Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo, với 13 tôn giáo và 37 tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu hành đ được Nhà nước ta đ công nhận tư cách pháp nhân và cấp đăng k hoạt động với gần 24 triệu tín đồ chiếm 27% dân số cả nước; khoảng 83 ngàn chức sắc, 250 ngàn chức việc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo và hơn 25 ngàn cơ sở thờ tự của các tôn giáo, ở bất k miền quê nào trên đất nước ta c ng có các ngôi ch a, nhà thờ, thánh đường, thánh thất - nơi g i gắm tâm linh của đồng bào có đạo. Tôn giáo là một thực thể hội, luôn gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, hội và là nhu cầu tâm linh của một bộ phận nhân dân ta. Đảng và Nhà nước ta luôn ác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ngh a quan trọng trong quá trình ây dựng đất nước, Vì “tôn giáo là nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân, sẽ tồn tại lâu dài với quá trình ây dựng chủ ngh a hội ở nước ta”, đồng thời tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, đều có những ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, hội, an ninh, quốc phòng. Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác NN đối với hoạt động tôn giáo luôn được đề cao để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được thực hiện trên thực tế và làm cho hoạt động tôn giáo và các chức sắc, giáo dân có những đóng góp tích cực vào công cuộc ây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành phố à Nội là nơi đặt trụ sở của các iáo hội trung ương; với 7/13 tôn giáo có sinh hoạt tại đây, với số lượng chức sắc tín đồ đông và có quan hệ đa dạng với các chức sắc tôn giáo ở trong và ngoài nước. Địa bàn huyện oài Đức là một trong những địa bàn hoạt động tôn giáo trọng điểm của thành phố à Nội. o đó, việc NN đối với hoạt động tôn giáo ở oài Đức trong những năm qua luôn được đề cao và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. ác quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tôn giáo đ được vận dụng sát với tình hình ở địa phương; nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo nói chung của cấp ủy đảng, chính quyền, MTT , đoàn thể, cán bộ, đảng viên đ có chuyển biến đáng kể; chính quyền và các cơ quan NN đối với các l nh vực liên quan đến tôn giáo đ nêu cao tinh thần trách nhiệm, l các vấn đề liên quan đến tôn giáo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, giáo dân tổ chức các hoạt động tôn giáo. Về cơ bản, các tổ chức tôn giáo đ ác định được đúng hướng hoạt động, chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đoàn kết, hòa đồng với nhau c ng lao động sản uất, góp phần phát triển kinh tế hội, thực hiện phương châm sống tốt đời đ p đạo.

pdf26 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 19/08/2021 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cai trị đời sống tôn giáo của các tín đồ, nhà tu hành và các tổ chức tôn giáo mà tạo cơ hội và khuyến khích sinh hoạt tôn giáo, đem lại giá trị cố kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. [20, tr.39] Thứ ă i v i ho ng tôn giáo có s phân công, ph i hợp gi ban ngành trong t chức th c hi n Tôn giáo là vấn đề thuộc l nh vực tâm linh – văn hóa. uyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là một quyền quyền con người có tính phổ quát. NN đối với vấn đề tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm, tiềm n nguy cơ âm hại đến tự do tôn giáo. Phân công phối hợp, kiểm soát là nguyên tắc trong tổ chức quyền lực nhà nước của Việt Nam. o đó, đối với một vấn đề cụ thể c ng như vậy, việc NN đối với hoạt động tôn giáo cần có sự phân công, phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành để hoạt động quản l đạt hiệu quả cao nhất. 1. ộ g oạt ộ g t g o Nội dung quản l nhà nước đối với hoạt động tôn giáo được ghi nhận trong Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004 và được cụ thể hóa tại Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ hướng d n thi hành Pháp lệnh trên. 1.2.1.1.N i dung chung - Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm thuộc l nh vực tôn giáo; - an hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với hoạt động tôn giáo; - Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tôn giáo; 8 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với hoạt động tôn giáo; - uy định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; - uy định về việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý; - Tổ chức quản lý công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; - Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và x lý vi phạm pháp luật về hoạt động tôn giáo. Các nội dung trên nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản l nhà nước đối với hoạt động tôn giáo cả nước nói chung và trên địa bàn từng địa phương nói riêng. 1.2.1.2. N i dung cụ th - Quản lý hoạt động tín ngưỡng; - Quản lý tổ chức tôn giáo; - Quản lý việc phong chức, phong ph m, bổ nhiệm, bầu c , suy c , điều động, thuyên chuyển trong tổ chức và hoạt động tôn giáo; - Quản lý về đại hội, hội nghị của các tổ chức tôn giáo; - Quản lý việc xây dựng các cơ sở tôn giáo, kinh doanh, xuất nhập kh u kinh sách tôn giáo và đồ dùng việc đạo; - Quản lý hoạt động từ thiện xã hội của tổ chức tôn giáo; - Quản lý họat động quốc tế của tổ chức tôn giáo ủ t ể oạt ộ g t g o - Chính phủ - Bộ Nội vụ - Ban Tôn giáo Chính phủ - Ủy ban nhân dân cấp t nh và Sở Nội vụ - Cấp huyện - Cấp xã V t ủ oạt ộ g t g o Thứ nhất, để đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được hiện thực hóa, để đồng bào có đạo và không có đạo đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, là nền tảng và tạo động lực cho công cuộc đổi mới đất nước thì vai trò của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo là cực k cần thiết và ngày càng phải được tăng cường hơn nữa. Đồng thời, hoạt động tôn giáo có liên quan đến tất cả các l nh vực của đời sống xã hội, do đó với chức năng quản lý xã hội của mình, để đảm bảo cho xã hội ổn định thì việc quản lý tốt các hoạt động tôn giáo góp phần to lớn đảm bảo sự phát triển bền ổn định và bền vững. Thứ hai, hiện nay một số phần t chống đối, cực đoan trong tôn giáo đang tổ chức lực lượng cam kết với nước ngoài, tích cực tìm hiểu và khai thác những sơ hở, thiếu sót trong công tác tôn giáo của ta. húng đưa ra các thông tin sai lệch đối với các vấn đề nhân quyền, tự do tín ngưỡng tôn giáo với mục đích nhằm chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. Thiết ngh , nếu không có vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác này thì liệu rằng xã hội chúng ta có ổn định, toàn dân có đoàn kết tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của đất nước. 9 Thứ ba,cần phải tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo để khắc phục những lệch lạc, phiến diện trong công tác quản l và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, góp phần đưa các hoạt động của tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Thứ xu thế phát triển của tôn giáo, trong các tổ chức tôn giáo có sự biến động nhanh về quy mô, số lượng tín đồ, cách thức hoạt động.và ích lại gần nhau. Nhà nước cần khẳng định vai trò quản lý của mình và tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo để giữ vững ổn định xã hội mà v n đảm bảo cho tôn giáo phát triển theo xu thế khách quan. 4 g t t ộ g oạt ộ g t g o - ự l nh đạo, ch đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo - ự hoàn thiện của hệ thống pháp luật về tôn giáo - Mức độ hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan uản l nhà nước về tôn giáo và chất lượng đội ng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo - Nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác uản l nhà nước đối với hoạt động tôn giáo - ự phát triển của kinh tế hội, vấn đề hội nhập và u thế vận động của tôn giáo 1.3 Kinh Đ g oạt ộ g t g o ủ V a Vì là một huyện phía tây bắc của thủ đô à Nội, cách trung tâm thành phố 60 km, là một huyện rộng, có diện tích tự nhiên 454,5 km2, địa hình đa dạng phong phú chia làm ba v ng: núi, đồi, gò và ven sông. a Vì có 31 , thị trấn với trên 27,2 vạn dân, có ba dân tộc chính là: Kinh, Mường, ao c ng chung sống. Trên địa bàn huyện a Vì có 3 tôn giáo chính hoạt động là: hật giáo, ông giáo và đạo Tin ành. hật giáo có 16 tăng, ni và 38.565 phật t , 113 ngôi ch a. ông giáo có 2 linh mục, 56 thành viên trong ban hành giáo, 3.583 nhân danh, có 6 nhà thờ và 9 nhà nguyện. Tin ành có 01 điểm nhóm với 51 tín đồ. Tín ngưỡng có 248 đình, đền, miếu. 27 ên cạnh những mặt đạt được thì công tác tôn giáo của huyện còn tồn tại một số vấn đề như: ợi dụng địa bàn rộng, có nhiều nơi h o lánh ít người qua lại, ây dựng cơ sở thờ tự khi chưa được cơ quan có th m quyền cho ph p. Việc tổ chức l ngoài đăng k thường niên, tổ chức ngoài cơ sở thờ tự, nhiều tín đồ trong và ngoài địa bàn a Vì tham dự khi chưa được in ph p, chưa được cấp có th m quyền cho ph p. Những hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt đạo trái ph p của một số cá nhân, tổ chức của các hội, nhóm Tin ành của một số , đơn vị du lịch trên địa bàn huyện đ lợi dụng du lịch trại h vào sinh hoạt trái ph p tại các khu du lịch trong địa bàn. oạt động của các nhóm, hệ phái Tin ành, đạo lạ khác đ có nhiều tác động, ảnh hưởng ấu đến an ninh trật tự – an toàn hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự tại các miền núi, v ng dân tộc, các khu du lịch. Từ thực ti n những mặt đạt được và những tồn tại trong việc NN đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng huyện a Vì đ ác định cần phải quan tâm đến công tác này nhiều hơn nữa.Khắc phục những tồn tại và phát huy những ưu điểm trong công tác này ở a Vì là bài học kinh nghiệm cho huyện oài Đức học tập để giải quyết đối với các vấn đề tương tự nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác NN đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. g oạt ộ g t g o ủ 10 Mê Linh là một huyện nằm ở c a ngõ phía Bắc của thủ đô à Nội. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê inh đang có 3 tôn giáo chính đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo và Tin Lành. Trong đó, có 02 tôn giáo đ được công nhận tư cách pháp nhân là hật giáo và Công giáo, còn 2 nhóm Tin ành chưa được công nhận tư cách pháp nhân. Trên địa bàn huyện Mê Linh hiện có khoảng gần 2,1 vạn người theo tôn giáo ( chiếm hơn 12% dân số . Trong đó, tín đồ Phật giáo chiếm hơn 2 vạn người; Công giáo có khoảng 4050 người; Tin lành có 21 người. [31] Nhìn chung, công tác NN đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Mê inh luôn đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Việc triển khai kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tôn giáo luôn được N huyện quan tâm và làm tốt, ban hành các văn bản hướng d n các xã, thị trấn, các cơ sở thờ tự tôn giáo tổ chức các ngày l trọng trong năm; ây dựng kế hoạch thăm h i, tặng quà các cơ sở thờ tự, chức sắc, một số đối tượng chính sách nhân dịp l Phật đản, Noel, tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì công tác NN đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Mê inh còn tồn tại một số vấn đề như: Nhận thức về tôn giáo, quản l nhà nước về tôn giáo của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo còn đơn giản, có biểu hiện né tránh, chưa am hiểu sâu về l nh vực tôn giáo. Do vậy chất lượng tham mưu, giải quyết các vụ việc còn hạn chế. Công tác vận động, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân noi chung và cho đồng bào có đạo nó riêng còn hạn chế. Ở một số cơ sở thờ tự trong huyện v n xảy ra một vài trường hợp mâu thu n giữa các vị sư trụ trì với nhau hoặc với nhân dân trong thôn, tạo ra sự mất đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến tình hình an ninh nông thôn. V n còn một số bộ phận lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng gây mất trật tự an ninh, gây rối nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân. Sự phối hợp giữa chính quyền và MTTQ, các đoàn thể quần chúng ở cấp cơ sở trong việc tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân trong công tác tôn giáo còn nhiều hạn chế. Việc quản lí hồ sơ địa chính cơ quan Tài nguyên môi trường), việc s dụng đất của các cơ sở qua nhiều giai đoạn bị thay đổi, thất lạc, hồ sơ tranh chấp, khiếu nại về đất đai v n chưa được giải quyết dứt điểm. Từ thực ti n những mặt đạt được và những tồn tại trong việc NN đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của huyện Mê inh c ng là bài học kinh nghiệm để giải quyết đối với các vấn đề còn tồn tại của huyện Mê inh đối với công tác NN về tôn giáo, tín ngưỡng c ng như được áp dụng đối với công tác NN đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện oài Đức, thành phố à Nội. b Đ Đ y mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo cho đồng bào có đạo. uyết liệt trong việc l vi phạm trong l nh vực ây dựng cơ sở thờ tự chưa được cấp ph p hoặc cấp ph p chưa đầy đủ. 11 Đối với hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt đạo trái ph p của các nhóm, hệ phái Tin ành, đạo lạ cần phải được ngăn cấm triệt để. , ác ngành, các cấp, các hòng, an chuyên môn của huyện cần có sự phối hợp hài hòa với nhau trong việc NN đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là việc lưu trữ hồ sơ về các tổ chức tôn giáo, hoạt động của các tổ chức tôn giáo, đất đai liên quan đến đến tôn giáo. ă , Đề cao n t đ p văn hóa tinh thần, giá trị nhân văn từ tôn giáo, tín ngưỡng để toàn dân trên địa bàn huyện đoàn kết, gắn bó vì những mục đích cao cả, cái thiện mà tôn giáo hướng đến. 12 2 U Đ Đ Ở U Đ Đ ột ặ ể t - ộ o g t t ủ o g oạt ộ g t g o oài Đức là huyện ngoại thành của thành phố à Nội có vị trí địa l thuận lợi, có nền văn hóa truyền thống phong phú, đa dạng, được hình thành từ lâu đời. Mặt khác, trong những năm qua, dưới sự l nh đạo của uyện ủy, ĐN , N huyện oài Đức, sự đoàn kết thống nhất của nhân dân trong các l nh vực kinh tế, văn hóa, hội có bước phát triển khá tốt, đời sống các tầng lớp nhân dân được cải thiện r rệt; hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; chất lượng đội ng cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; cải cách hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả dần đi vào thực tế. o vậy, về cơ bản đ tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo, phong tục tập quán các làng trên địa bàn huyện thâm nhập và phát triển; pháp luật về tôn giáo được thực hiện nghiêm túc, từng bước hạn chế những điều kiện làm phát sinh, phát triển những hiện tượng mê tín, dị đoan và các tôn giáo có giáo l , giáo luật và các hoạt động tôn giáo trái với thuần phong mỹ tục, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, những yếu tố về lịch s , văn hóa, kinh tế, trình độ dân trí, những yếu k m, hạn chế trong công tác tôn giáo nói chung c ng với âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực th địch, phản động v n có những tác động tiêu cực đến tình hình tôn giáo, trong đó có công tác NN về tôn giáo trên địa bàn huyện mà chúng ta cần phải quan tâm. t ạ g oạt ộ g t g o t o * Ph t g o V chức sắc và chức vi c: ó 99 sư và tiểu (01 ni trưởng, 08 ni sư, 13 đại đức và 78 sư cô , trong đó có 01 tăng ni là đại biểu ĐN huyện nhiệm k 2011 - 2016; 01 vị là đại biểu ĐN ; 01 vị là thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 17 vị là thành viên MTTQ Việt nam cấp xã, 18 vị tham gia Hội chữ thập đ . [28] Tình hình t chức của Ph Đức: Đại hội Phật giáo huyện oài Đức lần VII, nhiệm k 2012-2017 di n ra vào tháng 3/2012, đ suy c Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện do Đại đức Thích Tiến Thông – Trụ trì chùa Nhạ Phúc, xã Lại Yên làm Trưởng Ban Trị sự; 02 Phó ban là Ni sư Thích Đàm Thuận – Trụ trì chùa Cả, a h và Ni sư Thích Đàm ang Thụy – Trụ trì ch a iên húc, ơn Đồng; Thư k ban là sư cô Thích Minh Thụy – Trụ trì chùa Tập Phúc, xã Kim Chung; Với 15 Ủy viên chính thức và 03 ủy viên dự khuyết. Ban Trị sự đ suy c ra Ban Thường trực gồm bảy vị, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 04 ủy viên. Tình hình xây d ng, trùng tu Chùa của ph t giáo: Trong 05 năm quan, từ năm 2011-2015, toàn huyện đ tr ng tu tôn tạo 28 ngôi chùa, nhà thờ Tổ với tổng mức kinh phí hơn 80 tỷ đồng như ch a ơn Đồng thuộc ơn Đồng, chùa Kim Hoàng xã Vân Canh, Chùa Hoàng Vân xã An Thượng, h a Thích a ong hương, h a Tổng a h , ch a Đồng Nhân, h a ương Trai ương i u, Chùa Linh Tiên, ch a An Trai, ch a a Tinh Đông a, ch a Đa húc i Trạch 13 V ho c và từ thi n xã h i: Với tư cách là thành viên của khối đại đoàn kết toàn dân. Phật giáo oài Đức luôn gắn liền các hoạt động phật sự với công tác xã hội, phục vụ nhân dân. an đại diện thường uyên động viên Tăng Ni phật t , mỗi chùa hoàn thành tốt ngh a vụ công dân, tham gia các phong tròa ích nước lợi dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường xanh sạch đ p, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng Ni phật t huyện oài Đức luôn nêu cao tình thần xây dựng chính quyền địa phương, ây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh, ây dựng chùa tiên tiến, hưởng ứng tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, người Việt Nam ưu tiên tiêu d ng hàng Việt Nam. g g o Hiện nay, huyện oài Đức có 25 họ giáo và được chia thành 06 Hội đồng giáo xứ gồm: Xứ Giang Xá, xứ Lại Yên, xứ Cát Quế, xứ Đông ao, ứ Mộc Hoàn, xứ Cát Ngòi chịu sự ch đạo của hai Tòa giám mục Hà Nội và ưng óa ơn Tây . ó hai át uế, Vân Côn chịu sự quản lý của hai Tòa giám mục Cát Quế và Vân Côn. [28] V giáo dân: Hiện nay 17/20 xã, thị trấn ở oài Đức có đồng báo công giáo với 1.763 hộ (khoảng trên 9.000 giáo dân), trên toàn huyện có 25 nhà thờ Công giáo (06 nhà th chính xứ và 19 nhà th họ lẻ) và 04 ngôi nhà nguyện (t i các thôn Lai Xá – xã Kim Chung; thôn Kim Hoàng – xã ; – xã An Khánh và thôn Yên Thái – xã Ti n Yên), có 06 linh mục làm mục vụ tôn giáo: Linh mục Tr ă Đ ợc – chính xứ Giang Xá và L i Yên (t m trú t i nhà th xứ Thụy Ứ Đ ợng); Linh mục Ph ă ng – qu n xứ Cát Thu Đ ( m trú t i nhà th xứ Cát Thu - Đức); Linh mụ Đ ă nh – chính xứ M c Hoàn và Tình Lam (t m trú t i nhà th xứ Tình Lam, huy n Qu c Oai); Linh mụ B y – Phó xứ (t m trú t i nhà th xứ M Đức); Linh mục Nguy n Ngọc Ngo n – chính xứ Cát Ngòi (t m trú t i nhà th xứ H Hi p, Phúc Thọ) và linh mục Hoàng Th Bằng – Phó xứ (t m trú t i nhà th xứ Cát Ngòi, Cát Qu Đức) và 34 Trưởng ban hành giáo. [28] V t chứ Đ t Công giáo huy Đức: Trong những năm qua, nhìn chung hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn huyện oài Đức là ổn định. Cùng với các hoạt động phụng vụ, các chức sắc, chức việc có nhiều hoạt động tích cực thực hiện đường lối hành đạo “ ống phúc âm trong lòng dân tộc”, đ khuyến khích các tín đồ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, óa đói giảm ngh o, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phòng chống các tệ nạn xã hội. Hằng năm, an đoàn kết công giáo huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Kính chúa yêu nước” của đồng bào công giáo. Bà con giáo dân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước c ng như các phong trào của địa phương, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật áp dụng đưa vào sản xuất đại trà trên diện tích canh tác và các chuồng trại chăn nuôi, nâng cao cuộc sống thi đua hoàn thành ngh a vụ của người công dân và người Ki tô hữu đúng như huấn thị của đức thánh ha ê nê đích tơ XVI, nói người công giáo tốt c ng là người công dân tốt. * ạo Tin Lành Từ năm 1997 đến nay, số người theo đạo Tin Lành ở huyện oài Đức là 73 người và sinh hoạt dưới hình thức đơn l : Hội thánh Tin Lành lẽ thật Đắc Sở do ông Nguy n Văn M o sinh năm 1938 ở thôn ơn à, Đắc Sở, oài Đức làm nhóm trưởng với 23 tín đồ (tron ó 12 là 14 S Đắc S ; 02 là công nhân xã Bình Phú huy n Th ch Thất; 04 tín S S n Qu O 03 ợng Cách, huy n Qu c Oai) chủ yếu hoạt động tại gia đình ông m o ở Thôn ơn à Đắc Sở . Còn 01 nhóm khác với 50 tín đồ còn lại thuộc hệ phái “ húc âm toàn v n Việt Nam” sinh hoạt tại căn nhà F 50 – Khu biệt thự Thiên Đường Bảo ơn. 28 Đạo Tin lành hoạt động thuần túy theo quy định của pháp luật nên không phát sinh vấn đề phức tạp, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, vì đạo Tin Lành không thờ cúng ông bà tổ tiên, trái với phong tục tập quán truyền thống, nên việc truyền đạo Tin ành đ không được nhân dân đón nhận. * ạo o Trên địa bàn huyện oài Đức có một nhóm sinh hoạt đạo ao đài thuộc tổ chức ao đài Tây Ninh: 09 người ở Đắc Sở, 09 người ở thôn Yên Thái xã Tiền Yên do ông Nguy n Quang Tý sinh năm 1960 ở thôn Yên Thái xã Tiền Yên làm chánh ban trị sự. Đạo ao Đài trên địa bàn huyện đ có từ lâu nhưng số người theo đạo chủ yếu sinh hoạt tại Họ iáo ao Đài húc Đức ài ơn, huyện Quốc Oai) thuộc tòa thánh ao đài Tây Ninh, có Thánh thất tại thôn húc Đức, ài ơn, huyện Quốc Oai [28] Đạo ao đài hoạt động theo quy định không phát sinh vấn đề phức tạp, chấp hành pháp chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. * Các hi t ợng tôn giáo khác Bên cạnh 04 tôn giáo trên, trên địa bàn huyện oài Đức còn xuất hiện một số đạo lạ và tà đạo như: đạo Ngọc phật Hồ hí Minh, đạo Thanh Hải vô thượng sư, đạo Long hoa Di Lặc, đạo Con Hiền với số lượng khoảng hơn 300 tín đồ và hoạt động rải rác ở một số như: ơn Đồng, ong hương, Đắc sở, Yên Sở, An Khánh, Đông a. 28 . Tuy không được chính quyền công nhận nhưng hoạt động của một số đạo này không gây mất trật tự an ninh và không lôi k o quần chúng nhân dân tin theo. í g ỡng dân gian Tín ngưỡng dân gian có sự liên hệ chặt chẽ với tôn giáo, nhất là Phật giáo trên địa bàn huyện. Các l hội truyền thống được duy trì tổ chức hàng năm, các l hội được tổ chức trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ. Đạo thờ tổ tiên ở gia đình; thờ thần, thánh ở các Đình, Đền, Quán, Miếu, Phủ được duy trì ổn định đ góp phần bảo tồn các di sản văn hóa địa phương như hội Đền Giá, L hội Chùa Tổng Tóm lại có thể thấy, huyện oài Đức không có nhiều tôn giáo, tín đồ không nhiều, nhưng những năm gần đây, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện đ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng về tinh thần, tâm linh cho đồng bào có đạo. Thông qua hoạt động của Ban trị sự giáo hội Phật giáo, an đoàn kết công giáo đ đ y mạnh phong trào thi đua yêu nước như: “ i công giáo t t là i công dân t ; “Đ o pháp – Dân t c – Chủ ; “ t xây d i s ă ó , óa đói giảm ngh o. ác phong trào đ đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong v ng đồng bào có đạo các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật được hạn chế rõ rệt, luôn giữ vững mỗi đoàn kết giữa đồng bào theo đạo và không theo đạo trong cộng đồng dân cư. 15 Đ ể ể t ể oạt ộ g oạt ộ g t g o t Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đ có sự đổi mới trong chính sách đối với tôn giáo bằng Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị (khóa VI) “Về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới”. iến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992, đến năm 2001, điều 70- năm 2001 và năm 2013 có s a đổi, bổ sung về vấn đề tôn giáo điều 24- HP 2013). Ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo; đến ngày 18/6/2004, UBTV Quốc hội khóa 11 đ ban hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; ngày 01/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ- hướng d n thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đến ngày 08/11/2012, Chính Phủ ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ- uy định chi tiết biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế Nghi định số 22/2005/NĐ-CP. Thủ tướng Chính phủ ra Ch thị số 01/CT-TTg về một số công tác đối với đạo Tin ành. Đối với nhà đất liên quan đến tôn giáo, ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ có Ch thị 1940/CT-TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo Thông tư số 01/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 24/3/2013 hướng d n s dụng biểu m u thủ tục hành chính trong l nh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền, phố biến pháp luật trong l nh vực tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015. ác văn bản trên là cơ sở để Huyện ủy, UBND huyện oài Đức ban hành các chương trình, kế hoạch và các văn bản để l nh đạo, ch đạo, điều hành và triển khai việc thực hiện công tác tôn giáo và việc thực hiện pháp luật về tôn giáo trên địa bàn huyện đó là: - Ch thị 09/CT-HU ngày 28/8/1997 của Huyện ủy huyện oài Đức “về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới trên địa bàn huyện oài Đức”. - Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 12/9/1997 của UBND huyện oài Đức về thực hiện Ch thị 09/CT-HU ngày 28/8/1997 của Huyện ủy oài Đức “về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới trên địa bàn huyện oài Đức” - Kế hoạch số 105/KH-HU ngày 20/8/2003 về thực hiện Đề án số 15-ĐA/T ngày 15/4/2003 của T nh ủy Hà Tây về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo”. - hương trình hành động số 05/CT-HU ngày 25/02/2009 của Huyện ủy oài Đức về “thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo”; - Ch thị 10/CT-HUngày 26/11/2009 của Huyện ủy huyện oài Đức “ Về triển khai thực hiện Đề án số 107/UBND ngày 27/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường công tác quản l nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội ”. 16 - Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 17/01/2010 của UBND huyện oài Đức “Về việc rà soát và cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện oài Đức”. ộ oạt ộ g t g o o Nhân sự của hòng Nội Vụ huyện oài Đức gồm 10 người, bộ phận phụ trách NN về công tác tôn giáo gồm có 02 thành viên: 01 hó trưởng phòng và 01 chuyên viên là bà Nguy n Thị ường. án bộ làm công tác quản lý tôn giáo chịu sự ch đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện oài Đức, đồng thời chịu sự ch đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Ban Tôn giáo cơ quan cấp trên. Ở cấp xã, theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/10/2009 quy định cấp xã không có chức danh cán bộ làm công tác tôn giáo nên tất cả các đều không bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tôn giáo, một số xã có phân công nhiệm vụ cho công chức văn hóa hoặc công chức văn phòng - thống kê kiêm nhiệm công tác tôn giáo. Có thể nói, mặc dù phải kiêm nhiệm, nhưng các cơ quan, bộ phận, cán bộ làm công tác tôn giáo đ làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong giải quyết các vấn đề, vụ việc liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” về tôn giáo trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo còn thiếu và không được đào tạo chuyên môn chính quy về quản l nhà nước đối với công tác tôn giáo mà chủ yếu được đào tạo thông qua các lớp bồi dưỡng, lớp tập huấn về công tác tôn giáo. t t ạ g t g o t t g o Thực hiện tuyên truyền, phổ biến háp lệnh tín ngưỡng tôn giáo 2004 ; Nghị định 92/2012/NĐ- quy định chi tiết biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (thay thế Nghi định số 22/2005/NĐ- ; iến pháp nước X N Việt Nam năm 2013 s a đổi, bổ sung về vấn đề tôn giáo. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đội ng cán bộ đảng viên trong các cơ quan, đoàn thể được biết và thực hiện. Tuyên truyền bằng các hình thức phong phú như: tuyên truyền trên loa truyền thanh của huyện, , thôn; tuyên truyền thông qua các k họp, hội nghị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tổ chức các cuộc vận động, học tập tìm hiểu pháp luật bằng các bài viết thu hoạchthực hiện toàn dân đoàn kết ây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu đạt gia đình văn hóa, làng văn hóa, chung tay ây dựng nông thôn mới. 4 oạt ộ g ể t t t g t ạ t o oạt ộ g t g o Công tác kiểm tra, thanh tra và x lý, giải quyết khiệu nại, tố cáo đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện được tăng cường thường uyên qua đó kịp thời phát hiện và x lý các vấn đề về tôn giáo bức úc trên địa bàn huyện oài Đức, đặc biệt hoạt động thanh kiểm tra, Ủy ban nhân dân huyện đ ch đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai cấp giấy chứng nhận quyền s dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đến các xã, thị trấn. Trong 05 năm từ năm 2011-2015), Ban ch đạo công tác tôn giáo của huyện, UBND huyện đ tiến hành 22 cuộc kiểm tra việc trùng tu, xây dựng các cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện; UBND huyện giao Thanh tra huyện thanh tra chuyên đề về công tác xây dựng tại 05 đền tự; x lý 02 vụ khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, cụ thể: 17 UBND huyện oài Đức đ ch đạo các ngành chức năng, chuyên môn và N ong hương giải quyết tranh chấp quyền quản lý, trụ trì ch a hượng Tiên thôn 4 ong hương giữa sư trụ trì Thích Đàm Trung và một số già vãi. UBND huyện đ ch đạo các ngành chức năng , N Vân ôn em xét giải quyết các vấn đề liên quan đến Nhà thờ xứ Mộc Hoàn lấy khu đất Nhà văn hóa c sát nhập thành khuôn viên chung của Nhà thờ. Qua kiểm tra xác minh Ban hành giáo của thôn đ thực hiện các biện pháp xây dựng trả lại nguyên trạng Nhà văn hóa như c . 2 g t ợ t o g oạt ộ g t g o t o * Công tác ph i hợp tuyên truy ng l i chính sách củ Đ ó ó chính sách tôn giáo cho cán b , h i viên và qu n chúng nhân dân các tôn giáo Từ năm 2009 đến năm 2015, N huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mỗi năm mở 01 lớp tập huấn công tác tôn giáo cho cán bộ tại các xã, thị trấn, chức sắc, chức việc tôn giáo, cho cán bộ từ chi hội, chi đoàn trở lên. au các đợt tập huấn do Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức, các cơ sở xã, thị trấn đ có kế hoạch triển khai xuống tận chi đoàn, chi hội. Các đợt bồi dưỡng báo cáo viên đ kết hợp lồng ghép giới thiệu về mặt nội dung này. * V ng bào các tôn giáo tích c c tham gia các phong trào cách m ng, tích c c ng s n xuất, xây d i s ă : hong trào thi đua "Kính chúa - yêu nước" của tín đồ Công giáo, phong trào "Phụng đạo - yêu nước" của tín đồ Phật giáo và phong trào thi đua của các tôn giáo khác, được lồng ghép vào các phong trào cách mạng chung do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động đ đem lại hiệu quả thiết thực. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở khu dân cư" do Mặt trận Tổ quốc và chính quyền phối hợp phát động với nội dung toàn diện, thiết thực và cách làm phù hợp hướng về cơ sở đ thu hút được nhiều lực lượng, được đông đảo nhân dân kể cả quần chúng có đạo tham gia. * Công tác v ng chức sắc Trong các dịp l , tết dân tộc, l trọng của các tôn giáo, dân vận, mặt trận, chính quyền các cấp đến thăm h i động viên chúc mừng. Nhiều chức sắc khi có khó khăn, ốm đau hoặc qua đời đều được chính quyền, mặt trận, dân vận giúp đỡ tổ chức thăm h i, phùng viếng. Từ những việc làm trên đ tác động rất lớn tới tín đồ. Nhân dịp có các sự kiện quan trọng, hệ thống dân vận, mặt trận các cấp đ phối hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt thân mật, thẳng thắn trao đổi ý kiến vì vậy phần lớn những "nỗi niềm" của chức sắc được giải toả, chức sắc nhận rõ ý thức công dân, thấy được trách nhiệm của mình với huyện oài Đức. Công tác vận động chức sắc dưới góc độ an ninh trong những năm qua đ thu được những kết quả đáng khích lệ. Lực lượng an ninh đ nhận rõ chức sắc các tôn giáo là bộ phận quần chúng "đặc biệt". Do vậy phương châm công tác là "tranh thủ giáo sỹ, cải tạo giáo hội, nắm quần chúng", trước hết với số chức sắc có những hoạt động vi phạm, lấn lướt, tư tưởng lừng chừng, công tác an ninh có kế hoạch phân hoá, cô lập vô hiệu hoá hoạt động xấu, sau đó tác động dần dần, tranh thủ lôi kéo họ. Với Công giáo: Công tác an ninh tranh thủ tất cả các giáo sỹ, thường xuyên gặp gỡ, hướng d n, uốn nắn họ thực hiện các quy định của Nhà nước về tôn giáo. Số có hoạt động vi phạm, kịp thời phát hiện, đấu tranh, nhắc nhở không để gây ảnh hưởng đến việc tranh thủ số giáo sỹ khác. 18 Với Phật giáo: Nhận rõ vai trò, vị trí của chức sắc, công tác an ninh hết sức tranh thủ họ, thông qua số chức sắc có uy tín, cảm hoá tác động số có vi phạm, mâu thu n, không để tình hình phức tạp thêm. ưới sự ch đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền và mặt trận các cấp đ quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho Ban Trị sự Phật giáo huyện oài Đức hoạt động. Qua các k đại hội Phật giáo, chính quyền, mặt trận đ chú kiện toàn Ban trị sự Phật giáo huyện về nhân sự, đảm bảo người có uy tín trong hàng giáo ph m tham gia vào ban l nh đạo, các tăng ni tr tuổi có năng lực và đạo hạnh c ng được bổ sung đáng kể. Với đạo Tin lành: Công tác an ninh tranh thủ số đứng đầu, s dụng số này tác động, cảm hoá số có hoạt động vi phạm, nhóm đối tượng đặc biệt thì đấu tranh, cô lập. * Công tác xây d i, xây d ng l ợng c t cán của M t tr n và các . Trong mấy năm gần đây công tác ây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh v ng có đông đồng bào ông giáo, Tin lành được các đoàn thể chính trị quan tâm đ y mạnh, số chi đoàn chi hội được công nhận vững mạnh ngày càng tăng thu hút trên 30% số tín đồ vào tham gia hoạt động với tổ chức đoàn, tổ chức hội (từ năm 1997 trở về trước ch thu hút tập hợp khoảng trên 20%) có thể nói đây là sự cố gắng, tiến bộ đáng ghi nhận. Trong đó ội phụ nữ, Hội nông dân, Hội người cao tuổi có tỷ lệ thu hút tập hợp cao hơn trên 50%. Đ Đ g ể t o g oạt ộ g t g o t o M t là, Tình hình an ninh trật tự ở các có đồng bào có đạo nhìn chung ổn định; đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Hai là, Kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi sai trái, đối sách có hiệu quả với những biểu hiện gây rối, manh động. áp dụng kịp thời, đa dạng các hình thức giải quyết, x l , đưa các hoạt động tôn giáo đi vào nền nếp, từng bước giúp cho các chức sắc tín đồ hành đạo trong khuôn khố pháp luật, tuân thủ sự quy định của chính quyền, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước. Ba là, Thông qua công tác giải quyết những hiện tượng phức tạp, hệ thống cán bộ làm công tác quản lý tôn giáo từ huyện xuống cơ sở ngày càng chuyên sâu, ở xã, thị trấn dần dần hình thành và ốn định. * Nguyên nhân của những thành tựu: Thứ nhất, Huyện ủy oài Đức chủ động, sáng tạo trong quá trình l nh đạo trực tiếp, toàn diện và tố chức hoạt động thực ti n, kiên quyết thực hiện các chủ trương chính sách đó trên đời sống tôn giáo ở Thủ đô. Thứ hai, Đa số quần chúng giáo dân ở oài Đức là nhân dân lao động có tinh thần yêu nước, gắn bó với dân tộc, luôn thực hiện đường hướng "tốt đời đ p đạo" qua các phong trào "Kính húa yêu nước", “phụng sự Thiên Chúa, phục vụ dân tộc”. Thứ ba, nh đạo huyện tích cực ch đạo từng bước xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy và đội ng cán bộ làm công tác tôn giáo của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nhân dân, lực lượng v trang theo yêu cầu tình hình mới, có phân công, phân cấp nhiệm vụ, chức năng hợp lý 19 cho từng cơ quan trong công tác tôn giáo. Thứ Công tác quản l Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở oài Đức được các cấp, các ngành, đặt trong tổng thể, gắn với các nhiệm vụ kinh tế, xã hội ở huyện, phục vụ cho chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. ột ạ t o g g t oạt ộ g t g o t o M t là, Công tác phát hiện các biểu hiện phức tạp còn chậm. Công tác nắm tình hình có lúc còn chưa theo kịp với di n bi n thực tế, với yêu cầu giải quyết. Vì vậy trong nhiều vụ việc phức tạp còn phải bị động đối phó. Hai là, Quản l Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở oài Đức thiếu một đường hướng lâu dài, còn chạy theo vụ việc; một số trường hợp còn k o dài, chưa dứt điểm; nhất là những vụ liên quan đến nhà đất. Một số cán bộ làm công tác quản l tôn giáo còn chưa nắm được nghị quyết của Đảng, những qui định của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Ba là, Trong các vụ việc, sự hướng d n ch đạo của một số cơ quan còn bất cập, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Trong một số trường hợp, sự hướng d n, trả lời này chưa ph hợp với chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. g g ủ ạ Thứ nhất, Từ trước đến nay, các thế lực th địch v n tìm mọi cơ hội thực hiện âm mưu lợi dụng tôn giáo chống lại cách mạng nước ta. Thứ hai, Nhiều đồng chí cấp ủy và cán bộ đảng viên ở cơ sở chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác tôn giáo, chưa thấy được trách nhiệm của ngành mình, cấp mình đối với công tác này, nên chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị do Đảng l nh đạo, mà phổ biến còn giao khoán cho Mặt trận Tổ quốc và các ngành chức năng. Thứ ba, Quản l Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo của cấp xã còn nhiều sơ hở, việc xây dựng những qui định, văn bản pháp qui để chủ động hướng d n các tôn giáo thực hiện chính sách tôn giáo theo sự quản lý của Nhà nước địa phương còn nhiều hạn chế. Thứ Việc nắm tình hình, tổ chức tập hợp và xây dựng phong trào quần chúng giáo dân có lúc còn chưa được Mặt trận và các đoàn thể coi trọng. 20 3 U Đ M M U Đ Đ Đ U Đ ể ủ g t Ngày 12/3/2003, ội nghị lần thứ 7 an hấp hành Trung ương Đảng khóa IX đ ra Nghị quyết số 25/N -TW về công tác tôn giáo. Nghị quyết tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của hủ ngh a Mác – enin và Tư tưởng ồ hí Minh về tôn giáo, đ cụ thể hóa một bước quan trọng trong ch đạo thực ti n đối với công tác tôn giáo của Đảng, đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng và hợp pháp của công dân, làm cho tín đồ, chức sắc, các tôn giáo tin tưởng vào chính sách tôn giáo của Đảng, yên tâm sống đạo, giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, ngày một gắn bó mật thiết hơn với chế độ, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được tiềm năng của các tôn giáo tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc ây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn khởi c ng toàn dân thi đua ây dựng hội mới. ể ạo ủ ủ t ộ * V vi ng dẫn các qu n, huy n, th a bàn Thành ph trong vi c th c hi n Pháp l nh s 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủ ng vụ Qu c h i v ỡng, tôn giáo và Ngh nh s 92/2012/ Đ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ nh chi ti t và bi n pháp thi hành Pháp l ỡng, tôn giáo: Thực hiện hướng d n của Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo Thành phố đ tham mưu UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Pháp lệnh cho đội ng cán bộ l nh đạo chủ chốt các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, phối hợp c ng các địa phương triển khai quán triệt đến tận cơ sở là các phường, xã, thị trấn một cách sâu rộng. Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/02/2012 về việc tuyên truyền, phố biến pháp luật trong l nh vực tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, Ban Tôn giáo Thành phố đ phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã triển khai 7 lớp cho đội ng cán bộ cơ sở với 1331 lượt người tham dự và 08 lớp cho chức sắc Phật giáo tại các trường hạ về Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. [44] Như vậy, từ khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 22, sau này là Nghị định số 92 thay thế, Thành phố đ ch đạo các Sở, Ban, ngành chức năng của Thành phố và địa phương triển khai, hướng d n sâu rộng đến các quận, huyện, thị trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện Pháp lệnh số 21/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. * V vi ng dẫn quy trình, trình t , thủ tục xin th trụ trì các chùa, vi c qu n lý chức sắc, nhà tu hành : 21 - Về quy trình, trình tự, thủ tục xin th nh sư về trụ trì các ch a trên địa bàn Thành phố thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và đ được qui định cụ thể tại uy định của an Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về việc xuất gia, bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì, thuyên chuyển sinh hoạt của Tăng Ni trên địa bàn Thành phố; đăng tải tại trang web: phatgiaohanoi.vn. - Việc bổ nhiệm trụ trì, kiêm nhiệm trụ trì các ch a trên địa bàn Thành phố thuộc th m quyền xem xét, giải quyết của Thành hội. Thực chất đây là việc thuyên chuyển hoạt động tôn giáo hoặc mở rộng vùng hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, được qui định cụ thể tại điều 23 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; điều 22, điều 23 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đ o t t ể tí g ỡ g t g o Đến thời điểm này chúng ta cần bổ sung, s a đổi một số điều của của háp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo sao cho ph hợp với đặc điểm tình hình hiện tại của nước ta, đồng thời không vi phạm các điều ước mà chúng ta đ tham gia k kết. Đặc biệt, cần có sự phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện và cấp trong công tác quản l hoạt động tôn giáo để tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, giáo dân và các cơ quan NN như: Nên phân cấp cho cấp huyện trong việc em t đăng k các trường hợp được bổ nhiệm, bầu c , suy c vào an ộ tự ch a của đạo hật Nghị định 92 quy định thuộc th m quyền cấp t nh ; iao cho cấp em t cho ph p tổ chức hội nghị, đại hội của các tổ chức tôn giáo cơ sở háp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo quy định thuộc th m quyền N cấp huyện . Thực tế hiện nay, pháp luật mới ch điều ch nh về l nh vực tôn giáo, còn l nh vực tín ngưỡng v n còn quản l l ng l o. ần bổ sung vào các văn bản pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hệ thống những khái niệm cơ bản liên quan như tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan, tà đạo ần phải ác định r cơ chế cơ sở pháp l để phân biệt giữa tín ngưỡng với tôn giáo và hoạt động mê tín dị đoan để các địa phương tổ chức thực hiện được hiệu quả. Về lâu dài, pháp luật về tôn giáo phải từng bước ổn định và hướng tới giải quyết được các mâu thu n trong thực ti n hoạt động tôn giáo giữa quy định của pháp luật và quy định của giáo hội theo hướng: Khi Nhà nước cấp đăng k hoạt động tôn giáo và công nhận tổ chức tôn giáo nào thì tôn giáo đó phải có hiến chương, điều lệ, giáo luật, nghi l ph hợp với pháp luật về tôn giáo và được Nhà nước thông qua. au khi được cấp đăng k hoạt động và công nhận về tổ chức thì tổ chức tôn giáo đó được hoạt động tự do theo hiến chương, điều lệ, giáo l , giáo luật đ được chính quyền chấp nhận. Trong quá trình hoạt động, nếu tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo và giáo dân vi phạm pháp luật thì sẽ bị l như những tổ chức, cá nhân công dân khác. to t ộ t g g g t t ộ t o g t g o ần ban hành những quy định biên chế cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các cấp và quy định về tiêu chu n, chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn giáo để quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, s dụng đạt hiệu quả cao. Mặt khác, công tác tôn giáo là công tác đặc th , đòi h i cán bộ phải có kiến thức chuyên sâu về tôn giáo, kịp thời cập nhật thông tin và có khả năng ứng biến đối với các trường hợp ảy ra tại địa phương. Để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động 22 của đội ng cán bộ này, cần phải quy định r chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của họ; chính quyền cần quan tâm và phối hợp tổ chức các khóa học ngắn hạn; hàng năm và kịp thời tập huấn nghiệp vụ, cập nhật thông tin sớm nhất khi có các quy định mới về tôn giáo. Đồng thời, chúng ta cần quan tâm vấn đề nhân sự của giáo hội ở tất cả các cấp, vì đường hướng hoạt động của tổ chức tôn giáo phụ thuộc rất lớn vào lập truờng quan điểm, tư tưởng, ph m hạnh của đội ng này. t t ạ g t g o t t g o Với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, N cấp huyện và cấp thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo; Ch đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân địa phương; uyết định những biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước. Việc tổ chức thực hiện tốt pháp luật về tôn giáo c ng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của NN đối với l nh vực này, nhất là đối với cấp cơ sở. Khi người dân nhận thức được vấn đề thì việc tự giác chấp hành pháp luật là điều đáng hoan nghênh. ông tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tôn giáo có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo. Để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tôn giáo đạt hiệu quả cao cần chú làm tốt những nội dung như sau: Trước hết cần củng cố, kiện toàn đội ng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho họ được thường uyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; thưởng uyên tổ chức các cuộc thi tuyên truyền viên gi i để khuyến khích và nâng cao tầm quan trọng của hoạt động này. ần phải đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường thời lượng phát sóng các chương ttình phổ biến giáo dục pháp luật về tôn giáo trên các phương tiện truyền thanh của huyện, của . Mở rộng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc thực hiện hương ước của làng, thôn, tổ dân phố; thông qua việc giáo dục, thuyết phục trực tiếp các bộ đảng viên, cán bộ đoàn thể, chính quyền, các tổ hòa giải, trưởng thôn và những người có uy tín cao trong hội để tạo phong trào đi đầu, làm gương cho nhân dân. hú trọng việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc ây dựng tủ sách pháp luật ở . Đối với các đối tượng là công dân có đạo – đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện pháp luật về tôn giáo, cần thường uyên mở các cuộc họp, hội nghị học tập tìm hiểu và trao đổi về tôn giáo cho họ nắm vững kiến thức và nhận thức đầy đủ chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về tôn giáo. Song song với việc tuyên truyền, vận động, tranh thủ, việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động, thăm h i đối với chức sắc, cốt cán tôn giáo c ng cần được quan tâm đúng mức. 4 g g t t ể t g t ạ t o ạ oạt ộ g t g o Tăng cường đấu tranh ngăn chặn hoạt động mê tín, dị đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, gây rối không để ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, xã hội, đoàn kết dân tộc, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Đảm bảo và tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo đúng Hiến chương, Điều lệ giáo hội và quy định pháp luật. 23 Trong công tác NN về tôn giáo cần tăng cường quản l các l hội tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không ảy ra các hiện tượng mê tín, dị đoan, cờ bạc. làm mất đi tính linh thiêng của l hội tôn giáo. hú trọng việc cấp giấy đăng k quyền s dụng đất tôn giáo và quản l đất đai của các cơ sở tôn giáo theo đúng quy định của uật đất đai. Thường uyên kiểm tra, giám sát tiến độ thi công để các công trình kiến trúc tôn giáo đúng với giấy ph p ây dựng, thiết kế, quy hoạch đ được duyệt. uản l và l dứt điểm tình trạng chức sắc, nhà tu hành thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo không đúng quy định. Thường uyên giám sát, phát hiện và l kịp thời việc tổ chức quyên góp và phân phối, s dụng nguồn kinh phí, tài sản thu được thông qua việc quyên góp trái quy định của các cơ sở tôn giáo, hạn chế tình trạng khiếu kiện. ần ây dựng kế hoạch khảo sát nắm tình hình, xây dựng phương án giải quyết khiếu kiện của tổ chức tôn giáo với các giải pháp x l trước mắt và lâu dài, chủ yếu khiếu kiện đất đai. Đồng thời tăng cường kiểm tra, x lí không để tình trạng xây dựng cơ sở thờ tự trái phép, kiên quyết ngay từ đầu, không để sự việc đ rồi, hạn chế các biện pháp cưỡng chế, gây ảnh hưởng xấu tới tình cảm tôn giáo của tín đồ, tạo dư luận không tốt; chủ động phòng chống, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, không để người dân bị lôi kéo bởi một số tổ chức phản động, tìm ra hướng giải quyết phù hợp với tình hình địa phương; g g ợ g t o g oạt ộ g t g o ông tác tôn giáo có liên quan đến nhiều l nh vực của đời sống hội, liên quan đến các cấp, các ngành, các địa bàn nên cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, MTT , các đoàn thể chính trị – hội và các ngành ở các cấp. o vậy, để hoạt động NN đối với tôn giáo đạt hiệu quả cao, N cấp huyện cần phải kết hợp với MTT và các tổ chức chính trị – hội trong công tác quản l , c ng như phối hợp với nhau trong công tác giải quyết các công việc có liên quan đến tôn giáo. Trong đó, nhà nước cần làm nòng cốt trong việc NN về tôn giáo, tạo điều kiện cho MTT và đoàn thể tham gia trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giáo dân, giám sát việc thực hiện chức năng NN về tôn giáo và vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân châp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về tôn giáo. 24 U Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo, với 13 tôn giáo và 37 tổ chức tôn giáo và một pháp môn tu hành đ được Nhà nước ta đ công nhận tư cách pháp nhân và cấp đăng k hoạt động với gần 24 triệu tín đồ chiếm 27% dân số cả nước; khoảng 83 ngàn chức sắc, 250 ngàn chức việc, 46 cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo và hơn 25 ngàn cơ sở thờ tự của các tôn giáo, ở bất k miền quê nào trên đất nước ta c ng có các ngôi ch a, nhà thờ, thánh đường, thánh thất - nơi g i gắm tâm linh của đồng bào có đạo. Tôn giáo là một thực thể hội, luôn gắn liền với đời sống kinh tế, văn hóa, hội và là nhu cầu tâm linh của một bộ phận nhân dân ta. Đảng và Nhà nước ta luôn ác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ngh a quan trọng trong quá trình ây dựng đất nước, Vì “tôn giáo là nhu cầu tín ngưỡng của một bộ phận nhân dân, sẽ tồn tại lâu dài với quá trình ây dựng chủ ngh a hội ở nước ta”, đồng thời tôn giáo luôn là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, đều có những ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, hội, an ninh, quốc phòng. Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác NN đối với hoạt động tôn giáo luôn được đề cao để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được thực hiện trên thực tế và làm cho hoạt động tôn giáo và các chức sắc, giáo dân có những đóng góp tích cực vào công cuộc ây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thành phố à Nội là nơi đặt trụ sở của các iáo hội trung ương; với 7/13 tôn giáo có sinh hoạt tại đây, với số lượng chức sắc tín đồ đông và có quan hệ đa dạng với các chức sắc tôn giáo ở trong và ngoài nước. Địa bàn huyện oài Đức là một trong những địa bàn hoạt động tôn giáo trọng điểm của thành phố à Nội. o đó, việc NN đối với hoạt động tôn giáo ở oài Đức trong những năm qua luôn được đề cao và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. ác quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tôn giáo đ được vận dụng sát với tình hình ở địa phương; nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo nói chung của cấp ủy đảng, chính quyền, MTT , đoàn thể, cán bộ, đảng viên đ có chuyển biến đáng kể; chính quyền và các cơ quan NN đối với các l nh vực liên quan đến tôn giáo đ nêu cao tinh thần trách nhiệm, l các vấn đề liên quan đến tôn giáo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, giáo dân tổ chức các hoạt động tôn giáo. Về cơ bản, các tổ chức tôn giáo đ ác định được đúng hướng hoạt động, chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời đoàn kết, hòa đồng với nhau c ng lao động sản uất, góp phần phát triển kinh tế hội, thực hiện phương châm sống tốt đời đ p đạo. ong bên cạnh đó, công tác NN về tôn giáo còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tôn giáo trong tình hình mới như: việc quản l còn mang nặng tính hành chính, chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chưa chú trọng ây dựng cơ chế phối hợp, cơ chế làm việc. ên cạnh đó, một bộ phận cán bộ đảng viên nhận thức về chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo còn hời hợt, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành còn thiếu tập trung và đồng bộ, giải quyết một số việc liên quan đến tôn giáo còn k o dài, công tác ây dựng và đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo còn chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức; tình trạng truyền đạo trái ph p v n còn di n ra. o vậy, việc quan tâm tới công tác tôn giáo nói chung và NN đối với hoạt động tôn giáo nói riêng cần được quan tâm hơn nữa. Từ việc thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tăng cường điều kiện vật chất, ây dựng đội ng cán bộ công chức làm công tác tôn giáo có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tôn giáo, việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và l các vi phạm đối với hoạt động tôn giáo.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_hoat_dong_ton_giao.pdf
Luận văn liên quan