Việt Nam - Asean 13 năm hội nhập và phát triển

MUÏC LUÏC A. ASEAN 1.Thành lập ASEAN . 1 2.Mục tiêu . 1 3. Những nguyên tắc cơ bản . 2 4. Cấu trúc ASEAN . 3 5. Cộng đồng ASEAN . 6 5.1.Cộng đồng an ninh ASEAN 6 5.2. Cộng đồng kinh tế ASEAN 7 5.2.1. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) 5.2.1.1.Lịch sử 5.2.1.2.Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) 5.2.1.3.Quy định về nguồn gốc 5.2.1.4.Cơ chế quản lý 5.2.1.5.Giải quyết tranh chấp 5.2.1.6.Những nổ lực thuận lợi hoá thương mại 5.2.2.Khu vực đầu tư 5.2.3.Thương mại dịch vụ 5.2.4.Thị trường hàng không đơn 5.3.Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN: . 14 6. Hội nghị . 16 6.1.Hội nghị thượng đỉnh ASEAN 16 6.2.Hội nghị thượng đỉnh Đông Á 18 6.3.Diễn đàn khu vực . 19 6.4.ASEAN+3 . 20 6.4.1.Lịch sử: 6.4.2.Thành tựu 6.4.3.Bối cảnh 6.4.4.Hợp tác Kinh tế và Chính trị 6.4.5.Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Tài chính 6.4.6.Thực thi các biện pháp của Nhóm Nghiên cứu Đông Á (EASG) 6.4.7.Cơ chế thể chế 6.5.Diễn đàn hợp tác Á – Âu . 25 6.6.Hội nghị cấp cao Nga 26 7.Thành tựu 27 7.1. Những thành tựu về mặt kinh tế . 27 7.2. Những thành tựu về mặt chính trị 32 8. Thử thách . 37 9. Tầm nhìn ASEAN 2020 39 B. VIỆT NAM – ASEAN 1. Tổng quan về quan hệ Việt Nam – ASEAN 44 1.1. Trước 1995 . 44 1.2. Sau 1995 . 45 1.2.1 Đóng góp trong hoạt động ASEAN 1.2.2.Về kinh tế: 1.2.2.1Quan hệ đầu tư 1.2.2.2.Quan hệ thương mại: 1.2.3. Về chính trị-an ninh 1.2.4.Về văn hóa- xã hội 1.2.5.Về quan hệ đối ngoại 2. Mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN . 53 2.1.Quan hệ Việt Nam – Brunei 53 2.2. Quan hệ Việt Nam – Campuchia 53 2.2.1 Quan hệ chính trị 2.2.2.Hợp tác về kinh tế 2.2.2.1.Hợp tác trên lĩnh vực thương mại 2.2.2.2.Hợp tác trên lĩnh vực đầu tư 2.3.Quan hệ Việt Nam – Indonesia . 54 2.3.1.Giai đoạn 1945-1965 2.3.2.Giai đoạn 1966-1989 2.3.3.Từ năm 1990 đến nay 2.3.3.1.Quan hệ ngoại giao 2.3.3.2.Quan hệ kinh tế 2.3.3.3.An ninh chính trị 2.4. Quan hệ Việt Nam – Malaysia 55 2.4.1.Giai đọan 1973-1978 2.4.2.Giai đọạn 1979-1991 2.4.3.Giai đoạn từ 1991 2.4.3.1.Quan hệ chính trị-ngoại giao 2.4.3.2.Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư 2.5.Mối quan hệ Việt Nam – Mianma . 56 2.6.Quan hệ Việt Nam – Lào . 58 2.6.1.Đặc trưng của quan hệ Việt Nam – Lào trong thế kỷ XX 2.6.2.Tác động của quan hệ song phương Việt Nam- Lào đối với việc hội nhập Việt Nam – ASEAN 2.7. Quan hệ Việt Nam – Philippines 59 2.7.1.Quan hệ ngọai giao 2.7.2.Quan hệ kinh tế 2.7.2.1. Quan hệ thương maị 2.7.2.2.Quan hệ đầu tư 2.7.3.Quan hệ hợp tác 2.8.Quan hệ Việt Nam – Thái Lan . 60 2.9. Quan hệ Việt Nam – Singapore 61 2.9.1.Quan hệ chính trị 2.9.2.Quan hệ Kinh tế 2.9.2.1.Quan hệ thương mại 2.9.2.2.Đầu tư trực tiếp 2.9.3.Hợp tác kĩ thuật C. KẾT LUẬN 63

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2835 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Việt Nam - Asean 13 năm hội nhập và phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khu vực ASEAN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2.ban do.doc
  • doc1.ten.doc
  • doc3.gioithieu.doc
  • doc4.asean.doc
  • doc5.asean-vn.doc
  • doc6.Tài liệu tham khảo.doc
  • docmucluc.doc
Luận văn liên quan