Tim hiêu về bộ neax 61

Giới thiệu tổng quan về tổng đài NEAX61-E I. Tổng quan hệ thống: Tổng đài NEAX61-E là loại tổng đài có dung lượng lớn, có hệ thống chuyển mạch số linh hoạt được thiết kế phù hợp với những ứng dụng thay đổi của mạng. Nó bao gồm tất cả các chức năng điều khiển theo chương trình và bộ ghép nối phân chia theo thời gian, hệ thống chuyển mạch số. Vì vậy tổng đài NEAX61-E sử dụng với công nghệ điện tử viễn thông và máy tính hiện đại nhất. Nhờ những ứng dụng mới nhất của công nghệ bán dẫn (LSI, mật độ cao, cấu trúc khối). Nên tổng đài NEAX61-E có được kích thước nhỏ và có những lợi ích kinh tế hơn những tổng đài trước đây. Với nguyên lý điều khiển đa chương trình và mạng liên thông đã tạo nên tính tuyệt vời khi lựa chọn nó cho hệ thống chuyển mạch mới hoặc mở rộng hệ thống.

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tim hiêu về bộ neax 61, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ö chÝnh: - Ph©n hÖ øng dông ( Aplications Subsytem) - Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch ( Switching Subsytem) - Ph©n hÖ xö lý ( Processor Subsytem) - Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng ( O and M Subsystem) H×nh 15: CÊu h×nh c¬ b¶n cña hÖ thèng NEAX 61E BC : Bus Controller Bé ®iÒu khiÓn Bus CM : Common Memory Bé nhí chung DKU : Disk Unit §¬n vÞ ®Üa. MTU : Magnetic Tape Unit Bé dån kªnh cña b¨ng tõ. PMUX : Primary Multiplexer Bé ghÐp kªnh s¬ cÊp. SPC : Speech Path Controller Bé ®iÒu khiÓn tuyÕn tho¹i. TDNW : Time Division Network M¹ng ph©n chia thêi gian. CLP : Call Processor Bé xö lý gäi. CTL : Controller Bé ®iÒu khiÓn. MM : Main Memory Bé nhí chÝnh. OMP : Operation & Maintenance Processer Bé xö lý vËn hµnh vµ b¶o d­ìng. SMUX : Secondary multiplexer Bé ghÐp kªnh thø cÊp. SW : Space Switch Bé chuyÓn m¹ch kh«ng gian. TSW : Time Switch Bé chuyÓn m¹ch thêi gian. MAT : Maintenance & Administration Terminal ThiÕt bÞ b¶o d­ìng vµ qu¶n lý. Ph©n hÖ øng dông ®­îc cÊu h×nh ®¸p øng c¸c yªu cÇu kh¸ch hµng, cung cÊp mét giao diÖn chuÈn gi÷a m¹ng ®iÖn tho¹i vµ c¸c ph©n hÖ chuyÓn m¹ch vµ xö lý.. C¸c giao diÖn dÞch vô nµy cã nhiÖm vô göi th«ng tin quÐt ®Õn bé xö lý cuéc gäi trong qu¸ tr×nh thiÕt lËp cho cuéc gäi. Ph©n hÖ nµy cã thÓ ®­îc söa ®æi hoÆc thay thÕ ®Ó ®¸p øng c¸c tiÕn bé kü thuËt hoÆc sù thay ®æi c¸c yªu cÇu ng­êi sö dông. Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch nèi c¸c kªnh chuyÓn m¹ch vµo víi c¸c kªnh chuyÓn m¹ch ra ®Ó cung cÊp c¸c ®­êng dÉn tho¹i cho c¸c cuéc gäi gi÷a c¸c thuª bao, gi÷a thuª bao vµ trung kÕ hoÆc gi÷a c¸c trung kÕ. Ph©n hÖ nµy bao gåm c¸c m¹ng ph©n chia thêi gian kÐp cung cÊp chØ tiªu cao vµ sù më réng hÖ thèng dÔ dµng ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu t¨ng l­u l­îng. Ph©n hÖ xö lý ®iÒu khiÓn xö lý cuéc gäi, c¸c c«ng viÖc khai th¸c vµ b¶o d­ìng, vµ c¸c chøc n¨ng b¸o hiÖu kªnh chung. Ph©n hÖ khai th¸c vµ b¶o d­ìng cung cÊp th«ng tin ng­êi-m¸y cho phÐp c¸c lÖnh lÊy sè liÖu ra cho c¸c chøc n¨ng b¶o d­ìng vµ qu¶n lý hµng ngµy.Nã còng cung cÊp kh¶ n¨ng gi¸m s¸t hÖ thèng vµ kiÓm tra trung kÕ vµ ®­êng thuª bao ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng hÖ thèng b×nh th­êng. Ph©n hÖ nµy bao gåm c¸c thiÕt bÞ vµo/ra kh¸c nhau ®Ó thùc hiÖn kiÓm tra hÖ thèng vµ thu tr¹ng th¸i hÖ thèng vµ th«ng tin c¶nh b¸o. II.1 Ph©n hÖ øng dông: H×nh 16: CÊu h×nh cña ph©n hÖ øng dông DLSW : Digital Line Switch ChuyÓn m¹ch ®­êng d©y sè. PCM : Pulse Code Modulation §iÒu chÕ xung m·. Ph©n hÖ øng dông cung cÊp mét giao tiÕp chuÈn gi÷a hÖ thèng chuyÓn m¹ch víi ®­êng thuª bao, ®­êng trung kÕ sè hoÆc trung kÕ analog. Trong ph©n hÖ nµy cã cÊu h×nh ®Æc biÖt phôc vô c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, gåm cã mét vµi kiÓu giao tiÕp phôc vô ®Ó ®iÒu khiÓn chøc n¨ng thay ®æi ®Çu cuèi vµ c¸c m¹ch giao tiÕp víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch. Ph©n hÖ nµy cã thÓ dÔ dµng thay ®æi hoÆc thay thÕ c¸c kü thuËt míi mµ ng­êi sö dông yªu cÇu. Giao tiÕp gi÷a ph©n hÖ øng dông víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch qua m¹ch ghÐp tÝn hiÖu göi qua 128 kªnh víi tèc ®é 8,192Mbit/s. Chøc n¨ng cña ph©n hÖ øng dông bao gåm: - Giao tiÕp ®­êng d©y thuª bao t­¬ng tù. - Giao tiÕp trung kÕ t­¬ng tù. - Giao tiÕp trung kÕ sè. - Giao tiÕp hÖ thèng vÖ tinh. - Giao tiÕp b¸o hiÖu kªnh chung. - Giao tiÕp trung kÕ phôc vô. - Giao tiÕp bµn ®iÖn tho¹i viªn. II.1.1. Giao tiÕp ®­êng d©y thuª bao analog: Giao tiÕp ®­êng d©y thuª bao analog ®­îc thùc hiÖn trong Module ®­êng d©y (LM) vµ bé ®iÒu khiÓn khu vùc (LOC) giao tiÕp dÞch vô nµy cho phÐp ®Êu nèi nhiÒu lo¹i thuª bao kh¸c nhau : Thuª bao ®¬n, hép xu PBX.. PhÇn giao tiÕp ®­êng d©y thuª bao analog thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng BORSCHT. HÖ tËp trung cña bé chuyÓn m¹ch ®­êng sè ( DLSW) ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña thuª bao. Nã còng cã chøc n¨ng chuyÓn ©m b¸o hiÖu ®Õn thuª bao cÇn thiÕt. II.1.2.Giao tiÕp trung kÕ analog: Giao tiÕp trung kÕ analog h×nh thµnh gi÷a c¸c tr¹m analog víi nhau, trung kÕ chia thµnh trung kÕ ®i, trung kÕ vÒ vµ trung kÕ hai h­íng tuú thuéc vµo kh¸ch hµng yªu cÇu. TÝn hiÖu göi ®i tõ trung kÕ analog ®æi thµnh tÝn hiÖu PCM bëi bé m· ho¸ CODEC kh«ng cÇn tËp trung. Sau khi thµnh m· PCM th× tÝn hiÖu PCM ®­îc tËp trung lín nhÊt 120 kªnh bëi bé PMUX. Giao tiÕp trung kÕ analog göi chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cho ®­êng trung kÕ ®Æc biÖt. HÖ thèng cã thÓ göi nhiÒu kiÓu m¹ch trung kÕ kh¸c nhau ®ßi hái giao tiÕp víi trung t©m chuyÓn m¹ch. M¹ch nµy cã thÓ chuyÓn m· DP, MFC, MF cho trung kÕ kÌm víi b¸o hiÖu thanh ghi. II.1.3. Giao tiÕp trung kÕ sè: Giao tiÕp trung kÕ sè nèi hÖ thèng truyÒn dÉn trùc tiÕp tíi m¹ng chuyÓn m¹ch nã phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p m· ho¸ ¸p dông cho hÖ thèng ( LuËt A lµ 30 kªnh vµ luËt m lµ 24 kªnh ) nhê vµo m¹ch giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTI. §Çu ra DTI ghÐp kªnh t¹i PMUX t¹o thµnh ®­êng SHW 120 kªnh tho¹i (30 x 4 hoÆc 24 x 5) ®Ó ®­a ®Õn m¹ng chuyÓn m¹ch. II.1.4. Giao tiÕp hÖ thèng tæng ®µi vÖ tinh: Trong cÊu tróc hÖ thèng chuyÓn m¹ch vÖ tinh, hÖ thèng cã giao tiÕp ®­êng d©y analog ®Ó phï hîp víi c¸c thuª bao t¹i c¸c vïng xa. C¸c thuª bao t¹i c¸c vïng xa nèi víi hÖ thèng chuyÓn m¹ch t¹i c¸c tæng ®µi chñ b»ng ®­êng PCM. Cã 2 kiÓu hÖ thèng tæng ®µi vÖ tinh lµ: ®¬n vÞ chuyÓn m¹ch tõ xa RSU vµ ®¬n vÞ tËp trung thuª bao xa RLU ( tr¹m vÖ tinh cÊp 1 vµ tr¹m vÖ tinh cÊp 2). Chóng ®Òu cã cïng kiÓu giao tiÕp. Môc ®Ých cña c¸c giao tiÕp nµy lµ nèi c¸c hÖ thèng vÖ tinh tíi tæng ®µi chñ qua ®­êng PCM. Sö dông cÊu h×nh nµy hÖ thèng chuyÓn m¹ch t¹i tæng ®µi chñ cã thÓ xö lý gäi nhê ng­êi ®iÒu hµnh vµ tiÕn hµnh ®iÒu khiÓn mäi thuª bao ë mäi n¬i dï ®­îc nèi víi tæng ®µi chñ hoÆc víi tæng ®µi vÖ tinh. II.1.5. Giao tiÕp trung kÕ dÞch vô. Giao tiÕp trung kÕ phôc vô t¹o vµ göi Tone phôc vô vµ tÝn hiÖu AC. M¹ch giao tiÕp chøa nhiÒu chøc n¨ng: Ph¸t Tone sè, göi vµ nhËn b¸o hiÖu thanh ghi, trong ®ã chøa card ghÐp ®­êng vµ m¹ch giao tiÕp sè 7. II.1.6. Giao tiÕp bµn ®iÖn tho¹i viªn. Giao tiÕp nµy sö dông trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch liªn tØnh hoÆc quèc gia. Nã nèi thuª bao gäi ®i tíi ®­êng d©y cÇn thiÕt 1 hoÆc c¶ 2 thuª bao tíi ng­êi ®iÖn tho¹i viªn. C¸c dÞch vô kh¸c nhau gåm c¸c cuéc gäi tr¹m tíi tr¹m, c¸ nh©n tíi c¸ nh©n vµ thu nhÆt c¸c cuéc gäi, göi chóng tíi c¸c thiÕt bÞ ®Æc biÖt cña ng­êi ®iÖn tho¹i viªn, víi sù gióp ®ì qua bµn phÝm phôc vô trî gióp. Phô thuéc vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ßi hái cã thÓ cã lín nhÊt 512 bµn PO cho 1 hÖ thèng. II.2. Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch. H×nh 17 : M« t¶ cÊu h×nh m¹ng chuyÓn m¹ch Chøc n¨ng chÝnh cña ph©n hÖ chuyÓn m¹ch lµ ®Ó nèi khe thêi gian ®i vµo vµ khe thêi gian ®i ra trªn 1 ®­êng tiÕng gi÷a 2 thuª bao, gi÷a thuª bao vµ trung kÕ, gi÷a trung kÕ víi nhau. Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch cã cÊu tróc Module gåm 4 tÇng chuyÓn m¹ch T- S -S -T. CÊu tróc c¬ b¶n cña ph©n hÖ chuyÓn m¹ch mang tÝnh ®èi xøng vÒ mÆt cÊu h×nh hÖ thèng bao gåm: Cã 6 bé chuyÓn m¹ch thêi gian s¬ cÊp T1, mét bé chuyÓn m¹ch kh«ng gian s¬ cÊp S1, mét bé chuyÓn m¹ch kh«ng gian thø cÊp S2 vµ s¸u bé chuyÓn m¹ch thêi gian thø cÊp T2. Khèi chuyÓn m¹ch giao tiÕp víi khèi øng dông qua c¸c bé ghÐp kªnh thø cÊp SMUX vµ t¸ch kªnh thø cÊp SPMUX. TÝn hiÖu PCM göi qua ®­êng SHW lµ 128 khe thêi gian ( 120 kªnh tho¹i) ®­a vµo SMUX. Mçi mét SMUX phôc vô cho bèn ®­êng SHW nã thùc hiÖn ghÐp tiÕp thµnh 512 khe thêi gian t¹o thµnh ®­êng HW. Sau ®ã ®­a ®Õn tÇng chuyÓn m¹ch thêi gian T1, T1 thùc hiÖn chuyÓn m¹ch cho c¸c khe thêi gian trªn ®­êng HW theo nguyªn t¾c ghi tuÇn tù, ®äc ngÉu nhiªn d­íi lÖnh ®iÒu khiÓn cña phÇn mÒm tõ bé ®iÒu khiÓn ®­êng tho¹i SPC. T¹i ®Çu ra tíi S1, T1 ®æi tèc ®é bÝt tõ 8,448Mbps, 8 bÝt nèi tiÕp thµnh tèc ®é 4,224Mbps víi 4 bÝt song song. V× vËy mçi khe thêi gian ®­îc S1 ph©n phèi ®Ó tÝn hiÖu ®i ra trong 24 JHW phï hîp víi phÇn ®iÒu khiÓn tõ bé ®iÒu khiÓn ®­êng tho¹i SPC. S1 lµ ma trËn chuyÓn m¹ch kh«ng gian 6 x 24 ( 6 ®Çu vµo cña tÇng S1 vµ 24 ®Çu ra ®­êng JHW) cã 2 tíi 6 ®­êng sö dông cho viÖc nèi m¹ng néi bé, c¸c ®Çu ra kh¸c sö dông ®Êu nèi tíi c¸c m¹ng kh¸c. S2 lµ ma trËn chuyÓn m¹ch 24 x6, 6HW ®i ra tõ S2 ®­îc ®­a ®Õn 6 bé chuyÓn m¹ch thêi gian T2. T2 thùc hiÖn biÕn ®æi tèc ®é bÝt 4,224mbps ( 4 bÝt song song) thµnh tèc ®é bÝt 8,448Mbps ( 8 bÝt nèi tiÕp) vµ thùc hiÖn trao ®æi khe thêi gian theo kiÓu viÕt ngÉu nhiªn ®äc tuÇn tù. §­êng HW tõ T2 ®­îc ®­a ®Õn SPMUX ®Ó thùc hiÖn t¸ch 1HW thµnh 4SHW. T¹i ®Çu ra cña S2, T2 ®æi tèc ®é bÝt tõ 4,224Mbps thµnh 8,448Mbps ®Òu do SPC ®iÒu khiÓn. M¹ng chuyÓn m¹ch gåm 6 ®­êng HW cho phÐp chuyÓn m¹ch 2880 kªnh tho¹i sè l­îng m¹ng chuyÓn m¹ch lín nhÊt víi c¸c cÊu tróc nèi JHW tíi c¸c m¹ng kh¸c lµ 22 m¹ng chuyÓn m¹ch. Mçi m¹ng do mét SPC ®iÒu khiÓn. M¹ng chuyÓn m¹ch hoµn toµn cã cÊu tróc kÐp ®Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy cho hÖ thèng. H×nh 17: CÊu h×nh m¹ng chuyÓn m¹ch SMUX : Secondary Multiplexer Bé ghÐp kªnh thø cÊp. SPMUX : Secondary De multiplexer Bé t¸ch kªnh thø cÊp. SPC : Speech Path Controller Bé ®iÒu khiÓn tuyÕn tho¹i. HW : Highway JHW : Juntor Highway. SHW : Subhighway II.3. Ph©n hÖ xö lý: H×nh 18 : S¬ ®å khèi mét ph©n hÖ xö lý hÖ thèng ®a bé xö lý BC : Bé ®iÒu khiÓn BUS. TSTM : Module kiÓm tra. CC : Bé ®iÒu khiÓn trung t©m. MM : Bé nhí chÝnh. CLP : Bé xö lý cuéc gäi. MPC : Bé ®iÒu khiÓn ®a xö lý. CMADP : Bé phèi hîp bé nhí chung. OMP : Bé xö lý vËn hµnh vµ b¶o d­ìng. CMIM : Module giao tiÕp bé nhí chung. PSC : Bé ®iÒu khiÓn vÞ trÝ. CMM : Module nhí chung. SB : BUS hÖ thèng. CP : Bé xö lý trung t©m. SPB: HÖ ®­êng d©y tho¹i. CPM : Module xö lý ®iÒu khiÓn. SBP : Bé xö lý Bus hÖ thèng. HIB : Bus mËt ®é lín. SPC : Bé ®iÒu khiÓn tuyÕn tho¹i. OIP : Bé ®iÒu khiÓn vµo / ra. SPI : Giao tiÕp tuyÕn tho¹i. MCSL : Bµn ®iÒu khiÓn chñ. SSP : Bé xö lý hÖ thèng dÞch vô. Ph©n hÖ nµy thùc hiÖn ®iÒu khiÓn vµ xö lý cuéc gäi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ khai th¸c, b¶o d­ìng vµ b¸o hiÖu kªnh chung. Trong cÊu h×nh ®a xö lý cã cùc ®¹i 32 bé xö lý ®iÒu khiÓn ( CP). Mçi CP cã tªn t­¬ng øng víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô mµ nã ®¶m nhËn gåm cã: + Bé xö lý cuéc gäi ( CLP): Mçi CLP ®­îc trang bÞ kÐp vµ ®iÒu khiÓn mét m¹ng chuyÓn m¹ch. Nã thùc hiÖn chøc n¨ng xö lý cuéc gäi trªn c¬ së ph©n t¶i. + Bé xö lý vËn hµnh vµ b¶o d­ìng (OMP): Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn b¶o d­ìng vµ ®iÒu khiÓn c¸c CP thùc hiÖn giao tiÕp ng­êi m¸y. + Bé xö lý ®iÒu khiÓn vÞ trÝ ( CPP). +Bé sö lý b¸o hiÖu kªnh chung (CCSP ). Sè liÖu gi÷a c¸c CP ®­îc trao ®æi víi nhau qua BUS hÖ thèng d­íi sù ®iÒu khiÓn cña bé xö lý ®iÒu khiÓn BUS ( BC). Trung t©m cña ph©n hÖ xö lý lµ Module xö lý ®iÒu khiÓn ( CPM) ®­îc giíi thiÖu ë h×nh 19 Trong mét hÖ thèng ®a xö lý, CPM gåm c¸c khèi chøc n¨ng sau: + Bé ®iÒu khiÓn trung t©m ( CC): CC ®äc vµ thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh cÇn thiÕt khi ®iÒu hµnh chuyÓn m¹ch hÖ thèng. §Ó ®¶m b¶o ®é tin cËy, CC ®­îc trang bÞ kÐp. Mçi CC gåm cã CPUA vµ CPUB mét bé chuyÓn ®æi BUS ( BSC) vµ mét bé ®iÒu khiÓn ®ång hµnh ( MXC). CC ®­îc sö dông trong hÖ thèng NEAX61-E Module 101 (S6000/101). + CPU: Thùc hiÖn ®äc ch­¬ng tr×nh tõ bé nhí chÝnh gi¶i m· lÖnh vµ thùc hiÖn lÖnh tuú theo c«ng viÖc yªu cÇu. Card CPU gåm cã bé nhí 64Kw dïng l­u tr÷ c¸c ch­¬ng tr×nh vµ sè liÖu ®­îc sö dông th­êng xuyªn nhÊt vµ cho phÐp truy nhËp tèc ®é cao tíi nã. Sè liÖu ®iÒu khiÓn ®­îc göi tíi c¸c ph©n hÖ øng dông vµ ph©n hÖ chuyÓn m¹ch hoÆc ®Õn bé xö lý vµo/ra ( IOP) ë trong ph©n hÖ vËn hµnh vµo b¶o d­ìng. + Bé chuyÓn ®æi BUS ( BSC): Thùc hiÖn trao ®æi sè liÖu qua BUS nhí ( M_BUS ) vµ BUS trung t©m (C_BUS ). + MXC: Thùc hiÖn nghi thøc trao ®æi sè liÖu víi hÖ thèng ho¹t ®éng ®ång hµnh víi nã, khi hÖ thèng ®ã ®­îc trang bÞ kÐp. + Bé nhí chÝnh ( MM ): Thùc hiÖn viÕt vµ lÊy sè liÖu ra tuú theo lÖnh tõ CPU. Mçi card MM cã thÓ nhí 2MW vµ ®­îc trang bÞ chÝp RAM ®éng MOS160 ( 1Mbit). CPM gåm cã cùc ®¹i 2 card MM vµ ngoµi ra cßn cã bé nhí 2MW chøa ®Þa chØ vËt lý trong card MCX, do vËy kh¶ n¨ng tèi ®a cña mét bé nhí chÝnh lµ 10MW. + Bé xö lý BUS hÖ thèng ( SBP): Thùc hiÖn chuyÓn sè liÖu gi÷a c¸c CPM qua BUS hÖ thèng tuú theo lÖnh ®iÒu khiÓn cña CPU. + Bé xö lý phôc vô hÖ thèng ( SSP ): SSP lµ mét giao tiÕp gi÷a CPU vµ bé ®iÒu khiÓn trong ®a xö lý ( MCP) nã thùc hiÖn göi nh÷ng th«ng tin vµo tr¹ng th¸i hÖ thèng, SSP ®­îc ®iÒu khiÓn bëi bµn ®iÒu khiÓn chñ ( MCSL) vµ nã ®iÒu khiÓn CP trong viÖc giao tiÕp ng­êi m¸y. Bé xö lý phôc vô hÖ thèng gåm cã m¹ch hµnh ®éng khÈn cÊp ®­îc kÝch ho¹t bëi thiÕt bÞ gi¸m s¸t khÈn cÊp ( ESE) khi tr¹ng th¸i khÈn cÊp ®­îc ph¸t hiÖn, nã sÏ kÝch ho¹t mét phase H×nh 19 : S¬ ®å khèi chøc n¨ng Module xö lý ®iÒu khiÓn BSC : Bé biÕn ®æi Bus. CBUS : Bus trung t©m. CMADP : Bé phèi hîp bé chung. MBUS : Bus cña bé nhí. CMIM : Module giao tiÕp bé nhí chung. MM : Bé nhí chÝnh. CPM : Module xö lý chung. CPU : §¬n vÞ xö lý trung t©m. HIB : Bus mËt ®é cao. IOP : Bé xö lý vµo / ra. MPC: Bé ®iÒu khiÓn ®a xö lý. MXC : Bé ®iÒu khiÓn chñ. SB : Bus hÖ thèng. SBP : Bé xö lý Bus hÖ thèng. SPB : Bus tuyÕn tho¹i. SPI : Giao tiÕp tuyÕn tho¹i. SSP : Bé xö lý hÖ thèng dÞch vô. ii.4. Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng: H×nh 20 m« t¶ cÊu h×nh ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng H×nh 20 : CÊu h×nh ph©n hÖ b¶o hµnh vµ b¶o d­ìng ALDISP : HiÓn thÞ c¶nh b¸o. MPC : Bé ®iÒu khiÓn ®a xö lý. CCU : §¬n vÞ ®iÒu khiÓn th«ng tin. MTC : Bé ®iÒu khiÓn b¨ng tõ. CLP : Bé xö lý cuéc gäi. MTU : §¬n vÞ b¨ng tõ. DATS : Tr¹m kiÓm tra cËp nhËt. NWM : Qu¶n lý m¹ng. DKC : Bé ®iÒu khiÓn ®Üa. OMP : Bé xö lý vËn hµnh vµ b¶o d­ìng. DKU : §¬n vÞ ®Üa. ROP : M¸y in chØ nhËn. LP : M¸y in cña ®­êng d©y. PCP : Bé xö lý ®iÒu khiÓn vÞ trÝ. LPC : Bµn ®iÒu khiÓn m¸y in ®­êng d©y. RTS : Tr¹ng th¸i cña ®­êng. LTC:Bµn ®iÒu khiÓn kiÓm tra ®­êng d©y. SOC : DÞch vô bµn ®iÒu khiÓn quan s¸t. LTM : Module kiÓm tra ®­êng d©y. STC : Bµn ®iÒu khiÓn kiÓm tra ®­êng d©y MAT : ThiÕt bÞ qu¶n lý vµ b¶o d­ìng. TC : Khèi ®iÒu khiÓn truyÒn dÉn. MCSL : Bµn ®iÒu khiÓn chñ. TSTM : Module kiÓm tra. Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng cung cÊp th«ng tin ng­êi m¸y cho phÐp ®­a vµo c¸c lÖnh vµ ®­a ra sè liÖu cho c¸c môc ®Ých khai th¸c vµ b¶o d­ìng hµng ngµy, ph©n hÖ nµy cung cÊp kh¶ n¨ng gi¸m s¸t hÖ thèng, ®o thö ®­êng trung kÕ vµ ®­êng d©y thuª bao gióp ta duy tr× hÖ thèng ho¹t ®éng b×nh th­êng. Víi sù trî gióp cña ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng, ng­êi vËn hµnh cã thÓ kiÓm tra chi tiÕt tr¹ng th¸i hÖ thèng vµ c¶nh b¶o cña hÖ thèng. - Chøc n¨ng vËn hµnh gåm cã: Phôc vô xö lý c¸c lÖnh gi¸m s¸t cuéc gäi, b¶n ghi sè liÖu c­íc, ®o thö vµ ®iÒu khiÓn l­u l­îng thay ®æi sè liÖu tæng ®µi, gi¸m s¸t tÝnh c­íc. - Chøc n¨ng b¶o d­ìng gåm cã: Gi¸m s¸t hÖ thèng, xö lý sai háng cña hÖ thèng, kiÓm tra ®o thö ®­êng trung kÕ vµ ®­êng d©y thuª bao, kiÓm tra viÖc t×m lçi vµ chuÈn ®o¸n lçi. Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng cã tÝnh tù ®éng ho¸ cao. OMP sÏ thùc hiÖn trùc tiÕp vµ ngÇm ®Þnh nh÷ng chu kú b¶o d­ìng yªu cÇu. C¸c thiÕt bÞ vµo/ra nèi tíi OMP ®Ó gióp ng­êi ®iÒu hµnh dÔ dµng h¬n trong vÊn ®Ò khai th¸c vµ b¶o d­ìng tæng ®µi gåm cã: +Cæng qu¶n lý vµo / ra ( MAT): Cã chøc n¨ng nhËn lÖnh tõ ng­êi ®iÒu hµnh ®­a ra c¸c th«ng tin vÒ xö lý sè liÖu, qu¶n lý vµo / ra c¸c th«ng tin vÒ dù b¸o. +æ b¨ng tõ ( MTU) +æ ®Üa ( DKU): Cung cÊp bé nhí cho hÖ thèng vµ c¸c File cÇn ph¶i n¹p l¹i. +M¸y in ( LP) +Bµn ®o thö ®­êng d©y thuª bao ( LTC) +Bµn kiÓm tra hÖ thèng vµ ®­êng trung kÕ ( STC) +§Ìn c¶nh b¸o ( AL - DTSP) +Bµn ®iÒu khiÓn ( MCSL) +Bµn gi¸m s¸t dÞch vô ( SOC) +ThiÕt bÞ ®Çu cuèi qu¶n lý m¹ng ( VWM) +ThiÕt bÞ ®Çu cuèi hiÖn tr¹ng th¸i tuyÕn ( RTS) III. CÊu tróc phÇn mÒm cña hÖ thèng NEAX61-E iii.1. CÊu tróc c¬ b¶n phÇn mÒm hÖ thèng NEAX61-E NEAX61-E lµ mét hÖ thèng chuyÓn m¹ch sè dïng c¸c ch­¬ng tr×nh ghi s½n, nã sö dông nhiÒu ch­¬ng tr×nh m¸y tÝnh trùc tiÕp kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tù ®éng cña hÖ thèng. Nh÷ng ®Æc tr­ng chÝnh cña phÇn mÒm hÖ thèng chuyÓn m¹ch lµ: Xö lý gäi theo thêi gian thùc, ®é æn ®Þnh vµ tÝnh chÝnh x¸c trong dÞch vô cao, mÒm dÎo trong qu¸ tr×nh thªm hoÆc thay ®æi chøc n¨ng. CÊu h×nh c¬ b¶n cña hÖ thèng ®­îc chia lµm 3 vïng ®­îc cÊt gi÷ trong bé nhí cña hÖ thèng. -File hÖ thèng. -File sè hiÖu tæng ®µi. -File sè liÖu thuª bao. HÖ thèng phÇn mÒm NEAX61-E ®­îc viÕt b»ng hai ng«n ng÷ m¸y tÝnh. PhÇn lín phÇn mÒm nµy sö dông c¸c ng«n ng÷ bËc cao gäi lµ PL/C (Progaming Langnage for Comunication). Ng«n ng÷ nµy dÔ hiÓu rÊt cã hiÖu qu¶ trong c¸c ch­¬ng tr×nh b¶o d­ìng c¸c chøc n¨ng cã thÓ thªm hoÆc thay ®æi mét c¸ch dÔ dµng. HÖ thèng ®iÒu khiÓn gåm c¸c giao tiÕp vµ c¸c qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh theo thêi gian thùc ®­îc viÕt b»ng ng«n ng÷ Assembly, ®Ó ®¶m b¶o cho phÇn mÒm hÖ thèng cã tÝnh mÒm dÎo cao nhÊt. PhÇn mÒm ®iÒu hµnh hÖ thèng ®­îc chia thµnh c¸c Module. Chøc n¨ng cña c¸c Module nµy ®­îc ®Æt ra mét c¸ch râ rµng, vµ phô thuéc lÉn nhau, gi÷a c¸c Module chøc n¨ng ®­îc thu nhá tèi ®a. Nhê vËy mµ khi söa ®æi, b¶o d­ìng, kiÓm tra mét chøc n¨ng ®­îc tiÕn hµnh ®¬n gi¶n h¬n. iii.2. File hÖ thèng: File hÖ thèng bao gåm 2 hÖ thèng ch­¬ng tr×nh chÝnh, nã chøa c¸c ch­¬ng tr×nh dÔ ®iÒu khiÓn chøc n¨ng vµ xö lý chuyÓn m¹ch Ch­¬ng tr×nh nµy, c¸c ch­¬ng tr×nh liªn kÕt phÇn mÒm vµ liªn kÕt phÇn cøng cña hÖ thèng. H×nh 21 : Quan hÖ gi÷a c¸c ch­¬ng tr×nh hÖ thèng NEAX 61E iii.2.1. HÖ ®iÒu hµnh OS (OPERATING SYSTEM): HÖ thèng ®iÒu hµnh gåm c¸c ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng bªn trong cña phÇn mÒm hÖ thèng. HÖ thèng xö lý theo thêi gian thùc nµy cã kh¶ n¨ng phÇn cÊp møc ­u tiªn cho c¸c ch­¬ng tr×nh. HÖ ®iÒu hµnh gåm cã 3 ch­¬ng tr×nh: +Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thùc thi: §iÒu khiÓn thêi gian vµ tÝnh tuÇn tù cña c¸c ch­¬ng tr×nh xö lý cuéc gäi. Ch­¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n vµ ®iÒu hµnh ch­¬ng tr×nh b¶o d­ìng. HÖ thèng sö dông ph­¬ng thøc ®a xö lý chia hÖ ®iÒu hµnh xö lý c¸c cuéc gäi nhanh vµ hiÖu qu¶. Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn thùc thi x¸c ®Þnh ch­¬ng tr×nh vµo ho¹t ®éng trong hÖ thèng ®iÒu hµnh, vµ nã còng cung cÊp chøc n¨ng trî gióp chung do hÖ thèng ®iÒu hµnh vµ hÖ thèng øng dông nh­: L­îc ®å ch­¬ng tr×nh qu¶n lý vïng nhí, ®iÒu khiÓn ®ång hå, chøc n¨ng giao tiÕp ng­êi m¸y, ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ vµo ra nh­ MTU, DKU, giao tiÕp sè hiÖu gi÷a c¸c bé vi xö lý... . +Ch­¬ng tr×nh xö lý lçi. Thùc hiÖn dß lçi hÖ thèng vµ xö lý b»ng c¸ch chuyÓn c¸c thiÕt bÞ dù phßng hoÆc sö dông c¸c ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm vµ c¸c th«ng tin sè liÖu tæng ®µi khèi t¹o l¹i mét c¸ch hÖ thèng tù ®éng. Lçi ®­îc ph¸t hiÖn bëi c¸c thiÕt bÞ quÐt b¶o d­ìng, m· kiÓm tra, ch½n lÎ vµ m· tr¹ng th¸i. Lçi phÇn cøng trong c¸c bé xö lý ®­îc ph¸t hiÖn bëi ph­¬ng ph¸p so s¸nh sè liÖu cña bé xö lý trong phÇn ho¹t ®éng vµ trong phÇn dù phßng (chuyÓn ®æi ACT/ SBV) th× ch­¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n ®­îc tù ®éng phèi t¹o. +Ch­¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n lçi: Ch­¬ng tr×nh nµy tù ®éng kiÓm tra c¸c thµnh phÇn, phÇn cøng hÖ thèng vµ gióp ®ì ng­êi ®iÒu hµnh trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh hÖ thèng b»ng nh©n c«ng: TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn thiÕt bÞ trong hÖ thèng ®Òu cã thÓ kiÓm tra b»ng nh©n c«ng hoÆc tù ®éng. B¶n tin dù ®o¸n sÏ x¸c ®Þnh lçi ®­a qua thiÕt bÞ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng MAT gióp cho nh©n viªn ®iÒu hµnh x¸c ®Þnh nhanh lçi vµ nhanh chãng söa ch÷a thay thÕ. Ch­¬ng tr×nh chÈn ®o¸n ®­îc khëi t¹o bëi c¸c lçi kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi c¸c qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi. iii.2.2. HÖ thèng øng dông AS ( Application System): Trong hÖ thèng øng dông cã hai ch­¬ng tr×nh c¬ b¶n cÇn thiÕt cho viÖc ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý hÖ thèng: Ch­¬ng tr×nh xö lý cuéc gäi vµ ch­¬ng tr×nh qu¶n lý. Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý còng chøa c¸c ch­¬ng tr×nh con quan träng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn c¬ së d÷ liÖu. + Ch­¬ng tr×nh xö lý gäi: Ch­¬ng tr×nh xö lý gäi ®iÒu khiÓn vµ lùa chän nh÷ng ho¹t ®éng cÇn thiÕt ®Ó cung cÊp c¸c dÞch vô trªn ®­êng d©y thuª bao vµ c¸c ®­êng d©y trung kÕ tõ khi khëi t¹o ®Õn khi kÕt thóc cuéc gäi. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy gåm: theo dâi gi¸m s¸t tr¹ng th¸i ®­êng d©y, nhËn biÕt c¸c m¹ch ®Çu cuèi, nhËn biÕt vµ chuyÓn c¸c th«ng tin b¸o hiÖu, t¹o tuyÕn nèi, ®iÒu khiÓn chu«ng vµ Tone. + Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý: Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý ®iÒu khiÓn c¸c ho¹t ®éng xö lý c¸c cuéc gäi vµ thu nhËn c¸c sè liÖu l­u l­îng vµ thèng kª qu¸ tr×nh sö dông ®­îc l­u tr÷ bëi ch­¬ng tr×nh nµy. Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý còng ®­îc sö dông ®Ó lo¹i bá l­u l­îng mét c¸ch tù ®éng khi cã hiÖn t­îng t¾c nghÏn hÖ thèng x¶y ra. + Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu: Sè liÖu tæng ®µi vµ sè liÖu thuª bao ®­îc ®iÒu khiÓn bëi ch­¬ng tr×nh nµy, néi dung ®iÒu khiÓn gåm: Lo¹i thuª bao, lo¹i dÞch vô, cÊu h×nh vµ sè ®­êng trung kÕ, thiÕt bÞ vµo ra, th«ng tin vÒ h­íng cuéc gäi. C¬ së d÷ liÖu cña tæng ®µi vÒ thuª bao cã thÓ truy nhËp tõ MAT. §Ó b¶o vÖ ch­¬ng tr×nh nµy, ng­êi ®iÒu hµnh sö dông mËt khÈu ®Ó tr¸nh nh÷ng truy nhËp tr¸i phÐp. iii.3. File sè liÖu tæng ®µi: File sè liÖu tæng ®µi chøa c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ®iÒu hµnh hÖ thèng chuyÓn m¹ch. File sè liÖu tæng ®µi lµ ®Æc tr­ng cña mçi tæng ®µi ®ã. Sè liÖu nµy th­êng tró trong bé nhí chÝnh. Sè liÖu tæng ®µi ®­îc cËp nhËt bëi nh©n viªn b¶o d­ìng. C¸c c©u lÖnh th«ng th­êng liªn quan tíi sè liÖu tæng ®µi gåm cã: thªm vµo, lo¹i bá, thay ®æi trung kÕ vµ h­íng t­¬ng øng víi nã. iii.4. File sè liÖu thuª bao File sè liÖu thuª bao chøa tÊt c¶ c¸c sè liÖu liªn quan tíi thuª bao (líp thuª bao, líp phôc vô... ). File sè liÖu thuª bao lu«n lu«n ®­îc cËp nhËt mét c¸ch ®Çy ®ñ phï hîp víi sù thay ®æi cña c¸c thuª bao. Nh÷ng th«ng tin míi gåm: cµi ®Æt thuª bao míi, di chuyÓn t¹m thêi vµ nh÷ng thay ®æi kh¸c sÏ cËp nhËt b»ng c¸ch sö dông c©u lÖnh phôc vô SOD. - C¬ së d÷ liÖu còng ®­îc cËp nhËt khi hÖ thèng më réng, thay ®æi hoÆc di chuyÓn. H¬n n÷a khi xö lý cuéc gäi th× mäi vÊn ®Ò cña thuª bao ph¶i ®Æt trong tr¹ng th¸i b×nh th­êng. Trong hÖ thèng, c¸c qu¸ tr×nh cËp nhËt vµ kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn ®éc lËp, kh«ng lµm gi¸n ®o¹n c¸c chøc n¨ng xö lý gäi. PHÇn III Modul giao tiÕp trung kÕ sè DTIM Ch­¬ng I : GIíI THIÖU VÒ GIAO TIÕP TRUNG KÕ Sè I. Giíi thiÖu vÒ giao tiÕp trung kÕ sè Giao tiÕp trung kÕ sè kÕt nèi trùc tiÕp c¸c ®­êng truyÒn dÉn PCM víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch tuú thuéc vµo ph­¬ng ph¸p m· ho¸ ¸p dông cho hÖ thèng hoÆc 4 ®­êng PCM 30 kªnh (theo luËt A) hoÆc 5 ®­êng PCM 24 kªnh (theo luËt m) ®­îc nèi ®Õn bé giao tiÕp trung kÕ sè DTI. §Çu ra cña DTI ®­îc ghÐp kªnh bëi bé ghÐp kªnh s¬ cÊp PMUX thµnh mét kªnh truyÒn dÉn PCM-TDM gåm 120 kªnh mang th«ng tin tho¹i. II. GhÐp kªnh ph©n chia thêi gian GhÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian cã thÓ truyÒn ®­îc nhiÒu cuéc héi tho¹i t¹i cïng mét thêi ®iÓm chØ trªn mét ®­êng truyÒn dÉn. Thêi gian Ên ®Þnh cho mçi kªnh ®­îc gäi lµ mét khe thêi gian, mçi kªnh xuÊt hiÖn t¹i mét tÇn sè 8000Hz vµ mçi chu kú cña viÖc ghÐp kªnh ®­îc gäi lµ mét khung (FRAME). vÞ trÝ cña mçi con sè cña khe thêi gian cã thÓ ®­îc chØ thÞ bëi tÝn hiÖu ®ång bé khung. CCITT ®­a ra hai hÖ thèng truyÒn dÉn PCM: -HÖ thèng PCM 30 kªnh ®­îc ®­a ra bëi CEPT. -HÖ thèng PCM 24 kªnh ®­îc ®­a ra bëi AT&T. II.1. HÖ thèng 30 kªnh Nh­ trong h×nh 22 .Mét khung bao gåm 32 khe thêi gian vµ mçi khe thêi gian cã 8 bits, cho nªn tèc ®é bit lµ 2.048Mb/s .Sè tõ 0 ®Õn 31 ®­îc Ên ®Þnh thµnh 32 khe thêi gian , vµ khe thêi gian sè 0 (TS0) ®­îc sö dông cho ®ång bé khung, khe thêi gian 16 (TS16) ®­îc sö dông cho b¸o hiÖu. TÝn hiÖu tÇn sè tho¹i ®­îc m· ho¸ thµnh 8 bits vµ ®­îc truyÒn dÉn trªn khe thêi gian tõ 0 ®Ðn 15 vµ tõ 17 ®Õn 31, khu«n mÉu xung ®ång bé khung lµ "X0011011" vµ ®­îc chÌn vµo trong c¸c khung ch½n. Sè thø nhÊt "X" ®­îc dù tr÷ ®Ó truyÒn dÉn mét vµi th«ng tin sö dông cho hÖ thèng PCM nh­ mét m¹ch Quèc tÕ trong t­¬ng lai. Nh­ng t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i nã ®­îc Ên ®Þnh lµ "1". Khe thêi gian sè 0 (TS0) trong khung lÎ kh«ng ®­îc sö dông cho ®ång bé khung, nã ®­îc sö dông ®Ó truyÒn dÉn nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt (thiªt yÕu) chØ trong ph¹m vi mçi Quèc gia. Khe thêi gian 16 (TS16) ®­îc sö dông nh­ b¸o hiÖu kªnh. Mét ®a khung bao gåm 16 khung nh­ m« t¶ trong h×nh 22, c¸c khung ®­îc ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 15. khu«n mÉu xung ®ång bé ®a khung ®­îc truyÒn bëi kªnh 16 cña khung 0 (F0). Khe thêi gian 16 cña khung 1, bit 1 ®Õn bit 4 ®­îc sö dông ®Ó truyÒn d·n b¸o hiÖu cña kªnh th«ng tin sè 1, vµ bit 5 ®Õn bit 8 ®Ó truyÒn b¸o hiÖu cña kªnh th«ng tin sè 16. H×nh 23 m« t¶ nhiÖm vô bit cña khe thêi gian sè 0. H×nh 24 m« t¶ nhiÖm vô bÝt cña khe thêi gian sè 16. H×nh 22 : CÊu t¹o cña khe thêi gian, khung vµ ®a khung. H×nh23. NhiÖm vô Bit trªn khe thêi gian 0 H×nh 24. nhiÖm vô bit trªn khe thêi gian 16. NOTE : x = bit dù tr÷ ®­¬c set lµ 1 khi kh«ng sö dông. y= bit sö dông ®Ó chØ thÞ mÊt s¾p xÕp khung. Khi bits b, c hoÆc d kh«ng ®­îc sö dông chóng ®­îc set nh­ sau: b=1 c=0 d=1 II.2. HÖ thèng 24 kªnh H×nh 25 m« t¶ cÊu t¹o khe thêi gian, khung vµ ®a khung cña hÖ thèng 24 kªnh. Trong hÖ thèng 24 kªnh, mét khung bao gåm 24 khe thêi gian vµ mét bit bæ xung cho tÝn hiÖu s¾p xÕp khung hoÆc tÝn hiÖu s¾p xÕp ®a khung (S-bit). Do ®ã tèc ®ä bit lµ 1.544Mb/s. Sè kªnh tõ 1 ®Õn 24 ®­îc Ên ®Þnh cho 24 kªnh th«ng tin. B¸o hiÖu ®­îc thùc hiÖn bëi sö dông bit sè 8 cña mçi kªnh cña khung 6 vµ khung 12. 7 bit cßn l¹i cña kªnh ®­îc sö dông cho tÝn hiÖu tho¹i. H×nh 26 m« t¶ cÊu tróc ®a khung cña hÖ thèng nµy. H×nh 25. CÊu t¹o cña khe thêi gian, khung vµ ®a khung. H×nh 26. CÊu tróc ®a khung cña hÖ thèng 24 kªnh * : ChØ 7 bits mçi khung 6 nÕu b¸o hiÖu kªnh liªn kÕt ®­îc sö dông H×nh 27. Tãm t¾t c¸c sè liÖu kü thuËt chÝnh cña hÖ thèng PCM 24 kªnh vµ 30 kªnh III. §ång bé Trong hÖ thèng viÔn th«ng PCM. §ång bé rÊt quan träng, nh÷ng m¹ch logic kh¸c nhau t¹o thµnh mét thiÕt bÞ PCM ch¾c ch¾n ®­îc ho¹t ®éng bëi c¸c xung ®ång hå ®ång bé hoµn toµn vµ trong h­íng nµy hÖ thèng PCM cã thÓ ho¹t ®éng theo ®óng víi môc ®Ých cña thiÕt kÕ. §ång bé PCM ®­îc chia ra nh­ sau: + §ång bé sè (bit). + §ång bé khung. + §ång bé m¹ng viÔn th«ng. III.1. §ång bé sè §ång bé sè thÝch hîp ®Ó ®ång bé ph¸t xung ®ång hå nã lµ mét sù khëi ®iÓm cña nh÷ng xung ®iÒu khiÓn 2.048MHz hoÆc 1.544MHz, cÇn thiÕt ®Ó c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi truyÒn dÉn m· hãa vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi phÝa nhËn gi¶i m·, nãi c¸ch kh¸c nã cã ý nghÜa ho¹t ®éng cña sù t¸ch tÇn sè c¬ së vµ thùc hiÖn t¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi phÝa nhËn. §ång bé sè ngoµi ra cßn ®­îc gäi lµ "§ång bé bit" Cã hai ph­¬ng thøc truyÒn dÉn th«ng tin cña ®ång bé sè vµ ®ång bé pha ®ã lµ: + Th«ng tin ®ång bé sè vµ ®ång bé pha ®­îc göi trong cïng luång tÝn hiÖu PCM. Trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi phÝa nhËn, th«ng tin ®ång bé cÇn thiÕt ®­îc t¸ch tõ tÝn hiÖu truyÒn dÉn PCM. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc gäi lµ ph­¬ng thøc ®ång bé trong. +Th«ng tin ®ång bé sè vµ ®ång bé pha ®­îc truyÒn dÉn bëi mét ®­êng PCM ®éc lËp. Ph­¬ng thøc nµy ®­îc gäi lµ ph­¬ng thøc ®ång bé th­êng xuyªn. Trong hai ph­¬ng thøc trªn th× ph­¬ng thøc sau n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò, do vËy sù ph©n phèi nh÷ng tÝn hiÖu ®ång bé tõ mét m¹ng cã thÓ cÇn thiÕt ®Ó truyÒn dÉn vµ ph©n phèi nh÷ng tÝn hiÖu nµy, h¬n n÷a thêi gian trÔ trong khi truyÒn dÉn còng trë thµnh mét v©n ®Ò. Cho nªn ph­¬ng thøc nµy ®· ®­îc g¹t sang mét bªn vµ ph­¬ng thøc ®Çu ®· ®­îc lùa chän. III.2. ®ång bé khung §ång bé khung cã nghÜa lµ ®­îc chÝnh x¸c vÒ pha, ph©n biÖt ®­îc sù b¾t ®Çu vµ sù kÕt thóc cña mét khung. Khi kªnh 1 trong thiÕt bÞ ®Çu cuèi truyÒn dÉn ®­îc kÕt nèi tíi ®­êng truyÒn dÉn, thiÕt bÞ ®Çu cu«i phÝa nhËn ®­îc nèi tíi kªnh 1 vµ ngoµi ra trong tr­êng hîp cña kªnh 2, thiÕt bÞ ®Çu cuèi phÝa nhËn ®­îc kÕt nèi chÝnh x¸c tíi kªnh 2. Nh­ ph­¬ng thøc ®ång bé mét khung nãi chung, sau khi ®­îc chän lùa ®Æc biÖt khu«n mÉu sè ®­îc chÌn vµo trong luång xung t¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi truyÒn dÉn vµ khu«n mÉu nµy ®­îc ph¸t hiÖn t¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi truyÒn dÉn phÝa nhËn vµ ®ång bé ®­îc thùc hiÖn. Trong hÖ thèng PCM 30 kªnh, khu«n mÉu "X0011011" ®­îc chÌn vµo trong khe thêi gian sè 0 (TS0) cña mçi khung ch½n vµ trong hÖ thèng PCM 24 kªnh, mét bit nh­ tÝn hiÖu s¾p xÕp khung ®­îc chÌn vµo bÝt cuèi cña mçi khung lÎ cã khu«n mÉu "1,0,1,0,1,0..." vµ ®ång bé. III.3. §ång bé m¹ng viÔn th«ng Trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch sè, viÖc t¹o ra c¸c xung ®ång bé lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng. XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm cña chÊt l­îng chuyÓn m¹ch, ®iÒu ®ã cã nghÜa r»ng viÖc c¸c xung ®ång hå cÊp tíi hÖ thèng ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ chuyÓn m¹ch. VÝ dô nh­ khi hai tæng ®µi chuyÓn m¹ch sè cã sù kh¸c biÖt vÒ tÇn sè trong c¸c xung ®ång hå cña chóng ®­îc kÕt nèi víi nhau sÏ xuÊt hiÖn mÊt hoÆc chång chÐo khi ®äc c¸c bit th«ng tin, ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu tíi sù th«ng suèt cña th«ng tin liªn l¹c §Ó thùc hiÖn mét c¸ch linh ho¹t viÖc trao ®æi, t¸ch vµ xen vµo sù chia thêi gian cña c¸c tÝn hiÖu ghÐp kªnh, xung thu ph¸t nªn ®­îc ®ång bé hãa vÒ mÆt thêi gian, nÕu kh«ng lµm ®­îc ®iÒu nµy th× sù tr­ît sÏ s¶y ra. Ba lo¹i ®ång bé m¹ng hiÖn cã gåm: Ph­¬ng ph¸p ®ång bé hãa gÇn ®ång bé ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch l¾p ®Æt mét bé dao ®éng t¸ch biÖt ë tõng tæng ®µi. Sù ®ång bé chñ tí ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®¶m b¶o ®Ó bé dao ®éng ë tæng ®µi lµ møc cao nhÊt vµ sau ®ã cung cÊp ®ång bé cho c¸c tæng ®µi nh¸nh møc cao ®Ó ®ång bé toµn m¹ng, vµ ph­¬ng ph¸p ®ång bé hãa t­¬ng hç ®­îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®¶m b¶o ®Ó mét bé dao ®éng tÇn sè thay ®æi ë mçi tæng ®µi, so s¸nh sù kh¸c pha gi÷a ®ång hå cña c¸c tæng ®µi khu vùc víi ®ång hå cña c¸c tæng ®µi kh¸c trong m¹ng, vµ sau ®ã ®iÒu khiÓn tÇn sè dao ®éng ®Ó gi¸ trÞ trung b×nh cña nh÷ng sù kh¸c pha nµy b»ng 0 nh»m ®ång bé toµn m¹ng. Trong tr­êng hîp ®ång bé hãa gÇn ®ång bé, bé dao ®éng ph¶i ®­îc vËn hµnh ë møc ®é æn ®Þnh cao bëi v× c¸c tæng ®µi kh¸c thu ®­îc sù tr­ît ra sù xuÊt hiÖn th­êng xuyªn cña sù kh¸c biÖt tÇn sè ®ång hå. Trong tr­êng hîp ®ång bé hãa t­¬ng hç, c¸c tæng ®µi hay c¸c tuyÕn truyÒn dÉn cã lçi sÏ cã ¶nh h­ëng tèi thiÓu tíi c¸c tæng ®µi hay c¸c tuyÕn truyÒn dÉn kh¸c, trong tr­êng hîp ng­îc l¹i, viÖc ph¸t hiÖn lçi sÏ rÊt khã thùc hiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®ång bé hãa phøc t¹p h¬n sÏ cÇn thiÕt cho sù vËn hµnh. Ch­¬ng II : Modul giao tiÕp trung kÕ sè I . Giíi thiÖu chung: Modul giao tiÕp trung kÕ sè lµ mét modul giao tiÕp víi nhãm PCM s¬ cÊp. Nã tiÕp nhËn 8 ®­êng truyÒn dÉn PCM theo luËt A ë phÝa ®­êng PCM, DTIM giao tiÕp víi nhãm PCM s¬ cÊp b»ng c¸c ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn sè ®­îc tæ chøc bªn trong DTIM. VÒ phÝa hÖ thèng chuyÓn m¹ch, nã giao tiÕp víi ®­êng SHW kÕt nèi víi m¹ng chuyÓn m¹ch trong hÖ thèng. Bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC ®­îc tæ chøc trong DTIM ®iÒu khiÓn c¸c giao tiÕp trung kÕ sè, bé ghÐp kªnh s¬ cÊp PMUX, bé t¸ch kÕnh¬ cÊp PDMUX, ®­êng xö lý b¸o hiÖu vµ mét sè giao tiÕp kh¸c. Modul giao tiÕp trung kÕ sè cung cÊp giao tiÕp trung kÕ sè gi÷a c¸c hÖ thèng PCM 30 kªnh theo tiªu chuÈn CEPT.LTF cã thÓ tæ chøc tíi 16 DTIM, mçi DTIM tiÕp nhËn 240 kªnh trªn c¸c ®­êng PCM, mét LTF cã thÓ tiÕp nhËn tíi 3840 kªnh nÕu nh­ chØ sè c¸c DTIM ®­îc tæ chøc bªn trong LTF. DTIM cho phÐp truyÒn dÉn ®­êng PCM mét c¸ch trùc tiÕp trong ph©n hÖ chuyÓn m¹ch. DTIM cã nh÷ng ®Æc tr­ng sau; KiÓu ®­êng liªn kÕt (tËp trung) + Nhãm PCM s¬ cÊp ghÐp kªnh theo luËt A víi tèc ®é bit lµ 2,048 Mb/s. + 30 kªnh tho¹i vµ 2 kªnh b¸o hiÖu ph©n bè trªn 32 khe thêi gian. Sè c¸c kªnh liªn kÕt: Mçi DTIM cã hai bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTIC, mçi DTIC ®iÒu khiÓn 4 ®­êng PCM s¬ cÊp. C¸c khèi ph©n cÊp kªnh: Mçi DTIM cã 240 kªnh tho¹i (8 DTI) Mçi DTIC ®iÒu khiÓn 120 kªnh tho¹i. Mçi DTI gåm 30 kªnh tho¹i (PCM line) + Dung l­îng xö lý: Sè c¸c ®­êng trung kÕ liªn kÕt lµ 120 kªnh ®­îc ®iÒu khiÓn bëi 1 DTIC. Sè bé thu xung quay sè: 32 trunk/DTIC Sè bé g­Ø xung gäi ra: 32 trunk/DTIC Bé ®iÒu chÕ xung m· PCM: m· ho¸ theo luËt A. + Tèc ®é bit: 2,048 Mb/s. +D¹ng tÝn hiÖu: HDB3 + Trë kh¸ng vµo/ra: 75 W + CÊu tróc khung: 32 TS + Sè bit trªn mét khe thêi gian: 8 bit/TS + §é dµi khung (®é réng khung): 125 ms + §a khung : 16 khung Giao diÖn ®­ßng SubHighway : ®­îc nèi tõ modul ®­êng tho¹i b»ng c¸p bus 12 ®«i hai chiÒu. II . Chøc n¨ng: Modul giao tiÕp trung kÕ sè bao gåm 8 DTI vµ 2 DTIC II.1 . chøc n¨ng cña Dtic: Chøc n¨ng chÝnh cña DTIC: Chøc n¨ng ghÐp kªnh s¬ cÊp Chøc n¨ng t¸ch kªnh s¬ cÊp Chøc n¨ng chuyÓn ®æi b¸o hiÖu + ChuyÓn ®æi c¸c kªnh ph©n phèi tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ SPC thµnh c¸c bit tÝn hiÖu ë phÝa ph¸t. + ChuyÓn ®æi c¸c bit b¸o hiÖu nhËn ®­îc thµnh sè liÖu quÐt (SCN) (Sè liÖu nµy nhËn ®­îc tõ SPC th«ng qua TS 66 cña SHW) ë phÝa thu. Chøc n¨ng göi xung quay sè Chøc n¨ng nhËn xung quay sè Chøc n¨ng test th­êng xuyªn §iÒu khiÓn test DTI Chøc n¨ng chÌn vµ t¸ch sè liÖu ®iÒu khiÓn SHW Gi¸m s¸t c¶nh b¸o truyÒn dÉn II.2 . Chøc n¨ng cña DTI C¸c chøc n¨ng chÝnh cña DTI ®­îc m« t¶ d­íi ®©y: PhÝa thu: ChuyÓn ®æi l­ìng cùc/®¬n cùc. T¸ch xung ®ång hå (®ång bé) T¸i t¹o xung ®ång hå ®ång bé §ång bé (bit, frame) Ph¸t hiÖn c¶nh b¸o (mÊt khung, mÊt ®a khung, mÊt PCM, c¶nh b¸o ®Çu xa, tr­ît, lçi bit. KiÓm tra ®­êng truyÒn DTI. + PhÝa ph¸t: GhÐp kªnh th«ng tin vµ tæ hîp m· ®ång bé khung vµ bit th«ng tin b¸o hiÖu Ph¸t th«ng tin c¶nh b¸o ChuyÓn ®æi ®¬n cùc/l­ìng cùc II.3 . Giao tiÕp trung kÕ sè H×nh 28 m« t¶ giao tiÕp trung kÕ sè. DTIM cho phÐp c¸c ®­êng PCM ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp víi ph©n hÖ chuyÓn m¹ch. Mét DTIM bao gåm 4 m¹ch giao tiÕp trung kÕ sè (DTI), mçi m¹ch DTI ®­îc x©y dùng trªn c¬ së ®­êng truyÒn dÉn PCM ®· ®­îc chuÈn ho¸ (CEPT). §Çu ra cña 4DTI ®­îc ghÐp kªnh bëi bé ghÐp kªnh s¬ cÊp thµnh luång 120 kªnh tÝn hiÖu giao diÖn víi m¹ng ph©n chia thêi gian (132 khe thêi gian trong ®ã 120 kªnh tho¹i). H×nh 28. Giao tiÕp trung kÕ sè III. CÊu h×nh phÇn cøng: III.1 . CÊu h×nh hÖ thèng III.1.1 . VÞ trÝ cña DTI trong hÖ thèng NEAX61-E H×nh 29 m« t¶ vÞ trÝ cña modul giao tiÕp trung kÕ sè trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch sè NEAX61-E. Modul giao tiÕp trung kÕ sè cã vÞ trÝ n»m gi÷a thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña truyÒn dÉn vµ m¹ng ph©n chia thêi gian (tr­êng chuyÓn m¹ch). Nã ®iÒu khiÓn hoÆc gi¸m s¸t c¸c ®­êng b¸o hiÖu bëi bé giao tiÕp trung kÕ sè DTIC n»m trong DTIM H×nh 29 : VÞ trÝ cña DTIM trong hÖ thèng NEAX61-E iii.1.2 . CÊu h×nh dù phßng DTIM cã c¶ hai phÇn ®¬n vµ kÐp. PhÇn kÐp lµ DTIC (system 0/1) nã ®­îc nèi víi SHW. Cßn phÇn ®¬n lµ DTI nã ®­îc ®iÒu khiÓn bëi DTIC. H×nh 30 : CÊu h×nh dù phßng cña DTIM C¸c kiÓu ho¹t ®éng cña DTIM C¸c kiÓu ho¹t ®éng cña DTIM ®­îc m« t¶ trong h×nh 31. DTIM cã 6 kiÓu ho¹t ®éng, kiÓu ho¹t ®éng riªng rÏ ®­îc sö dông khi ch­¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n lçi ®­îc ch¹y. C¸c ®­êng g¹ch ®øt trong h×nh chØ thÞ c¸c tr×nh tù ®Þnh tuyÕn ®­îc sö dông trong ch­¬ng tr×nh chuÈn ®o¸n lçi. H×nh 31: KiÓu ho¹t ®éng cña DTIM iii.2 . CÊu tróc modul: H×nh 32 m« t¶ cÊu tróc modul cña DTIM MÆt tr­íc cña modul ®­îc m« t¶ bao gåm c¸c tªn card, c¸c tªn chøc n¨ng vµ hÖ thèng cung cÊp nguån. H×nh 32: CÊu tróc Module cña DTIM IV . Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña DTIM H×nh 33 m« t¶ c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh cña DTIM H×nh 33 : S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña DTIM IV.1 . Khèi chøc n¨ng DTIM IV.1.1 . Card ®iÒu khiÓn giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTIC (0/1) m¹ch giao tiÕp ®­êng SubHighway (SHW-intf) C¸c chøc n¨ng cña ®­êng xuèng D·y tÝn hiÖu r¬i (DRPQ) KiÓm tra tÝn hiÖu dß thö ®­êng SHW KiÓm tra ho¹t ®éng cña bé ®iÒu khiÓn vïng ThiÕt lËp l¹i trËt tù gi¶i m· phÇn cøng cña ®­êng SHW KiÓm tra ©m tÇn 1 KHz Chia t¸ch tÝn hiÖu C¸c chøc n¨ng cña ®­êng lªn: D·y tÝn hiÖu chÌn QuÐt bé nhí Göi tÝn hiÖu dß ®­êng SHW Göi ©m tÇn 1 KHz Bé ghÐp kªnh s¬ cÊp (PMUX) GhÐp 4 ®­êng PCM 30 kªnh tèc ®é 2,048 Mb/s tõ 4 bé DTI thµnh mét ®­êng SHW 120 kªnh/132 TS tèc ®é 8,448 Mb/s. Bé t¸ch kªnh s¬ cÊp (PPMUX) Thùc hiÖn t¸ch c¸c kªnh theo h­íng ng­îc l¹i víi c¸c kªnh ®­îc ghÐp bëi (PMUX) Giao diÖn DTI (DTI-intf) M¹ch göi (DTI-intfs): chuyÓn ®æi kªnh ®iÒu khiÓn SD tõ CC thµnh c¸c bit b¸o hiÖu vµ ghi c¸c bit b¸o hiÖu vµ ghi c¸c bit tÝn hiÖu göi ®i (S-SIG) bao gåm c¶ xung quay sè göi ra (DPOS) M¹ch tiÕp nhËn (DTI-intf R): BiÕn ®æi c¸c bit tÝn hiÖu thu ®­îc cho phï hîp víi bé t¸i t¹o l¹i d¹ng tÝn hiÖu vµ ghi kÕt qu¶ vµo bé SCNM thu nhËn xung quay sè DPREC §iÒu khiÓn kiÓm tra DTI: ThiÕt lËp ®­êng kiÓm tra, göi vµ nhËn tÝn hiÖu qua ®­êng kiÓm tra. Gi¸m s¸t th«ng tin c¶nh b¸o vµ th«ng b¸o tíi tuyÕn CC Gi¸m s¸t khung vµ thêi gian ®­a tíi bé c¶nh b¸o khu vùc (LA) TiÕp nhËn c¶nh b¸o cña c¸c tr¹m vÖ tinh vµ ®­a tíi bé c¶nh b¸o tõ xa (RA) CPU: Z28 vµ bé LSI Bé chÌn: ChÌn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn sè vµ sè liÖu quÐt vµo ®­êng SHW Bé t¸ch: T¸ch tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn tõ ®­êng SHW IV.1.2 . Giao tiÕp truyÒn dÉn sè (DTI) Bé biÕn ®æi m· l­ìng cùc/®¬n cùc (B/U) BiÕn ®æi m· l­ìng cùc trªn ®­êng truyÒn thµnh m· ®¬n cùc ®­îc sö dông trong c¸c m¹ch logic trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch ChuyÓn ®æi ®¬n cùc/l­ìng cùc (U/B) ChuyÓn ®æi c¸c m· ®¬n cùc tõ c¸c m¹ch logic trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch thµnh c¸c m· l­ìng cùc ®Ó sö dông trªn ®­êng truyÒn. Bé s¾p xÕp khung S¾p xÕp ph©n ®o¹n khung cña ®­êng tÝn hiÖu bªn ngoµi (khung sö dông cho khèi xa) vµ ph©n ®o¹n khung cña tÝn hiÖu bªn trong hÖ thèng chuyÓn m¹ch. §ång bé khung (F-SYNC) Thùc hiÖn ®ång bé bit, ®ång bé khung, ®ång bé ®a khung Rót hiÖu ®ång hå cña c¸c khèi xa vµ göi tíi modul CLK ®Ó ®ång bé ®ång hå cña hÖ thèng NEAX61-E víi ®ång hå chñ ®Ó ®ång bé m¹ng. TÇng ®Öm TÇng ®Öm ®­îc lång vµo gi÷a bé chÌn trong DTI vµ bé biÕn ®æi U/B. IV.2 . Ho¹t ®éng cña DTIM C¸c ®­êng truyÒn dÉn PCM tèc ®« cao ®­îc kÕt nèi víi c¸c DTI. DTIM ghÐp 30 kªnh tõ 4 DTI thµnh 120 kªnh cña ®­êng SHW, bé t¸ch kªnh thùc hiÖn t¸ch kªnh theo h­íng ng­îc l¹i víi viÖc ghÐp kªnh. c¸c DTI ®­îc nèi tíi c¸c DTIc cÊu tróc kÐp vµ ®­îc ®iÒu khiÎn bëi bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC lµm viÖc, sè liÖu ®iÒu khiÓn cña phÇn mÒm ®­îc chÌn vµo c¸c khe thêi gian tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña ®­êng SHW ®­îc t¸ch ra t¹i bé DRP vµ ®Æt vµo DRPQ th«ng qua giao tiÕp ®­êng SHW. B¸o c¸o göi tíi phÇn mÒm ®­îc viÕt vµo bé INSQ bëi bé sö lý trung t©m (CPU) vµ ®­îc ®­a vµo c¸c khe thêi gian tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cña ®­êng SHW th«ng qua giao tiÕp ®­êng SHW t¹i bé chÌn INS. Khi CPU nhËn ®­îc lÖnh ®iÒu khiÓn tõ DRPQ, nã ph©n tÝch vµ sö lý lÖnh thu ®­îc, c¸c kªnh ®iÒu khiÓn bao gåm: LÖnh ®iÒu khiÓn SD LÖnh ®iÒu khiÓn DPOS LÖnh ®iÒu khiÓn DPREC Coutst ThiÕt lËp l¹i kªnh ThiÕt lËp l¹i modul §äc c¶nh b¸o cña DTIM TiÕp theo ®ã, c¸c th«ng tin chung (GNQ) vµ th«ng tin vÒ b¶o d­ìng ®­îc chÌn vµo INSQ bëi bé INS. + Th«ng tin GNQ: B¸o c¸o hoµn thµnh göi DPOS B¸o c¸o tiÕp nhËn c¸c con sè cña DPREC B¸o c¸o thùc hiÖn thµnh c«ng CONTST + Th«ng tin MNQ: Th«ng tin b¶o d­ìng DTI Th«ng tin b¶o d­ìng DTIC Th«ng tin vÒ kÕt qu¶ chuÈn ®o¸n DTIC §¬n vÞ sö lý trung t©m (Z80) cña DTIM biÕn ®æi c¸c kªnh ®iÒu khiÓn SHW (lÖnh ®iÒu khiÓn SD, DPOS) tõ CC thµnh c¸c tÝn hiÖu cña ®­êng truyÒn dÉn vµ göi chóng tíi c¸c ®­êng PCM. DTI phèi hîp c¸c kªnh tho¹i víi c¸c kªnh b¸o hiÖu c¸c tÝn hiÖu PCM ®¬n cùc ®­îc biÕn ®æi thµnh c¸c tÝn hiÖu PCM l­ìng cùc vµ ®­îc göi tíi ®­êng truyÒn dÉn. C¸c tÝn hiÖu PCM l­ìng cùc tõ ®­êng truyÒn dÉn ®­îc thu nhËn vµ biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu PCM ®¬n cùc, sù s¾p xÕp khung cña nã ®­îc ph¸t hiÖn ra t¹i DTIC. C¸c b¸o hiÖu ®­êng truyÒn dÉn PCM ®­îc t¸ch ra t¹i bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC vµ ®­îc biÕn ®æi thµnh c¸c lÖnh cña SHW hoÆc thµnh c¸c tÝn hiÖu quÐt vµ ®­îc b¸o tíi bé ®iÒu khiÓn trung t©m CC qua bé INSQ (Inserter Queue) hoÆc SCNM (Scan Memory). C¸c bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC cã chøc n¨ng ®iÒu khiÓn liªn kÕt víi nhau. Th«ng tin trong DTIC lµm viÖc cã thÓ sao chÐp sang DTIC ë tr¹ng th¸i chê. V . GIAO DIÖn Modul giao tiÕp trung kÕ sè DTIM sö dông mét ®­êng SHW nh­ giao tiÕp ®iÒu khiÓn. C¸c giao diÖn ®­êng SHW bao gåm mét giao tiÕp ®­êng tho¹i vµ mét giao tiÕp tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn phÇn mÒm víi m¹ng chuyÓn m¹ch (TDNW). H×nh 34 m« t¶ ®Þnh tuyÕn truyÒn dÉn cho c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn . C¸c tÝn hiÖu trªn ®­êng SHW (T­¬ng ®­¬ng víi ®­êng SHW UP vµ SHW DOWN) ®­îc truyÒn víi tèc ®é truyÒn dÉn 8.448Mb/s. ®­êng SHW cã 132 khe thêi gian cho mét cÊu tróc. NhiÖm vô cña c¸c khe thêi gian ®­îc m« t¶ trong h×nh 35 4 khe thêi gian (TS0,TS33,TS66,TS99) ®­îc sö dông cho c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn, 128 khe thêi gian cßn l¹i sñ dông cho c¸c ®­êng tho¹i th«ng th­êng cã thÓ chuyÓn m¹ch t¹i m¹ng chuyÓn m¹ch trong hÖ thèng NEAX61-E. H×nh 36 m« t¶ c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho ®­êng SHW DN. H×nh 37 m« t¶ c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cho ®­êng SHW UP. H×nh 38 m« t¶ c¸c ®iÓm quÐt. C¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn chÌn vµo khe thêi gian TS0 ®­îc sö dông nh­ tÝn hiÖu hoa tiªu cña c¸c khung ch½n , c¸c khe thêi gian TS33,TS66,TS99 ®­îc chÌn bëi phÇn mÒm ®iÒu khiÓn. TÝn hiÖu hoa tiªu ®­îc m« t¶ trong h×nh 37 th× ®­îc chÌn bëi bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC vµo khe thêi gian TS0 cña ®­êng SHW UP. Nã ®­îc t¸ch t¹i bé ghÐp kªnh thø cÊp (SMUX) cña m¹ng chuyÓn m¹ch. TÝn hiÖu hoa tiªu ®­îc kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh ®­êng SHW UP. Khe thêi gian TS33 vµ TS99 cña ®­êng SHW UP ®­îc sö dông cho sè liÖu quÐt, c¸c sè liÖu nµy ®­îc ph¸t hiÖn t¹i SPC. SPC n¹p th«ng tin vÒ ph¸t hiÖn cuéc gäi ®i ng¾t vµ tr¶ lêi gi¸m s¸t lªn hµng chê logic ph¸t hiÖn cuéc gäi (CDLQ) vµ th«ng b¸o tr¹ng th¸i ®­êng d©y tíi phÇn mÒm. TÝn hiÖu ®iÓu khiÓn ®­îc chÌn vµo khe thêi gian TS66 , nã ®­îc sö dông cho sö lý cuéc gäi hoÆc lçi vµ chuÈn ®o¸n ®­îc th«ng b¸o tõ modul giao tiÕp trng kÕ sè DTIM. TÝn hiÖu nµy ®­îc t¸ch ra t¹i bé t¸ch (DRP) trong tr­êng chuyÓn m¹ch (TDNW). TÝn hiÖu sö lý cuéc gäi ®­îc l­u tr÷ trong hµng chê nhËn (RECQ), nã ®­îc ®Æt trong SPC. NÕu mét tÝn hiÖu b¶o d­ìng ®­îc l­u tr÷ trong hµng chê b¶o d­ìng (MNTQ), khi ®ã nã ®­îc ®äc ra bëi phÇn mÒm trùc tuyÕn. H×nh 34 : Giao diÖn SHW H×nh 35 : NhiÖm vô c¸c khe thêi gian ®­êng SHW H×nh 36 : D¹ng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­êng SHW down H×nh 37 : D¹ng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn d­êng SHW UP H×nh 38: D¹ng ®iÓm quÐt ch­¬ng iii : M¹ch giao tiÕp truyÒn dÉn sè i . giíi thiÖu M¹ch giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTI ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp víi c¸c ®­êng d©y trung kÕ, nã cung cÊp giao diÖn gi÷a c¸c ®­êng d©y nµy vµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch sè NEAX61-E. cã 8 m¹ch DTI trong mét modul giao tiÕp trung kÕ sè DTIM. ii . Chøc n¨ng cña dti PhÝa nhËn: -ChuyÓn ®æi l­ìng cùc thµnh ®¬n cùc (B/U). -S¾p xÕp khung. -§ång bé khung ,®a khung. -Ph¸t hiÖn c¶nh b¸o. -T¸i t¹o l¹i ®ång hå tõ ®­êng PCM. -T¸ch c¸c tÝn hiÖu tõ ®­êng PCM. PhÝa ph¸t: -ChuyÓn ®æi tÝn hiÖu ®¬n cùc thµnh l­ìng cùc (U/B). -Thùc hiÖn chÌn c¸c tÝn hiÖu vµo ®­êng PCM. -KÕt hîp c¸c th«ng tin tho¹i vµ b¸o hiÖu. -Göi c¸c tÝn hiÖu c¶nh b¸o tíi trung t©m xa. -§ång bé khung, ®a khung. -TruyÒn dÉn. iii . CÊu h×nh phÇn cøng H×nh 39 m« t¶ vÞ trÝ cña card DTI trong hÖ thèng NEAX61-E. Card DTI g¾n vµo trong Modul giao tiÕp trung kÕ sè DTIM ®ång thêi víi bé ®iÒu khiÓn giao tiiÕp trung kÕ sè DTIC. Tèi ®a cã 8 card DTI cã thÓ ®­¬c g¾n trong mét modul giao tiÕp trung kÕ sè DTIM. DTI : Digital Transmission Interface PMUX : Primary Multiplexer PCM :Pulse Code Modulation H×nh 39: VÞ trÝ cña Card DTI trong hÖ thèng NEAX 61E H×nh 40 : S¬ ®å khèi chøc n¨ng cña DTI iv . Ho¹t ®éng cña DTI IV.1 . C¸c khèi cHøc n¨ng H×nh 40 m« t¶ s¬ ®å khèi chøc n¨ng cña DTI. Chøc n¨ng cña c¸c khèi trong DTI +M¹ch biÕn ®æi l­ìng cùc /®¬n cùc (B/U) -BiÕn ®æi tÝn hiÖu PCM l­ìng cùc thµnh tÝn hiÖu PCM ®¬n cùc. -Tèc ®é Bit danh ®Þnh cña tÝn hiÖu PCM vµo ®Çu tiªn lµ 2.048Mb/s. -TÝn hiÖu PCM ®¬n cùc ®iÒu khiÓn mét m¹ch t¸i t¹o ®ång hå bao gåm mét m¹ch TANK ë chÕ ®ä t¹o ra mét tÝn hiÖu ®ång hå 2.048Mhz. +M¹ch biÕn ®æi ®¬n cùc/l­ìng cùc (U/U) -BiÕn ®æi tÝn hiÖu PCM ®¬n cùc thµnh tÝn hiÖu l­ìng cùc. -ChuyÓn giao qua ®­êng PCM ®Çu tiªn hoÆc c¸c ®­êng t­¬ng. -Tèc ®é Bit danh ®Þnh cña tÝn hiÖu PCM ra lµ 2.048Mb/s. -C¸c tÝn hiÖu truyÒn dÉn bao gåm tÝn hiÖu tho¹i, b¸o hiÖu , tÝn hiÖu x¾p xÕp khung. +M¹ch ph¸t hiÖn c¶nh b¸o (ALM DET) -TÝn hiÖu PCM thu ®­îc bao gåm : tÝn hiÖu c¶nh b¸o xa, tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu. -C¶nh b¸o xa trong khung PCM ®­îc ®­a vµo Bit thø 3 cña khung phô, c¶nh b¸o xa cña ®a khung ®­îc ®­a vµo bit thø 6 cña khe thêi gian TS16 cña khung 0 (F0). -Göi tÝn hiÖu c¶nh b¸o tíi DTIC. -Göi th«ng tin c¶nh b¸o khi ph¸t hiÖn Bit lçi. +S¾p xÕp khung (FRAME ALIGNER) -Bao gåm mét bé nhí 512 bit vµ mét m¹ch ®iÒu khiÓn tr­ît. -§ång bé tÝn hiÖu PCM nhËn ®­îc víi ho¹t ®éng bé. -Ghi tÝn hiÖu PCM nhËn ®­îc vµo trong bé nhí vµ ®äc ra theo khung hÖ thèng chuyÓn m¹ch. Do vËy nh÷ng khung tÝn hiÖu PCM ®ång bé víi khung hÖ thèng. -M¹ch ®iÒu khiÓn tr­ît bao gåm nh÷ng chøc n¨ng sau: §iÒu khiÓn bé nhí tr¸nh hiÖn t­îng tr­ît vµ lÊn lªn nhau cña c¸c tÝn hiÖu PCM b»ng c¸ch so s¸nh pha cña tÝn hiÖu phÝa ghi víi tÝn hiÖu phÝa ®äc Göi tÝn hiÖu c¶nh b¸o tíi DTIC khi s¶y ra tr­ît. -§Ìn b¸o lçi bé nhí s¾p xÕp khung bËt s¸ng khi ph¸t hiÖn lçi vµ göi tÝn hiÖu c¶nh b¸o ®Õn bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC. +§ång bé khung (FRAME SYNC) -Bé ®Õm khung trong m¹ch nµy ®­¬c ®ång bé víi nh÷ng tÝn hiÖu PCM thu ®­îc. +M¹ch t¸ch kªnh (DEMUX) -Ph¸t hiÖn sù ®ång bé cña nh÷ng tÝn hiÖu PCM thu ®­îc. -§ång bé thêi gian vµ khung cña nh÷ng tÝn hiÖu PCM thu ®­îc víi nh÷ng tÝn hiÖu ho¹t ®éng cña hÖ thoãng chuyÓn m¹ch. +M¹ch ghÐp kªnh (MUX) -T¨ng c¸c tÝn hiÖu s¾p xÕp khung vµo tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu göi tõ DTIC. +M¹ch kÕt hîp (COMB) -KÕt hîp tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu göi tõ DTIC +Bé t¹o ra tÝn hiÖu s¾p xÕp khung (FRAME GEN) -T¹o ra tÝn hiÖu s¾p xÕp khung -TÝn hiÖu ®ång hå 4096Khz vµ th«ng tin cÊu tróc cña 16 khung ®­îc göi tõ DTIC. +M· ho¸ HDB3 (HDB3 COD) -T¹o ra tÝn hiÖu d­íi d¹ng m· HDB3 ®Ó truyÒn ®i. +M¹ch t¸ch vµ chÌn tÝn hiÖu (D/I) -M¹ch t¸ch tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu cña mét kªnh x¸c ®Þnh tõ nh÷ng tÝn hiÖu PCM. -M¹ch chÌn tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu göi ®Õn tõ cæng vµo cña DTI (INS R, INS S) vµo mét kªnh x¸c ®Þnh cña ®­êng PCM. -Bé INS 1 ®æi tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu ®Õn tõ cæng vµo (INS R) tõ d¹ng tÝn hiÖu liªn tôc íi tÇn sè 64Khz thµnh tÝn hiÖu kh«ng liªn tôc tÇn sè 2048Khz vµ chÌn nã vµo khe thíi gian cña mét kªnh x¸c ®Þnh cña ®­êng PCM nhËn ®­îc. -Bé INS 2 chÌn tÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu tõ cæng vµo(INS S) vµo khe thêi gian cña mét kªnh x¸c ®Þnh ña ®­êng truyÒn dÉn tÝn hiÖuPCM. -Trong m¹ch t¸ch vµ chÌn tÝn hiÖu, sè khe thêi gian cña kªnh ®­îc x¸c ®Þnh ®Ó chÌn vµ t¸ch tÝn hiÖu ®­îc ®iÒu khiÓn tõ bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC. IV.2 . Nguyªn t¾c ho¹t ®éng CñA DTI DTI ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp víi tr¹m. C¸c tÝn hiÖu PCM l­ìng cùc tõ ®­êng truyÒn dÉn ®­îc biÕn ®æi thµnh ®¬n cùc t¹i m¹ch (B/U), tÝn hiÖu ®ång bé khung ®­îc ph¸t hiÖn t¹i m¹ch t¸ch kªnh vµ c¸c tÝn hiÖu PCM ®­îc ®ång bé tíi cacs tÝn hiÖu cña m¹ch DTIC. TÝn hiÖu tho¹i vµ th«ng tin b¸o hiÖu tõ m¹ch DTIC ®­îc kÕt hîp víi nhau vµ c¸c tÝn hiÖu s¾p xÕp khung ®­îc ®ua thªm vµo t¹i bé ghÐp kªnh, tÝn hiÖu PCM ®¬n cùc ®­îc biÕn ®æi thµnh tÝn hiÖu PCM l­ìng cùc t¹i bé U/B vµ göi tíi ®­êng truyÒn dÉn. DTI ®­îc s¾p xÕp l¹i trong khung t¹i DEMUX . CÊu tróc khung cña tÝn hiÖu PCM ®Çu tiªn ®­îc m« t¶ trong h×nh 41 vµ h×nh 42 nã bao gåm tÝn hiÖu s¾p xÕp khung , b¸o hiÖu vµ tÝn hiÖu tho¹i. H×nh 43 m« t¶ vÝ dô cña d¹ng th«ng tin b¸o hiÖu trªn ®­êng PCM H×nh 41 : CÊu tróc khung PCM (1/2). H×nh 42 : CÊu tróc khung PCM (2/2) H×nh 43 : D¹ng th«ng tin b¸o hiÖu trong ®­êng PCM KiÓm tra loop tuyÕn néi ®µi : sè liÖu kiÓm tra ®­îc s¾p xÕp trong kªnh test thö vµ ®­îc loop vßng trë l¹i bëi bé DRP (S) trong DTI vµ mét ©m tone test thö ®­îc chÌn l¹i vµo trong mét kªnh vµ ®­îc loop vßng trë l¹i bëi bé INS (S) trong DTI ®Ó kiÓm tra xem liÖu cã lçi trong ©m tone ban ®Çu kh«ng. Thñ tôc nµy ®­îc m« t¶ chi tiÕt nh­ d­íi ®©y. -Mét AAT. No ®­îc s¾p xÕp trong mét kªnh vµ ®­îc loop vßng trë l¹i tõ DTI. Cïng lóc ®ã bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp trung kÕ sè DTIC thùc hiÖn trao ®æi lu«n phiªn khe thêi gian TSi víi khe thêi gian TS No(TS4) kiÓm tra loop vßng. -Mét ©m t«n test thö ®­îc tõ AAT x¸c ®Þnh vµ STC kiÓm tra ©m t«n test thö tõ DTI. KÕt nèi tíi sè kªnh dù tr÷ Trong khi kiÓm tra test thö loop vßng trªn mét ®­êng intra-office nh­ trong h×nh 44 th× kh«ng cã ®­êng PCM nµo ®­îc ®Êu nèi tíi c¸c kªnh. NÕu lµ mét kªnh quèc tÕ th× l·ng phÝ , tuy nhiªn nh­ kªnh test thö trong h×nh 45 ®­îc kÕt nèi tíi sè kªnh dù tr÷ , do vËy nh÷ng cuéc gäi th«ng th­êng cã thÓ ®­îc kÕt nèi trong qu¸ tr×nh Loopback-test , TS67,TS68,TS69,TS70 ®­îc sö dông cho sè kªnh dù tr÷ nµy. H×nh 44 : kÕt nèi test loopback H×nh 45 : kÕt nèi kªnh dù tr÷ V . B¶O D¦ìNG : Bit lçi trong ®­êng PCM ®­îc x¸c ®Þnh bëi sù gi¸m s¸t lçi cña tÝn hiÖu s¾p xÕp khung. M¹ch ®iªud khiÓn tr­ît ®iÒu khiÓn bé nhí tr¸nh hiÖn t­îng khuyÕt hoÆc chång chÐo lªn nhau cña tÝn hiÖu PCM. M¹ch so s¸nh pha cña tÝn hiÖu phÝa ghi víi tÝn hiÖu cña phÝa ®äc vµ dõng l¹i còng nh­ ®îi hoÆc ®äc bé nhí trong chu k× cña mét khung ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ cña sù so s¸nh. M¹ch ®iÒu khiÓn tr­ît göi tÝn hiÖu c¶nh b¸o tíi bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp truyÒn dÉn sè DTIC khi s¶y ra tr­ît. ý nghÜa cña c¶nh b¸o DTI ®­îc chØ ra nh­ sau : a. RA (Remote Alarm) : khi Remote office ph¸t hiÖn nh÷ng tÝn hiÖu lçi nh­ MFL,FL vµ PCM-L , nã göi tÝn hiÖu RA (RMFA,RFA) tíi tæng ®µi ®èi ph­¬ng. b. AIS (Alarm Indication Signal) : Lçi AIS ®­îc th«ng b¸o tíi MNQ khi thiÕt bÞ truyÒn dÉn PCM bÞ lçi. c. MFL (Multi Framing Loss) : Khi tÝn hiÖu s¾p xÕp ®a khung ®­îc g¸n vµo hke thêi gian TS16 cña khung 0 (F0) nã kh«ng thÓ ®­îc nhËn d¹ng trªn tÝn hiÖu PCM nhËn ®­îc. Tæng ®µi sÏ göi mét c¶nh b¸o RMFA tíi tæng ®µi ®èi ph­¬ng. d. FL (Framing Loss) : Khi tÝn hiÖu s¾p xÕp khung ®­îc g¸n vµo khe thêi gian TS0 cña khung ch½n th× nã kh«ng thÓ ®­îc nhËn d¹ng trªn tÝn hiÖu PCM nhËn ®­îc, tæng ®µi sÏ göi mét c¶nh b¸o RFA tíi tæng ®µi ®èi ph­¬ng. H×nh 46: TÝn hiÖu c¶nh b¸o ®Çu xa (RA) TÝn hiÖu chØ thÞ c¶nh b¸o (AIS) e. FAME (Frame AlignÎ Memory erro) : ChØ thÞ s¶y ra sù cè cña bé nhí trong trong bé nhí PCM trªn DTI. f. SLIP (Slip) : Tèc ®é cña ®­êng truyÒn sè liÖu t¨ng lªn hoÆc mÊt nguyªn nh©n bëi kh«ng ®ång bé tÇn sè ®ång hå víi tæng ®µi phÝa xa (distant office) ,(Write CLK # Read CLK). Nãi c¸ch kh¸c, c¶nh b¸o SLIP ®­îc th«ng b¸o t¬i MNQ khi lÖch pha gi÷a tæng dµi nhËn víi tæng ®µi ®èi ph­¬ng trë nªn nhiÒu h¬n mét khung vµ sè liÖu cña mét khung bÞ mÊt trªn tÝn hiÖu thu ®­îc cña tÝn hiªô PCM. g. BE (Bit Erro) : ChØ ra lçi cña tÝn hiÖu s¾p xÕp khung. 1) MJ ERR (Major Erro) : C¶nh b¸o MJ ®­îc th«ng b¸o tíi MNQ cïng víi BPV( 26 bit ) khi lçi mÉu khung ®· v­ît qu¸ 16 lÇn víi tØ lÖ lçi 10-3. 2) MN (Minor Erro) : C¶nh b¸o MN ®­îc th«ng b¸o tíi MNQ cïng víi BPV( 26 bit ) khi lçi mÉu khung v­ît qu¸ 16 lÇn víi mét trong bèn c¸ch x¾p ®Æt tØ lÖ ( 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 ) bëi sù lùa chän gi¸ trÞ s¾p xÕp. h. PCM-L (PCM-Loss) : PCM-L ®­îc th«ng b¸o tíi MNQ khi bit ho¹t ®éng rêi r¹c trªn Card DTI thu nhËn ®­îc . H×nh 47 : MÊt khung

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTim hiêu về bộ NEAX 61.doc