Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco

Lời nói đầu Trong những năm qua,cùng với sự phát triển của nền kinh tế, cùng với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế quản lý,hệ thống kế toán đã không ngừng đổi mới,hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc quản lý tài chính Nhà nước nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng. Để có thể đứng vững trong cạnh tranh và không ngừng lớn mạnh, các doanh nghiệp phải chú trọng đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất kể từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu hồi về,không ngừng phấn đấu tiết kiệm,giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn đạt được mục đích đó,các doanh nghiệp phải có những phương hướng,biện pháp quản lý phù hợp. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiếu trong quản lý kinh tế tài chính đối với các doanh nghiệp sản xuất. trong đó hạch toán nguyên vật liệu không ngừng nâng cao được vai trò giám đốc của kế toán mà còn giúp cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành thực hiện tốt. Qua thời gian thực tập tại công ty Liên doanh TNHH Luveco, nhận thấy tầm quan trọng của vật liệu và được sự giúp đỡ tận tình của các cô,các chị trong phòng kế toán và cô giáo,em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài” Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco”. Nội dung của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 phần chính sau: Chương I: Khái quát chung về hoạt động SXKD và tổ chức quản lý của công ty LD TNHH Luveco. Chương II: Thực tế công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Luveco. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco. Do thời gian,trình độ có hạn và sự hiểu biết về thực tế chưa nhiều nên chuyên đề này không tránh khỏi những thiếu sót,em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của PGS - TS. Đặng Thị Loan cùng các cô trong phòng kế toán để chuyên đề này của em thêm phong phú về lý luận và thiết thực với thực tế.

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Þnh møc kho¸n göi lªn cho gi¸m ®èc phª duyÖt,sau ®ã chuyÓn qua phßng kinh doanh,c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vËt t­ ®· ®­îc duyÖt phßng kinh doanh khai th¸c nguån hµng,lÊy mÉu,lÊy b¸o gi¸ lµm thñ tôc víi kh¸ch hµng. VÝ dô: GiÊy ®Ò nghÞ mua vËt t­ trong ®Þnh møc KÝnh göi: ¤ng Tæng gi¸m ®èc C«ng ty LD LUVECO Tªn t«i lµ : Phan ThÕ hiÖp- Qu¶n ®èc Ph©n x­ëng I. §Ò nghÞ «ng duyÖt cho ph©n x­ëng I mét sè vËt t­ ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt D­a vµ Ng« vô §«ng n¨m 2006 STT Danh môc vËt liÖu §VT Sè l­îng Môc ®Ých sö dông 1 §­êng kg 20.000 S¶n xuÊt d­a vµ Ng« 2 Axit Axetic “ 5.000 S¶n xuÊt d­a 3 Lä thuû tinh 680 c¸i 1.000.000 S¶n xuÊt d­a 4 N¾p lä phi 82 “ 1.000.000 S¶n xuÊt d­a 5 CÇn t©y kg 8.000 S¶n xuÊt d­a 6 Th× lµ “ 8.000 S¶n xuÊt d­a 7 Hép+ n¾p 15oz ®ång bé c¸i 500.000 S¶n xuÊt Ng« 8 Muèi tinh kg 13.000 S¶n xuÊt d­a vµ Ng« 9 M× chÝnh “ 20 S¶n xuÊt Ng« Ng­êi lËp Tæng gi¸m ®èc 1 Khi cã hµng phßng kinh doanh nhËn hµng c¨n cø vµo ho¸ ®¬n,lËp phiÕu nhËp kho ghi ®Çy ®ñ gi÷ liÖu: Hä tªn ng­êi giao hµng,nhËp t¹i kho,tªn quy c¸ch vËt t­,sè l­îng,nhËp theo ho¸ ®¬n,®¬n gi¸. Sau ®ã b¸o cho phßng KCS,bé phËn s¶n xuÊt ®Ó kiÓm nghiÖm vËt t­,phßng kinh doanh mang phiÕu nhËp kho vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ xuèng kho vµ nhËp hµng. BiÓu mÉu sè: 01 ho¸ ®¬n MÉu sè: 01 GTKT - 3LL gi¸ trÞ gia t¨ng AC/2006B Liªn 2:giao cho kh¸ch hµng 0035992 Ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH §¹i TÇn §Þa chØ: 437 §­êng Tr­êng Chinh-TP Nam §Þnh. Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: MS: 0600340801 Hä tªn ng­êi mua hµng: Ph¹m V¨n Hiªn Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty LD TNHH Luveco §Þa chØ: Sè 8 – Thanh B×nh – H¹ Long – TP Nam §Þnh. Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TM MS: 0600142260-1 STT Tªn hµng ho¸,dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 §­êng Lam S¬n RS kg 300 7.285,71 2.185.713 2 §­êng S«ng Con RS “ 4.700 7.285,71 34.242.837 Céng tiÒn hµng 36.428.550 ThuÕ suÊt GTGT: 5% TiÒn thuÕ GTGT: 1.821.450 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 38.250.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: (Ba m­¬i t¸m triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n) Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,®ãng dÊu ghi râ hä tªn) BiÓu mÉu sè: 02 Tæng c«ng ty RQ N«ng S¶n C«ng ty LD TNHH Luveco phiÕu ph©n tÝch chÊt l­îng (VËt t­,s¶n phÈm,hµng ho¸) Ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 Tªn ng­êi kiÓm tra: Vò ThÞ Liªn Tªn ng­êi s¶n xuÊt: C«ng ty ®­êng Lam S¬n. Tªn s¶n phÈm: RS Ký hiÖu(mÉu hoÆc l« hµng): Khèi l­îng: 5 tÊn Sè l­îng: Ngµy kiÓm tra: 14/11/2006 KÕt qu¶: DÔ hoµ tan. Kh«ng l¾ng cÆn. §¹t 99% ® §ñ tiªu chuÈn ®­a vµo s¶n xuÊt. Tr­ëng phßng Ng­êi kiÓm tra BiÓu mÉu sè: 03 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco Sè:34 phiÕu nhËp kho Nî: TK 152 Ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 Cã: TK 111 Hä tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn V¨n Hiªn Theo H§ sè 0035992 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Cty §¹i TÇn NhËp t¹i kho: ChÞ H¹nh STT Tªn,nhÉn hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­,hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 §­êng Lam S¬n RS kg 5.000 5.000 7.285,71 36.428.550 Céng 36.428.550 Tæng sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): (Ba m­¬i t¸m triÖu hai tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n) PT.cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng §V (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) §èi víi nh÷ng nguyªn liÖu lµ hµng n«ng s¶n mua trùc tiÕp cña n«ng d©n kh«ng cã ho¸ ®¬n kÕ to¸n viÕt phiÕu nhËp sau khi ®· cã phiÕu ph©n tÝch chÊt l­îng. BiÓu mÉu sè: 04 Tæng c«ng ty RQ N«ng S¶n C«ng ty LD TNHH Luveco phiÕu ph©n tÝch chÊt l­îng (VËt t­,s¶n phÈm,hµng ho¸) Ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 Tªn ng­êi kiÓm tra: Vò ThÞ Liªn Tªn ng­êi s¶n xuÊt: HTX NghÜa Hång Tªn s¶n phÈm: D­a chuét bao tö Ký hiÖu(mÉu hoÆc l« hµng): Khèi l­îng: 12 tÊn Sè l­îng: Ngµy kiÓm tra: 21/11/2006 KÕt qu¶: Qu¶ kh«ng bÞ s©u thèi,dËp n¸t. KÝch th­íc 3-4cm,mµu xanh thÉm. §¹t 97% ® §ñ tiªu chuÈn ®­a vµo s¶n xuÊt. Tr­ëng phßng Ng­êi kiÓm tra BiÓu mÉu sè: 05 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco Sè:45 phiÕu nhËp kho Nî: TK 152 Ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2006 Cã: TK 331 Hä tªn ng­êi giao hµng: §µo §øc HiÕu Theo H§ sè ngµy th¸ng n¨m cña NhËp t¹i kho: ChÞ H¹nh STT Tªn,nhÉn hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­,hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 D­a chuét bao tö kg 12.000 12.000 2.800 33.600.000 Céng 33.600.000 Tæng sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): (Ba m­¬i ba triÖu s¸u tr¨m ngµn ®ång ch½n) PT.cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng §V (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 1 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nhËp kho nguyªn vËt liÖu ®Ó lªn b¶ng kª nhËp vËt liÖu BiÓu mÉu sè: 06 Tæng c«ng ty RQ N«ng S¶n C«ng ty LD TNHH Luveco b¶ng kª nhËp vËt liÖu th¸ng 11 n¨m 2006 Tõ ngµy 01/11/2006 ®Õn 30/11/2006 Sè PN DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 34 §­êng tr¾ng RS “ 5.000 7.285,71 36.428.550 36 Acid Acetic “ 3.000 16.500 49.500.000 37 D­a chuét bao tö “ 285.472 2.844 811.832.800 38 D­a chuét trung tö “ 55.503 1.311 72.773.850 39 DÇu §iªzen “ 400 7.845 3.138.182 40 Muèi th« “ 4.000 800 3.200.000 41 Muèi tinh “ 11.500 938 10.785.000 42 Lä thuû tinh 680 c 346.645 973 337.161.121 43 Lä thuû tinh 720 “ 35.200 1.255 44.179.560 Tæng céng 1.368.999.063 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) 1Thñ kho nhËp song ghi sæ thùc nhËp,vµo phiÕu nhËp cïng víi ng­êi nhËp hµng ký nhËn vµo phiÕu nhËp,sau ®ã ph©n lo¹i chøng tõ vµ ghi thÎ kho. Phßng vËt t­ sau khi nhËp hµng xong chuyÓn chøng tõ gåm: Ho¸ ®¬n,phiÕu nhËp,biªn b¶n kiÓm nghiÖm chÊt l­îng vËt t­ cho phßng kÕ to¸n,kÕ to¸n thanh to¸n lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn vµ tr¶ kh¸ch hµng. VÝ dô: BiÓu mÉu sè: 07 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco MÉu sè : S12-DN ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 1/11/2006 Tê sè: 05 Tªn nh·n hiÖu, quy c¸ch,vËt t­: §­êng tr¾ng §¬n vÞ tÝnh: kg M· sè: 00025 STT N.th¸ng Sè hiÖu C.tõ DiÒn gi¶i Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån 1 14/11 34 NhËp ®­êng cña «.C¶nh 14/11 5.000 2 17/11 47 NhËp ®­êng cña «.C¶nh 17/11 15.000 20.000 Céng 20.000 20.000 Ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2006 Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,®ãng dÊu ghi râ hä tªn) 1 Cuèi th¸ng thèng kª ph©n x­ëng tËp hîp tÊt c¶ phiÕu nhËp,phiÕu xuÊt lªn b¸o c¸o nhËp - xuÊt - tån kho vËt t­ sau ®ã chuyÓn qua phßng kÕ to¸n,kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu c¨n cø vµo b¸o c¸o vµ ®èi chiÕu phiÕu nhËp,phiÕu xuÊt víi kÕ to¸n thanh to¸n c¶ vÒ néi dung,sè l­îng,gi¸ trÞ sau ®ã vµo sæ kÕ to¸n vËt liÖu. BiÓu mÉu sè: 08 §¬n vÞ b¸o c¸o: Kho vËt t­ B¸o c¸o nhËp - XuÊt - Tån kho nguyªn vËt liÖu th¸ng 11 n¨m 2006 STT Tªn vËt t­ Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú Mua ngoµi Néi bé PXI PXII Kho T.phÈm Tæng xuÊt 1 §­êng tr¾ng 20.000 20.000 20.000 0 2 Acid Acetic 7.000 5.000 11.500 11.500 500 3 S¾t l¸ tr¸ng thiÕc 18.000 15.000 15.000 3.000 Ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp biÓu + Nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi: Phßng kinh doanh ra H¶i quan lËp tê khai nhËp khÈu,nhËn hµng ë cña khÈu nµo th× ng­êi cña phßng kinh doanh mang tê khai nhËp ®Õn cña khÈu ®ã lµm thñ tôc nhËp hµng vÒ. Chøng tõ thanh to¸n cña l« hµng lµ ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i vµ tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ hîp lý kÓ tõ khi nhËn hµng ë cña khÈu. * Qu¸ tr×nh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu xuÊt kho chñ yÕu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm víi nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu chÝnh, nhu cÇu sö dông th­êng xuyªn. C¨n cø vµo ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu vµ nhu cÇu s¶n xuÊt thùc tÕ,ca tr­ëng s¶n xuÊt ghi danh môc nguyªn vËt liÖu chÝnh cÇn sö dông,cÇn lÜnh cô thÓ vÒ sè l­îng quy c¸ch phÈm chÊt ...tËp hîp ®­a lªn phßng kÕ to¸n lµm thñ tôc lÜnh nguyªn vËt liÖu. Sè nguyªn vËt liÖu ®­îc ghi vµo cét thùc lÜnh trªn phiÕu xuÊt kho. PhiÕu xuÊt ®­îc lËp thµnh 03 liªn: Liªn 1 l­u t¹i phßng tµi vô. Liªn 2 thñ kho gi÷ ®Ó ghi vµo thÎ kho sau ®ã cuèi th¸ng tËp hîp chuyÓn cho kÕ to¸n theo dâi vËt liÖu. Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu lÜnh vËt t­ nµy ®Ó ghi vµo thÎ kho(chØ tiªu sè l­îng). §Çu th¸ng sau khi ®· tÝnh ®­îc gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu xuÊt kho kÕ to¸n ghi chØ tiªu gi¸ trÞ trªn phiÕu lÜnh vËt t­. Do C«ng ty tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n nªn ®Çu th¸ng sau míi cã gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. V× vËy cét thµnh tiÒn ë phiÕu lÜnh vËt t­ ®Ó trèng,cuèi kú kÕ to¸n tËp hîp c¸c phiÕu lÜnh vËt t­ vµo b¶ng kª xuÊt vËt t­. BiÓu mÉu sè: 09 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco Sè: 19 phiÕu xuÊt kho Nî: TK 621.1 Ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2006 Cã: TK 152 Hä tªn ng­êi nhËn hµng: Vâ ThÞ Loan Lý do xuÊt kho: XuÊt s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: ChÞ H¹nh STT Tªn,nhÉn hiÖu,quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­,hµng ho¸ M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc XuÊt A B C D 1 2 3 4 1 §­êng tr¾ng RS kg 20.000 20.000 Céng Tæng sè tiÒn(viÕt b»ng ch÷): Thñ tr­ëng §V KÕ to¸n tr­ëng PT.cung tiªu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.2.2 - HÖ thèng sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n nh»m môc ®Ých theo dâi chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån kho tõng lo¹i, tõng thø nguyªn vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng,chñng lo¹i, chÊt l­îng vµ gi¸ trÞ. Chøng tõ sö dông: + phiÕu nhËp kho + PhiÕu xuÊt kho Ph­¬ng ph¸p ghi sæ. C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song trong kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. T¹i kho: H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn trªn thÎ kho( Xem mÉu). ThÎ kho do kÕ to¸n lËp cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu ë tõng kho vµ më cho c¶ n¨m. Hµng ngµy thñ kho ph©n lo¹i theo tõng thø,lo¹i nguyªn vËt liÖu ®Ó ghi vµo thÎ kho. C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ phiÕu xuÊt kho thñ kho ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu theo tõng thø, tõng lo¹i sau ®ã ghi vµo thÎ kho. Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu ph¸t sinh,thñ kho thùc hiÖn viÖc thu, ph¸t nguyªn vËt liÖu vµ ghi sè l­îng thùc tÕ nhËp xuÊt. C¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt thñ kho ph©n lo¹i cho tõng thø nguyªn vËt liÖu tiÕn hµnh vµo thÎ kho theo tõng thø,tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu cã liªn quan. Cuèi ngµy thñ kho tÝnh sè l­îng tån kho ®Ó ghi vµo cét tån cña thÎ kho vµ giao c¸c chøng tõ nhËp xuÊt cho phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo sè liÖu nhËp-xuÊt-tån trªn thÎ kho, cuèi th¸ng thèng kª ph©n x­ëng lËp b¸o c¸o tån kho. T¹i phßng kÕ to¸n: C¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ nhËp,xuÊt nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. Trong qu¸ tr×nh ghi sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt kho ®Ó ghi vµo thÎ kho nh­ mÉu c«ng ty ®· quy ®Þnh, ®ång thêi cuèi th¸ng tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ xuÊt kho ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n 152. BiÓu mÉu sè: 10 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco MÉu sè S10-DN §Þa chØ: Sè 8-Thanh B×nh-H¹ Long-N§ (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ chi tiÕt vËt liÖu,dông cô (S¶n phÈm,hµng ho¸) N¨m: 2006 Tµi kho¶n: 152 Tªn kho: H¹nh Tªn,quy c¸ch nguyªn liÖu,vËt liÖu,c«ng cô,dông cô: §­êng tr¾ng §¬n vÞ tÝnh: kg Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån S.hiÖu Ng.th¸ng Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn Sè l­îng Thµnh tiÒn A B C D 1 2 3=1x2 4 5=1x4 6 7=1x6 34 14/11/06 NhËp §­êng tr¾ng 111 7.285,71 20.000 145.714.200 19 18/11/06 XuÊt §­êng tr¾ng 621.1 7.285,71 20.000 145.714.200 Céng th¸ng 145.714.200 145.714.200 Ngµy .......th¸ng........n¨m....... Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký,®ãng dÊu ghi râ hä tªn) C«ng t¸c kÕ to¸n trªn b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån kho nguyªn vËt liÖu còng t­¬ng tù nh­ trªn sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu(c¶ vÒ sè l­îng,gi¸ trÞ). Kh¸i qu¸t ph­¬ng ph¸p ghi vµo b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån nh­ sau: Dùa vµo sè d­ ®Çu kú cña th¸ng tr­íc chuyÓn sang,ta cho sè liÖu ®ã lµ gi¸ trÞ vËt t­ cßn l¹i trong kho, ®©y lµ c¬ së ®Ó ghi vµo cét”tån ®Çu kú”. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n nhËp, xuÊt kho ®Ó ghi vµo cét nhËp trong kú-xuÊt trong kú(Gi¸ xuÊt kho lµ gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu). BiÓu mÉu sè: 11 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco MÉu sè S11-DN §Þa chØ: Sè 8-Thanh B×nh-H¹ Long-N§ (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) B¶ng tæng hîp chi tiÕt vËt liÖu,dông cô,s¶n phÈm,hµng ho¸ Tµi kho¶n: 152 Th¸ng 11 n¨m 2006 STT Tªn,quy c¸ch vËt liÖu,dông cô,s¶n phÈm,hµng ho¸ Sè tiÒn Tån ®Çu kú NhËp trong kú XuÊt trong kú Tån cuèi kú A B 1 2 3 4 1 §­êng tr¾ng RS 145.714.200 145.714.200 - 2 Acid Acetic 117.600.000 82.500.000 191.762.500 8.337.500 3 D­a chuét bao tö 811.832.800 811.832.800 - 4 D­a chuét trung tö 72.773.850 72.773.850 - 5 DÇu §iªzen 3.138.182 1.569.000 1.569.182 6 Muèi th« 3.200.000 1.600.000 1.600.000 7 Muèi tinh 10.785.000 6.566.000 4.219.000 8 Lä thuû tinh 680 297.512.153 337.161.121 290.250.000 344.423.274 9 Lä thuû tinh 720 874.258.665 44.179.560 682.571.000 235.867.225 Céng 1.289.370.818 1.511.284.713 2.204.639.350 596.016.181 Ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) C¨n cø vµo sè liÖu xuÊt kho trªn b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµo m¸y vi tÝnh vµ tÝnh gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu.Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè phiÕu xuÊt kho ®· ®­îc tËp hîp kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu BiÓu mÉu sè: 12 Tæng c«ng ty RQ N«ng S¶n MÉu sæ sè: 07 C«ng ty LD TNHH Luveco b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu th¸ng 11 n¨m 2006 STT Tªn vËt liÖu §VT §.gi¸ Sè l­îng Thµnh tiÒn Ghi Nî c¸c TK 621 627 1 Acid Acetic kg 16.675 11.500 191.762.500 191.762.500 §­êng tr¾ng RS “ 7.285.71 20.000 145.714.200 145.714.200 D­a chuét bao tö “ 2.844 285.472 811.832.800 811.832.800 D­a trung tö “ 1.311 55.503 72.773.850 72.773.850 DÇu §iªzen l 7.845 200 1.569.000 1.569.000 Muèi th« “ 800 2.000 1.600.000 1.600.000 Muèi tinh ‘ 938 7.000 6.566.000 6.566.000 Lä thuû tinh 680 “ 1.125 258.0000 290.250.000 290.250.000 Lä thuû tinh 720 “ 1.357 503.000 682.571.000 682.571.000 Céng 2.204.639.350 2.201.470.350 3.169.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) 2.3 - kÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty LD TNHH Luveco 2.3.1 - KÕ to¸n thu mua nhËp kho,nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty chñ yÕu ®­îc nhËp vÒ tõ bªn ngoµi th«ng qua nhiÒu nguån cung cÊp kh¸c nhau. - Chøng tõ sö dông: + PhiÕu nhËp kho + Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. Tk sö dông: TK 152,111,141,331... HÖ thèng sæ s¸ch: + Sæ chi tiÕt TK 152 + Sæ c¸i TK 152 + Sæ tæng hîp TK 152 + B¶ng kª 3 Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty mua ngoµi gåm tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh­ tõ tiÒn t¹m øng,mua b»ng tiÒn mÆt,mua tr¶ chËm...ViÖc t¹m øng ®­îc theo dâi trªn tµi kho¶n 141. VÝ dô: Ngµy 10/12/2006 t¹m øng cho «ng N¨ng- phßng kinh doanh ®i mua nguyªn liÖu. C¨n cø vµo giÊy dÒ nghÞ t¹m øng kÕ to¸n ghi viÕt phiÕu chi. Nî TK 141 : 30.000.000 ® Cã TK 111.1 : 30.000.000 ® Khi nhËp kho nguyªn vËt liÖu mua b»ng tiÒn t¹m øng c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp phiÕu chi t¹m øng: Nî TK 152 : 18.200.000 Nî TK 133.1 : 1.820.000 Cã TK 141 : 20.020.000 PhÇn chªnh lÖch gi÷a sè tiÒn mua nguyªn vËt liÖu vµ sè tiÒn t¹m øng nÕu nhËp l¹i quü th× kÕ to Nî TK 111 : 9.980.000 Cã TK 141: 9.980.000 (*) Tr­êng hîp c«ng ty mua hµng nh­ng ch­a thanh to¸n ngay cho ng­êi b¸n mµ ®Ó nî sang th¸ng sau,kÕ to¸n c«ng nî c¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT hoÆc c¸c chøng tõ kh¸c ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n” Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n”, ®ång thêi cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu còng vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. Nî TK 152 Cã TK 331 Do ®Æc thï cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt hµng rau qu¶ nªn nguyªn vËt liÖu nhËp vµo còng chñ yÕu lµ hµng n«ng s¶n,nguyªn liÖu nµy c«ng ty ký trùc tiÕp víi c¸c hîp t¸c x· nªn th­êng ®Õn hÕt vô c«ng ty míi thanh to¸n cho kh¸ch hµng. Cßn nh÷ng nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu c«ng ty còng th­êng ®­îc tr¶ chËm tõ 30-60 ngµy. (*) Tr­êng hîp c«ng ty nhËp hµng t¹i cöa kho råi thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt,kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n,chøng tõ ®Ó ghi lËp phiÕu chi : Nî TK 152 Cã TK 111 (*) Tr­êng hîp C«ng ty mua hµng víi sè l­îng nhiÒu hoÆc mua hµng qua m¹ng,qua ®iÖn tho¹i th× tiÒn hµng c«ng ty thanh to¸n cho kh¸ch hµng b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng,cuèi th¸ng c¨n cø vµo uû nhiÖm chi kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu còng vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: Nî TK 152 Cã TK 112 Sau khi tËp hîp tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n ®èi øng ghi nî cho TK 152 kÕ to¸n lªn b¶ng kª sè 3 ®Ó tÝnh nhËp-xuÊt-tån kho nguyªn vËt liÖu. BiÓu mÉu sè: 13 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco MÉu sè S04b3-DN §Þa chØ: Sè 8-Thanh B×nh-H¹ Long-N§ (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) B¶ng kª sè 3 TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ nguyªn liÖu,vËt liÖu vµ c«ng cô ,dông cô(TK 152,TK 153) Th¸ng 11 n¨m 2006 STT ChØ tiªu TK 152-Nguyªn liÖu,vËt liÖu TK 153-C«ng cô,dông cô Gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ thùc tÕ Gi¸ h¹ch to¸n Gi¸ thùc tÕ A B 1 2 3 4 1 I. Sè d­ ®Çu th¸ng 1.289.370.818 2 II. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 1.511.284.713 3 Tõ NKCT sè 1(Ghi cã TK 111) 145.714.200 4 Tõ NKCT sè 2(Ghi cã TK 112) 82.500.000 5 Tõ NKCT sè 5(Ghi cã TK 331) 1.283.070.513 6 Tõ NKCT sè 6(Ghi cã TK 151) 7 Tõ NKCT sè 7(Ghi cã TK 152) 8 Tõ NKCT kh¸c 9 III. Céng sè d­ ®Çu th¸ng vµ ph¸t sinh trong th¸ng(I+II) 2.540.769.881 10 IV. HÖ sè chªnh lÖch 11 V. XuÊt dïng trong th¸ng 2.204.639.350 12 VI. Tån kho cuèi th¸ng(III-V) 596.016.181 Ngµy 4 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng 2.3.2-KÕ to¸n xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty Luveco chñ yÕu xuÊt dïng cho môc ®Ých s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt. - Chøng tõ sö dông: + PhiÕu xuÊt kho + GiÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt. TK Sö dông: TK 152,TK 621,TK 627... HÖ thèng sæ: + NhËt ký chøng tõ sè 7 + B¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu + Sæ c¸i TK 152 + Sæ tæng hîp TK 152 + Sæ lu©n chuyÓn TK 152 Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty ®­îc qu¶n lý theo kho, ë tõng kho c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu( BiÓu mÉu sè 10) vµ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu xuÊt ra mµ kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo tõng tµi kho¶n cho phï hîp. VÝ dô xuÊt Acid Acetic cho s¶n xuÊt d­a chuét ®ãng lä h¹ch to¸n vµo TK 621.1. PhiÕu xuÊt kho ®­îc lËp cho tõng lÇn xuÊt theo nhu cÇu cña tõng tæ s¶n xuÊt vµ ®­îc ghi theo gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n cè ®Þnh c¶ th¸ng. Trong quy tr×nh xuÊt kho nguyªn vËt liÖu,víi bÊt kú nguyªn liÖu nµo tr­íc hÕt ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña ph©n x­ëng vµ nhu cÇu thùc tÕ cña tõng tæ s¶n xuÊt, kÕ to¸n viÕt phiÕu xuÊt kho ®­îc lËp cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu hoÆc theo ngµy cho mét sè nguyªn vËt liÖu trong ®Þnh møc. VÒ sè l­îng phßng kÕ to¸n sÏ lËp phiÕu xuÊt kho thµnh nhiÒu ®ît kh¸c nhau, c¨n cø vµo tæng sè phiÕu xuÊt ®Ó vµo sæ chi tiÕt TK 152 vµ c¨n cø vµo b¸o c¸o kho kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu ®Ó vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 vµ c¨n cø vµo nhËt ký kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i TK 152. Cuèi kú kÕ to¸n kho¸ sæ céng tæng sè ph¸t sinh nî,ph¸t sinh cã,tÝnh sè d­ ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. BiÓu mÉu sè: 14 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco MÉu sè S04a7-DN §Þa chØ: Sè 8-Thanh B×nh-H¹ Long-N§ (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) nhËt ký chøng tõ sè 7 PhÇn I. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp. Ghi cã c¸c TK: 142,152,153,154,214,241,242,334,335,338,351,352,611,621,622,627,623,631. Th¸ng 11 n¨m 2006 STT 142 152 153 154 241 Tæng céng chi phÝ A B 1 2 3 4 5 6 621.1 2.201.470.350 1.942.636.490 627 3.169.000 3.169.000 Céng A 2.204.639.350 2.204.639.350 Céng B Tæng céng §· ghi sæ c¸i ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tr×nh tù h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Liªn doanh LUVECO ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc NhËt ký - Chøng tõ,cô thÓ nh­ sau: Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh­ ho¸ ®¬n b¸n hµng cña bªn b¸n vµ biªn b¶n kiÓm nghiÖm(nÕu cã) trong tr­êng hîp mua nguyªn vËt liÖu,giÊy ®Ò nghÞ cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt(tr­êng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt) kÕ to¸n lËp phiÕu nhËp kho hoÆc phiÕu xuÊt kho.Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp,phiÕu xuÊt ®· ®­îc ®èi chiÕu kÕ to¸n vµo sè chi tiÕt TK 152,sau ®ã tõ sæ chi tiÕt TK 152 kÕ to¸n vµo sæ tæng hîp TK 152. C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho vµ b¸o c¸o kho do thèng kª ph©n x­ëng lËp kÕ to¸n lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu, sau ®ã c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp kho vµ b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n lËp b¶ng kª 3, tõ b¶ng kª 3 kÕ to¸n lªn nhËt ký chøng tõ sè 7,tõ sæ tæng hîp nguyªn vËt liÖu vµ b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n vµo sæ lu©n chuyÓn nguyªn vËt liÖu. C¨n cø vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i TK 152. Sè liÖu ghi trªn sæ c¸i lµ c¨n cø ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ cuèi cïng trªn c¬ së b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n,kÕ to¸n lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cho tõng kú h¹ch to¸n. §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña sè liÖu kÕ to¸n ph¶i th­êng xuyªn ®èi chiÕu gi÷a sæ c¸i vµ sæ tæng hîp. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn sai sãt,nhÇm lÉn ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi. Bªn c¹nh ®ã thñ kho còng c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho mµ kÕ to¸n lËp ®Ó vµo thÎ kho cho tõng thø, tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. ViÖc ghi thÎ kho ®­îc thùc hiÖn hµng ngµy khi cã nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh,trªn thÎ kho chØ theo dâi vÒ mÆt sè l­îng nguyªn vËt liÖu nhËp-xuÊt-tån ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã,chø kh«ng theo dâi gi¸ trÞ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp-xuÊt-tån. §©y còng lµ nguån sè liÖu gèc ®Ó ®èi chiÕu vÒ mÆt sè l­îng nguyªn vËt liÖu víi sè liÖu kÕ to¸n ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. BiÓu mÉu sè: 15 §¬n vÞ: C«ng ty LD Luveco MÉu sè S05-DN §Þa chØ: Sè 8-Thanh B×nh-H¹ Long-N§ (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña bé tr­ëng BTC) Sæ c¸i Tµi kho¶n: 152 Sè d­ ®Çu n¨m Nî Cã 1.113.278.105 Ghi cã c¸c TK,®èi øng nî víi TK nµy Th¸ng 1 ............ Th¸ng 10 Th¸ng 11 Céng 111 145.714.200 331 1.283.070.513 112 82.500.000 338.3 141 338.8 Céng sè ph¸t sinh Nî 1.511.284.713 Céng sè ph¸t sinh Cã 2.204.639.350 Sè d­ cuèi Nî th¸ng Cã 1.289.370.818 596.016.181 Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 2.3.3- KiÓm kª ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu th× kh©u kiÓm kª lµ mét kh©u tèi cÇn thiÕt kh«ng thÓ bá qua ®­îc v× cã kiÓm kª th× míi ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng mÊt m¸t,thiÕu hôt hoÆc vËt t­ cßn thõa trong kho. §ång thêi víi c«ng t¸c kiÓm kª vÒ sè l­îng vËt t­ C«ng ty cßn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¶ vÒ mÆt chÊt l­îng v× nhê ®ã kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng vËt t­,nguyªn vËt liÖu bÞ mÊt phÈm chÊt,h­ háng,ø ®äng vµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt,nhanh nhÊt ®èi víi sè vËt t­ háng ®ã. NÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm kª ph¸t hiÖn sè l­îng vËt t­ thùc tÕ kh«ng trïng víi sè vËt t­ trªn sæ s¸ch th× kÕ to¸n ph¶i t×m ra nguyªn nh©n. NÕu thiÕu hôt do nguyªn nh©n chñ quan th× b¾t nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm liªn quan ph¶i båi th­êng,nÕu do nguyªn nh©n kh¸ch quan mµ gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu hao hôt n»m trong ®Þnh møc cho phÐp th× kÕ to¸n ghi t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n,nÕu hao hôt do nhÇm lÉn th× kÕ to¸n ph¶i chØnh l¹i sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n. NÕu kiÓm kª thÊy sè nguyªn vËt liÖu thùc tÕ lín h¬n sè nguyªn vËt liÖu trªn sæ s¸ch th× kÕ to¸n còng ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n thõa ®Ó ghi sæ,nÕu ch­a x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n th× vÉn ghi t¨ng nguyªn vËt liÖu vµ ®ång thêi ghi t¨ng kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. NÕu x¸c ®Þnh ngay khi kiÓm kª sè nguyªn vËt liÖu thõa lµ cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c khi nhËp kho ch­a ghi t¨ng TK 152 th× kh«ng ghi vµo bªn cã TK 338.1 mµ ghi vµo bªn Nî Tk 002”vËt t­ hµng ho¸ nhËn gi÷ hé,nhËn gia c«ng”. Khi tr¶ l¹i nguyªn vËt liÖu cho ®¬n vÞ kh¸c ghi vµo bªn cã TK 002. T¹i c«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco mçi n¨m nguyªn vËt liÖu,vËt t­, hµng ho¸ ®­îc tiÕn hµnh kiÓm kª hai lÇn vµo 30 th¸ng 6 vµ 31 th¸ng 12 hµng n¨m,sau khi kiÓm kª song kÕ to¸n lËp biªn b¶n kiÓm kª nªu râ nguyªn nh©n,sè l­îng nguyªn vËt liÖu thõa thiÕu,nh÷ng nguyªn vËt liÖu kh«ng cßn ®ñ chÊt l­îng cÇn sö lý. Biªn b¶n lËp thµnh 02 b¶n ®­îc thñ kho,kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, phßng kü thuËt, kÕ to¸n tr­ëng,gi¸m ®èc ký duyÖt. tæng c«ng ty rau qu¶ n«ng s¶n C«ng ty Liªn doanh TNHH LUVECO ************** Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc -----------o0o---------- Nam ®Þnh, ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 Biªn b¶n kiÓm kª nguyªn vËt liÖu §Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 H«m nay ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006, t¹i phßng tµi vô C«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco chóng t«i gåm cã: ¤ng Phan ThÕ HiÖp – Tr­ëng ban Bµ TrÇn Mai H­¬ng – Uû viªn Bµ NguyÔn ThÞ H¹nh – Uû viªn Cïng nhau thèng nhÊt mét sè néi dung sau: §Õn hÕt ngµy 31.12.2006 chóng t«i ®· cïng nhau kiÓm kª xong toµn bé vËt t­ trong kho vËt t­ do bµ H¹nh qu¶n lý vµ kÕt qu¶ nh­ sau: STT Tªn vËt t­ §VT §¬n gi¸ Theo sæ s¸ch Theo thùc tÕ Thõa ThiÕu Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn 1 Van c¸i 15.000 7 105.000 7 105.000 2 Cót “ 7.000 4 28.000 4 28.000 Biªn b¶n ®­îc lËp thµnh 02 b¶n, phßng kÕ to¸n l­u 01 vµ thñ kho l­u 01 b¶n. Tr­ëng ban kiÓm kª Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Ch­¬ng III: mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Liªn doanh TNHH luveco . 3.1- §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty liªn doanh TNHH Luveco. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt,chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn chiÕm tû träng t­¬ng ®èi lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. ViÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng, gãp phÇn phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco ®©y còng lµ vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®­îc c«ng ty quan t©m. 3.1.1- ¦u ®iÓm. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Luveco, vËn dông lý luËn vµo thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu,t×m hiÓu c«ng t¸c qu¶n lý vµ phÇn hµnh kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu em nhËn thÊy c«ng ty cã nh÷ng ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy sau ®©y: VÒ hÖ thèng chøng tõ: ViÖc sö dông chøng tõ,tr×nh ®é lu©n chuyÓn chøng tõ vµ tr×nh tù ghi chÐp ®¶m b¶o chøng tõ lËp lµ cã c¬ së thùc tÕ vµ c¬ së ph¸p lý gióp cho c«ng t¸c gi¸m s¸t t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån kho nguyªn vËt liÖu ®­îc kÞp thêi,cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho tõng bé phËn cã liªn quan. VÒ kh©u thu mua: C«ng ty ®· tæ chøc ®­îc ®éi ngò thu mua t­¬ng ®èi am hiÓu vÒ chÊt l­îng vµ nhanh nh¹y víi thÞ tr­êng,cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vÒ nh÷ng nguyªn vËt liÖu mµ m×nh mua vÒ. Víi ®Æc thï nguyªn liÖu cña c«ng ty lµ hµng n«ng s¶n nªn nguyªn liÖu t­¬i C«ng ty th­êng xuyªn ký hîp ®ång trùc tiÕp víi c¸c hîp t¸c x· ®¶m b¶o ®óng ®­îc tiªu chuÈn chÊt l­îng mµ c«ng ty yªu cÇu,cung cÊp ®Çy ®ñ cho c«ng ty c¶ vÒ sè l­îng lÉn chÊt l­îng gióp c«ng ty ®¸p øng ®­îc c¸c hîp ®ång ®Çu ra. Kh©u dù tr÷: C«ng ty dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ë møc cÇn thiÕt,hîp lý ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n,kh«ng g©y ø ®äng vèn vµ gi¶i phãng ®­îc mét sè vèn l­u ®éng ®¸ng kÓ vµ gi¶m bít sè l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho kh«ng cÇn thiÕt. hÖ thèng kho tµng cña c«ng ty t­¬ng ®èi tèt, nguyªn vËt liÖu ®­îc s¾p xÕp khoa häc , hîp lý tuú theo ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt vËt lý, ho¸ häc cña tõng lo¹i nªn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kü thuËt trong s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o. Kh©u sö dông nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu mua vÒ sö dông ®óng môc ®Ých s¶n xuÊt vµ phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt. Khi cã nhu cÇu vÒ nguyªn vËt liÖu th× c¸n bé ë tæ,ph©n x­ëng s¶n xuÊt lµm giÊy ®Ò nghÞ cÊp nguyªn liÖu göi lªn phßng kinh doanh. Sau khi xem xÐt tÝnh hîp ph¸p, hîp lý vµ dùa vµo tiÕn ®é cÇn thiÕt cÇn sö dông nguyªn vËt liÖu ®ã, bé phËn qu¶n lý tr×nh gi¸m ®èc ký xÐt duyÖt ®ång ý nh»m ®¸p øng kÞp thêi nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt,tr¸nh l·ng phÝ. Riªng vÒ nguyªn liÖu lµ rau qu¶ t­¬i th× bao giê sè l­îng nhËp vÒ còng ph¶i sö dông hÕt trong ngµy ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cña nguyªn liÖu vµ h¹n chÕ tèi ®a sù hao hôt. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: HÖ thèng sæ kÕ to¸n,tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty sö dông ®óng theo chÕ ®é vµ mÉu biÓu quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ,theo dâi th­êng xuyªn liªn tôc,kÞp thêi,cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån kho nguyªn vËt liÖu trªn sæ kÕ to¸n theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m nguyªn vËt liÖu. Bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty: §· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu h¹ch to¸n vµ ph¶n ¸nh ®­îc t×nh h×nh sö dông,qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t­¬ng ®èi chÝnh x¸c cho ban l·nh ®¹o C«ng ty. HiÖn nay ®éi ngò nh©n viªn trong trong phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®Òu cã tr×nh ®é cao,cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong c«ng t¸c v× vËy c«ng viÖc tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng, nhÞp nhµng, ®Òu ®Æn, cã sù liªn kÕt mËt thiÕt víi nhau tõ trªn xuèng d­íi còng nh­ cã sù t¸c ®éng qua l¹i t­¬ng trî lÉn nhau gi÷a c¸c c¸ nh©n ,bé phËn cïng chøc n¨ng víi nhau. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý sö dông nguyªn vËt liÖu: VÒ mÆt gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu th× trªn thùc tÕ ®a sè nguyªn vËt liÖu c«ng ty mua víi sè l­îng lín vµ cã ký kÕt hîp ®ång mua b¸n nªn tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng n¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu. MÆt kh¸c ®a sè nguyªn vËt liÖu ®· ®­îc giao kho¸n ®Õn tËn tay ng­êi lao ®éng nªn ng­êi lao ®éng ®· cã ý thøc tiÕt kiÖm tèi ®a gióp cho viÖc gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc thùc hiÖn tèt. Tãm l¹i: Nh×n chung c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Liªn doanh Luveco ®­îc tiÕn hµnh kh¸ chÆt chÏ,®¶m b¶o tu©n thñ theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty,®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho nguyªn vËt liÖu, tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng ®èi t­îng sö dông, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn, c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ sau: 3.1.2- Tån t¹i. VÒ mÆt thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt: Do ®iÒu kiÖn c«ng viÖc ë x­ëng rÊt cÇn kÝp nªn nhiÒu khi thñ tôc xuÊt kho vÉn ch­a ®­îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ v× viÕt phiÕu xuÊt kho song kÕ to¸n ph¶i ®i ký phô tr¸ch cung tiªu,ký gi¸m ®èc mÊt rÊt nhiÒu thêi gian nªn nhiÒu khi vËt t­ lÜnh song vÉn ch­a lµm phiÕu xuÊt mµ thñ kho chØ cho ký sæ vµ tr¶ phiÕu sau v× vËy dÉn ®Õn viÖc lµm phiÕu xuÊt kho chËm ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lµm b¸o c¸o cña ph©n x­ëng. VÒ viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. MÆc dï c«ng ty ®· vËn dông ®óng hÖ thèng sæ chi tiÕt chi tiÕt cña ph­¬ng ph¸p nµy nh­ng viÖc vËn dông l¹i ch­a chÆt chÏ vµ ch­a khoa häc. Ch¼ng h¹n viÖc tæng hîp sè liÖu cuèi th¸ng vµo b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån cßn ch­a hîp lý,kÕ to¸n ®· kh«ng chia sæ nµy theo nhãm nguyªn vËt liÖu mµ chØ c¨n cø vµo m· vËt t­ ®Ó ghi vµo b¶ng tæng hîp nhËp-xuÊt-tån. ViÖc ghi chÐp nµy t¹o ra nh÷ng khã kh¨n cho c«ng t¸c kiÓm tra, ®èi chiÓutªn sæ s¸ch. HiÖn nay viÖc ®¸nh m· nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ch­a mang tÝnh khoa häc cao,lo¹i nguyªn vËt liÖu mµ c«ng ty th­êng xuyªn sö dông chØ ®¸nh m· theo thø tù A,B,C theo ch÷ c¸i ®Çu tiªn cña nguyªn vËt liÖu. NÕu nguyªn vËt liÖu cïng chñng lo¹i th× theo lo¹i nguyªn vËt liÖu ®· ®¸nh m·. ViÖc ®¸nh m· nµy t­¬ng ®èi dÔ nhí nh­ng gÆp khã kh¨n khi muèn ph©n biÖt nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu... VÒ viÖc vËn dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kª khai th­êng xuyªn, thêi gian kú h¹ch to¸n lµ mét th¸ng, nh­ vËy thêi gian kú h¹ch to¸n lµ ch­a ®¸p øng, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vÒ sè liÖu, thêi gian quay vßng vèn vÒ nguyªn liÖu ch­a hîp lý. do ®ã c«ng ty ph¶i tæ chøc l¹i kú h¹ch to¸n cã thÓ lµ 10-15 ngµy th× l­îng th«ng tin sÏ nhanh h¬n, viÖc sö dông nguyªn vËt liÖu sÏ cã hiÖu qu¶ h¬n. VÒ viÖc b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu: §a sè nguyªn vËt liÖu ®· ®­îc b¶o qu¶n tèt nh­ng riªng vÒ lo¹i vËt liÖu lµ lä thuû tinh th× viÖc b¶o qu¶n vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp, do kho tµng kh«ng ®ñ chç mµ hµng ho¸ l¹i nhiÒu nªn lä thuû tinh vÉn cßn ph¶i ®Ó ngoµi l¸n,chØ ®­îc che ch¾n t¹m thêi nªn vµo mïa m­a nh÷ng bao b× ®ùng lä gÆp n­íc bÞ r¸ch dÉn ®Õn lä bÞ ®æ vì nhiÒu. 3.2- Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco. Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ ë tÊt c¶ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi nh­ hiÖn nay th× ViÖt Nam còng cã nhiÒu thay ®æi tÝch cùc trong qu¸ tr×nh héi nhËp. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cµng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp cËn,¸p dông nh÷ng thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiªn tiÕn,ph­¬ng ph¸p kü thuËt hiÖn ®¹i,nguyªn vËt liÖu míi ®a tÝnh n¨ng,®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i biÕt ®­îc kh¶ n¨ng khai th¸c cña m×nh,biÕt øng sö linh ho¹t, kh«ng ngõng ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cñng cè ®­îc vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Mµ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã th× viÖc gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét yªu cÇu b¾t buéc, mµ ®Ó h¹ ®­îc gi¸ thµnh th× viÖc qu¶n lý tèt nguyªn vËt liÖu lµ mét kh©u rÊt quan träng v× nguyªn vËt liÖu chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu th× h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu còng ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c sau: Nguyªn t¾c tiÕt kiÖm Nguyªn t¾c kÞp thêi Trong hai nguyªn t¾c trªn th× doanh nghiÖp th­êng chó träng ®Õn viÖc sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt nh­ng trong thùc tÕ do nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan còng nh­ kh¸ch quan mµ nguyªn t¾c nµy ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt. ChØ khi doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c nµy th× míi gãp phÇn gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh vµ n¨ng cao ®­îc lîi nhuËn, cã nh­ thÕ doanh nghiÖp míi cã thÓ ngµy cµng ph¸t triÓn. Víi ý nghÜa trªn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu, m¹nh d¹n ®æi míi trong c«ng t¸c kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc vµ phï hîp víi c¸c c¨n cø sau. ChÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n hiÖn hµnh TÝnh ®Æc thï cña ngµnh,lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. Quy m« s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý. Tr×nh ®é cña bé m¸y kÕ to¸n. T¹i C«ng ty Liªn doanh Luveco viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lµ rÊt cÇn thiÕt v× kh©u kÕ to¸n rÊt quan träng, kÕ to¸n lµ ng­êi tham m­u cho nhµ qu¶n lý cña c«ng ty gióp nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®­îc th«ng tin nhanh nh¹y vµ chÝnh x¸c gióp cho nhµ qu¶n trÞ cã nh÷ng quyÕt s¸ch, h­íng ®i ®óng ®¾n. 3.3- C¸c yªu cÇu nguyªn t¾c hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp. Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lµ hoµn thiÖn m« h×nh kÕ to¸n, n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp, ®æi míi trang thiÕt bÞ nh»m ®¸p øng yªu cÇy qu¶n lý. ViÖc hoµn thiÖn kh«ng thÓ tiÕn hµnh tuú tiÖn mµ ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Khi tiÕn hµnh ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cÇn chó ý c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: N¾m v÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c¸c chøc n¨ng nµy ®· ®­îc nhµ n­íc ban hµnh thµnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ cóng ®· ®­îc bé tµi chÝnh h­íng dÉn, söa ®æi, bæ xung cho phï hîp. ViÖc hoµn thiÖn ph¶i xuÊt ph¸t tõ ®Æc tr­ng cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, viÖc mua b¸n, sö dông nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Hoµn thiÖn cònh cã nghÜa lµ lµ söa ch÷a, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ ®Ó dÉn tíi nh÷ng c¸i ®óng h¬n, hîp lý h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. §ã lµ mét qu¸ tr×nh nhËn thøc lµm thay ®æi thùc tÕ vµ tõ thùc tÕ ph¸t huy thªm, bæ xung cho nhËn thøc. Nh­ vËy viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo thùc tÕ h¹ch to¸n, nh÷ng quy ®Þnh vÒ ghi chÐp sæ s¸ch,lu©n chuyÓn chøng tõ cña b¶n th©n ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn. 3.4- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét m«n khoa häc ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ,c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc sù nghiÖp vµ c¸c c¬ quan. H¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc mét c¸ch liªn tôc,toµn diÖn vµ cã hÖ thèng tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t­, tiÒn vèn, vµ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ, sö dông c¶ ba th­íc ®o trong ®ã th­íc ®o tiÒn tÖ lµ chñ yÕu vµ b¾t buéc. Sö dông hÖ thèng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc nh­ chøng tõ, ®èi øng tµi kho¶n, tÝnh gi¸, tæng hîp-c©n ®èi kÕ to¸n. ChÝnh v× vËy h¹ch to¸n kÕ to¸n cung cÊp c¸c chØ tiªu tæng hîp phôc vô cho viÖc gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh tÕ tµi chÝnh, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vµ cã c¬ së ph¸p lý chÝnh x¸c. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp bao gåm ba yÕu tè: §èi t­îng lao ®éng, t­ liÖu lao ®éng vµ søc lao ®éng. Nguyªn vËt liÖu lµ mét nh©n tè c¬ b¶n cña ®èi t­îng lao ®éng,mÆt kh¸c nguyªn vËt liÑu vµ c«ng cô ®Òu lµ hµng tån kho thuéc tµi s¶n l­u ®éng. ®Æc ®iÓm chung cña vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô lµ thêi gian lu©n chuyÓn ng¾n,th­êng lµ mét vßng cña chu kú kinh doanh hoÆc trong mét n¨m. Tuy nhiªn mçi lo¹i l¹i cã c«ng dông môc ®Ých sö dông vµ ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Sau mçi chu kú s¶n xuÊt toµn bé gi¸ trÞ cña nguyªn vËt liÖu ®­îc chuyÓn dÞch hoµn toµn vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong c¸c lo¹i chi phÝ c¬ b¶n h×nh thµnh nªn chi phÝ s¶n xuÊt,gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. V× vËy, thùc hiÖn tèt viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cã ý nghÜa quan träng ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ,gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt , ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng ty, víi môc ®Ých hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, b¶o ®¶m tu©n thñ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp hiÖn hµnh vµ phï hîp víi yªu cÇu hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty,trªn c¬ së lý luËn ®· ®­îc häc trong nhµ tr­êng kÕt hîp víi thùc tÕ, t«i xin m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ý kiÕn vµ gi¶i ph¸p sau ®©y: VÒ viÖc lËp sæ danh ®iÓm nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty: §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ®­îc chÆt chÏ thèng nhÊt,®èi chiÕu kiÓm tra mét c¸ch dÔ dµng vµ dÔ ph¸t hiÖn khi cã sai sãt,thuËn tiÖn sö dông trªn m¸y vi tÝnh,trî gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty. Tªn c¸c nguyªn vËt liÖu ®­îc m· ho¸,®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong lËp tr×nh còng nh­ sö dông m¸y vi tinh trî gióp c«ng t¸c kÕ to¸n. ViÖc m· ho¸ nguyªn vËt liÖu lµ viÖc g¾n cho mçi thø nguyªn vËt liÖu mét m· sè. §Ó dÔ dµng nhËn biÕt th× viÖc sö dông m· sè b¾t ®Çu tõ sè hiÖu tµi kho¶n ph¶n ¸nh ®èi t­îng, tuú thuéc vµo sè l­îng nguyªn vËt liÖu trong tõng tµi kho¶n ®Ó m· ho¸ sè nguyªn vËt liÖu nhiÒu hay Ýt ch÷ sè. Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty,sæ danh ®iÓm cã thÓ x©y dông theo biÒu mÉu sau: Sè ký hiÖu Tªn nh·n hiÖu,quy c¸ch NVL §VT §¬n gi¸ Ghi chó Nhãm NVL Danh ®iÓm NVL I 0001 Acid citric kg VÒ thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu: §Ó viÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®­îc ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ s¶n xuÊt, viÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu nªó ë trong ®Þnh møc kho¸n th× nªn ®Ó cho thèng kª ph©n x­ëng lµm nhiÖm vô ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh. Khi cÇn nguyªn vËt liÖu tæ tr­ëng chØ cÇn gÆp thèng kª ph©n x­ëng vµ yªu cÇu xuÊt nguyªn vËt liÖu ®· ®­îc sù ®ång ý ký duyÖt cña phô tr¸ch cung tiªu. Cßn nÕu lÜnh nguyªn vËt liÖu ngoµi ®Þnh møc kho¸n th× kÕ to¸n míi c¨n cø vµo phiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t­ ngoµi ®Þnh møc ®· ®­îc gi¸m ®èc ký duyÖt ®Ó viÕt phiÕu. Cuèi th¸ng ®Þnh kú nh©n thèng kª ph©n x­ëng tËp hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nhËp xuÊt kho trong th¸ng vµ lËp b¸o c¸o göi lªn phßng kÕ to¸n. VÒ c«ng t¸c qu¶n lý ,sö dông nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty: ë kh©u thu mua nguyªn vËt liÖu th× ®Ó ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c loaÞ s¶n phÈm lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã nhiÒu nguån gèc kh¸c nhau nªn c«ng ty ph¶i tuú thuéc vµo tõng lo¹i s¶n phÈm mµ cã chiÕn l­îc thu mua cho phï hîp. VÝ dô nh­ nguyªn vËt liÖu t­¬i th× nh©n viªn thu mua ph¶i trùc tiÕp ®i thu mua, kiÓm tra thùc tÕ ®Ó n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu trong ngµy v× lo¹i vËt liÖu liÖu nµy cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng. Cßn ®èi víi nh÷ng lo¹i vËt liÖu kh¸c th× c«ng ty nªn lùa chän nhiÒu b¹n hµng kh¸c nhau ®Ó n¾m b¾t gi¸ c¶ s¸t víi thùc tÕ nhÊt,®ång thêi còng ph¶i t¹o mèi lµm ¨n l©u dµi ®èi víi nh÷ng nguån cung cÊp cã uy tÝn ®Ó tËn dông sù ­u ®·i cña c¸c ®èi t¸c. MÆt kh¸c c«ng ty cÇn gi¸o dôc ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n trong viÖc tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng th«ng qua chÕ ®é tr¸ch nhiÖm vËt chÊt(h×nh thøc th­ëng ph¹t) vµ t¹o ®­îc kh«ng khÝ lµm viÖc b×nh ®¼ng,g¾n lîi Ých cña c«ng ty víi lîi Ých cña c¸ nh©n tõng c«ng nh©n,quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng tinh thÇn vµ vËt chÊt cña c«ng nh©n viªn. VÒ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu: C«ng ty nªn sö dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ v× c«ng ty sö dông khèi l­îng nhËp-xuÊt nhiÒu trong th¸ng vµ chñng lo¹i còng ®a d¹ng. T×nh h×nh nhËp xuÊt diÔn ra th­êng xuyªn. H¬n n÷a viÖc sö dông ph­¬ng ph¸p nµy nh»m x©y dùng hÖ thèng danh ®iÓm vËt t­ vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña c¸n bé kÕ to¸n ®­îc v÷ng vµng...ngoµi ra ph­¬ng ph¸p nµy cßn cã ­u ®iÓm tr¸nh ®­îc sù ghi chÐp trïng l¾p gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n,gi¶m bít khèi l­îng ghi chÐp,c«ng viÖc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng. NÕu ¸p dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: (*) ë kho: Thñ kho më thÎ kho ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp-xuÊt-tån kho cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu vÒ sè l­îng, hiÖn vËt. ThÎ kho ghi hµng ngµy, mçi chøng tõ nhËp xuÊt ghi 1 dßng trªn thÎ khom §Þnh kú sau khi chøng tõ nhËp-xuÊt ®· vµo thÎ kho, thñ kho tËp hîp chøng tõ nhËp-xuÊt ®Ó lÊy phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp-xuÊt sau ®ã chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n,kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh tiÒn. Cuèi th¸ng thñ kho céng thÎ kho ghi sè tån cuèi kú cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖuvµo sæ sè d­ b»ng chØ tiªu hiÖn vËt. (*) ë phßng kÕ to¸n: Më sæ sè d­ ®Î theo dâi sè tån kho cña nguyªn vËt liÖu c¶ b»ng hiÖn vËt lÉn gi¸ trÞ. Sæ sè d­ ®­îc më cho c¶ n¨m,®Þnh kú nh©n viªn kÕ to¸n xuèng kho h­íng dÉn viÖc ghi chÐp cña thñ kho vµo thÎ kho sau ®ã thu nhËn chøng tõ nhËp xuÊt vÒ tÝnh tiÒn ®Ó lËp b¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån. Cuèi th¸ng céng b¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån ®Ó ®èi chiÕu víi sæ sè d­ vÒ sè tån cuèi kú cña nguyªn vËt liÖu vµ ®èi chiÕu víi sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ chØ tiªu gi¸ trÞ. VÒ ph­¬ng ph¸p sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ ®ang ¸p dông t¹i c«ng ty theo em còng nªn chuyÓn ®æi sang h×nh thøc chøng tõ ghi sæ v× h×nh thøc nµy tiÖn sö dông trªn m¸y, phï hîp víi mäi quy m«, lo¹i h×nh ho¹t ®éng. Sau ®©y lµ tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ kÕ to¸n cïng lo¹i ®· ®­îc kiÓn tra, ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó ghi vµo sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæèau ®ã ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ kÕ to¸n sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®­îc dïng ®Ó ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng ph¶i kho¸ sæ tÝnh ra tæng sè tiÒn cña c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tÝnh ra tæng sè ph¸t sinh Nî, tæng sè ph¸t sinh Cã vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn sæ c¸i. C¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp, ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®­îc lËp tõ c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tæng sè ph¸t sinh Cã cña tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ b»ng tæng sè tiÒn ph¸t sinh trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Tæng sè d­ Nî vµ tæng sè d­ Cã cña c¸c tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng nhau vµ sè d­ cña tõng tµi kho¶n trªn b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng sè d­ cña tõng tµi kho¶n t­¬ng øng trªn b¶ng tæng hîp chi tiÕt. 3.5- §iÒu kiÖn thùc hiÖn. 3.5.1- VÒ phÝa nhµ n­íc. C«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco lµ mét doanh nghiÖp chuyªn s¶n xuÊt vÒ hµng n«ng s¶n nªn nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo chñ yÕu lµ c¸c loaÞ rau qu¶ t­¬i. §Ó gióp cho C«ng ty ®¶m b¶o ®­îc ®Çu vµo th× ®Ò nghÞ c¸c cÊp l·nh ®¹o ph¶i ®Æc biÖt quan t©m vµ chó träng ®Õn viÖc hç trî cho s¶n xuÊt c©y hµng xuÊt khÈu, trong ®ã cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc hç trî vÒ t­íi tiªu, thuû lîi phÝ vµ c¸c c«ng tr×nh thuû lîi ®Çu mèi, c¸c kü thuËt s¶n xuÊt cho bµ con n«ng d©n, chØ nh­ vËy míi gi¶m ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn m¹nh ®­îc s¶n xuÊt, gióp c¸c c«ng ty s¶n xuÊt hµng n«ng s¶n ®­îc æn ®Þnh. 3.5.2-vÒ phÝa c«ng ty. C«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nh»m thùc hiÖn ttãt nh÷ng phÇn hµnh kÕ to¸n mµ hä ®­îc ph©n c«ng, tr¸nh t×nh tr¹ng kÕ to¸n tr­ëng ph¶i kiªm lu«n c¶ kÕ to¸n tæng hîp nh­ hiÖn nay. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ,®¶m b¶o ®­îc viÖc sö lý cung cÊp th«ng tin vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n mét c¸ch nhanh chãng chÝnh x¸c, n©ng cao c«ng t¸c qu¶n trÞ kÕ to¸n th× c«ng ty nªn sö dông phÇn mÒm kÕ to¸n, mÆt kh¸c cßn gióp cho kÕ to¸n tiÕt kiÖm thêi gian,n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc. KÕt luËn H¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ rÊt quan träng. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh thËt chÝnh x¸c vÒ sè l­îng, chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu, cung cÊp cho nhµ qu¶n lý nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt. T×nh h×nh nhËp xuÊt nguyªn vËt thÕ nµo ®Ó võa ®¸p øng cho s¶n xuÊt võa nhanh nh¹y víi nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vÒ nguyªn vËt liÖu. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n l©u dµi cho s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n lµ chÝnh x¸c nhÊt, hîp lý vµ ph¶i tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®ång thêi ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh vµ quy t¾c vÒ chuyªn m«n ®óng víi ph¸p luËt cña nhµ n­íc ®¶m b¶o c¹nh tranh lµnh m¹nh. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu cã t¸c dông to lín trong qu¶n lý kinh tÕ. Th«ng qua c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu gióp cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh b¶o qu¶n vµ sö dông tèt nguyªn vËt liÖu ng¨n ngõa c¸c hiÖn t­îng mÊt m¸t hao hôt, l·ng phÝ vËt liÖu lµm thiÖt h¹i tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®ång thêi gãp phÇn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt,t¨ng tèc ®é vßng quay cña vèn l­u ®éng, tõ ®ã t¨ng tÝch luü vèn, tiÕt kiÖm vËt t­ cho doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco em ®· nhËn thÊy ®­îc vai trß cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. H¹ch to¸n vËt liÖu lµ c«ng cô ®¾c lùc gióp l·nh ®¹o c«ng ty n¾m ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt. H¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ t×nh h×nh thu mua dù tr÷ vµ sö dông nguyªn vËt liÖu th× l·nh ®¹o c«ng ty míi cã biÖn pph¸p sö lý, chØ thÞ ®óng ®¾n thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®óng theo tiÕn ®é vµ s¶n xuÊt ®Ò ra. Do ®ã kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt. ViÖc ®­a vµo ¸p dông chÝnh thøc hÖ thèng kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®­îc theo dâi mét c¸ch chÆt chÏ h¬n, khoa häc h¬n, nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Luveco ®· gióp em cñng cè ®­îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®­îc ë nhµ tr­êng vµ viÖc vËn dông lý thuyÕt vµo thùc tÕ. Víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco, trong b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp em ®· nªu mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh hi nhf cô thÓ ë c«ng ty nh»m ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý míi ®Æt ra víi c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Trong thêi gian thùc tËp c«ng ty ®· mang l¹i cho em nh÷ng hiÓu biÕt rÊt thiÕt thùc vµ gióp em rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu häc tËp m«n chuyªn ngµnh kÕ to¸n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp v× thêi gian cã h¹n do vËy chuyªn ®Ò cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt . VËy em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o gãp ý kiÕn bæ xung thªm ®Ó em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa kÕ to¸n tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n mµ ®Æc biÖt lµ c« gi¸o h­íng dÉn PGS-TS §Æng ThÞ Loan ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Cuèi cïng em xin tr©n träng c¶m ¬n «ng gi¸m ®èc c«ng ty Liªn doanh TNHH Luveco vµ c¸c c«,c¸c chÞ trong phßng kÕ to¸n cña c«ng ty ®· gióp ®ì em trong ®ît thùc tËp nµy vµ hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò. Sinh viªn thùc hiÖn TrÇn ThÞ LuyÕn Tµi liÖu tham kh¶o Bµi gi¶ng cña gi¸o viªn khoa kÕ to¸n – tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n. Chuyªn ®Ò thùc tËp kho¸ tr­íc. ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp cña nhµ xuÊt b¶n tµi chÝnh ph¸t hµnh n¨m 2006. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ H§SXKD vµ tæ chøc qu¶n lý 3 cña c«ng ty TNHH LUVECO. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 3 Chøc n¨ng nhiÖm vô H§SXKD. 3 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 6 §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty. 7 Ch­¬ng II: Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 15 2.1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 15 2.1.1. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 15 2.1.2. Ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu. 18 2.1.3. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 18 2.2. KÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 20 2.2.1. Thñ tôc chøng tõ. 20 2.2.2. HÖ thèng sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. 31 2.3. KÕ to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 36 2.3.1. KÕ to¸n thu mua nhËp kho nguyªn vËt liÖu. 36 2.3.2. KÕ to¸n xuÊt kho nguyªn vËt liÖu. 39 2.3.3. KiÓm kª ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu. 43 Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 45 §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 45 ¦u ®iÓm. 45 Nh­îc ®iÓm. 47 Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ngt¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Liªn doanh Luveco. 48 C¸c yªu cÇu nguyªn t¾c hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 49 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Luveco. 50 §iÒu kiÖn thùc hiÖn. 55 VÒ phÝa nhµ n­íc. 55 VÒ phÝa c«ng ty. 55 KÕt luËn. 56 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 58

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty LD TNHH Luveco.doc
Luận văn liên quan