đông thường trong năm tài chính gần nhất.P/E cho thấy giá cổ phiếu hiện tại cao hơn thu nhập từ cổ phiếu đó bao nhiêu lần, hay nhà đầu tư phải trả giá cho một đồng thu nhập bao nhiêu. P/E được tính cho từng cổ phiếu một và tính trung bình cho tất cả các cổ phiếu và hệ số này thường được công bố trên báo chí.Nếu hệ số P/E cao thì điều đó có nghĩa là người đầu tư dự kiến tốc độ tăng cổ tức cao trong tương lai; cổ phiếu có rủi ro thấp nên người đầu tư thoả mãn với tỷ suất vốn hoá thị trường thấp; dự đoán công ty có tốc độ tăng trưởng trung bình và sẽ trả cổ tức cao. Hệ số P/E rất có ích cho việc định giá cổ phiếu. Giả sử người đầu tư có cổ phiếu AAA không được giao dịch sôi động trên thị trường, vậy cổ phiếu đó có giá bao nhiêu là hợp lý? Lúc đó cần nhìn vào hệ số P/E được công bố đối với nhóm các loại cổ phiếu tương tự với cổ phiếu AAA, sau đó nhân thu nhập của công ty với hệ số P/E sẽ cho chúng ta giá của loại cổ phiếu AAA. Ngoài ra ta còn quan tâm đến một số tỷ lệ khác như: Cổ tức = Lợi nhuận đem chia/số lượng cổ phiếu lưu hành. Tỷ lệ chi trả cổ tức = lợi nhuận đem chia/lãi sau thuế = Cổ tửc/ESP Tuy nhiên, trong thực tế, tỷ lệ chi trả cổ tức được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa cổ tức được trả so với mệnh giá của cổ phiếu = D/FV Tỷ lệ chi trả cổ tức so với giá trị sổ sách = D/BV Các phân tích trên nhằm đánh giá thực trạng tài chính của công ty, trong đó, hai nhân tố quan trọng nhất là thu nhập và rủi ro, trên cơ sở đó, định lượng nhằm: xác định giá chứng khoán; xác định hay đánh giá mức độ rủi ro cửa cổ phiếu; xếp hạng nợ của doanh nghiệp; đánh giá khả năng phá sản doanh nghiệp. 1.3 Một số phương pháp phân tích công ty -Phương pháp phân tích so sánh -Phương pháp phân tích tỷ lệ -Phương pháp phân tích tài chính Dupont -Phương pháp phân tích taì chính Dupont mở rộng -Phương pháp phân tích kỹ thuật Chương 2 Phân tích công ty và lựa chọn cổ phiếu – Xác định cho trường hợp của NHTM SaComBank 2.1 Giới thiệu tổng quan về NH SaComBank 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức đi vào hoạt động ngày 21/12/1991 trên cơ sở chuyển thể ngân hàng Phát triển kinh tế Gò Vấp và sáp nhập 3 Hợp tác xã tín dụng Tân Bình – Thành Công – Lữ Gia. Vào thời điểm đó cả 4 đơn vị này đều trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về tài chính. Khởi đầu với số vốn điều lệ chỉ có 3 tỷ đồng, mạng lưới hoat động chủ yếu ở các quận ngoại thành, Sacombank bắt tay vào xử lý các khoản nợ khó đòi, mở rộng mạng lưới, phát hành kỳ phiếu, thực hiện dịch vụ chuyển tiền nhanh. Sacombank đã có sự tham gia góp vốn của 3 cổ đông nước ngoài: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới (World Bank), Quỹ đầu tư Dragon Financial Holdings (Anh Quốc), Ngân hàng ANZ. Ngoài 3 cổ đông nước ngoài nói trên và các cổ đông là các nhà kinh doanh trong nước,Sacombank là Ngân hàng Thương mại Cổ phần có số lượng cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam với hơn 9000 cổ đông. Sacombank cũng là 1 trong những ngân hàng thu được nhiều thành công trong lĩnh vực tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời luôn chú trọng đến dòng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng là cá nhân. Điều mà Sacombank hướng tới là luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng với chất lượng tốt nhất và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất với mong muốn trở thành 1 trong những Ngân hàng Thương Mại Cổ phần hàng đầu và là Ngân Hàng bán lẻ hiện đại đa năng nhất tại Việt Nam. 2.1.2 Các sản phẩm dịch vụ của NH SaComBank Giống như các ngân hàng thương mại khác,Sacombank cũng chủ yêu cung cấp các sản phẩm truyền thống của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó , ngân hàng cũng đang cố gắng tạo ra sự khác biệt về sản phẩm qua thay đổi phong cách phục vụ,phát triển cho vay tiêu dung,cho vay bất động sản, cho vay đi làm việc ở nước ngoài ,cho vay cán bộ - công nhân viên , cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, cho vay góp chợ, cho vay du học, cho vay nông nghiệp,cho vay thấu chi. Sacombank cũng phát hành các thẻ thanh toán,thẻ tín dụng nội địa, thẻ quốc tế và phát triển dịch vụ phone-banking. Các sản phẩm của Sacombank thể hiện mục tiêu của ngân hàng là phát triển dịch vụ bán lẻ, nhằm vào đối tượng khách hàng cá nhân có thu nhập cao và ổn định. Giống như các ngân hàng thương mại Việt Nam,thu nhập của Sacombank chủ yếu là thu nhập từ hoạt động tín dụng. Trong 3 năm, thu nhập từ lãi ròng luôn chiếm từ 50% đến gần 75% trong tổng thu nhập của ngân hàng. Trong khi đó, các khoản thu nhập từ phí dịch vụ chỉ chiếm 10% thu nhập của ngân hàng. Phần còn lại trong cơ cấu tổng doanh thu được đóng góp bởi các hoạt động đầu tư tài chính và các hoạt động khác. Đối tượng khách hàng. STB tập trung vào khối SME và khách hàng cá nhân. Có thể thấy rõ rằng khối doanh nghiệp nhà nước không phải là thế mạnh của STB khi nhóm này chỉ chiếm khỏang 6% trong cơ cấu tín dụng của ngân hàng.Sacombank tập trung khai thác thế mạnh của mình ở khối doanh nghiệp vừa và nhỏ với tỷ trọng xấp xỉ 50% và khối khách hàng cá nhân (tương đương 41.72%). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường là các doanh nghiệp đang trên đà tăng trưởng,do vậy nhu cầu tiếp cận vốn để mở rộng cơ sở sản xuất,nâng cấp máy móc và nhà xưởng cũng như quay vòng vốn lưu động là rất lớn.Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các ngân hàng đều nhắm tới việc khai thác mạnh hơn nữa mảng bán lẻ. Với đặc thù của một nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng của nhóm khách hàng cá nhân ngày càng lớn.Với chiến lược hoạt động tập trung vào hai mảng này, chúng tôi tin rằng tiềm năng phát triển trong tương lai của STB vẫn còn rất lớn Khách hàng chủ yếu tập trung ở miền Nam và ĐB sông Cửu Long Chỉ tính riêng tp Hồ Chí Minh đã chiếm tới xấp xỉ phân nửa dư nợ tín dụng của Sacombank, có thể thấy độ phủ thương hiệu của ngân hàng rất mạnh mẽ tại khu vực này. Sacombank cũng là ngân hàng duy nhất có chi nhánh phục vụ khách hàng bằng tiếng Hoa tại khu vực Sài gòn—Chợ Lớn.Tp Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước,tập trung rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ—nhóm khách hàng vốn là thế mạnh của STB.Có thể nói đây là lợi thế so sánh rất lớn của STB so với các ngân hàng TMCP khác. Tuy nhiên mức độ tập trung quá cao vào một khu vực ẩn chứa tiềm tàng rủi ro địa lý.Chính vì vậy ngân hàng đang có chiến lược một mặt giữ vững thị trường có sẵn, một mặt tập trung hướng tới thị trường miền Bắc nhằm chiếm lĩnh thị phần và đa dạng hóa trong phân vùng địa lý, giảm thiểu rủi ro kinh doanh. Bảng 2.2 : Cơ cấu tín dụng theo vùng địa lý. 2.2 Phân tích báo cáo tài chính. Để có cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động cốt lõi của ngân hàng, bước đầu chúng tôi sẽ đi vào phân tích cơ cấu doanh thu và chi phí của STB cùng những biến động của chúng nhằm hiểu rõ hơn tình hình hoạt động ngân hàng Sacombank đồng thời tạo cơ sở cho việc dự báo tình hình hoạt động của Sacombank trong thời gian sắp tới 2.2.1 Biến động doanh thu và chi phí. Với tỷ trọng doanh thu từ lãi chiếm 60% và chi phí lãi xấp xỉ khoảng 70%, rõ ràng hoạt động cốt lõi của Sacombank vẫn là ngân hàng truyền thống tập trung vào huy động và cho vay Bảng 2.3 : Biến động doanh thu và chi phí STB là một trong số ít các ngân hàng TMCP đạt được mục tiêu ổn định tỷ lệ thu nhập lãi thuần ở mức 60% và tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ xấp xỉ 30%. Dịch chuyển cơ cấu doanh thu theo xu hướng tăng dần tỷ trọng hoạt động dịch vụ và giảm tỷ trọng tín dụng là mục tiêu mà khá nhiều ngân hàng nhắm tới. Điểm tối trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2010 là khoản lỗ khá lớn đến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Đối với ngân hàng, chi phí lãi và chi phí hoạt động là hai khoản mục chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí và do đó ảnh hưởng khá lớn đến doanh thu. Tuy nhiên chi phí lãi lại phụ thuộc khá nhiều vào diễn biến thị trường và các ngân hàng khó có thể đưa ra biểu lãi suất quá chênh lệch so với mức chung của thị trường. Bên cạnh đó, phần lớn chi phí hoạt động thuộc nhóm chi phí cố định, như vậy tỷ lệ này thấp đi đồng nghĩa với việc hiệu suất sử dụng chi phí cố định được cải thiện.Do vậy tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng doanh thu thấp hơn mặt bằng chung thường được đánh giá theo chiều hướng tốt.Nhìn vào biểu đồ dưới đây ta có thể thấy Sacombank đã rất nỗ lực trong việc giảm tỉ lệ này và đã đạt được những kết quả đáng kể. Bảng 2.4 : Tỷ lệ chi phí hoạt động / Tổng chi phí. Tỷ lệ đã liên tục giảm qua các năm từ 2005-2008, đáng chú ý có năm 2008 khi chi phí hoạt động chỉ chiếm 17% tổng chi phí. Các năm sau đó tỷ lệ này tăng lên phản ánh xu hướng chung của thị trường là doanh thu không khả quan cộng với chi phí tập trung nguồn lực cho quá trình chuyển đổi v à nâng cấp hệ thống ngân hàng lãi (đã hoàn thành trong năm 2009), đặt nền tảng cơ bản để nâng cao chất lượng và chuẩn hóa hoạt động dựa trên công nghệ hiện đại. Đặc biệt, do yếu tố công nghệ giúp giảm gần 76% chi phí hoạt động (Thủy Nguyên, báo Đầu tư chứng khoán online) nên việc đi sâu đầu tư hơn cho công nghệ của Sacombank được chúng tôi đánh giá là sẽ làm giảm chi phí hoạt động của ngân hàng này trong tương lai 2.2.2 Phân tích các tỷ lệ tài chính Tỷ suất sinh lời không thật sự cao nhưng khá ổn định Bảng 2.5 : Tỷ suất sinh lời ROA, ROE giai đoạn 2005 – 2009. ROE của STB không thuộc nhóm cao nhất nhưng khá ổn định qua các năm và thường xuyên ở mức xấp xỉ gấp đôi trung bình ngành (8.57%). Tương tự như vậy, nếu so với ROA trung bình ngành là 1.32% (nguồn: Vietnam Credit, 2009) thì chỉ số này của STB qua các năm luôn ở mức chấp nhận được và khá ổn định.Khi đánh giá chất lượng lợi nhuận thì tiêu chí ổn định được chúng tôi đặt lên hàng đầu do chúng tôi tin rằng STB vẫn sẽ tiếp tục tạo ra giá trị thặng dư cho nhà đầu tư trong một thời gian dài. Tỷ lệ nợ xấu thấp chứng tỏ chất lượng tài sản cao. Tỷ lệ này của STB luôn ở mức thấp ấn tượng (dưới 1%) trong khi tỷ lệ nợ xấu trung bình ngành thường xuyên dao động ở mức trên 2% (2.17% và 2.52% tương đương cho các năm 2008 và 2009, nguồn: Ngân hàng nhà nước). Nhìn vào biểu đồ có thể thấy sư chênh lệch khá lớn giữa tỷ lệ nợ xấu của STB và một ngân hàng lớn khác là VCB. Chúng tôi cho rằng khả năng quản trị tài sản mà đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng của Sacombank là khá tốt.Tỷ lệ nợ xấu là tiêu chí cơ bản để xem xét chất lượng tài sản của một ngân hàng.Đặc thù ngành này có tới 80-90% tổng tài sản là tài sản sinh lời, như vậy có thể thấy chất lượng tài sản tốt là tiêu chí hàng đầu đảm bảo chất lượng lợi nhuận của một ngân hàng. Bảng 2.6 : Tỷ lệ nợ xấu của STB so với VCB giai đoạn 2006 – 2009 An toàn vốn liên tục ổn định ở mức cao Có một thực tế không thể đảo ngược là còn rất nhiều ngân hàng bao gồm cả quốc doanh và các NHTM cổ phần khó có thể đảm bảo hệ số CAR 9% từ thời điểm đầu tháng 10-2010 theo như thông tư 13.Chưa kể tới việc mới đây đại diện các ngân hàng trung ương nhóm họp tại Thụy Sĩ đã toàn vốn trong Basel III. Như vậy quy định về tỷ lệ CAR sẽ có khả năng còn tăng cao khi Việt Nam muốn tiệm cận dần với các tiêu chuẩn thế giới.Sacombank là một trong số ít các ngân hàng hiện tại đã đạt yêu cầu về tỉ lệ này.Không những thế, đồ thị minh họa còn cho ta thấy trong các năm gần đây, hệ số an toàn vốn của STB chưa xuống dưới 10% và thường xuyên ở mức 11- 12%. Trong bối cảnh nền kinh tế thời hậu suy thoái và chúng ta chưa hoàn toàn loại trừ được khả năng sẽ có suy thoái thoái kép thì việc quản trị rủi ro và an toàn vốn là điều tối quan trọng đối với mỗi ngân hàng.Điều này cũng có quan hệ mật thiết tới lợi nhuận và sự phát triển bền vững của ngân hàng các giai đoạn về sau. Bảng 2.7 : Tỷ lệ an toàn vốn của Sacombank giai đoạn 2003 – 2009 Chương 3 Triển vọng phát triển của NH SaComBank 3.1.Triển vọng của ngành ngân hàng Lợi thế về mặt quy mô: Ngành ngân hàng là ngành có lợi thế theo quy mô, quy mô của ngân hàng, hệ thống chi nhánh và độ rộng của sản phẩm dịch vụ càng lớn, chi phí trung bình sẽ có xu hướng giảm xuống.Sự tồn tại của các ngân hàng lớn trong ngành có lợi thế về quy mô sẽ là rào cản cho các đối thủ tiềm năng.Nhưng đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ do phải tăng chi phí quản lý và điều hành.Mức độ chuyên môn hoá càng cao, mô hình tổ chứ càng phức tạp, chi phí quản lý càng gia tăng.Đây là thực tế mà các ngân hàng thương mại nhà nước, một số ngân hàng thương mại cổ phần đang phải đối mặt.Lợi thế về quy mô và bất lợi về quy mô là yếu tố khá quan trọng trong việc xác định cấu trúc ngành. Điều này giải thích tại sao những thị trường khổng lồ như thị như trường Mỹ, hàng ngàn ngân hàng trong ngành duy trì cấu trúc cạnh tranh độc quyền trong khi những thị trường nhỏ như của Thái Lan, vài ngân hàng lớn tham gia vào cấu trúc độc quyền nhóm . Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại Việt Nam quy mô chưa đủ lớn, lại chưa tận dụng được lợi thế về quy mô, do vậy, đấy chưa phải là rào cản đối với các ngân hàng tham gia thị trường. Vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu là yếu tố quan trọng nhất đối với các ngân hàng thương mại bởi nó quyết định khả năng huy động vốn nợ của ngân hàng. Nhà nước thường quy định, tỷ lệ huy động tối đa so với vốn chủ sở hữu, hoặc tỷ lệ vốn chủ phải đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy định.Ngân hàng là loại hình kinh doanh có điều kiện mà điều kiện quan trọng nhất đối với các ngân hàng là vốn chủ sở hữu.Trong trường hợp thành lập ngân hàng, các ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu vốn pháp định của nhà nước. Vốn chủ thường được sử dụng đầu tư vào tài sản cố định, chi phí quảng cáo, marketing, nghiên cứu và phát triền ngân hàng và có thể là các chi trả để vận động hành lang xin giấy phép, để vượt qua các thủ tục hành chính.Một điều kiện khác để thành lập ngân hàng là điều kiện nhân sự. Đây không phải là điều kiện bắt buộc như các công ty chứng khoán, song là điều kiện quan trọng để phát triển hoạt động ngân hàng, do vậy chất lượng đội ngũ nhân lực được xem là tài sản quan trọng của ngân hàng. Yêu cầu vốn pháp định trong việc thành lập các ngân hàng thương mại và các trung gian tài chính đang được nâng lên đáng kể. Cho đến năm 2008, vốn pháp định đối với các ngân hàng thương mại là 1000 tỷ và là 3000 tỷ vào năm 2010.Đây là rào cản đối với việc thành lập các ngân hàng mới.Tuy nhiên, với các đối thủ gia nhập tiềm năng của ngành ngân hàng hiện nay là các tổng công ty nhà nước và các ngân hàng nước ngoài thì đây có lẽ không phải là một thách thức lớn. Thiết lập mạng lưới phân phối: không giống trong một số ngành khác, nơi mà hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm là tách rời nhau. Trong ngành ngân hàng, mỗi ngân hàng phải tự xây dựng một mạng lưới phân phối cho sản phẩm dịch vụ của mình.Thực tế chứng minh, có một mạng lưới mạnh là một lợi thế cạnh tranh rất quan trọng của các ngân hàng.Mỗi ngân hàng đều sở hữu một kênh phân phối riêng, và việc các ngân hàng mới thành lập phải tự xây dựng một mạng lưới chi nhánh cho mình là điều bắt buộc.Việc xây dựng một hệ thống các chi nhánh rộng khắp sẽ đòi hỏi ở các đối thủ mới thời gian, công sức và chi phí không nhỏ.Bởi vậy, đây có thể được coi là một rào cản gia nhập ngành.Và đây cũng chính là yếu tố được các chuyên gia đánh giá là thế mạnh của nhóm ngân hàng Việt Nam. Đây là rào cản mà ngân hàng con 100% vốn nước ngoài phải vượt qua khi gia nhập vào ngành ngân hàng Việt Nam sau ngày 1/4/2007.Yêu cầu về vốn mở một chi nhánh mới đang tăng lên nhằm hạn chế sự phát triển quá mức của ngân hàng. Ngành ngân hang đang có tốc độ tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng 20% và được dự đoán sẽ được giữ vững trong thời gian tới. Vố sự giúp đỡ của chính phủ và từ chính các đặc điểm của ngành , ngành ngân hàng hiện tại đang cạnh tranh theo phương pháp đơcj quyền nhóm. Việc cổ phần hóa các ngân hang thương mại và hội nhập quốc tế sẽ làm cho mức đọ cạnh tranh cao hơn, số lượng ngân hang sẽ giảm do thâu tóm và sáp nhập, song quy mô và chất lượng hoạt động sẽ được cải thiện tốt hơn. 3.2 Triển vọng phát triển của ngân hàng SaComBank 3.2.1 Lợi thế cạnh tranh của ngân hàng Lợi thế về mặt quy mô: Mạng lưới hoạt động là một thế mạnh rất lớn của Sacombank trong cạnh tranh về dài hạn, giúp Sacombank đẩy mạnh các mảng hoạt động chínhnhư huy động vốn, cho vay và dịch vụ thanh toán, và đặc biệt là tạo cơ sở cho Sacombank phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong những năm tiếp theo. Tính đến tháng 3/2010,mạng lưới phòng giao dịch Sacombank đã lên tới con số 320.Mạnh trong mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời được đánh giá là ngân hàng cung cấp dịch vụ khách hang tốt .Cơ chế hoạt động linh hoạt và quyết liệt là một yếu tố quan trọng giúp Sacombank bám sát thị trường nói chung và thị trường tài chính nói riêng. Ngoài ra còn một điểm đáng chú ý khác là cơ cấu tín dụng nghiêng về ngắn hạn. khi nhìn vào cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn của Sacombank, chúng ta lại nhận thấy nhóm ngắn hạn chiếm gần 2/3 tổng dư nợ tín dụng.Chúng tôi cho rằng điều này sẽ làm giảm đáng kể gánh nặng về rủi ro thanh khoản của Sacombank. Điều này phần nào có thể xuất phát từ chính cơ cấu tín dụng tập trung phần lớn vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Sacombank.Đối với các doanh nghiệp này, nhu cầu vay vốn lưu động để tập trung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán các hợp đồng mua nguyên vật liệu và dự trữ hàng tồn kho là rất lớn.Vốn lưu động dạng này thường được quay vòng khá nhanh, do đó mà phần lớn nhu cầu vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là trong ngắn hạn mà thôi. Bảng 3.1 : Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn Thêm váo đó, cơ cấu tiền gửi tại các TCTD khác của ngân hang cũng có sự khác biệt. Ngoài tiền mặt, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác là một phần quan trọng tạo nên vùng đệm thanh khỏan cho ngân hàng. Khoản mục này thường bao gồm hai thành phần chính: một là tiền gửi bằng VND, hai là tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng. Nếu xét về mặt tuyệt đối, khoản dự trữ này trong năm 2009 đã tăng hơn gấp đôi so với 2008, nếu năm 2008 là hơn 7 nghìn tỷ VND thì tính đến cuối năm 2009 khoản dự trữ này đã lên tới hơn 15 nghìn tỷ (Nguồn: BCTC doanh nghiệp 2009) Nếu xét về mặt tương đối, thông qua biểu đồ hình bên chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ngân hàng Sacom- bank đã có thay đổi đáng kể về tỷ trọng của 2 thành phần trong cơ cấu tiền gửi của mình. Trong năm 2008, tỷ trọng tiền đồng chiếm đa số, xấp xỉ 2/3 tổng tiền gửi. Tuy nhiên đến năm 2009, tỷ lệ này lại biến đổi theo chiều hướng ngược lại, tiền gửi bằng ngoại tệ và vàng giai đoạn này đã cao gấp đôi tiền đồng. Như vậy chúng ta có thể thấy chiến lược rõ ràng của STB là tăng dự trữ tiền gửi đồng thời chuyển dịch cơ cấu sang dự trữ chủ yếu bằng ngoại tệ và vàng nhằm tăng khả năng đối phó với rủi ro thị trường và dự báo xu hướng mất giá của đồng nội tệ. Thực tế cho thấy đây là một chiến lược đúng đắn và sang suốt chứng tỏ khả năng dự báo và bám sát thị trường của đội ngũ lãnh đạo STB. Bảng 3.2 : Cơ cấu tiền gửi và cho vay các TCTD khác. Điểm yếu: Thị trường tín dụng chính là thị trường miền Nam, cần tập trung khai thác mạnh hơn ở thị trường miền Bắc nhằm mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro tập trung về mặt địa lý Cơ hội: Thị trường tài chính càng ngày càng phát triển kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đa dạng của ngân hàng ngày một tăng. Hiện nay chỉ có khoảng 10% dân số là có tài khoản ngân hàng. Theo dự báo của SCB thì giai đoạn 2015-2016, thu nhập bình quân của Việt Nam sẽ đạt khoảng 2000 USD/ người và khi đó chắc chắn tỉ lệ người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng cũng sẽ tăng lên Thách thức: Áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác khá lớn (đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài cũng tập trung nhắm tới phân phúc bán lẻ) Sự phát triển nhanh chóng của thị trường và sự ra đời của ngày càng nhiều các sản phẩm đa dạng và phức tạp đặt ra yêu cầu bức thiết cho ngân hàng Sacombank trong việc cải tiến dịch vụ và sản phẩm nếu không muốn thụt lùi trong cuộc chiến giành thị phần giữa các ngân hang 3.2.2 Các rủi ro của nền kinh tế: Tình hình ngoại tệ vẫn tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới: Mặc dù tỷ trọng hoạt động kinh doanh ngoại hối chỉ chiếm khoảng 10% cơ cấu doanh thu của Sacombank, song diễn biến tỉ giá vẫn ảnh hưởng khá lớn đến ngân hàng. Nguyên nhân là do khi các doanh nghiệp khách hàng thân thiết có nhu cầu mua ngoại tệ để phục vụ thanh toán mà ngân hàng không đáp ứng được thì điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chính ngân hàng cũng như mối quan hệ lâu dài với khách hàng sẵn có. Mặt khác khi đồng nội tệ mất giá do lạm phát, khả năng khách hàng gửi tiền chuyển sang đầu tư vào vàng và ngoại tệ cũng như các kênh sinh lời khác là rất cao, ngân hàng sẽ có nguy cơ mất đi một lượng đáng kể từ nguồn huy động này. Mới đây, ngân hàng Nhà nước khẳng định khả năng điều chỉnh tỷ giá trong ngắn hạn sẽ không xảy ra và phát tín hiệu có thể sớm cung ứng một lượng USD nhất định cho các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Song trên thực tế tỉ giá trên thị trường chợ đen vẫn biến động theo chiều hướng tăng và tâm lý găm giữ USD vẫn tồn tại trong một bộ phận lớn người dân và các doanh nghiệp xuất khẩu và điều này sẽ gây khó khăn không ít cho Sacombank nói riêng và các ngân hàng nói chung trong việc giữ vai trò trung gian trong thị trường ngoại tệ Định hướng “rút nhanh tiền khỏi lưu thong”: Định hướng rút tiền khỏi lưu thông của thủ tướng chính phủ trong giai đoạn trước mắt vẫn chưa có tác động trực tiếp tới ngân hàng mà chủ yếu vẫn gây tác động về mặt tâm lý tới người dân nói chung và các nhà đầu tư nói riêng. Hiện NHNN mới nhận được chỉ thị nghiên cứu các chính sách và phương thức để rút bớt tiền ra khỏi thị trường thông qua các NHTM trong hệ thống, tuy nhiên có thể thấy hiện tại phía NHNN vẫn chưa có động thái hay tuyên bố chính thức về việc thay đổi chính sách nhằm phục vụ mục tiêu này.Song đây có thể là tín hiệu cho động thái thắt chặt tiền tệ của chính phủ. Nếu tiền bị rút nhiều ra khỏi lưu thông, nguồn cung vốn sẽ ít đi và khả năng lãi suất tăng sẽ rất cao. Cộng thêm thực tế là thị trường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tỷ suất sinh lời của các doanh nghiệp cũng bị hạn chế thì khi đó các doanh nghiệp sẽ e dè hơn trong việc vay vốn phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Như vậy lợi nhuận từ mảng tín dụng của STB có thể bị ảnh hưởng khá lớn, tương tự như giai đoạn giữa năm 2008 vừa qua 3.3 Định hướng hoạt động của NH SaComBank Sacombank tập trung huy động vốn từ đối tượng khách hàng cá nhân với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hướng đi này nằm trong chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng. Trong tương lai, với kế hoạch tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch, nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân dự báo sẽ tiếp tục là nguồn huy động chính của Sacombank.Qua đó tận dụng mạng lưới và thương hiệu Sacombank để tăng cường bán chéo sản phẩm, cung cấp những gói sản phẩm dịch vụ đa dạng – đa tiện ích – đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng và đem lại giá trị gia tăng cho ngan hàng. Chiến lược phát triển Sacombank là củng cố và phát triển với phương châm “An toàn – Hiệu quả – Bền vững” Để đạt được mục tiêu đó, Sacombank xác định phải đạt được 05 nhóm mục tiêu cụ thể trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2010 – 2020, đó là: Phát triển mô hình Tập đoàn phù hợp và có chọn lọc trên cơ sở thực hiện các mục tiêu: Phân bổ nguồn lực trong Tập đoàn Tạo mô hình hoạt động và liên kết các thành viên Xác định và lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh Gia tăng giá trị cổ đông trên cơ sở thực hiện mục tiêu: Đảm bảo khả năng sinh lời Đáp ứng yêu cầu chính sách chi trả cổ tức Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và chất lượng phục vụ. Với phương châm “hướng tới khách hàng”, Tập đoàn Sacombank tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể gồm: Cải tiến và phát triển sản phẩm Mở rộng Kênh phân phối Nâng cao Độ hài lòng của khách hàng Đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Mang lại sự thịnh vượng cho nhân viên. Đảm bảo chế độ lương thưởng và đãi ngộ cạnh tranh Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp hiệu quả Tạo ra văn hóa và môi trường làm việc hấp dẫn. Góp phần vào sự phát triển phồn vinh và văn minh của xã hội, cộng đồng thông qua các mục tiêu cụ thể mà Tập đoàn phải thực hiện trong giai đoạn sắp tới: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của một đơn vị kinh doanh đối với xã hội Tham gia hỗ trợ cộng đồng Bảo vệ môi trường hoạt động. Kết luận Đầu tư chứng khoán là việc nhà đầu tư bỏ tiền để mua các chúng khoán voeis mong muốn thu được phần giá trị lớn hơn trong tương lai .Việc bỏ tiền này đi kèm với những rủi ro nhất định và đổi lại, nhà đầu tư có thể nhận được phần lợi tức xứng đáng, và để làm được điều đó, mỗi nhà đầu tư cần xây dựng cho mình 1 chiến lược đầu tư đúng đắn .Chiến lược đúng sẽ mang lại cho nhà đầu tư nhiều lợi nhuận và ngược lại, họ có thể bị thua lỗ, thậm chí phá sản nếu có chiến lược sai lấm.Từ những quan điểm đó, các nhà nghiên cứu đã xây dựng nhiều luận điểm lỹ thuyết về phân tích chứng khoán. Trong phân tích chứng khoán có 3 cách xem xét để đưa ra quyết định đầu tư. Cách thứ nhất là xác định giá trị thực của chứng khoán, trên cơ sở đó, lựa chọn chứng khoán phù hợp dựa trên sự so sánh giữa giá trị thực với giá cả của chứng khoán. Đây là nội dung của phương pháp phân tích cơ bản ( phân tích tài chính).Cách thứ hai, nhà đầu tư xem xét xu hướng biến động của của giá chứng khoán dựa vào việc nghiên cứu số liệu về giá chứng khoán trong quá khứ với nhiều công cụ khác nhau, chủ yếu là đồ thị, từ đó tìm thời điểm mua bán thích hợp.Đây là nội dung của phương pháp phân tích kỹ thuật. Cách thứ ba không quan tâm đến cả giá trị thực lẫn xu thế biến động của giá chứng khoán, cái mà nhà đầu tư quan tam ở đây là tâm lý và hành vi của những người tham gia thi trường chứng khoán.Dù có phân tích theo phương pháp nào đi chăng nữa thì mục đích cuối cùng của các nhà đầu tư là thu được lợi nhuận cao nhất bởi những đồng tiền mà họ bỏ ra. Do thời gian hạn chế và kiền thức có hạn nên ở đay nhóm chúng em chỉ trình xin trình bày về phương pháp phân tích cơ bản.Bài tiểu luận vẫn còn nhiều thiếu sót, mong thầy và các bạn góp ý bổ sung. Xin chân thành cảm ơn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích công ty - xác định cho NHTM CP SACOMBANK.doc
Luận văn liên quan